Philips | HP8230/60 | Philips Haartrockner HP8230/60 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
Som
www.philips.com/welcome
HP8230
a
f
e
d
c
EN
User manual
IT
Manuale utente
DA
Brugervejledning
NL
DE
Benutzerhandbuch
NO
Brukerhåndbok
EL
PT
Manual do utilizador
ES
Manual del usuario
SV
Användarhandbok
FI
Gebruiksaanwijzing
Käyttöopas
TR
FR
Mode d’emploi
MS-MY Manual pengguna
ID
Buku Petunjuk Pengguna
ZH-CN Ⴌ߀൱Ҭ
b
When
the appliance is connected to
the power, never leave it unattended.
use any accessories or
parts from other manufacturers
recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.
Do not wind the mains cord round
the appliance.
Wait until the appliance has cooled
down before you store it.
Do not pull on the power cord after
using. Always unplug the appliance by
holding the plug.
Never
3140 035 37322
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
www.philips.com/welcome.
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
WARNING: Do
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Miljø
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Environment
2
This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
2
Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
1
!"%
*&'()
This Philips appliance complies with all applicable standards and
!"#$%&'()
Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
en ekstra sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen til
badeværelset er forsynet med et
HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.
Kontakt eventuelt en el-installatør.
Stik aldrig metalgenstande ind i
luftgitrene, da dette kan give elektrisk
stød.
Blokér aldrig luftgitrene.
Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
dig, at den spænding, der er angivet
på apparatet, svarer til den lokale
spænding.
Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er beskrevet i
vejledningen.
Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
Hold konstant opsyn med apparatet,
når det er sluttet til stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
+*
anvender en sådan type tilbehør eller
dele, annulleres garantien.
Du må ikke sno ledningen rundt om
apparatet.
Læg aldrig apparatet væk, før det er
helt afkølet.
Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
altid stikket ud af stikkontakten ved at
holde fast i stikket.
Tør dit hår
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Indstil knappen til luftstrøm ( c ) til
for moderat luftstrøm og
styling eller til
for kraftig luftstrøm og hurtig tørring.
for meget varm luftstrøm,
3 Indstil temperaturknappen ( d ) til
for varm luftstrøm eller for effektiv hårtørring ved en konstant
skånsom temperatur.
4 Tryk på koldluftsknappen
frisuren.
Efter brug:
( e ) for kølig luftstrøm til at sætte
spielen. Die Reinigung und Wartung
darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
Der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
Stromkreis, der das Badezimmer
versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
Dieses Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal
30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
Sie sich an Ihren Installateur.
Führen Sie keine Metallgegenstände in
die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung
ein, da dies zu Stromschlägen führen
kann.
Halten Sie Lufteinlassgitter und
Gebläseöffnung immer frei.
Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
anschließen, überprüfen Sie, ob die
auf dem Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene
Zwecke.
Verwenden Sie das Gerät nicht zum
Trocknen von Kunsthaar.
Wenn das Gerät an eine Steckdose
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
Verwenden Sie niemals Zubehör
oder Teile, die von Drittherstellern
stammen bzw. nicht von Philips
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)
Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
das Gerät.
Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
Sie es wegräumen.
Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
am Netzstecker, um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
!"%+($
2 "
##$c ) to
#
or
#
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 4
*4*5
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
3 Adjust the temperature switch ( d ) to # for
#
#
caring temperature.
3 Tag luftindtagsgitteret ( a ) af apparatet for at fjerne hår og støv.
» Roter luftindtagsgitteret mod uret for at tage det af apparatet.
Umgebung
Español
”…]{~‚…ˆ_~•]{|…|…]X}ˆ}{`…_…
Œ\|~_^Q…Q`…‚XŒ_…_{€X]„‚{…€ Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
Ÿ_…|\“…“\{ƒŠ…„_…‹_{…|[}Q| registre el producto en www.philips.com/welcome.
”ˆ‚}~]…{\ˆ‹[|}‘{\_]„[…€_‚
1
Importante
¡|_}\‚Ÿ{}Qˆ}_…„‰Š}]~
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
Š\ˆ]ˆ…{|\\|_{\_\_\Š…„\ˆ‹
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
_^\ˆ‹~ˆ}{}|_]}
ADVERTENCIA: No utilice este
…ˆ{…QŸ|…Œ}Q{}}_^”|}\ˆ‹_^
aparato cerca del agua.
`\ˆ‹…Œ„}Q…Œ…{{…Q”|\
Si utiliza el aparato en el cuarto de
~_}”\ˆ]}€\ˆ}‰QX`{|‘|}Q
baño, desenchúfelo después de usarlo.
¡Q_`^Q…Q`”ˆ}]…„|\
La proximidad de agua representa un
[]^{”}ˆ}{^Š…„\ˆ‹ˆ\{{~\ˆ‹
riesgo, aunque el aparato esté
¢…_Ÿ|\{ˆ~|ƒ\{\ˆ‹~_}”\
apagado.
”…ˆ…]{}]{”|…€ƒ”\_{€
ADVERTENCIA: No utilice este
\{Š^_`]{…€`{\|}^_{€
aparato cerca del agua ni cerca de
{\|‹_^_…€`\ˆ‹~_}”\[ƒ]„€
bañeras, duchas, cubetas
…”ˆ…{]„\\{X|Ÿ^”…_^|
u otros recipientes que
ˆ]}£ˆ‹Š…^‹_{_^[]^{”}ˆ}{}‘|
contengan agua.
Qˆ‹…ˆ{_`]^^`‹_{[}Q|‚~“…{
Desenchufe siempre el
}^X„…€[…_{~”…_^|\‰\‚`
aparato después de usarlo.
[]`^_^€Q…Q`€\{\_\|}}‘|
Si el aparato se calienta en exceso, se
_}Q€…|…[‹”…|}Q€{|‘|}Q€¤\
apaga automáticamente. Desenchufe
ˆ\{{~…|ˆ]ˆ…{|\ˆ\„ž}Q|”…_^
el aparato y deje que se enfríe
Q…Q`¤\ˆ\{{~…|ˆ]ˆ…{|\
durante unos minutos. Antes de
\Š\]„ž}Q|\{|\Q|_^]}‘|_^
encender de nuevo el aparato,
Q…Q`[ƒ]„€…ˆ{_`]^^
compruebe las rejillas para asegurarse
‡{\…ˆ{ˆ‚}|ˆ]}_\„\\€
de que no estén obstruidas con
Q|{_}‘”…|\…X\_\_`…_…
pelusas, pelos, etc.
|\”^[\|{”‹ˆ]}_\„\€\ˆ‹
Si el cable de alimentación está
{\]]}`]…‘”\_}€$¥&¦%_}
dañado, deberá ser sustituido por
^‚…_]{‹‘‚ƒ”\ˆ}Q_]}‰}}_…„
Philips, por un centro de servicio
_}”ˆ~|{}\€¡Q_‹€}”^[\|{”‹€
autorizado por Philips o por personal
…|Š\ˆ]ˆ…{|\[…{}|}”\_{`
*
_{”`ˆ\]\”|}|_}€]…‘”\_}€
situaciones de peligro.
‚…{_}Q]X„\€Q§^‚‹_…]^\ˆ‹¨©
Este aparato puede ser usado por
‡{\ˆ…]\{_]ƒˆ‚^]}‰}]„…€
niños a partir de 8 años y por
Q”“}Q‚…Q_…„_…_}|^‚…_]}‚‹X}
personas con su capacidad física,
\€
psíquica o sensorial reducida y por
œ^|“~ž…_…”…_\‚‚{~\|_{…„”…|\
quienes no tengan los conocimientos
”\_{€X]„‚{…€ˆ]}€\ˆ}‰QX`
y la experiencia necesarios, si han
…|…[}”|}Q^‚…_]}ˆ‚^Œ„\€
sido supervisados o instruidos acerca
œ^|‰]~ž…_…ˆ}__{€X]„‚{…€\]\
del uso del aparato de forma segura
•]}_}‘Q|…_…_^Q…Q`
y siempre que sepan los riesgos que
“…“\{ƒŠ…„_…‹_{^_~^ˆ}Q
conlleva su uso. No permita que
\|\X]~‰…_\{_^Q…Q`
los niños jueguen con el aparato.
\|_{_}{[…„_^|_}ˆ{`_~^
Los niños no deben llevar a cabo
]…‘”\_}€
la limpieza ni el mantenimiento sin
œ^|[]^{”}ˆ}{…„_…_^Q…Q`
supervisión.
X{\}ˆ}{}|`ˆ}_…~‚‚}}ˆ‹\ˆ‹
\Q_‹|ˆ}Qˆ…]{X]~‰…_\{_}ˆ\]‹| Como protección adicional,
aconsejamos que instale en el circuito
…X[…{]„{}
que suministre al cuarto de baño
œ^|[]^{”}ˆ}{…„_…_^Q…Q`…
un dispositivo de corriente residual
_…[|^_~”\‚‚{~
(RCD). Este RCD debe tener una
_\|^Q…Q`…„|\{Q|……”|^
corriente operacional residual que
_^|ˆ]„ž\”^|_^|\‰`|…_…[ƒ]„€
no exceda de 30 mA. Consulte a su
ˆ\]\}‚}‘Š^^
electricista.
œ^|[]^{”}ˆ}{…„_…ˆ}_
Para evitar descargas eléctricas, no
…Œ\]_`”\_\`”]^\ˆ‹~‚‚}Q€
introduzca objetos metálicos por las
\_\…Q\_€`ˆ}Q^…|
rejillas de aire.
Q|{_~]^_Ÿ€¡|[]^{”}ˆ}{`…_…
No bloquee nunca las rejillas del aire.
__}{\…Œ\]_`”\_\`”]^^
Antes de enchufar el aparato,
…XX‘^`\€\Š„_\_\{~Q]^
compruebe que el voltaje indicado
œ^|_Q‚„X…_…_}\‚Ÿ{}X‘]ƒ\ˆ‹
en el mismo se corresponde con el
_^Q…Q`
voltaje de la red eléctrica local.
•…]{”|…_…ƒ€‹_}Q]QŸ…{^
No utilice este aparato para otros
Q…Q`X{\|\_^|\ˆ}Š^…‘…_…
œ…_~_^[]`^”^|_]\“~_…
manual.
_}\‚Ÿ{}\ˆ‹_^|ˆ]„ž\ \
No utilice el aparato sobre cabello
\ˆ}Q|…_…ˆ~|_\_^Q…Q`\ˆ‹
_^|ˆ]„ž\]\_Ÿ|_\€_^|\ˆ‹_}
Nunca deje el aparato sin vigilancia
“‘”\
cuando esté enchufado a la red
;,.867-8./<7&'()
eléctrica.
šQX…]{”|^Q…Q`_^€Q””}]‰Ÿ|…_\{”…‹‚\_\
No utilice nunca accesorios ni piezas
{[‘}|_\ˆ]‹_Qˆ\\{_}Q€\|}|{”}‘€[…_{~”…_^|Š…^…
^‚…_]}”\X|^_{~ˆ…„\
de otros fabricantes o que Philips no
¯°
<=/,,¡Q_‹_}‘”“}‚}Qˆ}…{|‘…{‹_{_}ˆ\]‹|ˆ]}Ž‹|…|
hace, quedará anulada su garantía.
ˆ]ˆ…{|\\ˆ}]]{‰Š…„”\ž„”…_\Q|^Š{”|\\ˆ}]]„””\_\
No enrolle el cable de alimentación
_}Qˆ{_{}‘\€$ª©«ª¬«­¬˜˜%¡}‚}QŠ`_…_}Q€
\|}|{”}‘€_^€[Ÿ]\€\€X{\_^|Œ…[ƒ]{_`Q‚‚}X`
alrededor del aparato.
_ƒ|^‚…_]{Ÿ| \{^‚…_]}|{Ÿ|ˆ]}Ž‹|_ƒ|šƒ_`
Espere a que se enfríe el aparato
\ˆ‹]]{§^Q”“~‚‚…{_^|\ˆ}‰QX`\]|^_{Ÿ|…ˆ{ˆ_Ÿ…ƒ|X{\_}
ˆ…]{“~‚‚}|\{_^|\|Š]Ÿˆ{|^QX…„\
antes de guardarlo.
No tire del cable de alimentación
>
58?-@6767,,Cdespués de cada uso. Desenchufe
1 @Q|_…_}‰{€…”{\ˆ]„ž\
siempre el aparato sujetándolo por la
2 –QŠ”„_…_}{\‹ˆ_^]}`€\]\$c%_^Š^ X{\\ˆ\‚`
]}`\]\\{_~{‚{|X`_^Š^ X{\{[Q]`]}`\]\\{
clavija.
not use this appliance
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
» Roter luftindtagsgitteret med uret for at sætte det på apparatet
4 Press the cool shot button ( e%
#
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
near water.
igen.
style.
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
When the appliance is used in a
4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
After use:
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
også hænge det op i ophængningsstroppen ( b ).
Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
1 Switch off the appliance and unplug it.
bathroom, unplug it after use since
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
3
Garanti og service
the proximity of water presents a risk, 2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge
3 Take the air inlet grille ( a ) off the appliance to remove hair and
even when the appliance is
2
Haare trocknen
Philips’ websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i
dust.
$
67
;7<6%
» Rotate the air inlet grille anti-clockwise to take if off the appliance.
switched off.
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
+*
» Rotate the air inlet grille clockwise to reattach it to the appliance.
lokale Philips-forhandler.
WARNING: Do not use
für einen sanften
2 Stellen Sie den Gebläseschalter ( c ) auf
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
Luftstrom und einfaches Styling oder auf
für einen starken
this appliance near bathtubs,
the hanging loop ( b ).
Luftstrom und schnelles Trocknen.
Deutsch
showers, basins or other
3 Stellen Sie den Temperaturschalter ( d ) auf
für heißen
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
3
Guarantee and service
Luftstrom, auf
für warmen Luftstrom oder auf , um Ihr Haar
vessels containing water.
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
effektiv bei konstanter Temperatur schonend zu trocknen.
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
Always unplug the appliance after use.
4 Drücken Sie die Kaltlufttaste ( e ), um mit der Kaltstufe Ihre
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
1
Wichtig
?>
If the appliance overheats, it switches
&
$
#
#
Nach der Verwendung:
'
&
&&
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
off automatically. Unplug the appliance %
go to your local Philips dealer.
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
and let it cool down for a few minutes.
Steckdose.
WARNUNG: Verwenden Sie das
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Dansk
Before you switch the appliance on
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
Sie es abkühlen.
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
again, check the grilles to make sure
3 Nehmen Sie das Lufteinlassgitter ( a ) vom Gerät, um Haare und
Wenn das Gerät in einem
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
Staub zu entfernen.
produkt på www.philips.com/welcome.
Badezimmer verwendet wird, trennen
» Drehen Sie das Lufteinlassgitter gegen den Uhrzeigersinn, um es
If the mains cord is damaged, you
vom Gerät abzunehmen.
Sie es nach dem Gebrauch von der
1
Vigtigt
» Drehen Sie das Lufteinlassgitter im Uhrzeigersinn, um es wieder
must have it replaced by Philips, a
Stromversorgung.
Die
Nähe
zum
auf dem Gerät zu befestigen.
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
service centre authorised by Philips or opbevar
den til senere brug.
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
ADVARSEL: Anvend ikke dette
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
aufhängen
( b ).
avoid a hazard.
apparat i nærheden af vand.
WARNUNG: Verwenden Sie das
This appliance can be used by
3
Garantie und Kundendienst
Gerät nicht in der Nähe
Hvis du anvender apparatet i
children aged from 8 years and above
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf,
von Badewannen, Duschen,
badeværelset, skal du trække stikket
besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie
and persons with reduced physical,
Waschbecken oder sonstigen
ud efter brug, da vand udgør en risiko,
sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
sensory or mental capabilities or
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
Behältern mit Wasser.
selvom apparatet er slukket.
Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips
lack of experience and knowledge
Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
ADVARSEL: Brug ikke dette apparat
Händler.
if they have been given supervision
Netzstecker aus der Steckdose.
i nærheden af badekar, brusekabiner,
or instruction concerning use of
,,-./
kummer eller andre kar, der
Bei Überhitzung wird das Gerät
the appliance in a safe way and
indeholder vand.
automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie @QX[\]^_`]{\X{\_^|\X}]~\€\{\‚ƒ}]„\_…_^†‡{\
|\…ˆƒ‰…‚^Š…„_…ˆ‚`]ƒ€\ˆ‹_^|Qˆ}_`]{Œ^ˆ}Qˆ]}‰]…{^
understand the hazards involved.
\_\[ƒ]`_…_}ˆ]}Ž‹|\€_^{…‘ŠQ|^
den Stecker aus der Steckdose, und
Tag altid stikket ud, efter du
Children shall not play with the
www.philips.com/welcome.
lassen Sie das Gerät einige Minuten
har brugt apparatet.
appliance. Cleaning and user
lang abkühlen. Vergewissern Sie
Hvis apparatet bliver overophedet,
0
567-8.9
maintenance shall not be made by
sich vor dem erneuten Einschalten,
slukker
det
automatisk.
Tag
stikket
’{\“~_…_}ˆ\]‹|…X[…{]„{}[]`^€ˆ]}_}‘[]^{”}ˆ}{`…_…_^
children without supervision.
Q…Q`\{]\_`_…_}X{\”…‚‚}|_{`\|\‰}]~
dass keine Flusen, Haare usw. die
X]`X}]}_X|ƒ”\
ud af stikkontakten, og lad apparatet
For additional protection, we advise
XY%!Z"%&X')
•–—˜™’—•—™š@š›œ^|
3 –QŠ”„_…_}{\‹ˆ_^Š…]”}]\„\€$d%_^Š^ X{\
Gebläseöffnung blockieren.
afkøle i et par minutter. Før du tænder
ˆ}‚‘ž…_‹\]\_^Š^ X{\ž…_‹\]\`_^Š^ X{\
you to install a residual current device
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
[]^{”}ˆ}{…„_…\Q_`_^Q…Q`
Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
apparatet igen, skal du kontrollere
\ˆ}_…‚…”\_{‹_X|ƒ”\…”{\_\Š…]`\‰\‚`Š…]”}]\„\
sobre exposición a campos electromagnéticos.
(RCD) in the electrical circuit that
}|_~…|…]‹
4 •{_…_}}Q”ˆ„“}‚`€]‘}Q\]\ ( e%X{\]}`]‘}Q
ein defektes Netzkabel nur von einem
gitrene for at sikre, at de ikke er
Medioambiental
supplies the bathroom. This RCD
\]\X{\|\_\Š…]}ˆ}{`…_…_}_Q‚\€
_\|[]^{”}ˆ}{…„_…_^
Philips Service-Center, einer von
blokeret af fnug, hår osv.
F8/8J
±¯
must have a rated residual operating
Q…Q`_}”ˆ~|{}\ˆ}Q|…_
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
Philips autorisierten Werkstatt oder
Hvis netledningen beskadiges, må den
1 ¡ˆ…|…]X}ˆ}{`_…_^Q…Q`\{\ˆ}Q|_…_^|\ˆ‹_^|
current not higher than 30mA. Ask
de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
ˆ]„ž\
_^|\ˆ‹_^|ˆ]„ž\”…_~_^[]`^
=>
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
y electrónicos El correcto desecho de los productos ayuda a
your installer for advice.
\ŠŸ€^…XX‘_^_\”…|…]‹\ˆ}_…‚…„ 2 ¤}ˆ}Š…_`_…_^…”{\\|_{Š…]”{`…ˆ{‰~|…{\”[]{|\]QŸ…{ evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
Philips-serviceværksted eller en
3 ¡‰\{]_…_^X]„‚{\…{‹}Q\]\$a%\ˆ‹_^Q…Q`X{\|\
humana.
Do not insert metal objects into the
„|Q|}\‹”\\{‹_\|^Q…Q`
werden.
**
\ˆ}”\]‘|…_…_]„[…€\{‹|^
air grilles to avoid electric shock.
»
•…]{_]§_…_^X]„‚{\…{‹}Q\]\\]{_…]‹_]}‰\X{\|\
…„|\{\ˆ…|…]X}ˆ}{^”|^
Dieses Gerät kann von Kindern
undgå enhver risiko.
2
Secado del cabello
_^|\‰\{]…_…\ˆ‹_^Q…Q`
Never block the air grilles.
•–—˜™’—•—™š@š›œ^|
» •…]{_]§_…_^X]„‚{\…{‹}Q\]\…Œ{‹_]}‰\X{\|\_^|
ab 8 Jahren und Personen mit
Dette apparat kan bruges af børn
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
…ˆ\|\_}ˆ}Š…_`…_…_^Q…Q`
Before you connect the appliance,
[]^{”}ˆ}{…„_…\Q_`_^
verringerten physischen, sensorischen
fra 8 år og opefter og personer
2 ²"
$c ) en la posición
para que el
ensure that the voltage indicated on
4 ’{\_^]`_…_^…\‰\‚€\{Œ^]‹”]}€ˆ]}_\_…Q”|}\ˆ‹
aire sea suave y dar forma, o bien, en la posición
para que el aire
Q…Q`}|_~…”ˆ\|{]…€
oder psychischen Fähigkeiten oder
med reducerede fysiske, sensoriske
_^‹|^œˆ}]…„_……ˆ„^€|\_}]…”~…_…\ˆ‹_}X\|_ž~{X{\
sea más fuerte y el cabello se seque antes.
the appliance corresponds to the local
|_}Qž{]…€‚…~|…€`~‚‚\
]”\”\$b ).
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
eller mentale evner eller manglende
3 Ajuste el botón de temperatura ( d ) en "
power voltage.
}[…„\ˆ}Qˆ…]{[}Q||…]‹
de aire caliente, "
para secar
verwendet werden, wenn sie bei der
erfaring og viden, hvis de er blevet
L
O.7Q.S
>
*
Do not use the appliance for any
\\ˆ}Q|…_…ˆ~|_\_^Q…Q`
Verwendung beaufsichtigt wurden
instrueret i sikker brug af apparatet og
4 Pulse el botón de chorro de aire frío ( e ) para que el aire sea
˜~|[]…{~ž…_…~ˆ}{…€ˆ‚^]}‰}]„…€`\|_{”…_ƒˆ„ž…_…~ˆ}{}
other purpose than described in
\ˆ‹_}]…‘”\”…_~_^[]`^
oder Anweisung zum sicheren
¯
"
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
ˆ]‹“‚^”\ˆ\]\\‚}‘”……ˆ{…‰_…„_…_^|{_}…‚„\_^€
this manual.
Después del uso:
_^{…‘ŠQ|^###
`…ˆ{}{|ƒ|`_…”…_}®|_]}
˜~|^Q…Q`Qˆ…]Š…]”\|Š…„
Gebrauch des Geräts erhalten und
børn lege med apparatet. Rengøring
˜ŒQˆ^]_^^€®\_\|\‚ƒ_Ÿ|_^€_^[Ÿ]\\€$Š\“]…„_…
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
Do not use the appliance on
\ˆ…|…]X}ˆ}{…„_\{\Q_‹”\_\
die Gefahren verstanden haben.
_}_^‚‰ƒ|}_}{…Š|€‰Q‚‚~{}…XX‘^^€%˜~|…|Qˆ~][…{
og vedligeholdelse må ikke foretages
2 &
²
¯
®|_]}˜ŒQˆ^]_^^€®\_\|\‚ƒ_Ÿ|_^€_^[Ÿ]\\€
¡ˆ}Q|_…_^Q…Q`\ˆ‹_^|
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
af børn uden opsyn.
3 Desmonte la rejilla de entrada de aire ( a ) del aparato para
\ˆ…QŠQ|Š…„_…_}|_}ˆ{‹\|_{ˆ]‹ƒˆ}_^€
eliminar los pelos y el polvo.
ˆ]„ž\\{\‰`_…_^|\]QŸ…{X{\
» Gire la rejilla de entrada de aire a la izquierda para sacarla del
aparato.
» Gire la rejilla de entrada de aire a la derecha para volver a
colocarla en el aparato.
4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
guardarlo colgándolo por su anilla ( b ).
3
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web
de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio
de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de
teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/
welcome.
4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ( b ).
3
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei
ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
(`"%
?³
*
*>†
pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à
l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
1
Important
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
2
Séchage des cheveux
1 ¶>´
2 ¥³>´$c ) sur
$´
³³
forme) ou
$´
³%
3 Réglez le bouton de réglage de la température ( d ) sur
pour un
´· ´
pour
³*
*¸³
4 >
´
mise en forme.
Après utilisation :
( e%
*
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Détachez la grille d’entrée d’air ( a ) de l’appareil pour retirer les
cheveux et la poussière.
» Tournez la grille d’entrée d’air dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre pour l’enlever de l’appareil.
» Tournez la grille d’entrée d’air dans le sens des aiguilles d’une
´
: n’utilisez pas cet
4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière. Vous
appareil à proximité d’une source
pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de suspension
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
d’eau.
( b ).
käyttöä varten.
Si vous utilisez l’appareil dans une
3
Garantie et service
VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
salle de bains, débranchez-le après
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si
veden lähellä.
utilisation car la proximité d’une
vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse
Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de
source d’eau constitue un risque,
votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant
irrota pistoke pistorasiasta käytön
même lorsque l’appareil est
sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’y a pas de
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre
hors tension.
revendeur Philips.
vaikka virta olisi katkaistu.
AVERTISSEMENT : n’utilisez
VAROITUS: älä käytä laitetta
Indonesia
pas l’appareil près d’une
kylpyammeen, suihkun, altaan
baignoire, d’une douche, d’un lavabo ni Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
tai muiden vesiastioiden lähellä.
de tout autre récipient contenant de
produk Anda di www.philips.com/welcome.
Irrota pistoke pistorasiasta aina
l’eau.
käytön jälkeen.
1
Penting
Débranchez toujours l’appareil après
Jos laite kuumenee liikaa, virta
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya
utilisation.
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
katkeaa automaattisesti. Irrota laite
Lorsque l’appareil est en surchauffe, il
PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
pistorasiasta ja anna sen jäähtyä
se met automatiquement hors tension.
dekat air.
muutama minuutti. Ennen kuin
Débranchez l’appareil et laissez-le
Bila alat digunakan di kamar mandi,
käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta,
refroidir quelques minutes. Avant
cabutlah stekernya setelah digunakan
ettei ritilään ole kertynyt esimerkiksi
de remettre l’appareil sous tension,
karena dekat dengan air dapat
nukkaa tai hiuksia.
assurez-vous que les grilles ne sont
menimbulkan risiko, sekalipun alat
Jos virtajohto on vahingoittunut, se
pas obstruées par de la poussière, des
telah dimatikan.
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
cheveux, etc.
PERINGATAN: Jangan gunakan
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
Si le cordon d’alimentation est
alat ini bak mandi, pancuran,
huoltoliikkeessä tai muulla
endommagé, il doit être remplacé par
bak atau tempat berisi air
ammattitaitoisella korjaajalla.
Philips, par un Centre Service Agréé
lainnya.
Laitetta voivat käyttää myös yli
³
Selalu cabut steker setiap kali selesai
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
´³*
menggunakan alat.
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
Cet appareil peut être utilisé
Jika terlalu panas, alat akan mati
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
par des enfants âgés de 8 ans
secara otomatis. Cabut steker alat
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
ou plus, des personnes dont les
lalu biarkan dingin selama beberapa
on neuvottu laitteen turvallisesta
capacités physiques, sensorielles ou
menit. Sebelum Anda menghidupkan
käytöstä tai tarjolla on turvallisen
intellectuelles sont réduites ou des
kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk
käytön edellyttämä valvonta ja jos he
personnes manquant d’expérience
memastikan tidak tersumbat bulu,
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
et de connaissances, à condition que
rambut, dll.
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten
ces enfants ou personnes soient
Jika kabel listrik rusak, maka harus
ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
diganti oleh Philips, pusat layanan resmi
laitetta ilman valvontaa.
des instructions quant à l’utilisation
Philips atau orang yang mempunyai
Lisäksi suosittelemme asentamaan
sécurisée de l’appareil et qu’ils
keahlian sejenis agar terhindar dari
kylpyhuoneen pistorasiaan
aient pris connaissance des dangers
bahaya.
jäännösvirtalaitteen (RCD).
encourus. Les enfants ne doivent pas
Alat ini dapat digunakan oleh anakJäännösvirtalaitteen jäännösvirran
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
anak di atas 8 tahun dan orang dengan
on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
l’entretien ne doivent pas être réalisés
asentajalta.
par des enfants sans surveillance.
mental yang kurang atau kurang
Älä työnnä ilmanotto- tai
Pour plus de sécurité, il est conseillé
pengalaman dan pengetahuan jika
ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,
de brancher l’appareil sur une prise de
mereka diberi pengawasan atau
ettet saa sähköiskua.
courant protégée par un disjoncteur
petunjuk mengenai cara penggunaan
Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
différentiel de 30 mA dans la salle
alat yang aman dan mengerti
peittää.
de bains. Demandez conseil à votre
bahayanya. Anak-anak dilarang
Varmista ennen laitteen liittämistä,
électricien.
memainkan alat ini. Pembersihan dan
että laitteeseen merkitty jännite vastaa N’insérez aucun objet métallique
perawatan pengguna tidak boleh
paikallista jännitettä.
dans les grilles d’air au risque de vous
dilakukan oleh anak-anak tanpa
Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
électrocuter.
pengawasan.
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
N’obstruez jamais les grilles d’air.
Untuk perlindungan tambahan, kami
Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
Avant de brancher l’appareil, assurezsarankan Anda memasang Residual
Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
vous que la tension indiquée sur
Current Device (RCD) pada sirkuit
sitä ilman valvontaa.
l’appareil correspond bien à la tension
listrik yang memasok listrik ke kamar
Älä koskaan käytä muita kuin
secteur locale.
mandi. RCD ini harus memiliki arus
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
N’utilisez pas l’appareil dans un autre
operasi residu terukur yang tidak
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
but que celui qui est indiqué dans ce
boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran
osia, takuu ei ole voimassa.
manuel.
kepada petugas yang memasang alat
Älä kierrä virtajohtoa laitteen
N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
ini.
ympärille.
Jangan memasukkan barang logam
Anna laitteen jäähtyä ennen
Lorsque l’appareil est sous tension, ne
ke dalam kisi-kisi udara untuk
säilytykseen asettamista.
le laissez jamais sans surveillance.
menghindari kejutan listrik.
Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen N’utilisez jamais d’accessoires ou de
Jangan sekali-kali menutup kisi-kisi
käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
udara.
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
³³³
³ Sebelum Anda menghubungkan alat,
pistokkeesta.
par Philips. L’utilisation de ce type
pastikan voltase yang ditunjukkan pada
\]+
^!"%
]&'()
d’accessoires ou de pièces entraîne
alat sesuai dengan voltase listrik di
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
l’annulation de la garantie.
tempat Anda.
koskevia standardeja ja säännöksiä.
N’enroulez pas le cordon
Jangan gunakan alat untuk keperluan
Ympäristö
d’alimentation autour de l’appareil.
selain yang diterangkan dalam buku
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
Attendez
que
l’appareil
ait
refroidi
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
petunjuk ini.
maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
avant de le ranger.
Jangan menggunakan alat pada rambut
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
Ne tirez pas sur le cordon
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
tiruan.
d’alimentation après utilisation.
Bila alat telah terhubung ke listrik,
2
Hiusten kuivaaminen
Débranchez toujours l’appareil en
jangan sekali-kali meninggalkannya
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
tanpa diawasi.
2 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin ( c ) asentoon
kevyttä
X+Y%Z!Z"q%&X')
puhallusta ja muotoilua varten tai asentoon
voimakasta
Jangan sekali-kali menggunakan
puhallusta ja nopeaa kuivausta varten.
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
aksesori atau komponen apa pun dari
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
3 Siirtämällä lämpötilakytkimen ( d ) asentoon
saat kuuman
électromagnétiques.
ilmavirran, asentoon
saat lämpimän ilmavirran tai asentoon
produsen lain atau yang tidak secara
saat tehokkaan hiustenkuivauksen tasaisessa, hoitavassa lämpötilassa.
khusus direkomendasikan oleh Philips.
Environnement
4 Paina viileän puhallusilman painiketta ( e ) ja viimeistele kampaus
Jika Anda menggunakan aksesori atau
&
µ
viileällä puhallusilmalla.
rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez
Käytön jälkeen:
komponen tersebut, garansi Anda
les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut
menjadi batal.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
3 Irrota ilmanottoritilä ( a ) laitteesta ja poista hiukset ja pöly.
» Irrota ilmanottoritilä laitteesta kiertämällä sitä vastapäivään.
Tunggulah sampai alat sudah dingin
» Liitä ilmanottoritilä takaisin laitteeseen kiertämällä sitä
sebelum menyimpannya.
myötäpäivään.
1
Tärkeää
AVERTISSEMENT
Per
a
f
e
d
c
b
Jangan
menarik kabel listrik setelah
penggunaan. Selalu cabut alat dengan
memegang stekernya.
'$
!&'()
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
Lingkungan
Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah
rumah tangga normal (2012/19/EU). Patuhi peraturan mengenai
pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik secara
terpisah di negara Anda. Pembuangan produk secara benar akan
membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan
kesehatan manusia.
2
Mengeringkan rambut Anda
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
untuk hembusan
2 Sesuaikan sakelar hembusan udara ( c ) ke
udara yang halus dan penataan, atau
untuk hembusan udara yang
kuat dan cepat kering.
3 Sesuaikan sakelar suhu ( d ) ke
untuk hembusan udara panas,
untuk hembusan udara hangat, atau untuk pengeringan yang
#
4 Tekan tombol cool shot ( e ) untuk hembusan udara yang sejuk
untuk memperbaiki tataan Anda.
Setelah menggunakan:
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
3 Lepaskan kisi saluran masuk udara ( a ) dari alat untuk membuang
rambut dan debu.
» Putar kisi saluran masuk udara berlawanan arah jarum jam untuk
melepasnya dari alat.
» Putar kisi saluran masuk udara searah jarum jam untuk
memasangnya ke alat.
4 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda juga
dapat menggantungnya pada lubang gantungannya ( b ).
3
Garansi dan layanan
Jika Anda memerlukan informasi atau menemui masalah, harap kunjungi
situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan
Pelanggan Philips di negara Anda (nomor telepon bisa Anda peroleh
pada kartu garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat
Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.
Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial JI. Buncit Raya kav. 99
Jakarta 12510 Indonesia
Italiano
una sicurezza maggiore, è
consigliabile installare un dispositivo
RCD (Residual Current Device,
dispositivo per corrente residua)
all’interno del circuito elettrico che
fornisce alimentazione al bagno. Tale
dispositivo RCD deve avere una
corrente operativa residua nominale
non superiore a 30 mA. Chiedere
aiuto al proprio installatore.
Per evitare il rischio di scariche
elettriche, non inserire oggetti metallici
nelle griglie di aerazione.
Non bloccare mai le griglie di
aerazione.
Prima di collegare l’apparecchio
assicurarsi che la tensione indicata
su quest’ultimo corrisponda a quella
locale.
Non utilizzare l’apparecchio per scopi
non descritti nel presente manuale.
Non utilizzare l’apparecchio su capelli
Quando l’apparecchio è collegato
all’alimentazione, non lasciarlo mai
incustodito.
Non utilizzare mai accessori o parti di
altri produttori oppure componenti
da Philips. In caso di utilizzo di tali
accessori o parti, la garanzia si annulla.
Non attorcigliare il cavo di
alimentazione attorno all’apparecchio.
Lasciare raffreddare l’apparecchio
prima di riporlo.
Non tirare il cavo di alimentazione
dopo l’uso. Scollegare sempre
l’apparecchio tenendo la spina.
XY"!""&'()
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Ambiente
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere
$ª©«ª¬«­¬½±%
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il
prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un
prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti
con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai
*
*
elettronici superiore ai 400 m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei
prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto
smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente
e per la salute.
2
Asciugatura dei capelli
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 ¥
´
´$c ) su
d’aria e un’acconciatura delicati o su
´
e un’asciugatura veloce.
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
3 Regolare l’interruttore della temperature ( d ) su
per un
´
per un’asciugatura
1
4 Premere il pulsante per il colpo d’aria fredda
la piega.
Dopo l’uso:
Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
AVVERTENZA: non
utilizzare questo
apparecchio in prossimità di acqua.
Quando l’apparecchio viene usato in
bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché
la vicinanza all’acqua rappresenta un
rischio anche quando il sistema è
spento.
AVVERTENZA: non utilizzare
questo apparecchio in
prossimità di vasche da
bagno, docce, lavandini o altri
recipienti contenenti acqua.
Dopo l’utilizzo, scollegare sempre
l’apparecchio.
Se l’apparecchio si surriscalda, si
spegne automaticamente. Scollegare
l’apparecchio e lasciarlo raffreddare
per alcuni minuti. Prima di accendere
nuovamente l’apparecchio, controllare
che le griglie non siano ostruite da
lanugine, capelli, ecc...
Se il cavo di alimentazione è
danneggiato deve essere sostituito
da Philips, da un centro di assistenza
autorizzato Philips o da persone
*
danni.
Quest’apparecchio può essere usato
da bambini di età superiore agli 8 anni
e da persone con capacità mentali,
*
esperienza o conoscenze adatte a
condizione che tali persone abbiano
ricevuto assistenza o formazione per
utilizzare l’apparecchio in maniera
sicura e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso. Evitare che i
bambini giochino con l’apparecchio. Le
operazioni di pulizia e manutenzione
non devono essere eseguite da
bambini senza la supervisione di un
adulto.
( e%
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 >
·
completamente freddo.
3 Estrarre la griglia di ingresso dell’aria ( a ) dall’apparecchio per
rimuovere capelli e polvere.
» Ruotare la griglia di ingresso dell’aria in senso antiorario per
staccarla dall’apparecchio.
» Ruotare la griglia di ingresso dell’aria in senso orario per
rimetterla sull’apparecchio.
Indien
het netsnoer beschadigd is,
Koble alltid fra apparatet etter bruk.
moet u het laten vervangen door
Hvis apparatet overopphetes, slår det
Philips, een door Philips geautoriseerd
seg av automatisk. Trekk ut støpselet
servicecentrum of personen met
på apparatet, og la det avkjøles noen
*"#
* minutter. Kontroller at gitrene ikke er
voorkomen.
blokkert av lo, hår osv. før du slår på
apparatet igjen.
Dit apparaat kan worden gebruikt
door kinderen vanaf 8 jaar en
Hvis ledningen er ødelagt, må
door personen met verminderde
den alltid skiftes ut av Philips, et
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
servicesenter som er godkjent av
capaciteiten of weinig ervaring en
*
kennis, mits zij toezicht of instructie
personell, slik at man unngår farlige
hebben ontvangen aangaande
situasjoner.
veilig gebruik van het apparaat,
Dette apparatet kan brukes av barn
en zij de gevaren van het gebruik
over åtte år og av personer med
begrijpen. Kinderen mogen niet
nedsatt sanseevne eller fysisk eller
met het apparaat spelen. Reiniging
psykisk funksjonsevne, eller personer
en onderhoud dienen niet zonder
med manglende erfaring eller
toezicht door kinderen te worden
kunnskap, dersom de får instruksjoner
uitgevoerd.
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn
Voor extra veiligheid adviseren we u
som sikrer sikker bruk, og hvis de er
een aardlekschakelaar te installeren
klar over risikoen. Barn skal ikke leke
in de elektrische groep die de
med apparatet. Barn skal ikke utføre
badkamer van stroom voorziet. Deze
rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
aardlekschakelaar dient een waarde te Hvis du vil ha ekstra beskyttelse,
hebben die niet hoger is dan 30 mA.
råder vi deg til å installere en
Raadpleeg de installateur.
lekkasjestrømsenhet (RCD) i den
Steek geen metalen voorwerpen
elektriske kretsen som forsyner
door de luchtroosters, om elektrische
badet. Denne enheten må ha et
schokken te voorkomen.
spenningsnivå for reststrøm som ikke
er høyere enn 30 mA. Be installatøren
Blokkeer nooit de luchtroosters.
om råd.
Controleer voordat u het apparaat
Ikke stikk metallgjenstander inn i
aansluit of het voltage dat op het
gitrene. Det kan føre til elektrisk støt.
apparaat is aangegeven overeenkomt
met de plaatselijke netspanning.
Ikke blokker luftinntaket.
Gebruik het apparaat niet voor
Før du kobler til apparatet, må du
andere doeleinden dan beschreven in
kontrollere at spenningen som er
deze gebruiksaanwijzing.
angitt på apparatet, stemmer med den
lokale nettspenningen.
Gebruik het apparaat niet op
kunsthaar.
Ikke bruk apparatet til noe annet
formål enn det som beskrives i denne
Laat het apparaat nooit zonder
veiledningen.
toezicht liggen wanneer het is
aangesloten op het stopcontact.
Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
Gebruik nooit accessoires of
Når apparatet er koblet til strømmen,
onderdelen van andere fabrikanten of
må du aldri la det stå uten tilsyn.
>"*
Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre
Philips. Als u dergelijke accessoires
produsenter eller som Philips ikke
of onderdelen gebruikt, vervalt de
+*
garantie.
tilbehør eller slike deler, blir garantien
Wikkel het netsnoer niet om het
ugyldig.
apparaat.
Ikke surr ledningen rundt apparatet.
Wacht met opbergen tot het apparaat Vent til apparatet er avkjølt før du
is afgekoeld.
legger det vekk.
Trek na gebruik niet aan het netsnoer.
Ikke trekk i nettledningen etter bruk.
Haal het netsnoer altijd uit het
Hold alltid i støpselet når du trekker
stopcontact door aan de stekker te
ut ledningen til apparatet.
trekken.
!"%
*&'()
!"%+$&')
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Milieu
Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke
afval mag worden weggegooid (2012/19/EU). Volg de geldende
regels in uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische
en elektronische producten. Als u correct verwijdert, voorkomt
u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
2
Uw haar drogen
4 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre
l’apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l’apposito gancio
( b ).
2 Zet de luchtstroomschakelaar ( c ) op
luchtstroom en langzame styling, of op
luchtstroom en snel drogen.
3 Zet de temperatuurknop ( d ) op
voor een hete luchtstroom,
op
voor een warme luchtstroom of op voor een constante,
verzorgende temperatuur.
Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi,
visitare il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure
contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di
telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese
non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio
rivenditore Philips.
Nederlands
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
1
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
kunnen raadplegen.
WAARSCHUWING: gebruik
dit
apparaat niet in de buurt van water.
Als u het apparaat in de badkamer
gebruikt, haal de stekker dan na
gebruik altijd uit het stopcontact.
De nabijheid van water kan gevaar
opleveren, zelfs als het apparaat is
uitgeschakeld.
WAARSCHUWING: gebruik
dit apparaat niet in de buurt
van een bad, douche, wastafel
of ander waterhoudend object.
Haal na gebruik altijd de stekker uit
het stopcontact.
Als het apparaat oververhit raakt,
schakelt het automatisch uit. Haal de
stekker uit het stopcontact en laat het
apparaat een paar minuten afkoelen.
Controleer voordat u het apparaat
weer inschakelt of de luchtroosters
niet verstopt zitten met pluizen, haar
enz.
voor een zachte
voor een sterke
4 Druk op de CoolShot-knop ( e ) voor een koele luchtstroom
*
*#
Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is
afgekoeld.
3 Neem het luchtinlaatrooster ( a ) van het apparaat om haar en stof
te verwijderen.
» Draai het luchtinlaatrooster linksom om het van het apparaat te
nemen.
» Draai het luchtinlaatrooster rechtsom om het opnieuw op het
apparaat te bevestigen.
4 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt
het apparaat ook aan het ophangoog ( b ) hangen.
3
Garantie en service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips
Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre
in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full
nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
1
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
ADVARSEL: Ikke
Miljø
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i
vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU). Følg nasjonale regler for
egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis
du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre
negative konsekvenser for helse og miljø.
2
Tørke håret
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
1 Steek de stekker in een stopcontact.
3
Garanzia e assistenza
Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
for eksponering for elektromagnetiske felt.
bruk dette apparatet
i nærheten av vann.
Når du bruker apparatet på badet, må
du koble det fra etter bruk. Nærheten
til vann utgjør en risiko, selv når
apparatet er slått av.
ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær
badekar, dusj, håndvasker
eller andre elementer som
inneholder vann.
2 Sett luftstrømbryteren ( c ) til
for svak luftstrøm og styling, eller
til
for sterk luftstrøm og rask tørking.
3 Sett temperaturbryteren ( d ) til
for ekstra varm luftstrøm,
for varm luftstrøm eller for effektivt å tørke håret med en
konstant pleiende temperatur.
4 Trykk på knappen for kaldluft
Etter bruk:
( e ) for kjølig luftstrøm for å
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Ta luftinntaksgitteret ( a ) av apparatet for å fjerne hår og støv.
» Roter luftinntaksgitteret mot klokken for å ta det av apparatet.
» Roter luftinntaksgitteret med klokken for å feste det på apparatet
igjen.
4 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge
det i hengeløkken ( b ).
3
Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, eller hvis det har oppstått problemer, kan
du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt
´5
$
garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du
gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu
produto em: www.philips.com/welcome.
1
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
AVISO: não
Svenska
ƒ„
`
Bahasa Melayu
o aparelho aquecer
excessivamente, desliga-se
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
¶ÇÇÇÈÈÉÈÈ>À´
Ê>†
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
È*
À
memanfaatkan sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh
automaticamente. Desligue o
Philips support.
###
¬#
ÇÇÈÈ>ÈÈÈ
Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.
aparelho e deixe-o arrefecer durante
1
Viktigt
1
Önemli
1
Penting
alguns minutos. Antes de voltar a
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
&>ÈÅÈÈ*>
* Baca dan teliti manual pengguna ini sebelum anda menggunakan
*
spara den för framtida bruk.
Ê*ÀÈ
perkakas dan simpan untuk rujukan masa depan.
;¿
¿
VARNING: Använd inte den här
UË¥'›¶>ÈÈÈ
AMARAN: Jangan gunakan perkakas
bloqueadas com pêlos, cabelos, etc.
apparaten nära vatten.
È
ini dekat dengan air.
°
*
*
Om du använder apparaten i ett
ËÈÈ>È
Apabila anda menggunakan
sempre substituído pela Philips, por
badrum
måste
du
dra
ut
kontakten
ÊÉÈ
>È
perkakas ini dalam bilik mandi, cabut
um centro de assistência autorizado
efter användning. Närhet till vatten
È
Ê
plagnya setelah digunakan kerana
da Philips ou por pessoal devidamente
utgör
en
fara,
även
när
apparaten
är
prizden
çekin.
kehampirannya dengan air juga adalah
*ÀÁ
avstängd.
risiko, walaupun setelah perkakas
½Ë¥'›¶>È
Ç*
de perigo.
dimatikan.
ÊÈ*
È*
VARNING: Använd inte
Este aparelho pode ser utilizado
ÊÈÈÈ
apparaten
i
närheten
av
AMARAN: Jangan gunakan
por crianças com idade igual ou
ÀÈÊÈÈ
badkar, duschar, behållare eller
perkakas ini berhampiran
superior a 8 anos e por pessoas
kärl som innehåller vatten.
dengan tab mandi, pancur air,
ÌÈ
>ÈÊ
com capacidades físicas, sensoriais
sinki atau bekas lain yang mengandungi
mutlaka çekin.
Dra alltid ut nätsladden efter
ou mentais reduzidas, ou com falta
air.
användning.
&>ÊÈÈÈÈÈ
de experiência e conhecimento, caso
Cabut plag perkakas setiap kali selepas
È
&>ÈÊ>À
Om apparaten blir överhettad stängs
tenham sido supervisionadas ou lhes
digunakan.
À
ÉÈÀ
ÀÁ* den av automatiskt. Dra ut apparatens
&>ÈÀÈÊÈÅ
stickkontakt och låt den svalna ett par
Jika perkakas menjadi terlampau
à utilização segura do aparelho e se
ÊÇÀ*
minuter. Innan du slår på apparaten
panas, ia dimatikan secara automatik.
tiverem sido alertadas para os perigos
ÈÈÉÈ
igen måste du kontrollera gallren så att
Cabut plag perkakas dan biarkan sejuk
envolvidos. As crianças não podem
de
inte
har
täppts
till
av
ludd,
hår
eller
selama beberapa minit. Sebelum anda
&>È
È
brincar com o aparelho. A limpeza e a
dylikt.
menghidupkan perkakas itu semula,
ÊÈÈÅ
manutenção do utilizador não podem
periksa gril untuk memastikan ia tidak
À´*É
Om nätsladden är skadad måste den
ser efectuadas por crianças sem
tersekat oleh gumpalan bulu, rambut
*>*>Ê
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
supervisão.
dll.
ÊÊÈ
auktoriserade serviceombud eller
Para maior segurança, aconselhamos
ÉÊÉÈ
liknande
behöriga
personer
för
att
Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti
a instalação de um dispositivo de
undvika olyckor.
diganti oleh Philips, pusat servis yang
¶>È¢ÊÈÇ>
corrente residual (disjuntor) no
dibenarkan oleh Philips ataupun pihak
À
*>
Den här apparaten kan användas av
circuito eléctrico que abastece a casa
lain seumpamanya yang layak bagi
>ÊÊ*
barn som är 8 år och äldre och av
de banho. Este disjuntor deve ter
mengelakkan bahaya.
*ÇÀÈÈ
med olika funktionshinder, eller som
uma corrente residual nominal não
ÊÈÈÈ
inte
har
kunskap
om
hur
apparaten
Perkakas ini boleh digunakan oleh
superior a 30 mA. Aconselhe-se com
Ê>
Ê
används så länge de övervakas och
kanak-kanak berumur 8 tahun dan
o seu electricista.
È*Ç*È
får instruktioner angående säker
ke atas dan orang yang kurang
Não introduza objectos metálicos
ÈÈÊÉÈ
användning och förstår riskerna
>
nas grelhas de ar para evitar choques
*
ÈÈÈ
som medföljer. Barn ska inte leka
atau kekurangan pengalaman dan
eléctricos.
durumunda
mümkündür.
Çocuklar
med
apparaten.
Rengöring
och
pengetahuan jika mereka diberi
Nunca obstrua as grelhas de
>
ÈÈÎ>*
användarunderhåll ska inte göra av
pengawasan dan arahan berkaitan
ventilação.
ÈÈÈÈ>
barn utan vuxens tillsyn.
penggunaan perkakas secara selamat
;
À
ÈÈÈ
dan memahami bahaya yang mungkin
Av säkerhetsskäl rekommenderar
de que a tensão indicada no mesmo
berlaku. Kanak-kanak tidak sepatutnya
vi även att du installerar en
Ek koruma için banyonun elektrik
corresponde à tensão do local onde
bermain dengan perkakas ini.
jordfelsbrytare
för
den
krets
*>ÇÈ
está a utilizá-lo.
Pembersihan dan penyenggaraan oleh
som strömförsörjer badrummet.
>È$¥&¦%È>È*
¿
>
pengguna tidak sepatutnya dilakukan
Jordfelsbrytaren måste ha en
>¶>ÇÈ
que não o descrito neste manual.
oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
brytströmstyrka som inte överstiger
>ÈÈ>ÇÀÈÊÈÈ
Não utilize o aparelho sobre cabelo
30 mA. Kontakta en behörig elektriker
ɨ©´Ç
ÈÈ Untuk perlindungan tambahan, kami
för mer information.
ÌÊÈÊÈ
mengesyorkan agar anda memasang
Nunca deixe o aparelho sem vigilância
peranti arus baki (RCD) dalam litar
För inte in metallföremål i luftgallren
±ÀÈÉ
quando estiver ligado à corrente.
elektrik yang membekali bilik air
eftersom det medför risk för elektriska
*È>È
Nunca utilize quaisquer acessórios ou
tersebut. RCD ini mesti mempunyai
stötar.
È
peças de outros fabricantes ou que
arus operasi baki berkadar yang tidak
Blockera aldrig luftgallren.
+*È>ÈÈ
¿
melebihi 30mA. Tanya pemasang anda
engellemeyin.
Innan du ansluter apparaten
recomendado. Se utilizar tais
untuk mendapat nasihat.
&>ÈÉÅ>
kontrollerar du att spänningen som
acessórios ou peças, a garantia
Jangan masukkan objek logam ke
Ç>É
anges
på
apparaten
motsvarar
den
perderá a validade.
dalam gril udara untuk mengelakkan
ÊÈÈ
lokala nätspänningen.
¿
À¿
¸
kejutan elektrik.
É
Använd inte apparaten för något annat
volta do aparelho.
Jangan menghalangi gril udara.
ändamål än vad som beskrivs i den här &>ÈÈ*>ÀÈÈÊÈ
Aguarde que o aparelho arrefeça
Sebelum anda menyambungkan
ÀÀÈ
användarhandboken.
antes de o guardar.
perkakas ini, pastikan voltan yang
Använd inte apparaten på konstgjort
&>ÈÇ>È
Não puxe o cabo de alimentação
dinyatakan pada perkakas selaras
hår.
&>ÇÉÈÉÈÀ
após a utilização. Desligue o aparelho
dengan voltan kuasa tempatan anda.
Lämna aldrig apparaten obevakad när
>Å>>ÈÈ
Jangan gunakan perkakas untuk
den är ansluten till elnätet.
¶ÊÇ
*
XY%!Z"%&X')
sebarang tujuan lain selain daripada
ÈÅ>*
Använd aldrig tillbehör eller delar från
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
yang diterangkan dalam buku panduan
*ÀÈ
andra tillverkare, eller delar som inte
relativos à exposição a campos electromagnéticos.
ini.
È
¶Ç
uttryckligen
har
rekommenderats
Ambiente
Jangan gunakan perkakas pada rambut
*ÀÈÈ>>
av Philips. Om du använder sådana
±¯
¿
*
juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE).
palsu.
ÀÉ
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de produtos
Apabila perkakas telah disambungkan
Linda inte nätsladden runt apparaten.
±
>ÈÈ
eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta ajuda a evitar
consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a
kepada kuasa, jangan sekali-kali
È
Vänta tills apparaten har svalnat innan
saúde pública.
dibiarkan tanpa diawasi.
du lägger undan den.
&>ÈÈÅ
ÉÈÈ
2
Secar o cabelo
Jangan sekali-kali gunakan sebarang
bekleyin.
Dra inte i nätsladden efter användning.
perkakas atau bahagian dari manaKoppla alltid från apparaten genom att ÌÈ
ÇÀ
1 Ã
³
mana pengilang atau yang tidak
2 "
$c ) para
para obter um
hålla i kontakten.
À&>È>À
>
disyorkan secara khusus oleh Philips.
ÊÀ
mais forte e secagem rápida.
!"%
*]&'()
Jika anda menggunakan aksesori atau
3 Ajuste o interruptor de temperatura ( d ) para Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
…"
&'()
de ar quente, para gällande exponering av elektromagnetiska fält.
bahagian yang sedemikian, jaminan
¶>È
>ÊÀ
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
anda menjadi tidak sah.
Miljö
cuidado constante.
Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland
4 Prima o botão de ar frio ( e%
Jangan lilit kord sesalur mengelilingi
Çevre
hushållssoporna (2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt
BÇÇÇ
*ÈÈÈ
perkakas.
land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
€Y%""`‚J
ÉÈ$ª©«ª¬«­¬±½%±*
Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till
Tunggu sehingga perkakas sejuk
1 ¦
ÇÇÈ
ÈÇ>
att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
±ÇÇ
ÉÊÈÈÀ**ÉÈÉÈ
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
sebelum menyimpannya.
Ç>
>ÅÈÈ
3 Retire a grelha de entrada de ar ( a ) do aparelho para remover a
2
Torka håret
Jangan tarik kord kuasa selepas
acumulação de cabelos e pó.
» Rode a grelha de entrada de ar para a esquerda para a retirar do
>
\`
menggunakannya. Pegang plag setiap
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
aparelho.
kali anda mencabut plag perkakas.
2 °=ÅÅ$c ) på
Å"Å
1 ?Ê>È
» Rode a grelha de entrada de ar para a direita para a voltar a
Se
styling eller på
colocar no aparelho.
4 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo
pendurando-o com argola de suspensão ( b ).
utilize este aparelho perto 3
Garantia e assistência
de água.
&
ÀÁ
*
Quando o aparelho for utilizado numa Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de
ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone
casa-de-banho, desligue-o da corrente Atendimento
encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro
de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante
após a utilização, uma vez que a
Philips.
presença de água apresenta riscos,
mesmo com o aparelho desligado.
AVISO: não utilize este
aparelho perto de banheiras,
chuveiros, lavatórios ou outros
recipientes que contenham
água.
Desligue sempre da corrente após
cada utilização.
ÅÅ
3 Justera temperaturreglaget ( d ) till ÅÅ för
*Å för att effektivt torka håret med en konsant
vårdande temperatur.
4 Tryck på knappen för kall luft
forma din frisyr.
Efter användning:
( e%ÅÅÅ
2 +*ÈÊÈÈÈ$c%*ÈÊÈ*ÊÀ
ÇÀÇ*ÈÊÈ*È>ÈÀ
konumuna getirin.
3 °ÀÈÈ>ÈÈÈÀÈÈ>>*Ê
ÀÈÈÇÉ$d%È*ÈÊÈÀ
ÈÈ*ÈÊÈÀ veya È
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
4 °ÀÊ>È
É*ÈÊÈÀ°
ÉÇ
ÇÉ ( e%È
$%J
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
1 &>ÈÈÊ>À
3 Ta bort gallret till luftintaget ( a ) från apparaten så att du kan ta
bort hår och damm.
» Rotera gallret för luftintag moturs när du ta bort det från
apparaten.
2 °
ÉÈÈÈÈÇ>Ê
» Rotera gallret för luftintag medurs när du vill sätta tillbaka det på
apparaten.
3 +*ÊÈ>ÈÈ$a%>ÀÈÀ*
>>
» +*ÊÈ>ÈÈ>ÀÈÀÅÇÇ
çevirin.
» +*ÊÈ>ÈÈ>ÀÅÇÀ*
4 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
upp den i upphängningsöglan ( b ).
4 <Ç**
>>ÈÈÈ
( b ) asarak da saklayabilirsiniz.
3
3
Garanti och service
Om du behöver information eller har problem kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt
$
%Æ4
kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Garanti ve servis
¶ÈÈ>È**
ÊÈÊÈÈ>Ç###
philips.com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki
ÏÇÊÏ>Ê$
ÈÈÇ
ÀÈÀÈÉÈ>%Ð>ÏÇÊÏ>
ÈÈÈ>
'$
!&'()
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan
dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.
Alam sekitar
Simbol ini bermaksud bahawa produk ini tidak harus dibuang
dengan sampah rumah biasa (2012/19/EU). Ikut peraturan
negara anda untuk pengumpulan berasingan produk elektrik
dan elektronik. Cara membuang yang betul akan membantu
mencegah akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan
manusia.
2
Keringkan rambut anda
1 Sambungkan plag kepada soket bekalan kuasa.
2 Laraskan suis alir udara ( c ) untuk
mendapatkan alir udara dan
gaya yang lembut, atau
untuk mendapatkan alir udara yang kuat
dan pengeringan yang cepat.
3 Laraskan suis suhu ( d ) kepada
untuk alir udara panas,
untuk
alir udara hangat, atau untuk pengeringan rambut anda dengan
cekap pada suhu penjaga yang tetap.
4 Tekan butang Pancut Sejuk
menetapkan gaya anda.
( e ) untuk alir udara sejuk bagi
Selepas digunakan:
1 Matikan perkakas dan cabut plagnya.
2 Letakkannya di atas permukaan yang tahan panas sehingga ia
menyejuk.
3 Keluarkan gril salur masuk udara ( a ) daripada perkakas untuk
menanggalkan rambut dan habuk.
» Putar gril salur masuk udara melawan arah jam untuk
menanggalkannya dari perkakas.
» Putar gril salur masuk udara mengikut arah jam untuk
memasangkannya kepada perkakas.
4 Simpan di tempat yang selamat dan kering, bebas daripada habuk.
Anda boleh juga menggantungnya dengan gelung gantung ( b ).
3
Jaminan dan perkhidmatan
Sekiranya anda memerlukan perkhidmatan atau mempunyai masalah, sila
layari laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan
Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor
telefonnya di dalam buku jaminan serata dunia). Jika tiada Pusat Layanan
Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.
ࡩ฼ᇓ໗
‫ܭ‬࿨ி؇ࡔ‫ކ‬ĩ࠭ჴ‫ޝ‬઄3KLOLSVĞ༛੶ி஡ի‫෕ྼە‬3KLOLSVຖ
‫ݤ‬؇ለ՝ĩೊᅿZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHቡԊி؇ԣసd
ᇛဵྔ༓
඲ᄊԣసሏಏĩೊ኏྇ᅩ٢҉ᄊࠞාԊĩӋ໪ൡѮ‫ޗ‬Ⴝ‫ݤ‬ഒࠌ
ӷফd
ी݃ķೊཡᅿমयฅ؇‫ڼ؛‬඲ᄊ
҉ԣసd
҉ԣసᅿᅆ෋ட඲ᄊඪĩ඲ᄊࠌл
ྑԎ໊ĩმ༛ࢉ඲҉ԣసঙ‫ٰޓ‬ঙ
ࠌĩआयฅ഑‫׋‬ᅿ༔ྤd
ी݃ķӤ႓ᅿඛฅ؇ᅆܴcઇᅆc
ྃਫ਼ఋࡩ౥๒౸୚‫ܚ‬य඲ᄊ҉
౸॰d
ी݃‫ߞۺ‬ቡෆķमሚᅿྃᆍ
ࡩઇᅆඪ඲ᄊd
඲ᄊࠌརңлྑԣస؇
Ԏ໊d
ത޶ԣస޸അĩ๓ࣞናِ‫ޓ‬Ҡ‫ت‬
ᅙdл‫ط‬ԣసԎ໊ĩഀ౥਱ೱࢍ
‫ە‬ሴdᅾֳ౵ِԣసሏಏĩೊࣁ
Ԓս‫ۦ‬৉ĩ೴Ѯ౥༥҆ഛ଒c໊‫ڡ‬
؋ᅸའ٣സd
ത޶‫ت‬ᅙྮ็ࠬĩ༛ҧ୉༔ྤĩң
ဘᄐ‫ੈۈ‬౗c‫ੈۈ‬౗ී೥؇‫۽‬རሱ
࿱ࡩਭฝ؇ቧሑഈᅖਁ‫࠲ݙ‬d
҉ԣసසߨᄐแࡩႽ൪யએ؇
‫ښ‬ໂႽࢅሌບӤࣔ೨c‫ܭ‬আࡩ़ඌ
൪ᄗᇒКࡩ೮‫ޓྯڥ‬ाၴߦላද؇
ഈම඲ᄊĩ‫׮‬ಏຖවᄗഈ‫ٵ‬๒ମ඲
ᄊ҉ԣసफ࿽ࢵٞࡩሙ‫׿‬ĩႽ೴Ѯ
๒ମП೨඲ᄊĩӋಱഀ๒ମ୞фྯ
‫ޓ‬؇༔޿dӤ؆ഀ‫ښ‬ໂ໹෺҉ԣ
సdӤ႓ഀ‫ښ‬ໂᅿཏഈࢵٞ؇ೈ
৥ྑफ࿽ೄओߦѮႃd
༛੶ᆛࢨѮࠛĩࣛგᅿᅆ෋‫تݤ‬
؇‫ت‬౹ࡏીሱПቯႤ‫ىڏݓ‬ගᄧ
‫ݟ‬኶‫ت‬ઢӤԳ޸P$؇ගᄧ‫ت‬
ઢቯሤ5&'d࿁5&'Пቯ൧ኈ
်d
ಯཡࣞण෭འບԎന‫ۦ‬৉ĩႽ୉֊
‫ت‬d
ಯཡኧസ‫ۦۦ֚ت‬৉d
੗आԣసሏಏĩೊ೴Ѯԣస൪ҵභ
؇‫ت‬၄ᄲ‫ت؛״‬ᅙ‫ت‬၄ྯ‫ۺ‬d
ೊཡࣞ҉ԣసᄊᄡ҉ාԊሱฌ୞Ⴝ
໵؇ഋߧ౥๓ᄊ໑d
ೊཡ‫ڡࢮٵ‬඲ᄊ҉ԣసd
‫״‬ԣస੗आ੶‫ت‬ᅙඪĩಯཡഀ౥ཏ
ഈণ‫ޗ‬d
ಯཡ඲ᄊᄐ౥๓ሧᆑ൧ඕԣ؇ĩࡩ
༥ा‫ੈۈ‬౗ຍһ໙࣋؇ഋߧ‫࣓ܚ‬
ࡩӨ࣓dത޶඲ᄊְਭ‫ࡩ࣓ܚ‬Ө
࣓ĩி؇Ѯဋࣞච࿔d
ಯཡࣞ‫ت‬ᅙྮԡഃᅿԣస൪d
‫ע‬ԣస໽೨਱ೱࠌᅾ‫ۄ׋‬d
඲ᄊࠌೊཡ৺Խ‫ت‬ᅙྮdлྑԣ
సԎ໊ඪĩೊཆधԎ໊d
‫׌‬Ռӊ(0)
҉‫ੈۈ‬౗ԣస‫ߨۺ‬๐ᄗᄗ‫ޓ‬Ѵિᄡ‫֪ت‬Ԩ؇සᄊҵቻߦ‫ޡڧ‬d
ߐࣦ
ְ‫ߞۺ‬Ҹභ҉ԣసӤ஡ᄲႤѐ؇ඕࡥ৹࡯Ⴄ຿౻ሤ
(8dೊኰးி๐ᅿ؇޵ࢧ‫؛‬೗‫ޓ‬ᄡ‫ە‬ਭ෎ࢄ
‫ت‬ኒߦ‫ت‬౹ԣస؇‫ޡ‬ᆗdሀ೴౻ሤࣞᄗቛᄡҧ୉‫ॄ࠮ٵ‬
ߦഈਭࣔতᆑՐ‫୍ܗ‬ჷྻd
Լ‫ۈ‬๬‫ك‬
1 ࣞԎ໊੗आሢ‫ت‬ᅙԎኸd
2 ࣞ‫ۦ‬ะঙ‫ޓ‬c‫غ‬ሢ সࡨ؆௒‫ۦ‬ᄊᄡᆑ࿺ĩ‫غ‬ሢ
ࡨ؆ಞ‫ۦ‬ᄊᄡ৛ะ֚‫ܦ‬d
স
3 ࣞ༳٩ঙ‫ޓ‬d‫غ‬ሢ সࡨ؆അ‫ۦ‬ĩ‫غ‬ሢ সࡨ؆௒
‫ۦ‬ĩࡩ‫غ‬ሢ সഀிႽ߼‫ى‬؇ࠛ‫ڡ‬༳٩ܼ࿔‫ڡ໊ܦ֚؛‬d
4 С਱‫ۦ‬ఊսை eসࡨ؆਱‫ۦ‬ᄊᄡ‫ى‬࿺d
ൔႬޮń
1 ‫ޓ‬ҠԣసӋлྑ‫ت‬ᅙԎ໊d
2 ࣞԣసሤᄡ‫ݑ‬അҸ୍൪ĩሒሢ౥਱ೱd
3 ࣞफ‫ۦ‬৉aָԣస൪࿣ྑĩೄք଒‫ࡉߦڡ‬Յd
» ஫ඪᇮဪቩफ‫ۦ‬৉ĩসࣞ౥ָԣస൪࿣ྑd
» ชඪᇮဪቩफ‫ۦ‬৉ĩসࣞ౥ሹ࿯Пቯ‫؀‬ԣస൪d
4 ࣞԣస‫ۄ׋‬ᅿП೨c‫ܦ‬ᆔcೄओ؇༬ሤdிႛসႽ඲ᄊ‫࠮ލ‬
bࣞԣస‫ލ‬౱‫ۄ׋‬d
Аྭე‫ڟ‬༄
ത޶ிပ႓੶क࿲ཱࡩᄗഋߧႲ༻ĩೊ‫ੈۈ༻ۂ‬౗་ᇁ
ZZZSKLOLSVFRPdிႛসႽᄲி๐ᅿ‫؛‬؇‫ੈۈ‬౗়ࠞ‫۽‬རሱ࿱
੕྄ĥসָѮဋগሱᇕ‫؀‬౥‫૴ߞࠧت‬Ħdത޶ி๐ᅿ؇޵ࢧ‫؛‬
೗ଢᄗ‫ੈۈ‬౗়ࠞ‫۽‬རሱ࿱ĩೊ࿁‫؛״‬؇‫ੈۈ‬౗ा࿉൧೒ቛd
(€
Download PDF

advertising