Philips | HP8333/00 | Philips EssentialCare Haarglätter HP8324/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HP8324
HP8333
EN 8VHUPDQXDO
IT
DA Brugervejledning
NL Gebruiksaanwijzing
Manuale utente
DE Benutzerhandbuch
NO Brukerhåndbok
EL
ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
PT Manual do utilizador
ES
Manual del usuario
SV Användarhandbok
FI
Käyttöopas
TR .XOODQ×PN×ODYX]X
FR
0RGHG·HPSORL
MS-MY
ID
Buku Petunjuk Pengguna
ZH-CN Ⴌ߀൱Ҭ
Manual pengguna
2 Slide the on/off switch ( ) to to switch on the appliance.
» The LED ( ) lights up and starts blinking.
3 Turn the rheostat wheel (b) to select a suitable temperature setting
for your hair.
» After 60 seconds, the appliance is heated and the green LED
remains on without blinking.
» The ion function activates when the appliance is switched on. The
function provides additional shine and reduces frizz. When the
function is on, a special odor may be smelt and a sizzling noise
may be heard, which is normal and caused by the ions that are
generated.
4 Slide the closing lock ( ) to unlock the appliance.
5 Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for
straightening.
6 Place it between the straightening plates ( ) and press the handles
together.
7 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion
(max. 5 seconds) from root to end, without stopping to prevent
overheating.
‡ 7RFUHDWHÁLFNVWXUQWKHVWUDLJKWHQHUKDOIFLUFOHLQZDUGV
(or outwards) when it reaches the hair ends. Hold the straightener in
that position for 2 to 3 seconds, and then release it.
8 To straighten the rest of your hair, repeat steps 5 to 7.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
3 Rengør apparatet og glattepladerne med en fugtig klud.
4 Lås glattepladerne ( ) ved at lukke armene og skubbe låseknappen
fremad.
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge det op i ophængningsstroppen ( ).
Note: The appliance is equipped with an auto-shut off function.
After 60 minutes, the appliance switches off automatically. You can
re-start the appliance by sliding the ON/OFF switch to
and then
to again.
After use:
1
1
2
3
4
e
f
Switch off the appliance and unplug it.
Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
Clean the appliance and straightening plates by damp cloth.
Lock the straightening plates ( ) by closing the arms and sliding the
closing lock forwards.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop ( ).
3
Guarantee and service
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre
in your country. The phone number is in the worldwide guarantee
OHDÁHW,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\JRWR\RXU
local Philips dealer.
d
c
b
a
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
1
Vigtigt
/ VGHQQHEUXJHUYHMOHGQLQJJUXQGLJWI¡UGXWDJHUDSSDUDWHWLEUXJRJ
opbevar den til senere brug.
ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat
i nærheden af vand.
‡ Hvis du anvender apparatet i
3140 035 26346
badeværelset, skal du trække stikket
English
ud efter brug, da vand udgør en risiko,
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
selvom apparatet er slukket.
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
‡ ADVARSEL: Brug ikke dette apparat
www.philips.com/welcome.
i nærheden af badekar,
,PSRUWDQW
brusekabiner, kummer eller
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
andre kar, der indeholder vand.
for future reference.
‡
‡ WARNING: Do not use this appliance
Tag altid stikket ud, efter du har brugt
apparatet.
near water.
‡ Hvis netledningen beskadiges, må den
‡ When the appliance is used in a
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
bathroom, unplug it after use since
Philips-serviceværksted eller en
the proximity of water presents a risk,
WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
even when the appliance is
undgå enhver risiko.
switched off.
‡ Dette apparat kan bruges af børn
‡ WARNING: Do not use
fra 8 år og opefter og personer
this appliance near bathtubs,
med reducerede fysiske, sensoriske
showers, basins or other
eller mentale evner eller manglende
vessels containing water.
erfaring og viden, hvis de er blevet
‡ Always unplug the appliance after use.
instrueret i sikker brug af apparatet og
‡ If the mains cord is damaged, you
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
must have it replaced by Philips, a
børn lege med apparatet. Rengøring
service centre authorised by Philips or
og vedligeholdelse må ikke foretages af
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
børn uden opsyn.
avoid a hazard.
‡ Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
‡ This appliance can be used by children
dig, at den spænding, der er angivet
aged from 8 years and above and
på apparatet, svarer til den lokale
persons with reduced physical, sensory
spænding.
or mental capabilities or lack of
‡
Brug ikke apparatet til andre
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
formål end dem, der er beskrevet i
concerning use of the appliance in a
YHMOHGQLQJHQ
safe way and understand the hazards
‡ Hold konstant opsyn med apparatet,
involved. Children shall not play with
når det er sluttet til stikkontakten.
the appliance. Cleaning and user
‡ Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
maintenance shall not be made by
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
children without supervision.
VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX
‡ Before you connect the appliance,
anvender en sådan type tilbehør eller
ensure that the voltage indicated on
dele, annulleres garantien.
the appliance corresponds to the local ‡ Du må ikke sno ledningen rundt om
power voltage.
apparatet.
‡ Do not use the appliance for any
‡ Læg aldrig apparatet væk, før det er
other purpose than described in
helt afkølet.
this manual.
‡ Vær meget opmærksom, når du
‡ When the appliance is connected to
bruger apparatet, da det kan være
the power, never leave it unattended.
meget varmt. Hold kun i håndtaget,
‡ Never use any accessories or
da de øvrige dele er varme, og undgå
parts from other manufacturers
kontakt med huden.
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
‡ Placer altid apparatet med holderen
recommend. If you use such
SnHQYDUPHEHVWDQGLJVWDELORJM YQ
accessories or parts, your guarantee
RYHUÁDGH'HYDUPHYDUPHSODGHUPn
becomes invalid.
LNNHEHU¡UHRYHUÁDGHQHOOHUDQGUH
‡ Do not wind the mains cord round
brændbare materialer.
the appliance.
‡ Netledningen må ikke komme i
‡ Wait until the appliance has cooled
kontakt med apparatets varme dele.
down before you store it.
‡ Når apparatet er tændt, skal det
‡ Pay full attention when using the
holdes væk fra brændbare genstande
appliance since it could be extremely
og materialer.
hot. Only hold the handle as other
‡ Når apparatet er varmt, må der ikke
parts are hot and avoid contact with
lægges noget hen over det
the skin.
IHNVKnQGNO GHUHOOHUW¡M
‡ Always place the appliance with the
‡ Brug kun apparatet på tørt hår.
VWDQGRQDKHDWUHVLVWDQWVWDEOHÁDW
8QGODGDWEHWMHQHDSSDUDWHWPHGYnGH
surface. The hot heating plates should
hænder.
never touch the surface or other
‡ Hold varmepladerne rene og fri
ÁDPPDEOHPDWHULDO
for støv og stylingprodukter som
‡ Avoid the mains cord from coming
f.eks. mousse, spray og gel. Brug
into contact with the hot parts of the
aldrig apparatet sammen med
appliance.
stylingprodukter.
‡ Keep the appliance away from
‡ Varmepladerne har en belægning.
ÁDPPDEOHREMHFWVDQGPDWHULDOZKHQ
Denne belægning slides muligvis væk
it is switched on.
med tiden. Dette påvirker dog ikke
‡ Never cover the appliance with
apparatets ydeevne.
anything (e.g. a towel or clothing)
‡ Hvis apparatet bruges til farvet hår,
when it is hot.
kan det smitte af på varmepladerne.
‡ Only use the appliance on dry hair. Do
Kontakt altid forhandleren, før
not operate the appliance with wet
apparatet bruges på kunstigt hår.
hands.
‡ Reparation og eftersyn af apparatet
‡ Keep the heating plates clean and free
skal altid foretages på et autoriseret
of dust and styling products such as
Philips-serviceværksted. Reparation
mousse, spray and gel. Never use the
XGI¡UWDIXNYDOLÀFHUHWSHUVRQDOHNDQ
appliance in combination with styling
medføre ekstremt farlige situationer
products.
for brugeren.
‡ The heating plates have coating
‡ Stik aldrig metalgenstande ind i
on. This coating might slowly wear
åbningerne, da dette kan give elektrisk
away over time. However, this does
stød.
not affect the performance of the
‡ Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
appliance.
altid stikket ud af stikkontakten ved at
‡ If the appliance is used on colorholde fast i stikket.
treated hair, the heating plates may be
VWDLQHG%HIRUHXVLQJLWRQDUWLÀFLDOKDLU (OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
always consult their distributor.
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
‡ Always return the appliance to a
Miljø
service centre authorized by Philips
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
for examination or repair. Repair by
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
XQTXDOLÀHGSHRSOHFRXOGUHVXOWLQDQ
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
extremely hazardous situation for the elektroniske
IRUKLQGUHQHJDWLYSnYLUNQLQJDIPLOM¡HWRJPHQQHVNHUVKHOEUHG
user.
2
Glat håret ud
‡ 'RQRWLQVHUWPHWDOREMHFWVLQWR
openings to avoid electric shock.
Sørg for at vælge den temperaturindstilling, der passer til din hårtype.
9 OJDOWLGHQODYWHPSHUDWXUQnUGXDQYHQGHUÁDGMHUQHWI¡UVWHJDQJ
‡ Do not pull on the power cord after
Hårtype
7HPSHUDWXULQGVWLOOLQJ
using. Always unplug the appliance by
Kraftigt, krøllet eller genstridigt hår 0HOOHPWLOK¡M
(indstilling 4 og over)
holding the plug.
Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
(QYLURQPHQW
This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
2
Straighten your hair
Ensure that you select a temperature setting that is suitable for your hair.
$OZD\VVHOHFWDORZVHWWLQJZKHQ\RXXVHWKHVWUDLJKWHQHUIRUWKHÀUVW
time.
Hair Type
7HPSHUDWXUH6HWWLQJ
Coarse, curly, hard-to-straighten
Mid to High
(setting 4 and above)
Fine, medium-textured or softly waved Low to Mid (setting 4-5)
Pale, blonde, bleached or color-treated Low (below 4)
1 Connect the plug to a power supply socket.
‡
Fint, almindeligt eller let krøllet hår
Lav til mellem (indstilling 4-5)
Lyst, blondt, afbleget eller farvet hår Lav (under 4)
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Skub tænd/sluk-kontakten ( ) til
for at tænde for apparatet.
» LED-indikatoren ( ) lyser og begynder at blinke.
3 'UHMUHRVWDWKMXOHW ) for at vælge en passende
temperaturindstilling til dit hår.
» Efter 60 sekunder er apparatet varmet op, og den grønne LEDindikator forbliver tændt uden at blinke.
» Ion-funktionen aktiveres, når apparatet er tændt. Funktionen giver
yderligere glans og reducerer krusning. Når funktionen er slået
til, giver det muligvis en særlig lugt, og der høres en hvislende lyd.
Dette er normalt og forårsages af de ioner, der genereres.
4 Skub låseknappen ( ) for at låse apparatet op.
5 Red dit hår, og tag en hårlok, der ikke er bredere end 5 cm.
6 Placer den mellem glattepladerne ( ), og pres håndtagene sammen.
7 /DGÁDGMHUQHWJOLGHLKnUHWVUHWQLQJLpQEHY JHOVH
(maks. 5 sekunder) fra rod til spids uden at stoppe for at undgå
overophedning.
‡ )RUDWODYHEXHGHVSLGVHUVNDOGXGUHMHÁDGMHUQHWLHQKDOYFLUNHO
LQGDGHOOHUXGDGQnUGXQnUHQGHQDIKnUHW+ROGÁDGMHUQHWL
denne position i 2 til 3 sekunder, og slip derefter hårlokken.
8 For at glatte resten af håret skal du gentage trin 5 til 7.
%HP UN: Apparatet har en automatisk sikkerhedsafbryder. Efter
60 minutter slukker apparatet automatisk. Du kan genstarte apparatet
ved at skubbe ON/OFF-knappen til
og tilbage til
igen.
3
Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com/support eller kontakte Philips Kundecenter i dit land
7HOHIRQQXPPHUHWÀQGHVLIROGHUHQ´:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ+YLV
GHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHULGLWODQGEHGHVGXNRQWDNWHGLQORNDOH
Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
8 Um Ihr restliches Haar zu glätten, wiederholen Sie die Schritte
5 bis 7.
Hinweis: Das Gerät ist mit einer automatischen Abschaltung
ausgestattet. Nach 60 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus.
Das Gerät kann erneut eingeschaltet werden, indem der ON/OFFSchalter auf
und anschließend wieder auf
gestellt wird.
ƔƽưƯƲƬơƫƫƩƾƭ
ƒƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
ƍơƫƫƩƜƬƥƷƯƭƴƱƞƴƱƟƷơƪơƴƳơƱƜƞ
ƤƽƳƪƯƫơƳƴƯƟƳƩƹƬơ
ƍƥƳơƟơƝƹƲƵƸƧƫƞ
ƱƽƨƬƩƳƧƪơƩƜƭƹ
ƍơƫƫƩƜƬƥƫƥưƴƞƞƬƝƴƱƩơƴƱƟƷơƞ
ƬơƫƫƩƜƥƫơƶƱƾƲƳươƳƴƜ
ƗơƬƧƫƞƝƹƲƬƥƳơƟơ
ƱƽƨƬƩƳƧ
Nach der Verwendung:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Reinigen Sie das Gerät und die Glätterplatten mit einem feuchten
Tuch.
4 Verriegeln Sie die Glätterplatten ( ), indem Sie die Arme schließen
und die Verriegelungstaste nach vorne schieben.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen ( ).
ƉơƬưƜƬơƫƫƩƜƮơƭƨƜƬơƫƫƩƜƬơƫƫƩƜ ƗơƬƧƫƞƪƜƴƹơưƼ
ƬƥƭƴƥƪơưƜƦƞƢơƬƬƝƭơƬơƫƫƩƜ
3
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website www.philips.
com/support, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center
LQ,KUHP/DQGLQ9HUELQGXQJ'LH7HOHIRQQXPPHUEHÀQGHWVLFKLQGHU
Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơưƱƟƦơ
2 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧRQRII ƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơƭơ
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
» ƈƝƭƤƥƩƮƧ/(' ơƭƜƢƥƩƪơƩơƱƷƟƦƥƩƭơơƭơƢƯƳƢƞƭƥƩ
3 ƄƵƱƟƳƴƥƴƯƤƟƳƪƯƴƯƵƱƯƯƳƴƜƴƧ ƣƩơƭơƥưƩƫƝƮƥƴƥƬƩơƱƽƨƬƩƳƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƪơƴƜƫƫƧƫƧƣƩơƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
» ƍƥƴƜơưƼƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƧƳƵƳƪƥƵƞƨƥƱƬơƟƭƥƴơƩƪơƩ
ƧưƱƜƳƩƭƧƝƭƤƥƩƮƧ/('ươƱơƬƝƭƥƩơƭơƬƬƝƭƧƷƹƱƟƲƭơ
ơƭơƢƯƳƢƞƭƥƩ
» ƈƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩƬƼƫƩƲƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƨƥƟ
ƧƳƵƳƪƥƵƞƈƫƥƩƴƯƵƱƣƟơơƵƴƞưƱƯƳƶƝƱƥƩưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧ
ƫƜƬƸƧƪơƩƬƥƩƾƭƥƩƴƯƶƱƩƦƜƱƩƳƬơžƴơƭƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƥƟƭơƩ
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƬưƯƱƥƟƭơơƭơƤƟƤƥƴơƩƬƩơƷơƱơƪƴƧƱƩƳƴƩƪƞ
ƬƵƱƹƤƩƜƪơƩƭơơƪƯƽƣƥƴơƩƝƭơ´ƴƳƩƴƳƟƱƩƳƬơµƴƯƯưƯƟƯƥƟƭơƩ
ƶƵƳƩƯƫƯƣƩƪƼƪơƩưƱƯƪơƫƥƟƴơƩơưƼƴơươƱơƣƼƬƥƭơƩƼƭƴơ
4 ƓƽƱƥƴƥƴƯƪƫƥƟƤƹƬơưƫơƪƾƭ ƣƩơƭơƮƥƪƫƥƩƤƾƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞ
5 ƗƴƥƭƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪơƩưƜƱƴƥƬƩơƴƯƽƶơƼƷƩƶơƱƤƽƴƥƱƧơưƼ
ƥƪƣƩơƟƳƩƹƬơ
6 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƭơƭƜƬƥƳơƳƴƩƲưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲ ƪơƩưƩƝƳƴƥ
ƴƩƲƫơƢƝƲƬƥƴơƮƽƴƯƵƲ
7 ƔƱơƢƞƮƴƥƴƯƭƩƳƩƹƴƞƬơƫƫƩƾƭƪơƴƜƬƞƪƯƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲƬƥƬƟơ
ƪƟƭƧƳƧƬƝƣƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơơưƼƴƩƲƱƟƦƥƲƹƲƴƩƲƜƪƱƥƲƷƹƱƟƲƭơ
ƳƴơƬơƴƞƳƥƴƥƣƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƧƭƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧ
‡ ƄƩơƭơƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƥƴƥƬƽƴƥƲƣƵƱƟƳƴƥƴƯƭƩƳƩƹƴƞƬơƫƫƩƾƭ
ƬƯƟƱƥƲưƱƯƲƴơƬƝƳơƞưƱƯƲƴơƝƮƹƼƴơƭƶƴƜƳƥƴƥƳƴƧƭ
ƜƪƱƧƋƱơƴƞƳƴƥƴƯƭƩƳƩƹƴƞƬơƫƫƩƾƭƳƥơƵƴƞƴƧƨƝƳƧƣƩơ
ƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƪơƩƳƴƧƳƵƭƝƷƥƩơơƶƞƳƴƥƴƧƭƴƯƽƶơ
8 ƄƩơƭơƩƳƩƾƳƥƴƥƴơƵưƼƫƯƩươƬơƫƫƩƜƳơƲƥươƭơƫƜƢƥƴƥƴơƢƞƬơƴơ
ƝƹƲ
ƓƧƬƥƟƹƳƧƈƳƵƳƪƥƵƞƤƩơƨƝƴƥƩƫƥƩƴƯƵƱƣƟơơƵƴƼƬơƴƧƲ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲƍƥƴƜơưƼƫƥưƴƜƧƳƵƳƪƥƵƞơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩ
ơƵƴƼƬơƴơƍưƯƱƥƟƴƥƭơƥươƭƥƪƪƩƭƞƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƱƵƨƬƟƦƯƭƴơƲƴƯ
ƤƩơƪƼưƴƧ212))ƳƴƧƨƝƳƧ ƪơƩƳƴƧƳƵƭƝƷƥƩơưƟƳƹƳƴƧƨƝƳƧ .
GHVXSDtVFRQUHVSHFWRDODUHFRJLGDGHSURGXFWRVHOpFWULFRV\
electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar
consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.
2
Alisado del pelo
Asegúrese de seleccionar una temperatura adecuada para su tipo de
FDEHOOR6HOHFFLRQHVLHPSUHXQDSRVLFLyQGHWHPSHUDWXUDEDMDFXDQGR
utilice la plancha por primera vez.
Tipo de cabello
3RVLFLyQGHWHPSHUDWXUD
Grueso, rizado o difícil de alisar
Media a alta
DMXVWH\VXSHULRUHV
Fino, de textura media o
ligeramente ondulado
%DMDDPHGLD
DMXVWH
Claro, rubio, decolorado o teñido
%DMDSRUGHEDMRGH
1 (QFKXIHODFODYLMDDXQDWRPDGHFRUULHQWH
2 Deslice el interruptor de encendido/apagado ( ) hasta la posición
para encender el aparato.
» El LED ( ) se ilumina y empieza a parpadear.
3 Gire la rueda del reóstato ( SDUDVHOHFFLRQDUXQDMXVWHGH
temperatura adecuado para su tipo de cabello.
» 'HVSXpVGHVHJXQGRVHODSDUDWRVHFDOLHQWD\HO/('YHUGHVH
queda encendido sin parpadear.
» La función de iones se activa cuando el aparato está encendido.
Esta función proporciona brillo adicional y reduce el encrespado.
Cuando se activa esta función, es posible que se desprenda un
olor característico y que se oiga un chisporroteo, esto es normal
y lo causan los iones generados.
4 Para desbloquear el aparato ( ) deslice el mecanismo de cierre.
5 Peine el pelo y tome un mechón de menos de 5 cm de ancho para
alisarlo.
6 Colóquelo entre las placas alisadoras ( \MXQWHORVPDQJRV
7 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento
(máximo 5 segundos) de la raíz a las puntas, sin detenerse para
evitar que se caliente en exceso.
‡ Para dar forma a las puntas del cabello, gire la plancha del pelo
en semicírculo hacia dentro (o hacia fuera) cuando llegue a las
puntas. Mantenga el moldeador en esa misma posición durante 2
RVHJXQGRV\GHVSXpVVXpOWHOR
8 Para alisar el pelo restante, repita los pasos del 5 al 7.
Nota: El aparato está equipado con una función de apagado automático.
'HVSXpVGHPLQXWRVHODSDUDWRVHDSDJDDXWRPiWLFDPHQWH3XHGH
volver a encender el aparato deslizando el interruptor ON/OFF a
y,
a continuación, a
otra vez.
6 $VHWDKLXNVHWVXRULVWXVOHY\MHQYlOLLQ MDSXULVWDODLWWHHQNlGHQVLMDW
yhteen.
7 9HGlVXRULVWLQKLXVWHQMXXULVWDODWYRLKLQDVWLVHNXQQLVVDMRWWDKLXNVHW
eivät kuumene liikaa.
‡ Muotoile rikottu kampaus kääntämällä suoristinta puoli kierrosta
sisään- tai ulospäin hiusten latvoissa. Pidä suoristinta paikallaan 2–3
VHNXQWLDMDYDSDXWDVH
8 Suorista loput hiukset toistamalla vaiheet 5–7.
+XRPDD: Laitteessa on automaattinen virrankatkaisutoiminto. Laitteen
virta katkeaa automaattisesti 60 minuutin kuluttua. Laite voidaan
käynnistää uudelleen liu’uttamalla virtakytkin DVHQWRRQMDVLWWHQ
uudelleen
-asentoon.
Käytön jälkeen:
1 .DWNDLVHODLWWHHVWDYLUWDMDLUURWDSLVWRNHSLVWRUDVLDVWD
2 $QQDVHQMllKW\lOlPP|QNHVWlYlOOlDOXVWDOOD
3 3XKGLVWDODLWHMDVXRULVWXVOHY\WNRVWHDOODOLLQDOOD
4 Lukitse suoristinlevyt ( VXONHPDOODYDUUHWMDOLX·XWWDPDOODOXNLWVLQWD
eteenpäin.
5 6lLO\WlODLWHWWDWXUYDOOLVHVVDNXLYDVVDMDS|O\WW|PlVVlSDLNDVVD/DLWWHHQ
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ( ).
3
Takuu ja huolto
/LVlWLHWRMDOLVlRVDQYDLKGRVWDWDLPDKGROOLVLVWDRQJHOPDWLODQWHLVWDRQ
Philipsin sivustossa osoitteessa www.philips.com/support. Voit myös ottaa
yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun. Puhelinnumero on takuulehtisessä. Jos
PDDVVDVLHLROHNXOXWWDMDSDOYHOXNHVNXVWDRWD\KWH\VSDLNDOOLVHHQ3KLOLSV
MlOOHHQP\\MllQ
WRXWjIDLWQRUPDOFDUSURYRTXpSDUOHVLRQVJpQpUpV
4 'pYHUURXLOOH]O·DSSDUHLOHQIDLVDQWJOLVVHUOHYHUURX ).
5 3HLJQH]YRVFKHYHX[HWSUHQH]XQHPqFKHGHFPGHODUJH
PD[LPXPDÀQGHODOLVVHU
6 Placez-la entre les plaques lissantes ( HWSUHVVH]OHVSRLJQpHVGH
l’appareil l’une contre l’autre.
7 Faites glisser l’appareil d’un seul mouvement sur toute la longueur
des cheveux (max. 5 secondes), de la racine à la pointe. N’arrêtez
SDVYRWUHPRXYHPHQWSRXUpYLWHUGHVXUFKDXIIHUOHVFKHYHX[
‡ 3RXUFUpHUGHVYDJXHVIDLWHVXQGHPLFHUFOHYHUVO·LQWpULHXU
RXO·H[WpULHXUDYHFOHOLVVHXUORUVTXHYRXVDUULYH]DX[SRLQWHV
Maintenez le lisseur en position pendant 2 à 3 secondes, puis
UHOkFKH]ODPqFKH
8 3RXUOLVVHUOHUHVWHGHYRVFKHYHX[UpSpWH]OHVpWDSHVj
5HPDUTXH/·DSSDUHLOHVWpTXLSpG·XQHIRQFWLRQG·DUUrWDXWRPDWLTXH
$XERXWG·XQHKHXUHO·DSSDUHLOV·pWHLQWDXWRPDWLTXHPHQW9RXVSRXYH]
UDOOXPHUO·DSSDUHLOHQUpJODQWOHERXWRQPDUFKHDUUrWVXU puis sur
à nouveau.
Après utilisation :
1 $UUrWH]O·DSSDUHLOHWGpEUDQFKH]OH
2 /DLVVH]OHUHIURLGLUVXUXQHVXUIDFHUpVLVWDQWHjODFKDOHXU
3 Nettoyez l’appareil et les plaques lissantes à l’aide d’un chiffon
humide.
4 Verrouillez les plaques lissantes ( ) en refermant les bras et en
faisant glisser le verrou vers l’avant.
5 5DQJH]OHGDQVXQHQGURLWV€UHWVHFjO·DEULGHODSRXVVLqUH9RXV
SRXYH]pJDOHPHQWDFFURFKHUO·DSSDUHLOSDUVRQDQQHDXGHVXVSHQVLRQ
( ).
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
WARNUNG: Verwenden Sie das
3
Garantie et service
)UDQoDLV
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
)pOLFLWDWLRQVSRXUYRWUHDFKDWHWELHQYHQXHFKH]3KLOLSV3RXUEpQpÀFLHU
Si vous avez besoin d’informations, par exemple à propos du
‡ Wenn das Gerät in einem
3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
de tous les avantages de l’assistance Philips, enregistrez votre produit à
UHPSODFHPHQWG·XQHSLqFHMRLQWHRXVLYRXVDYH]XQSUREOqPH
www.philips.com/welcome.
l’adresse www.philips.com/welcome.
Badezimmer verwendet wird, trennen
consultez le site de Philips sur www.philips.com/support ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le
Sie es nach dem Gebrauch von der
ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
QXPpURGHWpOpSKRQHGDQVOHGpSOLDQWGHJDUDQWLHLQWHUQDWLRQDOH6·LOQ·\
,PSRUWDQW
a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressezStromversorgung. Die Nähe zum
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
vous à votre revendeur Philips.
Lisez
attentivement
ce
manuel
d’utilisation
avant
d’utiliser
l’appareil
et
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
FRQVHUYH]OHSRXUXQXVDJHXOWpULHXU
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
‡ AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
Indonesia
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
‡ WARNUNG: Verwenden Sie das
DSSDUHLOjSUR[LPLWpG·XQHVRXUFH
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
Gerät nicht in der Nähe
d’eau.
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ:
produk Anda di www.philips.com/welcome.
‡ žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
von Badewannen, Duschen,
‡ Si vous utilisez l’appareil dans une
ưƱƟƦơ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
Waschbecken oder sonstigen
1
Penting
VDOOHGHEDLQVGpEUDQFKH]OHDSUqV
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƭƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
'HVSXpVGHOXVR:
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
Behältern mit Wasser.
3 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƴƩƲưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲƬƥƝƭơƭƹưƼ
%DFDSHWXQMXNSHQJJXQDLQLGHQJDQVDNVDPDVHEHOXPPHQJJXQDNDQQ\D
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
XWLOLVDWLRQFDUODSUR[LPLWpG·XQH
ươƭƟ
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼ
2 &ROyTXHODHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
‡ =LHKHQ6LHQDFKMHGHP*HEUDXFKGHQ
source
d’eau
constitue
un
risque,
4 ƋƫƥƩƤƾƳƴƥƴƩƲưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲ ƪƫƥƟƭƯƭƴơƲƴƯƵƲƢƱơƷƟƯƭƥƲ
‡ PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
3 Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.
ơưƯƴƥƫƥƟƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơ
ƪơƩƯƫƩƳƨơƟƭƯƭƴơƲƴƧƭơƳƶƜƫƥƩơƪƫƥƩƤƾƬơƴƯƲưƱƯƲƴơƥƬưƱƼƲ
Netzstecker aus der Steckdose.
même
lorsque
l’appareil
est
4 Bloquee las placas alisadoras ( ) cerrando los brazos y deslizando el
dekat air.
5 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
mecanismo de cierre hacia delante.
‡ Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
hors tension.
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ
‡ Bila alat digunakan di kamar mandi,
5
*XiUGHORHQXQOXJDUVHFRVHJXUR\VLQSROYR7DPELpQSXHGH
ƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ ).
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
‡ AVERTISSEMENT : n’utilisez
ein defektes Netzkabel nur von einem
guardarlo colgándolo por su anilla ( ).
cabutlah stekernya setelah digunakan
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
Philips Service-Center, einer von Philips
ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƳƝƱƢƩƲ
SDVO·DSSDUHLOSUqVG·XQHEDLJQRLUH
3
Garantía y servicio
karena dekat dengan air dapat
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
autorisierten Werkstatt oder einer
ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲưƷƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƭƴƩƪơƴƜƳƴơƳƧ
d’une douche, d’un lavabo ni de tout
6LQHFHVLWDLQIRUPDFLyQSRUHMHPSOR
VREUHODVXVWLWXFLyQGHXQDSLH]DR
menimbulkan risiko, sekalipun alat telah
ƥƭƼƲƥƮơƱƴƞƬơƴƯƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯưƱƼƢƫƧƬơ
ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲ
lKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQGXUFKHLQ
DXWUHUpFLSLHQWFRQWHQDQWGHO·HDX
si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
ƥưƩƳƪƥƶƨƥƟƴƥƴƯƤƩƪƴƵơƪƼƴƼưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƯ
dimatikan.
www.philips.com/support o póngase en contacto con el Servicio de
ƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơƤƯƷƥƟơưƯƵ
ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
‡ 'pEUDQFKH]WRXMRXUVO·DSSDUHLODSUqV
$WHQFLyQDO&OLHQWHGH3KLOLSVHQVXSDtV
(OQ~PHURGHWHOpIRQRVH
‡
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƐơƱƩƨƬƼƲ
PERINGATAN: Jangan gunakan
ưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
‡ Dette apparat kan bruges af børn
encuentra en el folleto de garantía mundial. Si no hay Servicio de
ƴƧƫƥƶƾƭƯƵƢƱƟƳƪƥƴơƩƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭ
utilisation.
alat ini bak mandi, pancuran,
$WHQFLyQDO&OLHQWHHQVXSDtVGLUtMDVHDOGLVWULEXLGRU3KLOLSVORFDO
‡ ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƵưƜƱƷƥƩƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơ
fra 8 år og opefter og personer
‡ Si le cordon d’alimentation est
ƳơƲơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
bak atau tempat berisi air
ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
med reducerede fysiske, sensoriske
HQGRPPDJpLOGRLWrWUHUHPSODFpSDU
6XRPL
lainnya.
‡ ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ
eller mentale evner eller manglende
Español
3KLOLSVSDUXQ&HQWUH6HUYLFH$JUpp
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
‡ Selalu cabut steker setiap kali selesai
K\YlNVHVL3KLOLSVLQWXNLMDUHNLVWHU|LWXRWHRVRLWWHHVVD
ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ
erfaring og viden, hvis de er blevet
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
www.philips.com/welcome.
menggunakan alat.
EHQHÀFLDUVHWRWDOPHQWHGHODDVLVWHQFLDTXHRIUHFH3KLOLSV
UHJLVWUHVX
ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ
instrueret i sikker brug af apparatet og
DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
producto en www.philips.com/welcome.
‡ Jika kabel listrik rusak, maka harus
1
Tärkeää
ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
‡ &HWDSSDUHLOSHXWrWUHXWLOLVp
diganti oleh Philips, pusat layanan resmi
,PSRUWDQWH
/XHWlPlNl\WW|RSDVHQQHQODLWWHHQNl\WWlPLVWlMDVlLO\WlVHP\|KHPSll
3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ
børn lege med apparatet. Rengøring
SDUGHVHQIDQWVkJpVGHDQV
käyttöä varten.
Philips atau orang yang mempunyai
ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
og vedligeholdelse må ikke foretages af
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
‡ VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
ou plus, des personnes dont les
NHDKOLDQVHMHQLVDJDUWHUKLQGDUGDUL
FRQVpUYHORSRUVLQHFHVLWDUDFRQVXOWDUORHQHOIXWXUR
‡ ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
børn uden opsyn.
FDSDFLWpVSK\VLTXHVVHQVRULHOOHVRX
veden lähellä.
‡ ADVERTENCIA: No utilice este
bahaya.
‡ Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
‡ Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
LQWHOOHFWXHOOHVVRQWUpGXLWHVRXGHV
aparato cerca del agua.
‡ Alat ini dapat digunakan oleh anakƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
anschließen, überprüfen Sie, ob die
SHUVRQQHVPDQTXDQWG·H[SpULHQFH
irrota pistoke pistorasiasta käytön
‡ Si utiliza el aparato en el cuarto de
anak di atas 8 tahun dan orang dengan
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
auf dem Gerät angegebene Spannung
et de connaissances, à condition que
MlONHHQVLOOlODLWWHHVVDRQMlQQLWHWWl
EDxR
GHVHQFK~IHORGHVSXpVGHXVDUOR
FDFDWÀVLNLQGHUDDWDXNHFDNDSDQ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
mit der Netzspannung vor Ort
ces enfants ou personnes soient sous
vaikka virta olisi katkaistu.
La
proximidad
de
agua
representa
un
mental yang kurang atau kurang
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
übereinstimmt.
surveillance ou qu’ils/elles aient reçu
‡ VAROITUS: älä käytä laitetta
ULHVJR
DXQTXHHODSDUDWRHVWpDSDJDGR
SHQJDODPDQGDQSHQJHWDKXDQMLND
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
‡ Verwenden Sie das Gerät
des instructions quant à l’utilisation
kylpyammeen, suihkun, altaan
‡ ADVERTENCIA: No utilice este
mereka diberi pengawasan atau
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
nie für andere als in dieser
VpFXULVpHGHO·DSSDUHLOHWTX·LOVHOOHV
tai muiden vesiastioiden lähellä.
aparato
cerca
del
agua
ni
SHWXQMXNPHQJHQDLFDUDSHQJJXQDDQ
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
Bedienungsanleitung beschriebene
aient pris connaissance des dangers
‡ Irrota pistoke pistorasiasta aina
cerca
de
bañeras,
duchas,
alat yang aman dan mengerti
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
Zwecke.
encourus. Les enfants ne doivent pas
Nl\W|QMlONHHQ
cubetas u otros recipientes
bahayanya. Anak-anak dilarang
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
‡ Wenn das Gerät an eine Steckdose
MRXHUDYHFO·DSSDUHLO/HQHWWR\DJHHW
‡ -RVYLUWDMRKWRRQYDKLQJRLWWXQXWVH
que
contengan
agua.
memainkan alat ini. Pembersihan dan
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
O·HQWUHWLHQQHGRLYHQWSDVrWUHUpDOLVpV
‡ Desenchufe siempre el aparato
on
oman
turvallisuutesi
vuoksi
hyvä
perawatan tidak boleh dilakukan oleh
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
par des enfants sans surveillance.
vaihdattaa
Philipsin
valtuuttamassa
anak-anak tanpa pengawasan.
GHVSXpVGHXVDUOR
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
‡ Verwenden Sie niemals Zubehör oder
‡ Avant de brancher l’appareil, assurezhuoltoliikkeessä
tai
muulla
‡
‡
Sebelum Anda menghubungkan alat,
Si el cable de alimentación está dañado,
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
Teile, die von Drittherstellern stammen
YRXVTXHODWHQVLRQLQGLTXpHVXU
DPPDWWLWDLWRLVHOODNRUMDDMDOOD
SDVWLNDQYROWDVH\DQJGLWXQMXNNDQSDGD
deberá ser sustituido por Philips, por
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
bzw. nicht von Philips empfohlen
l’appareil correspond bien à la tension
‡ Laitetta voivat käyttää myös yli
alat sesuai dengan voltase listrik di
un centro de servicio autorizado por
‡ ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör
secteur locale.
YXRWLDDWODSVHWMDKHQNLO|W
MRLGHQ
tempat Anda.
3KLOLSVRSRUSHUVRQDOFXDOLÀFDGRFRQ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
‡ N’utilisez pas l’appareil dans un autre
oder Teile verwenden, erlischt Ihre
fyysinen
tai
henkinen
toimintakyky
on
‡ Jangan gunakan alat untuk keperluan
HOÀQGHHYLWDUVLWXDFLRQHVGHSHOLJUR
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
Garantie.
EXWTXHFHOXLTXLHVWLQGLTXpGDQVFH
UDMRLWWXQXWWDLMRLOODHLROHNRNHPXVWD
‡ Este aparato puede ser usado por
selain yang diterangkan dalam buku
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
‡ Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
manuel.
WDLWLHWRDODLWWHHQNl\W|VWl
MRVKHLWl
SHWXQMXNLQL
niños a partir de ocho años, por
ƱƥƽƬơƴƯƲ
‡ Lorsque l’appareil est sous tension, ne
das Gerät.
on
neuvottu
laitteen
turvallisesta
‡
personas con capacidad física, psíquica
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
Bila alat telah terhubung ke listrik,
‡ Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
OHODLVVH]MDPDLVVDQVVXUYHLOODQFH
Nl\W|VWlWDLWDUMROODRQWXUYDOOLVHQ
o
sensorial
reducida
y
por
quienes
MDQJDQVHNDOLNDOLPHQLQJJDONDQQ\D
ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ
‡ 1·XWLOLVH]MDPDLVG·DFFHVVRLUHVRXGH
Sie es wegräumen.
Nl\W|QHGHOO\WWlPlYDOYRQWDMDMRVKH
no tengan los conocimientos y la
tanpa diawasi.
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
‡ Geben Sie acht bei der Verwendung
SLqFHVG·XQDXWUHIDEULFDQWRXQ·D\DQW
ymmärtävät
laitteeseen
liittyvät
vaarat.
experiencia necesarios siempre que
‡ Jangan sekali-kali menggunakan
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
des Geräts, da es äußerst heiß sein
SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
Lasten
ei
saa
antaa
leikkiä
laitteella.
ORKDJDQEDMRVXSHUYLVLyQRKD\DQ
‡ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
aksesori atau komponen apa pun dari
könnte. Halten Sie nur den Griff, da die
par Philips. L’utilisation de ce type
Lasten ei saa antaa puhdistaa tai
recibido
instrucciones
sobre
cómo
produsen lain atau yang tidak secara
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
anderen Teile heiß sind, und vermeiden
G·DFFHVVRLUHVRXGHSLqFHVHQWUDvQH
huoltaa laitetta ilman valvontaa.
utilizar
el
aparato
de
forma
segura
khusus direkomendasikan oleh Philips.
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
Sie Kontakt mit der Haut.
l’annulation de la garantie.
‡ Varmista ennen laitteen liittämistä,
y
conozcan
los
riesgos
que
conlleva
Jika Anda menggunakan aksesori atau
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
‡ Stellen Sie das Gerät immer mit dem
HWWlODLWWHHVHHQPHUNLWW\MlQQLWHYDVWDD ‡ N’enroulez pas le cordon
su
uso.
No
permita
que
los
niños
komponen tersebut, garansi Anda
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
Ständer auf eine hitzebeständige,
d’alimentation autour de l’appareil.
SDLNDOOLVWDMlQQLWHWWl
MXHJXHQFRQHODSDUDWR
/RVQLxRVQR
PHQMDGLEDWDO
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
‡ Attendez que l’appareil ait refroidi
stabile ebene Fläche. Die heißen
‡ Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
deben
llevar
a
cabo
la
limpieza
ni
el
‡ Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
+HL]SODWWHQVROOWHQQLHGLH2EHUÁlFKH
avant de le ranger.
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
mantenimiento a menos que lo hagan
‡ Tunggulah sampai alat sudah dingin
ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ
oder anderes brennbares Material
‡
‡ .XQODLWHRQOLLWHWW\SLVWRUDVLDDQlOlMlWl
Cet
appareil
peut
être
extrêmement
EDMRVXSHUYLVLyQ
sebelum menyimpannya.
ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
berühren.
FKDXG
VR\H]SDUWLFXOLqUHPHQW
‡ Antes de enchufar el aparato,
sitä
ilman
valvontaa.
‡ Berhati-hatilah saat menggunakan
‡ ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
‡ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez
‡ Älä koskaan käytä muita kuin
FRPSUXHEHTXHHOYROWDMHLQGLFDGR
DODWNDUHQDELVDPHQMDGLVDQJDWSDQDV
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
nicht mit den heißen Teilen des Geräts
XQLTXHPHQWODSRLJQpHFDUOHVDXWUHV
en
el
mismo
se
corresponde
con
el
Philipsin
valmistamia
tai
suosittelemia
‡ ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
Cukup pegang gagang karena bagian
in Berührung kommt.
SDUWLHVVRQWFKDXGHVHWpYLWH]WRXW
YROWDMHGHODUHGHOpFWULFDORFDO
lisävarusteita
tai
-osia.
Jos
käytät
muita
lain panas dan hindari kontak dengan
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
‡ Halten Sie das eingeschaltete
contact avec la peau.
‡ No utilice este aparato para otros
osia,
takuu
ei
ole
voimassa.
kulit.
‡ ƎơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
‡ 3ODFH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOVXUVRQ
Gerät fern von leicht entzündbaren
‡ bOlNLHUUlYLUWDMRKWRDODLWWHHQ\PSlULOOH
ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
‡ Selalu tempatkan alat secara berdiri
ƬƥưƯƫƫƞưƱƯƳƯƷƞƪơƨƾƲƬưƯƱƥƟ
Gegenständen und Materialien.
support sur une surface plane et
manual.
‡ $QQDODLWWHHQMllKW\lHQQHQ
pada permukaan yang tahan panas,
ƭơơƭơưƴƽƮƥƩƩƤƩơƟƴƥƱơƵƸƧƫƞ
‡ Bedecken Sie das heiße Gerät niemals
VWDEOHUpVLVWDQWjODFKDOHXU/HVSODTXHV
‡ 1XQFDGHMHHODSDUDWRVLQYLJLODQFLD
säilytykseen
asettamista.
stabil dan datar. Pelat pemanas
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƎơƪƱơƴƜƴƥƬƼƭƯƴƧ
mit Handtüchern, Kleidungsstücken
FKDXIIDQWHVQHGRLYHQWMDPDLVrWUHHQ
FXDQGRHVWpHQFKXIDGRDODUHG
‡ Keskity yksinomaan laitteen käyttöön,
yang panas tidak boleh menyentuh
ƫơƢƞƪơƨƾƲƴơƵưƼƫƯƩươƬƝƱƧƥƟƭơƩ
oder anderen Gegenständen.
contact avec la surface ou d’autres
HOpFWULFD
kun
käytät
sitä,
koska
se
voi
olla
erittäin
permukaan atau bahan yang mudah
ƦƥƳƴƜƪơƩƭơơưƯƶƥƽƣƥƴƥƴƧƭƥươƶƞ
‡ Verwenden Sie das Gerät nur an
PDWpULDX[LQÁDPPDEOHV
‡ No utilice nunca accesorios ni piezas
kuuma. Pidä kiinni vain kahvasta,
terbakar.
ƬƥƴƧƭƥưƩƤƥƱƬƟƤơ
‡ Veillez à ce que le cordon
trockenem Haar. Bedienen Sie das
de
otros
fabricantes
o
que
Philips
no
koska
muut
osat
ovat
kuumia.
Vältä
‡
‡ ƎơƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
Jangan biarkan kabel listrik menyentuh
Gerät nicht mit nassen Händen.
d’alimentation ne soit pas en contact
UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH
6LOR
ihokosketusta.
bagian alat yang panas.
ƴƧƢƜƳƧƴƧƲƳƥƬƩơƥưƟưƥƤƧƳƴơƨƥƱƞ
‡ Halten Sie die Heizplatten sauber
avec les parties chaudes de l’appareil.
hace,
quedará
anulada
su
garantía.
‡ Aseta aina laite telineen kanssa
‡
Jauhkan alat dari barang dan bahan
ƥưƩƶƜƭƥƩơưƯƵƥƟƭơƩơƭƨƥƪƴƩƪƞƳƴƧ
‡
und frei von Staub sowie von
‡ No enrolle el cable de alimentación
OlPP|QNHVWlYlOOHWXNHYDOOHMDWDVDLVHOOH 1HODLVVH]SDVO·DSSDUHLOjSUR[LPLWp
yang mudah terbakar saat dihidupkan.
ƨƥƱƬƼƴƧƴơƐƩƪơƵƴƝƲưƫƜƪƥƲƤƥƭ
Stylingprodukten, wie Schaumfestiger,
G·REMHWVHWPDWpULDX[LQÁDPPDEOHV
alrededor
del
aparato.
alustalle.
Kuumaa
lämpölevyä
ei
‡ Jangan pernah menutupi alat dengan
ưƱƝưƥƩƭơƝƱƷƯƭƴơƩƳƥƥươƶƞƬƥƴƧƭ
Styling-Spray, Gel. Verwenden Sie
ORUVTX·LOHVWDOOXPp
‡ Espere a que se enfríe el aparato antes
saa päästää kosketuksiin alustan tai
ƥưƩƶƜƭƥƩơƞƬƥƯưƯƩƯƤƞưƯƴƥƜƫƫƯ
sesuatu (mis. handuk atau pakaian) saat
das Gerät nie in Kombination mit
minkään tulenaran materiaalin kanssa. ‡ 1HFRXYUH]MDPDLVO·DSSDUHLOSDU
de guardarlo.
ƥƽƶƫƥƪƴƯƵƫƩƪƼ
sedang panas.
Stylingprodukten.
exemple
d’une
serviette
ou
d’un
‡
‡
3LGlKXROL
HWWHLYLUWDMRKWRMRXGX
Preste total atención cuando utilice
‡ ƍƧƭơƶƞƭƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƭơƝƱƨƥƩ
‡ Gunakan alat hanya pada rambut yang
‡ Die Heizplatten sind beschichtet.
vêtement) lorsqu’il est chaud.
kosketuksiin
laitteen
kuumien
osien
el
aparato,
ya
que
puede
estar
muy
ƳƥƥươƶƞƬƥƴơƦƥƳƴƜƬƝƱƧƴƧƲ
kering. Jangan operasikan alat dengan
‡ Utilisez l’appareil uniquement sur
Diese Beschichtung nutzt sich im Laufe
kanssa.
caliente. Agarre solo el mango, ya que
ƳƵƳƪƥƵƞƲ
tangan yang basah.
GHU=HLWDE'LHVKDWMHGRFKNHLQHUOHL
cheveux secs. N’utilisez pas l’appareil si
‡ Pidä laite poissa helposti syttyvistä
el resto de piezas están calientes, y
‡ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
‡ Jagalah pelat pemanas agar selalu
(LQÁXVVDXIGLH/HLVWXQJGHV*HUlWV
HVLQHLVWlMDPDWHULDDOHLVWDNXQVHQYLUWD YRXVDYH]OHVPDLQVPRXLOOpHV
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƬơƪƱƩƜ evite el contacto con al piel.
bersih dan bebas dari debu serta
‡ Bei Verwendung mit getöntem oder
‡ Les plaques chauffantes doivent être
‡ Coloque siempre el aparato con el
on
kytkettynä.
ơưƼƥƽƶƫƥƪƴơơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƪơƩƵƫƩƪƜ
produk penata seperti mousse,
gefärbtem Haar können sich die
propres et ne doivent comporter
‡ Älä peitä laitetta esimerkiksi pyyhkeellä
VRSRUWHVREUHXQDVXSHUÀFLHSODQD
‡ ƑƯƴƝƬƧƭƪơƫƽưƴƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
semprotan dan gel. Jangan sekali-kali
Heizplatten möglicherweise verfärben.
DXFXQHWUDFHGHSRXVVLqUHVQLGH
estable y resistente al calor. Las placas
tai vaatteella, kun se on kuuma.
menggunakan alat bersama dengan
ƯƴƩƤƞưƯƴƥưƷ
ưƥƴƳƝƴơƞƱƯƽƷơ
Wenden Sie sich an Ihren Händler,
produits coiffants du type mousse,
de
calentamiento
calientes
nunca
‡ Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia.
produk penata.
ƼƴơƭƥƟƭơƩƦƥƳƴƞ
bevor Sie es für künstliches Haar
VSUD\RXJHO1·XWLOLVH]MDPDLVO·DSSDUHLO
GHEHQWRFDUVXSHUÀFLHVQLRWURV
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
‡ Pelat pemanas memiliki lapisan. Lapisan
‡ ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƼƭƯƳƥ
verwenden.
avec des produits coiffants.
PDWHULDOHVLQÁDPDEOHV
‡ Puhdista lämpölevyt säännöllisesti, ettei
ini lambat laun akan menipis seiring
ƳƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥ
‡ Geben Sie das Gerät zur Überprüfung
‡ Les plaques chauffantes sont pourvues
‡ Evite que el cable de alimentación
QLLKLQNHUU\S|O\lMDPXRWRLOXWXRWWHLWD
waktu. Meskipun demikian, hal ini tidak
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ
bzw. Reparatur stets an ein von
d’un revêtement. Ce revêtement peut
entre en contacto con las piezas
kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa
‡ ƎơƤƩơƴƧƱƥƟƴƥƴƩƲưƫƜƪƥƲƴƧƲ
memengaruhi performa alat.
Philips autorisiertes Service-Center.
SUpVHQWHUXQHXVXUHQRUPDOHDXÀO
calientes
del
aparato.
tai
geeliä.
Älä
koskaan
käytä
laitetta
‡
Jika alat digunakan pada rambut yang
ƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƨơƱƝƲƷƹƱƟƲƳƪƼƭƧ
(LQH5HSDUDWXUGXUFKXQTXDOLÀ]LHUWH
GXWHPSV&HSKpQRPqQHQ·DIIHFWH
‡ 0DQWHQJDHODSDUDWROHMRVGHREMHWRV
muotoilutuotteiden kanssa.
diwarnai, pelat pemanas bisa berkarat.
ƪơƩƵưƯƫƥƟƬƬơƴơơưƼưƱƯƺƼƭƴơ
Personen kann zu einer hohen
toutefois pas les performances de
\PDWHULDOHVLQÁDPDEOHVPLHQWUDVHVWp
‡ /lPS|OHY\LVVlRQSLQQRLWH$MDQP\|Wl
Sebelum menggunakannya di rambut
ƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƼưƹƲơƶƱƼƳưƱƝƩ
Gefährdung für den Verbraucher
l’appareil.
encendido.
SLQQRLWHVDDWWDDKLOMDOOHHQNXOXD
7lPl
palsu, selalu tanyakan pada distributor
ƪơƩƴƦƥƫƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
führen.
‡ Si vous utilisez l’appareil sur cheveux
‡ 1XQFDFXEUDHODSDUDWRSRUHMHPSOR
ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
rambut tersebut.
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƳƵƭƤƵơƳƬƼƬƥ
‡ Führen Sie keine Metallgegenstände
FRORUpVLOHVWSRVVLEOHTXHOHVSODTXHV
FRQXQDWRDOODRURSDPLHQWUDVHVWp
‡
‡ Bawalah selalu alat ke pusat servis
ưƱƯƺƼƭƴơƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲ
-RVODLWWHHOODNlVLWHOOllQYlUMlWW\Ml
in die Öffnungen ein, da dies zu
chauffantes se tachent. Avant d’utiliser
caliente.
‡ ƐƩưƫƜƪƥƲƤƩơƨƝƴƯƵƭƥưƟƳƴƱƹƳƧƈ
KLXNVLD
OlPS|OHY\WVDDWWDYDWYlUMl\W\l
resmi Philips untuk diperiksa atau
Stromschlägen führen kann.
O·DSSDUHLOVXUGHVFKHYHX[DUWLÀFLHOV
‡ Utilice el aparato sólo sobre el pelo
Ennen
kuin
käytät
laitetta
keinohiuksiin,
diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan
ƥưƟƳƴƱƹƳƧƬưƯƱƥƟƭơƶƨơƱƥƟƬƥƴƯ
‡ Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
FRQVXOWH]WRXMRXUVOHXUGLVWULEXWHXU
seco.
No
utilice
el
aparato
con
las
WDUNLVWDMlOOHHQP\\MlOWlYRLNRQLLQ
oleh orang yang tidak ahli dapat sangat
ưƝƱơƳƬơƴƯƵƷƱƼƭƯƵƙƳƴƼƳƯƴƯ
‡ &RQÀH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOjXQ
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
PDQRVPRMDGDV
tehdä.
merugikan bagi penggunanya.
ƶơƩƭƼƬƥƭƯơƵƴƼƤƥƭƥưƧƱƥƜƦƥƩƴƧƭ
am Netzstecker, um das Gerät von der
&HQWUH6HUYLFH$JUpp3KLOLSVSRXU
‡ Mantenga las placas de calentamiento
‡ 7RLPLWDODLWHYLDQPllULW\VWlMD
‡ Jangan memasukkan barang logam
ơưƼƤƯƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
Stromversorgung zu trennen.
YpULÀFDWLRQRXUpSDUDWLRQ7RXWH
limpias y sin polvo ni productos para
‡ ƂƭƧƳƵƳƪƥƵƞƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟ
NRUMDDPLVWDYDUWHQ3KLOLSVLQ
ke dalam lubang untuk menghindari
UpSDUDWLRQSDUXQHSHUVRQQHQRQ
(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
moldear
el
pelo,
tales
como
espuma
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
NHMXWDQOLVWULN
ƳƥƢơƬƬƝƭơƬơƫƫƩƜƥƭƤƝƷƥƴơƩƭơ
TXDOLÀpHSHXWV·DYpUHUGDQJHUHXVH
moldeadora, laca o gel. Nunca utilice
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
$VLDQWXQWHPDWRQNRUMDXVVDDWWDD
‡ Jangan menarik kabel listrik setelah
ƥƬƶơƭƩƳƴƯƽƭƪƧƫƟƤƥƲƳƴƩƲưƫƜƪƥƲ
pour l’utilisateur.
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
HODSDUDWRMXQWRFRQSURGXFWRVSDUD
aiheuttaa vaaratilanteita laitteen
ƂƭưƱƼƪƥƩƴơƩƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
penggunaan. Selalu cabut alat dengan
‡ 1·LQVpUH]DXFXQREMHWPpWDOOLTXH
8PJHEXQJ
moldear.
Nl\WWlMlOOH
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
memegang stekernya.
dans les ouvertures au risque de vous
‡ Las placas de calentamiento tienen un
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
‡ Älä työnnä laitteen aukkoihin
ƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥưƱƾƴơƴƯƭƤƩơƭƯƬƝơ
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
pOHFWURFXWHU
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
revestimiento. Este revestimiento se
ưƯƵƳơƲƴơưƱƯƬƞƨƥƵƳƥ
metalliesineitä, ettet saa sähköiskua.
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
‡ Ne tirez pas sur le cordon
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
puede desgastar lentamente con el
‡ ƄƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
‡ bOlYHGlODLWWHHQYLUWDMRKGRVWDODLWWHHQ
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
G·DOLPHQWDWLRQDSUqVXWLOLVDWLRQ
Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
tiempo. No obstante, esto no afecta al
ƭơơưƥƵƨƽƭƥƳƴƥưƜƭƴơƳƥƝƭơ
Nl\W|QMlONHHQ,UURWDODLWWHHQSLVWRNH
'pEUDQFKH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOHQ
Lingkungan
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭ rendimiento del aparato.
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
2
Haarglättung
WHQDQWODÀFKH
Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah
‡ Si se utiliza el aparato con cabello
ƴƧƲ3KLOLSVƈƥưƩƳƪƥƵƞơưƼƬƧ
pistokkeesta.
rumah tangga normal (2012/19/EU). Patuhi peraturan mengenai
Wählen Sie eine Temperatur aus, die Ihrem Haartyp entspricht. Wählen
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
teñido, las placas de calentamiento
pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik di negara
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơƜƴƯƬơƬưƯƱƥƟƭơ
Sie beim ersten Gebrauch des Haarglätters immer eine niedrige
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
Anda . Pembuangan produk secara benar membantu mencegah
Temperaturstufe.
pueden mancharse. Antes de utilizarlo
ơưƯƢƥƟƜƪƱƹƲƥưƩƪƟƭƤƵƭƧƣƩơƴƯ
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
Tämä
Philips-laite
vastaa
kaikkia
sähkömagneettisia
kenttiä
(EMF)
OHVUqJOHPHQWVDSSOLFDEOHVUHODWLIVjO·H[SRVLWLRQDX[FKDPSV
Haartyp
7HPSHUDWXUVWXIH
HQFDEHOORDUWLÀFLDOFRQVXOWHVLHPSUHD NRVNHYLDVWDQGDUGHMDMDVllQQ|NVLl
ƷƱƞƳƴƧ
pOHFWURPDJQpWLTXHV
Dick, lockig, schwer zu glätten
Mittel bis Hoch
0HOXUXVNDQUDPEXW$QGD
su distribuidor.
‡ ƄƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
(Einstellung 4 und höher)
<PSlULVW|
(QYLURQQHPHQW
‡ Lleve siempre el aparato a un centro
3DVWLNDQ$QGDPHPLOLKVHWHODQVXKX\DQJFRFRNGHQJDQMHQLVUDPEXW
Fein, normal oder leicht gewellt
Niedrig bis Mittel
ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲƬƧƭƢƜƦƥƴƥ
Anda. Pilihlah selalu setelan rendah bila Anda menggunakan pelurus
(Einstellung 4 bis 5)
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
&HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDX
de servicio autorizado por Philips
ƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲ
untuk pertama kali.
WDYDOOLVHQNRWLWDORXVMlWWHHQPXNDQD(81RXGDWD
UHEXWDYHFOHVRUGXUHVPpQDJqUHV8(5HVSHFWH]
Hell, blond, gebleicht oder gefärbt
Niedrig (unter 4)
PDDVLVlKN|MDHOHNWURQLLNNDODLWWHLGHQHULOOLVWlNHUl\VWlNRVNHYLD
para
su
comprobación
y
reparación.
OHVUqJOHVHQYLJXHXUGDQVYRWUHSD\VSRXUODPLVHDXUHEXW
ƣƱƟƫƩƥƲ
-HQLV5DPEXW
Setelan Suhu
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
VllQW|Ml$VLDQPXNDLQHQKlYLWWlPLQHQDXWWDDHKNlLVHPllQ
GHVSURGXLWVpOHFWULTXHVHWpOHFWURQLTXHV8QHPLVHDXUHEXW
Kasar,
keriting,
sulit
diluruskan
Sedang hingga Tinggi
Las
reparaciones
llevadas
a
cabo
por
‡
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
\PSlULVW|OOHMDLKPLVLOOHPDKGROOLVHVWLNRLWXYLDKDLWWDYDLNXWXNVLD
2 Stellen Sie den Ein-/Ausschalter ( ) auf
, um das Gerät
FRUUHFWHFRQWULEXHjSUpVHUYHUO·HQYLURQQHPHQWHWODVDQWp
(setelan 4 dan di atasnya)
einzuschalten.
SHUVRQDOQRFXDOLÀFDGRSXHGHQGDU
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
Halus, bertekstur sedang atau
Rendah hingga Sedang
» Die LED ( ) leuchtet auf und beginnt zu blinken.
+LXVWHQVXRULVWDPLQHQ
2
Lissage de vos cheveux
berombak halus
(setelan 4-5)
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ lugar a situaciones extremadamente
3 Drehen Sie die Regelung ( ), um eine für Ihren Haartyp geeignete
Pucat,
pirang,
dikelantang
atau
Rendah (di bawah setelan 4)
Temperaturstufe auszuwählen.
Valitse
hiustyypin
mukainen
lämpötila.
Valitse
aina
matala
asetus,
kun
9HLOOH]jVpOHFWLRQQHUXQHWHPSpUDWXUHDGDSWpHjYRWUHW\SHGH
peligrosas para el usuario.
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
diwarnai
Nl\WlWVXRULVWDMDDHQVLPPlLVWlNHUWDD
» Nach 60 Sekunden ist das Gerät erhitzt, und die grüne LED
FKHYHX[6pOHFWLRQQH]WRXMRXUVXQUpJODJHSHXpOHYpORUVGHODSUHPLqUH
‡ 3DUDHYLWDUGHVFDUJDVHOpFWULFDVQR
ƢƽƳƬơ
leuchtet ohne zu blinken.
utilisation.
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
Hiustyyppi
/lPS|WLODDVHWXV
» Wenn sie das Gerät einschalten, wird die Ionisierungsfunktion
LQWURGX]FDREMHWRVPHWiOLFRVSRUODV
2 Geser saklar on/off ( ) ke
untuk menghidupkan alat.
Type de cheveux
5pJODJHGHWHPSpUDWXUH
Karkeat, kiharat, vaikeasti
Keskitaso-korkea
aktiviert. Die Funktion verleiht Ihrem Haar mehr Glanz und
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
» LED ( ) menyala dan mulai berkedip.
suoristettavat
DVHWXVMDVLWlNRUNHDPSL
eSDLVIULVpVRXGLIÀFLOHVjOLVVHU
0R\HQjpOHYp
aberturas.
sorgt dafür, dass Ihr Haar leichter kämmbar ist. Wenn Sie die
3 Putar roda rheostat ( ) untuk memilih setelan suhu yang cocok
UpJODJHHWVXSpULHXU
Ohuet, keskituuheat, pehmeästi
Matala-keskitaso
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
Ionisierungsfunktion aktiviert haben, können Sie möglicherweise
‡ No tire del cable de alimentación
untuk rambut Anda.
kihartuvat
(4-5)
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
einen speziellen Geruch oder ein zischendes Geräusch
Fins, de texture moyenne ou
%DVjPR\HQUpJODJHj
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
» 6HWHODKGHWLNDODWDNDQSDQDVGDQ/('KLMDXWHWDSPHQ\DOD
wahrnehmen. Dies ist völlig normal und wird durch die
OpJqUHPHQWRQGXOpV
9DDOHDWYDDOHQQHWXWWDLYlUMlW\W
Matala (alle 4)
GHVSXpVGHFDGDXVR'HVHQFKXIH
tanpa berkedip.
Ionenerzeugung ausgelöst.
&ODLUVEORQGVFRORUpVRX
%DVLQIpULHXUj
VLHPSUHHODSDUDWRVXMHWiQGRORSRUOD 1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
» Fungsi ion akan aktif ketika alat dihidupkan. Fungsi tersebut
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
4 Betätigen Sie die Verriegelungstaste ( ), um die Verriegelung des
GpFRORUpV
2 Käynnistä laite liu’uttamalla virtakytkin ( ) asentoon
.
memberikan kemilau tambahan dan mengurangi keriting. Bila
Geräts aufzuheben.
FODYLMD
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
fungsi ini dihidupkan, mungkin akan muncul bebauan tertentu
» Merkkivalo ( V\WW\\MDDONDDYLONNXD
‡
5 Kämmen Sie Ihr Haar, und nehmen Sie eine höchstens 5 cm breite
Haarsträhne.
6 Legen Sie sie zwischen die Glätterplatten ( ), und drücken Sie die
Griffe fest zusammen.
7 Führen Sie das Gerät in einer einzigen Bewegung (innerhalb von
max. 5 Sekunden) ohne Unterbrechung vom Haaransatz bis zu den
Spitzen. So schützen Sie das Haar vor Überhitzung.
‡ Um Wellen zu stylen, drehen Sie den Haarglätter um 180° nach
innen oder außen, wenn Sie die Haarspitzen erreicht haben.
Halten Sie den Glätter 2 bis 3 Sekunden in dieser Position, und
lassen Sie anschließend los.
ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲ
ƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧ
ƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
ƊƳƩƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƆưƩƫƝƣƥƴƥưƜƭƴơƬƩơƱƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƪơƴƜƫƫƧƫƧƣƩơƴơ
ƬơƫƫƩƜƳơƲƆưƩƫƝƮƴƥƬƩơƷơƬƧƫƞƱƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƥƜƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƯƭƩƳƩƹƴƞƬơƫƫƩƾƭƣƩơưƱƾƴƧƶƯƱƜ
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
VREUHH[SRVLFLyQDFDPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV
0HGLRDPELHQWDO
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVH
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
3 Valitse hiuksille sopiva lämpötila säätökiekolla ( ).
» VHNXQQLQNXOXWWXDODLWHRQNXXPHQWXQXWMDYLKUHlPHUNNLYDOR
SDODD\KWlMDNVRLVHVWL
» Ionikäsittely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta. Käsittely
OLVllNLLOWRDMDYlKHQWllNDUNHXWWD.XQWRLPLQWRRQNl\W|VVl
ODLWWHHVWDVDDWWDDWXOODHULW\LQHQWXRNVXMDVLLWlVDDWWDDNXXOXD
VLKLQll7lPlRQQRUPDDOLDMDMRKWXXODLWWHHQPXRGRVWDPLVWD
ioneista.
4 Poista laitteen lukitus siirtämällä lukitsinta ( ).
5 .DPSDDKLXNVHWMDNlVLWWHOHNHUUDOODDQHQLQWllQFPQOHYH\GHOWl
hiuksia.
2 5pJOH]OHERXWRQPDUFKHDUUrW ) sur
pour mettre l’appareil
sous tension.
» Le voyant ( ) s’allume et commence à clignoter.
3 7RXUQH]ODPROHWWHGHUKpRVWDW ) de façon à choisir une
WHPSpUDWXUHDGDSWpHjYRWUHW\SHGHFKHYHX
» Au bout de 60 secondes, l’appareil est chaud et le voyant vert
UHVWHDOOXPpVDQVFOLJQRWHU
» La fonction ionique s’active lorsque l’appareil est mis sous tension.
&HWWHIRQFWLRQDSSRUWHGDYDQWDJHGHEULOODQFHWRXWHQUpGXLVDQW
OHVIULVRWWLV/RUVTXHFHWWHIRQFWLRQHVWDFWLYpHXQHRGHXUVSpFLDOH
SHXWVHIDLUHVHQWLUHWXQJUpVLOOHPHQWVHIDLUHHQWHQGUHFHTXLHVW
4
5
6
7
dan suara berdesis. Hal ini normal dan disebabkan oleh ion yang
dihasilkan.
Geser kunci penutup ( ) untuk membuka kunci alat.
Sisirlah rambut Anda dan ambil satu bagian yang tidak lebih dari 5 cm
lebarnya untuk pelurusan.
Tempatkan di antara pelat pelurus ( ) dan tekan gagangnya secara
bersamaan.
Geser pelurus dari atas ke bawah rambut dalam satu arah
PDNVGHWLNGDULDNDUVDPSDLNHXMXQJWDQSDEHUKHQWLDJDUWLGDN
kepanasan.
e
d
c
b
f
a
‡ Untuk membuat lentikputar pelurus setengah lingkaran ke arah dalam
DWDXNHDUDKOXDUELODPHQFDSDLXMXQJUDPEXW7DKDQSHOXUXVSDGD
posisi itu selama 2 sampai 3 detik, kemudian lepaskan.
8 Untuk meluruskan bagian rambut selebihnya, ulangi langkah
5 sampai 7.
Catatan: Alat dilengkapi dengan fungsi pemutus otomatis. Setelah
60 menit, alat akan mati secara otomatis. Anda dapat menyalakan ulang
alat dengan menggeser saklar ON/OFF ke
dan kemudian ke
lagi.
6HWHODKPHQJJXQDNDQ
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
3 Bersihkan alat dan pelat pelurus dengan kain lembap.
4 Kunci pelat pelurus ( ) dengan menutup lengan dan menggeser
kunci penutup ke arah depan.
5 6LPSDQGLWHPSDW\DQJDPDQGDQNHULQJVHUWDEHEDVGHEX$QGDMXJD
dapat menggantungnya pada lubang gantungannya ( ).
3
Garansi dan layanan
Jika Anda memerlukan informasi misalnya mengenai penggantian
VDPEXQJDQDWDXMLND$QGDSXQ\DPDVDODKVLODNDQNXQMXQJLVLWXVZHE
Philips di www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan
Pelanggan Philips di negara Anda. Nomor telepon bisa Anda lihat pada
kartu garansi internasional. Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat
/D\DQDQ3HODQJJDQNXQMXQJLGHDOHU3KLOLSVVHWHPSDW
Diimpor oleh : PT Philips Indonesia Commercial Jl. Buncit Raya kav. 99.
Jakarta
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
,PSRUWDQWH
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti
con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai
ULYHQGLWRULFRQVXSHUÀFLHGHGLFDWDDOODYHQGLWDGLSURGRWWLHOHWWULFLHG
elettronici superiore ai 400 m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei
prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto
smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente e
per la salute.
Milieu
2
&RPHOLVFLDUHLFDSHOOL
'LWV\PERROEHWHNHQWGDWGLWSURGXFWQLHWELMKHWJHZRQH
KXLVKRXGHOLMNHDIYDOPDJZRUGHQZHJJHJRRLG(89ROJ
de geldende regels in uw land voor de gescheiden inzameling
van elektrische en elektronische producten. Als u correct
YHUZLMGHUWYRRUNRPWXQHJDWLHYHJHYROJHQYRRUKHWPLOLHXHQGH
volksgezondheid.
Uw haar ontkrullen
Assicurarsi di selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di
capelli. Quando si utilizza la piastra per la prima volta, selezionare una
temperatura bassa.
=RUJGDWXHHQWHPSHUDWXXUVWDQGNLHVWGLHELMXZKDDUSDVW.LHVDOWLMG
een lage temperatuurstand wanneer u de straightener voor het eerst
gebruikt.
Tipo di capelli
,PSRVWD]LRQHGHOODWHPSHUDWXUD
Haartype
7HPSHUDWXXUVWDQG
,VSLGLULFFLGLIÀFLOLGDOLVFLDUH
Media-alta (impostazione 4 e
superiore)
6WXJNUXOOHQGPRHLOLMNWH
ontkrullen
Gemiddeld tot hoog (stand 4 en
hoger)
Sottili, consistenza media,
leggermente mossi
Bassa-media (impostazioni 4-5)
)LMQOLFKWNUXOOHQGRIJROYHQG
Laag tot gemiddeld (stand 4-5)
Chiari, biondi, schiariti o tinti
Bassa (inferiore a 4)
Lichtgetint, blond, gebleekt of
gekleurd
Laag (lager dan 4)
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
per accendere l’apparecchio.
2 Impostare l’interruttore on/off ( ) su
» La spia a LED ( ) si illumina e inizia a lampeggiare.
3 Ruotare la manopola del reostato ( ) per selezionare
un’impostazione adatta al proprio tipo di capelli.
» 'RSRVHFRQGLO·DSSDUHFFKLRVLqULVFDOGDWRHLO/('YHUGH
ULPDQHDFFHVRFRQOXFHÀVVD
» La funzione di ionizzazione si attiva all’accensione dell’apparecchio.
Questa funzione dona ulteriore lucentezza ai capelli e riduce
O·HIIHWWRFUHVSR4XDQGRODIXQ]LRQHYLHQHDWWLYDWDqSRVVLELOH
avvertire un particolare odore accompagnato da un ronzio. Si
tratta di un fenomeno normale causato dalla generazione di ioni.
4 Spostare il dispositivo di blocco ( ) per sbloccare l’apparecchio.
5 Pettinare i capelli, quindi prendere una ciocca da lisciare non più
grande di 5 cm.
6 Posizionarla tra le piastre ( ) e unire le impugnature.
7 Far scorrere la piastra per capelli lungo i capelli con un unico
movimento (max. 5 secondi) dalla radice alle punte, senza fermarsi
per evitare il surriscaldamento delle piastre.
‡ Per arricciare solo le punte, ruotare la piastra per capelli di mezzo
JLURYHUVRO·LQWHUQRRYHUVRO·HVWHUQRTXDQGRVLqLQSURVVLPLWj
delle punte stesse. Mantenere la piastra per capelli in posizione
per 2-3 secondi quindi aprirla.
8 Per lisciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 5 a 7.
Nota: l’apparecchio dispone della funzione di spegnimento
automatico. Dopo 60 minuti, l’apparecchio si spegne automaticamente.
L’apparecchio può essere riavviato impostando l’interruttore ON/OFF
su
e quindi nuovamente su .
Dopo l’uso:
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 3RVL]LRQDUORVXXQDVXSHUÀFLHWHUPRUHVLVWHQWHÀQRDTXDQGRQRQq
completamente freddo.
3 Pulire l’apparecchio e le piastre per lisciare i capelli con un panno
umido.
4 Bloccare le piastre per lisciare ( ) chiudendo i bracci e facendo
scorrere il blocco di chiusura in avanti.
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre
O·DSSDUHFFKLRqDQFKHSRVVLELOHDSSHQGHUORWUDPLWHO·DSSRVLWRDQHOOR
( ).
3
Garanzia e assistenza
Per eventuali informazioni ad esempio per la sostituzione di un
accessorio o in caso di problemi, visitare il sito Web Philips all’indirizzo
www.philips.com/support oppure contattare l’assistenza clienti Philips
GHOSURSULRSDHVH,OQXPHURGLWHOHIRQRqQHOO·RSXVFRORGHOODJDUDQ]LD
LQWHUQD]LRQDOH6HQHOSURSULRSDHVHQRQqSUHVHQWHDOFXQFHQWURGL
assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
1 Steek de stekker in een stopcontact.
om het apparaat in te
2 Zet de aan/uitschakelaar ( ) op
schakelen.
» De LED ( ) licht op en gaat knipperen.
3 Draai het reostaatwiel ( ) om een temperatuurstand te kiezen die
ELMXZKDDUSDVW
» 1DVHFRQGHQLVKHWDSSDUDDWRSJHZDUPGHQEOLMIWGHJURHQH
LED branden zonder te knipperen.
» De ionenfunctie wordt geactiveerd wanneer het apparaat
wordt ingeschakeld. De functie geeft extra glans en vermindert
pluizigheid. Wanneer de functie is ingeschakeld, kunt u een
speciale geur ruiken en een sissend geluid horen. Dit is
normaal en wordt veroorzaakt door de ionen die het apparaat
produceert.
4 Schuif de ontgrendeling ( ) in de desbetreffende positie om het
apparaat te ontgrendelen.
5 Kam uw haar en pak een lok van maximaal 5 cm breed.
6 Plaats de lok tussen de ontkrulplaten ( HQNQLMSGHKDQGJUHSHQ
samen.
7 %HJLQELMGHZRUWHOHQWUHNGHVWUDLJKWHQHULQppQEHZHJLQJODQJV
de lok naar beneden (maximaal 5 seconden) vanaf de wortels naar
GHSXQWHQ2PRYHUYHUKLWWLQJWHYRRUNRPHQGLHQWXWLMGHQVGH]H
beweging niet te stoppen.
‡ $OVXVODJHQZLOWPDNHQGUDDLGHVWUDLJKWHQHUGDQELMKHWHLQGH
van de haarlok een halve slag naar binnen (of buiten). Houd de
straightener 2 tot 3 seconden in deze positie en laat vervolgens
de lok los.
8 Herhaal stap 5 t/m 7 om de rest van het haar te ontkrullen.
2SPHUNLQJ: het apparaat is voorzien van een automatische
uitschakelfunctie. Na 60 minuten wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld. U kunt het apparaat opnieuw inschakelen door de aan/
uitknop naar en vervolgens weer naar
te schuiven.
Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is
afgekoeld.
3 Maak het apparaat en de ontkrulplaten schoon met een vochtige
doek.
4 Vergrendel de ontkrulplaten ( ) door de armen te sluiten en de
vergrendeling naar voren te schuiven.
5 %HUJKHWDSSDUDDWRSHHQYHLOLJHGURJHHQVWRIYULMHSODDWVRS8NXQW
het apparaat ook aan het ophangoog ( ) hangen.
3
Garantie en service
$OVXLQIRUPDWLHQRGLJKHEWELMYRYHUKHWYHUYDQJHQYDQHHQKXOSVWXN
of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.
philips.com/support) of neem contact met het Philips Customer Care
Centre in uw land op. Het telefoonnummer vindt u in het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is,
ga dan naar uw Philips-dealer.
» LED-lampen ( ) lyser og begynner å blinke.
3 9ULSnUHRVWDWKMXOHW ) for å velge en passende temperaturinnstilling
for håret ditt.
» Etter 60 sekunder er apparatet oppvarmet, og den grønne LEDlampen lyser uten å blinke.
» ,RQHIXQNVMRQHQDNWLYHUHVQnUDSSDUDWHWHUVOnWWSn)XQNVMRQHQJLU
HNVWUDJODQVRJUHGXVHUHUNUXVLQJ1nUIXQNVMRQHQHUSnNDQGX
NMHQQHHQVSHVLHOOOXNWRJK¡UHHQNQLWUHO\G'HWHUQRUPDOWRJ
kommer fra ionene som genereres.
4 Skyv lukkelåsen ( ) for å låse opp apparatet.
5 Kam håret, og ta en del som skal rettes, som ikke er bredere enn
5 cm.
6 Plasser den mellom retteplatene ( ), og trykk håndtakene sammen.
7 Dra rettetangen nedover håret uten å stoppe opp
(maks. 5 sekunder) fra rot til tupp, uten å stoppe for å unngå
overoppheting.
‡ Hvis du vil lage vipper, vrir du rettetangen en halvsirkel innover (eller
utover) når du har kommet til hårtuppene. Hold rettetangen i den
stillingen i to til tre sekunder, og slipp deretter opp.
8 1nUGXVNDOUHWWHUHVWHQDYKnUHWJMHQWDUGXWULQQWLO
Merk$SSDUDWHWHUXWVW\UWPHGHQIXQNVMRQIRUDXWRPDWLVNDYVOnLQJ
Etter 60 minutter slår apparatet seg automatisk av. Du kan starte
apparatet på nytt ved å skyve av/på-bryteren til og deretter til
LJMHQ
Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 3ODVVHUGHWSnHWYDUPHEHVWDQGLJXQGHUODJWLOGHWHUDYNM¡OW
3 5HQJM¡UDSSDUDWHWRJUHWWHSODWHQHPHGHQIXNWLJNOXW
4 Lås retteplatene ( ) ved å lukke armene og skyve lukkelåsen
forover.
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge
det i hengeløkken ( ).
3
Garanti og service
+YLVGXWUHQJHULQIRUPDVMRQIHNVRPXWVNLIWLQJDYWLOEHK¡UHOOHU
hvis det har oppstått problemer, kan du gå til www.philips.com/
VXSSRUWHOOHUNRQWDNWH3KLOLSV·NXQGHVW¡WWHGHUGXERU'XÀQQHU
telefonnummeret i garantiheftet. Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte
der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
3DUDEpQVSHODFRPSUDGRVHXSURGXWRHEHPYLQGRj3KLOLSV3DUDWLUDU
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu
produto em: www.philips.com/welcome.
,PSRUWDQWH
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il
prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto
simile al rivenditore.
(OHNWURPDJQHWLVFKHYHOGHQ(09
Fint, middels tykt eller litt
bølgete hår
Lav til middels (innstilling 4–5)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Lyst, blondt, bleket eller farget hår Lav (under 4)
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
2 Skyv av/på-bryteren ( ) til
for å slå på apparatet.
6
7
8 Para alisar o restante do cabelo, repita as etapas de 5 a 7.
Nota: RDSDUHOKRpHTXLSDGRFRPXPDIXQomRGHGHVOLJDPHQWR
automático. Depois de 1 hora, o aparelho desliga automaticamente.
Você pode religar o aparelho apertando o botão liga/desliga para
novamente.
e para
Após o uso:
1 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
2 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
3 Limpe o aparelho e as placas alisadoras com um pano úmido.
4 Trave as pranchas alisadoras ( ) fechando as chapas e deslizando a
trava para frente.
5 Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira. Você
WDPEpPSRGHSHQGXUiORSHODDUJROD ).
*DUDQWLDHDVVLVWrQFLDWpFQLFD
3DUDREWHULQIRUPDo}HVSRUH[HPSORVREUHDWURFDGHXPDFHVVyULRRX
em caso de problemas, acesse o site da Philips em
www.philips.com/support ou entre em contato com o Atendimento
ao Cliente Philips em seu país. O número de telefone se encontra no
folheto da garantia mundial. Se não existir uma Central de Atendimento
DR&OLHQWHQRVHXSDtVGLULMDVHDXPUHSUHVHQWDQWHORFDOGD3KLOLSV
Svenska
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
Philips support.
1
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
spara den för framtida bruk.
3 Gire o botão reostato ( ) para selecionar a temperatura adequada
para seu cabelo.
» Após 1 minuto, o aparelho esquenta e o LED verde permanece
aceso sem piscar.
» $IXQomRGHFRQGLFLRQDPHQWRL{QLFRpDWLYDGDTXDQGRR
DSDUHOKRpOLJDGR(ODGiDRVFDEHORVXPEULOKRH[WUDHUHGX]
3
Garanti och service
För information om t.ex. byte av tillbehör eller om du har ett
problem kan du gå till Philips webbplats på www.philips.com/support
HOOHUNRQWDNWD3KLOLSV.XQGWMlQVWLGLWWODQG7HOHIRQQXPUHWÀQQVL
JDUDQWLEURVFK\UHQ2PGHWLQWHÀQQVQnJRQNXQGWMlQVWLGLWWODQGNDQGX
YlQGDGLJWLOOGLQORNDOD3KLOLSVnWHUI|UVlOMDUH
7UNoH
%XUQVDW×QDOG×Ě×Q×]LoLQWHEULNOHU3KLOLSV·HKRŕJHOGLQL]
3KLOLSVWDUDI×QGDQYHULOHQGHVWHNWHQWDPRODUDN\DUDUODQDELOPHNLoLQ
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHDGUHVLQGHQUQND\G×Q×]×\DSW×U×Q
gQHPOL
&LKD]×NXOODQPDGDQ|QFHEXNXOODQ×PN×ODYX]XQXGLNNDWOHRNX\XQYHGDKD
VRQUD\HQLGHQEDŕYXUPDNLoLQVDNOD\×Q
8<$5,%XFLKD]×VX\DN×Q×QGD
NXOODQPD\×Q
‡ <DN×QGDVXEXOXQPDV×FLKD]NDSDO×ELOH
ROVDWHKOLNHROXŕWXUDFDĚ×QGDQFLKD]×
EDQ\RGDNXOODQG×NWDQVRQUDÀŕLQL
prizden çekin.
‡ 8<$5,%XFLKD]×EDQ\RNYHWOHULQLQ
GXŕODU×QODYDERODU×QYHVX\OD
GROXEDŕNDNDSODU×Q\DN×Q×QGD
oDO×ŕW×UPD\×Q
‡ .XOODQ×PGDQVRQUDFLKD]×QÀŕLQLPXWODND
çekin.
‡ &LKD]×QHOHNWULNNDEORVXKDVDUO×\VD
ELUWHKOLNHROXŕWXUPDV×Q×|QOHPHN
LoLQPXWODND3KLOLSV·LQ\HWNLYHUGLĚLELU
VHUYLVPHUNH]LYH\DEHQ]HUŕHNLOGH
\HWNLOHQGLULOPLŕNLŕLOHUWDUDI×QGDQ
GHĚLŕWLULOPHVLQLVDĚOD\×Q
‡ %XFLKD]×Q\Dŕ×Q]HULQGHNL
oRFXNODUYHÀ]LNVHOPRWRU\DGD
]LKLQVHOEHFHULOHULJHOLŕPHPLŕYH\D
ELOJLYHWHFUEHDo×V×QGDQHNVLN
NLŕLOHUWDUDI×QGDQNXOODQ×P×VDGHFHEX
NLŕLOHULQQH]DUHWLQGHQVRUXPOXNLŕLOHULQ
EXOXQPDV×YH\DJYHQOLNXOODQ×P
WDOLPDWODU×Q×QEXNLŕLOHUHVDĚODPDV×YH
RODV×WHKOLNHOHULQDQODW×OPDV×GXUXPXQGD
mümkündür. Çocuklar cihazla
R\QDPDPDO×G×U7HPL]OHPHYHNXOODQ×F×
EDN×P×QH]DUHWHGLOPH\HQoRFXNODUFD
\DS×OPDPDO×G×U
‡ &LKD]×EDĚODPDGDQ|QFHFLKD]
]HULQGHEHOLUWLOHQJHULOLPGHĚHULQLQ
\HUHOŕHEHNHJHULOLPL\OHD\×Q×
ROGXĚXQGDQHPLQROXQ
‡ &LKD]×EXN×ODYX]GDDo×NODQDQG×ŕ×QGD
ELUDPDoLoLQNXOODQPD\×Q
‡ &LKD]JFHEDĚODQG×Ě×QGDKLoELU
]DPDQJ|]HWLPVL]E×UDNPD\×Q
‡ %DŕNDUHWLFLOHUHDLWRODQYH\D3KLOLSV
WDUDI×QGDQ|]HOOLNOHWDYVL\HHGLOPH\HQ
DNVHVXDUYHSDUoDODU×NHVLQOLNOH
NXOODQPD\×Q%XWUDNVHVXDUYH\DSDUoD
NXOODQ×UVDQ×]JDUDQWLQL]JHoHUOLOLĚLQL
yitirir.
‡ (OHNWULNNDEORVXQXFLKD]×QHWUDI×QD
VDUPD\×Q
‡ &LKD]×NDOG×UPDGDQ|QFHVRĚXPDV×Q×
bekleyin.
‡ &LKD]Dŕ×U×GHUHFHGHV×FDNROGXĚXQGDQ
NXOODQ×UNHQoRNGLNNDWOLROXQ'LĚHU
SDUoDODUV×FDNROGXĚXQGDQVDGHFH
VDS×QGDQWXWXQYHFLOWOHWHPDV×Q×
engelleyin.
‡ &LKD]×PXWODND×V×\DGD\DQ×NO×G]ELU
\]H\]HULQGHVWDQG×QD\HUOHŕWLULQ
6×FDN×V×WPDSODNDODU×NHVLQOLNOH\]H\OH
YH\DGLĚHUDOHYDODELOLUPDO]HPHOHUOH
temas etmemelidir.
‡ (OHNWULNNDEORVXQXQFLKD]×Q×V×QDQ
E|OPOHULQHGHĚPHVLQL|QOH\LQ
‡ &LKD]×oDO×ŕ×UNHQ\DQ×F×PDGGHOHUGHQ
uzak tutun.
‡ &LKD]V×FDNNHQ]HULQLKDYOXYH\DEH]
JLELNXPDŕODUOD|UWPH\LQ
‡ &LKD]×VDGHFHNXUXVDoWDNXOODQ×Q
&LKD]××VODNHOOHoDO×ŕW×UPD\×Q
‡ ,V×WPDSODNDODU×Q×WHPL]WXWXQYHLoLQH
WR]XQYHNUHPVSUH\M|OHJLELVDo
ŕHNLOOHQGLUPHUQOHULQLQJLUPHVLQL
|QOH\LQ&LKD]×NHVLQOLNOHŕHNLOOHQGLUPH
UQOHUL\OHELUOLNWHNXOODQPD\×Q
‡ ,V×WPDSODNDODUׁ]HULQGHNDSODPD
bulunur. Bu kaplama zaman içinde
\DYDŕoD\×SUDQDELOLU$QFDNEXGXUXP
FLKD]×QSHUIRUPDQV×Q×HWNLOHPH]
‡ &LKD]ER\DO×VDoODULoLQNXOODQ×OG×Ě×QGD
×V×WPDSODNDODU×OHNHOHQHELOLU3HUXN
üzerinde kullanmadan önce mutlaka
SHUXNVDW×F×V×QDGDQ×ŕ×Q
‡ &LKD]×NRQWUROYH\DRQDU×PLoLQPXWODND
yetkili bir Philips servis merkezine
J|QGHULQ2QDU×P×Q\HWNLOLROPD\DQ
NLŕLOHUFH\DS×OPDV×NXOODQ×F×LoLQoRN
tehlikeli durumlara yol açabilir.
‡ (OHNWULNoDUSPDV×ULVNLEXOXQGXĚXQGDQ
Do×NO×NODUDPHWDOFLVLPOHUVRNPD\×Q
‡ .XOODQG×NWDQVRQUDJoNDEORVXQX
oHNPH\LQ&LKD]×SUL]GHQoHNHUNHQ
PXWODNDÀŕWHQWXWDUDNoHNLQ
‡
‡ ी.݃ķӤ႓ᅿඛฅ؇ᅆܴc
AMARAN: Jangan gunakan perkakas
ini berhampiran dengan tab
ઇᅆcྃਫ਼ఋࡩ౥๒౸୚‫ܚ‬
mandi, pancur air, sinki atau
य඲ᄊ҉౸॰d
bekas lain yang mengandungi
‡ ඲ᄊࠌརңлྑԣస؇Ԏ໊d
air.
‡ ത޶‫ت‬ᅙྮ็ࠬĩ༛ҧ୉༔ྤĩң
‡ Cabut plag perkakas setiap kali selepas
ဘᄐ‫ੈۈ‬౗c‫ੈۈ‬౗ී೥؇‫۽‬རሱ
digunakan.
࿱ࡩਭฝ؇ቧሑഈᅖਁ‫࠲ݙ‬d
‡ Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti
‡ ҉ԣసසߨᄐแࡩႽ൪யએ؇‫ښ‬
diganti oleh Philips, pusat servis yang
ໂႽࢅሌບӤࣔ೨c‫ܭ‬আࡩ़ඌ൪
dibenarkan oleh Philips ataupun pihak
ᄗᇒКࡩ೮‫ޓྯڥ‬ाၴߦላද؇ഈ
lain seumpamanya yang layak bagi
ම඲ᄊĩ‫׮‬ಏຖවᄗഈ‫ٵ‬๒ମ඲ᄊ
mengelakkan bahaya.
҉ԣసफ࿽ࢵٞࡩሙ‫׿‬ĩႽ೴Ѯ๒
‡ Perkakas ini boleh digunakan oleh
ମП೨඲ᄊĩӋಱഀ๒ମ୞фྯ‫ޓ‬
kanak-kanak berumur 8 tahun dan
؇༔޿dӤ؆ഀ‫ښ‬ໂ໹෺҉ԣసd
ke atas dan orang yang kurang
Ӥ႓ഀ‫ښ‬ໂᅿཏഈࢵٞ؇ೈ৥ྑफ
NHXSD\DDQÀ]LNDOGHULDDWDXPHQWDO
࿽ೄओߦѮႃd
atau kekurangan pengalaman dan
‡ ੗आԣసሏಏĩೊ೴Ѯԣస൪ҵභ
SHQJHWDKXDQMLNDPHUHNDGLEHUL
؇‫ت‬၄ᄲ‫ت؛״‬ᅙ‫ت‬၄ྯ‫ۺ‬d
pengawasan dan arahan berkaitan
‡ ೊཡࣞ҉ԣసᄊᄡ҉ාԊሱฌ୞Ⴝ
penggunaan perkakas secara selamat
໵؇ഋߧ౥๓ᄊ໑d
dan memahami bahaya yang mungkin
‡ ‫״‬ԣస੗आ੶‫ت‬ᅙඪĩಯཡഀ౥ཏ
berlaku. Kanak-kanak tidak seharusnya
ഈণ‫ޗ‬d
bermain dengan perkakas ini.
‡
Pembersihan dan penyenggaraan tidak
ಯཡ඲ᄊᄐ౥๓ሧᆑ൧ඕԣ؇ĩࡩ
sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak
༥ा‫ੈۈ‬౗ຍһ໙࣋؇ഋߧ‫࣓ܚ‬
tanpa pengawasan.
ࡩӨ࣓dത޶඲ᄊְਭ‫ࡩ࣓ܚ‬Ө
‡ Sebelum anda menyambungkan
࣓ĩி؇Ѯဋࣞච࿔d
perkakas ini, pastikan voltan yang
‡ ಯཡࣞ‫ت‬ᅙྮԡഃᅿԣస൪d
dinyatakan pada perkakas selaras
‡ ‫ע‬ԣస໽೨਱ೱࠌᅾ‫ۄ׋‬d
dengan voltan kuasa tempatan anda.
‡ ᄐᄡԣసࡘߵກĩೊᅿ඲ᄊඪ‫ࢨځ‬
‡ Jangan gunakan perkakas untuk
ቡ჋dሜ஡ཆበාӅĩმ༛౥๒
VHEDUDQJWXMXDQODLQVHODLQGDULSDGD
Ө༬ࡘߵກĩӋಱҧ୉ᄲథ۳
yang diterangkan dalam buku panduan
आ֊d
ini.
‡ ඵሶࣞ҉ԣస‫ۄ‬ሤᅿ‫ݑ‬അ؇ా༹Ҹ
‡ Apabila perkakas telah disambungkan
୍൪dഅࢨഅђӤ؆आ֊Ҹ୍ࡩ
NHSDGDNXDVDMDQJDQVHNDOLNDOL
౥๒স೹ӭ੺d
dibiarkan tanpa diawasi.
‡ Ӥ႓඲‫ت‬ᅙྮआ֊‫؀‬ԣస؇ኅഅ
‡ Jangan sekali-kali gunakan sebarang
Ө‫ە‬d
perkakas atau bahagian dari mana‡ ത޶ԣసႺ‫ח‬ঙĩೊ඲ԣసᅛਸჀ
mana pengilang atau yang tidak
disyorkan secara khusus oleh Philips.
೹འບߦӭ੺d
‡ ‫״‬ԣసүഅඪಯཡ܏‫ܤ‬ഋߧའస
Jika anda menggunakan aksesori atau
EDKDJLDQ\DQJVHGHPLNLDQMDPLQDQ
ĥത଒ठࡩႫ‫۽‬Ħd
DQGDPHQMDGLWLGDNVDK
‡ ԣసሜ஡ᄊᄡ‫ܦ‬؇໊‫ڡ‬dಯཡᄊ
‡ Jangan lilit kord sesalur mengelilingi
ඣාԂ኶҉ԣసd
perkakas.
‡ Ѯ՝ࢨഅђओौཏՅಱ༥ᆶ൪‫ى‬࿺
‡ 7XQJJXVHKLQJJDSHUNDNDVVHMXN
ԣసĥത୫ถc‫ى‬࿺ఊ࢖ߦ
sebelum menyimpannya.
‫࣭ڡ‬Ħdಯཡࣞ҉ԣసᄲ‫ى‬࿺ԣస
‡ Beri perhatian penuh semasa
औߨ඲ᄊd
menggunakan perkakas kerana ia
‡ ࢨഅђ൪໒ᄗ໒Ԍdְ໒Ԍস஡
EROHKPHQMDGLVDQJDWSDQDV3HJDQJ
ࡘ฽ኄඪࢹ؇໙Ⴏଆଆ୪็d‫׮‬
SHPHJDQJVDKDMDNHUDQDEDKDJLDQODLQ
වĩᇥӋӤჷྻԣస؇ခ஡d
panas dan elakkan dari bersentuhan
‡ ࣞԣసᄊᄡ೻޸െ؇໊‫ڡ‬ඪĩࢨഅ
dengan kulit anda.
‡ Sentiasa letakkan perkakas dengan
ђস஡ࡘ೻൪ၠെdࣞԣసᄊᄡ
diriannya di atas permukaan rata yang
ࢮ‫ڡ‬ሏಏĩརңྗኈ်౥ा࿉൧d
‡ ԣసሜ஡ฤ‫ੈۈ؀‬౗ී೥؇‫۽‬རሱ
tahan panas dan stabil . Plat pemanas
yang panas ini hendaklah tidak sekali࿱ࣁဋdᄐӤߨ‫ݎ‬ഈᅖफ࿽ဋ਺
kali menyentuh permukaan atau bahan
স஡ࣞᄊࠞሤᄡࢀ٩༔ྤ؇ॄ‫؛‬d
mudah terbakar yang lain.
‡ ಯཡࣞण෭འບԎനঙ৉ሱĩႽ୉
‡ Jauhkan kord sesalur kuasa dari
֊‫ت‬d
tersentuh pada bahagian panas
‡ ඲ᄊࠌೊཡ৺Խ‫ت‬ᅙྮdлྑԣస
perkakas.
Ԏ໊ඪĩೊཆधԎ໊d
‡ -DXKNDQSHUNDNDVGDULSDGDREMHNGDQ
bahan yang mudah terbakar apabila ia ‫׌‬Ռӊ(0)
dihidupkan.
҉‫ੈۈ‬౗ԣస‫ߨۺ‬๐ᄗᄗ‫ޓ‬Ѵિᄡ‫֪ت‬Ԩ؇සᄊҵቻߦ‫ޡڧ‬d
‡ Jangan sekali-kali tutup perkakas
dengan apa-apa (contohnya tuala atau ߐࣦ
ְ‫ߞۺ‬Ҹභ҉ԣసӤ஡ᄲႤѐ؇ඕࡥ৹࡯Ⴄ຿౻ሤ
kain) apabila ia panas.
(2012/19/EU)dೊኰးி๐ᅿ؇޵ࢧ‫؛‬೗‫ޓ‬ᄡ‫ە‬ਭ෎ࢄ‫ت‬
‡ Gunakan perkakas hanya pada rambut
ኒߦ‫ت‬౹ԣస؇‫ޡ‬ᆗdሀ೴౻ሤࣞᄗቛᄡҧ୉‫ߦॄ࠮ٵ‬ഈ
yang kering. Jangan kendalikan perkakas ਭࣔতᆑՐ‫୍ܗ‬ჷྻd
dengan tangan yang basah.
জᆴ๬‫ك‬
‡ Pastikan plat pemanas sentiasa bersih
೴Ѯာᆖසߨி‫ڡ‬ራ؇༳٩ඃ‫ى‬d ැֳ඲ᄊሒ‫ڡ‬౸ඪჭඵሶာ
dan bebas daripada habuk dan produk ᆖؐ༳ඃ‫ى‬d
pendandan seperti mus, semburan
‫ك‬ᇍ৏ྜ
໕؋ഥ‫׫‬
dan gel. Jangan gunakan perkakas
ֻԃĩ‫ॾם‬ĩߵ஖৺ሒ
ሱ‫ܼ؀‬ĥ4 ‫ࢅ׸‬Ⴝ൪Ħ
ྚ྇ĩሱခ‫ڡ‬ራࡩ૝ॾ
ؐ‫؀‬ሱĥ4-5 ‫׸‬Ħ
ini bersama-sama dengan produk
ф‫ڡ‬cण‫ڡ‬cा޸రфࡩᇢ೻޸െ
ؐĥ4 ‫׸‬ႽྑĦ
pendandan.
؇໊‫ڡ‬
‡ Plat pemanas mempunyai salutan.
1 ࣞԎ໊੗आሢ‫ت‬ᅙԎኸd
Salutan ini mungkin akan haus
Ⴝ‫ח‬ঙԣసd
2 ࣞ‫ت‬ᅙঙ/‫ࠣ ) ( ޓ‬ሢ
» LED ( ) ሙභ؉੬౱Ӌঙඵ൜ฏd
perlahan-lahan dari masa ke semasa.
3 ቩِসү‫ت‬ኧ౸ӏ૟ ( ) ာᆖසߨி‫ڡ‬ራ؇༳٩ඃ‫ى‬d
%DJDLPDQDSXQLQLWLGDNPHQMHMDVNDQ
» 60 ୒ሏࠌĩԣసࢨഅ໽Րĩְඪ૕െ LED ሙභ؉ࣞѮ՝੬
౱‫ڙ‬Ӥᅾ൜ฏd
prestasi perkakas.
» ‫ܗ‬ਸኒ‫ݡ‬஡ࣞᅿԣస౵ِሏඪࡹࡥdְ‫ݡ‬஡সઙတ‫ࢨݙڡ‬
‡ Jika perkakas digunakan pada rambut
൜੬cชࠣd‫ܗ‬ਸኒ‫ݡ‬஡‫ח‬ঙඪĩস஡ࡘ‫ڡ‬սႤሷຍෛ؇
౹༧ߦᕿᕿ؇ᆐოĩᇥවሀԪྥ࿂ĩᄐ๐ԣඕ؇‫ܗ‬ਸኒ‫׿‬
yang dirawat warna, plat pemanas
ሣd
PXQJNLQPHQMDGLNRWRU6HEHOXP
4 ِࠣ๏৊ ( ) ࣞԣసक๏d
5 ේ਺໊‫ڡ‬ĩೞႤᡗড়٩ӤԳ޸ 5 ਲା؇໊‫ڡ‬फ࿽৺ሒd
menggunakannya pada rambut
6 ໊ࣞ‫ڡ‬ሤᄡሒ‫ࢥڡ‬ђ ( ) ሏࢹĩ೸ࠌࣞාӅСબd
SDOVXVHQWLDVDODKPHUXMXNNHSDGD
7 ָ‫ݖڡ‬ሢ‫ڡ‬൭ĩࣞሒ‫ڡ‬౸ชኄ໊‫ڡ‬༌ྑ৺ĥӤ႓Գ޸
5 ୒ሴĦĩِ኶႓ઢ԰ĩӤ႓ຶ‫ٺ‬ĩႽ୉޸അኅ൦໊‫ڡ‬d
pengedarnya.
‡
႓ሧ኶‫ڡ‬൭ᆑ࿺ĩೊᅿሒ‫ڡ‬౸‫ڡה؀‬൭ඪĩ࿁டԉ
‡ Kembalikan perkakas ke pusat servis
ĥࡩ໵ԉĦॾјೣdࣞሒ‫ڡ‬౸Ѯ՝‫ܠ‬ኊ඿ 2 ሢ 3 ୒ሴĩ೸
ࠌภঙd
yang dibenarkan oleh Philips setiap
8 ႓৺ሒ໊‫ڡ‬؇౥ᄧӨ‫ە‬ĩሹܑӦ቉ 5 ሢ 7 ࢉসd
kali anda hendak mendapatkan
ሃńᅿ඲ᄊ౛ࢹĩത޶Գ޸ 60 ‫ە‬ሴଢᄗ‫غ‬ऍসү‫ت‬ኧ౸ӏ૟ĩ
ԣసࣞናِफന‫ࡱע‬୨බĩ຿ඪ LED ሙභ؉ཷୗdԣసসົ޸ࣞ
pemeriksaan atau pembaikan.
ON/OFF ঙ‫ ؀ࠣޓ‬ĩ೸ࠌᅾࠣ‫ ؀‬ĩָ‫ࡱע‬୨බሹ࿯౵ِd
Pembaikan oleh orang yang tidak
ൔႬޮķ
berkelayakan boleh menyebabkan
1 ‫ޓ‬ҠԣసӋлྑ‫ت‬ᅙԎ໊d
2 ࣞԣసሤᄡ‫ݑ‬അҸ୍൪ĩሒሢ౥਱ೱd
situasi yang amat berbahaya kepada
3 ᄊඣӥೄओ҉ԣసߦሒ‫ࢥڡ‬ђd
pengguna.
4 ߨ൪ђҦӋ࿁ಏِࠣ๏৊๏‫ى‬ሒ‫ࢥڡ‬ђ ( )d
‡ -DQJDQPDVXNNDQREMHNORJDPNH
5 ࣞԣస‫ۄ׋‬ᅿП೨c‫ܦ‬ᆔcೄओ؇༬ሤdிႛসႽ඲ᄊ‫࠮ލ‬
( ) ࣞԣస‫ލ‬౱‫ۄ׋‬d
dalam bukaan untuk mengelakkan
3
Аྭე‫ڟ‬༄
NHMXWDQHOHNWULN
‡ Jangan tarik kord kuasa selepas
ത޶ிပ႓੶कᄗ‫ޓ‬࿲ཱĥത‫࣓ܚ࠲ݙ‬؇ྯ‫ޓ‬࿲ཱĦࡩᄗഋߧႲ
༻ĩೊ‫ੈۈ༻ۂ‬౗་ᇁ www.philips.com/supportdிႛসႽᄲி๐
menggunakannya. Pegang plag setiap
ᅿ޵ࢧ/‫؛‬೗؇‫ੈۈ‬౗়ࠞ‫۽‬རሱ࿱੕྄dসᅿ೨೑Ѯဋগሱᇕ‫؀‬
౥‫૴ߞࠧت‬dത޶ி๐ᅿ؇޵ࢧ/‫؛‬೗ଢᄗ‫ੈۈ‬౗়ࠞ‫۽‬རሱ࿱ĩ
kali anda mencabut plag perkakas.
‡
VARNING: Använd inte den här
apparaten nära vatten.
‡ Om du använder apparaten i ett
badrum måste du dra ut kontakten
efter användning. Närhet till vatten
utgör en fara, även när apparaten är
avstängd.
‡ VARNING: Använd inte
apparaten i närheten av
badkar, duschar, behållare eller
kärl som innehåller vatten.
‡ Dra alltid ut nätsladden efter
användning.
‡ Om nätsladden är skadad måste den
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud eller
liknande behöriga personer för att
undvika olyckor.
‡ Den här apparaten kan användas av
barn från 8 års ålder, personer med
olika funktionshinder samt av personer
som inte har kunskap om apparaten
såvida det sker under tillsyn eller om
de har informerats om hur apparaten
används på ett säkert sätt och de
eventuella medförda riskerna. Barn ska
inte leka med apparaten. Barn får inte
rengöra eller underhålla apparaten
utan överinseende av en vuxen.
‡ Innan du ansluter apparaten
kontrollerar du att spänningen som
anges på apparaten motsvarar den
lokala nätspänningen.
‡ Använd inte apparaten för något annat
ändamål än vad som beskrivs i den här
användarhandboken.
‡ Lämna aldrig apparaten obevakad när
den är ansluten till elnätet.
‡ Använd aldrig tillbehör eller delar från
andra tillverkare, eller delar som inte
uttryckligen har rekommenderats
av Philips. Om du använder sådana
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
‡ Linda inte nätsladden runt apparaten.
‡ Vänta tills apparaten har svalnat innan
du lägger undan den.
‡ Var försiktig när du använder
apparaten, eftersom den kan vara
mycket varm. Håll endast i handtaget
eftersom andra delar är varma, och
undvik kontakt med huden.
‡ Ställ alltid apparaten i stativet på en
värmetålig, stabil och plan yta. De heta
värmeplattorna ska aldrig beröra ytan
eller annat brännbart material.
‡ Undvik att nätsladden kommer i
kontakt med apparatens varma delar.
‡ Håll apparaten borta från brandfarliga
föremål och material när den är
påslagen.
‡ Täck aldrig över apparaten med något
(t.ex. en handduk) när den är varm.
‡ Apparaten får endast användas på
torrt hår. Använd inte apparaten med
våta händer.
‡ Håll värmeplattorna rena och fria
från damm och stylingprodukter som
KnUVNXPKnUVSUD\RFKKnUJHOp$QYlQG
aldrig apparaten tillsammans med
stylingprodukter.
‡ Värmeplattorna har beläggning.
Beläggningen kan nötas bort efter
längre tids användning. Det påverkar
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
dock inte apparatens prestanda.
(OHNWURPDQ\HWLNDODQODU(0)
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan
‡ Om du använder apparaten på
dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.
%X3KLOLSVFLKD]×HOHNWURPDQ\HWLNDODQODUDPDUX]NDOPD\DLOLŕNLQJHoHUOL
IlUJDWKnUNDQGHWEOLÁlFNDUSn
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
$ODPVHNLWDU
värmeplattorna. Innan du använder
Çevre
Simbol ini bermaksud bahawa produk ini tidak harus dibuang
DSSDUDWHQLNRQVWJMRUWKnUE|UGX
dengan sampah rumah biasa (2012/19/EU). Ikut peraturan
%XVLPJHUQQQRUPDOHYVHODW×NODUODELUOLNWHDW×OPDPDV×
negara anda untuk pengumpulan berasingan produk elektrik
rådfråga hårdistributören.
JHUHNWLĚLDQODP×QDJHOLU(8(OHNWULNOLYHHOHNWURQLN
dan elektronik. Cara membuang yang betul akan membantu
UQOHULQD\U×RODUDNWRSODQPDV×LOHLOJLOLONHQL]LQNXUDOODU×QD
‡ Lämna alltid in apparaten till ett
mencegah akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.
X\XQ(VNLUQOHULQGRĚUXŕHNLOGHDW×OPDV×oHYUHYHLQVDQVDĚO×Ě×
]HULQGHNLROXPVX]HWNLOHUL|QOHPH\H\DUG×PF×ROXU
serviceombud auktoriserat av Philips
0HOXUXVNDQUDPEXWDQGD
för undersökning och reparation.
6Do×Q×]×G]OHŕWLULQ
Pastikan anda memilih tetapan suhu yang sesuai bagi rambut anda.
Reparation som görs av en
Sentiasa pilih tetapan rendah apabila anda menggunakan pelurus buat
6Do×Q×]LoLQX\JXQELUV×FDNO×ND\DU×VHoWLĚLQL]GHQHPLQROXQ6Do
pertama kali.
RNYDOLÀFHUDGSHUVRQNDQLQQHElUD
G]OHŕWLULFLVLQLLONNH]NXOODQ×UNHQPXWODNDGŕNELUV×FDNO×ND\DU×VHoLQ
-HQLV5DPEXW
Tetapan Suhu
en ytterst riskfylld situation för
6Do7LSL
6×FDNO×N$\DU×
Kasar, keriting, susah untuk diluruskan Pertengahan hingga Tinggi
användaren.
(tetapan 4 dan ke atas)
.DO×QWHOOLN×Y×UF×NG]OHŕWLULOPHVL]RU Orta - Yüksek (ayar 4 ve üzeri)
Halus,
tekstur
sederhana
atau
Rendah hingga Pertengahan
īQFHWHOOLQRUPDOYH\D\XPXŕDN
'ŕN2UWDD\DU
‡ För inte in metallföremål i öppningarna
berombak lembut
(tetapan 4-5)
GDOJDO×VDoODU
eftersom det medför risk för elektriska $o×NUHQNOLVDU×UHQJLDo×OP×ŕYH\D 'ŕN·QDOW×
Cerah, perang, diluntur atau dirawat Rendah (di bawah 4)
warna
ER\DO×VDoODU
stötar.
1 Sambungkan plag ke soket bekalan kuasa.
1 )LŕLHOHNWULNSUL]LQHWDN×Q
‡ Dra inte i nätsladden efter användning.
2 Luncurkan suis hidup/mati ( ) ke
untuk menghidupkan perkakas.
konumuna getirin.
2 &LKD]×DoPDNLoLQDoPDNDSDPDGĚPHVLQL )
» Lampu LED ( ) menyala dan mula berkelip-kelip.
Koppla alltid från apparaten genom att
» /('×ŕ×Ě× \DQDUYH\DQ×SV|QPH\HEDŕODU
3 Putar roda reostat ( ) untuk memilih tetapan suhu yang sesuai bagi
3 6Do×Q×]DX\JXQELUV×FDNO×ND\DU×VHoPHNLoLQUHRVWDGĚPHVLQL )
hålla i kontakten.
rambut anda.
‡
AVISO: não utilize este aparelho perto
de água.
‡ Quando o aparelho for utilizado numa
casa-de-banho, desligue-o da corrente
após a utilização, uma vez que a
presença de água apresenta riscos,
mesmo com o aparelho desligado.
‡ AVISO: não utilize este
aparelho perto de banheiras,
chuveiros, lavatórios ou outros
recipientes que contenham
água.
‡ Desligue sempre da corrente após
cada utilização.
‡ 6HRÀRHVWLYHUGDQLÀFDGRGHYHVHU
sempre substituído pela Philips, por
um centro de assistência autorizado
da Philips ou por pessoal devidamente
TXDOLÀFDGRSDUDVHHYLWDUHPVLWXDo}HV
de perigo.
‡ Este aparelho pode ser utilizado
por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas
com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta
de experiência e conhecimento,
FDVRVHMDPVXSHUYLVLRQDGDVRXOKHV
WHQKDPVLGRGDGDVLQVWUXo}HVUHODWLYDV
à utilização segura do aparelho e se
tiverem sido alertadas para os perigos
envolvidos. As crianças não podem
brincar com o aparelho. A limpeza e a
manutenção do utilizador não podem
ser efectuadas por crianças sem
supervisão.
‡ $QWHVGHOLJDURDSDUHOKRFHUWLÀTXHVH
de que a tensão indicada no mesmo
corresponde à tensão do local onde
está a utilizá-lo.
‡ 1mRXWLOL]HRDSDUHOKRSDUDRXWURÀP
que não o descrito neste manual.
‡ Nunca deixe o aparelho sem vigilância
quando estiver ligado à corrente.
‡ Nunca utilize quaisquer acessórios ou
peças de outros fabricantes ou que
D3KLOLSVQmRWHQKDHVSHFLÀFDPHQWH
recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia perderá
a validade.
‡ 1mRHQUROHRÀRGHDOLPHQWDomRj
volta do aparelho.
‡ Aguarde que o aparelho arrefeça
antes de o guardar.
‡ Tenha muito cuidado ao utilizar
o aparelho, pois este pode estar
extremamente quente. Segure apenas
pela pega, visto que as outras peças
estão quentes, e evite o contacto com
a pele.
‡ Coloque sempre o aparelho com o
suporte numa superfície plana, estável
e resistente ao calor. As placas de
aquecimento quentes nunca devem
tocar na superfície nem noutros
PDWHULDLVLQÁDPiYHLV
‡ (YLWHTXHRÀRGHDOLPHQWDomRHQWUH
em contacto com as partes quentes
do aparelho.
‡ Mantenha o aparelho afastado de
REMHFWRVHPDWHULDLVLQÁDPiYHLV
quando estiver ligado.
‡ Nunca cubra o aparelho (p. ex., com
toalhas ou roupa) quando estiver
quente.
‡ Utilize apenas o aparelho sobre
cabelos secos. Não utilize o aparelho
com as mãos molhadas.
‡ Mantenha as placas de aquecimento
limpas e sem pó e produtos de
modelação para o cabelo como
espuma, laca e gel. Nunca utilize
o aparelho em combinação com
produtos de modelação do cabelo.
‡ As placas de aquecimento têm um
revestimento. Este revestimento
poderá desgastar-se com o passar do
tempo. No entanto, isto não afecta o
desempenho do aparelho.
‡ Se o aparelho for utilizado em cabelos
pintados, as placas de aquecimento
SRGHPÀFDUPDQFKDGDV$QWHVGHR
(OHNWURPDJQHWLVNDIlOW(0)
XWLOL]DUHPFDEHORDUWLÀFLDOFRQVXOWH
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
sempre o seu distribuidor.
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
‡ Leve sempre o aparelho a um
Miljö
centro de assistência autorizado da
här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland
3KLOLSVSDUDYHULÀFDomRRXUHSDUDomR Den
KXVKnOOVVRSRUQD(8)|OMGHUHJOHUVRPJlOOHULGLWW
land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
5HSDUDo}HVHIHFWXDGDVSRUSHVVRDV
Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till
QmRTXDOLÀFDGDVSRGHULDPSURYRFDU
DWWI|UKLQGUDQHJDWLYSnYHUNDQSnPLOM|RFKKlOVD
uma situação extremamente perigosa
2
Platta ut håret
para o utilizador.
‡ 1mRLQWURGX]DREMHFWRVPHWiOLFRV
6HWLOODWWGXYlOMHUHQWHPSHUDWXULQVWlOOQLQJVRPlUOlPSOLJI|UGLWWKnU
9lOMDOOWLGHQOnJWHPSHUDWXULQVWlOOQLQJQlUGXDQYlQGHUSODWWnQJHQI|U
nas aberturas para evitar choques
första gången.
HOpFWULFRV
Hårtyp
7HPSHUDWXULQVWlOOQLQJ
‡ Não puxe o cabo de alimentação
7MRFNWORFNLJWVYnUWDWWSODWWDXW Medel till hög
(inställning 4 och högre)
após a utilização. Desligue o aparelho
)LQWQRUPDOWHOOHUPMXNWYnJLJW
Låg till medel (inställning 4-5)
VHJXUDQGRVHPSUHQDÀFKD
/MXVWEORQWEOHNWHOOHUIlUJDW
Låg (under 4)
‡
AVVERTENZA: non utilizzare questo
apparecchio in prossimità di acqua.
Nederlands
‡ Quando l’apparecchio viene usato in
*HIHOLFLWHHUGPHWXZDDQNRRSHQZHONRPELM3KLOLSV5HJLVWUHHUXZ
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
EDJQRVFROOHJDUORGRSRO·XVRSRLFKp
Norsk
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
la vicinanza all’acqua rappresenta un
*UDWXOHUHUPHGNM¡SHWRJYHONRPPHQWLO3KLOLSV+YLVGXYLOGUDIXOOQ\WWH
av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.
1
Belangrijk
ULVFKLRDQFKHTXDQGRLOVLVWHPDq
philips.com/welcome.
spento.
/HHVGH]HJHEUXLNVDDQZLM]LQJ]RUJYXOGLJGRRUYRRUGDWXKHWDSSDUDDW
JDDWJHEUXLNHQ%HZDDUGHJHEUXLNVDDQZLM]LQJRPGH]HLQGLHQQRGLJWH
1
Viktig
‡ AVVERTENZA: non utilizzare
kunnen raadplegen.
questo apparecchio in
‡ WAARSCHUWING: gebruik dit
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
prossimità di vasche da
apparaat niet in de buurt van water.
‡ ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet
bagno, docce, lavandini o altri
‡ Als u het apparaat in de badkamer
i nærheten av vann.
recipienti contenenti acqua.
gebruikt, haal de stekker dan na
‡ Når du bruker apparatet på badet, må
‡ Dopo l’utilizzo, scollegare sempre
JHEUXLNDOWLMGXLWKHWVWRSFRQWDFW
du koble det fra etter bruk. Nærheten
l’apparecchio.
'HQDELMKHLGYDQZDWHUNDQJHYDDU
WLOYDQQXWJM¡UHQULVLNRVHOYQnU
‡ 6HLOFDYRGLDOLPHQWD]LRQHq
opleveren, zelfs als het apparaat is
apparatet er slått av.
danneggiato deve essere sostituito
uitgeschakeld.
‡ ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær
da Philips, da un centro di assistenza
‡ WAARSCHUWING: gebruik dit
EDGHNDUGXVMKnQGYDVNHU
autorizzato Philips o da persone
apparaat niet in de buurt van
eller andre elementer som
TXDOLÀFDWHDOÀQHGLHYLWDUHSRVVLELOL
een bad, douche, wastafel of
inneholder vann.
danni.
DQGHUZDWHUKRXGHQGREMHFW
‡ Koble alltid fra apparatet etter bruk.
‡ Quest’apparecchio può essere usato
‡ +DDOQDJHEUXLNDOWLMGGHVWHNNHUXLW
‡ Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid
da bambini di età superiore agli 8 anni
het stopcontact.
skiftes ut av Philips, et servicesenter
e da persone con capacità mentali,
‡ Indien het netsnoer beschadigd is,
VRPHUJRGNMHQWDY3KLOLSVHOOHU
ÀVLFKHRVHQVRULDOLULGRWWHSULYHGL
moet u het laten vervangen door
OLJQHQGHNYDOLÀVHUWSHUVRQHOOVOLNDW
esperienza o conoscenze adatte a
Philips, een door Philips geautoriseerd
PDQXQQJnUIDUOLJHVLWXDVMRQHU
condizione che tali persone abbiano
servicecentrum of personen met
‡ Dette apparatet kan brukes av barn
ricevuto assistenza o formazione per
YHUJHOLMNEDUHNZDOLÀFDWLHVRPJHYDDUWH
over åtte år og av personer med
utilizzare l’apparecchio in maniera
voorkomen.
nedsatt sanseevne eller fysisk eller
sicura e capiscano i potenziali pericoli ‡
Dit apparaat kan worden gebruikt
SV\NLVNIXQNVMRQVHYQHHOOHUSHUVRQHU
associati a tale uso. Evitare che i
GRRUNLQGHUHQYDQDIMDDUHQ
med manglende erfaring eller
bambini giochino con l’apparecchio. Le
door personen met verminderde
NXQQVNDSGHUVRPGHInULQVWUXNVMRQHU
operazioni di pulizia e manutenzione
OLFKDPHOLMNH]LQWXLJOLMNHRIJHHVWHOLMNH
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn
non devono essere eseguite da
capaciteiten of weinig ervaring en
som sikrer sikker bruk, og hvis de er
bambini senza la supervisione di un
NHQQLVPLWV]LMWRH]LFKWRILQVWUXFWLH
klar over risikoen. Barn skal ikke leke
adulto.
hebben ontvangen aangaande veilig
med apparatet. Barn skal ikke utføre
‡ Prima di collegare l’apparecchio
JHEUXLNYDQKHWDSSDUDDWHQ]LMGH
UHQJM¡ULQJHOOHUYHGOLNHKROGXWHQWLOV\Q
assicurarsi che la tensione indicata
JHYDUHQYDQKHWJHEUXLNEHJULMSHQ
‡ Før du kobler til apparatet, må du
su quest’ultimo corrisponda a quella
Kinderen mogen niet met het apparaat
kontrollere at spenningen som er
locale.
spelen. Reiniging en onderhoud dienen
angitt på apparatet, stemmer med den
‡ Non utilizzare l’apparecchio per scopi
niet zonder toezicht door kinderen te
lokale nettspenningen.
non descritti nel presente manuale.
worden uitgevoerd.
‡ Ikke bruk apparatet til noe annet
‡ 4XDQGRO·DSSDUHFFKLRqFROOHJDWR
‡ Controleer voordat u het apparaat
formål enn det som beskrives i denne
all’alimentazione, non lasciarlo mai
aansluit of het voltage dat op het
veiledningen.
incustodito.
apparaat is aangegeven overeenkomt
‡ Når apparatet er koblet til strømmen,
‡ Non utilizzare mai accessori o parti di
PHWGHSODDWVHOLMNHQHWVSDQQLQJ
må du aldri la det stå uten tilsyn.
altri produttori oppure componenti
‡ Gebruik het apparaat niet voor andere
‡ Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre
QRQFRQVLJOLDWLLQPRGRVSHFLÀFR
doeleinden dan beschreven in deze
produsenter eller som Philips ikke
da Philips. In caso di utilizzo di tali
JHEUXLNVDDQZLM]LQJ
VSHVLÀNWDQEHIDOHU+YLVGXEUXNHUVOLNW
accessori o parti, la garanzia si annulla. ‡ Laat het apparaat nooit zonder
tilbehør eller slike deler, blir garantien
‡ Non attorcigliare il cavo di
toezicht liggen wanneer het is
ugyldig.
alimentazione attorno all’apparecchio.
aangesloten op het stopcontact.
‡ Ikke surr ledningen rundt apparatet.
‡ Lasciare raffreddare l’apparecchio
‡ Gebruik nooit accessoires of
‡ 9HQWWLODSSDUDWHWHUDYNM¡OWI¡UGX
prima di riporlo.
onderdelen van andere fabrikanten of
legger det vekk.
‡ Prestare la massima attenzione
GLHQLHWVSHFLÀHN]LMQDDQEHYROHQGRRU
‡ Vær forsiktig når du bruker apparatet
GXUDQWHO·XVRGHOO·DSSDUHFFKLRSRLFKp
3KLOLSV$OVXGHUJHOLMNHDFFHVVRLUHV
siden det kan være svært varmt. Bare
potrebbe essere estremamente caldo.
of onderdelen gebruikt, vervalt de
hold i håndtaket ettersom andre deler
Utilizzare esclusivamente l’apposita
garantie.
er varme og ikke må tas på.
LPSXJQDWXUDSRLFKpOHDOWUHSDUWLVRQR ‡ Wikkel het netsnoer niet om het
‡ Sett alltid apparatet i stativet på
calde ed evitare il contatto con la
apparaat.
HQYDUPHEHVWDQGLJVWDELORJMHYQ
pelle.
‡ Wacht met opbergen tot het apparaat
RYHUÁDWH'HYDUPHYDUPHSODWHQH
‡ Appoggiare sempre l’apparecchio
is afgekoeld.
PnDOGULNRPPHERUWLRYHUÁDWHQHOOHU
sull’apposito supporto, posizionandolo ‡ :HHV]HHUYRRU]LFKWLJELMJHEUXLNYDQ
annet brennbart materiale.
VXXQDVXSHUÀFLHSLDQDVWDELOHH
KHWDSSDUDDW+HWNDQELM]RQGHUKHHW ‡
Unngå at strømledningen kommer
termoresistente. Le piastre riscaldanti
]LMQ+RXGKHWKDQGYDWDOOHHQYDVW
i kontakt med de varme delene av
QRQGHYRQRPDLWRFFDUHODVXSHUÀFLH
DOVDQGHUHRQGHUGHOHQKHHW]LMQHQ
apparatet.
RDOWURPDWHULDOHLQÀDPPDELOH
YHUPLMGFRQWDFWPHWGHKXLG
‡
‡ Evitare che il cavo di alimentazione
Hold apparatet unna brennbare
‡ 3ODDWVKHWDSSDUDDWDOWLMGPHWGH
JMHQVWDQGHURJEUHQQEDUWPDWHULDOH
entri in contatto con le parti
standaard op een hittebestendige,
når det er slått på.
surriscaldate dell’apparecchio.
stabiele, vlakke ondergrond. Laat de
‡ Ikke dekk apparatet til med noe (for
‡ Tenere l’apparecchio acceso lontano
hete verwarmingsplaten nooit in
eksempel et håndkle eller klesplagg)
GDRJJHWWLHPDWHULDOLLQÀDPPDELOL
contact komen met de ondergrond of
når det er varmt.
‡ Non coprire mai l’apparecchio (ad
met ander brandbaar materiaal.
‡ Apparatet skal bare brukes på tørt hår.
esempio con un asciugamano o un
‡ Voorkom dat het netsnoer in
Ikke bruk apparatet med våte hender.
LQGXPHQWRTXDQGRqFDOGR
aanraking komt met de hete delen van
‡
‡ Utilizzare l’apparecchio solo su capelli
Hold alltid varmeplatene rene og fri
het apparaat.
for støv og stylingprodukter som skum,
asciutti. Non utilizzare l’apparecchio
‡ Houd het apparaat uit de buurt van
VSUD\RJJHOp%UXNDOGULDSSDUDWHWL
con le mani bagnate.
brandbare voorwerpen en materialen
NRPELQDVMRQPHGIULVHULQJVSURGXNWHU
‡ Assicurarsi che le piastre riscaldanti
als het is ingeschakeld.
‡ Varmeplatene har et belegg. Dette
siano pulite e prive di polvere e
‡ Dek het apparaat nooit af als het heet
EHOHJJHWNDQNDQVNMHVOLWHVVDNWHYHNN
residui di prodotti modellanti come
LVELMYPHWHHQKDQGGRHNRINOHGLQJ
over tid. Dette påvirker ikke ytelsen til
mousse, spray o gel. Non utilizzare
‡ Gebruik het apparaat alleen op droog
apparatet.
mai l’apparecchio insieme a prodotti
haar. Bedien het apparaat niet met
‡
Hvis apparatet brukes på farget hår,
modellanti.
natte handen.
‡ Le piastre riscaldanti sono dotate
NDQYDUPHSODWHQHEOLÁHNNHWH6S¡U
‡ Houd de verwarmingsplaten schoon
alltid distributøren før du bruker det
GLULYHVWLPHQWR4XHVW·XOWLPRq
HQYULMYDQVWRIHQVW\OLQJSURGXFWHQ
på kunstig hår.
soggetto a usura nel corso del tempo.
zoals mousse, haarlak en gel. Gebruik
‡
Ta alltid med apparatet til et
Questo, tuttavia, non compromette le
het apparaat nooit in combinatie met
servicesenter som er autorisert
prestazioni dell’apparecchio.
stylingproducten.
‡ Se l’apparecchio viene utilizzato
av Philips, for undersøkelse eller
‡ 'HYHUZDUPLQJVSODWHQ]LMQYRRU]LHQ
UHSDUDVMRQ5HSDUDVMRQHUVRPHUXWI¡UW
su capelli tinti, le piastre riscaldanti
van een coating. Deze laag kan in
DYXNYDOLÀVHUWHSHUVRQHUNDQVNDSH
potrebbero macchiarsi. Prima di
GHORRSGHUWLMGODQJ]DDPZHJVOLMWHQ
VY UWIDUOLJHVLWXDVMRQHUIRUEUXNHUHQ
XWLOL]]DUORVXFDSHOOLDUWLÀFLDOLFRQVXOWDUH Dit heeft echter geen invloed op de
‡
,NNHVWLNNPHWDOOJMHQVWDQGHULQQL
sempre il produttore.
prestaties van het apparaat.
‡ Per eventuali controlli o riparazioni,
åpningene. Det kan føre til elektrisk
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
‡ De verwarmingsplaten van het
støt.
rivolgersi sempre a un centro servizi
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
apparaat kunnen verkleuringen
UHODWLYRVjH[SRVLomRDFDPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV
‡
Ikke trekk i nettledningen etter bruk.
autorizzato da Philips. La riparazione
YHUWRQHQELMJHEUXLNPHWJHNOHXUG
Hold alltid i støpselet når du trekker ut $PELHQWH
GDSDUWHGLSHUVRQHQRQTXDOLÀFDWH
haar. Raadpleeg voor gebruik met
ledningen til apparatet.
potrebbe mettere in serio pericolo
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXWRQmRGHYHVHUHOLPLQDGR
kunsthaar de distributeur.
MXQWDPHQWHFRPRVUHVtGXRVGRPpVWLFRVFRPXQV8(
l’incolumità dell’utente.
‡ %UHQJKHWDSSDUDDWDOWLMGQDDUHHQGRRU (OHNWURPDJQHWLVNHIHOW(0)
Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de produtos
‡ Per evitare il rischio di scariche
HOpFWULFRVHHOHFWUyQLFRV$HOLPLQDomRFRUUHFWDDMXGDDHYLWDU
Philips geautoriseerd servicecentrum
Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
FRQVHTXrQFLDVSUHMXGLFLDLVSDUDRPHLRDPELHQWHHSDUDDVD~GHS~EOLFD
elettriche, non inserire oggetti metallici
voor onderzoek of reparatie. Reparatie for eksponering for elektromagnetiske felt.
nelle aperture.
2
Alisar os cabelos
door een onbevoegde persoon kan
Miljø
‡ Non tirare il cavo di alimentazione
&HUWLÀTXHVHGHVHOHFLRQDUXPDMXVWHGHWHPSHUDWXUDDGHTXDGRDRVHX
OHLGHQWRWHHQELM]RQGHUJHYDDUOLMNH
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i
FDEHOR6HOHFLRQHVHPSUHXPDMXVWHGHWHPSHUDWXUDEDL[RTXDQGRXVDU
dopo l’uso. Scollegare sempre
YDQOLJKXVKROGQLQJVDYIDOO(8)¡OJQDVMRQDOHUHJOHUIRU
a chapa alisadora pela primeira vez.
situatie voor de gebruiker.
egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du
l’apparecchio tenendo la spina.
‡ Steek geen metalen voorwerpen in de
Tipo de cabelo
$MXVWHGHWHPSHUDWXUD
kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative
NRQVHNYHQVHUIRUKHOVHRJPLOM¡
Grosso, cacheado ou difícil de alisar 0pGLDD$OWDDMXVWHH
openingen, om elektrische schokken te
&DPSLHOHWWURPDJQHWLFL(0)
superior)
voorkomen.
)LQR
GHWH[WXUDPpGLDRXOHYHPHQWH
%DL[DD0pGLDDMXVWHH
2
Rette
håret
4XHVWRDSSDUHFFKLR3KLOLSVqFRQIRUPHDWXWWLJOLVWDQGDUGHDOOHQRUPH
ondulado
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
‡ Trek na gebruik niet aan het netsnoer.
Kontroller at du velger en temperaturinnstilling som passer til håret ditt.
Claro, loiro, descolorido ou tingido
Baixa (abaixo de 4)
Velg alltid en lav temperatur når du bruker rettetangen for første gang.
+DDOKHWQHWVQRHUDOWLMGXLWKHW
$PELHQWH
1 Conecte o plugue à tomada de alimentação.
Hårtype
7HPSHUDWXULQQVWLOOLQJ
stopcontact door aan de stekker te
para ligar o
2 Coloque o botão liga/desliga ( ) na posição
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere
aparelho.
Tykt, krøllete hår som er vanskelig Middels til høy
VPDOWLWRFRQLQRUPDOLULÀXWLGRPHVWLFL8(
trekken.
å rette
(innstilling 4 eller over)
» O LED ( ) acende e começa a piscar.
‡
4
5
o frizz. Quando essa função estiver ativada, você poderá sentir
um odor característico e ouvir um chiado, decorrentes dos íons
JHUDGRV,VVRpQRUPDO
Deslize a trava de fechamento ( ) para destravar o aparelho.
Penteie o cabelo e separe uma mecha com menos de 5 cm para o
alisamento.
Coloque-a entre as placas alisadoras ( ) e pressione os cabos.
Deslize a placa alisadora para baixo ao longo do comprimento dos
cabelos, fazendo um único movimento (5 segundos no máximo), da
UDL]DWpDVSRQWDVVHPSDUDUSDUDHYLWDURVXSHUDTXHFLPHQWR
‡ Para criar cachos, faça movimentos semicirculares para dentro
(ou para fora) quando ela atingir a ponta do cabelo. Mantenha a
prancha alisadora nessa posição de 2 a 3 segundos e solte-a.
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
.
2 6WDUWDDSSDUDWHQJHQRPDWWVNMXWSnDYNQDSSHQ ) till
» LED-lampan ( WlQGVRFKE|UMDUDWWEOLQND
3 9ULGSnUHRVWDWKMXOHW RFKYlOMOlPSOLJWHPSHUDWXULQVWlOOQLQJI|U
ditt hår.
» Efter 60 sekunder är apparaten uppvärmd och den gröna LEDlampan lyser med ett fast sken.
» Jonfunktionen aktiveras när apparaten slås på. Funktionen ger
extra glans och minskar burrighet. När funktionen är på kan du
NlQQDHQVSHFLHOOOXNWHOOHUK|UDHWWIUlVDQGHOMXG'HWlUQRUPDOW
RFKRUVDNDVDYGHMRQHUVRPJHQHUHUDV
4 6NMXW|SSQLQJVVSlUUHQ ) så att apparaten låses upp.
5 Kamma håret och ta en slinga som inte är bredare än 5 cm.
6 Placera den mellan plattorna ( ) och tryck ihop handtagen.
7 Dra plattången nedåt längs håret i en enda rörelse (max. 5 sekunder)
från hårbotten mot hårtopparna utan att göra uppehåll, så håret inte
överhettas.
‡ 1lUGXYLOOVNDSDHQÁLNLJIULV\UYULGHUGXSODWWnQJHQLHQKDOYFLUNHO
inåt (eller utåt) när du kommer till hårtopparna. Håll plattången
det läget i 2 till 3 sekunder och släpp den sedan.
8 Upprepa steg 5 till 7 och platta ut resten av håret.
Obs! Apparaten är utrustad med en automatisk avstängningsfunktion.
Efter 60 minuter stängs apparaten av automatiskt. Du kan starta om
DSSDUDWHQJHQRPDWWVNMXWDVWU|PEU\WDUHQWLOO och sedan till
igen.
Efter användning:
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Rengör apparaten och plattorna med en fuktig trasa.
4 Lås plattorna ( ) genom att stänga plattångens handtag och föra
öppningsspärren framåt.
5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
upp den i upphängningsöglan ( ).
çevirin.
» VDQL\HVRQUDFLKD]×V×Q×UYH\HŕLO/('\DQ×SV|QPHGHQVDELWELU
biçimde yanar.
» ī\RQIRQNVL\RQXFLKD]Do×OG×Ě×QGDHWNLQOHŕLU)RQNVL\RQGDKDID]OD
SDUODNO×NVDĚODUYHHOHNWULNOHQPH\LD]DOW×U)RQNVL\RQDo×NNHQIDUNO×
ELUNRNXYHELUF×]×UW×VHVLGX\XODELOLUEXQRUPDOGLUYHUHWLOHQ
iyonlar nedeniyle meydana gelir.
4 &LKD]×QNLOLGLQLDoPDNLoLQNDSDWPDNLOLGLQL ND\G×U×Q
5 6Do×Q×]×WDUD\×QYHG]OHŕWLUPHLoLQFP·GHQJHQLŕROPD\DQELUWXWDP
DO×Q
6 ']OHŕWLUPHSODNDODU×Q×QDUDV×QD\HUOHŕWLULQ YHNROODU×ELUELULQH
EDVW×U×Q
7 6Do×QDŕ×U××V×QPDV×Q×|QOHPHNLoLQG]OHŕWLULFL\LWHNELUKDUHNHWOHVDo
VDoGLSOHULQGHQXoODU×QDGRĚUXND\G×U×QPDNVVDQL\H
‡ .×YU×PODUROXŕWXUPDNLoLQVDoXoODU×QDXODŕW×Ě×QGDG]OHŕWLULFL\L
\DU×PWXULoHULYH\DG×ŕDU×oHYLULQŔHNLOOHQGLULFL\LVDQL\HEX
NRQXPGDWXWXQYHVRQUDE×UDN×Q
8 6Do×Q×]×QNDODQ×Q×G]OHŕWLUPHNLoLQDUDV×DG×PODU×WHNUDUOD\×Q
Not: Bu cihazda otomatik kapanma fonksiyonu bulunur. 60 dakika
VRQUDFLKD]RWRPDWLNRODUDNNDSDQ×U$oPDNDSDPDGĚPHVLQL|QFH
konumuna, sonra da NRQXPXQDJHWLUHUHNFLKD]×\HQLGHQ
oDO×ŕW×UDELOLUVLQL]
.XOODQ×PGDQVRQUD:
1 &LKD]×NDSDWDUDNÀŕLQLSUL]GHQoHNLQ
2 6RĚX\DQDNDGDU×V×\DGD\DQ×NO×ELU\]H\H\HUOHŕWLULQ
3 &LKD]×YHG]OHŕWLUPHSODNDODU×Q×QHPOLELUEH]OHWHPL]OH\LQ
4 ']OHŕWLUPHSODNDODU×Q×NLOLWOHPHNLoLQ NROODU×NDSDW×QYHNDSDWPD
NLOLGLQLLOHUL\HDO×Q
5 *YHQOLNXUXYHWR]VX]ELU\HUGHVDNOD\×Q$\U×FDDVPDNDQFDV×QGDQ
( ) asarak da saklayabilirsiniz.
3
Garanti ve servis
3DUoDGHĚLŕLPLLOHLOJLOLGDKDID]ODELOJL\HLKWL\DF×Q×]YDUVDYH\DELU
sorununuz varsa, lütfen www.philips.com/support Philips web sitesini
]L\DUHWHGLQYH\DONHQL]GHNL3KLOLSV0ŕWHUL0HUNH]L\OHLOHWLŕLPNXUXQ
*HUHNOLWHOHIRQQXPDUDV×LoLQJDUDQWLEURŕUQHEDN×QhONHQL]GH0ŕWHUL
0HUNH]L\RNVD\HUHO3KLOLSVVDW×F×Q×]DJLGLQ
Bahasa Melayu
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh
Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.
1
Penting
Baca dan teliti manual pengguna ini sebelum anda menggunakan
SHUNDNDVGDQVLPSDQXQWXNUXMXNDQPDVDGHSDQ
AMARAN: Jangan gunakan perkakas
ini dekat dengan air.
‡ Apabila anda menggunakan
perkakas ini dalam bilik mandi, cabut
plagnya setelah digunakan kerana
NHKDPSLUDQQ\DGHQJDQDLUMXJDDGDODK
risiko, walaupun setelah perkakas
dimatikan.
‡
» 6HOHSDVVDDWSHUNDNDVDNDQPHPDQDVGDQODPSX/('KLMDX
terus menyala tanpa berkelip.
» )XQJVLLRQPHQMDGLDNWLIDSDELODSHUNDNDVGLKLGXSNDQ)XQJVLLQL
memberi sinaran tambahan dan mengurangkan keriting halus.
Apabila fungsi dihidupkan, kita mungkin akan terhidu bau khas dan
terdengar bunyi berdesir, yang memang biasa yang disebabkan
ROHKLRQ\DQJGLMDQDNDQ
4 Luncurkan kunci penutup ( ) untuk membuka kunci perkakas.
5 Sikat rambut anda dan ambil bahagian yang lebarnya tidak lebih
daripada 5sm untuk diluruskan.
6 Letakkan rambut di antara plat pelurus ( ) dan rapatkan kedua-dua
pemegang dengan kukuh.
7 /XQFXUNDQSHOXUXVVHSDQMDQJKHODLDQUDPEXWGDODPVDWXJHUDNDQ
PDNVLPXPVDDWGDULDNDUNHKXMXQJWDQSDEHUKHQWLXQWXN
mengelakkan pemanasan melampau.
‡ Untuk membuat selakan, putar pelurus setengah bulatan ke dalam
DWDXNHOXDUDSDELODLDVDPSDLNHKXMXQJUDPEXW7DKDQSHOXUXV
dalam kedudukan itu selama 2 hingga 3 saat, dan kemudian
lepaskan.
8 Untuk meluruskan baki rambut anda, ulangi langkah 5 hingga 7.
Nota: Perkakas dilengkapi dengan fungsi pematian automatik. Selepas
60 minit, perkakas akan mati secara automatik. Anda boleh memulakan
semula perkakas dengan meluncurkan suis HIDUP/MATI kepada
dan
sekali lagi.
kemudian kepada
Selepas digunakan:
1 Matikan perkakas dan cabut plagnya.
2 Letakkannya di atas permukaan yang tahan panas sehingga ia
PHQ\HMXN
3 Bersihkan perkakas dan plat pelurus dengan kain lembap.
4 Kunci plat pelurus ( ) dengan menutup lengannya dan meluncurkan
kunci penutup ke hadapan.
5 Simpan di tempat yang selamat dan kering, bebas daripada habuk.
$QGDEROHKMXJDPHQJJDQWXQJNDQQ\DGHQJDQJHOXQJJDQWXQJ ).
-DPLQDQGDQSHUNKLGPDWDQ
Sekiranya anda memerlukan maklumat, seperti mengenai alat ganti atau
MLNDDQGDPHQJKDGDSLPDVDODKVLODOD\DULODPDQZHE3KLOLSVGLZZZ
philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips
GLQHJDUDDQGD1RPERUWHOHIRQQ\DWHUGDSDWGDODPULVDODKMDPLQDQ
sedunia. Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke
SHQMXDO3KLOLSVWHPSDWDQDQGD
ࡩ฼ᇓ໗
‫ܭ‬࿨ி؇ࡔ‫ކ‬ĩ࠭ჴ‫ޝ‬઄3KLOLSVĞ༛੶ி஡ի‫෕ྼە‬3KLOLSVຖ
‫ݤ‬؇ለ՝ĩೊᅿZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHቡԊி؇ԣసd
ᇛဵྔ༓
඲ᄊԣసሏಏĩೊ኏྇ᅩ٢҉ᄊࠞාԊĩӋ໪ൡѮ‫ޗ‬Ⴝ‫ݤ‬ഒࠌӷ
ফd
ी݃ķೊཡᅿমयฅ؇‫ڼ؛‬඲ᄊ҉
ԣసd
‡ ҉ԣసᅿᅆ෋ட඲ᄊඪĩ඲ᄊࠌл
ྑԎ໊ĩმ༛ࢉ඲҉ԣసঙ‫ٰޓ‬ঙ
ࠌĩआयฅ഑‫׋‬ᅿ༔ྤd
‡
ೊ࿁‫؛״‬؇‫ੈۈ‬౗ा࿉൧೒ቛd
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising