Philips | HP8243/00 | Philips KeraShine Haartrockner HP8243/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HP8243
a
i
h
» Roter luftindtagsgitteret mod uret for at tage det af apparatet.
g
f
EN
8VHUPDQXDO
DA
Brugervejledning
IT
NL
DE
Benutzerhandbuch
NO
Brukerhåndbok
EL
ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
PT
Manual do utilizador
ES
Manual del usuario
SV
Användarhandbok
FI
Käyttöopas
TR
.XOODQ×PN×ODYX]X
FR
0RGHG·HPSORL
MS-MY
ID
Buku Petunjuk Pengguna
ZH-CN Ⴌ߀൱Ҭ
e
Manuale utente
Gebruiksaanwijzing
9ROXPHQGLIIXVRU( c )
Volumen-diffusoren er specielt udviklet til nænsom tørring af både glat
og krøllet eller bølget hår.
1 For at forbedre din naturlige volumen og beholde dine krøller skal
du holde hårtørreren lodret under hårtørringen.
2 For at give håret fylde ved hårrødderne sættes diffusuren ind i håret,
så pindene rører hovedbunden.
3 Bevæg hårtørreren i roterende bevægelser for at opnå en jævn
fordeling af den varme luft i dit hår.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
3 Tag luftindtagsgitteret ( a ) af apparatet for at fjerne hår og støv.
b
c
d
» Roter luftindtagsgitteret med uret for at sætte det på apparatet
igen.
4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge det op i ophængningsstroppen ( d ).
3
Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge
Philips’ websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i
GLWODQGWHOHIRQQXPPHUHWÀQGHVLIROGHUHQ´:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ
+YLVGHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHULGLWODQGEHGHVGXNRQWDNWHGLQ
lokale Philips-forhandler.
Manual pengguna
Deutsch
» The ionic function may produce a special odor. It is normal and
caused by the ions which are generated.
Nozzle ( b )
With the ultra slim styling nozzle, air is more concentrated while you
are drying your hair. It is easier to style straight hair.
9ROXPHGLIIXser ( c )
The volume diffuser is specially developed to gently dry both straight
and curly or wavy hair.
1 To enhance your natural volume and maintain your curls, hold the
dryer vertically to dry your hair.
2 To add volume at the roots, insert the pins into your hair in such a
way that they touch your scalp.
3 Make rotating movements with the appliance to distribute the warm
air through your hair.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Take the air inlet grille ( a ) off the appliance to remove hair
and dust.
» Rotate the air inlet grille anti-clockwise to take if off the appliance.
» Rotate the air inlet grille clockwise to reattach it to the appliance.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop ( d ).
Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 40522
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
,PSRUWDQW
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
‡ WARNING: Do
not use this appliance
3
Guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGH
JXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\
go to your local Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
1
Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
near water.
‡ When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since
the proximity of water presents a risk,
even when the appliance is
switched off.
‡ WARNING: Do not use
this appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.
‡ Always unplug the appliance after use.
‡ If the appliance overheats, it switches
off automatically. Unplug the appliance
and let it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance on
again, check the grilles to make sure
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
‡ If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
avoid a hazard.
‡ This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
‡ For additional protection, we advise
you to install a residual current device
(RCD) in the electrical circuit that
supplies the bathroom. This RCD
must have a rated residual operating
current not higher than 30mA. Ask
your installer for advice.
‡ Do not insert metal objects into the
air grilles to avoid electric shock.
‡ Never block the air grilles.
‡ Before you connect the appliance,
ensure that the voltage indicated on
the appliance corresponds to the local
power voltage.
‡ Do not use the appliance for any
other purpose than described in this
manual.
‡ Do not use the appliance on
DUWLÀFLDOKDLU
‡ When the appliance is connected to
the power, never leave it unattended.
‡ Never use any accessories or
parts from other manufacturers
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.
‡ Do not wind the mains cord round
the appliance.
‡ Wait until the appliance has cooled
down before you store it.
‡ Do not pull on the power cord after
using. Always unplug the appliance by
holding the plug.
‡ ADVARSEL: Anvend
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
(QYLURQPHQW
This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
2
Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
IRUJHQWOHDLUÁRZDQGVW\OLQJ
2 $GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFKf ) to
or
IRUVWURQJDLUÁRZDQGIDVWGU\LQJ
Tip: You can also use the turbo button( h ) for an extra powerful
DLUÁRZ
3 Adjust the temperature switch ( g ) to IRUKRWDLUÁRZ for
ZDUPDLUÁRZRU IRUHIÀFLHQWO\GU\LQJ\RXUKDLUDWDFRQVWDQW
caring temperature. Press the cool shot button ( i ) for cool
DLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OH
‡ The appliance with ionic function provides additional shine and
reduces frizz.To turn the ionic function on or off, adjust the ionic slide
switch ( e ) to
or .
ikke dette
apparat i nærheden af vand.
‡ Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække stikket
ud efter brug, da vand udgør en risiko,
selvom apparatet er slukket.
‡ ADVARSEL: Brug ikke dette apparat
i nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer eller
andre kar, der indeholder vand.
‡ Tag altid stikket ud, efter du
har brugt apparatet.
‡ Hvis apparatet bliver overophedet,
slukker det automatisk. Tag stikket
ud af stikkontakten, og lad apparatet
afkøle i et par minutter. Før du tænder
apparatet igen, skal du kontrollere
gitrene for at sikre, at de ikke er
blokeret af fnug, hår osv.
‡ Hvis netledningen beskadiges, må den
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
Philips-serviceværksted eller en
WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
undgå enhver risiko.
‡ Dette apparat kan bruges af børn
fra 8 år og opefter og personer
med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn uden opsyn.
‡ Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen til
badeværelset er forsynet med et
HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.
Kontakt eventuelt en el-installatør.
‡ Stik aldrig metalgenstande ind i
luftgitrene, da dette kan give elektrisk
stød.
‡ Blokér aldrig luftgitrene.
‡ Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
dig, at den spænding, der er angivet
på apparatet, svarer til den lokale
spænding.
‡ Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er beskrevet i
vejledningen.
‡ Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
‡ Hold konstant opsyn med apparatet,
når det er sluttet til stikkontakten.
‡ Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX
anvender en sådan type tilbehør eller
dele, annulleres garantien.
‡ Du må ikke sno ledningen rundt om
apparatet.
‡ Læg aldrig apparatet væk, før det er
helt afkølet.
‡ Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
altid stikket ud af stikkontakten ved at
holde fast i stikket.
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Miljø
2
Tørring af håret
1 Sæt stikket i stikkontakten.
for moderat luftstrøm og
2 Indstil knappen til luftstrøm ( f ) til
styling eller til
for kraftig luftstrøm og hurtig tørring.
Tip: Du kan også bruge turboknappen ( h ) for at opnå en ekstra
kraftig luftstrøm.
3 Indstil temperaturknappen ( g ) til
for meget varm luftstrøm,
for varm luftstrøm eller for effektiv hårtørring ved en konstant
skånsom temperatur. Tryk på koldluftsknappen ( i ) for en kølig
luftstrøm til at sætte frisuren.
‡ Apparatet med ionisk funktion giver yderligere glans og reducerer
krusning.Slå den ioniske funktion til eller fra ved at sætte den ioniske
skydekontakt ( e ) til
eller .
» Den ioniske funktion kan afgive en særlig lugt. Dette er normalt
og forårsages af de ioner, der genereres.
Mundstykke ( b )
Takket være det ultraslanke stylingmundstykke er luften mere
koncentreret, mens du tørrer dit hår. Det er nemmere at style glat hår.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
1
Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
Düse ( b )
Mit der ultradünnen Stylingdüse wird die Luft beim Trocknen der Haare
stärker konzentriert. Es ist leichter, glattes Haar zu stylen.
9ROXPHQGLIIXVRU( c )
Der Volumen-Diffusor wurde zum schonenden Trocknen glatter sowie
lockiger oder welliger Haare entwickelt.
1 Um Ihr natürliches Volumen zu vergrößern und Ihre Locken
beizubehalten, halten Sie den Haartrockner senkrecht, wenn Sie Ihre
Haare trocknen.
2 6HW]HQ6LHGLH'LIIXVRUÀQJHULQGDV+DDUVRGDVVVLHGLH.RSIKDXW
berühren. So erhalten Sie ab dem Haaransatz volles Volumen.
3 Bewegen Sie das Gerät kreisförmig, um die warme Luft gleichmäßig
im Haar zu verteilen.
1DFKGHP*HEUDXFK
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Nehmen Sie das Lufteinlassgitter ( a ) vom Gerät, um Haare und
Staub zu entfernen.
» Drehen Sie das Lufteinlassgitter gegen den Uhrzeigersinn, um es
vom Gerät abzunehmen.
» Drehen Sie das Lufteinlassgitter im Uhrzeigersinn, um es wieder
auf dem Gerät zu befestigen.
4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der Aufhängeöse ( d )
aufhängen.
3
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf,
besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie
sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips
Händler.
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
0HGLRDPELHQWDO
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲ
ƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧ
ƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVH
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda
a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.
ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
1 ƃƜƫƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơƵưƯƤƯƷƞƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲƱƥƽƬơƴƯƲ
2 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲơƝƱơf ƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơơươƫƞ
ƱƯƞơƝƱơƪơƩƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƞƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơƩƳƷƵƱƞƱƯƞơƝƱơ
ƪơƩƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
ƓƵƬƢƯƵƫƞƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ7XUER
( hƣƩơơƪƼƬƧƬƥƣơƫƽƴƥƱƧƱƯƞơƝƱơ
3 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲgƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơ
ưƯƫƽƦƥƳƴƼơƝƱơƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơƦƥƳƴƼơƝƱơƞƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơ
ơưƯƴƥƫƥƳƬơƴƩƪƼƳƴƝƣƭƹƬơƳƥƬƩơƳƴơƨƥƱƞơƳƶơƫƞƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƑƩƝƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ ( iƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵ
ơƝƱơưƯƵƨơƳơƲƢƯƧƨƞƳƥƩƭơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƷƴƝƭƩƳƬƜƳơƲ
‡ ƈƳƵƳƪƥƵƞƤƩơƨƝƴƥƩƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƣƩơưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧ
ƫƜƬƸƧƪơƩƫƩƣƼƴƥƱƯƶƱƩƦƜƱƩƳƬơƄƩơƭơƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƞƭơ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƱƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧ
( eƳƴƧƨƝƳƧ ƞ .
» žƴơƭƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƥƟƭơƩƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƥƭƤƝƷƥƴơƩ
ƭơơƭƴƩƫƧƶƨƥƟƴƥƬƩơƩƤƩơƟƴƥƱƧƬƵƱƹƤƩƜƆƟƭơƩƶƵƳƩƯƫƯƣƩƪƼƪơƩ
ưƱƯƪơƫƥƟƴơƩơưƼƴơƩƼƭƴơưƯƵƤƧƬƩƯƵƱƣƯƽƭƴơƩ
ƓƴƼƬƩƯ ( b )
ƍƥƴƯưƯƫƽƫƥưƴƼƳƴƼƬƩƯƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƯơƝƱơƲƥƟƭơƩưƩƯ
ƳƵƣƪƥƭƴƱƹƬƝƭƯƲƪơƨƾƲƳƴƥƣƭƾƭƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƔƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
ƥƟƭơƩƥƵƪƯƫƼƴƥƱƯƳƴơƟƳƩơƬơƫƫƩƜ
ƖƵƳƯƽƭơ( c )
ƈƶƵƳƯƽƭơƝƷƥƩƳƷƥƤƩơƳƴƥƟƥƩƤƩƪƜƣƩơƭơƳƴƥƣƭƾƭƥƩơươƫƜƴƼƳƯƴơ
ƟƳƩơƼƳƯƪơƩƴơƳƣƯƵƱƜƞƳươƳƴƜƬơƫƫƩƜ
1 ƄƩơƭơƥƭƩƳƷƽƳƥƴƥƴƯƶƵƳƩƪƼƳơƲƼƣƪƯƪơƩƭơƤƩơƴƧƱƞƳƥƴƥƴƩƲ
ƬưƯƽƪƫƥƲƳơƲƳƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪƱơƴƾƭƴơƲƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
ƪƜƨƥƴơ
2 ƄƩơƭơưƱƯƳƨƝƳƥƴƥƼƣƪƯƳƴƩƲƱƟƦƥƲƢƜƫƴƥƴƩƲơƪƟƤƥƲƴƧƲ
ƶƵƳƯƽƭơƲƬƝƳơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƝƴƳƩƾƳƴƥƭơƝƱƷƯƭƴơƩƳƥƥươƶƞ
ƬƥƴƯƤƝƱƬơƴƧƲƪƥƶơƫƞƲ
3 ƋƜƭƴƥưƥƱƩƳƴƱƯƶƩƪƝƲƪƩƭƞƳƥƩƲƬƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƪơƴơƭƥƟƬƥƴƥ
ƴƯƦƥƳƴƼơƝƱơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƢƣƜƫƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƭƳƥƬƩơƨƥƱƬƯơƭƨƥƪƴƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơ
ƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơaơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơ
ơưƯƬơƪƱƽƭƥƴƥƴƱƟƷƥƲƪơƩƳƪƼƭƧ
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
Sie das
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSV
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
ƄƩơƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩ
Ƨ3KLOLSVƤƧƫƾƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRP
‡ Wenn das Gerät in einem
welcome.
Badezimmer verwendet wird, trennen
ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
Sie es nach dem Gebrauch von der
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
Stromversorgung. Die Nähe zum
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
» ƑƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơơƱƩƳƴƥƱƼƳƴƱƯƶơƣƩơƭơ
‡ WARNUNG: Verwenden Sie
ƴƧƭơƶơƩƱƝƳƥƴƥơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
das Gerät nicht in der Nähe von
» ƑƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơƤƥƮƩƼƳƴƱƯƶơƣƩơƭơƴƧƭ
‡ žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƥươƭơƴƯưƯƨƥƴƞƳƥƴƥƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
Badewannen, Duschen,
4 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ
Waschbecken oder sonstigen
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
( d ).
Behältern mit Wasser.
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
‡ Ziehen Sie nach jedem
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥƪƜưƯƩƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
Gebrauch den Netzstecker aus der
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
ưƱƼƢƫƧƬơươƱơƪơƫƯƽƬƥƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơƴƧƲ3KLOLSV
ƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
Steckdose.
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
‡ Bei Überhitzung wird das Gerät
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƂƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƭƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲ
den Stecker aus der Steckdose, und
ƭƩưƴƞƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫƯƵ
Español
lassen Sie das Gerät einige Minuten
ƥƟƤƯƵƲƳƪƥƽƧưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭ
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
lang abkühlen. Vergewissern Sie
ƭƥƱƼ
aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el
sich vor dem erneuten Einschalten,
producto en www.Philips.com/welcome.
‡ ƂưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
dass keine Flusen, Haare usw. die
,PSRUWDQWH
ƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜơưƼƪƜƨƥƷƱƞƳƧ
Gebläseöffnung blockieren.
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
‡ ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
‡ Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ein defektes Netzkabel nur von einem
‡ ADVERTENCIA: No utilice este
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
Philips Service-Center, einer von
aparato cerca del agua.
ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
Philips autorisierten Werkstatt oder
ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ ‡ Si utiliza el aparato en el cuarto de
HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ
ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ baño, desenchúfelo después de usarlo.
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
La proximidad de agua representa
ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
werden.
un riesgo, aunque el aparato esté
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƫư
‡ Dieses Gerät kann von Kindern
apagado.
‡ ƆƜƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜƨơ
ab 8 Jahren und Personen mit
‡ ADVERTENCIA: No utilice este
ưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼƝƭơ
verringerten physischen, sensorischen
aparato cerca del agua ni
ƪƝƭƴƱƯƳƝƱƢƩƲƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯ
oder psychischen Fähigkeiten oder
cerca de bañeras, duchas,
ơưƼƴƧ3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵ
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
cubetas u otros recipientes
ƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
verwendet werden, wenn sie bei der
que contengan agua.
ƪƩƭƤƽƭƯƵ
Verwendung beaufsichtigt wurden
‡ Desenchufe siempre el aparato
‡ ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
oder Anweisung zum sicheren
después de usarlo.
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
Gebrauch des Geräts erhalten und
‡ Si el aparato se calienta en exceso, se
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
die Gefahren verstanden haben.
apaga automáticamente. Desenchufe
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
el aparato y deje que se enfríe
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
spielen. Die Reinigung und Wartung
durante unos minutos. Antes de
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
encender de nuevo el aparato,
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
durchgeführt werden.
compruebe las rejillas para asegurarse
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
‡ Der Einbau einer
de que no estén obstruidas con
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
pelusas, pelos, etc.
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
Stromkreis, der das Badezimmer
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ ‡ Si el cable de alimentación está
versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
dañado, deberá ser sustituido por
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
Dieses Gerät muss über einen
Philips, por un centro de servicio
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
Nennauslösestrom von maximal
autorizado por Philips o por personal
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
FXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDU
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
Sie sich an Ihren Installateur.
situaciones de peligro.
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
‡ Führen Sie keine Metallgegenstände in
‡ Este aparato puede ser usado por
‡ ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung
niños a partir de 8 años y por
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
ein, da dies zu Stromschlägen führen
personas con su capacidad física,
ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲ
kann.
psíquica o sensorial reducida y por
ơưƼƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'
‡ Halten Sie Lufteinlassgitter und
quienes no tengan los conocimientos
ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵ
Gebläseöffnung immer frei.
y la experiencia necesarios, si han
ƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯ
‡ Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
sido supervisados o instruidos acerca
ƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩ
anschließen, überprüfen Sie, ob die
del uso del aparato de forma segura
ƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲ
auf dem Gerät angegebene Spannung
y siempre que sepan los riesgos que
ƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧ
mit der Netzspannung vor Ort
conlleva su uso. No permita que
ơưƼP$ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹ
übereinstimmt.
los niños jueguen con el aparato.
ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭ
‡ Verwenden Sie das Gerät
Los niños no deben llevar a cabo
ƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ
nie für andere als in dieser
la limpieza ni el mantenimiento del
‡ ƍƧƭƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜ
Bedienungsanleitung beschriebene
producto sin supervisión.
ơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
Zwecke.
‡ Como protección adicional,
ƣƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
‡ Verwenden Sie das Gerät nicht zum
aconsejamos que instale en el circuito
ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
Trocknen von Kunsthaar.
que suministre al cuarto de baño
‡ ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
un dispositivo de corriente residual
‡ Wenn das Gerät an eine Steckdose
‡ ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
(RCD). Este RCD debe tener una
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
corriente operacional residual que
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
no exceda de 30 mA. Consulte a su
‡ Verwenden Sie niemals Zubehör
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
electricista.
oder Teile, die von Drittherstellern
ƱƥƽƬơƴƯƲ
‡ Para evitar descargas eléctricas, no
stammen bzw. nicht von Philips
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
introduzca objetos metálicos por las
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)
ƣƩơƪơƭƝƭơƜƫƫƯƳƪƯưƼƥƪƴƼƲơưƼ
rejillas de aire.
Zubehör oder Teile verwenden,
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
erlischt Ihre Garantie.
‡ No bloquee nunca las rejillas del aire.
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
‡ Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
‡ Antes de enchufar el aparato,
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
das Gerät.
compruebe que el voltaje indicado
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
en el mismo se corresponde con el
‡ Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
‡ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
voltaje de la red eléctrica local.
Sie es wegräumen.
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
‡ No utilice este aparato para otros
‡ Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen ‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
manual.
am Netzstecker, um das Gerät von der
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼ
Stromversorgung zu trennen.
‡ No utilice el aparato sobre cabello
ƜƫƫƯƵƲƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ
DUWLÀFLDO
3KLOLSVƤƥƭƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƆƜƭ
(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơ ‡ Nunca deje el aparato sin vigilancia
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
cuando esté enchufado a la red
ƞƬƝƱƧƧƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩ
eléctrica.
8PJHEXQJ
ƜƪƵƱƧ
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
‡ ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ ‡ No utilice nunca accesorios ni piezas
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
de otros fabricantes o que Philips no
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
‡ ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt
und Gesundheit zu vermeiden.
hace, quedará anulada su garantía.
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
‡ No enrolle el cable de alimentación
‡ ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
2
Haare trocknen
alrededor del aparato.
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
für einen sanften
2 Stellen Sie den Gebläseschalter ( f ) auf
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ ‡ Espere a que se enfríe el aparato
Luftstrom und einfaches Styling oder auf
für einen starken
antes de guardarlo.
Luftstrom und schnelles Trocknen.
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
Tipp: Für einen besonders leistungsstarken Luftstrom( h ) können Sie
‡ No tire del cable de alimentación
ƢƽƳƬơ
auch die Turbotaste verwenden.
3 Stellen Sie den Temperaturschalter ( g ) auf
für einen heißen
después de cada uso. Desenchufe
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
Luftstrom, auf
für einen warmen Luftstrom oder auf , um Ihr
siempre el aparato sujetándolo por la
Haar effektiv bei konstanter Temperatur schonend zu trocknen.
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
Drücken Sie die Kaltlufttaste ( i ), um mit der Kaltstufe Ihre
clavija.
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
)ULVXU]XÀ[LHUHQ
‡ WARNUNG: Verwenden
‡ Das Gerät mit Ionenfunktion bietet zusätzlichen Glanz und glättet
das Haar.Um die Ionenfunktion einzuschalten, stellen Sie den
Ionenschieberegler ( e ) auf
oder .
» Die Ionisierungsfunktion kann einen speziellen Geruch entwickeln.
Diese Geruchsbildung ist normal und wird durch die generierten
Ionen verursacht.
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
2
Secado del cabello
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
para
2 (VWDEOH]FDHOERWyQGHÁXMRGHDLUHf ) en la posición
que el aire sea suave y pueda dar forma o en la posición
para
que el aire sea más fuerte y el cabello se seque antes.
Consejo: También puede utilizar el botón turbo ( h ) para obtener un
ÁXMRGHDLUHPiVSRWHQWH
3 Ajuste el botón de temperatura ( g ) en la posición
para
REWHQHUXQÁXMRGHDLUHFDOLHQWHHQ SDUDXQÁXMRGHDLUH
templado o en SDUDVHFDUHÀFD]PHQWHHOFDEHOORFRQXQD
temperatura suave y constante. Pulse el botón de aire frío ( i )
SDUDTXHHODLUHVHDIUtR\ÀMHHOSHLQDGR
‡ El aparato cuenta con una función iónica que proporciona un brillo
adicional y reduce el encrespado.Para activar o desactivar la función
iónica, ponga el botón de dicha función ( e ) en la posición
o
.
» La función iónica puede producir un olor especial. Es normal, lo
causan los iones generados.
Boquilla ( b )
Con la boquilla ultraestrecha para moldeado, el aire se concentra más al
secar el cabello. Resulta más fácil dar forma al cabello liso.
'LIXVRUGHYROXPHQ( c )
El difusor de volumen está diseñado especialmente para secar
suavemente tanto el cabello liso como el rizado u ondulado.
1 Para aumentar el volumen natural y mantener los rizos, sostenga el
secador verticalmente para secar el cabello.
2 Para dar volumen desde la raíz, introduzca las púas en el cabello de
modo que lleguen a tocar el cuero cabelludo.
3 Efectúe movimientos circulares con el aparato para distribuir el aire
caliente por el cabello.
'HVSXpVGHOXVR
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
3 Desmonte la rejilla de entrada de aire ( a ) del aparato para
eliminar los pelos y el polvo.
Diffuusori ( c )
Volyymisuutin on kehitetty kuivaamaan hellästi sekä suorat että kiharat
hiukset.
1 Voit korostaa hiusten luonnollista tuuheutta ja ylläpitää kiharoita
pitelemällä kuivainta pystysuorassa hiuksia kuivatessa.
2 Kun haluat kuohkeutta hiusten tyveen, aseta tapit hiuksiin siten, että
ne koskettavat päänahkaa.
3 Tee laitteella edestakaista kiertoliikettä niin, että lämmin ilma jakautuu
tasaisesti hiuksiin.
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Irrota ilmanottoritilä ( a ) laitteesta ja poista hiukset ja pöly.
1 Pour améliorer votre volume naturel et conserver vos boucles,
maintenez le sèche-cheveux verticalement lorsque vous vous séchez
les cheveux.
2 Pour donner du volume aux racines, introduisez les pointes du
diffuseur dans vos cheveux jusqu’à ce qu’elles touchent le cuir
chevelu.
3 Effectuez des mouvements circulaires avec l’appareil pour diffuser de
l’air chaud dans vos cheveux.
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Détachez la grille d’entrée d’air ( a ) de l’appareil pour retirer les
cheveux et la poussière.
» Tournez la grille d’entrée d’air dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre pour l’enlever de l’appareil.
» Irrota ilmanottoritilä laitteesta kiertämällä sitä vastapäivään.
» Liitä ilmanottoritilä takaisin laitteeseen kiertämällä sitä
myötäpäivään.
4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistä ( d ).
3
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei
ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
)UDQoDLV
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
3RXUSURÀWHUSOHLQHPHQWGHO·DVVLVWDQFHRIIHUWHSDU3KLOLSVHQUHJLVWUH]
votre appareil à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
,PSRUWDQW
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
» Tournez la grille d’entrée d’air dans le sens des aiguilles d’une
PRQWUHSRXUODUHÀ[HUVXUO·DSSDUHLO
4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière. Vous
pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de suspension
( d ).
3
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si
vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de
votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant
sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre
revendeur Philips.
Indonesia
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome.
‡ AVERTISSEMENT
: n’utilisez pas cet
1
Penting
appareil à proximité d’une source
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
d’eau.
‡ PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
‡ Si vous utilisez l’appareil dans une
dekat air.
salle de bains, débranchez-le après
‡ Bila alat digunakan di kamar mandi,
» Gire la rejilla de entrada de aire a la izquierda para sacarla del
utilisation car la proximité d’une
aparato.
cabutlah stekernya setelah digunakan
source d’eau constitue un risque,
» Gire la rejilla de entrada de aire a la derecha para volver a
karena dekat dengan air dapat
colocarla en el aparato.
même lorsque l’appareil est hors
4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
menimbulkan risiko, sekalipun alat
tension.
guardarlo colgándolo por su anilla ( d ).
telah dimatikan.
‡ AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
3
Garantía y servicio
‡ PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
l’appareil près d’une baignoire,
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web
di dekat bak mandi, pancuran,
d’une douche, d’un lavabo
de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio
de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de
bak, atau tempat berisi air
ni de tout autre récipient
teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
lainnya.
contenant de l’eau.
‡ Selalu cabut steker setiap kali selesai
‡ Débranchez toujours l’appareil après
6XRPL
menggunakan alat.
utilisation.
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä
‡ Jika terlalu panas, alat akan mati
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
‡ Lorsque l’appareil est en surchauffe, il
www.Philips.com/welcome.
secara otomatis. Cabut steker alat
se met automatiquement hors tension.
1
Tärkeää
lalu biarkan dingin selama beberapa
Débranchez l’appareil et laissez-le
menit. Sebelum Anda menghidupkan
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
refroidir quelques minutes. Avant
käyttöä varten.
kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk
de remettre l’appareil sous tension,
‡ VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
memastikan tidak tersumbat bulu,
assurez-vous que les grilles ne sont
veden lähellä.
rambut, dll.
pas obstruées par de la poussière, des
‡ Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
‡ Jika kabel listrik rusak, maka harus
cheveux, etc.
irrota pistoke pistorasiasta käytön
diganti oleh Philips, pusat layanan resmi
‡ Si le cordon d’alimentation est
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
Philips atau orang yang mempunyai
endommagé, il doit être remplacé par
vaikka virta olisi katkaistu.
keahlian sejenis agar terhindar dari
Philips, par un Centre Service Agréé
‡ VAROITUS: älä käytä laitetta
bahaya.
3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
kylpyammeen, suihkun, altaan
‡ Alat ini dapat digunakan oleh anakDÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
tai muiden vesiastioiden lähellä.
anak di atas 8 tahun dan orang dengan
‡ Cet appareil peut être utilisé
‡ Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön
FDFDWÀVLNLQGHUDDWDXNHFDNDSDQ
par des enfants âgés de 8 ans
jälkeen.
mental yang kurang atau kurang
ou plus, des personnes dont les
‡ Jos laite kuumenee liikaa, virta
pengalaman dan pengetahuan jika
capacités physiques, sensorielles ou
katkeaa automaattisesti. Irrota laite
mereka diberi pengawasan atau
intellectuelles sont réduites ou des
pistorasiasta ja anna sen jäähtyä
petunjuk mengenai cara penggunaan
personnes manquant d’expérience
muutama minuutti. Ennen kuin
alat yang aman dan mengerti
et de connaissances, à condition que
käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta,
bahayanya. Anak-anak dilarang
ces enfants ou personnes soient
ettei ritilään ole kertynyt esimerkiksi
memainkan alat ini. Pembersihan dan
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
nukkaa tai hiuksia.
perawatan tidak boleh dilakukan oleh
des instructions quant à l’utilisation
‡ Jos virtajohto on vahingoittunut, se
anak-anak tanpa pengawasan.
sécurisée de l’appareil et qu’ils
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
‡ Untuk perlindungan tambahan, kami
aient pris connaissance des dangers
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
sarankan Anda memasang Residual
encourus. Les enfants ne doivent pas
huoltoliikkeessä tai muulla
Current Device (RCD) pada sirkuit
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
ammattitaitoisella korjaajalla.
listrik yang memasok listrik ke kamar
l’entretien ne doivent pas être réalisés
‡ Laitetta voivat käyttää myös yli
mandi. RCD ini harus memiliki arus
par des enfants sans surveillance.
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
operasi residu terukur yang tidak
‡ Pour plus de sécurité, il est conseillé
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran
de brancher l’appareil sur une prise de
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
kepada petugas yang memasang alat
courant protégée par un disjoncteur
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
ini.
différentiel de 30 mA dans la salle
on neuvottu laitteen turvallisesta
‡ Jangan memasukkan barang logam
de bains. Demandez conseil à votre
käytöstä tai tarjolla on turvallisen
ke dalam kisi-kisi udara untuk
électricien.
käytön edellyttämä valvonta ja jos he
menghindari kejutan listrik.
‡ N’insérez aucun objet métallique
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
dans les grilles d’air au risque de vous ‡ Jangan sekali-kali menutup kisi-kisi
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten
udara.
électrocuter.
ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
‡ Sebelum Anda menghubungkan alat,
‡ N’obstruez jamais les grilles d’air.
laitetta ilman valvontaa.
pastikan voltase yang ditunjukkan pada
‡ Avant de brancher l’appareil, assurez‡ Lisäksi suosittelemme asentamaan
alat sesuai dengan voltase listrik di
vous que la tension indiquée sur
kylpyhuoneen pistorasiaan
tempat Anda.
l’appareil correspond bien à la tension
jäännösvirtalaitteen (RCD).
‡ Jangan gunakan alat untuk keperluan
secteur locale.
Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
selain yang diterangkan dalam buku
‡ N’utilisez pas l’appareil dans un autre
on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
petunjuk ini.
but que celui qui est indiqué dans ce
asentajalta.
‡ Jangan menggunakan alat pada rambut
manuel.
‡ Älä työnnä ilmanotto- tai
tiruan.
‡ N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,
‡ Bila alat telah terhubung ke listrik,
DUWLÀFLHOV
ettet saa sähköiskua.
jangan sekali-kali meninggalkannya
‡ Lorsque l’appareil est sous tension, ne
‡ Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
tanpa diawasi.
le laissez jamais sans surveillance.
peittää.
‡ Jangan sekali-kali menggunakan
‡ N’utilisez jamais d’accessoires ou de
‡ Varmista ennen laitteen liittämistä,
aksesori atau komponen apa pun dari
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
että laitteeseen merkitty jännite vastaa
produsen lain atau yang tidak secara
SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
paikallista jännitettä.
khusus direkomendasikan oleh Philips.
par Philips. L’utilisation de ce type
‡ Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
Jika Anda menggunakan aksesori atau
d’accessoires ou de pièces entraîne
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
komponen tersebut, garansi Anda
l’annulation de la garantie.
‡ Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
menjadi batal.
‡ N’enroulez pas le cordon
‡ Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
‡ Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
d’alimentation autour de l’appareil.
sitä ilman valvontaa.
‡ Tunggulah sampai alat sudah dingin
‡ Attendez que l’appareil ait refroidi
‡ Älä koskaan käytä muita kuin
sebelum menyimpannya.
avant de le ranger.
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
‡ Jangan menarik kabel listrik setelah
‡ Ne tirez pas sur le cordon
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
penggunaan. Selalu cabut alat dengan
d’alimentation après utilisation.
osia, takuu ei ole voimassa.
memegang stekernya.
Débranchez toujours l’appareil en
‡ Älä kierrä virtajohtoa laitteen
WHQDQWODÀFKH
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
ympärille.
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
‡ Anna laitteen jäähtyä ennen
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
säilytykseen asettamista.
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
Lingkungan
électromagnétiques.
‡ Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen
Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah
rumah tangga normal (2012/19/EU). Patuhi peraturan mengenai
(QYLURQQHPHQW
käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke
pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik di negara
Anda . Pembuangan produk secara benar membantu mencegah
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
&HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDX
dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez
pistokkeesta.
les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut
des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut
0HQJHULQJNDQUDPEXW
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.
<PSlULVW|
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
+LXVWHQNXLYDDPLQHQ
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
kevyttä
2 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin ( f ) asentoon
puhallusta ja muotoilua varten tai asentoon
voimakasta
puhallusta ja nopeaa kuivausta varten.
Vinkki: Turbopainiketta ( h ) käyttämällä saat erittäin tehokkaan
ilmavirran.
3 Siirtämällä lämpötilakytkimen ( g ) asentoon
saat kuuman
ilmavirran, asentoon
saat lämpimän ilmavirran ja asentoon
saat tehokkaan hiustenkuivauksen tasaisessa, hoitavassa lämpötilassa.
Paina viileän puhallusilman painiketta ( i ) ja viimeistele kampaus
viileällä puhallusilmalla.
‡ Laite, jossa on ionikäsittelytoiminto, tekee hiuksista kiiltävämmät ja
sileämmät.Ota ionikäsittely käyttöön tai poista se käytöstä siirtämällä
ionikäsittelyn liukukytkin ( e ) asentoon
tai .
» Ionisoiva toiminto saattaa tuottaa erityistä hajua. Se on normaalia
ja johtuu ioneista.
Suutin ( b )
Erittäin kapea muotoilusuutin keskittää ilmavirran hiustenkuivausta
varten. Suoria hiuksia on helpompi muotoilla.
6pFKDJHGHYRVFKHYHX[
1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
ÁX[G·DLUPRGpUpSRXUODPLVHHQ
2 5pJOH]OHÁX[G·DLUf ) sur
forme) ou
ÁX[G·DLUSXLVVDQWSRXUXQVpFKDJHUDSLGH
Conseil: vous pouvez également utiliser le bouton Turbo ( h ) pour
REWHQLUXQÁX[G·DLUSOXVSXLVVDQW
3 Placez le bouton de réglage de la température ( g ) sur
pour un
ÁX[G·DLUWUqVFKDXGVXU SRXUXQÁX[G·DLUFKDXGRXVXU pour
XQVpFKDJHHIÀFDFHGHYRVFKHYHX[jXQHWHPSpUDWXUHFRQVWDQWHHW
LGpDOH$SSX\H]VXUOHERXWRQGXÁX[G·DLUIURLG ( iSRXUÀ[HU
votre mise en forme.
‡ L’appareil avec fonction ionisante offre plus de brillance et réduit
les frisottis.Pour activer ou désactiver la fonction ionisante, réglez
l’interrupteur correspondant ( e ) sur
ou .
» La fonction ionisante peut dégager une odeur particulière. Ce
phénomène est normal et est dû à la diffusion d’ions.
Concentrateur ( b )
Avec le concentrateur ultraplat, l’air est plus concentré lors du séchage
des cheveux. Il est donc plus facile de lisser les cheveux.
'LIIXVHXUGHYROXPH( c )
Le diffuseur de volume permet de sécher en douceur les cheveux lisses,
bouclés et ondulés.
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
2 Atur sakelar hembusan udara ( f ) ke
untuk hembusan udara
ringan dan penataan, atau
untuk hembusan udara yang kuat dan
pengeringan cepat.
Kiat: Anda juga dapat menggunakan tombol turbo( h ) untuk
mendapatkan hembusan udara ekstra kuat.
untuk hembusan udara panas,
3 Atur sakelar suhu ( g ) ke
untuk hembusan udara hangat, atau untuk pengeringan
UDPEXWHÀVLHQGHQJDQVXKXSHUDZDWDQNRQVWDQ7HNDQWRPERO
hembusan dingin ( i ) untuk hembusan udara yang sejuk, untuk
memperbaiki penataan Anda.
‡ Alat ini dilengkapi dengan fungsi ion yang memberikan kilau
tambahan dan mengurangi rambut kusut.Untuk menghidupkan atau
mematikan fungsi ion, atur tombol gesernya ( e ) ke
atau .
» Fungsi ion mungkin menghasilkan bau tertentu. Hal ini normal dan
disebabkan oleh ikon yang dihasilkan.
Nosel ( b )
Dengan nosel ultra tipis untuk menata rambut, udara akan lebih terpusat
saat rambut dikeringkan. Jadi lebih mudah menata rambut lurus.
&RURQJSHQDPEDKYROXPH( c )
Penebar volume dikembangkan secara khusus untuk mengeringkan
rambut dengan lembut, baik untuk rambut lurus maupun keriting atau
berombak.
1 Untuk menambah volume alami dan menjaga ikal Anda, pegang
pengering secara vertikal untuk mengeringkan rambut Anda.
2 Untuk menambah volume pada akar rambut, jepit rambut Anda
sehingga menyentuh kulit kepala.
3 Lakukan gerakan memutar pada alat untuk menyebarkan udara
hangat ke seluruh rambut Anda.
Setelah penggunaan:
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
3 Lepaskan kisi saluran masuk udara ( a ) dari alat untuk membuang
rambut dan debu.
)XQ]LRQDPHQWR
2
Uw haar drogen
i
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
SHUXQÁXVVRGL
2 5HJRODUHO·LQWHUUXWWRUHGHOÁXVVRGLDULDf ) su
aria e un’acconciatura delicati o su
SHUXQÁXVVRGLDULDSRWHQWH
e un’asciugatura veloce.
6XJJHULPHQWR: è possibile utilizzare il pulsante turbo ( hSHUXQÁXVVR
di aria ancora più potente.
3 Regolare l’interruttore della temperatura ( g ) su SHUXQÁXVVR
di aria caldo, SHUXQÁXVVRWLHSLGRR SHUXQ·DVFLXJDWXUDHIÀFDFH
dei capelli a una temperatura costante e moderata. Premere il
SXOVDQWHGHOÁXVVRGLDULDIUHGGD ( iSHUÀVVDUHODSLHJD
1 Steek de stekker in een stopcontact.
voor een zachte
2 Zet de luchtstroomschakelaar ( f ) op
luchtstroom en langzame styling, of op
voor een sterke
luchtstroom en snel drogen.
Tip: u kunt ook de turboknop ( h ) gebruiken voor een extra krachtige
luchtstroom.
voor een hete luchtstroom,
3 Zet de temperatuurknop ( g ) op
op
voor een warme luchtstroom of op voor een constante,
verzorgende temperatuur. Druk op de knop voor koele luchtstroom
( iYRRUHHQNRHOHOXFKWVWURRPYRRUKHWÀ[HUHQYDQXZNDSVHO
h
‡ La funzione di ionizzazione offre una maggiore lucentezza e riduce
‡ Dit apparaat met ionenfunctie zorgt voor extra glans en vermindert
l’effetto crespo.Per attivare o disattivare la funzione di ionizzazione,
regolare l’interruttore a scorrimento ( e ) su
o .
» La funzione di ionizzazione può produrre un odore particolare.
Questo fenomeno è normale ed è causato dalla generazione di
ioni.
Bocchetta ( b )
Con il beccuccio per styling ultra sottile, l’aria è più concentrata mentre
si asciugano i capelli. È più facile acconciare i capelli lisci.
'LIIXVRUHGLYROXPH( c )
Il diffusore di volume è stato ideato per asciugare con la massima
delicatezza i capelli lisci, mossi o ricci.
1 Per ottimizzare il volume naturale e mantenere i ricci, tenere
l’asciugacapelli in posizione verticale durante l’asciugatura.
2 3HUGDUHYROXPHDOOHUDGLFLLQÀODUHLSHUQLIUDLFDSHOOLLQPRGRFKH
siano a contatto con il cuoio capelluto.
3 Compiere movimenti circolari con l’apparecchio per distribuire l’aria
calda in modo uniforme fra i capelli.
Dopo l’uso:
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 3RVL]LRQDUORVXXQDVXSHUÀFLHWHUPRUHVLVWHQWHÀQRDTXDQGRQRQq
completamente freddo.
3 Estrarre la griglia di ingresso dell’aria ( a ) dall’apparecchio per
rimuovere capelli e polvere.
pluizigheid.Als u de ionenfunctie wilt in- of uitschakelen, zet u de
ionenknop ( e ) op
of .
» De ionenfunctie kan een speciale geur voortbrengen. Dit is
normaal en wordt veroorzaakt door de ionen die het apparaat
produceert.
%ODDVPRQG ( b )
Met de ultraslanke blaasmond wordt lucht meer geconcentreerd terwijl
u uw haar droogt. Het is makkelijker om steil haar te stylen.
9ROXPHGLIIXVHU( c )
De volumediffuser is speciaal ontwikkeld om zowel steil als golvend of
krullend haar op zachte wijze te drogen.
1 Om uw natuurlijke volume te versterken en uw krullen te behouden,
houdt u de droger verticaal vast om uw haar te drogen.
2 Steek de pennen zo in uw haar dat ze uw hoofdhuid raken om uw
haar meer volume te geven vanaf de wortels.
3 Maak ronddraaiende bewegingen met het apparaat om de warme
lucht door het haar te verspreiden.
Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is
afgekoeld.
3 Neem het luchtinlaatrooster ( a ) van het apparaat om haar en stof
te verwijderen.
a
g
f
e
b
c
d
Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Ta luftinntaksgitteret ( a ) av apparatet for å fjerne hår og støv.
» Roter luftinntaksgitteret mot klokken for å ta det av apparatet.
» Roter luftinntaksgitteret med klokken for å feste det på apparatet
igjen.
4 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge
det i hengeløkken ( d ).
3
Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, eller hvis det har oppstått problemer, kan
du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt
PHG3KLOLSV·NXQGHVW¡WWHGHUGXERUGXÀQQHUWHOHIRQQXPPHUHWL
garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du
gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
,PSRUWDQWH
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
‡ AVISO: não
Garantia e assistência
&DVRQHFHVVLWHGHLQIRUPDo}HVRXWHQKDDOJXPSUREOHPDYLVLWHR
Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de
Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone
encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro
de Assistência ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local
da Philips.
Svenska
Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
Philips support.
1
Viktigt!
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
spara den för framtida bruk.
‡ VARNING: Använd
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para
usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips,
registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
3
utilize este aparelho perto
selama beberapa minit. Sebelum anda
menghidupkan perkakas itu semula,
ROVDWHKOLNHROXŕWXUDFDĚ×QGDQFLKD]×
periksa gril untuk memastikan ia tidak
EDQ\RGDNXOODQG×NWDQVRQUDÀŕLQL
tersekat oleh gumpalan bulu, rambut
prizden çekin.
dll.
‡ 8<$5,%XFLKD]×EDQ\RNYHWLGXŕ
‡ Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti
lavabo veya suyla dolu
diganti oleh Philips, pusat servis yang
EDŕNDHŕ\DODU×Q\DN×Q×QGD
dibenarkan oleh Philips ataupun pihak
oDO×ŕW×UPD\×Q
lain seumpamanya yang layak bagi
‡ .XOODQ×PGDQVRQUDFLKD]×QÀŕLQL
mengelakkan bahaya.
mutlaka çekin.
‡ Perkakas ini boleh digunakan oleh
‡ &LKD]Dŕ×U××V×Q×UVDRWRPDWLNRODUDN
kanak-kanak berumur 8 tahun dan
NDSDQ×U&LKD]×QÀŕLQLSUL]GHQoHNHUHN
ke atas dan orang yang kurang
ELUNDoGDNLNDVRĚXPDV×LoLQEHNOH\LQ
NHXSD\DDQÀ]LNDOGHULDDWDXPHQWDO
&LKD]×WHNUDUoDO×ŕW×UPDGDQ|QFH
atau kekurangan pengalaman dan
JLULŕGHOLNOHULQLQW\VDoYEQHGHQL\OH
pengetahuan jika mereka diberi
W×NDQPDG×Ě×QGDQHPLQROXQ
pengawasan dan arahan berkaitan
‡ &LKD]×QHOHNWULNNDEORVXKDVDUO×\VD
penggunaan perkakas secara selamat
ELUWHKOLNHROXŕWXUPDV×Q×|QOHPHN
dan memahami bahaya yang mungkin
LoLQPXWODND3KLOLSV·LQ\HWNLYHUGLĚLELU
berlaku. Kanak-kanak tidak seharusnya
VHUYLVPHUNH]LYH\DEHQ]HUŕHNLOGH
bermain dengan perkakas ini.
\HWNLOHQGLULOPLŕNLŕLOHUWDUDI×QGDQ
Pembersihan dan penyenggaraan tidak
GHĚLŕWLULOPHVLQLVDĚOD\×Q
sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak
‡ %XFLKD]×Q\Dŕ×Q]HULQGHNL
tanpa pengawasan.
oRFXNODUYHÀ]LNVHOPRWRU\DGD
‡ Untuk perlindungan tambahan, kami
]LKLQVHOEHFHULOHULJHOLŕPHPLŕYH\D
mengesyorkan agar anda memasang
ELOJLYHWHFUEHDo×V×QGDQHNVLN
peranti arus baki (RCD) dalam litar
NLŕLOHUWDUDI×QGDQNXOODQ×P×VDGHFHEX
elektrik yang membekali bilik air
NLŕLOHULQQH]DUHWLQGHQVRUXPOXNLŕLOHULQ
tersebut. RCD ini mesti mempunyai
EXOXQPDV×YH\DJYHQOLNXOODQ×P
arus operasi baki berkadar yang tidak
WDOLPDWODU×Q×QEXNLŕLOHUHVDĚODPDV×
melebihi 30mA. Tanya pemasang anda
YHRODV×WHKOLNHOHULQDQODW×OPDV×
untuk mendapat nasihat.
durumunda mümkündür. Çocuklar
‡ Jangan masukkan objek logam ke
FLKD]ODR\QDPDPDO×G×U7HPL]OHPHYH
dalam gril udara untuk mengelakkan
NXOODQ×F×EDN×P×QH]DUHWHGLOPH\HQ
kejutan elektrik.
oRFXNODUFD\DS×OPDPDO×G×U
‡ Jangan menghalangi gril udara.
‡ Ek koruma için banyonun elektrik
‡ Sebelum anda menyambungkan
GHYUHVLQHELUUH]LGHODN×PNRUXPD
perkakas ini, pastikan voltan yang
FLKD]×5&'WDNPDQ×]×WDYVL\H
dinyatakan pada perkakas selaras
HGHUL]%XUH]LGHODN×PNRUXPD
dengan voltan kuasa tempatan anda.
FLKD]×Q×QUH]LGHOoDO×ŕPDDN×P×
GHĚHULP$·GDQ\NVHNROPDPDO×G×U ‡ Jangan gunakan perkakas untuk
.XUXOXPX\DSDQNLŕL\HGDQ×ŕ×Q
sebarang tujuan lain selain daripada
yang diterangkan dalam buku panduan
‡ (OHNWULNoDUSPDV×ULVNLEXOXQGXĚXQGDQ
ini.
KDYD×]JDUDODU×QDPHWDOFLVLPOHU
VRNPD\×Q
‡ Jangan gunakan perkakas pada rambut
palsu.
‡ +DYD×]JDUDODU×Q×NHVLQOLNOH
engellemeyin.
‡ Apabila perkakas telah disambungkan
kepada kuasa, jangan sekali-kali
‡ &LKD]×EDĚODPDGDQ|QFHFLKD]
dibiarkan tanpa diawasi.
]HULQGHEHOLUWLOHQJHULOLPGHĚHULQLQ
\HUHOŕHEHNHJHULOLPL\OHD\×Q×
‡ Jangan sekali-kali gunakan sebarang
ROGXĚXQGDQHPLQROXQ
perkakas atau bahagian dari manamana pengilang atau yang tidak
‡ &LKD]×EXN×ODYX]GDDo×NODQDQG×ŕ×QGD
disyorkan secara khusus oleh Philips.
ELUDPDoLoLQNXOODQPD\×Q
Jika anda menggunakan aksesori atau
‡ &LKD]×SHUXN]HULQGHNXOODQPD\×Q
bahagian yang sedemikian, jaminan
‡ &LKD]JFHEDĚODQG×Ě×QGDKLoELU
anda menjadi tidak sah.
]DPDQJ|]HWLPVL]E×UDNPD\×Q
‡ Jangan lilit kord sesalur mengelilingi
‡ %DŕNDUHWLFLOHUHDLWRODQYH\D3KLOLSV
perkakas.
WDUDI×QGDQ|]HOOLNOHWDYVL\HHGLOPH\HQ
‡ Tunggu sehingga perkakas sejuk
DNVHVXDUYHSDUoDODU×NHVLQOLNOH
sebelum menyimpannya.
NXOODQPD\×Q%XWUDNVHVXDUODUYH\D
‡ Jangan tarik kord kuasa selepas
SDUoDODUNXOODQ×UVDQ×]JDUDQWLQL]
menggunakannya. Pegang plag setiap
JHoHUOLOLĚLQL\LWLULU
kali anda mencabut plag perkakas.
‡ (OHNWULNNDEORVXQXFLKD]×QHWUDI×QD
VDUPD\×Q
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
‡ &LKD]×NDOG×UPDGDQ|QFHVRĚXPDV×Q×
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan
dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.
bekleyin.
$ODPVHNLWDU
‡ .XOODQG×NWDQVRQUDJoNDEORVXQX
oHNPH\LQ&LKD]×SUL]GHQoHNHUNHQ
Simbol ini bermaksud bahawa produk ini tidak harus dibuang
dengan sampah rumah biasa (2012/19/EU). Ikut peraturan
PXWODNDÀŕWHQWXWDUDNoHNLQ
negara anda untuk pengumpulan berasingan produk elektrik
‡ YDN×QGDVXEXOXQPDV×FLKD]NDSDO×ELOH
inte den här
apparaten nära vatten.
‡ Om du använder apparaten i ett
badrum måste du dra ut kontakten
efter användning. Närhet till vatten
utgör en fara, även när apparaten är
avstängd.
‡ VARNING: Använd inte apparaten i
närheten av badkar, duschar,
handfat eller andra kärl som
innehåller vatten.
‡ Dra alltid ut nätsladden efter
användning.
‡ Om apparaten blir överhettad stängs
den av automatiskt. Dra ut apparatens
stickkontakt och låt den svalna ett par
minuter. Innan du slår på apparaten
igen måste du kontrollera gallren så att
de inte har täppts till av ludd, hår eller
dylikt.
‡ Om nätsladden är skadad måste den
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud eller
liknande behöriga personer för att
undvika olyckor.
‡ Den här apparaten kan användas av
barn som är 8 år och äldre och av
med olika funktionshinder, eller som
inte har kunskap om hur apparaten
används så länge de övervakas och
får instruktioner angående säker
användning och förstår riskerna
som medföljer. Barn ska inte leka
med apparaten. Rengöring och
användarunderhåll får endast utföras
av barn om det sker under tillsyn av
en vuxen.
‡ Av säkerhetsskäl rekommenderar
vi även att du installerar en
jordfelsbrytare för den krets
som strömförsörjer badrummet.
Jordfelsbrytaren måste ha en
brytströmstyrka som inte överstiger
30 mA. Kontakta en behörig elektriker
för mer information.
‡ För inte in metallföremål i luftgallren
eftersom det medför risk för elektriska
stötar.
‡ Blockera aldrig luftgallren.
‡ Innan du ansluter apparaten
kontrollerar du att spänningen som
anges på apparaten motsvarar den
lokala nätspänningen.
‡ Använd inte apparaten för något annat
ändamål än vad som beskrivs i den här
användarhandboken.
‡ Använd inte apparaten på konstgjort
hår.
(OHNWURPDQ\HWLNDODQODU(0)
‡ Lämna aldrig apparaten obevakad när
%X3KLOLSVFLKD]×HOHNWURPDQ\HWLNDODQODUDPDUX]NDOPD\DLOLŕNLQJHoHUOL
den är ansluten till elnätet.
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
‡ Använd aldrig tillbehör eller delar från
Çevre
andra tillverkare, eller delar som inte
%XVLPJHUQQQRUPDOHYVHODW×NODUODELUOLNWHDW×OPDPDV×
uttryckligen har rekommenderats
JHUHNWLĚLDQODP×QDJHOLU(8(OHNWULNOLYHHOHNWURQLN
UQOHULQD\U×RODUDNWRSODQPDV×LOHLOJLOLONHQL]LQNXUDOODU×QD
av Philips. Om du använder sådana
X\XQ(VNLUQOHULQGRĚUXŕHNLOGHDW×OPDV×oHYUHYHLQVDQVDĚO×Ě×
tillbehör eller delar gäller inte garantin. ]HULQGHNLROXPVX]HWNLOHUL|QOHPH\H\DUG×PF×ROXU
‡ Linda inte nätsladden runt apparaten.
6Do×Q×]×NXUXWXQ
‡ Vänta tills apparaten har svalnat innan
1 )LŕLHOHNWULNSUL]LQHWDN×Q
2 +DYDDN×P×GĚPHVLQLfKDÀIKDYDDN×P×YHŕHNLOOHQGLUPHLoLQ
du lägger undan den.
NRQXPXQDYH\DJoOKDYDDN×P×YHK×]O×NXUXWPDLoLQ
konumuna
getirin.
‡ Dra inte i nätsladden efter användning.
7XUERGĚPHVLQLNXOODQDUDNhGDKDJoOELUKDYDDN×P×
Koppla alltid från apparaten genom att īSXFX
VDĚOD\DELOLUVLQL]
3 6×FDNO×NGĚPHVLQLgV×FDNKDYDDN×P×LoLQ NRQXPXQD×O×N
hålla i kontakten.
‡ ҉ԣసසߨᄐแࡩႽ൪யએ؇
‫ښ‬ໂႽࢅሌບӤࣔ೨c‫ܭ‬আࡩ़ඌ
൪ᄗᇒКࡩ೮‫ޓྯڥ‬ाၴߦላද؇
ഈම඲ᄊĩ‫׮‬ಏຖවᄗഈ‫ٵ‬๒ମ඲
ᄊ҉ԣసफ࿽ࢵٞࡩሙ‫׿‬ĩႽ೴Ѯ
๒ମП೨඲ᄊĩӋಱഀ๒ମ୞фྯ
‫ޓ‬؇༔޿dӤ؆ഀ‫ښ‬ໂ໹෺҉ԣ
సdӤ႓ഀ‫ښ‬ໂᅿཏഈࢵٞ؇ೈ৥
ྑफ࿽ೄओߦѮႃd
‡ ༛੶ᆛࢨѮࠛĩࣛგᅿᅆ෋‫تݤ‬؇
‫ت‬౹ࡏીሱПቯႤ‫ىڏݓ‬ගᄧ‫ݟ‬
኶‫ت‬ઢӤԳ޸P$؇ගᄧ‫ت‬ઢቯ
ሤ5&'dྐྵೈೊ࿁5&'Пቯ൧
ኈ်d
‡ ಯཡࣞण෭འບԎന‫ۦ‬৉ĩ
Ⴝ୉֊‫ت‬d
‡ ಯཡኧസ‫ۦۦ֚ت‬৉d
‡ ੗आԣసሏಏĩೊ೴Ѯԣస൪ҵභ
؇‫ت‬၄ᄲ‫ت؛״‬ᅙ‫ت‬၄ྯ‫ۺ‬d
‡ ೊཡࣞ҉ԣసᄊᄡ҉ාԊሱฌ୞Ⴝ
໵؇ഋߧ౥๓ᄊ໑d
‡ ೊཡ‫ڡࢮٵ‬඲ᄊ҉ԣసd
‡ ‫״‬ԣస੗आ੶‫ت‬ᅙඪĩಯཡഀ౥ཏ
ഈণ‫ޗ‬d
‡ ಯཡ඲ᄊᄐ౥๓ሧᆑ൧ඕԣ؇ĩࡩ
༥ा‫ੈۈ‬౗ຍһ໙࣋؇ഋߧ‫ࡩ࣓ܚ‬
Ө࣓dത޶඲ᄊְਭ‫ࡩ࣓ܚ‬
Ө࣓ĩி؇Ѯဋࣞච࿔d
‡ ಯཡࣞ‫ت‬ᅙྮԡഃᅿԣస൪d
‡ ‫ע‬ԣస໽೨਱ೱࠌᅾ‫ۄ׋‬d
‡ ඲ᄊࠌೊཡ৺Խ‫ت‬ᅙྮdлྑԣ
సԎ໊ඪĩೊཆधԎ໊d
de água.
‡ Quando o aparelho for utilizado numa
» Putar kisi saluran masuk udara searah jarum jam untuk
memasangnya ke alat.
casa-de-banho, desligue-o da corrente
4 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda juga
após a utilização, uma vez que a
dapat menggantungnya pada kait gantungannya ( d ).
» Ruotare la griglia di ingresso dell’aria in senso antiorario per
» Draai het luchtinlaatrooster linksom om het van het apparaat te
presença de água apresenta riscos,
staccarla dall’apparecchio.
nemen.
3
Garansi dan servis
mesmo com o aparelho desligado.
» Ruotare la griglia di ingresso dell’aria in senso orario per
» Draai het luchtinlaatrooster rechtsom om het opnieuw op het
Jika Anda memerlukan informasi atau menemui masalah, harap kunjungi
rimetterla sull’apparecchio.
apparaat te bevestigen.
situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan
‡ AVISO: não utilize este aparelho perto
4 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. È anche
4 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt
Pelanggan Philips di negara Anda (nomor telepon bisa Anda peroleh
possibile appenderlo tramite l’apposito gancio ( d ).
het apparaat ook aan het ophangoog ( d ) hangen.
de banheiras, chuveiros, lavatórios
pada kartu garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat
Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.
ou outros recipientes que
3
Garanzia e assistenza
3
Garantie en service
Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial JI. Buncit Raya kav. 99
Jakarta 12510 Indonesia
contenham água.
Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi,
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
visitare il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure
Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips
‡ Desligue sempre da corrente
contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di
Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
Italiano
telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese
‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre
após cada utilização.
non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio
in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
rivenditore Philips.
‡ Se o aparelho aquecer
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
prodotto sul sito www.philips.com/welcome.
Norsk
excessivamente, desliga-se
Nederlands
,PSRUWDQWH
automaticamente. Desligue o
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full
‫֪ت‬Ԩ(0)
nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
aparelho e deixe-o arrefecer durante
www.philips.com/welcome.
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
҉‫ੈۈ‬౗ԣస‫ߨۺ‬๐ᄗᄗ‫ޓ‬Ѵિᄡ‫֪ت‬Ԩ؇සᄊҵቻߦ‫ޡڧ‬d
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
alguns minutos. Antes de voltar a
1
Viktig
‡ AVVERTENZA: non utilizzare questo
࠮ॄ
OLJDURDSDUHOKRYHULÀTXHDVJUHOKDV
1
Belangrijk
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
apparecchio in prossimità di acqua.
ְ‫ߞۺ‬Ҹභ҉ԣసӤ஡ᄲႤѐ؇ඕࡥ৹࡯Ⴄ຿౻ሤ
HFHUWLÀTXHVHGHTXHQmRHVWmR
på den for senere referanse.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
(2012/19/EU)dೊኰးி๐ᅿ؇޵ࢧ‫؛‬೗‫ޓ‬ᄡ‫ە‬ਭ෎ࢄ‫ت‬
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
‡ Quando l’apparecchio viene usato in
ኒߦ‫ت‬౹ԣస؇‫ޡ‬ᆗdሀ೴౻ሤࣞᄗቛᄡҧ୉‫ߦॄ࠮ٵ‬ഈ
bloqueadas
com
pêlos,
cabelos,
etc.
‡ ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet
kunnen raadplegen.
ਭࣔতᆑՐ‫୍ܗ‬ჷྻd
bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché
‡
6HRÀRHVWLYHUGDQLÀFDGR
GHYHVHU
i
nærheten
av
vann.
‡ WAARSCHUWING: gebruik dit
la vicinanza all’acqua rappresenta un
Լ‫ۈ‬๬‫ك‬
sempre substituído pela Philips, por
‡ Når du bruker apparatet på badet, må
apparaat
niet
in
de
buurt
van
water.
rischio anche quando il sistema è
1 ࣞԎ໊੗आሢ‫ت‬ᅙԎኸd
um centro de assistência autorizado
du koble det fra etter bruk. Nærheten
‡
Als
u
het
apparaat
in
de
badkamer
2 ࣞ‫ۦ‬ะঙ‫ޓ‬f‫غ‬ሢ সࡨ؆ഞ‫ۦ‬ᄊᄡᆑ࿺ĩࡩ‫غ‬ሢ spento.
da
Philips
ou
por
pessoal
devidamente
সࡨ؆ಞ‫ۦ‬ᄊᄡ৛ะ֚‫ܦ‬d
til
vann
utgjør
en
risiko,
selv
når
gebruikt, haal de stekker dan na
‡ AVVERTENZA: non utilizzare questo
ุ൙ńிႛসႽ඲ᄊಞ‫ۦ‬СைhႽࡨ؆‫ڏ‬໵؇ಞੑ౹ઢd
TXDOLÀFDGRSDUDVHHYLWDUHPVLWXDo}HV
apparatet er slått av.
gebruik altijd uit het stopcontact.
3 ࣞ༳٩ঙ‫ޓ‬g‫غ‬ሢ সࡨ؆അ‫ۦ‬ĩ‫غ‬ሢ সࡨ؆௒
apparecchio in prossimità di vasche da
‫ۦ‬ĩࡩ‫غ‬ሢ সഀிႽ߼‫ى‬؇ࠛ‫ڡ‬༳٩ܼ࿔‫ڡ໊ܦ֚؛‬dС
de
perigo.
‡ ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær
De nabijheid van water kan gevaar
਱‫ۦ‬ఊսை iসࡨ؆਱‫ۦ‬ᄊᄡ‫ى‬࿺d
bagno, docce, lavandini o altri
‡ Este aparelho pode ser utilizado
badekar, dusjer, håndvasker
‡ ‫ܠ‬ԣస॰ᄗ‫ܗ‬ਸኒ‫ݡ‬஡ĩসઙတ‫ࢨݙڡ‬൜੬cชࠣd႓‫ח‬ঙ
opleveren,
zelfs
als
het
apparaat
is
recipienti contenenti acqua.
ࡩ‫ޓ‬Ҡ‫ܗ‬ਸኒ‫ݡ‬஡ĩೊࣞ‫ܗ‬ਸኒِࠣঙ‫ޓ‬e‫غ‬ऍሢ por crianças com idade igual ou
eller andre elementer som
uitgeschakeld.
ࡩ d
‡ Dopo l’utilizzo, scollegare
superior
a
8
anos
e
por
pessoas
»
‫ܗ‬ਸኒ‫ݡ‬஡স஡ࡘ‫ڡ‬սႤሷຍෛ౹༧dᇥවሀԪೈ৥ĩව
inneholder vann.
‡ WAARSCHUWING: gebruik dit
ᄐ๐ԣඕ؇‫ܗ‬ਸኒ‫׿‬ሣ؇d
sempre l’apparecchio.
com capacidades físicas, sensoriais
ࠦ‫ڈ‬ቍb
‡ Koble alltid fra apparatet etter bruk.
apparaat niet in de buurt van
‡ Se l’apparecchio si surriscalda, si
ᄗ੶ԳѬᆑ࿺ࢄ‫ۦ‬ካĩᅿி֚‫ڡ໊ܦ‬ඪĩৄ౹‫ݙ‬༛ࢄሱd‫ח‬ᆑሒ
ou mentais reduzidas, ou com falta
een bad, douche, wastafel of
‡ Hvis apparatet overopphetes, slår det
‫ڡڡ‬࿺‫ݙ‬༛ೀภd
spegne automaticamente. Scollegare
de experiência e conhecimento, caso
ർྜྷঘ೟‫ڈ‬ቍc
ander waterhoudend object.
seg av automatisk. Trekk ut støpselet
l’apparecchio e lasciarlo raffreddare
ේ࿻৶ഽ‫ۦ‬ካቧ༛ೀഞ‫ܦ֚؛‬ሒ‫ڡ‬cॾ‫ࡩڡ‬ӑਘ࿻໊‫ڙڡ‬ඃ࢛d
tenham
sido
supervisionadas
ou
lhes
på apparatet, og la det avkjøles noen
‡ Haal na gebruik altijd de stekker uit
1 ႓ᆛಞி໊‫ڡ‬ና೸۠ჶ؇࿔޶ĩӋѮટி؇ॾ‫ڡ‬ĩೊ֞ሒཆበ
per alcuni minuti. Prima di accendere
WHQKDPVLGRGDGDVLQVWUXo}HVUHODWLYDV
‫ۦ֚ت‬Ⴝ֚‫ڡ໊ܦ‬d
minutter. Kontroller at gitrene ikke er
het
stopcontact.
nuovamente l’apparecchio, controllare
2 ႓ᆛࢨ‫ݖڡ‬؇۠ჶՓ٩ĩসࣞේդԎന໊‫ڡ‬Ӌ֊ఙ‫໊؀‬థd
à
utilização
segura
do
aparelho
e
se
blokkert av lo, hår osv. før du slår på
3 ཆበ҉ԣస኶ဪቩᅰِĩഀ௒‫ڡ໊޸֚ۦ‬d
‡ Als het apparaat oververhit raakt,
che le griglie non siano ostruite da
tiverem sido alertadas para os perigos
ൔႬޮń
apparatet
igjen.
schakelt het automatisch uit. Haal de
lanugine, capelli, ecc...
1 ‫ޓ‬ҠԣసӋлྑ‫ت‬ᅙԎ໊d
envolvidos. As crianças não podem
‡ Hvis ledningen er ødelagt, må
2 ࣞԣసሤᄡ‫ݑ‬അҸ୍൪ĩሒሢ౥਱ೱd
stekker
uit
het
stopcontact
en
laat
het
‡ Se il cavo di alimentazione è
brincar com o aparelho. A limpeza e a
3 ࣞफ‫ۦ‬৉aָԣస൪࿣ྑĩೄք໊‫ࡉߦڡ‬Յd
den alltid skiftes ut av Philips, et
apparaat een paar minuten afkoelen.
danneggiato deve essere sostituito
» ஫ඪᇮဪቩफ‫ۦ‬৉ĩসࣞ౥ָԣస൪࿣ྑd
manutenção do utilizador não podem
servicesenter som er godkjent av
Controleer
voordat
u
het
apparaat
» ชඪᇮဪቩफ‫ۦ‬৉ĩসࣞ౥ሹ࿯Пቯ‫؀‬ԣస൪d
da Philips, da un centro di assistenza
ser efectuadas por crianças sem
4
ࣞԣస‫ۄ׋‬ᅿП೨c‫ܦ‬ᆔcೄओ؇༬ሤdிႛসႽ඲ᄊ‫࠮ލ‬
3KLOLSV
HOOHUOLJQHQGHNYDOLÀVHUW
weer inschakelt of de luchtroosters
autorizzato Philips o da persone
dࣞԣస‫ލ‬౱‫ۄ׋‬d
supervisão.
personell, slik at man unngår farlige
niet
verstopt
zitten
met
pluizen,
haar
TXDOLÀFDWHDOÀQHGLHYLWDUHSRVVLELOL
‡ Para maior segurança, aconselhamos
Аྭე‫ڟ‬༄
situasjoner.
enz.
danni.
a instalação de um dispositivo de
ത޶ிပ႓੶क࿲ཱࡩᄗഋߧႲ༻ĩೊ‫ੈۈ༻ۂ‬౗་ᇁ
‡ Dette apparatet kan brukes av barn
‡ Indien het netsnoer beschadigd is,
ZZZSKLOLSVFRPdிႛসႽᄲி๐ᅿ‫؛‬؇‫ੈۈ‬౗়ࠞ‫۽‬རሱ࿱
‡ Quest’apparecchio può essere usato
corrente residual (disjuntor) no
੕྄ĥসָѮဋগሱᇕ‫؀‬౥‫૴ߞࠧت‬Ħdത޶ி๐ᅿ؇޵ࢧ‫؛‬
over åtte år og av personer med
moet
u
het
laten
vervangen
door
da bambini di età superiore agli 8 anni
೗ଢᄗ‫ੈۈ‬౗়ࠞ‫۽‬རሱ࿱ĩೊ࿁‫؛״‬؇‫ੈۈ‬౗ा࿉൧೒ቛd
circuito eléctrico que abastece a casa
nedsatt sanseevne eller fysisk eller
Philips,
een
door
Philips
geautoriseerd
e da persone con capacità mentali,
de banho. Este disjuntor deve ter
psykisk funksjonsevne, eller personer
servicecentrum
of
personen
met
ÀVLFKHRVHQVRULDOLULGRWWHSULYHGL
uma corrente residual nominal não
YHUJHOLMNEDUHNZDOLÀFDWLHVRPJHYDDUWH med manglende erfaring eller
esperienza o conoscenze adatte a
superior a 30 mA. Aconselhe-se com
kunnskap, dersom de får instruksjoner
voorkomen.
condizione che tali persone abbiano
o seu electricista.
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn
‡ Dit apparaat kan worden gebruikt
ricevuto assistenza o formazione per
‡ Não introduza objectos metálicos
som sikrer sikker bruk, og hvis de er
door kinderen vanaf 8 jaar en
utilizzare l’apparecchio in maniera
nas grelhas de ar para evitar choques
klar over risikoen. Barn skal ikke leke
door personen met verminderde
sicura e capiscano i potenziali pericoli
dan elektronik. Cara membuang yang betul akan membantu
eléctricos.
mencegah akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.
med apparatet. Barn skal ikke utføre
lichamelijke,
zintuiglijke
of
geestelijke
associati a tale uso. Evitare che i
‡ Nunca obstrua as grelhas de
rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
capaciteiten of weinig ervaring en
.HULQJNDQUDPEXWDQGD
bambini giochino con l’apparecchio. Le
ventilação.
‡ Hvis du vil ha ekstra beskyttelse,
kennis,
mits
zij
toezicht
of
instructie
operazioni di pulizia e manutenzione
1 Sambungkan plag kepada soket bekalan kuasa.
‡ $QWHVGHOLJDURDSDUHOKRFHUWLÀTXHVH
mendapatkan aliran udara
2 Laraskan suis aliran udara ( f ) untuk
råder vi deg til å installere en
hebben ontvangen aangaande
non devono essere eseguite da
dan gaya yang lembut, atau
untuk mendapatkan aliran udara yang
de
que
a
tensão
indicada
no
mesmo
lekkasjestrømsenhet (RCD) i den
veilig gebruik van het apparaat,
kuat dan pengeringan yang cepat.
bambini senza la supervisione di un
corresponde à tensão do local onde
Petua: Anda juga boleh menggunakan butang turbo( h ) untuk alir
elektriske
kretsen
som
forsyner
en
zij
de
gevaren
van
het
gebruik
adulto.
udara ekstra berkuasa.
está a utilizá-lo.
badet. Denne enheten må ha et
begrijpen. Kinderen mogen niet
untuk aliran udara panas,
3 Laraskan suis suhu ( g ) kepada
‡ Per una sicurezza maggiore, è
untuk aliran udara hangat, atau untuk pengeringan rambut
‡
1mRXWLOL]HRDSDUHOKRSDUDRXWURÀP
spenningsnivå for reststrøm som ikke
met het apparaat spelen. Reiniging
anda dengan cekap pada suhu penjagaan yang tetap. Tekan butang
consigliabile installare un dispositivo
que não o descrito neste manual.
pancut sejuk ( i ) untuk mendapatkan aliran udara sejuk bagi
er høyere enn 30 mA. Be installatøren
en
onderhoud
dienen
niet
zonder
RCD (Residual Current Device,
menetapkan gaya anda.
‡ Não utilize o aparelho sobre cabelo
om råd.
toezicht door kinderen te worden
‡ Perkakas dilengkapi dengan fungsi ion, menyediakan kilatan tambahan
dispositivo per corrente residua)
dan mengurangkan kerinting halus.Untuk menghidupkan atau
DUWLÀFLDO
uitgevoerd.
‡ Ikke stikk metallgjenstander inn i
mematikan fungsi ion, laraskan suis gelangsar ion ( e ) kepada
all’interno del circuito elettrico che
atau .
‡ Nunca deixe o aparelho sem vigilância
gitrene.
Det
kan
føre
til
elektrisk
støt.
‡
Voor
extra
veiligheid
adviseren
we
u
fornisce alimentazione al bagno.
» Fungsi ion boleh mengeluarkan bau khusus. Ia perkara biasa dan
quando estiver ligado à corrente.
een aardlekschakelaar te installeren
disebabkan oleh ion yang terjana.
‡ Ikke blokker luftinntaket.
Tale dispositivo RCD deve avere
Muncung ( b )
KDYDDN×P×LoLQ
NRQXPXQDYH\DVDo×Q×]×VDELWV×FDNO×NWD
VDoODU×Q×]D
‡
Nunca
utilize
quaisquer
acessórios
ou
in de elektrische groep die de
‡ Før du kobler til apparatet, må du
una corrente operativa residua
Dengan muncung bergaya ultra langsing, udara lebih ditumpukan
]DUDUYHUPHGHQHWNLOLELUŕHNLOGHNXUXWPDNLoLQ konumuna getirin.
(OHNWURPDJQHWLVNDIlOW(0)
peças de outros fabricantes ou que
semasa anda mengeringkan rambut anda. Adalah lebih mudah untuk
6DoŕHNOLQL]LVDELWOHPHNDPDF×\ODVRĚXNKDYDDN×P×LoLQVRĚXNÁHPH
badkamer
van
stroom
voorziet.
Deze
kontrollere at spenningen som er
caratteristica non superiore a 30 mA.
mengayakan rambut lurus.
GĚPHVLQH ( iEDV×Q
Den
här
Philips-produkten
uppfyller
alla
tillämpliga
standarder
och
regler
D3KLOLSVQmRWHQKDHVSHFLÀFDPHQWH
aardlekschakelaar dient een waarde te
angitt på apparatet, stemmer med den
3HQ\HEDU.HNHPEDQJDQ( c )
Chiedere aiuto al proprio installatore.
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
‡ &LKD]GDEXOXQDQL\RQIRQNVL\RQXVDo×Q×]DHNVWUDSDUODNO×NYHULUYH
Penyebar kekembangan direka khas untuk mengeringkan rambut lurus
HOHNWULNOHQPH\LD]DOW×Uī\RQLNIRQNVL\RQXDoPDNYH\DNDSDWPDNLoLQ
recomendado.
Se
utilizar
tais
hebben
die
niet
hoger
is
dan
30
mA.
lokale nettspenningen.
‡ Per evitare il rischio di scariche
dan juga rambut keriting atau beralun dengan lembut.
L\RQLNND\G×UPDGĚPHVLQLe )
ya da NRQXPXQDD\DUOD\×Q
Miljö
acessórios ou peças, a garantia
Raadpleeg
de
installateur.
1 Untuk mempertingkatkan kembangan semula jadi dan mengekalkan
» ī\RQIRQNVL\RQX|]HOELUNRNXUHWHELOLU%XGXUXPQRUPDOGLUYH
‡ Ikke bruk apparatet til noe annet
elettriche, non inserire oggetti metallici
Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland
keriting anda, tahan pengering secara menegak untuk mengeringkan
ROXŕDQL\RQODUGDQND\QDNODQPDNWDG×U
perderá a validade.
‡ Steek geen metalen voorwerpen
formål enn det som beskrives i denne
hushållssoporna (2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt
rambut anda.
nelle griglie di aerazione.
%DŕO×N ( b )
land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
2 Untuk menambahkan kembangan pada akar rambut, masukkan pin ke
‡
Não
enrole
o
cabo
de
alimentação
à
8OWUDLQFHŕHNLOOHQGLUPHEDŕO×Ě×\ODKDYDVDo×Q×]×NXUXWXUNHQGDKD\RĚXQ
door
de
luchtroosters,
om
elektrische
veiledningen.
Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till
‡ Non bloccare mai le griglie di
dalam rambut dengan sehingga pin menyentuh kulit kepala.
ELUŕHNLOGH\|QOHQGLULOLU']VDoODU×ŕHNLOOHQGLUPHNGDKDNROD\G×U
att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
volta
do
aparelho.
schokken
te
voorkomen.
3 Gerakkan perkakas secara memutar untuk menyebarkan udara
‡ Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
+DFLPGLI]|U( c )
aerazione.
hangat dengan sekata melalui rambut anda.
+DFLPYHUHQGLI]|UKHPG]YHN×Y×UF×NKHPGHGDOJDO×VDoODU×KDVVDVELU
‡ Aguarde que o aparelho arrefeça
‡ Blokkeer nooit de luchtroosters.
2
Torka håret
‡ Når apparatet er koblet til strømmen,
Selepas digunakan:
‡ Prima di collegare l’apparecchio
ELoLPGHNXUXWPDNLoLQ|]HORODUDNJHOLŕWLULOPLŕWLU
antes de o guardar.
1 Matikan perkakas dan cabut plagnya.
1 6Do×Q×]×QGRĚDOKDFPLQLDUW×UPDNYHEXNOHOHULQL]LNRUXPDNLoLQ
‡ Controleer voordat u het apparaat
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
må du aldri la det stå uten tilsyn.
assicurarsi che la tensione indicata
2 Letakkannya di atas permukaan yang tahan panas sehingga ia
NXUXWPDHVQDV×QGDNXUXWPDPDNLQHVLQLGLNWXWXQ
f
)
på
I|UPMXNWOXIWÁ|GHRFK
2
6WlOOLQUHJODJHWI|UOXIWÁ|GH
‡ Não puxe o cabo de alimentação
aansluit of het voltage dat op het
menyejuk.
‡ Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre
2
6DoGLSOHULQHKDFLPYHUPHNLVWHGLĚLQL]GHFLKD]×SLPOHUEDŕ×Q×]D
su quest’ultimo corrisponda a quella
styling eller
I|UNUDIWLJWOXIWÁ|GHRFKVQDEEWRUNQLQJ
3 Keluarkan gril salur masuk udara ( a ) daripada perkakas untuk
GHĚHFHNŕHNLOGHVDo×Q×]DWXWXQ
após
a
utilização.
Desligue
o
aparelho
apparaat
is
aangegeven
overeenkomt
h
)
för
ett
extra
kraftigt
Tips!
Du
kan
också
använda
turboknappen
(
produsenter eller som Philips ikke
locale.
menanggalkan rambut dan habuk.
3 ,O×NKDYD\×VDo×Q×]DHŕLWRODUDNGDĚ×WPDNLoLQFLKD]×GDLUHVHOKDUHNHWOHUOH
OXIWÁ|GH
VHJXUDQGRVHPSUHQDÀFKD
met
de
plaatselijke
netspanning.
NXOODQ×Q
» Putar gril salur masuk udara melawan arah jam untuk
VSHVLÀNWDQEHIDOHU+YLVGXEUXNHUVOLNW
3 Ställ in temperaturreglaget ( g ) på I|UKHWWOXIWÁ|GHSn
‡ Non utilizzare l’apparecchio per scopi
menanggalkannya dari perkakas.
.XOODQ×PVRQUDV×
I|UYDUPWOXIWÁ|GHHOOHUSn för att effektivt torka håret med en
‡
Gebruik
het
apparaat
niet
voor
tilbehør eller slike deler, blir garantien
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
non descritti nel presente manuale.
1 &LKD]×NDSDW×SÀŕLSUL]GHQoHNLQ
skonsamt vårdande temperatur. Tryck på knappen för kall luft
» Putar gril salur masuk udara mengikut arah jam untuk
( iI|UVYDOWOXIWÁ|GHQlUGXYLOOIRUPDKnUHW
memasangkannya kepada perkakas.
2 6RĚX\DQDNDGDU×V×\DGD\DQ×NO×ELU\]H\H\HUOHŕWLULQ
andere doeleinden dan beschreven in
ugyldig.
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
‡ Non utilizzare l’apparecchio su capelli
4 Simpan di tempat yang selamat dan kering, bebas daripada habuk.
3 +DYDJLULŕ×]JDUDV×Q×aFLKD]GDQo×NDUDUDNVDoYHWR]XWHPL]OH\LQ
‡ Apparaten har en jonfunktion som ger håret extra lyster och
relativos à exposição a campos electromagnéticos.
deze gebruiksaanwijzing.
Anda juga boleh menggantungnya dengan gelung penggantung ( d ).
‡ Ikke surr ledningen rundt apparatet.
motverkar burrighet.När du vill aktivera eller stänga av jonfunktionen
DUWLÀFLDOL
» +DYDJLULŕ×]JDUDV×Q×FLKD]GDQo×NDUWPDNLoLQVDDW\|QQQWHUVLQH
skjuter du jonreglaget ( e ) till
eller .
çevirin.
$PELHQWH
‡ Gebruik het apparaat niet op
‡ Vent til apparatet er avkjølt før du
‡ Quando l’apparecchio è collegato
-DPLQDQGDQVHUYLV
» Jonfunktionen kan avge en speciell lukt. Det är normalt och
» +DYDJLULŕ×]JDUDV×Q×FLKD]DWHNUDUWDNPDNLoLQVDDW\|QQGHoHYLULQ
kunsthaar.
orsakas av jonerna som genereras.
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXWRQmRGHYHVHUHOLPLQDGR
legger det vekk.
4 *YHQOLNXUXYHWR]VX]ELU\HUGHVDNOD\×Q$\U×FDDVPDNDQFDV×QGDQ
all’alimentazione, non lasciarlo mai
Sekiranya anda memerlukan perkhidmatan atau mempunyai masalah, sila
juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE).
Munstycke ( b )
( d ) asarak da saklayabilirsiniz.
layari laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan
‡ Laat het apparaat nooit zonder
Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de produtos
‡ Ikke trekk i nettledningen etter bruk.
incustodito.
Med det ultrasmala stylingmunstycket är luften mer koncentrerad när du
Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor
eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta ajuda a evitar
torkar håret. Det är lättare att forma rakt hår.
toezicht
liggen
wanneer
het
is
telefonnya di dalam buku jaminan serata dunia). Jika tiada Pusat Layanan
3
Garanti
ve
servis
Hold
alltid
i
støpselet
når
du
trekker
consequências
prejudiciais
para
o
meio
ambiente
e
para
a
saúde
pública.
‡ Non utilizzare mai accessori o parti di
9RO\PPXQVW\FNH( c )
Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.
aangesloten
op
het
stopcontact.
%LOJL\HLKWL\DF×Q×]×YDUVDYH\DELUVRUXQODNDUŕ×ODŕ×UVDQ×]OWIHQZZZSKLOLSV
Volymmunstycket har utformats speciellt för att torka både rakt, lockigt
ut ledningen til apparatet.
altri produttori oppure componenti
2
Secar o seu cabelo
com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips
och vågigt hår på ett skonsamt sätt.
‡ Gebruik nooit accessoires of
ࡩ฼ᇓ໗
QRQFRQVLJOLDWLLQPRGRVSHFLÀFR
0ŕWHUL0HUNH]L\OHLOHWLŕLPNXUXQWHOHIRQQXPDUDODU×Q×GQ\DoDS×QGD
1 För att förstärka din naturliga volym och bibehålla lockarna håller du
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOW(0)
1 /LJXHDÀFKDDXPDWRPDGDGHFRUUHQWHHOpFWULFD
JDUDQWLNLWDSo×Ě×QGDEXODELOLUVLQL]hONHQL]GH0ŕWHUL'HVWHN0HUNH]L
hårtorken vertikalt när du torkar håret.
onderdelen
van
andere
fabrikanten
of
da Philips. In caso di utilizzo di tali
para obter um
2 $MXVWHRLQWHUUXSWRUGRÁX[RGRDUf ) para
\RNVD\HUHO3KLOLSVVDW×F×Q×]DJLGLQ
‫ܭ‬࿨ி؇ࡔ‫ކ‬ĩ࠭ჴ‫ޝ‬઄‫ੈۈ‬౗Ğ༛੶ி஡ի‫ੈۈ෕ྼە‬౗ຖ‫ݤ‬
Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
2 För att få extra volym vid rötterna sticker du in piggarna ända in till
ÁX[RGHDUVXDYHHSDUDPRGHODURXSDUD SDUDREWHUXPÁX[R
GLHQLHWVSHFLÀHN]LMQDDQEHYROHQGRRU
for
eksponering
for
elektromagnetiske
felt.
؇ለ՝ĩೊᅿZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH൪ቡԊி؇ԣసd
hårbotten.
accessori o parti, la garanzia si annulla.
de ar forte e uma secagem rápida.
3 Gör roterande rörelser med apparaten för att sprida den varma
Bahasa
Melayu
Philips.
Als
u
dergelijke
accessoires
Sugestão: também pode utilizar o botão turbo ( hSDUDXPÁX[RGH
‡ Non attorcigliare il cavo di
Miljø
ᇛဵ൝ཟ
luften genom håret.
ar extra potente.
of
onderdelen
gebruikt,
vervalt
de
Efter användning:
Tahniah
atas
pembelian
anda
dan
selamat
menggunakan
Philips!
Untuk
alimentazione attorno all’apparecchio.
3
Ajuste
o
interruptor
de
temperatura
(
g
)
para
SDUDXPÁX[R
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i
඲ᄊԣసሏಏĩೊ኏྇ᅩ٢҉ᄊࠞාԊĩӋ໪ൡѮ‫ޗ‬Ⴝ‫ݤ‬ഒࠌ
mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
de ar quente, para SDUDXPÁX[RGHDUPRUQRRXSDUD para
vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU). Følg nasjonale regler for
garantie.
ӷফd
oleh
Philips,
daftar
produk
anda
di
www.philips.com/welcome.
‡ Lasciare raffreddare l’apparecchio
XPDVHFDJHPHÀFLHQWHGRVHXFDEHORDXPDWHPSHUDWXUDGHFXLGDGR 2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du
constante. Prima o botão de jacto de ar frio ( i ) para obter um
‡ Wikkel het netsnoer niet om het
3 Ta bort gallret till luftintaget ( a ) så att du kan ta bort hår och
kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative
‡ ी݃ķೊཡᅿমयฅ؇‫ڼ؛‬඲ᄊ҉
prima di riporlo.
ÁX[RGHDUIULRSDUDÀ[DURVHXSHQWHDGR
1
Penting
damm.
konsekvenser for helse og miljø.
apparaat.
ԣసd
‡ O aparelho possui uma função iónica que fornece um brilho
» Rotera gallret för luftintag moturs när du ta bort det från
‡ Non tirare il cavo di alimentazione
Baca dan teliti manual pengguna ini sebelum anda menggunakan
adicional e reduz o frisado.Para ligar ou desligar a função iónica,
apparaten.
Tørke håret
‡ Wacht met opbergen tot het apparaat 2
perkakas dan simpan untuk rujukan masa depan.
‡ ҉ԣసᅿᅆ෋ட඲ᄊඪĩ඲ᄊࠌл
dopo l’uso. Scollegare sempre
desloque o interruptor iónico ( e ) para
ou .
» Rotera gallret för luftintag medurs när du vill sätta tillbaka det på
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
is
afgekoeld.
» A função iónica pode produzir um odor característico. É normal e
ྑԎ໊ĩმ༛ࢉ඲҉ԣసঙ‫ٰޓ‬ঙ
‡ AMARAN: Jangan gunakan perkakas
apparaten.
l’apparecchio tenendo la spina.
for svak luftstrøm og styling, eller
2 Sett luftstrømbryteren ( f ) til
pFDXVDGRSHORVL}HVJHUDGRV
4 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
‡ Trek na gebruik niet aan het netsnoer.
ࠌĩआयฅ഑‫׋‬ᅿ༔ྤd
ini dekat dengan air.
sett den til
for sterk luftstrøm og rask tørking.
Bico ( b )
upp den i upphängningsöglan ( d ).
&DPSLHOHWWURPDJQHWLFL(0)
Tips: Du kan også bruke turboknappen ( h ) for å få ekstra kraftig
&RPRELFRFRQFHQWUDGRUXOWUDÀQRRDUpPDLVFRQFHQWUDGRHQTXDQWR
Haal het netsnoer altijd uit het
‡ ी݃ķӤ႓ᅿඛฅ؇ᅆܴcઇᅆc
‡ Apabila anda menggunakan
luftstrøm.
seca o seu cabelo. É mais fácil modelar o cabelo liso.
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
3
Garanti och service
stopcontact
door
aan
de
stekker
te
g
)
til
for
ekstra
varm
luftstrøm,
3
Sett
temperaturbryteren
(
Difusor de YROXPH ( c )
ྃਫ਼ఋࡩ౥๒౸୚‫ܚ‬य඲ᄊ
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
perkakas ini dalam bilik mandi, cabut
for varm luftstrøm eller for effektivt å tørke håret med en
Om du behöver information eller har problem kan du besöka Philips
O difusor de volume foi especialmente concebido para secar de forma
trekken.
҉౸॰d
plagnya setelah digunakan kerana
konstant pleiende temperatur. Trykk på knappen for kaldluft ( i )
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt
suave tanto cabelos lisos como cabelos encaracolados ou ondulados.
$PELHQWH
IRUNM¡OLJOXIWVWU¡PIRUnÀNVHIULV\UHQ
ODQGWHOHIRQQXPUHWÀQQVLJDUDQWLEURVFK\UHQ2PGHWLQWHÀQQVQnJRQ
1 Para aumentar o seu volume natural e manter os seus caracóis
kehampirannya dengan air juga adalah ‡ ी݃‫ߞۺ‬ቡෆķमሚᅿྃᆍ
(OHNWURPDJQHWLVFKHYHOGHQ(09
kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Questo simbolo indica che il prodotto non può essere
‡ Apparatet med ionisk funksjon gir ekstra glans og reduserer
modelados, segure o secador na vertical para secar o cabelo.
VPDOWLWRFRQLQRUPDOLULÀXWLGRPHVWLFL8(
krusing.Hvis
du
vil
slå
av
eller
på
den
ioniske
funksjonen,
justerer
du
risiko, walaupun setelah perkakas
ࡩઇᅆඪ඲ᄊd
2 Para dar volume às raízes, introduza as pontas do difusor no cabelo
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met
den ioniske skyvebryteren ( e ) til
eller .
Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il
de modo a tocar o couro cabeludo.
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
7UNoH
dimatikan.
‡ ඲ᄊࠌརңлྑԣస؇Ԏ໊d
prodotto vecchio a un rivenditore:
» Ionefunksjonen kan produsere en spesiell lukt. Det er normalt og
3 Efectue movimentos circulares com o aparelho para distribuir o ar
kommer fra ionene som genereres.
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto
quente por todo o seu cabelo.
%XUQVDW×QDOG×Ě×Q×]LoLQWHEULNOHU3KLOLSV·HKRŕJHOGLQL]3KLOLSV·LQ
Milieu
‡ AMARAN: Jangan gunakan
‡ ത޶ԣస޸അĩ๓ࣞናِ‫ޓ‬Ҡ‫ت‬
simile al rivenditore.
Munnstykke ( b )
VXQGXĚXGHVWHNWHQWDPRODUDN\DUDUODQPDNLoLQUQQ]ZZZSKLOLSV
$SyVDXWLOL]DomR
Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti
perkakas
ini
berhampiran
Med det svært slanke friseringsmunnstykket er luften mer konsentrert
com/welcome adresinde kaydettirin.
ᅙdл‫ط‬ԣసԎ໊ĩഀ౥਱ೱࢍ‫ە‬
1 'HVOLJXHRDSDUHOKRHUHWLUHDÀFKDGDFRUUHQWH
huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/
con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai
mens du tørker håret. Det er enklere å frisere rett hår.
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
dengan
tab
mandi,
pancur
ሴdᅾֳ౵ِԣసሏಏĩೊࣁԒս
EU). Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden
ULYHQGLWRULFRQVXSHUÀFLHGHGLFDWDDOODYHQGLWDGLSURGRWWLHOHWWULFLHG
9ROXPGLIIXVHU( c )
gQHPOL
3 Retire a grelha de entrada de ar ( a ) do aparelho para remover a
inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u
elettronici superiore ai 400 m2.
Volumdiffuseren er spesielt utformet for skånsom tørking av både glatt
air,
sinki
atau
bekas
lain
yang
acumulação de cabelos e pó.
‫ۦ‬৉ĩ೴Ѯ౥༥҆ഛ଒c໊‫ڡ‬؋ᅸ
correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei
&LKD]×NXOODQPDGDQ|QFHEXNXOODQ×PN×ODYX]XQXGLNNDWOHRNX\XQYHGDKD
og krøllete eller bølgete hår.
de volksgezondheid.
» Rode a grelha de entrada de ar para a esquerda para a retirar do
prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto
mengandungi
air.
VRQUD\HQLGHQEDŕYXUPDNLoLQVDNOD\×Q
འ٣സd
1 Hvis du vil forbedre det naturlige volumet og vedlikeholde krøllene,
aparelho.
smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente
må du holde føneren vertikalt for å tørke håret.
‡
Cabut
plag
perkakas
setiap
kali
selepas
‡
8<$5,
%XFLKD]×VX\DN×Q×QGD
e per la salute.
‡ ത޶‫ت‬ᅙྮ็ࠬĩ༛ҧ୉༔ྤĩң
» Rode a grelha de entrada de ar para a direita para a voltar a
2 Hvis du vil tilføre volum ved røttene, setter du tuppene inn i håret
colocar no aparelho.
slik at de berører hodebunnen.
digunakan.
NXOODQPD\×Q
ဘᄐ‫ੈۈ‬౗c‫ੈۈ‬౗ී೥؇‫۽‬རሱ
4 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Também pode pendurá3 Gjør roterende bevegelser med apparatet for å fordele den varme
lo
pela
argola
de
suspensão
(
d ).
‡
Jika
perkakas
menjadi
terlampau
࿱ࡩਭฝ؇ቧሑഈᅖਁ‫࠲ݙ‬d
luften jevnt i håret.
panas, ia dimatikan secara automatik.
Cabut plag perkakas dan biarkan sejuk
» Putar kisi saluran masuk udara berlawanan arah jarum jam untuk
melepasnya dari alat.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising