Philips | HP8319/00 | Philips Essential Care HP8319/00 Bedienungsanleitung

1 Connect the plug to a power supply socket.
5HJLVWHU\RXUSURGXFWDQGJHWVXSSRUWDW
www.philips.com/welcome
2 Slide the on/off switch ( ) to
to switch on the appliance.
» The power-on indicator ( ) lights up.
HP8319
» After 60 seconds, the appliance heats up.
3 Slide the closing lock (
) to unlock the appliance.
4 Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for
straightening.
Note: For thicker hair, it is suggested to create more sections.
5 Place the hair between the straightening plates (
handles together.
) and press the
6 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion
(max. 5 seconds) from root to end, without stopping to prevent
overheating.
‡ 7RFUHDWHÁLFNVVORZO\URWDWHWKHVWUDLJKWHQHULQKDOIFLUFOHPRWLRQ
inwards (or outwards) when it reaches the hair ends and let the
hair glide off the plates.
EN
User manual
IT
0DQXDOHXWHQWH
7 To straighten the rest of your hair, repeat steps 4 to 6.
After use:
DA
%UXJHUYHMOHGQLQJ
NL
*HEUXLNVDDQZLM]LQJ
1 Switch off the appliance and unplug it.
DE
%HQXW]HUKDQGEXFK
NO
%UXNHUKnQGERN
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
EL
ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
PT
0DQXDOGRXWLOL]DGRU
ES
0DQXDOGHOXVXDULR
SV
$QYlQGDUKDQGERN
FI
.l\WW|RSDV
TR
.XOODQ×PN×ODYX]X
FR
0RGHG·HPSORL
MS-MY 0DQXDOSHQJJXQD
ID
%XNX3HWXQMXN3HQJJXQD
ZH-CN Ⴌ߀൱Ҭ
3 Clean the appliance and straightening plates by damp cloth.
4 Lock the straightening plates (
).
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop ( ).
*XDUDQWHHDQGVHUYLFH
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
RUFRQWDFWWKH3KLOLSV&XVWRPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQG
LWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
4
a
b
c
d
Troubleshooting
Problem
Cause
Solution
The
appliance
does not
work at all.
The power socket to
which the appliance
has been connected
may be broken.
Check the appliance is plugged
in correctly.
Check the fuse for this power
socket in your home.
The appliance may
not be suitable
for the voltage to
which it has been
connected.
Ensure that the voltage
indicated on the type plate of
the appliance corresponds to
the local mains voltage.
e
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
1
Vigtigt
/ VGHQQHEUXJHUYHMOHGQLQJJUXQGLJWI¡UGXWDJHUDSSDUDWHWLEUXJRJ
opbevar den til senere brug.
‡ ADVARSEL: Anvend
ikke dette
apparat i nærheden af vand.
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
‹.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
‡ Hvis du anvender apparatet i
$OOULJKWVUHVHUYHG
badeværelset, skal du trække stikket
3140 035 35973
ud efter brug, da vand udgør en risiko,
English
selvom apparatet er slukket.
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
‡ ADVARSEL: Brug ikke dette
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
apparat i nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer eller
1
Important
andre kar, der indeholder vand.
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
‡ Tag altid stikket ud, efter du har brugt
‡ WARNING: Do not use this appliance
apparatet.
near water.
‡ Hvis netledningen beskadiges, må den
‡ When the appliance is used in a
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
bathroom, unplug it after use since
Philips-serviceværksted eller en
the proximity of water presents a risk,
WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
even when the appliance is switched
undgå enhver risiko.
off.
‡ Dette apparat kan bruges af børn
‡ WARNING: Do not use
fra 8 år og opefter og personer
this appliance near bathtubs,
med reducerede fysiske, sensoriske
showers, basins or other
eller mentale evner eller manglende
vessels containing water.
erfaring og viden, hvis de er blevet
‡ Always unplug the appliance after use.
instrueret i sikker brug af apparatet og
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
‡ If the mains cord is damaged, you
børn lege med apparatet. Rengøring
must have it replaced by Philips, a
og vedligeholdelse må ikke foretages
service centre authorised by Philips or
af børn uden opsyn.
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
avoid a hazard.
‡ Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
dig, at den spænding, der er angivet
‡ This appliance can be used by
på apparatet, svarer til den lokale
children aged from 8 years and above
spænding.
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
‡ Brug ikke apparatet til andre
lack of experience and knowledge
formål end dem, der er beskrevet i
if they have been given supervision
YHMOHGQLQJHQ
or instruction concerning use of
‡ Hold konstant opsyn med apparatet,
the appliance in a safe way and
når det er sluttet til stikkontakten.
understand the hazards involved.
‡ Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
Children shall not play with the
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
appliance. Cleaning and user
VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX
maintenance shall not be made by
anvender en sådan type tilbehør eller
children without supervision.
dele, annulleres garantien.
‡ Before you connect the appliance,
‡ Du må ikke sno ledningen rundt om
ensure that the voltage indicated on
apparatet.
the appliance corresponds to the local ‡ Læg aldrig apparatet væk, før det er
power voltage.
helt afkølet.
‡ Do not use the appliance for any
‡ Vær meget opmærksom, når du
other purpose than described in this
bruger apparatet, da det kan være
manual.
meget varmt. Hold kun i håndtaget,
‡ When the appliance is connected to
da de øvrige dele er varme, og undgå
the power, never leave it unattended.
kontakt med huden.
‡ Never use any accessories or
‡ Placer altid apparatet med holderen
parts from other manufacturers
SnHQYDUPHEHVWDQGLJVWDELORJM YQ
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
RYHUÁDGH'HYDUPHYDUPHSODGHUPn
recommend. If you use such
LNNHEHU¡UHRYHUÁDGHQHOOHUDQGUH
accessories or parts, your guarantee
brændbare materialer.
becomes invalid.
‡ Netledningen må ikke komme i
‡ Do not wind the mains cord round
kontakt med apparatets varme dele.
the appliance.
‡ Når apparatet er tændt, skal det
‡ Wait until the appliance has cooled
holdes væk fra brændbare genstande
down before you store it.
og materialer.
‡ Pay full attention when using the
‡ Når apparatet er varmt, må der ikke
appliance since it could be extremely
lægges noget hen over det (f.eks.
hot. Only hold the handle as other
KnQGNO GHUHOOHUW¡M
parts are hot and avoid contact with
‡ Brug kun apparatet på tørt hår.
the skin.
8QGODGDWEHWMHQHDSSDUDWHWPHGYnGH
‡ Always place the appliance with the
hænder.
VWDQGRQDKHDWUHVLVWDQWVWDEOHÁDW
‡ Hold varmepladerne rene og fri
surface. The hot heating plates should
for støv og stylingprodukter som
never touch the surface or other
f.eks. mousse, spray og gel. Brug
ÁDPPDEOHPDWHULDO
aldrig apparatet sammen med
‡ Avoid the mains cord from coming
stylingprodukter.
into contact with the hot parts of the ‡ Varmepladerne har en belægning.
appliance.
Denne belægning slides muligvis væk
‡ Keep the appliance away from
med tiden. Dette påvirker dog ikke
ÁDPPDEOHREMHFWVDQGPDWHULDOZKHQ
apparatets ydeevne.
it is switched on.
‡ Hvis apparatet bruges til farvet hår,
‡ Never cover the appliance with
kan det smitte af på varmepladerne.
anything (e.g. a towel or clothing)
Kontakt altid forhandleren, før
when it is hot.
apparatet bruges på kunstigt hår.
‡ Only use the appliance on dry hair. Do ‡ Reparation og eftersyn af apparatet
not operate the appliance with wet
skal altid foretages på et autoriseret
hands.
Philips-serviceværksted. Reparation
‡ Keep the heating plates clean and free
XGI¡UWDIXNYDOLÀFHUHWSHUVRQDOHNDQ
of dust and styling products such as
medføre ekstremt farlige situationer
mousse, spray and gel. Never use the
for brugeren.
appliance in combination with styling
‡ Stik aldrig metalgenstande ind i
products.
åbningerne, da dette kan give elektrisk
‡ The heating plates have coating
stød.
on. This coating might slowly wear
‡ Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
away over time. However, this does
altid stikket ud af stikkontakten ved at
not affect the performance of the
holde fast i stikket.
appliance.
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
‡ If the appliance is used on colorDette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
treated hair, the heating plates may be og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
VWDLQHG%HIRUHXVLQJLWRQDUWLÀFLDOKDLU 0LOM¡
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen
always consult their distributor.
med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU). Følg dit
lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
‡ Always return the appliance to a
produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ
SnYLUNQLQJDIPLOM¡HWRJPHQQHVNHUVKHOEUHG.
service centre authorized by Philips
for examination or repair. Repair by
*ODWKnUHWXG
XQTXDOLÀHGSHRSOHFRXOGUHVXOWLQDQ
Forberedelse af håret:
‡ Vask håret med shampoo og balsam.
extremely hazardous situation for the
‡ 7¡UKnUHWYHGKM OSDIHQKnUW¡UUHURJHQE¡UVWH
‡ Anvend varmebeskyttende spray, og red håret grundigt med en
user.
bredtandet kam.
‡ 'RQRWLQVHUWPHWDOREMHFWVLQWR
openings to avoid electric shock.
Tip
‡ Do not pull on the power cord after
‡ Det anbefales at holde varmepladerne fastlåst før brug.
‡ Hyppige brugere anbefales at anvende varmebeskyttende
using. Always unplug the appliance by
produkter ved glatning.
‡ $QYHQGHUNXQJODWWHMHUQHWQnUGLWKnUHUW¡UW
holding the plug.
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
Environment
This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
2
Straighten your hair
Preparation for your hair:
‡ Wash your hair with shampoo and conditioner.
‡ Blow dry your hair with a brush.
‡ Apply heat protective spray to your hair and comb it thoroughly
with large-toothed comb.
Tip
‡ It is suggested to keep the heat plates locked before use.
‡ Frequent users are recommended to use heat protection
products when straightening.
‡ Use the straightener only when your hair is dry.
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Skub tænd/sluk-kontakten ( ) til
» Strømindikatoren ( ) lyser.
for at tænde for apparatet.
» Efter 60 sekunder er apparatet varmet op.
3 Skub låseknappen (
) for at låse apparatet op.
4 Red dit hår, og tag en hårlok, der ikke er bredere end 5 cm.
%HP UN9HGNUDIWLJHUHKnUDQEHIDOHVGHWDWODYHÁHUHKnUORNNHU
5 Placer håret mellem glattepladerne (
sammen.
), og tryk håndtagene
6 /DGJODWWHMHUQHWJOLGHLKnUHWVUHWQLQJLpQEHY JHOVHPDNV
5 sekunder) fra rod til spids uden at stoppe for at undgå
overophedning.
‡ )RUDWODYHEXHGHVSLGVHUVNDOGXODQJVRPWGUHMHJODWWHMHUQHWLHQ
halvcirkel indad (eller udad), når du når enden af håret, og lade
håret glide af pladerne.
7 For at glatte resten af håret skal du gentage trin 4 til 6.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
3 Rengør apparatet og glattepladerne med en fugtig klud.
4 Lås glattepladerne fast (
).
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge det op i ophængningsstroppen ( ).
3
Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land
WHOHIRQQXPPHUHWÀQGHVLIROGHUHQµ:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ+YLV
GHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHULGLWODQGEHGHVGXNRQWDNWHGLQORNDOH
Philips-forhandler.
)HMOILQGLQJ
Problem
Årsag
/¡VQLQJ
Apparatet
virker slet
ikke.
Måske virker den
stikkontakt, som
apparatet er sluttet
til, ikke.
Kontroller, at apparatet er sat
korrekt i stikkontakten.
Kontroller sikringen til denne
stikkontakt.
Hårtørreren er
måske ikke beregnet
til den netspænding,
den er tilsluttet.
Kontroller, at den angivne
netspænding på apparatets
typeskilt svarer til den lokale
netspænding.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
1
Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
‡ WARNUNG: Verwenden
Haarenden erreichen, und lassen Sie das Haar von den Platten
gleiten.
7 Um Ihr restliches Haar zu glätten, wiederholen Sie die Schritte 4
bis 6.
1DFKGHU9HUZHQGXQJ:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
).
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen ( ).
*DUDQWLHXQG.XQGHQGLHQVW
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
(www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips ServiceCenter in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
‡ ƓơƲƳƵƬƢƯƵƫƥƽƯƵƬƥƭơơƶƞƳƥƴƥƴƩƲưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲ
‡
ƪƫƥƩƤƹƬƝƭƥƲƬƝƷƱƩƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƳƵƷƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƵƭƩƳƴƜƴơƩƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƱƯƺƼƭƴơưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơưƱƩƭ
ƩƳƩƾƳƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƴƯƭƩƳƩƹƴƞƬƼƭƯƳƥƳƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜ
)
Problem
Ursache
Lösung
Das Gerät
funktioniert
nicht.
Möglicherweise
ist die Steckdose,
an die das Gerät
angeschlossen ist,
kaputt.
Prüfen Sie, ob das Gerät
ordnungsgemäß angeschlossen
ist.
Prüfen Sie in Ihrem Zuhause die
Sicherung für diese Steckdose.
4 ƗƴƥƭƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪơƩưƜƱƴƥƬƩơƴƯƽƶơƼƷƩƶơƱƤƽƴƥƱƧơưƼ
ƥƪƣƩơƟƳƩƹƬơ
ƓƧƬƥƟƹƳƧƂƭƝƷƥƴƥƷƯƭƴƱƞƴƱƟƷơƳơƲƳƵƬƢƯƵƫƥƽƯƵƬƥƭơƷƹƱƟƳƥƴƥ
ƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƳƥưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƥƲƴƯƽƶƥƲ
2 Deslice el interruptor de encendido/apagado (
para encender el aparato.
» El indicador de encendido ( ) se ilumina.
5 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƩƲƱƟƦƥƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭơƭƜƬƥƳơƳƴƩƲưƫƜƪƥƲ
ƪơƩưƩƝƳƴƥƴƩƲƫơƢƝƲƬƝƷƱƩƭơƥƭƹƨƯƽƭ
3 Para desbloquear el aparato (
Sie das
6 ƔƱơƢƞƮƴƥƴƯƭƩƳƩƹƴƞƬơƫƫƩƾƭƪơƴƜƬƞƪƯƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲƬƥ
Prüfen Sie, ob die
Möglicherweise
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
ƬƟơƪƟƭƧƳƧƬƝƣƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơơưƼƴƩƲƱƟƦƥƲƹƲƴƩƲƜƪƱƥƲ
Spannungsangabe auf dem
ist das Gerät nicht
ƷƹƱƟƲƭơƳƴơƬơƴƞƳƥƴƥƣƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƧƭƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧ
Typenschild des Geräts mit
für die verfügbare
‡ Wenn das Gerät in einem
‡ ƄƩơƭơƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƥƴƥƬƽƴƥƲưƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥơƱƣƜƴƯƭƩƳƩƹƴƞ
der örtlichen Netzspannung
Netzspannung
ƧƬƩƪƵƪƫƩƪƜưƱƯƲƴơƬƝƳơƞưƱƯƲƴơƝƮƹƼƴơƭƶƴƜƳƥƴƥƳƴƧƭ
übereinstimmt.
geeignet.
Badezimmer verwendet wird, trennen
ƜƪƱƧƴƧƲƴƱƟƷơƲƪơƩơƶƞƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƭơƣƫƩƳƴƱƞƳƯƵƭơưƼƴƩƲ
ưƫƜƪƥƲ
Sie es nach dem Gebrauch von der
7 ƄƩơƭơƩƳƩƾƳƥƴƥƴơƵưƼƫƯƩươƬơƫƫƩƜƳơƲƥươƭơƫƜƢƥƴƥƴơƢƞƬơƴơ
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
Stromversorgung. Die Nähe zum
ƝƹƲ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ:
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
ưƱƟƦơ
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
www.philips.com/welcome.
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
‡ WARNUNG: Verwenden Sie das
3 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƴƩƲưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲƬƥƝƭơƭƹưƼ
ươƭƟ
ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
Gerät nicht in der Nähe
4 ƋƫƥƩƤƾƳƴƥƴƩƲưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲ ).
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
von Badewannen, Duschen,
5 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ
Waschbecken oder sonstigen
ƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ ).
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
Behältern mit Wasser.
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƳƝƱƢƩƲ
‡ =LHKHQ6LHQDFKMHGHP*HEUDXFKGHQ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥƪƜưƯƩƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
Netzstecker aus der Steckdose.
ưƱƼƢƫƧƬơươƱơƪơƫƯƽƬƥƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơƴƧƲ3KLOLSV
‡ žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
‡ Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
ein defektes Netzkabel nur von einem
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
Philips Service-Center, einer von
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
Philips autorisierten Werkstatt oder
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ ƂƭƴƩƬƥƴƾưƩƳƧưƱƯƢƫƧƬƜƴƹƭ
HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
ƑƱƼƢƫƧƬơ
ƂƩƴƟơ
ƌƽƳƧ
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
ƈƳƵƳƪƥƵƞ
ƅƥƭƵưƜƱƷƥƩươƱƯƷƞ
ƃƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƳƵƳƪƥƵƞ
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
Ƥƥƭ
ƱƥƽƬơƴƯƲƳƴƧưƱƟƦơ ƝƷƥƩƳƵƭƤƥƨƥƟƳƹƳƴƜ
werden.
ƫƥƩƴƯƵƱƣƥƟ
ƳƴƧƭƯưƯƟơƝƷƥƩ
ƆƫƝƣƮƴƥƴƧƭơƳƶƜƫƥƩơƴƧƲ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧ
ƪơƨƼƫƯƵ
ƳƵƭƤƥƨƥƟƧƳƵƳƪƥƵƞ ưƱƟƦơƲ
‡ Dieses Gerät kann von Kindern
ƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
ƆƭƤƝƷƥƴơƩƧ
ƃƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧ
ab 8 Jahren und Personen mit
ƳƵƳƪƥƵƞƭơƬƧƭ
ưƯƵơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƭ
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơ
ƝƷƥƩƳƵƭƤƥƨƥƟƳƥ
ưƩƭơƪƟƤơƴƽưƯƵƴƧƲ
verringerten physischen, sensorischen
ƪơƴƜƫƫƧƫƧƴƜƳƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƲơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭ
ƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
ƴƯưƩƪƞƴƜƳƧƱƥƽƬơƴƯƲ
oder psychischen Fähigkeiten oder
‡ ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
verwendet werden, wenn sie bei der
Español
‡ ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
Verwendung beaufsichtigt wurden
EHQHÀFLDUVHWRWDOPHQWHGHODDVLVWHQFLDTXHRIUHFH3KLOLSVUHJLVWUHVX
ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ
oder Anweisung zum sicheren
producto en www.philips.com/welcome.
ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ
Gebrauch des Geräts erhalten und
Importante
ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ 1
die Gefahren verstanden haben.
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
FRQVpUYHORSRUVLQHFHVLWDUDFRQVXOWDUORHQHOIXWXUR
ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
spielen. Die Reinigung und Wartung
‡ ADVERTENCIA: No utilice este
‡ ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
aparato cerca del agua.
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
durchgeführt werden.
‡ Si utiliza el aparato en el cuarto de
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
‡ Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
EDxRGHVHQFK~IHORGHVSXpVGHXVDUOR
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
anschließen, überprüfen Sie, ob die
La proximidad de agua representa
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
auf dem Gerät angegebene Spannung
XQULHVJRDXQTXHHODSDUDWRHVWp
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
mit der Netzspannung vor Ort
apagado.
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
übereinstimmt.
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ ‡ ADVERTENCIA: No utilice
‡ Verwenden Sie das Gerät
este aparato cerca del agua
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
nie für andere als in dieser
ni cerca de bañeras, duchas,
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
Bedienungsanleitung beschriebene
cubetas u otros recipientes
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
Zwecke.
que contengan agua.
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
‡ Wenn das Gerät an eine Steckdose
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ ‡ Desenchufe siempre el aparato
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
GHVSXpVGHXVDUOR
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
‡ Si el cable de alimentación está
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
‡ Verwenden Sie niemals Zubehör
dañado, deberá ser sustituido por
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
oder Teile, die von Drittherstellern
Philips, por un centro de servicio
‡ ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
stammen bzw. nicht von Philips
autorizado por Philips o por personal
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)
FXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDU
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
Zubehör oder Teile verwenden,
situaciones de peligro.
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
erlischt Ihre Garantie.
‡ Este aparato puede ser usado por
ƱƥƽƬơƴƯƲ
‡ Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
niños a partir de 8 años y por
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
das Gerät.
personas con su capacidad física,
ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ
‡ Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
psíquica o sensorial reducida y por
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
Sie es wegräumen.
quienes no tengan los conocimientos
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
y la experiencia necesarios, si han
‡ Geben Sie acht bei der Verwendung
‡ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
sido supervisados o instruidos acerca
des Geräts, da es äußerst heiß sein
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
del uso del aparato de forma segura
könnte. Halten Sie nur den Griff,
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
y siempre que sepan los riesgos que
da die anderen Teile heiß sind, und
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
conlleva su uso. No permita que
vermeiden Sie Kontakt mit der Haut.
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ORVQLxRVMXHJXHQFRQHODSDUDWR
‡ Stellen Sie das Gerät immer mit dem
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
Los niños no deben llevar a cabo
Ständer auf eine hitzebeständige,
ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
la limpieza ni el mantenimiento sin
stabile ebene Fläche. Die heißen
ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ
supervisión.
+HL]SODWWHQVROOWHQQLHGLH2EHUÁlFKH
ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
‡ Antes de enchufar el aparato,
oder anderes brennbares Material
‡ ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
FRPSUXHEHTXHHOYROWDMHLQGLFDGR
berühren.
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
en el mismo se corresponde con el
‡ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
‡ ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
YROWDMHGHODUHGHOpFWULFDORFDO
nicht mit den heißen Teilen des Geräts
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
‡ No utilice este aparato para otros
in Berührung kommt.
‡ ƎơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
‡ Halten Sie das eingeschaltete
ƬƥưƯƫƫƞưƱƯƳƯƷƞƪơƨƾƲƬưƯƱƥƟ
manual.
Gerät fern von leicht entzündbaren
ƭơơƭơưƴƽƮƥƩƩƤƩơƟƴƥƱơƵƸƧƫƞ
‡ 1XQFDGHMHHODSDUDWRVLQYLJLODQFLD
Gegenständen und Materialien.
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƎơƪƱơƴƜƴƥƬƼƭƯƴƧ
FXDQGRHVWpHQFKXIDGRDODUHG
‡ Bedecken Sie das heiße Gerät niemals
ƫơƢƞƪơƨƾƲƴơƵưƼƫƯƩươƬƝƱƧƥƟƭơƩ
HOpFWULFD
mit Handtüchern, Kleidungsstücken
ƦƥƳƴƜƪơƩƭơơưƯƶƥƽƣƥƴƥƴƧƭƥươƶƞ
‡ No utilice nunca accesorios ni piezas
oder anderen Gegenständen.
ƬƥƴƧƭƥưƩƤƥƱƬƟƤơ
de otros fabricantes o que Philips no
‡ Verwenden Sie das Gerät nur an
‡ ƎơƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
trockenem Haar. Bedienen Sie das
ƬƥƴƧƢƜƳƧƴƧƲƳƥƬƩơƥưƟưƥƤƧ
hace, quedará anulada su garantía.
Gerät nicht mit nassen Händen.
ƳƴơƨƥƱƞƥưƩƶƜƭƥƩơưƯƵƥƟƭơƩ
‡ Halten Sie die Heizplatten sauber
ơƭƨƥƪƴƩƪƞƳƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơƐƩƪơƵƴƝƲ ‡ No enrolle el cable de alimentación
alrededor del aparato.
und frei von Staub sowie von
ưƫƜƪƥƲƤƥƭưƱƝưƥƩƭơƝƱƷƯƭƴơƩ
‡ Espere a que se enfríe el aparato
Stylingprodukten, wie Schaumfestiger,
ƳƥƥươƶƞƬƥƴƧƭƥưƩƶƜƭƥƩơƞƬƥ
antes de guardarlo.
Styling-Spray, Gel. Verwenden Sie
ƯưƯƩƯƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƥƽƶƫƥƪƴƯƵƫƩƪƼ
das Gerät nie in Kombination mit
‡ Preste total atención cuando utilice
‡ ƍƧƭơƶƞƭƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƭơƝƱƨƥƩ
Stylingprodukten.
el aparato, ya que puede estar muy
ƳƥƥươƶƞƬƥƴơƦƥƳƴƜƬƝƱƧƴƧƲ
caliente. Agarre solo el mango, ya que
‡ Die Heizplatten sind beschichtet.
ƳƵƳƪƥƵƞƲ
el resto de piezas están calientes, y
Diese Beschichtung nutzt sich im Laufe ‡ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
GHU=HLWDE'LHVKDWMHGRFKNHLQHUOHL
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƬơƪƱƩƜ evite el contacto con al piel.
(LQÁXVVDXIGLH/HLVWXQJGHV*HUlWV
ơưƼƥƽƶƫƥƪƴơơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƪơƩƵƫƩƪƜ ‡ Coloque siempre el aparato con el
VRSRUWHVREUHXQDVXSHUÀFLHSODQD
‡ Bei Verwendung mit getöntem oder
‡ ƑƯƴƝƬƧƭƪơƫƽưƴƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
estable y resistente al calor. Las placas
gefärbtem Haar können sich die
ƯƴƩƤƞưƯƴƥưƷưƥƴƳƝƴơƞƱƯƽƷơ
de calentamiento calientes nunca
Heizplatten möglicherweise verfärben.
ƼƴơƭƥƟƭơƩƦƥƳƴƞ
GHEHQWRFDUVXSHUÀFLHVQLRWURV
Wenden Sie sich an Ihren Händler,
‡ ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƼƭƯƳƥ
PDWHULDOHVLQÁDPDEOHV
bevor Sie es für künstliches Haar
ƳƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥ
verwenden.
‡ Evite que el cable de alimentación
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ
entre en contacto con las piezas
‡ Geben Sie das Gerät zur Überprüfung
‡ ƎơƤƩơƴƧƱƥƟƴƥƴƩƲưƫƜƪƥƲƴƧƲ
calientes del aparato.
bzw. Reparatur stets an ein von
ƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƨơƱƝƲƷƹƱƟƲƳƪƼƭƧ
Philips autorisiertes Service-Center.
‡ 0DQWHQJDHODSDUDWROHMRVGHREMHWRV
ƪơƩƵưƯƫƥƟƬƬơƴơơưƼưƱƯƺƼƭƴơ
(LQH5HSDUDWXUGXUFKXQTXDOLÀ]LHUWH
\PDWHULDOHVLQÁDPDEOHVPLHQWUDVHVWp
ƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƼưƹƲơƶƱƼƳưƱƝƩ
Personen kann zu einer hohen
encendido.
ƪơƩƴƦƥƫƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
Gefährdung für den Verbraucher
‡ 1XQFDFXEUDHODSDUDWRSRUHMHPSOR
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƳƵƭƤƵơƳƬƼƬƥ
führen.
FRQXQDWRDOODRURSDPLHQWUDVHVWp
ưƱƯƺƼƭƴơƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲ
‡ Führen Sie keine Metallgegenstände
caliente.
‡ ƐƩưƫƜƪƥƲƤƩơƨƝƴƯƵƭƥưƟƳƴƱƹƳƧƈ
in die Öffnungen ein, da dies zu
ƥưƟƳƴƱƹƳƧƬưƯƱƥƟƭơƶƨơƱƥƟƬƥƴƯ ‡ Utilice el aparato sólo sobre el pelo
Stromschlägen führen kann.
seco. No utilice el aparato con las
ưƝƱơƳƬơƴƯƵƷƱƼƭƯƵƙƳƴƼƳƯƴƯ
‡ Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
PDQRVPRMDGDV
ƶơƩƭƼƬƥƭƯơƵƴƼƤƥƭƥưƧƱƥƜƦƥƩƴƧƭ
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
‡ Mantenga las placas de calentamiento
ơưƼƤƯƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
am Netzstecker, um das Gerät von der
limpias y sin polvo ni productos para
‡ ƂƭƧƳƵƳƪƥƵƞƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟ
Stromversorgung zu trennen.
moldear el pelo, tales como espuma
ƳƥƢơƬƬƝƭơƬơƫƫƩƜƥƭƤƝƷƥƴơƩƭơ
moldeadora, laca o gel. Nunca utilice
(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
ƥƬƶơƭƩƳƴƯƽƭƪƧƫƟƤƥƲƳƴƩƲưƫƜƪƥƲ
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
HODSDUDWRMXQWRFRQSURGXFWRVSDUD
ƂƭưƱƼƪƥƩƴơƩƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
moldear.
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
Umgebung
ƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥưƱƾƴơƴƯƭƤƩơƭƯƬƝơ ‡ Las placas de calentamiento tienen un
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
revestimiento. Este revestimiento se
ưƯƵƳơƲƴơưƱƯƬƞƨƥƵƳƥ
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
puede desgastar lentamente con el
‡ ƄƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
tiempo. No obstante, esto no afecta al
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
ƭơơưƥƵƨƽƭƥƳƴƥưƜƭƴơƳƥƝƭơ
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭ rendimiento del aparato.
2
Haarglättung
‡ Si se utiliza el aparato con cabello
ƴƧƲ3KLOLSVƈƥưƩƳƪƥƵƞơưƼƬƧ
Vorbereitung für Ihr Haar:
‡ Waschen Sie das Haar mit Shampoo und Haarspülung.
teñido, las placas de calentamiento
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơƜƴƯƬơƬưƯƱƥƟƭơ
‡ Föhnen Sie Ihr Haar mithilfe einer Bürste.
pueden mancharse. Antes de utilizarlo
‡ Verwenden Sie ein Hitzeschutzprodukt für Ihr Haar, und kämmen
ơưƯƢƥƟƜƪƱƹƲƥưƩƪƟƭƤƵƭƧƣƩơƴƯ
Sie es gründlich mit einem grobzinkigen Kamm.
HQFDEHOORDUWLÀFLDOFRQVXOWHVLHPSUHD
ƷƱƞƳƴƧ
su distribuidor.
‡ ƄƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
Tipp
‡ Lleve siempre el aparato a un centro
ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲƬƧƭƢƜƦƥƴƥ
‡ Es wird empfohlen, die Heizplatten vor dem Gebrauch des Geräts
de servicio autorizado por Philips
verschlossen zu halten.
ƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲ
‡ Bei regelmäßiger Benutzung des Haarglätters wird empfohlen,
para su comprobación y reparación.
Hitzeschutzprodukte zu verwenden.
ƣƱƟƫƩƥƲ
‡ Verwenden Sie den Haarglätter nur, wenn Ihr Haar trocken ist.
Las reparaciones llevadas a cabo por
‡ ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
SHUVRQDOQRFXDOLÀFDGRSXHGHQGDU
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Stellen Sie den Ein-/Ausschalter ( ) auf
, um das Gerät
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ lugar a situaciones extremadamente
einzuschalten.
peligrosas para el usuario.
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
» Die Betriebsanzeige ( ) leuchtet auf.
‡ 3DUDHYLWDUGHVFDUJDVHOpFWULFDVQR
» Nach 60 Sekunden ist das Gerät aufgeheizt.
ƢƽƳƬơ
3 Betätigen Sie die Verriegelungstaste ( ), um die Verriegelung des
LQWURGX]FDREMHWRVPHWiOLFRVSRUODV
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
Geräts aufzuheben.
aberturas.
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
4 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie eine höchstens 5 cm breite
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
Haarsträhne ab.
‡ No tire del cable de alimentación
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
Hinweis: Es wird empfohlen, dickeres Haar in mehr Strähnen zu
unterteilen.
GHVSXpVGHFDGDXVR'HVHQFKXIH
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
5 Platzieren Sie den Haarglätter unmittelbar am Haaransatz, legen Sie
VLHPSUHHODSDUDWRVXMHWiQGRORSRUOD
eine Strähne zwischen die Platten ( ), und drücken Sie die Griffe
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭưƱƝưƥƩ
zusammen.
ƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơƴƯƵ
FODYLMD
ƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲ
6 Führen Sie das Gerät in einer einzigen Bewegung (innerhalb von
max. 5 Sekunden) ohne Unterbrechung vom Haaransatz bis zu den
Spitzen. So schützen Sie das Haar vor Überhitzung.
‡ Um Wellen zu stylen, drehen Sie den Haarglätter langsam eine
halbe Drehung nach innen (oder nach außen), wenn Sie die
ƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ
ƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩ
ƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ.
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
VREUHH[SRVLFLyQDFDPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV
.
» Minuutin kuluttua laite lämpenee.
3 Poista laitteen lukitus siirtämällä lukitsinta (
).
4 .DPSDDKLXNVHWMDNlVLWWHOHNHUUDOODDQHQLQWllQFPQOHYH\GHOWl
hiuksia.
+XRPDXWXVSDNVXWKLXNVHWNDQQDWWDDMDNDDXVHDPSLLQRVLRLKLQ
5 $VHWDKLXNVHWVXRULVWXVOHY\MHQYlOLLQ MDSXULVWDODLWWHHQ
NlGHQVLMDW\KWHHQ
6 9HGlVXRULVWLQKLXVWHQMXXULVWDODWYRLKLQDVWLVHNXQQLVVDMRWWDKLXNVHW
eivät kuumene liikaa.
‡ Voit luoda kiharoita kiertämällä suoristinta hitaasti sisään- tai
XORVSlLQKLXVWHQMXXULLQDVWL$QQDVLWWHQKLXVWHQOLXNXDSRLVOHY\LOWl
2 $QQDVHQMllKW\lOlPP|QNHVWlYlOOlDOXVWDOOD
3 3XKGLVWDODLWHMDVXRULVWXVOHY\WNRVWHDOODOLLQDOOD
4 Lukitse suoristuslevyt (
) hasta la posición
» (ODSDUDWRVHFDOLHQWDGHVSXpVGHVHJXQGRV
) deslice el mecanismo de cierre.
).
5 6lLO\WlODLWHWWDWXUYDOOLVHVVDNXLYDVVDMDS|O\WW|PlVVlSDLNDVVD/DLWWHHQ
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ( ).
1 (QFKXIHODFODYLMDDXQDWRPDGHFRUULHQWH
)
) asentoon
1 .DWNDLVHODLWWHHVWDYLUWDMDLUURWDSLVWRNHSLVWRUDVLDVWD
bloqueadas antes de utilizar el aparato.
Es recomendable que los usuarios habituales utilicen productos
para proteger el pelo cuando lo alisen.
8WLOLFHODSODQFKDVRORFXDQGRHOSHORHVWpVHFR
‡
» ƍƥƴƜơưƼƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƧƳƵƳƪƥƵƞƨƥƱƬơƟƭƥƴơƩ
1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
2 Käynnistä laite liu’uttamalla virtakytkin (
» Virran merkkivalo ( ) syttyy.
7 Suorista loput hiukset toistamalla vaiheita 4–6.
.l\W|QMlONHHQ:
&RQVHMR
‡
3 ƓƽƱƥƴƥƴƯƪƫƥƟƤƹƬơưƫơƪƾƭ ƣƩơƭơƮƥƪƫƥƩƤƾƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞ
)HKOHUEHKHEXQJ
$OLVDGRGHOSHOR
Preparación del pelo:
‡ Lávese el pelo con champú y acondicionador.
‡ Seque el pelo con secador y un cepillo.
‡ $SOLTXHXQVSUD\SURWHFWRUGHOFDORUHQHOSHOR\SpLQHORELHQFRQ
un peine con púas grandes.
‡ Es recomendable mantener las placas de calentamiento
1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƶƩƲƳƥƬƩơưƱƟƦơ
2 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲ
ƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơƭơƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
» ƈƥƭƤƥƩƪƴƩƪƞƫƵƷƭƟơƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲ ơƭƜƢƥƩ
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVHFRQOD
basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa de
VXSDtVFRQUHVSHFWRDODUHFRJLGDGHSURGXFWRVHOpFWULFRV\
electrónicos El correcto desecho de los productos ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.
ƓƵƬƢƯƵƫƞ
‡
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
0HGLRDPELHQWDO
ƑƱƯƥƴƯƩƬơƳƟơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲ
‡ ƌƯƽƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƳơƬưƯƵƜƭƪơƩƬơƫơƪƴƩƪƞƪƱƝƬơ
‡ ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƴƯưƩƳƴƯƫƜƪƩƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƾƭƴơƲ
ƬƩơƢƯƽƱƴƳơ
‡ ƆƶơƱƬƼƳƴƥƳưƱƝƩưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơƳƴơƬơƫƫƩƜ
ƳơƲƪơƩƷƴƥƭƟƳƴƥƴơƪơƫƜƬƥƬƩơưƩƱƯƽƭơ
3 Reinigen Sie das Gerät und die Glätterplatten mit einem feuchten
Tuch.
4 Verriegeln Sie die Glätterplatten (
ƊƳƩƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
-RVKDOXDWOLVlWLHWRMDHVLPHUNLNVLOLVlRVDQYDLKWDPLVHVWDWDLODLWWHHQ
suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun
(puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
NXOXWWDMDSDOYHOXNHVNXVWDRWD\KWH\VSDLNDOOLVHHQ3KLOLSVMlOOHHQP\\MllQ
4
Ongelma
Syy
5 Coloque las raíces entre las placas alisadoras (
PDQJRVSDUDMXQWDUORV
Laite ei
toimi
lainkaan.
Laite on ehkä kytketty Tarkista, että laite on kytketty
SLVWRUDVLDDQMRKRQHLWXOHoikein.
virtaa.
Tarkista pistorasian sulake.
6 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento
(máximo 5 segundos) de la raíz a las puntas, sin detenerse para
evitar que se caliente en exceso.
‡ Para crear formas, gire lentamente la plancha para el pelo en un
movimiento semicircular hacia dentro (o hacia fuera) cuando
OOHJXHDODVSXQWDV\GHMHTXHHOSHORVHGHVOLFHKDVWDVROWDUVHGH
las placas.
7 Para alisar el pelo restante, repita los pasos del 4 al 6.
'HVSXpVGHOXVR:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
3 Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.
4 Bloquee las placas alisadoras (
).
5 *XiUGHORHQXQOXJDUVHFRVHJXUR\VLQSROYR7DPELpQSXHGH
guardarlo colgándolo por su anilla ( ).
Vianmääritys
Ratkaisu
Laitetta ei ehkä ole tar- Varmista, että laitteen tyyppikoitettu käytettäväksi
NLOYHVVlPDLQLWWXMlQQLWHYDVWDD
SDLNDOOLVHOODYHUNNRMlQ- SDLNDOOLVWDYHUNNRMlQQLWHWWl
nitteellä.
)UDQoDLV
)pOLFLWDWLRQVSRXUYRWUHDFKDWHWELHQYHQXHFKH]3KLOLSV3RXUEpQpÀFLHU
de tous les avantages de l’assistance Philips, enregistrez votre produit à
l’adresse www.philips.com/welcome.
1
pour mettre l’appareil
» Au bout de 60 secondes, l’appareil commence à chauffer.
3 'pYHUURXLOOH]O·DSSDUHLOHQIDLVDQWJOLVVHUOHYHUURX
).
4 3HLJQH]YRVFKHYHX[HWSUHQH]XQHPqFKHGHFPGHODUJH
PD[LPXPDÀQGHODOLVVHU
5HPDUTXHSRXUOHVFKHYHX[SOXVpSDLVLOHVWUHFRPPDQGpGHIDLUHSOXV
GHPqFKHV
5 Placez les cheveux entre les plaques lissantes (
SRLJQpHVGHO·DSSDUHLOO·XQHFRQWUHO·DXWUH
), puis pressez les
6 Faites glisser l’appareil d’un seul mouvement sur toute la longueur
des cheveux (max. 5 secondes), de la racine à la pointe. N’arrêtez
SDVYRWUHPRXYHPHQWSRXUpYLWHUGHVXUFKDXIIHUOHVFKHYHX[
‡ 3RXUFUpHUGHVYDJXHVIDLWHVWRXUQHUOHQWHPHQWOHOLVVHXUSDUGHV
PRXYHPHQWVVHPLFLUFXODLUHVYHUVO·LQWpULHXURXO·H[WpULHXUMXVTX·j
atteindre les pointes et laissez les cheveux glisser en dehors des
plaques.
7 3RXUOLVVHUOHUHVWHGHYRVFKHYHX[UpSpWH]OHVpWDSHVj
Après utilisation :
1 $UUrWH]O·DSSDUHLOHWGpEUDQFKH]OH
2 /DLVVH]OHUHIURLGLUVXUXQHVXUIDFHUpVLVWDQWjODFKDOHXU
3 Nettoyez l’appareil et les plaques lissantes à l’aide d’un chiffon
humide.
7DNXXMDKXROWR
4 Peine el pelo y tome un mechón de menos de 5 cm de ancho para
alisarlo.
Nota: En el caso de cabello más grueso, es recomendable dividirlo en
más mechones.
) y presione los
2 5pJOH]OHERXWRQPDUFKHDUUrW ) sur
sous tension.
» Le voyant d’alimentation ( ) s’allume.
4 Verrouillez les plaques lissantes (
).
5 5DQJH]OHGDQVXQHQGURLWV€UHWVHFjO·DEULGHODSRXVVLqUH9RXV
SRXYH]pJDOHPHQWDFFURFKHUO·DSSDUHLOSDUVRQDQQHDXGHVXVSHQVLRQ
( ).
3
Garantie et service
6LYRXVVRXKDLWH]REWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVSDU
exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
XQSUREOqPHYLVLWH]OHVLWH:HEGH3KLOLSVjO·DGUHVVHZZZSKLOLSVFRP
ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
WURXYHUH]OHQXPpURGHWpOpSKRQHFRUUHVSRQGDQWVXUOHGpSOLDQWGH
garantie internationale). S’il n’y a pas de Centre Service Consommateurs
dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
4
Dépannage
Problème
Cause
Solution
L'appareil ne
fonctionne
pas.
La prise sur
laquelle l'appareil
DpWpEUDQFKpHVW
SHXWrWUHFDVVpH
9pULÀH]VLO
DSSDUHLOHVWEUDQFKp
correctement.
9pULÀH]OHIXVLEOHUHOLpjFHWWH
prise secteur dans votre maison.
L'appareil n'a
peut-être pas
pWpFRQQHFWp
sur la tension
correcte.
Assurez-vous que la tension
LQGLTXpHVXUODSODTXHVLJQDOpWLTXH
de l'appareil correspond bien à la
tension secteur locale.
Important
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
FRQVHUYH]OHSRXUXQXVDJHXOWpULHXU
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
,QGRQHVLD
: n’utilisez pas cet
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
DSSDUHLOjSUR[LPLWpG·XQHVRXUFH
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome.
d’eau.
‡ Si vous utilisez l’appareil dans une
1
Penting
VDOOHGHEDLQVGpEUDQFKH]OHDSUqV
%DFDSHWXQMXNSHQJJXQDLQLGHQJDQVDNVDPDVHEHOXPPHQJJXQDNDQQ\D
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
XWLOLVDWLRQFDUODSUR[LPLWpG·XQH
‡ PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
source d’eau constitue
dekat air.
un risque, même lorsque
l’appareil est hors tension.
‡ Bila alat digunakan di kamar mandi,
cabutlah stekernya setelah digunakan
‡ AVERTISSEMENT : n’utilisez
karena dekat dengan air dapat
SDVO·DSSDUHLOSUqVG·XQHEDLJQRLUH
menimbulkan risiko, sekalipun alat
d’une douche, d’un lavabo ni de tout
telah dimatikan.
DXWUHUpFLSLHQWFRQWHQDQWGHO·HDX
‡
PERINGATAN: Jangan gunakan
‡ 'pEUDQFKH]WRXMRXUVO·DSSDUHLODSUqV
alat ini bak mandi, pancuran,
utilisation.
bak atau tempat berisi air
‡ Si le cordon d’alimentation est
lainnya.
HQGRPPDJpLOGRLWrWUHUHPSODFpSDU
‡ Selalu cabut steker setiap kali selesai
3KLOLSVSDUXQ&HQWUH6HUYLFH$JUpp
menggunakan alat.
3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
‡ Jika kabel listrik rusak, maka harus
diganti oleh Philips, pusat layanan resmi
‡ &HWDSSDUHLOSHXWrWUHXWLOLVp
Philips atau orang yang mempunyai
SDUGHVHQIDQWVkJpVGHDQV
NHDKOLDQVHMHQLVDJDUWHUKLQGDUGDUL
ou plus, des personnes dont les
bahaya.
FDSDFLWpVSK\VLTXHVVHQVRULHOOHVRX
LQWHOOHFWXHOOHVVRQWUpGXLWHVRXGHV
‡ Alat ini dapat digunakan oleh anakSHUVRQQHVPDQTXDQWG·H[SpULHQFH
anak di atas 8 tahun dan orang dengan
et de connaissances, à condition que
FDFDWÀVLNLQGHUDDWDXNHFDNDSDQ
ces enfants ou personnes soient
mental yang kurang atau kurang
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
SHQJDODPDQGDQSHQJHWDKXDQMLND
des instructions quant à l’utilisation
mereka diberi pengawasan atau
VpFXULVpHGHO·DSSDUHLOHWTX·LOV
SHWXQMXNPHQJHQDLFDUDSHQJJXQDDQ
aient pris connaissance des dangers
alat yang aman dan mengerti
encourus. Les enfants ne doivent pas
bahayanya. Anak-anak dilarang
MRXHUDYHFO·DSSDUHLO/HQHWWR\DJHHW
memainkan alat ini. Pembersihan dan
O·HQWUHWLHQQHGRLYHQWSDVrWUHUpDOLVpV
perawatan pengguna tidak boleh
par des enfants sans surveillance.
dilakukan oleh anak-anak tanpa
pengawasan.
‡ Avant de brancher l’appareil, assurezYRXVTXHODWHQVLRQLQGLTXpHVXU
‡ Sebelum Anda menghubungkan alat,
l’appareil correspond bien à la tension
SDVWLNDQYROWDVH\DQJGLWXQMXNNDQSDGD
secteur locale.
alat sesuai dengan voltase listrik di
tempat Anda.
‡ N’utilisez pas l’appareil dans un autre
EXWTXHFHOXLTXLHVWLQGLTXpGDQVFH ‡ Jangan gunakan alat untuk keperluan
manuel.
selain yang diterangkan dalam buku
SHWXQMXNLQL
‡ Lorsque l’appareil est sous tension, ne
OHODLVVH]MDPDLVVDQVVXUYHLOODQFH
‡ Bila alat telah terhubung ke listrik,
MDQJDQVHNDOLNDOLPHQLQJJDONDQQ\D
‡ 1·XWLOLVH]MDPDLVG·DFFHVVRLUHVRXGH
tanpa diawasi.
SLqFHVG·XQDXWUHIDEULFDQWRXQ·D\DQW
SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV ‡ Jangan sekali-kali menggunakan
par Philips. L’utilisation de ce type
aksesori atau komponen apa pun dari
G·DFFHVVRLUHVRXGHSLqFHVHQWUDvQH
produsen lain atau yang tidak secara
l’annulation de la garantie.
khusus direkomendasikan oleh Philips.
Jika Anda menggunakan aksesori atau
‡ N’enroulez pas le cordon
komponen tersebut, garansi Anda
d’alimentation autour de l’appareil.
PHQMDGLEDWDO
‡ Attendez que l’appareil ait refroidi
‡ Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
avant de le ranger.
‡ Tunggulah sampai alat sudah dingin
‡ Cet appareil peut être extrêmement
sebelum menyimpannya.
FKDXGVR\H]SDUWLFXOLqUHPHQW
vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez ‡ Berhati-hatilah saat menggunakan
XQLTXHPHQWODSRLJQpHFDUOHVDXWUHV
DODWNDUHQDELVDPHQMDGLVDQJDWSDQDV
SDUWLHVVRQWFKDXGHVHWpYLWH]WRXW
Cukup pegang gagang karena bagian
contact avec la peau.
lain panas dan hindari kontak dengan
kulit.
‡ 3ODFH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOVXUVRQ
support sur une surface plane et
‡ Selalu tempatkan alat secara berdiri
VWDEOHUpVLVWDQWjODFKDOHXU/HV
pada permukaan yang tahan panas,
SODTXHVFKDXIIDQWHVQHGRLYHQWMDPDLV
stabil dan datar. Pelat pemanas
être en contact avec la surface ou
yang panas tidak boleh menyentuh
G·DXWUHVPDWpULDX[LQÁDPPDEOHV
permukaan atau bahan yang mudah
terbakar.
‡ Veillez à ce que le cordon
d’alimentation ne soit pas en contact
‡ Jangan biarkan kabel listrik menyentuh
avec les parties chaudes de l’appareil.
bagian alat yang panas.
‡ 1HODLVVH]SDVO·DSSDUHLOjSUR[LPLWp
‡ Jauhkan alat dari barang dan bahan
G·REMHWVHWPDWpULDX[LQÁDPPDEOHV
yang mudah terbakar saat dihidupkan.
ORUVTX·LOHVWDOOXPp
‡ Jangan pernah menutupi alat dengan
‡ 1HFRXYUH]MDPDLVO·DSSDUHLOSDU
sesuatu (mis. handuk atau pakaian)
exemple d’une serviette ou d’un
saat sedang panas.
vêtement) lorsqu’il est chaud.
‡ Gunakan alat hanya pada rambut yang
‡ Utilisez l’appareil uniquement sur
kering. Jangan operasikan alat dengan
cheveux secs. N’utilisez pas l’appareil si
tangan yang basah.
YRXVDYH]OHVPDLQVPRXLOOpHV
‡ Jagalah pelat pemanas agar selalu
‡ Les plaques chauffantes doivent être
bersih dan bebas dari debu serta
propres et ne doivent comporter
produk penata seperti mousse,
DXFXQHWUDFHGHSRXVVLqUHVQLGH
semprotan dan gel. Jangan sekali-kali
produits coiffants du type mousse,
menggunakan alat bersama dengan
VSUD\RXJHO1·XWLOLVH]MDPDLVO·DSSDUHLO
produk penata.
avec des produits coiffants.
‡ Pelat pemanas memiliki lapisan. Lapisan
‡ Les plaques chauffantes sont pourvues
ini lambat laun akan menipis seiring
d’un revêtement. Ce revêtement peut
waktu. Meskipun demikian, hal ini tidak
SUpVHQWHUXQHXVXUHQRUPDOHDXÀO
memengaruhi performa alat.
GXWHPSV&HSKpQRPqQHQ·DIIHFWH
‡ Jika alat digunakan pada rambut yang
toutefois pas les performances de
diwarnai, pelat pemanas bisa berkarat.
l’appareil.
Sebelum menggunakannya di rambut
‡ Si vous utilisez l’appareil sur cheveux
palsu, selalu tanyakan pada distributor
FRORUpVLOHVWSRVVLEOHTXHOHVSODTXHV
rambut tersebut.
chauffantes se tachent. Avant d’utiliser ‡ Bawalah selalu alat ke pusat servis
O·DSSDUHLOVXUGHVFKHYHX[DUWLÀFLHOV
resmi Philips untuk diperiksa atau
FRQVXOWH]WRXMRXUVOHXUGLVWULEXWHXU
diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan
‡ &RQÀH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOjXQ
oleh orang yang tidak ahli dapat sangat
&HQWUH6HUYLFH$JUpp3KLOLSVSRXU
merugikan bagi penggunanya.
YpULÀFDWLRQRXUpSDUDWLRQ7RXWH
‡ Jangan memasukkan barang logam
UpSDUDWLRQSDUXQHSHUVRQQHQRQ
ke dalam lubang untuk menghindari
TXDOLÀpHSHXWV·DYpUHUGDQJHUHXVH
NHMXWDQOLVWULN
pour l’utilisateur.
‡ Jangan menarik kabel listrik setelah
‡ 1·LQVpUH]DXFXQREMHWPpWDOOLTXH
penggunaan. Selalu cabut alat dengan
dans les ouvertures au risque de vous
memegang stekernya.
pOHFWURFXWHU
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
‡ Ne tirez pas sur le cordon
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
G·DOLPHQWDWLRQDSUqVXWLOLVDWLRQ
Lingkungan
'pEUDQFKH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOHQ
Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah rumah
WHQDQWODÀFKH
tangga normal (2012/19/EU). Patuhi peraturan mengenai
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
NRVNHYLDVWDQGDUGHMDMDVllQQ|NVLl
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
3
Garantía y servicio
6LQHFHVLWDLQIRUPDFLyQSRUHMHPSORVREUHODVXVWLWXFLyQGHXQDSLH]DR
si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al
&OLHQWHGH3KLOLSVHQVXSDtVKDOODUiHOQ~PHURGHWHOpIRQRHQHOIROOHWR
de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país,
GLUtMDVHDOGLVWULEXLGRU3KLOLSVORFDO
6ROXFLyQGHSUREOHPDV
Problema
Causa
Solución
El aparato
no funciona.
Puede que la toma
de corriente donde
está enchufado el
DSDUDWRHVWpURWD
Compruebe que el aparato está
conectado correctamente.
Compruebe el fusible de esta
toma de corriente de la casa.
Puede que el
aparato no sea
adecuado para el
YROWDMHDOTXHHVWi
conectado.
&RPSUXHEHVLHOYROWDMH
indicado en la placa de modelo
VHFRUUHVSRQGHFRQHOYROWDMH
de red local.
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
K\YlNVHVL3KLOLSVLQWXNLMDUHNLVWHU|LWXRWHRVRLWWHHVVD
www.philips.com/welcome.
1
Tärkeää
/XHWlPlNl\WW|RSDVHQQHQODLWWHHQNl\WWlPLVWlMDVlLO\WlVHP\|KHPSll
käyttöä varten.
‡ VAROITUS: Älä
käytä tätä laitetta
veden lähellä.
‡ Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
irrota pistoke pistorasiasta käytön
MlONHHQVLOOlODLWWHHVVDRQMlQQLWHWWl
vaikka virta olisi katkaistu.
‡ VAROITUS: älä käytä laitetta
kylpyammeen, suihkun, altaan
tai muiden vesiastioiden lähellä.
‡ Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön
MlONHHQ
‡ -RVYLUWDMRKWRRQYDKLQJRLWWXQXWVH
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla
DPPDWWLWDLWRLVHOODNRUMDDMDOOD
‡ Laitetta voivat käyttää myös yli
YXRWLDDWODSVHWMDKHQNLO|WMRLGHQ
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
UDMRLWWXQXWWDLMRLOODHLROHNRNHPXVWD
WDLWLHWRDODLWWHHQNl\W|VWlMRVKHLWl
on neuvottu laitteen turvallisesta
Nl\W|VWlWDLWDUMROODRQWXUYDOOLVHQ
Nl\W|QHGHOO\WWlPlYDOYRQWDMDMRVKH
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten
ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
‡ Varmista ennen laitteen liittämistä,
HWWlODLWWHHVHHQPHUNLWW\MlQQLWHYDVWDD
SDLNDOOLVWDMlQQLWHWWl
‡ Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
‡ Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä
MlWlVLWlLOPDQYDOYRQWDD
‡ Älä koskaan käytä muita kuin
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
osia, takuu ei ole voimassa.
‡ bOlNLHUUlYLUWDMRKWRDODLWWHHQ
ympärille.
‡ $QQDODLWWHHQMllKW\lHQQHQ
säilytykseen asettamista.
‡ Keskity yksinomaan laitteen käyttöön,
kun käytät sitä, koska se voi olla
erittäin kuuma. Pidä kiinni vain
kahvasta, koska muut osat ovat kuumia.
Vältä ihokosketusta.
‡ Aseta aina laite telineen kanssa
OlPP|QNHVWlYlOOHWXNHYDOOHMD
tasaiselle alustalle. Kuumaa lämpölevyä
ei saa päästää kosketuksiin alustan tai
minkään tulenaran materiaalin kanssa.
‡ 3LGlKXROLHWWHLYLUWDMRKWRMRXGX
kosketuksiin laitteen kuumien osien
kanssa.
‡ Pidä laite poissa helposti syttyvistä
HVLQHLVWlMDPDWHULDDOHLVWDNXQVHQYLUWD
on kytkettynä.
‡ Älä peitä laitetta esimerkiksi pyyhkeellä
tai vaatteella, kun se on kuuma.
‡ Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia.
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
‡ Puhdista lämpölevyt säännöllisesti, ettei
QLLKLQNHUU\S|O\lMDPXRWRLOXWXRWWHLWD
kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa
tai geeliä. Älä koskaan käytä laitetta
muotoilutuotteiden kanssa.
‡ /lPS|OHY\LVVlRQSLQQRLWH$MDQP\|Wl
SLQQRLWHVDDWWDDKLOMDOOHHQNXOXD7lPl
ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
‡ -RVODLWWHHOODNlVLWHOOllQYlUMlWW\Ml
KLXNVLDOlPS|OHY\WVDDWWDYDWYlUMl\W\l
Ennen kuin käytät laitetta keinohiuksiin,
WDUNLVWDMlOOHHQP\\MlOWlYRLNRQLLQ
tehdä.
‡ 7RLPLWDODLWHYLDQPllULW\VWlMD
NRUMDDPLVWDYDUWHQ3KLOLSVLQ
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
$VLDQWXQWHPDWRQNRUMDXVVDDWWDD
aiheuttaa vaaratilanteita laitteen
Nl\WWlMlOOH
‡ Älä työnnä laitteen aukkoihin
metalliesineitä, ettet saa sähköiskua.
‡ bOlYHGlODLWWHHQYLUWDMRKGRVWDODLWWHHQ
Nl\W|QMlONHHQ,UURWDODLWWHHQSLVWRNH
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
Ympäristö
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
WDYDOOLVHQNRWLWDORXVMlWWHHQPXNDQD(81RXGDWD
PDDVLVlKN|MD elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
VllQW|Ml$VLDQPXNDLQHQKlYLWWlPLQHQDXWWDDHKNlLVHPllQ
\PSlULVW|OOHMDLKPLVLOOHPDKGROOLVHVWLNRLWXYLDKDLWWDYDLNXWXNVLD.
2
Hiusten suoristaminen
Hiusten valmistelu:
‡ 3HVHKLXNVHWVKDPSRROODMDKRLWRDLQHHOOD
‡ .XLYDDKLXNVHWKLXVWHQNXLYDLPHOODMDKDUMDOOD
‡ 6XLKNXWDKLXNVLLQNXXPXXGHOWDVXRMDDYDDVXLKNHWWDMDNDPSDDQH
harvalla kammalla.
9LKMH
‡ Suoristuslevyt kannattaa pitää lukittuina ennen käyttöä.
‡ 8VHLQWRLVWXYDVVDNl\W|VVlVXRVLWHOODDQOlPS|VXRMDWXRWWHLGHQ
‡ AVERTISSEMENT
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
OHVUqJOHPHQWVDSSOLFDEOHVUHODWLIVjO·H[SRVLWLRQDX[FKDPSV
pOHFWURPDJQpWLTXHV
Environnement
&HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDXUHEXWDYHF
OHVRUGXUHVPpQDJqUHV8(5HVSHFWH]OHVUqJOHVHQ
vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits
pOHFWULTXHVHWpOHFWURQLTXHV8QHPLVHDXUHEXWFRUUHFWH
FRQWULEXHjSUpVHUYHUO·HQYLURQQHPHQWHWODVDQWp.
/LVVDJHGHYRVFKHYHX[
3UpSDUDWLIVSRXUYRVFKHYHX[
‡ /DYH]YRXVOHVFKHYHX[DYHFGXVKDPSRLQJHWGHO·DSUqV
shampoing.
‡ Faites un brushing à l’aide d’une brosse.
‡ Appliquez un spray de protection contre la chaleur sur vos
cheveux et peignez-les soigneusement avec un peigne à dents
larges.
pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik secara
terpisah di negara Anda. Pembuangan produk secara benar akan
membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan
kesehatan manusia.
0HOXUXVNDQUDPEXW$QGD
Persiapan untuk rambut Anda:
‡ Cuci rambut Anda dengan sampo dan conditioner.
‡ Keringkan rambut Anda dengan sikat dan blower.
‡ Beri semprotan pelindung panas pada rambut dan gunakan sisir
bergigi besar dengan saksama.
Tip
‡ $QGDGLVDUDQNDQXQWXNPHQMDJDSHODWSHPDQDVWHWDSWHUNXQFL
sebelum menggunakan.
‡ Pengguna yang sering menggunakan disarankan untuk
menggunakan produk pelindung panas saat meluruskan.
‡ Gunakan pelurus hanya bila rambut Anda sudah kering.
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
käyttöä.
Conseil
‡ Käytä suoristinta vain, kun hiuksesi ovat kuivat.
‡ ,OHVWUHFRPPDQGpGHODLVVHUOHVSODTXHVFKDXIIDQWHVYHUURXLOOpHV
‡
‡
avant l'utilisation.
,OHVWUHFRPPDQGpDX[XWLOLVDWHXUVIUpTXHQWVG
XWLOLVHUGHV
produits de protection contre la chaleur pour le lissage.
Utilisez le lisseur uniquement sur cheveux secs.
untuk menghidupkan alat.
2 Geser saklar on/off ( ) ke
» Lampu tanda hidup ( ) akan menyala.
» Setelah 60 detik, alat mulai panas.
3 Geser kunci penutup (
) untuk membuka kunci alat.
4 Sisirlah rambut Anda dan ambil satu bagian yang tidak lebih dari 5 cm
lebarnya untuk pelurusan.
‡ Trek
Ambiente
na gebruik niet aan het netsnoer.
+DDOKHWQHWVQRHUDOWLMGXLWKHW
stopcontact door aan de stekker te
trekken.
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i
QRUPDOLULÀXWLGRPHVWLFL8(
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il
prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un
prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti
con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai
ULYHQGLWRULFRQVXSHUÀFLHGHGLFDWDDOODYHQGLWDGLSURGRWWLHOHWWULFLHG
elettronici superiore ai 400 m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei
prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto
smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente
e per la salute.
2
a
b
c
d
e
Come lisciare i capelli
Preparazione dei capelli:
‡ Lavare i capelli con shampoo e balsamo.
‡ Asciugare i capelli con il phon, aiutandosi con una spazzola.
‡ Applicare uno spray per la protezione dal calore sui capelli e
pettinarli accuratamente con un pettine a denti larghi.
Suggerimento
‡
‡
Catatan: Untuk rambut yang lebih tebal, disarankan membuat bagian
yang lebih banyak.
5 Tempatkan rambut di antara pelat pelurus (
pegangannya.
) dan tekan
6 Geser pelurus dari atas ke bawah rambut dalam satu arah
PDNVGHWLNGDULDNDUVDPSDLNHXMXQJWDQSDEHUKHQWLDJDUWLGDN
kepanasan.
‡ Agar lentik, putar pelurus perlahan dengan gerakan setengah
SXWDUDQNHGDODPDWDXNHOXDUVDDWPHQFDSDLXMXQJUDPEXWGDQ
biarkan rambut menggantung pada pelat.
7 Untuk meluruskan bagian rambut selebihnya, ulangi langkah 4 sampai
6.
Setelah menggunakan:
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
3 Bersihkan alat dan pelat pelurus dengan kain lembap.
4 Kuncilah pelat pelurus (
).
5 6LPSDQGLWHPSDW\DQJDPDQGDQNHULQJVHUWDEHEDVGHEX$QGDMXJD
dapat menggantungnya pada lubang gantungannya ( ).
*DUDQVLGDQOD\DQDQ
Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang penggantian alat
SHOHQJNDSDWDXPHQHPXLPDVDODKKDUDSNXQMXQJLVLWXVZHE3KLOLSV
di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di
QHJDUD$QGDQRPRUWHOHSRQELVD$QGDSHUROHKSDGDOHDÁHWJDUDQVL
internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan
3HODQJJDQNXQMXQJLGHDOHU3KLOLSVVHWHPSDW
0HQJDWDVLPDVDODK
0DVDODK
Penyebab
Alat sama
sekali tidak
EHNHUMD
Soket daya yang
Periksa apakah alat ditancapkan
terhubung dengan dengan benar.
alat mungkin rusak. Periksa sekring untuk soket daya ini
di rumah Anda.
Alat mungkin
tidak cocok
dengan tegangan
listrik yang
dihubungkan.
Solusi
Pastikan tegangan listrik yang
GLWXQMXNNDQSDGDSHODWWLSHDODW
tersebut sesuai dengan tegangan
listrik setempat.
Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial JI. Buncit Raya kav. 99
Jakarta 12510 Indonesia
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
1
Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 Impostare l’interruttore on/off ( ) su
l’apparecchio.
» La spia di accensione ( ) si illumina.
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
0LOLHX
'LWV\PERROEHWHNHQWGDWGLWSURGXFWQLHWELMKHWJHZRQHKXLVKRXGHOLMNH
afval mag worden weggegooid (2012/19/EU). Volg de geldende
regels in uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische
HQHOHNWURQLVFKHSURGXFWHQ$OVXFRUUHFWYHUZLMGHUWYRRUNRPW
u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
3 Spostare il dispositivo di blocco (
) per sbloccare l’apparecchio.
4 Pettinare i capelli, quindi prendere una ciocca da lisciare non più
grande di 5 cm.
Nota: per i capelli più spessi, si consiglia di creare più ciocche.
5 Posizionare i capelli tra le piastre (
contemporaneamente.
) e premere le impugnature
6 Far scorrere la piastra per capelli lungo i capelli con un unico
movimento (max. 5 secondi) dalla radice alle punte, senza fermarsi
per evitare il surriscaldamento delle piastre.
‡ Per capelli ondulati ruotare lentamente la piastra per capelli
con movimenti semicircolari verso l’interno (o esterno) quando
UDJJLXQJHOHSXQWHGHLFDSHOOLÀQFKpLFDSHOOLVFLYRODQRGDOODSLDVWUD
7 Per lisciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 4 a 6.
'RSRO·XVR:
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 3RVL]LRQDUORVXXQDVXSHUÀFLHWHUPRUHVLVWHQWHÀQRDTXDQGRQRQq
completamente freddo.
3 Pulire l’apparecchio e le piastre per lisciare i capelli con un panno
umido.
4 Bloccare le piastre (
).
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre
O·DSSDUHFFKLRqDQFKHSRVVLELOHDSSHQGHUORWUDPLWHO·DSSRVLWRJDQFLR
( ).
*DUDQ]LDHDVVLVWHQ]D
Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un
accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips
all’indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza
&OLHQWL3KLOLSVGL]RQDLOQXPHURGLWHOHIRQRqULSRUWDWRQHOO·RSXVFROR
GHOODJDUDQ]LD6HQHOSURSULRSDHVHQRQqSUHVHQWHDOFXQFHQWURGL
assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
5LVROX]LRQHGHLSUREOHPL
Problema
Causa
L'apparecchio
non funziona.
La presa di
9HULÀFDUHFKHO
DSSDUHFFKLR
corrente utilizzata sia collegato all'alimentazione
non funziona.
correttamente.
9HULÀFDUHLOIXVLELOHGLTXHVWDSUHVD
di alimentazione di casa.
L'apparecchio
potrebbe non
essere adatto
per la tensione
DOODTXDOHq
stato collegato.
8ZKDDURQWNUXOOHQ
Voorbereiding voor uw haar:
‡ Was uw haar met shampoo en conditioner.
‡ Föhn uw haar met een borstel.
‡ Verzorg uw haar met een beschermende spray en kam het
grondig door met een kam met grote tanden.
Tip
‡ Het wordt aangeraden de verwarmingsplaten te vergrendelen
‡
‡
voor gebruik.
%LMUHJHOPDWLJJHEUXLNZRUGWDDQJHUDGHQKLWWHEHVWHQGLJH
SURGXFWHQWHJHEUXLNHQELMKHWRQWNUXOOHQ
Gebruik de straightener alleen wanneer uw haar droog is.
1 Steek de stekker in een stopcontact.
om het apparaat in te
2 Zet de aan-uitschakelaar ( ) op
schakelen.
» +HWDDQXLWODPSMH ) begint te branden.
» Na 60 seconden begint het apparaat met opwarmen.
3 Schuif de ontgrendeling (
apparaat te ontgrendelen.
) in de desbetreffende positie om het
4 Kam uw haar en pak een lok van maximaal 5 cm breed.
Opmerking: voor dikker haar wordt aangeraden om meer lokken te
maken.
5 Plaats het haar tussen de ontkrulplaten (
samen.
HQNQLMSGHKDQGJUHSHQ
6 %HJLQELMGHZRUWHOHQWUHNGHVWUDLJKWHQHULQppQEHZHJLQJODQJV
de lok naar beneden (maximaal 5 seconden) vanaf de wortels naar
GHSXQWHQ2PRYHUYHUKLWWLQJWHYRRUNRPHQGLHQWXWLMGHQVGH]H
beweging niet te stoppen.
‡ Om slag te creëren, roteert u de straightener langzaam in een
ronddraaiende beweging naar binnen (of naar buiten). Wanneer u
KHWHLQGHEHUHLNWODDWXKHWKDDUYDQGHSODWHQDIJOLMGHQ
7 Herhaal stap 4 t/m 6 om de rest van het haar te ontkrullen.
Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is
afgekoeld.
3 Maak het apparaat en de ontkrulplaten schoon met een vochtige
doek.
4 Vergrendel de ontkrulplaten (
).
5 %HUJKHWDSSDUDDWRSHHQYHLOLJHGURJHHQVWRIYULMHSODDWVRS8NXQW
het apparaat ook aan het ophangoog ( ) hangen.
3
Garantie en service
$OVXLQIRUPDWLHQRGLJKHEWELMYRYHUKHWYHUYDQJHQYDQHHQKXOSVWXN
of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.com) of neem contact op met het Philips Customer Care
Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is,
ga dan naar uw Philips-dealer.
6ROX]LRQH
Assicurarsi che la tensione
indicata sulla targhetta del
modello dell'apparecchio
corrisponda a quella della rete
locale.
4
Problemen oplossen
Probleem
2RU]DDN
Oplossing
Het apparaat
doet het
helemaal niet.
Misschien is het
stopcontact waarop
het apparaat
aangesloten defect.
Controleer of het apparaat
MXLVWLVDDQJHVORWHQ
Controleer de zekering voor
dit stopcontact in uw huis.
Misschien is het
apparaat niet
geschikt voor
de netspanning
waarop het is
aangesloten.
Controleer of het voltage
RSKHWW\SHSODDWMHRSKHW
apparaat overeenkomt met de
SODDWVHOLMNHQHWVSDQQLQJ
1HGHUODQGV
utilizzare questo
*HIHOLFLWHHUGPHWXZDDQNRRSHQZHONRPELM3KLOLSV5HJLVWUHHUXZ
apparecchio in prossimità di acqua.
Norsk
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
‡ Quando l’apparecchio viene usato in
*UDWXOHUHUPHGNM¡SHWRJYHONRPPHQWLO3KLOLSV+YLVGXYLOGUDIXOO
nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
EDJQRVFROOHJDUORGRSRO·XVRSRLFKp
www.philips.com/welcome.
%HODQJULMN
la vicinanza all’acqua rappresenta un
/HHVGH]HJHEUXLNVDDQZLM]LQJ]RUJYXOGLJGRRUYRRUGDWXKHWDSSDUDDW
1
Viktig
JDDWJHEUXLNHQ%HZDDUGHJHEUXLNVDDQZLM]LQJRPGH]HLQGLHQQRGLJWH
ULVFKLRDQFKHTXDQGRLOVLVWHPDq
kunnen raadplegen.
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
spento.
på den for senere referanse.
‡ WAARSCHUWING: gebruik dit
‡ AVVERTENZA: non utilizzare
‡ ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet
apparaat niet in de buurt van water.
questo apparecchio in
i nærheten av vann.
‡ Als u het apparaat in de badkamer
prossimità di vasche da bagno,
‡ Når du bruker apparatet på badet, må
gebruikt, haal de stekker dan na
docce, lavandini o altri recipienti
du koble det fra etter bruk. Nærheten
JHEUXLNDOWLMGXLWKHWVWRSFRQWDFW
contenenti acqua.
WLOYDQQXWJM¡UHQULVLNRVHOYQnU
'HQDELMKHLGYDQZDWHUNDQJHYDDU
‡ Dopo l’utilizzo, scollegare sempre
apparatet er slått av.
opleveren, zelfs als het apparaat is
l’apparecchio.
‡ ADVARSEL: Ikke bruk
uitgeschakeld.
‡ 6HLOFDYRGLDOLPHQWD]LRQHq
apparatet nær badekar,
‡ WAARSCHUWING: gebruik
danneggiato deve essere sostituito
GXVMKnQGYDVNHUHOOHUDQGUH
dit apparaat niet in de buurt
da Philips, da un centro di assistenza
elementer som inneholder
van een bad, douche, wastafel
autorizzato Philips o da persone
vann.
RIDQGHUZDWHUKRXGHQGREMHFW
TXDOLÀFDWHDOÀQHGLHYLWDUHSRVVLELOL
‡ Koble alltid fra apparatet etter bruk.
‡ +DDOQDJHEUXLNDOWLMGGHVWHNNHUXLW
danni.
‡ Hvis ledningen er ødelagt, må
het stopcontact.
‡ Quest’apparecchio può essere usato
den alltid skiftes ut av Philips, et
‡ Indien het netsnoer beschadigd is,
da bambini di età superiore agli 8 anni
VHUYLFHVHQWHUVRPHUJRGNMHQWDY
moet u het laten vervangen door
e da persone con capacità mentali,
3KLOLSVHOOHUOLJQHQGHNYDOLÀVHUW
Philips, een door Philips geautoriseerd
ÀVLFKHRVHQVRULDOLULGRWWHSULYHGL
personell, slik at man unngår farlige
servicecentrum of personen met
esperienza o conoscenze adatte a
VLWXDVMRQHU
YHUJHOLMNEDUHNZDOLÀFDWLHVRPJHYDDU
condizione che tali persone abbiano
‡ Dette apparatet kan brukes av barn
te voorkomen.
ricevuto assistenza o formazione per
over åtte år og av personer med
‡ Dit apparaat kan worden gebruikt
utilizzare l’apparecchio in maniera
nedsatt sanseevne eller fysisk eller
GRRUNLQGHUHQYDQDIMDDUHQ
sicura e capiscano i potenziali pericoli
SV\NLVNIXQNVMRQVHYQHHOOHUSHUVRQHU
door personen met verminderde
associati a tale uso. Evitare che i
med manglende erfaring eller
OLFKDPHOLMNH]LQWXLJOLMNHRIJHHVWHOLMNH
bambini giochino con l’apparecchio. Le
NXQQVNDSGHUVRPGHInULQVWUXNVMRQHU
capaciteiten of weinig ervaring en
operazioni di pulizia e manutenzione
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn
NHQQLVPLWV]LMWRH]LFKWRILQVWUXFWLH
non devono essere eseguite da
som sikrer sikker bruk, og hvis de er
hebben ontvangen aangaande
bambini senza la supervisione di un
klar over risikoen. Barn skal ikke leke
veilig gebruik van het apparaat,
adulto.
med apparatet. Barn skal ikke utføre
HQ]LMGHJHYDUHQYDQKHWJHEUXLN
‡ Prima di collegare l’apparecchio
UHQJM¡ULQJHOOHUYHGOLNHKROGXWHQWLOV\Q
EHJULMSHQ.LQGHUHQPRJHQQLHW
assicurarsi che la tensione indicata
‡ Før du kobler til apparatet, må du
met het apparaat spelen. Reiniging
su quest’ultimo corrisponda a quella
kontrollere at spenningen som er
en onderhoud dienen niet zonder
locale.
angitt på apparatet, stemmer med den
toezicht door kinderen te worden
‡ Non utilizzare l’apparecchio per scopi
lokale nettspenningen.
uitgevoerd.
non descritti nel presente manuale.
‡ Ikke bruk apparatet til noe annet
‡ Controleer voordat u het apparaat
‡ 4XDQGRO·DSSDUHFFKLRqFROOHJDWR
formål enn det som beskrives i denne
aansluit of het voltage dat op het
all’alimentazione, non lasciarlo mai
veiledningen.
apparaat is aangegeven overeenkomt
incustodito.
PHWGHSODDWVHOLMNHQHWVSDQQLQJ
‡ Når apparatet er koblet til strømmen,
‡ Non utilizzare mai accessori o parti di
må du aldri la det stå uten tilsyn.
‡ Gebruik het apparaat niet voor
altri produttori oppure componenti
andere doeleinden dan beschreven in ‡ Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre
QRQFRQVLJOLDWLLQPRGRVSHFLÀFR
GH]HJHEUXLNVDDQZLM]LQJ
produsenter eller som Philips ikke
da Philips. In caso di utilizzo di tali
VSHVLÀNWDQEHIDOHU+YLVGXEUXNHUVOLNW
‡ Laat het apparaat nooit zonder
accessori o parti, la garanzia si annulla.
tilbehør eller slike deler, blir garantien
toezicht liggen wanneer het is
‡ Non attorcigliare il cavo di
ugyldig.
aangesloten op het stopcontact.
alimentazione attorno all’apparecchio.
‡ Ikke surr ledningen rundt apparatet.
‡ Gebruik nooit accessoires of
‡ Lasciare raffreddare l’apparecchio
onderdelen van andere fabrikanten of ‡ 9HQWWLODSSDUDWHWHUDYNM¡OWI¡UGX
prima di riporlo.
GLHQLHWVSHFLÀHN]LMQDDQEHYROHQGRRU
legger det vekk.
‡ Prestare la massima attenzione
3KLOLSV$OVXGHUJHOLMNHDFFHVVRLUHV
‡ Vær forsiktig når du bruker apparatet
GXUDQWHO·XVRGHOO·DSSDUHFFKLRSRLFKp
of onderdelen gebruikt, vervalt de
siden det kan være svært varmt. Bare
potrebbe essere estremamente caldo.
garantie.
hold i håndtaket ettersom andre deler
Utilizzare esclusivamente l’apposita
‡ Wikkel het netsnoer niet om het
er varme og ikke må tas på.
LPSXJQDWXUDSRLFKpOHDOWUHSDUWLVRQR apparaat.
‡ Sett alltid apparatet i stativet på
calde ed evitare il contatto con la
‡ Wacht met opbergen tot het apparaat
HQYDUPHEHVWDQGLJVWDELORJMHYQ
pelle.
is afgekoeld.
RYHUÁDWH'HYDUPHYDUPHSODWHQH
‡ Appoggiare sempre l’apparecchio
PnDOGULNRPPHERUWLRYHUÁDWHQHOOHU
‡ :HHV]HHUYRRU]LFKWLJELMJHEUXLNYDQ
sull’apposito supporto, posizionandolo
annet brennbart materiale.
KHWDSSDUDDW+HWNDQELM]RQGHUKHHW
VXXQDVXSHUÀFLHSLDQDVWDELOHH
]LMQ+RXGKHWKDQGYDWDOOHHQYDVW
‡ Unngå at strømledningen kommer
termoresistente. Le piastre riscaldanti
DOVDQGHUHRQGHUGHOHQKHHW]LMQHQ
i kontakt med de varme delene av
QRQGHYRQRPDLWRFFDUHODVXSHUÀFLH
YHUPLMGFRQWDFWPHWGHKXLG
apparatet.
RDOWURPDWHULDOHLQÀDPPDELOH
‡ 3ODDWVKHWDSSDUDDWDOWLMGPHWGH
‡ Hold apparatet unna brennbare
‡ Evitare che il cavo di alimentazione
standaard op een hittebestendige,
JMHQVWDQGHURJEUHQQEDUWPDWHULDOH
entri in contatto con le parti
stabiele, vlakke ondergrond. Laat de
når det er slått på.
surriscaldate dell’apparecchio.
hete verwarmingsplaten nooit in
‡ Ikke dekk apparatet til med noe (for
‡ Tenere l’apparecchio acceso lontano
contact komen met de ondergrond of
eksempel et håndkle eller klesplagg)
GDRJJHWWLHPDWHULDOLLQÀDPPDELOL
met ander brandbaar materiaal.
når det er varmt.
‡ Non coprire mai l’apparecchio (ad
‡ Voorkom dat het netsnoer in
‡ Apparatet skal bare brukes på tørt hår.
esempio con un asciugamano o un
aanraking komt met de hete delen van
Ikke bruk apparatet med våte hender.
LQGXPHQWRTXDQGRqFDOGR
het apparaat.
‡ Hold alltid varmeplatene rene og fri
‡ Utilizzare l’apparecchio solo su capelli
‡ Houd het apparaat uit de buurt van
for støv og stylingprodukter som skum,
asciutti. Non utilizzare l’apparecchio
brandbare voorwerpen en materialen
VSUD\RJJHOp%UXNDOGULDSSDUDWHWL
con le mani bagnate.
als het is ingeschakeld.
NRPELQDVMRQPHGIULVHULQJVSURGXNWHU
‡ Assicurarsi che le piastre riscaldanti
‡ Dek het apparaat nooit af als het heet
‡ Varmeplatene har et belegg. Dette
siano pulite e prive di polvere e
LVELMYPHWHHQKDQGGRHNRINOHGLQJ
EHOHJJHWNDQNDQVNMHVOLWHVVDNWHYHNN
residui di prodotti modellanti come
‡ Gebruik het apparaat alleen op droog
over tid. Dette påvirker ikke ytelsen til
mousse, spray o gel. Non utilizzare
haar. Bedien het apparaat niet met
apparatet.
mai l’apparecchio insieme a prodotti
natte handen.
‡ Hvis apparatet brukes på farget hår,
modellanti.
‡ Houd de verwarmingsplaten schoon
NDQYDUPHSODWHQHEOLÁHNNHWH6S¡U
‡ Le piastre riscaldanti sono dotate
HQYULMYDQVWRIHQVW\OLQJSURGXFWHQ
alltid distributøren før du bruker det
GLULYHVWLPHQWR4XHVW·XOWLPRq
zoals mousse, haarlak en gel. Gebruik
på kunstig hår.
soggetto a usura nel corso del tempo.
het apparaat nooit in combinatie met ‡ Ta alltid med apparatet til et
Questo, tuttavia, non compromette le
stylingproducten.
servicesenter som er autorisert
prestazioni dell’apparecchio.
‡ 'HYHUZDUPLQJVSODWHQ]LMQYRRU]LHQ
av Philips, for undersøkelse eller
‡ Se l’apparecchio viene utilizzato
van een coating. Deze laag kan in
UHSDUDVMRQ5HSDUDVMRQHUVRPHU
su capelli tinti, le piastre riscaldanti
GHORRSGHUWLMGODQJ]DDPZHJVOLMWHQ
XWI¡UWDYXNYDOLÀVHUWHSHUVRQHUNDQ
potrebbero macchiarsi. Prima
Dit heeft echter geen invloed op de
VNDSHVY UWIDUOLJHVLWXDVMRQHUIRU
GLXWLOL]]DUORVXFDSHOOLDUWLÀFLDOL
prestaties van het apparaat.
brukeren.
consultare sempre il produttore.
‡ De verwarmingsplaten van het
‡ ,NNHVWLNNPHWDOOJMHQVWDQGHULQQL
‡ Per eventuali controlli o riparazioni,
apparaat kunnen verkleuringen
åpningene. Det kan føre til elektrisk
rivolgersi sempre a un centro servizi
YHUWRQHQELMJHEUXLNPHWJHNOHXUG
støt.
autorizzato da Philips. La riparazione
haar. Raadpleeg voor gebruik met
‡ Ikke trekk i nettledningen etter bruk.
GDSDUWHGLSHUVRQHQRQTXDOLÀFDWH
kunsthaar de distributeur.
Hold alltid i støpselet når du trekker
potrebbe mettere in serio pericolo
‡ %UHQJKHWDSSDUDDWDOWLMGQDDU
ut ledningen til apparatet.
l’incolumità dell’utente.
een door Philips geautoriseerd
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOW(0)
‡ Per evitare il rischio di scariche
Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
servicecentrum voor onderzoek
elettriche, non inserire oggetti metallici
for eksponering for elektromagnetiske felt.
of reparatie. Reparatie door een
nelle aperture.
0LOM¡
onbevoegde persoon kan leiden tot
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig
‡ Non tirare il cavo di alimentazione
HHQELM]RQGHUJHYDDUOLMNHVLWXDWLHYRRU KXVKROGQLQJVDYIDOO(8)¡OJQDVMRQDOHUHJOHUIRU
dopo l’uso. Scollegare sempre
egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis
de gebruiker.
du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre
l’apparecchio tenendo la spina.
QHJDWLYHNRQVHNYHQVHUIRUKHOVHRJPLOM¡.
‡ Steek geen metalen voorwerpen in de
&DPSLHOHWWURPDJQHWLFL(0)
openingen, om elektrische schokken
4XHVWRDSSDUHFFKLR3KLOLSVqFRQIRUPHDWXWWLJOLVWDQGDUGHDOOHQRUPH
te voorkomen.
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
‡ AVVERTENZA: non
Forberedelse av håret:
‡ 9DVNKnUHWPHGVMDPSRRJEDOVDP
‡ Føn håret tørt mens du bruker en børste.
‡ Påfør varmebeskyttende spray på håret, og gre det godt med en
grovtannet kam.
2
Alisar o seu cabelo
3 6NMXW|SSQLQJVVSlUUHQ
Preparação para o seu cabelo:
‡ Lave o cabelo com champô e aplique um amaciador.
‡ Seque o cabelo com um secador e uma escova.
‡ $SOLTXHXPSURGXWRGHSURWHFomRWpUPLFDQRFDEHORHSHQWHLHR
cuidadosamente com um pente de dentes largos.
Tips
Dica
‡ Det anbefales at varmeplatene holdes låst før bruk.
‡ Hvis du bruker den ofte, anbefales det at du bruker
varmebeskyttende produkter under rettingen.
‡ Bruk rettetangen bare når håret er tørt.
‡ 5HFRPHQGDPRVTXHDVSODFDVGHDTXHFLPHQWRVHMDPPDQWLGDV
‡
‡
fechadas antes da utilização.
Recomendamos que utilizadores frequentes utilizem produtos de
SURWHFomRWpUPLFDSDUDRDOLVDPHQWR
Utilize o alisador apenas com o cabelo seco.
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
2 Skyv av/på-bryteren (
» Av/på-indikatoren (
per accendere
» Dopo 60 secondi, l’apparecchio si riscalda.
Rette håret
(OHNWURPDJQHWLVFKHYHOGHQ(09
‡ Si consiglia di mantenere le piastre riscaldanti bloccate prima di
utilizzarle.
Se la piastra viene sottoposta a un uso intensivo, si consiglia di
usare prodotti di protezione dal calore prima di lisciare i capelli.
Usare la piastra solo sui capelli asciutti.
2
) til
for å slå på apparatet.
) lyser.
» Etter 60 sekunder varmes apparatet opp.
3 Skyv lukkelåsen (
2 Desloque o interruptor ligar/desligar ( ) para a posição
ligar o aparelho.
» O indicador de alimentação ( ) acende-se.
) for å låse opp apparatet.
4 Kam håret, og ta en del som skal rettes, som ikke er bredere enn
5 cm.
0HUN)RUW\NNHUHKnUIRUHVOnVGHWnGHOHLQQLÁHUHGHOHU
para
) och tryck ihop handtagen.
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Rengör apparaten och plattorna med en fuktig trasa.
).
5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
upp den i upphängningsöglan ( ).
Garanti och service
Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller
har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com
HOOHUNRQWDNWD3KLOLSVNXQGWMlQVWLGLWWODQGWHOHIRQQXPUHWÀQQVL
JDUDQWLEURVFK\UHQ2PGHWLQWHÀQQVQnJRQNXQGWMlQVWLGLWWODQGNDQ
GXYlQGDGLJWLOOGLQORNDOD3KLOLSVnWHUI|UVlOMDUH
) para desbloquear o aparelho.
6RUXQJLGHUPH
Sorun
1HGHQL
Cihaz
oDO×ŕP×\RU
&LKD]×QWDN×OG×Ě×SUL] &LKD]×QSUL]HG]JQ
oDO×ŕP×\RURODELOLU
WDN×OG×Ě×QGDQHPLQROXQ
(YLQL]GHEXSUL]LQEDĚO×ROGXĚX
VLJRUWD\×NRQWUROHGLQ
d|]P
&LKD]EDĚO×
EXOXQGXĚX
YROWDMODX\JXQOXN
VDĚODP×\RURODELOLU
7 Upprepa steg 4 till 6 för att platta ut resten av håret.
(IWHUDQYlQGQLQJ:
3
» Após 90 segundos, o aparelho começa a aquecer.
3 Faça deslizar o bloqueio (
5 Placera håret mellan plattorna (
6 Dra plattången nedåt längs håret i en enda rörelse (max. 5 sekunder)
från hårbotten mot hårtopparna utan att göra uppehåll, så håret inte
överhettas.
‡ 2PGXYLOOVNDSDÁLNDUURWHUDUGXOnQJVDPWSODWWnQJHQLHQ
halvcirkelrörelse inåt (eller utåt) när den når hårtopparna och låter
håret glida av plattorna.
4 Lås plattångsplattorna (
1 /LJXHDÀFKDDXPDWRPDGDGHFRUUHQWHHOpFWULFD
) så att apparaten låses upp.
4 Kamma håret och ta en slinga som inte är bredare än 5 cm.
2EV9LUHNRPPHQGHUDUDWWWMRFNDUHKnUGHODVLQLÁHUVHNWLRQHU
&LKD]×QWLSSODNDV×QGDEHOLUWLOHQ
JHULOLPLQ\HUHOŕHEHNH
JHULOLPL\OHX\XPOXROGXĚXQGDQ
emin olun.
%DKDVD0HOD\X
1
4 ']OHŕWLUPHSODNDODU×Q×NLOLWOH\LQ
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
UHODWLYRVjH[SRVLomRDFDPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV
Ambiente
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXWRQmRGHYHVHUHOLPLQDGR
MXQWDPHQWHFRPRVUHVtGXRVGRPpVWLFRVFRPXQV8(
Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de produtos
HOpFWULFRV HHOHFWUyQLFRV$HOLPLQDomRFRUUHFWDDMXGDDHYLWDU
FRQVHTXrQFLDVSUHMXGLFLDLVSDUDRPHLRDPELHQWHHSDUDD
saúde pública.
3 &LKD]×YHG]OHŕWLUPHSODNDODU×Q×QHPOLELUEH]OHWHPL]OH\LQ
Tips
5 *YHQOLNXUXYHWR]VX]ELU\HUGHVDNOD\×Q$\U×FDDVPDKDONDV×QGDQ
( ) asarak da saklayabilirsiniz.
‡ Vi rekommenderar att du håller värmeplattorna låsta före
‡
‡
användning.
Om du använder plattången ofta rekommenderar vi att du
använder värmeskyddsprodukter när du plattar håret.
Använd plattången endast på torrt hår.
3
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
2 6WDUWDDSSDUDWHQJHQRPDWWVNMXWDSnDYNQDSSHQ
» Strömindikatorn ( ) tänds.
» Efter 60 sekunder värms apparaten upp.
) till
).
.
Garanti ve servis
gUQHĚLQELUDSDUDW×QGHĚLŕWLULOPHVL\OHLOJLOLELOJL\HLKWL\DF×Q×]×YDUVDYH\D
ELUVRUXQODNDUŕ×ODŕ×UVDQ×]OWIHQZZZSKLOLSVFRPDGUHVLQGHNL3KLOLSV
ZHEVLWHVLQL]L\DUHWHGLQYH\DONHQL]GHNL3KLOLSV0ŕWHUL0HUNH]L\OH
LOHWLŕLPNXUXQWHOHIRQQXPDUDODU×Q×GQ\DoDS×QGDJDUDQWLNLWDSo×Ě×QGD
EXODELOLUVLQL]hONHQL]GH0ŕWHUL0HUNH]L\RNVD\HUHO3KLOLSVVDW×F×Q×]D
gidin.
0HQ\HOHVDLNDQPDVDODK
0DVDODK
Sebab
Penyelesaian
Alat ini tidak
berfungsi
langsung.
Soket kuasa yang
tersambung dengan
perkakas mungkin
telah rosak.
Pastikan bahawa perkakas telah
diplag masuk.
3HULNVDÀXVVRNHWNXDVDLQLGL
rumah anda.
Perkakas mungkin
tidak sesuai
dengan voltan yang
digunakan.
Pastikan voltan yang ditandakan
GLDWDVSODWMHQLVSDGDSHUNDNDV
berpadanan dengan kuasa
voltan utama tempatan.
Penting
Baca dan teliti manual pengguna ini sebelum anda menggunakan
SHUNDNDVGDQVLPSDQXQWXNUXMXNDQPDVDGHSDQ
‡ AMARAN: Jangan
mengelakkan pemanasan melampau.
med en gles kam.
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh
Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.
gunakan perkakas
4 Penteie o seu cabelo e faça uma madeixa inferior a 5 cm de largura
para
alisar.
ini dekat dengan air.
5 Plasser håret mellom retteplatene ( ), og trykk håndtakene
Nota: para cabelo mais grosso, recomendamos a separação de mais
sammen.
madeixas.
‡ Apabila anda menggunakan
6 'UDUHWWHWDQJHQQHGRYHUKnUHWLpQEHYHJHOVHPDNVVHNXQGHUIUD
5 Coloque o cabelo no meio das placas de alisamento ( ) e aperte
rot til tupp, uten å stoppe for å unngå overoppheting.
)HOV|NQLQJ
perkakas ini dalam bilik mandi, cabut
as pegas uma contra a outra.
‡ Hvis du vil lage vipper, roterer du sakte rettetangen en
Problem
Orsak
Lösning
6 'HVOL]HRDOLVDGRUDWUDYpVGRFRPSULPHQWRGRFDEHORQXPVy
halvsirkelbevegelse innover (eller utover) når du kommer til
plagnya setelah digunakan kerana
PRYLPHQWRPi[VHJXQGRVGDUDL]DWpjVSRQWDVVHPSDUDUSDUD
hårtuppene, og lar håret glir av platene.
Apparaten
Uttaget som
Kontrollera att apparaten är
NHKDPSLUDQQ\DGHQJDQDLUMXJDDGDODK
evitar o sobreaquecimento.
7 1nUGXVNDOUHWWHUHVWHQDYKnUHWJMHQWDUGXWULQQWLO
fungerar inte
apparaten har anslutits korrekt ansluten.
‡ Para enrolar as pontas, rode lentamente o alisador num
Etter bruk:
alls.
till kanske inte är
Kontrollera säkringen för
risiko, walaupun setelah
movimento em semi-círculo para dentro (ou para fora) quando
strömförande.
eluttaget.
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
este alcançar as pontas do cabelo e deixe o cabelo deslizar para
perkakas dimatikan.
Apparaten är kanske
Kontrollera att den spänning
fora das placas.
2 3ODVVHUGHWSnHWYDUPHEHVWDQGLJXQGHUODJWLOGHWHUDYNM¡OW
inte lämplig för den
som anges på apparatens
7
Para
alisar
o
resto
do
cabelo,
repita
os
passos
4
a
6.
3 5HQJM¡UDSSDUDWHWRJUHWWHSODWHQHPHGHQIXNWLJNOXW
‡ AMARAN: Jangan gunakan
nätspänning som
märkplåt överensstämmer
$SyVDXWLOL]DomR:
4 Lås retteplatene ( )
den anslutits till.
med den lokala nätspänningen.
perkakas ini berhampiran
1 'HVOLJXHRDSDUHOKRHUHWLUHDÀFKDGDFRUUHQWH
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge
dengan tab mandi, pancur air, sinki atau
2 &RORTXHRQXPDVXSHUItFLHUHVLVWHQWHDRFDORUDWpTXHDUUHIHoD
det i hengeløkken ( ).
3 Limpe o aparelho e as placas alisadoras com um pano húmido.
7UNoH
bekas lain yang mengandungi air.
3
Garanti og service
4 Bloqueie as placas alisadoras ( ).
%XUQVDW×QDOG×Ě×Q×]LoLQWHEULNOHU3KLOLSV·HKRŕJHOGLQL]3KLOLSV
‡
Cabut plag perkakas setiap kali selepas
5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo
WDUDI×QGDQYHULOHQGHVWHNWHQWDPRODUDN\DUDUODQDELOPHNLoLQ
+YLVGXWUHQJHULQIRUPDVMRQIHNVRPXVNLIWLQJDYWLOEHK¡UHOOHUKYLV
pendurando-o
com
argola
de
suspensão
(
).
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHDGUHVLQGHQUQND\G×Q×]×\DSW×U×Q
det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på
digunakan.
www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor
GXÀQQHUWHOHIRQQXPPHUHWLJDUDQWLKHIWHW+YLVGHWLNNHHUQRHQ
‡ Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti
3
Garantia e assistência
1
Önemli
forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
diganti oleh Philips, pusat servis yang
&DVRQHFHVVLWHGHLQIRUPDo}HVSH[VREUHDVXEVWLWXLomRGHXP
&LKD]×NXOODQPDGDQ|QFHEXNXOODQ×PN×ODYX]XQXGLNNDWOHRNX\XQYHGDKD
acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em
VRQUD\HQLGHQEDŕYXUPDNLoLQVDNOD\×Q
)HLOV¡NLQJ
dibenarkan oleh Philips ataupun pihak
www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente
Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de
‡
8<$5,
%XFLKD]×VX\DN×Q×QGD
Problem
Årsak
/¡VQLQJ
lain seumpamanya yang layak bagi
garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente
NXOODQPD\×Q
Apparatet
.DQVNMHVWLNNRQWDNWHQ
Kontroller at apparatet er
QRVHXSDtVGLULMDVHDXPUHSUHVHQWDQWH3KLOLSV
mengelakkan bahaya.
virker ikke i
som apparatet er
riktig koblet til.
‡ <DN×QGDVXEXOXQPDV×FLKD]NDSDO×ELOH
det hele tatt.
tilkoblet, ikke fungerer.
Kontroller sikringen for den
‡ Perkakas ini boleh digunakan oleh
5HVROXomRGHSUREOHPDV
aktuelle kontakten.
ROVDWHKOLNHROXŕWXUDFDĚ×QGDQ
FLKD]×
kanak-kanak berumur 8 tahun dan
$SSDUDWHWHUNDQVNMH
Kontroller at spenningen
Problema
Causa
6ROXomR
ikke beregnet for
som er angitt på
EDQ\RGDNXOODQG×NWDQVRQUDÀŕLQL
ke atas dan orang yang kurang
O aparelho
A tomada de
9HULÀTXHVHRDSDUHOKRHVWi
spenningen det er
merkeplaten, er den
não funciona. alimentação a que o ligado correctamente à tomada.
prizden
çekin.
koblet til.
samme som den lokale
NHXSD\DDQÀ]LNDOGHULDDWDXPHQWDO
aparelho foi ligado
9HULÀTXHRIXVtYHOSDUDHVWD
nettspenningen.
pode estar avariada. WRPDGDHOpFWULFDHPVXDFDVD
‡ 8<$5,%XFLKD]×EDQ\R
atau kekurangan pengalaman dan
O secador poderá
&HUWLÀTXHVHGHTXHD
NYHWOHULQLQ
GXŕODU×Q
SHQJHWDKXDQMLNDPHUHNDGLEHUL
não ser adequado
voltagem indicada na placa
Português
para a voltagem ao
GHLGHQWLÀFDomRGRDSDUHOKR
ODYDERODU×QYHVX\ODGROXEDŕND
pengawasan dan arahan berkaitan
qual está ligado.
corresponde à corrente
3DUDEpQVSHODFRPSUDGRVHXSURGXWRHEHPYLQGRj3KLOLSV3DUDWLUDU
HOpFWULFDORFDO
NDSODU×Q\DN×Q×QGDoDO×ŕW×UPD\×Q
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu
penggunaan perkakas secara selamat
produto em: www.philips.com/welcome.
‡ .XOODQ×PGDQVRQUDFLKD]×QÀŕLQL
dan memahami bahaya yang mungkin
Svenska
1
Importante
mutlaka çekin.
berlaku. Kanak-kanak tidak sepatutnya
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
bermain dengan perkakas ini.
‡ &LKD]×QHOHNWULNNDEORVXKDVDUO×\VD
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
Philips support.
Pembersihan dan penyenggaraan oleh
ELUWHKOLNHROXŕWXUPDV×Q×|QOHPHN
‡ AVISO: não utilize este aparelho perto
pengguna tidak sepatutnya dilakukan
LoLQPXWODND3KLOLSV·LQ\HWNLYHUGLĚLELU
1
Viktigt
de água.
oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
VHUYLVPHUNH]LYH\DEHQ]HUŕHNLOGH
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
‡ Quando o aparelho for utilizado
spara den för framtida bruk.
\HWNLOHQGLULOPLŕNLŕLOHUWDUDI×QGDQ
‡ Sebelum anda menyambungkan
numa casa-de-banho, desligue-o da
‡ VARNING: Använd inte den här
GHĚLŕWLULOPHVLQLVDĚOD\×Q
perkakas ini, pastikan voltan yang
corrente após a utilização, uma vez
apparaten nära vatten.
dinyatakan pada perkakas selaras
‡ %XFLKD]×Q\Dŕ×Q]HULQGHNL
que a presença de água apresenta
‡ Om du använder apparaten i ett
dengan voltan kuasa tempatan anda.
oRFXNODUYHÀ]LNVHOPRWRU\DGD
riscos, mesmo com o aparelho
badrum måste du dra ut kontakten
]LKLQVHOEHFHULOHULJHOLŕPHPLŕYH\D
‡ Jangan gunakan perkakas untuk
desligado.
efter användning. Närhet till vatten
ELOJLYHWHFUEHDo×V×QGDQHNVLN
VHEDUDQJWXMXDQODLQVHODLQGDULSDGD
‡ AVISO: não utilize este
utgör en fara, även när apparaten är
NLŕLOHUWDUDI×QGDQNXOODQ×P×VDGHFHEX
yang diterangkan dalam buku panduan
aparelho perto de banheiras,
avstängd.
NLŕLOHULQQH]DUHWLQGHQVRUXPOXNLŕLOHULQ
ini.
chuveiros, lavatórios ou outros
‡ VARNING: Använd inte
EXOXQPDV×YH\DJYHQOLNXOODQ×P
‡ Apabila perkakas telah disambungkan
recipientes que contenham água.
apparaten i närheten av
WDOLPDWODU×Q×QEXNLŕLOHUHVDĚODPDV×
NHSDGDNXDVDMDQJDQVHNDOLNDOL
‡ Desligue sempre da corrente após
badkar, duschar, behållare eller
YHRODV×WHKOLNHOHULQDQODW×OPDV×
dibiarkan tanpa diawasi.
cada utilização.
kärl som innehåller vatten.
durumunda mümkündür. Çocuklar
‡ Jangan sekali-kali gunakan sebarang
‡ 6HRÀRHVWLYHUGDQLÀFDGRGHYHVHU
FLKD]ODR\QDPDPDO×G×U7HPL]OHPHYH
‡ Dra alltid ut nätsladden efter
perkakas atau bahagian dari manasempre substituído pela Philips, por
NXOODQ×F×EDN×P×QH]DUHWHGLOPH\HQ
användning.
mana pengilang atau yang tidak
um centro de assistência autorizado
oRFXNODUFD\DS×OPDPDO×G×U
‡ Om nätsladden är skadad måste den
disyorkan secara khusus oleh Philips.
da Philips ou por pessoal devidamente
‡ &LKD]×EDĚODPDGDQ|QFHFLKD]
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
Jika anda menggunakan aksesori atau
TXDOLÀFDGRSDUDVHHYLWDUHPVLWXDo}HV
]HULQGHEHOLUWLOHQJHULOLPGHĚHULQLQ
auktoriserade serviceombud eller
EDKDJLDQ\DQJVHGHPLNLDQMDPLQDQ
de perigo.
\HUHOŕHEHNHJHULOLPL\OHD\×Q×
liknande behöriga personer för att
DQGDPHQMDGLWLGDNVDK
‡ Este aparelho pode ser utilizado
ROGXĚXQGDQHPLQROXQ
undvika olyckor.
‡ Jangan lilit kord sesalur mengelilingi
por crianças com idade igual ou
‡
&LKD]×EXN×ODYX]GDDo×NODQDQG×ŕ×QGD
‡ Den här apparaten kan användas av
perkakas.
superior a 8 anos e por pessoas
ELUDPDoLoLQNXOODQPD\×Q
barn som är 8 år och äldre och av
‡ 7XQJJXVHKLQJJDSHUNDNDVVHMXN
com capacidades físicas, sensoriais
med olika funktionshinder, eller som
‡ &LKD]JFHEDĚODQG×Ě×QGDKLoELU
sebelum menyimpannya.
ou mentais reduzidas, ou com falta
inte har kunskap om hur apparaten
]DPDQJ|]HWLPVL]E×UDNPD\×Q
‡ Beri perhatian penuh semasa
de experiência e conhecimento, caso
används så länge de övervakas och
‡ %DŕNDUHWLFLOHUHDLWRODQYH\D
menggunakan perkakas kerana ia
tenham sido supervisionadas ou lhes
får instruktioner angående säker
3KLOLSVWDUDI×QGDQ|]HOOLNOHWDYVL\H
EROHKPHQMDGLVDQJDWSDQDV3HJDQJ
WHQKDPVLGRGDGDVLQVWUXo}HVUHODWLYDV användning och förstår riskerna
HGLOPH\HQDNVHVXDUYHSDUoDODU×
SHPHJDQJVDKDMDNHUDQDEDKDJLDQODLQ
à utilização segura do aparelho e se
VRPPHGI|OMHU%DUQVNDLQWHOHND
NHVLQOLNOHNXOODQPD\×Q%XWUDNVHVXDU
panas dan elakkan dari bersentuhan
tiverem sido alertadas para os perigos
med apparaten. Rengöring och
YH\DSDUoDNXOODQ×UVDQ×]JDUDQWLQL]
dengan kulit anda.
envolvidos. As crianças não podem
användarunderhåll ska inte göra av
JHoHUOLOLĚLQL\LWLULU
‡ Sentiasa letakkan perkakas dengan
brincar com o aparelho. A limpeza e a
barn utan vuxens tillsyn.
‡ (OHNWULNNDEORVXQXFLKD]×QHWUDI×QD
diriannya di atas permukaan rata yang
manutenção do utilizador não podem
‡ Innan du ansluter apparaten
VDUPD\×Q
tahan panas dan stabil . Plat pemanas
ser efectuadas por crianças sem
kontrollerar du att spänningen som
‡
&LKD]×NDOG×UPDGDQ|QFHVRĚXPDV×Q×
yang panas ini hendaklah tidak sekalisupervisão.
anges på apparaten motsvarar den
bekleyin.
kali menyentuh permukaan atau bahan
‡ $QWHVGHOLJDURDSDUHOKRFHUWLÀTXHVH
lokala nätspänningen.
mudah terbakar yang lain.
‡ &LKD]Dŕ×U×GHUHFHGHV×FDNROGXĚXQGDQ
de que a tensão indicada no mesmo
‡ Använd inte apparaten för något annat
NXOODQ×UNHQoRNGLNNDWOLROXQ'LĚHU
‡ Jauhkan kord sesalur kuasa dari
corresponde à tensão do local onde
ändamål än vad som beskrivs i den här
SDUoDODUV×FDNROGXĚXQGDQVDGHFH
tersentuh pada bahagian panas
está a utilizá-lo.
användarhandboken.
VDS×QGDQWXWXQYHFLOWOHWHPDV×Q×
perkakas.
‡ 1mRXWLOL]HRDSDUHOKRSDUDRXWURÀP
‡ Lämna aldrig apparaten obevakad när
engelleyin.
‡ -DXKNDQSHUNDNDVGDULSDGDREMHNGDQ
que não o descrito neste manual.
den är ansluten till elnätet.
‡ &LKD]×PXWODND×V×\DGD\DQ×NO×G]ELU
bahan yang mudah terbakar apabila ia
‡ Nunca deixe o aparelho sem vigilância
‡ Använd aldrig tillbehör eller delar från
\]H\]HULQGHVWDQG×QD\HUOHŕWLULQ
dihidupkan.
quando estiver ligado à corrente.
andra tillverkare, eller delar som inte
6×FDN×V×WPDSODNDODU×NHVLQOLNOH\]H\OH ‡ Jangan sekali-kali tutup perkakas
‡ Nunca utilize quaisquer acessórios ou
uttryckligen har rekommenderats
YH\DGLĚHUDOHYDODELOLUPDO]HPHOHUOH
dengan apa-apa (contohnya tuala atau
peças de outros fabricantes ou que
av Philips. Om du använder sådana
temas etmemelidir.
kain) apabila ia panas.
D3KLOLSVQmRWHQKDHVSHFLÀFDPHQWH
tillbehör eller delar gäller inte garantin. ‡ (OHNWULNNDEORVXQXQFLKD]×Q×V×QDQ
‡ Gunakan perkakas hanya pada
recomendado. Se utilizar tais
‡ Linda inte nätsladden runt apparaten.
E|OPOHULQHGHĚPHVLQL|QOH\LQ
rambut yang kering. Jangan kendalikan
acessórios ou peças, a garantia
‡ Vänta tills apparaten har svalnat innan
‡ &LKD]×oDO×ŕ×UNHQ\DQ×F×PDGGHOHUGHQ
perkakas dengan tangan yang basah.
perderá a validade.
du lägger undan den.
uzak
tutun.
‡ Pastikan plat pemanas sentiasa bersih
‡ 1mRHQUROHRÀRGHDOLPHQWDomRj
‡ Var försiktig när du använder
‡
&LKD]V×FDNNHQ]HULQLKDYOXYH\DEH]
dan bebas daripada habuk dan produk
volta do aparelho.
apparaten, eftersom den kan vara
JLELNXPDŕODUOD|UWPH\LQ
pendandan seperti mus, semburan
‡ Aguarde que o aparelho arrefeça
mycket varm. Håll endast i handtaget
dan gel. Jangan gunakan perkakas
‡ &LKD]×VDGHFHNXUXVDoWDNXOODQ×Q
antes de o guardar.
eftersom andra delar är varma, och
ini bersama-sama dengan produk
&LKD]××VODNHOOHoDO×ŕW×UPD\×Q
‡ Tenha muito cuidado ao utilizar
undvik kontakt med huden.
pendandan.
‡ ,V×WPDSODNDODU×Q×WHPL]WXWXQYHLoLQH
o aparelho, pois este pode estar
‡ Ställ alltid apparaten i stativet på en
‡ Plat pemanas mempunyai salutan.
WR]XQYHNUHPVSUH\M|OHJLELVDo
extremamente quente. Segure apenas
värmetålig, stabil och plan yta. De heta
Salutan ini mungkin akan haus
ŕHNLOOHQGLUPHUQOHULQLQJLUPHVLQL
pela pega, visto que as outras peças
värmeplattorna ska aldrig beröra ytan
perlahan-lahan dari masa ke semasa.
|QOH\LQ&LKD]×NHVLQOLNOHŕHNLOOHQGLUPH
estão quentes, e evite o contacto com
eller annat brännbart material.
%DJDLPDQDSXQLQLWLGDNPHQMHMDVNDQ
UQOHUL\OHELUOLNWHNXOODQPD\×Q
a pele.
‡ Undvik att nätsladden kommer i
prestasi perkakas.
‡ ,V×WPDSODNDODUׁ]HULQGHNDSODPD
‡ Coloque sempre o aparelho com o
kontakt med apparatens varma delar.
‡ Jika perkakas digunakan pada rambut
bulunur. Bu kaplama zaman içinde
suporte numa superfície plana, estável
‡ Håll apparaten borta från brandfarliga
yang dirawat warna, plat pemanas
\DYDŕoD\×SUDQDELOLU$QFDNEXGXUXP
e resistente ao calor. As placas de
föremål och material när den är
PXQJNLQPHQMDGLNRWRU6HEHOXP
FLKD]×QSHUIRUPDQV×Q×HWNLOHPH]
aquecimento quentes nunca devem
påslagen.
menggunakannya pada rambut
‡ &LKD]ER\DO×VDoODULoLQNXOODQ×OG×Ě×QGD
tocar na superfície nem noutros
‡ Täck aldrig över apparaten med något
SDOVXVHQWLDVDODKPHUXMXNNHSDGD
×V×WPDSODNDODU×OHNHOHQHELOLU3HUXN
PDWHULDLVLQÁDPiYHLV
(t.ex. en handduk) när den är varm.
pengedarnya.
üzerinde kullanmadan önce mutlaka
‡ (YLWHTXHRÀRGHDOLPHQWDomRHQWUH
‡ Apparaten får endast användas på
‡ Kembalikan perkakas ke pusat servis
SHUXNVDW×F×V×QDGDQ×ŕ×Q
em contacto com as partes quentes
torrt hår. Använd inte apparaten med ‡ &LKD]×NRQWUROYH\DRQDU×PLoLQ
yang dibenarkan oleh Philips setiap
do aparelho.
våta händer.
kali anda hendak mendapatkan
mutlaka yetkili bir Philips servis
‡ Mantenha o aparelho afastado de
pemeriksaan atau pembaikan.
‡ Håll värmeplattorna rena och fria
PHUNH]LQHJ|QGHULQ2QDU×P×Q\HWNLOL
REMHFWRVHPDWHULDLVLQÁDPiYHLV
från damm och stylingprodukter som
ROPD\DQNLŕLOHUFH\DS×OPDV×NXOODQ×F×LoLQ Pembaikan oleh orang yang tidak
quando estiver ligado.
berkelayakan boleh menyebabkan
KnUVNXPKnUVSUD\RFKKnUJHOp$QYlQG çok tehlikeli durumlara yol açabilir.
‡ Nunca cubra o aparelho (p. ex., com
situasi yang amat berbahaya kepada
aldrig apparaten tillsammans med
‡ (OHNWULNoDUSPDV×ULVNLEXOXQGXĚXQGDQ
toalhas ou roupa) quando estiver
pengguna.
stylingprodukter.
Do×NO×NODUDPHWDOFLVLPOHUVRNPD\×Q
quente.
‡ -DQJDQPDVXNNDQREMHNORJDPNH
‡ Värmeplattorna har beläggning.
‡ .XOODQG×NWDQVRQUDJoNDEORVXQX
‡ Utilize apenas o aparelho sobre
dalam bukaan untuk mengelakkan
Beläggningen kan nötas bort efter
oHNPH\LQ&LKD]×SUL]GHQoHNHUNHQ
cabelos secos. Não utilize o aparelho
NHMXWDQHOHNWULN
längre tids användning. Det påverkar
PXWODNDÀŕWHQWXWDUDNoHNLQ
com as mãos molhadas.
dock inte apparatens prestanda.
‡ Jangan tarik kord kuasa selepas
(OHNWURPDQ\HWLNDODQODU(0)
‡ Mantenha as placas de aquecimento
menggunakannya. Pegang plag setiap
‡ Om du använder apparaten på
%X3KLOLSVFLKD]×HOHNWURPDQ\HWLNDODQODUDPDUX]NDOPD\DLOLŕNLQJHoHUOL
limpas e sem pó e produtos de
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
kali anda mencabut plag perkakas.
IlUJDWKnUNDQGHWEOLÁlFNDUSn
modelação para o cabelo como
Çevre
värmeplattorna. Innan du använder
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
espuma, laca e gel. Nunca utilize
BXVLPJHUQQQRUPDOHYVHODW×NODUODELUOLNWHDW×OPDPDV×
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan
DSSDUDWHQLNRQVWJMRUWKnUE|UGX
JHUHNWLĚLDQODP×QDJHOLU(8(OHNWULNOLYHHOHNWURQLN
dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.
o aparelho em combinação com
UQOHULQD\U×RODUDNWRSODQPDV×LOHLOJLOLONHQL]GHNLNXUDOODUD
rådfråga hårdistributören.
X\XQ
(VNLUQOHULQGRĚUXŕHNLOGHDW×OPDV×
oHYUHYHLQVDQVDĚO×Ě×
produtos de modelação do cabelo.
Alam sekitar
]HULQGHNLROXPVX]HWNLOHUL|QOHPH\H\DUG×PF×ROXU.
‡ Lämna alltid in apparaten till ett
Simbol ini bermaksud bahawa produk ini tidak harus dibuang dengan
‡ As placas de aquecimento têm um
sampah rumah biasa (2012/19/EU). Ikut peraturan negara anda
serviceombud auktoriserat av Philips
6Do×Q×]×G]OHŕWLULQ
untuk pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik.
revestimento. Este revestimento
Cara membuang yang betul akan membantu mencegah akibat
för undersökning och reparation.
6Do×Q×]×QKD]×UODQPDV×
poderá desgastar-se com o passar do
negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.
‡
6Do×Q×]×ŕDPSXDQYHVDoNUHPL\OH\×ND\×Q
Reparation som görs av en
‡
6Do×Q×]DELUI×UoD\ODI|QoHNLQ
tempo. No entanto, isto não afecta o
‡ 6Do×Q×]D×V×NRUX\XFXVSUH\X\JXOD\×QYHVDo×Q×]×JHQLŕGLŕOLELUWDUDN
RNYDOLÀFHUDGSHUVRQNDQLQQHElUD
0HOXUXVNDQUDPEXWDQGD
LOHWDUD\×Q
desempenho do aparelho.
Penyediaan untuk rambut anda:
en ytterst riskfylld situation för
‡ Cuci rambut anda dengan syampu dan perapi.
‡ Se o aparelho for utilizado em cabelos
användaren.
‡ Meniupkeringkan rambut anda dengan berus.
īSXFX
pintados, as placas de aquecimento
‡ Gunakan semburan pelindung haba ke rambut anda dan
‡ För inte in metallföremål i öppningarna
VLNDWNDQQ\DGHQJDQVLNDWEHUJLJLMDUDQJVHFDUDWHOLWL
‡ .XOODQPDGDQ|QFH×V×WPDSODNDODU×Q×QNLOLWOLWXWXOPDV×|QHULOLU
SRGHPÀFDUPDQFKDGDV$QWHVGHR
LŕOHPV×UDV×QGD×V×\DNDUŕ×NRUXPD
eftersom det medför risk för elektriska ‡ ']OHŕWLULFL\LV×NNXOODQDQODU×Q
VDĚOD\DQUQOHULNXOODQPDV×WDYVL\HHGLOLU
XWLOL]DUHPFDEHORDUWLÀFLDOFRQVXOWH
‡ ']OHŕWLULFL\L\DOQ×]FDVDo×Q×]NXUX\NHQNXOODQ×Q
Petua
stötar.
sempre o seu distribuidor.
‡ Adalah disyorkan membiarkan plat pemanas terkunci sebelum
‡ Dra inte i nätsladden efter användning.
‡ Leve sempre o aparelho a um
digunakan.
1 )LŕLHOHNWULNSUL]LQHWDN×Q
Koppla alltid från apparaten genom att 2 &LKD]×DoPDNLoLQDoPDNDSDPDGĚPHVLQL ) konumuna
‡ Pengguna kerap adalah dicadangkan menggunakan produk
centro de assistência autorizado da
pelindungan haba apabila meluruskan rambut.
getirin.
hålla i kontakten.
‡ Menggunakan pelurus hanya apabila rambut anda kering.
» *oDo×NJ|VWHUJHVL ) yanar.
3KLOLSVSDUDYHULÀFDomRRXUHSDUDomR
» VDQL\HVRQUDFLKD]×V×Q×U
(OHNWURPDJQHWLVNDIlOW(0)
5HSDUDo}HVHIHFWXDGDVSRUSHVVRDV
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
1 Sambungkan plag kepada soket bekalan kuasa.
3 &LKD]×QNLOLGLQLDoPDNLoLQNDSDWPDNLOLGLQL ND\G×U×Q
QmRTXDOLÀFDGDVSRGHULDPSURYRFDU
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
2 Luncurkan suis hidup/mati ( ) ke
untuk menghidupkan
4 6Do×Q×]×WDUD\×QYHG]OHŕWLUPHLoLQFP·GHQJHQLŕROPD\DQELUWXWDP
perkakas.
DO×Q
uma situação extremamente perigosa 0LOM|
» 3HQXQMXNKLGXSNXDVD ) menyala.
1RW.DO×QVDoODU×QGDKDID]ODWXWDPDD\U×OPDV×|QHULOLU
para o utilizador.
Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland
» Selepas 60 saat, perkakas akan memanas.
5 6Do×Q×]×G]OHŕWLUPHSODNDODU× DUDV×QD\HUOHŕWLULQYHLNLNRODD\Q×
KXVKnOOVVRSRUQD(8)|OMGHUHJOHUVRPJlOOHULGLWW
DQGDEDVW×U×Q
‡ 1mRLQWURGX]DREMHFWRVPHWiOLFRV
3 Luncurkan kunci penutup ( ) untuk membuka kunci perkakas.
land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
6 6Do×QDŕ×U××V×QPDV×Q×|QOHPHNLoLQG]OHŕWLULFL\LWHNELUKDUHNHWOH
Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till
4 Sikat rambut anda dan ambil bahagian yang lebarnya tidak lebih
nas aberturas para evitar choques
PDNV
VDQL\HVDoGLSOHULQGHQXoODU×QDGRĚUXND\G×U×Q
DWWI|UKLQGUDQHJDWLYSnYHUNDQSnPLOM|RFKKlOVD.
daripada 5sm untuk diluruskan.
‡ .×YU×PODUROXŕWXUPDNLoLQG]OHŕWLULFLVDoXoODU×QD\DNODŕW×NoD
Nota: Untuk rambut yang tebal, adalah disyorkan menciptakan lebih
HOpFWULFRV
G]OHŕWLULFL\L\DYDŕoD\DU×PWXULoHULYH\DG×ŕDU×oHYLULQYHVDo×Q×]×
banyak seksyen.
2
Platta ut håret
SODNDODU×QDUDV×QGDND\G×U×Q
‡ Não puxe o cabo de alimentação
5 Letakkan rambut antara plat melurus ( ) dan tekan pemegang
7 6Do×Q×]×QNDODQ×Q×G]OHŕWLUPHNLoLQDUDV×DG×PODU×WHNUDUOD\×Q
Förberedelser:
bersama.
.XOODQ×PGDQVRQUD:
após a utilização. Desligue o aparelho
‡ Tvätta håret med schampo och balsam.
6 /XQFXUNDQSHOXUXVVHSDQMDQJKHODLDQUDPEXWGDODPVDWXJHUDNDQ
‡ Torka håret med hårtork samtidigt som du borstar det.
1 &LKD]×NDSDW×SÀŕLSUL]GHQoHNLQ
PDNVLPXPVDDWGDULDNDUNHKXMXQJWDQSDEHUKHQWLXQWXN
VHJXUDQGRVHPSUHQDÀFKD
‡ Applicera värmeskyddande spray i håret och kamma det ordentligt 2 6RĚX\DQDNDGDU×V×\DGD\DQ×NO×ELU\]H\H\HUOHŕWLULQ
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
-DPLQDQGDQSHUNKLGPDWDQ
Sekiranya anda memerlukan maklumat mengenai penggantian alat
WDPEDKDQDWDXMLNDDQGDPHPSXQ\DLPDVDODKVLODOD\DULODPDQZHE
Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips
di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya di dalam
ULVDODKMDPLQDQVHUDWDGXQLD-LNDWLDGD3XVDW/D\DQDQ3HODQJJDQGL
QHJDUDDQGDSHUJLNHSHQMXDO3KLOLSVWHPSDWDQDQGD
‡ Untuk menciptakan selakan, perlahan-lahan pusingkan pelurus
dalam gerakan separuh bulatan ke arah dalam ( atau ke arah luar)
DSDELODLDVDPSDLNHKXMXQJUDPEXWGDQELDUNDQUDPEXWPHOXQFXU
keluar daripada plat.
7 Untuk meluruskan baki rambut anda, ulangi langkah 4 hingga 6.
6HOHSDVGLJXQDNDQ:
1 Matikan perkakas dan cabut plagnya.
2 Letakkannya di atas permukaan yang tahan panas sehingga ia
PHQ\HMXN
3 Bersihkan perkakas dan plat pelurus dengan kain lembap.
4 Kunci plat pelurus (
).
5 Simpan di tempat yang selamat dan kering, bebas daripada habuk.
$QGDEROHKMXJDPHQJJDQWXQJQ\DGHQJDQJHOXQJJDQWXQJ ).
ࡩ฼ᇓ໗
‫ܭ‬࿨ி؇ࡔ‫ކ‬ĩ࠭ჴ‫ޝ‬઄3KLOLSVĞ༛੶ி஡ի‫෕ྼە‬3KLOLSVຖ
‫ݤ‬؇ለ՝ĩೊᅿZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHቡԊி؇ԣసd
ᇛဵྔ༓
඲ᄊԣసሏಏĩೊ኏྇ᅩ٢҉ᄊࠞාԊĩӋ໪ൡѮ‫ޗ‬Ⴝ‫ݤ‬ഒࠌ
ӷফd
‡ ी݃ķೊཡᅿমयฅ؇‫ڼ؛‬඲ᄊ
҉ԣసd
‡ ҉ԣసᅿᅆ෋ட඲ᄊඪĩ඲ᄊࠌл
ྑԎ໊ĩმ༛ࢉ඲҉ԣసঙ‫ٰޓ‬ঙ
ࠌĩआयฅ഑‫׋‬ᅿ༔ྤd
‡ ी݃ķӤ႓ᅿඛฅ؇ᅆܴcઇᅆc
ྃਫ਼ఋࡩ౥๒౸୚‫ܚ‬य඲ᄊ҉
౸॰d
‡ ी݃‫ߞۺ‬ቡෆķमሚᅿྃᆍ
ࡩઇᅆඪ඲ᄊd
‡ ඲ᄊࠌརңлྑԣస؇
Ԏ໊d
‡ ത޶‫ت‬ᅙྮ็ࠬĩ༛ҧ୉༔ྤĩң
ဘᄐ‫ੈۈ‬౗c‫ੈۈ‬౗ී೥؇‫۽‬རሱ
࿱ࡩਭฝ؇ቧሑഈᅖਁ‫࠲ݙ‬d
‡ ҉ԣసසߨᄐแࡩႽ൪யએ؇
‫ښ‬ໂႽࢅሌບӤࣔ೨c‫ܭ‬আࡩ़ඌ
൪ᄗᇒКࡩ೮‫ޓྯڥ‬ाၴߦላද؇
ഈම඲ᄊĩ‫׮‬ಏຖවᄗഈ‫ٵ‬๒ମ඲
ᄊ҉ԣసफ࿽ࢵٞࡩሙ‫׿‬ĩႽ೴Ѯ
๒ମП೨඲ᄊĩӋಱഀ๒ମ୞фྯ
‫ޓ‬؇༔޿dӤ؆ഀ‫ښ‬ໂ໹෺҉ԣ
సdӤ႓ഀ‫ښ‬ໂᅿཏഈࢵٞ؇ೈ
৥ྑफ࿽ೄओߦѮႃd
‡ ੗आԣసሏಏĩೊ೴Ѯԣస൪ҵභ
؇‫ت‬၄ᄲ‫ت؛״‬ᅙ‫ت‬၄ྯ‫ۺ‬d
‡ ೊཡࣞ҉ԣసᄊᄡ҉ාԊሱฌ୞Ⴝ
໵؇ഋߧ౥๓ᄊ໑d
‡ ‫״‬ԣస੗आ੶‫ت‬ᅙඪĩಯཡഀ౥ཏ
ഈণ‫ޗ‬d
‡ ಯཡ඲ᄊᄐ౥๓ሧᆑ൧ඕԣ؇ĩࡩ
༥ा‫ੈۈ‬౗ຍһ໙࣋؇ഋߧ‫࣓ܚ‬
ࡩӨ࣓dത޶඲ᄊְਭ‫ࡩ࣓ܚ‬Ө
࣓ĩி؇Ѯဋࣞච࿔d
‡ ಯཡࣞ‫ت‬ᅙྮԡഃᅿԣస൪d
‡ ‫ע‬ԣస໽೨਱ೱࠌᅾ‫ۄ׋‬d
‡ ᄐᄡԣసࡘߵກĩೊᅿ඲ᄊඪ‫ځ‬
ࢨቡ჋dሜ஡ཆበාӅĩმ༛౥
๒Ө༬ࡘߵກĩӋಱҧ୉ᄲథ۳
आ֊d
‡ ඵሶࣞ҉ԣస‫ۄ‬ሤᅿ‫ݑ‬അ؇ా༹Ҹ
୍൪dഅࢨഅђӤ؆आ֊Ҹ୍ࡩ
౥๒স೹ӭ੺d
‡ Ӥ႓඲‫ت‬ᅙྮआ֊‫؀‬ԣస؇ኅഅ
Ө‫ە‬d
‡ ത޶ԣసႺ‫ח‬ঙĩೊ඲ԣసᅛਸჀ
೹འບߦӭ੺d
‡ ‫״‬ԣసүഅඪಯཡᅿ౥Ҹ୍܏‫ܤ‬ഋ
ߧའసĥത଒ठࡩႫ‫۽‬Ħd
‡ ԣసሜ஡ᄊᄡ‫ܦ‬؇໊‫ڡ‬dಯཡᄊ
ඣාԂ኶҉ԣసd
‡ Ѯ՝ࢨഅђओौཏՅಱ༥ᆶ൪‫ى‬࿺
ԣసĥത୫ถc‫ى‬࿺ఊ࢖ߦ
‫࣭ڡ‬Ħdಯཡࣞ҉ԣసᄲ‫ى‬࿺ԣస
औߨ඲ᄊd
‡ ࢨഅђ൪໒ᄗ໒Ԍdְ໒Ԍস஡
ࡘ฽ኄඪࢹ؇໙Ⴏଆଆ୪็d‫׮‬
වĩᇥӋӤჷྻԣస؇ခ஡d
‡ ࣞԣసᄊᄡ೻޸െ؇໊‫ڡ‬ඪĩࢨഅ
ђস஡ࡘ೻൪ၠെdࣞԣసᄊᄡ
ࢮ‫ڡ‬ሏಏĩརңྗኈ်౥ा࿉൧d
‡ ԣసሜ஡ฤ‫ੈۈ؀‬౗ී೥؇‫۽‬རሱ
࿱ࣁဋdᄐӤߨ‫ݎ‬ഈᅖफ࿽ဋ਺
স஡ࣞᄊࠞሤᄡࢀ٩༔ྤ؇ॄ‫؛‬d
‡ ಯཡࣞण෭འບԎനঙ৉ሱĩႽ୉
֊‫ت‬d
‡ ඲ᄊࠌೊཡ৺Խ‫ت‬ᅙྮdлྑԣస
Ԏ໊ඪĩೊཆधԎ໊d
‫׌‬Ռӊ(0)
҉‫ੈۈ‬౗ԣస‫ߨۺ‬๐ᄗᄗ‫ޓ‬Ѵિᄡ‫֪ت‬Ԩ؇සᄊҵቻߦ‫ޡڧ‬d
ߐࣦ
ְ‫ߞۺ‬Ҹභ҉ԣసӤ஡ᄲႤѐ؇ඕࡥ৹࡯Ⴄ຿౻ሤ
(8dೊኰးி๐ᅿ؇޵ࢧ‫؛‬೗‫ޓ‬ᄡ‫ە‬ਭ෎ࢄ
‫ت‬ኒߦ‫ت‬౹ԣస؇‫ޡ‬ᆗdሀ೴౻ሤࣞᄗቛᄡҧ୉‫ॄ࠮ٵ‬
ߦഈਭࣔতᆑՐ‫୍ܗ‬ჷྻd
জᆴ๬‫ك‬
໊‫ڡ‬ᆑ࿺ቻ҃ķ
‡ ᄊྃ‫ڡ‬ฅߦ‫਺غ‬Ⴃྃौ໊‫ڡ‬d
‡ ֚‫ܦ‬ඪᄊේኒේ਺໊‫ڡ‬d
‡ ᅿி؇໊‫ڡ‬൪ఊഴ‫ڿ‬അఊ࢖ĩӋᄊ‫ט‬դේՀ‫ؚ‬ේ਺ி؇
໊‫ڡ‬d
ุ൙
‡ ࣛგᅿ඲ᄊಏѮ՝അࢥђ๏‫ى‬d
‡ ࣛგశ‫ڰ‬඲ᄊᇢᅿ৺ሒ໊‫ڡ‬ඪ඲ᄊഅѮࠛԣసd
‡ ऩᅿ‫ܦ‬ᆔ໊‫ڡ‬൪඲ᄊሒ‫ڡ‬౸d
1 ࣞԎ໊੗आሢ‫ت‬ᅙԎኸd
2 ࣞ‫ت‬ᅙঙ‫ࠣ ޓ‬ሢ Ⴝ‫ח‬ঙԣసd
» ‫ت‬ᅙሙභ؉ ࣞ੬౱d
» ୒ሴࠌĩԣసࣞࢨഅd
3 ِࠣ๏৊ ࣞԣసक๏d
4 ේ਺໊‫ڡ‬ĩೞႤᡗড়٩ӤԳ޸ਲା؇໊‫ڡ‬फ࿽৺ሒd
ቡ჋ķ‫ٵ‬ᄡंோୃ؇໊‫ڡ‬ĩࣛგ໊ࣞ‫ەڡ‬༛‫ڡځݙ‬ᡗd
5 ໊ࣞ‫ۄڡ‬ᅿሒ‫ࢥڡ‬ђሏࢹ ĩ೸ࠌࣞාӅСબd
6 ָ‫ݖڡ‬ሢ‫ڡ‬൭ĩࣞሒ‫ڡ‬౸ชኄ໊‫ڡ‬༌ྑ৺ĥӤ႓Գ޸୒
ሴĦĩِ኶႓ઢ԰ĩӤ႓ຶ‫ٺ‬ĩႽ୉޸അኅ൦໊‫ڡ‬d
‡ ႓ሧ኶‫ڡ‬൭ᆑ࿺ĩ‫״‬ሒ‫ڡ‬౸आ֊‫ڡ؀‬൭ඪĩೊࣞ౥࠱ଆ‫؛‬࿁
டĥࡩ࿁໵ĦဪቩјሽĩႽഀ໊‫ࢥָڡ‬ђ൪ࠣ૭d
7 ႓৺ሒ໊‫ڡ‬؇౥ᄧӨ‫ە‬ĩሹܑӦ቉ሢࢉসd
ൔႬޮķ
1 ‫ޓ‬ҠԣసӋлྑ‫ت‬ᅙԎ໊d
2 ࣞԣసሤᄡ‫ݑ‬അҸ୍൪ĩሒሢ౥਱ೱd
3 ᄊඣӥೄओ҉ԣసߦሒ‫ࢥڡ‬ђd
4 ๏‫ى‬ሒ‫ࢥڡ‬ђ d
5 ࣞԣస‫ۄ׋‬ᅿП೨c‫ܦ‬ᆔcೄओ؇༬ሤdிႛসႽ඲ᄊ‫࠮ލ‬
ࣞԣస‫ލ‬౱‫ۄ׋‬d
Аྭე‫ڟ‬༄
ത޶ிပ႓੶क࿲ཱĥത‫࣓ܚ࠲ݙ‬؇ྯ‫ޓ‬࿲ཱĦࡩᄗഋߧႲ༻ĩ
ೊ‫ੈۈ༻ۂ‬౗་ᇁZZZSKLOLSVFRPdிႛসႽᄲி๐ᅿ‫؛‬؇‫ۈ‬
ੈ౗়ࠞ‫۽‬རሱ࿱੕྄ĥসָѮဋগሱᇕ‫؀‬౥‫૴ߞࠧت‬Ħdത
޶ி๐ᅿ؇޵ࢧ‫؛‬೗ଢᄗ3KLOLSV়ࠞ‫۽‬རሱ࿱ĩೊ࿁‫؛״‬؇
3KLOLSVा࿉൧೒ቛd
‫ܧ‬ᅴᇙ৏‫ވ‬ԭড়ٞ‫ى‬
ໝู
ჴၽ
ࢷऩٞ‫ى‬
ԣస໽
೨ཏ‫ڧ‬
‫ݟ‬኶d
ԣస๐੗आ؇‫ت‬ᅙ
Ԏኸস஡Ⴚ็ࠬd
ࣁԒඃ҃Ⴚሀ೴Ԏനd
ࣁԒிࢧሱ‫ت‬ᅙԎኸ؇Ѯྤ
ถd
ԣస੗आ؇‫ت‬ᅙ
‫ت‬၄স஡ᄲԣస
‫ت‬၄Ӥ‫ۺ‬d
೴Ѯԣస࿺ߞୡ௩൪ҵභ؇‫ت‬
၄ᄲ‫ت؛״‬ᅙ‫ت‬၄ྯ‫ۺ‬d
Download PDF

advertising