Philips | HP8295/00 | Philips Haartrockner und Haarglätter HP8295/00 Bedienungsanleitung

HP4935
1
English 6
Dansk 12
Deutsch 17
Ελληνικα 23
Español 29
Suomi 35
Français 40
Italiano 46
Nederlands 52
Norsk 58
Português 64
Svenska 70
HP4935
Türkçe 76
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at www.philips.
com/welcome.
The new Philips SalonDry Active Ion has been specially designed to meet
all your personal drying needs. Active ion conditioning gives you frizz-free
shiny hair. Next to the separate airflow and temperature settings, this
dryer also offers a cool shot, to create a beautiful shiny hairstyle just the
way you like.
General description (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
Concentrator
Air outlet grille
Air inlet grille
Cool shot button
Ion indicator light
Temperature slide switch
4 = Cool setting 5 = Warm setting 6 = Hot setting
Airflow slide switch
0 = Off
I = Gentle airflow II = Strong airflow Hanging loop
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it
for future reference.
-
Danger
Keep the appliance away from water. Do not use it near or over
water contained in baths, washbasins, sinks etc. When you use the
appliance in a bathroom, unplug it after use. The proximity of water
presents a risk, even when the appliance is switched off (Fig. 2).
English
-
-
-
-
-
Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
Warning
Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance.
Check the condition of the mains cord regularly. Do not use the
appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
Caution
For additional protection, we advise you to install a residual current
device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This
RCD must have a rated residual operating current not higher than
30mA. Ask your installer for advice.
Never block the air grilles.
If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the
appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch
on the appliance again, check the grilles to make sure they are not
blocked by fluff, hair, etc.
Always switch off the appliance before you put it down, even if it is
only for a moment.
Always unplug the appliance after use.
Do not wind the mains cord round the appliance.
You may notice a characteristic odour when you use this hairdryer.
This odour is caused by the ions that are generated and is not
harmful to the human body.
Do not use the appliance on artificial hair.
-
English
Do not use this appliance for any other purpose than described in
this manual.
Never use any accessories or parts from other manufacturers or that
Philips does not specifically recommend. If you use such accessories
or parts, your guarantee becomes invalid.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Using the appliance
Drying
1 Put the plug in the wall socket.
2 Set the airflow slide switch to the desired setting to switch on the
appliance.
- I = Gentle airflow - II = Strong airflow Note:The appliance is equipped with an automatic ion function to reduce
frizz and static hair.The ion function works automatically when the appliance
is switched on.
3 Set the temperature slide switch to the desired setting.
- 4 = Cool setting - 5 = Warm setting - 6 = Hot setting
4 To dry your hair, make brushing movements with the dryer at a
small distance from your hair (Fig. 3).
Tip:When you have finished drying each section, press the cool shot button
and direct the cool airflow at your hair.This fixes your style and adds shine.
English
Concentrator
The concentrator enables you to direct the airflow straight at the brush
or comb with which you are styling your hair.
1 Snap the concentrator onto the appliance. (Fig. 4)
To disconnect the concentrator, pull it off the appliance.
Cleaning
Never immerse the appliance in water nor rinse it under the tap.
1 Unplug the appliance.
2 Clean the outside of the appliance with a dry cloth.
3 Remove hairs and dust from the air inlet grille.
4 Remove the concentrator from the appliance. Clean the
concentrator with a moist cloth or rinse it under the tap.
Note: Make sure the concentrator is dry before you reattach it to the
appliance.
Storage
Do not wind the mains cord round the appliance.
1 Unplug the appliance.
2 Put the appliance in a safe place and let it cool down.
3 Store the appliance in a safe and dry place.You can also store
the appliance by hanging it from its hanging loop.
Environment
-
Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 5).
10
English
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer
Care Centre in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could
encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with
the information below, contact the Consumer Care Centre in your
country.
Problem
Possible cause
Solution
The
appliance
does not
work.
There is a power
failure or the
socket to which
the appliance is
connected is not
live.
Check if the power supply works. If
it does, plug in another appliance
to check whether the socket is live.
The appliance has
overheated and
switched itself off.
Unplug the appliance and switch it
off. Let it cool down for a few
minutes. Before you switch on the
appliance again, check the grilles to
make sure they are not blocked
by fluff, hair etc.
The appliance is
not suitable for the
voltage to which it
is connected.
Make sure that the voltage
indicated on the appliance
corresponds to the local mains
voltage.
English 11
Problem
Possible cause
Solution
The mains cord of
the appliance is
damaged.
If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips
or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
12
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af
den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.
com/welcome.
Den nye Philips SalonDry Active Ion er specielt designet til at opfylde alle
dine personlige behov for hårtørring. Active ion-behandling giver blankt
hår uden krus. Der er separate indstillinger for luftstrøm og temperatur
samt mulighed for kold luft, der giver dig smukke, glansfulde frisurer, præcis
som du vil have dem.
Generel beskrivelse (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
Fønnæb
Luftudtagsgitter
Luftindtagsgitter
Knap til kold luft
Ion-indikatorlys
Temperatur skydekontakt
4 = Kold 5 = Varm 6 = Meget varm
Kontakt til luftstrøm
0 = off (slukket)
I = Moderat luftstrøm II = Stærk luftstrøm Ophængningskrog
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
-
Fare
Hold apparatet væk fra vand. Brug ikke apparatet i nærheden af eller
over vand i f.eks. badekar, håndvask osv. Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en
risiko, selv om apparatet er slukket (fig. 2).
Dansk 13
-
-
-
-
-
Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitrene, da dette kan give elektrisk
stød.
Advarsel
Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
Kontrollér regelmæssigt, om ledningen er hel og ubeskadiget. Brug
ikke apparatet, hvis stik, ledning eller selve apparatet er beskadiget.
Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat
følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de
ikke kan komme til at lege med det.
Forsigtig
Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen
til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ (30 mA). Kontakt
eventuelt en el-installatør.
Blokér aldrig luftgitrene.
Hvis apparatet bliver for varmt, slukker det automatisk. Tag stikket ud
af stikkontakten, og lad apparatet køle af i et par minutter. Inden du
tænder apparatet igen, skal du kontrollere, at luftgitrene ikke er
blokerede af fnug, hår el. lign.
Sluk altid for apparatet, inden du lægger det fra dig, også selvom det
kun er for et kort øjeblik.
Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug.
Rul aldrig ledningen op omkring apparatet.
Du vil måske kunne lugte en karakteristisk lugt, når du anvender
denne hårtørrer. Lugten skyldes dannelsen af ioner, hvilket ikke er
skadeligt for mennesker.
Brug aldrig apparatet i kunstigt hår.
Brug kun apparatet til de formål, der er beskrevet i denne vejledning.
14
-
Dansk
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller tilbehør/dele
som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da garantien i så fald
bortfalder.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske
felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med
instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende,
ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Sådan bruges apparatet
Hårtørring
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Sæt kontakten til luftstrømmen på den ønskede indstilling for at
tænde for apparatet.
- I = Moderat luftstrøm - II = Stærk luftstrøm Bemærk: Apparatet er udstyret med automatisk ion-funktion, der reducerer
krus og statisk elektricitet. Ion-funktionen fungerer automatisk, når der er
tændt for apparatet.
3 Indstil temperaturkontakten på den ønskede indstilling.
- 4 = Kold - 5 = Varm - 6 = Meget varm
4 Tør håret ved at lave børstebevægelser med hårtørreren i kort
afstand fra håret (fig. 3).
Tip: Når du er færdig med at tørre håret, skal du trykke på knappen til kold
luft og rette den kolde luftstrøm mod håret for at fiksere frisuren og gøre
håret glansfuldt.
Fønnæb
Fønnæbbet gør det muligt at rette luftstrømmen direkte mod den børste
eller kam, du bruger til stylingen.
Dansk 15
1 Sæt fønnæbbet på hårtørreren. (fig. 4)
Tag fønnæbbet af ved at trække det af apparatet.
Rensning
Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.
1 Tag stikket ud af stikkontakten.
2 Rengør apparatets yderside med en tør klud.
3 Fjern hår og støv fra gitteret til luftindtaget.
4 Fjern fønnæbbet fra apparatet. Fønnæbbet kan rengøres med en
fugtig klud eller skylles under vandhanen.
Bemærk: Sørg for, at fønnæbbet er tørt, før du sætter det på apparatet igen.
Opbevaring
Rul aldrig ledningen op omkring apparatet.
1 Tag stikket ud af stikkontakten.
2 Læg apparatet på et sikkert sted og lad det køle af.
3 Opbevar apparatet et sikkert og tørt sted. Apparatet kan
også opbevares ved hjælp af ophængningskrogen.
Miljøhensyn
-
Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 5).
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte
16
Dansk
“Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit
land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Fejlfinding
Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde
på ved brug af apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af
nedenstående oplysninger, bedes du kontakte dit lokale Philips
Kundecenter.
Problem
Mulig årsag
Løsning
Apparatet
fungerer
ikke.
Der er noget galt
med
strømforsyningen
eller den
stikkontakt,
apparatet er
tilsluttet.
Kontrollér, om strømforsyningen er i
orden. Hvis ja, så prøv at sætte et
andet apparat i stikkontakten for at
kontrollere, om den virker.
Apparatet er
overophedet og
er derfor
automatisk blevet
afbrudt.
Sluk for apparatet, og tag stikket ud
af kontakten. Lad det afkøle et par
minutter. Inden det tændes igen, skal
du kontrollere, at gitrene til luftindog udtagene ikke er blokerede af
fnug, hår eller lignende.
Apparatet er ikke
beregnet til den
tilsluttede
netspænding
Kontrollér, om den angivne
netspænding på apparatet svarer til
den lokale netspænding.
Netledningen er
beskadiget.
Hvis netledningen beskadiges, må
den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted
eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
Deutsch 17
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
den Support von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr
Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Der neue Philips SalonStraight Active Ion wurde speziell entwickelt, um
Ihre persönlichen Wünsche zum Haartrocknen zu erfüllen. Aktives IonenStyling sorgt für glattes, glänzendes Haar. Neben den Luftstrom- und
Temperatureinstellungen bietet dieser Haartrockner mit der Kaltstufe
viele Möglichkeiten für ein glänzendes Styling ganz nach Ihrem
Geschmack!
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
Stylingdüse
Gebläseöffnung
Lufteinlassöffnung
Kaltlufttaste
Ionen-Betriebsanzeige
Temperaturschalter
4 = Kaltluftstufe 5 = Warmluftstufe 6 = Heißluftstufe
Gebläseschalter
0 = Aus
I = Sanfter Luftstrom II = Starker Luftstrom Aufhängeöse
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung
auf.
-
Gefahr
Halten Sie das Gerät von Wasser fern! Verwenden Sie es niemals in
der Nähe von Wasser oder über gefüllten Waschbecken bzw.
18
-
-
-
-
-
Deutsch
Badewannen. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch im Badezimmer
sofort den Stecker aus der Steckdose, denn auch ein ausgeschaltetes
Gerät ist in der Nähe von Wasser eine Gefahr, solange sich der
Stecker in der Steckdose befindet (Abb. 2).
Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlass- oder
Gebläseöffnung ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
Warnhinweis
Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Unversehrtheit.
Verwenden Sie das Gerät keinesfalls, wenn der Netzstecker, das
Netzkabel oder das Gerät selbst defekt ist.
Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center
oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein OriginalErsatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Achtung
Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis,
der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA
verfügen. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
Halten Sie die Lufteinlass- und Gebläseöffnung immer frei.
Bei Überhitzung schaltet sich das Gerät automatisch aus. Ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät einige
Minuten lang abkühlen. Vergewissern Sie sich vor dem erneuten
Einschalten, dass keine Flusen, Haare usw. die Lufteinlass- und
Gebläseöffnung blockieren.
Schalten Sie das Gerät immer aus, auch wenn Sie es nur für einen
Augenblick aus der Hand legen.
Deutsch 19
-
Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
Beim Gebrauch des Haartrockners fällt Ihnen möglicherweise ein
charakteristischer Geruch auf. Dieser Geruch wird von den
ausströmenden Ionen verursacht und ist völlig harmlos.
Wenden Sie das Gerät nicht an Kunsthaar an.
Verwenden Sie dieses Gerät nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller oder solche,
die von Philips nicht ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie
derartiges Zubehör benutzen, erlischt die Garantie.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß
und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung
gehandhabt wird.
Das Gerät benutzen
Trocknen
1 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2 Zum Einschalten des Geräts stellen Sie den Gebläseschalter auf die
gewünschte Einstellung.
- I = Sanfter Luftstrom - II = Starker Luftstrom Hinweis: Das Gerät verfügt über eine automatische Ionisierungsfunktion für
weniger zersaustes und statisch aufgeladenes Haar. Die Ionisierungsfunktion
schaltet sich zusammen mit dem Gerät automatisch ein.
3 Schieben Sie den Temperaturschalter auf die gewünschte Stufe.
- 4 = Kaltluftstufe - 5 = Warmluftstufe - 6 = Heißluftstufe
20
Deutsch
4 Trocknen Sie die Haare, indem Sie den Haartrockner mit
bürstenden Bewegungen dicht am Haar vorbeiführen (Abb. 3).
Tipp: Drücken Sie nach dem Trocknen der einzelnen Strähnen die
Kaltlufttaste, und richten Sie die Kaltluft zum Fixieren und für zusätzlichen
Glanz auf Ihre Haare.
Stylingdüse
Mit der Stylingdüse können Sie den Luftstrom gezielt auf die Bürste oder
den Kamm richten, mit der bzw. dem Sie Ihr Haar stylen.
1 Stecken Sie die Stylingdüse auf das Gerät. (Abb. 4)
Zum Abnehmen wird die Stylingdüse einfach vom Gerät abgezogen.
Reinigung
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser; spülen Sie es auch nicht unter
fließendem Wasser ab.
1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Reinigen Sie die Außenseiten des Geräts mit einem trockenen Tuch.
3 Entfernen Sie Haare und Staub von der Lufteinlassöffnung.
4 Entfernen Sie die Stylingdüse vom Gerät. Reinigen Sie die
Stylingdüse mit einem feuchten Tuch, oder spülen Sie sie unter
fließendem Wasser ab.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Stylingdüse trocken ist, bevor Sie sie
wieder auf das Gerät aufsetzen.
Aufbewahrung
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Lassen Sie das Gerät an einem sicheren Ort abkühlen.
3 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort auf.
Sie können das Gerät an der Aufhängeöse aufhängen.
Deutsch 21
Umweltschutz
-
Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen
Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz
bei (Abb. 5).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen
Sie bitte die Philips Website (www.philips.com) oder setzen Sie sich mit
einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler.
Fehlerbehebung
In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim
Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe
der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie
sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Das Gerät
funktioniert
nicht.
Möglicherweise
liegt ein
Stromausfall vor
oder die Steckdose,
mit der das Gerät
verbunden ist, führt
keinen Strom.
Überprüfen Sie, ob die
Stromversorgung funktioniert. Falls
dies der Fall ist, schließen Sie ein
anderes Gerät an die Steckdose
an, um zu ermitteln, ob diese
Strom führt.
22
Deutsch
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Möglicherweise hat
sich das Gerät
wegen Überhitzung
automatisch
ausgeschaltet.
Trennen Sie das Gerät vom
Stromnetz, schalten Sie es aus, und
lassen Sie es einige Minuten
abkühlen. Prüfen Sie vor dem
erneuten Einschalten des Geräts,
ob Flusen, Haare usw. die
Lufteinlass- und Gebläseöffnung
blockieren.
Möglicherweise ist
das Gerät für die
verfügbare
Netzspannung
nicht geeignet.
Prüfen Sie, ob die
Spannungsangabe auf dem Gerät
mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
Das Netzkabel des
Geräts ist defekt.
Ist das Netzkabel defekt, darf es
nur von einem Philips ServiceCenter oder einer von Philips
autorisierten Werkstatt durch ein
Original-Ersatzkabel ausgetauscht
werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.
Ελληνικα 23
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/
welcome.
Το νέο Philips SalonDry Active Ion είναι ειδικά σχεδιασμένο να
ικανοποιεί όλες τις ανάγκες σας στο στέγνωμα. Το σύστημα ενεργού
ιονισμού σάς χαρίζει λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα. Εκτός από
τις ξεχωριστές ρυθμίσεις ροής αέρα και θερμοκρασίας, αυτός ο
στεγνωτήρας μαλλιών προσφέρει επίσης βολή κρύου αέρα για
όμορφο και λαμπερό στυλ, όπως ακριβώς σας αρέσει.
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
Στόμιο
Γρίλια εξόδου αέρα
Γρίλια εισόδου αέρα
Κουμπί βολής κρύου αέρα
Ενδεικτική λυχνία ιόντων
Διακόπτης θερμοκρασίας
4 = Κρύο 5 = Ζεστό 6 = Καυτό
Διακόπτης ροής αέρα
0 = Off
I = Απαλή ροή αέρα II = Δυνατή ροή αέρα Γαντζάκι για κρέμασμα
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
-
Κίνδυνος
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το νερό. Μην τη χρησιμοποιείτε
κοντά ή πάνω από μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες κτλ. που
24
-
-
-
-
-
Ελληνικα
περιέχουν νερό. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, να
την αποσυνδέετε από την πρίζα μετά τη χρήση. Η εγγύτητα με
νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη (Εικ. 2).
Μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες ούτως ώστε
να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Προειδοποίηση
Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί
στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καλωδίου. Μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η
συσκευή έχουν υποστεί φθορά.
Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από
ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
Προσοχή
Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα
μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο
ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο
μηχανισμός θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένοντος
ρεύματος λειτουργίας όχι υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω
πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.
Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, απενεργοποιείται αυτόματα.
Αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για
μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις
Ελληνικα 25
-
-
γρίλιες ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκάρει από
χνούδια, τρίχες, κτλ.
Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την ακουμπήσετε κάπου,
ακόμα και εάν είναι για μια στιγμή.
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε
χρήση.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
Μπορεί να αντιληφθείτε μια χαρακτηριστική οσμή κατά τη χρήση
αυτού του στεγνωτήρα. Αυτή η οσμή προκαλείται από τα ιόντα
που δημιουργούνται και δεν είναι επιβλαβής για το ανθρώπινο
σώμα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός
από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
κατασκευαστές ή που η Philips κατηγορηματικά δεν συνιστά. Εάν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει
σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Χρήση της συσκευής
Στέγνωμα
1 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
2 Θέστε το διακόπτη ροής αέρα στην επιθυμητή ρύθμιση για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- I = Απαλή ροή αέρα - II = Δυνατή ροή αέρα 26
Ελληνικα
Σημείωση: Η συσκευή διαθέτει αυτόματη λειτουργία ιονισμού που μειώνει
το φριζάρισμα και το στατικό ηλεκτρισμό στα μαλλιά. Η λειτουργία
ιονισμού ενεργοποιείται αυτόματα όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
3 Θέστε το διακόπτη θερμοκρασίας στην επιθυμητή ρύθμιση.
- 4 = Κρύο - 5 = Ζεστό - 6 = Καυτό
4 Για να στεγνώσετε τα μαλλιά σας, κάντε κινήσεις με το
στεγνωτήρα σαν να τα βουρτσίζετε, σε μικρή απόσταση από τα
μαλλιά σας (Εικ. 3).
Συμβουλή: Όταν τελειώνετε το στέγνωμα κάθε τμήματος, πιέζετε το
κουμπί βολής κρύου αέρα και κατευθύνετε τον κρύο αέρα στα μαλλιά σας
για να σταθεροποιήσετε το φορμάρισμα και να προσθέσετε λάμψη.
Στόμιο
Το στόμιο σας επιτρέπει να κατευθύνετε τον αέρα στη βούρτσα ή
στην χτένα με την οποία φορμάρετε τα μαλλιά σας.
1 Εφαρμόστε το στόμιο στη συσκευή. (Εικ. 4)
Για να αποσυνδέσετε το στόμιο, τραβήξτε το από τη συσκευή.
Καθαρισμός
Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό και μην την ξεπλένετε με
νερό βρύσης.
1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2 Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα στεγνό
πανί.
3 Αφαιρέστε τρίχες ή σκόνη από τη γρίλια εισόδου αέρα.
4 Αφαιρέστε το στόμιο από τη συσκευή. Καθαρίστε το στόμιο με
ένα υγρό πανί ή ξεπλύνετέ το με νερό βρύσης.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο είναι στεγνό πριν το
επανατοποθετήσετε στη συσκευή.
Ελληνικα 27
Αποθήκευση
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2 Τοποθετήστε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος και αφήστε τη να
κρυώσει.
3 Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές και ξηρό μέρος. Μπορείτε
επίσης να αποθηκεύσετε τη συσκευή κρεμώντας την από το
γαντζάκι για κρέμασμα.
Περιβάλλον
-
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 5).
Εγγύηση & σέρβις
Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο
διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπό σας της Philips.
Οδηγός ανεύρεσης/επίλυσης προβλημάτων
Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα
που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να
επιλύσετε το πρόβλημα βάσει των παρακάτω πληροφοριών,
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα
σας.
28
Ελληνικα
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η συσκευή
δεν
λειτουργεί.
Υπάρχει διακοπή
ρεύματος ή η πρίζα
στην οποία έχει
συνδεθεί η
συσκευή δεν
λειτουργεί.
Ελέγξτε εάν υπάρχει παροχή
ρεύματος. Εάν υπάρχει,
συνδέστε μια άλλη συσκευή
στην πρίζα για να ελέγξετε
εάν η πρίζα λειτουργεί.
Η συσκευή
υπερθερμάνθηκε
και
απενεργοποιήθηκε
από μόνη της.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από
την πρίζα, απενεργοποιήστε τη
και αφήστε τη να κρυώσει για
μερικά λεπτά. Πριν
ενεργοποιήσετε ξανά τη
συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες για
να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν
μπλοκάρει από χνούδι, τρίχες,
κτλ.
Η συσκευή δεν
είναι κατάλληλη για
την τάση ρεύματος
με την οποία έχει
συνδεθεί.
Βεβαιωθείτε ότι η τάση που
αναγράφεται στη συσκευή
αντιστοιχεί στην τοπική τάση
ρεύματος.
Το καλώδιο της
συσκευής έχει
υποστεί φθορά.
Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά,
θα πρέπει να αντικατασταθεί
από ένα κέντρο σέρβις
εξουσιοδοτημένο από τη Philips
ή από εξίσου εξειδικευμένα
άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
Español 29
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para
sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
El nuevo secador SalonDry Active Ion de Philips ha sido especialmente
diseñado para satisfacer todas sus necesidades de secado. El
acondicionador Active Ion le proporciona un cabello brillante y sin
encrespado. Además de controles independientes para flujo de aire y
temperatura, este secador dispone también de chorro de aire frío, para
conseguir bonitos peinados con más brillo justo como a usted le gustan.
Descripción general (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
Boquilla concentradora
Rejilla de salida de aire
Rejilla de entrada de aire
Botón de chorro de aire frío
Piloto indicador de iones
Botón de temperatura
4 = Posición de aire frío 5 = Posición de aire templado 6 = Posición de aire caliente
Botón de flujo de aire
0 = apagado
I = Flujo de aire suave II = Flujo de aire fuerte Anilla para colgar
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
-
Peligro
Mantenga el aparato alejado del agua. No lo use cerca o sobre el
agua contenida en bañeras, lavabos, fregaderos, etc. Cuando lo use en
un cuarto de baño, desenchufe el aparato después de usarlo, ya que
30
-
-
-
-
-
Español
la proximidad del agua representa un riesgo aunque el aparato esté
apagado (fig. 2).
Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos por
las rejillas de aire.
Advertencia
Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el
mismo se corresponde con el voltaje de red local.
Compruebe el estado del cable de alimentación con regularidad. No
utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio
aparato están dañados.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin
de evitar situaciones de peligro.
Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que
sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
Precaución
Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito
que suministre electricidad al cuarto de baño un dispositivo de
corriente residual (RCD) con una corriente residual de
funcionamiento que no exceda los 30 mA. Consulte a su electricista.
No bloquee nunca las rejillas del aire.
Si el aparato se calienta en exceso, se apagará automáticamente.
Desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante unos minutos.
Antes de encender de nuevo el aparato, compruebe las rejillas para
asegurarse de que no estén obstruidas por pelusas, pelos, etc.
Apague siempre el aparato cuando lo deje en algún sitio, aunque sólo
sea por un momento.
Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
Español 31
-
Puede que perciba un olor característico cuando utilice el secador.
Éste se produce por la generación de iones y no es perjudicial para el
cuerpo humano.
No utilice el aparato sobre cabello artificial.
No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en
este manual.
No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no
hayan sido específicamente recomendados por Philips. La garantía
queda anulada si utiliza tales piezas o accesorios.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Uso del aparato
Secado
1 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
2 Ponga el botón de flujo de aire en la posición deseada para
encender el aparato.
- I = Flujo de aire suave - II = Flujo de aire fuerte Nota: El aparato está equipado con una función de iones automática para
reducir el encrespado y la electricidad estática del pelo. La función de iones
empieza a funcionar automáticamente cuando se enciende el aparato.
3 Deslice el botón de temperatura hasta la posición deseada.
- 4 = Posición de aire frío - 5 = Posición de aire templado - 6 = Posición de aire caliente
4 Para secar el cabello, haga movimientos de cepillado con el secador
a una pequeña distancia del cabello (fig. 3).
32
Español
Consejo: Cuando haya terminado de secar todas las secciones, pulse el botón
de chorro de aire frío y dirija el flujo de aire hacia el cabello. Esto fija el
peinado y le da más brillo.
Boquilla concentradora
La boquilla concentradora le permite dirigir el flujo de aire directamente
al cepillo o peine que esté utilizando para dar forma a su cabello.
1 Coloque la boquilla concentradora en el aparato. (fig. 4)
Para quitar la boquilla concentradora del aparato, tire de ella.
Limpieza
No sumerja nunca el aparato en agua ni lo enjuague bajo el grifo.
1 Desenchufe el aparato.
2 Limpie el exterior del aparato con un paño seco.
3 Elimine los pelos y el polvo de la rejilla de entrada de aire.
4 Quite la boquilla concentradora del aparato y límpiela con un paño
húmedo o enjuagándola bajo el grifo.
Nota: Asegúrese de que la boquilla concentradora esté seca antes de
colocarla de nuevo en el aparato.
Almacenamiento
No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
1 Desenchufe el aparato.
2 Ponga el aparato en un lugar seguro y deje que se enfríe.
3 Guarde el aparato en un lugar seco y seguro. También puede
guardar el aparato colgándolo por la anilla.
Español 33
Medio ambiente
-
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De
esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 5).
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
Guía de resolución de problemas
En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden
surgir. Si no puede resolver el problema con la siguiente información,
póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país.
Problema
Posible causa
Solución
El aparato
no funciona.
Hay un fallo en el
suministro de energía
o la toma de
corriente a la que se
ha conectado el
aparato no está
activa.
Compruebe si la toma de
corriente funciona. Si es así,
enchufe otro aparato para
comprobar que la toma está
activa.
El aparato se ha
calentado en exceso
y se ha apagado
automáticamente.
Apague el aparato, desenchúfelo
y deje que se enfríe durante
unos minutos. Antes de
encenderlo de nuevo,
compruebe las rejillas para
asegurarse de que no estén
obstruidas con pelusas, pelos,
etc.
34
Español
Problema
Posible causa
Solución
El aparato no es
adecuado para el
voltaje de la red a la
que se ha conectado.
Compruebe que el voltaje
indicado en el aparato se
corresponde con el voltaje de
red local.
El cable de
alimentación del
aparato está dañado.
Si el cable de alimentación está
dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips,
con el fin de evitar situaciones
de peligro.
Suomi 35
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.
com/welcome.
Uusi Philips SalonDry Active Ion on suunniteltu vaativaan kuivaamiseen.
Aktiivinen ionikäsittely takaa sileät ja kiiltävät hiukset. Erillisten puhallus- ja
lämpötila-asetusten lisäksi kuivaimessa on käytettävissä viileä puhallusilma,
jolla hiukset saa kauniin kiiltäviksi helposti.
Laitteen osat (Kuva 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
Keskityssuutin
Ilmanpoistoaukko
Ilmanottoaukko
Viileän puhallusilman valitsin
Ionikäsittelyn merkkivalo
Lämpötila-asetuksen liukukytkin
4 = viileä 5 = lämmin 6 = kuuma
Puhallustehon liukukytkin
0 = virta katkaistu
I = kevyt puhallus II = voimakas puhallus Ripustuslenkki
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen
varalle.
-
Vaara
Älä kastele laitetta äläkä käytä sitä vettä täynnä olevan pesualtaan,
kylpyammeen tai muun astian päällä tai välittömässä läheisyydessä.
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen, sillä laitteessa on
jännitettä, vaikka virta olisi katkaistu (Kuva 2).
36
-
-
-
-
Suomi
Älä työnnä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä, ettet
saa sähköiskua.
Tärkeää
Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen
pistoke, virtajohto tai itse laite on vahingoittunut.
Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Varoitus
Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on
oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.
Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa peittää.
Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa automaattisesti. Irrota pistoke
pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä muutama minuutti. Ennen kuin
käynnistät laitteen uudelleen, tarkista, ettei ritilöiden tukkeena ole
esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.
Katkaise laitteesta virta aina, ennen kuin lasket sen kädestäsi
hetkeksikin.
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
Saatat havaita laitteelle ominaisen tuoksun käyttäessäsi
hiustenkuivainta. Tämä tuoksu johtuu laitteen muodostamista ioneista,
eikä se ole terveydelle haitallista.
Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Suomi 37
-
Älä koskaan käytä lisävarusteita tai -osia, jotka eivät ole Philipsin
valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia osia, takuu ei ole
voimassa.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten
tutkimusten perusteella.
Käyttö
Kuivatus
1 Työnnä pistoke pistorasiaan.
2 Käynnistä laite valitsemalla asetus ilmanvirtauksen liukukytkimellä.
- I = kevyt puhallus - II = voimakas puhallus Huomautus: Laitteessa on automaattinen ionitoiminto, joka vähentää hiusten
sähköisyyttä. Ionitoiminto toimii automaattisesti, kun laitteeseen kytketään
virta.
3 Valitse haluamasi lämpötila-asetus liukukytkimellä.
- 4 = viileä - 5 = lämmin - 6 = kuuma
4 Kuivaa hiukset liikuttamalla kuivainta harjan tavoin pienen matkan
päässä hiuksista (Kuva 3).
Vinkki: Kun olet kuivannut hiukset, paina viileän puhallusilman valitsinta ja
viimeistele kampaus ohjaamalla hiuksiisi viileä ilmavirta.
Keskityssuutin
Keskityssuuttimen avulla voit kohdistaa puhalluksen suoraan harjaan tai
kampaan, jolla muotoilet hiuksia.
1 Napsauta suutin kiinni laitteeseen. (Kuva 4)
38
Suomi
Voit irrottaa suuttimen vetämällä sen irti laitteesta.
Puhdistaminen
Älä koskaan upota laitetta veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla.
1 Irrota pistoke pistorasiasta.
2 Puhdista laitteen ulkopuoli kuivalla liinalla.
3 Poista hiukset ja pöly ilmanottoaukosta.
4 Irrota keskityssuutin laitteesta. Puhdista suutin kostealla liinalla tai
huuhtele se juoksevalla vedellä.
Huomautus: Varmista, että keskityssuutin on kuiva ennen kuin kiinnität sen
takaisin laitteeseen.
Säilytys
Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
1 Irrota pistoke pistorasiasta.
2 Aseta laite turvalliseen paikkaan jäähtymään.
3 Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa.Voit säilyttää laitetta
myös ripustamalla sen ripustuslenkistä.
Ympäristöasiaa
-
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 5).
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin
verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin
kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä
takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä
Philipsin jälleenmyyjään.
Suomi 39
Vianmääritys
Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat.
Ellet onnistu ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota
yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun.
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei
toimi.
On ehkä sattunut
sähkökatkos tai
pistorasiaan ei tule
virtaa.
Tarkista pistorasian toimivuus
kytkemällä siihen jokin toinen laite.
Laite on
ylikuumentunut, ja
virta katkennut
automaattisesti.
Irrota pistoke pistorasiasta ja anna
laitteen jäähtyä muutama minuutti.
Ennen kuin käynnistät laitteen
uudelleen, tarkasta, ettei ritilään ole
kertynyt esimerkiksi nukkaa tai
hiuksia.
Laite ei ehkä sovi
sille jännitteelle,
johon se on
yhdistetty.
Varmista, että laitteen
jännitemerkintä vastaa paikallista
verkkojännitettä.
Laitteen virtajohto
on vaurioitunut.
Jos virtajohto on vahingoittunut, se
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
40
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Le SalonDry Active Ion de Philips a été spécialement conçu pour
répondre à tous vos besoins personnels en termes de séchage. Son
système ionisant rend les cheveux lisses et brillants. Outre ses
commandes séparées du flux d’air et de la température, ce sèchecheveux intègre une fonction de flux d’air froid pour une mise en forme
parfaite et encore plus de brillance.
Description générale (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
Concentrateur
Grille de sortie d’air
Grille d’entrée d’air
Bouton du flux d’air froid
Voyant du système ionisant
Thermostat
4 = Froid 5 = Modéré 6 = Chaud
Interrupteur du flux d’air
0 = Arrêt
I = Flux d’air doux II = Flux d’air puissant Crochet de suspension
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
-
Danger
Tenez l’appareil à l’écart de l’eau. Ne l’utilisez pas près d’une
baignoire, d’un lavabo ou d’un évier. Si vous utilisez l’appareil dans la
salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l’eau peut
Français 41
-
-
-
-
présenter un risque pour l’utilisateur même si l’appareil est
éteint (fig. 2).
N’insérez jamais d’objets métalliques dans les grilles afin d’éviter toute
électrocution.
Avertissement :
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l’appareil correspond à la tension secteur locale.
Vérifiez régulièrement le cordon d’alimentation. N’utilisez jamais
l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou l’appareil lui-même
est endommagé.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu des instructions quant à
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
Attention
Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l’appareil sur une
prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA
dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
N’obstruez jamais les grilles.
En cas de surchauffe, l’appareil s’éteint automatiquement.
Débranchez-le et laissez-le refroidir pendant quelques minutes. Avant
de remettre l’appareil en marche, vérifiez que les grilles ne sont pas
obstruées par des cheveux, de la poussière, etc.
Éteignez toujours l’appareil avant de le poser, même pour un court
instant.
Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
42
-
Français
Lorsque vous utilisez le sèche-cheveux, vous pouvez remarquer une
odeur caractéristique. Cette odeur est due aux ions générés et n’est
absolument pas nocive.
N’utilisez pas l’appareil sur cheveux artificiels.
N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui qui est indiqué
dans ce manuel.
N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui
n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie
ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode
d’emploi.
Utilisation de l’appareil
Séchage
1 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
2 À l’aide de l’interrupteur du flux d’air, sélectionnez le réglage
souhaité pour mettre l’appareil en marche.
- I = Flux d’air doux - II = Flux d’air puissant Remarque : L’appareil est équipé d’un système ionisant automatique pour
réduire les frisottis et l’électricité statique. Ce système est activé
automatiquement à la mise en marche de l’appareil.
3 Positionnez le thermostat sur le réglage de votre choix.
- 4 = Froid - 5 = Modéré - 6 = Chaud
4 Lors du séchage, déplacez le sèche-cheveux du haut vers le bas en
le tenant à courte distance de vos cheveux (fig. 3).
Français 43
Conseil : Lorsque vous avez fini, appuyez sur le bouton du flux d’air froid et
dirigez le flux vers vos cheveux pour fixer la mise en forme et obtenir des
cheveux plus brillants.
Concentrateur
Le concentrateur vous permet de diriger le flux d’air vers la brosse ou le
peigne que vous utiliser pour modeler vos cheveux.
1 Fixez le concentrateur sur l’appareil. (fig. 4)
Détachez le concentrateur en le retirant de l’appareil.
Nettoyage
Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau et ne le rincez pas sous le
robinet.
1 Débranchez l’appareil.
2 Nettoyez l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chiffon sec.
3 Retirez les cheveux et la poussière de la grille d’entrée d’air.
4 Retirez le concentrateur de l’appareil, puis nettoyez-le avec un
chiffon humide ou rincez-le à l’eau.
Remarque : Assurez-vous que le concentrateur est sec avant de le replacer
sur l’appareil.
Rangement
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
1 Débranchez l’appareil.
2 Posez l’appareil dans un endroit sûr et laissez-le refroidir.
3 Rangez l’appareil dans un endroit sûr et sec.Vous pouvez aussi
ranger l’appareil en l’accrochant par son anneau de suspension.
44
Français
Environnement
-
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 5).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer
l’appareil ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web
de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro
de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays,
renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.
Dépannage
Ce chapitre présente les problèmes les plus courants que vous pouvez
rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le
problème à l’aide des informations ci-dessous, contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays.
Problème
Cause possible
L’appareil ne L’alimentation
fonctionne
électrique ne
pas.
fonctionne peut-être
pas ou la prise à
laquelle l’appareil est
branché n’est peut-être
pas alimentée.
Solution
Vérifiez si l’alimentation
électrique fonctionne. Si c’est
le cas, branchez un autre
appareil sur la prise pour
vérifier si cette dernière
fonctionne.
Français 45
Problème
Cause possible
Solution
L’appareil était en
surchauffe et s’est
arrêté
automatiquement.
Débranchez l’appareil et
éteignez-le. Laissez-le refroidir
pendant quelques minutes.
Avant de remettre l’appareil
en marche, vérifiez que les
grilles ne sont pas obstruées
par des cheveux, de la
poussière, etc.
La tension nominale de
l’appareil ne
correspond peut-être
pas à la tension secteur.
Assurez-vous que la tension
indiquée sur l’appareil
correspond bien à la tension
secteur locale.
Le cordon
d’alimentation de
l’appareil est
endommagé.
Si le cordon d’alimentation est
endommagé, il doit être
remplacé par Philips, un
Centre Service Agréé ou un
technicien qualifié afin d’éviter
tout accident.
46
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.
philips.com/welcome.
Il nuovo Philips SalonDry Active Ion è stato appositamente ideato per
soddisfare tutte le vostre esigenze di asciugatura. L’asciugatura tramite ioni
attivi vi dona capelli lucenti e lisci. Oltre alle impostazioni separate per
flusso e temperatura, questo asciugacapelli vi offre un getto di aria fredda
per un’acconciatura lucente e splendida proprio come volete voi.
Descrizione generale (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
Concentratore del flusso d’aria
Griglia di uscita dell’aria
Griglia di ingresso dell’aria
Pulsante getto d’aria fredda
Spia dello ionizzatore
Selettore della temperatura
4 = Impostazione Freddo 5 = Impostazione Tiepido 6 = Impostazione Caldo
Selettore del flusso d’aria
0 = spento
I = flusso d’aria delicato II = flusso d’aria potente Gancio
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale
e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
-
Pericolo
Tenete l’apparecchio lontano dall’acqua. Non usate l’apparecchio
vicino a vasche da bagno, lavandini, ecc. contenenti acqua. Se usate
l’apparecchio nella stanza da bagno, scollegate la spina dalla presa
Italiano 47
-
-
-
-
-
-
-
dopo l’uso. La presenza d’acqua può infatti risultare pericolosa anche
quando l’apparecchio è spento (fig. 2).
Non inserite oggetti metallici nella griglie dell’aria, al fine di evitare
scariche elettriche.
Avvertenza
Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata
sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
Verificate periodicamente le condizioni del cavo di alimentazione.
Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di
alimentazione o l’apparecchio stesso siano danneggiati.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori
specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino
con l’apparecchio.
Attenzione
Per una maggiore protezione, vi consigliamo di installare sull’impianto
elettrico del bagno un dispositivo di corrente residua (RCD) non
superiore a 30 mA. Per ulteriori suggerimenti, rivolgetevi
all’installatore di fiducia.
Fate attenzione a non ostruire le griglie d’aerazione.
In caso di surriscaldamento, l’apparecchio si spegne automaticamente.
Scollegate la spina dalla presa e lasciate raffreddare l’apparecchio per
alcuni minuti. Prima di accenderlo nuovamente, controllate che le
griglie non siano ostruite da capelli, lanugine o altro.
Spegnete sempre l’apparecchio prima di appoggiarlo, anche se solo
per un istante.
Scollegate sempre il cavo di alimentazione dopo l’uso.
Non avvolgete il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
48
-
Italiano
L’odore particolare che potreste avvertire utilizzando l’apparecchio
proviene dagli ioni generati e non è nocivo alla salute dell’uomo.
Non usate l’apparecchio sui capelli artificiali.
Non usate l’apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel
presente manuale.
Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non
specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui utilizziate detti
accessori o parti, la garanzia decade.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo
appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale
utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai
risultati scientifici attualmente disponibili.
Modalità d’uso dell’apparecchio
Asciugatura
1 Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
2 Impostate l’interruttore scorrevole dell’aria sull’intensità desiderata
per accendere l’apparecchio.
- I = flusso d’aria delicato - II = flusso d’aria potente Nota L’apparecchio è dotato di una funzione automatica che genera ioni per
ridurre l’ondulazione e l’elettricità statica nei capelli. La funzione che genera
ioni viene attivata automaticamente quando viene acceso l’apparecchio.
3 Impostate l’interruttore della temperatura secondo le vostre
necessità.
- 4 = Impostazione Freddo - 5 = Impostazione Tiepido - 6 = Impostazione Caldo
4 Asciugate i capelli passando l’asciugacapelli a distanza
ravvicinata (fig. 3).
Italiano 49
Consiglio Dopo aver asciugato tutte le ciocche, premete il pulsante getto
d’aria fredda e direzionate il flusso d’aria fredda verso i capelli per fissare
l’acconciatura e renderla lucente.
Concentratore del flusso d’aria
Il concentratore permette di dirigere il flusso d’aria direttamente alla
spazzola o al pettine che state utilizzando per lo styling.
1 Applicate il concentratore sull’apparecchio facendolo scattare in
posizione. (fig. 4)
Per rimuovere il concentratore, estraetelo dall’apparecchio.
Pulizia
Non immergete mai l’apparecchio nell’acqua e non risciacquatelo sotto
l’acqua corrente.
1 Staccate la spina dalla presa di corrente.
2 Pulite la superficie esterna dell’apparecchio con un panno asciutto.
3 Rimuovete i capelli e la polvere dalla griglia di ingresso dell’aria.
4 Rimuovete il concentratore del flusso d’aria dall’apparecchio.
Pulitelo con un panno umido o sotto l’acqua corrente.
Nota Prima di reinserire il concentratore, assicuratevi che sia asciutto.
Come riporre l’apparecchio
Non avvolgete il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
1 Staccate la spina dalla presa di corrente.
2 Appoggiate l’apparecchio in un luogo sicuro e lasciatelo raffreddare.
3 Riponete l’apparecchio in un luogo sicuro e asciutto. Potete anche
riporlo appendendolo all’apposito gancio.
50
Italiano
Tutela dell’ambiente
-
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio tra
i rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro di raccolta
autorizzato (fig. 5).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web
Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro
Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di
telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non
esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
Risoluzione dei guasti
In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti legati all’uso
dell’apparecchio. Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni
seguenti, vi preghiamo di contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del
vostro paese.
Problema
Possibile causa
Soluzione
L’apparecchio
non funziona.
È presente una
problema di
alimentazione oppure
la presa alla quale è
collegato
l’apparecchio non
funziona.
Controllate che
l’alimentazione funzioni
correttamente. In tal caso,
collegate un altro apparecchio
alla presa per verificare che sia
alimentata.
L’apparecchio
potrebbe essersi
surriscaldato e quindi
potrebbe essersi
spento
automaticamente.
Togliete la spina dalla presa e
lasciate raffreddare
l’apparecchio per alcuni minuti.
Prima di
riaccendere l’apparecchio,
controllate che le griglie
dell’aria non siano ostruite
da lanugine, capelli, ecc.
Italiano 51
Problema
Possibile causa
Soluzione
L’apparecchio non è
adatto per il tipo di
tensione a cui è stato
collegato.
Verificate che la tensione
indicata sull’apparecchio
corrisponda a quella della
tensione locale.
Il cavo di
alimentazione
dell’apparecchio
potrebbe essere
danneggiato.
Nel caso in cui il cavo di
alimentazione fosse
danneggiato, dovrà essere
sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori
specializzati oppure da
personale debitamente
qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
52
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome.
De nieuwe Philips SalonDry Active Ion is speciaal ontworpen om aan al
uw persoonlijke behoeften ten aanzien van haardrogen te voldoen. Met
de actieve ionenconditioner krijgt u glanzend haar zonder pluizen. Behalve
aparte luchtstroom- en temperatuurstanden, biedt deze haardroger ook
een koele luchtstroom voor het creëren van een prachtig glanzend kapsel
zoals u dat wilt.
Algemene beschrijving (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
Concentrator
Luchtuitlaatrooster
Luchtinlaatrooster
Knop voor koele luchtstroom
Indicatielampje voor ionen
Temperatuurknop
4 = koele stand 5 = warme stand 6 = hete stand
Luchtstroomknop
0 = uit
I = zachte luchtstroom II = sterke luchtstroom Ophangoog
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
-
Gevaar
Houd het apparaat uit de buurt van water. Gebruik dit apparaat niet
in de buurt van of boven een bad, wasbak, gootsteen enz. gevuld met
Nederlands 53
-
-
-
-
-
-
water. Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker
dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan
gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld (fig. 2).
Steek geen metalen voorwerpen door de luchtroosters, om
elektrische schokken te voorkomen.
Waarschuwing
Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt
met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
Controleer regelmatig of het netsnoer niet beschadigd is. Gebruik het
apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf
beschadigd is.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
Let op
Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te
installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom
voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet
hoger is dan 30 mA. Raadpleeg uw installateur.
Blokkeer nooit de luchtroosters.
Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het zichzelf uit. Haal de
stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten
afkoelen. Controleer of de luchtroosters niet verstopt zitten met
pluizen, haar enz. voordat u het apparaat weer inschakelt.
Schakel het apparaat uit voordat u het neerlegt, al is het maar voor
even.
Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
54
-
-
Nederlands
Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
Het is mogelijk dat u een specifieke geur ruikt wanneer u deze
haardroger gebruikt. Deze geur wordt veroorzaakt door de ionen die
de haardroger produceert en is niet schadelijk voor het menselijk
lichaam.
Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in
deze gebruiksaanwijzing.
Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of
die niet specifiek door Philips worden aanbevolen. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Het apparaat gebruiken
Drogen
1 Steek de stekker in het stopcontact.
2 Zet de luchtstroomknop op de gewenste stand om het apparaat in
te schakelen.
- I = zachte luchtstroom - II = sterke luchtstroom Opmerking: Het apparaat is voorzien van een automatische ionenfunctie die
het haar minder pluizig en statisch maakt. De ionenfunctie werkt
automatisch wanneer u het apparaat inschakelt.
3 Zet de luchtstroomknop op de gewenste stand.
- 4 = koele stand - 5 = warme stand - 6 = hete stand
Nederlands 55
4 Droog uw haar door met de haardroger borstelbewegingen te
maken op korte afstand van uw haar (fig. 3).
Tip Als u alle lokken hebt gedroogd, druk dan op de knop voor koele
luchtstroom en richt de koele luchtstroom op uw haar. Zo fixeert u uw kapsel
en krijgt het meer glans.
Concentrator
De concentrator stelt u in staat de luchtstroom te richten op de borstel
of kam waarmee u uw haar in model aan het brengen bent.
1 Klik de concentrator op het apparaat vast. (fig. 4)
Om de concentrator te verwijderen, trekt u deze van het apparaat af.
Schoonmaken
Dompel het apparaat nooit in water en spoel het nooit af onder de
kraan.
1 Haal de stekker uit het stopcontact.
2 Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een droge doek.
3 Verwijder haren en stof uit het luchtinlaatrooster.
4 Verwijder de concentrator van het apparaat. Maak de concentrator
schoon met een vochtige doek of door deze onder de kraan af te
spoelen.
Opmerking: Zorg ervoor dat de concentrator droog is voordat u deze weer op
het apparaat bevestigt.
Opbergen
Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
1 Haal de stekker uit het stopcontact.
2 Leg het apparaat op een veilige plaats en laat het afkoelen.
3 Berg het apparaat op een veilige en droge plaats op. U kunt het
apparaat ook opbergen door het aan het ophangoog op te hangen.
56
Nederlands
Milieu
-
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 5).
Garantie & service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek
dan de Philips-website (www.philips.nl), of neem contact op met het
Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer
in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care
Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt
tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u er niet in slaagt
het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie,
neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het
apparaat
werkt niet.
Er is een
stroomstoring of
het stopcontact
waarop het
apparaat is
aangesloten werkt
niet.
Controleer of de
stroomvoorziening naar behoren
werkt. Als dit het geval is, sluit dan
een ander apparaat aan om te
controleren of het stopcontact
het doet.
Nederlands 57
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is
oververhit geraakt
en heeft zichzelf
uitgeschakeld.
Haal de stekker uit het
stopcontact en schakel het
apparaat uit. Laat het een paar
minuten afkoelen. Controleer
voordat u het apparaat weer
inschakelt of de luchtroosters niet
verstopt zitten met pluizen, haar
enz.
Het apparaat is niet
geschikt voor de
netspanning
waarop het is
aangesloten.
Controleer of het voltage
aangegeven op het apparaat
overeenkomt met de plaatselijke
netspanning.
Het netsnoer van
het apparaat is
beschadigd.
Indien het netsnoer beschadigd is,
moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of
personen met vergelijkbare
kwalificaties om gevaar te
voorkomen.
58
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte
av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.
philips.com/welcome.
Den nye Philips SalonDry Active Ion er spesielt utviklet for å dekke alle
dine personlige føningsbehov. Aktiv ion-behandling gir deg blankt hår uten
krus. I tillegg til de separate innstillingene for luftstrøm og temperatur har
denne føneren også kaldluft. Det gjør at du kan forme en flott frisyre
akkurat slik du vil ha den.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
Munnstykke for konsentrert luft
Gitter for utluft
Gitter for innluft
Knapp for kaldluft
Indikatorlampe for ion
Skyvebryter for temperatur
4 = kald innstilling 5 = varm innstilling 6 = varmeste innstilling
Skyvebryter for luftstrøm
0 = av
I = svak luftstrøm II = sterk luftstrøm Hengeløkke
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
-
Fare
Hold apparatet unna vann. Ikke bruk det i nærheten av eller over
vann i badekar, vasker, kummer osv. Når du bruker apparatet på badet,
må du ta ut kontakten etter bruk. Nærheten til vann er en risiko, selv
om apparatet er slått av (fig. 2).
Norsk 59
-
-
-
-
-
Ikke stikk metallgjenstander inn i gitrene. Det kan føre til elektriske
støt.
Advarsel
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
Kontroller ledningen jevnlig. Ikke bruk apparatet hvis støpselet,
ledningen eller selve apparatet er skadet.
Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
Viktig
Vi anbefaler at du installerer en reststrømsenhet (RCD) i den
elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et
spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be
installatøren om råd.
Ikke blokker luftinntaket.
Hvis apparatet overopphetes, slår det seg automatisk av. Koble fra
apparatet, og la det avkjøles i noen minutter. Før du slår på apparatet
igjen bør du undersøke gitrene for å være sikker på at de ikke er
blokkert av lo, hår osv.
Slå alltid av apparatet før du legger det fra deg, selv om det bare er
for et øyeblikk.
Koble alltid fra apparatet etter bruk.
Ikke surr ledningen rundt apparatet.
Det kan hende at du merker en karakteristisk lukt når du bruker
denne hårføneren. Denne lukten kommer fra ionene som genereres,
og den er ikke skadelig for mennesker.
Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
60
-
Norsk
Ikke bruk dette apparatet til noe annet formål enn det som beskrives
i denne veiledningen.
Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller deler som
Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker denne typen tilbehør
eller deler, fører det til at garantien blir ugyldig.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.
Bruke apparatet
Tørking
1 Sett støpselet inn i stikkontakten.
2 Sett skyvebryteren for luftstrøm til den ønskede innstillingen for å
slå på apparatet.
- I = svak luftstrøm - II = sterk luftstrøm Merk: Apparatet har en automatisk ion-funksjon for å redusere krus og
statisk elektrisitet i håret. Ion-funksjonen fungerer automatisk når apparatet
slås på.
3 Sett skyvebryteren for temperatur til ønsket innstilling.
- 4 = kald innstilling - 5 = varm innstilling - 6 = varmeste innstilling
4 Tørk håret ved å gjøre børstebevegelser med hårføneren tett inntil
håret (fig. 3).
Tips: Når du er ferdig med å tørke hver del, trykker du på knappen for
kaldluft og sender den kalde luftstrømmen mot håret. Dette fikserer frisyren
og gir håret glans.
Norsk 61
Munnstykke for konsentrert luft
Med munnstykket for konsentrert luft kan du rette luftstrømmen rett mot
børsten eller kammen som du friserer håret med.
1 Trykk munnstykket for konsentrert luft på apparatet. (fig. 4)
Når du vil ta det av, trekker du det av apparatet.
Rengjøring
Apparatet må aldri senkes ned i vann eller skylles under springen.
1 Koble fra apparatet.
2 Rengjør utsiden av apparatet med en tørr klut.
3 Fjern hår og støv fra luftinntaksgitteret.
4 Fjern munnstykket for konsentrert luft fra apparatet. Rengjør
munnstykket for konsentrert luft med en fuktig klut, eller skyll det
under rennende vann.
Merk: Kontroller at munnstykket for konsentrert luft er tørt før du fester det
på apparatet igjen.
Oppbevaring
Ikke surr ledningen rundt apparatet.
1 Koble fra apparatet.
2 Legg apparatet fra deg på et trygt sted, og la det avkjøles.
3 Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted. Du kan også
oppbevare apparatet ved å henge det opp i hengeløkken.
Miljø
-
Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger.
Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til
å ta vare på miljøet (fig. 5).
62
Norsk
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem
med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du
kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen
forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philipsforhandler.
Feilsøking
Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå
med apparatet. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen
nedenfor, kan du ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet
virker ikke.
Det er et problem
med strømmen,
eller det er ikke
strøm i
stikkontakten som
apparatet er koblet
til.
Kontroller strømtilførselen. Hvis
den fungerer, kobler du til et
annet apparat for å kontrollere
om kontakten har strøm.
Apparatet ble
Trekk ut støpselet, og slå av
overopphetet og slo apparatet. La det avkjøles i noen
seg av automatisk.
minutter. Kontroller at gitrene ikke
er blokkert av lo, hår osv. før du
slår på apparatet igjen.
Apparatet er ikke
beregnet for
spenningen det er
koblet til.
Kontroller at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer
overens med nettspenningen.
Norsk 63
Problem
Mulig årsak
Løsning
Strømledningen til
apparatet er skadet.
Hvis ledningen er ødelagt, må den
alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av
Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår
farlige situasjoner.
64
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o
partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
O novo Philips SalonDry Active Ion foi concebido especialmente para
satisfazer as suas necessidades de secagem. O condicionamento por iões
activos proporciona-lhe um cabelo extraordinariamente liso e sem
frisado. Juntamente com as regulações de fluxo de ar distinto e
temperatura, este secador também lhe oferece um jacto de ar frio, para
criar magníficos penteados, cheios de brilho e ao seu estilo.
Descrição geral (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
Concentrador
Grelha de saída de ar
Grelha de entrada de ar
Botão de ar frio
Luz indicadora do modo ‘Ion’
Botão de temperatura
4 = Ar frio 5 = Tépido 6 = Quente
Botão do fluxo de ar
0 = Desligado
I = Fluxo de ar suave II = Fluxo de ar forte Argola de suspensão
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
-
Perigo
Mantenha o aparelho afastado da água. Não o utilize perto ou sobre
banheiras, lavatórios, bacias, etc. que contenham água. Quando utilizar
este aparelho na casa de banho, desligue-o após cada utilização. A
Português 65
-
-
-
-
-
-
proximidade da água representa sempre um risco, mesmo se o
aparelho estiver desligado (fig. 2).
Não introduza objectos metálicos nas grelhas de ventilação para
evitar choques eléctricos.
Aviso
Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem
eléctrica local antes de o ligar.
Verifique regularmente o estado do fio de alimentação. Não utilize o
aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou o próprio aparelho
estiverem danificados.
Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido
supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém
responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam
com o aparelho.
Cuidado
Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo
de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a
casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal
não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
Nunca obstrua as grelhas de ventilação.
Se o aparelho aquecer demasiado, desligar-se-á automaticamente.
Desligue da corrente e deixe arrefecer durante alguns minutos. Antes
de voltar a ligar o aparelho à corrente, verifique se as grelhas não
estão obstruídas com pêlos, cabelos, etc.
Desligue sempre o aparelho antes de o pousar, mesmo que seja
apenas por breves instantes.
Desligue sempre da corrente após cada utilização.
Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
66
-
Português
Pode notar um odor característico ao utilizar este secador. Esse odor
é causado pelos iões produzidos e não é prejudicial ao corpo
humano.
Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste
manual.
Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou
que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia será considerada inválida.
Campos electromagnéticos (EMF)
Este aparelho Philips cumpre com todas as normas correspondentes a
campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de
acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o
aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas
disponíveis actualmente.
Utilizar o aparelho
Secar
1 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
2 Regule o interruptor de fluxo do ar para a posição desejada antes
de ligar o aparelho.
- I = Fluxo de ar suave - II = Fluxo de ar forte Nota: O aparelho está equipado com uma função iónica automática para
reduzir o frisado e a electricidade estática do cabelo. A função iónica
funciona automaticamente quando o aparelho está ligado.
3 Coloque o interruptor da temperatura na posição pretendida.
- 4 = Ar frio - 5 = Tépido - 6 = Quente
4 Para secar o cabelo, movimente o secador com uma escova a uma
pequena distância do cabelo (fig. 3).
Português 67
Sugestão: Depois de secar cada madeixa de cabelo, prima o botão de ar frio
e dirija o fluxo de ar frio para o cabelo para fixar o penteado e dar mais
brilho.
Concentrador
O concentrador permite direccionar o fluxo de ar directamente para a
escova ou para o pente com que estiver a modelar o cabelo.
1 Encaixe o concentrador no aparelho. (fig. 4)
Para retirar o concentrador, puxe-o do aparelho.
Limpeza
Nunca mergulhe o aparelho dentro de água nem o enxagúe à torneira.
1 Desligue o aparelho da corrente.
2 Limpe o exterior do aparelho com um pano seco.
3 Retire os cabelos e pó da grelha de entrada de ar.
4 Retire o concentrador do aparelho. Limpe o concentrador com um
pano húmido ou anxagúe sob a torneira.
Nota: Certifique-se de que o concentrador está seco antes de colocá-lo
novamente no aparelho.
Armazenamento
Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
1 Desligue o aparelho da corrente.
2 Coloque o aparelho num local seguro e deixe-o arrefecer.
3 Guarde o aparelho num local seco e seguro. Também pode guardar
o aparelho pendurando-o pela argola adequada.
68
Português
Meio ambiente
-
Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no
final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente (fig. 5).
Garantia e assistência
Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o
Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de
Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone
no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência
no seu país, visite o seu representante Philips local.
Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o
aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações
fornecidas a seguir, contacte o Centro de Assistência ao Cliente do seu
país.
Problema
Causa provável
Solução
O aparelho
não
funciona.
Ocorreu uma
falha de corrente
ou a tomada à
qual está ligado o
aparelho não tem
corrente.
Verifique se a fonte de
alimentação funciona. Se funcionar,
ligue outro aparelho para verificar
se a tomada tem corrente.
O aparelho
aqueceu
demasiado e
desligou-se.
Desligue o aparelho da corrente e
deixe-o arrefecer durante alguns
minutos. Antes de voltar a ligá-lo,
verifique as grelhas para se
certificar de que não estão
obstruídas por pêlos, cabelos, etc.
Português 69
Problema
Causa provável
Solução
O aparelho não é
indicado para a
voltagem à qual
está ligado.
Certifique-se de que a voltagem
indicada no aparelho corresponde à
voltagem eléctrica local.
O fio de
alimentação do
aparelho está
danificado.
Se o fio estiver danificado, deve ser
sempre substituído pela Philips, por
um centro de assistência autorizado
da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se
evitarem situações de perigo.
70
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.
philips.com/welcome.
Nya Philips SalonDry Active Ion är specialutformad för alla dina
torkningsönskemål. Aktiv jonfunktion ger dig slätt och glansigt hår.
Förutom de separata inställningarna för luftflöde och temperatur har den
här hårtorken även en kalluftsfunktion för att skapa en vacker glänsande
frisyr på precis det sätt du vill.
Allmän beskrivning (Bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
Fönmunstycke
Galler för luftutblås
Galler för luftintag
Knapp för kall luft
Jonindikatorlampa
Skjutreglage för temperatur
4 = Sval inställning 5 = Varm inställning 6 = Het inställning
Skjutreglage för luftflöde
0 = av
I = Svagt luftflöde II = Kraftigt luftflöde Upphängningsögla
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
den för framtida bruk.
-
Fara
Håll apparaten borta från vatten. Använd den inte i närheten av eller
ovanför vatten i badkar, handfat, diskbänkar e.d. Om du använder
apparaten i ett badrum ska du dra ut kontakten efter användning.
Svenska 71
-
-
-
-
-
Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten är
avstängd (Bild 2).
För inte in metallföremål i luftgallren eftersom det medför risk för
elektriska stötar.
Varning
Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter
apparaten.
Kontrollera nätsladden regelbundet. Använd inte apparaten om
stickproppen, nätsladden eller apparaten är skadad.
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
Var försiktig
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en
jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet.
Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30
mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
Blockera aldrig luftgallren.
Om apparaten blir överhettad stängs den av automatiskt. Dra ut
kontakten och låt apparaten svalna några minuter. Innan du slår på
apparaten igen kontrollerar du att luftgallren inte täcks av ludd, hår
eller liknande.
Stäng alltid av apparaten innan du lägger ifrån dig den, även om det
bara är för en kort stund.
Dra alltid ut nätsladden efter användning.
Linda inte nätsladden runt apparaten.
Du kan känna en speciell lukt när du använder apparaten. Den
orsakas av jonerna som genereras och är inte skadlig för kroppen.
72
-
Svenska
Använd inte apparaten på konstgjort hår.
Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i
den här användarhandboken.
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips
särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör
eller delar gäller inte garantin.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och
enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att
använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Använda apparaten
Torkning
1 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
2 Slå på apparaten genom att ställa in reglaget för luftflöde på önskad
inställning.
- I = Svagt luftflöde - II = Kraftigt luftflöde Obs! Apparaten har en automatisk jonfunktion som minskar burrigt hår och
statisk elektricitet. Jonfunktionen aktiveras automatiskt när apparaten slås
på.
3 Ställ in temperaturreglaget på önskad inställning.
- 4 = Sval inställning - 5 = Varm inställning - 6 = Het inställning
4 Torka håret genom att göra borströrelser med hårtorken en liten
bit ifrån håret (Bild 3).
Tips: När du har torkat alla sektionerna trycker du på knappen för kall luft
och riktar det kalla luftflödet mot håret för att forma frisyren och höja
glansen.
Svenska 73
Fönmunstycke
Med fönmunstycket styr du luftflödet rakt mot borsten eller kammen
som du formar håret med.
1 Fäst fönmunstycket på apparaten. (Bild 4)
Om du vill ta bort fönmunstycket drar du av det från apparaten.
Rengöring
Sänk aldrig ned apparaten i vatten och skölj den inte under kranen.
1 Dra ur nätsladden.
2 Rengör apparatens utsida med en torr trasa.
3 Ta bort hår och damm från luftintagsgallret.
4 Ta bort munstycket från apparaten. Rengör munstycket med en
fuktig trasa eller skölj det under rinnande vatten.
Obs! Se till att munstycket är torrt innan du sätter tillbaka det på apparaten.
Förvaring
Linda inte nätsladden runt apparaten.
1 Dra ur nätsladden.
2 Lägg apparaten på ett säkert ställe och låt den svalna.
3 Förvara apparaten på en säker och torr plats. Du kan även förvara
apparaten genom att hänga upp den i upphängningsöglan.
Miljön
-
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 5).
74
Svenska
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med
apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller
kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder
du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Felsökning
I det här kapitlet finns en översikt över de vanligaste problemen som kan
uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av
nedanstående information kan du kontakta kundtjänst i ditt land.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Apparaten
fungerar
inte.
Det är
strömavbrott eller
också har
eluttaget som
apparaten är
kopplad till ingen
ström.
Kontrollera att det inte är
strömavbrott. Om det inte är det
kontrollerar du att uttaget fungerar
genom att ansluta en annan
apparat.
Apparaten är
överhettad och
har stängt av sig
själv.
Koppla ur apparaten och stäng av
den. Låt den svalna i några minuter.
Innan du slår på apparaten igen
kontrollerar du att luftgallren inte
täcks av ludd, hår eller liknande.
Apparaten är inte
lämplig för den
nätspänning som
den anslutits till.
Kontrollera att den spänning som
anges på apparaten
överensstämmer med den lokala
nätspänningen.
Svenska 75
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Apparatens
nätsladd kan vara
skadad.
Om nätsladden är skadad måste
den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud
eller liknande behöriga personer för
att undvika olyckor.
76
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz!
Philips’in sunduğu destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu
adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.
Yeni Philips SalonDry Active Ion, her türlü kurutma ihtiyaçlarınızı
karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Aktif iyon bakımı sayesinde düz ve
parlak saçlara kavuşursunuz. Farklı hava akımı ve sıcaklık ayarlarının yanı
sıra bu fön makinesi, güzel ve parlak saçlarla dilediğiniz gibi görünmenizi
sağlayacak soğuk üfleme özelliğine de sahiptir.
Genel açıklamalar (Şek. 1)
A
B
C
D
E
F
G
H
Dar kurutma başlığı
Hava çıkış ızgarası
Hava giriş ızgarası
Soğuk üfleme düğmesi
İyon gösterge lambası
Sıcaklık düğmesi
4 = Serin ayar 5 = Ilık ayar 6 = Sıcak ayar
Hava akımı düğmesi
0 = Kapalı
I = Hafif hava akımı II = Güçlü hava akımı Asma kancası
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
-
Tehlike
Cihazı sudan uzak tutun. Bu ürünü banyo, küvet, lavabo gibi ıslak
yerlerin yakınında kullanmayın. Cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini
prizden çekin. Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike
oluşturur (Şek. 2).
Türkçe 77
-
-
-
-
-
Elektrik çarpması riski bulunduğundan hava ızgaralarına metal cisimler
sokmayın.
Uyarı
Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki
şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
Elektrik kordonunu düzenli olarak kontrol edin. Cihazın elektrik
kordonu, fişi veya kendisi hasar görürse kesinlikle kullanmayın.
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı
olmadan, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Dikkat
Daha fazla korunma için, banyonuzu besleyen elektrik devresine bir
kaçak akım cihazı (RCD) taktırmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD,
nominal 30mA kaçak akım değerini aşmamalıdır. Tavsiyeler için bir
elektrik teknisyenine başvurun.
Hava ızgaralarını kesinlikle engellemeyin.
Cihaz çok ısındığında otomatik olarak kapanır. Cihazın fişini prizden
çekerek birkaç dakika soğumasını bekleyin. Cihazın fişini tekrar
prize takmadan önce hava ızgaralarının saç veya toz dolayısıyla
tıkanmadığından emin olun.
Cihazı, kısa süreliğine bile olsa, elinizden bırakmadan önce mutlaka
kapatın.
Kullanım sonrasında, cihazı her zaman prizden çekin.
Kordonu cihazın etrafına sarmayın.
Bu saç kurutma makinesini kullanırken belirgin bir koku fark
edebilirsiniz. Bu koku, üretilen iyonların sebep olduğu bir kokudur ve
insan vücuduna zararlı değildir.
Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
78
-
Türkçe
Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle önermediği
aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu gibi parçaları
kullandığınız takdirde garantiniz geçersiz sayılacaktır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara
uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Cihazın kullanımı
Kurutma
1 Fişi prize takın.
2 Cihazı açmak için hava akımı sürgüsünü istediğiniz ayara getirin.
- I = Hafif hava akımı - II = Güçlü hava akımı Dikkat: Cihaz saçın kıvrılmasını ve elektriklenmesini azaltmak için otomatik
iyon fonksiyona sahiptir. İyon fonksiyonu cihaz açıldığında otomatik olarak
çalışır.
3 Sıcaklık ayarını istediğiniz ayara getirin.
- 4 = Serin ayar - 5 = Ilık ayar - 6 = Sıcak ayar
4 Saçınızı kurutmak için, cihazı saçınıza yakın bir mesafede tutup
dairesel hareketler yapın (Şek. 3).
İpucu: Herhangi bir bölümü kurutmayı tamamladıktan sonra, soğuk hava
üfleme düğmesine basın ve saç şeklinizi sabitlemesi ve parlaklık katması için
soğuk havayı saçlarınıza doğrultun.
Dar kurutma başlığı
Dar fön başlığı, hava akımını saçınıza şekil verdiğiniz fırça veya tarağa
doğrudan yöneltmenizi sağlar.
1 Başlığı cihaza takın. (Şek. 4)
Türkçe 79
Başlığı çıkarmak için, cihazdan çekin.
Temizleme
Cihazı kesinlikle suya batırmayın veya musluk altında durulamayın.
1 Cihazı prizden çıkartın.
2 Cihazın dış tarafını kuru bir bezle temizleyin.
3 Hava giriş ızgarasındaki saçları ve tozları temizleyin.
4 Kurutma başlığını cihazdan çıkarın. Kurutma başlığını nemli bir bezle
veya musluğun altında durulayarak temizleyin.
Dikkat: Cihaza yeniden takmadan önce kurutma başlığının kuru olduğundan
emin olun.
Saklama
Kordonu cihazın etrafına sarmayın.
1 Cihazı prizden çıkartın.
2 Cihazı güvenli bir yere koyun ve soğumaya bırakın.
3 Cihazı güvenli ve kuru bir yerde muhafaza edin. Cihazı asma
halkasından asarak da muhafaza edebilirsiniz.
Çevre
-
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim
edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 5).
Garanti ve Servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar veya bir sorunla karşılaşırsanız,
www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya
ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon
numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz).
Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.
80
Türkçe
Sorun giderme
Bu bölümde, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunlar
özetlenmektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız, bulunduğunuz
ülkedeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.
Sorun
Nedeni
Çözüm
Cihaz
çalışmıyor
Bir güç arızası
vardır ya da
cihazın bağlandığı
prizde elektrik
yoktur.
Güç kaynağının çalışıp çalışmadığını
kontrol edin. Çalışıyorsa, prizde
elektrik olup olmadığını anlamak için
prize başka bir cihaz takın.
Cihaz aşırı ısınmış
ve kendini
otomatik olarak
kapatmıştır.
Cihazın fişini prizden çekin ve kapatın.
Birkaç dakika soğumasını bekleyin.
Cihazın fişini tekrar prize takmadan
önce, giriş deliklerinin saç veya
toz dolayısıyla tıkanmadığından emin
olun.
Cihaz, takıldığı
Cihaz üzerinde belirtilen voltajın
prizin gerilimine yerel şebeke voltajıyla uygunluğunu
uygun olmayabilir. kontrol edin.
Cihazın elektrik
kordonu hasar
görmüş olabilir.
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir
tehlike oluşturmasını önlemek için
mutlaka Philips’in yetki verdiği bir
servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından
değiştirilmesini sağlayın.
81
82
2
3
4
5
83
www.philips.com
u
4222.002.7102.2
HP4686
1
A
E
B C D
English 6
Dansk 12
Deutsch 18
Ελληνικα 24
Español 31
Suomi 37
Français 42
Italiano 48
Nederlands 54
Norsk 60
HP4686
Português 66
Svenska 72
Türkçe 77
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at www.philips.
com/welcome.
The SalonStraight Control gives you full control over you hairstyle,
allowing you to look the way you want, everyday. It has a rubber handle
grip and variable temperature settings for maximum control. The
Ceramic-Tourmaline coated plates combined with the professional styling
temperature give perfect straight, shiny hair.
General description (Fig. 1)
A
B
C
D
E
Ceramic-Tourmaline coated plates
Power-on light
Temperature wheel
On/off slide switch
Hanging loop
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it
for future reference.
-
-
Danger
Keep the appliance away from water. Do not use it near or over
water contained in baths, washbasins, sinks etc. When you use the
appliance in a bathroom, unplug it after use. The proximity of water
presents a risk, even when the appliance is switched off.
Warning
Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance.
Check the condition of the mains cord regularly. Do not use the
appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
English
-
-
-
-
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
Keep the appliance away from non-heat-resistant surfaces and never
cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is
hot.
Keep the appliance away from flammable items.
Never leave the appliance unattended when it is connected to the
mains.
Caution
For additional protection, we advise you to install a residual current
device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This
RCD must have a rated residual operating current not higher than
30mA. Ask your installer for advice.
The straightening plates and the plastic parts near the plates reach a
high temperature quickly. Prevent the hot surfaces of the appliance
from coming into contact with your skin.
The maximum temperature occurs just after heating up. The actual
temperature during use may be lower.
Always unplug the appliance after use.
Wait until the appliance has cooled down before you store it.
Always switch off the appliance before you put it down, even if it is
only for a moment.
Do not wind the mains cord round the appliance.
Only use the appliance on dry hair.
Do not use the appliance on artificial hair.
Do not use the appliance for any other purpose than described in
this manual.
Do not leave the plates in your hair for more than a few seconds at a
time as this may cause damage to your hair.
Keep the straightening plates clean and free of dust, dirt and styling
products such as mousse, spray and gel. Dust, dirt and styling
-
English
products may cause damage to the ceramic-tourmaline coated
straightening plates.
The straightening plates have a ceramic-tourmaline coating. This
coating slowly wears away over time. This does not affect the
performance of the appliance.
If you use the appliance on colour-treated hair, the straightening plates
may stain.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Using the appliance
Straighteners are powerful styling tools and must always be used with
care.
As with all straighteners that reach salon-high temperatures, do not use
the appliance frequently to avoid damage to the hair. If you use the
straightener incorrectly or if you use it at the wrong temperature setting,
you could overheat your hair or even burn it. Always make sure you
select a temperature setting that is suitable for your hair type.
Straightening
1 Put the plug in the wall socket.
2 Set the on/off switch to ‘I’.
, The green power-on light goes on. Never leave the appliance unattended when it is plugged in. Always put
the appliance on a heat-resistant surface when it is heating up and
when it is hot.
3 Turn the temperature wheel to select the required temperature
setting (the thicker the line on the temperature wheel, the higher
the setting). Select a temperature setting that is suitable for your
hair type. (Fig. 2)
English
-
Always select a low setting when you use the straightener for the first
time.
For coarse, curly or hard-to-straighten hair, select a medium to
high setting.
For fine, medium-textured or softly waved hair, select a low to
medium setting.
Take extra care with pale, blonde, bleached or colour-treated hair, since
it is susceptible to damage at high temperature settings.
4 Let the appliance heat up for at least 30 seconds.
5 Comb or brush your hair so that it is disentangled and
smooth. (Fig. 3)
Use a comb to divide the hair into sections. Do not put too much hair in
one section.
Tip: It is better to section off the crown area and to straighten the hair
underneath first, followed by the top area.
6 Take a section that is not wider than 5cm. Place it between the
straightening plates and press the handles of the appliance firmly
together.
7 Slide the straightener down the length of the hair in 5 seconds,
from root to hair end, without stopping to prevent
overheating (Fig. 4).
8 Repeat this process after 20 seconds until you have achieved the
desired look.
9 Let your hair cool down. Do not comb or brush it before it has
cooled down, as this would ruin the hairstyle you have just created.
Cleaning
Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it
under the tap.
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Let the appliance cool down completely on a heat-resistant surface.
10
English
3 Clean the appliance with a damp cloth.
Storage
Never wind the mains cord round the appliance.
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Let the appliance cool down completely on a heat-resistant surface.
3 Store the appliance in a safe and dry place.You can also store the
appliance by hanging it from its hanging loop.
Environment
-
Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 5).
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer
Care Centre in your country (you find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could
encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with
the information below, contact the Philips Consumer Care Centre in your
country.
English 11
Problem
Possible cause
Solution
The
appliance
does not
work.
There is a power
failure or the
socket to which
the appliance is
connected is not
live.
Check if the power supply works. If
it does, plug in another appliance to
check whether the socket is live.
The mains cord is
damaged.
If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips
or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
12
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af
den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.
com/welcome.
Med SalonStraight Control opnår du fuld kontrol over din frisure, så du
kan se ud, som du vil - hver dag. Det har gummihåndtag og indstillelig
temperatur, der giver dig størst mulig kontrol. Kombinationen af
glatteplader med turmalinkeramisk belægning og en professionel
stylingtemperatur giver perfekt glat og glansfuldt hår.
Generel beskrivelse (fig. 1)
A
B
C
D
E
Glatteplader med turmalinkeramisk belægning
Lysindikator for tændt
Temperaturknap
On/off-kontakt
Ophængningskrog
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
-
-
Fare
Hold apparatet væk fra vand. Brug ikke apparatet i nærheden af eller
over vand i f.eks. badekar, håndvask osv. Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en
risiko, selv om apparatet er slukket.
Advarsel
Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
Kontrollér regelmæssigt, om ledningen er hel og ubeskadiget. Brug
ikke apparatet, hvis stik, ledning eller selve apparatet er beskadiget.
Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
Dansk 13
-
-
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat
følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de
ikke kan komme til at lege med det.
Hold apparatet væk fra overflader, der ikke er varmebestandige, og
dæk aldrig apparatet til med f.eks. håndklæder eller tøj, når det er
varmt.
Hold apparatet væk fra brandbare genstande.
Hold altid apparatet under opsyn, når det er sluttet til lysnettet.
Forsigtig
Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen
til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ (30 mA). Kontakt
eventuelt en el-installatør.
Glattepladerne og de omgivende plastikdele bliver hurtigt meget
varme. Undgå, at huden kommer i kontakt med apparatets varme
overflader.
Maksimumtemperaturen nås lige efter opvarmningen. Den faktiske
temperatur under brug kan være lidt lavere.
Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug.
Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
Sluk altid for apparatet, inden du lægger det fra dig, også selvom det
kun er for et kort øjeblik.
Rul aldrig ledningen op omkring apparatet.
Brug kun apparatet i tørt hår.
Brug aldrig apparatet i kunstigt hår.
Brug kun apparatet til de formål, der er beskrevet i denne vejledning.
Brug kun pladerne i håret nogle få sekunder ad gangen, da håret ellers
kan tage skade.
Sørg for at holde glattepladerne rene og fri for støv, snavs og
stylingprodukter som mousse, spray og gele. Støv, snavs og
stylingprodukter kan skade de turmalinkeramisk belagte glatteplader.
Glattepladerne har en turmalinkeramisk belægning. Belægningen slides
langsomt af med tiden, hvilket dog ikke påvirker apparatets ydeevne.
14
-
Dansk
Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan farven smitte af på
glattepladerne.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske
felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med
instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende,
ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Sådan bruges apparatet
Et fladjern er et kraftfuldt stylingværktøj og skal derfor altid anvendes med
forsigtighed.
Alle fladjern, der når høje temperaturer som hos frisøren, bør ikke bruges
for ofte, da det kan beskadige håret. Hvis du bruger fladjernet forkert
eller ved en forkert temperatur, risikerer du, at håret bliver for tørt eller
ligefrem brænder. Sørg altid for at vælge en temperatur, der passer til din
hårtype.
Udglatning
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Stil on/off-kontakten på “I”.
, Den grønne kontrollampe lyser. Lad aldrig apparatet være tændt uden opsyn. Det skal altid lægges på
et varmebestandigt underlag, mens det varmer op, og mens det er
varmt.
3 Drej temperaturknappen til den ønskede temperatur
(temperaturen stiger jo bredere stregen på temperaturknappen
bliver).Vælg en temperatur, der passer til din hårtype. (fig. 2)
- Vælg altid en lav temperatur, når du anvender fladjernet første gang.
- Til kraftigt, krøllet eller genstridigt hår skal du vælge medium til
høj temperatur.
- Til fint, almindeligt eller let krøllet hår skal du vælge lav til
medium temperatur.
Dansk 15
Vær ekstra forsigtig med lyst, blondt, bleget eller farvet hår, da disse
hårtyper lettere beskadiges ved høje temperaturer.
4 Lad apparatet varme op i mindst 30 sekunder.
5 Red eller børst håret godt igennem, så det ikke er filtret. (fig. 3)
Opdel håret i sektioner med en kam. Sørg for, at der ikke er for meget
hår i hver sektion.
Tip: Det anbefales at starte med håret i sider og nakke - og at glatte det
øverste til sidst.
6 Tag fat om en hårlok - ikke bredere end 5 cm - placér den mellem
glattepladerne, og pres håndtagene helt sammen.
7 Træk fladjernet gennem hele hårlokkens længde, fra rod til spids, på
5 sekunder uden ophold, for at undgå overophedning (fig. 4).
8 Gentag processen efter 20 sekunder, indtil du har opnået det
ønskede resultat.
9 Lad håret køle af.Vent med at rede eller børste det, indtil det er
helt afkølet, da du ellers risikerer at ødelægge den opnåede effekt.
Rengøring
Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles
under vandhanen.
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Lad apparatet køle helt af på et varmebestandigt underlag.
3 Rengør apparatet med en fugtig klud.
Opbevaring
Rul aldrig ledningen rundt om apparatet.
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Lad apparatet køle helt af på et varmebestandigt underlag.
16
Dansk
3 Opbevar apparatet et sikkert og tørt sted. Apparatet kan også
opbevares ved hjælp af ophængningskrogen.
Miljøhensyn
-
Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 5).
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips hjemmeside på adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte
“Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit
land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler.
Fejlfinding
Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde
på ved brug af apparatet. Kan du ikke løse problemet ved hjælp af
nedenstående informationer, bedes du kontakte dit lokale Philips
Kundecenter.
Problem
Mulig årsag
Løsning
Apparatet
fungerer
ikke.
Der er noget galt
med
strømforsyningen
eller den
stikkontakt,
apparatet er
tilsluttet.
Kontrollér, om strømforsyningen er i
orden. Hvis ja, så prøv at sætte et
andet apparat i stikkontakten for at
kontrollere, om den virker.
Dansk 17
Problem
Mulig årsag
Løsning
Netledningen er
beskadiget.
Hvis netledningen beskadiges, må
den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted
eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
18
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt
bitte unter www.philips.com/welcome.
Mit dem Philips SalonStraight Control haben Sie Ihr Styling voll im Griff,
so dass Sie jeden Tag so ausseehen, wie Sie es sich wünschen. Die
Grifffläche aus Gummi und variable Temperatureinstellungen sorgen für
maximale Kontrolle. Die Keramikplatten mit Turmalin-Beschichtung und
die professionelle Styling-Temperatur glätten Ihr Haar perfekt und
verleihen ihm extra Glanz.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
A
B
C
D
E
Keramikplatten mit Turmalin-Beschichtung
Betriebsanzeige
Temperaturregler
Ein-/Ausschalter
Aufhängeöse
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
-
-
Gefahr
Halten Sie das Gerät von Wasser fern! Verwenden Sie es niemals in
der Nähe von Wasser oder über gefüllten Waschbecken bzw.
Badewannen. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch im Badezimmer
sofort den Stecker aus der Steckdose, denn auch ein ausgeschaltetes
Gerät ist in der Nähe von Wasser eine Gefahr, solange sich der
Stecker in der Steckdose befindet.
Warnhinweis
Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
Deutsch 19
-
-
-
-
Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Unversehrtheit.
Verwenden Sie das Gerät keinesfalls, wenn der Netzstecker, das
Netzkabel oder das Gerät selbst defekt ist.
Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center
oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein OriginalErsatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie das Gerät fern von nicht hitzebeständigen Oberflächen
und bedecken Sie es nicht (z. B. mit einem Handtuch), solange es heiß
ist.
Halten Sie das Gerät fern von leicht entzündbaren Gegenständen.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es mit dem
Stromnetz verbunden ist.
Achtung
Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis,
der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA
verfügen. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
Die Glätterplatten und Kunststoffteile um die Platten werden sehr
schnell sehr heiß. Vermeiden Sie daher direkten Hautkontakt mit den
heißen Flächen.
Die Höchsttemperatur wird direkt nach dem Aufheizen angezeigt. Die
tatsächliche Temperatur während des Gebrauchs kann aber niedriger
sein.
Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
Schalten Sie das Gerät immer aus, auch wenn Sie es nur für einen
Augenblick aus der Hand legen.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
Verwenden Sie das Gerät nur bei trockenem Haar.
Wenden Sie das Gerät nicht an Kunsthaar an.
20
-
-
Deutsch
Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
Lassen Sie die Platten jeweils nicht länger als ein paar Sekunden im
Haar, da Sie Ihr Haar andernfalls beschädigen könnten.
Halten Sie die Glätterplatten sauber und frei von Staub, Schmutz
sowie Schaumfestiger, Stylingspray, Gel usw. Staub, Schmutz und
Stylingprodukte können die Turmalin-Beschichtung der Glätterplatten
beschädigen.
Die Glätterplatten haben eine Turmalin-Beschichtung, die sich im
Laufe der Zeit abnutzt. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Funktion
des Geräts.
Bei Anwendung in getöntem oder gefärbtem Haar können sich die
Glätterplatten verfärben.
Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß
und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung
gehandhabt wird.
Das Gerät benutzen
Haarglätter sind leistungsstarke Stylinggeräte und sind stets mit Vorsicht
zu verwenden.
Wie für alle Haarglätter, die Profi-Temperaturen erreichen, gilt auch für
dieses Gerät: Benutzen Sie es nicht zu häufig, um Haarschäden zu
vermeiden. Wenn Sie den Haarglätter unsachgemäß oder bei zu hoher
Temperatureinstellung anwenden, kann Ihr Haar austrocknen oder sogar
verbrennen. Wählen Sie immer eine Temperatur, die Ihrem Haartyp
entspricht.
Glätten
1 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2 Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf “I”.
, Die grüne Betriebsanzeige leuchtet. Deutsch 21
Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt. Legen Sie
das Gerät während es aufheizt oder solange es heiß ist nur auf
hitzebeständige Oberflächen.
3 Drehen Sie den Temperaturregler zum Einstellen der erforderlichen
Temperatur (je dicker der Strich auf dem Temperaturregler, desto
höher die Einstellung). Wählen Sie eine Temperatur, die Ihrem
Haartyp entspricht. (Abb. 2)
- Wählen Sie beim ersten Gebrauch des Haarglätters immer eine
niedrige Einstellung.
- Wählen Sie für sehr dickes, lockiges und schwer zu glättendes Haar
eine mittlere bis hohe Temperatureinstellung.
- Wählen Sie für feines, normales oder leicht welliges Haar eine
niedrige bis mittlere Temperatureinstellung.
Seien Sie besonders vorsichtig bei hellem, blondem, gebleichtem oder
coloriertem Haar, da dies leichter durch hohe Temperaturen beschädigt
wird.
4 Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Sekunden lang aufheizen.
5 Kämmen oder bürsten Sie Ihr Haar, damit es glatt und locker
fällt. (Abb. 3)
Teilen Sie Ihr Haar mit einem Kamm in Strähnen. Erfassen Sie dabei nicht
zu viel Haar in einer Strähne.
Tipp: Am besten teilen Sie zuerst das Haar oben auf dem Kopf ab und
glätten das darunter liegende Haar. Glätten Sie anschließend die oberen
Haarpartien.
6 Nehmen Sie eine höchstens 5 cm breite Haarsträhne, legen Sie sie
zwischen die Platten, und drücken Sie die Griffe fest zusammen.
7 Führen Sie das Gerät innerhalb von 5 Sekunden ohne
Unterbrechung vom Ansatz bis zu den Spitzen, um das Haar vor
Überhitzung zu schützen (Abb. 4).
8 Wiederholen Sie diesen Vorgang nach 20 Sekunden, bis Sie das
gewünschte Ergebnis erzielt haben.
22
Deutsch
9 Lassen Sie Ihr Haar abkühlen, bevor Sie es kämmen oder bürsten,
um den soeben erzielten Effekt zu erhalten.
Reinigung
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten;
spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Lassen Sie das Gerät auf einer hitzebeständigen Unterlage
vollständig abkühlen.
3 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
Aufbewahrung
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Lassen Sie das Gerät auf einer hitzebeständigen Unterlage
vollständig abkühlen.
3 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort auf.
Sie können das Gerät an der Aufhängeöse aufhängen.
Umweltschutz
-
Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen
Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz
bei (Abb. 5).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen
Sie bitte die Philips Website www.philips.com, oder setzen Sie sich mit
einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
Deutsch 23
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler.
Fehlerbehebung
In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim
Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe
der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie
sich bitte an das Philips Service Center in Ihrem Land.
Problem
Mögliche
Ursache
Lösung
Das Gerät
funktioniert
nicht.
Möglicherweise
liegt ein
Stromausfall vor
oder die
Steckdose, mit
der das Gerät
verbunden ist,
führt keinen
Strom.
Überprüfen Sie, ob die
Stromversorgung funktioniert. Falls
dies der Fall ist, schließen Sie ein
anderes Gerät an die Steckdose an,
um zu ermitteln, ob diese Strom
führt.
Das Netzkabel ist
beschädigt.
Ist das Netzkabel defekt, darf es nur
von einem Philips Service-Center
oder einer von Philips autorisierten
Werkstatt durch ein OriginalErsatzkabel ausgetauscht werden,
um Gefährdungen zu vermeiden.
24
Ελληνικα
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/
welcome.
Το SalonStraight Control σάς δίνει πλήρη έλεγχο στο φορμάρισμα των
μαλλιών σας ώστε να έχετε το στυλ που θέλετε, κάθε ημέρα. Διαθέτει
λαβή από καουτσούκ και μεταβλητές ρυθμίσεις θερμοκρασίας για
μέγιστο έλεγχο. Οι πλάκες με κεραμική επίστρωση και τουρμαλίνη σε
συνδυασμό με τη θερμοκρασία για επαγγελματικό φορμάρισμα σάς
παρέχουν τέλειο ίσιωμα και λαμπερά μαλλιά.
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
A
B
C
D
E
Πλάκες με κεραμική επίστρωση και τουρμαλίνη
Λυχνία λειτουργίας
Ροδάκι ρύθμισης θερμοκρασίας
Διακόπτης on/off
Γαντζάκι για κρέμασμα
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
-
-
Κίνδυνος
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το νερό. Μην τη χρησιμοποιείτε
κοντά ή πάνω από μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες κτλ. που
περιέχουν νερό. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, να
την αποσυνδέετε από την πρίζα μετά τη χρήση. Η εγγύτητα με
νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη.
Προειδοποίηση
Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί
στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
Ελληνικα 25
-
-
-
-
Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καλωδίου. Μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η
συσκευή έχουν υποστεί φθορά.
Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από
ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
Κρατάτε τη συσκευή μακριά από μη αντιθερμικές επιφάνειες και
μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή με οτιδήποτε (π.χ. πετσέτα ή
κάλυμμα) όταν είναι ζεστή.
Κρατάτε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα.
Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι
συνδεδεμένη στο ρεύμα.
Προσοχή
Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα
μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο
ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο
μηχανισμός θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένοντος
ρεύματος λειτουργίας όχι υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω
πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
Οι πλάκες ισιώματος και τα πλαστικά μέρη κοντά στις
πλάκες φτάνουν σε υψηλή θερμοκρασία γρήγορα. Αποφύγετε την
επαφή των ζεστών επιφανειών της συσκευής με το δέρμα σας.
Η μέγιστη θερμοκρασία επιτυγχάνεται αμέσως μετά τη θέρμανση.
Η πραγματική θερμοκρασία κατά τη χρήση ενδέχεται να είναι
μικρότερη.
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε
χρήση.
Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει.
26
-
-
Ελληνικα
Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την ακουμπήσετε κάπου,
ακόμα και εάν είναι για μια στιγμή.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός
από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Μην αφήνετε τις πλάκες στα μαλλιά σας για περισσότερο από
λίγα δευτερόλεπτα τη φορά καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά
στα μαλλιά σας.
Διατηρείτε τις πλάκες ισιώματος καθαρές και χωρίς σκόνη,
βρομιά και προϊόντα φορμαρίσματος, όπως αφρός, σπρέι και τζελ.
Η σκόνη, η βρομιά και τα προϊόντα φορμαρίσματος ενδέχεται να
προκαλέσουν βλάβη στις πλάκες ισιώματος με κεραμική
επίστρωση και τουρμαλίνη.
Οι πλάκες ισιώματος διαθέτουν κεραμική επίστρωση με
τουρμαλίνη. Η επίστρωση αυτή φθείρεται με το πέρασμα του
χρόνου. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.
Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βαμμένα μαλλιά, οι πλάκες
ισιώματος ενδέχεται να αποκτήσουν κηλίδες.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει
σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Χρήση της συσκευής
Οι ισιωτές μαλλιών είναι ισχυρά εργαλεία φορμαρίσματος και θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα με προσοχή.
Όπως με όλους τους ισιωτές μαλλιών που φτάνουν σε
επαγγελματικά υψηλές θερμοκρασίες, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
συχνά για να αποφύγετε τη φθορά των μαλλιών. Εάν
χρησιμοποιήσετε τον ισιωτή μαλλιών με λάθος τρόπο ή σε λάθος
θερμοκρασία, μπορεί να υπερθερμάνετε ή ακόμη και να κάψετε τα
Ελληνικα 27
μαλλιά σας. Επιλέγετε πάντα μια ρύθμιση θερμοκρασίας κατάλληλη
για τον τύπο των μαλλιών σας.
Ίσιωμα
1 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
2 Ρυθμίστε το διακόπτη on/off στη θέση ‘I’.
, Η πράσινη λυχνία λειτουργίας ανάβει. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι
συνδεδεμένη στην πρίζα. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω
σε αντιθερμική επιφάνεια όταν θερμαίνεται και όταν είναι ζεστή.
3 Γυρίστε το ροδάκι ρύθμισης θερμοκρασίας για να επιλέξετε την
απαιτούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας (όσο πιο παχιά είναι η
γραμμή στο ροδάκι ρύθμισης θερμοκρασίας, τόσο πιο υψηλή
είναι η θερμοκρασία). Επιλέξτε μια ρύθμιση θερμοκρασίας
κατάλληλη για τον τύπο μαλλιών σας. (Εικ. 2)
- Επιλέξτε μια χαμηλή ρύθμιση θερμοκρασίας όταν θα
χρησιμοποιήσετε τον ισιωτή μαλλιών για πρώτη φορά.
- Για μαλλιά με χοντρή τρίχα, κατσαρά ή δύσκολα στο ίσιωμα,
επιλέξτε μεσαία έως υψηλή ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Για μαλλιά με λεπτή ή μέτρια τρίχα ή μαλλιά ελαφρώς σπαστά,
επιλέξτε χαμηλή έως μεσαία ρύθμιση θερμοκρασίας.
Να προσέχετε ιδιαίτερα με τα θαμπά μαλλιά, τα ξανθά μαλλιά, τα
μαλλιά με ντεκαπάζ ή τα βαμμένα μαλλιά, καθώς είναι ευπαθή στις
υψηλές θερμοκρασίες.
4 Αφήστε τη συσκευή να θερμανθεί για τουλάχιστον 30
δευτερόλεπτα.
5 Χτενίστε ή βουρτσίστε τα μαλλιά σας για να τα
ξεμπλέξετε. (Εικ. 3)
Χρησιμοποιήστε μια χτένα για να χωρίσετε τα μαλλιά σε τούφες. Μην
κάνετε πολύ χοντρές τις τούφες.
Συμβουλή: Είναι προτιμότερο να διαχωρίσετε τη στεφάνη του κεφαλιού
για να ισιώσετε πρώτα τα μαλλιά που βρίσκονται από κάτω και ύστερα
αυτά που βρίσκονται στην κορυφή του κεφαλιού.
28
Ελληνικα
6 Πάρτε μια τούφα όχι φαρδύτερη από 5 εκ. Τοποθετήστε τη
ανάμεσα στις πλάκες ισιώματος και πιέστε σταθερά τις λαβές
της συσκευής.
7 Κυλήστε τον ισιωτή κατά μήκος των μαλλιών σας για 5
δευτερόλεπτα, από τις ρίζες ως τις άκρες, χωρίς να
σταματήσετε, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση (Εικ. 4).
8 Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μετά από 20 δευτερόλεπτα
μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
9 Αφήστε τα μαλλιά σας να κρυώσουν. Μην τα χτενίσετε ή τα
βουρτσίσετε προτού κρυώσουν, διότι αυτό μπορεί να
καταστρέψει το στυλ που μόλις δημιουργήσατε.
Καθαρισμός
Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο
υγρό, ούτε να την ξεπλένετε στη βρύση.
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την
πρίζα.
2 Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς επάνω σε αντιθερμική
επιφάνεια.
3 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.
Αποθήκευση
Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την
πρίζα.
2 Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς επάνω σε αντιθερμική
επιφάνεια.
3 Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές και ξηρό μέρος. Μπορείτε
επίσης να αποθηκεύσετε τη συσκευή κρεμώντας την από το
γαντζάκι για κρέμασμα.
Ελληνικα 29
Περιβάλλον
-
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 5).
Εγγύηση & σέρβις
Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το
τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον
τοπικό αντιπρόσωπό σας της Philips.
Οδηγός ανεύρεσης/επίλυσης προβλημάτων
Αυτό το κεφάλαιο συνοψίζει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που
μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να
επιλύσετε το πρόβλημα βάσει των παρακάτω πληροφοριών,
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips
στη χώρα σας.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Η συσκευή
δεν
λειτουργεί.
Υπάρχει
διακοπή
ρεύματος ή η
πρίζα στην
οποία έχει
συνδεθεί η
συσκευή δεν
λειτουργεί.
Ελέγξτε εάν υπάρχει παροχή
ρεύματος. Εάν υπάρχει, συνδέστε
μια άλλη συσκευή στην πρίζα για
να ελέγξετε εάν η πρίζα λειτουργεί.
30
Ελληνικα
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Το καλώδιο
έχει υποστεί
φθορά.
Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από ένα
κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο
από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς
αποφυγή κινδύνου.
Español 31
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para
sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
La plancha para el pelo SalonStraight Control le proporciona un control
total sobre su peinado y permitiéndole lucir siempre el aspecto que
desee. Dispone de un mango de goma y de posiciones de temperatura
variable para obtener un control máximo. Las placas con revestimiento
cerámico de turmalina, combinadas con la temperatura de moldeado
profesional, le proporcionarán un alisado perfecto y un cabello brillante.
Descripción general (fig. 1)
A
B
C
D
E
Placas alisadoras con revestimiento cerámico de turmalina
Piloto de encendido
Rueda de ajuste de temperatura
Botón de encendido/apagado
Anilla para colgar
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
-
-
Peligro
Mantenga el aparato alejado del agua. No lo use cerca o sobre el
agua contenida en bañeras, lavabos, fregaderos, etc. Cuando lo use en
un cuarto de baño, desenchufe el aparato después de usarlo, ya que
la proximidad del agua representa un riesgo aunque el aparato esté
apagado.
Advertencia
Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el
mismo se corresponde con el voltaje de red local.
Compruebe el estado del cable de alimentación con regularidad. No
utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio
aparato están dañados.
32
-
-
-
-
Español
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin
de evitar situaciones de peligro.
Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que
sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
Mantenga el aparato lejos de superficies no resistentes al calor y
nunca cubra el aparato (por ejemplo, con una toalla o ropa) mientras
esté caliente.
Mantenga el aparato lejos de objetos inflamables.
No deje nunca el aparato desatendido cuando esté enchufado a la
red.
Precaución
Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito
que suministre electricidad al cuarto de baño un dispositivo de
corriente residual (RCD) con una corriente residual de
funcionamiento que no exceda los 30 mA. Consulte a su electricista.
Las placas alisadoras y las piezas de plástico cercanas a las placas se
calientan mucho rápidamente. Evite que las superficies calientes del
aparato entren en contacto directo con su piel.
La máxima temperatura se alcanza justo después del proceso de
calentamiento. La temperatura real durante el uso puede bajar.
Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
Espere a que se enfríe el aparato antes de guardarlo.
Apague siempre el aparato cuando lo deje en algún sitio, aunque sólo
sea por un momento.
No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
Utilice el aparato sólo sobre el pelo seco.
No utilice el aparato sobre cabello artificial.
No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en
este manual.
No deje las placas en contacto con el cabello más de unos pocos
segundos cada vez, ya que podrían dañarlo.
Español 33
-
-
Mantenga las placas alisadoras limpias y sin polvo, suciedad ni
productos de peluquería como, por ejemplo, espuma moldeadora,
laca o gel, ya que podrían dañar las placas alisadoras con
revestimiento cerámico de turmalina.
Las placas alisadoras tienen un revestimiento cerámico con turmalina.
Este revestimiento se desgasta lentamente con el tiempo, aunque
esto no influye en el rendimiento del aparato.
Si se utiliza el aparato sobre cabello teñido, las placas alisadoras
pueden mancharse.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Uso del aparato
Las planchas para el pelo son herramientas potentes y deben utilizarse
con precaución.
Al igual que con todas las planchas que alcanzan altas temperaturas como
en la peluquería, no utilice este aparato con frecuencia para evitar dañar
el cabello. Si utiliza la plancha de forma incorrecta, podría calentar en
exceso el cabello o incluso quemarlo. Asegúrese siempre de seleccionar
una temperatura adecuada para su tipo de cabello.
Alisado
1 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
2 Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición ‘I’.
, El piloto verde de encendido se ilumina. No deje nunca el aparato desatendido cuando esté enchufado. Cuando
el aparato se esté calentando o esté caliente, colóquelo siempre sobre
una superficie resistente al calor.
3 Gire la rueda de ajuste de temperatura hasta alcanzar la posición
de temperatura deseada (cuanto más gruesa sea la línea de la rueda,
34
-
Español
mayor será la temperatura). Seleccione una posición de
temperatura adecuada para su tipo de cabello. (fig. 2)
Seleccione siempre una temperatura baja cuando use la plancha para
el pelo por primera vez.
Para cabello grueso, rizado o difícil de alisar, seleccione una posición
de media a alta.
Para cabello fino, de textura media o ligeramente ondulado,
seleccione una posición de media a baja.
Tenga especial cuidado con el cabello claro, rubio, decolorado o teñido,
ya que se puede dañar con temperaturas altas.
4 Deje que el aparato se caliente durante al menos 30 segundos.
5 Peine o cepille el cabello para desenredarlo y dejarlo suave. (fig. 3)
Utilice un peine para dividir el cabello en mechones. No ponga
demasiado cabello en un mechón.
Consejo: Es mejor separar la parte de la coronilla y alisar primero el cabello
de la parte inferior. A continuación, alise la parte superior.
6 Tome un mechón que no sea más ancho de 5 cm. Colóquelo entre
las placas alisadoras y junte firmemente los mangos del aparato.
7 Deslice la plancha a lo largo del pelo durante 5 segundos, desde la
raíz a las puntas, sin detenerse para evitar que se caliente en
exceso (fig. 4).
8 Repita este proceso después de 20 segundos hasta conseguir el
aspecto deseado.
9 Deje que su cabello se enfríe. No lo peine ni lo cepille hasta que se
haya enfriado, ya que de lo contrario estropearía el peinado que
acaba de crear.
Limpieza
No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos, ni lo enjuague
bajo el grifo.
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
Español 35
2 Deje enfriar totalmente el aparato sobre una superficie resistente
al calor.
3 Limpie el aparato con un paño húmedo.
Almacenamiento
No enrolle nunca el cable alrededor del aparato.
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Deje enfriar totalmente el aparato sobre una superficie resistente
al calor.
3 Guarde el aparato en un lugar seco y seguro. También puede
guardar el aparato colgándolo por la anilla.
Medio ambiente
-
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De
esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 5).
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
Guía de resolución de problemas
En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden
surgir. Si no puede resolver el problema con la siguiente información,
póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de
su país.
36
Español
Problema
Posible causa
Solución
El aparato
no funciona.
Hay un fallo en el
suministro de energía
o la toma de
corriente a la que se
ha conectado el
aparato no está activa.
Compruebe si la toma de
corriente funciona. Si es así,
enchufe otro aparato para
comprobar que la toma está
activa.
El cable de
alimentación está
dañado.
Si el cable de alimentación está
dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips,
con el fin de evitar situaciones
de peligro.
Suomi 37
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.
com/welcome.
SalonStraight Control -suoristajalla saat hiustyylisi hallintaasi. Siinä on
kuminen kahva ja useita lämpötila-asetuksia. Levyjen keraaminen
Tourmaline-pinnoite ja ammattitason muotoilulämpötila takaavat suorat ja
kiiltävät hiukset.
Laitteen osat (Kuva 1)
A
B
C
D
E
Keraamiset Tourmaline-pinnoitetut levyt
Virran merkkivalo
Lämpötilakiekko
Virran liukukytkin
Ripustuslenkki
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen
varalle.
-
-
Vaara
Älä kastele laitetta äläkä käytä sitä vettä täynnä olevan pesualtaan,
kylpyammeen tai muun astian päällä tai välittömässä läheisyydessä.
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen, sillä laitteessa on
jännitettä, vaikka virta olisi katkaistu.
Tärkeää
Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen
pistoke, virtajohto tai itse laite on vahingoittunut.
Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
38
-
-
Suomi
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Pidä laite erossa lämpöä kestämättömistä pinnoista. Älä koskaan peitä
kuumaa laitetta (esimerkiksi pyyhkeellä tai vaatteella).
Pidä laite erossa helposti syttyvistä materiaaleista.
Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin kun se on liitetty
sähköverkkoon.
Varoitus
Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on
oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.
Suoristuslevyt ja niiden lähellä olevat muoviosat lämpenevät nopeasti.
Varo, etteivät laitteen kuumat pinnat tule kosketuksiin ihosi kanssa.
Enimmäislämpötila saavutetaan heti lämmittämisen jälkeen. Varsinainen
lämpötila käytön aikana voi olla matalampi.
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
Anna laitteen jäähtyä ennen säilytykseen asettamista.
Katkaise laitteesta virta aina, ennen kuin lasket sen kädestäsi
hetkeksikin.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
Käytä laitetta vain kuiviin hiuksiin.
Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä anna levyjen koskettaa hiuksiasi enempää kuin muutaman
sekunnin kerrallaan, jotta hiuksesi eivät vahingoitu.
Pidä suoristuslevyt puhtaina pölystä, liasta ja muotoilutuotteista, kuten
muotovaahdosta, hiuslakasta ja geelistä. Pöly, lika ja muotoilutuotteet
voivat vahingoittaa keraamisia tourmaline-pinnoitettuja suoristuslevyjä.
Suoristuslevyissä on keraaminen tourmaline-pinnoite, joka kuluu
hitaasti käytössä. Kuluminen ei vaikuta laitteen tehoon.
Jos laitteella käsitellään värjättyjä hiuksia, suoristuslevyt saattavat
värjäytyä.
Suomi 39
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten
tutkimusten perusteella.
Käyttö
Suoristaja on tehokas muotoiluväline ja sitä on aina syytä käyttää varovasti.
Älä käytä säännöllisesti tätä tai mitään muuta suoristajaa, jonka lämpötila
nousee kampaamoissa käytettävälle tasolle, jotta hiukset eivät
vahingoittuisi. Jos käytät laitetta väärin, hiuksesi saattavat palaa. Valitse aina
hiustyypin mukainen lämpötila.
Suoristaminen
1 Työnnä pistoke pistorasiaan.
2 Käynnistä asettamalla virtakytkin asentoon l.
, Vihreä virran merkkivalo syttyy. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytkettynä
virtalähteeseen. Älä koskaan aseta lämpenevää tai kuumaa suoristinta
alustalle, joka ei ole kuumuudenkestävä.
3 Valitse haluamasi lämpötila lämpötilakiekolla (mitä paksumpi viiva,
sitä korkeampi lämpötila-asetus).Valitse hiustyypille sopiva
lämpötila. (Kuva 2)
- Valitse aina matala asetus, kun käytät suoristajaa ensimmäistä kertaa.
- Valitse karkeita, kiharia tai vaikeasti suoristettavia hiuksia varten
keskilämmin tai korkea lämpötila.
- Valitse ohuita, keskituuheita tai pehmeästi kihartuvia hiuksia varten
keskilämmin tai matala lämpötila.
Ole erityisen varovainen, jos hiukset ovat vaaleat, vaalennetut tai
värjätyt, koska ne vaurioituvat herkästi korkeassa lämpötilassa.
4 Anna laitteen lämmetä vähintään 30 sekunnin ajan.
5 Kampaa tai harjaa hiukset selviksi ja sileiksi. (Kuva 3)
Jaa hiukset kammalla osiin. Älä ota yhteen osaan liikaa hiuksia.
40
Suomi
Vinkki: Ensin kannattaa nostaa päälaelta hiukset ylös ja aloittaa
suoristaminen alahiuksista. Suorista sen jälkeen päällimmäiset hiukset.
6 Käsittele kerrallaan enintään 5 cm:n leveydeltä hiuksia. Aseta hiukset
suoristuslevyjen väliin ja purista laitteen kädensijat tiukasti yhteen.
7 Vedä suoristin hiusten juurista latvoihin asti noin 5 sekunnissa, jotta
hiukset eivät kuumene liikaa (Kuva 4).
8 Toista toimenpide 20 sekunnin välein, kunnes haluttu lopputulos on
saatu.
9 Anna hiusten jäähtyä. Älä kampaa tai harjaa hiuksia, ennen kuin ne
ovat jäähtyneet, sillä muuten voit pilata juuri luomasi hiustyylin.
Puhdistaminen
Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään
huuhtele sitä vesihanan alla.
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna laitteen jäähtyä kokonaan lämmönkestävällä alustalla.
3 Puhdista laite kostealla liinalla.
Säilytys
Älä koskaan kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna laitteen jäähtyä kokonaan lämmönkestävällä alustalla.
3 Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa.Voit säilyttää laitetta
myös ripustamalla sen ripustuslenkistä.
Ympäristöasiaa
-
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 5).
Suomi 41
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin
verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin
kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä
takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä
Philipsin jälleenmyyjään.
Vianmääritys
Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat.
Jos et onnistu ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota
yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun.
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei
toimi.
On ehkä sattunut
sähkökatkos tai
pistorasiaan ei
tule virtaa.
Tarkista pistorasian toimivuus
kytkemällä siihen jokin toinen laite.
Virtajohto on
vahingoittunut.
Jos virtajohto on vahingoittunut, se
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
42
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez vos produits sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Le lisseur SalonStraight Control vous permet de vous coiffer comme vous
le souhaitez pour créer chaque jour le look qui vous plaît. Il est doté
d’une poignée en caoutchouc et de différents niveaux de température
pour un contrôle optimal. Les plaques avec revêtement en céramique
tourmaline associées à une température de chauffe de qualité
professionnelle vous permettent d’obtenir des cheveux lisses et brillants.
Description générale (fig. 1)
A
B
C
D
E
Plaques avec revêtement en céramique tourmaline
Témoin lumineux
Réglage de la température
Bouton marche/arrêt
Anneau de suspension
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
-
-
Danger
Tenez l’appareil à l’écart de l’eau. Ne l’utilisez pas près d’une
baignoire, d’un lavabo ou d’un évier. Si vous utilisez l’appareil dans la
salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l’eau peut
présenter un risque pour l’utilisateur même si l’appareil est éteint.
Avertissement
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l’appareil correspond à la tension secteur locale.
Vérifiez régulièrement le cordon d’alimentation. N’utilisez jamais
l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou l’appareil lui-même
est endommagé.
Français 43
-
-
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
Ne posez pas l’appareil sur des surfaces sensibles à la chaleur et ne le
couvrez jamais (par exemple, d’une serviette ou d’un vêtement)
lorsqu’il est chaud.
Ne laissez pas l’appareil à proximité d’objets inflammables.
Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant qu’il est branché.
Attention
Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l’appareil sur une
prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA
dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
Les plaques lissantes et les éléments en plastique environnants sont
portés rapidement à haute température. Évitez tout contact entre les
surfaces chaudes et votre peau.
La température maximale est atteinte juste après l’opération de
chauffe. La température effective peut diminuer au cours de
l’utilisation.
Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
Attendez que l’appareil ait refroidi avant de le ranger.
Éteignez toujours l’appareil avant de le poser, même pour un court
instant.
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
Utilisez l’appareil uniquement sur cheveux secs.
N’utilisez pas l’appareil sur cheveux artificiels.
N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui qui est indiqué
dans ce manuel.
44
-
-
Français
Ne laissez pas les plaques plus de quelques secondes consécutives
sur vos cheveux, vous risqueriez de les abîmer.
Les plaques lissantes doivent être propres et ne doivent comporter
aucune trace de poussières ou de saletés, ni de produits coiffants tels
que mousse, spray ou gel. En effet, ceux-ci pourraient endommager
les plaques avec revêtement en céramique tourmaline.
Les plaques avec revêtement en céramique tourmaline présentent
une usure normale au fil du temps. Cela n’a aucune incidence sur les
performances de l’appareil.
Si vous utilisez l’appareil sur cheveux colorés, il est possible que les
plaques lissantes se tachent.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode
d’emploi.
Utilisation de l’appareil
Le lisseur est un appareil puissant et doit dès lors s’utiliser avec
précaution.
Comme tout appareil professionnel atteignant des températures élevées,
il est conseillé de ne pas l’employer trop souvent pour éviter d’abîmer le
cheveu. Si vous utilisez le lisseur de manière inadaptée ou si vous
sélectionnez une température incorrecte, vous risquez de surchauffer le
cheveu, voire de le brûler. Veillez à toujours sélectionner une température
adaptée à votre type de cheveu.
Lissage
1 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
2 Réglez le bouton marche/arrêt sur la position « I ».
, Le voyant d’alimentation vert s’allume. Français 45
Ne laissez jamais l’appareil branché sans surveillance. Posez-le toujours
sur une surface résistante à la chaleur lorsqu’il chauffe ou est à
température.
3 Tournez la molette de réglage de la température pour sélectionner
la température souhaitée (plus la ligne de la molette est épaisse,
plus la température est élevée). Sélectionnez une température
adaptée à votre type de cheveux. (fig. 2)
- Sélectionnez toujours un réglage bas lors de la première utilisation.
- Pour les cheveux épais, bouclés ou rebelles, sélectionnez une
température moyenne à élevée.
- Pour les cheveux fins, de texture moyenne ou légèrement ondulés,
sélectionnez une température moyenne à basse.
Soyez prudent si vos cheveux sont clairs, blonds, colorés ou décolorés
car une température élevée peut les abîmer.
4 Laissez l’appareil chauffer pendant au moins 30 secondes.
5 Démêlez vos cheveux au peigne ou à la brosse. (fig. 3)
Divisez-les en mèches à l’aide d’un peigne. Ne faites pas de mèches trop
épaisses.
Conseil : Commencez par lisser les mèches de la nuque et des côtés, puis
remontez vers le sommet du crâne.
6 Prenez une mèche de maximum 5 cm de large. Placez-la entre les
plaques lissantes et pressez fermement les poignées de l’appareil
l’une contre l’autre.
7 Faites glisser l’appareil en 5 secondes sur toute la longueur du
cheveu, de la racine à la pointe. Ne vous arrêtez pas, pour éviter de
surchauffer les cheveux (fig. 4).
8 Répétez ce geste après 20 secondes jusqu’à ce que vous obteniez
l’effet désiré.
9 Laissez vos cheveux refroidir. Évitez de les peigner ou de les
brosser lorsqu’ils sont chauds ; vos efforts seraient réduits à néant.
46
Français
Nettoyage
Ne plongez jamais l’appareil dans de l’eau, ni dans d’autres liquides et
ne le rincez pas sous le robinet.
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez l’appareil refroidir complètement sur une surface résistante
à la chaleur.
3 Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide.
Rangement
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez l’appareil refroidir complètement sur une surface résistante
à la chaleur.
3 Placez l’appareil dans un endroit sûr et sec.Vous pouvez aussi
ranger l’appareil en l’accrochant par son anneau de suspension.
Environnement
-
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 5).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à
l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs
Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone
correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas
de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous
auprès de votre revendeur Philips local.
Français 47
Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous
pouvez rencontrer avec l’appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre un
problème à l’aide des informations ci-dessous, contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays.
Problème
Cause possible
L’appareil ne L’alimentation électrique
fonctionne
ne fonctionne peut-être
pas.
pas ou la prise à laquelle
l’appareil est branché
n’est peut-être pas
alimentée.
Le cordon
d’alimentation est
endommagé.
Solution
Vérifiez si l’alimentation
électrique fonctionne en
branchant un autre appareil
sur la prise.
Si le cordon d’alimentation
est endommagé, il doit être
remplacé par Philips, un
Centre Service Agréé ou un
technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
48
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.
philips.com/welcome.
La piastra per capelli SalonStraight Control vi garantisce il controllo totale
dell’acconciatura, consentendovi ogni giorno di ottenere il look
desiderato. È dotata di impugnatura antiscivolo e impostazioni variabili
della temperatura per il massimo controllo. Le piastre rivestite in ceramica
e tormalina unite alla temperatura di livello professionale vi assicurano
capelli lisci e lucenti.
Descrizione generale (fig. 1)
A
B
C
D
E
Piastre rivestite in ceramica e tormalina
Spia alimentazione
Selettore della temperatura
Interruttore on/off
Gancio
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale
e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
-
-
Pericolo
Tenete l’apparecchio lontano dall’acqua. Non usate l’apparecchio
vicino a vasche da bagno, lavandini, ecc. contenenti acqua. Se usate
l’apparecchio nella stanza da bagno, scollegate la spina dalla presa
dopo l’uso. La presenza d’acqua può infatti risultare pericolosa anche
quando l’apparecchio è spento.
Avviso
Prima di collegare l’apparecchio, verificate che la tensione riportata
sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
Verificate periodicamente le condizioni del cavo di alimentazione.
Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di
alimentazione o l’apparecchio stesso siano danneggiati.
Italiano 49
-
-
-
-
-
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori
specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino
con l’apparecchio.
Tenete l’apparecchio lontano dalle superfici termosensibili e non
copritelo, ad esempio con asciugamani o indumenti, se ancora caldo.
Tenete l’apparecchio lontano da oggetti o prodotti infiammabili.
Non lasciate mai l’apparecchio incustodito quando è collegato alla
presa di corrente.
Attenzione
Per una maggiore protezione, vi consigliamo di installare sull’impianto
elettrico del bagno un dispositivo di corrente residua (RCD) non
superiore a 30 mA. Per ulteriori suggerimenti, rivolgetevi
all’installatore di fiducia.
Le piastre e le parti in plastica in prossimità delle piastre raggiungono
velocemente temperature elevate. Evitate il contatto delle superfici
surriscaldate con la pelle.
La temperatura massima viene raggiunta al termine del riscaldamento.
La temperatura effettiva durante l’utilizzo potrebbe essere inferiore.
Scollegate sempre il cavo di alimentazione dopo l’uso.
Lasciate raffreddare l’apparecchio prima di riporlo.
Spegnete sempre l’apparecchio prima di appoggiarlo, anche se solo
per un istante.
Non avvolgete il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
Usate l’apparecchio esclusivamente sui capelli asciutti.
Non usate l’apparecchio sui capelli artificiali.
Non usate l’apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel
presente manuale.
Utilizzate le piastre per pochi secondi alla volta per evitare di
danneggiare i capelli.
50
-
-
Italiano
Per evitare di danneggiare le piastre rivestite in ceramica e tormalina,
assicuratevi che siano sempre pulite e prive di polvere, sporco e
residui di prodotti fissanti come spray, mousse e gel.
Le piastre sono dotate di un rivestimento in ceramica e tormalina che
si consuma lentamente con il passare del tempo. Tuttavia, questo
fenomeno non compromette in alcun modo le prestazioni
dell’apparecchio.
Se utilizzate l’apparecchio per lo styling di capelli trattati con tinture,
le piastre potrebbero macchiarsi.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo
appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale
utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai
risultati scientifici attualmente disponibili.
Modalità d’uso dell’apparecchio
Le piastre per capelli sono strumenti molto potenti e devono essere
utilizzate sempre con la massima cautela.
Questo apparecchio, così come tutte le piastre per capelli che
raggiungono temperature molto elevate, non deve essere utilizzato
troppo spesso poiché potrebbe danneggiare i capelli. Se utilizzata in
modo errato o alla temperatura sbagliata, la piastra potrebbe
surriscaldare i capelli o addirittura bruciarli. Selezionate sempre una
temperatura adatta al vostro tipo di capelli.
Stiratura
1 Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
2 Impostate l’interruttore on/off su “I”.
, La spia verde di accensione si illumina. Non lasciate l’apparecchio incustodito se collegato alla presa di
corrente. Posizionate sempre l’apparecchio su una superficie
termoresistente quando la piastra è in fase di riscaldamento o è ancora
calda.
Italiano 51
3 Ruotate il selettore della temperatura per selezionare
l’impostazione desiderata (maggiore è lo spessore della linea sul
selettore, più elevata sarà la temperatura). Selezionate una
temperatura adatta al vostro tipo di capelli. (fig. 2)
- Quando utilizzate la piastra per la prima volta, selezionate una
temperatura bassa.
- Per capelli ribelli, molto ricci e difficili da stirare, selezionate una
temperatura medio-alta.
- Per capelli delicati, sottili o leggermente ondulati, selezionate
un’impostazione di temperatura medio-bassa.
Prestate particolare attenzione nel caso di capelli biondi, decolorati o
trattati, in quanto sono particolarmente delicati e sensibili alle alte
temperature.
4 Lasciate riscaldare l’apparecchio per almeno 30 secondi.
5 Pettinate o spazzolate i capelli per eliminare eventuali nodi. (fig. 3)
Utilizzate un pettine per dividere i capelli in ciocche sottili.
Consiglio È meglio stirare prima le ciocche sottostanti e procedere verso
quelle superiori.
6 Prendete una ciocca di 5 cm di larghezza, posizionatela tra le
piastre e premete energicamente le impugnature dell’apparecchio.
7 Fate scorrere la piastra per 5 secondi per tutta la lunghezza dei
capelli, dalle radici alle punte, senza fermarvi per evitare di
surriscaldare le ciocche (fig. 4).
8 Ripetete questa procedura dopo 20 secondi fino a ottenere il
risultato desiderato.
9 Lasciate raffreddare le ciocche. Attendete che i capelli si siano
raffreddati prima di pettinarli o spazzolarli per non rovinare la
pettinatura creata.
Pulizia
Non immergete l’apparecchio nell’acqua o in altri liquidi e non
risciacquatelo sotto l’acqua corrente.
52
Italiano
1 Spegnete l’apparecchio e staccate la spina.
2 Lasciate raffreddare completamente l’apparecchio su una superficie
termoresistente.
3 Pulite l’apparecchio con un panno umido.
Come riporre l’apparecchio
non avvolgete il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
1 Spegnete l’apparecchio e staccate la spina.
2 Lasciate raffreddare completamente l’apparecchio su una superficie
termoresistente.
3 Riponete l’apparecchio in un posto sicuro e asciutto. Potete anche
riporlo appendendolo all’apposito gancio.
Tutela dell’ambiente
-
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite
l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro
di raccolta ufficiale (fig. 5).
Garanzia e assistenza
Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi,
visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate
il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il
numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro
Paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro
rivenditore Philips.
Risoluzione dei guasti
In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti legati all’uso
dell’apparecchio. Se non riuscite a risolvere i problemi con le
informazioni seguenti, vi preghiamo di contattare il Centro Assistenza
Clienti Philips del vostro Paese.
Italiano 53
Problema
Possibile causa
Soluzione
L’apparecchio
non funziona.
È presente una
problema di
alimentazione
oppure la presa
alla quale è
collegato
l’apparecchio non
funziona.
Controllate che l’alimentazione
funzioni correttamente. In tal caso,
collegate un altro apparecchio alla
presa per verificare che sia
alimentata.
Il cavo di
alimentazione è
danneggiato.
Nel caso in cui il cavo di
alimentazione fosse danneggiato,
dovrà essere sostituito presso i
centri autorizzati Philips, i
rivenditori specializzati oppure da
personale debitamente qualificato,
per evitare situazioni pericolose.
54
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome.
De SalonStraight Control geeft u volledige controle over uw kapsel en
stelt u in staat er iedere dag zo uit te zien als u wilt. Het apparaat heeft
een rubberen handgreep en verschillende temperatuurstanden voor
volledige controle. De platen met keramische toermalijnen laag en de
professionele stylingtemperatuur zorgen voor perfect steil en glanzend
haar.
Algemene beschrijving (fig. 1)
A
B
C
D
E
Platen met keramische toermalijnen laag
Aan-lampje
Temperatuurinstelwieltje
Aan/uitknop
Ophangoog
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
-
-
Gevaar
Houd het apparaat uit de buurt van water. Gebruik dit apparaat niet
in de buurt van of boven een bad, wasbak, gootsteen enz. gevuld met
water. Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker
dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan
gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
Waarschuwing
Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt
met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
Controleer regelmatig of het netsnoer niet beschadigd is. Gebruik het
apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf
beschadigd is.
Nederlands 55
-
-
-
-
Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
Houd het apparaat uit de buurt van oppervlakken die niet
hittebestendig zijn en dek het apparaat nooit af als het heet is (bijv.
met een handdoek of kleding).
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare voorwerpen.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het op netspanning
is aangesloten.
Let op
Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te
installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom
voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet
hoger is dan 30 mA. Raadpleeg uw installateur.
De ontkrulplaten en de kunststof delen nabij deze platen worden snel
zeer heet. Voorkom dat de hete oppervlakken van het apparaat in
contact komen met uw huid.
De maximumtemperatuur wordt direct na het opwarmen bereikt.
Tijdens het gebruik kan de temperatuur lager liggen.
Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
Schakel het apparaat uit voordat u het neerlegt, al is het maar voor
even.
Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
Gebruik het apparaat alleen op droog haar.
Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in
deze gebruiksaanwijzing.
56
-
-
Nederlands
Houd de platen per keer nooit langer dan enkele seconden in uw
haar, omdat uw haar anders kan worden beschadigd.
Houd de ontkrulplaten schoon en vrij van stof, vuil en
stylingproducten zoals mousse, haarlak en gel. Stof, vuil en
stylingproducten kunnen de keramische toermalijnen laag van de
ontkrulplaten beschadigen.
De ontkrulplaten hebben een keramische toermalijnen laag. In de
loop der tijd slijt deze laag langzaam weg. Dit heeft geen invloed op
de prestaties van het apparaat.
Bij gebruik op gekleurd haar kunnen de ontkrulplaten verkleuren.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Het apparaat gebruiken
Ontkrullers zijn krachtige stylingapparaten en moeten daarom altijd
voorzichtig worden gebruikt.
Zoals bij andere ontkrullers die, net als bij de kapper, hoge temperaturen
bereiken, geldt ook voor dit apparaat dat u het niet te vaak mag
gebruiken om schade aan uw haar te voorkomen. Gebruikt u de
ontkruller niet op de voorgeschreven manier of kiest u niet de juiste
temperatuur, dan kan dit oververhitting of zelfs verbranding van het haar
tot gevolg hebben. Zorg ervoor dat u altijd een temperatuur kiest die
past bij uw haartype.
Ontkrullen
1 Steek de stekker in het stopcontact.
2 Zet de aan/uitknop op ‘I’.
, Het groene aan-lampje gaat branden. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het
stopcontact zit. Plaats het apparaat altijd op een hittebestendig
Nederlands 57
oppervlak wanneer het apparaat aan het opwarmen is en wanneer het
heet is.
3 Draai aan het temperatuurinstelwieltje om de gewenste
temperatuurstand te kiezen (hoe dikker de lijn op het
temperatuurinstelwieltje, hoe hoger de stand). Kies een
temperatuurstand die geschikt is voor uw haartype. (fig. 2)
- Kies altijd een lage temperatuurstand wanneer u de ontkruller voor
het eerst gebruikt.
- Kies een gemiddelde tot hoge stand voor stug, krullend of moeilijk te
ontkrullen haar.
- Kies een lage tot gemiddelde stand voor fijn, licht krullend of golvend
haar.
Wees extra voorzichtig met lichtgetint, blond, gebleekt of geverfd haar,
aangezien deze haartypen bij hoge temperaturstanden gevoelig zijn
voor beschadiging.
4 Laat het apparaat ten minste 30 seconden opwarmen.
5 Kam of borstel uw haar om het te ontwarren en soepel en glad te
maken. (fig. 3)
Verdeel het haar met een kam in lokken. Maak de lokken niet te dik.
Tip U kunt het beste het bovenste deel van het haar op de kruin vastzetten
en eerst het onderliggende haar ontkrullen.
6 Pak een lok van maximaal 5 cm breed. Plaats de lok tussen de
ontkrulplaten en knijp de handgrepen van het apparaat stevig
samen.
7 Begin bij de wortel en trek de ontkruller in 5 seconden langs de lok
naar beneden. Houd de ontkruller nergens stil, om oververhitting
van het haar te voorkomen (fig. 4).
8 Herhaal dit proces na 20 seconden totdat u het gewenste resultaat
hebt bereikt.
9 Laat uw haar afkoelen. Kam of borstel het haar niet voordat het
afgekoeld is, omdat u hierdoor het gecreëerde kapsel zou bederven.
58
Nederlands
Schoonmaken
Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof en spoel
het ook niet af onder de kraan.
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Laat het apparaat volledig afkoelen op een hittebestendig oppervlak.
3 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
Opbergen
Wikkel het netsnoer nooit om het apparaat.
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Laat het apparaat volledig afkoelen op een hittebestendig oppervlak.
3 Berg het apparaat op een veilige en droge plaats op. U kunt het
apparaat ook opbergen door het aan het ophangoog op te hangen.
Milieu
-
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 5).
Garantie & service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek
dan de Philips-website www.philips.nl, of neem contact op met het
Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer
in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care
Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u tegen kunt
komen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u er niet in slaagt het
Nederlands 59
probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie,
neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
Probleem
Mogelijke
oorzaak
Oplossing
Het
apparaat
werkt niet.
Er is een
stroomstoring of
het stopcontact
waarop het
apparaat is
aangesloten werkt
niet.
Controleer of de
stroomvoorziening naar behoren
werkt. Als dit het geval is, sluit dan
een ander apparaat aan om te
controleren of het stopcontact het
doet.
Het netsnoer is
beschadigd.
Indien het netsnoer beschadigd is,
moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of
personen met vergelijkbare
kwalificaties om gevaar te
voorkomen.
60
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte
av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.
philips.com/welcome.
SalonStraight Control gir deg full kontroll over frisyren. Du kan få den
frisyren du vil ha, hver dag. Den har gummihåndtak og variable
temperaturinnstillinger for maksimal kontroll. Platene med keramisk
turmalin-belegg, kombinert med den profesjonelle friseringstemperaturen
gir perfekt, rett og blankt hår.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A
B
C
D
E
Plater med keramisk turmalin-belegg
På-lampe
Temperaturhjul
Av/på-skyvebryter
Hengeløkke
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
-
-
Fare
Hold apparatet unna vann. Ikke bruk det i nærheten av eller over
vann i badekar, vasker, kummer osv. Når du bruker apparatet på badet,
må du ta ut kontakten etter bruk. Nærheten til vann er en risiko, selv
om apparatet er slått av.
Advarsel
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
Kontroller ledningen jevnlig. Ikke bruk apparatet hvis støpselet,
ledningen eller selve apparatet er skadet.
Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
Norsk 61
-
-
-
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
Hold apparatet unna overflater som ikke er varmebestandige, og dekk
aldri til apparatet med noe (f.eks. et håndkle eller et klesplagg) når det
er varmt.
Hold apparatet unna brannfarlige stoffer.
La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er koblet til strømnettet.
Viktig
Vi anbefaler at du installerer en reststrømsenhet (RCD) i den
elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et
spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be
installatøren om råd.
Platene på rettetangen og plastdelene nær platene blir raskt svært
varme. Unngå at de varme overflatene kommer i kontakt med huden.
Maksimumstemperaturen nås rett etter at apparatet varmes opp. Den
faktiske temperaturen når det brukes, kan være lavere.
Koble alltid fra apparatet etter bruk.
Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
Slå alltid av apparatet før du legger det fra deg, selv om det bare er
for et øyeblikk.
Ikke surr ledningen rundt apparatet.
Apparatet skal bare brukes på tørt hår.
Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i
denne veiledningen.
Ikke la platene være i kontakt med håret i mer enn noen sekunder
om gangen. Dette kan skade håret.
Sørg for at platene på rettetangen er rene og fri for støv, smuss eller
stylingprodukter som mousse, spray og gelé. Støv, smuss og
stylingprodukter kan skade retteplatene med keramisk turmalinbelegg.
62
-
Norsk
Retteplatene har et keramisk turmalin-belegg. Dette belegget slites
sakte vekk over tid. Det påvirker ikke ytelsen til apparatet.
Hvis apparatet brukes på farget hår, kan retteplatene bli flekkete.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.
Bruke apparatet
Rettetenger er kraftige friseringsverktøy og bør alltid brukes med
forsiktighet.
Som med alle rettetenger som når høye temperaturer, bør ikke apparatet
brukes ofte. Dette for å unngå å skade håret. Hvis du bruker rettetangen
feil, eller hvis du bruker feil temperaturinnstilling, kan du overopphete
håret og til og med svi det. Kontroller alltid at du velger en
temperaturinnstilling som passer til din hårtype.
Retting
1 Sett støpselet inn i stikkontakten.
2 Sett av/på-bryteren til I.
, Den grønne på-lampen lyser. Hold alltid oppsyn med apparatet mens det er koblet til strømkilden.
Sett alltid apparatet på en varmebestandig overflate når det varmes
opp, og når det er varmt.
3 Vri temperaturhjulet for å velge ønsket temperaturinnstilling (jo
tykkere linjen på temperaturhjulet er, desto høyere er innstillingen).
Velg en temperaturinnstilling som passer til hårtypen din. (fig. 2)
- Velg alltid en lav temperatur når du bruker rettetangen for første
gang.
- Velg en middels til høy temperatur til tykt hår, krøllete hår og hår som
er vanskelig å glatte.
- Velg en middels til lav temperatur til tynt hår, middels tykt hår eller hår
som er litt bølgete.
Norsk 63
Vær ekstra forsiktig med lyst, blondt, bleket eller farget hår. Det kan
lettere skades på høye temperaturinnstillinger.
4 La apparatet varmes opp i minst 30 sekunder.
5 Gre håret med kam eller børste, slik at det er rett og uten
floker. (fig. 3)
Del håret i deler med en kam. Ikke ha for mye hår i en del.
Tips: Det er best å skille ut håret rundt kronen og rette håret under først.
Deretter kan håret på toppen rettes.
6 Ta en del som ikke er bredere enn 5 cm. Legg den mellom
retteplatene og trykk håndtakene på apparatet godt sammen.
7 Skyv rettetangen nedover håret i 5 sekunder, fra rot til tupp, uten å
stoppe. Dette for å unngå overoppheting (fig. 4).
8 Gjenta denne prosessen etter 20 sekunder til håret har fått ønsket
utseende.
9 La håret avkjøles. Ikke gre eller børst håret før det er avkjølt, ellers
ødelegges den nye frisyren.
Rengjøring
Apparatet må ikke senkes ned i vann eller annen væske, og det må
heller ikke skylles under rennende vann.
1 Slå apparatet av og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 La apparatet avkjøles helt på et varmebestandig underlag.
3 Rengjør apparatet med en fuktig klut.
Oppbevaring
Surr aldri ledningen rundt apparatet.
1 Slå apparatet av og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 La apparatet avkjøles helt på et varmebestandig underlag.
64
Norsk
3 Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted. Du kan også
oppbevare apparatet ved å henge det opp i hengeløkken.
Miljø
-
Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger.
Lever det på en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til
med å ta vare på miljøet (fig. 5).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem
med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du
kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen
forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philipsforhandler.
Feilsøking
Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene du kan komme
borti med apparatet. Hvis du ikke klarer å løse problemet med
informasjonen nedenfor, kan du ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte
der du bor.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet
virker ikke.
Det er et problem
med strømmen,
eller det er ikke
strøm i
stikkontakten som
apparatet er koblet
til.
Kontroller strømtilførselen. Hvis
den fungerer, kobler du til et annet
apparat for å kontrollere om
kontakten har strøm.
Norsk 65
Problem
Mulig årsak
Løsning
Strømledningen er
skadet.
Hvis ledningen er ødelagt, må den
alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av
Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige
situasjoner.
66
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para poder beneficiar
de todas as vantagens da assistência Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
O SalonStraight Control oferece-lhe total controlo sobre o seu
prenteado, permitindo que tenha o visual que quiser, todos os dias. Tem
com uma pega em borracha e posições de temperatura variárveis para
um máximo controlo. As placas revestidas a cerâmica e turmalina
combinadas com a temperatura de penteados profissionais oferecem-lhe
um visual perfeitamente liso e brilhante.
Descrição geral (fig. 1)
A
B
C
D
E
Placas revestidas a cerâmica-turmalina
Luz de alimentação
Roda de temperatura
Interruptor ligar/desligar
Argola de suspensão
Importante
Leia este manual do utilizador com atenção, antes de utilizar o aparelho e
guarde-o para uma eventual consulta futura.
-
-
Perigo
Mantenha o aparelho afastado da água. Não o utilize perto ou sobre
banheiras, lavatórios, bacias, etc. que contenham água. Quando utilizar
este aparelho na casa de banho, desligue-o após cada utilização. A
proximidade da água representa sempre um risco, mesmo se o
aparelho estiver desligado.
Aviso
Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem
eléctrica local antes de o ligar.
Verifique regularmente o estado do fio de alimentação. Não utilize o
aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou o próprio aparelho
estiverem danificados.
Português 67
-
-
-
Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído da Philips, por
um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta
de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada
supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com
o aparelho.
Mantenha o aparelho afastado de superfícies que não sejam
resistentes ao calor e nunca cubra o aparelho (por exemplo, uma
toalha ou roupa) quando estiver quente.
Mantenha o aparelho afastado de produtos inflamáveis.
Nunca deixe o aparelho sozinho quando estiver ligado à corrente.
Atenção
Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo
de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a
casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal
não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
As placas de alisamento e as peças plásticas junto das placas atingem
temperaturas elevadas rapidamente. Evite o contacto entre a
superfície quente do aparelho e a sua pele.
A temperatura máxima é atingida pouco depois do aquecimento. A
temperatura real durante a utilização pode ser mais reduzida.
Desligue sempre da corrente após cada utilização.
Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
Desligue sempre o aparelho antes de o pousar, mesmo que seja
apenas por breves instantes.
Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos.
Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste
manual.
Não deixe as placas no cabelo durante mais do que alguns segundos
de cada vez, para evitar que o seu cabelo se estrague.
68
-
-
Português
Mantenha as placas de alisamento limpas e sem poeiras, sujidade e
produtos de beleza como espuma, spray e gel. A poeira, a sujidade e
os produtos de beleza podem danificar as placas de alisamento com
revestimento cerâmico.
As placas de alisamento possuem um revestimento cerâmico. Este
revestimento desgasta-se lentamente com o passar do tempo, o que
não afecta o desempenho do aparelho.
Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de
alisamento podem ficar manchadas.
Campos Electromagnéticos — EMF (Electro Magnetic
Fields)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo
com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho
proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas
científicas actualmente disponíveis.
Utilizar o aparelho
Os alisadores são aparelhos potentes e devem ser sempre utilizados com
cuidado.
Tal como todos os alisadores que atingem temperaturas profissionais, não
utilize o aparelho frequentemente para evitar danos no seu cabelo. Se
utilizar o alisador incorrectamente ou com a temperatura errada, poderá
sobreaquecer ou até queimar o seu cabelo. Certifique-se sempre de que
selecciona uma posição de temperatura adequada para o seu tipo de
cabelo.
Alisar
1 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
2 Regule o botão ligar/desligar para ‘I’.
, A luz vermelha acende-se para indicar que está ligado. Nunca deixe o aparelho sem vigilância enquanto está ligado à corrente.
Nunca coloque o aparelho numa superfície que não seja resistente ao
calor, enquanto está a aquecer ou enquanto estiver quente.
Português 69
3 Rode a roda de temperatura para seleccionar a posição de
temperatura pretendida (quanto mais grossa for a linha na roda de
temperatura, mais alta é a definição). Seleccione uma temperatura
que seja adequada ao seu tipo de cabelo. (fig. 2)
- Seleccione sempre um nível de temperatura baixo quando utilizar o
alisador pela primeira vez.
- Para cabelo grosso, encaracolado ou difícil de alisar, seleccione uma
posição média-alta.
- Para cabelo fino, de textura média ou suavemente ondulado,
seleccione uma posição média-baixa.
Tenha um cuidado especial com cabelo esbranquiçado, loiro,
descolorado ou pintado, pois pode danificar-se a temperaturas elevadas.
4 Deixe que o aparelho aqueça durante, no mínimo, 30 segundos.
5 Penteie ou escove o cabelo para o desembaraçar e amaciar. (fig. 3)
Utilize um pente para dividir o cabelo em madeixas. Não faça madeixas
muito grossas.
Sugestão: É melhor deixar o alto da cabeça para o fim e começar a alisar o
cabelo por baixo primeiro, seguido do alto da cabeça.
6 Não faça madeixas com mais de 5 cm de largura. Coloque a
madeixa entre as placas de alisamento e aperte firmemente as
pegas do aparelho.
7 Faça deslizar o alisador através do comprimento do cabelo em 5
segundos, da raiz até às pontas, sem parar para evitar o
sobreaquecimento (fig. 4).
8 Repita este processo passados 20 segundos até obter o efeito
desejado.
9 Deixe o cabelo arrefecer. Não penteie nem escove o cabelo antes
de ter arrefecido para não estragar o efeito que acabou de dar ao
cabelo.
70
Português
Limpeza
Nunca mergulhe o aparelho em água ou noutro líquido, nem o enxagúe
à torneira.
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Deixe o aparelho arrefecer por completo sobre uma superfície
resistente ao calor.
3 Limpe o aparelho com um pano húmido.
Arrumação
Nunca enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Deixe o aparelho arrefecer por completo sobre uma superfície
resistente ao calor.
3 Guarde o aparelho num local seco e seguro. Também pode guardar
o aparelho pendurando-o pela argola adequada.
Ambiente
-
Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no
final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 5).
Garantia e assistência
Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o
Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de
Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone
no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência
no seu país, dirija-se o seu representante Philips local.
Resolução de problemas
Este capítulo resume alguns dos problemas mais comuns que pode
encontrar no aparelho. Se não conseguir resolver o problema através das
Português 71
indicações dadas a seguir, contacte o Centro de Atendimento ao Cliente
Philips no seu país.
Problema
Causa provável
Solução
O aparelho
não
funciona.
Ocorreu uma
falha de
corrente ou a
tomada à qual
está ligado o
aparelho não
tem corrente.
Verifique se a fonte de
alimentação funciona. Se funcionar,
ligue outro aparelho para verificar se
a tomada tem corrente.
O fio de
Se o fio estiver danificado, deve ser
alimentação está sempre substituído da Philips, por um
danificado.
centro de assistência autorizado da
Philips ou por pessoal devidamente
qualificado para se evitarem situações
de perigo.
72
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.
philips.com/welcome.
SalonStraight Control ger dig fullständig kontroll över din frisyr, så att du
kan se ut som du vill, varje dag. Den har ett handtag med gummigrepp
och olika temperaturinställningar för maximal kontroll. Plattorna med
keramisk turmalinbeläggning i kombination med den professionella
stylingtemperaturen ger dig perfekt, rakt, glänsande hår.
Allmän beskrivning (Bild 1)
A
B
C
D
E
Plattor med keramisk turmalinbeläggning
Strömlampa
Temperaturhjul
På/av-skjutreglage
Upphängningsögla
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
den för framtida bruk.
-
-
Fara
Håll apparaten borta från vatten. Använd den inte i närheten av eller
ovanför vatten i badkar, handfat, diskbänkar e.d. Om du använder
apparaten i ett badrum ska du dra ut kontakten efter användning.
Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten är avstängd.
Varning
Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter
apparaten.
Kontrollera nätsladden regelbundet. Använd inte apparaten om
stickproppen, nätsladden eller apparaten är skadad.
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
Svenska 73
-
-
-
Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
Håll apparaten borta från värmekänsliga ytor. Täck aldrig över den
med något (som en handduk eller kläder) när den är varm.
Håll apparaten borta från brandfarliga material.
Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
Var försiktig
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en
jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet.
Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30
mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
Plattorna som gör håret rakt och plastdelarna nära plattorna blir
snabbt väldigt varma. Se till att apparatens värmedelar inte kommer i
kontakt med huden.
Apparaten har högst temperatur precis när den värmts upp.
Temperaturen under själva användningen kan vara lägre.
Dra alltid ut nätsladden efter användning.
Vänta tills apparaten har svalnat innan du lägger undan den.
Stäng alltid av apparaten innan du lägger ifrån dig den, även om det
bara är för en kort stund.
Linda inte nätsladden runt apparaten.
Apparaten får endast användas på torrt hår.
Använd inte apparaten på konstgjort hår.
Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i
den här användarhandboken.
Låt inte håret ligga mellan plattorna i mer än ett par sekunder åt
gången, annars kan håret skadas.
Håll värmeplattorna rena och torka bort damm, smuts och
stylingprodukter som mousse, spray och gelé. Sådana partiklar kan
skada den keramiska turmalinbeläggningen på plattorna.
Plattorna har en keramisk turmalinbeläggning som sakta nöts ut med
tiden. Detta påverkar inte apparatens funktion.
74
-
Svenska
Om du använder apparaten på färgat hår kan det bli fläckar på
plattorna.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och
enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att
använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Använda apparaten
Plattänger är kraftfulla stylingredskap och måste alltid användas med
försiktighet.
Som med alla plattänger som når lika höga temperaturer som de i
frisersalonger bör du inte använda apparaten för ofta, eftersom det kan
skada ditt hår. Om du använder apparaten på fel sätt, eller om du
använder fel temperaturinställning kan håret överhettas eller t.o.m.
brännas. Se alltid till att du väljer en temperaturinställning som passar din
hårtyp.
Plattning
1 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
2 Ställ in strömbrytaren på läget I.
, Den gröna strömlampan tänds. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till vägguttaget.
Lägg alltid apparaten på en värmetålig yta när den värms upp eller när
den är varm.
3 Välj önskad temperatur genom att vrida temperaturhjulet till
önskad inställning (ju tjockare linje på temperaturhjulet desto högre
inställning).Välj en temperaturinställning som passar din
hårtyp. (Bild 2)
- Välj alltid en låg temperaturinställning när du använder plattången för
första gången.
- För hår som är tjockt, lockigt eller svårt att göra rakt bör du välja en
temperaturinställning på medel till hög.
Svenska 75
-
För fint hår, normalt hår eller mjukt vågigt hår bör du välja en
temperaturinställning på medel till låg.
Var extra försiktig med ljust, blont, blekt och färgat hår, eftersom de
hårtyperna lätt tar skada vid höga temperaturer.
4 Låt apparaten värmas upp i minst 30 sekunder.
5 Kamma eller borsta håret så att det är utrett och slätt. (Bild 3)
Använd en kam och dela in håret i sektioner. Ta inte alltför mycket hår i
varje sektion.
Tips: Det är bättre att fästa upp håret på hjässan och platta ut det undre
håret först. Platta sedan ut det övre håret.
6 Ta en hårsektion som inte är bredare än 5 cm. Lägg den mellan
plattorna och tryck ihop tångens handtag ordentligt.
7 För plattången nedåt längs håret i 5 sekunder från hårbotten mot
hårtopparna utan att göra uppehåll, så håret inte överhettas (Bild 4).
8 Upprepa efter 20 sekunder tills håret fått önskat utseende.
9 Låt håret svalna. Kamma eller borsta inte håret förrän det svalnat,
eftersom det förstör den frisyr du just skapat.
Rengöring
Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska och skölj
den inte under kranen.
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Låt apparaten svalna helt på en värmetålig yta.
3 Rengör apparaten med en fuktig trasa.
Förvaring
Linda inte nätsladden runt apparaten.
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Låt apparaten svalna helt på en värmetålig yta.
76
Svenska
3 Förvara apparaten på en säker och torr plats. Du kan även förvara
apparaten genom att hänga upp den i upphängningsöglan.
Miljön
-
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 5).
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med
apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller
kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder
du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Felsökning
I det här kapitlet finns en översikt över de vanligaste problemen som kan
uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av
nedanstående information kan du kontakta kundtjänst i ditt land.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Apparaten
fungerar
inte.
Det är
strömavbrott
eller också har
eluttaget som
apparaten är
kopplad till
ingen ström.
Kontrollera att det inte är
strömavbrott. Om det inte är det
kontrollerar du att uttaget fungerar
genom att ansluta en annan apparat.
Nätsladden är
skadad.
Om nätsladden är skadad måste den
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud eller
liknande behöriga personer för att
undvika olyckor.
Türkçe 77
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips
tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu
adreste kaydettirin: www.philips.com/welcome.
SalonStraight Control saçınız üzerinde size tam kontrol vererek her gün
istediğiniz şekilde görünmenizi sağlar. Maksimum kontrol için kauçuk tutma
kolu ve değiştirilebilir sıcaklık ayarları bulunmaktadır. Seramik Turmalin kaplı
plakalar ile birlikte, profesyonel şekillendirme sıcaklığı sayesinde düz ve
parlak saçlara sahip olabilirsiniz.
Genel Açıklamalar (Şek. 1)
A
B
C
D
E
Seramik Turmalin kaplı plakalar
Güç açık ışığı
Sıcaklık düğmesi
Açma/kapama sürgüsü
Asma kancası
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
-
-
Tehlike
Cihazı sudan uzak tutun. Bu ürünü banyo, küvet, lavabo gibi ıslak
yerlerin yakınında kullanmayın. Cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini
prizden çekin. Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike
oluşturur.
Uyarı
Cihazı fişe takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki
şebeke gerilimiyle uygun olup olmadığını kontrol edin.
Elektrik kordonunu düzenli olarak kontrol edin. Cihazın elektrik
kordonu, fişi veya kendisi hasar görürse kesinlikle kullanmayın.
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
78
-
-
-
Türkçe
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları
dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve
tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Cihazı, ısıya dayanıklı olmayan yüzeylerin üzerine koymayın ve sıcakken
üzerine havlu veya elbise gibi eşyalar bırakmayın.
Cihazı yanıcı maddelerden uzak tutun.
Cihazı, ana şebeke elektriğine bağlıyken denetimsiz bırakmayın.
Dikkat
Daha fazla korunma için, banyonuzu besleyen elektrik devresine bir
kaçak akım cihazı (RCD) taktırmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD,
nominal 30mA kaçak akım değerini aşmamalıdır. Tavsiyeler için bir
elektrik teknisyenine başvurun.
Düzleştirme plakaları ve bunların yanındaki plastik parçalar hızlı bir
biçimde ısınır. Cihazın sıcak yüzeylerinin cildinize temas etmemesine
dikkat edin.
Isınmadan hemen sonra maksimum sıcaklığa erişilir. Kullanım sırasındaki
gerçek sıcaklık daha düşük olabilir.
Kullanım sonrasında, cihazı her zaman prizden çekin.
Cihazı saklamadan önce, soğumasını bekleyin.
Cihazı, kısa süreliğine bile olsa, elinizden bırakmadan önce mutlaka
kapatın.
Kordonu cihazın etrafına sarmayın.
Cihazı sadece kuru saçta kullanın.
Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
Saçınıza zarar verebileceği için, plakaları saçınızda birkaç saniyede fazla
tutmayın.
Düzleştirme plakalarını temiz tutun ve toz, kir ve krem, sprey ve jel gibi
şekillendirme ürünlerine karşı koruyun. Toz, kir ve şekillendirme
ürünleri seramik turmalin kaplı düzleştirme plakalarına zarar verebilir.
Düzleştirme plakaları seramik turmalin kaplamalıdır. Bu kaplama zaman
içinde yavaşça aşınır. Bu durum cihazın performansını etkilemez.
Cihaz, boyalı saçlarla kullanıldığında düzleştirme plakası lekelenebilir.
Türkçe 79
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla
uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Cihaz kullanım
Saç düzleştirme cihazları kuvvetli şekillendirme araçları olduklarından,
kullanırken dikkatli olun.
Yüksek sıcaklıklara ulaşan tüm düzleştiriciler gibi, saçlarınızın zarar
görmesini engellemek için bu cihazı da çok sık kullanmayın. Düzleştiriciyi
yanlış kullanıyorsanız veya yanlış ısı derecesi kullanılıyorsa, saçınızı aşırı
kurutabilir hatta yakabilirsiniz. Mutlaka saç tipiniz için uygun olan sıcaklığı
seçin.
Düzleştirme
1 Fişi prize takın.
2 Açma/kapama düğmesini ‘I’ konumuna getirin.
, Yeşil güç lambası yanar. Cihazı fişi prize takılı halde bırakmayın. Cihaz ısınırken ya da ısındıktan
sonra mutlaka sıcağa karşı dayanıklı yüzeyler üzerine bırakın.
3 Sıcaklık düğmesini uygun konuma çevirerek istediğiniz sıcaklığı
ayarlayın (sıcaklık düğmesindeki çizgi kalınlaştıkça, sıcaklık artar).
Mutlaka saç tipiniz için uygun olan sıcaklığı seçin. (Şek. 2)
- Saç düzleştiricisini ilk kez kullanırken, mutlaka en düşük sıcaklık
seviyesinden başlayın.
- Kalın telli, kıvırcık ve inatçı saçlar için, orta sıcaklık ile yüksek sıcaklık
arasında bir ayar seçin.
- İnce, normal ya da yumuşak dalgalı saçlar için, orta ile düşük sıcaklık
arasında bir sıcaklık ayarı seçin.
Açık renkli, sarı, röfleli veya boyalı saçlar çok yüksek sıcaklık ayarlarına
karşı hassas olduklarından dikkatli olun.
4 Cihazın en az 30 saniye ısınmasını bekleyin.
5 Saçınızı tarayarak veya fırçalayarak karışıklıkları açın. (Şek. 3)
80
Türkçe
Saçınızı tarak yardımı ile tutamlara ayırın. Tutamlardaki saç miktarının eşit
olmasına özen gösterin.
İpucu: Saçınızı düzleştirmeye ilk olarak taç bölümünü atlayarak, alt kısmından
başlayın. Daha sonra üst kısımlara geçin.
6 Ayırdığınız tutam 5 cm’den daha geniş olmasın. Ayırdığınız tutamı
düzleştirici plakalar arasına yerleştirerek cihazın tutma yerlerinden
dikkatlice bastırın.
7 5 saniye içinde düzleştirici plakaları saç dibinden uçlarına doğru
duraksamadan kaydırın (Şek. 4).
8 İstediğiniz görünümü elde edene kadar bu işlemi 20 saniyede bir
uygulayın.
9 Saçınızı soğumaya bırakın. Saçınız soğumadan tarak veya fırça ile
taramayın, aksi halde saçınızın şekli bozulacaktır.
Temizleme
Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın ya da muslukta
durulamayın.
1 Cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
2 Cihazı soğuması için, sıcağa dayanıklı bir zeminde muhafaza edin.
3 Cihazı nemli bir bez ile silerek temizleyin.
Saklama
Elektrik kordonunu kesinlikle cihazın etrafına sarmayın.
1 Cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
2 Cihazı soğuması için, sıcağa dayanıklı bir zeminde muhafaza edin.
3 Cihazı güvenli ve kuru bir yerde muhafaza edin. Cihazı asma
halkasından asarak da muhafaza edebilirsiniz.
Türkçe 81
Çevre
-
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 5).
Garanti ve Servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla
karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini
ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim
kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde
bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine
başvurun.
Sorun giderme
Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunları
özetlemektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız, bulunduğunuz
ülkedeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkeziyle iletişim kurun.
Sorun
Nedeni
Çözüm
Cihaz
çalışmıyor
Bir güç arızası
vardır ya da
cihazın
bağlandığı
prizde elektrik
yoktur.
Güç kaynağının çalışıp çalışmadığını
kontrol edin. Çalışıyorsa, prizde
elektrik olup olmadığını anlamak için
prize başka bir cihaz takın.
Cihazın elektrik
kablosu hasarlı.
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir
tehlike oluşturmasını önlemek için
mutlaka Philips’in yetki verdiği bir
servis merkezi veya benzer şekilde
yetkili kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
82
2
3
4
5
83
www.philips.com
u
4222.002.7112.1
Download PDF

advertising