Philips | HP8190/00 | Philips Haartrockner HP8190/00 Bedienungsanleitung

HP8190/00
2
3
A
B
J
C
I
H
D
E
F
G
4
HP8190/00
English 6
Dansk 11
Deutsch 16
Ελληνικα 21
Español 27
Suomi 32
Français 37
Italiano 42
Nederlands 47
Norsk 52
Português 57
Svenska 62
Türkçe 67
6
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at www.philips.
com/welcome.
General description (Fig. 1)
A
B
C
D
E
---F
---G
H
I
J
Volume diffuser
Concentrator
Air outlet grille
Cool shot button
Temperature slide switch
6 Hot setting
5 Warm setting
4 Cool setting
Airflow slide switch
II = Strong airflow for quick drying
I = Gentle airflow specially intended for styling
0 = Off
Hanging loop
Ion slide switch
Ion indicator light
Air inlet grille
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it
for future reference.
Warning
-- Do not use this appliance near water. Do not use this appliance near
bathtubs, showers, basins or other vessels containing water (Fig. 2).
-- When you use the appliance in a bathroom, unplug it after use. The
proximity of water presents a risk, even when the appliance is
switched off.
-- Do not insert any objects into the appliance to avoid electric shock.
English
7
-- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance.
-- Check the condition of the mains cord regularly. Do not use the
appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
-- This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
Caution
-- For additional protection, we advise you to install a residual current
device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This
RCD must have a rated residual operating current not higher than
30mA. Ask your installer for advice.
-- Never block the air grilles.
-- The appliance has a safety function. If the appliance overheats, it
switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down
for a few minutes. Before you switch on the appliance again, check the
grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
-- Always switch off the appliance before you put it down, even if it is
only for a moment.
-- Always unplug the appliance after use.
-- Do not wind the mains cord round the appliance.
-- You may notice a characteristic odour when you use this hairdryer.
This odour is caused by the ions that are generated and is not
harmful to the human body.
-- Do not use the appliance on artificial hair.
-- Do not use the appliance for any other purpose than described in
this manual.
-- This appliance is only intended for drying scalp hair.
8
English
-- Keep the hairdryer clean and free of dust, dirt and styling products
such as mousse, spray and gel.
-- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that
are not specifically advised by Philips. If you use such accessories or
parts, your guarantee becomes invalid.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Using the appliance
Drying
1 Put the plug in the wall socket.
2 Select the desired airflow setting to switch on the appliance (Fig. 3).
-- Set the slide switch to airflow setting II for ultra-quick drying.
-- Set the slide switch to airflow setting I for drying short hair or styling
your hair.
3 Set the temperature slide switch to the cool, warm or hot
setting (Fig. 4).
-- The hot setting 6 allows you to dry shower-wet hair very quickly and
safely until it is damp.
-- The warm setting 5 is especially suitable for drying damp hair until it is
almost dry.
-- The cool setting 4 allows you to gently dry hair that is almost dry and
helps to seal in shine.
4 Switch the ion function on or off with the ion slide switch (Fig. 5).
,, The ion indicator light goes on to indicate that the ion function has
been activated.
The ion function provides additional shine and reduces frizz and static
electricity. It is particularly suitable for dry and almost-dry hair.
English
9
5 Dry your hair by making brushing movements with the hairdryer at
a small distance from your hair (Fig. 6).
Tip:When you have finished drying each section, press the cool shot button
and direct the cool airflow at your hair.This fixes your style and adds shine.
Concentrator
The concentrator enables you to direct the airflow straight at the brush
or comb with which you are styling your hair.
1 Snap the concentrator onto the appliance (Fig. 7).
To disconnect the concentrator, pull it off the appliance.
Volume diffuser
The volume diffuser has been specially developed to gently dry both
straight and curly or wavy hair.
1 To connect the volume diffuser, snap it onto the appliance (Fig. 8).
To disconnect the volume diffuser, pull it off the appliance.
2 To add volume at the roots, insert the pins into your hair in such a
way that they touch your scalp (Fig. 9).
3 Make rotating movements with the appliance to distribute the
warm air evenly through your hair (Fig. 10).
Cleaning
Do not immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it
under the tap.
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Remove the concentrator or diffuser before you clean the
appliance.
3 Clean the appliance with a dry cloth.
4 Remove hairs and dust from the air inlet grille.
5 Clean the concentrator or diffuser with a moist cloth or rinse it
under the tap.
10
English
6 Make sure the concentrator or diffuser is dry before you use or
store it.
Storage
Do not wind the mains cord round the appliance.
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Put the appliance in a safe place and let it cool down.
3 You can store the appliance by hanging it from its hanging loop.
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the
environment (Fig. 11).
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer
Care Centre in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.
Dansk 11
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af
den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.
com/welcome.
Generel beskrivelse (fig. 1)
A
B
C
D
E
---F
---G
H
I
J
Volumen-diffusor
Fønnæb
Luftudtagsgitter
Knap til kold luft
Temperatur skydekontakt
6 Hot-indstilling (meget varm)
5 Varm-indstilling
4 Kold luft-indstilling (Cool)
Kontakt til luftstrøm
II = Kraftig luftstrøm til hurtig tørring
I = Blid luftstrøm specielt beregnet til styling
0 = off (slukket)
Ophængningskrog
Ion-kontakt
Ion-indikatorlys
Luftindtagsgitter
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
Advarsel
-- Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. Anvend ikke dette
apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre
vandbeholdere (fig. 2).
-- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud
efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
-- Stik aldrig genstande ind i apparatet, da dette kan give elektrisk stød.
12
Dansk
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
-- Kontrollér regelmæssigt, om ledningen er hel og ubeskadiget. Brug
ikke apparatet, hvis stik, ledning eller selve apparatet er beskadiget.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat
følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
-- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de
ikke kan komme til at lege med det.
Forsigtig
-- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen
til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ (30 mA). Kontakt
eventuelt en el-installatør.
-- Blokér aldrig luftgitrene.
-- Dette apparat har en sikkerhedsfunktion. Hvis apparatet bliver for
varmt, slukker det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad
apparatet køle af i et par minutter. Inden du tænder apparatet igen,
skal du kontrollere, at luftgitrene ikke er blokeret af fnug, hår eller
lignende.
-- Sluk altid for apparatet, inden du lægger det fra dig, også selvom det
kun er for et kort øjeblik.
-- Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug.
-- Rul aldrig ledningen op omkring apparatet.
-- Du vil måske kunne lugte en karakteristisk lugt, når du anvender
denne hårtørrer. Lugten skyldes dannelsen af ioner, hvilket ikke er
skadeligt for mennesker.
-- Brug aldrig apparatet i kunstigt hår.
-- Brug kun apparatet til de formål, der er beskrevet i denne vejledning.
-- Apparatet er kun beregnet til tørring af hovedhår.
-- Hold hårtørreren ren og fri for støv, snavs og hårplejemidler som f.
eks. mousse, spray og gel.
Dansk 13
-- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele,
som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da garantien i så fald
bortfalder.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske
felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med
instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende,
ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Sådan bruges apparatet
Hårtørring
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Tænd apparatet ved at vælge den ønskede indstilling for
luftstrøm (fig. 3).
-- Vælg indstilling II for ultrahurtig tørring.
-- Vælg indstilling I til tørring af kort hår og styling.
3 Indstil temperaturkontakten på kold, varm eller meget varm (fig. 4).
-- Vådt hår efter et brusebad kan hurtigt og sikkert tørres med
indstillingen meget varm 6, indtil det kun er fugtigt.
-- Indstillingen til varm 5 er især egnet til tørring af fugtigt hår, indtil det
næsten er tørt.
-- Kold luft-indstillingen 4 bruges til nænsom tørring af næsten tørt hår
og til at give et glansfuldt resultat.
4 Slå ion-funktionen til eller fra med ion-kontakten (fig. 5).
,, Ion-indikatoren tændes for at angive, at ion-funktionen er slået til.
Ion-funktionen gør håret endnu mere glansfuldt og reducerer krus og
statisk elektricitet. Den er især egnet til tørring af hår, der er tørt eller
næsten tørt.
5 Håret tørres ved at bevæge hårtørreren i børstebevægelser i kort
afstand fra håret (fig. 6).
14
Dansk
Tip: Når du er færdig med at tørre håret, skal du trykke på knappen til kold
luft og rette den kolde luftstrøm mod håret for at fiksere frisuren og gøre
håret glansfuldt.
Fønnæb
Fønnæbbet gør det muligt at rette luftstrømmen direkte mod den børste
eller kam, du bruger til stylingen.
1 Sæt fønnæbbet på hårtørreren (fig. 7).
Tag fønnæbbet af ved at trække det af apparatet.
Volumen-diffusor
Volumen-diffusoren er specielt udviklet til nænsom tørring af både glat,
krøllet og bølget hår.
1 Sæt volumen-diffusoren på apparatet ved at trykke den fast
på (fig. 8).
Tag volumen-diffusoren af ved at trække den af apparatet.
2 For at give håret fylde helt inde fra hovedbunden sættes diffusoren
ind i håret, så pindene rører hovedbunden (fig. 9).
3 Bevæg hårtørreren i roterende bevægelser i håret for at opnå en
jævn fordeling af den varme luft (fig. 10).
Rengøring
Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles
under vandhanen.
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Tag fønnæbbet eller diffusoren af, før du rengør apparatet.
3 Tør apparatet med en tør klud.
4 Fjern hår og støv fra gitteret til luftindtaget.
5 Fønnæbbet og diffusoren kan rengøres med en fugtig klud
eller skylles under vandhanen.
Dansk 15
6 Sørg for, at fønnæbbet og diffusoren er tørre, før du bruger dem
eller lægger dem væk.
Opbevaring
Rul aldrig ledningen op omkring apparatet.
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Læg apparatet på et sikkert sted og lad det køle af.
3 Apparatet kan opbevares ved hjælp af ophængningskrogen.
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 11).
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte
“Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit
land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler.
16
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
den Support von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr
Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
A
B
C
D
E
---F
---G
H
I
J
Diffusor für extra Volumen
Stylingdüse
Gebläseöffnung
Kaltlufttaste
Temperaturschalter
6 Heißluftstufe
5 Warmluftstufe
4 Kaltluftstufe
Gebläseschalter
II = Starker Luftstrom zum schnellen Trocknen
I: Sanfter Luftstrom – insbesondere zum Stylen
0 = Aus
Aufhängeöse
Ionen-Schalter
Ionen-Betriebsanzeige
Lufteinlassgitter
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung
auf.
Warnhinweis
-- Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Badewannen,
Duschen, Becken oder Behältern mit Wasser (Abb. 2).
-- Wenn Sie das Gerät in einem Bad verwenden, trennen Sie es nach
dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser
stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
Deutsch 17
-- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
-- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Unversehrtheit.
Verwenden Sie das Gerät keinesfalls, wenn der Netzstecker, das
Netzkabel oder das Gerät selbst defekt ist.
-- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center
oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein OriginalErsatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Achtung
-- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis,
der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA
verfügen. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
-- Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei.
-- Das Gerät verfügt über eine Sicherheitsfunktion. Bei Überhitzung wird
das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, und lassen Sie das Gerät einige Minuten lang abkühlen.
Vergewissern Sie sich vor dem erneuten Einschalten, dass keine
Flusen, Haare usw. das Lufteinlassgitter oder die Gebläseöffnung
blockieren.
-- Schalten Sie das Gerät immer aus, auch wenn Sie es nur für einen
Augenblick aus der Hand legen.
-- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
-- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
-- Beim Gebrauch des Haartrockners fällt Ihnen möglicherweise ein
charakteristischer Geruch auf. Dieser Geruch wird von den
ausströmenden Ionen verursacht und ist völlig harmlos.
18
Deutsch
-- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
-- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
-- Das Gerät ist ausschließlich zum Trocknen von Kopfhaar vorgesehen.
-- Halten Sie den Haartrockner sauber und frei von Staub, Schmutz
sowie Schaumfestiger, Styling-Spray, Gel usw.
-- Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller oder solche,
die von Philips nicht ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie
derartiges Zubehör benutzen, erlischt die Garantie.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß
und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung
gehandhabt wird.
Das Gerät benutzen
Trocknen
1 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2 Wählen Sie zum Einschalten des Geräts den gewünschten
Luftstrom (Abb. 3).
-- Schieben Sie den Schalter auf Gebläsestufe II für besonders schnelles
Trocknen.
-- Schieben Sie den Schalter auf Gebläsestufe I zum Trocknen kurzer
Haare oder zum Stylen.
3 Schieben Sie den Temperaturschalter auf kühl, warm oder
heiß (Abb. 4).
-- Mit der Heißluftstufe 6 können Sie nasses Haar schnell und sicher
trocknen, bis es feucht ist.
-- Mit der Warmluftstufe 5 können Sie feuchtes Haar trocknen, bis es
fast trocken ist.
-- Mit der Kaltluftstufe 4 können Sie fast trockenes Haar schonend
trocknen und ihm extra Glanz verleihen.
Deutsch 19
4 Schalten Sie die Ionisierungsfunktion mithilfe des Ionen-Schalters
ein oder aus (Abb. 5).
,, Die Ionen-Betriebsanzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die
Ionisierungsfunktion aktiviert wurde.
Die Ionisierungsfunktion verleiht Ihrem Haar mehr Glanz, zerzaust es
weniger und reduziert die statische Aufladung. Sie eignet sich
insbesondere für trockenes und fast trockenes Haar.
5 Fönen Sie mit bürstenden Bewegungen in kurzem Abstand zum
Haar (Abb. 6).
Tipp: Drücken Sie nach dem Trocknen der einzelnen Strähnen die
Kaltlufttaste, und richten Sie die Kaltluft zum Fixieren und für zusätzlichen
Glanz auf Ihre Haare.
Stylingdüse
Mit der Stylingdüse können Sie den Luftstrom gezielt auf die Bürste oder
den Kamm richten, mit der bzw. dem Sie Ihr Haar stylen.
1 Stecken Sie die Stylingdüse auf das Gerät (Abb. 7).
Zum Abnehmen wird die Stylingdüse einfach vom Gerät abgezogen.
Diffusor für extra Volumen
Der Diffusor wurde zum schonenden Trocknen glatter sowie lockiger
oder welliger Haare entwickelt.
1 Stecken Sie den Diffusor einfach auf das Gerät (Abb. 8).
Zum Abnehmen wird der Diffusor einfach vom Gerät abgezogen.
2 Setzen Sie die Diffusorfinger in das Haar, so dass sie die Kopfhaut
berühren. So erhalten Sie ab dem Haaransatz volles
Volumen (Abb. 9).
3 Bewegen Sie das Gerät kreisförmig, um die warme Luft gleichmäßig
im Haar zu verteilen (Abb. 10).
Reinigung
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten;
spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
20
Deutsch
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Nehmen Sie die Stylingdüse bzw. den Diffusor ab, bevor Sie das
Gerät reinigen.
3 Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
4 Entfernen Sie Haare und Staub von der Lufteinlassöffnung.
5 Reinigen Sie die Stylingdüse oder den Diffusor mit einem feuchten
Tuch, oder spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab.
6 Achten Sie darauf, dass Stylingdüse und Diffusor trocken sind, bevor
Sie sie benutzen oder wegräumen.
Aufbewahrung
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Lassen Sie das Gerät an einem sicheren Ort abkühlen.
3 Sie können das Gerät an der Aufhängeöse aufhängen.
Umweltschutz
-- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen
Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen (Abb. 11).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen
Sie bitte die Philips Website www.philips.com, oder setzen Sie sich mit
einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
Ελληνικα 21
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/
welcome.
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
A
B
C
D
E
---F
---G
H
I
J
Φυσούνα
Στόμιο
Γρίλια εξόδου αέρα
Κουμπί βολής κρύου αέρα
Διακόπτης θερμοκρασίας
6 Καυτό
5 Ζεστό
4 Κρύο
Διακόπτης ροής αέρα
ΙΙ = Δυνατή ροή αέρα για γρήγορο στέγνωμα
Ι = Απαλή ροή αέρα ειδικά κατάλληλη για φορμάρισμα
0 = Off
Γαντζάκι για κρέμασμα
Διακόπτης ιόντων
Ενδεικτική λυχνία ιόντων
Γρίλια εισόδου αέρα
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Προειδοποίηση
-- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. Μην
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουσιέρες,
λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό (Εικ. 2).
-- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ την
από την πρίζα μετά τη χρήση. Η εγγύτητα με νερό αποτελεί
κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
22
Ελληνικα
-- Μην εισάγετε κανενός είδους αντικείμενο μέσα στη συσκευή προς
αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
-- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί
στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
-- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καλωδίου. Μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η
συσκευή έχουν υποστεί φθορά.
-- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από
ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
Προσοχή
-- Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα
μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο
ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο
μηχανισμός θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένοντος
ρεύματος λειτουργίας όχι υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω
πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
-- Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.
-- Η συσκευή διαθέτει λειτουργία ασφάλειας. Εάν η συσκευή
υπερθερμανθεί, απενεργοποιείται αυτόματα. Αποσυνδέστε τη
συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μερικά
λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες
για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες,
κτλ.
-- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την ακουμπήσετε κάπου,
ακόμα και εάν είναι για μια στιγμή.
-- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε
χρήση.
Ελληνικα 23
-- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
-- Μπορεί να αντιληφθείτε μια χαρακτηριστική οσμή κατά τη χρήση
αυτού του στεγνωτήρα μαλλιών. Αυτή η οσμή προκαλείται από τα
ιόντα που δημιουργούνται και δεν είναι επιβλαβής για το
ανθρώπινο σώμα.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός
από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
-- Η συσκευή προορίζεται μόνο για στέγνωμα μαλλιών στο κεφάλι.
-- Διατηρείτε τον στεγνωτήρα μαλλιών καθαρό και χωρίς σκόνη,
βρωμιές και υπολείμματα από προϊόντα φορμαρίσματος όπως
αφρό, σπρέι και τζελ.
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
κατασκευαστές ή που δεν είναι εγκεκριμένα από την Philips. Εάν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει
σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Χρήση της συσκευής
Στέγνωμα
1 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
2 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση ροής αέρα για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή (Εικ. 3).
-- Ρυθμίστε το διακόπτη ροής αέρα στη θέση ΙΙ για πολύ γρήγορο
στέγνωμα.
-- Ρυθμίστε το διακόπτη ροής αέρα στη θέση Ι για στέγνωμα
κοντών μαλλιών ή για φορμάρισμα.
24
Ελληνικα
3 Ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στο κρύο, ζεστό ή
καυτό (Εικ. 4).
-- Η καυτή ρύθμιση 6 σας δίνει τη δυνατότητα να στεγνώνετε τα
βρεγμένα μαλλιά πολύ γρήγορα και με ασφάλεια, μέχρι να γίνουν
νωπά.
-- Η ζεστή ρύθμιση 5 είναι κατάλληλη για στέγνωμα νωπών μαλλιών,
μέχρι σχεδόν να στεγνώσουν.
-- Η κρύα ρύθμιση 4 σας δίνει τη δυνατότητα να στεγνώνετε απαλά
τα μαλλιά που έχουν σχεδόν στεγνώσει και βοηθά στο να
διατηρήσουν τη λάμψη τους.
4 Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία ιόντων με το
διακόπτη ιόντων (Εικ. 5).
,, Η ενδεικτική λυχνία ιόντων ανάβει υποδεικνύοντας ότι έχει
ενεργοποιηθεί η λειτουργία ιόντων.
Η λειτουργία ιόντων παρέχει πρόσθετη λάμψη και μειώνει το
φριζάρισμα και τον στατικό ηλεκτρισμό. Είναι εξαιρετικά κατάλληλη
για στεγνά και σχεδόν στεγνά μαλλιά.
5 Στεγνώστε τα μαλλιά σας κάνοντας με το στεγνωτήρα κινήσεις
βουρτσίσματος σε μικρή απόσταση από τα μαλλιά (Εικ. 6).
Συμβουλή: Όταν τελειώνετε το στέγνωμα κάθε τμήματος, πιέζετε το
κουμπί βολής κρύου αέρα και κατευθύνετε τον κρύο αέρα στα μαλλιά σας
για να σταθεροποιήσετε το φορμάρισμα και να προσθέσετε λάμψη.
Στόμιο
Το στόμιο σας επιτρέπει να κατευθύνετε τον αέρα στη βούρτσα ή
στην χτένα με την οποία φορμάρετε τα μαλλιά σας.
1 Εφαρμόστε το στόμιο στη συσκευή (Εικ. 7).
Για να αποσυνδέσετε το στόμιο, τραβήξτε το από τη συσκευή.
Φυσούνα
Η φυσούνα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να στεγνώνει απαλά τόσο τα
ίσια όσο και τα σγουρά μαλλιά ή τα σπαστά μαλλιά.
1 Για να συνδέσετε τη φυσούνα, εφαρμόστε τη στη
συσκευή (Εικ. 8).
Ελληνικα 25
Για να αποσυνδέσετε τη φυσούνα, τραβήξτε τη από τη συσκευή.
2 Για να προσθέσετε όγκο στις ρίζες, βάλτε τις ακίδες της
φυσούνας μέσα στα μαλλιά σας έτσι ώστε να έρχονται σε
επαφή με το δέρμα της κεφαλής (Εικ. 9).
3 Κάντε περιστροφικές κινήσεις με τη συσκευή για να κατανείμετε
το ζεστό αέρα ομοιόμορφα στα μαλλιά σας (Εικ. 10).
Καθαρισμός
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό,
ούτε να την ξεπλένετε με νερό βρύσης.
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την
πρίζα.
2 Αφαιρέστε το στόμιο ή τη φυσούνα πριν καθαρίσετε τη
συσκευή.
3 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.
4 Αφαιρέστε τυχόν τρίχες και σκόνη από τη γρίλια εισόδου αέρα.
5 Καθαρίστε το στόμιο ή τη φυσούνα με ένα υγρό πανί ή
ξεπλένοντάς το/την με νερό βρύσης.
6 Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο ή η φυσούνα είναι στεγνό/ή πριν τη
χρήση ή την αποθήκευση.
Αποθήκευση
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την
πρίζα.
2 Τοποθετήστε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος και αφήστε τη να
κρυώσει.
3 Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευή κρεμώντας την από το
γαντζάκι για κρέμασμα.
26
Ελληνικα
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τη
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 11).
Εγγύηση και σέρβις
Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το
τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον
τοπικό αντιπρόσωπό σας της Philips.
Español 27
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para
sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Descripción general (fig. 1)
A
B
C
D
E
---F
---G
H
I
J
Difusor de volumen
Boquilla concentradora
Rejilla de salida de aire
Botón de chorro de aire frío
Botón de temperatura
6 Aire caliente
5 Aire templado
4 Aire frío
Botón de flujo de aire
II = flujo de aire fuerte, para un secado rápido
I = Flujo de aire suave, especialmente indicado para moldear
0 = apagado
Anilla para colgar
Botón de iones
Piloto indicador de iones
Rejilla de entrada de aire
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Advertencia
-- No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas,
cubetas u otros recipientes que contengan agua (fig. 2).
-- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de
usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el
aparato esté apagado.
-- No inserte ningún objeto en el aparato para evitar descargas
eléctricas.
28
Español
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el
mismo se corresponde con el voltaje de red local.
-- Compruebe el estado del cable de alimentación con regularidad. No
utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio
aparato están dañados.
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin
de evitar situaciones de peligro.
-- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que
sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una
persona responsable de su seguridad.
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
Precaución
-- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito
que suministre electricidad al cuarto de baño un dispositivo de
corriente residual (RCD) con una corriente residual de
funcionamiento que no exceda los 30 mA. Consulte a su electricista.
-- No bloquee nunca las rejillas del aire.
-- Este aparato tiene una función de seguridad. Si el aparato se calienta
en exceso, se apagará automáticamente. Desenchufe el aparato y
déjelo enfriar unos minutos. Antes de volver a enchufarlo, compruebe
las rejillas para asegurarse de que no estén obstruidas con pelusas,
pelos, etc.
-- Apague siempre el aparato cuando lo deje en algún sitio, aunque sólo
sea por un momento.
-- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
-- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
-- Puede que perciba un olor característico cuando utilice el secador.
Éste se produce por la generación de iones y no es perjudicial para el
cuerpo humano.
-- No utilice el aparato sobre cabello artificial.
-- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en
este manual.
-- Este aparato ha de ser usado solamente para secar cabello humano.
Español 29
-- Mantenga el secador limpio y sin polvo, suciedad o productos de
peluquería como, por ejemplo, espuma moldeadora, laca o gel.
-- No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no
hayan sido específicamente recomendados por Philips. La garantía
quedará anulada si utiliza tales piezas o accesorios.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Uso del aparato
Secado
1 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
2 Seleccione la posición de flujo de aire deseada para encender el
aparato (fig. 3).
-- Deslice el botón de flujo de aire hasta la posición II para un secado
ultra rápido.
-- Deslice el botón de flujo de aire hasta la posición I para secar pelo
corto o para peinarse.
3 Deslice el botón de temperatura hasta la posición de aire frío,
templado o caliente (fig. 4).
-- La posición de aire caliente 6 le permite secarse el cabello mojado
rápidamente y de forma segura hasta que quede húmedo.
-- La posición de templado 5 es especialmente adecuada para secar el
cabello húmedo hasta que esté casi seco.
-- La posición de aire frío 4 le permite secar de forma suave el cabello
que ya está casi seco, aportándole brillo.
4 Active o desactive la función de iones con el botón de iones (fig. 5).
,, El piloto indicador de iones se ilumina para indicar que la función
de iones se ha activado.
30
Español
La función de iones proporciona brillo adicional al cabello y reduce el
encrespado y la electricidad estática, siendo especialmente adecuada para
el cabello seco o casi seco.
5 Seque el cabello haciendo movimientos de cepillado con el secador
a una pequeña distancia del cabello (fig. 6).
Consejo: Cuando haya terminado de secar todas las secciones, pulse el botón
de chorro de aire frío y dirija el flujo de aire hacia el cabello. Esto fija el
peinado y le da más brillo.
Boquilla concentradora
La boquilla concentradora le permite dirigir el flujo de aire directamente
al cepillo o peine que esté utilizando para dar forma a su cabello.
1 Coloque la boquilla concentradora en el aparato (fig. 7).
Para quitar la boquilla concentradora del aparato, tire de ella.
Difusor de volumen
El difusor de volumen está diseñado especialmente para secar
suavemente tanto el cabello liso como el rizado u ondulado.
1 Para conectar el difusor de volumen, encájelo en el aparato (fig. 8).
Para quitar el difusor de volumen del aparato, tire del mismo.
2 Para añadir volumen desde las raíces, introduzca las púas en el
cabello de modo que lleguen a tocar el cuero cabelludo (fig. 9).
3 Efectúe movimientos circulares con el aparato para distribuir el aire
caliente de manera uniforme por el cabello (fig. 10).
Limpieza
No sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos, ni lo enjuague bajo
el grifo.
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Quite la boquilla concentradora o el difusor antes de limpiar el
aparato.
Español 31
3 Limpie el aparato con un paño seco.
4 Elimine los pelos y el polvo de la rejilla de entrada de aire.
5 Limpie la boquilla concentradora y el difusor con un paño húmedo
o enjuagándolos bajo el grifo.
6 Asegúrese de que la boquilla concentradora y el difusor estén
secos antes de utilizarlos o guardarlos.
Cómo guardar el aparato
No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Ponga el aparato en un lugar seguro y deje que se enfríe.
3 Puede guardar el aparato colgándolo por la anilla.
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De
esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 11).
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
32
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.
com/welcome.
Laitteen osat (Kuva 1)
A
B
C
D
E
---F
---G
H
I
J
Diffuusori
Keskityssuutin
Ilmanpoistoaukko
Viileän puhallusilman valitsin
Lämpötila-asetuksen liukukytkin
6 Kuuma puhallus
5 Lämmin puhallus
4 Viileä puhallus
Puhallustehon liukukytkin
II = voimakas puhallus nopeaa kuivausta varten
I = kevyt puhallus hiusten muotoiluun
0 = virta katkaistu
Ripustuslenkki
Ionikäsittelyn liukukytkin
Ionikäsittelyn merkkivalo
Ilmanottoaukko
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen
varalle.
Tärkeää
-- Älä käytä laitetta veden lähellä. Älä käytä laitetta kylpyammeen,
suihkun, altaan tai muiden vesiastioiden lähellä (Kuva 2).
-- Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä, vaikka virta olisi katkaistu.
-- Älä laita laitteeseen mitään ylimääräisiä esineitä, ettet saa sähköiskua.
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
Suomi 33
-- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen
pistoke, virtajohto tai itse laite on vahingoittunut.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Varoitus
-- Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on
oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.
-- Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa peittää.
-- Laitteessa on turvatoiminto. Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa
automaattisesti. Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä
muutama minuutti. Ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen, tarkista
ettei ritilöiden tukkeena ole esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.
-- Katkaise laitteesta virta aina, ennen kuin lasket sen kädestäsi
hetkeksikin.
-- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
-- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
-- Saatat havaita laitteelle ominaisen tuoksun käyttäessäsi
hiustenkuivainta. Tämä tuoksu johtuu laitteen muodostamista ioneista,
eikä se ole terveydelle haitallista.
-- Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
-- Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
-- Tämä laite on tarkoitettu vain hiusten kuivaamiseen.
-- Puhdista kuivain säännöllisesti, ettei siihen kerry nukkaa, likaa ja
muotoilutuotteita, kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa tai geeliä.
-- Älä koskaan käytä lisävarusteita tai -osia, jotka eivät ole Philipsin
valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia osia, takuu ei ole
voimassa.
34
Suomi
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten
tutkimusten perusteella.
Käyttö
Kuivatus
1 Työnnä pistoke pistorasiaan.
2 Käynnistä laite valitsemalla haluamasi ilmavirtausasetus (Kuva 3).
-- Käytä ilmavirtauksen asetusta II, jos haluat kuivata hiukset nopeasti.
-- Käytä ilmavirtauksen asetusta I, kun kuivaat lyhyitä hiuksia tai kun
muotoilet hiuksia.
3 Aseta lämpötilan liukukytkimen avulla viileä, lämmin tai kuuma
lämpötila (Kuva 4).
-- Kuumalla asetuksella 6 voit kuivattaa märkiä hiuksia nopeasti ja
turvallisesti.
-- Lämpimällä asetuksella 5 kuivaat kosteat hiukset lähes kuiviksi.
-- Viileällä asetuksella 4 voit kuivattaa hieman kosteat hiukset
hellävaraisesti kuiviksi siten, että hiusten kiilto säilyy..
4 Ionikäsittelyn voi käynnistää tai poistaa käytöstä ionikäsittelyn
liukukytkimellä (Kuva 5).
,, Ionikäsittelyn merkkivalo palaa, kun ionikäsittely on käytössä.
Toiminto lisää hiusten kiiltoa ja vähentää hiusten karkeutta ja sähköisyyttä.
Se sopii erityisesti kuiville ja hieman kosteille hiuksille.
5 Kuivata hiukset tekemällä hiustenkuivaimella harjausliikkeitä lähellä
hiuksia (Kuva 6).
Vinkki: Kun olet kuivannut hiukset, paina viileän puhallusilman valitsinta ja
viimeistele kampaus ohjaamalla hiuksiisi viileä ilmavirta.
Suomi 35
Keskityssuutin
Keskityssuuttimen avulla voit kohdistaa puhalluksen suoraan harjaan tai
kampaan, jolla muotoilet hiuksia.
1 Napsauta suutin kiinni laitteeseen (Kuva 7).
Voit irrottaa suuttimen vetämällä sen irti laitteesta.
Diffuusori
Volyymisuutin on kehitetty kuivaamaan hellästi sekä suorat että kiharat
hiukset.
1 Kiinnitä volyymisuutin napsauttamalla se kiinni laitteeseen (Kuva 8).
Voit irrottaa suuttimen vetämällä sen irti laitteesta.
2 Kun haluat kuohkeutta hiusten tyveen, aseta tapit hiuksiin siten, että
ne koskettavat päänahkaa (Kuva 9).
3 Tee laitteella edestakaista kiertoliikettä niin, että lämmin ilma
jakautuu tasaisesti hiuksiin (Kuva 10).
Puhdistaminen
Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään
huuhtele sitä vesihanan alla.
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Irrota keskityssuutin tai diffuusori laitteesta ennen sen
puhdistamista.
3 Pyyhi laite puhtaaksi kuivalla liinalla.
4 Poista hiukset ja pöly ilmanottoaukosta.
5 Puhdista keskityssuutin tai diffuusori kostealla liinalla tai
huuhtelemalla se vesihanan alla.
6 Varmista, että keskityssuutin tai diffuusori on kuiva ennen käyttöä
tai säilytykseen asettamista.
36
Suomi
Säilytys
Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Aseta laite turvalliseen paikkaan jäähtymään.
3 Voit säilyttää laitetta ripustamalla sen ripustuslenkistä.
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 11).
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin
verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin
kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä
takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä
Philipsin jälleenmyyjään.
Français 37
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Description générale (fig. 1)
A
B
C
D
E
---F
---G
H
I
J
Diffuseur de volume
Concentrateur d’air
Grille de sortie d’air
Bouton du flux d’air froid
Thermostat
6 Chaud
5 Modéré
4 Froid
Interrupteur du flux d’air
II = flux d’air puissant pour un séchage rapide
I = flux d’air doux spécialement conçu pour la mise en forme
0 = arrêt
Crochet de suspension
Interrupteur du système ionisant
Voyant du système ionisant
Grille d’entrée d’air
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
Avertissement
-- Tenez l’appareil à l’écart de l’eau. Ne l’utilisez pas près d’une
baignoire, d’une douche, d’un lavabo ni de tout autre récipient
contenant de l’eau (fig. 2).
-- Si vous utilisez l’appareil dans la salle de bain, débranchez-le après
usage car la proximité de l’eau peut présenter un risque pour
l’utilisateur même si l’appareil est éteint.
38
Français
-- N’insérez jamais d’objets dans l’appareil afin d’éviter toute
électrocution.
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l’appareil correspond à la tension secteur locale.
-- Vérifiez régulièrement le cordon d’alimentation. N’utilisez jamais
l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou l’appareil lui-même
est endommagé.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, un Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié
afin d’éviter tout accident.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
Attention
-- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l’appareil sur une
prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA
dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
-- N’obstruez jamais les grilles.
-- L’appareil est doté d’un système de sécurité. En cas de surchauffe,
l’appareil s’éteint automatiquement. Débranchez-le et laissez-le
refroidir pendant quelques minutes. Avant de remettre l’appareil sous
tension, vérifiez que les grilles ne sont pas obturées par des cheveux,
des poussières, etc.
-- Éteignez toujours l’appareil avant de le poser, même pour un court
instant.
-- Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
-- N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
-- Lorsque vous utilisez le sèche-cheveux, vous pouvez remarquer une
odeur caractéristique. Cette odeur est due aux ions générés et n’est
absolument pas nocive.
-- N’utilisez pas l’appareil sur cheveux artificiels.
Français 39
-- N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui qui est indiqué
dans ce manuel.
-- Cet appareil a été conçu uniquement pour sécher les cheveux.
-- Le sèche-cheveux doit être propre et ne doit comporter aucune
trace de poussières, saletés, ni de produits coiffants tels que mousse,
spray ou gel.
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui
n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie
ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode
d’emploi.
Utilisation de l’appareil
Séchage
1 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
2 Mettez l’appareil en marche en sélectionnant le flux d’air de votre
choix (fig. 3).
-- Réglez l’interrupteur sur la position II pour un séchage ultra-rapide.
-- Réglez l’interrupteur sur la position I pour le séchage de cheveux
courts ou pour une mise en forme.
3 Positionnez le thermostat sur le réglage froid, modéré ou
chaud (fig. 4).
-- Le réglage chaud 6 permet de sécher des cheveux mouillés
rapidement et en toute sécurité jusqu’à ce qu’ils soient juste humides.
-- Le réglage modéré 5 convient particulièrement au séchage des
cheveux humides jusqu’à ce qu’ils soient presque secs.
-- Le réglage froid 4 permet de sécher en douceur les cheveux presque
secs et de leur donner de la brillance.
40
Français
4 Activez ou désactivez le système ionisant à l’aide de
l’interrupteur correspondant (fig. 5).
,, Le voyant du système ionisant s’allume pour indiquer que le
système ionisant est activé.
Le système ionisant garantit plus de brillance et contribue à réduire les
frisottis et l’électricité statique. Il convient particulièrement aux cheveux
secs et presque secs.
5 Lors du séchage, déplacez le sèche-cheveux du haut vers le bas en
le tenant à courte distance de vos cheveux (fig. 6).
Conseil : Lorsque vous avez fini, appuyez sur le bouton du flux d’air froid et
dirigez le flux vers vos cheveux pour fixer la mise en forme et obtenir des
cheveux plus brillants.
Concentrateur d’air
Le concentrateur d’air vous permet de diriger le flux d’air vers la brosse
ou le peigne que vous utilisez pour modeler vos cheveux.
1 Fixez le concentrateur d’air sur l’appareil (fig. 7).
Détachez le concentrateur d’air en le retirant de l’appareil.
Diffuseur de volume
Le diffuseur de volume permet de sécher en douceur les cheveux lisses,
bouclés et ondulés.
1 Fixez le diffuseur de volume sur l’appareil (fig. 8).
Détachez le diffuseur de volume en le retirant de l’appareil.
2 Pour donner du volume aux racines, introduisez les pointes du
diffuseur dans vos cheveux jusqu’à ce qu’elles touchent le cuir
chevelu (fig. 9).
3 Effectuez des mouvements circulaires avec l’appareil pour diffuser
l’air chaud dans vos cheveux (fig. 10).
Nettoyage
Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau, ni dans d’autres liquides et ne le
rincez pas non plus.
Français 41
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Retirez le concentrateur d’air ou le diffuseur de l’appareil avant de
le nettoyer.
3 Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec.
4 Retirez les cheveux et la poussière de la grille d’entrée d’air.
5 Nettoyez le concentrateur d’air ou le diffuseur avec un chiffon
humide ou rincez-le à l’eau.
6 Assurez-vous que le concentrateur d’air ou le diffuseur est sec
avant de l’utiliser ou de le ranger.
Rangement
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Posez l’appareil dans un endroit sûr et laissez-le refroidir.
3 Vous pouvez ranger l’appareil en l’accrochant par son anneau de
suspension.
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 11).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire
réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le
site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro
de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays,
renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.
42
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.
philips.com/welcome.
Descrizione generale (fig. 1)
A
B
C
D
E
---F
---G
H
I
J
Diffusore di volume
Concentratore del flusso d’aria
Griglia di uscita dell’aria
Pulsante getto d’aria fredda
Selettore della temperatura
6 Caldo
5 Tiepido
4 Freddo
Selettore del flusso d’aria
II = getto d’aria potente, per una rapida asciugatura
I = getto delicato, particolarmente indicato per lo styling
0 = spento
Gancio
Selettore dello ionizzatore
Spia dello ionizzatore
Griglia di ingresso dell’aria
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale
e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
Avvertenza
-- Non utilizzate l’apparecchio vicino all’acqua. Non utilizzatelo vicino a
vasche da bagno, docce, lavelli o altri recipienti che contengano
acqua (fig. 2).
-- Quando utilizzate l’apparecchio in bagno, scollegatelo dopo l’uso. La
vicinanza dell’acqua rappresenta un rischio anche quando
l’apparecchio è spento.
Italiano 43
-- Non inserite alcun oggetto all’interno del prodotto per evitare
scariche elettriche.
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata
sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
-- Verificate periodicamente le condizioni del cavo di alimentazione.
Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di
alimentazione o l’apparecchio stesso siano danneggiati.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori
specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
-- L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino
con l’apparecchio.
Attenzione
-- Per una maggiore protezione, vi consigliamo di installare sull’impianto
elettrico del bagno un dispositivo di corrente residua (RCD) non
superiore a 30 mA. Per ulteriori suggerimenti, rivolgetevi
all’installatore di fiducia.
-- Fate attenzione a non ostruire le griglie d’aerazione.
-- Questo apparecchio è dotato di una funzione di sicurezza. In caso di
surriscaldamento, l’apparecchio si spegne automaticamente. Scollegate
la spina dalla presa e lasciate raffreddare l’apparecchio per alcuni
minuti. Prima di accendere nuovamente l’apparecchio, controllate che
le griglie non siano ostruite da capelli, lanugine o altro.
-- Spegnete sempre l’apparecchio prima di appoggiarlo, anche se solo
per un istante.
-- Scollegate sempre il cavo di alimentazione dopo l’uso.
-- Non avvolgete il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
-- L’odore particolare che potreste avvertire utilizzando l’apparecchio
proviene dagli ioni generati e non è nocivo alla salute dell’uomo.
-- Non usate l’apparecchio sui capelli artificiali.
44
Italiano
-- Non usate l’apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel
presente manuale.
-- Questo prodotto è stato progettato solo per asciugare i capelli.
-- Assicuratevi che l’asciugacapelli sia pulito e privo di polvere, sporco,
residui di prodotti modellanti come mousse, spray o gel.
-- Non usate accessori o ricambi di altri produttori o non
specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui utilizziate detti
accessori o ricambi, la garanzia decade.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo
appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale
utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai
risultati scientifici attualmente disponibili.
Modalità d’uso dell’apparecchio
Asciugatura
1 Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
2 Selezionate il flusso d’aria desiderato per accendere
l’apparecchio (fig. 3).
-- Impostate il selettore del flusso d’aria su II per una rapida asciugatura.
-- Impostate il selettore del flusso d’aria su I per asciugare capelli corti e
creare un’acconciatura.
3 Impostate il selettore della temperatura su freddo, tiepido o
caldo (fig. 4).
-- L’impostazione del caldo 6 vi consente di asciugare i capelli bagnati
dopo la doccia in modo rapido e fino a quando non sono umidi.
-- L’impostazione 5 (tiepido) è ideale per asciugare i capelli umidi fino a
quando non sono quasi completamente asciutti.
-- L’impostazione del freddo 4 vi consente di asciugare delicatamente i
capelli quasi asciutti e vi aiuta a mantenerli lucidi.
4 Attivate o disattivate la funzione di ionizzazione usando
l’apposito selettore (fig. 5).
Italiano 45
,, La spia dello ionizzatore si accende quando la funzione è attiva.
La funzione di ionizzazione rende ancora più lucenti i capelli e riduce
l’effetto crespo e la staticità.
5 Asciugate i capelli spazzolandoli e tenendo l’asciugacapelli a breve
distanza dai capelli (fig. 6).
Consiglio Dopo aver asciugato tutte le ciocche, premete il pulsante getto
d’aria fredda e direzionate il flusso d’aria fredda verso i capelli per fissare
l’acconciatura e renderla lucente.
Concentratore del flusso d’aria
Il concentratore permette di dirigere il flusso d’aria direttamente alla
spazzola o al pettine che state utilizzando per lo styling.
1 Applicate il concentratore sull’apparecchio facendolo scattare in
posizione (fig. 7).
Per rimuovere il concentratore, estraetelo dall’apparecchio.
Diffusore di volume
Il diffusore è stato ideato per asciugare con la massima delicatezza i capelli
lisci, mossi o ricci.
1 Per collegare il diffusore di volume, inseritelo
sull’apparecchio (fig. 8).
Per rimuovere il diffusore, estraetelo dall’apparecchio.
2 Per dare volume alle radici, infilate i perni fra i capelli, portandoli a
contatto con il cuoio capelluto (fig. 9).
3 Cercate di compiere movimenti circolari con l’apparecchio, per
distribuire l’aria tiepida in modo uniforme fra i capelli (fig. 10).
Pulizia
Non immergete l’apparecchio nell’acqua o in altri liquidi e non
risciacquatelo sotto l’acqua corrente.
1 Spegnete l’apparecchio e staccate la spina.
46
Italiano
2 Rimuovete il concentratore del flusso d’aria o il diffusore prima di
pulire l’apparecchio.
3 Pulite sempre l’apparecchio con un panno asciutto.
4 Rimuovete i capelli e la polvere dalla griglia di ingresso dell’aria.
5 Pulite il concentratore o il diffusore con un panno umido oppure
risciacquatelo sotto l’acqua corrente.
6 Assicuratevi che il concentratore o il diffusore sia asciutto prima di
utilizzarlo o riporlo.
Conservazione
Non avvolgete il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
1 Spegnete l’apparecchio e staccate la spina.
2 Appoggiate l’apparecchio in un luogo sicuro e lasciatelo raffreddare.
3 Potete riporre l’apparecchio appendendolo all’apposito gancio.
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio
insieme ai rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta
ufficiale (fig. 11).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web
Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro
Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di
telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non
esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
Nederlands 47
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome.
Algemene beschrijving (fig. 1)
A
B
C
D
E
---F
---G
H
I
J
Volumediffuser
Concentrator
Luchtuitlaatrooster
Knop voor koele luchtstroom
Temperatuurknop
6 Extra warme stand
5 Warme stand
4 Koele stand
Luchtstroomknop
II = hoge luchtsnelheid voor snel drogen
I = lage luchtsnelheid speciaal bedoeld om te stylen
0 = uit
Ophangoog
Ionenknop
Indicatielampje voor ionen
Luchtinlaatrooster
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
Waarschuwing
-- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Gebruik dit apparaat
niet in de buurt van een bad, douche, waterbak of andere houders
met water (fig. 2).
-- Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na
gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar
opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
48
Nederlands
-- Steek geen voorwerpen in het apparaat om een elektrische schok te
voorkomen.
-- Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt
met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-- Controleer regelmatig of het netsnoer niet beschadigd is. Gebruik het
apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf
beschadigd is.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
-- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
Let op
-- Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te
installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom
voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet
hoger is dan 30 mA. Raadpleeg uw installateur.
-- Blokkeer nooit de luchtroosters.
-- Het apparaat is voorzien van een veiligheidsfunctie. Als het apparaat
oververhit raakt, schakelt het uit. Haal de stekker uit het stopcontact
en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat u
het apparaat weer inschakelt of de luchtroosters niet verstopt zitten
met pluizen, haar enz.
-- Schakel het apparaat uit voordat u het neerlegt, al is het maar voor
even.
-- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
-- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
-- Het is mogelijk dat u een specifieke geur ruikt wanneer u deze
haardroger gebruikt. Deze geur wordt veroorzaakt door de ionen die
Nederlands 49
------
de haardroger produceert en is niet schadelijk voor het menselijk
lichaam.
Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in
deze gebruiksaanwijzing.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor het drogen van hoofdhaar.
Houd de haardroger schoon en vrij van stof, vuil en stylingproducten
zoals mousse, haarlak en gel.
Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of
die niet specifiek door Philips worden aangeraden. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Het apparaat gebruiken
Drogen
1 Steek de stekker in het stopcontact.
2 Schakel het apparaat in door de gewenste luchtsnelheid te
selecteren (fig. 3).
-- Zet de knop op luchtsnelheidsstand II voor extra snel drogen.
-- Zet de knop op luchtsnelheidsstand I voor het drogen van kort haar
of om uw haar te stylen.
3 Zet de temperatuurknop op de koele, warme of extra warme
stand (fig. 4).
-- Met de extra warme stand 6 kunt u erg nat haar zeer snel en veilig
drogen tot het haar vochtig is.
-- De warme stand 5 is met name geschikt voor het drogen van vochtig
haar tot het haar bijna droog is.
-- Met de koele stand 4 kunt u haar dat bijna droog is, voorzichtig
drogen en meer glans geven.
50
Nederlands
4 Schakel de ionenfunctie in of uit met de ionenknop (fig. 5).
,, Het indicatielampje voor ionen gaat branden om aan te geven dat
de ionenfunctie is ingeschakeld.
De ionenfunctie geeft extra glans en vermindert pluizigheid en statische
elektriciteit. Deze functie is vooral geschikt voor droog en bijna droog
haar.
5 Droog uw haar door met de haardroger borstelbewegingen te
maken op korte afstand van uw haar (fig. 6).
Tip Als u alle lokken hebt gedroogd, druk dan op de knop voor koele
luchtstroom en richt de koele luchtstroom op uw haar. Zo fixeert u uw kapsel
en krijgt het meer glans.
Concentrator
De concentrator stelt u in staat de luchtstroom te richten op de borstel
of kam waarmee u uw haar in model aan het brengen bent.
1 Klik de concentrator op het apparaat (fig. 7).
Om de concentrator te verwijderen, trekt u deze van het apparaat af.
Volumediffuser
De volumediffusor is speciaal ontwikkeld om zowel steil als golvend of
krullend haar op zachte wijze te drogen.
1 U bevestigt de volumediffusor door deze op het apparaat te
klikken (fig. 8).
Om de volumediffusor te verwijderen, trekt u deze van het apparaat af.
2 Steek de pennen zo in uw haar dat ze uw hoofdhuid raken om uw
haar meer volume te geven vanaf de wortels (fig. 9).
3 Maak ronddraaiende bewegingen met het apparaat om de warme
lucht gelijkmatig door het haar te verspreiden (fig. 10).
Schoonmaken
Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof en spoel
het ook niet af onder de kraan.
Nederlands 51
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Verwijder de concentrator of diffusor voordat u het apparaat
schoonmaakt.
3 Maak het apparaat schoon met een droge doek.
4 Verwijder haren en stof uit het luchtinlaatrooster.
5 Maak de concentrator of diffusor schoon met een vochtige doek of
door deze onder de kraan af te spoelen.
6 Zorg ervoor dat de concentrator of diffusor droog is voordat u
deze gebruikt of opbergt.
Opbergen
Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Leg het apparaat op een veilige plaats en laat het afkoelen.
3 U kunt het apparaat opbergen door het aan het ophangoog te
hangen.
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 11).
Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek
dan de Philips-website www.philips.nl, of neem contact op met het
Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer
in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care
Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
52
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte
av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.
philips.com/welcome.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A
B
C
D
E
---F
---G
H
I
J
Volum-diffuser
Munnstykke for konsentrert luft
Gitter for utluft
Knapp for kaldluft
Skyvebryter for temperatur
6 Ekstra varm-innstilling
5 Varm-innstilling
4 Kald-innstilling
Skyvebryter for luftstrøm
II = kraftig luftstrøm for rask tørking
I = skånsom luftstrøm for frisering
0 = av
Hengeløkke
Skyvebryter for ion
Indikatorlampe for ion
Gitter for innluft
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
Advarsel
-- Ikke bruk dette apparatet nær vann. Ikke bruk dette apparatet nær
badekar, dusj, vasker eller andre beholdere som inneholder
vann (fig. 2).
-- Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk.
Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
-- Ikke stikk noen gjenstander inn i apparatet for å unngå elektrisk støt.
Norsk 53
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
-- Kontroller ledningen jevnlig. Ikke bruk apparatet hvis støpselet,
ledningen eller selve apparatet er skadet.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
Viktig
-- Vi anbefaler at du installerer en reststrømsenhet (RCD) i den
elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et
spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be
installatøren om råd.
-- Ikke blokker luftinntaket.
-- Apparatet har en sikkerhetsfunksjon. Hvis apparatet overopphetes,
slår det seg av automatisk. Koble fra apparatet, og la det avkjøles noen
minutter. Før du slår på apparatet igjen, bør du undersøke gitrene for
å være sikker på at de ikke er blokkert av støv, hår osv.
-- Slå alltid av apparatet før du legger det fra deg, selv om det bare er
for et øyeblikk.
-- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
-- Ikke surr ledningen rundt apparatet.
-- Det kan hende at du merker en karakteristisk lukt når du bruker
denne hårføneren. Denne lukten kommer fra ionene som genereres,
og den er ikke skadelig for mennesker.
-- Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
-- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i
denne veiledningen.
-- Dette apparatet er kun ment til tørking av hår på hodet.
-- Hold alltid hårføneren ren og fri for støv, smuss og friseringsprodukter,
for eksempel skum, spray og gele.
54
Norsk
-- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller deler som
ikke anbefales spesielt av Philips. Hvis du bruker slikt tilbehør eller
slike deler, fører det til at garantien blir ugyldig.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.
Bruke apparatet
Tørking
1 Sett støpselet inn i stikkontakten.
2 Velg ønsket luftstrøm for å slå på apparatet (fig. 3).
-- Sett skyvebryteren på luftstrøminnstilling II for rask tørking.
-- Sett skyvebryteren på luftstrøminnstilling I for tørking av kort hår eller
frisering.
3 Sett skyvebryteren for temperatur på kald, varm eller ekstra varm
innstilling (fig. 4).
-- Med innstillingen ekstra varm 6 kan du tørke vått hår raskt og sikkert
til det bare er litt fuktig.
-- Varm-innstillingen 5 passer spesielt godt til tørking av fuktig hår til det
er nesten helt tørt.
-- Med innstillingen kald 4 kan du skånsomt tørke hår som er nesten
helt tørt. Den hjelper også til med å få håret til å skinne.
4 Slå ionefunksjonen av eller på med skyvebryteren for ion (fig. 5).
,, Indikatorlampen for ion lyser for å vise at ion-funksjonen er
aktivert.
Ion-funksjonen gir ekstra skinn og reduserer krusing og statisk elektrisitet.
Den passer spesielt godt for tørt og nesten tørt hår.
5 Tørk håret ved å lage børstebevegelser med hårføneren på kort
avstand fra håret (fig. 6).
Norsk 55
Tips: Når du er ferdig med å tørke hver del, trykker du på knappen for
kaldluft og sender den kalde luftstrømmen mot håret. Dette fikserer frisyren
og gir håret glans.
Munnstykke for konsentrert luft
Med munnstykket for konsentrert luft kan du rette luftstrømmen rett mot
børsten eller kammen som du friserer håret med.
1 Trykk munnstykket for konsentrert luft på apparatet (fig. 7).
Når du vil ta det av, trekker du det av apparatet.
Volum-diffuser
Volumdiffuseren er spesielt utformet for skånsom tørking av både glatt og
krøllete eller bølgete hår.
1 Du kobler på volumdiffuseren ved å feste den på apparatet med et
klikk (fig. 8).
Når du vil ta av diffuseren, trekker du den av apparatet.
2 Hvis du vil tilføre volum ved røttene, setter du pinnene inn i håret
slik at de berører hodebunnen (fig. 9).
3 Gjør roterende bevegelser med apparatet for å fordele den varme
luften jevnt i håret (fig. 10).
Rengjøring
Du må aldri senke apparatet ned i vann eller annen væske. Du må
heller ikke skylle det under springen.
1 Slå apparatet av og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Fjern munnstykket for konsentrert luft eller diffuseren før du
rengjør apparatet.
3 Rengjør apparatet med en tørr klut.
4 Fjern hår og støv fra luftinntaksgitteret.
5 Du rengjør munnstykket for konsentrert luft eller diffuseren med
en fuktig klut eller ved å skylle under springen.
56
Norsk
6 Kontroller at munnstykket for konsentrert luft eller diffuseren har
tørket før bruk eller oppbevaring.
Oppbevaring
Ikke surr ledningen rundt apparatet.
1 Slå apparatet av og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Legg apparatet fra deg på et trygt sted, og la det avkjøles.
3 Du kan oppbevare apparatet ved å henge det opp i hengeløkken.
Miljø
-- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å
ta vare på miljøet (fig. 11).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem
med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du
kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen
forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philipsforhandler.
Português 57
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o
partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Descrição geral (fig. 1)
A
B
C
D
E
---F
---G
H
I
J
Difusor de volume
Concentrador
Grelha de saída de ar
Botão de ar frio
Botão de temperatura
6 Posição de ar quente
5 Posição de ar morno
4 Posição de ar frio
Botão do fluxo de ar
II = Fluxo de ar forte para secar rapidamente
I = Fluxo de ar suave especial para modelar
0 = Desligado
Argola de suspensão
Interruptor do lado iónico
Luz indicadora do modo ‘Ion’
Grelha de entrada de ar
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
Aviso
-- Não utilize este aparelho perto de água. Não utilize este aparelho
perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que
contenham água (fig. 2).
-- Quando utilizar o aparelho numa casa-de-banho, desligue-o da
corrente eléctrica após a utilização. A proximidade de água
representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
-- Não introduza objectos no aparelho para evitar choques eléctricos.
58
Português
-- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem
eléctrica local antes de o ligar.
-- Verifique regularmente o estado do fio de alimentação. Não utilize o
aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou o próprio aparelho
estiverem danificados.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
-- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido
supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém
responsável pela sua segurança.
-- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam
com o aparelho.
Cuidado
-- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo
de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a
casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal
não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
-- Nunca obstrua as grelhas de ventilação.
-- Este aparelho tem uma função de segurança. Se o aparelho aquecer
demasiado, desligar-se-á automaticamente. Desligue-o da corrente e
deixe arrefecer durante alguns minutos. Antes de voltar a ligar o
aparelho à corrente, verifique se as grelhas não estão obstruídas com
cotão, cabelos, etc.
-- Desligue sempre o aparelho antes de o pousar, mesmo que seja
apenas por breves instantes.
-- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
-- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
-- Pode notar um odor característico ao utilizar este secador. Esse odor
é causado pelos iões produzidos e não é prejudicial ao corpo
humano.
-- Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
-- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste
manual.
Português 59
-- Este aparelho destina-se apenas a secar cabelo humano.
-- Mantenha o secador limpo e sem poeiras, sujidade e produtos de
beleza como espuma, spray e gel.
-- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou
que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia torna-se inválida.
Campos electromagnéticos (EMF)
Este aparelho Philips cumpre com todas as normas correspondentes a
campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de
acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o
aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas
disponíveis actualmente.
Utilizar o aparelho
Secar
1 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
2 Seleccione a posição pretendida para o fluxo de ar para ligar o
aparelho (fig. 3).
-- Coloque o botão na posição de fluxo de ar II para uma secagem
ultra-rápida.
-- Coloque o botão na posição de fluxo de ar I para secar cabelos
curtos ou para modelar o penteado.
3 Regule a temperatura para frio, morno ou quente (fig. 4).
-- A posição de ar quente 6 permite-lhe secar de forma bastante rápida
e segura o cabelo acabado de sair do chuveiro até ficar húmido.
-- A posição de ar morno 5 é ideal para secar o cabelo húmido até ficar
quase seco.
-- A posição de ar frio 4 permite secar suavemente o cabelo que está
quase seco, ajuda a fixar e a dar brilho.
4 Ligue ou desligue a função de iões movendo o botão para a posição
pretendida (fig. 5).
,, A luz indicadora de iões acende-se para indicar que a função foi
ligada.
60
Português
A função de iões oferece um brilho extra e evita que o cabelo fique
embaraçado e com electricidade estática. É particularmente indicada para
cabelo seco e quase seco.
5 Seque o cabelo movimentando o secador como uma escova, a uma
pequena distância do cabelo (fig. 6).
Sugestão: Depois de secar cada madeixa de cabelo, prima o botão de ar frio
e dirija o fluxo de ar frio para o cabelo para fixar o penteado e dar mais
brilho.
Concentrador
O concentrador permite direccionar o fluxo de ar directamente para a
escova ou para o pente com que estiver a modelar o cabelo.
1 Encaixe o concentrador no aparelho (fig. 7).
Para retirar o concentrador, puxe-o do aparelho.
Difusor de volume
O difusor de volume foi especialmente concebido para secar de forma
suave tanto cabelos lisos como cabelos encaracolados ou ondulados.
1 Para ligar o difusor de volume, encaixe-o no aparelho (fig. 8).
Para retirar o difusor de volume, puxe-o do aparelho.
2 Para dar volume às raízes, introduza as pontas do difusor no cabelo
de modo a tocar o couro cabeludo (fig. 9).
3 Efectue movimentos circulares com o secador para distribuir
uniformemente o ar quente por todo o cabelo (fig. 10).
Limpeza
Nunca mergulhe o aparelho em água ou noutro líquido, nem o enxagúe
com água da torneira.
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Retire o concentrador ou o difusor antes de limpar o aparelho.
3 Limpe o aparelho com um pano seco.
Português 61
4 Retire os cabelos e pó da grelha de entrada de ar.
5 Limpe o concentrador ou difusor com um pano húmido
ou enxagúe-o com água da torneira.
6 Certifique-se de que o concentrador ou difusor está seco antes de
o utilizar ou guardar.
Arrumação
Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Coloque o aparelho num local seguro e deixe-o arrefecer.
3 Pode arrumar o aparelho pendurando-o pela argola de suspensão.
Meio ambiente
-- Não deite fora o aparelho juntamente com o lixo doméstico normal
no final da sua vida útil e entregue-o num ponto de recolha
autorizado para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o meio
ambiente (fig. 11).
Garantia e assistência
Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o
Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de
Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone
no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência
no seu país, dirija-se ao seu representante Philips local.
62
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.
philips.com/welcome.
Allmän beskrivning (Bild 1)
A
B
C
D
E
---F
---G
H
I
J
Volymmunstycke
Fönmunstycke
Galler för luftutblås
Knapp för kall luft
Skjutreglage för temperatur
6 Inställning för het luft
5 Inställning för varm luft
4 Inställning för kall luft
Skjutreglage för luftflöde
II = starkt luftflöde för snabbtorkning
I = Svagt luftflöde speciellt avsett för styling
0 = av
Upphängningsögla
Jonskjutreglage
Jonindikatorlampa
Galler för luftintag
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
den för framtida bruk.
Varning
-- Använd inte den här apparaten nära badkar, duschar, handfat,
diskbänkar eller andra behållare som innehåller vatten (Bild 2).
-- Om du använder apparaten i ett badrum måste du dra ut kontakten
efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten
är avstängd.
-- Sätt inte in några föremål i apparaten för att undvika elektriska stötar.
Svenska 63
-- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter
apparaten.
-- Kontrollera nätsladden regelbundet. Använd inte apparaten om
stickproppen, nätsladden eller apparaten är skadad.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
Varning!
-- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en
jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet.
Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30
mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
-- Blockera aldrig luftgallren.
-- Apparaten har en säkerhetsfunktion. Om apparaten blir överhettad
stängs den av automatiskt. Dra ut kontakten och låt apparaten svalna i
några minuter. Innan du slår på apparaten igen kontrollerar du att
luftgallren inte täcks av ludd, hår eller liknande.
-- Stäng alltid av apparaten innan du lägger ifrån dig den, även om det
bara är för en kort stund.
-- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
-- Linda inte nätsladden runt apparaten.
-- Du kan känna en speciell lukt när du använder apparaten. Den
orsakas av jonerna som genereras och är inte skadlig för kroppen.
-- Använd inte apparaten på konstgjort hår.
-- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i
den här användarhandboken.
-- Apparaten är endast avsedd för att torka hår på huvudet.
-- Håll hårtorken torr och fri från damm, smuts och stylingprodukter
som hårskum, hårspray och hårgelé.
64
Svenska
-- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips
särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör
eller delar gäller inte garantin.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och
enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att
använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Använda apparaten
Torkning
1 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
2 Slå på apparaten genom att välja önskad inställning för
luftflöde (Bild 3).
-- Ställ in reglaget på luftflödesinställning II för extra snabb torkning.
-- Ställ in reglaget på luftflödesinställning I för att torka kort hår eller
forma håret.
3 Ställ in temperaturreglaget på kall, varm eller het luft (Bild 4).
-- Med inställningen för het luft 6 kan du torka blött hår mycket snabbt
och säkert tills det är fuktigt.
-- Inställningen för varm luft 5 är särskilt lämplig för att torka fuktigt hår
tills det är nästan torrt.
-- Med inställningen för kall luft 4 kan du försiktigt torka hår som nästan
är torrt för att bibehålla glansen.
4 Slå på eller av jonfunktionen med jonskjutreglaget (Bild 5).
,, Jonindikatorlampan tänds för att visa att jonfunktionen är aktiverad.
Jonfunktionen ger ytterligare glans och förebygger burrigt hår och statisk
elektricitet. Den är särskilt lämpad för torrt och nästan torrt hår.
5 Torka håret genom att göra borströrelser med hårtorken en liten
bit ifrån håret (Bild 6).
Svenska 65
Tips: När du har torkat alla sektionerna trycker du på knappen för kall luft
och riktar det kalla luftflödet mot håret för att forma frisyren och höja
glansen.
Fönmunstycke
Med fönmunstycket styr du luftflödet rakt mot borsten eller kammen
som du formar håret med.
1 Fäst fönmunstycket på apparaten (Bild 7).
Om du vill ta bort fönmunstycket drar du av det från apparaten.
Volymmunstycke
Volymdiffusorn har utformats speciellt för att torka både rakt, lockigt och
vågigt hår på ett skonsamt sätt.
1 Sätt fast volymmunstycket genom att knäppa fast det på
apparaten (Bild 8).
Ta bort volymdiffusorn genom att dra loss den från apparaten.
2 För att få extra volym vid rötterna sticker du in piggarna ända in till
hårbotten (Bild 9).
3 Gör roterande rörelser med apparaten för att sprida den varma
luften jämnt genom håret (Bild 10).
Rengöring
Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska och skölj
den inte under kranen.
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Ta loss fön- eller volymmunstycket innan du rengör apparaten.
3 Rengör hårtorken med en torr trasa.
4 Ta bort hår och damm från luftintagsgallret.
5 Rengör fön- eller volymmunstycket med en fuktig trasa eller genom
att skölja det under kranen.
66
Svenska
6 Se till att fön- eller volymmunstycket är torrt innan du använder
eller lägger undan det.
Förvaring
Linda inte nätsladden runt apparaten.
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Lägg apparaten på ett säkert ställe och låt den svalna.
3 Du kan förvara apparaten genom att hänga upp den i
upphängningsöglan.
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 11).
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med
apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller
kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder
du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe 67
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz!
Philips’in sunduğu destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu
adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.
Genel açıklamalar (Şek. 1)
A
B
C
D
E
---F
---G
H
I
J
Hacim difüzörü
Dar kurutma başlığı
Hava çıkış ızgarası
Soğuk üfleme düğmesi
Sıcaklık düğmesi
6 Sıcak ayar
5 Ilık ayar
4 Serin ayar
Hava akımı düğmesi
II = Çabuk kurutma için kuvvetli hava akımı
I = Özellikle şekillendirme için düşük hava akımı
0 = Kapalı
Asma kancası
İyon düğmesi
İyon gösterge lambası
Hava giriş ızgarası
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
Uyarı
-- Bu cihazı su yakınında kullanmayın. Bu cihazı banyo küvetlerinin, duş
kabinlerinin, lavaboların veya su içeren diğer araçların yakınında
kullanmayın (Şek. 2).
-- Cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini prizden çekin. Yakında su
bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturur
-- Elektrik çarpması riski bulunduğundan cihaza herhangi bir cisim
sokmayın.
68
Türkçe
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki
şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
-- Elektrik kordonunu düzenli olarak kontrol edin. Cihazın elektrik
kordonu, fişi veya kendisi hasar görürse kesinlikle kullanmayın.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı
olmadan, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Dikkat
-- Daha fazla korunma için, banyonuzu besleyen elektrik devresine bir
kaçak akım cihazı (RCD) taktırmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD,
nominal 30mA kaçak akım değerini aşmamalıdır. Tavsiyeler için bir
elektrik teknisyenine başvurun.
-- Hava ızgaralarını kesinlikle engellemeyin.
-- Cihazda bir güvenlik fonksiyonu bulunmaktadır. Cihaz aşırı ısındığında
otomatik olarak kapanır. Cihazın fişini prizden çekerek birkaç dakika
soğumasını bekleyin. Cihazı tekrar açmadan önce hava ızgaralarının saç
veya tozla tıkanmadığından emin olun.
-- Cihazı, kısa süreliğine bile olsa, elinizden bırakmadan önce mutlaka
kapatın.
-- Kullanım sonrasında, cihazı her zaman prizden çekin.
-- Kordonu cihazın etrafına sarmayın.
-- Bu saç kurutma makinesini kullanırken belirgin bir koku fark
edebilirsiniz. Bu koku, üretilen iyonların sebep olduğu bir kokudur ve
insan vücuduna zararlı değildir.
-- Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
-- Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
-- Cihaz sadece saç kurutmak üzere kullanılmak içindir.
-- Saç kurutma makinesini temiz tutun ve toz, kir ve krem, sprey veya
jöle gibi saç şekillendirme ürünlerinin girmesini önleyin.
Türkçe 69
-- Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle önermediği
aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu parçaları kullandığınız
taktirde garantiniz geçersiz sayılacaktır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara
uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Cihazın kullanımı
Kurutma
1 Fişi prize takın.
2 İstediğiniz hava akımı hızını seçerek cihazı çalıştırın (Şek. 3).
-- Ultra-hızlı kurutma için hız ayarını II pozisyonuna getirin.
-- Kısa saçları kuruturken veya saça şekil verirken hız ayarını I
pozisyonuna getirin.
3 Sıcaklık ayarını serin, ılık veya sıcak şeklinde seçin (Şek. 4).
-- Sıcak ayar, 6 ıslak saçların çabuk ve güvenli bir şekilde nemli hale gelene
kadar kurutulmasını sağlar.
-- Ilık ayar, 5 özellikle nemli saçların neredeyse kurulanana kadar
kurutulması için uygundur.
-- Serin ayar, 4 saçların yumuşak bir şekilde neredeyse tamamen
kuru olana kadar kurutulmasını ve parlaklığını korumasını sağlar.
4 İyon düğmesi ile iyon fonksiyonunu açın veya kapatın (Şek. 5).
,, İyon özelliği aktif hale geldiğinde iyon gösterge ışığı yanar.
İyon özelliği, ilave parlaklık sağlarken kıvrılmaları ve elektriklenmeyi azaltır.
Özellikle kuru ve neredeyse kuru saçlar için uygundur.
5 Saçınızı yakın mesafeden fırça hareketleri yaparak saç kuruma
makinesiyle kurutun (Şek. 6).
İpucu: Herhangi bir bölümü kurutmayı tamamladıktan sonra, soğuk hava
üfleme düğmesine basın ve saç şeklinizi sabitlemesi ve parlaklık katması için
soğuk havayı saçlarınıza doğrultun.
70
Türkçe
Dar kurutma başlığı
Dar kurutma başlığı, hava akımını saçınıza şekil verdiğiniz fırça veya tarağa
doğrudan yöneltmenizi sağlar.
1 Başlığı cihaza takın (Şek. 7).
Başlığı çıkarmak için, cihazdan çekin.
Hacim difüzörü
Hacim veren difüzör, düz ve kıvırcık veya dalgalı saçları kurutmak için özel
olarak geliştirilmiştir.
1 Hacim difüzörünü bağlamak için cihaza takın (Şek. 8).
Hacim veren difüzörü çıkarmak için, cihazdan çekin.
2 Saç diplerine hacim vermek istediğinizde cihazı difüzör iğneleri
başınıza değecek şekilde saçınıza tutun (Şek. 9).
3 Ilık havayı eşit olarak saça dağıtmak için, cihazla beraber dairesel
hareketler uygulayın (Şek. 10).
Temizleme
Motor ünitesini kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın veya
muslukta durulamayın.
1 Cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
2 Cihazı temizlemeden önce kurutma başlığını veya difüzörü çıkarın.
3 Cihazı kuru bir bezle silerek temizleyin.
4 Hava giriş ızgarasındaki saçları ve tozları temizleyin.
5 Kurutma başlığını veya difüzörü nemli bir bezle silerek veya musluk
suyu altında yıkayarak temizleyin.
6 Kullanmadan veya saklamadan önce kurutma başlığının veya
difüzörün kuru olduğundan emin olun.
Saklama
Kordonu cihazın etrafına sarmayın.
Türkçe 71
1 Cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
2 Cihazı güvenli bir yere koyun ve soğumaya bırakın.
3 Cihazı asma kancasından asarak muhafaza edebilirsiniz.
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte
atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına
teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 11).
Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla
karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini
ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim
kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde
bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine
başvurun.
72
73
74
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
75
www.philips.com
u
4222.002.7351.1
Download PDF

advertising