Philips | HP8250/00 | Philips Haartrockner HP8250/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HP8251
HP8250
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
2
This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
.XQ+3: En rund styling-børste medfølger.
1 Sæt stikket i stikkontakten.
‡ Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren ( ) på
hårtørreren( ).
‡ For at opnå mere volumen til krøller og fyldige frisurer skal du
sætte diffuseren ( ) på hårtørreren ( ).
‡ Tilbehøret tages af ved at trække det af apparatet.
2 Indstil temperaturknappen ( ) til for meget varm luftstrøm til
hurtig tørring, for varm luftstrøm til tørring af kort hår eller til at
for kølig luftstrøm til at sætte frisuren. Tryk på
sætte hår eller
koldluftsknappen ( ) for kølig luftstrøm til at sætte frisuren.
3 Indstil knappen til luftstrøm ( ) til for moderat luftstrøm, for
kraftig luftstrøm, eller for at slukke.
‡ Slå ion-funktionen til eller fra ved at sætte ion-skydekontakten til
eller ( ). Funktionen giver yderligere glans og reducerer krusning.
Den er særligt egnet til tørt eller næsten tørt hår.
» Hvis funktionen er slået til, tændes ion-indikatoren ( ).
» Når funktionen er slået til, giver det en særlig lugt. Dette er
normalt og forårsages af de ioner, der genereres.
‡ Med diffuser: Hvis du vil give håret fylde helt inde fra hovedbunden,
skal du sætte diffuseren ind i håret og lave roterende bevægelser.
» Ved tørring af langt hår kan håret spredes ud over diffuseren, eller
du kan frisere håret nedad med diffuserens “tænder”.
» For at sætte en frisure i krøllet eller bølget hår skal du holde
diffuseren 10 - 15 cm fra hovedet og tørre håret gradvist.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQPRGVWnYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
3 Tag luftindtagsgitteret ( ) af apparatet for at fjerne hår og støv.
4 Rengør apparatet med en fugtig klud.
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan også
hænge den op i ophængningsøjet ( ).
Environment
This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
2
EN User manual
NL Gebruiksaanwijzing
DA Brugervejledning
NO Brukerhåndbok
DE Benutzerhandbuch
PT Manual do utilizador
EL
ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
SV Användarhandbok
ES
Manual del usuario
TR .XOODQ×PN×ODYX]X
FI
Käyttöopas
AR
FR
Mode d’emploi
FA
IT
Manuale utente
b
a
j
c
d
i
e
h
f
g
Dry your hair
)RU+3RQO\: A styling round brush is supplied.
1 Connect the plug to a power supply socket.
‡ For precise drying, attach the concentrator ( ) onto the
hairdryer ( ).
‡ To enhance volume for curls and bouncy style, attach the
diffuser ( ) onto the hairdryer ( ).
‡ To disconnect the attachment, pull it off the hairdryer.
2 Adjust the temperature switch ( ) to IRUKRWDLUÁRZIRUIDVW
drying, IRUZDUPDLUÁRZIRUGU\LQJVKRUWKDLURUVW\OLQJKDLURU
IRUFRRODLUÁRZWRVHW\RXUVW\OH3UHVVWKH&RRO6KRWEXWWRQ ( )
IRUFRRODLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OH
3 $GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFK ) to IRUJHQWOHDLUÁRZ for strong
DLUÁRZRU to switch off.
‡ To turn the ion function on or off, adjust the ion slide switch to or
( ). The function provides additional shine and reduces frizz. It is
particularly suitable for dry and almost-dry hair.
» If the function is on, the ion indicator ( ) lights up.
» When the function is on, a special odor may be smelt. It is normal
and caused by the ions which are generated.
‡ With the diffuser: To add volume at the root, insert the pins into
your hair and make rotating movements.
» For long hair, spread out sections of hair on top of the diffuser or
comb the hair downwards with the pins.
» 7RÀ[WKHVW\OHIRUFXUO\RUZDY\KDLUKROGWKHGLIIXVHUDWDGLVWDQFH
of 10-15cm to let it dry gradually.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Take the air inlet grille ( ) off the appliance to remove hair and dust.
4 Clean the appliance by damp cloth.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop ( ).
3
Guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGH
JXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\
go to your local Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
1
3140 035 21154
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
1
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
‡ WARNING: Do
not use this appliance
near water.
‡ When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since
the proximity of water presents a risk,
even when the appliance is
switched off.
‡ WARNING: Do not use
this appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.
‡ Always unplug the appliance after use.
‡ If the appliance overheats, it switches
off automatically. Unplug the appliance
and let it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance on
again, check the grilles to make sure
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
‡ If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
avoid a hazard.
‡ This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
‡ For additional protection, we advise
you to install a residual current device
(RCD) in the electrical circuit that
supplies the bathroom. This RCD must
have a rated residual operating current
not higher than 30mA. Ask your
installer for advice.
‡ Do not insert metal objects into the
air grilles to avoid electric shock.
‡ Never block the air grilles.
‡ Before you connect the appliance,
ensure that the voltage indicated on
the appliance corresponds to the local
power voltage.
‡ Do not use the appliance for any
other purpose than described in
this manual.
‡ Do not use the appliance on
DUWLÀFLDOKDLU
‡ When the appliance is connected to
the power, never leave it unattended.
‡ Never use any accessories or
parts from other manufacturers
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.
‡ Do not wind the mains cord round
the appliance.
‡ Wait until the appliance has cooled
down before you store it.
‡ Do not pull on the power cord after
using. Always unplug the appliance by
holding the plug.
Vigtigt
‡ ADVARSEL: Anvend
ikke dette apparat
i nærheden af vand.
‡ Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække stikket
ud efter brug, da vand udgør en risiko,
selvom apparatet er slukket.
‡ ADVARSEL: Brug ikke dette
apparat i nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer eller
andre kar, der indeholder vand.
‡ Tag altid stikket ud, efter du har brugt
apparatet.
‡ Hvis apparatet bliver overophedet,
slukker det automatisk. Tag stikket
ud af stikkontakten, og lad apparatet
afkøle i et par minutter. Før du tænder
apparatet igen, skal du kontrollere
gitrene for at sikre, at de ikke er
blokeret af fnug, hår osv.
‡ Hvis netledningen beskadiges, må den
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
Philips-serviceværksted eller en
WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
undgå enhver risiko.
‡ Dette apparat kan bruges af børn
fra 8 år og opefter og personer
med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn uden opsyn.
‡ Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen til
badeværelset er forsynet med et
HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.
Kontakt eventuelt en el-installatør.
‡ Stik aldrig metalgenstande ind i
luftgitrene, da dette kan give elektrisk
stød.
‡ Blokér aldrig luftgitrene.
‡ Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
dig, at den spænding, der er angivet
på apparatet, svarer til den lokale
spænding.
‡ Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er beskrevet i
vejledningen.
‡ Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
‡ Hold konstant opsyn med apparatet,
når det er sluttet til stikkontakten.
‡ Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX
anvender en sådan type tilbehør eller
dele, annulleres garantien.
‡ Du må ikke sno ledningen rundt om
apparatet.
‡ Læg aldrig apparatet væk, før det er
helt afkølet.
‡ Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
altid stikket ud af stikkontakten ved at
holde fast i stikket.
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Miljø
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
3
Tør dit hår
Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge
Philips’ websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i
GLWODQGWHOHIRQQXPPHUHWÀQGHVLIROGHUHQ´:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ
+YLVGHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHULGLWODQGEHGHVGXNRQWDNWHGLQ
lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
1
Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
‡ WARNUNG: Verwenden
am Netzstecker, um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Umgebung
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
+DDUHWURFNQHQ
1XU+3: Eine Styling-Rundbürste ist im Lieferumfang enthalten.
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
‡ Setzen Sie für präzises Trocknen die Stylingdüse ( ) auf den
Haartrockner ( ).
‡ Um das Volumen und die Spannkraft Ihrer Locken zu verbessern,
setzen Sie den Diffusor ( ) auf den Haartrockner ( ).
‡ Zum Abnehmen wird der Aufsatz einfach vom Haartrockner
abgezogen.
2 Stellen Sie den Temperaturschalter ( ) auf für einen heißen
Luftstrom und schnelles Trocknen, auf für einen warmen Luftstrom
zum Trocknen kurzer Haare bzw. zum Stylen oder auf , um mit der
.DOWVWXIH,KUH)ULVXU]XÀ[LHUHQ'UFNHQ6LHGLH.DOWOXIWWDVWH ( ),
XPPLWGHU.DOWVWXIH,KUH)ULVXU]XÀ[LHUHQ
3 Stellen Sie den Gebläseschalter ( ) auf für einen sanften
Luftstrom, auf für einen starken Luftstrom oder auf , um das
Gerät auszuschalten.
‡ Schalten Sie die Ionisierungsfunktion ein oder aus, indem Sie den
Ionen-Schalter auf oder ( ) einstellen. Die Funktion verleiht
Ihrem Haar mehr Glanz und sorgt dafür, dass Ihr Haar leichter
kämmbar ist. Diese Einstellung eignet sich besonders für trockenes
und fast trockenes Haar.
» Bei aktivierter Funktion leuchtet die Ionen-Betriebsanzeige ( ).
» Beim Einschalten dieser Funktion kann sich ein bestimmter
Geruch entwickeln. Diese Geruchsbildung ist normal und wird
durch die generierten Ionen verursacht.
‡ Mit Diffusor: Für volleres Volumen vom Ansatz an setzen Sie die
'LIIXVRUÀQJHULQV+DDUXQGEHZHJHQ6LHGDV*HUlWNUHLVI|UPLJ
» Zum Trocknen langer Haare können Sie Strähnen auf dem Diffusor
DXVEUHLWHQRGHUGDV+DDUPLWGHQ'LIIXVRUÀQJHUQNlPPHQ
» 8P,KU6W\OLQJIUORFNLJHVRGHUZHOOLJHV+DDU]XÀ[LHUHQKDOWHQ
Sie den Diffusor mit einem Abstand von 10 bis 15 cm vom Kopf,
und lassen Sie das Haar langsam trocknen.
Nach der Verwendung:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Nehmen Sie das Lufteinlassgitter ( ) vom Gerät, um Haare und
Staub zu entfernen.
4 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen ( ).
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
‡ Como
protección adicional,
ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ
aconsejamos que instale en el circuito
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
que suministre al cuarto de baño
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
un dispositivo de corriente residual
(RCD). Este RCD debe tener una
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
corriente operacional residual que
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
no exceda de 30 mA. Consulte a su
‡ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
electricista.
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
‡ Para evitar descargas eléctricas, no
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
introduzca objetos metálicos por las
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
rejillas de aire.
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
‡ No bloquee nunca las rejillas del aire.
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ ‡ Antes de enchufar el aparato,
ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ
compruebe que el voltaje indicado
ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
en el mismo se corresponde con el
voltaje de la red eléctrica local.
‡ ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
‡ No utilice este aparato para otros
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
‡ ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
manual.
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
‡ No utilice el aparato sobre cabello
‡ ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
DUWLÀFLDO
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ ‡ Nunca deje el aparato sin vigilancia
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
cuando esté enchufado a la red
ƢƽƳƬơ
eléctrica.
‡ No utilice nunca accesorios ni piezas
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
de otros fabricantes o que Philips no
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
hace, quedará anulada su garantía.
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
‡ No enrolle el cable de alimentación
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
alrededor del aparato.
ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲ
‡ Espere a que se enfríe el aparato antes
ƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ ƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞ
de guardarlo.
ơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯ
ưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
‡ No tire del cable de alimentación
después de cada uso. Desenchufe
ƓƴƝƣƭƹƬơƬơƫƫƩƾƭ
siempre el aparato sujetándolo por la
ƍƼƭƯƣƩơƴƯ+3ƅƩơƴƟƨƥƴơƩƬƩơƳƴƱƯƣƣƵƫƞƢƯƽƱƴƳơƣƩơƳƴƜƩƫƩƭƣƪ
1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơưƱƟƦơ
clavija.
‡ Lisäksi
suosittelemme asentamaan
kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD).
Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
asentajalta.
‡ Älä työnnä ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,
ettet saa sähköiskua.
‡ Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
peittää.
‡ Varmista ennen laitteen liittämistä,
että laitteeseen merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.
‡ Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
‡ Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
‡ Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
sitä ilman valvontaa.
‡ Älä koskaan käytä muita kuin
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
osia, takuu ei ole voimassa.
‡ Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
‡ Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.
‡ Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen
käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
l’entretien ne doivent pas être réalisés
par des enfants sans surveillance.
‡ Pour plus de sécurité, il est conseillé
de brancher l’appareil sur une prise de
courant protégée par un disjoncteur
différentiel de 30 mA dans la salle
de bains. Demandez conseil à votre
électricien.
‡ N’insérez aucun objet métallique
dans les grilles d’air au risque de vous
électrocuter.
‡ N’obstruez jamais les grilles d’air.
‡ Avant de brancher l’appareil, assurezvous que la tension indiquée sur
l’appareil correspond bien à la tension
secteur locale.
‡ N’utilisez pas l’appareil dans un autre
but que celui qui est indiqué dans ce
manuel.
‡ N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
DUWLÀFLHOV
‡ Lorsque l’appareil est sous tension, ne
le laissez jamais sans surveillance.
‡ N’utilisez jamais d’accessoires ou de
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
par Philips. L’utilisation de ce type
d’accessoires ou de pièces entraîne
l’annulation de la garantie.
‡ N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de l’appareil.
‡ Attendez que l’appareil ait refroidi
avant de le ranger.
‡ Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil en
WHQDQWODÀFKH
Sie das
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
‡ Wenn das Gerät in einem
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.
Badezimmer verwendet wird, trennen
Sie es nach dem Gebrauch von der
Ympäristö
Stromversorgung. Die Nähe zum
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
3 Garantie und Kundendienst
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
‡ ƄƩơƳƴƝƣƭƹƬơƬƥƫƥưƴƯƬƝƱƥƩơưƱƯƳơƱƴƞƳƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯ )
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ƳƴƯƳƴƥƣƭƹƴƞƱơƬơƫƫƩƾƭ ).
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem
‡ ƄƩơƬƥƣơƫƽƴƥƱƯƼƣƪƯƳƴƩƲƬưƯƽƪƫƥƲƪơƩơƭƜƫơƶƱƯƳƴƵƫ
ƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƶƵƳƯƽƭơ ƳƴƯƳƴƥƣƭƹƴƞƱơƬơƫƫƩƾƭ ).
Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer
‡ WARNUNG: Verwenden Sie das
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
‡ ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƥƮƜƱƴƧƬơƴƱơƢƞƮƴƥƴƯơưƼƴƯ
sobre exposición a campos electromagnéticos.
+LXVWHQNXLYDDPLQHQ
ƳƴƥƣƭƹƴƞƱơ
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
Gerät nicht in der Nähe
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
2 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ ƳƴƯ ƣƩơƦƥƳƴƞƱƯƞ
9DLQ+3: Mukana pyöreä muotoiluharja.
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
ƣƩơƦƥƳƴƞƱƯƞơƝƱơƣƩơ
ơƝƱơƣƩơƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
ƳƴƯ
von Badewannen, Duschen,
Medioambiental
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
électromagnétiques.
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
ƳƴƝƣƭƹƬơƳƥƪƯƭƴƜƬơƫƫƩƜƞƣƩơƳƴƜƩƫƩƭƣƪƬơƫƫƩƾƭƞƳƴƯ
Waschbecken oder sonstigen
ƣƩơƸƵƷƱƞƱƯƞơƝƱơƣƩơƶƩƭƟƱƩƳƬơƴƯƵƷƴƥƭƟƳƬơƴƯƲƑƩƝƳƴƥƴƯ
‡ Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä keskityssuuttimen ( )
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVH
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơƭơ
hiustenkuivaimeen ( ).
ƪƯƵƬưƟƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ ( ƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵơƝƱơƣƩơƭơ
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
Environnement
ƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ3KLOLSV
Behältern mit Wasser.
ƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƳƴƵƫƳơƲ
‡ Voit lisätä runsautta ja ilmavuutta kiinnittämällä diffuusorin ( )
de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
ƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
hiustenkuivaimeen ( ).
3 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲơƝƱơ ƳƴƯ ƣƩơƷơƬƧƫƞƱƯƞơƝƱơ y electrónicos El correcto desecho de los productos ayuda a
&HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDX
‡ Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
ƳƴƯ ƣƩơƩƳƷƵƱƞƱƯƞơƝƱơƞƳƴƯ ƣƩơơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧ
‡ Voit irrottaa lisäosan vetämällä sen irti hiustenkuivaimesta.
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez
2 Aseta lämpötilakytkin ( ) asentoon , kun haluat kuivata hiukset
humana.
‡ ƄƩơƭơƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƞƭơơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ
les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut
ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
Netzstecker aus der Steckdose.
nopeasti kuumalla puhalluksella, asentoon , kun kuivaat lämpimällä
ƩƼƭƴƹƭƱƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƩƼƭƴƹƭƳƴƧƨƝƳƧ ƞ ( ).
des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut
puhalluksella lyhyitä hiuksia tai muotoilet hiuksia, tai asentoon ,
ƈƫƥƩƴƯƵƱƣƟơơƵƴƞưƱƯƳƶƝƱƥƩưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧƫƜƬƸƧƪơƩƬƥƩƾƭƥƩ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
‡ Bei Überhitzung wird das Gerät
ƴƯƶƱƩƦƜƱƩƳƬơ
ƆƟƭơƩƩƤƩơƟƴƥƱơƪơƴƜƫƫƧƫƧƣƩơƳƴƥƣƭƜƪơƩƳƷƥƤƼƭ
kun viimeistelet kampaustasi viileällä puhalluksella. Paina viileän
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
2 Secado del cabello
ƳƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜ
puhallusilman painiketta ( ) ja viimeistele kampaus viileällä
automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie ‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
puhallusilmalla.
» ƆƜƭƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƥƟƭơƩƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƧƥƭƤƥƩƪƴƩƪƞƫƵƷƭƟơ
6yORSDUDHOPRGHOR+3: incluye un elegante cepillo redondo.
2 Séchage des cheveux
ƩƼƭƴƹƭ ơƭƜƢƥƩ
3 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin ( ) asentoon kevyttä
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
den Stecker aus der Steckdose, und
puhallusta varten, asentoon voimakasta puhallusta varten, tai
+3XQLTXHPHQW: brosse ronde de coiffage fournie.
» žƴơƭƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƥƟƭơƩƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƥƭƤƝƷƥƴơƩƭơ
‡ Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora ( )
katkaise virta asettamalla kytkin asentoon .
ơƭƴƩƫƧƶƨƥƟƴƥƬƩơƩƤƩơƟƴƥƱƧƬƵƱƹƤƩƜƆƟƭơƩƶƵƳƩƯƫƯƣƩƪƼƪơƩ
en el secador ( ).
1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
lassen Sie das Gerät einige Minuten
ưƱƯƪơƫƥƟƴơƩơưƼƴơƩƼƭƴơưƯƵƤƧƬƩƯƵƱƣƯƽƭƴơƩ
‡ Para dar volumen y vitalidad a los rizos, coloque el difusor ( ) en ‡ Ota ionikäsittely käyttöön tai poista se käytöstä siirtämällä
‡ 3RXUXQVpFKDJHSUpFLVÀ[H]OHFRQFHQWUDWHXUG·DLU ) sur le
ionikäsittelyn liukukytkin ( ) asentoon tai . Käsittely lisää kiiltoa
el secador ( ).
sèche-cheveux ( ).
‡ ƍƥƴƧƶƵƳƯƽƭơƄƩơƭơƤƾƳƥƴƥƼƣƪƯƳƴƧƱƟƦơƢƜƫƴƥƴƩƲơƪƟƤƥƲ
‡ žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
lang abkühlen. Vergewissern Sie
ja
vähentää
karkeutta.
Se
soveltuu
erityisesti
kuiville
ja
lähes
kuiville
ƴƧƲƶƵƳƯƽƭơƲƬƝƳơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪơƩƪƜƭƴƥƪƵƪƫƩƪƝƲƪƩƭƞƳƥƩƲ
Pour donner du volume à vos boucles et de la souplesse à vos
‡ Para desconectar el accesorio del secador, tire de él.
‡
hiuksille.
FKHYHX[À[H]OHGLIIXVHXUGHYROXPH ) sur le sèche-cheveux
sich vor dem erneuten Einschalten,
» ƄƩơƬơƪƱƩƜƬơƫƫƩƜơưƫƾƳƴƥƴƯƽƶƥƲƬơƫƫƩƾƭưƜƭƹƳƴƧ
2 Ponga el botón de temperatura ( ) en SDUDREWHQHUXQÁXMRGH
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
» Jos toiminto on käytössä, ionikäsittelyn merkkivalo ( ) syttyy.
( ).
ƶƵƳƯƽƭơƞƷƴƥƭƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲưƱƯƲƴơƪƜƴƹƬƥƴƩƲ
aire caliente para secar rápidamente, SDUDREWHQHUXQÁXMRGHDLUH
» Kun toiminto on käytössä, laitteesta saattaa tulla erityinen tuoksu.
dass keine Flusen, Haare usw. die
ơƪƟƤƥƲƴƧƲ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
templado para secar cabellos cortos o para moldear el cabello o
‡ Pour retirer l’accessoire, tirez dessus pour le séparer du sècheSe on normaalia ja johtuu ioneista.
cheveux.
SDUDREWHQHUXQÁXMRGHDLUHIUtRSDUDÀMDUHOSHLQDGR3XOVHHO
» ƄƩơƭơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƳƥƳƣƯƵƱƜƞƳươƳƴƜ
Gebläseöffnung blockieren.
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
botón de chorro de aire frío ( SDUDTXHHODLUHVHDIUtR\ÀMHHO
ƬơƫƫƩƜƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƶƵƳƯƽƭơƳƥơưƼƳƴơƳƧƥƪƪơƩ
‡ Diffuusori kiinnnitettynä: Kun haluat kuohkeutta hiusten tyveen, aseta 2 Réglez le bouton de réglage de la température ( ) sur pour un
tapit hiuksiin ja tee laitteella kiertoliikettä.
peinado.
ơƶƞƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƭơƳƴƥƣƭƾƳƯƵƭƳƴơƤƩơƪƜ
ÁX[G·DLUFKDXGHWXQVpFKDJHUDSLGHVXU SRXUXQÁX[G·DLUFKDXGHW
‡ Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
doux pour le séchage des cheveux courts ou une mise en forme ou
3 3RQJDHOERWyQGHÁXMRGHDLUH ) en SDUDREWHQHUXQÁXMRGH
» Jos hiukset ovat pitkät, levitä suortuvia diffuusorin päälle tai
sur SRXUXQÁX[G·DLUIURLGSRXUÀ[HUYRWUHFRLIIXUH$SSX\H]VXUOH
aire suave, SDUDREWHQHUXQÁXMRGHDLUHIXHUWHR para apagarlo.
kampaa hiuksia diffuusorin tapeilla.
1
ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
ein defektes Netzkabel nur von einem
ERXWRQGXÁX[G·DLUIURLG ( SRXUÀ[HUYRWUHPLVHHQIRUPH
» Voit viimeistellä kiharat hiukset pitämällä diffuusoria 10-15 cm:n
‡ Para activar o desactivar la función de iones, ponga el botón de iones
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƭƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 Réglez le bouton de réglage de la température ( ) sur pour un
en la posición o ( ). Esta función proporciona brillo adicional
päässä, jotta hiukset kuivuvat vähitellen.
Philips Service-Center, einer von Philips ‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
3 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơ ơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơ
ÁX[G·DLUGRX[VXU SRXUXQÁX[G·DLUSXLVVDQWRXVXU pour
y reduce el encrespado. Es especialmente adecuada para el cabello
Käytön jälkeen:
ơưƯƬơƪƱƽƭƥƴƥƴƱƟƷƥƲƪơƩƳƪƼƭƧ
seco y casi seco.
éteindre l’appareil.
autorisierten Werkstatt oder einer
1
Katkaise
laitteesta
virta
ja
irrota
pistoke
pistorasiasta.
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧ
4 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
» Si se activa esta función, se ilumina el piloto indicador de
‡ Pour activer ou désactiver la fonction ionisante, réglez l’interrupteur
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
5 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
correspondant sur ou ( ). Cette fonction apporte davantage
iones ( ).
lKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQGXUFKHLQ
ƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
3 Irrota ilmanottoritilä ( ) laitteesta ja poista hiukset ja pöly.
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ
de brillance tout en réduisant les frisottis. Elle est particulièrement
» Cuando se activa esta función, es posible que se desprenda un
ƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ ).
4
Puhdista
laite
kostealla
liinalla.
recommandée
pour les cheveux secs et presque secs.
olor característico. Es normal, lo causan los iones generados.
Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơ
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
» Si la fonction est activée, le voyant de la fonction ionisante ( )
‡ Con el difusor: para añadir volumen desde las raíces, introduzca las
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ( ).
s’allume.
‡ Dieses Gerät kann von Kindern
púas en el cabello y haga movimientos rotatorios.
ƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƳƝƱƢƩƲ
» Lorsque la fonction est activée, une odeur spéciale peut se faire
» Para el pelo largo, reparta mechones de pelo en la parte superior
sentir. Ce phénomène est normal et est dû à la diffusion d’ions.
‡ ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ab 8 Jahren und Personen mit
ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥƪƜưƯƩƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
del difusor o peine el pelo hacia abajo con las púas.
3 Takuu ja huolto
ưƱƼƢƫƧƬơươƱơƪơƫƯƽƬƥƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơƴƧƲ3KLOLSV
‡ Avec le diffuseur : pour donner du volume à vos cheveux dès
» 3DUDÀMDUHOSHLQDGRUL]DGRXRQGXODGRPDQWHQJDHOGLIXVRUDXQD
verringerten physischen, sensorischen
ƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
la racine, placez les broches dans vos cheveux et effectuez des
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
distancia de 10-15 cm para que se seque poco a poco.
mouvements de rotation.
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin
Después
del
uso:
oder psychischen Fähigkeiten oder
‡ ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
» Pour les cheveux longs, placez des mèches de cheveux sur le
asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
haut du diffuseur ou peignez les cheveux vers le bas à l’aide des
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
2
&ROyTXHODHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
broches.
3 Desmonte la rejilla de entrada de aire ( ) del aparato para eliminar
» 3RXUÀ[HUODPLVHHQIRUPHGHVFKHYHX[ERXFOpVRXRQGXOpV
verwendet werden, wenn sie bei der
)UDQoDLV
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
los pelos y el polvo.
PDLQWHQH]OHGLIIXVHXUjXQHGLVWDQFHGHFPDÀQGHOHV
Español
4 Limpie el aparato con un paño húmedo.
laisser sécher progressivement.
Verwendung beaufsichtigt wurden
ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
)pOLFLWDWLRQVSRXUYRWUHDFKDWHWELHQYHQXHFKH]3KLOLSV3RXUSURÀWHU
5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
Après utilisation :
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
pleinement
de
l’assistance
offerte
par
Philips,
enregistrez
votre
produit
à
guardarlo colgándolo por su anilla ( ).
oder Anweisung zum sicheren
1 Mettez l’appareil hors tension et débranchez-le.
ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ SRGHUEHQHÀFLDUVHSRUFRPSOHWRGHOVRSRUWHTXHRIUHFH3KLOLSV
l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
registre el producto en www.philips.com/welcome.
Gebrauch des Geräts erhalten und
ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
3 Garantía y servicio
3 Détachez la grille d’entrée d’air ( ) de l’appareil pour retirer les
1 Important
cheveux et la poussière.
die Gefahren verstanden haben.
ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ 1 Importante
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web
4
Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de
5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
conservez-le pour un usage ultérieur.
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
Vous pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en
‡ AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
spielen. Die Reinigung und Wartung
suspension ( ).
‡ ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ
‡ ADVERTENCIA: No utilice este
su país, diríjase al distribuidor Philips local.
darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
appareil à proximité d’une source
ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ
aparato cerca del agua.
3 Garantie et service
Suomi
durchgeführt werden.
d’eau.
ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
‡ Si utiliza el aparato en el cuarto de
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen!
rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse
‡ Der Einbau einer
‡
Si
vous
utilisez
l’appareil
dans
une
ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ baño, desenchúfelo después de usarlo. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de
www.philips.com/welcome.
votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant
Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
salle de bains, débranchez-le après
3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ
sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’y a pas de
La proximidad de agua representa
Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous
Stromkreis, der das Badezimmer
utilisation car la proximité d’une
ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
1
Tärkeää
un riesgo, aunque el aparato esté
à votre revendeur Philips.
Lue
tämä
käyttöopas
ennen
laitteen
käyttämistä
ja
säilytä
se
myöhempää
versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
source d’eau constitue un risque,
‡ ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
apagado.
käyttöä varten.
Italiano
Dieses Gerät muss über einen
même lorsque l’appareil est hors
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
‡ VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
‡ ADVERTENCIA: No utilice este
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
Nennauslösestrom von maximal
tension.
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
veden lähellä.
aparato cerca del agua ni
30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
‡ AVERTISSEMENT : n’utilisez
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
‡ Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
cerca de bañeras, duchas,
Sie sich an Ihren Installateur.
pas l’appareil près d’une
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
1 Importante
cubetas u otros recipientes
irrota pistoke pistorasiasta käytön
‡ Führen Sie keine Metallgegenstände in
baignoire, d’une douche,
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
que contengan agua.
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung
d’un
lavabo
ni
de
tout
autre
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
‡ Desenchufe siempre el aparato
vaikka virta olisi katkaistu.
‡ AVVERTENZA: non utilizzare questo
ein, da dies zu Stromschlägen führen
récipient contenant de l’eau.
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
‡ VAROITUS: älä käytä laitetta
después de usarlo.
apparecchio in prossimità di acqua.
kann.
‡ Débranchez toujours l’appareil après
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
‡ Si el aparato se calienta en exceso, se
kylpyammeen, suihkun, altaan
‡ Quando l’apparecchio viene usato in
‡ Halten Sie Lufteinlassgitter und
utilisation.
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
tai muiden vesiastioiden lähellä.
apaga automáticamente. Desenchufe
bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché
Gebläseöffnung immer frei.
‡ Lorsque l’appareil est en surchauffe, il
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
el aparato y deje que se enfríe durante ‡ Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön
la vicinanza all’acqua rappresenta un
‡ Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
se met automatiquement hors tension.
unos minutos. Antes de encender
jälkeen.
rischio anche quando il sistema è
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
anschließen, überprüfen Sie, ob die
Débranchez l’appareil et laissezde nuevo el aparato, compruebe las
‡ Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa
spento.
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
auf dem Gerät angegebene Spannung
le refroidir quelques minutes. Avant
rejillas para asegurarse de que no
‡ AVVERTENZA: non utilizzare
automaattisesti. Irrota laite pistorasiasta
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
mit der Netzspannung vor Ort
de remettre l’appareil sous tension,
estén obstruidas con pelusas, pelos,
ja anna sen jäähtyä muutama minuutti.
questo apparecchio in
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
übereinstimmt.
assurez-vous que les grilles ne sont
etc.
Ennen kuin käynnistät laitteen
prossimità di vasche da bagno, docce,
‡ ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
pas obstruées par de la poussière, des
‡ Verwenden Sie das Gerät
‡ Si el cable de alimentación está
uudelleen, tarkasta, ettei ritilään ole
lavandini o altri recipienti contenenti
cheveux, etc.
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥƝƭơ
nie für andere als in dieser
dañado, deberá ser sustituido por
kertynyt esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.
acqua.
‡ Si le cordon d’alimentation est
ƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼƤƩơƱƱƯƞ
Bedienungsanleitung beschriebene
Philips, por un centro de servicio
‡ Jos virtajohto on vahingoittunut, se
‡ Dopo l’utilizzo, scollegare sempre
ƱƥƽƬơƴƯƲ5&'ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼ
Zwecke.
endommagé, il doit être remplacé par
autorizado por Philips o por personal
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
l’apparecchio.
ƪƽƪƫƹƬơưƯƵƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯ
Philips, par un Centre Service Agréé
‡ Verwenden Sie das Gerät nicht zum
FXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDU
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
‡ Se l’apparecchio si surriscalda, si
ƳơƲƂƵƴƼƲƯƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơ
3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
Trocknen von Kunsthaar.
situaciones de peligro.
huoltoliikkeessä tai muulla
spegne automaticamente. Scollegare
ưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧ
DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
‡ Wenn das Gerät an eine Steckdose
‡ Este aparato puede ser usado por
ammattitaitoisella korjaajalla.
l’apparecchio e lasciarlo raffreddare
ƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲƱƥƽƬơƴƯƲ
‡ Cet appareil peut être utilisé
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
niños a partir de 8 años y por
‡ Laitetta voivat käyttää myös yli
per alcuni minuti. Prima di accendere
ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧơưƼP$
par des enfants âgés de 8 ans
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
personas con su capacidad física,
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
nuovamente l’apparecchio, controllare
ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲ
ou plus, des personnes dont les
‡ Verwenden Sie niemals Zubehör oder
psíquica o sensorial reducida y por
fyysinen
tai
henkinen
toimintakyky
on
che le griglie non siano ostruite da
ƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯ
capacités physiques, sensorielles ou
Teile, die von Drittherstellern stammen
quienes no tengan los conocimientos
rajoittunut
tai
joilla
ei
ole
kokemusta
lanugine, capelli, ecc...
ƳơƲ
intellectuelles sont réduites ou des
bzw. nicht von Philips empfohlen
y la experiencia necesarios, si han
tai
tietoa
laitteen
käytöstä,
jos
heitä
‡
Se il cavo di alimentazione è
‡ ƍƧƭƢƜƦƥƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ
personnes manquant d’expérience
werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör
sido supervisados o instruidos acerca
on neuvottu laitteen turvallisesta
danneggiato deve essere sostituito
ƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
et de connaissances, à condition que
oder Teile verwenden, erlischt Ihre
del uso del aparato de forma segura
käytöstä tai tarjolla on turvallisen
da Philips, da un centro di assistenza
ƥƭƤƥƷƯƬƝƭƯƵƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
ces enfants ou personnes soient
Garantie.
y siempre que sepan los riesgos que
käytön edellyttämä valvonta ja jos he
autorizzato Philips o da persone
‡ ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
‡ Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
conlleva su uso. No permita que
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
TXDOLÀFDWHDOÀQHGLHYLWDUHSRVVLELOL
des instructions quant à l’utilisation
‡ ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
das Gerät.
los niños jueguen con el aparato.
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei
danni.
sécurisée de l’appareil et qu’ils
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
‡ Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
Los niños no deben llevar a cabo
saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
‡ Quest’apparecchio può essere usato
aient pris connaissance des dangers
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
Sie es wegräumen.
la limpieza ni el mantenimiento sin
ilman valvontaa.
da bambini di età superiore agli 8 anni
encourus. Les enfants ne doivent pas
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
‡ Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
supervisión.
e da persone con capacità mentali,
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
ƱƥƽƬơƴƯƲ
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
Nederlands
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
1
b
a
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
kunnen raadplegen.
‡ WAARSCHUWING: gebruik
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is
afgekoeld.
3 Neem het luchtinlaatrooster ( ) van het apparaat om haar en stof
te verwijderen.
4 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt
het apparaat ook aan het ophangoog ( ) hangen.
3
Garantie en service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips
dit
Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre
apparaat
niet
in
de
buurt
van
water.
in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
j
c
‡ Als u het apparaat in de badkamer
Norsk
gebruikt, haal de stekker dan na
d
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full
i
gebruik altijd uit het stopcontact.
nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
e
www.philips.com/welcome.
h
De nabijheid van water kan gevaar
f
opleveren, zelfs als het apparaat is
1 Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
uitgeschakeld.
g
på den for senere referanse.
‡ WAARSCHUWING: gebruik
‡ ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet
dit apparaat niet in de buurt
i nærheten av vann.
van een bad, douche, wastafel
‡ Når du bruker apparatet på badet, må
of ander waterhoudend object.
du koble det fra etter bruk. Nærheten
‡ Haal na gebruik altijd de stekker uit
til vann utgjør en risiko, selv når
ÀVLFKHRVHQVRULDOLULGRWWHSULYHGL
het
stopcontact.
apparatet er slått av.
esperienza o conoscenze adatte a
‡ Als het apparaat oververhit raakt,
‡ ADVARSEL: Ikke bruk
condizione che tali persone abbiano
schakelt
het
automatisch
uit.
Haal
de
ricevuto assistenza o formazione per
apparatet nær badekar,
stekker
uit
het
stopcontact
en
laat
het
utilizzare l’apparecchio in maniera
dusj, håndvasker eller andre
apparaat een paar minuten afkoelen.
sicura e capiscano i potenziali pericoli
elementer som inneholder vann.
Controleer
voordat
u
het
apparaat
associati a tale uso. Evitare che i
‡ Koble alltid fra apparatet etter bruk.
weer
inschakelt
of
de
luchtroosters
bambini giochino con l’apparecchio. Le
‡ Hvis apparatet overopphetes, slår det
niet verstopt zitten met pluizen, haar
operazioni di pulizia e manutenzione
seg av automatisk. Trekk ut støpselet
enz.
non devono essere eseguite da
på apparatet, og la det avkjøles noen
‡ Indien het netsnoer beschadigd is,
bambini senza la supervisione di un
minutter. Kontroller at gitrene ikke er
moet u het laten vervangen door
adulto.
blokkert av lo, hår osv. før du slår på
Philips,
een
door
Philips
geautoriseerd
‡ Per una sicurezza maggiore, è
apparatet igjen.
servicecentrum
of
personen
met
consigliabile installare un dispositivo
‡ Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid
YHUJHOLMNEDUHNZDOLÀFDWLHVRPJHYDDUWH
RCD (Residual Current Device,
skiftes ut av Philips, et servicesenter
voorkomen.
dispositivo per corrente residua)
som er godkjent av Philips, eller
‡ Dit apparaat kan worden gebruikt
all’interno del circuito elettrico che
OLJQHQGHNYDOLÀVHUWSHUVRQHOOVOLNDW
door kinderen vanaf 8 jaar en
fornisce alimentazione al bagno.
man unngår farlige situasjoner.
door personen met verminderde
Tale dispositivo RCD deve avere
‡ Dette apparatet kan brukes av barn
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
una corrente operativa residua
over åtte år og av personer med
capaciteiten of weinig ervaring en
caratteristica non superiore a 30 mA.
nedsatt sanseevne eller fysisk eller
kennis, mits zij toezicht of instructie
Chiedere aiuto al proprio installatore.
psykisk funksjonsevne, eller personer
hebben ontvangen aangaande veilig
‡ Per evitare il rischio di scariche
med manglende erfaring eller
gebruik van het apparaat, en zij de
elettriche, non inserire oggetti metallici
kunnskap, dersom de får instruksjoner
gevaren van het gebruik begrijpen.
nelle griglie di aerazione.
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn
Kinderen mogen niet met het apparaat
‡ Non bloccare mai le griglie di
som sikrer sikker bruk, og hvis de er
spelen.
Reiniging
en
onderhoud
dienen
aerazione.
klar over risikoen. Barn skal ikke leke
niet
zonder
toezicht
door
kinderen
te
‡ Prima di collegare l’apparecchio
med apparatet. Barn skal ikke utføre
worden uitgevoerd.
assicurarsi che la tensione indicata
rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
‡ Voor extra veiligheid adviseren we u
su quest’ultimo corrisponda a quella
‡ Hvis du vil ha ekstra beskyttelse,
een
aardlekschakelaar
te
installeren
locale.
råder vi deg til å installere en
in
de
elektrische
groep
die
de
‡ Non utilizzare l’apparecchio per scopi
lekkasjestrømsenhet (RCD) i den
badkamer van stroom voorziet. Deze
non descritti nel presente manuale.
elektriske kretsen som forsyner
aardlekschakelaar dient een waarde te
‡ Non utilizzare l’apparecchio su capelli
badet. Denne enheten må ha et
hebben die niet hoger is dan 30 mA.
spenningsnivå for reststrøm som ikke
DUWLÀFLDOL
Raadpleeg de installateur.
er høyere enn 30 mA. Be installatøren
‡ Quando l’apparecchio è collegato
‡ Steek geen metalen voorwerpen
om råd.
all’alimentazione, non lasciarlo mai
door de luchtroosters, om elektrische ‡
Ikke stikk metallgjenstander inn i
incustodito.
schokken te voorkomen.
gitrene. Det kan føre til elektrisk støt.
‡ Non utilizzare mai accessori o parti di
‡ Blokkeer nooit de luchtroosters.
‡ Ikke blokker luftinntaket.
altri produttori oppure componenti
‡ Controleer voordat u het apparaat
‡ Før du kobler til apparatet, må du
QRQFRQVLJOLDWLLQPRGRVSHFLÀFR
aansluit of het voltage dat op het
da Philips. In caso di utilizzo di tali
kontrollere at spenningen som er
apparaat is aangegeven overeenkomt
accessori o parti, la garanzia si annulla.
angitt på apparatet, stemmer med den
met de plaatselijke netspanning.
‡ Non attorcigliare il cavo di
lokale nettspenningen.
‡ Gebruik het apparaat niet voor andere
‡ Ikke bruk apparatet til noe annet
alimentazione attorno all’apparecchio.
doeleinden dan beschreven in deze
‡ Lasciare raffreddare l’apparecchio
formål enn det som beskrives i denne
gebruiksaanwijzing.
veiledningen.
prima di riporlo.
‡ Gebruik het apparaat niet op
‡
‡ Non tirare il cavo di alimentazione
Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
kunsthaar.
‡ Når apparatet er koblet til strømmen,
dopo l’uso. Scollegare sempre
‡ Laat het apparaat nooit zonder
l’apparecchio tenendo la spina.
må du aldri la det stå uten tilsyn.
toezicht liggen wanneer het is
‡ Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre
&DPSLHOHWWURPDJQHWLFL(0)
aangesloten op het stopcontact.
produsenter eller som Philips ikke
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
‡ Gebruik nooit accessoires of
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
VSHVLÀNWDQEHIDOHU+YLVGXEUXNHUVOLNW
onderdelen van andere fabrikanten of
tilbehør eller slike deler, blir garantien
Ambiente
GLHQLHWVSHFLÀHN]LMQDDQEHYROHQGRRU
ugyldig.
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere
Philips. Als u dergelijke accessoires
VPDOWLWRFRQLQRUPDOLULÀXWLGRPHVWLFL8(
‡ Ikke surr ledningen rundt apparatet.
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il
of onderdelen gebruikt, vervalt de
prodotto vecchio a un rivenditore:
‡ Vent til apparatet er avkjølt før du
garantie.
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto
simile al rivenditore.
legger det vekk.
‡ Wikkel het netsnoer niet om het
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti
‡ Ikke trekk i nettledningen etter bruk.
con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai
apparaat.
ULYHQGLWRULFRQVXSHUÀFLHGHGLFDWDDOODYHQGLWDGLSURGRWWLHOHWWULFLHG
Hold alltid i støpselet når du trekker ut
elettronici superiore ai 400 m2.
‡ Wacht met opbergen tot het apparaat
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei
ledningen til apparatet.
prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto
is afgekoeld.
smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente e
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOW(0)
‡ Trek na gebruik niet aan het netsnoer.
per la salute.
Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
Haal het netsnoer altijd uit het
for eksponering for elektromagnetiske felt.
2 Asciugatura dei capelli
stopcontact door aan de stekker te
6RORSHULOPRGHOOR+3: viene fornita una spazzola rotonda per la
Miljø
trekken.
piega.
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
‡ Per una perfetta asciugatura, collegare il concentratore ( )
all’asciugacapelli ( ).
‡ Per aumentare i ricci e donare volume ai capelli, collegare il
diffusore ( ) all’asciugacapelli ( ).
‡ Per rimuovere l’accessorio, estrarlo dall’asciugacapelli.
2 Regolare l’interruttore della temperatura ( ) su per un getto di
aria calda che consente un’asciugatura veloce, per un getto di aria
per un
tiepida per l’asciugatura di capelli corti o la piega, oppure
JHWWRGLDULDIUHGGDFKHÀVVDODSLHJD3UHPHUHLOSXOVDQWHSHULOFROSR
d’aria fredda ( SHUÀVVDUHODSLHJD
3 5HJRODUHO·LQWHUUXWWRUHGHOÁXVVRG·DULD ) su SHUXQÁXVVRG·DULD
delicato, SHUXQÁXVVRG·DULDSRWHQWHRSSXUH per spegnere
l’apparecchio.
‡ Per attivare/disattivare la funzione di ionizzazione, impostare il relativo
interruttore su o ( ). Questa funzione dona ulteriore lucentezza
ai capelli e riduce l’effetto crespo. È particolarmente adatta con i capelli
asciutti o quasi asciutti.
» Se la funzione è attiva, l’indicatore di ionizzazione ( ) si accende.
» Quando la funzione è attiva, si può avvertire un odore
particolare. Questo fenomeno è normale ed è causato dalla
generazione di ioni.
‡ Con il diffusore: per aumentare il volume alla radice, inserire i dentini
nei capelli ed effettuare dei movimenti rotatori.
» In caso di capelli lunghi, stendere le ciocche sulla parte superiore
del diffusore oppure pettinare i capelli verso il basso con i dentini.
» 3HUÀVVDUHO·DFFRQFLDWXUDLQFDVRGLFDSHOOLULFFLRRQGXODWLWHQHUHLO
diffusore a una distanza di 10 - 15 cm, per un’asciugatura graduale.
Dopo l’uso
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 3RVL]LRQDUORVXXQDVXSHUÀFLHWHUPRUHVLVWHQWHÀQRDTXDQGRQRQq
completamente freddo.
3 Estrarre la griglia di ingresso dell’aria ( ) dall’apparecchio per
rimuovere capelli e polvere.
4 Pulire l’apparecchio con un panno umido.
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre
l’apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l’apposito
anello ( ).
3
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi,
visitare il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure
contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di
telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese
non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio
rivenditore Philips.
(OHNWURPDJQHWLVFKHYHOGHQ(09
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i
vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU). Følg nasjonale regler
for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter.
Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre
negative konsekvenser for helse og miljø.
Milieu
2
Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone
huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/
EU). Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u
correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
.XQIRU+3: En rund stylingbørste følger med.
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
‡ For presisjonstørking fester du munnstykket for konsentrert luft ( )
på føneren ( ).
‡ Når du vil gi mer volum til krøller og få mer spenst, fester du
diffuseren ( ) på hårføneren ( ).
‡ Når du vil ta av tilbehøret, trekker du det av hårføneren.
2 Sett temperaturbryteren ( ) til for ekstra varm luftstrøm og rask
tørking, for varm luftstrøm og tørking av kort hår eller frisering av
håret eller IRUNM¡OLJOXIWVWU¡PIRUnÀNVHUHIULV\UHQ7U\NNSn
knappen for kaldluft ( IRUNM¡OLJOXIWVWU¡PIRUnÀNVHUHIULV\UHQ
3 Sett luftstrømbryteren ( ) til for svak luftstrøm, for sterk
luftstrøm eller for å slå av.
‡ Når du vil slå ionefunksjonen av eller på, setter du skyvebryteren for
ion til eller ( ). Funksjonen gir ekstra glans og reduserer krusing.
Det er spesielt bra for tørt og nesten tørt hår.
» Hvis funksjonen er på, lyser indikatorlampen for ion ( ).
» Når funksjonen er på, kan du kjenne en spesiell lukt. Det er
normalt og kommer fra ionene som genereres.
‡ Med diffuseren: Når du vil tilføre volum ved røttene, setter du pinnene
inn i håret og gjør roterende bevegelser.
» For langt hår sprer du deler av håret på diffuseren eller grer håret
nedover med pinnene.
» 1nUGXYLOÀNVHUHIULV\UHQIRUNU¡OOHWHHOOHUE¡OJHWKnUKROGHUGX
diffuseren cirka 10–15 cm unna for å la håret tørke gradvis.
Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Ta luftinntaksgitteret ( ) av apparatet for å fjerne hår og støv.
4 Rengjør apparatet med en fuktig klut.
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge
det i hengeløkken ( ).
2
Uw haar drogen
$OOHHQYRRU+3: ronde stylingborstel bijgeleverd.
1 Steek de stekker in een stopcontact.
‡ Voor nauwkeurig drogen kunt u de concentrator ( ) op de
föhn ( ) bevestigen.
‡ Voor meer volume in uw krullen en een veerkrachtig kapsel
bevestigt u de diffuser ( ) op de föhn ( ).
‡ Om het hulpstuk te verwijderen, trekt u het van de föhn af.
2 Zet de temperatuurknop ( ) op voor een hete luchtstroom voor
snel drogen, op voor een warme luchtstroom voor het drogen
voor een koele
van kort haar en om uw haar te stylen, of op
OXFKWVWURRPYRRUKHWÀ[HUHQYDQXZNDSVHO'UXNRSGH&RRO6KRW
knop ( YRRUHHQNRHOHOXFKWVWURRPYRRUKHWÀ[HUHQYDQXZ
kapsel.
3 Zet de luchtstroomschakelaar ( ) op voor een zachte luchtstroom,
op voor een sterke luchtstroom, of op om het apparaat uit te
schakelen.
‡ Als u de ionenfunctie wilt in- of uitschakelen, zet u de ionenknop op
of ( ). De functie geeft extra glans en vermindert pluizigheid.
Deze functie is vooral geschikt voor droog en bijna droog haar.
» Als de functie is ingeschakeld, gaat het indicatielampje voor
ionen ( ) branden.
» Wanneer de functie is ingeschakeld, kunt u een speciale geur
ruiken. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de ionen die
het apparaat produceert.
‡ Met de diffuser: als u meer volume bij de haarwortels wilt, steekt u
de pinnen in uw haar en maakt u draaiende bewegingen.
» Als u lang haar hebt, kunt u lokken uitspreiden over de bovenkant
van de diffuser of het haar met de pinnen kammen van de
wortels naar de punten.
» Voor krullend of golvend haar houdt u de diffuser op een afstand
van 10 tot 15 cm van het haar, zodat het geleidelijk kan drogen.
Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
3
Tørke håret
Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, eller hvis det har oppstått problemer, kan
du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt
PHG3KLOLSV·NXQGHVW¡WWHGHUGXERUGXÀQQHUWHOHIRQQXPPHUHWL
garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan
du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu
produto em: www.philips.com/welcome.
1
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
‡ AVISO: não
utilize este aparelho perto
4 Limpe o aparelho com um pano húmido.
5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo
pendurando-o com argola de suspensão ( ).
3
Garantia e assistência
&DVRQHFHVVLWHGHLQIRUPDo}HVRXWHQKDDOJXPSUREOHPDYLVLWHR
Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de
Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone
encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de
Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips.
3
Garanti och service
Om du behöver information eller har problem kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt
ODQGWHOHIRQQXPUHWÀQQVLJDUDQWLEURVFK\UHQ2PGHWLQWHÀQQVQnJRQ
kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
7UNoH
%XUQVDW×QDOG×Ě×Q×]LoLQWHEULNOHU3KLOLSV·HKRŕJHOGLQL]3KLOLSV
WDUDI×QGDQYHULOHQGHVWHNWHQWDPRODUDN\DUDUODQDELOPHNLoLQ
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHDGUHVLQGHQUQND\G×Q×]×\DSW×U×Q
Svenska
de água.
1 Önemli
‡ Quando o aparelho for utilizado numa Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
&LKD]×NXOODQPDGDQ|QFHEXNXOODQ×PN×ODYX]XQXGLNNDWOHRNX\XQYHGDKD
casa-de-banho, desligue-o da corrente Philips support.
VRQUD\HQLGHQEDŕYXUPDNLoLQVDNOD\×Q
‡ 8<$5,%XFLKD]×VX\DN×Q×QGD
após a utilização, uma vez que a
1 Viktigt!
NXOODQPD\×Q
presença de água apresenta riscos,
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
spara den för framtida bruk.
‡ <DN×QGDVXEXOXQPDV×FLKD]NDSDO×ELOH
mesmo com o aparelho desligado.
‡ VARNING: Använd inte den här
ROVDWHKOLNHROXŕWXUDFDĚ×QGDQFLKD]×
‡ AVISO: não utilize este aparelho
apparaten
nära
vatten.
EDQ\RGDNXOODQG×NWDQVRQUDÀŕLQL
perto de banheiras, chuveiros,
‡ Om du använder apparaten i ett
prizden çekin.
lavatórios ou outros
badrum
måste
du
dra
ut
kontakten
‡ 8<$5,%XFLKD]×EDQ\R
recipientes que contenham
efter
användning.
Närhet
till
vatten
NYHWOHULQLQGXŕODU×Q
água.
utgör
en
fara,
även
när
apparaten
är
ODYDERODU×QYHVX\ODGROXEDŕND
‡ Desligue sempre da corrente após
avstängd.
NDSODU×Q\DN×Q×QGDoDO×ŕW×UPD\×Q
cada utilização.
‡ VARNING: Använd inte
‡ .XOODQ×PGDQVRQUDFLKD]×QÀŕLQLPXWODND
‡ Se o aparelho aquecer excessivamente,
apparaten
i
närheten
av
çekin.
desliga-se automaticamente. Desligue
badkar,
duschar,
behållare
eller
‡ &LKD]Dŕ×U××V×Q×UVDRWRPDWLNRODUDN
o aparelho e deixe-o arrefecer
kärl
som
innehåller
vatten.
NDSDQ×U&LKD]×QÀŕLQLSUL]GHQoHNHUHN
durante alguns minutos. Antes de
‡ Dra alltid ut nätsladden efter
ELUNDoGDNLNDVRĚXPDV×LoLQEHNOH\LQ
YROWDUDOLJDURDSDUHOKRYHULÀTXHDV
användning.
&LKD]×WHNUDUoDO×ŕW×UPDGDQ|QFH
JUHOKDVHFHUWLÀTXHVHGHTXHQmR
‡ Om apparaten blir överhettad stängs
JLULŕGHOLNOHULQLQW\VDoYEQHGHQL\OH
estão bloqueadas com pêlos, cabelos,
den
av
automatiskt.
Dra
ut
apparatens
W×NDQPDG×Ě×QGDQHPLQROXQ
etc.
stickkontakt
och
låt
den
svalna
ett
par
‡
‡ 6HRÀRHVWLYHUGDQLÀFDGRGHYHVHU
&LKD]×QHOHNWULNNDEORVXKDVDUO×\VD
minuter.
Innan
du
slår
på
apparaten
ELUWHKOLNHROXŕWXUPDV×Q×|QOHPHN
sempre substituído pela Philips, por
igen
måste
du
kontrollera
gallren
så
att
LoLQPXWODND3KLOLSV·LQ\HWNLYHUGLĚLELU
um centro de assistência autorizado
de
inte
har
täppts
till
av
ludd,
hår
eller
VHUYLVPHUNH]LYH\DEHQ]HUŕHNLOGH
da Philips ou por pessoal devidamente
dylikt.
\HWNLOHQGLULOPLŕNLŕLOHUWDUDI×QGDQ
TXDOLÀFDGRSDUDVHHYLWDUHPVLWXDo}HV
‡ Om nätsladden är skadad måste den
GHĚLŕWLULOPHVLQLVDĚOD\×Q
de perigo.
alltid
bytas
ut
av
Philips,
ett
av
Philips
‡ %XFLKD]×Q\Dŕ×Q]HULQGHNL
‡ Este aparelho pode ser utilizado
auktoriserade
serviceombud
eller
oRFXNODUYHÀ]LNVHOPRWRU\DGD
por crianças com idade igual ou
liknande
behöriga
personer
för
att
]LKLQVHOEHFHULOHULJHOLŕPHPLŕYH\D
superior a 8 anos e por pessoas
undvika
olyckor.
ELOJLYHWHFUEHDo×V×QGDQHNVLN
com capacidades físicas, sensoriais
‡ Den här apparaten kan användas av
NLŕLOHUWDUDI×QGDQNXOODQ×P×VDGHFHEX
ou mentais reduzidas, ou com falta
barn
som
är
8
år
och
äldre
och
av
NLŕLOHULQQH]DUHWLQGHQVRUXPOXNLŕLOHULQ
de experiência e conhecimento, caso
med
olika
funktionshinder,
eller
som
EXOXQPDV×YH\DJYHQOLNXOODQ×P
tenham sido supervisionadas ou lhes
inte
har
kunskap
om
hur
apparaten
WDOLPDWODU×Q×QEXNLŕLOHUHVDĚODPDV×YH
WHQKDPVLGRGDGDVLQVWUXo}HVUHODWLYDV
används
så
länge
de
övervakas
och
RODV×WHKOLNHOHULQDQODW×OPDV×GXUXPXQGD
à utilização segura do aparelho e se
får instruktioner angående säker
mümkündür. Çocuklar cihazla
tiverem sido alertadas para os perigos
användning
och
förstår
riskerna
R\QDPDPDO×G×U7HPL]OHPHYHNXOODQ×F×
envolvidos. As crianças não podem
som
medföljer.
Barn
ska
inte
leka
EDN×P×QH]DUHWHGLOPH\HQoRFXNODUFD
brincar com o aparelho. A limpeza e a
med
apparaten.
Rengöring
och
\DS×OPDPDO×G×U
manutenção do utilizador não podem
användarunderhåll
ska
inte
göra
av
‡ Ek koruma için banyonun elektrik
ser efectuadas por crianças sem
barn
utan
vuxens
tillsyn.
supervisão.
GHYUHVLQHELUUH]LGHODN×PNRUXPD
‡
Av
säkerhetsskäl
rekommenderar
‡ Para maior segurança, aconselhamos
FLKD]×5&'WDNPDQ×]×WDYVL\HHGHUL]
vi
även
att
du
installerar
en
%XUH]LGHODN×PNRUXPDFLKD]×Q×Q
a instalação de um dispositivo de
jordfelsbrytare
för
den
krets
UH]LGHOoDO×ŕPDDN×P×GHĚHULP$·GDQ
corrente residual (disjuntor) no
som
strömförsörjer
badrummet.
\NVHNROPDPDO×G×U.XUXOXPX\DSDQ
circuito eléctrico que abastece a casa
Jordfelsbrytaren
måste
ha
en
NLŕL\HGDQ×ŕ×Q
de banho. Este disjuntor deve ter uma
brytströmstyrka som inte överstiger
‡ (OHNWULNoDUSPDV×ULVNLEXOXQGXĚXQGDQ
corrente residual nominal não superior
30
mA.
Kontakta
en
behörig
elektriker
a 30 mA. Aconselhe-se com o seu
KDYD×]JDUDODU×QDPHWDOFLVLPOHU
för
mer
information.
electricista.
VRNPD\×Q
‡
För inte in metallföremål i luftgallren
‡ Não introduza objectos metálicos
‡ +DYD×]JDUDODU×Q×NHVLQOLNOH
eftersom
det
medför
risk
för
elektriska
nas grelhas de ar para evitar choques
engellemeyin.
stötar.
eléctricos.
‡ &LKD]×EDĚODPDGDQ|QFHFLKD]
‡
Blockera aldrig luftgallren.
‡ Nunca obstrua as grelhas de
]HULQGHEHOLUWLOHQJHULOLPGHĚHULQLQ
‡
Innan du ansluter apparaten
ventilação.
\HUHOŕHEHNHJHULOLPL\OHD\×Q×
kontrollerar du att spänningen som
‡ $QWHVGHOLJDURDSDUHOKRFHUWLÀTXHVH
ROGXĚXQGDQHPLQROXQ
anges
på
apparaten
motsvarar
den
‡ &LKD]×EXN×ODYX]GDDo×NODQDQG×ŕ×QGD
de que a tensão indicada no mesmo
lokala
nätspänningen.
corresponde à tensão do local onde
ELUDPDoLoLQNXOODQPD\×Q
‡
Använd inte apparaten för något annat ‡ &LKD]×SHUXN]HULQGHNXOODQPD\×Q
está a utilizá-lo.
ändamål än vad som beskrivs i den här ‡ &LKD]JFHEDĚODQG×Ě×QGDKLoELU
‡ 1mRXWLOL]HRDSDUHOKRSDUDRXWURÀP
användarhandboken.
que não o descrito neste manual.
]DPDQJ|]HWLPVL]E×UDNPD\×Q
‡ Använd inte apparaten på konstgjort
‡ Não utilize o aparelho sobre cabelo
‡ %DŕNDUHWLFLOHUHDLWRODQYH\D3KLOLSV
hår.
DUWLÀFLDO
WDUDI×QGDQ|]HOOLNOHWDYVL\HHGLOPH\HQ
‡ Lämna aldrig apparaten obevakad när
‡ Nunca deixe o aparelho sem vigilância
DNVHVXDUYHSDUoDODU×NHVLQOLNOH
den är ansluten till elnätet.
quando estiver ligado à corrente.
NXOODQPD\×Q%XWUDNVHVXDUYH\DSDUoD
‡ Använd aldrig tillbehör eller delar från
‡ Nunca utilize quaisquer acessórios ou
NXOODQ×UVDQ×]JDUDQWLQL]JHoHUOLOLĚLQL
andra tillverkare, eller delar som inte
yitirir.
peças de outros fabricantes ou que
uttryckligen har rekommenderats
‡ (OHNWULNNDEORVXQXFLKD]×QHWUDI×QD
D3KLOLSVQmRWHQKDHVSHFLÀFDPHQWH
av
Philips.
Om
du
använder
sådana
recomendado. Se utilizar tais
VDUPD\×Q
tillbehör
eller
delar
gäller
inte
garantin.
acessórios ou peças, a garantia perderá
‡ &LKD]×NDOG×UPDGDQ|QFHVRĚXPDV×Q×
‡
Linda inte nätsladden runt apparaten.
a validade.
bekleyin.
‡
Vänta tills apparaten har svalnat innan ‡ .XOODQG×NWDQVRQUDJoNDEORVXQX
‡ 1mRHQUROHRÀRGHDOLPHQWDomRj
du lägger undan den.
volta do aparelho.
oHNPH\LQ&LKD]×SUL]GHQoHNHUNHQ
‡ Dra inte i nätsladden efter användning.
‡ Aguarde que o aparelho arrefeça
PXWODNDÀŕWHQWXWDUDNoHNLQ
Koppla alltid från apparaten genom att
antes de o guardar.
(OHNWURPDQ\HWLNDODQODU(0)
hålla i kontakten.
‡ Não puxe o cabo de alimentação
%X3KLOLSVFLKD]×HOHNWURPDQ\HWLNDODQODUDPDUX]NDOPD\DLOLŕNLQJHoHUOL
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
após a utilização. Desligue o aparelho
(OHNWURPDJQHWLVNDIlOW(0)
VHJXUDQGRVHPSUHQDÀFKD
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
Çevre
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
relativos à exposição a campos electromagnéticos.
Ambiente
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXWRQmRGHYHVHUHOLPLQDGR
juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/
UE). Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de
produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta ajuda
a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para
a saúde pública.
2
Secar o cabelo
$SHQDVSDUDR+3: É fornecida uma escova modeladora redonda.
1 /LJXHDÀFKDDXPDWRPDGDGHFRUUHQWHHOpFWULFD
‡ Para uma secagem mais precisa, encaixe o concentrador de
calor ( ) no secador ( ).
‡ Para aumentar o volume em cabelos encaracolados e dar um
estilo solto, encaixe o difusor ( ) no secador ( ).
‡ Para desencaixar um acessório, retire-o do aparelho.
2 Ajuste o interruptor de temperatura ( ) para SDUDÁX[RGHDU
quente para uma secagem rápida, SDUDXPÁX[RGHDUPRUQRSDUD
secar cabelo curto ou modelar, ou SDUDXPÁX[RGHDUIULRSDUD
GHÀQLURVHXSHQWHDGR3ULPDRERWmRGHDUIULR ( ) para obter
XPÁX[RGHDUIULRSDUDÀ[DURVHXSHQWHDGR
3 $MXVWHRLQWHUUXSWRUGRÁX[RGHDU ) para SDUDXPÁX[RGHDU
suave, SDUDXPÁX[RGHDUIRUWHRX para desligar.
‡ 3DUDOLJDURXGHVOLJDUDIXQomRGHL}HVDMXVWHRLQWHUUXSWRUGHVOL]DQWH
GHL}HVSDUD ou ( ). Esta função providencia brilho adicional e
reduz o efeito frisado. É particularmente adequado para cabelo seco
e cabelo normal a seco.
» 6HDIXQomRHVWLYHUOLJDGDRLQGLFDGRUGHL}HV ) acende.
» Poderá notar um odor especial quando a função estiver ligada.
eQRUPDOHpFDXVDGRSHORVL}HVJHUDGRV
‡ Com o difusor: Para dar mais volume na raiz do cabelo, introduza
os pinos no seu cabelo e faça movimentos rotativos.
» 6HRFDEHORIRUFRPSULGRGLYLGDRHPVHFo}HVQDSDUWHVXSHULRU
do difusor ou penteie o cabelo com os pinos, com a cabeça
volatada para baixo.
» 3DUDÀ[DURSHQWHDGRSDUDFDEHORHQFDUDFRODGRRXRQGXODGR
segure o difusor a uma distância de 10 a 15 cm do cabelo, de
modo a que este seque gradualmente.
$SyVDXWLOL]DomR
1 'HVOLJXHRDSDUHOKRHUHWLUHDÀFKDGDFRUUHQWH
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Retire a grelha de entrada de ar ( ) do aparelho para remover a
acumulação de cabelos e pó.
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Miljö
Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland
hushållssoporna (2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt
land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till
att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
2
Torka håret
(QGDVW+3En rundborste för styling medföljer.
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
‡ För noggrann torkning monterar du fönmunstycket ( ) på
hårtorken ( ).
‡ Om du vill öka volymen för lockar och spänstiga frisyrer monterar
du volymmunstycket ( ) på hårtorken ( ).
‡ Om du vill ta bort munstycket drar du av det från hårtorken.
2 Ställ in temperaturreglaget ( ) på I|UKHWWOXIWÁ|GHI|UVQDEE
torkning, på I|UYDUPWOXIWÁ|GHI|UWRUNQLQJDYNRUWKnURFKVW\OLQJ
eller på I|UNDOOWOXIWÁ|GHI|UDWWIRUPDGLQIULV\U7U\FNSn
knappen för kall luft ( I|UNDOOWOXIWÁ|GHI|UDWWIRUPDGLQIULV\U
3 6WlOOLQUHJODJHWI|UOXIWÁ|GH ) på I|UPMXNWOXIWÁ|GHSn för
NUDIWLJWOXIWÁ|GHHOOHUSn för att stänga av.
‡ Slå på eller av jonfunktionen genom att ställa in jonskjutreglaget på
eller ( ). Funktionen ger extra glans och minskar burrighet. Den
är särskilt lämplig för torrt och nästan torrt hår.
» Om funktionen är aktiverad tänds jonindikatorn ( ).
» När funktionen är aktiverad kan en speciell lukt kännas. Det är
normalt och orsakas av jonerna som genereras.
‡ Med volymmunstycket: För att få extra volym vid rötterna sticker du
in piggarna i håret och gör roterande rörelser.
» För att forma långt hår sprider du ut hårsektioner på
volymmunstycket eller kammar håret nedåt med piggarna.
» När du formar lockigt eller vågigt hår håller du volymmunstycket
på 10-15 cm avstånd och låter håret torka gradvis.
Efter användning:
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Ta bort gallret till luftintaget ( ) från apparaten så att du kan ta bort
hår och damm.
4 Rengör apparaten med en fuktig trasa.
5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
upp den i upphängningsöglan ( ).
BXVLPJHUQQQRUPDOHYVHODW×NODUODELUOLNWHDW×OPDPDV×
JHUHNWLĚLDQODP×QDJHOLU(8(OHNWULNOLYHHOHNWURQLN
UQOHULQD\U×RODUDNWRSODQPDV×LOHLOJLOLONHQL]GHNLNXUDOODUD
X\XQ(VNLUQOHULQGRĚUXŕHNLOGHDW×OPDV×oHYUHYHLQVDQVDĚO×Ě×
]HULQGHNLROXPVX]HWNLOHUL|QOHPH\H\DUG×PF×ROXU
6DoNXUXWPD
6DGHFH+3LoLQŔHNLOOHQGLULFL\XYDUODNI×UoDELUOLNWHYHULOLU
1 )LŕLHOHNWULNSUL]LQHWDN×Q
‡ 7DPNXUXWPDLoLQ\RĚXQODŕW×U×F×\× ) saç kurutma makinesine
WDN×Q ).
‡ %XNOHOHUHYHFDQO×VDoVWLOLQHKDFLPYHUPHNLoLQKDFLPGLI]|UQ )
saç kurutma makinesine ( WDN×Q
‡ (NSDUoD\×o×NDUPDNLoLQVDoNXUXWPDPDNLQHVLQGHQoHNLQ
2 +×]O×NXUXWPDDPDF×\ODV×FDNKDYDDN×ŕ×LoLQV×FDNO×NDQDKWDU×Q× )
NRQXPXQDN×VDVDoNXUXWPDYH\DVDoŕHNLOOHQGLUPHDPDF×\OD×O×NKDYD
konumuna getirin.
DN×ŕ×LoLQ konumuna, saç stilini sabitlemek için
6DoŕHNOLQL]LVDELWOHPHNDPDF×\ODVRĚXNKDYDDN×ŕ×LoLQ 6RĚXN+DYD
GĚPHVLQH EDV×Q
3 +DYDDN×ŕ×DQDKWDU×Q× KDÀIKDYDDN×ŕ×LoLQ JoOKDYDDN×ŕ×LoLQ ,
kapatmak için konumuna getirin.
‡ ī\RQIRQNVL\RQXQXDoPDNYH\DNDSDWPDNLoLQL\RQDQDKWDU×Q×
veya konumuna getirin ( )RQNVL\RQGDKDID]ODSDUODNO×NVDĚODU
YHHOHNWULNOHQPH\LD]DOW×U%X|]HOOLNOHNXUXYHNXUXPDN]HUHRODQ
saçlar için uygundur.
» )RQNVL\RQDo×NNHQL\RQJ|VWHUJHVL ) yanar.
» )RQNVL\RQGHYUHGH\NHQIDUNO×ELUNRNXGX\XODELOLU%XGXUXP
QRUPDOGLUYHROXŕDQL\RQODUGDQND\QDNODQPDNWDG×U
‡ Difüzörle6DoGLSOHULQHKDFLPYHUPHNLoLQSLPOHULVDo×Q×]DWDN×QYH
oHYLUPHKDUHNHWOHUL\DS×Q
» 8]XQVDoWDVDo×N×V×PN×V×PGLI]|UQVWN×VP×QD\D\×QYH\D
SLPOHUOHDŕDĚ×\DGRĚUXEXNOH\DS×Q
» .×Y×UF×NYH\DGDOJDO×VDo×ŕHNLOOHQGLUPHNLoLQGLI]|UFP
PHVDIHGHWXWXQYHDŕDPDDŕDPDNXUXWXQ
.XOODQ×PGDQVRQUD
1 &LKD]×NDSDWDUDNÀŕLQLSUL]GHQoHNLQ
2 6RĚX\DQDNDGDU×V×\DGD\DQ×NO×ELU\]H\H\HUOHŕWLULQ
3 +DYDJLULŕ×]JDUDV×Q× FLKD]GDQo×NDUDUDNVDoYHWR]XWHPL]OH\LQ
4 &LKD]×QHPOLELUEH]OHWHPL]OH\LQ
5 *YHQOLNXUXYHWR]VX]ELU\HUGHVDNOD\×Q$\U×FDDVPDNDQFDV×QGDQ )
asarak da saklayabilirsiniz.
3
Garanti ve servis
%LOJL\HLKWL\DF×Q×]×YDUVDYH\DELUVRUXQODNDUŕ×ODŕ×UVDQ×]OWIHQ
www.philips.com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya
ONHQL]GHNL3KLOLSV0ŕWHUL0HUNH]L\OHLOHWLŕLPNXUXQWHOHIRQQXPDUDODU×Q×
GQ\DoDS×QGDJDUDQWLNLWDSo×Ě×QGDEXODELOLUVLQL]hONHQL]GH0ŕWHUL
0HUNH]L\RNVD\HUHO3KLOLSVVDW×F×Q×]DJLGLQ
ǛŸNjŽȚǜžǀƴžƾƳŽȚȜȢƾƱƄŴǾŽ !ǏƃƸƴƸźǛŽƾŸǠźǛƳŮƾƃȹ ŲǍžȶǃƄƶƓȚȚnjƀǛƳǣȚǍƪŽƾƶƸſƾƷů
.www.philips.com/welcome ǠźǃƄƶƓȚǚƸƆƉƄŮǛŻ ȆPhilips ǝžNjƲůȸnjŽȚ
ȳƾƀ
1
!ǛǥɭǞǬɬžɧɭǍƃůȲǞƫƇžǜɭȚNjɭǍųɞȚǍŮƾƵŵǝŮ .NjɭNjžȕȧǞų PhilipsȝǽǞƫƇžɞƾǥſȢǝŮ
ǁɭƾŴȤȢȚȤȢǞųȵƾǦƄŴȢȆPhilipsȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȥȚǝƶǥƷŮȵȢƾƱƄŴȚɞȚǍŮ
.NjǥƶɨȳƾſǁƃŰ www.philips.com/welcome
ǛƷž
.ȹ ǾƃƲƄƉžǝƸŽȘȬǞűǍƴŽǝƮƱŲȚȶȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚǚƃŻǀƁƾƶƯŮȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢȖǍŻȚ
1
ɞNjƯŮȝƾƯűȚǍžɞȚǍŮȴȕȶNjǥſȚǞƈŮǁŻȢǝŮȚȤƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȆȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǚƃŻ
.NjɭȤȚȢǝǦſȢǞųȢǎſ
.ȔƾƓȚǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ ‡
ǚƫƱŮǛŻ ȆȳƾƵƑȚǠźȥƾƷƐȚȚnjƀȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸ ‡
ȵȢƾƱƄŴȚțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡
ȴȖǙŽȣǝžȚNjƈƄŴȚNjƯŮ ȹȜǍŵƾƃžǝƶŸǀŻƾƭŽȚ
.Njǥƶɳſ
ȴǞƳƁƾžNjƶŸǟƄŲ ȹ ȚǍƭųǚƳƪƁ ȔƾƓȚǜžǝŮǍŻ
ȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚɬɭǞƪƄŴȢȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ ‡
.ǚƸưƪƄŽȚǜŸ ȹ ƾƱŻǞƄž
ȥȚȵȢƾƱƄŴȚ .NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕ ȆȯǍƫžȥȚǏǨ
țǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ ‡
ɬƄŲ ȆǁŴȚǜɭǍźȕǍƭųțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢ
ȿ žȶȖ
ǀŵǍ
ȆȳƾƵƇƄŴǽȚȩǞŲǜž
.NjŵƾŮȧǞžƾųǍǬȚ
Ⱦ
ǀƸŸȶȖȸȖȶȖǀƴƉưȾƓȚȶȖ ȆȲƾƉƄŹǽȚ
ȴȚȶɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡
.ȔƾžǟƴŸȸǞƄƎȷǍųȖ
ɞȶƾŲȯȶǍŷƾɭȩǞŲ ȆțȕȧȶȢ ȆȳƾƵŲ
NjƯŮȥƾƷƐȚǜŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮ ȹ ƾƵǣȚȢǛŻ ‡
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕ
.ȳȚNjƈƄŴǽȚ
ǎɭǍǨȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨȚȤȴȕǝƪǥƵƀ ‡
ǗŻǞƄƁ ȆȜNjǣȚǎŽȚǀſǞƈƉƴŽȥƾƷƐȚȩȿǍƯůȚȣȘ ‡
.NjǥƪɳŮ
ǜŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮǛŻ .ǚƸưƪƄŽȚǜŸ ȹ ƾƸǣƾƲƴů
ȤǞŶǝŮ ȆNjŵȳǍǬNjŲȥȚǐǥŮȵƾǦƄŴȢǍǬȚ ‡
ǚƸưƪůǚƃŻȶ .ǀƴƸƴŻǘǣƾŻNjŽȢǍƃƁǝŸȢȶȥƾƷƐȚ
ȰǍŮȥȚȚȤȵƾǦƄŴȢ .ȢǞŵɬžȧǞžƾųȤƾɨȢǞų
ǜžNjżƺƄƴŽȝƾƳƃƪŽȚǜžǘƲƎ ȆȹȚȢNjƆžȥƾƷƐȚ
.ȢǞŵɧƶųǝƲǥŻȢNjƶǩɞȚǍŮNjɭȤȚnjǦŮȶȵNjǥƪɨ
.ǙŽȣǍƸŹȶ ȆǍƯƪŽȚȶƿŹǎŽƾŮƾƀȢȚNjƉſȚȳNjŸ
ȆNjǥƶɨǜŵȶȤȚȤȵƾǦƄŴȢȵȤƾŮȶȢǝɨǜɭȚȥȚǚƃŻ
ƿƆƸź ȆȹƾƱŽƾůǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴȴƾżȚȣȘ ‡
ȵǍǥŹȶȥǍǨ ȆǞžƾŮǝɨNjǥƶɨɬŴȤǍŮȚȤƾƀǝǰɭȤȢ
ǀžNjųǎżǍžȶȖ Philips ǚƃŻǜžǝŽȚNjƃƄŴȚ
.NjƶŵƾŮȵNjƪſȢȶNjƉž
ƞƴƀƻžȨƾƈŵȖȶȖ Philips ǚƃŻǜžȲdžǞƈž
ɞȚǍŮǁŴȚȵNjɭȢƿǥŴȕȰǍŮǛǥŴǝɨɬůȤǞǧȤȢ ‡
.ǍƭųȸȖƿƶƆƄŽ
ɞƾƀɬǬNjƶɭƾƘȢǎſȚȤȴȕ ȆǍƭųȥȶǍŮȥȚɞǍǥǬǞƴű
ȲƾƱŶLjȚǚƃŻǜžȥƾƷƐȚȚnjƀȳȚNjƈƄŴȚǜƳƚ ‡
ƾɭ Philips ȥƾƆžȝƾžNjųǎɨǍž ȆPhilips
ȨƾƈŵLjȚȶȰǞźƾžȶȝȚǞƶŴ 8 ǛƀǍƵŸǖƴƃƁǜƁnjŽȚ
.NjǥƶɨǒɭǞƯůǑƫƈƄžȨƾƈŵȚ
ȶȖǀƁNjƉƐȚȝȚȤNjƲŽȚǠźȲǾƄųȚǜžȴǞſƾƯƁǜƁnjŽȚ
ɬɭƾſȚǞůȥȚǝɨɞȢȚǍźȚȶȲƾŴ 8 ɞǽƾŮȴƾɨȢǞɨ ‡
ȜǍƃƒȚǛƷƫƲƶůǜƁnjŽȚȶȖ ȆǀƸƴƲƯŽȚȶȖǀƸƉƑȚ
ƾɭNjƶƄƉǥſȤȚȢȤǞųǍŮɬźƾɨɬƶƀȣȶɬƉŲ ȆɬƵƉű
ǛƀNjƁȶǎůƖȶȖǛƷƸƴŸȯȚǍŵȁȚƖȲƾŲǠź ȆǀźǍƯƓȚȶ
ƾƀǍƄǬȤǎŮȝȤƾƮſƾŮNjƶſȚǞůɬžNjſȤȚNjſɬƀƾǬȕȶǝŮǍƏ
ǀƲƁǍƭŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳȚNjƈƄŴƾŮǘƴƯƄůȝȚȢƾŵȤƼŮ
ȥȚɬƀƾǬȕȶȵƾǦƄŴȢȥȚǜƵɭȚȵȢƾƱƄŴȚƠųǞžȕƾɭ
NjŻǠƄŽȚǍŶƾƥȚȴǞżȤNjƁȚǞſƾżȲƾŲǠźȶǀƶžȕ
.NjƶƶɨȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢȥȚ ȆǜɳƛȝȚǍƭų
.ȥƾƷƐƾŮȲƾƱŶLjȚƿƯƴƁȴȖƿƆƁǽ .ƾƷŽȴǞǤǍƯƄƁ
ȶȴȢǍɨǎǥƢ .NjƶƶɨɞȥƾŮȵƾǦƄŴȢƾŮNjɭƾƃſȴƾɨȢǞɨ
ȶȖȥƾƷƐȚǗƸƮƶƄŮȲƾƱŶLjȚȳǞƲƁȴȖƿƆƁǽ
ȴȶNjŮȴƾɨȢǞɨǓŴǞůNjɭƾƃſȵƾǦƄŴȢȥȚǁƃŻȚǍž
.ǛƷƸƴŸȯȚǍŵȁȚȴȶȢǜžǝƄſƾƸǧ
.ȢǞŵȳƾƍȚȝȤƾƮſ
ȤƾƸƄŽȚȥƾƷűƿƸżǍƄŮǙƇƫƶſ ȆǀƸźƾǤȘǀƁƾƵƑ ‡
ɬžǝǥǧǞů ȆȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǍƄƪǥŮǁƃŻȚǍžɞȚǍŮ ‡
ȢȿȶǎůǠƄŽȚǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȜȤȚNjŽȚǠź RCD ǗȿƴƈƄƓȚ
ȤȢȚȤ (RCD) ȵNjſƾžȴƾɭǍűǝƴǥŴȶɧɭǝɨȢǞŵ
ȹ ȚȢȿȶǎžȴǞƳƁȴȖ RCD ȥƾƷűǟƴŸ .ǀŻƾƭŽƾŮȳƾƵƑȚ
ȴƾɭǍű .NjǥƶɨƿƫſɬɭǞƪƄŴȢɬɳɭǍƄɳŽȚȤȚNjž
30 ǜŸNjƁǎƁǽǗƶƫžǗȿƴƈƄžǚƸưƪůȤƾƸƄŮ
ɬƴǥž 30 ȥȚNjɭƾƃſ RCD ǜɭȚȤȢȵNjſƾžȢǍɨȤƾɨ
.ǁƃȿ ƅƓȚǀƇƸƫſƿƴŶȚ .ǍƸƃžȖǠƴƴž
ȢǍźƾŮǍƄƪǥŮȝƾŸǾŶȚɞȚǍŮ .NjŵƾŮǍƄƪǥŮǍǮžȕ
ȝƾƳƃŵǚųȚȢǀƸſNjƯžȳƾƉűȖȲƾųȢƼŮǛƲůǽ ‡
.NjǥƶɨȝȤǞƪžǝƴǥŴȶȵNjƶƶɨƿƫſ
.ǀƸǣƾŮǍƷżȝƾžNjǧȸȖȞȶNjŲȸȢƾƱƄŽ ȔȚǞƷŽȚ
.NjǥƶɳſȢȤȚȶȚǞƀɞƾƀǝǰɭȤȢȤȢȚȤɞǎƴź ȔƾǥŵȚ ‡
.ȔȚǞƷŽȚȝƾƳƃŵ Njȿ ŴǜŸǕƶƄžȚ ‡
.ȢȤȚȢȢǞűȶɬǦƄźǍǬȰǍŮȲƾƵƄŲȚȴǞǩ
ȴȖǜžNjżƺů ȆȔƾŮǍƷƳŽƾŮȥƾƷƐȚǚƸǧǞůǚƃŻ ‡
.NjǥƶɳſȢȶNjƉžȚȤȚǞƀɞƾƀǝǰɭȤȢǎǬǍƀ ‡
ǕžǀƲźȚǞƄžȥƾƷƐȚǟƴŸƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǀƸƄŽǞƱŽȚ
NjǥƶɨɬŴȤǍŮ ȆȰǍŮǎɭǍǨǝŮȵƾǦƄŴȢȲƾƫůȚȥȚǚƃŻ ‡
.ǀƸƴƤȚǀƸƄŽǞƱŽȚ
ȰǍŮɉƾƄŽȶƾŮȵƾǦƄŴȢɞȶȤȵNjŵǑƈƪžɉƾƄŽȶǝɨ
ǠźƞƃƓȚǍƸŹǍųȕȩǍŹȸLjȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ ‡
.NjŵƾŮǝƄŵȚȢǁƲŮƾƭžƾƵŵɬƴƇž
.ǚƸŽNjŽȚȚnjƀ
ȵȢȚȢȠǍŵȢȤȚǞžȥȚǍǥŹɞȤǞƮƶžǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ ‡
.ǠŸƾƶƫŽȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ ‡
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȵNjŵ
ǝƴƸǧǞů ȔƾƶŰȖǀƃŻȚǍžȴȶȢǜžȥƾƷƐȚȱǍƄůǽ ‡
ɬŸǞƶƫžɞƾƀǞžȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚ ‡
.ȔƾŮǍƷƳŽƾŮ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚ
ȹ
ǽǕƭŻȶȖȝȚȤȚǞƉƉżȖȸȖ ȚNjŮȖȳNjƈƄƉůǽ ‡
ƾƀȤȚȤȴȕ ȆǁŴȚǚƫƄžȰǍŮǝŮȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ ‡
ǀƯƶƫžȝƾżǍƪŽǀƯŮƾůȶȖ Philips ƾƷŮǠǧǞů
.Njǥƶɳſ
ǜžǕƭŻȶȖȝȚȤȚǞƉƉżȖȸȖǁžNjƈƄŴȚȚȣƼź .ȷǍųȖ
ǍǦɭȢȴƾǬNjſȥƾŴȝƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽȥȚǎǬǍƀ ‡
.ljŽƾǧǍƸŹȴƾƵƬŽȚljƃƫƁ ȆȬǞƶŽȚȚnjƀ
NjƶɨɬƘǝǥǧǞůȚȤƾƀȴȕ Philips ǝɨɬžȥȚǞŽƾɭ
.ȥƾƷƐȚȲǞŲǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴǗƴŮǛƲůǽ ‡
ƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽǜǥƶǩȥȚǍǬȚ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚ
.ǝƶƁǎƈůǚƃŻȥƾƷƐȚȢǍƃƁǟƄŲǍƮƄſȚ ‡
ȥȚƾƵŵǝžƾſǁſƾƵǤ ȆNjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɬůƾƯƭŻ
.ȢǞŵɬžǓŻƾŴȤƾƃƄŸȚǝűȤȢ
ǙƉžȚ .ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮǀŻƾƭŽȚǙƴŴƿƇƉůǽ ‡
.ǀŻƾƭŽȚȤNjƫžǜŸȥƾƷƐȚǚƫźNjƶŸƾƵǣȚȢnjųƺƓƾŮ
.NjǥſƾǰǥǮſȵƾǦƄŴȢȤȶȢȚȤȰǍŮǛǥŴ ‡
ȹ
ɧƶųƾůNjǥƶɨǍƃǧ ȆȵƾǦƄŴȢɞȤȶȕǕƵűȥȚǚƃŻ ‡
(EMF) ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑȚ
.ȢǞŵ
ȲǞƲƇƴŽȩǍƯƄŽƾŮǀƲƴƯƄƓȚǀƲƃƭƓȚǀƵƮſLjȚȶǍƸƁƾƯƓȚǀźƾżǕžȚnjƀ Philips ȥƾƷűǘźȚǞƄƁ
.ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚ
ǎɭǍǨȥȚǁŴȢɧɭƾŮȚȤȰǍŮǝųƾŵȶȢȵȢƾƱƄŴȚȥȚNjƯŮ ‡
ǏǮŴȶNjɭȤȚNjƷǦſǁŴȢƾŮȚȤǎɭǍǨȚNjƄŮȚ .Njǥƪɳſ
ǀƂƸƃŽȚ
.NjɭȤȶƾǥŮȴȶǍǥŮȚȤǝųƾŵȶȢ
ǀƸŽǎƶƓȚȝƾƁƾƱƶŽȚǕžǃƄƶƓȚȚnjƀǜžǑƴƈƄŽȚȳNjŸƿƆƁǝſȖǟŽȘǎžǍŽȚȚnjƀǍƸƪƁ
ȱNjƴŮǠźǀƁȤƾƉŽȚƞſȚǞƲŽȚǕƃůȚ .(EU/2012/19 ǠŮȶȤȶLjȚȢƾŵȤȁȚ) ǀƁȢƾƯŽȚ
ǜžǑƴƈƄŽȚNjŸƾƉƁ .ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȶǀƸſȶǍƄƳŽȁȚȝƾƆƄƶƵƴŽǚƫƱƶƓȚǕƸƵƆƄƴŽ
ȝƾƯƃƄŽȚǜžȢȚǍźLjȚǀƇǧȶǀƂƸƃŽȚǀƁƾƵŲǠźǀƇƸƇƫŽȚǀƲƁǍƭŽƾŮȝƾƆƄƶƓȚ
.ǀƸƃƴƉŽȚ
ɞƾƀȴȚNjǥžǍɭnjǨȢǍŮȤƾɨɞƾƀȢȤȚNjſƾƄŴȚȶǜǥſȚǞŻǝǥƴɨƾŮ PhilipsȵƾǦƄŴȢǜɭȚ
.ȢȤȚȢǁƲŮƾƭžɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚ
2
ǁƉɭȥǓǥƇž
.ǀƶ ȿƵƬžǀžȶǍƃžljƁǍƉůȜƾŵǍź :ǓƲź HP8251ȥȚǍƭƴŽ
ȤȶȢɬǦſƾųɬŽǞƵƯžɞƾƷƷŽƾŮȥƾŮNjɭƾƃſȲǞƫƇžǝɨNjƀNjǥžȴƾƪſǁžǾŸǜɭȚ
ǁƃƉſȢǞųȤǞƪɨǜǥſȚǞŻǘƃŶǍŮȨǞƫųǜɭȚȤȢ .(EU/19/(2012 ȢǞŵǝƄųȚNjſȚ
ȆljǥƇǧƠųȚNjſȚȤȶȢ .NjǥɭƾƘȳȚNjŻȚɬɳǥſȶǍƄɳŽȚȶɬɳɭǍƄɳŽȚȝǽǞƫƇžɞȤȶƹƯƵűǝŮ
.NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴűȴƾƉſȚǁžǾŴȶǁƉɭȥǓǥƇžɞȶȤǍŮɬƱƶžȝȚǍǥŰƾůȥȚ
ǍƯƪŽȚǗƸƱƆů
.ǀŻƾƭŽƾŮNjƁȶǎůȜNjŲȶǏƃƲƙǚƸǧǞƄŽȚnjųƺžǚƸǧǞƄŮǛŻ
.( )ǍƯƪŽȚǗƱƆžǠź ( )ǗƅƳƓȚȰƾźȤƼŮǛŻȆǘƸŻȢǗƸƱƆƄŽ ‡
.( )ǍƯƪŽȚǗƱƆžǠź ( )ȔȚǞƷŽȚȟǍƈžȰƾźȤƼŮǛŻȆNjƯƆžȶǗƸƅżǍƯƪŽ ‡
.ǍƯƪŽȚǗƱƆžǜžǝƃƇŴȚȆǘƇƴƓȚǚƫƱŽ ‡
1
ǟŽȘȶȖȆǕƁǍŴǗƸƱƆƄŽǜųƾŴȔȚǞƀȤƾƸƄŽ ǟŽȘ ( )ȜȤȚǍƑȚȠƾƄƱžǓƃƬŮǛŻ
ȢȤƾŮȔȚǞƀȤƾƸƄŽ ǟŽȘȶȖȆǍƯƪŽȚljƁǍƉƄŽȶȖǍƸƫƲŽȚǍƯƪŽȚǗƸƱƆƄŽƽźȚȢȔȚǞƀȤƾƸƄŽ
ȢȤƾŮȔȚǞƀȤƾƸůǟƴŸȲǞƫƇƴŽ ( ) ȜȢȤƾƃŽȚǀƇƱƶŽȚȤȥǟƴŸǓưǤȚ .ȱǍƯŵljƁǍƉƄŽ
.ȱǍƯŵljƁǍƉƄŽ
2
ǟŽȘ ( )ȔȚǞƷŽȚȤƾƸůȠƾƄƱžǓƃƬŮǛŻ
.ǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȁ ǟŽȘȶȖȆȸǞŻ
ȶȖ ( )ǟŽȘǘŽǎƶƓȚȴǞƁLjȚȠƾƄƱžǓƃƬŮǛŻȆƾƷƴƸưƪůȯƾƲƁȘȶȖȴǞƁLjȚǀƱƸŷȶǚƸưƪƄŽ
ǀƃŴƾƶžƾƷſȘ .ȵNjƯƏǜžǚƴƲůȶȹ ƾƸźƾǤȘȹ ƾſƾƯƓȱǍƯŵǀƱƸŷǞŽȚȵnjƀljƶƢ .( ) ǟŽȘ
.ȹǾƸƴŻǚƴƃƓȚǍƯƪŽȚȶȯƾƐȚǍƯƪƴŽȨƾųǚƳƪŮ
.( )ǠǣǞƬŽȚȴǞƁLjȚǍŵƻžȔǠƬƸƉźȆǚƸưƪƄŽȚNjƸŻǀƱƸŷǞŽȚȵnjƀǁſƾżȚȣȘ »
Țnjƀ .ǀƶƸƯžǀƇǣȚȤȠǞƱůȴȖǚƵƄƤȚǜžȆǚƸưƪƄŽȚNjƸŻǀƱƸŷǞŽȚȵnjƀȴǞƳůƞŲ »
.ƾƀNjƸŽǞůǛƄƁǠƄŽȚȝƾſǞƁLjȚǝƃƃƉůȶǠƯƸƃŶǍžȖ
3
ǛŻȶȱǍƯŵǠźȴƾƶŴLjȚǕǤȆȤȶnjƐȚNjƶŸǍƯƪŽȚǗƸƅƳƄŽ :ȔȚǞƀȟǍƈžǀƭŴȚǞŮ
.ǀƁǍǣȚȢȝƾżǍƇŮ
ǛŻȶȖȔȚǞƷŽȚȟǍƈžǟƴŸȖǠźǍƯƪŽȚǚƫųȬȿȥȶȆǚƁǞƭŽȚǍƯƪŽȚǟŽȘǀƃƉƶŽƾŮ »
.ȴƾƶŴLjȚǀƭŴȚǞŮȹ ǽȶǎſȱǍƯŵǓƸƪƵƄŮ
15ǟŽȘ 10ǀźƾƉžǟƴŸȔȚǞƷŽȚȟǍƈžǚƵŲȚȆȟȿǞƵƓȚȶȖNjƯƣȚǍƯƪŽȚljƁǍƉƄŽ »
.ȹ ƾƸƆƁȤNjůǍƯƪŽȚǗƸƱƆƄŽǛŴ
‡
ȔȚǞƀȤƾƸƄŽ
(EMF)ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥž
ǟŽȘȶȖȆǗƸƭŽȔȚǞƀȤƾƸƄŽ
‡
.ȢǍƃƁǟƄŲǀſǞƈƉƴŽȳȶƾƲžljƭŴǟƴŸǝƯǤ
.ȤƾƃưŽȚȶǍƯƪŽȚǀŽȚȥȁȥƾƷƐȚǜž ( )ȔȚǞƷŽȚǚųNjžǀƳƃŵȟȚǍųƼŮǛŻ
.ǀƃŶȤȧƾƵŻǀƯƭŻǀƭŴȚǞŮȥƾƷƐȚǗƸƮƶůǟŽȘNjƵŸȚ
ǀƭŴȚǞŮǝƲƸƴƯůȹ ƾƬƁȖǙƶƳƚƾƵż .ȤƾƃưŽȚǜžȻȲƾųȶȆȯƾűȶǜžȕȴƾƳžǠźǝƮƱŲȚ
.( )ǘƸƴƯƄŽȚǀƲƴŲ
ǀžNjƈŽȚȶȴƾƵƬŽȚ
1
2
3
4
5
3
ǟƴŸ PhilipsǕŻǞžȜȤƾƁȥǟűǍƸźȆǀƴƳƪžȸȖǙƄƷűȚȶȚȣȘȶȖȝƾžǞƴƯžǟŽȘǁƆƄŲȚȚȣȘ
ȱNjƴŮǠź PhilipsȮŽǕŮƾƄŽȚǙƴƷƄƉƓȚǀžNjųǎżǍƙȲƾƫůǽȚȶȖ www.philips.comƿƁȶ
ǀžNjųǎżǍžȢǞűȶȳNjŸȲƾŲǠź .(ǀƸƓƾƯŽȚȴƾƵƬŽȚȜǍƪſǠźǗůƾƷŽȚǛŻȤȢƾƆƁȘǙƶƳƚ)
.ǙƄƲƭƶžǠź PhilipsǚƸżȶNjƫŻȚȆȱNjƴŮǠźǙƴƷƄƉƵƴŽ
2
.NjǥſǎŮȰǍŮǎɭǍǨǝŮȚȤǝųƾŵȶȢ
( )ȤȚǞƪŴǝŮȚȤ ( )ȵNjƶƶɨǎɨǍƵƄžȆǍůǘǥŻȢȶǍƄƷŮȴȢǍɨɧƪųɞȚǍŮ ‡
.Njǥƶɨǚǧȶ
ȤȚǞƪŴǝŮȚȤ ( )ȚǞƀǜɨǐƈǨȆǞžǁŽƾŲȶǐǰǥǨȶƾƀǍźǛƆŲǐɭȚǎźȚɞȚǍŮ ‡
.Njǥƶɨǚǧȶ ( )
.NjǥƪɳŮȴȶǍǥŮȤȚǞƪŴȥȚȚȤȴȕȆȚǞƀǜɨǐƈǨȴȢǍɨȚNjűɞȚǍŮ ‡
1
ɞȚǍŮȶ ɞȶȤȚȤ ( )ƾžȢNjǥƴɨȆƾƀǞžǕɭǍŴȴȢǍɨɧƪųȶȭȚȢɞȚǞƀȴƾɭǍűɞȚǍŮ
ȴƾɭǍűɞȚǍŮƾɭȆ ɞȶȤȆǞžȴȢȚȢǁŽƾŲƾɭȵƾůǞɨɞƾƀǞžȴȢǍɨɧƪųȶȳǍǬɞȚǞƀȴƾɭǍű
ȚȤ ( ) ɧƶųɞȚǞƀǝƵɨȢ .NjǥƶɨǛǥƮƶů ɞȶȤȆǞžǁŽƾŲǁǥƃƅůȶɧƶųɞȚǞƀ
.ȢǞŵǁǥƃƅůƾƵŵɞǞžǁŽƾŲȶǝƄźƾɭȴƾɭǍűɧƶųɞȚǞƀƾůNjǥƀȢȤƾƪź
2
ɞȶȤɞǞŻɞȚǞƀȴƾɭǍűɞȚǍŮȆ ɞȶȤȚȤ ( )ȚǞƀȴƾɭǍűNjǥƴɨȆȳȚȤȕɞȚǞƀȴƾɭǍűɞȚǍŮ
.NjǥƶɨǛǥƮƶů ɞȶȤȆȵƾǦƄŴȢȴȢǍɨȧǞžƾųɞȚǍŮ
ǛǥƮƶů ( )ƾɭ ɞȶȤȚȤ ( )ȴǞɭǶǥɭǞŴȆȴǞɭȢǍɳƴƵŸȴȢǍɨȧǞžƾųƾɭǜŵȶȤɞȚǍŮ
ɬžɞǍǥǬǞƴűƾƀǞžƠųǞŴȥȚȶȵȢȚȢƾƀǞžǝŮɞǍƄƪǥŮɬǬNjƶƪųȤȢȢǍɳƴƵŸǜɭȚ .Njǥƶɨ
.ǁŴȚƿŴƾƶžɧƪųȹ ƾƄƃƉſȶɧƪųɞƾƀǞžɞȚǍŮȹ ƾǧǞƫųǁŽƾŲǜɭȚ .ȢǞŵ
.ȢǞŵɬžǜŵȶȤ ( )ȴǞɭǍǦſƾƪſȆNjŵƾŮǜŵȶȤȢǍɳƴƵŸǜɭȚǍǬȚ »
ɞȢƾŸǍžȚǜɭȚ .ȢǞŵɬžȳƾƵƪƄŴȚɬɭǞŮȆNjǥƶɨɬžǜŵȶȤȚȤȢǍɳƴƵŸǜɭȚɬƄŻȶ »
.NjŵƾŮɬžƾƀȴǞɭȢƾƆɭȚǁƴŸǝŮȶǁŴȚ
3
ȤȢȚȤȚǞƀǜɨǐƈǨɞƾƀȤƾųȆǝƪɭȤȤȢƾƀǞžǛƆŲǐɭȚǎźȚɞȚǍŮ :ȚǞƀǜɨǐƈǨǝŮǎƷƆž
.NjǥƀȢǁɨǍŲɬſȚȤȶȢȝȤǞǧǝŮȚȤȤȚǞƪŴȶȵȢǍɨȶǍźƾƀǞž
ǐƈǨɞƾƀȤƾųƾŮƾɭNjǥƶɨȵNjƶɨȚǍǨȚǞƀǜɨǐƈǨɞȶȤȚȤƾƀǞžȆNjƶƴŮɞƾƀǞžɞȚǍŮ »
.NjǥſǎŮǝſƾŵȚȤƾƀǞžȆȚǞƀǜɨ
15ƾů 10ǝƴǧƾźȤȢȚȤȚǞƀǜɨǐƈǨȆȤȚȢȟǞžɞƾƀǞžƾɭǍźǁŽƾŲǁǥƃƅůɞȚǍŮ »
.ȢǞŵɧƪųǃɭȤNjůǝŮƾůNjǥƀȢȤȚǍŻɞǍƄžɬƄſƾŴ
‡
ȶ
:ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮ
.ǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮȶȥƾƷƐȚǚƸưƪůȯƾƲƁƼŮǛŻ
ƾƀǞžȴȢǍɨɧƪų
.ȢǞŵɬžǝǣȚȤȚǞžȵNjƶƀȢǁŽƾŲȢǍǬȦǍŮɧɭ :HP8251ȤȢǓƲź
‡
:ȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨ
.NjǥƶɨȟȤƾųǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȶȵȢǍɨȧǞžƾųȚȤȵƾǦƄŴȢ
.ȢǞŵɧƶųƾůNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȵƾǦƄŴȢ
.NjǥƶɨȟȤƾųȚȤȤƾƃŹȶȢǍǬȶǞžȶǝƄŵȚȢǍŮȚȤ ( )ȚǞƀɞȢȶȤȶǝǰɭȤȢ
.NjǥƶɨǎǥƢțǞŶǍžǝǩȤƾǨɧɭȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾŮȚȤȵƾǦƄŴȢ
ȤȚǞƪŴNjǥſȚǞůɬž .NjǥƀȢȤȚǍŻȤƾƃŹȶȢǍǬȴȶNjŮȆǜžȚȶɧƪųɬƴƇžȤȢȚȤȴȕǏǮŴȶ
.NjǥƶɨȴȚǎɭȶȕ ( )ǎɭȶȕɞǝƲƴŲƾŮȚȤ
ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȶǝžƾſǁſƾƵǤ
1
2
3
4
5
3
ȦȤȢȕǝŮǏǮǥƴǥźǁɭƾŴțȶȥȚȹ ƾƱƭŽȆȢǞųȵƾǦƄŴȢȲƾɳŵȚǕźȤƾɭȝƾŸǾŶȚƿƉɨɞȚǍŮ
ȤǞƪɨȤȢǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾŮƾɭNjǥɭƾžǍźNjɭȢȥƾŮ www.philips.com
ǁſƾƵǤɆǍŮǝŮȴƾƷűǍŴȚǍŴȤȢǎɨȚǍžǜɭȚǜƱƴůȵȤƾƵŵǝŮɬŴǍƄŴȢɞȚǍŮ)NjɭǍǥǦŮȦƾƢȢǞų
ǝŮȢȤȚNjſȢǞűȶǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾƵŵȤǞƪɨȤȢǍǬȚ .(NjǥƶɨǝƯűȚǍžǝžƾſ
.NjǥɭƾƘǝƯűȚǍžȢǞųȵƾǦƄŴȢȵNjƶŵȶǍź
Download PDF

advertising