Philips | HP8270/00 | Philips Haartrockner HP8270/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
a
HP8270
9
Apparatet overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske
IHOWHU(0)+YLVDSSDUDWHWKnQGWHUHVNRUUHNWLKHQKROGWLO
instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret
på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
b
Miljø
User manual
IT
Manuale utente
DA
Brugervejledning
NL
Gebruiksaanwijzing
DE
Benutzerhandbuch
NO Brukerhåndbok
EL
ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
SV
Användarhandbok
ES
Manual del usuario
TR
.XOODQ×PN×ODYX]X
FI
Käyttöopas
AR
FR
Mode d’emploi
FA
IN
Buku Petunjuk Pengguna
EN
d
c
e
2
f
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
ActiveCare-hårtørreren har en unik og nyskabende sensorteknologi
7HPS3UHFLVLRQVHQVRU'HQQHWHNQRORJLHUXGYLNOHWVSHFLÀNWWLO
at beskytte dit hår mod overophedning og er langt blidere mod
hovedbunden end almindelige
hårtørrere. TempPrecision-sensoren er
en infrarød sensor, der måler dit hårs
temperatur, mens det tørres, og sikrer,
at dit hår og din hovedbund aldrig
overophedes. Dette giver avanceret
beskyttelse mod overophedning af hår
og hovedbund, og dermed holdes dit hår
mere sundt og glansfuldt.
Vi har allerede aktiveret sensoren, så du
kan nyde den maksimale beskyttelse lige
fra starten.
g
h
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. The correct disposal of
your old product will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health.
2
Introduction
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
The ActiveCare dryer has a unique and innovative new sensor
technology called the TempPrecision sensor. This technology has been
VSHFLÀFDOO\GHVLJQHGWRSURWHFW\RXUKDLUIURPRYHUKHDWLQJDQGLVPXFK
gentler on the scalp than conventional dryers. The TempPrecision sensor
is an infrared sensor, that measures the
temperature of your hair while drying it
and will ensure that it never overheats
your hair and scalp. This gives advanced
protection to the hair from overheating
the hair and the scalp and therefore
keeps your hair healthier and shinier.
We’ve already turned the sensor on so
you can enjoy maximum protection right
from the start.
3
English
1
Important
near water.
‡ When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since the
proximity of water presents a risk, even
when the appliance is switched off.
‡ WARNING: Do not use
this appliance near bathtubs,
showers, basins or other vessels
containing water.
‡ Always unplug the appliance after use.
‡ If the appliance overheats, it switches
off automatically. Unplug the appliance
and let it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance on
again, check the grilles to make sure
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
‡ If the mains cord is damaged, you must
have it replaced by Philips, a service
centre authorised by Philips or similarly
TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWRDYRLGD
hazard.
‡ This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
‡ For additional protection, we advise
you to install a residual current device
(RCD) in the electrical circuit that
supplies the bathroom. This RCD must
have a rated residual operating current
not higher than 30mA. Ask your installer
for advice.
)
SnKnUW¡UUHUHQ0XQGVW\NNHWJ¡UGHWPXOLJWDWUHWWHOXIWVWU¡PPHQ
direkte mod den børste eller kam, du bruger til stylingen.
‡ For at opnå mere volumen til krøller og fyldige frisurer skal du
sætte diffuseren ( ) på hårtørreren. Tilbehøret tages af ved at
trække det af apparatet.
‡ Det anbefales, at du kun bruger stylingmundstykket ( ) til styling,
og at du bruger termobeskyttelsesindstillingen til dette formål.
2 Kontroller, at sensorkontakten ( ) er slået til, så du er sikker på at
være beskyttet mod overophedning af håret.
indstillinger
Temperatur
‡ Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
‡ Never block the air grilles.
‡ Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated
on the appliance corresponds to the local power voltage.
‡ Do not use the appliance for any other purpose than described in
this manual.
‡ 'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHRQDUWLÀFLDOKDLU
‡ When the appliance is connected to the power, never leave it
unattended.
‡ Never use any accessories or parts from other manufacturers or that
3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\UHFRPPHQG,I\RXXVHVXFKDFFHVVRULHV
or parts, your guarantee becomes invalid.
‡ Do not wind the mains cord round the appliance.
‡ Wait until the appliance has cooled down before you store it.
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
This appliance complies with all standards regarding electromagnetic
ÀHOGV(0),IKDQGOHGSURSHUO\DQGDFFRUGLQJWRWKHLQVWUXFWLRQVLQWKLV
XVHUPDQXDOWKHDSSOLDQFHLVVDIHWRXVHEDVHGRQVFLHQWLÀFHYLGHQFH
available today.
Environment
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
when this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.
Please inform yourself about the local separate collection system for
electrical and electronic products.
Temperature
Quick dry
funktion
Hurtig tørring
Termobeskyttelse
Thermoprotect Provides the optimal drying
temperature and gives additional
protection from overheating the
hair
6WURQJDLUÁRZDQGIDVWGU\LQJ
*HQWOHDLUÁRZDQGVW\OLQJ
Switch
» The LED ( ) will always light up when the sensor is switched on.
4 Press the cool shot button ( IRUFRRODLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OH
5 The appliance is equipped with ion function, which provides
additional shine and reduces frizz.
» When the function is on, a special odor may be smelt. It is normal
and caused by the ions which are generated.
‡ To turn the ion function on or off, slide the IONIC switch
( ) to
After use:
1
2
3
4
or
.
Switch off the appliance and unplug it.
Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
Clean the appliance by damp cloth.
Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop ( ).
5 Remove the concentrator or diffuser before you clean the appliance.
4
Guarantee and service
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com/welcome or contact the Philips Consumer Care
Center in your country.The phone number is in the worldwide
JXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\
go to your local Philips dealer.
Dansk
1
Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
‡ ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
‡ Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud
efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet
er slukket.
‡ ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af
badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der
indeholder vand.
‡ Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
‡ Hvis apparatet bliver overophedet, slukker det automatisk. Tag stikket
ud af stikkontakten, og lad apparatet afkøle i et par minutter. Før du
tænder apparatet igen, skal du kontrollere gitrene for at sikre, at de
ikke er blokeret af fnug, hår osv.
‡ Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
DXWRULVHUHW3KLOLSVVHUYLFHY UNVWHGHOOHUHQWLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHW
fagmand for at undgå enhver risiko.
‡ Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer
med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn
uden opsyn.
‡ Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen
til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger
30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.
‡ Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitrene, da dette kan give elektrisk
stød.
‡ Blokér aldrig luftgitrene.
‡ Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er
angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
‡ Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i
vejledningen.
‡ Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
‡ Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
‡ Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele,
VRPLNNHVSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGXDQYHQGHUHQVnGDQ
type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
‡ Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
‡ Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
‡ Setzen Sie für präzises Trocknen die Düse (
) auf den
+DDUWURFNQHU0LWGHU'VHN|QQHQ6LHGHQ/XIWVWURPJH]LHOW
auf die Bürste oder den Kamm richten, mit der bzw. dem Sie Ihr
Haar stylen.
‡ Um das Volumen und die Spannkraft Ihrer Locken zu
verbessern, setzen Sie den Diffusor ( ) auf den Haartrockner.
Zum Abnehmen wird der Aufsatz einfach vom Haartrockner
abgezogen.
‡ Es wird empfohlen, die Stylingdüse ( ) nur zum Styling
zu verwenden. Verwenden Sie auch die ThermoProtectHitzeeinstellung zu diesem Zweck.
2 Vergewissern Sie sich, dass der Sensorschalter ( ) eingeschaltet ist,
damit Sie garantiert vor einer Überhitzung der Haare geschützt sind.
3 Stellen Sie den Gebläseschalter ( ) und den Temperaturschalter ( )
auf die entsprechenden Positionen.
Funktion
Schonendes
Trocknen
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơưƱƼƴƵươ
ưƯƵơƶƯƱƯƽƭƴơƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ(0)ƆƜƭƣƟƭƥƩ
ƳƹƳƴƼƲƷƥƩƱƩƳƬƼƲƪơƩƳƽƬƶƹƭƯƲƬƥƴƩƲƯƤƧƣƟƥƲƴƯƵươƱƼƭƴƯƲ
ƥƣƷƥƩƱƩƤƟƯƵƷƱƞƳƧƲƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩơƳƶơƫƞƲƳƴƧƷƱƞƳƧƢƜƳƥƩƴƹƭ
ƥưƩƳƴƧƬƯƭƩƪƾƭơưƯƤƥƟƮƥƹƭưƯƵƥƟƭơƩƤƩơƨƝƳƩƬƥƲƬƝƷƱƩƳƞƬƥƱơ
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƔƯưƱƯƺƼƭƥƟƭơƩƳƷƥƤƩơƳƬƝƭƯƪơƩƪơƴơƳƪƥƵơƳƬƝƭƯơưƼ
ƵƸƧƫƞƲưƯƩƼƴƧƴơƲƵƫƩƪƜƪơƩƥƮơƱƴƞƬơƴơƴơƯưƯƟơƬưƯƱƯƽƭ
ƭơơƭơƪƵƪƫƹƨƯƽƭƪơƩƭơƥươƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƯƽƭ
žƴơƭƝƭơưƱƯƺƼƭƤƩơƨƝƴƥƩƴƯƳƽƬƢƯƫƯƥƭƼƲƤƩơƣƱơƬƬƝƭƯƵƪƜƤƯƵ
ơưƯƱƱƩƬƬƜƴƹƭƬƥƱƼƤƥƲƴƯưƱƯƺƼƭơƵƴƼƪơƫƽưƴƥƴơƩơưƼƴƧƭ
ƆƵƱƹươƺƪƞƐƤƧƣƟơƆƋ
ƆƭƧƬƥƱƹƨƥƟƴƥƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƯƴƯưƩƪƼƳƽƳƴƧƬơƮƥƷƹƱƩƳƴƞƲƳƵƫƫƯƣƞƲ
ƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭ
ƍƧƭươƱơƢơƟƭƥƴƥƴƯƵƲƴƯưƩƪƯƽƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƪơƩƬƧƭơưƯƱƱƟưƴƥƴƥ
ƴơươƫƩƜưƱƯƺƼƭƴơƬơƦƟƬƥƴơƵưƼƫƯƩươƯƩƪƩơƪƜơưƯƱƱƟƬƬơƴơƈ
ƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƴƹƭươƫƩƾƭƳơƲưƱƯƺƼƭƴƹƭƨơƢƯƧƨƞƳƥƩƳƴƧ
ƬƥƟƹƳƧƴƹƭưƩƨơƭƾƭơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩ
ƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
ƆƩƳơƣƹƣƞ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
www.philips.com/welcome.
ƔƯƳƥƳƯƵƜƱ$FWLYH&DUHƤƩơƨƝƴƥƩƴƧƭƝơưƱƹƴƯưƯƱƩơƪƞƴƥƷƭƯƫƯƣƟơ
ơƩƳƨƧƴƞƱơ7HPS3UHFLVLRQƈƴƥƷƭƯƫƯƣƟơơƵƴƞƝƷƥƩƳƷƥƤƩơƳƴƥƟ
ƥƩƤƩƪƜƣƩơƴƧƭưƱƯƳƴơƳƟơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲơưƼƴƧƭƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧ
ƪơƩƥƟƭơƩưƯƫƽưƩƯƞưƩơƬƥƴƧƭƥưƩƤƥƱƬƟƤơƴƯƵƪƥƶơƫƩƯƽƳơƲƳƥ
ƳƷƝƳƧƬƥƴơƳƵƬƢơƴƩƪƜƳƥƳƯƵƜƱƐ
ơƩƳƨƧƴƞƱơƲ7HPS3UHFLVLRQƥƟƭơƩƝƭơƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱơƲƵưƥƱƽƨƱƹƭƯƯưƯƟƯƲ
ƵưƯƫƯƣƟƦƥƩƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƴƹƭ
ƬơƫƫƩƾƭƳơƲƪơƴƜƴƯƳƴƝƣƭƹƬơƪơƩ
ưƱƯƳƴơƴƥƽƥƩƴƧƭƥưƩƤƥƱƬƟƤơƴƯƵ
ƪƥƶơƫƩƯƽƪơƩƴơƬơƫƫƩƜơưƼƴƧƭ
ƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧƗƜƱƧƳƴƧƭƥƮƥƫƩƣƬƝƭƧ
ưƱƯƳƴơƳƟơƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧƲƴơƬơƫƫƩƜ
ƳơƲƤƩơƴƧƱƯƽƭƴơƩưƩƯƵƣƩƞƪơƩ
ƫơƬưƥƱƜ
ŻƷƯƵƬƥƞƤƧƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƩƴƯƭ
ơƩƳƨƧƴƞƱơƾƳƴƥƭơƳƴƥƣƭƾƳƥƴƥƴơ
ƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƴƧƬƝƣƩƳƴƧưƱƯƳƴơƳƟơơưƼƴƧƭưƱƾƴƧƶƯƱƜ
ƓƴƝƣƭƹƬơƬơƫƫƩƾƭ
( ƳƴƯƳƥƳƯƵƜƱƔƯƳƴƼƬƩƯƳƜƲƥưƩƴƱƝưƥƩƭơƪơƴƥƵƨƽƭƥƴƥ
ƴƯƭơƝƱơƳƴƧƢƯƽƱƴƳơƞƳƴƧƷƴƝƭơƬƥƴƧƭƯưƯƟơƶƯƱƬƜƱƥƴƥ
ƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
‡ ƄƩơƬƥƣơƫƽƴƥƱƯƼƣƪƯƳƴƩƲƬưƯƽƪƫƥƲƪơƩơƭƜƫơƶƱƯƳƴƵƫ
ưƱƯƳơƱƴƞƳƴƥƴƧƶƵƳƯƽƭơ ƳƴƯƳƴƥƣƭƹƴƞƱơƬơƫƫƩƾƭ
ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƥƮƜƱƴƧƬơƴƱơƢƞƮƴƥƴƯơưƼƴƯ
ƳƴƥƣƭƹƴƞƱơ
‡ ƓƵƭƩƳƴƜƴơƩƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲ
( ƬƼƭƯƣƩơƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƪơƩƭơƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƱƽƨƬƩƳƧ
ưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƣƩơƴƯƳƪƯưƼơƵƴƼƭ
Starker Luftstrom für schnelles
Trocknen
» LED-indikatoren ( ) lyser altid, når sensoren er slået til.
4 Tryk på koldluftsknappen
( ) for en kølig luftstrøm til at sætte
frisuren.
4 Drücken Sie die Kaltlufttaste
5 Das Gerät ist mit einer Ionisierungsfunktion ausgestattet, die Ihrem
ƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƭơưƱƯƳƴơƴƥƽƯƭƴơƩơưƼƴƧƭ
ƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧ
og reducerer krusning.
» Når funktionen er slået til, giver det en særlig lugt. Dette er
normalt og forårsages af de ioner, der genereres.
( ) til
Efter brug:
1
2
3
4
eller
.
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
Schalter IONIC ( ) auf
Nach der Verwendung:
Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com/welcome, eller kontakt det lokale Philips Kundecenter.
7HOHIRQQXPPHUHWÀQGHVLIROGHUHQµ:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ+YLV
GHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHULGLWODQGEHGHVGXNRQWDNWHGLQORNDOH
Philips-forhandler.
Deutsch
1
Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
‡ WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Wasser.
‡ Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie
es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
‡ WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder
sonstigen Behältern mit Wasser.
‡ Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus
der Steckdose.
‡ Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen
Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät einige
0LQXWHQODQJDENKOHQ9HUJHZLVVHUQ6LHVLFKYRUGHPHUQHXWHQ
Einschalten, dass keine Flusen, Haare usw. die Gebläseöffnung
blockieren.
‡ Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur
von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten
:HUNVWDWWRGHUHLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQGXUFKHLQ
Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
‡ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
RGHU0DQJHODQ(UIDKUXQJXQG.HQQWQLVYHUZHQGHWZHUGHQZHQQ
sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden
haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und
Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
‡ Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis,
der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA
verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.
‡ )KUHQ6LHNHLQH0HWDOOJHJHQVWlQGHLQGLH/XIWHLQODVVRGHU
Gebläseöffnung ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
‡ Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei.
‡ Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie,
ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung
vor Ort übereinstimmt.
‡ Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
‡ Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
‡ Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
‡ Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern
stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie
diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
‡ Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
‡ Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer
Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät
sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den
Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.
ƱƵƨƬƟƳƥƩƲ
ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ
ƉƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƄƱƞƣƯƱƯ
ƳƴƝƣƭƹƬơ
ƄƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơƢƱƥƣƬƝƭƹƭ
ƬơƫƫƩƾƭ
ƑƱƯƳƴơƳƟơơưƼƑơƱƝƷƥƩƴƧƢƝƫƴƩƳƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ ƳƟơƳƴƥƣƭƾƬơƴƯƲƪơƩưƱƯƳƶƝƱƥƩ
ƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơơưƼƴƧƭ
ƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧƴƧƲƴƱƟƷơƲ
ƒƯƞơƝƱơ
Steckdose.
Sie es abkühlen.
Reinigung vom Gerät.
4
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜ
ƳƥƭƥƱƼ
‡ žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼ
ơưƯƴƥƫƥƟƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞ
ƜƫƫơƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
‡ ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƯƱƥƽƬơ
ƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
‡ ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơ
ƪƱƵƾƳƥƩƣƩơƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƮơƭƜƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ
‡ ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟ
ơưƼƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯ
ơưƼƴƧ3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
ƪƩƭƤƽƭƯƵ
‡ ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲ
ƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭ
ưƱƝưƥƩƭơƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲ
ƥưƩƴƞƱƧƳƧ
‡ ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'
ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲ
ƂƵƴƼƲƯƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩƯƭƯƬơƳƴƩƪƞƴƩƬƞ
ươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧơưƼP$ƄƩơ
ưƥƱơƩƴƝƱƹưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ
‡ ƍƧƭƢƜƦƥƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲưƱƯƲ
ơưƯƶƵƣƞƥƭƤƥƷƯƬƝƭƯƵƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
‡ ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
‡ ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼ
ơưƼơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
‡ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥ
ƷƹƱƟƲươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧƥƣƣƽƧƳƞƳơƲ
ƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
Secado del cabello
interruptor
Temperatura
ajustes
6HFDGRUiSLGR
ưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƭƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
4 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ
ƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ ).
5 ƑƱƩƭƪơƨơƱƟƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơƶơƩƱƝƳƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯƪơƩƴƧ
ƶƵƳƯƽƭơ
ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƳƝƱƢƩƲ
ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲưƷƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƭƴƩƪơƴƜƳƴơƳƧ
ƥƭƼƲƥƮơƱƴƞƬơƴƯƲƞƥƜƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯưƱƼƢƫƧƬơ
ƥưƩƳƪƥƶƨƥƟƴƥƴƧƤƩơƤƩƪƴƵơƪƞƴƯưƯƨƥƳƟơƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƉơƢƱƥƟƴƥ
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
Español
1
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
‡ ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
‡ Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después
de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el
aparato esté apagado.
‡ ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del
agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros
recipientes que contengan agua.
‡ Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
‡ 6LHODSDUDWRVHFDOLHQWDHQH[FHVRVHDSDJDDXWRPiWLFDPHQWH
Desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante unos minutos.
Antes de encender de nuevo el aparato, compruebe las rejillas para
asegurarse de que no estén obstruidas con pelusas, pelos, etc.
‡ 6LHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQHVWiGDxDGRGHEHUiVHUVXVWLWXLGRSRU
Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por
SHUVRQDOFXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDUVLWXDFLRQHVGHSHOLJUR
‡ Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de
forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
‡ Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito
que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual
(RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que
no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.
‡ 3DUDHYLWDUGHVFDUJDVHOpFWULFDVQRLQWURGX]FDREMHWRVPHWiOLFRVSRU
las rejillas de aire.
‡ No bloquee nunca las rejillas del aire.
‡ Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en
el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
température ( ) sur la position appropriée.
bouton
3 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin ( ) ja lämpötilakytkin ( )
sopivaan asentoon.
kytkin
asetukset
Lämpötila
réglages
Température
toiminto
fonction
Séchage rapide
6pFKH]UDSLGHPHQWYRVFKHYHX[jOD
sortie de la douche.
Thermoprotect
Permet d'obtenir la température de
séchage optimale et vous garantit
une protection supplémentaire
contre la surchauffe des cheveux
Nopea kuivaus Kuivaa hiukset nopeasti suihkun
jälkeen
Lämpösuojaus Varmistaa ihanteellisen kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumenemiselta.
Permet de sécher vos cheveux en
douceur
Kevyt puhallus ja muotoilu
Bouton
Kytkin
( ) para que el aire sea frío
.
Apague el aparato y desenchúfelo.
» LED-merkkivalo ( ) syttyy aina, kun sensori käynnistetään.
4 Paina viileän puhallusilman painiketta
Limpie el aparato con un paño húmedo.
*XiUGHORHQXQOXJDUVHFRVHJXUR\VLQSROYR7DPELpQSXHGH
JXDUGDUORFROJiQGRORSRUVXDQLOOD ).
aparato.
Garantía y servicio
Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o
VLWLHQHDOJ~QSUREOHPDYLVLWHODSiJLQD:HEGH3KLOLSVHQ
www.philips.com/support o póngase en contacto con el Servicio
de Atención al Cliente de Philips en su país. El número de teléfono
se encuentra en el folleto de garantía mundial. Si no hay Servicio de
Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
‡ VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
‡ Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke
pistorasiasta käytön jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
‡ VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun,
altaan tai muiden vesiastioiden lähellä.
‡ Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
‡ Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa automaattisesti. Irrota laite
pistorasiasta ja anna sen jäähtyä muutama minuutti. Ennen kuin
käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta, ettei ritilään ole kertynyt
esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.
‡ Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
‡ Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei
pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
‡ Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on
oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.
‡ Älä työnnä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä, ettet
saa sähköiskua.
‡ Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa peittää.
‡ Varmista ennen laitteen liittämistä, että laitteeseen merkitty jännite
vastaa paikallista jännitettä.
‡ Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
‡ Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
‡ Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä sitä ilman valvontaa.
‡ Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
‡ Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
‡ Anna laitteen jäähtyä ennen säilytykseen asettamista.
Flux d'air
» Le voyant ( ) est toujours allumé lorsque le capteur est activé.
( ) ja viimeistele kampaus
viileällä puhallusilmalla.
4 $SSX\H]VXUOHERXWRQGXÁX[G·DLUIURLG
vähentää karheutta.
» Kun toiminto on käytössä, laitteesta saattaa tulla erityinen tuoksu.
Se on normaalia ja johtuu ioneista.
‡ Ota ionikäsittely käyttöön tai poista se käytöstä siirtämällä
ionikäsittelyn liukukytkin ( ) asentoon
Käytön jälkeen:
1
2
3
4
tai
.
Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
Puhdista laite kostealla liinalla.
Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ( ).
5 Irrota keskityssuutin tai diffuusori laitteesta ennen sen puhdistamista.
4
Takuu ja huolto
Jos tarvitset tietoa esim. lisäosan vaihdosta tai jos sinulla on ongelma,
käy Philipsin Web-sivustossa osoitteessa www.philips.com/welcome
tai ota yhteys paikalliseen Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen.
Puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
)UDQoDLV
1
Important
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
‡ $9(57,66(0(17Q·XWLOLVH]SDVFHWDSSDUHLOjSUR[LPLWpG·XQH
source d’eau.
‡ Si vous utilisez l’appareil dans une salle de bains, débranchez-le après
utilisation car la proximité d’une source d’eau constitue un risque,
même lorsque l’appareil est hors tension.
‡ $9(57,66(0(17Q·XWLOLVH]SDVO·DSSDUHLOSUqVG·XQH
baignoire, d’une douche, d’un lavabo ni de tout autre
récipient contenant de l’eau.
‡ Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
‡ Lorsque l’appareil est en surchauffe, il se met automatiquement hors
tension. Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir quelques minutes.
Avant de remettre l’appareil sous tension, assurez-vous que les grilles
ne sont pas obstruées par de la poussière, des cheveux, etc.
‡ Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien
TXDOLÀpDÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
‡ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou
plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant
G·H[SpULHQFHHWGHFRQQDLVVDQFHVjFRQGLWLRQTXHFHVHQIDQWV
ou personnes soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu des
LQVWUXFWLRQVTXDQWjO·XWLOLVDWLRQVpFXULVpHGHO·DSSDUHLOHWTX·LOVDLHQW
pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sans surveillance.
‡ Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l’appareil sur une
prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA
GDQVODVDOOHGHEDLQV'HPDQGH]FRQVHLOjYRWUHpOHFWULFLHQ
‡ N’insérez aucun objet métallique dans les grilles d’air au risque de
vous électrocuter.
‡ N’obstruez jamais les grilles d’air.
‡ Avant de brancher l’appareil, assurez-vous que la tension indiquée
VXUO·DSSDUHLOFRUUHVSRQGELHQjODWHQVLRQVHFWHXUORFDOH
‡ N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui qui est indiqué
dans ce manuel.
‡ 1·XWLOLVH]SDVO·DSSDUHLOVXUFKHYHX[DUWLÀFLHOV
‡ Lorsque l’appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans
surveillance.
‡ N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant ou
Q·D\DQWSDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpVSDU3KLOLSV/·XWLOLVDWLRQ
de ce type d’accessoires ou de pièces entraîne l’annulation de la
garantie.
‡ N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
‡ Attendez que l’appareil ait refroidi avant de le ranger.
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
&HWDSSDUHLOHVWFRQIRUPHjWRXWHVOHVQRUPHVUHODWLYHVDX[FKDPSV
pOHFWURPDJQpWLTXHV&(0,OUpSRQGDX[UqJOHVGHVpFXULWppWDEOLHV
VXUODEDVHGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLÀTXHVDFWXHOOHVV·LOHVWPDQLSXOp
correctement et conformément aux instructions de ce manuel
d’utilisation.
( SRXUÀ[HUYRWUH
mise en forme.
5 L’appareil est doté d’une fonction ionique, qui garantit plus de
EULOODQFHHWFRQWULEXHjUpGXLUHOHVIULVRWWLV
» Lorsque la fonction est activée, une odeur spéciale peut se faire
VHQWLU&HSKpQRPqQHHVWQRUPDOHWHVWG€jODGLIIXVLRQG·LRQV
5 Laitteessa on ionikäsittelytoiminto, joka lisää hiusten kiiltoa ja
&ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
5 Quite la boquilla concentradora o el difusor antes de limpiar el
1
3 5pJOH]O·LQWHUUXSWHXUGXÁX[G·DLU ) et le bouton de réglage de la
Seca el cabello mojado
UiSLGDPHQWH
adicional y reduce el encrespado.
» Cuando se activa esta función, es posible que se desprenda un olor
característico. Es normal, lo causan los iones generados.
4
marche pour avoir la garantie que vos cheveux sont protégés contre
la surchauffe.
función
‡ Para activar o desactivar la función de iones, ponga el interruptor
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
2 Assurez-vous que le commutateur de capteur ( ) est en position de
Flux d'air doux modéré pour la
mise en forme
» El LED ( VHLOXPLQDVLHPSUHFXDQGRHOVHQVRUHVWiDFWLYDGR
1
2
3
4
) sur le
sèche-cheveux. Le concentrateur d’air vous permet de diriger
OHÁX[G·DLUYHUVODEURVVHRXOHSHLJQHTXHYRXVXWLOLVH]SRXU
modeler vos cheveux.
‡ 3RXUGRQQHUGXYROXPHjYRVERXFOHVHWGHODVRXSOHVVHjYRV
FKHYHX[À[H]OHGLIIXVHXU ) sur le sèche-cheveux. Pour retirer
l’accessoire, tirez dessus pour le séparer du sèche-cheveux.
‡ Nous vous recommandons d’utiliser le concentrateur d’air
( ) uniquement pour la mise en forme et d’employer la fonction
WKHUPRSURWHFWLRQjFHWHIIHW
‡ Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä keskityssuuttimen
Flujo de aire fuerte para un
VHFDGRUiSLGR
o
‡ 3RXUXQVpFKDJHSUpFLVÀ[H]OHFRQFHQWUDWHXUG·DLU
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
( ) hiustenkuivaimeen. Keskityssuuttimen avulla voit kohdistaa
puhalluksen suoraan harjaan tai kampaan, jolla muotoilet hiuksia.
‡ Voit lisätä runsautta ja ilmavuutta kiinnittämällä diffuusorin
( ) hiustenkuivaimeen. Voit irrottaa lisäosan vetämällä sen irti
hiustenkuivaimesta.
‡ Suosittelemme, että käytät muotoilusuutinta ( ) vain muotoiluun
siihen tarkoitetulla Thermoprotect-lämpöasetuksella.
Séchage des cheveux
1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
Voimakas puhallus nopeaan kuivatukseen
Proporciona la temperatura
de secado óptima y una
protección adicional contra
el sobrecalentamiento del
cabello
Flujo de aire
IONIC ( ) en la posición
Después del uso:
3
Hiusten
kuivaaminen
Ilmanvirtaus
5 El aparato dispone de función iónica, la cual proporciona un brillo
.
3
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
3RXUSURÀWHUSOHLQHPHQWGHO·DVVLVWDQFHRIIHUWHSDU3KLOLSVHQUHJLVWUH]
YRWUHSURGXLWjO·DGUHVVHVXLYDQWHZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
Le sèche-cheveux ActiveCare intègre une technologie unique et
innovante de capteur : le capteur TempPrecision. Cette technologie
a été spécialement conçue pour protéger vos cheveux contre la
surchauffe et est nettement moins agressive pour le cuir chevelu que les
sèche-cheveux traditionnels. Le capteur TempPrecision est un capteur
infrarouge qui mesure la température
de vos cheveux tout en les séchant
et garantit que vos cheveux et votre
cuir chevelu ne surchaufferont jamais.
Vos cheveux et votre cuir chevelu
VRQWHIÀFDFHPHQWSURWpJpVFRQWUHOD
surchauffe et restent donc plus sains et
plus brillants.
1RXVDYRQVGpMjDFWLYpOHFDSWHXU
DÀQTXHYRXVSXLVVLH]EpQpÀFLHUGHOD
meilleure protection dès la première
utilisation.
Flux d'air puissant pour un séchage
rapide
Seca el cabello con suavidad
ưƯƵƨơƳơƲƢƯƧƨƞƳƥƩƭơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƷƴƝƭƩƳƬƜƳơƲ
ƞ
Johdanto
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat
parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen
osoitteessa www.philips.com/welcome.
ActiveCare-kuivaimen ainutlaatuinen ja innovatiivinen uusi
sensoritekniikka on nimeltään TempPrecision-sensori. Tämä tekniikka
on suunniteltu erityisesti suojaamaan hiuksia ylikuumenemiselta ja se
on paljon hellempi päänahalle kuin
tavanomaiset kuivaimet. TempPrecisionsensori on infrapunatunnistin, joka
mittaa hiusten lämpötilaa kuivaamisen
aikana ja estää hiusten ja päänahan
ylikuumenemisen. Koska uusi tekniikka
suojaa tehokkaasti hiuksia ja päänahkaa
ylikuumenemiselta, hiuksesi pysyvät
terveempinä ja kiiltävämpinä.
Sensori on valmiiksi kytketty päälle, jotta
se suojaisi hiuksiasi heti ensimmäisestä
käyttökerrasta.
2
Kuivaa hiukset hellästi
en las posiciones adecuadas.
4 ƑƩƝƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ ( ƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵơƝƱơ
ƩƼƭƴƹƭƱƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧ,21,& ƳƴƧƨƝƳƧ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote
kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU
soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit
ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja henkilöhaittoja.
3 $MXVWHHOERWyQGHÁXMRGHDLUH ) y el botón de temperatura ( )
4 Pulse el botón de chorro de aire frío
‡ ƄƩơƭơƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƞƭơơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ
Ympäristö
JDUDQWL]DUTXHHOFDEHOORHVWiSURWHJLGRGHOVREUHFDOHQWDPLHQWR
Interruptor
ưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧƫƜƬƸƧƪơƩƬƥƩƾƭƥƩƴƯƶƱƩƦƜƱƩƳƬơ
» žƴơƭƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƥƟƭơƩƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƥƭƤƝƷƥƴơƩƭơ
ơƭƴƩƫƧƶƨƥƟƴƥƬƩơƩƤƩơƟƴƥƱƧƬƵƱƹƤƩƜƆƟƭơƩƶƵƳƩƯƫƯƣƩƪƼƪơƩ
ưƱƯƪơƫƥƟƴơƩơưƼƴơƩƼƭƴơưƯƵƤƧƬƩƯƵƱƣƯƽƭƴơƩ
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier
HVWFRQIRUPHjODGLUHFWLYHHXURSpHQQH(&
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils
avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de l’ancien
produit permet de préserver l’environnement et la santé.
2 Asegúrese de que el botón de sensor ( HVWiDFWLYDGRSDUD
ƊƳƷƵƱƞƱƯƞơƝƱơƪơƩƣƱƞƣƯƱƯ
ƳƴƝƣƭƹƬơ
5 ƈƳƵƳƪƥƵƞƤƩơƨƝƴƥƩƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƧƯưƯƟơươƱƝƷƥƩ
7lPlODLWHYDVWDDNDLNNLDVlKN|PDJQHHWWLVLDNHQWWLl(0)NRVNHYLD
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella.
suojassa ylikuumenemiselta.
corriente.
‡ Para un secado preciso, coloque la boquilla ( ) en el secador. La
ERTXLOODOHSHUPLWHGLULJLUHOÁXMRGHDLUHGLUHFWDPHQWHDOFHSLOORR
peine que esté utilizando para dar forma a su cabello.
‡ Para dar volumen y vitalidad a los rizos, coloque el difusor ( ) en
el secador. Para desconectar el accesorio del secador, tire de él.
‡ Le recomendamos que utilice la boquilla para moldeado ( )
VRORSDUDSHLQDU\ODSRVLFLyQGH&XLGDGRSDUDGLFKRÀQ
ƂươƫƼƳƴƝƣƭƹƬơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭ
» žƴơƭƯơƩƳƨƧƴƞƱơƲƥƟƭơƩƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƯƲƧƥƭƤƥƩƪƴƩƪƞ
ƫƵƷƭƟơ/(' ƥƟƭơƩưƜƭƴƯƴƥơƭơƬƬƝƭƧ
Environnement
2 Varmista, että sensorin katkaisin ( ) on päällä, jotta hiuksesi ovat
\ÀMHHOSHLQDGR
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
www.philips.com/welcome, oder setzen Sie sich mit einem Philips
Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer
EHÀQGHWVLFKLQGHU*DUDQWLHVFKULIW6ROOWHHVLQ,KUHP/DQGNHLQ6HUYLFH
Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
3
Flujo de aire suave para
dar forma
ƅƩơƪƼưƴƧƲ
3 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
5 Nehmen Sie die Stylingdüse oder den Volumendiffusor vor der
Introducción
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
SRGHUEHQHÀFLDUVHSRUFRPSOHWRGHODDVLVWHQFLDTXHRIUHFH3KLOLSV
registre el producto en www.philips.com/welcome.
El secador ActiveCare dispone de una tecnología de sensor exclusiva e
innovadora denominada TempPrecision. Esta tecnología se ha diseñado
HVSHFtÀFDPHQWHSDUDSURWHJHUHOFDEHOORGHOVREUHFDOHQWDPLHQWR\
DFW~DGHIRUPDPXFKRPiVVXDYHVREUHHOFXHURFDEHOOXGRTXHORV
secadores convencionales. El sensor TempPrecision es un sensor de
infrarrojos que mide la temperatura del cabello mientras lo seca y
garantiza que nunca se sobrecaliente
el cabello ni el cuero cabelludo. Esto
proporciona una protección avanzada
frente al sobrecalentamiento del cabello
y el cuero cabelludo y, por lo tanto,
PDQWLHQHHOFDEHOORPiVVDQR\EULOODQWH
(OVHQVRU\DHVWiDFWLYDGRSDUDTXH
SXHGDGLVIUXWDUGHODPi[LPDSURWHFFLyQ
desde el principio.
ƂươƫƞƱƯƞơƝƱơƪơƩƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen ( ).
2
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
2
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en
un producto indica que éste cumple la directiva europea 2012/19/EU.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y
electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de los
productos antiguos con la basura doméstica normal. El reciclado
FRUUHFWRGHOSURGXFWRDQWLJXRD\XGDUiDHYLWDUSRVLEOHVFRQVHFXHQFLDV
negativas para el medioambiente y la salud de las personas.
Posición de
Cuidado
ƤƩơƪƼưƴƧƲ
stellen.
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
5 Fjern fønnæbbet eller diffuseren, før du rengør apparatet.
4
oder
Medioambiental
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ ƳƴƩƲƪơƴƜƫƫƧƫƥƲƨƝƳƥƩƲ
‡ Schalten Sie die Ionisierungsfunktion ein oder aus, indem Sie den
Rengør apparatet med en fugtig klud.
Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge det op i ophængningsstroppen ( ).
3 ƑƱƯƳơƱƬƼƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲơƝƱơ ƪơƩƴƯƤƩơƪƼưƴƧ
Haar mehr Glanz verleiht und es weniger zerzaust.
» Beim Einschalten dieser Funktion kann sich ein bestimmter
Geruch entwickeln. Diese Geruchsbildung ist normal und wird
durch die generierten Ionen verursacht.
5 Apparatet er udstyret med en ion-funktion, der giver yderligere glans
‡ Slå ion-funktionen til eller fra ved at rykke IONIC-kontakten
( ), um mit der Kaltstufe Ihre Frisur
]XÀ[LHUHQ
(VWHDSDUDWRFXPSOHWRGRVORVHVWiQGDUHVVREUHFDPSRV
HOHFWURPDJQpWLFRV&(06LVHXWLOL]DFRUUHFWDPHQWH\GHDFXHUGRFRQ
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
VHJXUDVHJ~QORVFRQRFLPLHQWRVFLHQWtÀFRVGLVSRQLEOHVKR\HQGtD
2 ƃƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƯƤƩơƪƼưƴƧƲƴƯƵơƩƳƨƧƴƞƱơ ƥƟƭơƩƳƴƧƨƝƳƧ
Schalten
» Die LED ( ZLUGLPPHUDXÁHXFKWHQZHQQGHU6HQVRUDNWLYLHUW
ist.
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
‡ ƄƩơƳƴƝƣƭƹƬơƬƥƫƥưƴƯƬƝƱƥƩơưƱƯƳơƱƴƞƳƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯ
0RGHUDWOXIWVWU¡PRJVW\OLQJ
Omskifter
eléctrica.
‡ No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que
3KLOLSVQRUHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LORKDFHTXHGDUiDQXODGD
su garantía.
‡ No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
‡ Espere a que se enfríe el aparato antes de guardarlo.
1 Enchufe la clavija a una toma de
1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơưƱƟƦơ
Bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor
Überhitzung
Sanfter Luftstrom und einfaches
Styling
este manual.
‡ 1RXWLOLFHHODSDUDWRVREUHFDEHOORDUWLÀFLDO
‡ Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
Sanftes Trocknen der Haare
Luftstrom
‡ 1RXWLOLFHHVWHDSDUDWRSDUDRWURVÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQ
ơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
Schnelles Trocknen Nasses Haar schnell trocknen
Temperatur
Tør vådt hår hurtigt efter
brusebad
Giver den optimale
tørretemperatur samt
ekstra beskyttelse mod
overophedning af håret
Einstellungen
Kraftig luftstrøm til hurtig
tørring
Luftstrøm
Gently dry the hair
$LUÁRZ
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
Tør håret nænsomt
function
Dry shower-wet hair quickly
Haare trocknen
Schalter
suitable positions.
settings
3
3 Juster knappen til luftstrøm ( ) og temperaturknappen ( ) til
omskifter
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr
Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Der ActiveCare-Trockner verfügt über eine einzigartige und innovative
neue Sensor-Technologie namens TempPrecision-Sensor. Diese
Technologie wurde speziell entwickelt, um Ihre Haare vor Überhitzung
zu schützen, und sie fühlt sich viel sanfter auf der Kopfhaut an.
Der TempPrecision-Sensor ist ein
Infrarotsensor, der die Temperatur
Ihrer Haare beim Trocknen misst und
sicherstellt, dass Ihre Haare und Ihre
Kopfhaut niemals überhitzt werden.
Dies bietet verbesserten Schutz
vor Überhitzung der Haare und der
Kopfhaut, und Ihre Haare bleiben
gesünder und glänzender.
Wir haben den Sensor bereits aktiviert,
damit Sie von Anfang an optimalen
Schutz genießen können.
‡ Ønsker du præcis tørring, skal du sætte mundstykket (
3 $GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFK ) and temperature switch ( ) to
switch
2
1 Sæt stikket i stikkontakten.
have protection from overheating the hair.
not use this appliance
,KU*HUlWZXUGHXQWHU9HUZHQGXQJKRFKZHUWLJHU0DWHULDOLHQ
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden können.
%HÀQGHWVLFKGLHVHV6\PEROGXUFKJHVWULFKHQH$EIDOOWRQQHDXI5lGHUQ
auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische
Richtlinie 2012/19/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung
,KUHU$OWJHUlWHZHUGHQ8PZHOWXQG0HQVFKHQYRUP|JOLFKHQQHJDWLYHQ
Folgen geschützt.
Tør dit hår
2 0DNHVXUHWKHVHQVRUVZLWFK ) is on so that you are guaranteed to
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
‡ WARNING: Do
Indledning
passende positioner.
socket.
‡ For precise drying, attach the nozzle ( ) onto the hairdryer. The
QR]]OHHQDEOHV\RXWRGLUHFWWKHDLUÁRZVWUDLJKWDWWKHEUXVKRU
comb with which you are styling your hair.
‡ To enhance volume for curls and bouncy style, attach the diffuser
( ) onto the hairdryer. To disconnect the attachment, pull it off
the hairdryer.
‡ You are recommended to use the styling nozzle ( ) only for
styling and use the Thermoprotect heat setting for this purpose.
3140 035 34421
3
Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset
affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv
2012/19/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
‡ ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
‡ ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭ
Umgebung
‡ Pour activer ou désactiver la fonction ionique, réglez le bouton
IONIC ( ) sur
Après utilisation :
1
2
3
4
ou
.
Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
/DLVVH]OHUHIURLGLUVXUXQHVXUIDFHUpVLVWDQWHjODFKDOHXU
1HWWR\H]O·DSSDUHLOjO·DLGHG·XQFKLIIRQKXPLGH
5DQJH]OHGDQVXQHQGURLWV€UHWVHFjO·DEULGHODSRXVVLqUH9RXV
pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de suspension
( ).
5 Retirez le concentrateur d’air ou le diffuseur de l’appareil avant de
le nettoyer.
4
Garantie et service
6LYRXVDYH]EHVRLQG·LQIRUPDWLRQVSDUH[HPSOHjSURSRVGX
remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez un problème,
UHQGH]YRXVVXUOHVLWH:HEGH3KLOLSVjO·DGUHVVH
www.philips.com/welcome ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le
numéro de téléphone correspondant dans le dépliant de garantie
internationale. S’il n’y a pas de Centre Service Consommateurs dans
YRWUHSD\VDGUHVVH]YRXVjYRWUHUHYHQGHXU3KLOLSV
Indonesia
1
Penting
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
‡ PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini dekat air.
‡ Bila alat digunakan di kamar mandi, cabutlah stekernya
setelah digunakan karena dekat dengan air dapat
menimbulkan risiko, sekalipun alat telah dimatikan.
‡ PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini bak mandi,
pancuran, bak atau tempat berisi air lainnya.
‡ Selalu cabut steker setiap kali selesai menggunakan alat.
‡ Jika terlalu panas, alat akan mati secara otomatis. Cabut steker
alat lalu biarkan dingin selama beberapa menit. Sebelum Anda
menghidupkan kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk memastikan
tidak tersumbat bulu, rambut, dll.
‡ Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan
resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar
terhindar dari bahaya.
‡ Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak di atas 8 tahun dan orang
GHQJDQFDFDWÀVLNLQGHUDDWDXNHFDNDSDQPHQWDO\DQJNXUDQJ
atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi
pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang
aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak dilarang memainkan alat
ini. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh
anak-anak tanpa pengawasan.
‡ Untuk perlindungan tambahan, kami sarankan Anda memasang
Residual Current Device (RCD) pada sirkuit listrik yang memasok
listrik ke kamar mandi. RCD ini harus memiliki arus operasi residu
WHUXNXU\DQJWLGDNEROHKOHELKGDULP$0LQWDODKVDUDQNHSDGD
petugas yang memasang alat ini.
‡ Jangan memasukkan barang logam ke dalam kisi-kisi udara untuk
menghindari kejutan listrik.
‡ Jangan sekali-kali menutup kisi-kisi udara.
‡ Sebelum Anda menghubungkan alat, pastikan voltase yang
ditunjukkan pada alat sesuai dengan voltase listrik di tempat Anda.
‡ Jangan gunakan alat untuk keperluan selain yang diterangkan dalam
buku petunjuk ini.
‡ Jangan menggunakan alat pada rambut tiruan.
‡ Bila alat telah terhubung ke listrik, jangan sekali-kali meninggalkannya
tanpa diawasi.
‡ Jangan sekali-kali menggunakan aksesori atau komponen apa pun dari
produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh
Philips. Jika Anda menggunakan aksesori atau komponen tersebut,
garansi Anda menjadi batal.
‡ Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
‡ Tunggulah sampai alat sudah dingin sebelum menyimpannya.
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
Alat ini mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan
HOHNWURPDJQHW(0)-LNDGLWDQJDQLGHQJDQEHQDUGDQVHVXDLGHQJDQ
petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman digunakan
menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.
a
9
b
d
c
e
f
Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite
da bambini senza la supervisione di un adulto.
‡ Per una sicurezza maggiore, è consigliabile installare un dispositivo
RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua)
all’interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno.
Tale dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua
nominale non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio
installatore.
‡ Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti
metallici nelle griglie di aerazione.
‡ Non bloccare mai le griglie di aerazione.
‡ Prima di collegare l’apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su
quest’ultimo corrisponda a quella locale.
‡ Non utilizzare l’apparecchio per scopi non descritti nel presente
manuale.
‡ 1RQXWLOL]]DUHO·DSSDUHFFKLRVXFDSHOOLDUWLÀFLDOL
‡ Quando l’apparecchio è collegato all’alimentazione, non lasciarlo mai
incustodito.
‡ Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure
FRPSRQHQWLQRQFRQVLJOLDWLLQPRGRVSHFLÀFRGD3KLOLSV,QFDVRGL
utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
‡ Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
‡ Lasciare raffreddare l’apparecchio prima di riporlo.
&DPSLHOHWWURPDJQHWLFL(0)
g
h
Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
HOHWWURPDJQHWLFL(0)6HXWLOL]]DWRLQPDQLHUDDSSURSULDWDHVHFRQGR
quanto riportato nel manuale di istruzioni, l’apparecchio risulta sicuro in
FRQIRUPLWjDOOHSURYHVFLHQWLÀFKHGLVSRQLELOLDGRJJL
Ambiente
Lingkungan
Produk Anda dibuat dengan materi dan komponen berkualitas
tinggi yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.
Bila Anda melihat simbol tempat sampah yang disilang pada produk,
artinya produk tersebut dicakup dalam European Directive 2012/19/EU.
Anda perlu mengetahui sistem pengumpulan terpisah di daerah Anda
untuk produk-produk elektrik dan elektronik.
Harap ikuti peraturan di daerah Anda dan jangan buang produk yang
sudah tidak digunakan bersamaan dengan sampah rumah tangga biasa.
Pembuangan produk lama Anda yang benar akan membantu mencegah
kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan
manusia.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali
HFRPSRQHQWLGLDOWDTXDOLWjFKHSRVVRQRHVVHUHULFLFODWLH
riutilizzati.
TXDQGRVXXQSURGRWWRVLWURYDLOVLPERORGHOELGRQHGHLULÀXWLFRQ
XQDFURFHVLJQLÀFDFKHWDOHSURGRWWRqVRJJHWWRDOOD'LUHWWLYD(XURSHD
2012/19/EU.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti
elettrici ed elettronici.
$WWHQHUVLDOOHQRUPDWLYHORFDOLSHUORVPDOWLPHQWRGHLULÀXWLHQRQ
JHWWDUHLYHFFKLSURGRWWLQHLQRUPDOLULÀXWLGRPHVWLFL,OFRUUHWWR
smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento
ambientale e possibili danni alla salute.
2
2
Pendahuluan
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome.
Pengering rambut ActiveCare dilengkapi dengan teknologi sensor
yang unik dan inovatif yang disebut sensor TempPrecision. Teknologi ini
dirancang secara khusus untuk melindungi rambut Anda dari kondisi
yang terlalu panas, dan terasa lebih
lembut di kepala dibandingkan pengering
konvensional. Sensor TempPrecision
adalah sensor infra-merah yang
mengukur suhu rambut Anda saat
dikeringkan dan akan memastikan bahwa
rambut dan kepala Anda tidak akan
mengalami kondisi yang terlalu panas. Ini
akan memberikan perlindungan lanjutan
pada rambut dari kondisi terlalu panas
dan menjaga rambut Anda lebih sehat
dan lebih berkilau.
Kami telah menghidupkan sensor ini, jadi
Anda dapat menikmati perlindungan
maksimum sejak dari awal.
3
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
L’asciugacapelli ActiveCare dispone di un’esclusiva e innovativa
tecnologia a sensore denominata TempPrecision. Questa tecnologia
è stata progettata in particolare per la protezione dei capelli dal
surriscaldamento ed è molto più delicata sul cuoio capelluto rispetto
agli asciugacapelli tradizionali. Il sensore
TempPrecision è un sensore a infrarossi
che misura la temperatura dei capelli
durante l’asciugatura per evitare il
surriscaldamento di capelli e cuoio
capelluto. Offre quindi una maggiore
protezione dal surriscaldamento dei
capelli e del cuoio capelluto per una
chioma più sana e lucente.
,OVHQVRUHqJLjDWWLYRDOÀQHGLRIIULUHOD
massima protezione appena il sistema
viene acceso.
3
Mengeringkan rambut Anda
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
2 Pastikan sakelar sensor ( ) dihidupkan, sehingga Anda terjamin
sesuai.
setelan
Suhu
)
DOO·DVFLXJDFDSHOOL4XHVWRSHUPHWWHGLGLULJHUHLOÁXVVRG·DULD
direttamente sulla spazzola o sul pettine utilizzati per lo styling.
‡ Per ricci più corposi e donare volume ai capelli, collegare il
diffusore ( ) all’asciugacapelli. Per rimuovere l’accessorio, estrarlo
dall’asciugacapelli.
‡ Si consiglia di utilizzare la bocchetta ( ) solo per lo styling e di
adoperare a tale scopo l’impostazione di calore Thermoprotect.
Quick dry
Thermoprotect
0HPXQJNLQNDQVXKXSHQJHULQJDQ
yang optimal dan memberikan
perlindungan tambahan dari
kondisi terlalu panas pada rambut
0HQJHULQJNDQUDPEXWGHQJDQ
lembut
Aliran udara
3 5HJRODUHO·LQWHUUXWWRUHGHOÁXVVRG·DULD ) e della temperatura ( )
impostandoli sulla posizione corretta.
interruttore
‡ Per attivare/disattivare la funzione di ionizzazione, impostare il
relativo interruttore ( ) su
Dopo l’uso:
.
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 3RVL]LRQDUORVXXQDVXSHUÀFLHWHUPRUHVLVWHQWHÀQRDTXDQGRQRQq
completamente freddo.
Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda juga
dapat menggantungnya pada lubang gantungannya ( ).
5 3ULPDGLSXOLUHO·DSSDUHFFKLRULPXRYHUHLOFRQFHQWUDWRUHGHOÁXVVR
Italiano
Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
‡ $99(57(1=$QRQXWLOL]]DUHTXHVWRDSSDUHFFKLRLQSURVVLPLWjGL
acqua.
‡ Quando l’apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l’uso
poiché la vicinanza all’acqua rappresenta un rischio anche quando il
sistema è spento.
‡ AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in
SURVVLPLWjGLYDVFKHGDEDJQRGRFFHODYDQGLQLRDOWUL
recipienti contenenti acqua.
‡ Dopo l’utilizzo, scollegare sempre l’apparecchio.
‡ Se l’apparecchio si surriscalda, si spegne automaticamente. Scollegare
l’apparecchio e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti. Prima di
accendere nuovamente l’apparecchio, controllare che le griglie non
siano ostruite da lanugine, capelli, ecc...
‡ Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da
Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone
TXDOLÀFDWHDOÀQHGLHYLWDUHSRVVLELOLGDQQL
‡ 4XHVW·DSSDUHFFKLRSXzHVVHUHXVDWRGDEDPELQLGLHWjVXSHULRUH
DJOLDQQLHGDSHUVRQHFRQFDSDFLWjPHQWDOLÀVLFKHRVHQVRULDOL
ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che
tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare
l’apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
1 Steek de stekker in een stopcontact.
‡ Voor nauwkeurig drogen kunt u de blaasmond (
) op de föhn
bevestigen. De blaasmond stelt u in staat de luchtstroom te
richten op de borstel of kam waarmee u uw haar in model aan
het brengen bent.
‡ Voor meer volume in uw krullen en een veerkrachtig kapsel
bevestigt u de diffuser ( ) op de föhn. Om het hulpstuk te
verwijderen, trekt u het van de föhn af.
‡ Het wordt aangeraden om de blaasmond ( ) alleen voor het
stylen te gebruiken en de haarvriendelijke droogstand voor dit
doel te gebruiken.
Miljø
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av
svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når symbolet med søppelbøtten med kryss over følger med et produkt,
betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2012/19/EU.
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til
gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kaster gamle produkter på riktig
måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
2
Innledning
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full
nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
ActiveCare-føneren har en unik og nyskapende ny sensorteknologi som
går under navnet TempPrecision-sensor. Denne teknologien er spesielt
utarbeidet for å beskytte håret mot overoppheting og er mye mer
skånsom mot hodebunnen enn vanlige fønere. TempPrecision-sensoren
er en infrarød sensor som måler
temperaturen på håret under føningen
og sørger for at håret og hodebunnen
aldri blir overopphetet. Dette gir
avansert beskyttelse mot overoppheting
av håret og hodebunnen og gir deg
dermed sunnere og mer glansfullt hår.
Vi har allerede slått på sensoren, slik
at du kan glede deg over maksimal
beskyttelse fra starten av.
3
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
‡ For presisjonstørking fester du munnstykket (
SnI¡QHUHQ0HG
munnstykket kan du rette luftstrømmen rett mot børsten eller
kammen som du friserer håret med.
‡ Når du vil gi mer volum til krøller og få mer spenst, fester du
diffuseren ( ) på hårføneren. Når du vil ta av tilbehøret, trekker
du det av hårføneren.
‡ Det anbefales at du bruker stylingmunnstykket ( ) kun til styling
og bruker Thermoprotect-varmeinnstillingen til dette.
bytte
innstillinger
Temperatur
funksjon
Tørk nyvasket hår raskt
Hurtigtørking
4 Druk op de knop voor koele luchtstroom
d’aria o il diffusore.
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un
accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips
all’indirizzo www.philips.com oppure contattare il centro assistenza
clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo
della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di
assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
1
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
kunnen raadplegen.
‡ WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
‡ Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na
gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar
opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
‡ WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in
de buurt van een bad, douche, wastafel of ander
waterhoudend object.
‡ Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
‡ Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het automatisch uit. Haal
de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten
afkoelen. Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of de
luchtroosters niet verstopt zitten met pluizen, haar enz.
‡ Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
PHWYHUJHOLMNEDUHNZDOLÀFDWLHVRPJHYDDUWHYRRUNRPHQ
‡ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar
en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht
of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het
apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen
niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
( ) voor een koele
OXFKWVWURRPYRRUKHWÀ[HUHQYDQXZNDSVHO
5 Het apparaat heeft een ionenfunctie. Dit zorgt voor extra glans en
vermindert kroezen.
» Wanneer de functie is ingeschakeld, kunt u een speciale geur
ruiken. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de ionen die
het apparaat produceert.
‡ Als u de ionenfunctie wilt in- of uitschakelen, zet u de ionenknop
( ) op
Na gebruik:
of
.
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is
afgekoeld.
3 0DDNKHWDSSDUDDWVFKRRQPHWHHQYRFKWLJHGRHN
4 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt
het apparaat ook aan het ophangoog ( ) hangen.
5 Verwijder de concentrator of diffuser voordat u het apparaat
schoonmaakt.
4
Garantie en service
Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk)
of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.com/welcome) of neem contact met het Philips Customer
Care Centre in uw land op. Het telefoonnummer vindt u in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
1
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
‡ ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
‡ Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk.
Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet
er slått av.
‡ ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj,
håndvasker eller andre elementer som inneholder
vann.
‡ Koble alltid fra apparatet etter bruk.
‡ Hvis apparatet overopphetes, slår det seg av automatisk. Trekk ut
støpselet på apparatet, og la det avkjøles noen minutter. Kontroller at
gitrene ikke er blokkert av lo, hår osv. før du slår på apparatet igjen.
‡ Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
VHUYLFHVHQWHUVRPHUJRGNMHQWDY3KLOLSVHOOHUOLJQHQGHNYDOLÀVHUW
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
‡ Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer
med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får
instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med
apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten
tilsyn.
‡ Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en
lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner
badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som
ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.
Torka håret
Sterk luftstrøm og rask tørking
Luftstrøm
» LED-lampen ( ) lyser alltid når sensoren er slått på.
4 Trykk på knappen for kaldluft
( IRUNM¡OLJOXIWVWU¡PIRUnÀNVHUH
frisyren.
‡ För noggrann torkning monterar
du fönmunstycket ( )
SnKnUWRUNHQ0HGPXQVW\FNHWVW\UGXOXIWÁ|GHWUDNWPRW
borsten eller kammen som du formar håret med.
‡ Om du vill öka volymen för lockar och spänstiga frisyrer
monterar du volymmunstycket ( ) på hårtorken. Om du vill ta
bort munstycket drar du av det från hårtorken.
‡ Vi rekommenderar att du endast använder stylingmunstycket
( ) för styling, och Thermoprotect-temperaturinställning för det
här ändamålet.
reduserer krusing.
» Når funksjonen er på, kan du kjenne en spesiell lukt. Det er
normalt og kommer fra ionene som genereres.
‡ Når du vil slå ionefunksjonen av eller på, skyver du IONIC1
2
3
4
eller
.
Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
Rengjør apparatet med en fuktig klut.
Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge
det i hengeløkken ( ).
5 Ta av munnstykket eller diffuseren før du rengjør apparatet.
4
Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, f.eks. når du vil erstatte et tilbehør, eller hvis
du har problemer, kan du gå til webområdet til Philips på
www.philips.com/welcome eller kontakte Philips’ kundestøtte der du
ERU'XÀQQHUWHOHIRQQXPPHUHWLJDUDQWLKHIWHW+YLVGHWLNNHHUQRHQ
forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Svenska
1
%XUQVDW×QDOG×Ě×Q×]LoLQWHEULNOHU3KLOLSV·HKRŕJHOGLQL]3KLOLSV·LQ
VXQGXĚXGHVWHNWHQWDPRODUDN\DUDUODQPDNLoLQUQQ]
www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.
$FWLYH&DUHNXUXWXFX7HPS3UHFLVLRQVHQV|UDG×YHULOHQEHQ]HUVL]YH
\HQLOLNoLELUVHQV|UWHNQRORMLVLQHVDKLSWLU%XWHNQRORMLVDo×Q×]×QDŕ×U×
×V×QPDV×Q×|QOHPHNLoLQ|]HORODUDNWDVDUODQP×ŕW×UYHNODVLNNXUXWXFXODUD
J|UHVDoGHULQL]HNDUŕ×oRNGDKDQD]LNWLU
7HPS3UHFLVLRQVHQV|UVDo×Q×]×NXUXWXUNHQ
D\Q×]DPDQGD×V×V×Q×GD|OoHQN×]×O|WHVLELU
VHQV|UGUYHVDo×Q×]×QYHVDoGHULQL]LQ
Dŕ×U××V×QPDV×QDNHVLQOLNOHL]LQYHUPH]
%|\OHFHVDo×Q×]×QYHVDoGHULQL]LQDŕ×U×
×V×QPDV×QDNDUŕׁVWQNRUXPDVDĚOD\DUDN
VDo×Q×]×QVDĚO×Ě×Q×YHSDUODNO×Ě×Q×NRUXU
6HQV|U]DWHQDo×NROGXĚXQGDQLONDQGDQ
LWLEDUHQPDNVLPXPNRUXPDQ×QNH\ÀQL
o×NDUDELOLUVLQL]
6DoNXUXWPD
1 )LŕLHOHNWULNSUL]LQHWDN×Q
‡ 7DPNXUXWPDLoLQEDŕO×Ě×
VDoNXUXWPDPDNLQHVLQHWDN×Q%DŕO×N
KDYDDN×P×Q×VDo×Q×]DŕHNLOYHUGLĚLQL]I×UoDYH\DWDUDĚDGRĚUXGDQ
\|QHOWPHQL]LVDĚODU
‡ %XNOHOHUHYHFDQO×VDoVWLOLQHKDFLPYHUPHNLoLQGLI]|U
( VDoNXUXWPDPDNLQHVLQHWDN×Q(NSDUoD\×o×NDUPDNLoLQVDo
kurutma makinesinden çekin.
‡ ŔHNLOOHQGLULFLEDŕO×Ě× \DOQ×]FDŕHNLOYHUPHNLoLQNXOODQ×QEX
LŕOHPL\DSDUNHQGH7KHUPRSURWHFW×V×D\DU×Q×NXOODQPDQ×]×|QHULUL]
2 6Do×Q×]×QDŕ×U××V×\DNDUŕ×NRUXQPDV×LoLQVHQV|UGĚPHVLQLQ Do×N
3 +DYDDN×P×GĚPHVLQL YHV×FDNO×NGĚPHVLQL ) uygun
konumlara getirin.
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
spara den för framtida bruk.
‡ VARNING: Använd inte den här apparaten nära vatten.
‡ Om du använder apparaten i ett badrum måste du dra ut kontakten
efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även
när apparaten är avstängd.
‡ VARNING: Använd inte apparaten i närheten av
badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller
vatten.
‡ Dra alltid ut nätsladden efter användning.
‡ Om apparaten blir överhettad stängs den av automatiskt. Dra ut
apparatens stickkontakt och låt den svalna ett par minuter. Innan du
slår på apparaten igen måste du kontrollera gallren så att de inte har
täppts till av ludd, hår eller dylikt.
‡ Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
‡ Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre
och av med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om
hur apparaten används så länge de övervakas och får instruktioner
angående säker användning och förstår riskerna som medföljer. Barn
ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska
inte göra av barn utan vuxens tillsyn.
‡ Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en
jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet.
Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30
mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
‡ För inte in metallföremål i luftgallren eftersom det medför risk för
elektriska stötar.
‡ Blockera aldrig luftgallren.
‡ Innan du ansluter apparaten kontrollerar du att spänningen som
anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen.
‡ Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs
i den här användarhandboken.
‡ Använd inte apparaten på konstgjort hår.
‡ Lämna aldrig apparaten obevakad när den är ansluten till elnätet.
‡ Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar
som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du
använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
‡ Linda inte nätsladden runt apparaten.
‡ Vänta tills apparaten har svalnat innan du lägger undan den.
ayarlar
6×FDNO×N
Temperatur
funktion
Snabbtorkning
Torka vått hår snabbt
Värmeskydd
Ger optimal torktemperatur och
extra överhettningsskydd
Skonsam torkning
.UDIWLJWOXIWÁ|GHRFKVQDEEWRUNQLQJ
/XIWÁ|GH
0MXNWOXIWÁ|GHRFKVW\OLQJ
Växla
minskar burrighet.
» När funktionen är aktiverad kan en speciell lukt kännas. Det är
normalt och orsakas av jonerna som genereras.
‡ Slå på eller av jonfunktionen genom att ställa in reglaget INONIC
eller
( ) på
Efter användning:
1
2
3
4
.
+×]O×NXUXWPD
Termal koruma
(QL\LNXUXWPDV×FDNO×Ě×LOHVDoODU×
Dŕ×U××V×QPD\DNDUŕ×GDKDID]OD
korur.
*oOKDYDDN×P×YHK×]O×
kurutma.
+DYDDN×P×
+DÀIKDYDDN×P×YHŕHNLOOHQGLUPH
*HoLŕ
» 6HQV|UDo×NNHQ/(' ) her zaman yanar.
GĚPHVLQH
.ǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮȶȥƾƷƐȚǚƸưƪůȯƾƲƁƼŮǛŻ
.ȢǍƃƁǟƄŲǀſǞƈƉƴŽȳȶƾƲžljƭŴǟƴŸǝƯǤ
.ǀƃŶȤȧƾƵŻǀƯƭŻǀƭŴȚǞŮȥƾƷƐȚǗƸƮƶůǟŽȘNjƵŸȚ
ǀƭŴȚǞŮǝƲƸƴƯů ȹ ƾƬƁȖǙƶƳƚ .ȤƾƃưŽȚǜž Ȳƾųȶ
ȆȯƾűȶǜžȕȴƾƳžǠźȥƾƷƐȚǔƱŲȚ
Ȼ
.( ) ǘƸƴƯƄŽȚǀƲƴŲ
.ȥƾƷƐȚǗƸƮƶůǚƃŻ ȔȚǞƷŽȚȟǍƈžȶȖǗƅƳƓȚǀŽȚȥƼŮǛŻ
ǀžNjƈŽȚȶȴƾƵƬŽȚ
IRQNVL\RQXEXOXQPDNWDG×U
» )RQNVL\RQGHYUHGH\NHQIDUNO×ELUNRNXGX\XODELOLU%XGXUXP
QRUPDOGLUYHROXŕDQL\RQODUGDQND\QDNODQPDNWDG×U
‡ ī\RQIRQNVL\RQXQXDoPDNYH\DNDSDWPDNLoLQ,21,&DQDKWDU×Q×
veya
( )
.XOODQ×PGDQVRQUD
1
2
3
4
konumuna getirin.
&LKD]×NDSDWDUDNÀŕLQLSUL]GHQoHNLQ
6RĚX\DQDNDGDU×V×\DGD\DQ×NO×ELU\]H\H\HUOHŕWLULQ
&LKD]×QHPOLELUEH]OHWHPL]OH\LQ
*YHQOLNXUXYHWR]VX]ELU\HUGHVDNOD\×Q$\U×FDDVPDNDQFDV×QGDQ
( ) asarak da saklayabilirsiniz.
5 &LKD]×WHPL]OHPHGHQ|QFHGDUNXUXWPDEDŕO×Ě×Q×YH\DGLI]|Uo×NDU×Q
4
Garanti ve servis
3DUoDGHĚLŕLPLJLELNRQXODUGDGDKDID]ODELOJL\HLKWL\DF×Q×]YDUVDYH\DELU
sorununuz olursa, lütfen www.philips.com/welcome adresinden Philips
ZHEVLWHVLQL]L\DUHWHGLQYH\DONHQL]GHNL3KLOLSV0ŕWHUL'HVWHN0HUNH]L
LOHLOHWLŕLPNXUXQ7HOHIRQQXPDUDV×Q×GQ\DoDS×QGDNLJDUDQWLEHOJHVLQGH
EXODELOLUVLQL]hONHQL]GH0ŕWHUL'HVWHN0HUNH]L\RNVD\HUHO3KLOLSV
VDW×F×Q×]DJLGLQ
Garanti och service
0HULQIRUPDWLRQRPWH[E\WHDYHWWWLOOEHK|UHOOHURPGXKDUSUREOHP
med något, kan du gå till Philips webbplats på
www.philips.com/welcome eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
7HOHIRQQXPUHWÀQQVLJDUDQWLEURVFK\UHQ2PGHWLQWHÀQQVQnJRQ
kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
7UNoH
Önemli
&LKD]×NXOODQPDGDQ|QFHEXNXOODQ×PN×ODYX]XQXGLNNDWOHRNX\XQYHGDKD
VRQUD\HQLGHQEDŕYXUPDNLoLQVDNOD\×Q
‡ 8<$5,%XFLKD]×VX\DN×Q×QGDNXOODQPD\×Q
‡ <DN×QGDVXEXOXQPDV×FLKD]NDSDO×ELOHROVDWHKOLNHROXŕWXUDFDĚ×QGDQ
FLKD]×EDQ\RGDNXOODQG×NWDQVRQUDÀŕLQLSUL]GHQoHNLQ
‡ 8<$5,%XFLKD]×EDQ\RNYHWOHULQLQGXŕODU×Q
ODYDERODU×QYHVX\ODGROXEDŕNDNDSODU×Q\DN×Q×QGD
oDO×ŕW×UPD\×Q
‡ .XOODQ×PGDQVRQUDFLKD]×QÀŕLQLPXWODNDoHNLQ
‡ &LKD]Dŕ×U××V×Q×UVDRWRPDWLNRODUDNNDSDQ×U&LKD]×QÀŕLQLSUL]GHQ
oHNHUHNELUNDoGDNLNDVRĚXPDV×LoLQEHNOH\LQ&LKD]×WHNUDU
oDO×ŕW×UPDGDQ|QFHJLULŕGHOLNOHULQLQW\VDoYEQHGHQL\OH
W×NDQPDG×Ě×QGDQHPLQROXQ
‡ &LKD]×QHOHNWULNNDEORVXKDVDUO×\VDELUWHKOLNHROXŕWXUPDV×Q×|QOHPHN
LoLQPXWODND3KLOLSV·LQ\HWNLYHUGLĚLELUVHUYLVPHUNH]LYH\DEHQ]HU
ŕHNLOGH\HWNLOHQGLULOPLŕNLŕLOHUWDUDI×QGDQGHĚLŕWLULOPHVLQLVDĚOD\×Q
‡ %XFLKD]×Q\Dŕ×Q]HULQGHNLoRFXNODUYHÀ]LNVHOPRWRU\DGD]LKLQVHO
EHFHULOHULJHOLŕPHPLŕYH\DELOJLYHWHFUEHDo×V×QGDQHNVLNNLŕLOHU
WDUDI×QGDQNXOODQ×P×VDGHFHEXNLŕLOHULQQH]DUHWLQGHQVRUXPOXNLŕLOHULQ
EXOXQPDV×YH\DJYHQOLNXOODQ×PWDOLPDWODU×Q×QEXNLŕLOHUHVDĚODPDV×YH
RODV×WHKOLNHOHULQDQODW×OPDV×GXUXPXQGDPPNQGUdRFXNODUFLKD]OD
R\QDPDPDO×G×U7HPL]OHPHYHNXOODQ×F×EDN×P×QH]DUHWHGLOPH\HQ
oRFXNODUFD\DS×OPDPDO×G×U
‡ (NNRUXPDLoLQEDQ\RQXQHOHNWULNGHYUHVLQHELUUH]LGHODN×PNRUXPD
FLKD]×5&'WDNPDQ×]×WDYVL\HHGHUL]%XUH]LGHODN×PNRUXPD
FLKD]×Q×QUH]LGHOoDO×ŕPDDN×P×GHĚHULP$·GDQ\NVHNROPDPDO×G×U
.XUXOXPX\DSDQNLŕL\HGDQ×ŕ×Q
‡ (OHNWULNoDUSPDV×ULVNLEXOXQGXĚXQGDQKDYD×]JDUDODU×QDPHWDOFLVLPOHU
VRNPD\×Q
‡ +DYD×]JDUDODU×Q×NHVLQOLNOHHQJHOOHPH\LQ
‡ &LKD]×EDĚODPDGDQ|QFHFLKD]]HULQGHEHOLUWLOHQJHULOLPGHĚHULQLQ
\HUHOŕHEHNHJHULOLPL\OHD\×Q×ROGXĚXQGDQHPLQROXQ
‡ &LKD]×EXN×ODYX]GDDo×NODQDQG×ŕ×QGDELUDPDoLoLQNXOODQPD\×Q
‡ &LKD]×SHUXN]HULQGHNXOODQPD\×Q
‡ &LKD]JFHEDĚODQG×Ě×QGDKLoELU]DPDQJ|]HWLPVL]E×UDNPD\×Q
‡ %DŕNDUHWLFLOHUHDLWRODQYH\D3KLOLSVWDUDI×QGDQ|]HOOLNOHWDYVL\H
HGLOPH\HQDNVHVXDUYHSDUoDODU×NHVLQOLNOHNXOODQPD\×Q%XWUDNVHVXDU
YH\DSDUoDNXOODQ×UVDQ×]JDUDQWLQL]JHoHUOLOLĚLQL\LWLULU
‡ (OHNWULNNDEORVXQXFLKD]×QHWUDI×QDVDUPD\×Q
‡ &LKD]×NDOG×UPDGDQ|QFHVRĚXPDV×Q×EHNOH\LQ
(OHNWURPDQ\HWLNDODQODU(0)
%XFLKD]HOHNWURPDQ\HWLNDODQODU(0)KDNN×QGDNLWPVWDQGDUWODUD
X\JXQGXU8VXOQHYHEXNXOODQ×PN×ODYX]XQGDNLWDOLPDWODUDX\JXQRODUDN
NXOODQ×OG×Ě×QGDEXJQQELOLPVHOEXOJXODU×QDJ|UHFLKD]×QNXOODQ×P×
güvenlidir.
Çevre
hUQQ]JHULG|QŕWUOHELOHQYH\HQLGHQNXOODQ×ODELOHQ\NVHN
NDOLWHOLPDO]HPHYHELOHŕHQOHUNXOODQ×ODUDNUHWLOPLŕWLU
%LUUQHoDUS×LŕDUHWOLWHNHUOHNOLo|SDUDEDV×LŕDUHWOLHWLNHW\DS×ŕW×U×OPDV×
V|]NRQXVXUQQ(&VD\×O×$YUXSD<|QHUJHVLNDSVDP×QGD
ROGXĚXDQODP×QDJHOLU
/WIHQHOHNWULNOLYHHOHNWURQLNUQOHULQWRSODQPDV×LOHLOJLOLEXOXQGXĚXQX]
\HUGHNLVLVWHPKDNN×QGDELOJLHGLQLQ
5
4
ǛƷž
12
ȢǞųȢǎſɞNjƯŮȝƾƯűȚǍžɞȚǍŮȴȕȶNjǥſȚǞƈŮǁŻȢǝŮȚȤƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚ ȆȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǚƃŻ
.NjɭȤȚȢǝǦſ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡
ȥȚȚȤȴȕ ȆȯǍƫžȥȚǏǨ ȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚɬɭǞƪƄŴȢȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ ‡
ǍǬȚɬƄŲ ȆǁŴȚǜɭǍźȕǍƭųțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚ .NjǥƪɳŮǎɭǍǨ
.NjŵƾŮȧǞžƾų
ɞȶƾŲȯȶǍŷƾɭȩǞŲ ȆțȕȧȶȢ ȆȳƾƵŲȴȚȶɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕ
.NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨȚȤȴȕǝƪǥƵƀ ‡
ȰǍŮȥȚȚȤȵƾǦƄŴȢ .ȢǞŵɬžȧǞžƾųȤƾɨȢǞųȤǞŶǝŮ ȆNjŵȳǍǬNjŲȥȚǐǥŮȵƾǦƄŴȢǍǬȚ ‡
ȆNjǥƶɨǜŵȶȤȚȤȵƾǦƄŴȢȵȤƾŮȶȢǝɨǜɭȚȥȚǚƃŻ .ȢǞŵɧƶųǝƲǥŻȢNjƶǩɞȚǍŮNjɭȤȚnjǦŮȶȵNjǥƪɨ
.NjƶŵƾŮȵNjƪſȢȶNjƉžȵǍǥŹȶȥǍǨ ȆǞžƾŮǝɨNjǥƶɨɬŴȤǍŮȚȤƾƀǝǰɭȤȢ
ɞƾƀɬǬNjƶɭƾƘȢǎſȚȤȴȕ ȆǍƭųȥȶǍŮȥȚɞǍǥǬǞƴűɞȚǍŮǁŴȚȵNjɭȢƿǥŴȕȰǍŮǛǥŴǝɨɬůȤǞǧȤȢ ‡
.NjǥƶɨǒɭǞƯůǑƫƈƄžȨƾƈŵȚƾɭ Philips ȥƾƆžȝƾžNjųǎɨǍž ȆPhilips
NjƶƄƉǥſȤȚȢȤǞųǍŮɬźƾɨɬƶƀȣȶɬƉŲ ȆɬƵƉűɬɭƾſȚǞůȥȚǝɨɞȢȚǍźȚȶȲƾŴ 8 ɞǽƾŮȴƾɨȢǞɨ ‡
ȶȵƾǦƄŴȢȥȚǜƵɭȚȵȢƾƱƄŴȚƠųǞžȕƾɭƾƀǍƄǬȤǎŮȝȤƾƮſƾŮNjƶſȚǞůɬžNjſȤȚNjſɬƀƾǬȕȶǝŮǍƏƾɭ
ȴȢǍɨǎǥƢ .NjƶƶɨɞȥƾŮȵƾǦƄŴȢƾŮNjɭƾƃſȴƾɨȢǞɨ .NjƶƶɨȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢȥȚ ȆǜɳƛȝȚǍƭųȥȚɬƀƾǬȕ
.ȢǞŵȳƾƍȚȝȤƾƮſȴȶNjŮȴƾɨȢǞɨǓŴǞůNjɭƾƃſȵƾǦƄŴȢȥȚǁƃŻȚǍžȶ
ȚȤ (RCD) ȵNjſƾžȴƾɭǍűǝƴǥŴȶɧɭǝɨȢǞŵɬžǝǥǧǞů ȆȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǍƄƪǥŮǁƃŻȚǍžɞȚǍŮ ‡
ɬƴǥž 30 ȥȚNjɭƾƃſ RCD ǜɭȚȤȢȵNjſƾžȢǍɨȤƾɨȴƾɭǍű .NjǥƶɨƿƫſɬɭǞƪƄŴȢɬɳɭǍƄɳŽȚȤȚNjžȤȢ
.NjǥƶɨȝȤǞƪžǝƴǥŴȶȵNjƶƶɨƿƫſȢǍźƾŮǍƄƪǥŮȝƾŸǾŶȚɞȚǍŮ .NjŵƾŮǍƄƪǥŮǍǮžȕ
.ȢȤȚȢȢǞűȶɬǦƄźǍǬȰǍŮȲƾƵƄŲȚȴǞǩ .NjǥƶɳſȢȤȚȶȚǞƀɞƾƀǝǰɭȤȢȤȢȚȤɞǎƴź ȔƾǥŵȚ ‡
.NjǥƶɳſȢȶNjƉžȚȤȚǞƀɞƾƀǝǰɭȤȢǎǬǍƀ ‡
ƾŮȵƾǦƄŴȢɞȶȤȵNjŵǑƈƪžɉƾƄŽȶǝɨNjǥƶɨɬŴȤǍŮ ȆȰǍŮǎɭǍǨǝŮȵƾǦƄŴȢȲƾƫůȚȥȚǚƃŻ ‡
.NjŵƾŮǝƄŵȚȢǁƲŮƾƭžƾƵŵɬƴƇžȰǍŮɉƾƄŽȶ
ȵȢƾƱƄŴȚƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȵNjŵȵȢȚȢȠǍŵȢȤȚǞžȥȚǍǥŹɞȤǞƮƶžǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ ‡
.Njǥƶɳſ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚɬŸǞƶƫžɞƾƀǞžȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚ ‡
.NjǥƶɳſƾƀȤȚȤȴȕ ȆǁŴȚǚƫƄžȰǍŮǝŮȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ ‡
ǝǥǧǞůȚȤƾƀȴȕ Philips ǝɨɬžȥȚǞŽƾɭǍǦɭȢȴƾǬNjſȥƾŴȝƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽȥȚǎǬǍƀ ‡
ǝžƾſǁſƾƵǤ ȆNjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɬůƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽǜǥƶǩȥȚǍǬȚ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚNjƶɨɬƘ
.ȢǞŵɬžǓŻƾŴȤƾƃƄŸȚǝűȤȢȥȚƾƵŵ
.NjǥſƾǰǥǮſȵƾǦƄŴȢȤȶȢȚȤȰǍŮǛǥŴ ‡
.ȢǞŵɧƶųƾůNjǥƶɨǍƃǧ ȆȵƾǦƄŴȢɞȤȶȕǕƵűȥȚǚƃŻ ‡
(EMF) ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥž
ȝȤǞǧȤȢ .ȢȤȚȢǁƲŮƾƭž (EMF) ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥžɞƾƀȢȤȚNjſƾƄŴȚǝǥƴɨƾŮȵƾǦƄŴȢǜɭȚ
ƾŮ ȆƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȢǞűǞžɞƾƀǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢƠƉŮȤƾɨǝŮȶȵƾǦƄŴȢȥȚljǥƇǧȵȢƾƱƄŴȚ
.NjŵƾŮɬžǍɭnjǨȴƾɳžȚȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǜƵɭȚȵȢƾƱƄŴȚȢǞűǞžɬƵƴŸNjƀȚǞŵǝŮǝűǞů
ǁƉɭȥǓǥƇž
Rengör apparaten med en fuktig trasa.
Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
upp den i upphängningsöglan ( ).
1
2
3
4
ɬŴȤƾź
Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
apparaten.
1
( EDV×Q
5 &LKD]GDHNVWUDSDUODNO×NVDĚOD\DQYHHOHNWULNOHQPH\L|QOH\HQL\RQ
Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
5 Ta bort fönmunstycket eller volymmunstycket innan du rengör
4
ȤƾƯƪƄŴǽȚȥƾƷűȴǞƳƁƾžNjƶŸǛǣȚȢǚƳƪŮ Ȕȹ ƾƬž ( ) LED ȠƾƃƫžǟƲƃƁ €
.ǚƸưƪƄŽȚNjƸŻ
ljƁǍƉƄŽȢȤƾŮ ȔȚǞƀȤƾƸůǟƴŸȲǞƫƇƴŽ ( ) ȜȢȤƾƃŽȚǀƇƱƶŽȚȤȥǟƴŸǓưǤȚ 4
.ȱǍƯŵ
.ȵNjƯƏǜžǚƴƲůȶ ȹ ƾƸźƾǤȘ ȹ ƾſƾƯƓȱǍƯŵljƶƢǠƄŽȚȴǞƁLjȚǀƱƸŷǞŮȢȶǎžȥƾƷƐȚ 5
.ǀƶƸƯžǀƇǣȚȤȠǞƱůȴȖǚƵƄƤȚǜž ȆǚƸưƪƄŽȚNjƸŻȴǞƁLjȚǀƱƸŷȶȴǞƳůƞŲ €
.ƾƀNjƸŽǞůǛƄƁǠƄŽȚȝƾſǞƁLjȚǝƃƃƉůȶǠƯƸƃŶǍžȖȚnjƀȶ
ǟŽȘ ( ) IONIC ȠƾƄƱžƿƇŴȚ ȆƾƷƴƸưƪůȯƾƲƁȘȶȖȴǞƁLjȚǀƱƸŷȶǚƸưƪƄŽ ‡
. ǟŽȘȶȖ
6DoODU×KDVVDVELUŕHNLOGHNXUXWXU
» LED-lampan ( ) lyser alltid när sensorn är påslagen.
4 Tryck på knappen för kall luft ( ) för att forma håret med kall luft.
5 Apparaten är utrustad med en jonfunktion, som ger extra glans och
ȔȚǞƷŽȚȤƾƸů
ǀƱƸŷǞŽȚ
ƿŶǍŽȚǍƯƪŽȚǗƸƱƆƄŽ
ǀŸǍƉŮ
ǀƸŽƾƅžǗƸƱƏȜȤȚǍŲǍƸźǞƄŽ
ǀƸźƾǤȘǀƁƾƵŲǍƯƪŽȚljƶžȶ
ȔƾƵŲȁȚȪǍźǜž
ȳȚNjƈƄŴƾŮǍƯƪŽȚǗƸƱƆƄŽ
ǗƸƭŽ ȔȚǞƀȤƾƸů
ǕƁǍŴǗƸƱƏȶȸǞŻ ȔȚǞƀȤƾƸƄŽ
ljƁǍƉůȶǗƸƭŽ ȔȚǞƀȤƾƸƄŽ
ǍƯƪŽȚ
ȠƾƄƱƓȚ
fonksiyon
,VODNVDoODU×K×]ODNXUXWXQ
4 6DoŕHNOLQL]LVDELWOHPHNDPDF×\ODVRĚXNKDYDDN×P×LoLQVRĚXNÁHPH
inställningar
ȝȚȢȚNjŸȘ
ȴȢǍɨɧƪų
ǕɭǍŴ
ǜžǀƁƾƵƑȚ
ȜȤȚǍƑȚ
ȆǀƴƳƪžȸȖǙƄƷűȚȶȚȣȘȶȖǘƇƴžȲȚNjƃƄŴȚǟŽȘ ȹ ǾƅžȶȖȝƾžǞƴƯžǟŽȘǁƆƄŲȚȚȣȘ
ȲƾƫůǽȚȶȖ www.philips.com/welcome ƿƁȶǟƴŸ Philips ǕŻǞžȜȤƾƁȥǟűǍƸź
ȜǍƪſǠźȢǞűǞžǗůƾƷŽȚǛŻȤ .ȱNjƴŮǠź Philips ȮŽǕŮƾƄŽȚǙƴƷƄƉƓȚǀžNjųǎżǍƙ
ȜȤƾƁȥǟűǍƁ ȆȱNjƴŮǠźǙƴƷƄƉƵƴŽǀžNjųǎżǍžȢǞűȶȳNjŸȲƾŲǠź .ǀƸƓƾƯŽȚȴƾƵƬŽȚ
.ǠƴƤȚ Philips ȝƾƆƄƶžȬȿȥǞž
ROGXĚXQGDQHPLQROXQ
inte överhettas.
växla
ȠƾƄƱƓȚ
ȜȤȚǍƑȚǀűȤȢ
*LULŕ
2 Se till att sensorströmbrytaren ( ) är på så att ditt hår garanterat
5 Apparatet er utstyrt med ionefunksjon som gir ekstra glans og
bryteren ( ) til
Etter bruk:
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal
HYVHODW×NODU×Q×]ODELUOLNWHDWPD\×Q(VNL\HQUQQ]QDW×NLŕOHPOHULQLQ
GRĚUXELoLPGHJHUoHNOHŕWLULOPHVLoHYUHYHLQVDQVDĚO×Ěׁ]HULQGHROXPVX]
HWNLOHUH\RODo×OPDV×Q×|QOHPH\H\DUG×PF×RODFDNW×U
JHoLŕ
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
Tørk håret skånsomt
Slå
» Het LED-lampje ( ) gaat altijd branden wanneer de sensor is
ingeschakeld.
3
Termobeskyttelse Gir optimal tørketemperatur og
ekstra beskyttelse mot overoppheting av håret
Hoge luchtsnelheid voor snel
drogen
Luchtstroom
Introduktion
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
Philips support.
Hårtorken ActiveCare har en unik och innovativ ny sensorteknik som
heter TempPrecision. Tekniken har utvecklats särskilt för att skydda håret
från att överhettas, och den är mycket mer skonsam mot hårbotten än
vanliga hårtorkar. TempPrecision är en infraröd sensor som mäter hårets
temperatur när du använder hårtorken
och ser till att håret och hårbotten
DOGULJ|YHUKHWWDV0HGVHQVRUQInUGX
ett avancerat system som förhindrar att
håret och hårbotten överhettas och ger
ett friskare och glansigare hår.
Sensorn är redan påslagen, så du får
maximalt skydd på en gång.
posisjonene.
Sneldroogstand Nat haar snel drogen
Het haar voorzichtig drogen
2
3 Sett luftstrømbryteren ( ) og temperaturbryteren ( ) i de riktige
functie
Haarvriendelijke Zorgt voor de optimale droogtemperatuur en biedt extra
droogstand
bescherming tegen oververhitting
van het haar
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material
och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på
produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska
direktivet 2012/19/EU.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det
vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt
sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och
hälsa.
beskyttelse mot overoppheting av håret.
Forsiktig luftstrøm og frisering
instellingen
Miljö
2 Kontroller at sensorbryteren ( ) er på, slik at du garanteres
geschikte standen.
overschakelen
Den här apparaten uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält
(0)2PDSSDUDWHQKDQWHUDVSnUlWWVlWWRFKHQOLJWLQVWUXNWLRQHUQD
i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de
YHWHQVNDSOLJDEHOlJJVRPÀQQVLGDJVOlJHW
lämpliga inställningar.
zeker van bent dat het haar tegen oververhitting wordt beschermd.
3 Zet de luchtstroomknop ( ) en de temperatuurknop ( ) op
(OHNWURPDJQHWLVNDIlOW(0)
3 -XVWHUDUHJODJHWI|UOXIWÁ|GH ) och temperaturreglaget ( ) till
Tørke håret
2 Zorg ervoor dat de sensorschakelaar ( ) is ingeschakeld zodat u er
possibile appenderlo tramite l’apposito gancio ( ).
4
Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang penggantian
perlengkapan atau jika Anda mengalami masalah, silakan kunjungi situs
web Philips di www.philips.com/welcome atau hubungi Pusat Layanan
Pelanggan Philips di negara Anda. Nomor telepon bisa Anda lihat pada
kartu garansi internasional. Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat
Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.
1
o
Bersihkan alat dengan kain lembap.
Garansi dan layanan
Dette apparatet overholder alle standarder som gjelder
HOHNWURPDJQHWLVNHIHOW(0)+YLVDSSDUDWHWKnQGWHUHVULNWLJRJL
samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Uw haar drogen
Overschakelen
ottenere capelli più luminosi e riduce l’effetto crespo.
» Quando la funzione è attiva, si può avvertire un odore
particolare. Questo fenomeno è normale ed è causato dalla
generazione di ioni.
5 Lepaskan konsentrator atau penebar sebelum Anda membersihkan
4
3
Flusso d'aria forte per un'asciugatura veloce
3 Pulire l’apparecchio con un panno umido.
4 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. È anche
alat.
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
De ActiveCare-föhn heeft een unieke en innovatieve nieuwe
sensortechnologie die de TempPrecision-sensor wordt genoemd. Deze
technologie is speciaal ontworpen om uw haar tegen oververhitting te
beschermen. Bovendien voelt deze föhn veel zachter op de hoofdhuid
aan dan conventionele föhns. De
TempPrecision-sensor is een infrarode
sensor, die de temperatuur van uw haar
meet tijdens het drogen. De sensor zorgt
ervoor dat uw haar en hoofdhuid niet
oververhit raken. Hierdoor is het haar
en de hoofdhuid beter beschermd tegen
oververhitting en blijft uw haar gezond
en glanzend.
Wij hebben de sensor al ingeschakeld
zodat u meteen van een maximale
bescherming kunt genieten.
4 Premere il pulsante del getto d’aria fredda ( SHUÀVVDUHODSLHJD
5 L’apparecchio è dotato di funzione di ionizzazione che consente di
0DWLNDQDODWGDQFDEXWVWHNHUQ\D
Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
Inleiding
Zachte luchtstroom en langzame
styling
» Il LED ( VLDFFHQGHUjVHPSUHTXDQGRLOVHQVRUHqDFFHVR
5 Alat ini dilengkapi fungsi ion yang memberikan kemilau tambahan dan
.
2
Asciugatura delicata
Interruttore
( ) untuk hembusan udara yang sejuk
guna memperbaiki penataan Anda.
1
2
3
4
Asciugatura
veloce
Flusso d'aria
4 Tekan tombol cool shot
atau
funzione
Asciugatura veloce dei capelli
bagnati
Thermoprotect Garantisce una temperatura
di asciugatura ottimale e una
maggiore protezione contro il
surriscaldamento dei capelli.
Sakelar
IONIC ( ) ke
Setelah menggunakan:
impostazioni
Hembusan udara lembut dan
penataan
‡ Untuk menghidupkan atau mematikan fungsi ion, geser sakelar
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en
hergebruikt.
als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet,
betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische
producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in
acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als
u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.
Temperatuur
Flusso d'aria e messa in piega
delicate
mengurangi kusut.
» Bila fungsi ini dihidupkan, akan tercium bau tertentu. Hal ini
normal dan disebabkan oleh ikon yang dihasilkan.
Milieu
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOW(0)
proteggere i capelli dal surriscaldamento.
Hembusan udara kuat agar cepat
kering
» LED ( ) akan selalu menyala jika sensor dihidupkan.
Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
HOHNWURPDJQHWLVFKHYHOGHQ(090LWVKHWDSSDUDDWRSGHMXLVWHZLM]H
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is
het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke
bewijs.
2 Accertarsi che l’interruttore del sensore ( VLDDFFHVRDOÀQHGL
fungsi
0HQJHULQJNDQUDPEXWVHKDELV
keramas dengan cepat
(OHNWURPDJQHWLVFKHYHOGHQ(09
Asciugatura dei
capelli
Temperatura
sakelar
støt.
‡ Ikke blokker luftinntaket.
‡ Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
‡ Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i
denne veiledningen.
‡ Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
‡ Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten
tilsyn.
‡ Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips
LNNHVSHVLÀNWDQEHIDOHU+YLVGXEUXNHUVOLNWWLOEHK¡UHOOHUVOLNHGHOHU
blir garantien ugyldig.
‡ Ikke surr ledningen rundt apparatet.
‡ Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
‡ Per una asciugatura perfetta, collegare la bocchetta (
mendapatkan perlindungan dari rambut yang terlalu panas.
3 Setel sakelar aliran udara ( ) dan sakelar suhu ( ) ke posisi yang
‡ Ikke stikk metallgjenstander inn i gitrene. Det kan føre til elektrisk
installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom
voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die
niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.
‡ Steek geen metalen voorwerpen door de luchtroosters, om
elektrische schokken te voorkomen.
‡ Blokkeer nooit de luchtroosters.
‡ Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het
apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
‡ Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven
in deze gebruiksaanwijzing.
‡ Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
‡ Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is
aangesloten op het stopcontact.
‡ Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten
RIGLHQLHWVSHFLÀHN]LMQDDQEHYROHQGRRU3KLOLSV$OVXGHUJHOLMNH
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
‡ Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
‡ Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
‡ Untuk pengeringan yang akurat, pasang nozel (
) ke pengering
rambut. Nozel memungkinkan Anda mengarahkan aliran udara
langsung ke sikat atau sisir yang digunakan untuk menata rambut
Anda.
‡ Untuk menambah volume rambut untuk gaya berombak dan
mengembang, pasang penebar ( ) ke pengering rambut. Untuk
melepas perlengkapan, cabut dari pengering rambut.
‡ Anda disarankan untuk menggunakan nozel penataan ( )
hanya untuk penataan dan menggunakan setelan panas
Thermoprotect untuk tujuan ini.
Introduzione
‡ Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te
ǀƸŮǍƯŽȚ
ȳƾƀ
11
ȹ
.ǾƃƲƄƉžƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽǝŮǔƱƄŲȚȶȆȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚǚƃŻǀƁƾƶƯŮȚnjƀȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢȖǍŻȚ
.ȔƾƓȚǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ ‡
NjƯŮȹȜǍŵƾƃžǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫźȚȆȳƾƵƑȚǠźȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸ ‡
ȹ ƾƱŻǞƄžȴǞƳƁƾžNjƶŸǟƄŲȹȚǍƭųǚƳƪƁȔƾƓȚǜžǝŮǍŻȴȘȣȘǝžȚNjƈƄŴȚ
.ǚƸưƪƄŽȚǜŸ
ȿ žȶȖȆȳƾƵƇƄŴǽȚȩǞŲǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ
ǀŵǍ
:ǍƁnjƎ ‡
Ⱦ
.ȔƾžǟƴŸȸǞƄƎȷǍųȖǀƸŸȶȖȸȖȶȖǀƴƉư ȾƓȚȶȖȆȲƾƉƄŹǽȚ
.ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮȥƾƷƐȚǜŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮȹ ƾƵǣȚȢǛŻ ‡
ȥƾƷƐȚǜŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮǛŻ .ȔƾƵŲȁȚȪǍźȲƾŲǠźȹ ƾƸǣƾƲƴůǚƸưƪƄŽȚǜŸȥƾƷƐȚǗŻǞƄƁ ‡
ǜžƾƀǞƴųǜžNjżƺƄƴŽȝƾƳƃƪŽȚǜžǘƲƎȆȥƾƷƐȚǚƸưƪůȜȢƾŸȘǚƃŻȶ .ǘǣƾŻȢǕƬƃŽȢǍƃƁǝŸȢȶ
.ǙŽȣǍƸŹȶǍƯƪŽȚȶƿŹǎŽȚ
ǀžNjųǎżǍžȶȖ PhilipsǚƃŻǜžǝŽȚNjƃƄŴȚƿƆƸźȆȹ ƾƱŽƾůǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴȴƾżȚȣȘ ‡
.ǍƭųȸȖƿƶƆƄŽƞƴƀƻžȨƾƈŵȖȶȖ PhilipsǚƃŻǜžȲdžǞƈž
ȨƾƈŵLjȚǜŸȹ ǾƬźȥƾƷƐȚȚnjƀȳȚNjƈƄŴȚȰǞźƾžȶȳȚǞŸȖ 8ȴǞưƴƃƁǜƁnjŽȚȲƾƱŶȀŽǜƳƚ ‡
ȜǍƃƒȚǛƷƫƲƶůǜƁnjŽȚǙƂŽȶȖȶȖǀƸƴƲƯŽȚȶȖǀƸƉƑȚȶȖǀƁNjƉƐȚȝȚȤNjƲŽȚǠźȹ ƾƫƲſȴǞſƾƯƁǜƁnjŽȚ
ǀƲƁǍƭŮȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴƾŮǘƴƯƄůȝȚȢƾŵȤȘǛƀȗƾƭŸȘȶȖǛƷƸƴŸȯȚǍŵȁȚƖȲƾŲǠźȆǀźǍƯƓȚȶȖ
ȳƾƸƲŽȚȲƾƱŶLjȚǟƴŸƿƆƁǽ .ȥƾƷƐƾŮƿƯƴŽƾŮȲƾƱŶLjȚǕƶƚ .ǝŮǀƭƃůǍƓȚǍŶƾƥȚǛƷźȶǀƶžȕ
.ǀƃŻȚǍžȴȶȢǜžǀſƾƸƫŽȚȲƾƵŸȖȶȖǗƸƮƶƄŽƾŮ
ǠƄŽȚǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȜȤȚNjŽȚǠź (RCD)ǗȿƴƈƄƓȚȤƾƸƄŽȚȥƾƷűƿƸżǍƄŮǙƇƫƶſȆǀƸźƾǤȘǀƁƾƵƑ ‡
ǜŸNjƁǎƁǽǗƶƫžǗȿƴƈƄžǚƸưƪůȤƾƸƄŮȹȚȢȿȶǎžȴǞƳƁȴȖ RCDȥƾƷűǟƴŸ .ǀŻƾƭŽƾŮȳƾƵƑȚȢȿȶǎů
.ǁƃȿ ƅƓȚǀƇƸƫſƿƴŶȚ .ǍƸƃžȖǠƴƴž 30
.ǀƸǣƾŮǍƷżǀžNjǧȞȶNjŲƿƶƆƄŽȔȚǞƷŽȚȝƾƳƃŵǠźǀƸſNjƯžȳƾƉűȖȸȖǚųNjůǽ ‡
.ȢȚNjƉſǾŽȹȚNjŮȖȔȚǞƷŽȚȝƾƳƃŵȩȿǍƯůǽ ‡
.ǀƸƴƤȚǀƸƄŽǞƱŽȚǕžǘźȚǞƄůȥƾƷƐȚǟƴŸƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǀƸƄŽǞƱŽȚȴȖNjżƺůȆȥƾƷƐȚǚƸǧǞůǚƃŻ ‡
.ǚƸŽNjŽȚȚnjƀǠźƞƃƓȚǍƸŹǍųȕȩǍŹȸLjȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ ‡
.ǠŸƾƶƫŽȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ ‡
.ǀƃŻȚǍžȴȶȢǜžȹȚNjŮȖǝżǍƄůǽȆǀŻƾƭŽȚǏƃƲƙȥƾƷƐȚǚƸǧǞůNjƶŸ ‡
ƾƷŮǠǧǞůǽȶȖȷǍųȖǀƯƶƫžǀżǍŵȸȖǜžȔȚǎűȖȶȖȝƾƲƇƴžȸȖȹȚNjŮȖȳNjƈƄƉůǽ ‡
ȲƾƭŮȘǟŽȘȬǞƶŽȚȚnjƀǜžȔȚǎűȖȶȖȝƾƲƇƴžȳȚNjƈƄŴȚȸȢƻƁNjŻ .ȨǞƫƒȚǝűȶǟƴŸ Philips
.ȴƾƵƬŽȚ
.ȥƾƷƐȚȲǞŲǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴǗƴŮǛƲůǽ ‡
[.ǝƮƱƎȴȖǚƃŻȥƾƷƐȚȢǍƃƁǟƄŲǍƮƄſȚ
] ǚƃƸ Ɓ
ǃƸƆ
ȷǞ ‡
(EMF)ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑȚ
ȳȚNjƈƄŴȚƖȚȣȘ .(EMF)ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑƾŮǀƲƴƯƄƓȚǍƸƁƾƯƓȚǀźƾżǕžȥƾƷƐȚȚnjƀǘźȚǞƄƁ
ȴǞƳƸƉźȆȚnjƀȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢǠźǀƶƸƃƓȚȝȚȢƾŵȤȁȚǕžǘźȚǞƄŽƾŮȶljƸƇǧǚƳƪŮȥƾƷƐȚ
ȿ
.ȳǞƸŽȚǍźǞƄƓȚǠƵƴƯŽȚǚƸŽNjƴŽȹ ƾƲźȶȹ ƾƶžȕǝžȚNjƈƄŴȚ
ǀƂƸƃŽȚ
ȜȢƾŸȘȶǍƁȶNjƄŽȚȜȢƾŸȁǀƴŮƾƲŽȚȝƾſǞƳƓȚȶȢȚǞƓȚȢǞűȖǜžǝƯƸƶƫůȶǃƄƶƓȚǛƸƵƫůƖ
.ȳȚNjƈƄŴǽȚ
ǠŮȶȤȶLjȚȢƾŵȤȁȚȴȖǠƶƯƁȚnjƷźȆǃƄƶƓƾŮȵnjƀǀƃŽȶNjƓȚǀƁȶƾƑȚǎžȤȰƾźȤȘNjƶŸ
.ǃƄƶƓȚȚnjƀǚƵƪƁ EU/19/2012
.ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȶǀƸſȶǍƄƳŽȁȚȝƾƆƄƶƓȚǜžǚƳŽǚƫƱƶƓȚǠƴƤȚǕƸƵƆƄŽȚȳƾƮſǟƴŸȬǾŶǽȚǟűǍȽƁ
ǀƸŽǎƶƓȚȝƾƁƾƱƶŽȚǕžǀƚNjƲŽȚȝƾƆƄƶƓȚǜžǑƴƈƄŽȚȳNjŸȶǀƸƴƤȚƞſȚǞƲŽȚǘźȶǚƵƯŽȚǟűǍȽƁ
ǀƸƃƴŴȝƾƯƃůȞȶNjŲǕƶžǟƴŸǀƇƸƇǧǀƲƁǍƭŮƗNjƲŽȚǃƄƶƓȚǜžǑƴƈƄŽȚNjŸƾƉƁ .ǀƁȢƾƯŽȚ
.ȴƾƉſȁȚǀƇǧȶǀƂƸƃŽȚǠźǍŰƻůǀƴƵƄƇž
ǀžNjƲž
3
.ǀŻƾƭŽƾŮNjƁȶǎůȜNjŲȶǏƃƲƙǚƸǧǞƄŽȚnjųƺžǚƸǧǞƄŮǛŻ 1
ǀƀǞƱŽȚǙƶȿƳƢȣȘ .ǍƯƪŽȚǗƱƆžǠź ( ) ǀƀǞƱŽȚȰƾźȤƼŮǛŻ ȆǘƸŻȢǗƸƱƆƄŽ ‡
ljƁǍƉů ȔƾƶŰȖȳNjƈƄƉƓȚǓƪƓȚȶȖȜƾŵǍƱŽȚǟŽȘȜǍŵƾƃž ȔȚǞƷŽȚȤƾƸůǝƸűǞůǜž
.ȱǍƯŵ
.ǍƯƪŽȚǗƱƆžǠź ( ) ȔȚǞƷŽȚȟǍƈžȰƾźȤƼŮǛŻ ȆNjƯƆžȶǗƸƅżǍƯƪŽ ‡
.ǍƯƪŽȚǗƱƆžǜžǝƃƇŴȚ ȆǘƇƴƓȚǚƫƱŽ
ȢȚNjŸȘȳȚNjƈƄŴȚȶǓƲźljƁǍƉƄƴŽ ( ) ljƁǍƉƄŽȚǀƀǞźȳȚNjƈƄŴƾŮǙƇƫƶſ ‡
.ȹ ƾƬƁȖȩǍưŽȚȚnjƷŽȜȤȚǍƑȚǜžǀƁƾƵƑȚ
ǜžȱǍƯŵǀƁƾƵŲǜƵƬůǠƳŽ ( ) ȤƾƯƪƄŴǽȚȥƾƷűȠƾƄƱžǚƸưƪůǜžNjżƺů 2
.ȔƾƵŲȁȚȪǍź
.ǀƃŴƾƶƓȚȝƾƸƯǤǞŽȚǟŽȘ ( ) ȜȤȚǍƑȚȠƾƄƱžȶ ( ) ȔȚǞƷŽȚȤƾƸůȠƾƄƱžǓƃƬŮǛŻ 3
ǝžNjƲž
2
ƾƀǞžȴȢǍɨɧƪų
3
ɬžɧɭǍƃůȲǞƫƇžǜɭȚNjɭǍųɞȚǍŮƾƵŵǝŮ .NjɭNjžȕȧǞų Philips ȝǽǞƫƇžɞƾǥſȢǝŮ
ȤȢȚȤȢǞųȵƾǦƄŴȢ ȆPhilips ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȥȚǝƶǥƷŮȵȢƾƱƄŴȚɞȚǍŮ !ǛǥɭǞǬ
.NjǥƶɨȳƾſǁƃŰ www.philips.com/welcome ǁɭƾŴ
ǁŴȚȢǍźǝŮǍƫƇƶžȶNjɭNjűǍǦƉŲɞȤȶȕǜźɧɭǝŮǎƷƆž ActiveCare ȤȚǞƪŴ
ǜźǜɭȚ .ȢǞŵɬžȵNjǥžƾſ TempPrecision ǍǦƉŲǝɨ
NjŲȥȚǐǥŮȴNjŵȭȚȢǍŮȚǍŮȤȢƾƀǞžȥȚǁƮźƾƇžɞȚǍŮɞȤȶȕ
ǛɭǾžǍŴǁŴǞǨɞȚǍŮ ȆɬƵɭNjŻɞƾƀȤȚǞƪŴǝŮǁƃƉſȶȵȢǞŮ
ǍǦƉŲɧɭ TempPrecision ǍǦƉŲ .NjƶɨɬžǚƵŸǍů
ɬžȵȥȚNjſȚȴNjŵɧƪųǜǥŲȚȤǞžɞƾžȢǝɨǁŴȚǎžǍŻȴȶȢƾž
ƾƵŵǍŴǁŴǞǨȶƾƀǞžȢǞŵǜƂƵƭžǝɨɞȤǞŶǝŮȢǍǥǬ
ƾƀǞžȥȚǝƄźǍƪǥǨǁƮźƾƇžɧɭǜɭȚ .NjſǞƪſȭȚȢNjŲȥȚǐǥŮ
ǜɭȚǍŮƾƶŮȶȵȢǞŮNjŲȥȚǐǥŮȴNjŵȭȚȢǍŮȚǍŮȤȢǍŴǁŴǞǨȶ
.NjǥŴȤNjƶƀȚǞųǍƮſǝŮǍůȯƾƱŵȶǍůǛŽƾŴƾƵŵɞƾƀǞž
ƾŮNjǥſȚǞůɬžƾƵŵȶǁŴȚǜŵȶȤȚNjƄŮȚȴƾƵƀȥȚǍǦƉŲǜɭȚ
.NjɭǍƃŮȝnjŽǁƮźƾƇžǍƅɨȚNjŲȥȚ ȆȵƾǦƄŴȢƾŮȤƾɨȬȶǍŵǜǥŽȶȚ
.NjǥſǎŮȰǍŮǎɭǍǨǝŮȚȤǝųƾŵȶȢ 1
ǚǧȶȤȚǞƪŴǝŮȚȤ ( ) ȨǞƫƈžǍŴ ȆǍůǘǥŻȢȶǍƄƷŮȴȢǍɨɧƪųɞȚǍŮ ‡
ɞȶȤƾƵǥƲƄƉžȚȤȚǞƀȴƾɭǍűNjƀȢɬžȴƾɳžȚƾƵŵǝŮȨǞƫƈžǍŴǜɭȚ .Njǥƶɨ
.NjǥŵƾŮǝƄŵȚȢ ȆNjǥƀȢɬžǁŽƾŲȚȤƾƀǞžȴȕƾŮǝɨɞȚǝſƾŵƾɭȦǍŮ
ǝŮȚȤ ( ) ȚǞƀǜɨǐƈǨ ȆǞžǁŽƾŲȶǐǰǥǨȶƾƀǍźǛƆŲǐɭȚǎźȚɞȚǍŮ ‡
ȴȶǍǥŮȤȚǞƪŴȥȚȚȤȴȕ ȆȚǞƀǜɨǐƈǨȴȢǍɨȚNjűɞȚǍŮ .NjǥƶɨǚǧȶȤȚǞƪŴ
.NjǥƪɳŮ
ǞžȴȢȚȢǁŽƾŲɞȚǍŮǓƲź ( ) ǞžȵNjƶƀȢǁŽƾŲǍŴȥȚȢǞŵɬžǝǥǧǞů ‡
.NjǥɭƾƘȵȢƾƱƄŴȚȤǞƮƶžǜɭȚɞȚǍŮƾžȢǔźƾƇžǛǥƮƶůȥȚȶȵȢǍɨȵȢƾƱƄŴȚ
ȭȚȢǍŮȚǍŮȤȢƾƀǞžǁŷƾƱƇžƾůNjŵƾŮǜŵȶȤ ( ) ǍǦƉŲNjǥƴɨǝɨNjǥƶɨɬŴȤǍŮ 2
.ȢǞŵǁſƾƵǤNjŲȥȚǐǥŮȴNjŵ
.NjǥƀȢȤȚǍŻƿŴƾƶžǁǥƯǤȶȤȢȚȤ ( ) ƾžȢNjǥƴɨȶ ( ) ȚǞƀȴƾɭǍűNjǥƴɨ 3
Njǥƴɨ
ƾžȢ
ȝƾƵǥƮƶů
ǕɭǍŴȴȢǍɨɧƪų
ƾžȢǔźƾƇž
2
ȸnjŽȚǛŸNjŽȚǜžǚžƾƳŽƾŮȜȢƾƱƄŴǾŽ !Philips ǠźǙŮ ȹ ƾƃŲǍžȶ ȆǃƄƶƓȚǙǣȚǍŵǟƴŸƾƶƸſƾƷů
.www.philips.com/welcome ǠźǙƆƄƶžǚƸƆƉƄŮǛŻ ȆPhilips ǝžNjƲů
ȜNjƁNjűǀƸƶƲƄŮ ActiveCare ǍƯƪŽȚǗƱƆžNjƁȶǎůƖ
ȥƾƷűǛŴȚǚƵƎȤƾƯƪƄŴǽȚȥƾƷƆŮǀǧƾųȜǍƳƄƃžȶȜNjƁǍź
ǀƸƶƲƄŽȚȵnjƀǛƸƵƫůƖNjŻȶ .TempPrecision ȤƾƯƪƄŴȚ
ǟƴŸ ȔȚǞƷŽȚǕƁȥǞƄŽȶ ȔƾƵŲȁȚȪǍźǜžȱǍƯŵǀƁƾƵƑ ȹ ƾƫƸƫų
ȥƾƷűȴȘ .ǍųȕȸȢƾŸǗƱƆžȸȖǜžǗƭŽȖǚƳƪŮǙŴȖȤȜȶǍź
ȤƾƯƪƄŴȚȥƾƷűǜŸȜȤƾƃŸ TempPrecision ȤƾƯƪƄŴȚ
ȔƾƶŰȖǍƯƪŽȚȜȤȚǍŲǀűȤȢȦƾƸƲŮȳǞƲƁ ȔȚǍƵƑȚǁƎǀƯŵLjȚ
ǚƳƪŮǙŴȖȤȜȶǍźȶȱǍƯŵ ȔƾƵŲȘȳNjŸǜƵƬƁȶǝƱƸƱƏ
ǀƁƾƵŲȦȖǍŽȚȜȶǍźȶǍƯƪŽȚljƶžǍžLjȚȚnjƀȴƺŵǜžȶ .ȪǍƱž
.ǕžǽȶǠƇǧǍƯŵǟƴŸȫƾƱƑȚȶ ȔƾƵŲȁȚȪǍźǜžǟƴƬź
ǙƶƳƚǂƸƇŮ ȹ ƾƲƃƉžȤƾƯƪƄŴǽȚȥƾƷűǚƸưƪƄŮƾƶƵŻNjƲŽ
.ǀƁȚNjƃŽȚnjƶžȷǞƫƲŽȚǀƁƾƵƑƾŮǕƄƵƄŽȚ
ȱǍƯŵǗƸƱƆƄŽ
ǚŮƾŻǝɨǁŴȚȵNjŵǝƄųƾŴǽƾŮȤƾǥƉŮǁǥƱǥɨƾŮȢȚǞžȶȝƾƯƭŻȥȚȲǞƫƇžǜɭȚ
.NjƶŵƾŮɬžȢNjƆžȵȢƾƱƄŴȚȶǁźƾɭȥƾŮ
ǝŮǞƫžǐŵǞǨǁƎȲǞƫƇžǝɨNjƀȢɬžȴƾƪſȲǞƫƇžɞȶȤǍŮǝŽƾŮȥǚƭŴɞȶȤȤNjŮǍǤǁžǾŸ
.ȢȤȚȢȤȚǍŻ EU/2012/19 ɬɭƾǨȶȤȚ
ǕƴƭžɬɳǥſȶǍƄɳŽȚȶɬɳɭǍƄɳŽȚȝǽǞƫƇžǝſƾǬȚNjűɞȤȶȕǕƵűǛƄƉǥŴɬƴƇžǜǥſȚǞŻȥȚƾƱƭŽ
.NjǥŵƾŮ
ɬǦſƾųɞƾƀǝŽƾŮȥƾŮȵȚǍƵƀȚȤȢǞųɬƵɭNjŻȝǽǞƫƇžȶȵȢǍɨǚƵŸɬƴƇžǜǥſȚǞŻǘƃŶǍŮƾƱƭŽ
ȶǁƉɭȥǓǥƇžɞȶȤǍŮɬƱƶžȵǞƲŽƾŮǍǥŰƾůȥȚ ȆɬƵɭNjŻȲǞƫƇžljǥƇǧƠųȚNjſȚȤȶȢ .NjɭȥȚNjſƾǥſȤȶȢ
.NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴűȴƾƉſȚǁžǾŴ
ȴƾɭǍű
ȚǞƀ
ȢǍɳƴƵŸ
ȥȚNjƯŮȚȤȢǞųǏǥųɞƾƀǞž
.NjǥƶɨɧƪųǕɭǍŴ ȆȳƾƵŲ
ȚȤǝƶǥƷŮȴȢǍɨɧƪųɞƾžȢ
ȭȚȢǍŮȚǍŮȤȢƾƀǞžȥȚȶȵȢǍɨǝǣȚȤȚ
ǁƮźƾƇžNjŲȥȚǐǥŮȴNjŵ
.Njƶɨɬž
ɧƪųȚȤƾƀǞžǁƵɭǾžƾŮ
Njǥƶɨ
ɧƪųȶȝȤNjŻǍǨɞȚǞƀȴƾɭǍű
ǕɭǍŴȴNjŵ
ɞȚǞƀȴƾɭǍűȶɬƀȢǁŽƾŲ
ǛɭǾž
Njǥƴɨ
.NjſƾžɬžǜŵȶȤ ( ) LED ȆǁŴȚǜŵȶȤǍǦƉŲɬƄŻȶǝƪǥƵƀ €
ɞǞžǁŽƾŲȶǝƄźƾɭȴƾɭǍűɧƶųɞȚǞƀƾůNjǥƀȢȤƾƪźȚȤ ( ) ɧƶųɞȚǞƀǝƵɨȢ
.ȢǞŵǁǥƃƅůƾƵŵ
ȴȕȴNjŵȥȶȥȚ ȆȵNjǥƪƈŮǁǥźƾƱŵǞžǝŮǝɨǁŴȚɬſǞɭȢǍɳƴƵŸǝŮǎƷƆžȵƾǦƄŴȢ
.NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴű
ɞȢƾŸǍžȚǜɭȚ .ȢǞŵɬžȳƾƵƪƄŴȚɬɭǞŮ ȆNjǥƶɨɬžǜŵȶȤȚȤȢǍɳƴƵŸǜɭȚɬƄŻȶ €
.NjŵƾŮɬžƾƀȴǞɭȢƾƆɭȚǁƴŸǝŮȶǁŴȚ
ƾɭ
ɞȶȤȚȤ ( ) IONIC Njǥƴɨ ȆȴǞɭȢǍɳƴƵŸȴȢǍɨȧǞžƾųƾɭǜŵȶȤɞȚǍŮ ‡
.NjǥƶɨǛǥƮƶů
.NjǥƶɨȟȤƾųǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȶȵȢǍɨȧǞžƾųȚȤȵƾǦƄŴȢ
.ȢǞŵɧƶųƾůNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȵƾǦƄŴȢ
.NjǥƶɨǎǥƢțǞŶǍžǝǩȤƾǨɧɭȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾŮȚȤȵƾǦƄŴȢ
ȵƾǦƄŴȢNjǥſȚǞůɬž .NjǥƀȢȤȚǍŻȤƾƃŹȶȢǍǬȴȶNjŮ ȆǜžȚȶɧƪųɬƴƇžȤȢȚȤȴȕǏǮŴȶ
.NjǥƶɨȴȚǎɭȶȕ ( ) ǎɭȶȕɞǝƲƴŲƾŮȚȤ
.NjɭȤȚȢǍŮȵƾǦƄŴȢȴȢǍɨǎǥƢȥȚǚƃŻȚȤȚǞƀȵNjƶƶɨǐƈǨƾɭȵNjƶƶɨǎɨǍƵƄž
4
5
1
2
3
4
5
ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȶǝžƾſǁſƾƵǤ
4
ȲƾɳŵȚǕźȤɞȚǍŮƾɭǝƵǥƵǤǝƯƭŻɧɭǒɭǞƯůɞȚǍŮǾƅžȝƾŸǾŶȚƿƉɨɞȚǍŮ
www.philips.com/welcome ȦȤȢȕǝŮ Philips ǁɭƾŴțȶȥȚ ȹ ƾƱƭŽ ȆȢǞųȵƾǦƄŴȢ
ɞȚǍŮ .NjɭǍǥǦŮȦƾƢȢǞųȤǞƪɨȤȢ Philips ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾŮƾɭNjǥɭƾžǍźNjɭȢȥƾŮ
ǝƯűȚǍžǝžƾſǁſƾƵǤɆǍŮǝŮȴƾƷűǍŴȚǍŴȤȢǎɨȚǍžǜɭȚǜƱƴůȵȤƾƵŵǝŮɬŴǍƄŴȢ
ȵNjƶŵȶǍźǝŮȢȤȚNjſȢǞűȶ Philips ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾƵŵȤǞƪɨȤȢǍǬȚ .Njǥƶɨ
.NjǥɭƾƘǝƯűȚǍžȢǞųȵƾǦƄŴȢ
Download PDF

advertising