Philips | HP8217/20 | Philips ThermoProtect Haartrockner HP8217/20 Bedienungsanleitung

1
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HP8217
EN User manual
IT
Manuale utente
DABrugervejledning
NL Gebruiksaanwijzing
DEBenutzerhandbuch
NO Brukerhåndbok
EL Εγχειρίδιο χρήσης
PT Manual do utilizador
ES Manual del usuario
SV Användarhandbok
FIKäyttöopas
TR Kullanım kılavuzu
FR Mode d’emploi
Specifications are subject to change without notice
© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 43591
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
2Stik aldrig metalgenstande ind
•
i luftgitrene, da dette kan give
elektrisk stød.
• Blokér aldrig luftgitrene.
• Før du tilslutter apparatet, skal
a
du sikre dig, at den spænding,
der er angivet på apparatet,
svarer til den lokale spænding.
e
• Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er
d
beskrevet i vejledningen.
c
• Brug ikke apparatet på kunstigt
hår.
b
• Hold konstant opsyn med
apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
• Brug aldrig tilbehør eller dele
fra andre fabrikanter eller
tilbehør/dele, som ikke specifikt
er anbefalet af Philips. Hvis
• Do not wind the mains cord
du anvender en sådan type
round the appliance.
tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
• Wait until the appliance has
cooled down before you store it. • Du må ikke sno ledningen rundt
om apparatet.
• Do not pull on the power cord
after using. Always unplug the
• Læg aldrig apparatet væk, før
appliance by holding the plug.
det er helt afkølet.
• Do not operate the appliance
• Træk ikke i netledningen efter
with wet hands.
brug. Tag altid stikket ud af
stikkontakten ved at holde fast i
• Always return the appliance to
stikket.
a service centre authorized by
Philips for examination or repair. • Undlad at betjene apparatet
Repair by unqualified people
med våde hænder.
could result in an extremely
• Reparation og eftersyn af
hazardous situation for the user.
apparatet skal altid foretages
på et autoriseret PhilipsElectromagnetic fields (EMF)
serviceværksted. Reparation
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
udført af ukvalificeret personale
electromagnetic fields.
kan medføre ekstremt farlige
situationer for brugeren.
Environment
This symbol means that this product shall not be
disposed of with normal household waste (2012/19/
EU). Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products.
Correct disposal helps prevent negative consequences for
the environment and human health.
Elektromagnetiske felter (EMF)
2
Miljø
Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke
der Verwendung beaufsichtigt
werden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und
Wartung darf nicht von Kindern
ohne Aufsicht durchgeführt
werden.
• Der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung
in dem Stromkreis, der das
Badezimmer versorgt, bietet
zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal
30 mA verfügen. Bei Fragen
wenden Sie sich an Ihren
Installateur.
• Führen Sie keine
Metallgegenstände in
die Lufteinlass- oder
Gebläseöffnung ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
• Halten Sie Lufteinlassgitter und
Gebläseöffnung immer frei.
• Bevor Sie das Gerät an eine
Steckdose anschließen,
überprüfen Sie, ob die auf dem
Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
• Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung
beschriebene Zwecke.
• Verwenden Sie das Gerät nicht
zum Trocknen von Kunsthaar.
• Wenn das Gerät an eine
Steckdose angeschlossen ist,
lassen Sie es zu keiner Zeit
unbeaufsichtigt.
• Verwenden Sie niemals
Zubehör oder Teile, die von
Drittherstellern stammen bzw.
nicht von Philips empfohlen
werden. Wenn Sie diese(s)
Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
• Wickeln Sie das Netzkabel nicht
um das Gerät.
• Lassen Sie das Gerät abkühlen,
bevor Sie es wegräumen.
• Ziehen Sie nach der
Verwendung nicht am
Netzkabel. Ziehen Sie
stattdessen am Netzstecker,
um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
• Bedienen Sie das Gerät nicht
mit nassen Händen.
• Geben Sie das Gerät zur
Überprüfung bzw. Reparatur
stets an ein von Philips
autorisiertes Service-Center.
Eine Reparatur durch
unqualifizierte Personen kann
zu einer hohen Gefährdung für
den Verbraucher führen.
må bortskaffes sammen med almindeligt
2 Adjust the airflow switch ( c ) to
for gentle airflow and
WARNING: Do not use this
husholdningsaffald (2012/19/EU). Følg dit lands regler
styling, or
for strong airflow and fast drying.
for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
appliance near water.
3 Adjust the temperature switch ( d ) to
for hot airflow,
produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre
for
warm
airflow,
or
for
efficiently
drying
your
hair
• When the appliance is used in a
negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
at a constant caring temperature. Press the Cool shot
bathroom, unplug it after use
button ( e ) for cool airflow to fix your style.
2
Tørring af håret
After use:
since the proximity of water
1
Sæt
stikket
i stikkontakten.
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Indstil knappen til luftstrøm ( c ) til
for moderat
presents a risk, even when the
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
luftstrøm og styling eller til
for kraftig luftstrøm og
3 Take the air inlet grille ( a ) off the appliance to remove
appliance is switched off.
hurtig tørring.
hair and dust.
3 Indstil temperaturknappen ( d ) til
for meget varm
• WARNING: Do not use this
»»Rotate the air inlet grille anti-clockwise to take if off the
luftstrøm,
for varm luftstrøm eller for effektiv
appliance.
appliance near bathtubs,
hårtørring ved en konstant skånsom temperatur. Tryk på
»»Rotate the air inlet grille clockwise to reattach it to the
koldluftsknappen ( e ) for en kølig luftstrøm til at sætte
showers, basins or other
appliance.
frisuren.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
vessels containing water.
Efter brug:
hang it with the hanging loop ( b ).
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
• Always unplug the
2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det
3
Guarantee and service
appliance after use.
køler ned.
If you need information or if you have a problem, please visit
3 Tag luftindtagsgitteret ( a ) af apparatet for at fjerne hår
• If the appliance overheats,
the Philips website at www.philips.com/support or contact
og støv.
the Philips Customer Care Centre in your country (you find
»»Roter luftindtagsgitteret mod uret for at tage det af
it switches off automatically.
its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If
apparatet.
there
is
no
Consumer
Care
Centre
in
your
country,
go
to
your
Unplug the appliance and let
»
»
Roter luftindtagsgitteret med uret for at sætte det på
local Philips dealer.
apparatet igen.
it cool down for a few minutes.
4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
Dansk
Before you switch the appliance
Du kan også hænge det op med ophængningsstroppen
( b ).
on again, check the grilles to
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil
have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan
make sure they are not blocked du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
3
Garanti og service
by fluff, hair, etc.
Hvis du har behov for oplysninger eller har et
1Vigtigt
problem, kan du besøge Philips’ websted på
• If the main cord is damaged,
www.philips.com/support eller kontakte Philips Kundecenter
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager
i dit land (telefonnummeret findes i folderen “Worldwide
apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.
you must have it replaced
Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land,
by Philips, a service centre
• ADVARSEL: Benyt ikke dette
bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Elektromagnetische Felder (EMF)
authorised by Philips or similarly
apparat i nærheden af vand.
Deutsch
qualified persons in order to
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
• Hvis du anvender apparatet i
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
avoid a hazard.
badeværelset, skal du trække
bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips
elektromagnetischen Feldern.
vollständig nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt
• This appliance can be used
stikket ud efter brug, da vand
unter www.philips.com/welcome.
Umgebung
by children aged from 8 years
udgør en risiko, selvom
1Wichtig
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
and above and persons with
apparatet er slukket.
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung
kann (2012/19/EU). Befolgen Sie die örtlichen
reduced physical, sensory or
• ADVARSEL: Brug ikke dette
sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
Bestimmungen zur getrennten Entsorgung
mental capabilities or lack of
apparat i nærheden af
von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
• WARNUNG: Verwenden Sie
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
experience and knowledge
badekar, brusekabiner,
dieses Gerät nicht in der Nähe
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
if they have been given
kummer eller andre kar,
von Wasser.
2
Haare trocknen
supervision or instruction
der indeholder vand.
• Wenn das Gerät in einem
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
concerning use of the appliance • Tag altid stikket ud, efter du har
2 Stellen Sie den Gebläseschalter ( c ) auf
für einen
Badezimmer verwendet wird,
sanften Luftstrom und einfaches Styling oder auf
für
in a safe way and understand
brugt apparatet.
trennen Sie es nach dem
einen starken Luftstrom und schnelles Trocknen.
the hazards involved. Children
3 Stellen Sie den Temperaturschalter ( d ) auf
für einen
• Hvis apparatet bliver
Gebrauch von der
heißen Luftstrom, auf
für einen warmen Luftstrom oder
shall not play with the
overophedet, slukker det
Stromversorgung. Die Nähe zum
auf , um Ihr Haar effektiv bei konstanter Temperatur
appliance. Cleaning and user
schonend zu trocknen. Drücken Sie die Kaltlufttaste
automatisk. Tag stikket ud af
Wasser stellt ein Risiko dar,
( e ), um mit der Kaltstufe Ihre Frisur zu fixieren.
maintenance shall not be made
stikkontakten, og lad apparatet
sogar wenn das Gerät
Nach der Verwendung:
by children without supervision.
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
afkøle i et par minutter. Før du
abgeschaltet ist.
Netzstecker aus der Steckdose.
• For additional protection, we
tænder apparatet igen, skal du
• WARNUNG: Verwenden
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage,
advise you to install a residual
und lassen Sie es abkühlen.
kontrollere gitrene for at sikre, at
Sie das Gerät nicht in
3 Nehmen Sie das Lufteinlassgitter ( a ) vom Gerät, um
current device (RCD) in the
de ikke er blokeret af fnug, hår
der Nähe von Badewannen,
Haare und Staub zu entfernen.
electrical circuit that supplies
»»Drehen Sie das Lufteinlassgitter gegen den
osv.
Duschen, Waschbecken oder
Uhrzeigersinn, um es vom Gerät abzunehmen.
the bathroom. This RCD must
• Hvis netledningen beskadiges,
sonstigen Behältern mit Wasser.
»»Drehen Sie das Lufteinlassgitter im Uhrzeigersinn, um
have a rated residual operating
es wieder auf dem Gerät zu befestigen.
må den kun udskiftes af
• Ziehen Sie nach jedem
4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen
current not higher than 30mA.
Philips, et autoriseret Philipsund staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an
Gebrauch den Netzstecker aus
Ask your installer for advice.
der Aufhängeöse aufhängen ( b ).
serviceværksted eller en
der Steckdose.
• Do not insert metal objects into
tilsvarende kvalificeret fagmand • Bei Überhitzung wird das Gerät 3 Garantie und Kundendienst
the air grilles to avoid electric
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme
for at undgå enhver risiko.
automatisch ausgeschaltet.
auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com),
shock.
• Dette apparat kan bruges af
oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center
Ziehen Sie den Stecker aus
in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
• Never block the air grilles.
børn fra 8 år og opefter og
der Steckdose, und lassen Sie
Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center
• Before you connect the
geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips
personer med reducerede
das Gerät einige Minuten lang
Händler.
appliance, ensure that the
fysiske, sensoriske eller
abkühlen. Vergewissern Sie sich
voltage indicated on the
Ελληνικά
mentale evner eller manglende
vor dem erneuten Einschalten,
appliance corresponds to the
erfaring og viden, hvis de er
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη
dass keine Flusen, Haare usw.
Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που
local power voltage.
blevet instrueret i sikker brug
die Gebläseöffnung blockieren.
παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome.
• Do not use the appliance
af apparatet og forstår de
• Um Gefährdungen zu
for any other purpose than
medfølgende risici. Lad ikke
1
Σημαντικό
vermeiden, darf ein defektes
described in this manual.
børn lege med apparatet.
Διαβάστε
το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
Netzkabel nur von einem Philips
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Rengøring og vedligeholdelse
• Do not use the appliance on
Service-Center, einer von Philips
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
må ikke foretages af børn uden
artificial hair.
autorisierten Werkstatt oder
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή
opsyn.
• When the appliance is
einer ähnlich qualifizierten
κοντά σε νερό.
• Som en ekstra
connected to the power, never
Person durch ein Original• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
sikkerhedsforanstaltning
leave it unattended.
Ersatzkabel ersetzt werden.
στο μπάνιο, αποσυνδέετέ την από
anbefales det, at installationen
• Never use any accessories or
• Dieses Gerät kann von Kindern
την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς η
til badeværelset er forsynet med
parts from other manufacturers
ab 8 Jahren und Personen
εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο
et HFI-relæ, der ikke overstiger
or that Philips does not
mit verringerten physischen,
ακόμα κι όταν η συσκευή είναι
30mA. Kontakt eventuelt en elspecifically recommend. If
sensorischen oder psychischen
απενεργοποιημένη.
installatør.
you use such accessories or
Fähigkeiten oder Mangel
parts, your guarantee becomes
an Erfahrung und Kenntnis
invalid.
verwendet werden, wenn sie bei
•
3
Εγγύηση και σέρβις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
Philipsin valtuuttamaan
Medioambiente
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο
χρησιμοποιείτε αυτή τη
huoltoliikkeeseen.
Este símbolo significa que este producto no
πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips στη διεύθυνση
debe desecharse con la basura normal del hogar
συσκευή κοντά σε μπανιέρες,
Asiantuntematon korjaus
www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
(2012/19/UE). Siga la normativa de su país con
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε
respecto a la recogida de productos eléctricos y
ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλου
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita
το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης). Αν δεν υπάρχει
electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας,
είδους δοχεία που
laitteen käyttäjälle.
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
salud
humana..
περιέχουν νερό.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Español
2
Secado del cabello
• Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida
(EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
2 Establezca el botón de flujo de aire ( c ) en la posición
a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la
• Αν η συσκευή υπερθερμανθεί,
para que el aire sea suave y pueda dar forma o en la
asistencia que ofrece Philips, registre el producto en
Ympäristö
posición
para que el aire sea más fuerte y el cabello
www.Philips.com/welcome.
απενεργοποιείται αυτόματα.
se seque antes.
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
1Importante
3 Ajuste el botón de temperatura ( d ) en la posición
ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
para obtener un flujo de aire caliente, en
para un
mukana (2012/19/EU). Noudata maasi sähköπρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual
flujo de aire templado o en para secar eficazmente el
ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä
de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
cabello con una temperatura suave y constante. Pulse el
koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa
μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε
futuro.
botón de chorro de aire frío ( e ) para que el aire sea
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες • ADVERTENCIA: No utilice este
frío y fije el peinado.
haittavaikutuksia.
Después del uso:
ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν
aparato cerca del agua.
2
Hiusten kuivaaminen
el aparato y desenchúfelo.
μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες κ.λπ. • Si utiliza el aparato en el cuarto 12 Apague
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
Colóquelo en una superficie resistente al calor hasta que
enfríe.
2 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin ( c ) asentoon
• Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα
de baño, desenchúfelo después 3 se
kevyttä puhallusta ja muotoilua varten tai asentoon
Desmonte la rejilla de entrada de aire ( a ) del aparato
πρέπει να αντικατασταθεί από ένα
voimakasta puhallusta ja nopeaa kuivausta varten.
para eliminar los pelos y el polvo.
de usarlo. La proximidad de
3 Siirtämällä lämpötilakytkimen ( d ) asentoon
saat
»»Gire la rejilla de entrada de aire a la izquierda para
κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο
agua representa un riesgo,
kuuman ilmavirran, asentoon
saat lämpimän ilmavirran
sacarla del aparato.
από τη Philips ή από εξίσου
ja asentoon saat tehokkaan hiustenkuivauksen
»»Gire la rejilla de entrada de aire a la derecha para
aunque el aparato esté
tasaisessa, hoitavassa lämpötilassa. Paina viileän
volver a colocarla en el aparato.
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή
apagado.
puhallusilman painiketta ( e ) ja viimeistele kampaus
4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También
κινδύνου.
viileällä puhallusilmalla.
puede guardarlo colgándolo con la anilla para colgar
• ADVERTENCIA: No utilice
Käytön jälkeen:
( b ).
• Αυτή η συσκευή μπορεί να
este aparato cerca del
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
χρησιμοποιηθεί από παιδιά από
3
Garantía
y
servicio
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
agua ni cerca de bañeras,
3 Irrota ilmanottoritilä ( a ) laitteesta ja poista hiukset ja
Si necesita información o si tiene algún problema, visite el
8 ετών και πάνω και από άτομα
duchas, cubetas u otros
pöly.
sitio web de Philips en www.philips.com/support o póngase
με περιορισμένες σωματικές,
»»Irrota ilmanottoritilä laitteesta kiertämällä sitä
en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips
recipientes que contengan
vastapäivään.
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la
αισθητήριες ή διανοητικές
agua.
garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en su país,
»»Liitä ilmanottoritilä takaisin laitteeseen kiertämällä sitä
ικανότητες ή από άτομα χωρίς
diríjase al distribuidor Philips local.
myötäpäivään.
• Desenchufe siempre el aparato
4
Säilytä
laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä
εμπειρία και γνώση, με την
después de usarlo.
paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan
Suomi
προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
ripustuslenkistään ( b ).
• Si el aparato se calienta
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin
υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote
3
Takuu ja huolto
en exceso, se apaga
osoitteessa www.Philips.com/welcome.
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on
automáticamente. Desenchufe
ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
της χρήση και κατανοούν τους
1Tärkeää
el aparato y deje que se enfríe
www.philips.com/support tai ota yhteys Philipsin
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä
ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά
maakohtaiseen asiakaspalveluun (puhelinnumero on
durante unos minutos. Antes de se myöhempää käyttöä varten.
maailmanlaajuisessa takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
δεν πρέπει να παίζουν με τη
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philipsencender de nuevo el aparato,
• VAROITUS: Älä käytä laitetta
jälleenmyyjään.
συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να
compruebe las rejillas para
veden
lähellä.
καθαρίζουν και να συντηρούν τη
Français
asegurarse de que no estén
• Jos käytät laitetta
συσκευή χωρίς επιτήρηση.
obstruidas con pelusas, pelos,
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde
kylpyhuoneessa, irrota pistoke
• Για επιπλέον προστασία, σας
de Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance offerte
etc.
par Philips, enregistrez votre appareil à l’adresse suivante :
pistorasiasta
käytön
jälkeen,
συνιστούμε να εγκαταστήσετε
www.philips.com/welcome.
• Si el cable de alimentación está
sillä
laitteessa
on
jännitettä,
ένα μηχανισμό προστασίας
dañado, deberá ser sustituido
1Important
vaikka virta olisi katkaistu.
από διαρροή ρεύματος (RCD)
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
por Philips, por un centro de
• VAROITUS: Älä käytä laitetta
στο ηλεκτρικό κύκλωμα που
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
servicio autorizado por Philips
kylpyammeen, suihkun,
τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο
• AVERTISSEMENT : N’utilisez pas
o por personal cualificado, con
altaan tai muiden
μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει
cet appareil à proximité d’une
el fin de evitar situaciones de
vesiastioiden lähellä.
διαβαθμισμένη τιμή παραμένοντος
source d’eau.
peligro.
• Irrota pistoke
ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη
• Si vous utilisez l’appareil dans
• Este aparato puede ser usado
pistorasiasta aina käytön
από 30mA. Για περαιτέρω
une salle de bains, débranchezpor niños a partir de ocho años,
jälkeen.
πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον
le après utilisation car la
por personas con capacidad
• Jos laite kuumenee liikaa, virta
ηλεκτρολόγο σας.
proximité d’une source d’eau
física, psíquica o sensorial
katkeaa automaattisesti. Irrota
• Μην τοποθετείτε μεταλλικά
constitue un risque, même
reducida y por quienes no
laite pistorasiasta ja anna sen
αντικείμενα μέσα στις γρίλιες,
lorsque l’appareil est hors
tengan los conocimientos y la
jäähtyä muutama minuutti.
για να αποφύγετε τον κίνδυνο
tension.
experiencia necesarios siempre
Ennen kuin käynnistät laitteen
ηλεκτροπληξίας.
• AVERTISSEMENT :
que lo hagan bajo supervisión
uudelleen, tarkasta, ettei ritilään
• Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.
n’utilisez pas l’appareil
o hayan recibido instrucciones
ole
kertynyt
esimerkiksi
nukkaa
• Προτού συνδέσετε τη συσκευή,
près d’une baignoire,
sobre cómo utilizar el aparato
tai
hiuksia.
βεβαιωθείτε ότι η τάση που
d’une douche, d’un lavabo ni de
de forma segura y conozcan los
• Jos virtajohto on vahingoittunut,
αναγράφεται στη συσκευή
tout autre récipient contenant
riesgos que conlleva su uso. No
se
on
oman
turvallisuutesi
αντιστοιχεί στην τοπική τάση
de l’eau.
permita que los niños jueguen
vuoksi
hyvä
vaihdattaa
Philipsin
ρεύματος.
• Débranchez toujours l’appareil
con el aparato. Los niños no
valtuuttamassa huoltoliikkeessä
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
après utilisation.
deben llevar a cabo la limpieza
tai muulla ammattitaitoisella
για κανένα άλλο σκοπό εκτός από
• Lorsque l’appareil est
ni el mantenimiento a menos
korjaajalla.
αυτόν που περιγράφεται στο παρόν
en surchauffe, il se met
que lo hagan bajo supervisión.
• Laitetta voivat käyttää myös yli
εγχειρίδιο.
automatiquement hors tension.
• Como protección adicional,
8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
Débranchez l’appareil et
aconsejamos que instale en
joiden
fyysinen
tai
henkinen
τεχνητά μαλλιά.
laissez-le refroidir quelques
el circuito que suministre al
toimintakyky on rajoittunut tai
minutes. Avant de remettre
• Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη
cuarto de baño un dispositivo
joilla ei ole kokemusta tai tietoa
l’appareil sous tension, assurezστην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς
de corriente residual (RCD). Este
laitteen käytöstä, jos heitä on
vous que les grilles ne sont pas
παρακολούθηση.
RCD debe tener una corriente
neuvottu laitteen turvallisesta
obstruées par de la poussière,
operacional residual que no
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
käytöstä tai tarjolla on
des cheveux, etc.
exceda de 30 mA. Consulte a su
εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
turvallisen käytön edellyttämä
• Si le cordon d’alimentation
electricista.
κατασκευαστές ή που η Philips
valvonta ja jos he ymmärtävät
est endommagé, il doit être
κατηγορηματικά δεν συνιστά. Εάν
• Para evitar descargas eléctricas,
laitteeseen liittyvät vaarat.
remplacé par Philips, par un
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα
no introduzca objetos metálicos
Lasten ei saa antaa leikkiä
Centre Service Agréé Philips ou
ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται
por las rejillas de aire.
laitteella. Lasten ei saa antaa
par un technicien qualifié afin
άκυρη.
• No bloquee nunca las rejillas
puhdistaa tai huoltaa laitetta
d’éviter tout accident.
• Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από
del aire.
ilman valvontaa.
• Cet appareil peut être utilisé
τη συσκευή.
• Antes de enchufar el aparato,
• Lisäksi suosittelemme
par des enfants âgés de 8 ans
• Περιμένετε έως ότου κρυώσει η
compruebe que el voltaje
asentamaan
ou plus, des personnes dont
συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
indicado en el mismo se
kylpyhuoneen pistorasiaan
les capacités physiques,
corresponde con el voltaje de la
• Μετά τη χρήση, μην τραβάτε
jäännösvirtalaitteen (RCD).
sensorielles ou intellectuelles
red eléctrica local.
το καλώδιο από την πρίζα. Να
Jäännösvirtalaitteen
sont réduites ou des personnes
αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από • No utilice este aparato para
jäännösvirran on oltava
manquant d’expérience et de
την πρίζα κρατώντας την από το
otros fines distintos a los
alle 30mA. Lisätietoja saat
connaissances, à condition
βύσμα.
descritos en este manual.
asentajalta.
que ces enfants ou personnes
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
• No utilice el aparato sobre
• Älä työnnä ilmanotto- tai
soient sous surveillance ou
βρεγμένα χέρια.
cabello artificial.
ilmanpoistoaukkoihin
qu’ils aient reçu des instructions
• Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, • Nunca deje el aparato sin
metalliesineitä, ettet saa
quant à l’utilisation sécurisée
να απευθύνεστε πάντα σε ένα
vigilancia cuando esté
sähköiskua.
de l’appareil et qu’ils aient pris
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών
enchufado a la red eléctrica.
• Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä
connaissance des dangers
της Philips. Η επισκευή από μη
• No utilice nunca accesorios
ei saa peittää.
encourus. Les enfants ne
εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να
ni piezas de otros fabricantes
• Varmista ennen laitteen
doivent pas jouer avec
αποβεί άκρως επικίνδυνη για το
o que Philips no recomiende
liittämistä, että laitteeseen
l’appareil. Le nettoyage et
χρήστη.
específicamente. Si lo hace,
merkitty jännite vastaa
l’entretien ne doivent pas être
quedará anulada su garantía.
paikallista jännitettä.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
réalisés par des enfants sans
• No enrolle el cable de
• Älä käytä laitetta muuhun kuin
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
surveillance.
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
alimentación alrededor del
tässä oppaassa kuvattuun
• Pour plus de sécurité, il est
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
aparato.
tarkoitukseen.
conseillé de brancher l’appareil
Περιβάλλον
• Espere a que se enfríe el
• Älä käytä laitetta tekohiuksiin.
sur une prise de courant
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν
aparato antes de guardarlo.
protégée par un disjoncteur
• Kun laite on liitetty pistorasiaan,
πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
• No tire del cable de
του σπιτιού σας (2012/19/ΕΕ). Ακολουθήστε τους
différentiel de 30 mA dans
älä jätä sitä ilman valvontaa.
κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή
alimentación
después
de
cada
la salle de bains. Demandez
• Älä koskaan käytä muita
των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
uso. Desenchufe siempre el
conseil à votre électricien.
kuin Philipsin valmistamia tai
και την ανθρώπινη υγεία.
aparato sujetándolo por la
• N’insérez aucun objet
suosittelemia lisävarusteita tai
2
Στεγνώστε τα μαλλιά σας
clavija.
métallique dans les grilles d’air
-osia. Jos käytät muita osia,
1 Βάλτε το βύσμα σε μια υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
•
No
utilice
el
aparato
con
las
au risque de vous électrocuter.
takuu ei ole voimassa.
2 Ρυθμίστε το διακόπτη ροής αέρα ( c ) στη θέση
για απαλή
ροή αέρα και στάιλινγκ, ή στη θέση
για ισχυρή ροή αέρα και
manos mojadas.
• N’obstruez jamais les grilles
• Älä kierrä virtajohtoa laitteen
γρήγορο στέγνωμα.
•
Lleve
siempre
el
aparato
3 Ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας ( d ) στη θέση
για
d’air.
ympärille.
πολύ ζεστό αέρα, στη θέση
για ζεστό αέρα ή στη θέση για
a
un
centro
de
servicio
• Avant de brancher l’appareil,
• Anna laitteen jäähtyä ennen
αποτελεσματικό στέγνωμα σε μια σταθερή, ασφαλή θερμοκρασία.
autorizado por Philips para su
Πιέστε το κουμπί βολής κρύου αέρα ( e ) για ροή κρύου
assurez-vous que la tension
säilytykseen
asettamista.
αέρα που θα σας βοηθήσει να σταθεροποιήσετε το χτένισμά σας.
comprobación
y
reparación.
Las
indiquée sur l’appareil
Μετά τη χρήση:
• Älä vedä laitteen virtajohdosta
reparaciones llevadas a cabo
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
correspond bien à la tension
laitteen käytön jälkeen. Irrota
2 Τοποθετήστε την σε μια θερμοανθεκτική επιφάνεια μέχρι να
por
personal
no
cualificado
secteur locale.
laitteen pistoke pistorasiasta
κρυώσει.
pueden dar lugar a situaciones
3 Αφαιρέστε τη γρίλια εισόδου αέρα ( a ) από τη συσκευή για να
• N’utilisez pas l’appareil dans
aina pitämällä kiinni
απομακρύνετε τρίχες και σκόνη.
extremadamente peligrosas
un autre but que celui qui est
pistokkeesta.
»»Περιστρέψτε τη γρίλια εισόδου αέρα αριστερόστροφα για να
para el usuario.
την αφαιρέσετε από τη συσκευή.
indiqué dans ce manuel.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä.
»»Περιστρέψτε τη γρίλια εισόδου αέρα δεξιόστροφα για να την
Campos electromagnéticos (CEM)
επανατοποθετήσετε στη συσκευή.
• N’utilisez pas l’appareil sur
• Toimita laite vianmääritystä
4 Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από
cheveux artificiels.
Este aparato de Philips cumple los estándares y las
ja korjaamista varten
τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι
•
( b ).
normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
1
2Quest’apparecchio può
a
e
d
c
b
Lorsque l’appareil est sous
tension, ne le laissez jamais
sans surveillance.
• N’utilisez jamais d’accessoires
ou de pièces d’un autre
fabricant ou n’ayant pas été
spécifiquement recommandés
par Philips. L’utilisation de ce
type d’accessoires ou de pièces
entraîne l’annulation de la
garantie.
• N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de
l’appareil.
• Attendez que l’appareil ait
refroidi avant de le ranger.
• Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil
en tenant la fiche.
• N’utilisez pas l’appareil si vous
avez les mains mouillées.
• Confiez toujours l’appareil
à un Centre Service Agréé
Philips pour vérification ou
réparation. Toute réparation
par une personne non qualifiée
peut s’avérer dangereuse pour
l’utilisateur.
•
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à
tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux
champs électromagnétiques.
Environnement
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères
(2012/19/UE). Respectez les règles en vigueur dans
votre pays pour la mise au rebut des produits
électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte
contribue à préserver l’environnement et la santé.
2
Séchage de vos cheveux
1 Branchez la fiche sur la prise d’alimentation.
2 Réglez le flux d’air ( c ) sur
(flux d’air modéré pour la
mise en forme) ou
(flux d’air puissant pour un séchage
rapide).
3 Placez le bouton de réglage de la température ( d ) sur
pour un flux d’air très chaud, sur
pour un flux d’air
chaud ou sur pour un séchage efficace de vos cheveux
à une température constante et idéale. Appuyez sur le
bouton du flux d’air froid ( e ) pour fixer votre mise en
forme.
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Détachez la grille d’entrée d’air ( a ) de l’appareil pour
retirer les cheveux et la poussière.
»»Tournez la grille d’entrée d’air dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour l’enlever de l’appareil.
»»Tournez la grille d’entrée d’air dans le sens des aiguilles
d’une montre pour la refixer sur l’appareil.
4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la
poussière. Vous pouvez également accrocher l’appareil
avec l’anneau de suspension ( b ).
3
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires
ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de
Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à
votre revendeur Philips.
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips!
Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza fornita
da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito
www.philips.com/welcome.
1Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di
utilizzare l’apparecchio e conservarlo come riferimento
futuro.
AVVERTENZA: non utilizzare
l’apparecchio vicino all’acqua.
• Quando l’apparecchio viene
usato in bagno, scollegarlo
dopo l’uso poiché la vicinanza
all’acqua rappresenta un rischio
anche quando l’apparecchio è
spento.
• AVVERTENZA: non
utilizzare l’apparecchio in
prossimità di vasche da
bagno, docce, lavandini o
altri recipienti contenenti acqua.
• Dopo l’utilizzo, scollegare
sempre l’apparecchio.
• Se l’apparecchio si surriscalda,
si spegne automaticamente.
Scollegare l’apparecchio e
lasciarlo raffreddare per alcuni
minuti. Prima di accendere
nuovamente l’apparecchio,
controllare che le griglie non
siano ostruite da lanugine,
capelli, ecc...
• Se il cavo di alimentazione
è danneggiato deve essere
sostituito da Philips, da un
centro di assistenza autorizzato
Philips o da persone qualificate
al fine di evitare possibili danni.
•
Als u het apparaat in de
essere usato da bambini di
badkamer gebruikt, haal de
età superiore agli 8 anni e da
stekker dan na gebruik altijd uit
persone con capacità mentali,
het stopcontact. De nabijheid
fisiche o sensoriali ridotte, prive
van water kan gevaar opleveren,
di esperienza o conoscenze
zelfs als het apparaat is
adatte a condizione che tali
uitgeschakeld.
persone abbiano ricevuto
• WAARSCHUWING:
assistenza o formazione per
Gebruik dit apparaat
utilizzare l’apparecchio in
niet in de buurt van een
maniera sicura e capiscano i
bad, douche, wastafel of ander
potenziali pericoli associati a
waterhoudend object.
tale uso. Evitare che i bambini
• Haal na gebruik altijd de stekker
giochino con l’apparecchio.
uit het stopcontact.
Le operazioni di pulizia e
• Als het apparaat oververhit
manutenzione non devono
raakt, schakelt het automatisch
essere eseguite da bambini
uit. Haal de stekker uit het
senza la supervisione di un
stopcontact en laat het
adulto.
apparaat een paar minuten
• Per una sicurezza maggiore,
afkoelen. Controleer voordat u
è consigliabile installare un
het apparaat weer inschakelt of
dispositivo RCD (Residual
de luchtroosters niet verstopt
Current Device, dispositivo per
zitten met pluizen, haar enz.
corrente residua) all’interno del
• Indien het netsnoer beschadigd
circuito elettrico che fornisce
is, moet u het laten vervangen
alimentazione al bagno. Tale
door Philips, een door Philips
dispositivo RCD deve avere
geautoriseerd servicecentrum
una corrente operativa residua
of personen met vergelijkbare
caratteristica non superiore a
kwalificaties om gevaar te
30 mA. Chiedere aiuto al proprio
voorkomen.
installatore.
• Dit apparaat kan worden
• Per evitare il rischio di scariche
gebruikt door kinderen vanaf
elettriche, non inserire oggetti
8 jaar en door personen met
metallici nelle griglie di
verminderde lichamelijke,
aerazione.
zintuiglijke of geestelijke
• Non bloccare mai le griglie di
capaciteiten of weinig ervaring
aerazione.
en kennis, mits zij toezicht of
• Prima di collegare l’apparecchio
instructie hebben ontvangen
assicurarsi che la tensione
aangaande veilig gebruik van
indicata su quest’ultimo
het apparaat, en zij de gevaren
corrisponda a quella locale.
van het gebruik begrijpen.
• Non utilizzare l’apparecchio per
Kinderen mogen niet met het
scopi non descritti nel presente
apparaat spelen. Reiniging en
manuale.
onderhoud dienen niet zonder
toezicht door kinderen te
• Non utilizzare l’apparecchio su
worden uitgevoerd.
capelli artificiali.
• Voor extra veiligheid adviseren
• Quando l’apparecchio è
we u een aardlekschakelaar
collegato all’alimentazione, non
te installeren in de elektrische
lasciarlo mai incustodito.
groep die de badkamer
• Non utilizzare mai accessori o
van stroom voorziet. Deze
parti di altri produttori oppure
aardlekschakelaar dient een
componenti non consigliati in
waarde te hebben die niet
modo specifico da Philips. In
hoger is dan 30 mA. Raadpleeg
caso di utilizzo di tali accessori
de installateur.
o parti, la garanzia si annulla.
• Steek geen metalen
• Non attorcigliare il cavo
voorwerpen door de
di alimentazione attorno
luchtroosters, om elektrische
all’apparecchio.
schokken te voorkomen.
• Lasciare raffreddare
• Blokkeer nooit de luchtroosters.
l’apparecchio prima di riporlo.
• Controleer voordat u het
• Non tirare il cavo di
apparaat aansluit of het
alimentazione dopo l’uso.
voltage dat op het apparaat is
Scollegare sempre l’apparecchio
aangegeven overeenkomt met
tenendo la spina.
de plaatselijke netspanning.
• Non utilizzare l’apparecchio con
• Gebruik het apparaat niet
le mani bagnate.
voor andere doeleinden
• Per eventuali controlli o
dan beschreven in deze
riparazioni, rivolgersi sempre
gebruiksaanwijzing.
a un centro servizi autorizzato
• Gebruik het apparaat niet op
da Philips. La riparazione da
kunsthaar.
parte di persone non qualificate
• Laat het apparaat nooit zonder
potrebbe mettere in serio
toezicht liggen wanneer
pericolo l’incolumità dell’utente.
het is aangesloten op het
Campi elettromagnetici (EMF)
stopcontact.
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e
• Gebruik nooit accessoires
alle norme relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
of onderdelen van andere
Ambiente
fabrikanten of die niet specifiek
- Questo simbolo indica che il prodotto non può
zijn aanbevolen door Philips.
essere smaltito con i normali rifiuti domestici
(2012/19/UE).
Als u dergelijke accessoires of
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire
onderdelen gebruikt, vervalt de
gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire
garantie.
un prodotto simile al rivenditore.
• Wikkel het netsnoer niet om het
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire
prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza,
apparaat.
altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata
alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai
• Wacht met opbergen tot het
400 m2.
apparaat is afgekoeld.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta
differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel
• Trek na gebruik niet aan het
vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare
netsnoer. Haal het netsnoer
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute.
altijd uit het stopcontact door
2Funzionamento
aan de stekker te trekken.
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 Regolare l’interruttore del flusso d’aria ( c ) su
per un
• Bedien het apparaat niet met
flusso d’aria e un’acconciatura delicati o su
per un
natte handen.
flusso d’aria potente e un’asciugatura veloce.
3 Regolare l’interruttore della temperatura ( d ) su
per
• Breng het apparaat altijd naar
un flusso di aria caldo,
per un flusso tiepido o per
un’asciugatura efficace dei capelli a una temperatura
een door Philips geautoriseerd
costante e moderata. Premere il pulsante del getto d’aria
servicecentrum voor onderzoek
fredda ( e ) per fissare la piega.
Dopo l’uso:
of reparatie. Reparatie door
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
een onbevoegde persoon
2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a
quando non è completamente freddo.
kan leiden tot een bijzonder
3 Estrarre la griglia di ingresso dell’aria ( a )
gevaarlijke situatie voor de
dall’apparecchio per rimuovere capelli e polvere.
gebruiker.
»»Ruotare la griglia di ingresso dell’aria in senso
•
antiorario per staccarla dall’apparecchio.
»»Ruotare la griglia di ingresso dell’aria in senso orario
per rimetterla sull’apparecchio.
4 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. È
anche possibile riporlo tramite l’apposito gancio ( b ).
3
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere
eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all’indirizzo
www.philips.com/support oppure contattare il Centro
Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è
riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese
non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al
proprio rivenditore Philips.
Nederlands
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Registreer uw product op www.philips.com/welcome om
optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips
geboden ondersteuning.
1Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het
apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om
deze indien nodig te kunnen raadplegen.
•
WAARSCHUWING: Gebruik dit
apparaat niet in de buurt van
water.
•
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en
voorschriften met betrekking tot blootstelling aan
elektromagnetische velden.
Milieu
Dit symbool betekent dat dit product niet bij
het gewone huishoudelijke afval mag worden
weggegooid (2012/19/EU). Volg de geldende regels
in je land voor de gescheiden inzameling van
elektrische en elektronische producten. Door een correcte
afvalverwerking helpt u negatieve gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid te voorkomen.
2
Uw haar drogen
1 Steek de stekker in een stopcontact.
2 Zet de luchtstroomschakelaar ( c ) op
voor een
zachte luchtstroom en langzame styling, of op
voor
een sterke luchtstroom en snel drogen.
3 Zet de temperatuurknop ( d ) op
voor een hete
luchtstroom, op
voor een warme luchtstroom of op
voor een constante, verzorgende temperatuur. Druk op
de knop voor koele luchtstroom ( e ) voor een koele
luchtstroom voor het fixeren van uw kapsel.
Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot
het is afgekoeld.
3 Neem het luchtinlaatrooster ( a ) van het apparaat om
haar en stof te verwijderen.
»»Draai het luchtinlaatrooster linksom om het van het
apparaat te nemen.
»»Draai het luchtinlaatrooster rechtsom om het opnieuw
op het apparaat te bevestigen.
4 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats
op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog ( b )
hangen.
3
Garantie en service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt,
bezoek dan de Philips-website (www.philips.com/support)
of neem contact op met het Philips Customer Care Centre
in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil
dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere
produktet ditt på www.philips.com/welcome.
1Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet,
og ta vare på den for senere referanse.
2
Tørke håret
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
2 Sett luftstrømbryteren ( c ) til
for svak luftstrøm og
styling, eller til
for sterk luftstrøm og rask føning.
3 Sett temperaturbryteren ( d ) til
for ekstra varm
luftstrøm,
for varm luftstrøm eller for effektivt å
føne håret med en konstant pleiende temperatur. Trykk
på knappen for kaldluft ( e ) for kjølig luftstrøm for å
fiksere frisyren.
Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er
avkjølt.
3 Ta luftinntaksgitteret ( a ) av apparatet for å fjerne hår
og støv.
»»Roter luftinntaksgitteret mot klokken for å ta det av
apparatet.
»»Roter luftinntaksgitteret med klokken for å feste det på
apparatet igjen.
4 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan
også henge det i hengeløkken ( b ).
3
Garanti og service
Hvis du trenger informasjon eller hvis det har oppstått
problemer, kan du besøke webområdet til Philips på
www.philips.com/support eller ta kontakt med Philips’
kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i
garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du
bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Não puxe o cabo de
alimentação após a utilização.
Desligue o aparelho segurando
sempre na ficha.
• Não utilize o aparelho com as
mãos molhadas.
• Leve sempre o aparelho a um
centro de assistência autorizado
da Philips para verificação
ou reparação. Reparações
efectuadas por pessoas não
qualificadas poderiam provocar
uma situação extremamente
perigosa para o utilizador.
•
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e
regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos
electromagnéticos.
Lämna aldrig produkten
obevakad när den är ansluten
till elnätet.
• Använd aldrig tillbehör eller
delar från andra tillverkare, eller
delar som inte uttryckligen har
rekommenderats av Philips. Om
du använder sådana tillbehör
eller delar gäller inte garantin.
• Linda inte nätsladden runt
apparaten.
• Vänta tills produkten har svalnat
innan du lägger undan den.
• Dra inte i nätsladden efter
användning. Koppla alltid från
produkten genom att hålla i
kontakten.
• Använd inte produkten med
våta händer.
• Lämna alltid in produkten till
ett serviceombud auktoriserat
av Philips för undersökning och
reparation. Reparation som
görs av en okvalificerad person
kan innebära en ytterst riskfylld
situation för användaren.
•
Cihazı bağlamadan önce,
cihaz üzerinde belirtilen
gerilim değerinin yerel şebeke
gerilimiyle ayını olduğundan
emin olun.
• Cihazı bu kılavuzda açıklanan
dışında bir amaç için
kullanmayın.
• Cihazı peruk üzerinde
kullanmayın.
• Güce bağlıyken cihazı hiçbir
zaman gözetimsiz bırakmayın.
• Başka üreticilere ait olan veya
Philips tarafından özellikle
tavsiye edilmeyen aksesuar ve
parçaları kesinlikle kullanmayın.
Bu tür aksesuarlar veya
parçalar kullanırsanız garantiniz
geçerliliğini yitirir.
• Elektrik kablosunu cihazın
etrafına sarmayın.
• Cihazı kaldırmadan önce
soğumasını bekleyin.
• Kullandıktan sonra güç
kablosunu çekmeyin. Cihazı
prizden çekerken mutlaka fişten
tutarak çekin.
• Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
• Cihazı kontrol veya onarım için
mutlaka yetkili bir Philips servis
merkezine gönderin. Onarımın
yetkili olmayan kişilerce
yapılması kullanıcı için çok
tehlikeli durumlara yol açabilir.
•
ADVARSEL: Ikke bruk dette
Ambiente
apparatet nær vann.
Este símbolo significa que este produto não deve ser
• Når du bruker apparatet på
eliminado juntamente com os resíduos domésticos
Português
comuns (2012/19/UE). Siga as normas do seu país
badet, må du koble det fra etter Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo
para a recolha selectiva de produtos eléctricos
à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência
bruk. Nærheten til vann utgjør
e electrónicos. A eliminação correcta ajuda a evitar
oferecida pela Philips, registe o seu produto em:
consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a
en risiko, selv når apparatet er
www.philips.com/welcome.
saúde pública.
slått av.
1Importante
2
Secar o seu cabelo
• ADVARSEL: Ikke bruk apparatet
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de
1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.
nær badekar, dusjer,
2 Ajuste o interruptor do fluxo do ar ( c ) para
para
obter um fluxo de ar reduzido e modelar ou
para
Elektromagnetiska fält (EMF)
• AVISO: Não utilize este aparelho
håndvasker eller
obter um fluxo de ar mais forte e secagem rápida.
3
Ajuste
o
interruptor
de
temperatura
(
d
)
para
para
um
perto
de
água.
andre elementer som
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga
fluxo de ar quente, para
para um fluxo de ar morno ou
standarder och regler gällande exponering av
inneholder vann.
• Quando o aparelho for utilizado
para para uma secagem eficiente do seu cabelo a uma
elektromagnetiska fält.
temperatura de cuidado constante. Prima o botão de ar
numa casa de banho, desligue
• Koble alltid fra apparatet etter
frio ( e ) para obter um fluxo de ar frio para fixar o seu
Miljö
penteado.
a ficha da tomada após a
bruk.
Após a utilização:
Den här symbolen betyder att produkten inte ska
utilização, uma vez que a
• Hvis apparatet overopphetes,
slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU). Följ
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
de regler som gäller i ditt land för återvinning av
presença de água apresenta
slår det seg av automatisk. Trekk
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que
elektriska och elektroniska produkter. Genom att
arrefeça.
riscos, mesmo com o aparelho
ut støpselet på apparatet, og
kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att
3 Retire a grelha de entrada de ar ( a ) do aparelho para
förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
desligado.
remover a acumulação de cabelos e pó.
la det avkjøles noen minutter.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
»»Rode a grelha de entrada de ar para a esquerda para a
2
Torka
håret
• AVISO: Não utilize este
Kontroller at gitrene ikke er
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya
retirar do aparelho.
ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
aparelho perto de
blokkert av lo, hår osv. før du slår
»»Rode a grelha de entrada de ar para a direita para a
2 Ställ in reglaget för luftflöde ( c ) på
för mjukt
voltar a colocar no aparelho.
banheiras, chuveiros,
Çevre
på apparatet igjen.
luftflöde och styling eller på
för kraftigt luftflöde och
4 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Também
snabb
torkning.
Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte
lavatórios ou outros recipientes
pode pendurá-lo pela argola de suspensão ( b ).
• Hvis ledningen er ødelagt, må
atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
3 Ställ in temperaturreglaget ( d ) på
för hett luftflöde,
que contenham água.
den alltid skiftes ut av Philips, et
Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması
på
för varmt luftflöde eller på för att effektivt torka
3
Garantia e assistência
ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru
håret med en skonsamt vårdande temperatur. Tryck på
• Desligue sempre da corrente
servicesenter som er godkjent
Caso necessite de informações ou tenha algum problema,
şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki
knappen för kall luft ( e ) för att forma håret med kall
visite o Web site da Philips em www.philips.com/support
olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.
luft.
após cada utilização.
av Philips, eller lignende
ou contacte o Centro de Assistência ao Cliente Philips do
Efter användning:
seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de
kvalifisert personell, slik at man
• Se o aparelho aquecer
2
Saçınızı kurutun
1 Stäng av produkten och dra ur nätsladden.
garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência
unngår farlige situasjoner.
1 Fişi elektrik prizine takın.
excessivamente, desliga-se
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da
2 Hava akışı anahtarını ( c ), hafif hava akışı ve
3 Ta bort gallret till luftintaget ( a ) så att du kan ta bort hår
Philips.
automaticamente.
Desligue
o
• Dette apparatet kan brukes av
şekillendirme için
, güçlü hava akışı ve hızlı kurutma için
och damm.
konumuna getirin.
aparelho e deixe-o arrefecer
barn over åtte år og av personer
»»Rotera gallret för luftintag moturs när du ta bort det
Svenska
3 Sıcaklık düğmesini ( d ), sıcak hava akımı için
, ılık hava
från apparaten.
durante alguns minutos.
med nedsatt sanseevne
akımı için
veya saçınızı sabit sıcaklıkta, saçlarınıza zarar
Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips»»Rotera gallret för luftintag medurs när du vill sätta
vermeden etkili bir şekilde kurutmak için konumuna
produkt! Genom att registrera din produkt på
Antes de voltar a ligar o
eller fysisk eller psykisk
tillbaka det på apparaten.
getirin. Saç şeklinizi sabitlemek amacıyla soğuk hava
www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips
4 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan
aparelho, verifique as grelhas e
funksjonsevne, eller personer
akımı elde etmek için soğuk üfleme düğmesine ( e )
support.
också hänga upp den i upphängningsöglan ( b ).
basın.
certifique-se de que não estão
med manglende erfaring
1Viktigt!
Kullanımdan sonra:
3
Garanti
och
service
bloqueadas com pêlos, cabelos, Läs användarhandboken noggrant innan du använder
eller kunnskap, dersom de får
1 Cihazı kapatıp fişi prizden çekin.
Om du behöver information eller har problem kan du
produkten och spara den för framtida bruk.
2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
etc.
instruksjoner om sikker bruk
besöka Philips webbplats på www.philips.com eller
3 Hava giriş ızgarasını ( a ) cihazdan çıkararak saç ve tozu
kontakta
Philips
kundtjänst
i
ditt
land
(telefonnumret
finns
i
•
VARNING:
Använd
inte
av apparatet eller tilsyn som
• Se o fio estiver danificado,
temizleyin.
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt
»»Hava giriş ızgarasını cihazdan çıkartmak için saat
produkten i närheten av vatten. land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
sikrer sikker bruk, og hvis de
deve ser sempre substituído
yönünün tersine çevirin.
er klar over risikoen. Barn skal
• Om du använder produkten i ett
pela Philips, por um centro
»»Hava giriş ızgarasını cihaza tekrar takmak için saat
Türkçe
yönünde çevirin.
ikke leke med apparatet. Barn
badrum måste du dra ut
de assistência autorizado
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş geldiniz!
4 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca asma
skal ikke utføre rengjøring eller
kontakten efter användning.
da Philips ou por pessoal
Philips’in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için
kancasından ( b ) asarak da saklayabilirsiniz.
ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.
vedlikehold uten tilsyn.
Närhet till vatten utgör en fara,
devidamente qualificado para
3
Garanti ve servis
även när produkten är avstängd. 1Önemli
se evitarem situações de perigo.
• Hvis du vil ha ekstra beskyttelse,
Bilgiye ihtiyacınızı varsa veya bir sorunla karşılaşırsanız lütfen
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle
www.philips.com/support adresindeki Philips web sitesini
råder vi deg til å installere en
• Este aparelho pode ser utilizado • VARNING: Använd inte
okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.
ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle
lekkasjestrømsenhet (RCD) i den
produkten i närheten
por crianças com idade igual
iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti
• UYARI: Bu cihazı su yakınında
kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek
elektriske kretsen som forsyner
av badkar, duschar,
ou superior a 8 anos e por
Merkezi yoksa yerel Philips satıcınıza gidin.
kullanmayın.
badet. Denne enheten må ha
behållare eller kärl som
pessoas com capacidades
• Cihaz kapalı bile olsa yakında su
et spenningsnivå for reststrøm
innehåller vatten.
físicas, sensoriais ou mentais
bulunması tehlike
som ikke er høyere enn 30 mA.
reduzidas, ou com falta de
• Dra alltid ut nätsladden efter
oluşturacağından, cihazı
Be installatøren om råd.
experiência e conhecimento,
användning.
banyoda kullandıktan sonra
caso sejam supervisionadas
• Ikke stikk metallgjenstander
• Om apparaten blir överhettad
fişini prizden çekin.
ou lhes tenham sido dadas
inn i gitrene. Det kan føre til
stängs den av automatiskt. Dra
• UYARI: Bu cihazı banyo küveti,
instruções relativas à utilização
elektrisk støt.
ut apparatens stickkontakt och
duş, lavabo veya suyla
segura do aparelho e se tiverem
• Ikke blokker luftinntaket.
låt den svalna ett par minuter.
dolu başka eşyaların
sido alertadas para os perigos
Innan du slår på apparaten igen
• Før du kobler til apparatet, må
yakınında çalıştırmayın.
envolvidos. As crianças não
måste du kontrollera gallren så
du kontrollere at spenningen
podem brincar com o aparelho.
att de inte har täppts till av ludd, • Kullanımdan sonra
som er angitt på apparatet,
cihazın fişini mutlaka çekin.
A limpeza e a manutenção
hår eller dylikt.
stemmer med den lokale
• Cihaz aşırı ısınırsa otomatik
do utilizador não podem ser
nettspenningen.
• Om nätsladden är skadad
olarak kapanır. Cihazın fişini
efectuadas por crianças sem
måste den alltid bytas ut
• Ikke bruk apparatet til noe
prizden çekerek birkaç dakika
supervisão.
av Philips, ett av Philips
annet formål enn det som
soğuması için bekleyin. Cihazı
auktoriserade serviceombud
beskrives i denne veiledningen. • Para maior segurança,
tekrar çalıştırmadan önce,
aconselhamos a instalação
eller liknande behöriga personer
• Ikke bruk apparatet på kunstig
giriş deliklerinin tüy, saç, vb.
de um dispositivo de corrente
för att undvika olyckor.
hår.
nedeniyle tıkanmadığından
residual (disjuntor) no circuito
• Den här produkten kan
• Når apparatet er koblet til
emin olun.
eléctrico que abastece a casa
användas av barn från 8 års
strømmen, må du aldri la det stå
• Cihazın elektrik kablosu
de banho. Este disjuntor deve
ålder, personer med olika
uten tilsyn.
hasarlıysa, bir tehlike
ter uma corrente residual
funktionshinder samt av
• Ikke bruk tilbehør eller deler fra
oluşturmasını önlemek için
nominal não superior a 30
personer som inte har kunskap
andre produsenter eller som
mutlaka Philips’in yetki verdiği
mA. Aconselhe-se com o seu
om produkten såvida det sker
Philips ikke spesifikt anbefaler.
bir servis merkezi veya benzer
electricista.
under tillsyn eller om de har
Hvis du bruker slikt tilbehør eller
şekilde yetkilendirilmiş kişiler
informerats om hur produkten
slike deler, blir garantien ugyldig. • Não introduza objectos
tarafından değiştirilmesini
metálicos nas grelhas de ar para
används på ett säkert sätt
• Ikke surr ledningen rundt
sağlayın.
evitar choques eléctricos.
och de eventuella medförda
apparatet.
• Nunca obstrua as grelhas de
riskerna. Barn ska inte leka med • Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki
• Vent til apparatet er avkjølt før
çocuklar ve fiziksel, motor ya da
ventilação.
produkten. Barn får inte rengöra
du legger det vekk.
zihinsel becerileri gelişmemiş
eller underhålla produkten utan
• Antes de ligar o aparelho,
• Ikke trekk i nettledningen etter
veya bilgi ve tecrübe açısından
överinseende av en vuxen.
certifique-se de que a
bruk. Hold alltid i støpselet
eksik kişiler tarafından kullanımı
tensão indicada no mesmo
• Av säkerhetsskäl
når du trekker ut ledningen til
sadece bu kişilerin nezaretinden
corresponde à tensão do local
rekommenderar vi även att du
apparatet.
sorumlu kişilerin bulunması veya
onde está a utilizá-lo.
installerar en jordfelsbrytare för
• Ikke bruk apparatet med våte
güvenli kullanım talimatlarının
den krets som strömförsörjer
• Não utilize o aparelho para
hender.
bu kişilere sağlaması ve
badrummet. Jordfelsbrytaren
outro fim que não o descrito
olası tehlikelerin anlatılması
• Ta alltid med apparatet til et
måste ha en brytströmstyrka
neste manual.
durumunda mümkündür.
servicesenter som er autorisert
som inte överstiger 30 mA.
• Não utilize o aparelho em
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
av Philips, for undersøkelse eller
Kontakta en behörig elektriker
cabelo artificial.
Temizleme ve kullanıcı bakımı,
reparasjon. Reparasjoner som er
för mer information.
• Nunca deixe o aparelho sem
nezaret edilmeyen çocuklarca
utført av ukvalifiserte personer,
• För inte in metallföremål i
vigilância
quando
estiver
ligado
yapılmamalıdır.
kan skape svært farlige
luftgallren eftersom det medför
à
corrente.
situasjoner for brukeren.
• Ek koruma için banyonun
risk för elektriska stötar.
• Nunca utilize quaisquer
elektrik devresine bir rezidüel
Elektromagnetiske felt (EMF)
• Blockera aldrig luftgallren.
acessórios ou peças de outros
akım koruma cihazı (RCD)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder
• Innan du ansluter produkten
fabricantes ou que a Philips
takmanızı tavsiye ederiz. Bu
og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.
kontrollerar du att spänningen
não tenha especificamente
rezidüel akım koruma cihazının
Miljø
som anges på produkten
recomendado. Se utilizar tais
rezidüel çalışma akımı değeri
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må
motsvarar den lokala
acessórios ou peças, a garantia
30mA’dan yüksek olmamalıdır.
avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/
nätspänningen.
perderá a validade.
EU). Følg nasjonale regler for egen innsamling av
Kurulumu yapan kişiye danışın.
elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster
• Använd inte produkten för
• Não enrole o cabo de
produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative
• Elektrik çarpması riski
konsekvenser for helse og miljø.
något annat ändamål än
alimentação à volta do
bulunduğundan hava
vad som beskrivs i den här
aparelho.
ızgaralarına metal cisimler
användarhandboken.
• Aguarde que o aparelho
sokmayın.
• Använd inte produkten på
arrefeça antes de o guardar.
• Hava ızgaralarını kesinlikle
konstgjort hår.
engellemeyin.
•
Download PDF

advertising