Philips | HP8294/00 | Philips Haartrockner und Haarglätter HP8294/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HP8309
d
EN
User manual
IT
Manuale utente
DA
Brugervejledning
NL
Gebruiksaanwijzing
DE
Benutzerhandbuch
NO
Brukerhåndbok
EL
Εγχειρίδιο χρήσης
PT
Manual do utilizador
ES
Manual del usuario
SV
Användarhandbok
FI
Käyttöopas
TR
Kullanım kılavuzu
FR
Mode d’emploi
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3140 035 30862
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
1Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep
it for future reference.
c
b
e
a
• Pay full attention when using the appliance since it could be
extremely hot. Only hold the handle as other parts are hot and
avoid contact with the skin.
• Always place the appliance with the stand on a heat-resistant, stable
flat surface. The hot heating plates should never touch the surface or
other flammable material.
• Avoid the mains cord from coming into contact with the hot parts
of the appliance.
• Keep the appliance away from flammable objects and material when
it is switched on.
• Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing)
when it is hot.
• Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance
with wet hands.
• Keep the heating plates clean and free of dust and styling products
such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in
combination with styling products.
• The heating plates has coating. This coating might slowly wear away
over time. However, this does not affect the performance of the
appliance.
• If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates
may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their
distributor.
• Always return the appliance to a service centre authorized by Philips
for examination or repair. Repair by unqualified people could result
in an extremely hazardous situation for the user.
• Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
Electromagnetic fields (EMF)
This appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this
user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence
available today.
Environment
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
when this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.
Please inform yourself about the local separate collection system for
electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. The correct disposal of
your old product will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health.
• Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
• Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer
med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn
uden opsyn.
• Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er
angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
• Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i
vejledningen.
• Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
• Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele,
som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan
type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
• Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
• Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
• Vær meget opmærksom, når du bruger apparatet, da det kan være
meget varmt. Hold kun i håndtaget, da de øvrige dele er varme, og
undgå kontakt med huden.
• Placer altid apparatet med holderen på en varmebestandig, stabil og
jævn overflade. De varme varmeplader må ikke berøre overfladen
eller andre brændbare materialer.
• Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
• Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brændbare
genstande og materialer.
• Når apparatet er varmt, må der ikke lægges noget hen over det
(f.eks. håndklæder eller tøj).
• Brug kun apparatet på tørt hår. Undlad at betjene apparatet med
våde hænder.
• Hold varmepladerne rene og fri for støv og stylingprodukter som
f.eks. mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet sammen med
stylingprodukter.
• Varmepladerne har en belægning. Denne belægning slides muligvis
væk med tiden. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne.
• Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan det smitte af på
varmepladerne. Kontakt altid forhandleren, før apparatet bruges på
kunstigt hår.
• Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et
autoriseret Philips-serviceværksted. Reparation udført af ukvalificeret
personale kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.
• Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give
elektrisk stød.
• Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie,
ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung
vor Ort übereinstimmt.
• Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
• Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es
zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern
stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie
diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
• Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
• Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
• Geben Sie acht bei der Verwendung des Geräts, da es äußerst heiß
sein könnte. Halten Sie nur den Griff, da die anderen Teile heiß sind,
und vermeiden Sie Kontakt mit der Haut.
• Stellen Sie das Gerät immer mit dem Ständer auf eine
hitzebeständige, stabile ebene Fläche. Die heißen Heizplatten sollten
nie die Oberfläche oder anderes brennbares Material berühren.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen
des Geräts in Berührung kommt.
• Halten Sie das eingeschaltete Gerät fern von leicht entzündbaren
Gegenständen und Materialien.
• Bedecken Sie das heiße Gerät niemals mit Handtüchern,
Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen.
• Verwenden Sie das Gerät nur an trockenem Haar. Bedienen Sie das
Gerät nicht mit nassen Händen.
• Halten Sie die Heizplatten sauber und frei von Staub sowie von
Stylingprodukten, wie Schaumfestiger, Styling-Spray, Gel. Verwenden
Sie das Gerät nie in Kombination mit Stylingprodukten.
• Die Heizplatten verfügen über eine Beschichtung. Diese
Beschichtung nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Dies hat jedoch
keinerlei Einfluss auf die Leistung des Geräts.
• Bei Verwendung mit getöntem oder gefärbtem Haar können sich
die Heizplatten möglicherweise verfärben. Wenden Sie sich an Ihren
Händler, bevor Sie es für künstliches Haar verwenden.
• Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an
ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine Reparatur durch
unqualifizierte Personen kann zu einer hohen Gefährdung für den
Verbraucher führen.
• Führen Sie keine Metallgegenstände in die Öffnungen ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Umgebung
Apparatet overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske
felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til
instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret
på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern)
auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische
Richtlinie 2012/19/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung
Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen
Folgen geschützt.
Miljø
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset
affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv
2012/19/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
2 Glat håret ud
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Skub tænd/sluk-kontakten ( ) til for at tænde for apparatet.
»» Strømindikatoren ( ) lyser.
»» Efter 30 sekunder er apparatet varmet op.
3 Skub låseknappen ( ) for at låse apparatet op.
4 Red dit hår, og tag en hårlok, der ikke er bredere end 5 cm.
5 Placer den mellem glattepladerne ( ), og pres håndtagene sammen.
6 Lad fladjernet glide i hårets retning i én bevægelse (maks.
5 sekunder) fra rod til spids uden at stoppe for at undgå
overophedning.
• For at lave buede spidser skal du dreje fladjernet i en halv cirkel
indad (eller udad), når du når enden af håret. Hold fladjernet i
denne position i 2 til 3 sekunder, og slip derefter hårlokken.
7 Efter 20 sekunder, skal du gentage trin 6, indtil du opnår det ønskede
resultat.
8 For at glatte resten af håret skal du gentage trin 4 til 7.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
3 Rengør apparatet og glattepladerne med en fugtig klud.
4 Lås glattepladerne fast ( ).
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge det op i ophængningsstroppen ( ).
Elektromagnetische Felder
Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer
Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät
sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den
Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.
2Haarglättung
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Stellen Sie den Ein-/Ausschalter ( ) auf ( ), um das Gerät
einzuschalten.
»» Die Betriebsanzeige ( ) leuchtet auf.
»» Nach 30 Sekunden ist das Gerät aufgeheizt.
3 Betätigen Sie die Verriegelungstaste ( ), um die Verriegelung des
Geräts aufzuheben.
4 Kämmen Sie Ihr Haar, und nehmen Sie eine höchstens 5 cm breite
Haarsträhne.
5 Legen Sie sie zwischen die Glätterplatten ( ), und drücken Sie die
Griffe fest zusammen.
6 Führen Sie das Gerät in einer einzigen Bewegung (innerhalb von
max. 5 Sekunden) ohne Unterbrechung vom Haaransatz bis zu den
Spitzen. So schützen Sie das Haar vor Überhitzung.
• Um Wellen zu stylen, drehen Sie den Haarglätter um 180° nach
innen oder außen, wenn Sie die Haarspitzen erreicht haben.
Halten Sie den Glätter 2 bis 3 Sekunden in dieser Position, und
lassen Sie anschließend los.
7 Wiederholen Sie nach 20 Sekunden Schritt 6 bis Sie den
gewünschten Look erzielt haben.
8 Um Ihr restliches Haar zu glätten, wiederholen Sie die Schritte 4 bis
7.
Nach der Verwendung:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Reinigen Sie das Gerät und die Glätterplatten mit einem feuchten
Tuch.
4 Verriegeln Sie die Glätterplatten ( ).
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen ( ).
•WARNING: Do not use this appliance
near water.
•When the appliance is used in a
2 Straighten your hair
bathroom, unplug it after use since
1 Connect the plug to a power supply socket.
the proximity of water presents a risk, 2 Slide the on/off switch ( ) to to switch on the appliance.
»» The power-on indicator ( ) lights up.
even when the appliance is switched
»» After 30 seconds, the appliance heats up.
off.
3 Slide the closing lock ( ) to unlock the appliance.
4 Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for
•WARNING: Do not use
straightening.
5 Place it between the straightening plates ( ) and press the handles
this appliance near bathtubs,
together.
showers, basins or other
6 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion
(max. 5 seconds) from root to end, without stopping to prevent
vessels containing water.
overheating.
3 Garanti og service
•Always unplug the appliance after use.
• To create flicks, turn the straightener half-circle inwards (or
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller har
outwards) when it reaches the hair ends. Hold the straightener in
•If the mains cord is damaged, you
et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.philips.com/support
that position for 2 to 3 seconds, and then release it.
eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i
7 After 20 seconds, repeat step 6 until you achieve the desired look.
must have it replaced by Philips, a
3Garantie und Kundendienst
folderen “World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i
8 To straighten the rest of your hair, repeat steps 4 to 7.
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
service centre authorised by Philips or After use:
dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website similarly qualified persons in order to
1 Switch off the appliance and unplug it.
(www.philips.com/support), oder setzen Sie sich mit einem Philips
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
avoid a hazard.
Deutsch
3 Clean the appliance and straightening plates by damp cloth.
Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
•This appliance can be used by
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
4 Lock the straightening plates ( ).
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
children aged from 8 years and above 5 the
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
hanging loop ( ).
Ελληνικά
and persons with reduced physical,
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για
sensory or mental capabilities or
3 Guarantee and service
1Wichtig
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση lack of experience and knowledge
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
www.philips.com/welcome.
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
if they have been given supervision
support or contact the Philips Customer Care Centre in your country
• WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von
(you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is
Wasser.
or instruction concerning use of
1 Σημαντικό
no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
• Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie
the appliance in a safe way and
Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung.
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
understand the hazards involved.
Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
Dansk
Children shall not play with the
σε νερό.
• WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der
Tillykke
med
dit
køb,
og
velkommen
til
Philips!
Hvis
du
vil
have
fuldt
• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο,
appliance. Cleaning and user
Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
αποσυνδέετέ την από την πρίζα μετά τη χρήση
oder sonstigen Behältern mit Wasser.
maintenance shall not be made by
produkt på www.philips.com/welcome.
καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα
• Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der
και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
children without supervision.
Steckdose.
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη
• Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated
1Vigtigt
• Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur
συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα δοχεία
•
•
•
•
•
on the appliance corresponds to the local power voltage.
Do not use the appliance for any other purpose than described in
this manual.
When the appliance is connected to the power, never leave it
unattended.
Never use any accessories or parts from other manufacturers or that
Philips does not specifically recommend. If you use such accessories
or parts, your guarantee becomes invalid.
Do not wind the mains cord round the appliance.
Wait until the appliance has cooled down before you store it.
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
• ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
• Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud
efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet
er slukket.
• ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af
badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der
indeholder vand.
von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten
Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein OriginalErsatzkabel ersetzt werden.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden
haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und
Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
που περιέχουν νερό.
• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.
• Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί
από τη Philips, από κάποιο κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο
από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή
κινδύνου.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8
ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την
ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα
παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή
χωρίς επιτήρηση.
Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που
αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση
ρεύματος.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό
από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε
χωρίς παρακολούθηση.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Αν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή για να την
αποθηκεύσετε.
Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με πολλή προσοχή, καθώς
μπορεί να αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία. Να κρατάτε
μόνο τη λαβή, καθώς τα υπόλοιπα μέρη είναι ζεστά, και να
αποφεύγετε την επαφή με την επιδερμίδα.
Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή με τη βάση της σε μια
επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα.
Οι καυτές πλάκες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με την
επιφάνεια ή με οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό.
Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με τα ζεστά μέρη
της συσκευής.
Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε τη μακριά από
εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά.
Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή με οτιδήποτε (π.χ. πετσέτα ή
ρούχα) όταν είναι ζεστή.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά. Μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
Να διατηρείτε τις πλάκες της συσκευής καθαρές, χωρίς
σκόνη και υπολείμματα από προϊόντα φορμαρίσματος όπως
αφρό, σπρέι και τζελ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε
συνδυασμό με προϊόντα φορμαρίσματος.
Οι πλάκες της συσκευής έχουν επικάλυψη. Η επίστρωση μπορεί
να φθαρεί με το πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, το φαινόμενο
αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.
Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε βαμμένα μαλλιά, ενδέχεται
να εμφανιστούν κηλίδες στις πλάκες. Αν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά, συμβουλευτείτε
πρώτα τον διανομέα που σας τα προμήθευσε.
Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε
ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips. Η επισκευή
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να αποβεί άκρως
επικίνδυνη για το χρήστη.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βάζετε
μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα
που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει
σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Περιβάλλον
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από
υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν
να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου
απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε
τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η
σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη
μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία.
2 Ισιώστε τα μαλλιά σας
1 Συνδέστε το βύσμα σε μια πρίζα.
2 Ρυθμίστε το διακόπτη on/off ( ) στη θέση για να ενεργοποιήσετε
τη συσκευή.
»» Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ( ) ανάβει.
»» Μετά από 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή θερμαίνεται.
3 Σύρετε το κλείδωμα πλακών ( ) για να ξεκλειδώσετε τη
συσκευή.
4 Χτενίστε τα μαλλιά σας και πάρτε μια τούφα όχι φαρδύτερη από
5 εκ για ίσιωμα.
5 Τοποθετήστε την ανάμεσα στις πλάκες ισιώματος ( ) και πιέστε
τις λαβές μεταξύ τους.
6 Τραβήξτε τον ισιωτή μαλλιών κατά μήκος των μαλλιών σας με
μία κίνηση (μέγ. 5 δευτερόλεπτα) από τις ρίζες ως τις άκρες,
χωρίς να σταματήσετε, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
• Για να δημιουργήσετε μύτες, γυρίστε τον ισιωτή μαλλιών 90
μοίρες προς τα μέσα (ή προς τα έξω) όταν φτάσετε στην
άκρη. Κρατήστε τον ισιωτή μαλλιών σε αυτή τη θέση για 2-3
δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε την τούφα.
7 Μετά από 20 δευτερόλεπτα, επαναλάβετε το βήμα 6 μέχρι να
επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
8 Για να ισιώσετε τα υπόλοιπα μαλλιά σας, επαναλάβετε τα βήματα
4 έως 7.
Μετά τη χρήση:
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την
πρίζα.
2 Τοποθετήστε τον σε μια αντιθερμική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
3 Καθαρίστε τη συσκευή και τις πλάκες ισιώματος με ένα νωπό
πανί.
4 Κλειδώστε τις πλάκες ισιώματος ( ).
5 Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από
τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι
για κρέμασμα ( ).
3 Εγγύηση και σέρβις
Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε
το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας,
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips..
Español
• Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de
usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el
aparato esté apagado.
• ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del
agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros
recipientes que contengan agua.
• Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
• Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por
Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por
personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
• Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de
forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
• Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en
el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
• No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en
este manual.
• Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red
eléctrica.
• No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que
Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada
su garantía.
• No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
• Espere a que se enfríe el aparato antes de guardarlo.
• Preste total atención cuando utilice el aparato, ya que puede estar
muy caliente. Agarre solo el mango, ya que el resto de piezas están
calientes, y evite el contacto con al piel.
• Coloque siempre el aparato con el soporte sobre una superficie
plana, estable y resistente al calor. Las placas de calentamiento
calientes nunca deben tocar superficies ni otros materiales
inflamables.
• Evite que el cable de red entre en contacto con las piezas calientes
del aparato.
• Mantenga el aparato lejos de objetos y materiales inflamables
mientras esté encendido.
• Nunca cubra el aparato (por ejemplo, con una toalla o ropa)
mientras esté caliente.
• Utilice el aparato sólo sobre el pelo seco. No utilice el aparato con
las manos mojadas.
• Mantenga las placas de calentamiento limpias y sin polvo ni
productos para moldear el pelo, tales como espuma moldeadora,
laca o gel. Nunca utilice el aparato junto con productos para
moldear.
• Las placas de calentamiento tienen un revestimiento. Este
revestimiento se puede desgastar lentamente con el tiempo. No
obstante, esto no afecta al rendimiento del aparato.
• Si se utiliza el aparato con cabello teñido, las placas de calentamiento
pueden mancharse. Antes de utilizarlo en cabello artificial, consulte
siempre a su distribuidor.
• Lleve siempre el aparato a un centro de servicio autorizado por
Philips para su comprobación y reparación. Las reparaciones llevadas
a cabo por personal no cualificado pueden dar lugar a situaciones
extremadamente peligrosas para el usuario.
• Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos por
las aberturas.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Medioambiental
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en
un producto indica que éste cumple la directiva europea 2012/19/EU.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y
electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de los productos
antiguos con la basura doméstica normal. El reciclado correcto del
producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para
el medioambiente y la salud de las personas.
2 Alisado del pelo
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 Deslice el interruptor de encendido/apagado ( ) hasta la posición
para encender el aparato.
»» El indicador de encendido ( ) se ilumina.
»» El aparato se calienta después de 30 segundos.
3 Para desbloquear el aparato ( ) deslice el mecanismo de cierre.
4 Peine el pelo y tome un mechón de menos de 5 cm de ancho para
alisarlo.
5 Colóquelo entre las placas alisadoras ( ) y junte los mangos.
6 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento
(máximo 5 segundos) de la raíz a las puntas, sin detenerse para
evitar que se caliente en exceso.
• Para dar forma a las puntas del cabello, gire la plancha del pelo
en semicírculo hacia dentro (o hacia fuera) cuando llegue a las
puntas. Mantenga el moldeador en esa misma posición durante 2
o 3 segundos y después, suéltelo.
7 Después de 20 segundos, repita el paso 6 hasta conseguir el aspecto
deseado.
8 Para alisar el pelo restante, repita los pasos del 4 al 7.
Después del uso:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquela en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
3 Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.
4 Bloquee las placas alisadoras ( ).
5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
guardarlo colgándolo por su anilla ( ).
3 Garantía y servicio
Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o si
tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com/
support o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente
de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la
garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al
distribuidor Philips local.
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
1Tärkeää
1Importante
• VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
• Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke
pistorasiasta käytön jälkeen, sillä laitteessa on
jännitettä, vaikka virta olisi katkaistu.
• VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun,
altaan tai muiden vesiastioiden lähellä.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
• ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
• Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei
pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
• Varmista ennen laitteen liittämistä, että laitteeseen merkitty jännite
vastaa paikallista jännitettä.
• Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
• Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä sitä ilman valvontaa.
• Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
• Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
• Anna laitteen jäähtyä ennen säilytykseen asettamista.
• Keskity yksinomaan laitteen käyttöön, kun käytät sitä, koska se voi
olla erittäin kuuma. Pidä kiinni vain kahvasta, koska muut osat ovat
kuumia. Vältä ihokosketusta.
• Aseta aina laite telineen kanssa lämmönkestävälle, tukevalle ja
tasaiselle alustalle. Kuumaa lämpölevyä ei saa päästää kosketuksiin
alustan tai minkään tulenaran materiaalin kanssa.
• Pidä huoli, ettei virtajohto joudu kosketuksiin laitteen kuumien osien
kanssa.
• Pidä laite poissa helposti syttyvistä esineistä ja materiaaleista, kun sen
virta on kytkettynä.
• Älä peitä laitetta esimerkiksi pyyhkeellä tai vaatteella, kun se on
kuuma.
• Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia. Älä käytä laitetta märillä käsillä.
• Puhdista lämpölevyt säännöllisesti, ettei niihin kerry pölyä ja
muotoilutuotteita, kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa tai geeliä. Älä
koskaan käytä laitetta muotoilutuotteiden kanssa.
• Lämpölevyissä on pinnoite. Ajan myötä pinnoite saattaa hiljalleen
kulua. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
• Jos laitteella käsitellään värjättyjä hiuksia, lämpölevyt saattavat
värjäytyä. Ennen kuin käytät laitetta keinohiuksiin, tarkista
jälleenmyyjältä, voiko niin tehdä.
• Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista varten Philipsin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Asiantuntematon korjaus saattaa
aiheuttaa vaaratilanteita laitteen käyttäjälle.
• Älä työnnä laitteen aukkoihin metalliesineitä, ettet saa sähköiskua.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella.
Ympäristö
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote
kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU
soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit
ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja henkilöhaittoja.
2 Hiusten suoristaminen
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Käynnistä laite liu’uttamalla virtakytkin ( ) asentoon .
»» Virran merkkivalo ( ) syttyy.
»» 30 sekunnin kuluttua laite lämpenee.
3 Poista laitteen lukitus siirtämällä lukitsinta ( ).
4 Kampaa hiukset ja käsittele kerrallaan enintään 5 cm:n leveydeltä
hiuksia.
5 Aseta hiukset suoristuslevyjen väliin ( ) ja purista laitteen kädensijat
yhteen.
6 Vedä suoristin hiusten juurista latvoihin asti 5 sekunnissa, jotta hiukset
eivät kuumene liikaa.
• Muotoile rikottu kampaus kääntämällä suoristinta puoli kierrosta
sisään- tai ulospäin hiusten latvoissa. Pidä suoristinta paikallaan 2–3
sekuntia ja vapauta se.
7 Toista 6. vaihetta 20 sekunnin välein, kunnes haluttu lopputulos on
saavutettu.
8 Suorista loput hiukset toistamalla vaiheita 4–7.
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Puhdista laite ja suoristuslevyt kostealla liinalla.
4 Lukitse suoristuslevyt ( ).
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ( ).
3 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen suhteen
on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com/
support tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero on
takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys
paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Français
Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier
de tous les avantages de l’assistance Philips, enregistrez votre produit à
l’adresse www.philips.com/welcome.
1Important
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
• AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet appareil à proximité d’une
source d’eau.
• Si vous utilisez l’appareil dans une salle de bains,
débranchez-le après utilisation car la proximité d’une
source d’eau constitue un risque, même lorsque
l’appareil est hors tension.
• AVERTISSEMENT : n’utilisez pas l’appareil près d’une
baignoire, d’une douche, d’un lavabo ni de tout autre récipient
contenant de l’eau.
• Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien
qualifié afin d’éviter tout accident.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou
plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant
d’expérience et de connaissances, à condition que ces enfants
ou personnes soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu des
instructions quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’ils aient
pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sans surveillance.
• Avant de brancher l’appareil, assurez-vous que la tension indiquée
sur l’appareil correspond bien à la tension secteur locale.
• N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui qui est indiqué
dans ce manuel.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HP8180
must have a rated residual operating
current not higher than 30mA. Ask
your installer for advice.
• Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
• Never block the air grilles.
• Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated
on the appliance corresponds to the local power voltage.
• Do not use the appliance for any other purpose than described in
this manual.
• Do not use the appliance on artificial hair.
• When the appliance is connected to the power, never leave it
unattended.
• Never use any accessories or parts from other manufacturers or that
Philips does not specifically recommend. If you use such accessories
or parts, your guarantee becomes invalid.
• Do not wind the mains cord round the appliance.
• Wait until the appliance has cooled down before you store it.
Electromagnetic fields (EMF)
EN
User manual
IT
Manuale utente
DABrugervejledning
NLGebruiksaanwijzing
DEBenutzerhandbuch
NOBrukerhåndbok
EL
Εγχειρίδιο χρήσης
PT
ES
Manual del usuario
SVAnvändarhandbok
FIKäyttöopas
FR
TR
Manual do utilizador
Kullanım kılavuzu
Mode d’emploi
This appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this
user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence
available today.
Environment
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
when this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.
Please inform yourself about the local separate collection system for
electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. The correct disposal of
your old product will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health.
2
Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
• For precise drying, attach the concentrator ( ) onto the hairdryer
( ).
• To enhance volume for curls and bouncy style, attach the volume
diffuser ( ) onto the hairdryer ( ).
• To disconnect the attachment, pull it off the hairdryer.
for gentle airflow and styling, or
2 Adjust the airflow switch ( ) to
for strong airflow and fast drying. Press the Turbo button ( )
for extra airflow.
3 Adjust the temperature switch ( ) to for hot airflow, for
warm airflow, or
for cool airflow. Press the Cool shot button
( ) for cool airflow to fix your style.
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3140 035 30522
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
1Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
• Volume diffuser:
»»To add volume at the root, insert the pins into your hair and
make rotating movements.
»»For long hair, spread out sections of hair on top of the diffuser or
comb the hair downwards with the pins.
»»To fix the style for curly or wavy hair, hold the diffuser at a
distance of 10-15cm to let it dry gradually.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Take the air inlet grille ( ) off the appliance to remove hair and dust.
»»To remove the air inlet grille, press the thumbrests on the left and
the right side of the air inlet grille simultaneously and pull it off the
appliance.
»»To reattach the air inlet grille, press the thumbrests on the left
and the right side of the air inlet grille simultaneously and press it
onto the appliance.
4 Clean the appliance by damp cloth.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop ( ).
3
Guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
Centre in your country (you find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country,
go to your local Philips dealer.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
2
Tør dit hår
1 Sæt stikket i stikkontakten.
• Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren ( ) på
hårtørreren ( ).
• For at opnå mere volumen til krøller og fyldige frisurer skal du
sætte volumendiffuseren ( ) på hårtørreren ( ).
• Tilbehøret tages af ved at trække det af apparatet.
for moderat luftstrøm og
2 Indstil knappen til luftstrøm ( ) til
styling eller til
for kraftig luftstrøm og hurtig tørring. Tryk på
turbo-knappen ( ) for ekstra luftstrøm.
3 Indstil temperaturknappen ( ) til for meget varm luftstrøm,
for varm luftstrøm eller
for kølig luftstrøm. Tryk på
koldluftsknappen ( ) for kølig luftstrøm til at sætte frisuren.
• Volumendiffuser:
»»Hvis du vil give håret fylde helt inde fra hovedbunden, skal du
sætte diffuseren ind i håret og lave roterende bevægelser.
»»Ved tørring af langt hår kan håret spredes ud over diffuseren, eller
du kan frisere håret nedad med diffuserens ”tænder”.
»»For at sætte en frisure i krøllet eller bølget hår skal du holde
diffuseren 10 - 15 cm fra hovedet og tørre håret gradvist.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
3 Tag luftindtagsgitteret ( ) af apparatet for at fjerne hår og støv.
»»Luftindtagsgitteret tages af ved at trykke samtidigt på gitterets
tommelfingerriller på venstre og højre side og trække det af
apparatet.
»»Luftindtagsgitteret sættes på igen ved at trykke samtidigt på
gitterets tommelfingerriller på venstre og højre side og trykke det
fast på apparatet.
4 Rengør apparatet med en fugtig klud.
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge det op i ophængningsstroppen ( ).
3
Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge
Philips’ websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i
dit land (telefonnummeret findes i folderen ”World-Wide Guarantee”).
Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din
lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
1Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
• WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Wasser.
• Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie
es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die
Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das
Gerät abgeschaltet ist.
• WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder
sonstigen Behältern mit Wasser.
• Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der
Steckdose.
• Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen
Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät einige
Minuten lang abkühlen. Vergewissern Sie sich vor dem erneuten
Einschalten, dass keine Flusen, Haare usw. die Gebläseöffnung
blockieren.
• Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur
von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten
Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein OriginalErsatzkabel ersetzt werden.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden
haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und
Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
• Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis,
der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA
verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.
• Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlass- oder
Gebläseöffnung ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
• Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei.
• Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie,
ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung
vor Ort übereinstimmt.
• Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
• Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es
zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern
stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie
diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
• Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
• Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
Drücken Sie die Kaltlufttaste ( ), um mit der Kaltstufe Ihre Frisur zu
fixieren.
• Volumendiffusor:
»»Für volleres Volumen vom Ansatz an setzen Sie die Diffusorfinger
ins Haar, und bewegen Sie das Gerät kreisförmig.
»»Zum Trocknen langer Haare können Sie Strähnen auf dem
Diffusor ausbreiten oder das Haar mit den Diffusorfingern
kämmen.
»»Um Ihr Styling für lockiges oder welliges Haar zu fixieren, halten
Sie den Diffusor mit einem Abstand von 10 bis 15 cm vom Kopf,
und lassen Sie das Haar langsam trocknen.
Nach der Verwendung:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Nehmen Sie das Lufteinlassgitter ( ) vom Gerät, um Haare und
Staub zu entfernen.
»»Zum Abnehmen des Lufteinlassgitters drücken Sie gleichzeitig die
Daumenauflagen links und rechts neben dem Gitter, und ziehen
Sie es vom Gerät.
»»Um das Lufteinlassgitter wieder auf das Gerät zu setzen, drücken
Sie gleichzeitig die Daumenauflagen links und rechts neben dem
Gitter, und setzen Sie es auf das Gerät.
4 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen ( ).
3
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf,
besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie
sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips
Händler.
Ελληνικά
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.philips.com/welcome.
1
Σημαντικό
Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά
σε νερό.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ την
από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί
κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη
συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή
άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα
μετά τη χρήση.
• Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, απενεργοποιείται
αυτόματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε
τη να κρυώσει για μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη
συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν
μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες, κτλ.
• Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί
από τη Philips, από κάποιο κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο
από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή
κινδύνου.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8
ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά
δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση.
• Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε
ένα μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD)
στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας.
Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή
παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για
περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
• Μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες προς
αποφυγή ενδεχομένου ηλεκτροπληξίας.
• Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.
• Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που
αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση
ρεύματος.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό
από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
• Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε
χωρίς παρακολούθηση.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Αν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
• Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
• Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή για να την
αποθηκεύσετε.
WARNING: Do not use this appliance Dansk
near water.
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
• When the appliance is used in a
produkt på www.philips.com/welcome.
bathroom, unplug it after use since
the proximity of water presents a risk, 1Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
even when the appliance is switched
opbevar den til senere brug.
• ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
off.
• Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud
• WARNING: Do not use
efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
• ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af
this appliance near bathtubs,
badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der
indeholder vand.
showers, basins or other
• Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
vessels containing water.
• Hvis apparatet bliver overophedet, slukker det
automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad
• Always unplug the appliance after use.
apparatet afkøle i et par minutter. Før du tænder apparatet igen, skal
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
• If the appliance overheats, it switches
du kontrollere gitrene for at sikre, at de ikke er blokeret af fnug, hår
osv.
Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα
off automatically. Unplug the appliance • Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος
and let it cool down for a few minutes.
fagmand for at undgå enhver risiko.
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των
Before you switch the appliance on
• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer
Elektromagnetische Felder
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
again, check the grilles to make sure
Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer
manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug
Περιβάλλον
Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät
af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med
they are not blocked by fluff, hair, etc.
sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn
• If the mains cord is damaged, you
Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.
υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν
uden opsyn.
να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
• Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen
must have it replaced by Philips, a
Umgebung
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου
til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger
απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.
service centre authorised by Philips or
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.
• Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitrene, da dette kan give elektrisk
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
similarly qualified persons in order to
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής
stød.
wiederverwendet werden können.
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
• Blokér aldrig luftgitrene.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern)
avoid a hazard.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε
• Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er
auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische
• This appliance can be used by children
τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η
angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
Richtlinie 2012/19/EG gilt.
σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη
• Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i
Informieren
Sie
sich
über
die
örtlichen
Bestimmungen
zur
getrennten
aged from 8 years and above and
μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και
vejledningen.
Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
την ανθρώπινη υγεία.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
persons with reduced physical, sensory • Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
• Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til
Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung
or mental capabilities or lack of
stikkontakten.
2
Στέγνωμα μαλλιών
Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen
aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele,
Folgen geschützt.
experience and knowledge if they have • Brug
Συνδέστε
το βύσμα σε μια πρίζα.
1
som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan
• Για στέγνωμα με λεπτομέρεια, προσαρτήστε το στόμιο
type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
been given supervision or instruction
2
Haare
trocknen
( ) στο στεγνωτήρα μαλλιών ( ).
• Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
concerning use of the appliance in a
• Για μεγαλύτερο όγκο στις μπούκλες και ανάλαφρο στυλ,
• Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
προσαρτήστε τη φυσούνα ( ) στο στεγνωτήρα μαλλιών ( ).
• Setzen Sie für präzises Trocknen die Stylingdüse ( ) auf den
safe way and understand the hazards
• Για να αποσυνδέσετε το εξάρτημα, τραβήξτε το από το
Elektromagnetiske felter (EMF)
Haartrockner ( ).
στεγνωτήρα.
involved. Children shall not play with
• Um das Volumen und die Spannkraft Ihrer Locken zu verbessern,
Apparatet overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske
για απαλή
2 Ρυθμίστε το διακόπτη ροής αέρα ( ) στη θέση
setzen
Sie
den
Diffusor
für
extra
Volumen
(
)
auf
den
the appliance. Cleaning and user
felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til
ροή αέρα και στάιλινγκ, ή στη θέση
για ισχυρή ροή αέρα και
Haartrockner ( ).
instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret
γρήγορο στέγνωμα. Πιέστε το κουμπί Turbo ( ) για μεγαλύτερη
• Zum Abnehmen wird der Aufsatz einfach vom Haartrockner
maintenance shall not be made by
på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
ροή αέρα.
abgezogen.
children without supervision.
3 Ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας ( ) στη θέση για πολύ
für einen sanften
2 Stellen Sie den Gebläseschalter ( ) auf
Miljø
ζεστή ροή αέρα, στη θέση
για ζεστή ροή αέρα ή στη θέση
• For additional protection, we advise
Luftstrom und einfaches Styling oder auf
für einen starken
για κρύα ροή αέρα. Πιέστε το κουμπί βολής κρύου αέρα ( ) για
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
Luftstrom und schnelles Trocknen. Drücken Sie die Turbotaste
you to install a residual current device komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
ροή κρύου αέρα για να σταθεροποιήσετε το στυλ σας.
( ) für zusätzlichen Luftstrom.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset
• Φυσούνα:
3 Stellen Sie den Temperaturschalter ( ) auf für heißen Luftstrom,
(RCD) in the electrical circuit that
affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv
auf
für warmen Luftstrom oder auf
für kalten Luftstrom.
»»Για να δώσετε όγκο στη ρίζα, βάλτε τις ακίδες της φυσούνας
2012/19/EC.
supplies the bathroom. This RCD
μέσα στα μαλλιά σας και κάντε κυκλικές κινήσεις.
•
»»Για μακριά μαλλιά, απλώστε τούφες μαλλιών πάνω στη
φυσούνα ή χτενίστε τα μαλλιά σας προς τα κάτω με τις ακίδες
της.
»»Για να σταθεροποιήσετε το φορμάρισμα σε σγουρά ή σπαστά
μαλλιά, κρατήστε τη φυσούνα σε απόσταση 10-15 εκ. και
αφήστε τα μαλλιά να στεγνώσουν σταδιακά.
Μετά τη χρήση:
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την
πρίζα.
2 Τοποθετήστε τον σε μια αντιθερμική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
3 Αφαιρέστε τη γρίλια εισόδου αέρα ( ) από τη συσκευή για να
απομακρύνετε τρίχες και σκόνη.
»»Για να αφαιρέσετε τη γρίλια εισόδου αέρα, πιέστε ταυτόχρονα
τις θέσεις στήριξης αντίχειρα στην αριστερή και τη δεξιά
πλευρά της και τραβήξτε τη από τη συσκευή.
»»Για να επανατοποθετήσετε τη γρίλια εισόδου αέρα, πιέστε
ταυτόχρονα τις θέσεις στήριξης αντίχειρα στην αριστερή και
τη δεξιά πλευρά της γρίλιας εισόδου αέρα και πιέστε τη πάνω
στη συσκευή.
4 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.
5 Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από
τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι
για κρέμασμα ( ).
3
Εγγύηση και σέρβις
Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips
στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το
τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε
στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre
el producto en www.philips.com/welcome.
1Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
• ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
• Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después
de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el
aparato esté apagado.
• ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del
agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros
recipientes que contengan agua.
• Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
• Si el aparato se calienta en exceso, se apaga
automáticamente. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe
durante unos minutos. Antes de encender de nuevo el aparato,
compruebe las rejillas para asegurarse de que no estén obstruidas
con pelusas, pelos, etc.
• Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por
Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por
personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
• Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de
forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
• Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito
que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual
(RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que
no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.
• Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos por
las rejillas de aire.
• No bloquee nunca las rejillas del aire.
• Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en
el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
• No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en
este manual.
• No utilice el aparato sobre cabello artificial.
• Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red
eléctrica.
• No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que
Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada
su garantía.
• No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
• Espere a que se enfríe el aparato antes de guardarlo.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Medioambiental
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en
un producto indica que éste cumple la directiva europea 2012/19/EU.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y
electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de los productos
antiguos con la basura doméstica normal. El reciclado correcto del
producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para
el medioambiente y la salud de las personas.
2
Secado del cabello
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
• Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora
( ) en el secador ( ).
• Para dar volumen y vitalidad a los rizos, coloque el difusor de
volumen ( ) en el secador ( ).
• Para desconectar el accesorio del secador, tire de él.
para que el
2 Ponga el botón de flujo de aire ( ) en la posición
aire sea suave y dar forma, o bien, en la posición
para que el aire
sea más fuerte y el cabello se seque antes. Pulse el botón turbo ( )
para mayor flujo de aire.
3 Ponga el botón de temperatura ( ) en la posición para flujo de
aire caliente, en la posición
para flujo de aire templado o en la
posición
para flujo de aire frío. Pulse el botón de chorro de aire
frío ( ) para que el aire sea frío y fije el peinado.
• Difusor de volumen:
»»Para añadir volumen desde las raíces, introduzca las púas en el
cabello y haga movimientos rotatorios.
»»Para el pelo largo, reparta mechones de pelo en la parte superior
del difusor o peine el pelo hacia abajo con las púas.
»»Para fijar el peinado rizado u ondulado, mantenga el difusor a una
distancia de 10-15 cm para que se seque poco a poco.
Después del uso:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquelo en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
3 Desmonte la rejilla de entrada de aire ( ) del aparato para eliminar
los pelos y el polvo.
»»Para quitar la rejilla de entrada de aire, presione simultáneamente
en los dos puntos de agarre situados a ambos lados de la rejilla, y
tire de ésta para sacarla del aparato.
»»Para volver a montar la rejilla de entrada de aire, presione
simultáneamente en los dos puntos de agarre situados a ambos
lados de la rejilla, y empuje ésta para encajarla en el aparato.
4 Limpie el aparato con un paño húmedo.
5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
guardarlo colgándolo por su anilla ( ).
3
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web
de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en
su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome.
1Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
• VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
• Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä, vaikka virta olisi
katkaistu.
• VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun,
altaan tai muiden vesiastioiden lähellä.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
• Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa automaattisesti. Irrota laite
pistorasiasta ja anna sen jäähtyä muutama minuutti. Ennen kuin
käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta, ettei ritilään ole kertynyt
esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
• Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei
pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
• Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on
oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.
• Älä työnnä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä, ettet
saa sähköiskua.
• Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa peittää.
• Varmista ennen laitteen liittämistä, että laitteeseen merkitty jännite
vastaa paikallista jännitettä.
• Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
• Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
• Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä sitä ilman valvontaa.
• Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
• Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
• Anna laitteen jäähtyä ennen säilytykseen asettamista.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella.
Ympäristö
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote
kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU
soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit
ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja henkilöhaittoja.
2
Hiusten kuivaaminen
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
• Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä keskityssuuttimen ( )
hiustenkuivaimeen ( ).
• Voit lisätä runsautta ja ilmavuutta kiinnittämällä diffuusorin
( ) hiustenkuivaimeen ( ).
• Voit irrottaa lisäosan vetämällä sen irti hiustenkuivaimesta.
kevyttä
2 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin ( ) asentoon
puhallusta ja muotoilua varten tai asentoon
voimakasta puhallusta
ja nopeaa kuivausta varten. Voit voimistaa puhallusta painamalla
turbopainiketta ( ).
3 Aseta lämpötilakytkin ( ) asentoon kuumaa puhallusta, asentoon
lämmintä puhallusta tai asentoon
viileää puhallusta varten.
Paina viileän puhallusilman painiketta ( ) ja viimeistele kampaus
viileällä puhallusilmalla.
• Diffuusori:
»»Kun haluat kuohkeutta hiusten tyveen, aseta tapit hiuksiin ja tee
laitteella kiertoliikettä.
»»Jos hiukset ovat pitkät, levitä suortuvia diffuusorin päälle tai
kampaa hiuksia diffuusorin tapeilla.
»»Voit viimeistellä kiharat hiukset pitämällä diffuusoria
10-15 cm:n päässä, jotta hiukset kuivuvat vähitellen.
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Irrota ilmanottoritilä ( ) laitteesta ja poista hiukset ja pöly.
»»Irrota ilmanottoritilä painamalla samanaikaisesti ritilän kummallakin
puolella olevia painikkeita ja vetämällä ritilä laitteesta.
»»Kiinnitä ilmanottoritilä painamalla samanaikaisesti ritilän
kummallakin puolella olevia painikkeita ja painamalla ritilä takaisin
laitteeseen.
4 Puhdista laite kostealla liinalla.
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ( ).
3
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Français
Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter
pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à
l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
1Important
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
• AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet appareil à proximité d’une
source d’eau.
• Si vous utilisez l’appareil dans une salle de bains, débranchez-le après
utilisation car la proximité d’une source d’eau constitue un risque,
même lorsque l’appareil est hors tension.
• AVERTISSEMENT : n’utilisez pas l’appareil près d’une
baignoire, d’une douche, d’un lavabo ni de tout autre
récipient contenant de l’eau.
• Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
• Lorsque l’appareil est en surchauffe, il se met
automatiquement hors tension. Débranchez l’appareil et laissez-le
refroidir quelques minutes. Avant de remettre l’appareil sous tension,
assurez-vous que les grilles ne sont pas obstruées par de la poussière,
des cheveux, etc.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien
qualifié afin d’éviter tout accident.
Italiano
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou
plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu des instructions quant à
l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des
dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le
nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants
sans surveillance.
• Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l’appareil sur une
prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA
dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
• N’insérez aucun objet métallique dans les grilles d’air au risque de
vous électrocuter.
• N’obstruez jamais les grilles d’air.
• Avant de brancher l’appareil, assurez-vous que la tension indiquée
sur l’appareil correspond bien à la tension secteur locale.
• N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui qui est indiqué
dans ce manuel.
• N’utilisez pas l’appareil sur cheveux artificiels.
• Lorsque l’appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans
surveillance.
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant ou
n’ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L’utilisation
de ce type d’accessoires ou de pièces entraîne l’annulation de la
garantie.
• N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
• Attendez que l’appareil ait refroidi avant de le ranger.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies
sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé
correctement et conformément aux instructions de ce manuel
d’utilisation.
Environnement
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier
est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils
avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de l’ancien
produit permet de préserver l’environnement et la santé.
2
Séchage des cheveux
1 Branchez la fiche sur la prise d’alimentation.
• Pour un séchage précis, fixez le concentrateur d’air ( ) sur le
sèche-cheveux ( ).
• Pour donner du volume à vos boucles et de la souplesse à vos
cheveux, fixez le diffuseur de volume ( ) sur le sèche-cheveux
( ).
• Pour retirer l’accessoire, tirez dessus pour le séparer du sèchecheveux.
(flux d’air modéré pour la mise en
2 Réglez le flux d’air ( ) sur
forme) ou
(flux d’air puissant pour un séchage rapide). Appuyez
sur le bouton Turbo ( ) pour obtenir un flux d’air supplémentaire.
3 Réglez la température ( ) sur (air chaud), (air modéré) ou
(air froid). Appuyez sur le bouton du flux d’air froid ( ) pour
fixer votre mise en forme.
• Diffuseur de volume :
»»Pour donner du volume à vos cheveux dès la racine, placez les
broches dans vos cheveux et effectuez des mouvements de
rotation.
»»Pour les cheveux longs, placez des mèches de cheveux sur le
haut du diffuseur ou peignez les cheveux vers le bas à l’aide des
broches.
»»Pour fixer la mise en forme des cheveux bouclés ou ondulés,
maintenez le diffuseur à une distance de 10-15 cm afin de les
laisser sécher progressivement.
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Détachez la grille d’entrée d’air ( ) de l’appareil pour retirer les
cheveux et la poussière.
»»Pour détacher la grille d’entrée d’air, appuyez simultanément sur
les manettes situées à gauche et à droite de la grille d’entrée d’air,
puis détachez la grille d’entrée d’air de l’appareil.
»»Pour remettre la grille d’entrée d’air en place, appuyez
simultanément sur les manettes situées à gauche et à droite de la
grille d’entrée d’air, puis appuyez sur cette dernière pour la fixer
sur l’appareil.
4 Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière. Vous
pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de suspension
( ).
3
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de
votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant
sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’y a pas de
Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre
revendeur Philips.
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
•
1Importante
•
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
• AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di
acqua.
• Quando l’apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l’uso
poiché la vicinanza all’acqua rappresenta un rischio
anche quando il sistema è spento.
• AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in
prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri
recipienti contenenti acqua.
• Dopo l’utilizzo, scollegare sempre l’apparecchio.
• Se l’apparecchio si surriscalda, si spegne automaticamente. Scollegare
l’apparecchio e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti. Prima di
accendere nuovamente l’apparecchio, controllare che le griglie non
siano ostruite da lanugine, capelli, ecc...
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da
Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone
qualificate al fine di evitare possibili danni.
• Quest’apparecchio può essere usato da bambini di età superiore
agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che
tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare
l’apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite
da bambini senza la supervisione di un adulto.
• Per una sicurezza maggiore, è consigliabile installare un dispositivo
RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua)
all’interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno.
Tale dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua
nominale non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio
installatore.
• Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti
metallici nelle griglie di aerazione.
• Non bloccare mai le griglie di aerazione.
• Prima di collegare l’apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su
quest’ultimo corrisponda a quella locale.
• Non utilizzare l’apparecchio per scopi non descritti nel presente
manuale.
• Non utilizzare l’apparecchio su capelli artificiali.
• Quando l’apparecchio è collegato all’alimentazione, non lasciarlo mai
incustodito.
• Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure
componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di
utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
• Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
• Lasciare raffreddare l’apparecchio prima di riporlo.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo
quanto riportato nel manuale di istruzioni, l’apparecchio risulta sicuro in
conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
Ambiente
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e
componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con
una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea
2012/19/EU.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti
elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i
vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei
prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili
danni alla salute.
2
Asciugatura dei capelli
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
• Per una perfetta asciugatura, collegare il concentratore ( )
all’asciugacapelli ( ).
• Per aumentare i ricci e donare volume ai capelli, collegare il
diffusore ( ) all’asciugacapelli ( ).
• Per rimuovere l’accessorio, estrarlo dall’asciugacapelli.
per un flusso d’aria
2 Regolare l’interruttore del flusso d’aria ( ) su
e un’acconciatura delicati o su
per un flusso d’aria potente e
un’asciugatura veloce. Premere il pulsante turbo ( ) per un getto
d’aria supplementare.
3 Regolare l’interruttore della temperatura ( ) su per un flusso
d’aria calda, su
per l’aria tiepida o su
per l’aria fredda. Premere
il pulsante per il colpo d’aria fredda ( ) per fissare la piega.
• Diffusore di volume:
»»Per aumentare il volume alla radice, inserire i dentini nei capelli ed
effettuare dei movimenti rotatori.
»»In caso di capelli lunghi, stendere le ciocche sulla parte superiore
del diffusore oppure pettinare i capelli verso il basso con i dentini.
»»Per fissare la piega in caso di capelli ricci o ondulati, tenere il
diffusore a una distanza di 10-15 cm, per un’asciugatura graduale.
Dopo l’uso:
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è
completamente freddo.
3 Estrarre la griglia di ingresso dell’aria ( ) dall’apparecchio per
rimuovere capelli e polvere.
»»Per rimuovere la griglia di ingresso dell’aria, premere
simultaneamente le leve con poggiadito sul lato sinistro e destro
della griglia ed estrarla dall’apparecchio.
»»Per rimettere la griglia di ingresso dell’aria, premere
simultaneamente le leve con poggiadito sul lato sinistro e destro
della griglia ed inserirla di nuovo nell’apparecchio.
4 Pulire l’apparecchio con un panno umido.
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre
l’apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l’apposito gancio
( ).
3
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi,
visitare il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure
contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di
telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese
non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio
rivenditore Philips.
Nederlands
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
1Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
kunnen raadplegen.
• WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
• Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na
gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar
opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
• WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in
de buurt van een bad, douche, wastafel of ander
waterhoudend object.
• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
• Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het
automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat u het
apparaat weer inschakelt of de luchtroosters niet verstopt zitten met
pluizen, haar enz.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie
hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij
de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht
door kinderen te worden uitgevoerd.
Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te
installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom
voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die
niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.
Steek geen metalen voorwerpen door de luchtroosters, om
elektrische schokken te voorkomen.
Blokkeer nooit de luchtroosters.
Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het
apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven
in deze gebruiksaanwijzing.
Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is
aangesloten op het stopcontact.
Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten
of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is
het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke
bewijs.
Milieu
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en
hergebruikt.
als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet,
betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische
producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in
acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als
u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.
2
Uw haar drogen
1 Steek de stekker in een stopcontact.
• Voor nauwkeurig drogen kunt u de concentrator ( ) op de föhn
( ) bevestigen.
• Voor meer volume in uw krullen en een veerkrachtig kapsel
bevestigt u de volumediffuser ( ) op de föhn ( ).
• Om het hulpstuk te verwijderen, trekt u het van de föhn af.
voor een zachte
2 Zet de luchtstroomschakelaar ( ) op
luchtstroom en langzame styling, of op
voor een sterke
luchtstroom en snel drogen. Druk op de turboknop ( ) voor een
extra sterke luchtstroom.
3 Zet de temperatuurknop ( ) op voor een hete luchtstroom,
op
voor een warme luchtstroom, of op
voor een koude
luchtstroom. Druk op de CoolShot-knop ( ) voor een koele
luchtstroom voor het fixeren van uw kapsel.
• Volumediffuser:
»»Als u meer volume bij de haarwortels wilt, steekt u de pinnen in
uw haar en maakt u draaiende bewegingen.
»»Als u lang haar hebt, kunt u lokken uitspreiden over de bovenkant
van de diffuser of het haar met de pinnen kammen van de wortels
naar de punten.
»»Voor krullend of golvend haar houdt u de diffuser op een afstand
van 10 tot 15 cm van het haar, zodat het geleidelijk kan drogen.
Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is
afgekoeld.
3 Neem het luchtinlaatrooster ( ) van het apparaat om haar en stof
te verwijderen.
»»Om het luchtinlaatrooster te verwijderen, drukt u tegelijkertijd op
de duimsteunen aan de linkerkant en aan de rechterkant van het
luchtinlaatrooster en trekt u het van het apparaat.
»»Om het luchtinlaatrooster weer te bevestigen, drukt u
tegelijkertijd op de duimsteunen aan de linkerkant en aan de
rechterkant van het luchtinlaatrooster en drukt u het op het
apparaat.
4 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt
het apparaat ook aan het ophangoog ( ) hangen.
3
Garantie en service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips
Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre
in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full
nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
1Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
• ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
• Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk.
Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet
er slått av.
• ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj,
håndvasker eller andre elementer som inneholder
vann.
• Koble alltid fra apparatet etter bruk.
• Hvis apparatet overopphetes, slår det seg av automatisk. Trekk ut
støpselet på apparatet, og la det avkjøles noen minutter. Kontroller at
gitrene ikke er blokkert av lo, hår osv. før du slår på apparatet igjen.
• Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
• Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer
med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får
instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med
apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten
tilsyn.
• Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en
lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner
badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som
ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.
• Ikke stikk metallgjenstander inn i gitrene. Det kan føre til elektrisk
støt.
• Ikke blokker luftinntaket.
• Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
• Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i
denne veiledningen.
• Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
• Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten
tilsyn.
• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips
ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler,
blir garantien ugyldig.
• Ikke surr ledningen rundt apparatet.
• Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette apparatet overholder alle standarder som gjelder
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i
samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Miljø
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av
svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når symbolet med søppelbøtten med kryss over følger med et produkt,
betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2012/19/EU.
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til
gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kaster gamle produkter på riktig
måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
2
Tørke håret
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
• For presisjonstørking fester du munnstykket for konsentrert luft
( ) på føneren ( ).
• Når du vil gi mer volum til krøller og få mer spenst, fester du
volum-diffuseren ( ) på hårføneren ( ).
• Når du vil ta av tilbehøret, trekker du det av hårføneren.
for svak luftstrøm og styling, eller til
2 Sett luftstrømbryteren ( ) til
for sterk luftstrøm og rask tørking. Trykk på Turbo-knappen ( )
for ekstra luftstrøm.
3 Sett temperaturbryteren ( ) til for ekstra varm luftstrøm,
for varm luftstrøm eller
for kjølig luftstrøm. Trykk på knappen for
kaldluft ( ) for kjølig luftstrøm for å fiksere frisyren.
• Volum-diffuser:
»»Når du vil tilføre volum ved røttene, setter du pinnene inn i håret
og gjør roterende bevegelser.
»»For langt hår sprer du deler av håret på diffuseren eller grer håret
nedover med pinnene.
»»Når du vil fiksere frisyren for krøllete eller bølget hår, holder du
diffuseren cirka 10–15 cm unna for å la håret tørke gradvis.
Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Ta luftinntaksgitteret ( ) av apparatet for å fjerne hår og støv.
»»Når du vil fjerne luftinntaksgitteret, må du trykke på
tommelstøttene på venstre og høyre side av luftinntaksgitteret
samtidig og dra luftinntaksgitteret av apparatet.
»»Når du vil sette luftinntaksgitteret på igjen, må du trykke på
tommelstøttene på venstre og høyre side av luftinntaksgitteret
samtidig og trykke luftinntaksgitteret fast på apparatet.
4 Rengjør apparatet med en fuktig klut.
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge
det i hengeløkken ( ).
3
Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, eller hvis det har oppstått problemer, kan
du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt
med Philips’ kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i
garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du
gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu
produto em: www.philips.com/welcome.
1Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
• AVISO: não utilize este aparelho perto de água.
• Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o
da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água
apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
• AVISO: não utilize este aparelho perto de banheiras,
chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que
contenham água.
• Desligue sempre da corrente após cada utilização.
• Se o aparelho aquecer excessivamente, desliga-se
automaticamente. Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer durante
alguns minutos. Antes de voltar a ligar o aparelho, verifique as grelhas
e certifique-se de que não estão bloqueadas com pêlos, cabelos, etc.
• Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento,
caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido
alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar
com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem
ser efectuadas por crianças sem supervisão.
• Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo
de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a
casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal
não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
• Não introduza objectos metálicos nas grelhas de ar para evitar
choques eléctricos.
• Nunca obstrua as grelhas de ventilação.
• Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no
mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
• Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste
manual.
• Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
• Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à
corrente.
• Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou
que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
• Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
• Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho cumpre com todas as normas relativas a campos
electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo
com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho
pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas
disponíveis actualmente.
Ambiente
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e
reutilizados.
Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima
constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela
Directiva Europeia 2012/19/UE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos
eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os
seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação
correcta do seu antigo produto evita potenciais consequências nocivas
para o ambiente e para a saúde pública.
2
Secar o cabelo
1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
• Para uma secagem mais precisa, encaixe o concentrador de calor
( ) no secador ( ).
• Para aumentar o volume em cabelos encaracolados e dar um
estilo solto, encaixe o difusor ( ) no secador ( ).
• Para desencaixar um acessório, retire-o do aparelho.
para obter um
2 Ajuste o interruptor do fluxo do ar ( ) para
fluxo de ar reduzido e modelar ou
para obter um fluxo de ar
mais forte e secagem rápida. Prima o botão Turbo ( ) para um
fluxo de ar adicional.
3 Ajuste o interruptor de temperatura ( ) para para obter um
fluxo de ar quente, para
para um fluxo de ar morno ou
para
um fluxo de ar frio. Prima o botão de ar frio ( ) para obter um
fluxo de ar frio para fixar o seu penteado.
• Difusor de volume:
»»Para dar mais volume na raíz do cabelo, introduza os pinos no
seu cabelo e faça movimentos rotativos.
»»Se o cabelo for comprido, divida-o em secções na parte superior
do difusor ou penteie o cabelo com os pinos, com a cabeça
voltada para baixo.
»»Para fixar o penteado para cabelo encaracolado ou ondulado,
segure o difusor a uma distância de 10 a 15 cm do cabelo, de
modo a que este seque gradualmente.
Após a utilização:
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Retire a grelha de entrada de ar ( ) do aparelho para remover a
acumulação de cabelos e pó.
»»Para remover a grelha de entrada de ar, prima em simultâneo
os suportes do lado esquerdo e direito da mesma e retire-a do
aparelho.
»»Para voltar a colocar a grelha de entrada de ar, prima em
simultâneo os suportes do lado esquerdo e direito da mesma e
coloque-a no aparelho.
4 Limpe o aparelho com um pano húmido.
5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo
pendurando-o com argola de suspensão ( ).
3
Garantia e assistência
Caso necessite de informações ou tenha algum problema, visite o
Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de
Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone
encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro
de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante
Philips.
Svenska
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
Philips support.
1Viktigt!
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
spara den för framtida bruk.
• VARNING: Använd inte den här apparaten nära vatten.
• Om du använder apparaten i ett badrum måste du dra ut kontakten
efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten
är avstängd.
• VARNING: Använd inte apparaten i närheten av
badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller
vatten.
• Dra alltid ut nätsladden efter användning.
• Om apparaten blir överhettad stängs den av
automatiskt. Dra ut apparatens stickkontakt och låt den svalna ett par
minuter. Innan du slår på apparaten igen måste du kontrollera gallren
så att de inte har täppts till av ludd, hår eller dylikt.
• Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
• Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre
och av med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om
hur apparaten används så länge de övervakas och får instruktioner
angående säker användning och förstår riskerna som medföljer. Barn
ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska
inte göra av barn utan vuxens tillsyn.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en
jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet.
Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30
mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
• För inte in metallföremål i luftgallren eftersom det medför risk för
elektriska stötar.
• Blockera aldrig luftgallren.
• Innan du ansluter apparaten kontrollerar du att spänningen som
anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen.
• Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs
i den här användarhandboken.
• Använd inte apparaten på konstgjort hår.
• Lämna aldrig apparaten obevakad när den är ansluten till elnätet.
• Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar
som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du
använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
• Linda inte nätsladden runt apparaten.
• Vänta tills apparaten har svalnat innan du lägger undan den.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält
(EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna
i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de
vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Miljö
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material
och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på
produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska
direktivet 2012/19/EU.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det
vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt
sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och
hälsa.
2
Torka håret
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
• För noggrann torkning monterar du fönmunstycket ( ) på
hårtorken ( ).
• Om du vill öka volymen för lockar och spänstiga frisyrer monterar
du volymmunstycket ( ) på hårtorken ( ).
• Om du vill ta bort munstycket drar du av det från hårtorken.
för mjukt luftflöde och
2 Ställ in reglaget för luftflöde ( ) på
styling eller på
för kraftigt luftflöde och snabb torkning. Tryck på
turboknappen ( ) för extra luftflöde.
3 Ställ in temperaturreglaget ( ) på för hett luftflöde, för varmt
luftflöde eller
för kallt luftflöde. Tryck på knappen för kall luft ( )
för kallt luftflöde för att forma din frisyr.
• Volymmunstycke:
»»För att få extra volym vid rötterna sticker du in piggarna i håret
och gör roterande rörelser.
»»För att forma långt hår sprider du ut hårsektioner på
volymmunstycket eller kammar håret nedåt med piggarna.
»»När du formar lockigt eller vågigt hår håller du volymmunstycket
på 10-15 cm avstånd och låter håret torka gradvis.
Efter användning:
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Ta bort gallret till luftintaget ( ) från apparaten så att du kan ta bort
hår och damm.
»»Ta bort gallret till luftintaget genom att trycka på tumstöden på
vänster och höger sida av gallret samtidigt och dra loss gallret från
apparaten.
»»Sätt tillbaka gallret till luftintaget genom att trycka på tumstöden
på vänster och höger sida av gallret samtidigt och tryck fast gallret
på apparaten.
4 Rengör apparaten med en fuktig trasa.
5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
upp den i upphängningsöglan ( ).
3
Garanti och service
Om du behöver information eller har problem kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt
land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon
kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş geldiniz! Philips
tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için
www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.
1Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha
sonra yeniden başvurmak için saklayın.
• UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
• Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından,
cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini prizden çekin.
• UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların,
lavaboların ve suyla dolu başka kapların yakınında
çalıştırmayın.
• Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
• Cihaz aşırı ısınırsa otomatik olarak kapanır. Cihazın
fişini prizden çekerek birkaç dakika soğuması için bekleyin. Cihazı
tekrar çalıştırmadan önce, giriş deliklerinin tüy, saç, vb nedeniyle
tıkanmadığından emin olun.
• Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
• Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlaması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, nezaret edilmeyen
çocuklarca yapılmamalıdır.
• Ek koruma için banyonun elektrik devresine bir rezidüel akım koruma
cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu rezidüel akım koruma
cihazının rezidüel çalışma akımı değeri 30mA’dan yüksek olmamalıdır.
Kurulumu yapan kişiye danışın.
• Elektrik çarpması riski bulunduğundan hava ızgaralarına metal cisimler
sokmayın.
• Hava ızgaralarını kesinlikle engellemeyin.
• Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin
yerel şebeke gerilimiyle ayını olduğundan emin olun.
• Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
• Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
• Cihaz güce bağlandığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın.
• Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye
edilmeyen aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar
veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.
• Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
• Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu cihaz elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara
uygundur. Usulüne ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun
olarak kullanıldığında, bugünün bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı
güvenlidir.
Çevre
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek
kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması,
söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında
olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz
yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal
evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz
etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
2
Saç kurutma
1 Fişi elektrik prizine takın.
• Tam kurutma için, yoğunlaştırıcıyı ( ) saç kurutma makinesine
takın ( ).
• Buklelere ve canlı saç stiline hacim vermek için, hacim difüzörünü
( ) saç kurutma makinesine ( ) takın.
• Ek parçayı çıkarmak için saç kurutma makinesinden çekin.
2 Hava akışı anahtarını ( ), hafif hava akışı ve şekillendirme için ,
güçlü hava akışı ve hızlı kurutma için
konumuna getirin. Ekstra
hava akışı için Turbo düğmesine ( ) basın.
3 Sıcaklık anahtarını ( ) sıcak hava akışı için , ılık hava akışı için ,
soğuk hava akışı için ise
konumuna getirin. Saç şeklinizi sabitlemek
amacıyla soğuk hava akışı için Soğuk üfleme düğmesine ( ) basın.
• Hacim difüzörü:
»»Köklere hacim vermek için pimleri saçınıza takın ve çevirme
hareketleri yapın.
»»Uzun saçta, saçı kısım kısım difüzörün üst kısmına yayın veya
pimlerle aşağıya doğru bukle yapın.
»»Kıvırcık veya dalgalı saçı şekillendirmek için, difüzörü 10-15 cm
mesafede tutun ve aşama aşama kurutun.
Kullanımdan sonra:
1 Cihazı kapatıp fişi prizden çekin.
2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
3 Hava giriş ızgarasını ( ) cihazdan çıkararak saç ve tozu temizleyin.
»»Hava giriş ızgarasını çıkarmak için, ızgaranın sağ ve sol tarafındaki
düğmelere aynı anda basın ve ızgarayı çekerek cihazdan çıkarın.
»»Hava giriş ızgarasını tekrar takmak için, ızgaranın sağ ve sol
tarafındaki düğmelere aynı anda basın ve ızgarayı bastırarak cihaza
takın.
4 Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
5 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca asma halkasından
( ) asarak da saklayabilirsiniz.
3
Garanti ve servis
Bilgiye ihtiyacınızı varsa veya bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen
www.philips.com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya
ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numaralarını
dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri
Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.
Italiano
Nederlands
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul
sito: www.philips.com/welcome.
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full
nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
1Importante
1Belangrijk
1Viktig
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
kunnen raadplegen.
• WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
• Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na
gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van
water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is
uitgeschakeld.
• WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in
de buurt van een bad, douche, wastafel of ander
waterhoudend object.
• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar
en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht
of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het
apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen
niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
• Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat
op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke
netspanning.
• Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven
in deze gebruiksaanwijzing.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is
aangesloten op het stopcontact.
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten
of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
• Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
• Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
• Wees zeer voorzichtig bij gebruik van het apparaat. Het kan
bijzonder heet zijn. Houd het handvat alleen vast als andere
onderdelen heet zijn en vermijd contact met de huid.
• Plaats het apparaat altijd met de standaard op een hittebestendige,
stabiele, vlakke ondergrond. Laat de hete verwarmingsplaten nooit
in contact komen met de ondergrond of met ander brandbaar
materiaal.
• Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de hete delen van
het apparaat.
• Houd het apparaat uit de buurt van brandbare voorwerpen en
materialen als het is ingeschakeld.
• Dek het apparaat nooit af als het heet is (bijv. met een handdoek of kleding).
• Gebruik het apparaat alleen op droog haar. Bedien het apparaat niet
met natte handen.
• Houd de verwarmingsplaten schoon en vrij van stof en
stylingproducten zoals mousse, haarlak en gel. Gebruik het apparaat
nooit in combinatie met stylingproducten.
• De verwarmingsplaten hebben een coating. Deze laag kan in de loop
der tijd langzaam wegslijten. Dit heeft echter geen invloed op de
prestaties van het apparaat.
• De verwarmingsplaten van het apparaat kunnen verkleuringen
vertonen bij gebruik met gekleurd haar. Raadpleeg voor gebruik met
kunsthaar de distributeur.
• Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd
servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een
onbevoegde persoon kan leiden tot een bijzonder gevaarlijke situatie
voor de gebruiker.
• Steek geen metalen voorwerpen in de openingen, om elektrische
schokken te voorkomen.
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
• ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
• Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk.
Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
• ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller
andre elementer som inneholder vann.
• Koble alltid fra apparatet etter bruk.
• Hvis apparatet overopphetes, slår det seg av automatisk. Trekk ut
støpselet på apparatet, og la det avkjøles noen minutter. Kontroller
at gitrene ikke er blokkert av lo, hår osv. før du slår på apparatet
igjen.
• Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
• Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer
med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får
instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med
apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten
tilsyn.
• Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
• Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i
denne veiledningen.
• Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten
tilsyn.
• Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips
ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler,
blir garantien ugyldig.
• Ikke surr ledningen rundt apparatet.
• Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
• Vær forsiktig når du bruker apparatet siden det kan være svært
varmt. Bare hold i håndtaket ettersom andre deler er varme og ikke
må tas på.
• Sett alltid apparatet i stativet på en varmebestandig, stabil og jevn
overflate. De varme varmeplatene må aldri komme borti overflaten
eller annet brennbart materiale.
• Unngå at strømledningen kommer i kontakt med de varme delene
av apparatet.
• Hold apparatet unna brennbare gjenstander og brennbart materiale
når det er slått på.
• Ikke dekk apparatet til med noe (for eksempel et håndkle eller
klesplagg) når det er varmt.
• Apparatet skal bare brukes på tørt hår. Ikke bruk apparatet med våte
hender.
• Hold alltid varmeplatene rene og fri for støv og stylingprodukter
som skum, spray og gelé. Bruk aldri apparatet i kombinasjon med
friseringsprodukter.
• Varmeplatene har belegg. Dette belegget kanskje sakte slites over tid.
Dette påvirker ikke ytelsen til apparatet.
• Hvis apparatet brukes på farget hår, kan varmeplatene bli flekkete.
Spør alltid distributøren før du bruker det på kunstig hår.
• Ta alltid med apparatet til et servicesenter som er autorisert av
Philips, for undersøkelse eller reparasjon. Reparasjoner som er utført
av ukvalifiserte personer, kan skape svært farlige situasjoner for
brukeren.
• Ikke stikk metallgjenstander inn i åpningene. Det kan føre til elektrisk
støt.
• Lorsque l’appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans
surveillance.
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant ou
n’ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L’utilisation
de ce type d’accessoires ou de pièces entraîne l’annulation de la
garantie.
• N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
• Attendez que l’appareil ait refroidi avant de le ranger.
• Cet appareil peut être extrêmement chaud ; soyez particulièrement
vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez uniquement la poignée car
les autres parties sont chaudes et évitez tout contact avec la peau.
• Placez toujours l’appareil sur son support sur une surface plane
et stable résistant à la chaleur. Les plaques chauffantes ne doivent
jamais être en contact avec la surface ou d’autres matériaux
inflammables.
• Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne soit pas en contact avec
les parties chaudes de l’appareil.
• Ne laissez pas l’appareil à proximité d’objets et matériaux
inflammables lorsqu’il est allumé.
• Ne couvrez jamais l’appareil (par exemple d’une serviette ou d’un
vêtement) lorsqu’il est chaud.
• Utilisez l’appareil uniquement sur cheveux secs. N’utilisez pas
l’appareil si vous avez les mains mouillées.
• Les plaques chauffantes doivent être propres et ne doivent
comporter aucune trace de poussières, ni de produits coiffants
du type mousse, spray ou gel. N’utilisez jamais l’appareil avec des
produits coiffants.
• Les plaques chauffantes présentent un revêtement. Ce revêtement
peut présenter une usure normale au fil du temps. Ce phénomène
n’affecte toutefois pas les performances de l’appareil.
• Si vous utilisez l’appareil sur cheveux colorés, il est possible que les
plaques chauffantes se tachent. Avant d’utiliser l’appareil sur des
cheveux artificiels, consultez toujours leur distributeur.
• Confiez toujours l’appareil à un Centre Service Agréé Philips pour
vérification ou réparation. Toute réparation par une personne non
qualifiée peut s’avérer dangereuse pour l’utilisateur.
• N’insérez aucun objet métallique dans les ouvertures au risque de
vous électrocuter.
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
• AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di
acqua.
• Quando l’apparecchio viene usato in bagno,
scollegarlo dopo l’uso poiché la vicinanza all’acqua
rappresenta un rischio anche quando il sistema è
spento.
• AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio
in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti
contenenti acqua.
• Dopo l’utilizzo, scollegare sempre l’apparecchio.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da
Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone
qualificate al fine di evitare possibili danni.
• Quest’apparecchio può essere usato da bambini di età superiore
agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che
tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare
l’apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite
da bambini senza la supervisione di un adulto.
• Prima di collegare l’apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su
quest’ultimo corrisponda a quella locale.
• Non utilizzare l’apparecchio per scopi non descritti nel presente
manuale.
• Quando l’apparecchio è collegato all’alimentazione, non lasciarlo mai
incustodito.
• Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure
componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di
utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
• Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
• Lasciare raffreddare l’apparecchio prima di riporlo.
• Prestare la massima attenzione durante l’uso dell’apparecchio poiché
potrebbe essere estremamente caldo. Utilizzare esclusivamente
l’apposita impugnatura poiché le altre parti sono calde ed evitare il
contatto con la pelle.
• Appoggiare sempre l’apparecchio sull’apposito supporto,
posizionandolo su una superficie piana, stabile e termoresistente.
Le piastre riscaldanti non devono mai toccare la superficie o altro
materiale infiammabile.
• Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti
surriscaldate dell’apparecchio.
• Tenere l’apparecchio acceso lontano da oggetti e materiali
infiammabili.
• Non coprire mai l’apparecchio (ad esempio con un asciugamano o
un indumento) quando è caldo.
• Utilizzare l’apparecchio solo su capelli asciutti. Non utilizzare
l’apparecchio con le mani bagnate.
• Assicurarsi che le piastre riscaldanti siano pulite e prive di polvere
e residui di prodotti modellanti come mousse, spray o gel. Non
utilizzare mai l’apparecchio insieme a prodotti modellanti.
• Le piastre riscaldanti sono dotate di rivestimento. Quest’ultimo
è soggetto a usura nel corso del tempo. Questo, tuttavia, non
compromette le prestazioni dell’apparecchio.
• Se l’apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, le piastre riscaldanti
potrebbero macchiarsi. Prima di utilizzarlo su capelli artificiali,
consultare sempre il produttore.
• Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro
servizi autorizzato da Philips. La riparazione da parte di persone non
qualificate potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità dell’utente.
• Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti
metallici nelle aperture.
Champs électromagnétiques (CEM)
Campi elettromagnetici (EMF)
Elektromagnetische velden (EMV)
Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies
sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé
correctement et conformément aux instructions de ce manuel
d’utilisation.
Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo
quanto riportato nel manuale di istruzioni, l’apparecchio risulta sicuro in
conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is
het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke
bewijs.
d
c
b
e
a
Environnement
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier
est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils
avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de l’ancien
produit permet de préserver l’environnement et la santé.
2 Lissage de vos cheveux
1 Branchez la fiche sur la prise d’alimentation.
2 Réglez le bouton marche/arrêt ( ) sur ( ) pour mettre l’appareil
sous tension.
»» Le voyant d’alimentation ( ) s’allume.
»» Au bout de 30 secondes, l’appareil commence à chauffer.
3 Déverrouillez l’appareil en faisant glisser le verrou ( ).
4 Peignez vos cheveux et prenez une mèche de 5 cm de large
maximum afin de la lisser.
5 Placez-la entre les plaques lissantes ( ) et pressez les poignées de
l’appareil l’une contre l’autre.
6 Faites glisser l’appareil d’un seul mouvement sur toute la longueur
des cheveux (max. 5 secondes), de la racine à la pointe. N’arrêtez
pas votre mouvement pour éviter de surchauffer les cheveux.
• Pour créer des vagues, faites un demi-cercle vers l’intérieur (ou
l’extérieur) avec le lisseur, lorsque vous arrivez aux pointes.
Maintenez le lisseur en position pendant 2 à 3 secondes, puis
relâchez la mèche.
7 Au bout de 20 secondes, répétez l’étape 6 jusqu’à ce que vous
obteniez l’effet désiré.
8 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 4 à 7.
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
3 Nettoyez l’appareil et les plaques lissantes à l’aide d’un chiffon
humide.
4 Verrouillez les plaques lissantes ( ).
5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière. Vous pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de
suspension ( ).
3 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par exemple
sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez un problème,
visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com/support
ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de
garantie internationale). S’il n’y a pas de Centre Service Consommateurs
dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Norsk
Ambiente
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e
componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con
una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea
2012/19/EU.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti
elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i
vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei
prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili
danni alla salute.
2 Come lisciare i capelli
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 Impostare l’interruttore on/off ( ) su per accendere l’apparecchio.
»» La spia di accensione ( ) si illumina.
»» Dopo 30 secondi, l’apparecchio si riscalda.
3 Spostare il dispositivo di blocco ( ) per sbloccare l’apparecchio.
4 Pettinare i capelli, quindi prendere una ciocca da lisciare non più
grande di 5 cm.
5 Posizionarla tra le piastre ( ) e unire le impugnature.
6 Far scorrere la piastra per capelli lungo i capelli con un unico
movimento (max. 5 secondi) dalla radice alle punte, senza fermarsi
per evitare il surriscaldamento delle piastre.
• Per arricciare solo le punte, ruotare la piastra per capelli di mezzo
giro verso l’interno (o verso l’esterno) quando si è in prossimità
delle punte stesse. Mantenere la piastra per capelli in posizione
per 2-3 secondi quindi aprirla.
7 Dopo 20 secondi, ripetere il passaggio 6 fino ad ottenere il look
desiderato.
8 Per lisciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 4 a 7.
Dopo l’uso:
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è
completamente freddo.
3 Pulire l’apparecchio e le piastre per lisciare i capelli con un panno
umido.
4 Bloccare le piastre ( ).
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre
l’apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l’apposito anello ( ).
3 Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di
un accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web
Philips all’indirizzo www.philips.com/support oppure contattare il Centro
Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato
nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun
centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Milieu
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en
hergebruikt.
als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet,
betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische
producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in
acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als
u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.
2 Uw haar ontkrullen
1 Steek de stekker in een stopcontact.
2 Zet de aan-uitschakelaar ( ) op om het apparaat in te schakelen.
»» Het aan-uitlampje ( ) begint te branden.
»» Na 30 seconden begint het apparaat met opwarmen.
3 Schuif de ontgrendeling ( ) in de desbetreffende positie om het
apparaat te ontgrendelen.
4 Kam uw haar en pak een lok van maximaal 5 cm breed.
5 Plaats de lok tussen de ontkrulplaten ( ) en knijp de handgrepen
samen.
6 Begin bij de wortel en trek de straightener in één beweging langs
de lok naar beneden (maximaal 5 seconden) vanaf de wortels naar
de punten. Om oververhitting te voorkomen dient u tijdens deze
beweging niet te stoppen.
• Als u slagen wilt maken, draai de straightener dan bij het einde
van de haarlok een halve slag naar binnen (of buiten). Houd de
straightener 2 tot 3 seconden in deze positie en laat vervolgens
de lok los.
7 Herhaal stap 6 na 20 seconden totdat u het gewenste resultaat hebt
bereikt.
8 Herhaal stap 4 t/m 7 om de rest van het haar te ontkrullen.
Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is
afgekoeld.
3 Maak het apparaat en de ontkrulplaten schoon met een vochtige doek.
4 Vergrendel de ontkrulplaten ( ).
5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt
het apparaat ook aan het ophangoog ( ) hangen.
3 Garantie en service
Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een
hulpstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.com/support) of neem contact op met het Philips
Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre
in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette apparatet overholder alle standarder som gjelder
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i
samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Miljø
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av
svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når symbolet med søppelbøtten med kryss over følger med et produkt,
betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2012/19/EU.
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til
gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kaster gamle produkter på riktig
måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
2 Rette håret
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
2 Skyv av/på-bryteren ( ) til for å slå på apparatet.
»» Av/på-indikatoren ( ) lyser.
»» Etter 30 sekunder varmes apparatet opp.
3 Skyv lukkelåsen ( ) for å låse opp apparatet.
4 Kam håret, og ta en del som skal rettes, som ikke er bredere enn
5 cm.
5 Plasser den mellom retteplatene ( ), og trykk håndtakene sammen.
6 Dra rettetangen nedover håret uten å stoppe opp (maks.
5 sekunder) fra rot til tupp, uten å stoppe for å unngå overoppheting.
• Hvis du vil lage vipper, vrir du rettetangen en halvsirkel
innover (eller utover) når du har kommet til hårtuppene. Hold
rettetangen i den stillingen i to til tre sekunder, og slipp deretter
opp.
7 Etter 20 sekunder gjentar du trinn 6 til håret har fått ønsket
utseende.
8 Når du skal rette resten av håret, gjentar du trinn 4 til 7.
Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Rengjør apparatet og retteplatene med en fuktig klut.
4 Lås retteplatene ( )
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge
det i hengeløkken ( ).
3 Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, f.eks. om uskifting av tilbehør eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på www.philips.com/support eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen
forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu
produto em: www.philips.com/welcome.
1Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
• AVISO: não utilize este aparelho perto de água.
• Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da
corrente após a utilização, uma vez que a presença de água
apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
• AVISO: não utilize este aparelho perto de banheiras,
chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que
contenham água.
• Desligue sempre da corrente após cada utilização.
• Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento,
caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido
alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar
com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem
ser efectuadas por crianças sem supervisão.
• Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no
mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
• Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste
manual.
• Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à
corrente.
• Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes
ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar
tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
• Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
• Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
• Tenha muito cuidado ao utilizar o aparelho, pois este pode estar
extremamente quente. Segure apenas pela pega, visto que as outras
peças estão quentes, e evite o contacto com a pele.
• Coloque sempre o aparelho com o suporte numa superfície plana,
estável e resistente ao calor. As placas de aquecimento quentes
nunca devem tocar na superfície nem noutros materiais inflamáveis.
• Evite que o fio de alimentação entre em contacto com as partes
quentes do aparelho.
• Mantenha o aparelho afastado de objectos e materiais inflamáveis
quando estiver ligado.
• Nunca cubra o aparelho (p. ex., com toalhas ou roupa) quando
estiver quente.
• Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o
aparelho com as mãos molhadas.
• Mantenha as placas de aquecimento limpas e sem pó e produtos de
modelação para o cabelo como espuma, laca e gel. Nunca utilize o
aparelho em combinação com produtos de modelação do cabelo.
• As placas de aquecimento são revestidas. Este revestimento poderá
desgastar-se com o passar do tempo. No entanto, isto não afecta o
desempenho do aparelho.
• Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de
aquecimento podem ficar manchadas. Antes de o utilizar em cabelo
artificial, consulte sempre o seu distribuidor.
• Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado
da Philips para verificação ou reparação. Reparações efectuadas
por pessoas não qualificadas poderiam provocar uma situação
extremamente perigosa para o utilizador.
• Não introduza objectos metálicos nas aberturas para evitar choques
eléctricos.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho cumpre com todas as normas relativas a campos
electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo
com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho
pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas
disponíveis actualmente.
Ambiente
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e
reutilizados.
Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima
constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela
Directiva Europeia 2012/19/UE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos
eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os
seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação
correcta do seu antigo produto evita potenciais consequências nocivas
para o ambiente e para a saúde pública.
2 Alisar o seu cabelo
1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
2 Deslize o interruptor ligar/desligar ( ) para a posição para ligar o
aparelho.
»» O indicador de alimentação verde ( ) acende-se.
»» Após 30 segundos, o aparelho aquece.
3 Faça deslizar o bloqueio ( ) para desbloquear o aparelho.
4 Penteie o seu cabelo e faça uma madeixa inferior a 5 cm de largura
para alisar.
5 Coloque-a entre as placas de alisamento ( ) e aperte as pegas.
6 Deslize o alisador através do comprimento do cabelo num só
movimento (máx. 5 segundos) da raiz até às pontas, sem parar para
evitar o sobreaquecimento.
• Para criar ondulações nas pontas, rode o alisador meia volta para
dentro (ou para fora) quando este chegar às pontas do cabelo.
Segure o alisador durante 2 a 3 segundos na mesma posição e, se
seguida, solte a madeixa.
7 Após 20 segundos, repita o passo 6 até obter o aspecto desejado.
8 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 4 a 7.
Após a utilização:
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Limpe o aparelho e as placas alisadoras com um pano húmido.
4 Bloqueie as placas alisadoras ( ).
5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo
pendurando-o com argola de suspensão ( ).
3 Garantia e assistência
Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um
acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em
www.philips.com/support ou contacte o Centro de Atendimento ao
Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto
de garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao
Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips.
Svenska
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta
av Philips support.
1Viktigt!
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
spara den för framtida bruk.
• VARNING: Använd inte den här apparaten nära vatten.
• Om du använder apparaten i ett badrum måste du
dra ut kontakten efter användning. Närhet till vatten
utgör en fara, även när apparaten är avstängd.
• VARNING: Använd inte apparaten i närheten av
badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller
vatten.
• Dra alltid ut nätsladden efter användning.
• Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
• Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre
och av med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om
hur apparaten används så länge de övervakas och får instruktioner
angående säker användning och förstår riskerna som medföljer. Barn
ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska
inte göra av barn utan vuxens tillsyn.
• Innan du ansluter apparaten kontrollerar du att spänningen som
anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen.
• Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs
i den här användarhandboken.
• Lämna aldrig apparaten obevakad när den är ansluten till elnätet.
• Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar
som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du
använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
• Linda inte nätsladden runt apparaten.
• Vänta tills apparaten har svalnat innan du lägger undan den.
• Var försiktig när du använder apparaten, eftersom den kan vara
mycket varm. Håll endast i handtaget eftersom andra delar är varma,
och undvik kontakt med huden.
• Ställ alltid apparaten i stativet på en värmetålig, stabil och plan yta.
De heta värmeplattorna ska aldrig beröra ytan eller annat brännbart
material.
• Undvik att nätsladden kommer i kontakt med apparatens varma
delar.
• Håll apparaten borta från brandfarliga föremål och material när den
är påslagen.
• Täck aldrig över apparaten med något (t.ex. en handduk) när den
är varm.
• Apparaten får endast användas på torrt hår. Använd inte apparaten
med våta händer.
• Håll värmeplattorna rena och fria från damm och stylingprodukter
som hårskum, hårspray och hårgelé. Använd aldrig apparaten
tillsammans med stylingprodukter.
• Värmeplattorna har en beläggning. Beläggningen kan nötas bort efter
längre tids användning. Det påverkar dock inte apparatens prestanda.
• Om du använder apparaten på färgat hår kan det bli fläckar på
värmeplattorna. Innan du använder apparaten i konstgjort hår bör du
rådfråga hårdistributören.
• Lämna alltid in apparaten till ett serviceombud auktoriserat av
Philips för undersökning och reparation. Reparation som görs av en
okvalificerad person kan innebära en ytterst riskfylld situation för
användaren.
• För inte in metallföremål i öppningarna eftersom det medför risk för
elektriska stötar.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält
(EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna
i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de
vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Miljö
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material
och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på
produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska
direktivet 2012/19/EU.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det
vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt
sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och
hälsa.
2 Platta ut håret
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
2 Skjut på/av-knappen ( ) till för att slå på apparaten.
»» Strömindikatorn ( ) tänds.
»» Efter 30 sekunder värms apparaten upp.
3 Skjut öppningsspärren ( ) så att apparaten låses upp.
4 Kamma håret och ta en slinga som inte är bredare än 5 cm.
5 Placera den mellan plattorna ( ) och tryck ihop handtagen.
6 Dra plattången nedåt längs håret i en enda rörelse (max. 5 sekunder)
från hårbotten mot hårtopparna utan att göra uppehåll, så håret inte
överhettas.
• När du vill skapa en flikig frisyr vrider du plattången i en halvcirkel
inåt (eller utåt) när du kommer till hårtopparna. Håll plattången
det läget i 2 till 3 sekunder och släpp den sedan.
7 Efter 20 sekunder upprepar du steg 6 tills du nått önskat resultat.
8 Upprepa steg 4 till 7 för att platta ut resten av håret.
Efter användning:
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Rengör apparaten och plattorna med en fuktig trasa.
4 Lås plattångsplattorna ( ).
5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
upp den i upphängningsöglan ( ).
3 Garanti och service
Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller
har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com/
support eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns
i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan
du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş geldiniz! Philips tarafından
verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome
adresinden ürün kaydınızı yaptırın.
1Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha
sonra yeniden başvurmak için saklayın.
• UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
• Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike
oluşturacağından, cihazı banyoda kullandıktan sonra
fişini prizden çekin.
• UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların,
lavaboların ve suyla dolu başka kapların yakınında
çalıştırmayın.
• Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
• Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
• Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlaması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, nezaret edilmeyen
çocuklarca yapılmamalıdır.
• Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin
yerel şebeke gerilimiyle ayını olduğundan emin olun.
• Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
• Cihaz güce bağlandığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın.
• Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye
edilmeyen aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar
veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.
• Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
• Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
• Cihaz aşırı derecede sıcak olduğundan, kullanırken çok dikkatli olun.
Diğer parçalar sıcak olduğundan sadece sapından tutun ve ciltle
temasını engelleyin.
• Cihazı mutlaka ısıya dayanıklı, düz bir yüzey üzerinde standına
yerleştirin. Sıcak ısıtma plakaları kesinlikle yüzeyle veya diğer alev
alabilir malzemelerle temas etmemelidir.
• Elektrik kablosunun cihazın ısınan bölümlerine değmesini önleyin.
• Cihazı çalışırken yanıcı maddelerden uzak tutun.
• Cihaz sıcakken üzerini havlu veya bez gibi kumaşlarla örtmeyin.
• Cihazı sadece kuru saçta kullanın. Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
• Isıtma plakalarını temiz tutun ve içine tozun ve krem, sprey, jöle
gibi saç şekillendirme ürünlerinin girmesini önleyin. Cihazı kesinlikle
şekillendirme ürünleriyle birlikte kullanmayın.
• Isıtma plakaları üzerinde kaplama vardır. Bu kaplama zaman içinde
yavaşça yıpranabilir. Ancak bu durum cihazın performansını etkilemez.
• Cihaz boyalı saçlar için kullanıldığında ısıtma plakaları lekelenebilir.
Peruk üzerinde kullanmadan önce mutlaka peruk satıcısına danışın.
• Cihazı kontrol veya onarım için mutlaka yetkili bir Philips servis
merkezine gönderin. Onarımın yetkili olmayan kişilerce yapılması
kullanıcı için çok tehlikeli durumlara yol açabilir.
• Elektrik çarpması riski bulunduğundan açıklıklara metal cisimler
sokmayın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu cihaz elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara
uygundur. Doğru ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde
kullanılırsa, günümüz bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.
Çevre
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek
kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması,
söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında
olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz
yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal
evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz
etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
2 Saçınızı düzleştirin
1 Fişi elektrik prizine takın.
2 Cihazı açmak için Açma/Kapama anahtarını ( ) konumuna getirin.
»» Güç açık göstergesi ( ) yanar.
»» 30 saniye sonra cihaz ısınır.
3 Cihazın kilidini açmak için kapatma kilidini ( ) kaydırın.
4 Saçınızı tarayın ve düzleştirme için 5 cm’den geniş olmayan bir tutam alın.
5 Düzleştirme plakalarının arasına yerleştirin ( ) ve kolları birbirine
bastırın.
6 Saçın aşırı ısınmasını önlemek için düzleştiriciyi, tek bir hareketle saç
diplerinden uçlarına doğru kaydırın (maks.5 saniye).
• Kıvrımlar oluşturmak için, saç uçlarına ulaştığında düzleştiriciyi
yarım tur içeri (veya dışarı) çevirin. Şekillendiriciyi 2 - 3 saniye bu
konumda tutun ve sonra bırakın.
7 20 saniye sonra, istediniz görünüme kavuşana kadar adım 6’ yı
tekrarlayın.
8 Saçınızın kalanını düzleştirmek için, 4 - 7 arası adımları tekrarlayın.
Kullanımdan sonra:
1 Cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye koyun.
3 Cihazı ve düzleştirme plakalarını nemli bir bezle temizleyin.
4 Düzleştirme plakalarını kilitleyin ( ).
5 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca asma kancasından
( ) asarak da saklayabilirsiniz.
3 Garanti ve servis
Örneğin, bir aparatın değiştirilmesiyle ilgili bilgiye ihtiyacınızı varsa veya
bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen www.philips.com/support adresindeki
Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri
Merkeziyle iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti
kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips
satıcınıza gidin.
Download PDF

advertising