Philips | HP8260/00 | Philips DryCare Prestige Haartrockner HP8260/00 Bedienungsanleitung

5HJLVWHU\RXUSURGXFWDQGJHWVXSSRUWDW
www.philips.com/welcome
HP8260
'U\\RXUKDLU
1 Connect the plug to a power supply socket.
• For precise drying, attach the concentrator ( b ) onto the
KDLUGU\HU7KHFRQFHQWUDWRUHQDEOHV\RXWRGLUHFWWKHDLUÁRZ
straight at the brush or comb with which you are styling your hair.
• To enhance volume for curls and bouncy style, attach the diffuser
( a ) onto the hairdryer. The volume diffuser has been specially
developed to gently dry both straight and curly or wavy hair. To
add volume at the roots, insert the pins into your hair in such a
way that they touch your scalp. Make rotating movements with
the appliance to distribute the warm air evenly through your hair.
• To disconnect the attachment, pull it off the hairdryer.
2 Juster knappen til luftstrøm ( d ) og temperaturknappen ( e ) til
passende positioner.
Omskifter
Temperatur
Der Philips ProCare Haartrockner wurde
mit der fortschrittlichen EHD-Technologie™
(Even Heat Distribution) entwickelt.
Der Haartrockner ist mit einem speziell
entwickelten Luftauslass mit einem EHDpropellerförmigen Gitter, siehe Abbildung
unten) ausgestattet, der die Wärme sehr
gleichmäßig verteilt – selbst bei hohen
Temperaturen – und somit die Haare optimal schützt. Aufgrund dieser
Technologie wird das Haar 20 % weniger überhitzt.* Dies bietet
verbesserten Schutz vor Überhitzung, und Ihre Haare bleiben gesund
und glänzend.
Indstillinger
Funktion
Tør vådt hår hurtigt efter
brusebad.
Termobeskyttelse Giver den optimale
tørretemperatur samt ekstra
beskyttelse mod overophedning
af håret.
Tør håret nænsomt.
Hurtig tørring
Luftstrøm
Kraftig luftstrøm til hurtig tørring.
Moderat luftstrøm og styling.
2 $GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFKd ) and temperature switch ( e ) to
suitable positions.
EN 8VHUPDQXDO
IT
DA %UXJHUYHMOHGQLQJ
NL *HEUXLNVDDQZLM]LQJ
DE %HQXW]HUKDQGEXFK
6ZLWFK
Settings
Temperature
NO %UXNHUKnQGERN
EL
ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
SV $QYlQGDUKDQGERN
ES
0DQXDOGHOXVXDULR
TR .XOODQ×PN×ODYX]X
FI
Käyttöopas
AR
FR
0RGHG·HPSORL
FA
ID
%XNX3HWXQMXN3HQJJXQD
Quick dry
)XQFWLRQ
Dry shower-wet hair quickly.
Thermoprotect Provides the optimal drying
temperature and gives additional
protection from overheating
the hair.
Gently dry the hair.
$LUÁRZ
6WURQJDLUÁRZDQGIDVWGU\LQJ
*HQWOHDLUÁRZDQGVW\OLQJ
Switch off.
3 Press the cool shot button ( cIRUFRRODLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OH
4 The appliance is equipped with ion function, which provides
additional shine and reduces frizz.
» When the function is on, a special odor may be smelt. It is normal
and caused by the ions which are generated.
• To turn the ion function on or off, slide the IONIC switch ( f )
to
or .
$IWHUXVH
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Remove the concentrator or diffuser before you clean the appliance.
4 Clean the appliance by damp cloth.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust.
*XDUDQWHHDQGVHUYLFH
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre
in your country. The phone number is in the worldwide guarantee
OHDÁHW,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\JRWR\RXU
local Philips dealer.
'DQVN
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
‹.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
$OOULJKWVUHVHUYHG
3140 035 34394
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
1
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
9LJWLJW
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
•
•
ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat
i nærheden af vand.
Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække stikket ud
efter brug, da vand udgør en risiko,
selvom apparatet er slukket.
ADVARSEL: Brug ikke dette apparat
i nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer eller
andre kar, der indeholder vand.
Tag altid stikket ud, efter du har brugt
apparatet.
Hvis apparatet bliver overophedet,
slukker det automatisk. Tag stikket
ud af stikkontakten, og lad apparatet
afkøle i et par minutter. Før du tænder
apparatet igen, skal du kontrollere
gitrene for at sikre, at de ikke er
blokeret af fnug, hår osv.
Hvis netledningen beskadiges, må den
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
Philips-serviceværksted eller en
WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
undgå enhver risiko.
Dette apparat kan bruges af børn
fra 8 år og opefter og personer
med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn uden opsyn.
Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen til
badeværelset er forsynet med et
HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.
Kontakt eventuelt en el-installatør.
Stik aldrig metalgenstande ind i
luftgitrene, da dette kan give elektrisk
stød.
Blokér aldrig luftgitrene.
Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
dig, at den spænding, der er angivet
på apparatet, svarer til den lokale
spænding.
Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er beskrevet i
vejledningen.
Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
Hold konstant opsyn med apparatet,
når det er sluttet til stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX
anvender en sådan type tilbehør eller
dele, annulleres garantien.
Du må ikke sno ledningen rundt om
apparatet.
Læg aldrig apparatet væk, før det er
helt afkølet.
Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
altid stikket ud af stikkontakten ved at
holde fast i stikket.
WARNING: Do not use this appliance
•
near water.
When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since the
proximity of water presents a risk,
•
even when the appliance is
switched off.
WARNING: Do not use this appliance •
near bathtubs, showers, basins
or other vessels containing
water.
Always unplug the appliance after use.
If the appliance overheats, it switches
off automatically. Unplug the appliance
and let it cool down for a few minutes. •
Before you switch the appliance on
again, check the grilles to make sure
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
If the mains cord is damaged, you
•
must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
avoid a hazard.
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
•
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
•
children without supervision.
For additional protection, we advise
you to install a residual current device
•
(RCD) in the electrical circuit that
•
supplies the bathroom. This RCD
must have a rated residual operating
current not higher than 30mA. Ask
your installer for advice.
•
Do not insert metal objects into the
air grilles to avoid electric shock.
Never block the air grilles.
•
Before you connect the appliance,
•
ensure that the voltage indicated on
the appliance corresponds to the local
power voltage.
•
Do not use the appliance for any
other purpose than described
in this manual.
Do not use the appliance on
•
DUWLÀFLDOKDLU
When the appliance is connected to
•
the power, never leave it unattended.
Never use any accessories or
•
parts from other manufacturers
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
becomes invalid.
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Do not wind the mains cord round
the appliance.
0LOM¡KHQV\Q
Wait until the appliance has cooled
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
down before you store it.
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
Do not pull on the power cord after
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
using. Always unplug the appliance by
,QGOHGQLQJ
holding the plug.
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
Environment
This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
,QWURGXFWLRQ
The Philips ProCare hairdryer is designed with
advanced Philips EHD (Even Heat Distribution)
Technology ™. The dryer uses a uniquely
designed air outlet (using an EHD fan-shaped
JULOOHVHHEHORZÀJXUHWRHQVXUHWKDWKHDW
is always distributed very evenly, even at high
temperatures, and prevents damaging hot spots.
Due to this technology you will have 20% less
overheating of the hair.* This gives advanced protection to the hair from
overheating and thus helps to keep your hair healthy and shiny.
*vs. other hairdryers
Sluk.
0DQXDOHXWHQWH
Philips ProCare-hårtørrer er designet med
avanceret Philips EHD (Even Heat Distribution)
Technology™. Hårtørreren anvender en unikt
designet luftudgang (med et EHD-gitter i
vifteform, se nedenstående illustration) for at
sikre, at varmen altid fordeles meget jævnt,
selv ved høje temperaturer, så skadelige
overophedede punkter undgås. Denne
teknologi betyder, at du får 20 % mindre overophedning af håret.*
Dette giver avanceret beskyttelse af håret og hjælper dig med at holde
dit hår sundt og skinnende.
*sammenlignet med andre hårtørrere
7¡UGLWKnU
1 Sæt stikket i stikkontakten.
• Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren ( b )
på hårtørreren. Fønnæbbet gør det muligt at rette luftstrømmen
direkte mod den børste eller kam, du bruger til stylingen.
• For at opnå mere volumen til krøller og fyldige frisurer skal du
sætte diffuseren ( a ) på hårtørreren. Volumen-diffusoren er
specielt udviklet til nænsom tørring af både glat, krøllet og bølget
hår. For at give håret fylde helt inde fra hovedbunden sættes
diffusoren ind i håret, så pindene rører hovedbunden. Bevæg
hårtørreren i roterende bevægelser i håret for at opnå en jævn
fordeling af den varme luft.
• Tilbehøret tages af ved at trække det af apparatet.
3 Tryk på koldluftsknappen ( c ) for en kølig luftstrøm til at sætte
frisuren.
4 Apparatet er udstyret med en ion-funktion, der giver yderligere glans
og reducerer krusning.
» Når funktionen er slået til, giver det en særlig lugt. Dette er
normalt og forårsages af de ioner, der genereres.
• Slå ion-funktionen til eller fra ved at rykke IONIC-kontakten
eller .
( f ) til
(IWHUEUXJ
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
3 Fjern fønnæbbet eller diffuseren, før du rengør apparatet.
4 Rengør apparatet med en fugtig klud.
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
4
Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com/support eller kontakte Philips Kundecenter i dit land
7HOHIRQQXPPHUHWÀQGHVLIROGHUHQ´:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ+YLV
GHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHULGLWODQGEHGHVGXNRQWDNWHGLQORNDOH
Philips-forhandler.
1
Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
•
*Im Vergleich mit anderen Haartrocknern
+DDUHWURFNQHQ
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
• Setzen Sie für präzises Trocknen die Stylingdüse ( ) auf den
Haartrockner. Mit der Stylingdüse können Sie den Luftstrom
gezielt auf die Bürste oder den Kamm richten, mit der bzw. dem
Sie Ihr Haar stylen.
• Um das Volumen und die Spannkraft Ihrer Locken zu verbessern,
setzen Sie den Diffusor ( ) auf den Haartrockner. Der Diffusor
wurde zum schonenden Trocknen glatter sowie lockiger oder
ZHOOLJHU+DDUHHQWZLFNHOW6HW]HQ6LHGLH'LIIXVRUÀQJHULQGDV
Haar, sodass sie die Kopfhaut berühren. So erhalten Sie ab dem
Haaransatz volles Volumen. Bewegen Sie das Gerät kreisförmig,
um die warme Luft gleichmäßig im Haar zu verteilen.
• Zum Abnehmen wird der Aufsatz einfach vom Haartrockner
abgezogen.
2 Stellen Sie den Gebläseschalter ( ) und den Temperaturschalter
( ) auf die entsprechenden Positionen.
Schalten
Temperatur
Einstellungen
Schnelles
Trocknen
Schonendes
Trocknen
'HXWVFK
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren
(LQIKUXQJ
Luftstrom
Funktion
Nasses Haar schnell trocknen.
Bietet die optimale
Trockentemperatur und
zusätzlichen Schutz vor
Überhitzung.
Sanftes Trocknen des Haars.
Starker Luftstrom für schnelles
Trocknen.
Sanfter Luftstrom und einfaches
Styling.
Ausschalten.
3 Drücken Sie die Kaltlufttaste ( ), um mit der Kaltstufe Ihre Frisur
]XÀ[LHUHQ
4 Das Gerät ist mit einer Ionisierungsfunktion ausgestattet, die Ihrem
Haar mehr Glanz verleiht und es weniger zerzaust.
» Beim Einschalten dieser Funktion kann sich ein bestimmter
Geruch entwickeln. Diese Geruchsbildung ist normal und wird
durch die generierten Ionen verursacht.
• Schalten Sie die Ionisierungsfunktion ein oder aus, indem Sie den
Schalter IONIC ( ) auf
oder
stellen.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
• Wenn das Gerät in einem Badezimmer
verwendet wird, trennen Sie es nach
dem Gebrauch von der
1DFKGHU9HUZHQGXQJ
Stromversorgung. Die Nähe zum
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
Sie es abkühlen.
3 Nehmen Sie die Stylingdüse oder den Volumendiffusor vor der
• WARNUNG: Verwenden Sie das
Reinigung vom Gerät.
Gerät nicht in der Nähe
4 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
von Badewannen, Duschen,
staubfreien Ort auf.
Waschbecken oder sonstigen
*DUDQWLHXQG.XQGHQGLHQVW
Behältern mit Wasser.
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
• Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
www.philips.com/support, oder setzen Sie sich mit einem Philips
Netzstecker aus der Steckdose.
Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer
• Bei Überhitzung wird das Gerät
EHÀQGHWVLFKLQGHU*DUDQWLHVFKULIW6ROOWHHVLQ,KUHP/DQGNHLQ6HUYLFH
Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
den Stecker aus der Steckdose, und
lassen Sie das Gerät einige Minuten
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
lang abkühlen. Vergewissern Sie
3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
www.philips.com/welcome.
sich vor dem erneuten Einschalten,
dass keine Flusen, Haare usw. die
ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
Gebläseöffnung blockieren.
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
• Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
• ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ein defektes Netzkabel nur von einem
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
Philips Service-Center, einer von
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
Philips autorisierten Werkstatt oder
• žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
werden.
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
• Dieses Gerät kann von Kindern
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
ab 8 Jahren und Personen mit
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
verringerten physischen, sensorischen •
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
oder psychischen Fähigkeiten oder
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧ
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
ƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
verwendet werden, wenn sie bei der
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơ
Verwendung beaufsichtigt wurden
ƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
oder Anweisung zum sicheren
• ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
Gebrauch des Geräts erhalten und die
ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
Gefahren verstanden haben. Kinder
• ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
Reinigung und Wartung darf nicht von
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
Kindern ohne Aufsicht durchgeführt
ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
werden.
ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
• Der Einbau einer
ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
Stromkreis, der das Badezimmer
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ
versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
• ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ
Dieses Gerät muss über einen
ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ
Nennauslösestrom von maximal
ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ
30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ
Sie sich an Ihren Installateur.
3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ
• Führen Sie keine Metallgegenstände in
ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung
• ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ein, da dies zu Stromschlägen führen
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
kann.
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
• Halten Sie Lufteinlassgitter und
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
Gebläseöffnung immer frei.
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
• Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
anschließen, überprüfen Sie, ob die
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
auf dem Gerät angegebene Spannung
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
mit der Netzspannung vor Ort
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
übereinstimmt.
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
• Verwenden Sie das Gerät
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
nie für andere als in dieser
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
Bedienungsanleitung beschriebene
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
Zwecke.
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
Trocknen von Kunsthaar.
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
• Wenn das Gerät an eine Steckdose
• ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥƝƭơ
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
ƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼƤƩơƱƱƯƞ
• Verwenden Sie niemals Zubehör oder
ƱƥƽƬơƴƯƲ5&'ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼ
Teile, die von Drittherstellern stammen
ƪƽƪƫƹƬơưƯƵƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯ
bzw. nicht von Philips empfohlen
ƳơƲƂƵƴƼƲƯƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơ
werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör
ưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧ
oder Teile verwenden, erlischt Ihre
ƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲƱƥƽƬơƴƯƲ
Garantie.
ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧơưƼP$
• Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲ
das Gerät.
ƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯ
• Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
ƳơƲ
Sie es wegräumen.
• ƍƧƭƢƜƦƥƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ
• Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
ƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
ƥƭƤƥƷƯƬƝƭƯƵƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
am Netzstecker, um das Gerät von der • ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
Stromversorgung zu trennen.
• ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
8PZHOW
• ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt
und Gesundheit zu vermeiden.
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
• ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
• žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
•
•
•
•
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ
ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
ƢƽƳƬơ
•
•
•
•
•
•
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
•
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲ
ƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞ
ơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯ
ưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
•
•
ƆƩƳơƣƹƣƞ
ƔƯƳƥƳƯƵƜƱƬơƫƫƩƾƭ3KLOLSV3UR&DUHƥƟƭơƩ
ƳƷƥƤƩơƳƬƝƭƯƬƥƴƧƭƥƮƥƫƩƣƬƝƭƧ(+'
Technology™ (Even Heat Distribution ƐƬƯƩƼƬƯƱƶƧƪơƴơƭƯƬƞƨƥƱƬƼƴƧƴơƲơưƼ
ƴƧ3KLOLSVƔƯƳƥƳƯƵƜƱƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƬƩơ
ƬƯƭơƤƩƪƜƳƷƥƤƩơƳƬƝƭƧƝƮƯƤƯƴƯƵơƝƱơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƾƭƴơƲƬƩơƣƱƟƫƩơ(+'ƳƥƳƷƞƬơ
ơƭƥƬƩƳƴƞƱơƢƫƥƩƪƼƭơươƱơƪƜƴƹƣƩơƭơ
ƤƩơƳƶơƫƟƳƥƩƼƴƩƧƨƥƱƬƼƴƧƴơƪơƴơƭƝƬƥƴơƩưƜƭƴƯƴƥƯƬƯƩƼƬƯƱƶơ
ơƪƼƬƧƪơƩƳƴƩƲƵƸƧƫƝƲƨƥƱƬƯƪƱơƳƟƥƲƥƬưƯƤƟƦƯƭƴơƲƴƧƭƪơƴơƳƴƱƯƶƞ
ƴƧƲƴƱƟƷơƲƳƴơƤƽƳƪƯƫơƳƧƬƥƟơƗƜƱƧƳƥơƵƴƞƭƴƧƭƴƥƷƭƯƫƯƣƟơ
ƳƧƬƥƩƾƭƥƴơƩƫƩƣƼƴƥƱƧƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧƴƹƭƬơƫƫƩƾƭŻƴƳƩ
ơưƯƫơƬƢƜƭƥƴƥƥƮƥƫƩƣƬƝƭƧưƱƯƳƴơƳƟơơưƼƴƧƭƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧƪơƩ
ƤƩơƴƧƱƥƟƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƵƣƩƞƪơƩƫơƬưƥƱƜ
ƳƥƳƷƝƳƧƬƥƴơƜƫƫơƳƥƳƯƵƜƱ
•
ƓƴƝƣƭƹƬơƬơƫƫƩƾƭ
• Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
• Avant de brancher l’appareil, assurezPara evitar descargas eléctricas, no
introduzca objetos metálicos por las
peittää.
vous que la tension indiquée sur
rejillas de aire.
l’appareil correspond bien à la tension
• Varmista ennen laitteen liittämistä,
secteur locale.
että laitteeseen merkitty jännite vastaa
No bloquee nunca las rejillas del aire.
• N’utilisez pas l’appareil dans un autre
paikallista jännitettä.
Antes de enchufar el aparato,
but que celui qui est indiqué dans ce
• Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
compruebe que el voltaje indicado
manuel.
en el mismo se corresponde con el
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
• N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
voltaje de la red eléctrica local.
• Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
DUWLÀFLHOV
No utilice este aparato para otros
• Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
• Lorsque l’appareil est sous tension, ne
ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
sitä ilman valvontaa.
manual.
le laissez jamais sans surveillance.
• Älä koskaan käytä muita kuin
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de
No utilice el aparato sobre cabello
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
DUWLÀFLDO
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
osia, takuu ei ole voimassa.
Nunca deje el aparato sin vigilancia
par Philips. L’utilisation de ce type
cuando esté enchufado a la red
• Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
d’accessoires ou de pièces entraîne
eléctrica.
• Anna laitteen jäähtyä ennen
l’annulation de la garantie.
No utilice nunca accesorios ni piezas
säilytykseen asettamista.
de otros fabricantes o que Philips no
• Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen • N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de l’appareil.
UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke
• Attendez que l’appareil ait refroidi
hace, quedará anulada su garantía.
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
avant de le ranger.
No enrolle el cable de alimentación
pistokkeesta.
• Ne tirez pas sur le cordon
alrededor del aparato.
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
d’alimentation après utilisation.
Espere a que se enfríe el aparato antes Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
Débranchez toujours l’appareil en
koskevia standardeja ja säännöksiä.
de guardarlo.
WHQDQWODÀFKH
No tire del cable de alimentación
Ympäristöasiaa
después de cada uso. Desenchufe
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
siempre el aparato sujetándolo por la maasi
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
clavija.
électromagnétiques.
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
0HGLRDPELHQWH
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVH
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.
1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơưƱƟƦơ
• ƄƩơƳƴƝƣƭƹƬơƬƥƫƥưƴƯƬƝƱƥƩơưƱƯƳơƱƴƞƳƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯ
( ƳƴƯƳƴƥƣƭƹƴƞƱơƬơƫƫƩƾƭƔƯƳƴƼƬƩƯƳơƲƥưƩƴƱƝưƥƩƭơ
ƪơƴƥƵƨƽƭƥƴƥƴƯƭơƝƱơƳƴƧƢƯƽƱƴƳơƞƳƴƧƭƷƴƝƭơƬƥƴƧƭƯưƯƟơ
ƶƯƱƬƜƱƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
• ƄƩơƬƥƣơƫƽƴƥƱƯƼƣƪƯƳƴƩƲƬưƯƽƪƫƥƲƪơƩơƭƜƫơƶƱƯƳƴƵƫ
ưƱƯƳơƱƴƞƳƴƥƴƧƶƵƳƯƽƭơ ƳƴƯƳƴƥƣƭƹƴƞƱơƬơƫƫƩƾƭƈ
ƶƵƳƯƽƭơƝƷƥƩƳƷƥƤƩơƳƴƥƟƥƩƤƩƪƜƣƩơƭơƳƴƥƣƭƾƭƥƩơươƫƜƴƼƳƯ
ƴơƟƳƩơƼƳƯƪơƩƴơƳƣƯƵƱƜƬơƫƫƩƜƞƴơƳươƳƴƜƬơƫƫƩƜƄƩơƭơ
ưƱƯƳƨƝƳƥƴƥƼƣƪƯƳƴƩƲƱƟƦƥƲƢƜƫƴƥƴƩƲơƪƟƤƥƲƴƧƲƶƵƳƯƽƭơƲ
ƬƝƳơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƝƴƳƩƾƳƴƥƭơƝƱƷƯƭƴơƩƳƥƥươƶƞƬƥ
ƴƯƤƝƱƬơƴƧƲƪƥƶơƫƞƲƋƜƭƴƥưƥƱƩƳƴƱƯƶƩƪƝƲƪƩƭƞƳƥƩƲƬƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƪơƴơƭƥƟƬƥƴƥƴƯƦƥƳƴƼơƝƱơƯƬƯƩƼƬƯƱƶơƳƴơ
ƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƥƮƜƱƴƧƬơ
ƴƱơƢƞƮƴƥƴƯơưƼƴƯ
•
ƳƴƥƣƭƹƴƞƱơ
2 ƑƱƯƳơƱƬƼƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲơƝƱơ ƪơƩƴƯƤƩơƪƼưƴƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ ƳƴƩƲƪơƴƜƫƫƧƫƥƲƨƝƳƥƩƲ
*en comparación con otros secadores de pelo
ƅƩơƪƼưƴƧƲ
ƉƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƒƵƨƬƟƳƥƩƲ
ƄƱƞƣƯƱƯ
ƳƴƝƣƭƹƬơ
ƑƱƯƳƴơƳƟơ
ơưƼƴƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƒƯƞơƝƱơ
ƌƥƩƴƯƵƱƣƟơ
ƄƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơƢƱƥƣƬƝƭƹƭ
ƬơƫƫƩƾƭ
ƑơƱƝƷƥƩƴƧƢƝƫƴƩƳƴƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƳƴƥƣƭƾƬơƴƯƲ
ƪơƩưƱƯƳƶƝƱƥƩƥưƩưƫƝƯƭ
ưƱƯƳƴơƳƟơơưƼƴƧƭ
ƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧƴƧƲƴƱƟƷơƲ
ƂươƫƼƳƴƝƣƭƹƬơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭ
ƊƳƷƵƱƞƱƯƞơƝƱơƪơƩƣƱƞƣƯƱƯ
ƳƴƝƣƭƹƬơ
żưƩơƱƯƞơƝƱơƪơƩ
ƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧ
3 ƑƩƝƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ ( ƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵơƝƱơ
ưƯƵƨơƳơƲƢƯƧƨƞƳƥƩƭơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƷƴƝƭƩƳƬƜƳơƲ
4 ƈƳƵƳƪƥƵƞƤƩơƨƝƴƥƩƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƧƯưƯƟơươƱƝƷƥƩ
ưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧƫƜƬƸƧƪơƩƬƥƩƾƭƥƩƴƯƶƱƩƦƜƱƩƳƬơ
» žƴơƭƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƥƟƭơƩƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƥƭƤƝƷƥƴơƩƭơ
ơƭƴƩƫƧƶƨƥƟƴƥƬƩơƩƤƩơƟƴƥƱƧƬƵƱƹƤƩƜƆƟƭơƩƶƵƳƩƯƫƯƣƩƪƼƪơƩ
ưƱƯƪơƫƥƟƴơƩơưƼƴơƩƼƭƴơưƯƵƤƧƬƩƯƵƱƣƯƽƭƴơƩ
• ƄƩơƭơƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƞƭơơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ
ƩƼƭƴƹƭƱƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧ,21,& ƳƴƧƨƝƳƧ ƞ .
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƭƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƑƱƩƭƪơƨơƱƟƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơƶơƩƱƝƳƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯƪơƩƴƧ
ƶƵƳƯƽƭơ
4 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
5 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƴƧƳƪƼƭƧ
ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƳƝƱƢƩƲ
ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲưƷƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƭƴƩƪơƴƜƳƴơƳƧ
ƥƭƼƲƥƮơƱƴƞƬơƴƯƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯưƱƼƢƫƧƬơ
ƥưƩƳƪƥƶƨƥƟƴƥƴƯƤƩƪƴƵơƪƼƴƼưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƯ
ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƐơƱƩƨƬƼƲ
ƴƧƫƥƶƾƭƯƵƢƱƟƳƪƥƴơƩƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭ
ƵưƜƱƷƥƩƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơ
ƳơƲơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
SRGHUEHQHÀFLDUVHSRUFRPSOHWRGHOVRSRUWHTXHRIUHFH3KLOLSV
registre el producto en www.philips.com/welcome.
1
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
•
•
•
•
•
•
•
•
6HFDGRGHOFDEHOOR
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
• Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora ( ) en
HOVHFDGRU/DERTXLOODFRQFHQWUDGRUDOHSHUPLWHGLULJLUHOÁXMRGH
aire directamente al cepillo o peine que esté utilizando para dar
forma a su cabello.
• Para dar volumen y vitalidad a los rizos, coloque el difusor ( )
en el secador. El difusor de volumen está diseñado especialmente
para secar suavemente tanto el cabello liso como el rizado
u ondulado. Para añadir volumen desde las raíces, introduzca
las púas en el cabello de modo que lleguen a tocar el cuero
cabelludo. Efectúe movimientos circulares con el aparato para
distribuir el aire caliente de manera uniforme por el cabello.
• Para desconectar el accesorio del secador, tire de él.
2 $MXVWHHOERWyQGHÁXMRGHDLUH ) y el botón de temperatura ( )
en las posiciones adecuadas.
Interruptor Ajustes
Temperatura
Secado rápido
Función
Seca el cabello mojado
rápidamente.
Posición de Cuidado Proporciona la temperatura
de secado óptima y una
protección adicional contra el
sobrecalentamiento del cabello.
Seca el cabello con suavidad.
Flujo de aire
Flujo de aire fuerte para un
secado rápido.
Flujo de aire suave para dar
forma.
Apagado.
3 Pulse el botón de chorro de aire frío ( ) para que el aire sea frío
\ÀMHHOSHLQDGR
4 El aparato dispone de función iónica, la cual proporciona un brillo
adicional y reduce el encrespado.
» Cuando se activa esta función, es posible que se desprenda un
olor característico. Es normal, lo causan los iones generados.
• Para activar o desactivar la función de iones, ponga el interruptor
o .
IONIC ( ) en la posición
'HVSXpVGHOXVR
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 &ROyTXHODHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
3 Quite la boquilla concentradora o el difusor antes de limpiar el
aparato.
4 Limpie el aparato con un paño húmedo.
5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo.
4
Environnement
-RKGDQWR
Philips ProCare-hiustenkuivaimessa käytetään edistynyttä Philips EHD™
(Even Heat Distribution) -tekniikkaa.
Hiustenkuivaimessa on ainutlaatuinen
ilmanpoistoaukko, jossa on viuhkamainen
EHD-ritilä (katso kuva alta). Tämän ansiosta
lämpö jakautuu aina tasaisesti korkeimmissakin
lämpötiloissa eikä hiuksia vahingoittuvia kuumia
kohtia synny. Tämä tekniikka vähentää hiusten
ylikuumenemista 20 %*. Hiukset ovat paremmin
suojattuja, ja ne pysyvät terveinä ja kiiltävinä.
*verrattuna muihin hiustenkuivaimiin
,QWURGXFFLyQ
El secador de pelo ProCare de Philips está diseñado con la tecnología
avanzada EHD (Even Heat Distribution)
Technology™ de Philips. El secador utiliza una
salida de aire de diseño exclusivo (que utiliza
una rejilla en forma de ventilador, consulte la
imagen que aparece a continuación) para
garantizar que el calor se distribuye
uniformemente, incluso a temperaturas
elevadas, y evita los dañinos puntos calientes.
Gracias a esta tecnología tendrá un 20% menos
de calor excesivo en el cabello.* Esto proporciona una protección
avanzada al cabello contra el sobrecalentamiento, ayudando así a
mantener el cabello sano y brillante.
2 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin ( ) ja lämpötilakytkin ( )
sopivaan asentoon.
Kytkin
Lämpötila
ADVERTENCIA: No utilice este
6XRPL
aparato cerca del agua.
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
Si utiliza el aparato en el cuarto de
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
baño, desenchúfelo después de usarlo. www.philips.com/welcome.
7lUNHll
La proximidad de agua representa un Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
riesgo, aunque el aparato esté
käyttöä varten.
apagado.
• VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
ADVERTENCIA: No utilice este
veden lähellä.
aparato cerca del agua ni cerca de
• Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
bañeras, duchas, cubetas
irrota pistoke pistorasiasta käytön
u otros recipientes que
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
contengan agua.
vaikka virta olisi katkaistu.
Desenchufe siempre el aparato
• VAROITUS: älä käytä laitetta
después de usarlo.
kylpyammeen, suihkun, altaan
Si el aparato se calienta en exceso, se
tai muiden vesiastioiden lähellä.
apaga automáticamente. Desenchufe
• Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön
el aparato y deje que se enfríe durante
jälkeen.
unos minutos. Antes de encender
• Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa
de nuevo el aparato, compruebe las
automaattisesti. Irrota laite pistorasiasta
rejillas para asegurarse de que no
ja anna sen jäähtyä muutama minuutti.
estén obstruidas con pelusas, pelos,
Ennen kuin käynnistät laitteen
etc.
uudelleen, tarkasta, ettei ritilään ole
Si el cable de alimentación está
kertynyt esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.
dañado, deberá ser sustituido por
• Jos virtajohto on vahingoittunut, se
Philips, por un centro de servicio
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
autorizado por Philips o por personal
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
FXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDU
huoltoliikkeessä tai muulla
situaciones de peligro.
ammattitaitoisella korjaajalla.
Este aparato puede ser usado por
• Laitetta voivat käyttää myös yli
niños a partir de 8 años y por
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
personas con su capacidad física,
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
psíquica o sensorial reducida y por
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
quienes no tengan los conocimientos
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
y la experiencia necesarios, si han
on neuvottu laitteen turvallisesta
sido supervisados o instruidos acerca
käytöstä tai tarjolla on turvallisen
del uso del aparato de forma segura
käytön edellyttämä valvonta ja jos he
y siempre que sepan los riesgos que
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
conlleva su uso. No permita que
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei
los niños jueguen con el aparato.
saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
Los niños no deben llevar a cabo
ilman valvontaa.
la limpieza ni el mantenimiento sin
• Lisäksi suosittelemme asentamaan
supervisión.
kylpyhuoneen pistorasiaan
Como protección adicional,
jäännösvirtalaitteen (RCD).
aconsejamos que instale en el circuito
Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
que suministre al cuarto de baño
on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
un dispositivo de corriente residual
asentajalta.
(RCD). Este RCD debe tener una
• Älä työnnä ilmanotto- tai
corriente operacional residual que
ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,
no exceda de 30 mA. Consulte a su
ettet saa sähköiskua.
electricista.
Asetukset
Toiminto
Nopea kuivaus Kuivaa hiukset nopeasti suihkun
jälkeen.
Varmistaa ihanteellisen
kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia
ylikuumenemiselta.
Kuivaa hiukset hellästi.
Lämpösuojaus
Ilmanvirtaus
Voimakas puhallus nopeaan
kuivatukseen
Kevyt puhallus ja muotoilu
Virran katkaiseminen
3 Paina viileän puhallusilman painiketta ( ) ja viimeistele kampaus
viileällä puhallusilmalla.
4 Laitteessa on ionikäsittelytoiminto, joka lisää hiusten kiiltoa ja
vähentää karheutta.
» Kun toiminto on käytössä, laitteesta saattaa tulla erityinen tuoksu.
Se on normaalia ja johtuu ioneista.
• Ota ionikäsittely käyttöön tai poista se käytöstä siirtämällä
ionikäsittelyn liukukytkin ( ) asentoon
tai .
.l\W|QMlONHHQ
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Irrota keskityssuutin tai diffuusori laitteesta ennen sen puhdistamista.
4 Puhdista laite kostealla liinalla.
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa.
7DNXXMDKXROWR
Lisätietoja lisäosan vaihdosta tai mahdollisista ongelmatilanteista
on Philipsin sivustossa osoitteessa www.philips.com/support. Voit
myös ottaa yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun. Puhelinnumero on
takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys
paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
)UDQoDLV
)pOLFLWDWLRQVSRXUYRWUHDFKDWHWELHQYHQXHFKH]3KLOLSV3RXUSURÀWHU
pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à
l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
1
Important
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
•
Garantía y servicio
Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o
si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.
com/support o póngase en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país. El número de teléfono se encuentra en el
folleto de garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención al Cliente en
su país, diríjase al distribuidor Philips local.
+LXVWHQNXLYDDPLQHQ
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
• Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä keskityssuuttimen
( ) hiustenkuivaimeen. Keskityssuuttimen avulla voit kohdistaa
puhalluksen suoraan harjaan tai kampaan, jolla muotoilet hiuksia.
• Voit lisätä runsautta ja ilmavuutta kiinnittämällä diffuusorin
( ) hiustenkuivaimeen. Volyymisuutin on kehitetty kuivaamaan
hellästi sekä suorat että kiharat hiukset. Kun haluat kuohkeutta
hiusten tyveen, aseta tapit hiuksiin siten, että ne koskettavat
päänahkaa. Tee laitteella edestakaista kiertoliikettä niin, että lämmin
ilma jakautuu tasaisesti hiuksiin.
• Voit irrottaa lisäosan vetämällä sen irti hiustenkuivaimesta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
&HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDXUHEXW
avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez les règles
en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits
électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte
contribue à préserver l’environnement et la santé.
,QWURGXFWLRQ
Le sèche-cheveux Philips ProCare est doté de la technologie avancée
Philips EHD™ (Even Heat Distribution). Le
sèche-cheveux dispose d’une seule sortie d’air
(grille de la forme d’un ventilateur EHD, voir
illustration ci-dessous) pour vous assurer que la
chaleur est systématiquement répartie de
façon uniforme, même à de hautes
températures, pour éviter les zones de
surchauffe susceptibles d’abîmer les cheveux.
Grâce à cette technologie, les risques de
surchauffe des cheveux sont réduits de 20 %.* La protection avancée
qu’apporte cette technologie vous permet de conserver des cheveux
sains et brillants.
*par rapport à d’autres sèche-cheveux
6pFKDJHGHVFKHYHX[
1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
• 3RXUXQVpFKDJHSUpFLVÀ[H]OHFRQFHQWUDWHXUG·DLU ) sur le
sèche-cheveux. Le concentrateur d’air vous permet de diriger
OHÁX[G·DLUYHUVODEURVVHRXOHSHLJQHTXHYRXVXWLOLVH]SRXU
modeler vos cheveux.
• Pour donner du volume à vos boucles et de la souplesse à
YRVFKHYHX[À[H]OHGLIIXVHXU ) sur le sèche-cheveux. Le
diffuseur de volume permet de sécher en douceur les cheveux
lisses, bouclés et ondulés. Pour donner du volume aux racines,
introduisez les pointes du diffuseur dans vos cheveux jusqu’à
ce qu’elles touchent le cuir chevelu. Effectuez des mouvements
circulaires avec l’appareil pour diffuser l’air chaud dans vos
cheveux.
• Pour retirer l’accessoire, tirez dessus pour le séparer du sèchecheveux.
2 5pJOH]OHERXWRQGHÁX[G·DLU ) et le bouton de réglage de la
température ( ) sur la position voulue.
Bouton
Température
Réglages
Fonction
Séchage rapide Permet de sécher rapidement
vos cheveux à la sortie de la
douche.
Permet d’obtenir la température
de séchage optimale et
vous garantit une protection
supplémentaire contre la
surchauffe des cheveux.
Permet de sécher vos cheveux
en douceur.
Flux d’air puissant pour un
séchage rapide.
Flux d’air doux modéré pour la
mise en forme.
Permet d’arrêter l’appareil.
Thermoprotect
Débit d’air
3 $SSX\H]VXUOHERXWRQGXÁX[G·DLUIURLG ( SRXUÀ[HUYRWUH
mise en forme.
4 L’appareil est doté d’une fonction ionique, qui garantit plus de
brillance et contribue à réduire les frisottis.
» Lorsque la fonction est activée, une odeur spéciale peut se faire
sentir. Ce phénomène est normal et est dû à la diffusion d’ions.
• Pour activer ou désactiver la fonction ionique, réglez le bouton
ou .
IONIC ( ) sur
$SUqVXWLOLVDWLRQ
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
3 Retirez le concentrateur d’air ou le diffuseur de l’appareil avant de le
nettoyer.
4 Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
4
Garantie et service
appareil à proximité d’une source
Si vous avez besoin d’informations, par exemple à propos du
d’eau.
remplacement d’une pièce jointe, ou si vous avez un problème,
Si vous utilisez l’appareil dans une salle consultez le site de Philips sur www.philips.com/support ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le
de bains, débranchez-le après
numéro de téléphone dans le dépliant de garantie internationale. S’il n’y
a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressezutilisation car la proximité d’une
vous à votre revendeur Philips.
source d’eau constitue un risque,
,QGRQHVLD
même lorsque l’appareil est hors
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
tension.
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
l’appareil près d’une baignoire,
3HQWLQJ
d’une douche, d’un lavabo
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
ni de tout autre récipient
• PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
contenant de l’eau.
dekat air.
Débranchez toujours l’appareil après
• Bila alat digunakan di kamar mandi,
utilisation.
cabutlah stekernya setelah digunakan
Lorsque l’appareil est en surchauffe, il
karena dekat dengan air dapat
se met automatiquement hors tension.
menimbulkan risiko, sekalipun alat telah
Débranchez l’appareil et laissezdimatikan.
le refroidir quelques minutes. Avant
• PERINGATAN: Jangan gunakan
de remettre l’appareil sous tension,
alat ini bak mandi, pancuran,
assurez-vous que les grilles ne sont
bak atau tempat berisi
pas obstruées par de la poussière, des
air lainnya.
cheveux, etc.
• Selalu cabut steker setiap kali selesai
Si le cordon d’alimentation est
menggunakan alat.
endommagé, il doit être remplacé par
• Jika terlalu panas, alat akan mati
Philips, par un Centre Service Agréé
secara otomatis. Cabut steker alat
3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
lalu biarkan dingin selama beberapa
DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
menit. Sebelum Anda menghidupkan
Cet appareil peut être utilisé
kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk
par des enfants âgés de 8 ans
memastikan tidak tersumbat bulu,
ou plus, des personnes dont les
rambut, dll.
capacités physiques, sensorielles ou
• Jika kabel listrik rusak, maka harus
intellectuelles sont réduites ou des
diganti oleh Philips, pusat layanan resmi
personnes manquant d’expérience
Philips atau orang yang mempunyai
et de connaissances, à condition que
keahlian sejenis agar terhindar dari
ces enfants ou personnes soient
bahaya.
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
• Alat ini dapat digunakan oleh anakdes instructions quant à l’utilisation
anak di atas 8 tahun dan orang dengan
sécurisée de l’appareil et qu’ils
FDFDWÀVLNLQGHUDDWDXNHFDNDSDQ
aient pris connaissance des dangers
mental yang kurang atau kurang
encourus. Les enfants ne doivent pas
pengalaman dan pengetahuan jika
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
mereka diberi pengawasan atau
l’entretien ne doivent pas être réalisés
petunjuk mengenai cara penggunaan
par des enfants sans surveillance.
alat yang aman dan mengerti
Pour plus de sécurité, il est conseillé
bahayanya. Anak-anak dilarang
de brancher l’appareil sur une prise de
memainkan alat ini. Pembersihan dan
courant protégée par un disjoncteur
perawatan pengguna tidak boleh
différentiel de 30 mA dans la salle
dilakukan oleh anak-anak tanpa
de bains. Demandez conseil à votre
pengawasan.
électricien.
N’insérez aucun objet métallique
dans les grilles d’air au risque de vous
électrocuter.
N’obstruez jamais les grilles d’air.
1HGHUODQGV
AVVERTENZA: non utilizzare questo
apparecchio in prossimità di
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
vasche da bagno, docce,
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
lavandini o altri recipienti
%HODQJULMN
contenenti acqua.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
• Dopo l’utilizzo, scollegare sempre
kunnen raadplegen.
l’apparecchio.
• WAARSCHUWING: gebruik dit
• Se l’apparecchio si surriscalda, si
apparaat niet in de buurt van water.
spegne automaticamente. Scollegare
• Als u het apparaat in de badkamer
l’apparecchio e lasciarlo raffreddare
gebruikt, haal de stekker dan na
per alcuni minuti. Prima di accendere
gebruik altijd uit het stopcontact. De
nuovamente l’apparecchio, controllare
nabijheid van water kan gevaar
che le griglie non siano ostruite da
opleveren, zelfs als het apparaat is
lanugine, capelli, ecc...
uitgeschakeld.
• Se il cavo di alimentazione è
• WAARSCHUWING: gebruik
danneggiato deve essere sostituito
dit apparaat niet in de buurt
da Philips, da un centro di assistenza
van een bad, douche, wastafel
autorizzato Philips o da persone
of ander waterhoudend object.
TXDOLÀFDWHDOÀQHGLHYLWDUHSRVVLELOL
• Haal na gebruik altijd de stekker uit
• Untuk perlindungan tambahan, kami
danni.
het stopcontact.
sarankan Anda memasang Residual
• Quest’apparecchio può essere usato
• Als het apparaat oververhit raakt,
Current Device (RCD) pada sirkuit
da bambini di età superiore agli 8 anni
schakelt het automatisch uit. Haal de
listrik yang memasok listrik ke kamar
e da persone con capacità mentali,
stekker uit het stopcontact en laat het
mandi. RCD ini harus memiliki arus
ÀVLFKHRVHQVRULDOLULGRWWHSULYHGL
apparaat een paar minuten afkoelen.
operasi residu terukur yang tidak
esperienza o conoscenze adatte a
Controleer voordat u het apparaat
boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran
condizione che tali persone abbiano
weer inschakelt of de luchtroosters
kepada petugas yang memasang
ricevuto assistenza o formazione per
niet verstopt zitten met pluizen,
alat ini.
utilizzare l’apparecchio in maniera
haar enz.
• Jangan memasukkan barang logam ke
sicura e capiscano i potenziali pericoli
• Indien het netsnoer beschadigd is,
dalam kisi-kisi udara untuk menghindari
associati a tale uso. Evitare che i
moet u het laten vervangen door
kejutan listrik.
bambini giochino con l’apparecchio. Le
Philips, een door Philips geautoriseerd
• Jangan sekali-kali menutup kisi-kisi
operazioni di pulizia e manutenzione
servicecentrum of personen met
udara.
non devono essere eseguite da
YHUJHOLMNEDUHNZDOLÀFDWLHVRPJHYDDUWH
• Sebelum Anda menghubungkan alat,
bambini senza la supervisione di un
voorkomen.
pastikan voltase yang ditunjukkan pada
adulto.
• Dit apparaat kan worden gebruikt
alat sesuai dengan voltase listrik di
• Per una sicurezza maggiore, è
door kinderen vanaf 8 jaar en
tempat Anda.
consigliabile installare un dispositivo
door personen met verminderde
• Jangan gunakan alat untuk keperluan
RCD (Residual Current Device,
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
selain yang diterangkan dalam buku
dispositivo per corrente residua)
capaciteiten of weinig ervaring en
petunjuk ini.
all’interno del circuito elettrico che
kennis, mits zij toezicht of instructie
• Jangan menggunakan alat pada rambut
fornisce alimentazione al bagno.
hebben ontvangen aangaande veilig
tiruan.
Tale dispositivo RCD deve avere
gebruik van het apparaat, en zij de
• Bila alat telah terhubung ke listrik,
una corrente operativa residua
gevaren van het gebruik begrijpen.
caratteristica non superiore a 30 mA.
jangan sekali-kali meninggalkannya
Kinderen mogen niet met het apparaat
Chiedere aiuto al proprio installatore.
tanpa diawasi.
spelen. Reiniging en onderhoud dienen
• Per evitare il rischio di scariche
• Jangan sekali-kali menggunakan
niet zonder toezicht door kinderen te
elettriche, non inserire oggetti metallici
aksesori atau komponen apa pun dari
worden uitgevoerd.
nelle griglie di aerazione.
produsen lain atau yang tidak secara
• Voor extra veiligheid adviseren we u
khusus direkomendasikan oleh Philips. • Non bloccare mai le griglie di
een aardlekschakelaar te installeren
Jika Anda menggunakan aksesori atau
aerazione.
in de elektrische groep die de
komponen tersebut, garansi Anda
• Prima di collegare l’apparecchio
badkamer van stroom voorziet. Deze
menjadi batal.
assicurarsi che la tensione indicata
aardlekschakelaar dient een waarde te
• Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
su quest’ultimo corrisponda a quella
hebben die niet hoger is dan 30 mA.
• Tunggulah sampai alat sudah dingin
locale.
Raadpleeg de installateur.
• Non utilizzare l’apparecchio per scopi
sebelum menyimpannya.
• Steek geen metalen voorwerpen
• Jangan menarik kabel listrik setelah
non descritti nel presente manuale.
door de luchtroosters, om elektrische
• Non utilizzare l’apparecchio su capelli
penggunaan. Selalu cabut alat dengan
schokken te voorkomen.
memegang stekernya.
DUWLÀFLDOL
• Blokkeer nooit de luchtroosters.
• Quando l’apparecchio è collegato
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
• Controleer voordat u het apparaat
all’alimentazione,
non
lasciarlo
mai
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
aansluit of het voltage dat op het
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
incustodito.
apparaat is aangegeven overeenkomt
• Non utilizzare mai accessori o parti di
/LQJNXQJDQ
met de plaatselijke netspanning.
Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah
altri produttori oppure componenti
• Gebruik het apparaat niet voor andere
rumah tangga normal (2012/19/EU). Patuhi peraturan mengenai
QRQFRQVLJOLDWLLQPRGRVSHFLÀFR
pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik di negara
doeleinden dan beschreven in deze
Anda . Pembuangan produk secara benar membantu mencegah dampak
da
Philips.
In
caso
di
utilizzo
di
tali
negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
gebruiksaanwijzing.
accessori o parti, la garanzia si annulla. •
Gebruik het apparaat niet op
3HQGDKXOXDQ
• Non attorcigliare il cavo di
kunsthaar.
Pengering rambut Philips ProCare didesain dengan Philips EHD (Even
alimentazione attorno all’apparecchio. •
Laat het apparaat nooit zonder
Heat Distribution) Technology ™ tingkat lanjut.
• Lasciare raffreddare l’apparecchio
Pengering menggunakan lubang keluaran udara
toezicht liggen wanneer het is
dengan desain unik (menggunakan kisi
prima di riporlo.
berbentuk kipas EHD, lihat gambar di bawah)
aangesloten op het stopcontact.
untuk memastikan panas selalu didistribusikan
• Non tirare il cavo di alimentazione
secara merata , bahkan pada suhu tinggi, dan
• Gebruik nooit accessoires of
mencegah terbentuknya titik-titik panas yang
dopo l’uso. Scollegare sempre
onderdelen van andere fabrikanten of
merusak. Berkat teknologi ini, kondisi terlalu
panas di rambut Anda akan berkurang hingga
l’apparecchio tenendo la spina.
GLHQLHWVSHFLÀHN]LMQDDQEHYROHQGRRU
20%.* Ini memberikan perlindungan lanjutan pada rambut Anda dari
kondisi terlalu panas dan membantu menjaga rambut Anda tetap sehat
Philips. Als u dergelijke accessoires
&DPSLHOHWWURPDJQHWLFL(0)
dan kemilau.
of onderdelen gebruikt, vervalt de
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
*dibandingkan pengering rambut lain
relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici. .
garantie.
0HQJHULQJNDQUDPEXW$QGD
$PELHQWH
• Wikkel het netsnoer niet om het
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
Questo
simbolo
indica
che
il
prodotto
non
può
essere
smaltito
Untuk
pengeringan
yang
akurat,
pasang
konsentrator
(
)
•
apparaat.
FRQLQRUPDOLULÀXWLGRPHVWLFL8(
ke pengering rambut. Pemusat aliran memungkinkan Anda
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il
mengarahkan aliran udara langsung ke sikat atau sisir yang
• Wacht met opbergen tot het apparaat
prodotto vecchio a un rivenditore:
digunakan untuk menata rambut Anda.
is afgekoeld.
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto
• Untuk menambah volume rambut untuk gaya berombak dan
simile
al
rivenditore.
mengembang, pasang penebar ( ) ke pengering rambut. Penebar
• Trek na gebruik niet aan het netsnoer.
volume dikembangkan secara khusus untuk mengeringkan rambut
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti
dengan lembut, baik untuk rambut lurus maupun keriting atau
con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai
Haal het netsnoer altijd uit het
berombak. Untuk menambah volume pada akar rambut, jepit
ULYHQGLWRULFRQVXSHUÀFLHGHGLFDWDDOODYHQGLWDGLSURGRWWLHOHWWULFLHG
rambut Anda sehingga menyentuh kulit kepala. Lakukan gerakan
stopcontact door aan de stekker te
elettronici superiore ai 400 m2.
memutar pada alat untuk menyebarkan udara hangat secara
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei
trekken.
merata ke seluruh rambut Anda.
prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto
•
•
Untuk melepas perlengkapan, cabut dari pengering rambut.
2 Setel sakelar aliran udara ( ) dan sakelar suhu ( ) ke posisi yang
sesuai.
Sakelar
Suhu
Setelan
Quick dry
Thermoprotect
Aliran
udara
Fungsi
Mengeringkan rambut sehabis
keramas dengan cepat.
Memungkinkan suhu pengeringan
yang optimal dan memberikan
perlindungan tambahan dari kondisi
terlalu panas pada rambut.
Mengeringkan rambut dengan
lembut.
Hembusan udara kuat agar cepat
kering.
Hembusan udara lembut dan
penataan.
Mematikan
3 Tekan tombol cool shot ( ) untuk hembusan udara yang sejuk
guna memperbaiki penataan Anda.
4 Alat ini dilengkapi fungsi ion yang memberikan kemilau tambahan dan
mengurangi kusut.
» Bila fungsi ini dihidupkan, akan tercium bau tertentu. Hal ini normal
dan disebabkan oleh ikon yang dihasilkan.
• Untuk menghidupkan atau mematikan fungsi ion, geser sakelar
IONIC ( ) ke
atau .
6HWHODKPHQJJXQDNDQ
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
3 Lepaskan konsentrator atau penebar sebelum Anda membersihkan
alat.
4 Bersihkan alat dengan kain lembap.
5 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu.
*DUDQVLGDQOD\DQDQ
Jika Anda memerlukan informasi misalnya mengenai penggantian
sambungan, atau jika Anda punya masalah, silakan kunjungi situs web
Philips di www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan
Pelanggan Philips di negara Anda. Nomor telepon bisa Anda lihat pada
kartu garansi internasional. Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat
Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.
Diimpor oleh : PT Philips Indonesia Commercial Jl. Buncit Raya kav. 99.
Jakarta
smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente e
per la salute.
L’asciugacapelli Philips ProCare è stato progettato utilizzando la
tecnologia avanzata Philips EHD (Even Heat
Distribution) Technology™. L’asciugacapelli usa
un diffusore appositamente studiato (dotato di
una griglia EHD a forma di ventola) per
garantire che il calore venga sempre distribuito
in maniera uniforme anche alle alte
temperature così da evitare danni in
corrispondenza dei punti caldi. Questa
tecnologia riduce del 20% il surriscaldamento
dei capelli* assicurando così una maggior protezione per il
mantenimento di capelli sani e splendenti.
*Rispetto ad altri asciugacapelli
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
1
Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
•
•
AVVERTENZA: non utilizzare questo
apparecchio in prossimità di acqua.
Quando l’apparecchio viene usato in
bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché
la vicinanza all’acqua rappresenta un
rischio anche quando il sistema è
spento.
$VFLXJDWXUDGHLFDSHOOL
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
• Per una perfetta asciugatura, collegare il concentratore ( )
DOO·DVFLXJDFDSHOOL,OFRQFHQWUDWRUHSHUPHWWHGLGLULJHUHLOÁXVVR
d’aria direttamente alla spazzola o al pettine che state utilizzando
per lo styling.
• Per ricci più corposi e donare volume ai capelli, collegare il
diffusore ( ) all’asciugacapelli. Il diffusore è stato ideato per
asciugare con la massima delicatezza i capelli lisci, mossi o ricci.
3HUGDUHYROXPHDOOHUDGLFLLQÀODWHLSHUQLIUDLFDSHOOLSRUWDQGROL
a contatto con il cuoio capelluto. Cercate di compiere movimenti
circolari con l’apparecchio, per distribuire l’aria tiepida in modo
uniforme fra i capelli.
• Per rimuovere l’accessorio, estrarlo dall’asciugacapelli.
2 5HJRODUHO·LQWHUUXWWRUHGHOÁXVVRG·DULD ) e della temperatura ( )
impostandoli sulla posizione corretta.
Interruttore
Impostazioni
Funzione
Temperatura
Asciugatura veloce Asciugatura veloce dei capelli
bagnati.
Garantisce la temperatura
Thermoprotect
di asciugatura ottimale e una
maggior protezione contro il
surriscaldamento dei capelli.
Asciugatura delicata.
Flusso d’aria
Registration no.: I.30.PIC7.01001.1213
Italiano
,QWURGX]LRQH
Getto forte per
un’asciugatura veloce.
Flusso d’aria e messa in piega
delicate.
Spegnimento.
3 Premere il pulsante getto d’aria fredda ( SHUÀVVDUHODSLHJD
4 L’apparecchio è dotato di funzione di ionizzazione che consente di
ottenere capelli più luminosi e riduce l’effetto crespo.
» Quando la funzione è attiva, si può avvertire un odore particolare.
Questo fenomeno è normale ed è causato dalla generazione di
ioni.
• Per attivare/disattivare la funzione di ionizzazione, impostare il
o .
relativo interruttore ( ) su
'RSRO·XVR
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 3RVL]LRQDUORVXXQDVXSHUÀFLHWHUPRUHVLVWHQWHÀQRDTXDQGRQRQq
completamente freddo.
3 3ULPDGLSXOLUHO·DSSDUHFFKLRULPXRYHUHLOFRQFHQWUDWRUHGHOÁXVVR
d’aria o il diffusore.
4 Pulire l’apparecchio con un panno umido.
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere.
*DUDQ]LDHDVVLVWHQ]D
Per eventuali informazioni ad esempio per la sostituzione di un
accessorio o in caso di problemi, visitare il sito Web Philips all’indirizzo
www.philips.com/support oppure contattare l’assistenza clienti Philips
del proprio paese. Il numero di telefono è nell’opuscolo della garanzia
internazionale. Se nel proprio paese non è presente alcun centro di
assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
(OHNWURPDJQHWLVFKHYHOGHQ(09
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en
voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische
velden.
0LOLHX
Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone
huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU). Volg
de geldende regels in uw land voor de gescheiden inzameling
van elektrische en elektronische producten. Als u correct verwijdert,
voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
,QOHLGLQJ
De Philips ProCare-föhn is ontworpen met geavanceerde Philips EHD
(Even Heat Distribution) Technology™. De
föhn heeft een uniek ontworpen luchtuitlaat
(die gebruikmaakt van een waaiervormig
EHD-rooster, zie onderstaande afbeelding) die
ervoor zorgt dat de hitte zelfs bij hoge
temperaturen zeer gelijkmatig wordt verdeeld
en beschadigende hete plekken voorkomt.
Dankzij deze technologie hebt u 20% minder
last van oververhitting van het haar.* Hierdoor
is het haar beter beschermd tegen oververhitting en blijft uw haar
gezond en glanzend.
*vs. andere föhns
8ZKDDUGURJHQ
1 Steek de stekker in een stopcontact.
• Voor nauwkeurig drogen kunt u de concentrator ( ) op de föhn
bevestigen. De concentrator stelt u in staat de luchtstroom te
richten op de borstel of kam waarmee u uw haar in model aan
het brengen bent.
• Voor meer volume in uw krullen en een veerkrachtig kapsel
bevestigt u de diffuser ( ) op de föhn. De volumediffuser is
speciaal ontwikkeld om zowel steil als golvend of krullend haar
op zachte wijze te drogen. Steek de pennen zo in uw haar dat ze
uw hoofdhuid raken om uw haar meer volume te geven vanaf de
wortels. Maak ronddraaiende bewegingen met het apparaat om
de warme lucht gelijkmatig door het haar te verspreiden.
• Om het hulpstuk te verwijderen, trekt u het van de föhn af.
1DJHEUXLN
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is
afgekoeld.
3 Verwijder de concentrator of diffuser voordat u het apparaat
schoonmaakt.
4 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op.
4
Garantie en service
Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk)
of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.
philips.com/support) of neem contact met het Philips Customer Care
Centre in uw land op. Het telefoonnummer vindt u in het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is,
ga dan naar uw Philips-dealer.
1RUVN
Luchtstroom
Hoge luchtsnelheid voor snel
drogen.
Zachte luchtstroom en langzame
styling.
Uitschakelen.
3 Druk op de knop voor koele luchtstroom ( ) voor een koele
OXFKWVWURRPYRRUKHWÀ[HUHQYDQXZNDSVHO
4 Het apparaat heeft een ionenfunctie. Dit zorgt voor extra glans en
vermindert kroezen.
» Wanneer de functie is ingeschakeld, kunt u een speciale geur
ruiken. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de ionen die
het apparaat produceert.
• Als u de ionenfunctie wilt in- of uitschakelen, zet u de ionenknop
of .
( ) op
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOW(0)
9LNWLJW
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
spara den för framtida bruk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inte den här
apparaten nära vatten.
Om du använder apparaten i ett
badrum måste du dra ut kontakten
efter användning. Närhet till vatten
utgör en fara, även när apparaten är
avstängd.
VARNING: Använd inte
apparaten i närheten av
badkar, duschar, behållare eller
kärl som innehåller vatten.
Dra alltid ut nätsladden efter
användning.
Om apparaten blir överhettad stängs
den av automatiskt. Dra ut apparatens
stickkontakt och låt den svalna ett par
minuter. Innan du slår på apparaten
igen måste du kontrollera gallren så att
de inte har täppts till av ludd, hår eller
dylikt.
Om nätsladden är skadad måste den
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud eller
liknande behöriga personer för att
undvika olyckor.
Den här apparaten kan användas av
barn som är 8 år och äldre och av
med olika funktionshinder, eller som
inte har kunskap om hur apparaten
används så länge de övervakas och
får instruktioner angående säker
användning och förstår riskerna
som medföljer. Barn ska inte leka
med apparaten. Rengöring och
användarunderhåll ska inte göra av
barn utan vuxens tillsyn.
Av säkerhetsskäl rekommenderar
vi även att du installerar en
jordfelsbrytare för den krets
som strömförsörjer badrummet.
Jordfelsbrytaren måste ha en
brytströmstyrka som inte överstiger
30 mA. Kontakta en behörig elektriker
för mer information.
För inte in metallföremål i luftgallren
eftersom det medför risk för elektriska
stötar.
Blockera aldrig luftgallren.
Innan du ansluter apparaten
kontrollerar du att spänningen som
anges på apparaten motsvarar den
lokala nätspänningen.
Använd inte apparaten för något annat
ändamål än vad som beskrivs i den här
användarhandboken.
Använd inte apparaten på konstgjort
hår.
Lämna aldrig apparaten obevakad när
den är ansluten till elnätet.
Använd aldrig tillbehör eller delar från
andra tillverkare, eller delar som inte
uttryckligen har rekommenderats
av Philips. Om du använder sådana
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
Linda inte nätsladden runt apparaten.
Vänta tills apparaten har svalnat innan
du lägger undan den.
Dra inte i nätsladden efter användning.
Koppla alltid från apparaten genom att
hålla i kontakten.
(OHNWURPDJQHWLVNDIlOW(0)
Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
for eksponering for elektromagnetiske felt.
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
0LOM¡
0LOM|Q
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i
vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU). Følg nasjonale regler for
egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis
du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative
konsekvenser for helse og miljø.
Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland
hushållssoporna (2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt
land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att
förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
,QQOHGQLQJ
P hilips ProCare-hårføneren er utformet med avansert Philips EHD
(Even Heat Distribution) Technology ™.
Føneren bruker en unikt utformet luftåpning
(ved hjelp av et EHD-vifteformet gitter, se bilde
nedenfor) for å sikre at varmen alltid
distribueres svært jevnt, selv ved høye
temperaturer, og forhindrer ødeleggende,
varme punkter. Takket være denne teknologien
oppnår du 20 % mindre overoppheting av
håret ditt.* Dette gir håret avansert beskyttelse
fra overoppheting, noe som hjelper deg med å holde håret sunt og
glansfullt.
*sammenlignet med andre hårfønere
7¡UNHKnUHW
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
• For presisjonstørking fester du munnstykket for konsentrert
luft ( ) på føneren. Med munnstykket for konsentrert luft kan
du rette luftstrømmen rett mot børsten eller kammen som du
friserer håret med.
• Når du vil gi mer volum til krøller og få mer spenst, fester du
diffuseren ( ) på hårføneren. Volumdiffuseren er spesielt utformet
for skånsom tørking av både glatt og krøllete eller bølgete hår.
Hvis du vil tilføre volum ved røttene, setter du pinnene inn i håret
slik at de berører hodebunnen. Gjør roterende bevegelser med
apparatet for å fordele den varme luften jevnt i håret.
• Når du vil ta av tilbehøret, trekker du det av hårføneren.
2 Sett luftstrømbryteren ( ) og temperaturbryteren ( ) i de riktige
posisjonene.
Slå
Innstillinger
Temperatur
Hurtigtørking
Funksjon
Tørk nyvasket hår raskt.
Termobeskyttelse Gir optimal tørketemperatur,
og gir ekstra beskyttelse mot
overoppheting av håret.
Tørk håret skånsomt.
Luftstrøm
,QWURGXNWLRQ
Philips ProCare hårtork har avancerad Philips EHD Technology™ (jämn
värmedistribution). Hårtorken har ett unikt
utformat luftutblås (med ett galler i formen av
HQ(+'ÁlNWVHELOGHQQHGDQVRPVHUWLOODWW
värmen alltid distribueras jämnt även vid höga
temperaturer och förhindrar skadligt heta
punkter. Tack vare den här tekniken överhettas
håret 20 % mindre.* Det ger håret ett
avancerat överhettningsskydd, vilket gör att
håret kan hållas friskt och glänsande.
*jämfört med andra hårtorkar
Slå av.
3 Trykk på knappen for kaldluft ( IRUNM¡OLJOXIWVWU¡PIRUnÀNVHUH
frisyren.
4 Apparatet er utstyrt med ionefunksjon som gir ekstra glans og
reduserer krusing.
» Når funksjonen er på, kan du kjenne en spesiell lukt. Det er
normalt og kommer fra ionene som genereres.
• Når du vil slå ionefunksjonen av eller på, skyver du IONICeller .
bryteren ( ) til
(WWHUEUXN
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Ta av munnstykket eller diffuseren før du rengjør apparatet.
4 Rengjør apparatet med en fuktig klut.
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv.
ǛŸNjŽȚǜžǀƴžƾƳŽȚȜȢƾƱƄŴǾŽ !ǏƃƸƴƸźǛŽƾŸǠźǛƳŮƾȹƃŲǍžȶǃƄƶƓȚȚnjƀǛƳǣȚǍƪŽƾƶƸſƾƷů
.www.philips.com/welcome ǠźǃƄƶƓȚǚƸƆƉƄŮǛŻ ȆPhilips ǝžNjƲůȸnjŽȚ
ȳƾƀ
1
.ȹ ǾƃƲƄƉžǝƸŽȘȬǞűǍƴŽǝƮƱŲȚȶȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚǚƃŻǀƁƾƶƯŮȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢȖǍŻȚ
.ȔƾƓȚǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ ‡
ǚƫƱŮǛŻ ȆȳƾƵƑȚǠźȥƾƷƐȚȚnjƀȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸ ‡
%XUQVDW×QDOG×Ě×Q×]LoLQWHEULNOHU3KLOLSV·HKRŕJHOGLQL]3KLOLSV
ȴȖǙŽȣǝžȚNjƈƄŴȚNjƯŮ ȹȜǍŵƾƃžǝƶŸǀŻƾƭŽȚ
WDUDI×QGDQYHULOHQGHVWHNWHQWDPRODUDN\DUDUODQDELOPHNLoLQ
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHDGUHVLQGHQUQND\G×Q×]×\DSW×U×Q
ȴǞƳƁƾžNjƶŸǟƄŲ ȹ ȚǍƭųǚƳƪƁ ȔƾƓȚǜžǝŮǍŻ
.ǚƸưƪƄŽȚǜŸ ȹ ƾƱŻǞƄž
1
Önemli
țǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ ‡
&LKD]×NXOODQPDGDQ|QFHEXNXOODQ×PN×ODYX]XQXGLNNDWOHRNX\XQYHGDKD
VRQUD\HQLGHQEDŕYXUPDNLoLQVDNOD\×Q
ȿ žȶȖ
ǀŵǍ
Ⱦ ȆȳƾƵƇƄŴǽȚȩǞŲǜž
• 8<$5,%XFLKD]×VX\DN×Q×QGD
ǀƸŸȶȖȸȖȶȖǀƴƉưȾ ƓȚȶȖ ȆȲƾƉƄŹǽȚ
NXOODQPD\×Q
.ȔƾžǟƴŸȸǞƄƎȷǍųȖ
• <DN×QGDVXEXOXQPDV×FLKD]NDSDO×ELOH
NjƯŮȥƾƷƐȚǜŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮ ȹ ƾƵǣȚȢǛŻ ‡
.ȳȚNjƈƄŴǽȚ
ROVDWHKOLNHROXŕWXUDFDĚ×QGDQFLKD]×
ǗŻǞƄƁ ȆȜNjǣȚǎŽȚǀſǞƈƉƴŽȥƾƷƐȚȩȿǍƯůȚȣȘ ‡
EDQ\RGDNXOODQG×NWDQVRQUDÀŕLQL
ǜŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮǛŻ .ǚƸưƪƄŽȚǜŸ ȹ ƾƸǣƾƲƴů
prizden çekin.
ǚƸưƪůǚƃŻȶ .ǀƴƸƴŻǘǣƾŻNjŽȢǍƃƁǝŸȢȶȥƾƷƐȚ
• 8<$5,%XFLKD]×EDQ\R
ǜžNjżƺƄƴŽȝƾƳƃƪŽȚǜžǘƲƎ Ȇȹ ȚȢNjƆžȥƾƷƐȚ
NYHWOHULQLQGXŕODU×Q
.ǙŽȣǍƸŹȶ ȆǍƯƪŽȚȶƿŹǎŽƾŮƾƀȢȚNjƉſȚȳNjŸ
ODYDERODU×QYHVX\ODGROXEDŕND
ƿƆƸź Ȇȹ ƾƱŽƾůǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴȴƾżȚȣȘ ‡
NDSODU×Q\DN×Q×QGDoDO×ŕW×UPD\×Q
ǀžNjųǎżǍžȶȖ Philips ǚƃŻǜžǝŽȚNjƃƄŴȚ
• .XOODQ×PGDQVRQUDFLKD]×QÀŕLQLPXWODND
ƞƴƀƻžȨƾƈŵȖȶȖ Philips ǚƃŻǜžȲdžǞƈž
çekin.
.ǍƭųȸȖƿƶƆƄŽ
• &LKD]Dŕ×U××V×Q×UVDRWRPDWLNRODUDN
ȲƾƱŶLjȚǚƃŻǜžȥƾƷƐȚȚnjƀȳȚNjƈƄŴȚǜƳƚ ‡
NDSDQ×U&LKD]×QÀŕLQLSUL]GHQoHNHUHN
ȨƾƈŵLjȚȶȰǞźƾžȶȝȚǞƶŴ 8 ǛƀǍƵŸǖƴƃƁǜƁnjŽȚ
ELUNDoGDNLNDVRĚXPDV×LoLQEHNOH\LQ
ȶȖǀƁNjƉƐȚȝȚȤNjƲŽȚǠźȲǾƄųȚǜžȴǞſƾƯƁǜƁnjŽȚ
&LKD]×WHNUDUoDO×ŕW×UPDGDQ|QFH
ȜǍƃƒȚǛƷƫƲƶůǜƁnjŽȚȶȖ ȆǀƸƴƲƯŽȚȶȖǀƸƉƑȚ
ǛƀNjƁȶǎůƖȶȖǛƷƸƴŸȯȚǍŵȁȚƖȲƾŲǠź ȆǀźǍƯƓȚȶ
JLULŕGHOLNOHULQLQW\VDoYEQHGHQL\OH
ǀƲƁǍƭŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳȚNjƈƄŴƾŮǘƴƯƄůȝȚȢƾŵȤƼŮ
W×NDQPDG×Ě×QGDQHPLQROXQ
NjŻǠƄŽȚǍŶƾƥȚȴǞżȤNjƁȚǞſƾżȲƾŲǠźȶǀƶžȕ
• &LKD]×QHOHNWULNNDEORVXKDVDUO×\VD
.ȥƾƷƐƾŮȲƾƱŶLjȚƿƯƴƁȴȖƿƆƁǽ .ƾƷŽȴǞǤǍƯƄƁ
ELUWHKOLNHROXŕWXUPDV×Q×|QOHPHN
ȶȖȥƾƷƐȚǗƸƮƶƄŮȲƾƱŶLjȚȳǞƲƁȴȖƿƆƁǽ
LoLQPXWODND3KLOLSV·LQ\HWNLYHUGLĚLELU
.ǛƷƸƴŸȯȚǍŵȁȚȴȶȢǜžǝƄſƾƸǧ
VHUYLVPHUNH]LYH\DEHQ]HUŕHNLOGH
ȤƾƸƄŽȚȥƾƷűƿƸżǍƄŮǙƇƫƶſ ȆǀƸźƾǤȘǀƁƾƵƑ ‡
\HWNLOHQGLULOPLŕNLŕLOHUWDUDI×QGDQ
ȢȿȶǎůǠƄŽȚǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȜȤȚNjŽȚǠź RCD ǗȿƴƈƄƓȚ
GHĚLŕWLULOPHVLQLVDĚOD\×Q
ȹ ȚȢȿȶǎžȴǞƳƁȴȖ RCD ȥƾƷűǟƴŸ .ǀŻƾƭŽƾŮȳƾƵƑȚ
• %XFLKD]×Q\Dŕ×Q]HULQGHNL
30 ǜŸNjƁǎƁǽǗƶƫžǗȿƴƈƄžǚƸưƪůȤƾƸƄŮ
oRFXNODUYHÀ]LNVHOPRWRU\DGD
.ǁƃȿ ƅƓȚǀƇƸƫſƿƴŶȚ .ǍƸƃžȖǠƴƴž
]LKLQVHOEHFHULOHULJHOLŕPHPLŕYH\D
ȝƾƳƃŵǚųȚȢǀƸſNjƯžȳƾƉűȖȲƾųȢƼŮǛƲůǽ ‡
ELOJLYHWHFUEHDo×V×QGDQHNVLN
.ǀƸǣƾŮǍƷżȝƾžNjǧȸȖȞȶNjŲȸȢƾƱƄŽ ȔȚǞƷŽȚ
NLŕLOHUWDUDI×QGDQNXOODQ×P×VDGHFHEX
.ȔȚǞƷŽȚȝƾƳƃŵ Njȿ ŴǜŸǕƶƄžȚ ‡
NLŕLOHULQQH]DUHWLQGHQVRUXPOXNLŕLOHULQ
ȴȖǜžNjżƺů ȆȔƾŮǍƷƳŽƾŮȥƾƷƐȚǚƸǧǞůǚƃŻ ‡
EXOXQPDV×YH\DJYHQOLNXOODQ×P
ǕžǀƲźȚǞƄžȥƾƷƐȚǟƴŸƾƷƸŽȘȤƾƪƓȚǀƸƄŽǞƱŽȚ
WDOLPDWODU×Q×QEXNLŕLOHUHVDĚODPDV×YH
.ǀƸƴƤȚǀƸƄŽǞƱŽȚ
RODV×WHKOLNHOHULQDQODW×OPDV×GXUXPXQGD ǠźƞƃƓȚǍƸŹǍųȕȩǍŹȸLjȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ ‡
mümkündür. Çocuklar cihazla
.ǚƸŽNjŽȚȚnjƀ
R\QDPDPDO×G×U7HPL]OHPHYHNXOODQ×F×
.ǠŸƾƶƫŽȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ ‡
EDN×P×QH]DUHWHGLOPH\HQoRFXNODUFD
ǝƴƸǧǞů ȔƾƶŰȖǀƃŻȚǍžȴȶȢǜžȥƾƷƐȚȱǍƄůǽ ‡
.ȔƾŮǍƷƳŽƾŮ
\DS×OPDPDO×G×U
• Ek koruma için banyonun elektrik
ǽǕƭŻȶȖȝȚȤȚǞƉƉżȖȸȖ ȹ ȚNjŮȖȳNjƈƄƉůǽ ‡
ǀƯƶƫžȝƾżǍƪŽǀƯŮƾůȶȖ Philips ƾƷŮǠǧǞů
GHYUHVLQHELUUH]LGHODN×PNRUXPD
FLKD]×5&'WDNPDQ×]×WDYVL\HHGHUL] ǜžǕƭŻȶȖȝȚȤȚǞƉƉżȖȸȖǁžNjƈƄŴȚȚȣƼź .ȷǍųȖ
.ljŽƾǧǍƸŹȴƾƵƬŽȚljƃƫƁ ȆȬǞƶŽȚȚnjƀ
%XUH]LGHODN×PNRUXPDFLKD]×Q×Q
UH]LGHOoDO×ŕPDDN×P×GHĚHULP$·GDQ .ȥƾƷƐȚȲǞŲǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴǗƴŮǛƲůǽ ‡
.ǝƶƁǎƈůǚƃŻȥƾƷƐȚȢǍƃƁǟƄŲǍƮƄſȚ ‡
\NVHNROPDPDO×G×U.XUXOXPX\DSDQ
ǙƉžȚ .ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮǀŻƾƭŽȚǙƴŴƿƇƉůǽ ‡
NLŕL\HGDQ×ŕ×Q
.ǀŻƾƭŽȚȤNjƫžǜŸȥƾƷƐȚǚƫźNjƶŸƾƵǣȚȢnjųƺƓƾŮ
ȹ
• (OHNWULNoDUSPDV×ULVNLEXOXQGXĚXQGDQ
(EMF) ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑȚ
KDYD×]JDUDODU×QDPHWDOFLVLPOHU
ȲǞƲƇƴŽȩǍƯƄŽƾŮǀƲƴƯƄƓȚǀƲƃƭƓȚǀƵƮſLjȚȶǍƸƁƾƯƓȚǀźƾżǕžȚnjƀ Philips ȥƾƷűǘźȚǞƄƁ
VRNPD\×Q
.ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚ
• +DYD×]JDUDODU×Q×NHVLQOLNOH
ǀƂƸƃŽȚ
engellemeyin.
ǀƸŽǎƶƓȚȝƾƁƾƱƶŽȚǕžǃƄƶƓȚȚnjƀǜžǑƴƈƄŽȚȳNjŸƿƆƁǝſȖǟŽȘǎžǍŽȚȚnjƀǍƸƪƁ
• &LKD]×EDĚODPDGDQ|QFHFLKD]
ȱNjƴŮǠźǀƁȤƾƉŽȚƞſȚǞƲŽȚǕƃůȚ .(EU/2012/19 ǠŮȶȤȶLjȚȢƾŵȤȁȚ) ǀƁȢƾƯŽȚ
ǜžǑƴƈƄŽȚNjŸƾƉƁ .ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȶǀƸſȶǍƄƳŽȁȚȝƾƆƄƶƵƴŽǚƫƱƶƓȚǕƸƵƆƄƴŽ
]HULQGHEHOLUWLOHQJHULOLPGHĚHULQLQ
ȝƾƯƃƄŽȚǜžȢȚǍźLjȚǀƇǧȶǀƂƸƃŽȚǀƁƾƵŲǠźǀƇƸƇƫŽȚǀƲƁǍƭŽƾŮȝƾƆƄƶƓȚ
\HUHOŕHEHNHJHULOLPL\OHD\×Q×
.ǀƸƃƴƉŽȚ
ROGXĚXQGDQHPLQROXQ
ǀžNjƲž
12
• &LKD]×EXN×ODYX]GDDo×NODQDQG×ŕ×QGD
Philips ProCareǍƯƪŽȚǗƱƆžǛƸƵƫůƖ
ǕƁȥǞů) Philips EHDǀƸƶƲůȳȚNjƈƄŴƾŮ
ELUDPDoLoLQNXOODQPD\×Q
.ǀžNjƲƄƓȚ ™ Technology (ȸȶƾƉƄŽƾŮȜȤȚǍƑȚ
ǛƵƫžȔȚǞƀȟǍƈžǍƯƪŽȚǗƱƆžȳNjƈƄƉƁ
• &LKD]×SHUXN]HULQGHNXOODQPD\×Q
ǚƳŵǟƴŸǀƳƃŵȳNjƈƄƉƁ)NjƁǍźțǞƴŴƺŮ
(ȵƾſȢȖǛŴǍŽȚǍƮſȚȆEHDǀƸƶƲƄŮǚƵƯůǀŲȶǍž
• &LKD]JFHEDĚODQG×Ě×QGDKLoELU
NjƶŸǟƄŲȶƾƉƄžǚƳƪŮȜȤȚǍƑȚǕƁȥǞůȴƾƵƬŽ
Ȼ
ȯǾůȘǕƶžȶǀƸŽƾŸȝƾűȤȢǟƴŸǍƯƪŽȚǗƸƱƏ
]DPDQJ|]HWLPVL]E×UDNPD\×Q
ȆǀƸƶƲƄŽȚȵnjƀǚƬƱŮȶ .ǀƶųƾƉŽȚȝȚǍƸƯƪŽȚ
ȑ*20%ǀƃƉƶŮȔƾƵŲȁȚȪǍźǒƱƈƶƸŴ
• %DŕNDUHWLFLOHUHDLWRODQYH\D3KLOLSV
ȪǍźǜžǟƴƬźǀƁƾƵŲǍƯƪŽȚljƶƚȸnjŽȚǍžLjȚ
ǠƇǧǍƯŵǟƴŸǙŽǞƫŲǜƵƬƁȶȔƾƵŲȁȚ
WDUDI×QGDQ|]HOOLNOHWDYVL\HHGLOPH\HQ
.Ǖžǽȶ
ȷǍųLjȚǍƯƪŽȚȝƾƱƱƆƙǀſȤƾƲž*
DNVHVXDUYHSDUoDODU×NHVLQOLNOH
NXOODQPD\×Q%XWUDNVHVXDUYH\DSDUoD
ȱǍƯŵǗƸƱƆƄŽ
33
.ǀŻƾƭŽƾŮNjƁȶǎůȜNjŲȶǏƃƲƙǚƸǧǞƄŽȚnjųƺžǚƸǧǞƄŮǛŻ 1
NXOODQ×UVDQ×]JDUDQWLQL]JHoHUOLOLĚLQL
ǙƶȿƳƚȣȘ .ǍƯƪŽȚǗƱƆžǠź ( )ǗƅƳƓȚȰƾźȤƼŮǛŻȆǘƸŻȢǗƸƱƆƄŽ ‡
ȔƾƶŰȖȳNjƈƄƉƓȚǓƪƓȚȶȖȜƾŵǍƱŽȚǟŽȘȜǍŵƾƃžȔȚǞƷŽȚȤƾƸůǝƸűǞůǜžǗƅƳƓȚ
yitirir.
.ȱǍƯŵljƁǍƉů
.ǍƯƪŽȚǗƱƆžǠź ( )ȔȚǞƷŽȚȟǍƈžȰƾźȤƼŮǛŻȆNjƯƆžȶǗƸƅżǍƯƪŽ ‡
• (OHNWULNNDEORVXQXFLKD]×QHWUDI×QD
ǜžǚżǗƸƱƆƄŽȨƾųțǞƴŴƺŮǛƆƇƴŽȥǎƯƓȚȔȚǞƷŽȚȟǍƈžǍƁǞƭůƖNjƲŽ
ǍƯƪŽȚǗƸƅƳƄŽ .ƾƷŽǚƸƅžǽǀžǞƯƶŮȟǞƵƓȚȶȖNj
ȿƯƣȚǍƯƪŽȚȶǏƴžLjȚǍƯƪŽȚ
ȿ
VDUPD\×Q
ǙƁǍƇƄŮǛŻ .ǙŴȖȤȜȶǍźǏžǾůǟƄŲȱǍƯŵǠźȴƾƶŴLjȚǕǤȆȤȶnjƐȚNjƶŸ
.ƾƷƴżǍƯƪŽȚǚƫųǟƴŸȸȶƾƉƄŽƾŮƽźȚNjŽȚȔȚǞƷŽȚǕƁȥǞƄŽǀƁǍǣȚȢǀƲƁǍƭŮȥƾƷƐȚ
• &LKD]×NDOG×UPDGDQ|QFHVRĚXPDV×Q×
.ǍƯƪŽȚǗƱƆžǜžǝƃƇŴȚȆǘƇƴƓȚǚƫƱŽ ‡
bekleyin.
.ǀƃŴƾƶƓȚȝƾƸƯǤǞŽȚǟŽȘ ( )ȜȤȚǍƑȚȠƾƄƱžȶ ( )ȔȚǞƷŽȚȤƾƸůȠƾƄƱžǓƃƬŮǛŻ 2
• .XOODQG×NWDQVRQUDJoNDEORVXQX
ȠƾƄƱƓȚ
ȝȚȢȚNjŸȁȚ
ǀƱƸŷǞŽȚ
ȜȤȚǍƑȚǀűȤȢ ǕƁǍƉŽȚǗƸƱƆƄŽȚ
.ǀŸǍƉŮƿŶǍŽȚǍƯƪŽȚǗƸƱƆƄŽ
oHNPH\LQ&LKD]×SUL]GHQoHNHUNHQ
ǍƯƪŽȚljƶžȶǀƸŽƾƅžǗƸƱƏȜȤȚǍŲǍƸźǞƄŽ
ȜȤȚǍƑȚǜžǀƁƾƵƑȚ
.ȔƾƵŲȁȚȪǍźǜžǀƸźƾǤȘǀƁƾƵŲ
PXWODNDÀŕWHQWXWDUDNoHNLQ
(OHNWURPDQ\HWLNDODQODU(0)
%X3KLOLSVFLKD]×HOHNWURPDQ\HWLNDODQODUDPDUX]NDOPD\DLOLŕNLQJHoHUOL
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Çevre
%XVLPJHUQQQRUPDOHYVHODW×NODUODELUOLNWHDW×OPDPDV×
JHUHNWLĚLDQODP×QDJHOLU(8(OHNWULNOLYHHOHNWURQLN
UQOHULQD\U×RODUDNWRSODQPDV×LOHLOJLOLONHQL]LQNXUDOODU×QDX\XQ
(VNLUQOHULQGRĚUXŕHNLOGHDW×OPDV×oHYUHYHLQVDQVDĚO×Ěׁ]HULQGHNL
ROXPVX]HWNLOHUL|QOHPH\H\DUG×PF×ROXU
*LULŕ
3KLOLSV3UR&DUHVDoNXUXWPDPDNLQHVLJHOLŕPLŕ3KLOLSV(+'(YHQ+HDW
'LVWULEXWLRQ7HFKQRORJ\ŒLOHWDVDUODQP×ŕW×U6Do
NXUXWPDPDNLQHVL\NVHNV×FDNO×NODUGDELOH×V×Q×Q
KHU]DPDQHŕLWGDĚ×OPDV×Q×VDĚODPDNLoLQ|]HO
RODUDNWDVDUODQP×ŕELUKDYDo×N×ŕ×NXOODQ×U%|\OHFH
VDo×Q×]]DUDUJ|UPH]%XWHNQRORMLVD\HVLQGH
VDoODU×Q×]GDKDD]×V×Q×U$ŕ×U××V×QPD\DNDUŕ×
JHOLŕPLŕNRUXPD|]HOOLĚL\OHVDoODU×Q×]×QVDĚO×NO×YH
parlak görünümünü daima koruyabilirsiniz.
2 -XVWHUDUHJODJHWI|UOXIWÁ|GH ) och temperaturreglaget ( ) till
lämpliga positioner.
Växla
Inställningar
Funktion
Temperatur
Snabbtorkning Torka vått hår snabbt.
Ger en optimal torktemperatur och
Värmeskydd
extra överhettningsskydd.
Skonsam torkning.
2 +DYDDN×P×GĚPHVLQL YHV×FDNO×NGĚPHVLQL ) uygun
konumlara getirin.
*HoLŕ
6×FDNO×N
.UDIWLJWOXIWÁ|GHRFKVQDEEWRUNQLQJ
0MXNWOXIWÁ|GHRFKVW\OLQJ
Hava
besleme
Stänga av.
3 Tryck på knappen för kall luft ( ) för att forma håret med kall luft.
4 Apparaten är utrustad med en jonfunktion, som ger extra glans och
minskar burrighet.
» När funktionen är aktiverad kan en speciell lukt kännas. Det är
normalt och orsakas av jonerna som genereras.
• Slå på eller av jonfunktionen genom att ställa in reglaget INONIC
( ) på
eller .
(IWHUDQYlQGQLQJ
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Ta bort fönmunstycket eller volymmunstycket innan du rengör
apparaten.
4 Rengör apparaten med en fuktig trasa.
5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats.
Ayarlar
Görev
+×]O×NXUXWPD ,VODNVDoODU×K×]ODNXUXWXU
Termal koruma (QL\LNXUXWPDV×FDNO×Ě×LOHVDoODU×Dŕ×U×
×V×QPD\DNDUŕ×GDKDID]ODNRUXU
6DoODU×KDVVDVELUŕHNLOGHNXUXWXU
*oOKDYDDN×P×YHK×]O×NXUXWPD
+DÀIKDYDDN×P×YHŕHNLOOHQGLUPH
Kapatma.
3 6DoŕHNOLQL]LVDELWOHPHNDPDF×\ODVRĚXNKDYDDN×ŕ×LoLQVRĚXNÁHPH
GĚPHVLQH ( EDV×Q
4 &LKD]GDHNVWUDSDUODNO×NVDĚOD\DQYHHOHNWULNOHQPH\L|QOH\HQL\RQ
IRQNVL\RQXEXOXQPDNWDG×U
» )RQNVL\RQGHYUHGH\NHQIDUNO×ELUNRNXGX\XODELOLU%XGXUXP
QRUPDOGLUYHROXŕDQL\RQODUGDQND\QDNODQPDNWDG×U
• ī\RQIRQNVL\RQXQXDoPDNYH\DNDSDWPDNLoLQ,21,&DQDKWDU×Q×
( )
veya
konumuna getirin.
.XOODQ×PGDQVRQUD
1 &LKD]×NDSDWDUDNÀŕLQLSUL]GHQoHNLQ
2 6RĚX\DQDNDGDU×V×\DGD\DQ×NO×ELU\]H\H\HUOHŕWLULQ
3 &LKD]×WHPL]OHPHGHQ|QFH\RĚXQODŕW×U×F×\×YH\DGLI]|Uo×NDU×Q
4 &LKD]×QHPOLELUEH]OHWHPL]OH\LQ
5 *YHQOLNXUXYHWR]VX]ELU\HUGHVDNOD\×Q
4
ȔȚǞƷŽȚȤƾƸů
ȔȚǞƀȤƾƸůȳȚNjƈƄŴƾŮǍƯƪŽȚǗƸƱƆƄŽ
.ǗƸƭŽ
.ǕƁǍŴǗƸƱƏȶȸǞŻȔȚǞƀȤƾƸƄŽ
.ǍƯƪŽȚljƁǍƉůȶǗƸƭŽȔȚǞƀȤƾƸƄŽ
.ȥƾƷƐȚǚƸưƪůȯƾƲƁȁ
ljƁǍƉƄŽȢȤƾŮȔȚǞƀȤƾƸůǟƴŸȲǞƫƇƴŽ ( ) ȜȢȤƾƃŽȚǀƇƱƶŽȚȤȥǟƴŸǓưǤȚ 3
.ȱǍƯŵ
.ȵNjƯƏǜžǚƴƲůȶȹ ƾƸźƾǤȘȹ ƾſƾƯƓȱǍƯŵljƶƢǠƄŽȚȴǞƁLjȚǀƱƸŷǞŮȢȶǎžȥƾƷƐȚ 4
.ǀƶƸƯžǀƇǣȚȤȠǞƱůȴȖǚƵƄƤȚǜžȆǚƸưƪƄŽȚNjƸŻȴǞƁLjȚǀƱƸŷȶȴǞƳůƞŲ €
.ƾƀNjƸŽǞůǛƄƁǠƄŽȚȝƾſǞƁLjȚǝƃƃƉůȶǠƯƸƃŶǍžȖȚnjƀȶ
( ) IONICȠƾƄƱžƿƇŴȚȆƾƷƴƸưƪůȯƾƲƁȘȶȖȴǞƁLjȚǀƱƸŷȶǚƸưƪƄŽ ‡
. ǟŽȘȶȖ
ǟŽȘ
:ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮ
.ǝƶŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮȶȥƾƷƐȚǚƸưƪůȯƾƲƁƼŮǛŻ 1
.ȢǍƃƁǟƄŲǀſǞƈƉƴŽȳȶƾƲžljƭŴǟƴŸǝƯǤ 2
.ȥƾƷƐȚǗƸƮƶůǚƃŻȔȚǞƷŽȚȟǍƈžȶȖǗƅƳƓȚǀŽȚȥƼŮǛŻ 3
.ǀƃŶȤȧƾƵŻǀƯƭŻǀƭŴȚǞŮȥƾƷƐȚǗƸƮƶůǟŽȘNjƵŸȚ 4
.ȤƾƃưŽȚǜžȲƾųȶȆȯƾűȶǜžȕȴƾƳžǠźȥƾƷƐȚǔƱŲȚ
5
Ȼ
ǀžNjƈŽȚȶȴƾƵƬŽȚ
4
ȆǀƴƳƪžȸȖǙƄƷűȚȶȚȣȘȶȖǘƇƴžȲȚNjƃƄŴȚǟŽȘȹ ǾƅžȶȖȝƾžǞƴƯžǟŽȘǁƆƄŲȚȚȣȘ
ȲƾƫůǽȚȶȖ www.philips.com/supportƿƁȶǟƴŸ PhilipsǕŻǞžȜȤƾƁȥǟűǍƸź
ȜǍƪſǠźȢǞűǞžǗůƾƷŽȚǛŻȤ .ȱNjƴŮǠź PhilipsȮŽǕŮƾƄŽȚǙƴƷƄƉƓȚǀžNjųǎżǍƙ
ȜȤƾƁȥǟűǍƁȆȱNjƴŮǠźǙƴƷƄƉƵƴŽǀžNjųǎżǍžȢǞűȶȳNjŸȲƾŲǠź .ǀƸƓƾƯŽȚȴƾƵƬŽȚ
.ǠƴƤȚ PhilipsȝƾƆƄƶžȬȿ ȥǞž
6DoNXUXWPD
1 )LŕLHOHNWULNSUL]LQHWDN×Q
• 7DPNXUXWPDLoLQ\RĚXQODŕW×U×F×\× ) saç kurutma makinesine
WDN×Q'DUNXUXWPDEDŕO×Ě×KDYDDN×P×Q×VDo×Q×]DŕHNLOYHUGLĚLQL]I×UoD
YH\DWDUDĚDGRĚUXGDQ\|QHOWPHQL]LVDĚODU
• %XNOHOHUHYHFDQO×VDoVWLOLQHKDFLPYHUPHNLoLQGLI]|U )
VDoNXUXWPDPDNLQHVLQHWDN×Q+DFLPYHUHQGLI]|UG]YHN×Y×UF×N
YH\DGDOJDO×VDoODU×NXUXWPDNLoLQ|]HORODUDNJHOLŕWLULOPLŕWLU6Do
GLSOHULQHKDFLPYHUPHNLVWHGLĚLQL]GHFLKD]×GLI]|ULĚQHOHULEDŕ×Q×]D
GHĚHFHNŕHNLOGHVDo×Q×]DWXWXQ,O×NKDYD\×HŕLWRODUDNVDoDGDĚ×WPDN
LoLQFLKD]ODEHUDEHUGDLUHVHOKDUHNHWOHUX\JXOD\×Q
• (NSDUoD\×o×NDUPDNLoLQVDoNXUXWPDPDNLQHVLQGHQoHNLQ
Sterk luftstrøm og rask tørking.
Forsiktig luftstrøm og frisering.
Garanti och service
För information om t.ex. byte av tillbehör eller om du har ett
problem kan du gå till Philips webbplats på www.philips.com/support
HOOHUNRQWDNWD3KLOLSV.XQGWMlQVWLGLWWODQG7HOHIRQQXPUHWÀQQVL
JDUDQWLEURVFK\UHQ2PGHWLQWHÀQQVQnJRQNXQGWMlQVWLGLWWODQGNDQGX
vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
GLĚHUVDoNXUXWPDPDNLQHOHULQHJ|UH
7RUNDKnUHW
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
• För noggrann torkning monterar du fönmunstycket ( ) på
KnUWRUNHQ0HGI|QPXQVW\FNHWVW\UGXOXIWÁ|GHWUDNWPRWERUVWHQ
eller kammen som du formar håret med.
• Om du vill öka volymen för lockar och spänstiga frisyrer monterar
du volymmunstycket ( ) på hårtorken. Volymdiffusorn har
utformats speciellt för att torka både rakt, lockigt och vågigt hår
på ett skonsamt sätt. För att få extra volym vid rötterna sticker
du in piggarna ända in till hårbotten. Gör roterande rörelser med
apparaten för att sprida den varma luften jämnt genom håret.
• Om du vill ta bort munstycket drar du av det från hårtorken.
/XIWÁ|GH
4
7UNoH
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
Philips support.
9LNWLJ
ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet
i nærheten av vann.
Når du bruker apparatet på badet, må
du koble det fra etter bruk. Nærheten
til vann utgjør en risiko, selv når
apparatet er slått av.
ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær
badekar, dusj, håndvasker eller
andre elementer som
inneholder vann.
Koble alltid fra apparatet etter bruk.
Hvis apparatet overopphetes, slår det
seg av automatisk. Trekk ut støpselet
på apparatet, og la det avkjøles noen
minutter. Kontroller at gitrene ikke er
blokkert av lo, hår osv. før du slår på
apparatet igjen.
Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid
skiftes ut av Philips, et servicesenter
som er godkjent av Philips, eller
OLJQHQGHNYDOLÀVHUWSHUVRQHOOVOLNDW
man unngår farlige situasjoner.
Dette apparatet kan brukes av barn
over åtte år og av personer med
nedsatt sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller personer
med manglende erfaring eller
kunnskap, dersom de får instruksjoner
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn
som sikrer sikker bruk, og hvis de er
klar over risikoen. Barn skal ikke leke
med apparatet. Barn skal ikke utføre
rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
Hvis du vil ha ekstra beskyttelse,
råder vi deg til å installere en
lekkasjestrømsenhet (RCD) i den
elektriske kretsen som forsyner
badet. Denne enheten må ha et
spenningsnivå for reststrøm som ikke
er høyere enn 30 mA. Be installatøren
om råd.
Ikke stikk metallgjenstander inn i
gitrene. Det kan føre til elektrisk støt.
Ikke blokker luftinntaket.
Før du kobler til apparatet, må du
kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer med den
lokale nettspenningen.
Ikke bruk apparatet til noe annet
formål enn det som beskrives i denne
veiledningen.
Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
Når apparatet er koblet til strømmen,
må du aldri la det stå uten tilsyn.
Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre
produsenter eller som Philips ikke
VSHVLÀNWDQEHIDOHU+YLVGXEUXNHUVOLNW
tilbehør eller slike deler, blir garantien
ugyldig.
Ikke surr ledningen rundt apparatet.
Vent til apparatet er avkjølt før du
legger det vekk.
Ikke trekk i nettledningen etter bruk.
Hold alltid i støpselet når du trekker
ut ledningen til apparatet.
2 Zet de luchtstroomknop ( ) en de temperatuurknop ( ) op
geschikte standen.
Overschakelen Instellingen
Functie
Temperatuur
Sneldroogstand Nat haar snel drogen.
Haarvriendelijke Zorgt voor de optimale
droogtemperatuur en biedt extra
droogstand
bescherming tegen oververhitting
van het haar.
Het haar voorzichtig drogen.
6YHQVND
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
•
Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, f.eks. om utskifting av tilbehør eller hvis det
har oppstått problemer, kan du gå til
www.philips.com/support eller kontakte Philips’ kundestøtte der du
ERU'XÀQQHUWHOHIRQQXPPHUHWLJDUDQWLKHIWHW+YLVGHWLNNHHUQRHQ
forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
•
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full
nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
4
Garanti ve servis
3DUoDGHĚLŕLPLLOHLOJLOLGDKDID]ODELOJL\HLKWL\DF×Q×]YDUVDYH\DELU
sorununuz varsa, lütfen www.philips.com/support Philips web sitesini
]L\DUHWHGLQYH\DONHQL]GHNL3KLOLSV0ŕWHUL0HUNH]L\OHLOHWLŕLPNXUXQ
*HUHNOLWHOHIRQQXPDUDV×LoLQJDUDQWLEURŕUQHEDN×QhONHQL]GH0ŕWHUL
0HUNH]L\RNVD\HUHO3KLOLSVVDW×F×Q×]DJLGLQ
!ǛǥɭǞǬɬžɧɭǍƃůȲǞƫƇžǜɭȚNjɭǍųɞȚǍŮƾƵŵǝŮ .NjɭNjžȕȧǞų PhilipsȝǽǞƫƇžɞƾǥſȢǝŮ
ǁɭƾŴȤȢȚȤȢǞųȵƾǦƄŴȢȆPhilipsȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȥȚǝƶǥƷŮȵȢƾƱƄŴȚɞȚǍŮ
.NjǥƶɨȳƾſǁƃŰ www.philips.com/welcome
ǛƷž
1
ɞNjƯŮȝƾƯűȚǍžɞȚǍŮȴȕȶNjǥſȚǞƈŮǁŻȢǝŮȚȤƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȆȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǚƃŻ
.NjɭȤȚȢǝǦſȢǞųȢǎſ
ȵȢƾƱƄŴȚțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡
.Njǥƶɳſ
ȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚɬɭǞƪƄŴȢȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ ‡
ȥȚȵȢƾƱƄŴȚ .NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕ ȆȯǍƫžȥȚǏǨ
ɬƄŲ ȆǁŴȚǜɭǍźȕǍƭųțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢ
.NjŵƾŮȧǞžƾųǍǬȚ
ȴȚȶɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡
ɞȶƾŲȯȶǍŷƾɭȩǞŲ ȆțȕȧȶȢ ȆȳƾƵŲ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚțȕ
ǎɭǍǨȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨȚȤȴȕǝƪǥƵƀ ‡
.NjǥƪɳŮ
ȤǞŶǝŮ ȆNjŵȳǍǬNjŲȥȚǐǥŮȵƾǦƄŴȢǍǬȚ ‡
ȰǍŮȥȚȚȤȵƾǦƄŴȢ .ȢǞŵɬžȧǞžƾųȤƾɨȢǞų
.ȢǞŵɧƶųǝƲǥŻȢNjƶǩɞȚǍŮNjɭȤȚnjǦŮȶȵNjǥƪɨ
ȆNjǥƶɨǜŵȶȤȚȤȵƾǦƄŴȢȵȤƾŮȶȢǝɨǜɭȚȥȚǚƃŻ
ȵǍǥŹȶȥǍǨ ȆǞžƾŮǝɨNjǥƶɨɬŴȤǍŮȚȤƾƀǝǰɭȤȢ
.NjƶŵƾŮȵNjƪſȢȶNjƉž
ɞȚǍŮǁŴȚȵNjɭȢƿǥŴȕȰǍŮǛǥŴǝɨɬůȤǞǧȤȢ ‡
ɞƾƀɬǬNjƶɭƾƘȢǎſȚȤȴȕ ȆǍƭųȥȶǍŮȥȚɞǍǥǬǞƴű
ƾɭ Philips ȥƾƆžȝƾžNjųǎɨǍž ȆPhilips
.NjǥƶɨǒɭǞƯůǑƫƈƄžȨƾƈŵȚ
ɬɭƾſȚǞůȥȚǝɨɞȢȚǍźȚȶȲƾŴ 8 ɞǽƾŮȴƾɨȢǞɨ ‡
ƾɭNjƶƄƉǥſȤȚȢȤǞųǍŮɬźƾɨɬƶƀȣȶɬƉŲ ȆɬƵƉű
ƾƀǍƄǬȤǎŮȝȤƾƮſƾŮNjƶſȚǞůɬžNjſȤȚNjſɬƀƾǬȕȶǝŮǍƏ
ȥȚɬƀƾǬȕȶȵƾǦƄŴȢȥȚǜƵɭȚȵȢƾƱƄŴȚƠųǞžȕƾɭ
.NjƶƶɨȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢȥȚ ȆǜɳƛȝȚǍƭų
ȶȴȢǍɨǎǥƢ .NjƶƶɨɞȥƾŮȵƾǦƄŴȢƾŮNjɭƾƃſȴƾɨȢǞɨ
ȴȶNjŮȴƾɨȢǞɨǓŴǞůNjɭƾƃſȵƾǦƄŴȢȥȚǁƃŻȚǍž
.ȢǞŵȳƾƍȚȝȤƾƮſ
ɬžǝǥǧǞů ȆȵƾǦƄŴȢǜɭȚȥȚǍƄƪǥŮǁƃŻȚǍžɞȚǍŮ ‡
ȤȢȚȤ (RCD) ȵNjſƾžȴƾɭǍűǝƴǥŴȶɧɭǝɨȢǞŵ
ȴƾɭǍű .NjǥƶɨƿƫſɬɭǞƪƄŴȢɬɳɭǍƄɳŽȚȤȚNjž
ɬƴǥž 30 ȥȚNjɭƾƃſ RCD ǜɭȚȤȢȵNjſƾžȢǍɨȤƾɨ
ȢǍźƾŮǍƄƪǥŮȝƾŸǾŶȚɞȚǍŮ .NjŵƾŮǍƄƪǥŮǍǮžȕ
.NjǥƶɨȝȤǞƪžǝƴǥŴȶȵNjƶƶɨƿƫſ
.NjǥƶɳſȢȤȚȶȚǞƀɞƾƀǝǰɭȤȢȤȢȚȤɞǎƴź ȔƾǥŵȚ ‡
.ȢȤȚȢȢǞűȶɬǦƄźǍǬȰǍŮȲƾƵƄŲȚȴǞǩ
.NjǥƶɳſȢȶNjƉžȚȤȚǞƀɞƾƀǝǰɭȤȢǎǬǍƀ ‡
NjǥƶɨɬŴȤǍŮ ȆȰǍŮǎɭǍǨǝŮȵƾǦƄŴȢȲƾƫůȚȥȚǚƃŻ ‡
ȰǍŮɉƾƄŽȶƾŮȵƾǦƄŴȢɞȶȤȵNjŵǑƈƪžɉƾƄŽȶǝɨ
.NjŵƾŮǝƄŵȚȢǁƲŮƾƭžƾƵŵɬƴƇž
ȵȢȚȢȠǍŵȢȤȚǞžȥȚǍǥŹɞȤǞƮƶžǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ ‡
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȵNjŵ
ɬŸǞƶƫžɞƾƀǞžȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚ ‡
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚ
ƾƀȤȚȤȴȕ ȆǁŴȚǚƫƄžȰǍŮǝŮȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ ‡
.Njǥƶɳſ
ǍǦɭȢȴƾǬNjſȥƾŴȝƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽȥȚǎǬǍƀ ‡
NjƶɨɬƘǝǥǧǞůȚȤƾƀȴȕ Philips ǝɨɬžȥȚǞŽƾɭ
ƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽǜǥƶǩȥȚǍǬȚ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚ
ȥȚƾƵŵǝžƾſǁſƾƵǤ ȆNjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɬůƾƯƭŻ
.ȢǞŵɬžǓŻƾŴȤƾƃƄŸȚǝűȤȢ
.NjǥſƾǰǥǮſȵƾǦƄŴȢȤȶȢȚȤȰǍŮǛǥŴ ‡
ɧƶųƾůNjǥƶɨǍƃǧ ȆȵƾǦƄŴȢɞȤȶȕǕƵűȥȚǚƃŻ ‡
.ȢǞŵ
ǎɭǍǨȥȚǁŴȢɧɭƾŮȚȤȰǍŮǝųƾŵȶȢȵȢƾƱƄŴȚȥȚNjƯŮ ‡
ǏǮŴȶNjɭȤȚNjƷǦſǁŴȢƾŮȚȤǎɭǍǨȚNjƄŮȚ .Njǥƪɳſ
.NjɭȤȶƾǥŮȴȶǍǥŮȚȤǝųƾŵȶȢ
(EMF)ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥž
ɞƾƀȴȚNjǥžǍɭnjǨȢǍŮȤƾɨɞƾƀȢȤȚNjſƾƄŴȚȶǜǥſȚǞŻǝǥƴɨƾŮ PhilipsȵƾǦƄŴȢǜɭȚ
.ȢȤȚȢǁƲŮƾƭžɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚ
ǁƉɭȥǓǥƇž
ȤȶȢɬǦſƾųɬŽǞƵƯžɞƾƷƷŽƾŮȥƾŮNjɭƾƃſȲǞƫƇžǝɨNjƀNjǥžȴƾƪſǁžǾŸǜɭȚ
ǁƃƉſȢǞųȤǞƪɨǜǥſȚǞŻǘƃŶǍŮȨǞƫųǜɭȚȤȢ .(EU/19/(2012 ȢǞŵǝƄųȚNjſȚ
ȆljǥƇǧƠųȚNjſȚȤȶȢ .NjǥɭƾƘȳȚNjŻȚɬɳǥſȶǍƄɳŽȚȶɬɳɭǍƄɳŽȚȝǽǞƫƇžɞȤȶƹƯƵűǝŮ
.NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴűȴƾƉſȚǁžǾŴȶǁƉɭȥǓǥƇžɞȶȤǍŮɬƱƶžȝȚǍǥŰƾůȥȚ
ǝžNjƲž
21
ƾƀǞžȴȢǍɨɧƪų
33
ȳ
ɞȤȶȕǜźǝŮǎƷƆž Philips ProCareȤȚǞƪŴ
™Philips EHD TechnologyǝƄźǍƪǥǨ
ȥȚȤȚǞƪŴ .NjŵƾŮɬž (ƾžǍǬǁųȚǞƶɳɭǕɭȥǞů)
ȵȢƾƱƄŴȚȢǍźǝŮǍƫƇƶžɞȚǞƀɬűȶǍųɧɭ
ȆEHDǜźǝǥƃŵɧƃƪžȵǍƆƶǨɧɭ)Njƶɨɬž
ɬƄŲƾžǍǬȝȤǞǧǜɭNjŮȶ (NjǥƶǥƃŮȚȤǍɭȥǚɳŵ
ǁųȚǞƶɳɭȤǞŶǝŮǝƪǥƵƀȆȢƾɭȥɞƾƀƾžȢȤȢ
ȭȚȢɞƾƀǁƵƉŻȤȢǞžǝŮƿǥŴȕȥȚȶȵNjŵǕɭȥǞů
ȭȚȢȲƾƵƄŲȚɞȤȶȕǜźǜɭȚƾŮ .ȢǞŵɬžɞǍǥǬǞƴű
ɬžǐƀƾɨNjǧȤȢ 20ǝŮǞžNjŲȥȚǐǥŮȴNjŵ
ȴNjŵȭȚȢǍŰȚȤȢƿǥŴȕȥȚǞžȝȤǞǧǜɭNjŮ *.NjŮƾɭ
ȶǛŽƾŴɬɭƾƀǞžȶȵNjŵǁƮźƾƇžNjŲȥȚǐǥŮ
.ǁŵȚȢNjǥƀȚǞųțȚȢƾŵ
ǍǦɭȢɞƾƀȤȚǞƪŴƾŮǝƉɭƾƲžȤȢ*
.NjǥſǎŮȰǍŮǎɭǍǨǝŮȚȤǝųƾŵȶȢ 1
ǚǧȶ ( )ȤȚǞƪŴǝŮȚȤȵNjƶƶɨǎɨǍƵƄžȆǍůǘǥŻȢȶǍƄƷŮȴȢǍɨɧƪųɞȚǍŮ ‡
ɞȶȤƾƵǥƲƄƉžȚȤȚǞƀȴƾɭǍűNjƀȢɬžȴƾɳžȚƾƵŵǝŮȵNjƶƶɨǎɨǍƵƄž .Njǥƶɨ
.NjǥŵƾŮǝƄŵȚȢȆNjǥƀȢɬžǁŽƾŲȚȤƾƀǞžȴȕƾŮǝɨɞȚǝſƾŵƾɭȦǍŮ
ǝŮȚȤ ( )ȚǞƀǜɨǐƈǨȆǞžǁŽƾŲȶǐǰǥǨȶƾƀǍźǛƆŲǐɭȚǎźȚɞȚǍŮ ‡
ȆȯƾǧɞƾƀǞžǛɭǾžȴȢǍɨɧƪųɞȚǍŮȚǞƀǜɨǐƈǨ .NjǥƶɨǚǧȶȤȚǞƪŴ
ǁƵƉŻȤȢǞžȴȢȚȢǛƆŲɞȚǍŮ .ǁŴȚȵNjŵǝƄųƾŴȶɬŲȚǍŶȤȚȢȟǞžƾɭǍź
ǁŴǞǨǝŮǝɨɞȤǞŶǝŮNjǥƶɨȶǍźƾƀǞžȤȢȚȤȚǞƀǜɨǐƈǨɞƾƀȤƾųȆƾƀǝƪɭȤ
ǁųȚǞƶɳɭȤǞŶǝŮƾžǍǬƾůNjǥƀȢǁɨǍŲɬſȚȤȶȢȝȤǞǧǝŮȚȤȤȚǞƪŴ .NjƶŴǍŮǍŴ
.ȢǞŵǕɭȥǞůƾƀǞžȤȢ
.NjǥƪɳŮȴȶǍǥŮȤȚǞƪŴȥȚȚȤȴȕȆȚǞƀǜɨǐƈǨȴȢǍɨȚNjűɞȚǍŮ ‡
.NjǥƀȢȤȚǍŻƿŴƾƶžǁǥƯǤȶȤȢȚȤ ( )ƾžȢNjǥƴɨȶ ( )ȚǞƀȴƾɭǍűNjǥƴɨ 2
Njǥƴɨ
ȝƾƵǥƮƶů
ȢǍɳƴƵŸ
ƾžȢ ǕɭǍŴȴȢǍɨɧƪų
ɧƪųǕɭǍŴȳƾƵŲȥȚNjƯŮȚȤȢǞųǏǥųɞƾƀǞž
.Njǥƶɨ
ȥȚȶȵȢǍɨǝǣȚȤȚȚȤǝƶǥƷŮȴȢǍɨɧƪųɞƾžȢ
ƾžȢǔźƾƇž
ǁƮźƾƇžNjŲȥȚǐǥŮȴNjŵȭȚȢǍŮȚǍŮȤȢƾƀǞž
.Njƶɨɬž
.NjǥƶɨɧƪųȚȤƾƀǞžǁƵɭǾžƾŮ
.ǕɭǍŴȴNjŵɧƪųȶȝȤNjŻǍǨɞȚǞƀȴƾɭǍű
ȚǞƀȴƾɭǍű
.ǛɭǾžɞȚǞƀȴƾɭǍűȶɬƀȢǁŽƾŲ
.ȴNjŵȧǞžƾų
ɧƶųɞȚǞƀǝƵɨȢ 3
.ȢǞŵǁǥƃƅůƾƵŵɞǞž
ȴNjŵȥȶȥȚȆȵNjǥƪƈŮǁǥźƾƱŵǞžǝŮǝɨǁŴȚɬſǞɭȢǍɳƴƵŸǝŮǎƷƆžȵƾǦƄŴȢ 4
.NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴűȴȕ
ɞȢƾŸǍžȚǜɭȚ .ȢǞŵɬžȳƾƵƪƄŴȚɬɭǞŮȆNjǥƶɨɬžǜŵȶȤȚȤȢǍɳƴƵŸǜɭȚɬƄŻȶ €
.NjŵƾŮɬžƾƀȴǞɭȢƾƆɭȚǁƴŸǝŮȶǁŴȚ
ɞȶȤȚȤ ( ) IONICNjǥƴɨȆȴǞɭȢǍɳƴƵŸȴȢǍɨȧǞžƾųƾɭǜŵȶȤɞȚǍŮ ‡
.NjǥƶɨǛǥƮƶů ƾɭ
ǁŽƾŲȶǝƄźƾɭȴƾɭǍűɧƶųɞȚǞƀƾůNjǥƀȢȤƾƪźȚȤ ( )
:ȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨ
.NjǥƶɨȟȤƾųǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȶȵȢǍɨȧǞžƾųȚȤȵƾǦƄŴȢ 1
.ȢǞŵɧƶųƾůNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȵƾǦƄŴȢ 2
.NjɭȤȚȢǍŮȵƾǦƄŴȢȴȢǍɨǎǥƢȥȚǚƃŻȚȤȚǞƀȵNjƶƶɨǐƈǨƾɭȵNjƶƶɨǎɨǍƵƄž 3
.NjǥƶɨǎǥƢțǞŶǍžǝǩȤƾǨɧɭȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾŮȚȤȵƾǦƄŴȢ 4
.NjǥƀȢȤȚǍŻȤƾƃŹȶȢǍǬȴȶNjŮȆǜžȚȶɧƪųɬƴƇžȤȢȚȤȴȕǏǮŴȶ 5
ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȶǝžƾſǁſƾƵǤ
44
ȹ ƾƱƭŽȆȢǞųȵƾǦƄŴȢȲƾɳŵȚǕźȤƾɭǝƯƭŻɧɭǒɭǞƯůɞȚǍŮǾƅžȝƾŸǾŶȚƿƉɨɞȚǍŮ
ƾŮƾɭNjǥɭƾžǍźNjɭȢȥƾŮ www.philips.com/supportȦȤȢȕǝŮ PhilipsǁɭƾŴțȶȥȚ
ǎɨȚǍžǜɭȚǜƱƴůȵȤƾƵŵ .NjɭǍǥǦŮȦƾƢȢǞųȤǞƪɨȤȢ PhilipsȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍž
ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾƵŵȤǞƪɨȤȢǍǬȚ .ǁŴȚȢǞűǞžɬſƾƷűǝžƾſǁſƾƵǤɆǍŮȤȢ
.NjǥɭƾƘǝƯűȚǍžȢǞųȵƾǦƄŴȢȵNjƶŵȶǍźǝŮȢȤȚNjſȢǞűȶ Philips
0005
Download PDF

advertising