Philips | HP8348/00 | Philips KeraShine Haarglätter HP8348/00 Bedienungsanleitung

5HJLVWHU\RXUSURGXFWDQGJHWVXSSRUWDW
» The ion indicator (
www.philips.com/welcome
) is displayed.
» You may smell a special odor and hear a sizzling noise. It is
common because they are caused by the ion generator.
HP8348
5 Slide the closing lock (
) downwards to unlock the appliance.
6 After the straightener is switched on, the keys are automatically
locked if no button is pressed for 15 sec. Subsequently, the keys are
locked if no button is pressed for 5 sec.
for 1 sec.
To unlock the keys, press
7 Comb your hair and then start by clipping your blow dried hair into
sections not wider than 5cm.
Note: For thicker hair, it is suggested to create more sections.
8 Place one section of hair in between the heating plates (
SUHVVWKHKDQGOHVÀUPO\WRJHWKHU
) and
Fint, almindeligt eller let krøllet
hår
Lav til medium (150 ºC til 180 ºC)
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
Lyst, blondt, afbleget eller
farvet hår
Lav (under 150 ºC)
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
%UXNHUKnQGERN
PT
0DQXDOGRXWLOL]DGRU
ES
0DQXDOGHOXVXDULR
SV
$QYlQGDUKDQGERN
FI
Käyttöopas
TR
.XOODQ×PN×ODYX]X
1 Switch off the appliance and unplug it.
FR
0RGHG·HPSORL
AR
IT
0DQXDOHXWHQWH
FA
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance and heating plates by damp cloth.
4 Close the heating plates ( ) and slide the closing lock (
upwards to lock the appliance.
)
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop ( ).
Tip
‡ Use the straightener only when your hair is dry.
‡ Frequent users are recommended to use heat protection products
when straightening.
g
f
Temperature Setting
Coarse, curly, hard-to-straighten
Mid to High (180 ºC and above)
Fine, medium-textured or softly
waved
Low to Mid (150 ºC to 180 ºC)
Pale, blonde, bleached or colortreated
Low (Below 150ºC)
*XDUDQWHHDQGVHUYLFH
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
RUFRQWDFWWKH3KLOLSV&XVWRPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQG
LWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
1
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
$OOULJKWVUHVHUYHG
Vigtigt
/ VGHQQHEUXJHUYHMOHGQLQJJUXQGLJWI¡UGXWDJHUDSSDUDWHWLEUXJRJ
opbevar den til senere brug.
ikke dette
apparat
i
nærheden
af
vand.
3140 035 40472
‡ Hvis du anvender apparatet i
English
badeværelset, skal du trække stikket
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
ud efter brug, da vand udgør en risiko,
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
selvom apparatet er slukket.
‡
ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i
1
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
nærheden af badekar,
for future reference.
brusekabiner, kummer eller
‡ WARNING: Do not use this appliance
andre kar, der indeholder vand.
near water.
‡ Tag altid stikket ud, efter du
‡ When the appliance is used in a
har brugt apparatet.
bathroom, unplug it after use since
‡ Hvis netledningen beskadiges, må den
the proximity of water presents a risk,
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
even when the appliance is
Philips-serviceværksted eller en
switched off.
WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
‡ WARNING: Do not use this appliance
undgå enhver risiko.
near bathtubs, showers, basins
‡ Dette apparat kan bruges af børn
or other vessels
fra 8 år og opefter og personer
containing water.
med reducerede fysiske, sensoriske
‡ Always unplug the appliance
eller mentale evner eller manglende
after use.
erfaring og viden, hvis de er blevet
‡ If the mains cord is damaged, you
instrueret i sikker brug af apparatet og
must have it replaced by Philips, a
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
service centre authorised by Philips or
børn lege med apparatet. Rengøring
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
og vedligeholdelse må ikke foretages
avoid a hazard.
af børn uden opsyn.
‡ This appliance can be used by
‡ Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
children aged from 8 years and above
dig, at den spænding, der er angivet
and persons with reduced physical,
på apparatet, svarer til den lokale
sensory or mental capabilities or
spænding.
lack of experience and knowledge
‡ Brug ikke apparatet til andre
if they have been given supervision
formål end dem, der er beskrevet i
or instruction concerning use of
YHMOHGQLQJHQ
the appliance in a safe way and
‡ Hold konstant opsyn med apparatet,
understand the hazards involved.
når det er sluttet til stikkontakten.
Children shall not play with the
‡ Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
appliance. Cleaning and user
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
maintenance shall not be made by
VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX
children without supervision.
anvender en sådan type tilbehør eller
‡ Before you connect the appliance,
dele, annulleres garantien.
ensure that the voltage indicated on
the appliance corresponds to the local ‡ Du må ikke sno ledningen rundt om
apparatet.
power voltage.
‡ Læg aldrig apparatet væk, før det er
‡ Do not use the appliance for any
helt afkølet.
other purpose than described in
‡ Vær meget opmærksom, når du
this manual.
bruger apparatet, da det kan være
‡ When the appliance is connected to
meget varmt. Hold kun i håndtaget,
the power, never leave it unattended.
da de øvrige dele er varme, og undgå
‡ Never use any accessories or
kontakt med huden.
parts from other manufacturers
‡ Placer altid apparatet med holderen
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
SnHQYDUPHEHVWDQGLJVWDELORJM YQ
recommend. If you use such
RYHUÁDGH'HYDUPHYDUPHSODGHUPn
accessories or parts, your guarantee
LNNHEHU¡UHRYHUÁDGHQHOOHUDQGUH
becomes invalid.
brændbare materialer.
‡ Do not wind the mains cord round
‡ Netledningen må ikke komme i
the appliance.
kontakt med apparatets varme dele.
‡ Wait until the appliance has cooled
‡ Når apparatet er tændt, skal det
down before you store it.
holdes væk fra brændbare genstande
‡ Pay full attention when using the
og materialer.
appliance since it could be extremely
‡ Når apparatet er varmt, må der ikke
hot. Only hold the handle as other
lægges noget hen over det (f.eks.
parts are hot and avoid contact with
KnQGNO GHUHOOHUW¡M
the skin.
‡ Brug kun apparatet på tørt hår.
‡ Always place the appliance with the
8QGODGDWEHWMHQHDSSDUDWHWPHGYnGH
VWDQGRQDKHDWUHVLVWDQWVWDEOHÁDW
hænder.
surface. The hot heating plates should
‡ Hold varmepladerne rene og fri
never touch the surface or other
for støv og stylingprodukter som
ÁDPPDEOHPDWHULDO
f.eks. mousse, spray og gel. Brug
‡ Avoid the mains cord from coming
aldrig apparatet sammen med
into contact with the hot parts of the
stylingprodukter.
appliance.
‡ Varmepladerne har en keratinkeramisk
‡ Keep the appliance away from
belægning. Denne belægning slides
ÁDPPDEOHREMHFWVDQGPDWHULDOZKHQ
muligvis væk med tiden. Dette påvirker
it is switched on.
dog ikke apparatets ydeevne.
‡ Never cover the appliance with
‡ Hvis apparatet bruges til farvet hår,
anything (e.g. a towel or clothing)
kan det smitte af på varmepladerne.
when it is hot.
Kontakt altid forhandleren, før
‡ Only use the appliance on dry hair. Do
apparatet bruges på kunstigt hår.
not operate the appliance with wet
‡ Reparation og eftersyn af apparatet
hands.
skal altid foretages på et autoriseret
‡ Keep the heating plates clean and free
Philips-serviceværksted. Reparation
of dust and styling products such as
XGI¡UWDIXNYDOLÀFHUHWSHUVRQDOHNDQ
mousse, spray and gel. Never use the
medføre ekstremt farlige situationer
appliance in combination with
for brugeren.
styling products.
‡ Stik aldrig metalgenstande ind i
‡ The heating plates have Keratin
åbningerne, da dette kan give elektrisk
ceramic coating. This coating might
stød.
slowly wear away over time. However,
‡ Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
this does not affect the performance
altid stikket ud af stikkontakten ved at
of the appliance.
holde fast i stikket.
‡ If the appliance is used on colortreated hair, the heating plates may be (OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
VWDLQHG%HIRUHXVLQJLWRQDUWLÀFLDOKDLU Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
always consult their distributor.
0LOM¡
‡ Always return the appliance to a
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
service centre authorized by Philips
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
for examination or repair. Repair by
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
IRUKLQGUHQHJDWLYSnYLUNQLQJDIPLOM¡HWRJPHQQHVNHUVKHOEUHG.
XQTXDOLÀHGSHRSOHFRXOGUHVXOWLQDQ
extremely hazardous situation for
*ODWKnUHWXG
)RUEHUHGHOVHDIKnUHW
the user.
‡ Vask håret med shampoo og balsam
‡ 'RQRWLQVHUWPHWDOREMHFWVLQWR
‡ Brug et varmebeskyttende produkt, og red håret med en
bredtandet kam
openings to avoid electric shock.
‡ 7¡UKnUHWYHGKM OSDIHQKnUW¡UUHURJHQE¡UVWH
$QYHQGHOVH
‡ Do not pull on the power cord after
Sørg for at vælge den temperaturindstilling, der passer til din hårtype. Se
tabellen over hårtyper bagest i kapitlet. Vælg altid en lavere temperatur,
using. Always unplug the appliance by
QnUGXDQYHQGHUJODWWHMHUQHWI¡UVWHJDQJ
holding the plug.
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
‡ ADVARSEL: Anvend
Tip
‡ Det anbefales at holde varmepladerne fastlåst før brug.
This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
1 Sæt stikket i stikkontakten.
Environment
2 Tryk og hold -knappen ( ) nede, indtil displayet lyser.
» Standardtemperaturindstillingen 160 °C vises ( ).
This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
3 Tryk på knapperne
eller
( ) for at vælge den ønskede
temperaturindstilling. Se tabellen over hårtyper bagest i kapitlet.
» Under opvarmning af varmepladerne blinker temperaturtallet.
2
Straighten your hair
Preparation for hair
‡ Wash hair with shampoo and conditioner
‡ Use heat protection product and comb your hair with largetoothed comb
‡ Blow dry your hair with a brush
Usage
Ensure that you select a temperature setting that is suitable for your
hair. Please refer to the Hair Type table at the end of the chapter. Always
VHOHFWDORZHUVHWWLQJZKHQ\RXXVHWKHVWUDLJKWHQHUIRUWKHÀUVWWLPH
Tip
‡ It is suggested to keep the heating plates locked before use.
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Press and hold the button ( ) until the display screen lights up.
» The default temperature setting 160°C is displayed ( ).
3 Press the
or
buttons ( ) to select your desired
temperature setting. Refer to the Hair Type table at the end of the
chapter.
» When the heating plates are heating up, the temperature digits
will blink.
» When the heating plates have reached the selected temperature,
the temperature digits stop blinking.
7KHUPR*XDUG
ThermoGuard prevents you from unintentional heat exposure above
200°C. When you increase the temperature above 200°C, the
temperature will increase only 5°C by each step.
4 The ion function is activated when the appliance is switched on,
which provides additional shine and reduces frizz.
» Når varmepladerne har nået den valgte temperatur, holder
temperaturtallet op med at blinke.
7KHUPR*XDUG
ThermoGuard forhindrer dig i utilsigtet at blive udsat for varme på over
200 °C. Når du øger temperatur til over 200 °C, vil temperaturen kun
stige 5 °C for hvert trin.
4 Ion-funktionen aktiveres, når apparatet tændes, og giver yderligere
glans og reducerer krusning.
» Ion-indikatoren ( ) vises.
» Du vil måske bemærke en særlig lugt og høre en hvislende lyd.
Det er helt almindeligt, og skyldes ion-generatoren.
5 Skub låseknappen (
3
Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør,
eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.philips.
com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret
ÀQGHVLIROGHUHQµ:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ+YLVGHULNNHÀQGHVHW
kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
1
Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
Hair Type
h
‡ $QYHQGHUNXQJODWWHMHUQHWQnUGLWKnUHUW¡UW
‡ Hyppige brugere anbefales at anvende varmebeskyttende
10 Um den Rest Ihres Haars zu glätten, wiederholen Sie Schritt 7 bis 9,
bis Sie den gewünschten Look erzielt haben.
0HGLXPWLOK¡Mž&RJGHURYHU
NO
e
Tip
9 Führen Sie das Gerät in einer einzigen Bewegung (innerhalb von
max. 5 Sekunden) ohne Unterbrechung vom Haaransatz bis zu den
Spitzen. So schützen Sie das Haar vor Überhitzung.
Kraftigt, krøllet eller genstridigt
hår
%HQXW]HUKDQGEXFK
c d
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge det op i ophængningsstroppen ( ).
), und
10 To straighten the rest of your hair, repeat step 7 to 9 until you
achieve your desired look.
ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
a b
) opad for at
7HPSHUDWXULQGVWLOOLQJ
EL
*HEUXLNVDDQZLM]LQJ
8 Legen Sie eine Haarsträhne zwischen die Heizplatten (
drücken Sie die Griffe fest zusammen.
), og skub låseknappen (
Hårtype
%UXJHUYHMOHGQLQJ
Petunjuk Pengguna
4 Luk varmepladerne (
låse apparatet.
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
.
9 Slide the straightener down the length of the hair in a single
motion (max. 5 sec) from root to end, without stopping to prevent
overheating.
DE
DA
ID
3 Rengør apparatet og varmepladerne med en fugtig klud.
7 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie Ihr geföhntes Haar in Strähnen,
die nicht breiter sind als 5 cm.
Hinweis: Es wird empfohlen, dickeres Haar in mehr Strähnen zu
unterteilen.
produkter ved glatning.
NL
User manual
Um die Tastensperre aufzuheben, drücken Sie 1 Sekunde lang
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
11 Um Ihr Haarstyling abzuschließen, besprühen Sie es mit Glanzspray
RGHU+DDUVSUD\IUÁH[LEOHQ+DOW
Tipp: Bürsten Sie Ihr Haar nicht, während Sie es stylen.
+LQZHLV: Das Gerät verfügt über eine Abschaltautomatik. Es schaltet sich
nach 60 Minuten automatisch aus.
1DFKGHU9HUZHQGXQJ:
11 7RÀQLVK\RXUKDLUVW\OLQJPLVWZLWKDVKLQHVSUD\RUÁH[LEOHKROG
hairspray.
Tip: Do not brush your hair while setting your hair style.
Note: The appliance has auto shut-off function. It switches off
automatically after 60 minutes.
After use:
EN
(IWHUEUXJ:
) nedad for at låse apparatet op.
6 (IWHUDWJODWWHMHUQHWHUW QGWOnVHVWDVWHUQHDXWRPDWLVNKYLVGHULNNH
trykkes på en knap inden for 15 sek. Derefter låses tasterne, hvis der
ikke trykkes på nogen knapper i 5 sek.
i 1 sek.
For at låse knapperne op skal du trykke på
7 Red dit hår, og begynd derefter med at inddele dit tørre hår i
hårlokker af ikke mere end 5 centimeters bredde.
%HP UN9HGNUDIWLJHUHKnUDQEHIDOHVGHWDWODYHÁHUHKnUORNNHU
8 Placer en hårlok mellem varmepladerne (
godt sammen.
), og pres håndtagene
9 /DGJODWWHMHUQHWJOLGHLKnUHWVUHWQLQJLpQEHY JHOVHPDNVVHNIUD
rod til spids uden at stoppe, for at undgå overophedning.
10 For at glatte resten af håret skal du gentage trin 7 til 9, indtil du
opnår det ønskede resultat.
11 For at afslutte styling af håret kan du bruge en glansspray eller en
KnUVSUD\PHGÁHNVLEHOWKROGHOOHUOLJQ
Tip: Børst ikke håret, mens du sætter frisuren.
Bemærk: Apparatet har en auto-sluk-funktion. Det slukker automatisk
efter 60 minutter.
3 Reinigen Sie das Gerät und die Heizplatten mit einem feuchten Tuch.
4 Schließen Sie die Heizplatten ( ), und schieben Sie die
Verriegelungstaste ( ) nach oben, um das Gerät zu verriegeln.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen ( ).
Tipp
‡ Verwenden Sie den Haarglätter nur, wenn Ihr Haar trocken ist.
‡ Bei regelmäßiger Benutzung des Haarglätters wird empfohlen,
Hitzeschutzprodukte zu verwenden.
Haartyp
Temperaturstufe
Dick, lockig, schwer zu glätten
Mittel bis hoch (mind. 180 ºC)
Fein, normal oder leicht
gewellt
Niedrig bis mittel (150 ºC bis
180 ºC)
‡ ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƴƯƳƥƳƯƵƜƱƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƾƭƴơƲƬƩơ
ƢƯƽƱƴƳơ
ƗƱƞƳƧ
ƆưƩƫƝƣƥƴƥưƜƭƴơƬƩơƱƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƪơƴƜƫƫƧƫƧƣƩơƴơ
ƬơƫƫƩƜƳơƲƂƭơƴƱƝƮƴƥƳƴƯƭưƟƭơƪơ©ƔƽưƯƲƬơƫƫƩƾƭªƳƴƯƴƝƫƯƲƴƯƵ
ƪƥƶơƫơƟƯƵƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƯƭƩƳƩƹƴƞƬơƫƫƩƾƭƣƩơưƱƾƴƧƶƯƱƜ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƬƩơƷơƬƧƫƼƴƥƱƧƱƽƨƬƩƳƧ
ƓƵƬƢƯƵƫƞ
‡ ƓơƲƳƵƬƢƯƵƫƥƽƯƵƬƥƭơơƶƞƳƥƴƥƴƩƲưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲ
ƪƫƥƩƤƹƬƝƭƥƲƬƝƷƱƩƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơưƱƟƦơ
2 ƑơƴƞƳƴƥƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥươƴƧƬƝƭƯƴƯƪƯƵƬưƟ ( ) ƬƝƷƱƩƭơ
ơƭƜƸƥƩƧƯƨƼƭƧƥƭƤƥƟƮƥƹƭ
» ƆƬƶơƭƟƦƥƴơƩƧưƱƯƥưƩƫƥƣƬƝƭƧƱƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƒ&
( ).
3 ƄƩơƭơƥưƩƫƝƮƥƴƥƴƧƭƥưƩƨƵƬƧƴƞƱƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲươƴƞƳƴƥ
( ƂƭơƴƱƝƮƴƥƳƴƯƭưƟƭơƪơ©ƔƽưƯƲ
ƴơƪƯƵƬưƩƜ ƞ
ƬơƫƫƩƾƭªƳƴƯƴƝƫƯƲƴƯƵƪƥƶơƫơƟƯƵ
» žƴơƭƯƩưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲƨƥƱƬơƟƭƯƭƴơƩƴơƸƧƶƟơƴƧƲ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲơƭơƢƯƳƢƞƭƯƵƭ
» ƍƼƫƩƲƯƩưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲƶƴƜƳƯƵƭƳƴƧƭƥưƩƫƥƣƬƝƭƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƴơƸƧƶƟơƴƧƲƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƳƴơƬơƴƯƽƭƭơ
ơƭơƢƯƳƢƞƭƯƵƭ
7KHUPR*XDUG
ƔƯ7KHUPR*XDUGơưƯƴƱƝưƥƩƴƧƭơƪƯƽƳƩơƝƪƨƥƳƧƳƥƨƥƱƬƼƴƧƴơ
ưƜƭƹơưƼƒ&žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƬƥƣơƫƽƴƥƱƧ
ơưƼƒ&ƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơơƵƮƜƭƥƴơƩƬƼƭƯơƭƜƒ&ƴƧƶƯƱƜ
4 ƈƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩƬƼƫƩƲƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƨƥƟƪơƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƷơƱƟƦƯƭƴơƲƝƴƳƩưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧƫƜƬƸƧƪơƩƥƫơƴƴƾƭƯƭƴơƲ
ƴƯƶƱƩƦƜƱƩƳƬơ
» ƆƬƶơƭƟƦƥƴơƩƧƝƭƤƥƩƮƧƩƼƭƴƹƭ ).
» ƆƭƤƝƷƥƴơƩƭơƬƵƱƟƳƥƴƥƬƩơƷơƱơƪƴƧƱƩƳƴƩƪƞƬƵƱƹƤƩƜƪơƩ
ƭơơƪƯƽƳƥƴƥƝƭơƳƶƵƱƩƷƴƼƞƷƯƆƟƭơƩƶƵƳƩƯƫƯƣƩƪƼƪơƨƾƲ
ưƱƯƪơƫƥƟƴơƩơưƼƴƧƣƥƭƭƞƴƱƩơƩƼƭƴƹƭ
5 ƓƽƱƥƴƥƴƯƪƫƥƟƤƹƬơưƫơƪƾƭ ưƱƯƲƴơƪƜƴƹƣƩơƭơ
ƮƥƪƫƥƩƤƾƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
6 ƂƭƤƥƭươƴƞƳƥƴƥƪơƭƝƭơƪƯƵƬưƟƥƭƴƼƲƤƥƵƴƥƱƯƫƝưƴƹƭ
‡ No
tire del cable de alimentación
GHVSXpVGHFDGDXVR'HVHQFKXIH
VLHPSUHHODSDUDWRVXMHWiQGRORSRUOD
FODYLMD
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
VREUHH[SRVLFLyQDFDPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV
0HGLRDPELHQWDO
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVH
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
GHVXSDtVFRQUHVSHFWRDODUHFRJLGDGHSURGXFWRVHOpFWULFRV
y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda
a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.
$OLVDGRGHOSHOR
3UHSDUDFLyQGHOSHOR
‡ Lávese el pelo con champú y acondicionador
‡ 8WLOLFHXQSURGXFWRSURWHFWRU\SpLQHVHFRQXQSHLQHGHS~DV
grandes
‡ Seque el pelo con secador y un cepillo
Uso
Asegúrese de seleccionar una temperatura adecuada para su tipo
GHFDEHOOR&RQVXOWHODWDEOD7LSRGHFDEHOORDOÀQDOGHHVWHFDStWXOR
6HOHFFLRQHVLHPSUHXQDSRVLFLyQGHWHPSHUDWXUDPiVEDMDFXDQGR
utilice la plancha por primera vez.
Consejo
‡ Es recomendable mantener las placas alisadoras bloqueadas antes
de utilizar el aparato.
Hiusten suoristaminen
2 Mantenga pulsado el botón ( ) hasta que se encienda el display.
» Se mostrará la posición de temperatura predeterminada de
160 °C ( ).
o
(
) para seleccionar la posición de
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
Hiusten valmistelu
‡ 3HVHKLXNVHWVKDPSRROODMDKRLWRDLQHHOOD
‡ .l\WlOlPS|VXRMDWXRWWHLWDMDNDPSDDKLXNVHWKDUYDSLLNNLVHOOl
kammalla
‡ .XLYDDKLXNVHWKLXVWHQNXLYDLPHOODMDKDUMDOOD
Käyttö
9DOLWVHKLXVW\\SLQPXNDLQHQOlPS|WLOD.DWVROLVlWLHWRMDNDSSDOHHQORSXVVD
olevasta hiustyyppitaulukosta. Valitse aina matala asetus, kun käytät
suoristinta ensimmäistä kertaa.
Vihje
‡ Suoristuslevyt kannattaa pitää lukittuina ennen käyttöä.
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Paina painiketta ( ), kunnes näyttö avautuu.
» Oletuslämpötila-asetus 160 °C tulee näyttöön (
).
3 Valitse haluttu lämpötila painamalla
- tai
-painiketta ( ).
.DWVROLVlWLHWRMDNDSSDOHHQORSXVVDROHYDVWDKLXVW\\SSLWDXOXNRVWD
» Kun suoristuslevyt lämpenevät, lämpötilaa osoittavat numerot
vilkkuvat.
» Kun suoristuslevyt ovat saavuttaneet halutun lämpötilan, lämpötilaa
osoittavat numerot lakkaavat vilkkumasta.
7KHUPR*XDUG
7KHUPR*XDUGVXRMDDWDKDWWRPDOWDDOWLVWXNVHOWD\OLƒ&Q
kuumuudelle. Kun nostat lämpötilaa yli 200 °C:n, lämpötila kasvaa vain
5 °C kerrallaan.
4 .XQODLWHNl\QQLVWHWllQLRQLWRLPLQWRDNWLYRLWXXMDOLVllNLLOWRDMD
vähentää pörröisyyttä.
» Ionikäsittelyn osoitin ( ) näkyy.
» .lVLWWHO\VWlVDDWWDDWXOODKDMXDWDLVLKLVHYlllQL6HRQQRUPDDOLDMD
MRKWXXLRQLVDDWWRULVWD
5 Poista laitteen lukitus siirtämällä lukitsinta (
1 (QFKXIHODFODYLMDDXQDWRPDGHFRUULHQWH
3 Pulse los botones
2
) alaspäin.
6 Kun suoristin on käynnistetty, näppäimet lukittuvat automaattisesti,
MRVPLWllQSDLQLNHWWDHLSDLQHWDVHNXQWLLQ0\|KHPPLQQlSSlLPHW
OXNLWWXYDWMRVPLWllQSDLQLNHWWDHLSDLQHWDVHNXQWLLQ
-painiketta 1 sekunnin
Voit poistaa näppäinten lukituksen painamalla
DMDQ
7 .DPSDDKLXNVHVLMDDORLWDNLLQQLWWlPlOOlNXLYLNVLSXKDOOHWXWKLXNVHWDOOH
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
OHVUqJOHPHQWVDSSOLFDEOHVUHODWLIVjO·H[SRVLWLRQDX[FKDPSV
pOHFWURPDJQpWLTXHV
Environnement
&HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDX
UHEXWDYHFOHVRUGXUHVPpQDJqUHV8(5HVSHFWH]
OHVUqJOHVHQYLJXHXUGDQVYRWUHSD\VSRXUODPLVHDXUHEXW
GHVSURGXLWVpOHFWULTXHVHWpOHFWURQLTXHV8QHPLVHDXUHEXW
FRUUHFWHFRQWULEXHjSUpVHUYHUO·HQYLURQQHPHQWHWODVDQWp.
/LVVDJHGHYRVFKHYHX[
3UpSDUDWLRQGHVFKHYHX[
‡ /DYH]OHVFKHYHX[DYHFGXVKDPSRLQJHWGHO·DSUqVVKDPSRLQJ
‡ 8WLOLVH]OHSURGXLWGHSURWHFWLRQFRQWUHODFKDOHXUHWGpPrOH]YRV
cheveux avec un peigne à dents larges
‡ Faites un brushing à l’aide d’une brosse
Utilisation
9HLOOH]jVpOHFWLRQQHUXQHWHPSpUDWXUHDGDSWpHjYRWUHW\SHGH
FKHYHX[&RQVXOWH]OHWDEOHDXGHVGLIIpUHQWVW\SHVGHFKHYHX[jODÀQ
GXFKDSLWUH6pOHFWLRQQH]WRXMRXUVXQUpJODJHPRLQVpOHYpORUVGHOD
SUHPLqUHXWLOLVDWLRQ
Conseil
‡ ,OHVWUHFRPPDQGpGHODLVVHUOHVSODTXHVFKDXIIDQWHVYHUURXLOOpHV
avant l'utilisation.
1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
2 0DLQWHQH]HQIRQFpOHERXWRQ ( MXVTX·jFHTXHO·pFUDQV·DOOXPH
» /HUpJODJHGHWHPSpUDWXUHSDUGpIDXWƒ&V·DIÀFKH ).
3 Appuyez sur les boutons
ou
( SRXUVpOHFWLRQQHUOD
WHPSpUDWXUHVRXKDLWpH&RQVXOWH]OHWDEOHDXGHVGLIIpUHQWVW\SHVGH
FKHYHX[jODÀQGXFKDSLWUH
» Lorsque les plaques chauffantes chauffent, les chiffres de la
WHPSpUDWXUHFOLJQRWHQW
» 8QHIRLVTXHOHVSODTXHVFKDXIIDQWHVRQWDWWHLQWODWHPSpUDWXUH
VpOHFWLRQQpHOHVFKLIIUHVGHODWHPSpUDWXUHFHVVHQWGHFOLJQRWHU
7KHUPR*XDUG
ơưƼƴƧƭƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƴƯƵƩƳƩƹƴƞƴơưƫƞƪƴƱơƪƫƥƩƤƾƭƯƭƴơƩ
7KHUPR*XDUGYRXVSURWqJHFRQWUHXQHH[SRVLWLRQLQGpVLUDEOHjXQH
WHPSHUDWXUDTXHGHVHH&RQVXOWHODWDEOD7LSRGHFDEHOORDOÀQDOGH
5 cm:n levyisiin osioihin.
Sie das
Hell, blond, gebleicht oder
Niedrig (max. 150 ºC)
ơƵƴƼƬơƴơƓƴƧƳƵƭƝƷƥƩơơƭƤƥƭươƴƞƳƥƴƥƪơƭƝƭơƪƯƵƬưƟƥƭƴƼƲ
FKDOHXUVXSpULHXUHjƒ&/RUVTXHYRXVDXJPHQWH]ODWHPSpUDWXUH
este capítulo.
+XRPDXWXV
SDNVXWKLXNVHWNDQQDWWDDMDNDDXVHDPSLLQRVLRLKLQ
gefärbt
ƤƥƵƴƥƱƯƫƝưƴƹƭƴơưƫƞƪƴƱơƪƫƥƩƤƾƭƯƭƴơƩ
DXGHOjGHƒ&ODWHPSpUDWXUHDXJPHQWHXQLTXHPHQWSDULQFUpPHQW
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
» &XDQGRODVSODFDVDOLVDGRUDVHVWpQFDOLHQWHVORVGtJLWRVGH
ƄƩơƭơƮƥƪƫƥƩƤƾƳƥƴƥƴơưƫƞƪƴƱơươƴƞƳƴƥ ƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴƯ
8 $VHWD\NVLKLXVVXRUWXYDVXRULVWXVOHY\MHQYlOLLQ MDSDLQDNDKYDW
de 5 °C.
temperatura parpadearán.
tiiviisti yhteen.
‡ Wenn das Gerät in einem
*DUDQWLHXQG.XQGHQGLHQVW
7 ƗƴƥƭƟƳƴƥƴơƳƴƥƣƭƹƬƝƭơƬơƫƫƩƜƳơƲƪơƩƳƴƧƳƵƭƝƷƥƩơƷƹƱƟƳƴƥ
4 /DIRQFWLRQLRQLVDQWHHVWDFWLYpHORUVGHODPLVHVRXVWHQVLRQGH
» Cuando las placas alisadoras alcancen la temperatura
ƴơƪơƩưƩƜƳƴƥƴơƬƥƪƫƩưƳƥƴƯƽƶƥƲưƯƵƤƥƭƮƥưƥƱƭƯƽƭƴơ
9 9HGlVXRULVWLQKLXVWHQMXXULVWDODWYRLKLQDVWLVHNXQQLVVD
O·DSSDUHLO(OOHRIIUHXQHEULOODQFHVXSSOpPHQWDLUHHWUpGXLWOHVIULVRWWLV
Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
VHOHFFLRQDGDORVGtJLWRVGHWHPSHUDWXUDGHMDUiQGHSDUSDGHDU
Badezimmer verwendet wird, trennen Benötigen
ƥƪơƴƯƳƴƜ
S\VlKW\PlWWlMRWWDKLXNVHWHLYlWNXXPHQHOLLNDD
» Le voyant de la fonction ionisante ( V·DIÀFKH
treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.
7KHUPR*XDUG
ƓƧƬƥƟƹƳƧ
ƂƭƝƷƥƴƥƷƯƭƴƱƞƴƱƟƷơ
ƳơƲƳƵƬƢƯƵƫƥƽƯƵƬƥƭơƷƹƱƟƳƥƴƥ
Sie es nach dem Gebrauch von der
com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem
10 Suorista loput hiuksista toistamalla vaiheita 7–9, kunnes hiuksesi
» ,OHVWSRVVLEOHTXHYRXVVHQWLH]XQHRGHXUSDUWLFXOLqUHHW
ThermoGuard
evita
que
la
exposición
al
calor
supere
de
forma
no
ƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƳƥưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƥƲƴƯƽƶƥƲ
Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in
näyttävät siltä kuin haluat.
HQWHQGLH]XQFULVVHPHQW&HSKpQRPqQHHVWQRUPDOHWHVWFDXVp
intencionada los 200 °C. Si sube la temperatura por encima de 200 °C,
Stromversorgung. Die Nähe zum
Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren
8 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƬƩơƴƯƽƶơơƭƜƬƥƳơƳƴƩƲưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲ )
par le diffuseur d’ions.
11 6XLKNXWDKLXNVLLQORSXNVLNLLOWRVXLKNHWWDWDLMRXVWDYDQSLGRQ
esta
aumentará
solo
en
intervalos
de
5
°C.
lokalen Philips Händler.
ƪơƩưƩƝƳƴƥƴƩƲƫơƢƝƲƣƩơƭơƪƫƥƟƳƯƵƭ
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
hiuskiinnettä.
5 'pYHUURXLOOH]O·DSSDUHLOHQIDLVDQWJOLVVHUOHYHUURX ) vers le bas.
4 La función de iones, que proporciona un brillo adicional y reduce el
9 ƔƱơƢƞƮƴƥƴƯƭƩƳƩƹƴƞƬơƫƫƩƾƭƪơƴƜƬƞƪƯƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲƬƥ
VinkkibOlKDUMDDKLXNVLDVLNXQPXRWRLOHWKLXNVLDVL
encrespado, se activa cuando el aparato está encendido.
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
6 $SUqVTXHOHOLVVHXUDpWpDOOXPpOHVWRXFKHVVRQWDXWRPDWLTXHPHQW
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƬƟơƪƟƭƧƳƧƬƝƣƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơơưƼƴƩƲƱƟƦƥƲƹƲƴƩƲƜƪƱƥƲ
Huomautus: Laitteessa on automaattinen virrankatkaisu. Virta katkeaa
» Se muestra el indicador de iones ( ).
YHUURXLOOpHVVLYRXVQ·DSSX\H]VXUDXFXQERXWRQSHQGDQW
ƷƹƱƟƲƭơƳƴơƬơƴƞƳƥƴƥƣƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƧƭƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧ
automaattisesti 60 minuutin kuluttua.
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
‡ WARNUNG: Verwenden Sie das
VHFRQGHV3DUODVXLWHOHVWRXFKHVVRQWYHUURXLOOpHVVLYRXV
» Es posible que se desprenda un olor característico y que se oiga
Käytön jälkeen:
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
10 ƄƩơƭơƩƳƩƾƳƥƴƥƴơƵưƼƫƯƩươƬơƫƫƩƜƥươƭơƫƜƢƥƴƥƴơƢƞƬơƴơ
n’appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes.
un chisporroteo. Esto es habitual y se debe al generador de iones.
Gerät nicht in der Nähe von
3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRP
ƝƹƲƬƝƷƱƩƭơưƥƴƽƷƥƴƥƴƯƥưƩƨƵƬƧƴƼơưƯƴƝƫƥƳƬơ
1 .DWNDLVHODLWWHHVWDYLUWDMDLUURWDSLVWRNHSLVWRUDVLDVWD
3RXUGpYHUURXLOOHUOHVWRXFKHVDSSX\H]VXU pendant 1 seconde.
welcome.
5 Para desbloquear el aparato ( GHVOLFHKDFLDDEDMRHOPHFDQLVPR
11 ƄƩơƭơƯƫƯƪƫƧƱƾƳƥƴƥƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƸƥƪƜƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƬƥƝƭơ
Badewannen, Duschen,
2 $QQDVHQMllKW\lOlPP|QNHVWlYlOOlDOXVWDOOD
7 3HLJQH]YRVFKHYHX[SXLVFRPPHQFH]SDUVpSDUHUYRVFKHYHX[
de cierre.
ƳưƱƝƩƣƩơƫƜƬƸƧƞƬƩơƫơƪƣƩơƥƫơƳƴƩƪƼƪƱƜƴƧƬơ
3 3XKGLVWDODLWHMDVXRULVWXVOHY\WNRVWHDOODOLLQDOOD
EUXVKpVHQPqFKHVGHFPGHODUJHPD[LPXP
ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
Waschbecken oder sonstigen
ƓƵƬƢƯƵƫƞƍƧƭƢƯƵƱƴƳƟƦƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜƪơƴƜƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
6 'HVSXpVGHHQFHQGHUODSODQFKDORVERWRQHVVHEORTXHDQ
5HPDUTXHSRXUOHVFKHYHX[SOXVpSDLVLOHVWUHFRPPDQGpGHIDLUHSOXV
4 6XOMHOlPS|OHY\W ) lukitse laite työntämällä lukitsinta ylöspäin
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƓƧƬƥƟƹƳƧ
ƈƳƵƳƪƥƵƞƤƩơƨƝƴƥƩƫƥƩƴƯƵƱƣƟơơƵƴƼƬơƴƧƲ
automáticamente si no se pulsa ningún botón durante 15 segundos.
Behältern mit Wasser.
GHPqFKHV
( ).
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƲƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơƬƥƴƜơưƼƫƥưƴƜ
Posteriormente, los botones se bloquean si no se pulsa ningún botón
8 3ODFH]XQHPqFKHGHFKHYHX[HQWUHOHVSODTXHVFKDXIIDQWHV ) et
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ:
5
6lLO\WlODLWHWWDWXUYDOOLVHVVD
NXLYDVVDMDS|O\WW|PlVVlSDLNDVVD
/DLWWHHQ
‡ =LHKHQ6LHQDFKMHGHP*HEUDXFKGHQ ‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
durante 5 segundos.
UHVVHUUH]IHUPHPHQWOHVSRLJQpHV
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ( ).
durante 1 segundo.
Para desbloquear los botones, pulse
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
Netzstecker aus der Steckdose.
9 Faites glisser l’appareil d’un seul mouvement sur toute la longueur
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ưƱƟƦơ
7 3pLQHVHHOSHOR\DFRQWLQXDFLyQHPSLHFHDVHSDUDUHOFDEHOORVHFDGR
des cheveux (max. 5 secondes), de la racine à la pointe. N’arrêtez
Vihje
con secador en mechones que no superen los 5 cm de ancho.
‡ Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƭƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
SDVYRWUHPRXYHPHQWSRXUpYLWHUGHVXUFKDXIIHUOHVFKHYHX[
Nota: En el caso de cabello más grueso, es recomendable dividirlo en
‡
Käytä suoristinta vain, kun hiuksesi ovat kuivat.
3
ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƴƩƲưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲƬƥƝƭơƢƱƥƣƬƝƭƯ
ein defektes Netzkabel nur von einem ‡ žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
10 3RXUOLVVHUOHUHVWHGHYRVFKHYHX[UpSpWH]OHVpWDSHVjMXVTX·j
más mechones.
‡ 8VHLQWRLVWXYDVVDNl\W|VVlVXRVLWHOODDQOlPS|VXRMDWXRWWHLGHQ
ươƭƟ
REWHQWLRQGXUpVXOWDWVRXKDLWp
8 Coloque un mechón de pelo entre las placas alisadoras ( \MXQWH
käyttöä.
Philips Service-Center, einer von
4 ƋƫƥƟƳƴƥƴƩƲưƫƜƪƥƲƩƳƩƾƬơƴƯƲ ƪơƩƳƽƱƥƴƥƴƯƪƫƥƟƤƹƬơ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
11 Pour terminer la mise en forme de vos cheveux, appliquez un spray
ORVPDQJRVÀUPHPHQWH
ưƫơƪƾƭ ưƱƯƲƴơƥưƜƭƹƣƩơƭơƪƫƥƩƤƾƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
Philips autorisierten Werkstatt oder
GHEULOODQFHRXXQHODTXHOpJqUH
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
9 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento
Hiustyyppi
Lämpötila-asetus
5 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
Astuce : ne brossez pas vos cheveux lorsque vous les mettez en forme.
(máximo 5 segundos) de la raíz a las puntas, sin detenerse para
HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
Remarque : l’appareil dispose d’une fonction d’arrêt automatique. Il
Karkeat, kiharat, vaikeasti
Keskitaso–korkea (vähintään
evitar que se caliente en exceso.
ƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ ).
V·pWHLQWDXWRPDWLTXHPHQWDSUqVPLQXWHV
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
suoristettavat
180 ºC)
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
10 Para alisar el resto del pelo, repita los pasos del 7 al 9 hasta que
Après utilisation :
obtenga el look que desea.
ƓƵƬƢƯƵƫƞ
Ohuet, keskituuheat, pehmeästi
Matala–keskitaso (150–180 ºC)
werden.
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
1 $UUrWH]O·DSSDUHLOHWGpEUDQFKH]OH
kihartuvat
11 3DUDÀQDOL]DUHOSHLQDGRYDSRULFHXQVSUD\SDUDGDUEULOORRXQDODFD
‡ ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƴƯƭƩƳƩƹƴƞƬƼƭƯƳƥƳƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜ
‡ Dieses Gerät kann von Kindern
2 /DLVVH]OHUHIURLGLUVXUXQHVXUIDFHUpVLVWDQWjODFKDOHXU
‡ ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ÁH[LEOH
Vaaleat, vaalennetut tai
Matala (Alle 150 ºC)
‡ ƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƳƵƷƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƵƭƩƳƴƜƴơƩƭơ
3 Nettoyez l’appareil et les plaques chauffantes à l’aide d’un chiffon
Consejo:
No
cepille
el
pelo
mientras
le
da
forma.
YlUMlW\W
ab 8 Jahren und Personen mit
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƱƯƺƼƭƴơưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơưƱƩƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧ
humide.
Nota: El aparato dispone de una función de apagado automático. Se
ƩƳƩƾƳƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
verringerten physischen, sensorischen
apaga automáticamente transcurridos 60 minutos.
4 Fermez les plaques chauffantes ( HWIDLWHVJOLVVHUOHV\VWqPHGH
ƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
3
Takuu
ja
huolto
'HVSXpVGHOXVR:
verrouillage des plaques ( ) vers le haut pour verrouiller l’appareil.
oder psychischen Fähigkeiten oder
-RVKDOXDWOLVlWLHWRMDHVLPHUNLNVLOLVlRVDQYDLKWDPLVHVWDWDLODLWWHHQ
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơ
ƔƽưƯƲƬơƫƫƩƾƭ
ƒƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
5 5DQJH]OHGDQVXQHQGURLWV€UHWVHFjO·DEULGHODSRXVVLqUH9RXV
suhteen
on
ongelmia,
käy
Philipsin
Internet-sivuilla
osoitteessa
www.
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
ƍơƫƫƩƜƬƥƷƯƭƴƱƞƴƱƟƷơƪơƴƳơƱƜƞ ƍƥƳơƟơƝƹƲƵƸƧƫƞž&
SRXYH]pJDOHPHQWDFFURFKHUO·DSSDUHLOSDUVRQDQQHDXGHVXVSHQVLRQ
ƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero on
ƤƽƳƪƯƫơƳƴƯƟƳƩƹƬơ
ƪơƩƵƸƧƫƼƴƥƱƧ
( ).
WDNXXOHKWLVHVVl-RVPDDVVDVLHLROHNXOXWWDMDSDOYHOXNHVNXVWDRWD\KWH\V
verwendet werden, wenn sie bei der
3 Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.
‡ ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
SDLNDOOLVHHQ3KLOLSVMlOOHHQP\\MllQ
ƍơƫƫƩƜƬƥƫƥưƴƞƞƬƝƴƱƩơƴƱƟƷơƞ
ƗơƬƧƫƞƝƹƲƬƥƳơƟơž&
)
y
deslice
el
mecanismo
de
cierre
4
Cierre
las
placas
alisadoras
(
Conseil
Verwendung beaufsichtigt wurden
ƬơƫƫƩƜƥƫơƶƱƾƲƳươƳƴƜ
ƝƹƲž&
ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
( ) hacia arriba para bloquear el aparato.
‡
Utilisez
le lisseur uniquement sur cheveux secs.
)UDQoDLV
oder Anweisung zum sicheren
ƉơƬưƜƬơƫƫƩƜƮơƭƨƜƬơƫƫƩƜ
ƗơƬƧƫƞƪƜƴƹơưƼž&
5 *XiUGHORHQXQOXJDUVHFRVHJXUR\VLQSROYR7DPELpQSXHGH
‡ ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ
‡ ,OHVWUHFRPPDQGpDX[XWLOLVDWHXUVIUpTXHQWVG
XWLOLVHUGHVSURGXLWV
ƬơƫƫƩƜƬƥƭƴƥƪơưƜƦƞƢơƬƬƝƭơ
)pOLFLWDWLRQVSRXUYRWUHDFKDWHWELHQYHQXHFKH]3KLOLSV3RXUEpQpÀFLHU
guardarlo colgándolo por su anilla ( ).
Gebrauch des Geräts erhalten und
de protection contre la chaleur pour le lissage.
ƬơƫƫƩƜ
ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ
de tous les avantages de l’assistance Philips, enregistrez votre produit à
l’adresse www.philips.com/welcome.
Consejo
die Gefahren verstanden haben.
ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ
7\SHGHFKHYHX[
5pJODJHGHWHPSpUDWXUH
ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƳƝƱƢƩƲ
‡ 8WLOLFHODSODQFKDVRORFXDQGRHOSHORHVWpVHFR
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
1
Important
ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥƪƜưƯƩƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
‡ Es recomendable que los usuarios habituales utilicen productos
eSDLVIULVpVRXGLIÀFLOHVjOLVVHU
0R\HQjpOHYpVXSpULHXUj
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
spielen. Die Reinigung und Wartung
para proteger el pelo cuando lo alisen.
ưƱƼƢƫƧƬơươƱơƪơƫƯƽƬƥƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơƴƧƲ3KLOLSV
180 ºC)
3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ
FRQVHUYH]OHSRXUXQXVDJHXOWpULHXU
ƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
Fins,
de
texture
moyenne
ou
Bas à moyen (entre 150 ºC et
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
‡ AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
OpJqUHPHQWRQGXOpV
180 ºC)
7LSRGHFDEHOOR
3RVLFLyQGHWHPSHUDWXUD
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
durchgeführt werden.
‡ ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
DSSDUHLOjSUR[LPLWpG·XQHVRXUFH
&ODLUVEORQGVFRORUpVRX
%DVLQIpULHXUjž&
Grueso, rizado o difícil de alisar
Media a alta (180 °C o superior)
‡ Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
GpFRORUpV
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
Fino, de textura media o
%DMDDPHGLDGHƒ&Dƒ&
d’eau.
anschließen, überprüfen Sie, ob die
ligeramente ondulado
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
Español
3
Garantie et service
‡ Si vous utilisez l’appareil dans une
Claro, rubio, decolorado o
%DMDLQIHULRUDƒ&
auf dem Gerät angegebene Spannung
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
6LYRXVVRXKDLWH]REWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVSDU
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
teñido
VDOOHGHEDLQV
GpEUDQFKH]OHDSUqV
EHQHÀFLDUVHWRWDOPHQWHGHODDVLVWHQFLDTXHRIUHFH3KLOLSVUHJLVWUHVX
exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
mit der Netzspannung vor Ort
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
producto en www.philips.com/welcome.
XQSUREOqPHYLVLWH]OHVLWH:HEGH3KLOLSVjO·DGUHVVHZZZSKLOLSVFRP
XWLOLVDWLRQFDUODSUR[LPLWpG·XQH
3
Garantía y servicio
übereinstimmt.
ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
6LQHFHVLWDLQIRUPDFLyQSRUHMHPSORVREUHODVXVWLWXFLyQGHXQDSLH]DR
source d’eau constitue un risque,
1
Importante
WURXYHUH]OHQXPpURGHWpOpSKRQHFRUUHVSRQGDQWVXUOHGpSOLDQWGH
‡ Verwenden Sie das Gerät
si
tiene
algún
problema,
visite
la
página
Web
de
Philips
en
www.philips.
garantie internationale). S’il n’y a pas de Centre Service Consommateurs
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
même
lorsque
l’appareil
est
hors
com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente
dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
nie für andere als in dieser
GH3KLOLSVHQVXSDtVKDOODUiHOQ~PHURGHWHOpIRQRHQHOIROOHWRGHOD
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ FRQVpUYHORSRUVLQHFHVLWDUDFRQVXOWDUORHQHOIXWXUR
tension.
JDUDQWtD6LQRKD\6HUYLFLRGH$WHQFLyQDO&OLHQWHHQVXSDtVGLUtMDVHDO
Bedienungsanleitung beschriebene
‡
ADVERTENCIA:
No
utilice
este
Italiano
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
distribuidor Philips local.
‡ AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
Zwecke.
aparato
cerca
del
agua.
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
O·DSSDUHLOSUqVG·XQHEDLJQRLUH
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
Suomi
‡ Wenn das Gerät an eine Steckdose
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ ‡ Si utiliza el aparato en el cuarto de
d’une douche, d’un lavabo ni
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
EDxR
GHVHQFK~IHORGHVSXpVGHXVDUOR
K\YlNVHVL3KLOLSVLQWXNLMDUHNLVWHU|LWXRWHRVRLWWHHVVDZZZSKLOLSVFRP
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
1
Importante
GHWRXWDXWUHUpFLSLHQW
welcome.
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
La proximidad de agua representa
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
contenant de l’eau.
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
1
Tärkeää
XQULHVJRDXQTXHHODSDUDWRHVWp
‡ Verwenden Sie niemals Zubehör
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
‡
'pEUDQFKH]WRXMRXUVO·DSSDUHLODSUqV
/XHWlPlNl\WW|RSDVHQQHQODLWWHHQNl\WWlPLVWlMDVlLO\WlVHP\|KHPSll
‡ AVVERTENZA: non utilizzare questo
apagado.
oder Teile, die von Drittherstellern
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
käyttöä varten.
utilisation.
apparecchio in prossimità di acqua.
stammen bzw. nicht von Philips
‡ ADVERTENCIA: No utilice este
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
‡ VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
‡ Si le cordon d’alimentation est
‡ Quando l’apparecchio viene usato in
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) ‡ ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
aparato cerca del agua ni
veden lähellä.
HQGRPPDJp
LOGRLWrWUHUHPSODFpSDU
EDJQRVFROOHJDUORGRSRO·XVRSRLFKp
Zubehör oder Teile verwenden,
cerca de bañeras, duchas,
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
‡ Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
3KLOLSV
SDUXQ&HQWUH6HUYLFH$JUpp
la vicinanza all’acqua rappresenta un
erlischt Ihre Garantie.
cubetas u otros recipientes
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
irrota pistoke pistorasiasta käytön
3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
ULVFKLRDQFKHTXDQGRLOVLVWHPDq
que contengan agua.
‡ Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
MlONHHQVLOOlODLWWHHVVDRQMlQQLWHWWl
DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
spento.
das Gerät.
‡ Desenchufe siempre el aparato
ƱƥƽƬơƴƯƲ
vaikka virta olisi katkaistu.
‡ &HWDSSDUHLOSHXWrWUHXWLOLVp
‡ AVVERTENZA: non utilizzare questo
GHVSXpVGHXVDUOR
‡ Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
‡ VAROITUS: älä käytä laitetta
SDUGHVHQIDQWVkJpVGHDQV
apparecchio in prossimità di
Sie es wegräumen.
ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ ‡ Si el cable de alimentación está
kylpyammeen, suihkun, altaan
ou plus, des personnes dont les
vasche da bagno, docce,
dañado, deberá ser sustituido por
‡ Geben Sie acht bei der Verwendung
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
tai muiden vesiastioiden lähellä.
FDSDFLWpVSK\VLTXHVVHQVRULHOOHVRX
lavandini o altri recipienti
Philips, por un centro de servicio
des Geräts, da es äußerst heiß sein
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
‡ Irrota pistoke pistorasiasta aina
LQWHOOHFWXHOOHVVRQWUpGXLWHVRXGHV
contenenti acqua.
autorizado por Philips o por personal
könnte. Halten Sie nur den Griff,
‡ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
Nl\W|QMlONHHQ
SHUVRQQHVPDQTXDQWG·H[SpULHQFH
‡ Dopo l’utilizzo, scollegare sempre
FXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDU
da die anderen Teile heiß sind, und
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
‡ -RVYLUWDMRKWRRQYDKLQJRLWWXQXWVH
et de connaissances, à condition que
l’apparecchio.
situaciones de peligro.
vermeiden Sie Kontakt mit der Haut.
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
ces enfants ou personnes soient
‡ 6HLOFDYRGLDOLPHQWD]LRQHq
‡ Este aparato puede ser usado por
‡ Stellen Sie das Gerät immer mit dem
‡ ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
danneggiato deve essere sostituito
niños a partir de 8 años y por
Ständer auf eine hitzebeständige,
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
huoltoliikkeessä tai muulla
des instructions quant à l’utilisation
da Philips, da un centro di assistenza
personas con su capacidad física,
stabile ebene Fläche. Die heißen
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
DPPDWWLWDLWRLVHOODNRUMDDMDOOD
VpFXULVpHGHO·DSSDUHLOHWTX·LOV
autorizzato Philips o da persone
+HL]SODWWHQVROOWHQQLHGLH2EHUÁlFKH
ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ psíquica o sensorial reducida y por
‡ Laitetta voivat käyttää myös yli
aient pris connaissance des dangers
TXDOLÀFDWHDOÀQHGLHYLWDUHSRVVLELOL
quienes no tengan los conocimientos
oder anderes brennbares Material
ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ
YXRWLDDWODSVHWMDKHQNLO|WMRLGHQ
encourus. Les enfants ne doivent pas
danni.
y la experiencia necesarios, si han
berühren.
ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
MRXHUDYHFO·DSSDUHLO/HQHWWR\DJHHW
‡
Quest’apparecchio può essere usato
sido supervisados o instruidos acerca
‡ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
‡ ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
UDMRLWWXQXWWDLMRLOODHLROHNRNHPXVWD
O·HQWUHWLHQQHGRLYHQWSDVrWUHUpDOLVpV
da bambini di età superiore agli 8 anni
del uso del aparato de forma segura
nicht mit den heißen Teilen des Geräts
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
WDLWLHWRDODLWWHHQNl\W|VWlMRVKHLWl
par des enfants sans surveillance.
e da persone con capacità mentali,
y siempre que sepan los riesgos que
in Berührung kommt.
‡ ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
on neuvottu laitteen turvallisesta
‡ Avant de brancher l’appareil, assurezÀVLFKHRVHQVRULDOLULGRWWHSULYHGL
conlleva su uso. No permita que
‡ Halten Sie das eingeschaltete
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
Nl\W|VWlWDLWDUMROODRQWXUYDOOLVHQ
YRXVTXHODWHQVLRQLQGLTXpHVXU
esperienza o conoscenze adatte a
ORVQLxRVMXHJXHQFRQHODSDUDWR
Gerät fern von leicht entzündbaren
‡ ƎơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
Nl\W|QHGHOO\WWlPlYDOYRQWDMDMRVKH
l’appareil correspond bien à la tension
condizione che tali persone abbiano
Los niños no deben llevar a cabo
Gegenständen und Materialien.
ƬƥưƯƫƫƞưƱƯƳƯƷƞƪơƨƾƲƬưƯƱƥƟ
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
secteur locale.
ricevuto assistenza o formazione per
la limpieza ni el mantenimiento sin
‡ Bedecken Sie das heiße Gerät niemals
ƭơơƭơưƴƽƮƥƩƩƤƩơƟƴƥƱơƵƸƧƫƞ
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten
‡ N’utilisez pas l’appareil dans un autre
utilizzare l’apparecchio in maniera
supervisión.
mit Handtüchern, Kleidungsstücken
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƎơƪƱơƴƜƴƥƬƼƭƯƴƧ
ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
EXWTXHFHOXLTXLHVWLQGLTXpGDQVFH
sicura e capiscano i potenziali pericoli
oder anderen Gegenständen.
ƫơƢƞƪơƨƾƲƴơƵưƼƫƯƩươƬƝƱƧƥƟƭơƩ ‡ Antes de enchufar el aparato,
laitetta ilman valvontaa.
manuel.
associati a tale uso. Evitare che i
‡ Verwenden Sie das Gerät nur an
ƦƥƳƴƜƪơƩƭơơưƯƶƥƽƣƥƴƥƴƧƭƥươƶƞ FRPSUXHEHTXHHOYROWDMHLQGLFDGR
‡ Varmista ennen laitteen liittämistä,
‡ Lorsque l’appareil est sous tension, ne
bambini giochino con l’apparecchio. Le
en el mismo se corresponde con el
trockenem Haar. Bedienen Sie das
ƬƥƴƧƭƥưƩƤƥƱƬƟƤơ
HWWlODLWWHHVHHQPHUNLWW\MlQQLWHYDVWDD
OHODLVVH]MDPDLVVDQVVXUYHLOODQFH
operazioni di pulizia e manutenzione
YROWDMHGHODUHGHOpFWULFDORFDO
Gerät nicht mit nassen Händen.
‡ ƎơƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
SDLNDOOLVWDMlQQLWHWWl
‡ 1·XWLOLVH]MDPDLVG·DFFHVVRLUHVRXGH
non devono essere eseguite da
‡ No utilice este aparato para otros
‡ Halten Sie die Heizplatten sauber
ƬƥƴƧƢƜƳƧƴƧƲƳƥƬƩơƥưƟưƥƤƧ
‡ Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
SLqFHVG·XQDXWUHIDEULFDQWRXQ·D\DQW
bambini senza la supervisione di un
ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
und frei von Staub sowie von
ƳƴơƨƥƱƞƥưƩƶƜƭƥƩơưƯƵƥƟƭơƩ
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
adulto.
manual.
Stylingprodukten, wie Schaumfestiger,
ơƭƨƥƪƴƩƪƞƳƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơƐƩƪơƵƴƝƲ
‡ .XQODLWHRQOLLWHWW\SLVWRUDVLDDQlOlMlWl
par Philips. L’utilisation de ce type
‡
Prima di collegare l’apparecchio
‡ 1XQFDGHMHHODSDUDWRVLQYLJLODQFLD
Styling-Spray, Gel. Verwenden Sie
ưƫƜƪƥƲƤƥƭưƱƝưƥƩƭơƝƱƷƯƭƴơƩ
sitä ilman valvontaa.
G·DFFHVVRLUHVRXGHSLqFHVHQWUDvQH
assicurarsi che la tensione indicata
FXDQGRHVWpHQFKXIDGRDODUHG
das Gerät nie in Kombination mit
ƳƥƥươƶƞƬƥƴƧƭƥưƩƶƜƭƥƩơƞƬƥ
‡ Älä koskaan käytä muita kuin
l’annulation de la garantie.
su quest’ultimo corrisponda a quella
HOpFWULFD
Stylingprodukten.
ƯưƯƩƯƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƥƽƶƫƥƪƴƯƵƫƩƪƼ
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
‡ N’enroulez pas le cordon
locale.
‡ No utilice nunca accesorios ni piezas
‡ Die Heizplatten verfügen über eine
‡ ƍƧƭơƶƞƭƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƭơƝƱƨƥƩ
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
d’alimentation autour de l’appareil.
‡ Non utilizzare l’apparecchio per scopi
de otros fabricantes o que Philips no
Keratin-Keramikbeschichtung. Diese
ƳƥƥươƶƞƬƥƴơƦƥƳƴƜƬƝƱƧƴƧƲ
osia, takuu ei ole voimassa.
‡ Attendez que l’appareil ait refroidi
non descritti nel presente manuale.
UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
Beschichtung nutzt sich im Laufe der
ƳƵƳƪƥƵƞƲ
‡ bOlNLHUUlYLUWDMRKWRDODLWWHHQ
avant
de
le
ranger.
‡ 4XDQGRO·DSSDUHFFKLRqFROOHJDWR
hace, quedará anulada su garantía.
=HLWDE'LHVKDWMHGRFKNHLQHUOHL
‡ žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
ympärille.
‡ Cet appareil peut être extrêmement
all’alimentazione, non lasciarlo mai
(LQÁXVVDXIGLH/HLVWXQJGHV*HUlWV
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƬơƪƱƩƜ ‡ No enrolle el cable de alimentación
‡ $QQDODLWWHHQMllKW\lHQQHQ
FKDXG
VR\H]SDUWLFXOLqUHPHQW
incustodito.
alrededor del aparato.
‡ Bei Verwendung mit getöntem oder
ơưƼƥƽƶƫƥƪƴơơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƪơƩƵƫƩƪƜ
säilytykseen asettamista.
vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez ‡ Non utilizzare mai accessori o parti di
‡ Espere a que se enfríe el aparato
gefärbtem Haar können sich die
‡ ƑƯƴƝƬƧƭƪơƫƽưƴƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
‡ Keskity yksinomaan laitteen käyttöön,
XQLTXHPHQWODSRLJQpHFDUOHVDXWUHV
altri produttori oppure componenti
antes de guardarlo.
Heizplatten möglicherweise verfärben.
ƯƴƩƤƞưƯƴƥưƷưƥƴƳƝƴơƞƱƯƽƷơ
kun käytät sitä, koska se voi olla
SDUWLHVVRQWFKDXGHVHWpYLWH]WRXW
QRQFRQVLJOLDWLLQPRGRVSHFLÀFR
‡ Preste total atención cuando utilice
Wenden Sie sich an Ihren Händler,
ƼƴơƭƥƟƭơƩƦƥƳƴƞ
erittäin kuuma. Pidä kiinni vain
contact avec la peau.
da Philips. In caso di utilizzo di tali
el aparato, ya que puede estar muy
bevor Sie es für künstliches Haar
‡ ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƼƭƯƳƥ
kahvasta, koska muut osat ovat kuumia. ‡ 3ODFH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOVXUVRQ
accessori o parti, la garanzia si annulla.
caliente. Agarre solo el mango, ya que
verwenden.
ƳƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥ
Vältä ihokosketusta.
support sur une surface plane et
‡ Non attorcigliare il cavo di
el resto de piezas están calientes, y
‡ Geben Sie das Gerät zur Überprüfung
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ
‡ Aseta aina laite telineen kanssa
VWDEOHUpVLVWDQWjODFKDOHXU/HV
alimentazione attorno all’apparecchio.
evite el contacto con al piel.
bzw. Reparatur stets an ein von
‡ ƎơƤƩơƴƧƱƥƟƴƥƴƩƲưƫƜƪƥƲƴƧƲ
OlPP|QNHVWlYlOOHWXNHYDOOHMD
SODTXHVFKDXIIDQWHVQHGRLYHQWMDPDLV ‡ Lasciare raffreddare l’apparecchio
‡ Coloque siempre el aparato con el
Philips autorisiertes Service-Center.
ƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƨơƱƝƲƷƹƱƟƲƳƪƼƭƧ
tasaiselle alustalle. Kuumaa lämpölevyä
être en contact avec la surface ou
prima di riporlo.
VRSRUWHVREUHXQDVXSHUÀFLHSODQD
(LQH5HSDUDWXUGXUFKXQTXDOLÀ]LHUWH
ƪơƩƵưƯƫƥƟƬƬơƴơơưƼưƱƯƺƼƭƴơ
ei saa päästää kosketuksiin alustan tai
G·DXWUHVPDWpULDX[LQÁDPPDEOHV
‡ Prestare la massima attenzione
estable y resistente al calor. Las placas
Personen kann zu einer hohen
ƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƼưƹƲơƶƱƼƳưƱƝƩ
minkään tulenaran materiaalin kanssa. ‡ Veillez à ce que le cordon
GXUDQWHO·XVRGHOO·DSSDUHFFKLRSRLFKp
de calentamiento calientes nunca
Gefährdung für den Verbraucher
ƪơƩƴƦƥƫƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
‡ 3LGlKXROLHWWHLYLUWDMRKWRMRXGX
d’alimentation ne soit pas en contact
potrebbe essere estremamente caldo.
GHEHQWRFDUVXSHUÀFLHVQLRWURV
führen.
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƳƵƭƤƵơƳƬƼƬƥ
kosketuksiin laitteen kuumien osien
avec les parties chaudes de l’appareil.
Utilizzare esclusivamente l’apposita
PDWHULDOHVLQÁDPDEOHV
‡ Führen Sie keine Metallgegenstände
ưƱƯƺƼƭƴơƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲ
kanssa.
‡ 1HODLVVH]SDVO·DSSDUHLOjSUR[LPLWp
LPSXJQDWXUDSRLFKpOHDOWUHSDUWLVRQR
in die Öffnungen ein, da dies zu
‡ ƐƩƨƥƱƬơƩƭƼƬƥƭƥƲưƫƜƪƥƲƤƩơƨƝƴƯƵƭ ‡ Evite que el cable de alimentación
‡ Pidä laite poissa helposti syttyvistä
G·REMHWVHWPDWpULDX[LQÁDPPDEOHV
calde ed evitare il contatto con la
entre en contacto con las piezas
Stromschlägen führen kann.
ƪƥƱơƬƩƪƞƥưƟƳƴƱƹƳƧƪƥƱơƴƟƭƧƲƈ
HVLQHLVWlMDPDWHULDDOHLVWDNXQVHQYLUWD ORUVTX·LOHVWDOOXPp
pelle.
calientes del aparato.
‡ Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
ƥưƟƳƴƱƹƳƧƬưƯƱƥƟƭơƶƨơƱƥƟƬƥƴƯ
on kytkettynä.
‡ 1HFRXYUH]MDPDLVO·DSSDUHLOSDU
‡
Appoggiare sempre l’apparecchio
‡ 0DQWHQJDHODSDUDWROHMRVGHREMHWRV
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
ưƝƱơƳƬơƴƯƵƷƱƼƭƯƵƙƳƴƼƳƯƴƯ
‡ Älä peitä laitetta esimerkiksi pyyhkeellä
exemple d’une serviette ou d’un
sull’apposito supporto, posizionandolo
\PDWHULDOHVLQÁDPDEOHVPLHQWUDVHVWp
ƶơƩƭƼƬƥƭƯơƵƴƼƤƥƭƥưƧƱƥƜƦƥƩƴƧƭ
am Netzstecker, um das Gerät von der
tai vaatteella, kun se on kuuma.
vêtement) lorsqu’il est chaud.
VXXQDVXSHUÀFLHSLDQDVWDELOHH
encendido.
ơưƼƤƯƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
Stromversorgung zu trennen.
‡ Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia.
‡ Utilisez l’appareil uniquement sur
termoresistente. Le piastre riscaldanti
‡ 1XQFDFXEUDHODSDUDWRSRUHMHPSOR
‡ ƂƭƧƳƵƳƪƥƵƞƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟ
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
cheveux secs. N’utilisez pas l’appareil si
(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
QRQGHYRQRPDLWRFFDUHODVXSHUÀFLH
FRQXQDWRDOODRURSDPLHQWUDVHVWp
ƳƥƢơƬƬƝƭơƬơƫƫƩƜƥƭƤƝƷƥƴơƩƭơ
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
YRXVDYH]OHVPDLQVPRXLOOpHV
‡ Puhdista lämpölevyt säännöllisesti, ettei
RDOWURPDWHULDOHLQÀDPPDELOH
caliente.
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
ƥƬƶơƭƩƳƴƯƽƭƪƧƫƟƤƥƲƳƴƩƲưƫƜƪƥƲ
QLLKLQNHUU\S|O\lMDPXRWRLOXWXRWWHLWD ‡ Les plaques chauffantes doivent être
‡ Evitare che il cavo di alimentazione
‡ Utilice el aparato sólo sobre el pelo
ƂƭưƱƼƪƥƩƴơƩƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
8PJHEXQJ
kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa
propres et ne doivent comporter
entri in contatto con le parti
seco. No utilice el aparato con las
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
tai
geeliä.
Älä
koskaan
käytä
laitetta
DXFXQHWUDFHGHSRXVVLqUHV
QLGH
surriscaldate dell’apparecchio.
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
ƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥưƱƾƴơƴƯƭƤƩơƭƯƬƝơ PDQRVPRMDGDV
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
muotoilutuotteiden
kanssa.
produits
coiffants
du
type
mousse,
‡
Tenere l’apparecchio acceso lontano
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
‡ Mantenga las placas de calentamiento
ưƯƵƳơƲƴơưƱƯƬƞƨƥƵƳƥ
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt
VSUD\RXJHO1·XWLOLVH]MDPDLVO·DSSDUHLO
‡ Lämpölevyissä onkeraaminen
GDRJJHWWLHPDWHULDOLLQÀDPPDELOL
limpias y sin polvo ni productos para
und Gesundheit zu vermeiden.
‡ ƄƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
avec des produits coiffants.
NHUDWLLQLSLQQRLWH$MDQP\|WlSLQQRLWH
‡ Non coprire mai l’apparecchio (ad
moldear el pelo, tales como espuma
2
Haarglättung
ƭơơưƥƵƨƽƭƥƳƴƥưƜƭƴơƳƥƝƭơ
VDDWWDDKLOMDOOHHQNXOXD7lPlHLYDLNXWD ‡ Les plaques chauffantes sont pourvues
esempio con un asciugamano o un
9RUEHUHLWXQJGHU+DDUH
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭ moldeadora, laca o gel. Nunca utilice
laitteen suorituskykyyn.
G·XQUHYrWHPHQWHQFpUDPLTXH
‡ Waschen Sie Ihr Haar mit Shampoo und Haarspülung
LQGXPHQWRTXDQGRqFDOGR
HODSDUDWRMXQWRFRQSURGXFWRVSDUD
ƴƧƲ3KLOLSVƈƥưƩƳƪƥƵƞơưƼƬƧ
‡ Verwenden Sie ein Hitzeschutzprodukt, und kämmen Sie Ihr Haar
LPSUpJQpGHNpUDWLQH
&HUHYrWHPHQW
‡ -RVODLWWHHOODNlVLWHOOllQYlUMlWW\Ml
‡
Utilizzare l’apparecchio solo su capelli
mit einem grobzinkigen Kamm
moldear.
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơƜƴƯƬơƬưƯƱƥƟƭơ
SHXWSUpVHQWHUXQHXVXUHQRUPDOHDX
‡ Föhnen Sie Ihr Haar mit einer Bürste
KLXNVLDOlPS|OHY\WVDDWWDYDWYlUMl\W\l
asciutti. Non utilizzare l’apparecchio
‡ Las placas de calentamiento tienen
9HUZHQGXQJ
ơưƯƢƥƟƜƪƱƹƲƥưƩƪƟƭƤƵƭƧƣƩơƴƯ
ÀOGXWHPSV&HSKpQRPqQHQ·DIIHFWH
Ennen kuin käytät laitetta keinohiuksiin,
Wählen Sie eine Temperatur aus, die Ihrem Haartyp entspricht. Weitere
con le mani bagnate.
un revestimiento cerámico de
ƷƱƞƳƴƧ
Informationen entnehmen Sie bitte der Haartyp-Tabelle am Ende des
toutefois
pas
les
performances
de
WDUNLVWDMlOOHHQP\\MlOWl
YRLNRQLLQ
‡
Assicurarsi che le piastre riscaldanti
Kapitels. Wählen Sie beim ersten Gebrauch des Haarglätters immer eine
queratina. Este revestimiento se
‡ ƄƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
niedrige Temperaturstufe.
l’appareil.
tehdä.
siano pulite e prive di polvere e
puede desgastar lentamente con el
ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲƬƧƭƢƜƦƥƴƥ
‡ Si vous utilisez l’appareil sur cheveux
‡ 7RLPLWDODLWHYLDQPllULW\VWlMD
Tipp
residui di prodotti modellanti come
tiempo. No obstante, esto no afecta al
ƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲ
‡ Es wird empfohlen, die Heizplatten vor Gebrauch geschlossen zu
FRORUpVLOHVWSRVVLEOHTXHOHVSODTXHV
NRUMDDPLVWDYDUWHQ3KLOLSVLQ
mousse, spray o gel. Non utilizzare
rendimiento del aparato.
halten.
ƣƱƟƫƩƥƲ
chauffantes se tachent. Avant d’utiliser
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
mai l’apparecchio insieme a prodotti
‡ Si se utiliza el aparato con cabello
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
‡ ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
O·DSSDUHLOVXUGHVFKHYHX[DUWLÀFLHOV
$VLDQWXQWHPDWRQNRUMDXVVDDWWDD
modellanti.
2 Halten Sie die Taste ( JHGUFNWELVGDV'LVSOD\DXÁHXFKWHW
teñido, las placas de calentamiento
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
FRQVXOWH]WRXMRXUVOHXUGLVWULEXWHXU
aiheuttaa vaaratilanteita laitteen
» Die Standard-Temperaturstufe von 160 °C wird angezeigt ( ).
‡ Le piastre riscaldanti sono dotate di
pueden mancharse. Antes de utilizarlo
Nl\WWlMlOOH
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
‡ &RQÀH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOjXQ
oder
( ), um Ihre gewünschte
3 Drücken Sie die Tasten
rivestimento in cercamica e cheratina.
HQFDEHOORDUWLÀFLDOFRQVXOWHVLHPSUHD
Temperatureinstellung auszuwählen. Weitere Informationen
&HQWUH6HUYLFH$JUpp3KLOLSVSRXU
‡
Älä
työnnä
laitteen
aukkoihin
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
entnehmen Sie bitte der Haartyp-Tabelle am Ende des Kapitels.
4XHVW·XOWLPRqVRJJHWWRDXVXUDQHO
su distribuidor.
» Während die Heizplatten sich erhitzen, blinkt die
YpULÀFDWLRQRXUpSDUDWLRQ
7RXWH
metalliesineitä,
ettet
saa
sähköiskua.
ƢƽƳƬơ
corso del tempo. Questo, tuttavia,
Temperaturanzeige.
‡ Lleve siempre el aparato a un centro
UpSDUDWLRQSDUXQHSHUVRQQHQRQ
‡
bOlYHGlODLWWHHQYLUWDMRKGRVWDODLWWHHQ
» Wenn die Heizplatten die ausgewählte Temperatur erreicht
non compromette le prestazioni
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
de servicio autorizado por Philips
haben, hört die Temperaturanzeige auf zu blinken.
TXDOLÀpHSHXWV·DYpUHUGDQJHUHXVH
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
dell’apparecchio.
Nl\W|QMlONHHQ,UURWDODLWWHHQSLVWRNH
para su comprobación y reparación.
7KHUPR*XDUG
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
pour
l’utilisateur.
ThermoGuard verhindert eine versehentliche Überhitzung von über
‡
Se l’apparecchio viene utilizzato
pistorasiasta
aina
pitämällä
kiinni
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
Las reparaciones llevadas a cabo por
200 °C. Wenn Sie die Temperatur über 200 °C erhöhen, wird sich die
‡ 1·LQVpUH]DXFXQREMHWPpWDOOLTXH
su capelli tinti, le piastre riscaldanti
7HPSHUDWXUEHLMHGHP6FKULWWQXUXPƒ&HUK|KHQ
pistokkeesta.
SHUVRQDOQRFXDOLÀFDGRSXHGHQGDU
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
dans les ouvertures au risque de vous
4 Die Ionisierungsfunktion wird aktiviert, sobald das Gerät
potrebbero macchiarsi. Prima
lugar a situaciones extremadamente
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
eingeschaltet ist. Sie verleiht Ihrem Haar mehr Glanz und sorgt dafür,
pOHFWURFXWHU
ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
GLXWLOL]]DUORVXFDSHOOLDUWLÀFLDOL
dass Ihr Haar leichter kämmbar ist.
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
peligrosas para el usuario.
ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲ
» Die Ionen-Betriebsanzeige ( ) wird angezeigt.
‡
Ne
tirez
pas
sur
le
cordon
NRVNHYLDVWDQGDUGHMDMDVllQQ|NVLl
consultare sempre il produttore.
ƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
‡ 3DUDHYLWDUGHVFDUJDVHOpFWULFDVQR
» Möglicherweise können Sie einen speziellen Geruch oder ein
ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧ
G·DOLPHQWDWLRQDSUqVXWLOLVDWLRQ
zischendes Geräusch wahrnehmen. Dies ist völlig normal und
Ympäristö
ƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
LQWURGX]FDREMHWRVPHWiOLFRVSRUODV
wird durch die Ionenerzeugung ausgelöst.
'pEUDQFKH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOHQ
ƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ.
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
aberturas.
WDYDOOLVHQNRWLWDORXVMlWWHHQPXNDQD(81RXGDWD
5 Schieben Sie die Verriegelungstaste ( ) nach unten, um die
WHQDQWODÀFKH
ƊƳƩƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
PDDVLVlKN|MDHOHNWURQLLNNDODLWWHLGHQHULOOLVWlNHUl\VWlNRVNHYLD
Verriegelung des Geräts aufzuheben.
‡ WARNUNG: Verwenden
6 Sobald der Haarglätter eingeschaltet ist, werden die Tasten
automatisch gesperrt, wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Taste
gedrückt wird. Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedrückt
wird, werden die Tasten gesperrt.
ƑƱƯƥƴƯƩƬơƳƟơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭ
‡ ƌƯƽƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƳơƬưƯƵƜƭƪơƩƬơƫơƪƴƩƪƞƪƱƝƬơ
‡ ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƝƭơưƱƯƺƼƭưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơƪơƩ
ƷƴƥƭƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƬƩơƷƯƭƴƱƞƷƴƝƭơ
VllQW|Ml$VLDQPXNDLQHQKlYLWWlPLQHQDXWWDDHKNlLVHPllQ
\PSlULVW|OOHMDLKPLVLOOHPDKGROOLVHVWLNRLWXYLDKDLWWDYDLNXWXNVLD.
‡ Per
eventuali controlli o riparazioni,
rivolgersi sempre a un centro servizi
autorizzato da Philips. La riparazione
GDSDUWHGLSHUVRQHQRQTXDOLÀFDWH
potrebbe mettere in serio pericolo
l’incolumità dell’utente.
‡ Per evitare il rischio di scariche
elettriche, non inserire oggetti metallici
nelle aperture.
‡ Non tirare il cavo di alimentazione
dopo l’uso. Scollegare sempre
l’apparecchio tenendo la spina.
&DPSLHOHWWURPDJQHWLFL(0)
4XHVWRDSSDUHFFKLR3KLOLSVqFRQIRUPHDWXWWLJOLVWDQGDUGHDOOHQRUPH
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
$PELHQWH
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i
QRUPDOLULÀXWLGRPHVWLFL8(
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il
prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un
prodotto simile al rivenditore.
alat digunakan pada rambut yang
diwarnai, pelat pemanas bisa berkarat.
Sebelum menggunakannya di rambut
palsu, selalu tanyakan pada distributor
rambut tersebut.
‡ Bawalah selalu alat ke pusat servis
resmi Philips untuk diperiksa atau
diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan
oleh orang yang tidak ahli dapat sangat
merugikan bagi penggunanya.
‡ Jangan memasukkan barang logam
ke dalam lubang untuk menghindari
NHMXWDQOLVWULN
‡ Jangan menarik kabel listrik setelah
penggunaan. Selalu cabut alat dengan
memegang stekernya.
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
Lingkungan
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti
con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai
ULYHQGLWRULFRQVXSHUÀFLHGHGLFDWDDOODYHQGLWDGLSURGRWWLHOHWWULFLHG
elettronici superiore ai 400 m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei
prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto
smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente
e per la salute.
2
‡ Jika
Come lisciare i capelli
Preparazione per capelli
‡ Lavare i capelli con shampoo e balsamo
‡ Usare un prodotto che protegga dal calore e pettinare i capelli con
un pettine a denti grandi
‡ Asciugare i capelli con il phon, aiutandosi con una spazzola
Utilizzo
Assicurarsi di selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di
FDSHOOL)DUHULIHULPHQWRDOODWDEHOOD7LSRGLFDSHOOLDOODÀQHGHOFDSLWROR
Quando si utilizza la piastra per la prima volta, selezionare una
temperatura più bassa.
Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah
rumah tangga normal (2012/19/EU). Patuhi peraturan mengenai
pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik di negara
Anda . Pembuangan produk secara benar membantu mencegah
dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
0HOXUXVNDQUDPEXW$QGD
3HUVLDSDQXQWXNUDPEXW
‡ Cuci rambut dengan sampo dan conditioner
‡ Gunakan produk pelindung panas dan sisir rambut Anda dengan
sisir bergigi besar
‡ Hembus rambut Anda dengan sikat hingga kering
Penggunaan
3DVWLNDQ$QGDPHPLOLKVHWHODQVXKX\DQJFRFRNGHQJDQMHQLVUDPEXW
Anda. Harap lihat tabel Jenis Rambut di akhir bab ini. Pilihlah selalu
setelan lebih rendah bila Anda menggunakan pelurus untuk pertama kali.
Tip
‡ Anda disarankan untuk membiarkan pelat pemanas terkunci
Suggerimento
sebelum menggunakan.
‡ Si consiglia di mantenere le piastre riscaldanti bloccate prima di
utilizzarle.
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 Tenere premuto il pulsante ( ÀQRDFKHQRQVLaccende il
display.
» 9LHQHYLVXDOL]]DWDO·LPSRVWD]LRQHGHOODWHPSHUDWXUDSUHGHÀQLWDGL
160 °C ( ).
o
( ) per selezionare l’impostazione
3 Premere i pulsanti
della temperatura desiderata. Fare riferimento alla tabella Tipo di
FDSHOOLDOODÀQHGHOFDSLWROR
» Quando le piastre riscaldanti si attivano, l’indicazione della
temperatura lampeggia.
» Quando le piastre riscaldanti hanno raggiunto la temperatura
selezionata, l’indicazione della temperatura smette di lampeggiare.
7KHUPR*XDUG
ThermoGuard evita l’esposizione involontaria al calore al di sopra
dei 200 °C. Quando la temperatura aumenta al di sopra dei 200 °C,
aumenterà solo di 5 °C per ogni incremento.
4 /DIXQ]LRQHGLLRQL]]D]LRQHqDWWLYDWDTXDQGRO·DSSDUHFFKLRqDFFHVR
donando ulteriore lucentezza ai capelli e riducendo l’effetto crespo.
» Viene visualizzato l’indicatore della funzione ioni ( ).
» Si potrebbe percepire un odore particolare e sentire uno sfrigolio.
È un fenomeno comune causato dal generatore di ioni.
5 Spostare il dispositivo di blocco (
l’apparecchio.
) verso il basso per sbloccare
6 'RSRFKHODSLDVWUDqVWDWDDFFHVDLWDVWLVLEORFFDQR
automaticamente se entro 15 secondi non si preme alcun pulsante.
In seguito, i tasti rimangono bloccati se per 5 secondi non vengono
premuti.
per 1 secondo.
Per sbloccare i tasti, premere
7 Pettinare i capelli e suddividere i capelli asciutti in ciocche non più
larghe di 5 cm.
Nota: per i capelli più spessi, si consiglia di creare più ciocche.
8 Posizionare una ciocca di capelli tra le piastre riscaldanti (
premere le impugnature fermamente insieme.
)e
9 Far scorrere la piastra per capelli lungo i capelli con un unico
movimento (max. 5 secondi) dalla radice alle punte, senza fermarsi
per evitare il surriscaldamento delle piastre.
10 3HUOLVFLDUHJOLDOWULFDSHOOLULSHWHUHLSDVVDJJLÀQFKpQRQVL
ottiene lo stile desiderato.
11 Per portare a termine la piega, spruzzare uno spray illuminante o una
ODFFDDWHQXWDÁHVVLELOH
Suggerimento: non spazzolare i capelli mentre si fa la piega.
Nota: l’apparecchio dispone della funzione di spegnimento automatico.
che lo spegne dopo 60 minuti.
'RSRO·XVR:
2 Tekan dan tahan tombol ( ) sampai layar tampilan menyala.
» Setelan suhu default 160°C akan ditampilkan ( ).
3 Tekan tombol
atau
( ) untuk memilih setelan suhu yang
Anda inginkan. Lihat tabel Jenis Rambut di akhir bab ini.
» Bila pelat pemanas mulai panas, angka suhu akan berkedip.
» Bila pelat pemanas telah mencapai suhu yang dipilih, angka suhu
akan berhenti berkedip.
7KHUPR*XDUG
7KHUPR*XDUGPHQJKLQGDUNDQ$QGDGDULSDSDUDQSDQDVWDNGLVHQJDMDGL
atas 200°C. Bila Anda menambah suhu di atas 200°C, suhu hanya akan
bertambah 5°C setiap kenaikan.
4 Fungsi ion diaktifkan bila alat dinyalakan, yang memberikan kemilau
tambahan dan mengurangi keriting.
» Indikator ion ( ) ditampilkan.
» Anda mungkin mencium bau aneh dan mendengar bunyi desisan.
:DMDUVDMDNDUHQDLQLGLVHEDENDQROHKJHQHUDWRULRQ
5 Geser kunci penutup (
) ke bawah untuk membuka kunci alat.
6 Setelah pelurus dinyalakan, tombol-tombol secara otomatis dikunci
MLNDWLGDNDGDWRPERO\DQJGLWHNDQVHODPDGWN6HODQMXWQ\D
WRPEROWRPERODNDQGLNXQFLMLNDWLGDNDGDWRPERO\DQJGLWHNDQ
selama 15 detik.
Untuk membuka kuncinya, tekan
selama 1 dtk.
7 Sisirlah rambut Anda kemudian mulailah membagi rambut Anda yang
WHODKGLNHULQJNDQPHQMDGLEHEHUDSDEDJLDQ\DQJOHEDUQ\DWLGDNOHELK
dari 5 cm.
Catatan: Untuk rambut yang lebih tebal, disarankan membuat bagian
yang lebih banyak.
8 Tempatkan satu bagian rambut di antara pelat pemanas (
tekan kuat kedua gagangnya secara bersamaan.
) dan
9 Geser pelurus dari atas ke bawah rambut dalam satu arah (maks. 5
GWNGDULDNDUVDPSDLNHXMXQJWDQSDEHUKHQWLDJDUWLGDNNHSDQDVDQ
10 Untuk meluruskan bagian rambut selebihnya, ulangi langkah 7 hingga
9 sampai memperoleh gaya yang diinginkan.
11 Untuk menyelesaikan penataan rambut Anda, semprot dengan
VHPSURWDQSHQJNLODSDWDXVHPSURWDQSHQMDJDNHOHPDVDQUDPEXW
Tips: Jangan menyikat rambut Anda setelah mengatur tataan rambut.
Catatan: Alat ini dilengkapi fungsi mati otomatis. Alat dimatikan secara
otomatis setelah 60 menit.
Setelah menggunakan:
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
3 Bersihkan alat dan pelat pemanas dengan kain lembap.
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
4 Rapatkan pelat pemanas (
untuk mengunci alat.
2 3RVL]LRQDUORVXXQDVXSHUÀFLHWHUPRUHVLVWHQWHÀQRDTXDQGRQRQq
completamente freddo.
5 6LPSDQGLWHPSDW\DQJDPDQGDQNHULQJVHUWDEHEDVGHEX$QGDMXJD
dapat menggantungnya pada lubang gantungannya ( ).
) dan geser kunci penutup (
) ke atas
7LSRGLFDSHOOL
,PSRVWD]LRQHGHOODWHPSHUDWXUD
,VSLGLULFFLGLIÀFLOLGDOLVFLDUH
Media-alta (180 °C o superiore)
Sottili, consistenza media,
leggermente mossi
Bassa-media (da 150 °C a 180 °C)
Chiari, biondi, schiariti o
tinti
3
Bassa (al di sotto di 150 °C)
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un
accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips
all’indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza
&OLHQWL3KLOLSVGL]RQDLOQXPHURGLWHOHIRQRqULSRUWDWRQHOO·RSXVFROR
GHOODJDUDQ]LD6HQHOSURSULRSDHVHQRQqSUHVHQWHDOFXQFHQWURGL
assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
,QGRQHVLD
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome.
1
Penting
%DFDSHWXQMXNSHQJJXQDLQLGHQJDQVDNVDPDVHEHOXPPHQJJXQDNDQQ\D
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
0LOLHX
'LWV\PERROEHWHNHQWGDWGLWSURGXFWQLHWELMKHWJHZRQH
KXLVKRXGHOLMNHDIYDOPDJZRUGHQZHJJHJRRLG
EU). Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u
FRUUHFWYHUZLMGHUWYRRUNRPWXQHJDWLHYHJHYROJHQYRRUKHWPLOLHXHQ
de volksgezondheid.
8ZKDDURQWNUXOOHQ
1 Koble støpselet til en stikkontakt.
8ZKDDUYRRUEHUHLGHQ
‡ Was uw haar met shampoo en conditioner
‡ Gebruik een hittebestendig product en kam uw haar met een
grove kam
‡ Föhn uw haar met een borstel
*HEUXLN
=RUJGDWXHHQWHPSHUDWXXUVWDQGNLHVWGLHELMXZKDDUSDVW5DDGSOHHJ
GHWDEHOPHWKDDUW\SHQDDQKHWHLQGHYDQKHWKRRIGVWXN.LHVDOWLMGHHQ
lagere temperatuurstand wanneer u de straightener voor het eerst
gebruikt.
Tip
‡ Het wordt aangeraden de verwarmingsplaten te vergrendelen
1 Steek de stekker in een stopcontact.
eller
( ) for å velge den ønskede
3 Trykk på knappen
temperaturinnstillingen. Se tabellen over hårtyper bakerst i kapittelet.
» Når varmeplatene varmes opp, blinker temperatursifrene.
» Når varmeplatene har nådd den valgte temperaturen, slutter
temperatursifrene å blinke.
7KHUPR*XDUG
ThermoGuard forhindrer utilsiktet varmeeksponering over 200 °C. Når
du øker temperaturen over 200 °C, økes temperaturen bare med 5 °C
for hvert trinn.
» 'XNDQNMHQQHHQVSHVLHOOOXNWRJK¡UHHQNQLWUHO\G'HWHUYDQOLJ
fordi de er forårsaket av ionegeneratoren.
2 Houd de knop ( ) ingedrukt totdat het display wordt verlicht.
» 'HVWDQGDDUGWHPSHUDWXXUVWDQGYDQƒ&YHUVFKLMQW ).
3 Druk op de knoppen
of
( ) om de gewenste
temperatuurstand te kiezen. Raadpleeg de tabel met haartypen aan
het einde van het hoofdstuk.
» Wanneer de verwarmingsplaten opwarmen, knipperen de
WHPSHUDWXXUFLMIHUV
» Wanneer de verwarmingsplaten de gekozen temperatuur hebben
EHUHLNWVWRSSHQGHWHPSHUDWXXUFLMIHUVPHWNQLSSHUHQ
7KHUPR*XDUG
ThermoGuard voorkomt onbedoelde blootstelling aan temperaturen
boven 200°C. Wanneer u de temperatuur hoger instelt dan 200°C,
neemt de temperatuur steeds met 5°C toe.
5 Skyv lukkelåsen (
) nedover for å låse opp apparatet.
6 Etter at rettetangen er slått på, låses knappene automatisk hvis ingen
knapper blir trykket på i løpet av 15 sek. Deretter låses knappene
hvis ingen knapper blir trykket på i løpet av 5 sek.
i 1 sek.
For å låse opp knappene trykker du på
7 Gre håret, og start deretter ved å dele det tørkede håret inn i deler
ikke bredere enn 5 cm.
0HUN)RUW\NNHUHKnUIRUHVOnVGHWnGHOHLQQLÁHUHGHOHU
8 Plasser en del av håret mellom varmeplatene (
håndtakene godt sammen.
), og trykk
9 'UDUHWWHWDQJHQQHGRYHUKnUHWLpQEHYHJHOVHPDNVVHNIUDURWWLO
tupp, uten å stoppe for å unngå overoppheting.
4 De ionenfunctie wordt geactiveerd wanneer het apparaat wordt
ingeschakeld. Deze functie geeft extra glans en vermindert
pluizigheid.
» De ionenindicator ( YHUVFKLMQW
10 1nUGXVNDOUHWWHUHVWHQDYKnUHWJMHQWDUGXWULQQ²WLOKnUHWKDU
fått ønsket utseende.
11 Når du er ferdig med å style håret, påfører du en glansspray eller en
VSUD\IRUÁHNVLEHOKROG
Tips: Ikke børst håret mens hårfrisyren setter seg.
0HUN$SSDUDWHWKDUHQIXQNVMRQIRUDXWRPDWLVNDYVOnLQJ'HWVOnV
automatisk av etter 60 minutter.
(WWHUEUXN:
» 0RJHOLMNUXLNWXHHQVSHFLDOHJHXUHQKRRUWXHHQVLVVHQG
geluid. Dit is normaal. Deze worden veroorzaakt door de
ionengenerator.
) naar beneden om het apparaat te
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
6 Nadat de straightener is ingeschakeld, worden de toetsen
automatisch vergrendeld als binnen 15 seconden geen knop wordt
ingedrukt. Daarna worden de toetsen vergrendeld als binnen 5
seconden geen knop wordt ingedrukt.
om de toetsen te ontgrendelen.
Druk 1 seconde op
2 3ODVVHUGHWSnHWYDUPHEHVWDQGLJXQGHUODJWLOGHWHUDYNM¡OW
3 5HQJM¡UDSSDUDWHWRJYDUPHSODWHQHPHGHQIXNWLJNOXW
4 Lukk varmeplatene (
apparatet.
7 Kam uw haar en verdeel uw geföhnde haar in lokken met een
breedte van maximaal 5 cm.
Opmerking: voor dikker haar wordt aangeraden om meer lokken te
maken.
8 Plaats een gedeelte van uw haar tussen de verwarmingsplaten (
en druk de handgrepen stevig op elkaar.
2 Trykk på og hold nede knappen ( WLOGLVSOD\VNMHUPHQO\VHU
» Den standard temperaturinnstillingen på 160 °C vises ( ).
4 ,RQHIXQNVMRQHQDNWLYHUHVQnUDSSDUDWHWEOLUVOnWWSnQRHVRPJLU
ekstra glans og reduserer krusing.
» Indikatorlampen for ion ( ) vises.
voor gebruik.
5 Schuif de ontgrendeling (
ontgrendelen.
Tips
‡ Det anbefales at varmeplatene holdes låst før bruk.
), og skyv lukkelåsen (
) oppover for å låse
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge
det i hengeløkken ( ).
)
Tips
‡ Bruk rettetangen bare når håret er tørt.
‡ Hvis du bruker den ofte, anbefales det at du bruker
varmebeskyttende produkter under rettingen.
Temperaturinnstilling
10 Herhaal stap 7 t/m 9 om de rest van uw haar te ontkrullen totdat u
het gewenste resultaat hebt bereikt.
Tykt, krøllete hår som er vanskelig
å rette
Middels til høy (180 ºC og over)
Fint, middels tykt eller litt bølgete
hår
Lav til middels (150–180 ºC)
Setelan Suhu
11 0DDNKHWDIPHWHHQJODQVVSUD\RIÁH[LEHOHKDDUODN
TipERUVWHOXZKDDUQLHWWHUZLMOXXZKDDULQPRGHOEUHQJW
Opmerking: het apparaat beschikt over een automatische
uitschakelfunctie. Na 60 minuten schakelt het apparaat automatisch uit.
1DJHEUXLN:
Kasar, keriting, sulit diluruskan
Sedang hingga Tinggi (180 ºC ke atas)
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Halus, bertekstur sedang atau
berombak halus
Rendah hingga Sedang (150 ºC
hingga 180 ºC)
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is
afgekoeld.
3
Pucat, pirang, dikelantang atau
diwarnai
Rendah (Di bawah 150 °C)
3 Maak het apparaat en de verwarmingsplaten schoon met een
vochtige doek.
Tip
‡ Gunakan pelurus hanya bila rambut Anda sudah kering.
‡ Pengguna yang sering menggunakan disarankan untuk
menggunakan produk pelindung panas saat meluruskan.
Suggerimento
usare prodotti di protezione dal calore prima di lisciare i capelli.
(OHNWURPDJQHWLVFKHYHOGHQ(09
)RUEHUHGHOVHDYKnUHW
‡ 9DVNKnUHWPHGVMDPSRRJEDOVDP
‡ Bruk et varmebeskyttende produkt, og gre håret med en
grovtannet kam
‡ Føn håret tørt mens du bruker en børste
Bruk
Kontroller at du velger en temperaturinnstilling som passer til håret
ditt. Se tabellen over hårtyper bakerst i kapittelet. Velg alltid en lavere
temperaturinnstilling når du bruker rettetangen for første gang.
Hårtype
4 Chiudere le piastre riscaldanti ( ) e fare scorrere il sistema di
blocco ( ) in alto per bloccare l’apparecchio.
‡ Usare la piastra solo sui capelli asciutti.
‡ Se la piastra viene sottoposta a un uso intensivo, si consiglia di
verwarmingsplaten hebben een
‡ Hvis apparatet brukes på farget hår,
keramische laag met keratine. Deze
NDQYDUPHSODWHQHEOLÁHNNHWH6S¡U
ODDJNDQLQGHORRSGHUWLMGODQJ]DDP
alltid distributøren før du bruker det
ZHJVOLMWHQ'LWKHHIWHFKWHUJHHQ
på kunstig hår.
invloed op de prestaties van het
‡ Ta alltid med apparatet til et
apparaat.
servicesenter som er autorisert
‡ De verwarmingsplaten van het
av Philips, for undersøkelse eller
apparaat kunnen verkleuringen
UHSDUDVMRQ5HSDUDVMRQHUVRPHU
YHUWRQHQELMJHEUXLNPHWJHNOHXUG
XWI¡UWDYXNYDOLÀVHUWHSHUVRQHUNDQ
haar. Raadpleeg voor gebruik met
VNDSHVY UWIDUOLJHVLWXDVMRQHUIRU
kunsthaar de distributeur.
brukeren.
‡ %UHQJKHWDSSDUDDWDOWLMGQDDU
‡ ,NNHVWLNNPHWDOOJMHQVWDQGHULQQL
een door Philips geautoriseerd
åpningene. Det kan føre til elektrisk
servicecentrum voor onderzoek
støt.
of reparatie. Reparatie door een
‡ Ikke trekk i nettledningen etter bruk.
onbevoegde persoon kan leiden tot
Hold alltid i støpselet når du trekker
HHQELM]RQGHUJHYDDUOLMNHVLWXDWLHYRRU
ut ledningen til apparatet.
de gebruiker.
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOW(0)
‡ Steek geen metalen voorwerpen in de
Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
openingen, om elektrische schokken te for eksponering for elektromagnetiske felt.
voorkomen.
0LOM¡
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i
‡ Trek na gebruik niet aan het netsnoer.
YDQOLJKXVKROGQLQJVDYIDOO(8)¡OJQDVMRQDOHUHJOHUIRU
+DDOKHWQHWVQRHUDOWLMGXLWKHW
egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du
kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative
stopcontact door aan de stekker te
NRQVHNYHQVHUIRUKHOVHRJPLOM¡.
trekken.
2
Rette håret
9 %HJLQELMGHZRUWHOHQWUHNGHVWUDLJKWHQHULQppQEHZHJLQJODQJV
de lok naar beneden (maximaal 5 seconden) vanaf de wortels naar
GHSXQWHQ2PRYHUYHUKLWWLQJWHYRRUNRPHQGLHQWXWLMGHQVGH]H
beweging niet te stoppen.
3 Pulire l’apparecchio e le piastre riscaldanti con un panno umido.
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre
O·DSSDUHFFKLRqDQFKHSRVVLELOHDSSHQGHUORWUDPLWHO·DSSRVLWRJDQFLR
( ).
‡ De
-HQLV5DPEXW
*DUDQVLGDQOD\DQDQ
Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang penggantian alat
SHOHQJNDSDWDXPHQHPXLPDVDODKKDUDSNXQMXQJLVLWXVZHE3KLOLSV
di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di
QHJDUD$QGDQRPRUWHOHSRQELVD$QGDSHUROHKSDGDOHDÁHWJDUDQVL
internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan
3HODQJJDQNXQMXQJLGHDOHU3KLOLSVVHWHPSDW
Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial JI. Buncit Raya kav. 99
Jakarta 12510 Indonesia
1HGHUODQGV
*HIHOLFLWHHUGPHWXZDDQNRRSHQZHONRPELM3KLOLSV5HJLVWUHHUXZ
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
1
Belangrijk
/HHVGH]HJHEUXLNVDDQZLM]LQJ]RUJYXOGLJGRRUYRRUGDWXKHWDSSDUDDW
JDDWJHEUXLNHQ%HZDDUGHJHEUXLNVDDQZLM]LQJRPGH]HLQGLHQQRGLJWH
kunnen raadplegen.
4 Sluit de verwarmingsplaten ( ) en schuif het vergrendelslot (
omhoog om het apparaat te vergrendelen.
)
5 %HUJKHWDSSDUDDWRSHHQYHLOLJHGURJHHQVWRIYULMHSODDWVRS8NXQW
het apparaat ook aan het ophangoog ( ) hangen.
Tip
‡ Gebruik de straightener alleen wanneer uw haar droog is.
‡ %LMUHJHOPDWLJJHEUXLNZRUGWDDQJHUDGHQKLWWHEHVWHQGLJH
SURGXFWHQWHJHEUXLNHQELMKHWRQWNUXOOHQ
Haartype
7HPSHUDWXXUVWDQG
6WXJNUXOOHQGPRHLOLMNWH
ontkrullen
Gemiddeld tot hoog (180ºC en hoger)
)LMQOLFKWNUXOOHQGRI
golvend
Laag tot gemiddeld (150ºC tot 180ºC)
Lichtgetint, blond, gebleekt
of gekleurd
Laag (onder 150ºC)
3
Garantie en service
$OVXLQIRUPDWLHQRGLJKHEWELMYRYHUKHWYHUYDQJHQYDQHHQKXOSVWXN
dit
‡ PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.
apparaat niet in de buurt van water.
com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in
dekat air.
uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’‡ Als u het apparaat in de badkamer
vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan
‡ Bila alat digunakan di kamar mandi,
naar uw Philips-dealer.
gebruikt, haal de stekker dan na
cabutlah stekernya setelah digunakan
JHEUXLNDOWLMGXLWKHWVWRSFRQWDFW
Norsk
karena dekat dengan air dapat
'HQDELMKHLGYDQZDWHUNDQJHYDDU
*UDWXOHUHUPHGNM¡SHWRJYHONRPPHQWLO3KLOLSV+YLVGXYLOGUDIXOO
menimbulkan risiko, sekalipun alat
nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
opleveren, zelfs als het apparaat is
www.philips.com/welcome.
telah dimatikan.
uitgeschakeld.
1
Viktig
‡ PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
‡ WAARSCHUWING: gebruik dit
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
bak mandi, pancuran, bak atau
på den for senere referanse.
apparaat niet in de buurt van
tempat berisi air lainnya.
‡ ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet
een bad, douche, wastafel of
‡ Selalu cabut steker setiap kali
i nærheten av vann.
DQGHUZDWHUKRXGHQGREMHFW
selesai menggunakan alat.
‡
Når du bruker apparatet på badet, må
‡ +DDOQDJHEUXLNDOWLMGGH
‡ Jika kabel listrik rusak, maka harus
du koble det fra etter bruk. Nærheten
stekker uit het stopcontact.
diganti oleh Philips, pusat layanan resmi
WLOYDQQXWJM¡UHQULVLNRVHOYQnU
‡ Indien het netsnoer beschadigd is,
Philips atau orang yang mempunyai
apparatet er slått av.
moet u het laten vervangen door
NHDKOLDQVHMHQLVDJDUWHUKLQGDUGDUL
Philips, een door Philips geautoriseerd ‡ ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær
bahaya.
EDGHNDUGXVMKnQGYDVNHUHOOHU
servicecentrum of personen met
‡ Alat ini dapat digunakan oleh anakYHUJHOLMNEDUHNZDOLÀFDWLHVRPJHYDDUWH andre elementer som
anak di atas 8 tahun dan orang dengan
inneholder vann.
voorkomen.
FDFDWÀVLNLQGHUDDWDXNHFDNDSDQ
‡
Koble alltid fra apparatet etter
‡ Dit apparaat kan worden gebruikt
mental yang kurang atau kurang
bruk.
GRRUNLQGHUHQYDQDIMDDUHQ
SHQJDODPDQGDQSHQJHWDKXDQMLND
‡
Hvis ledningen er ødelagt, må
door personen met verminderde
mereka diberi pengawasan atau
den alltid skiftes ut av Philips, et
OLFKDPHOLMNH]LQWXLJOLMNHRIJHHVWHOLMNH
SHWXQMXNPHQJHQDLFDUDSHQJJXQDDQ
VHUYLFHVHQWHUVRPHUJRGNMHQWDY
capaciteiten
of
weinig
ervaring
en
alat yang aman dan mengerti
3KLOLSVHOOHUOLJQHQGHNYDOLÀVHUW
NHQQLVPLWV]LMWRH]LFKWRILQVWUXFWLH
bahayanya. Anak-anak dilarang
personell, slik at man unngår farlige
hebben ontvangen aangaande
memainkan alat ini. Pembersihan dan
VLWXDVMRQHU
veilig gebruik van het apparaat,
perawatan pengguna tidak boleh
‡ Dette apparatet kan brukes av barn
HQ]LMGHJHYDUHQYDQKHWJHEUXLN
dilakukan oleh anak-anak tanpa
over åtte år og av personer med
EHJULMSHQ
.LQGHUHQPRJHQQLHW
pengawasan.
nedsatt sanseevne eller fysisk eller
met het apparaat spelen. Reiniging
‡ Sebelum Anda menghubungkan alat,
SV\NLVNIXQNVMRQVHYQHHOOHUSHUVRQHU
en onderhoud dienen niet zonder
SDVWLNDQYROWDVH\DQJGLWXQMXNNDQSDGD
med manglende erfaring eller
toezicht door kinderen te worden
alat sesuai dengan voltase listrik di
NXQQVNDSGHUVRPGHInULQVWUXNVMRQHU
uitgevoerd.
tempat Anda.
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn
‡ Controleer voordat u het apparaat
‡ Jangan gunakan alat untuk keperluan
som sikrer sikker bruk, og hvis de er
aansluit of het voltage dat op het
selain yang diterangkan dalam buku
klar over risikoen. Barn skal ikke leke
apparaat is aangegeven overeenkomt
SHWXQMXNLQL
med apparatet. Barn skal ikke utføre
PHWGHSODDWVHOLMNHQHWVSDQQLQJ
‡ Bila alat telah terhubung ke listrik,
UHQJM¡ULQJHOOHUYHGOLNHKROGXWHQWLOV\Q
‡ Gebruik het apparaat niet voor
MDQJDQVHNDOLNDOLPHQLQJJDONDQQ\D
andere doeleinden dan beschreven in ‡ Før du kobler til apparatet, må du
tanpa diawasi.
kontrollere at spenningen som er
GH]HJHEUXLNVDDQZLM]LQJ
‡ Jangan sekali-kali menggunakan
angitt på apparatet, stemmer med den
‡ Laat het apparaat nooit zonder
aksesori atau komponen apa pun dari
lokale nettspenningen.
toezicht liggen wanneer het is
produsen lain atau yang tidak secara
‡ Ikke bruk apparatet til noe annet
aangesloten op het stopcontact.
khusus direkomendasikan oleh Philips.
formål enn det som beskrives i denne
‡ Gebruik nooit accessoires of
Jika Anda menggunakan aksesori atau
veiledningen.
onderdelen van andere fabrikanten of
komponen tersebut, garansi Anda
GLHQLHWVSHFLÀHN]LMQDDQEHYROHQGRRU ‡ Når apparatet er koblet til strømmen,
PHQMDGLEDWDO
må du aldri la det stå uten tilsyn.
3KLOLSV$OVXGHUJHOLMNHDFFHVVRLUHV
‡ Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
‡ Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre
of onderdelen gebruikt, vervalt de
‡ Tunggulah sampai alat sudah dingin
produsenter eller som Philips ikke
garantie.
sebelum menyimpannya.
VSHVLÀNWDQEHIDOHU+YLVGXEUXNHUVOLNW
‡ Wikkel het netsnoer niet om het
‡ Berhati-hatilah saat menggunakan
tilbehør eller slike deler, blir garantien
apparaat.
DODWNDUHQDELVDPHQMDGLVDQJDWSDQDV
ugyldig.
‡ Wacht met opbergen tot het apparaat
Cukup pegang gagang karena bagian
‡ Ikke surr ledningen rundt apparatet.
is afgekoeld.
lain panas dan hindari kontak dengan
‡ 9HQWWLODSSDUDWHWHUDYNM¡OWI¡UGX
‡ :HHV]HHUYRRU]LFKWLJELMJHEUXLNYDQ
kulit.
legger det vekk.
KHWDSSDUDDW+HWNDQELM]RQGHUKHHW
‡ Selalu tempatkan alat secara berdiri
‡ Vær forsiktig når du bruker apparatet
]LMQ+RXGKHWKDQGYDWDOOHHQYDVW
pada permukaan yang tahan panas,
siden det kan være svært varmt. Bare
DOVDQGHUHRQGHUGHOHQKHHW]LMQHQ
stabil dan datar. Pelat pemanas
hold i håndtaket ettersom andre deler
YHUPLMGFRQWDFWPHWGHKXLG
yang panas tidak boleh menyentuh
er varme og ikke må tas på.
‡ 3ODDWVKHWDSSDUDDWDOWLMGPHWGH
permukaan atau bahan yang mudah
‡ Sett alltid apparatet i stativet på
standaard op een hittebestendige,
terbakar.
HQYDUPHEHVWDQGLJVWDELORJMHYQ
stabiele, vlakke ondergrond. Laat de
‡ Jangan biarkan kabel listrik menyentuh
RYHUÁDWH'HYDUPHYDUPHSODWHQH
hete verwarmingsplaten nooit in
bagian alat yang panas.
PnDOGULNRPPHERUWLRYHUÁDWHQHOOHU
contact komen met de ondergrond of
‡ Jauhkan alat dari barang dan bahan
annet brennbart materiale.
met ander brandbaar materiaal.
yang mudah terbakar saat dihidupkan.
‡ Unngå at strømledningen kommer
‡ Voorkom dat het netsnoer in
‡ Jangan pernah menutupi alat dengan
i kontakt med de varme delene av
aanraking komt met de hete delen van
sesuatu (mis. handuk atau pakaian)
apparatet.
het apparaat.
saat sedang panas.
‡ Hold apparatet unna brennbare
‡ Houd het apparaat uit de buurt van
‡ Gunakan alat hanya pada rambut yang
JMHQVWDQGHURJEUHQQEDUWPDWHULDOH
brandbare voorwerpen en materialen
kering. Jangan operasikan alat dengan
når det er slått på.
als het is ingeschakeld.
tangan yang basah.
‡
Ikke dekk apparatet til med noe (for
‡ Dek het apparaat nooit af als het heet
‡ Jagalah pelat pemanas agar selalu
eksempel et håndkle eller klesplagg)
LVELMYPHWHHQKDQGGRHNRINOHGLQJ
bersih dan bebas dari debu serta
når det er varmt.
‡ Gebruik het apparaat alleen op droog
produk penata seperti mousse,
‡ Apparatet skal bare brukes på tørt hår.
haar. Bedien het apparaat niet met
semprotan dan gel. Jangan sekali-kali
Ikke bruk apparatet med våte hender.
natte handen.
menggunakan alat bersama dengan
‡ Hold alltid varmeplatene rene og fri
‡ Houd de verwarmingsplaten schoon
produk penata.
for støv og stylingprodukter som skum,
HQYULMYDQVWRIHQVW\OLQJSURGXFWHQ
‡ Pelat pemanas memiliki lapisan
VSUD\RJJHOp%UXNDOGULDSSDUDWHWL
zoals mousse, haarlak en gel. Gebruik
keramik Keratin. Lapisan ini lambat
NRPELQDVMRQPHGIULVHULQJVSURGXNWHU
het apparaat nooit in combinatie met
laun akan menipis seiring waktu.
‡ Varmeplatene har keratinkeramisk
stylingproducten.
Meskipun demikian, hal ini tidak
EHOHJJ'HWWHEHOHJJHWNDQNDQVNMH
memengaruhi performa alat.
slites sakte vekk over tid. Dette
påvirker ikke ytelsen til apparatet.
‡ WAARSCHUWING: gebruik
Lyst, blondt, bleket eller farget
hår
Lav (under 150 ºC)
Garanti og service
+YLVGXWUHQJHULQIRUPDVMRQIHNVRPXVNLIWLQJDYWLOEHK¡UHOOHUKYLV
det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på
www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor
GXÀQQHUWHOHIRQQXPPHUHWLJDUDQWLKHIWHW+YLVGHWLNNHHUQRHQ
forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
3DUDEpQVSHODFRPSUDGRVHXSURGXWRHEHPYLQGRj3KLOLSV3DUDWLUDU
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu
produto em: www.philips.com/welcome.
1
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
‡ AVISO: não
utilize este aparelho perto
de água.
‡ Quando o aparelho for utilizado numa
casa-de-banho, desligue-o da corrente
após a utilização, uma vez que a
presença de água apresenta riscos,
mesmo com o aparelho desligado.
‡ AVISO: não utilize este aparelho perto
de banheiras, chuveiros,
lavatórios ou outros
recipientes que contenham
água.
‡ Desligue sempre da corrente após
cada utilização.
‡ 6HRÀRHVWLYHUGDQLÀFDGRGHYHVHU
sempre substituído pela Philips, por
um centro de assistência autorizado
da Philips ou por pessoal devidamente
TXDOLÀFDGRSDUDVHHYLWDUHPVLWXDo}HV
de perigo.
‡ Este aparelho pode ser utilizado
por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas
com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta
de experiência e conhecimento, caso
tenham sido supervisionadas ou lhes
WHQKDPVLGRGDGDVLQVWUXo}HVUHODWLYDV
à utilização segura do aparelho e se
tiverem sido alertadas para os perigos
envolvidos. As crianças não podem
brincar com o aparelho. A limpeza e a
manutenção do utilizador não podem
ser efectuadas por crianças sem
supervisão.
‡ $QWHVGHOLJDURDSDUHOKRFHUWLÀTXHVH
de que a tensão indicada no mesmo
corresponde à tensão do local onde
está a utilizá-lo.
‡ 1mRXWLOL]HRDSDUHOKRSDUDRXWURÀP
que não o descrito neste manual.
‡ Nunca deixe o aparelho sem vigilância
quando estiver ligado à corrente.
‡ Nunca utilize quaisquer acessórios ou
peças de outros fabricantes ou que
D3KLOLSVQmRWHQKDHVSHFLÀFDPHQWH
recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia
perderá a validade.
‡ 1mRHQUROHRÀRGHDOLPHQWDomRj
volta do aparelho.
‡ Aguarde que o aparelho arrefeça
antes de o guardar.
‡ Tenha muito cuidado ao utilizar
o aparelho, pois este pode estar
extremamente quente. Segure apenas
pela pega, visto que as outras peças
estão quentes, e evite o contacto com
a pele.
‡ Coloque sempre o aparelho com o
suporte numa superfície plana, estável
e resistente ao calor. As placas de
aquecimento quentes nunca devem
tocar na superfície nem noutros
PDWHULDLVLQÁDPiYHLV
‡ (YLWHTXHRÀRGHDOLPHQWDomRHQWUH
em contacto com as partes quentes
do aparelho.
‡ Mantenha o aparelho afastado de
REMHFWRVHPDWHULDLVLQÁDPiYHLV
quando estiver ligado.
‡ Nunca cubra o aparelho (p. ex., com
toalhas ou roupa) quando estiver
quente.
‡ Utilize apenas o aparelho sobre
cabelos secos. Não utilize o aparelho
com as mãos molhadas.
‡ Mantenha as placas de aquecimento
limpas e sem pó e produtos de
modelação para o cabelo como
espuma, laca e gel. Nunca utilize
o aparelho em combinação com
produtos de modelação do cabelo.
‡ As placas de aquecimento possuem
um revestimento em cerâmica
com queratina. Este revestimento
poderá desgastar-se com o passar do
tempo. No entanto, isto não afecta o
desempenho do aparelho.
‡ Se
o aparelho for utilizado em cabelos
pintados, as placas de aquecimento
SRGHPÀFDUPDQFKDGDV$QWHVGHR
XWLOL]DUHPFDEHORDUWLÀFLDOFRQVXOWH
sempre o seu distribuidor.
‡ Leve sempre o aparelho a um
centro de assistência autorizado da
3KLOLSVSDUDYHULÀFDomRRXUHSDUDomR
5HSDUDo}HVHIHFWXDGDVSRUSHVVRDV
QmRTXDOLÀFDGDVSRGHULDPSURYRFDU
uma situação extremamente perigosa
para o utilizador.
‡ 1mRLQWURGX]DREMHFWRVPHWiOLFRV
nas aberturas para evitar choques
HOpFWULFRV
‡ Não puxe o cabo de alimentação
após a utilização. Desligue o aparelho
VHJXUDQGRVHPSUHQDÀFKD
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
UHODWLYRVjH[SRVLomRDFDPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV
$PELHQWH
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXWRQmRGHYHVHUHOLPLQDGR
MXQWDPHQWHFRPRVUHVtGXRVGRPpVWLFRVFRPXQV8(
Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de produtos
HOpFWULFRVHHOHFWUyQLFRV$HOLPLQDomRFRUUHFWDDMXGDDHYLWDU
FRQVHTXrQFLDVSUHMXGLFLDLVSDUDRPHLRDPELHQWHHSDUDDVD~GHS~EOLFD.
$OLVDURVHXFDEHOR
3UHSDUDomRGRFDEHOR
‡ Lave o cabelo com champô e aplique um amaciador
‡ 8WLOL]HXPSURGXWRGHSURWHFomRWpUPLFDHSHQWHLHRFDEHORFRP
um pente de dentes largos
‡ Seque o seu cabelo com uma escova
8WLOL]DomR
&HUWLÀTXHVHGHTXHVHOHFFLRQRXXPDWHPSHUDWXUDDGHTXDGDSDUDR
VHXFDEHOR&RQVXOWHDWDEHODGHWLSRVGHFDEHORQRÀQDOGRFDStWXOR
Seleccione sempre uma regulação mais baixa quando utilizar o alisador
pela primeira vez.
Dica
‡ 5HFRPHQGDPRVTXHDVSODFDVGHDTXHFLPHQWRVHMDPPDQWLGDV
fechadas antes da utilização.
1 /LJXHDÀFKDDXPDWRPDGDGHFRUUHQWHHOpFWULFD
2 Prima e mantenha premido o botão ( DWpRYLVRUacender.
» $WHPSHUDWXUDSUHGHÀQLGDGHƒ&pDSUHVHQWDGD ).
3 3ULPDRVERW}HV ou
( ) para seleccionar a regulação da
temperatura pretendida. Consulte a tabela de tipos de cabelo no
ÀQDOGRFDStWXOR
» Quando as placas de aquecimento estão a aquecer, os dígitos da
WHPSHUDWXUDÀFDPLQWHUPLWHQWHV
» Quando as placas de aquecimento alcançarem a temperatura
seleccionada, a intermitência dos dígitos de temperatura pára.
7KHUPR*XDUG
27KHUPR*XDUGHYLWDH[SRVLo}HVLQYROXQWiULDVDRFDORUDWHPSHUDWXUDV
superiores a 200 °C. Quando a temperatura ultrapassa os 200 °C, a
WHPSHUDWXUDpDXPHQWDGDHPLQWHUYDORVGHDSHQDVƒ&
4 $IXQomRGHL}HVpDFWLYDGDTXDQGRRDSDUHOKRpOLJDGRHIRUQHFH
um brilho adicional e reduz o frisado.
» 2LQGLFDGRUGHL}HV pDSUHVHQWDGR
» 3RGHVHQWLUXPRGRUSDUWLFXODUHRXYLUXPUXtGRWLSRVLOYR,VWRp
QRUPDOSRLVHVWHVVmRFDXVDGRVSHORJHUDGRUGHL}HV
5 Desloque o bloqueio (
) para baixo para desbloquear o aparelho.
6 Depois do alisador estar ligado, as teclas são bloqueadas
automaticamente se não for premido nenhum botão durante 15 seg.
Assim, as teclas são bloqueadas se não for premido nenhum botão
durante 5 seg.
durante 1 seg.
Para desbloquear as teclas, prima
7 3HQWHLHRFDEHORHHPVHJXLGDVHSDUHRFDEHORMiVHFRHPPDGHL[DV
com menos de 5 cm.
Nota: para cabelo mais grosso, recomendamos a separação de mais
madeixas.
8 Coloque uma madeixa de cabelo entre as placas de aquecimento (
) e aperte bem as pegas para fechar as placas.
9 'HVOL]HRDOLVDGRUDWUDYpVGRFRPSULPHQWRGRFDEHORQXPVy
PRYLPHQWRPi[VHJGDUDL]DWpjVSRQWDVVHPSDUDUSDUDHYLWDU
aquecimentos excessivos.
10 3DUDDOLVDURUHVWRGHFDEHORUHSLWDRVSDVVRVDDWpFRQVHJXLUR
SHQWHDGRGHVHMDGR
11 Para terminar o seu penteado, pulverize um spray de brilho ou uma
ODFDGHÀ[DomRVXDYH
6XJHVWmRQmRHVFRYHRFDEHORHQTXDQWRHVWLYHUDGHÀQLURSHQWHDGR
Nota: o aparelho tem uma função de desactivação automática. Este
desliga automaticamente após 60 minutos.
$SyVDXWLOL]DomR:
1 'HVOLJXHRDSDUHOKRHUHWLUHDÀFKDGDFRUUHQWH
2 &RORTXHRQXPDVXSHUItFLHUHVLVWHQWHDRFDORUDWpTXHDUUHIHoD
3 Limpe o aparelho e as placas de aquecimento com um pano húmido.
4 Feche as placas de aquecimento ( ) e deslize o bloqueio de fecho
( ) para cima para bloquear o aparelho.
5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo
pendurando-o com argola de suspensão ( ).
Dica
‡ Utilize o alisador apenas com o cabelo seco.
‡ Recomendamos que utilizadores frequentes utilizem produtos de
SURWHFomRWpUPLFDSDUDRDOLVDPHQWR
7LSRGHFDEHOR
5HJXODomRGDWHPSHUDWXUD
Cabelo grosso, encaracolado, difícil
de alisar
0pGLDDDOWDƒ&RX
superior)
&DEHORÀQRGHWH[WXUDLQWHUPpGLD
ligeiramente ondulado
%DL[DDPpGLDƒ&Dƒ&
Cabelo claro, louro,
pintado
Baixa (inferior a 150 °C)
6Do×Q×]×G]OHŕWLULQ
RNYDOLÀFHUDGSHUVRQNDQLQQHElUD
6DoKD]×UO×Ě×
en ytterst riskfylld situation för
‡ 6Do×ŕDPSXDQYHVDoNUHPL\OH\×ND\×Q
användaren.
‡ ,V×\DNDUŕ×NRUXPDVDĚOD\DQELUUQNXOODQ×QYHVDo×Q×]×JHQLŕGLŕOLELU
WDUDNODWDUD\×Q
‡ För inte in metallföremål i öppningarna
‡ 6Do×Q×]DELUI×UoD\ODI|QoHNLQ
eftersom det medför risk för elektriska .XOODQ×P
6Do×Q×]LoLQX\JXQELUV×FDNO×ND\DU×VHoWLĚLQL]GHQHPLQROXQ/WIHQEX
stötar.
E|OPQVRQXQGDNL6Do7LSLWDEORVXQDEDN×Q6DoG]OHŕWLULFLVLQLLONNH]
NXOODQ×UNHQPXWODNDGDKDGŕNELUV×FDNO×ND\DU×VHoLQ
‡ Dra inte i nätsladden efter användning.
īSXFX
Koppla alltid från apparaten genom att
‡ .XOODQPDGDQ|QFH×V×WPDSODNDODU×Q×QNLOLWOLWXWXOPDV×|QHULOLU
hålla i kontakten.
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
0LOM|
Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland
KXVKnOOVVRSRUQD(8)|OMGHUHJOHUVRPJlOOHULGLWW
land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till
DWWI|UKLQGUDQHJDWLYSnYHUNDQSnPLOM|RFKKlOVD
Platta ut håret
)|UEHUHGHOVHU
‡ Tvätta håret med schampo och balsam
‡ Använd en värmeskyddsprodukt och kamma håret med en
bredtandad kam
‡ Torka håret med hårtork samtidigt som du borstar det
$QYlQGQLQJ
6HWLOODWWGXYlOMHUHQWHPSHUDWXULQVWlOOQLQJVRPlUOlPSOLJI|U
GLWWKnU6HKnUW\SVWDEHOOHQLVOXWHWDYNDSLWOHW9lOMDOOWLGHQOlJUH
temperaturinställning när du använder plattången för första gången.
Tips
‡ Vi rekommenderar att du håller värmeplattorna låsta före
användning.
1 Sätt i kontakten i ett eluttag.
2 Håll knappen ( ) intryckt tills teckenfönstret slås på.
» Standardtemperaturen 160 °C visas ( ).
3 9lOM|QVNDGWHPSHUDWXULQVWlOOQLQJJHQRPDWWWU\FNDSn eller
( ). Se hårtypstabellen i slutet av kapitlet.
» När värmeplattorna värms upp blinkar temperatursiffrorna.
» När värmeplattorna har nått den valda temperaturen slutar
temperatursiffrorna blinka.
7KHUPR*XDUG
ThermoGuard förhindrar oavsiktlig exponering för temperaturer över
ƒ&1lUGXK|MHUWHPSHUDWXUHQWLOO|YHUƒ&|NDUWHPSHUDWXUHQ
endast med 5 °C per steg.
4 Jonfunktionen aktiveras när apparaten är påslagen, ger extra lyster
och motverkar krusighet.
» Jonindikatorn ( ) visas.
» 'XNDQNlQQDHQVSHFLHOOOXNWHOOHUK|UDHWWIUlVDQGHOMXG'HWlU
QRUPDOWRFKRUVDNDVDYMRQJHQHUDWRUQ
5 6NMXW|SSQLQJVVSlUUHQ
) nedåt så att apparaten låses upp.
6 När du har slagit på plattången låses den automatiskt om ingen
knapp har tryckts in på 15 sekunder. Därefter låses den om ingen
knapp har tryckts in på 5 sekunder.
i 1 sekund.
Lås upp den genom att trycka på
7 .DPPDKnUHWRFKE|UMDVHGDQJHQRPDWWGHODKnUHWLVHNWLRQHUVRP
inte är bredare än 5 cm.
2EV9LUHNRPPHQGHUDUDWWWMRFNDUHKnUGHODVLQLÁHUVHNWLRQHU
8 Placera en sektion mellan värmeplattorna (
handtaget ordentligt.
10 Upprepa steg 7 till 9 för att platta resten av håret och få den frisyr
du vill ha.
11 $YVOXWDVW\OLQJHQPHGHQJODQVVSUD\HOOHUHQKnUVSUD\I|UÁH[LEHO
hållbarhet.
Tips%RUVWDLQWHKnUHWQlUGXÀ[HUDUIULV\UHQ
2EV Apparaten har en automatisk avstängningsfunktion. Den stängs av
automatiskt efter 60 minuter.
(IWHUDQYlQGQLQJ:
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Rengör apparaten och plattorna med en fuktig trasa.
Tips
‡ Använd plattången endast på torrt hår.
‡ Om du använder plattången ofta rekommenderar vi att du
använder värmeskyddsprodukter när du plattar håret.
Hårtyp
Temperaturinställning
7MRFNWORFNLJWVYnUWDWWSODWWDXW
Medel till hög (180 ºC eller mer)
)LQWQRUPDOWHOOHUPMXNW
vågigt
Låg till medel (150 till 180 ºC)
/MXVWEORQWEOHNWHOOHU
färgat
Låg (under 150 ºC)
Garanti och service
Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller
har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com
HOOHUNRQWDNWD3KLOLSVNXQGWMlQVWLGLWWODQGWHOHIRQQXPUHWÀQQVL
JDUDQWLEURVFK\UHQ2PGHWLQWHÀQQVQnJRQNXQGWMlQVWLGLWWODQGNDQ
GXYlQGDGLJWLOOGLQORNDOD3KLOLSVnWHUI|UVlOMDUH
7UNoH
%XUQVDW×QDOG×Ě×Q×]LoLQWHEULNOHU3KLOLSV·HKRŕJHOGLQL]3KLOLSV
WDUDI×QGDQYHULOHQGHVWHNWHQWDPRODUDN\DUDUODQDELOPHNLoLQZZZSKLOLSV
FRPZHOFRPHDGUHVLQGHQUQND\G×Q×]×\DSW×U×Q
1
Önemli
&LKD]×NXOODQPDGDQ|QFHEXNXOODQ×PN×ODYX]XQXGLNNDWOHRNX\XQYHGDKD
VRQUD\HQLGHQEDŕYXUPDNLoLQVDNOD\×Q
‡ 8<$5,%XFLKD]×VX\DN×Q×QGD
NXOODQPD\×Q
‡ <DN×QGDVXEXOXQPDV×FLKD]NDSDO×ELOH
ROVDWHKOLNHROXŕWXUDFDĚ×QGDQFLKD]×
EDQ\RGDNXOODQG×NWDQVRQUDÀŕLQL
prizden çekin.
‡ U<$5,%XFLKD]×EDQ\RNYHWOHULQLQ
GXŕODU×QODYDERODU×QYHVX\OD
GROXEDŕNDNDSODU×Q\DN×Q×QGD
Svenska
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
oDO×ŕW×UPD\×Q
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
‡
.XOODQ×PGDQVRQUDFLKD]×QÀŕLQL
Philips support.
mutlaka çekin.
1
Viktigt
‡ &LKD]×QHOHNWULNNDEORVXKDVDUO×\VD
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
spara den för framtida bruk.
ELUWHKOLNHROXŕWXUPDV×Q×|QOHPHN
‡ VARNING: Använd inte den här
LoLQPXWODND3KLOLSV·LQ\HWNLYHUGLĚLELU
apparaten nära vatten.
VHUYLVPHUNH]LYH\DEHQ]HUŕHNLOGH
‡ Om du använder apparaten i ett
\HWNLOHQGLULOPLŕNLŕLOHUWDUDI×QGDQ
badrum måste du dra ut kontakten
GHĚLŕWLULOPHVLQLVDĚOD\×Q
efter användning. Närhet till vatten
‡ %XFLKD]×Q\Dŕ×Q]HULQGHNL
utgör en fara, även när apparaten är
oRFXNODUYHÀ]LNVHOPRWRU\DGD
avstängd.
]LKLQVHOEHFHULOHULJHOLŕPHPLŕYH\D
‡ VARNING: Använd inte apparaten i
ELOJLYHWHFUEHDo×V×QGDQHNVLN
närheten av badkar, duschar,
NLŕLOHUWDUDI×QGDQNXOODQ×P×VDGHFHEX
behållare eller kärl som
NLŕLOHULQQH]DUHWLQGHQVRUXPOXNLŕLOHULQ
innehåller vatten.
EXOXQPDV×YH\DJYHQOLNXOODQ×P
‡ Dra alltid ut nätsladden efter
WDOLPDWODU×Q×QEXNLŕLOHUHVDĚODPDV×
användning.
YHRODV×WHKOLNHOHULQDQODW×OPDV×
‡ Om nätsladden är skadad måste den
durumunda mümkündür. Çocuklar
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
FLKD]ODR\QDPDPDO×G×U7HPL]OHPHYH
auktoriserade serviceombud eller
NXOODQ×F×EDN×P×QH]DUHWHGLOPH\HQ
liknande behöriga personer för att
oRFXNODUFD\DS×OPDPDO×G×U
undvika olyckor.
‡ &LKD]×EDĚODPDGDQ|QFHFLKD]
‡ Den här apparaten kan användas av
]HULQGHEHOLUWLOHQJHULOLPGHĚHULQLQ
barn som är 8 år och äldre och av
\HUHOŕHEHNHJHULOLPL\OHD\×Q×
med olika funktionshinder, eller som
ROGXĚXQGDQHPLQROXQ
inte har kunskap om hur apparaten
‡ &LKD]×EXN×ODYX]GDDo×NODQDQG×ŕ×QGD
används så länge de övervakas och
ELUDPDoLoLQNXOODQPD\×Q
får instruktioner angående säker
‡ &LKD]JFHEDĚODQG×Ě×QGDKLoELU
användning och förstår riskerna
]DPDQJ|]HWLPVL]E×UDNPD\×Q
VRPPHGI|OMHU%DUQVNDLQWHOHND
‡ %DŕNDUHWLFLOHUHDLWRODQYH\D
med apparaten. Rengöring och
3KLOLSVWDUDI×QGDQ|]HOOLNOHWDYVL\H
användarunderhåll ska inte göra av
HGLOPH\HQDNVHVXDUYHSDUoDODU×
barn utan vuxens tillsyn.
NHVLQOLNOHNXOODQPD\×Q%XWUDNVHVXDU
‡ Innan du ansluter apparaten
YH\DSDUoDNXOODQ×UVDQ×]JDUDQWLQL]
kontrollerar du att spänningen som
JHoHUOLOLĚLQL\LWLULU
anges på apparaten motsvarar den
‡ (OHNWULNNDEORVXQXFLKD]×QHWUDI×QD
lokala nätspänningen.
VDUPD\×Q
‡ Använd inte apparaten för något annat
‡ &LKD]×NDOG×UPDGDQ|QFHVRĚXPDV×Q×
ändamål än vad som beskrivs i den här
bekleyin.
användarhandboken.
‡ &LKD]Dŕ×U×GHUHFHGHV×FDNROGXĚXQGDQ
‡ Lämna aldrig apparaten obevakad när
NXOODQ×UNHQoRNGLNNDWOLROXQ'LĚHU
den är ansluten till elnätet.
SDUoDODUV×FDNROGXĚXQGDQVDGHFH
‡ Använd aldrig tillbehör eller delar från
VDS×QGDQWXWXQYHFLOWOHWHPDV×Q×
andra tillverkare, eller delar som inte
engelleyin.
uttryckligen har rekommenderats
‡ &LKD]×PXWODND×V×\DGD\DQ×NO×G]ELU
av Philips. Om du använder sådana
\]H\]HULQGHVWDQG×QD\HUOHŕWLULQ
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
6×FDN×V×WPDSODNDODU×NHVLQOLNOH\]H\OH
‡ Linda inte nätsladden runt apparaten.
YH\DGLĚHUDOHYDODELOLUPDO]HPHOHUOH
‡ Vänta tills apparaten har svalnat innan
temas etmemelidir.
du lägger undan den.
‡ (OHNWULNNDEORVXQXQFLKD]×Q×V×QDQ
‡ Var försiktig när du använder
E|OPOHULQHGHĚPHVLQL|QOH\LQ
apparaten, eftersom den kan vara
‡ &LKD]×oDO×ŕ×UNHQ\DQ×F×PDGGHOHUGHQ
mycket varm. Håll endast i handtaget
uzak tutun.
eftersom andra delar är varma, och
‡ &LKD]V×FDNNHQ]HULQLKDYOXYH\DEH]
undvik kontakt med huden.
JLELNXPDŕODUOD|UWPH\LQ
‡ Ställ alltid apparaten i stativet på en
‡ &LKD]×VDGHFHNXUXVDoWDNXOODQ×Q
värmetålig, stabil och plan yta. De heta
&LKD]××VODNHOOHoDO×ŕW×UPD\×Q
värmeplattorna ska aldrig beröra ytan ‡ ,V×WPDSODNDODU×Q×WHPL]WXWXQYHLoLQH
eller annat brännbart material.
WR]XQYHNUHPVSUH\M|OHJLELVDo
‡ Undvik att nätsladden kommer i
ŕHNLOOHQGLUPHUQOHULQLQJLUPHVLQL
kontakt med apparatens varma delar.
|QOH\LQ&LKD]×NHVLQOLNOHŕHNLOOHQGLUPH
‡ Håll apparaten borta från brandfarliga
UQOHUL\OHELUOLNWHNXOODQPD\×Q
föremål och material när den är
‡ ,V×WPDSODNDODUD.HUDWLQVHUDPLN
påslagen.
NDSODPD\DS×OP×ŕW×U%XNDSODPD]DPDQ
‡ Täck aldrig över apparaten med något
LoLQGH\DYDŕoD\×SUDQDELOLU$QFDNEX
(t.ex. en handduk) när den är varm.
GXUXPFLKD]×QSHUIRUPDQV×Q×HWNLOHPH]
‡ Apparaten får endast användas på
‡ &LKD]ER\DO×VDoODULoLQNXOODQ×OG×Ě×QGD
torrt hår. Använd inte apparaten med
×V×WPDSODNDODU×OHNHOHQHELOLU3HUXN
våta händer.
üzerinde kullanmadan önce mutlaka
‡ Håll värmeplattorna rena och fria
SHUXNVDW×F×V×QDGDQ×ŕ×Q
från damm och stylingprodukter som
‡ &LKD]×NRQWUROYH\DRQDU×PLoLQ
KnUVNXPKnUVSUD\RFKKnUJHOp$QYlQG mutlaka yetkili bir Philips servis
aldrig apparaten tillsammans med
PHUNH]LQHJ|QGHULQ2QDU×P×Q\HWNLOL
stylingprodukter.
ROPD\DQNLŕLOHUFH\DS×OPDV×NXOODQ×F×LoLQ
‡ Värmeplattorna har en keramisk
çok tehlikeli durumlara yol açabilir.
keratinbeläggning. Beläggningen
‡ (OHNWULNoDUSPDV×ULVNLEXOXQGXĚXQGDQ
kan nötas bort efter längre tids
Do×NO×NODUDPHWDOFLVLPOHUVRNPD\×Q
användning. Det påverkar dock inte
‡ .XOODQG×NWDQVRQUDJoNDEORVXQX
apparatens prestanda.
oHNPH\LQ&LKD]×SUL]GHQoHNHUNHQ
‡ Om du använder apparaten på
PXWODNDÀŕWHQWXWDUDNoHNLQ
IlUJDWKnUNDQGHWEOLÁlFNDUSn
(OHNWURPDQ\HWLNDODQODU(0)
värmeplattorna. Innan du använder
%X3KLOLSVFLKD]×HOHNWURPDQ\HWLNDODQODUDPDUX]NDOPD\DLOLŕNLQJHoHUOL
DSSDUDWHQLNRQVWJMRUWKnUE|UGX
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
rådfråga hårdistributören.
Çevre
‡ Lämna alltid in apparaten till ett
%XVLPJHUQQQRUPDOHYVHODW×NODUODELUOLNWHDW×OPDPDV×
JHUHNWLĚLDQODP×QDJHOLU(8(OHNWULNOLYHHOHNWURQLN
serviceombud auktoriserat av Philips
UQOHULQD\U×RODUDNWRSODQPDV×LOHLOJLOLONHQL]LQNXUDOODU×QD
X\XQ(VNLUQOHULQGRĚUXŕHNLOGHDW×OPDV×oHYUHYHLQVDQVDĚO×Ě×
för undersökning och reparation.
]HULQGHNLROXPVX]HWNLOHUL|QOHPH\H\DUG×PF×ROXU.
Reparation som görs av en
3
Garantia e assistência
&DVRQHFHVVLWHGHLQIRUPDo}HVSH[VREUHDVXEVWLWXLomRGHXP
acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em
www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente
Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de
garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente
QRVHXSDtVGLULMDVHDXPUHSUHVHQWDQWH3KLOLSV
UȢǍƃƁ ǟƄŲ ǀſǞƈƉƴŽ ȳȶƾƲž ljƭŴ ǟƴŸ ǝƯǤ
UǀƃŶȤ ȧƾƵŻ ǀƯƭŻ ǀƭŴȚǞŮ ƞƈƉƄŽȚ ǠŲǞŽȶ
ȥƾƷƐȚ ǗƮſ
ȿ
ȼ
UȥƾƷƐȚ ȲƾƱŻȁ ǟƴŸLjȚ ǟŽȘGOG GP ȰǾŹȁȚ ǚƱŻ ƿƇŴȚȶGOG GPƞƈƉƄŽȚǠŲǞŽǘƴŹȖ
ȼ
ǝƲƸƴƯů ȹȹ ƾƬƁȖǙƶƳƚƾƵż
.ȤƾƃưŽȚǜž
ǀƭŴȚǞŮ ǝƲƸƴƯů
ƬƁȖ ǙƶƳƚƚ ƾƵżGUȤƾƃưŽȚ
Ȼ Ȳƾųȶ
Ȇȯƾűȶȶ ǜžȕ
Ȥ ƃ ǜž
ǜ ȲȲƾųȶ
ǜ ȴȴƾƳž Ǡź
Ǡ ȥȥƾƷƐȚ
Ʒ ǔƱŲȚ
Ȼ ȶ ȆȯƾűȶǜžȕȴƾƳžǠźȥƾƷƐȚǔƱŲȚ
OǓƲźGow_Z[[ ȮŽP ȜȢȿȶǎƓȚ ǀƃƸƲƑȚ Ǡź.(ǝƶƁǎƈů) ǘƸƴƯƄŽȚǀƲƴŲǀƭŴȚǞŮ
ȶȖGOG GPǘƸƴƯƄŽȚǀƲƴŲ
ljƸƵƴů
GĚPHOHULQH
3 īVWHGLĚLQL]V×FDNO×ND\DU×Q×VHoPHNLoLQ veya
EDV×Q%XE|OPQVRQXQGDNL6Do7LSLWDEORVXQDEDN×Q
» 3ODNDODU×V×QG×Ě×QGDV×FDNO×Ě×EHOLUWHQUDNDPODU\DQ×SV|QHU
.ǓƲźƾȹźƾűȱǍƯŵȴǞƳƁƞŲǏƸƴƵƄŽȚȥƾƷűȳNjƈƄŴȚ ‡
ȜȤȚǍƑȚǜžǍƯƪŽȚǀƁƾŻǞŽȚȹȣȚȣȤȳȚNjƈƄŴƾŮȴȶȢƾƄƯƓȚȴǞžNjƈƄƉƓȚljƫƶȽƁ ‡
.ǏƸƴƵƄŽȚȔƾƶŰȖ
)
» ,V×WPDSODNDODU×LVWHQLOHQV×FDNO×ĚDXODŕW×Ě×QGDV×FDNO×Ě×EHOLUWHQ
UDNDPODU\DQ×SV|QPH\LGXUGXUXU
7KHUPR*XDUG
7KHUPR*XDUG|]HOOLĚLƒ&]HULQGHNLLVWHQPH\HQV×FDNO×ĚDPDUX]
NDOPDQ×]×|QOHU6×FDNO×Ě׃&]HULQH\NVHOWLUVHQL]V×FDNO×NKHU
VHIHULQGH\DOQ×]FDƒ&DUWDU
4 &LKD]Do×OG×Ě×QGDID]ODGDQSDUODNO×NVDĚOD\DQYHHOHNWULNOHQPH\LD]DOWDQ
L\RQIRQNVL\RQXHWNLQOHŕWLULOLU
» ī\RQJ|VWHUJHVL ) görüntülenir.
ǍƯƪŽȚȬǞſ
ȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘ
ǝƉƸƴƢƿƯƫƁȶNj ȿƯƆžȆǜƪų
(ȰǞźƾžȶǀƁǞƂžǀűȤȢ 180)ǀƯƱůǍžǟŽȘǀƭŴǞƄžȜȤȚǍŲ
ȶȖǀžǞƯƶŽȚǓŴǞƄžȶȖȆǛŸƾſ
ȟ
ǞƵƄŽȚǚƸƴŻ
ȿ
(ǀƁǞƂžǀűȤȢ 180ǟŽȘ 150)ǀƭŴǞƄžǟŽȘǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲ
ȶȖǒƸƃžȶȖȆǍƲŵȖȶȖȆƌƾź
ȿ
ȭ Ǟƃƫž
(ǀƁǞƂžǀűȤȢ 150ȴȶȢ)ǀƬƱƈƶžȜȤȚǍŲ
» )DUNO×ELUNRNXYHELUF×]×UW×VHVLGX\DELOLUVLQL]ī\RQUHWLFLGHQ
ND\QDNODQG×Ě×LoLQEXGXUXPQRUPDOGLU
5 &LKD]×QNLOLGLQLDoPDNLoLQNDSDWPDNLOLGLQL DŕDĚ×GRĚUXND\G×U×Q
6 ']OHŕWLULFLDo×OG×Ě×QGDVDQL\HER\XQFDKLoELUGĚPH\HEDV×OPD]VD
WXŕODURWRPDWLNRODUDNNLOLWOHQLU'DKDVRQUDVDQL\HER\XQFDKLoELU
GĚPH\HEDV×OPD]VDWXŕODUNLOLWOHQLU
7XŕODU×QNLOLGLQLDoPDNLoLQ GĚPHVLQHVDQL\HER\XQFDEDV×Q
7 6Do×Q×]×WDUD\×QYHDUG×QGDQI|QOHGLĚLQL]VDo×FP·GHQJHQLŕROPD\DQ
WXWDPODUDD\×UPD\DEDŕOD\×Q
1RW.DO×QVDoODU×QGDKDID]ODWXWDPDD\U×OPDV×|QHULOLU
8 %LUWXWDPVDo××V×WPDSODNDODU×Q×QDUDV×QD\HUOHŕWLULQ YHNROODU×
ELUELULQHL\LFHEDVW×U×Q
9 6Do×QDŕ×U××V×QPDV×Q×|QOHPHNLoLQG]OHŕWLULFL\LWHNELUKDUHNHWOHVDo
VDoGLSOHULQGHQXoODU×QDGRĚUXND\G×U×QPDNVVQ
10 6Do×Q×]×QNDODQ×Q×G]OHŕWLUPHNLoLQLVWHGLĚLQL]J|UQPHOGHHGHQH
NDGDUDG×PODU×WHNUDUOD\×Q
11 6DoŕHNLOOHQGLUPHLŕOHPLQLWDPDPODPDNLoLQSDUODNO×NYHUHQYH\D
VHUEHVWWXWDQELUVDoVSUH\LQLVDo×Q×]DSVNUWQ
īSXFX6Do×Q×]DŕHNLOYHULUNHQVDo×Q×]×WDUDPD\×Q
Not%XFLKD]GDELURWRPDWLNNDSDQPDIRQNVL\RQXYDUG×UGDNLNDVRQUD
RWRPDWLNRODUDNNDSDQ×U
.XOODQ×PGDQVRQUD:
1 &LKD]×NDSDW×SÀŕLSUL]GHQoHNLQ
2 6RĚX\DQDNDGDU×V×\DGD\DQ×NO×ELU\]H\H\HUOHŕWLULQ
3 &LKD]×YH×V×WPDSODNDODU×Q×QHPOLELUEH]OHWHPL]OH\LQ
4 ,V×WPDSODNDODU×Q×NDSDW×Q
ND\G×UDUDNFLKD]×NLOLWOH\LQ
) ve kapatma kilidini (
\XNDU×GRĚUX
5 *YHQOLNXUXYHWR]VX]ELU\HUGHVDNOD\×Q$\U×FDDVPDKDONDV×QGDQ
( ) asarak da saklayabilirsiniz.
īSXFX
‡ ']OHŕWLULFL\L\DOQ×]FDVDo×Q×]NXUX\NHQNXOODQ×Q
‡ ']OHŕWLULFL\LV×NNXOODQDQODU×QLŕOHPV×UDV×QGD×V×\DNDUŕ×NRUXPD
VDĚOD\DQUQOHULNXOODQPDV×WDYVL\HHGLOLU
6Do7LSL
6×FDNO×N$\DU×
.DO×QWHOOLN×Y×UF×NG]OHŕWLULOPHVL
zor
Orta - Yüksek (180 ºC ve üzeri)
īQFHWHOOLQRUPDOYH\D\XPXŕDN
GDOJDO×VDoODU
'ŕN2UWDž&WRž&
$o×NUHQNOLVDU×UHQJLDo×OP×ŕYH\D
ER\DO×VDoODU
'ŕNž&DOW×
3
3
ǀžNjƈŽȚȶȴƾƵƬŽȚ
Garanti ve servis
gUQHĚLQELUDSDUDW×QGHĚLŕWLULOPHVL\OHLOJLOLELOJL\HLKWL\DF×Q×]×YDUVDYH\D
ELUVRUXQODNDUŕ×ODŕ×UVDQ×]OWIHQZZZSKLOLSVFRPDGUHVLQGHNL3KLOLSV
ZHEVLWHVLQL]L\DUHWHGLQYH\DONHQL]GHNL3KLOLSV0ŕWHUL0HUNH]L\OH
LOHWLŕLPNXUXQWHOHIRQQXPDUDODU×Q×GQ\DoDS×QGDJDUDQWLNLWDSo×Ě×QGD
EXODELOLUVLQL]hONHQL]GH0ŕWHUL0HUNH]L\RNVD\HUHO3KLOLSVVDW×F×Q×]D
gidin.
RFKOnVDSSDUDWHQPHGKMlOSDY
5 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
upp den i upphängningsöglan ( ).
3
1
2
3
4
5
UǝƶŸ ǀŻƾƭŽȚ ǚƫƱŮȶ ȥƾƷƐȚ ǚƸưƪů ȯƾƲƁƼŮ ǛŻ
2 (NUDQD\G×QODQDQDNDGDU GĚPHVLQL EDV×O×WXWXQ
» 9DUVD\×ODQV×FDNO×ND\DU×RODQƒ&J|UQWOHQLU ).
) och tryck ihop
9 Dra plattången nedåt längs håret i en enda rörelse (max. 5 sekunder)
från hårbotten mot hårtopparna utan att göra uppehåll för att
undvika att håret överhettas.
4 Stäng värmeplattorna (
stängningslåset ( ).
GUǝƄſȶǍž
ȿ
.ǍƯƪŽȚȬǞſȢȚNjŸȘNjƯŮȱǍƯŵǓƪƢǽ
:ljƸƵƴů
NjƯŮȹ ƾƸǣƾƲƴůǚƸưƪƄŽȚǜŸǗŻǞƄƸź .ǠǣƾƲƴƄŽȚǚƸưƪƄŽȚȯƾƲƁȘǀƱƸŷǞŮȥƾƷƐȚǕƄƵƄƁ :ǀƮŲǾž
.ȹǀƲƸŻȢ 60
:ȳȚNjƈƄŴǽȚNjƯŮ
1 )LŕLHOHNWULNSUL]LQHWDN×Q
(OHNWURPDJQHWLVNDIlOW(0)
2
11
ǟƴŸ ȫƾƱƇƴŽ ȶȖ ǍƯƪŽȚ ȴƾƯƵƴŽ ȚȹȣȚȣȤ ȳNjƈƄŴȚ ȆǍƯƪŽȚ ljƁǍƉů ȔƾƷſȁ
ȸnjŽȚǛŸNjŽȚǜžǀƴžƾƳŽȚȜȢƾƱƄŴǾŽ !PhilipsǠźǙŮȹ ǾƀȖȶȆȔȚǍƪŽȚǀƸƴƵƯŮǙžƾƸƲŽƾƶƸſƾƷů
.www.philips.com/welcomeǠźǃƄƶƓȚǚƸƆƉƄŮǛŻȆPhilipsǝžNjƲů
1
ȳƾƀ
.ȹ ǾƃƲƄƉžƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽǝŮǔƱƄŲȚȶȆȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚǚƃŻǀƁƾƶƯŮȚnjƀȳNjƈƄƉƓȚǚƸŽȢȖǍŻȚ
.ȔƾƓȚǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ ‡
ǚƫźȚȆȳƾƵƑȚǠźȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸ ‡
ǝŮǍŻȴȘȣȘǝžȚNjƈƄŴȚNjƯŮȹȜǍŵƾƃžǝƶŸǀŻƾƭŽȚ
ȹƾƱŻǞƄžȴǞƳƁƾžNjƶŸǟƄŲȹȚǍƭųǚƳƪƁȔƾƓȚǜž
.ǚƸưƪƄŽȚǜŸ
ǜžțǍƲŽƾŮȥƾƷƐȚȚnjƀȳNjƈƄƉůǽ :ǍƁnjƎ ‡
ȿ žȶȖȆȳƾƵƇƄŴǽȚȩǞŲ
ȆȲƾƉƄŹǽȚǀŵǍ
Ⱦ
ǟƴŸȸǞƄƎȷǍųȖǀƸŸȶȖȸȖȶȖǀƴƉưȾƓȚȶȖ
.Ȕƾž
NjƯŮȥƾƷƐȚǜŸǀŻƾƭŽȚǚƫƱŮȹƾƵǣȚȢǛŻ ‡
.ȳȚNjƈƄŴǽȚ
ƿƆƸźȆȹƾƱŽƾůǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴȴƾżȚȣȘ ‡
ǀžNjųǎżǍžȶȖ PhilipsǚƃŻǜžǝŽȚNjƃƄŴȚ
ƞƴƀƻžȨƾƈŵȖȶȖ PhilipsǚƃŻǜžȲdžǞƈž
.ǍƭųȸȖƿƶƆƄŽ
ȰǞźƾžȶȳȚǞŸȖ 8ȴǞưƴƃƁǜƁnjŽȚȲƾƱŶȀŽǜƳƚ ‡
ǜƁnjŽȚȨƾƈŵLjȚǜŸȹ ǾƬźȥƾƷƐȚȚnjƀȳȚNjƈƄŴȚ
ǀƸƉƑȚȶȖǀƁNjƉƐȚȝȚȤNjƲŽȚǠźȹƾƫƲſȴǞſƾƯƁ
ȶȖȜǍƃƒȚǛƷƫƲƶůǜƁnjŽȚǙƂŽȶȖȶȖǀƸƴƲƯŽȚȶȖ
ǛƀȗƾƭŸȘȶȖǛƷƸƴŸȯȚǍŵȁȚƖȲƾŲǠźȆǀźǍƯƓȚ
ǀƶžȕǀƲƁǍƭŮȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴƾŮǘƴƯƄůȝȚȢƾŵȤȘ
ƿƯƴŽƾŮȲƾƱŶLjȚǕƶƚ .ǝŮǀƭƃůǍƓȚǍŶƾƥȚǛƷźȶ
ǗƸƮƶƄŽƾŮȳƾƸƲŽȚȲƾƱŶLjȚǟƴŸƿƆƁǽ .ȥƾƷƐƾŮ
.ǀƃŻȚǍžȴȶȢǜžǀſƾƸƫŽȚȲƾƵŸȖȶȖ
ȤƾƪƓȚǀƸƄŽǞƱŽȚȴȖNjżƺůȆȥƾƷƐȚǚƸǧǞůǚƃŻ ‡
.ǀƸƴƤȚǀƸƄŽǞƱŽȚǕžǘźȚǞƄůȥƾƷƐȚǟƴŸƾƷƸŽȘ
ǠźƞƃƓȚǍƸŹǍųȕȩǍŹȸLjȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ ‡
.ǚƸŽNjŽȚȚnjƀ
ǝżǍƄůǽȆǀŻƾƭŽȚǏƃƲƙȥƾƷƐȚǚƸǧǞůNjƶŸ ‡
.ǀƃŻȚǍžȴȶȢǜžȹȚNjŮȖ
ȸȖǜžȔȚǎűȖȶȖȝƾƲƇƴžȸȖȹȚNjŮȖȳNjƈƄƉůǽ ‡
PhilipsƾƷŮǠǧǞůǽȶȖȷǍųȖǀƯƶƫžǀżǍŵ
ȝƾƲƇƴžȳȚNjƈƄŴȚȸȢƻƁNjŻ .ȨǞƫƒȚǝűȶǟƴŸ
.ȴƾƵƬŽȚȲƾƭŮȘǟŽȘȬǞƶŽȚȚnjƀǜžȔȚǎűȖȶȖ
ȲǞŲǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴǗƴŮǛƲůǽ ‡
.ȥƾƷƐȚ
.ǝƮƱƎȴȖǚƃŻȥƾƷƐȚȢǍƃƁǟƄŲǍƮƄſȚ ‡
ǜƳƚȣȘȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸȜNjƪŮǝƃƄſȚ ‡
ȣȘǓƲźǒƃƲƓȚǙƉžȖ .ȚNjȹ űƾȹƶųƾŴȴǞƳƁȴȖ
ǀƉžǾžƿƶƏȶǀƶųƾŴȷǍųLjȚȔȚǎűLjȚȴǞƳƄŴ
.ȜǍƪƃŽȚ
ǀŲƾƉžǟƴŸǚžƾƑȚǕžȹƾƵǣȚȢȥƾƷƐȚǕǤ ‡
ƿƆƁǽ .ǀſǞƈƉƴŽǀžȶƾƲžȶǀƄŮƾŰȶǀƇƭƉž
ȹ ƾŻǾŶȘ
ƞƶȼ ųƾƉŽȚƞƈƉƄŽȚǠŲǞŽǏžǾƁȴȖ
ȼ
.ȲƾƯƄŵǾŽǀƴŮƾŻȷǍųȖȢȚǞžȸȖȶȖljƭƉŽȚ
ȔȚǎűLjǠƉƸǣǍŽȚǀŻƾƭŽȚǙƴŴǀƉžǾžƿȿƶƏ ‡
.ǀƶųƾƉŽȚȥƾƷƐȚ
ǀƴŮƾƲŽȚȢȚǞƓȚȶȳƾƉűLjȚǜŸȹȚNjƸƯŮȥƾƷƐȚǘŮȖ
Ⱦ ‡
.ǚƸưƪƄŽȚNjƸŻȴǞƳƁƾžNjƶŸȲƾƯƄŵǾŽ
ȔǠŵȸƺŮȥƾƷƐȚǀƸƭưůǟŽȘȹƾŻǾŶȘNjƵƯůǽ ‡
ȴǞƳƁƾžNjƶŸ (ȹ ǾƅžȧƾƵŻǀƯƭŻȶȖǀƱƪƶž)
.ȹ ƾƶųƾŴ
ǽ .ǓƲźȯƾƐȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳNjƈƄŴȚ ‡
.ƞƄƃŶȤǙƁNjƁȶȥƾƷƐȚǚƸưƪƄŮǛƲů
ƾƵƀǞƴųȶƞƈƉƄŽȚǠ
ŲǞŽǀźƾƮſǟƴŸǔźƾŲ
‡
ȼ
ȿ
ȜǞŹȤǚƅžǍƯƪŽȚljƁǍƉůȝƾƆƄƶžȶȤƾƃưŽȚǜž
ȹȚNjŮȖȥƾƷƐȚȳNjƈƄƉůǽ .ǚƐȚȶǍƯƪŽȚȣȚȣȤȶȦǞƓȚ
.ǍƯƪŽȚljƁǍƉƄŽȝƾƆƄƶžȸȖǕž
ǜžǀƲƃƭŮȜȢȿȶǎžƞƈƉƄŽȚȠȚǞŽȖǠůƺů ‡
ǕžƾƂȹ ƸƪźƾƂȹ ƸŵȔǾƭŽȚȚnjƀȲȶǎƁNjŻ .ƞůȚǍƸƳŽȚ
.ȥƾƷƐȚȔȚȢȖǠźǙŽȣǍŰƻƁǽȚnjƀǜƳŽ .ǁŻǞŽȚ
ȭǞƃƫƓȚǍƯƪŽȚǟƴŸȥƾƷƐȚȳȚNjƈƄŴȚȸȢƻƁNjŻ ‡
ǍƪƄŴȚ .ƞƈƉƄŽȚǠŲǞŽǟƴŸǕƲŮȤǞƷŷǟŽȘ
ȼ
ǍƯƪŽȚǟƴŸǝžȚNjƈƄŴȚǚƃŻǃƄƶƓȚȬȥǞžȹƾƵǣȚȢ
.ǠŸƾƶƫŽȚ
ȹ
ȲǞƈžǀžNjųǎżǍžǟŽȘ
ƾ
ƵǣȚȢȥƾƷƐȚȜȢƾŸƼŮǛŻ
‡
ȿ
ȸȢƻƁNjŻ .ǝƇƸƴƫůȶȖǝƫƇƱŽ PhilipsǚƃŻǜž
ǟŽȘƞƴƀƻžǍƸŹȨƾƈŵȖǚƃŻǜžǝŲǾǧȘ
.ȜȤǞƭƒȚȜNjƁNjŵȝǽƾƑȳNjƈƄƉƓȚȩǍƯů
ȝƾƇƄƱŽȚǠźǀƸſNjƯžȳƾƉűȖȸȖǚųNjůǽ ‡
.ǀƸǣƾŮǍƷżǀžNjǧȞȶNjŲƿƶƆƄŽ
ǀŮǞŶȤȝƾžǾŸȶȖǜƱŸǟƴŸȤǞƅƯŽȚǠƯƸƃƭŽȚǜž ‡
.ȥƾƷƐȚǟƴŸ
(EMF) ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚȲǞƲƑȚ
ȲǞƲƇƴŽȩǍƯƄŽƾŮǀƲƴƯƄƓȚǀƲƃƭƓȚǀƵƮſLjȚȶǍƸƁƾƯƓȚǀźƾżǕžȚnjƀ Philips ȥƾƷűǘźȚǞƄƁ
.ǀƸƉƸŶƾƶưžȶǍƷƳŽȚ
ǀƂƸƃŽȚ
ǀƸŽǎƶƓȚȝƾƁƾƱƶŽȚǕžǃƄƶƓȚȚnjƀǜžǑƴƈƄŽȚȳNjŸƿƆƁǝſȖǟŽȘǎžǍŽȚȚnjƀǍƸƪƁ
ȱNjƴŮǠźǀƁȤƾƉŽȚƞſȚǞƲŽȚǕƃůȚ .(EU/2012/19 ǠŮȶȤȶLjȚȢƾŵȤȁȚ) ǀƁȢƾƯŽȚ
ǜžǑƴƈƄŽȚNjŸƾƉƁ .ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȶǀƸſȶǍƄƳŽȁȚȝƾƆƄƶƵƴŽǚƫƱƶƓȚǕƸƵƆƄƴŽ
ȝƾƯƃƄŽȚǜžȢȚǍźLjȚǀƇǧȶǀƂƸƃŽȚǀƁƾƵŲǠźǀƇƸƇƫŽȚǀƲƁǍƭŽƾŮȝƾƆƄƶƓȚ
.ǀƸƃƴƉŽȚ
2
ȱǍƯŵǏƸƴƵů
ǍƯƪŽȚǀƂƸƷů
ǛƉƴŮȶǞƃžƾŵǀƭŴȚǞŮǍƯƪŽȚǚƉưŮǛŻ ‡
ȴƾƶŴLjȚǒƁǍŸǓƪžǕžǀſǞƈƉŽȚǜžǀƁƾŻȶǃƄƶžȳNjƈƄŴȚ ‡
ȜƾŵǍźȳȚNjƈƄŴƾŮǍƯƪŽȚǗƱƆžǀƭŴȚǞŮȱǍƯŵǗƸƱƆƄŮǛŻ ‡
ȳȚNjƈƄŴǽȚǀƲƁǍŶ
ǀƁƾƷſǠźǍƯƪŽȚȬǞſȲȶNjűǀƯűȚǍžǟűǍƁ .ȱǍƯƪŽǀƵǣǾžȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƎǜžNjżƺů
ǏƸƴƵƄŽȚȥƾƷűȳȚNjƈƄŴȚNjƶŸƾǤƾƱƈſȚǍƅżȖȜȤȚǍŲǀűȤȢȢȚNjŸȘNjƁNjƎǟƴŸȹ
ƾƵǣȚȢȨǍŲȚ .ǚƫƱŽȚ
ȹ
.ǟŽȶLjȚȜǍƵƴŽ
ȜȤƾƁȥǟűǍƸźȆǀƴƳƪžȸȖǙƄƷűȚȶȚȣȘȶȖǘƇƴžȲȚNjƃƄŴȚǟŽȘȹ ǾƅžȶȖȝƾžǞƴƯžǟŽȘǁƆƄŲȚȚȣȘ
PhilipsȮŽǕŮƾƄŽȚǙƴƷƄƉƓȚǀžNjųǎżǍƙȲƾƫůǽȚȶȖ www.philips.comƿƁȶǟƴŸ PhilipsǕŻǞž
ǀžNjųǎżǍžȢǞűȶȳNjŸȲƾŲǠź .(ǀƸƓƾƯŽȚȴƾƵƬŽȚȜǍƪſǠźǗůƾƷŽȚǛŻȤȢƾƆƁȘǙƶƳƚ)ȱNjƴŮǠź
.ǠƴƤȚ PhilipsȝƾƆƄƶžȬȿȥǞžȜȤƾƁȥǟűǍƁȆȱNjƴŮǠźǙƴƷƄƉƵƴŽ
ɬžɧɭǍƃůȲǞƫƇžǜɭȚNjɭǍųɞȚǍŮƾƵŵǝŮ ȆNjɭNjžȕȧǞųǏǮǥƴǥźȝǽǞƫƇžɞƾǥſȢǝŮ
ǁɭƾŴȤȢȚȤȢǞųȵƾǦƄŴȢ ȆǏǮǥƴǥźȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųȥȚǝƶǥƷŮȵȢƾƱƄŴȚɞȚǍŮ !ǛǥɭǞǬ
.NjǥƶɨȳƾſǁƃŰ www.philips.com/welcome
1
ǛƷž
ȢǎſɞNjƯŮȝƾƯűȚǍžɞȚǍŮȴȕȶNjǥſȚǞƈŮǁŻȢǝŮȚȤƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚ ȆȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǚƃŻ
.NjɭȤȚȢǝǦſȢǞų
ȵȢƾƱƄŴȚțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡
.Njǥƶɳſ
ɬžȵȢƾƱƄŴȚɬɭǞƪƄŴȢȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ ‡
.NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕ ȆȯǍƫžȥȚǏǨ ȆNjǥƶɨ
ǜɭǍźȕǍƭųțȕɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚ
.NjŵƾŮȧǞžƾųǍǬȚɬƄŲ ȆǁŴȚ
ȴȚȶɬɳɭȢǎſȤȢȵƾǦƄŴȢȥȚ :ȤȚNjƪƀ ‡
țȕɞȶƾŲȯȶǍŷƾɭȩǞŲ ȆțȕȧȶȢ ȆȳƾƵŲ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚ
.NjǥƪɳŮǎɭǍǨȥȚȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨȚȤȴȕǝƪǥƵƀ ‡
ǁŴȚȵNjɭȢƿǥŴȕȰǍŮǛǥŴǝɨɬůȤǞǧȤȢ ‡
ɬǬNjƶɭƾƘȢǎſȚȤȴȕ ȆǍƭųȥȶǍŮȥȚɞǍǥǬǞƴűɞȚǍŮ
ƾɭ Philips ȥƾƆžȝƾžNjųǎɨǍž ȆPhilips ɞƾƀ
.NjǥƶɨǒɭǞƯůǑƫƈƄžȨƾƈŵȚ
ɬɭƾſȚǞůȥȚǝɨɞȢȚǍźȚȶȲƾŴ 8 ɞǽƾŮȴƾɨȢǞɨ ‡
NjƶƄƉǥſȤȚȢȤǞųǍŮɬźƾɨɬƶƀȣȶɬƉŲ ȆɬƵƉű
ȝȤƾƮſƾŮNjƶſȚǞůɬžNjſȤȚNjſɬƀƾǬȕȶǝŮǍƏƾɭ
ȶȵƾǦƄŴȢȥȚǜƵɭȚȵȢƾƱƄŴȚƠųǞžȕƾɭƾƀǍƄǬȤǎŮ
.NjƶƶɨȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢȥȚ ȆǜɳƛȝȚǍƭųȥȚɬƀƾǬȕ
ȶȴȢǍɨǎǥƢ .NjƶƶɨɞȥƾŮȵƾǦƄŴȢƾŮNjɭƾƃſȴƾɨȢǞɨ
ȴȶNjŮȴƾɨȢǞɨǓŴǞůNjɭƾƃſȵƾǦƄŴȢȥȚǁƃŻȚǍž
.ȢǞŵȳƾƍȚȝȤƾƮſ
ɬŴȤǍŮ ȆȰǍŮǎɭǍǨǝŮȵƾǦƄŴȢȲƾƫůȚȥȚǚƃŻ ‡
ƾŮȵƾǦƄŴȢɞȶȤȵNjŵǑƈƪžɉƾƄŽȶǝɨNjǥƶɨ
.NjŵƾŮǝƄŵȚȢǁƲŮƾƭžƾƵŵɬƴƇžȰǍŮɉƾƄŽȶ
ȵȢȚȢȠǍŵȢȤȚǞžȥȚǍǥŹɞȤǞƮƶžǝŮȵƾǦƄŴȢȥȚ ‡
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚƾƵƶƀȚȤǝǩǍƄźȢǜɭȚȤȢȵNjŵ
ƾƀȤȚȤȴȕ ȆǁŴȚǚƫƄžȰǍŮǝŮȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ ‡
.Njǥƶɳſ
ȴƾǬNjſȥƾŴȝƾƯƭŻƾɭɬƃſƾűȳȥȚǞŽȥȚǎǬǍƀ ‡
ɬƘǝǥǧǞůȚȤƾƀȴȕ Philips ǝɨɬžȥȚǞŽƾɭǍǦɭȢ
ɬƃſƾűȳȥȚǞŽǜǥƶǩȥȚǍǬȚ .NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚNjƶɨ
ȥȚƾƵŵǝžƾſǁſƾƵǤ ȆNjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚɬůƾƯƭŻƾɭ
.ȢǞŵɬžǓŻƾŴȤƾƃƄŸȚǝűȤȢ
.NjǥſƾǰǥǮſȵƾǦƄŴȢȤȶȢȚȤȰǍŮǛǥŴ ‡
ɧƶųƾůNjǥƶɨǍƃǧ ȆȵƾǦƄŴȢɞȤȶȕǕƵűȥȚǚƃŻ ‡
.ȢǞŵ
ȴǞǩNjǥƶɨǁŻȢȤƾǥƉŮȵƾǦƄŴȢƾŮȤƾɨȳƾǦƶƀ ‡
ǝƄŴȢǓƲź .NjŵƾŮȭȚȢNjŲȥȚǐǥŮǁŴȚǜɳƛ
ȶNjƶƄƉƀȭȚȢƾƀǁƵƉŻǝǥƲŮȴǞǩNjɭǍǥǦŮȚȤ
.NjƶƶɨȚNjǥǨȦƾƢƾƵŵǁŴǞǨƾŮNjɭƾƃſ
ljƭŴɧɭɞȶȤȴȕǝɭƾǨƾŮȚȤȵƾǦƄŴȢǝƪǥƵƀ ‡
.NjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžȶȤȚNjɭƾǨ Ȇȯƾǧ
ƾŮȦƾƢȤȢNjɭƾƃſǎǬǍƀȭȚȢɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧ
.NjſǍǥǬȤȚǍŻȲƾƯƄŵȚǚŮƾŻȢȚǞžǍɭƾŴƾɭljƭŴ
ȵƾǦƄŴȢȭȚȢȝƾƯƭŻƾŮȰǍŮǛǥŴȦƾƢȥȚ ‡
.NjǥƶɨɞǍǥǬǞƴű
ȶ ȔƾǥŵȚȥȚȤȶȢȚȤȴȕ ȆǁŴȚǜŵȶȤȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ ‡
.NjɭȤȚNjƷǦſȲƾƯƄŵȚǚŮƾŻȢȚǞž
ɞǎǥǩƾŮȚȤȴȕ ȆǁŴȚȭȚȢȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶǎǬǍƀ ‡
.NjǥſƾŵǞǮſ (ǝǩȤƾǨƾɭǝŽǞŲNjƶſƾž)
ȵȢƾƱƄŴȚɧƪųɞƾƀǞžɞȚǍŮǓƲźȵƾǦƄŴȢȥȚ ‡
ȵȢƾƱƄŴȚǏǥųǁŴȢƾŮȵƾǦƄŴȢȥȚ .Njǥƶɨ
.Njǥƶɳſ
ȤƾƃŹȶȢǍǬȥȚɞȤƾŸȶǎǥƢȚȤɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧ ‡
ȆȦǞžNjƶſƾžǞžȵNjƶƀȢǁŽƾŲȝǽǞƫƇžȶ
ƾŮȵȚǍƵƀȵƾǦƄŴȢȥȚǎǬǍƀ .NjɭȤȚNjƷǦſȲɉȶɞǍǮŴȚ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚǞžȵNjƶƀȢǁŽƾŲȝǽǞƫƇž
ɬƶǥůȚǍɨɧǥžȚǍŴǐɨȶȤƾŮɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧ ‡
ȲǞŶȤȢǁŴȚǜɳƛǐɨȶȤǜɭȚ .NjſƾƀNjŵȵNjǥŵǞǨ
ȤȢɞǍǥŰƾůǝƴƂƉžǜɭȚ ȆNjƶǩǍƀ .ȢǞŵȵNjǥɭƾŴȴƾžȥ
.ȢȤȚNjſȵƾǦƄŴȢɬɭȚȤƾɨ
ȵȢƾƱƄŴȚȵȢȥƩſȤɞǞžɞȚǍŮȵƾǦƄŴȢȥȚǍǬȚ ‡
.NjſǞŵǝɳŽǁŴȚǜɳƛɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧ ȆȢǞŵ
ȵNjƶŵȶǍźƾŮ ȆɬŸǞƶƫžɞǞžɞȚǍŮȵȢƾƱƄŴȚȥȚǚƃŻ
.NjǥƶɨȝȤǞƪžǞž
ǍǥƵƯůƾɭǐɭƾžȥȕɞȚǍŮȚȤȵƾǦƄŴȢǝƪǥƵƀ ‡
ǍǥƵƯů .NjɭǍƃŮ Philips ȥƾƆžɬůƾžNjųǎɨǍžǝŮ
ǍŮȤƾɨɞȚǍŮǁŴȚǜɳƛȥƾƆžǍǥŹȢȚǍźȚǓŴǞů
.NjŵƾŮǜɭǍźȕǍƭųȤƾǥƉŮ
.NjǥƶɳſȢȤȚȶȚǞƀɞƾƀǝſȥȶȤȤȢȚȤɞǎƴź ȔƾǥŵȚ ‡
.ȢȤȚȢȢǞűȶɬǦƄźǍǬȰǍŮȲƾƵƄŲȚȴǞǩ
.ǁŴȚɬƯǥƃŶȵƾǦƄŴȢɞȶȤƔƾɭǁŮǞŶȤȢǞűȶ ‡
(EMF)ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚȴȚNjǥž
ɬƉǥŶƾƶưžȶǍƄɳŽȚɞƾƀȴȚNjǥžǍɭnjǨȢǍŮȤƾɨɞƾƀȢȤȚNjſƾƄŴȚȶǜǥſȚǞŻǝǥƴɨƾŮ PhilipsȵƾǦƄŴȢǜɭȚ
.ȢȤȚȢǁƲŮƾƭž
ǁƉɭȥǓǥƇž
ȤȶȢɬǦſƾųɬŽǞƵƯžɞƾƷƷŽƾŮȥƾŮNjɭƾƃſȲǞƫƇžǝɨNjƀNjǥžȴƾƪſǁžǾŸǜɭȚ
ǁƃƉſȢǞųȤǞƪɨǜǥſȚǞŻǘƃŶǍŮȨǞƫųǜɭȚȤȢ .(EU/19/(2012 ȢǞŵǝƄųȚNjſȚ
ȆljǥƇǧƠųȚNjſȚȤȶȢ .NjǥɭƾƘȳȚNjŻȚɬɳǥſȶǍƄɳŽȚȶɬɳɭǍƄɳŽȚȝǽǞƫƇžɞȤȶƹƯƵűǝŮ
.NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴűȴƾƉſȚǁžǾŴȶǁƉɭȥǓǥƇžɞȶȤǍŮɬƱƶžȝȚǍǥŰƾůȥȚ
2
ƾƀǞžȴȢǍɨǞŶȚ
ƾƀǞžɞȥƾŴȵȢƾžȕ
NjǥɭǞƪŮȵNjƶƶɨȳǍſȶǞǮžƾŵƾŮȚȤȢǞųɞƾƀǞž ‡
ǝſȚȢǝſƾŵƾŮȚȤƾƀǞžȶȵȢǍɨȵȢƾƱƄŴȚȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢǞžǔźƾƇžȲǞƫƇžȥȚ ‡
NjǥſǎŮǝſƾŵǁŵȤȢ
NjǥƶɨɧƪųȤȚǞƪŴƾŮȶNjǥſǎŮǝſƾŵȚȤƾƀǞžȦǍŮƾŮ ‡
ȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚ
ǚƫźȴƾɭƾǨȤȢǞžȬǞſȲȶNjűǝŮƾƱƭŽ .NjǥƶɨțƾƈƄſȚȚȤȢǞųɞƾƀǞžɞȚǍŮƿŴƾƶžɞƾžȢǛǥƮƶů
ǛɨɞƾžȢȝƾƵǥƮƶůɞȶȤȚȤȴȕ ȆNjǥƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚȤƾŮǜǥŽȶȚɞȚǍŮǞžɞǞŶȚȥȚǍǬȚ .NjǥƶɨǝƯűȚǍž
.NjǥƀȢȤȚǍŻ
ǝƄɳſ
ǚƱŻȚȤɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧ ȆNjǥƶɨɬƘȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢȥȚǝɨɬžƾǦƶƀȢǞŵɬžǝǥǧǞů ‡
.Njǥƶɨ
.NjǥſǎŮȰǍŮǎɭǍǨǝŮȚȤǝųƾŵȶȢ
.(
) NjǥƀȢȤƾƪźȚȤ
ƾɭ
ɞƾƀǝƵɨȢ 3
.NjǥƶɨǝƯűȚǍžǚƫźȴƾɭƾǨȤȢǞžȬǞſȲȶNjű
.NjſȥɬžɧƵƪǩƾžȢȤȚNjƲž ȆNjſNjŵȭȚȢɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧ ɬƄŻȶ €
ǝŮ .NjǥƶɨțƾƈƄſȚȚȤǍƮſȢȤǞžɞƾžȢǛǥƮƶůȶ (
.NjƄƉɭȚɬžȥƾŮȴȢȥɧƵƪǩȥȚƾžȢȤȚNjƲž ȆNjſNjǥŴȤɬŮƾƈƄſȚɞƾžȢǝŮɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧɬƄŻȶ €
ɬůȤȚǍŲǔźƾƇž
ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 200 ȥȚǍůǽƾŮɞƾžȢȩǍƯžȤȢƾƀǞžɞNjƵŸǍǥŹƠźǍǬȤȚǍŻȥȚɬůȤȚǍŲǔźƾƇž
ɬƄſƾŴǝűȤȢ 5 ǓƲźƾžȢ ȆNjɭǍŮɬžȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 200 ȥȚǍůǽƾŮȚȤƾžȢɬƄŻȶ .NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴű
.NjŮƾɭɬžǐɭȚǎźȚȤƾŮǍƀȤȢȢȚǍǬ
ǁǥźƾƱŵȢǍɳƴƵŸǜɭȚǝɨȢȢǍǬɬžȲƾƯźɬſǞɭȢǍɳƴƵŸ ȆȢǞŵɬžǜŵȶȤȵƾǦƄŴȢɬƄŻȶ 4
.NjƶɨɬžɞǍǥǬǞƴűȴȕȴNjŵȥȶȥȚȶȵȢȚȢƾƀǞžǝŮɞǍƄƪǥŮ
.ȢǞŵɬžȵȢȚȢǐɭƾƘ ( ) ȴǞɭǍǦſƾƪſ €
ɞȢƾŸɞǍžȚǜɭȚ .NjŴǍŮȧǞǬǝŮɬɭȚNjǧȶǍŴƾɭȢǞŵȟȤƾųȵƾǦƄŴȢȥȚɬǧƾųɞǞŮǁŴȚǜɳƛ €
.ȢǞŵɬžȢƾƆɭȚȴǞɭȵNjƶƶɨNjǥŽǞůǓŴǞůȴǞǩǁŴȚ
.ȢǞŵȥƾŮȵƾǦƄŴȢǚƱŻƾůNjǥſȚǎưƴŮǜǥɭƾǨȯǍŶǝŮȚȤ (
) ȵƾǦƄŴȢƠƉŮǚƱŻ
ȥȚǍƄɳǩǞɨɞƾƀǁƵƉŻǝŮȚȤƾƀǞžǏǮŴ ȆNjǥƶɨɧƪųȤȚǞƪŴƾŮȶȵȢǍɨǝſƾŵȚȤƾƀǞž 7
.NjǥƶɨǛǥƉƲůǍƄžɬƄſƾŴ 5
.NjǥƶɨȢƾƆɭȚɞǍƄƪǥŮɞƾƀǁƵƉŻ ȆǍǨɞƾƀǞžɞȚǍŮǁŴȚǍƄƷŮ :ǝűǞů
ȚȤƾƀǝƄŴȢȶȵȢȚȢȤȚǍŻ (
) ɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧǜǥŮȚȤǞžȵNjŵȚNjűɞƾƀǁƵƉŻȥȚɬɳɭ 8
.NjǥƀȢȤƾƪźǛƀǝŮǛɳƇž
ɛǞſǝŮǝƪɭȤȥȚ (ǝǥſƾŰ 5 ǍƅɨȚNjŲ) ǁɨǍŲɧɭƾŮǞžɞNjƶƴŮɞƾƷƄſȚƾůȚȤǞžɞǞŶȚ 9
NjŲȥȚǐǥŮȴNjŵȭȚȢǂŸƾŮȤƾɨǜɭȚȴǞǩNjǥƶɨǗŻǞůɬƄƵƉŻǶǥƀȤȢǝɨǜɭȚȴȶNjŮ ȆNjǥƪɳŮ
.ȢǞŵɬžǞž
ȢȤǞžǚɳŵƾůNjǥƶɨȤȚǍɳůȚȤ 9 ƾů 7 ǚŲȚǍž ȆƾƀǞžǝǥƲŮȴȢǍɨȯƾǧɞȚǍŮ
10
.NjɭƾǥŮǁŴȢǝŮȴƾůǍƮſ
11
ƾƀǞžǝŮǞžɞǍǮŴȚƾɭȵNjƶƶɨȯƾƱŵɞǍǮŴȚɧɭ ȆǞžɬƀȢǁŽƾŲȴƾɭƾǨȤȢ
.NjǥſǎŮ
.NjǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚȦǍŮȥȚ ȆǞžȴȢȚȢǁŽƾŲȥȚǏǨ :ǝƄɳſ
ǝŮǝƲǥŻȢ 60 ȥȚǏǨȵƾǦƄŴȢ .ǁŴȚȤƾɨȢǞųȴNjŵȧǞžƾųȢǍɳƴƵŸǝŮǎƷƆžȵƾǦƄŴȢǜɭȚ :ǝűǞů
.ȢǞŵɬžȧǞžƾųȤƾɨȢǞųȤǞŶ
:ȵȢƾƱƄŴȚȥȚǏǨ
.NjǥƶɨȟȤƾųǎɭǍǨȥȚȚȤȴȕȶȵȢǍɨȧǞžƾųȚȤȵƾǦƄŴȢ
.NjǥƶɨǎǥƢțǞŶǍžǝǩȤƾǨɧɭȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾŮȚȤɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧȶȵƾǦƄŴȢ
ȵƾǦƄŴȢƾůNjǥſȚǎưƴŮǽƾŮȯǍŶǝŮȚȤ (
.ȳȚNjƈƄŴǽȚǚƃŻƞƴƱƲžƞƈƉƄŽȚǠŲǞŽ
ȼ ȔƾƲŮƼŮǟǧǞƁ ‡
UǀŻƾƭŽƾŮ NjƁȶǎů ȜNjŲȶ ǏƃƲƙ ǚƸǧǞƄŽȚ njųƺž ǚƸǧǞƄŮ ǛŻ
1
) ƠƉŮǚƱŻȶNjɭNjƶƃŮȚȤ (
ȶȖG ȤǎŽȚǟƴŸǓưǤȚ 3
UǚƫƱŽȚǀƁƾƷſǠźǍƯƪŽȚȬǞſ
.ǒƸžǞŽƾŮȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȳƾŻȤȖȖNjƃů ȆƞƈƉƄŽȚǠŲǞŽƞƈƉůNjƶŸ
€
ȼ
.ǒƸžǞŽȚǜŸȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȳƾŻȤȖǗŻǞƄů ȆȜȢNjƤȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢƞƈƉƄŽȚƾŲǞŽǖƴƃƁƾžNjƶŸ €
ThermoGuard
ǟƭƈƄůƾžNjƶŸ .ƾƸǤǍŸǀƁǞƂžǀűȤȢ
200ȰǞƱůȜȤȚǍƑȩǍƯƄŽȚǜž ThermoGuardǙƸƵƇƁ
ȹ
.ȜǞƭųǚżNjƶŸǓƲźǀƁǞƂžȝƾűȤȢ 5ȜȤȚǍƑȚǀűȤȢǕƱůǍůȆǀƁǞƂžǀűȤȢ 200ȜȤȚǍƑȚǀűȤȢ
ǚȿƴƲƁȶ ȹ ƾƸźƾǤȘ ȹ ƾſƾƯƓ ǍƯƪŽȚ ljƶƚ ƾƛ ȆȥƾƷƐȚ ǚƸưƪů NjƶŸ ȴǞƁLjȚ ǀƱƸŷȶ ǓƸƪƶů ǛƄƁ 4
UȵNjƯƏǜž
.( ) ǠǣǞƬŽȚȴǞƁLjȚǍŵƻžǍƷƮƁ €
.ȴǞƁLjȚNjȿŽǞžǜŸǃƄƶƁǝſLjƾƯǣƾŵǙŽȣǍƃƄƯƁ
.Ȕȹ ƾǤǞǤǕƵƉůNjŻȶǀƶƸƯžǀƇǣȚȤȠǞƱůNjŻ €
ȹ
UȥƾƷƐȚ ǚƱŻ ȔƾưŽȁ ǚƱŴLjGOG GPȰǾŹȁȚǚƱŻƿƇŴȚ
5
6
Ȥȥ ȸȖ ǟƴŸ ǓưƬŽȚ ǛƄƁ ǛŽ ȚȣȘ ƾƸǣƾƲƴů
ljƸůƾƱƓȚ ȲƾƱŻȘ ǛƄƁ ȆǏƸƴƵƄŽȚ ȥƾƷű ǚƸưƪů NjƯŮ
ȹ
GUȴȚǞŰG\ȜNjƓȤȥȸȖǟƴŸǓưƬŽȚǛƄƁǛŽȚȣȘljƸůƾƱƓȚȲƾƱŻȘǛƄƁȆNjƯŮƾžǠźGUǀƸſƾŰGX\ȜNjƓ
Ȼ
ǟƴŸǓưǤȚȆȥƾƷƐȚǚƱŻȔƾưŽȁ
.ȜNjŲȚȶǀƸſƾŰȜNjƓ
G\ ǜŸ ƾƷǤǍŸ NjƁǎƁ ǽ ǚƫų Ǡź ǗƱƣȚ ȱǍƯŵ ǕƵƆŮ ȖNjŮȚ ǛŰ ȱǍƯŵ ǓƸƪƵƄŮ ǛŻ 7
GUǛŴ
.ǚƫƒȚǜžNjƁǎƓƾŮȳƾƸƲŽƾŮǟǧǞƁȆǙƵŴLjȚǍƯƪŽȚǟŽȘǀƃƉƶŽƾŮ :ǀƮŲǾž
ƾƵƷƬƯŮ ǟƴŸ ƞƬƃƲƓȚ ǓưǤȚȶGOG GPƞƈƉƄŽȚǠŲǞŽƞŮȜNjŲȚȶǍƯŵǀƴƫųǕǤ
8
ȼ
UȳƾƳŲƼŮ
ǜžGOȴȚǞŰG\
ƾƀƾƫŻȖ ȜNjƓP ȜNjŲȚȶ ǀżǍƇŮ ǍƯƪŽȚ ȲǞŶ ǟƴŸ ǏƸƴƵƄŽȚ ȥƾƷű ƿƇŴȚ 9
Ȼ
UȔƾƵŲȁȚȪǍźƿƶƆƄŽǗŻǞůȴȶȢǜžȆȯȚǍŶLjȚǟŽȘȤȶnjƐȚ
ǍƷƮƓȚ ǟƴŸ ǚƫƎ ǟƄŲG` ǟŽȘG^ ǜž ȝȚǞƭƒȚ ȤȿǍż ȆǍƯƪŽȚ ǠŻƾŮ ǏƸƴƵƄŽ
10
UȢǞƪƶƓȚ
1
2
3
4
) ɬůȤȚǍŲȝƾƇƱǧ
.ȢǞŵǚƱŻ
ȚȤȵƾǦƄŴȢNjǥſȚǞůɬž
.NjǥƀȢȤȚǍŻȤƾƃŹȶȢǍǬȴȶNjŮ
NjǥſȚǞůɬžǜǥƶǰƵƀ
.NjǥƀȢȤȚǍŻȤƾƃŹȶȢǍǬȴȶNjŮȆǜžȚȶɧƪųɬƴƇžȤȢȚȤȴȕǏǮŴȶ
ȆǜžȚȶɧƪųɬƴƇžȤȢȚȤȴȕǏǮŴȶ 5
.NjǥƶɨȴȚǎɭȶȕ
( ) ǎɭȶȕǝƲƴŲƾŮ
(HP8344 ȤȢǓƲź) ȵNjŵǝǣȚȤȚǗǥɨȤȢȚȤȴȕƾɭNjǥƶɨȴȚǎɭȶȕ
( ) ǎɭȶȕǝƲƴŲƾŮȚȤȵƾǦƄŴȢ
.NjǥƀȢȤȚǍŻ
UȩǍƯŽȚ ǀŵƾŵ ȔǠƬů ǟƄŲGOG GPG ȤȥǟƴŸȤȚǍƵƄŴƾŮǓưǤȚ 2
.( ) ǀƁǞƂžǀűȤȢ 160 ǠǤȚǍƄźǽȚȜȤȚǍƑȚǀűȤȢȢȚNjŸȘȩǍŸǛƄƁ €
ȲȶNjű ǕűȚȤGUțǞƴƭƓȚ ȜȤȚǍƑȚ ǀűȤȢ ȢȚNjŸȘ NjƁNjƇƄŽGOG GPG
5
ȤǞŶǝŮƾƀNjǥƴɨ ȆNjƪſȵȢȚȢȤƾƪźɞȚǝƵɨȢǝǥſƾŰ 15 ƾůǍǬȚ ȆǞžɞǞŶȚȴȢǍɨǜŵȶȤȥȚǏǨ 6
ɬžǚƱŻƾƀNjǥƴɨ ȆNjƪſȵȢȚȢȤƾƪźɞȚǝƵɨȢǝǥſƾŰ 5 ƾůǍǬȚǏǮŴ .NjſǞŵɬžǚƱŻȤƾɨȢǞų
.NjſǞŵ
.NjǥƀȢȤƾƪźǝǥſƾŰ 1 ȚȤ
ȆƾƀNjǥƴɨǚƱŻȴȢǍɨȥƾŮɞȚǍŮ
.ȢǞŵɧƶųƾůNjǥƀȢȤȚǍŻȝȤȚǍŲǍŮȚǍŮȤȢȳȶƾƲžljƭŴɧɭɞȶȤȚȤȵƾǦƄŴȢ
ljƸƵƴů
1
.ȢǞŵǜŵȶȤǐɭƾƘǝƇƱǧƾůNjɭȤȚȢǝǦſȶȵȢȚȢȤƾƪźȚȤ ( ) ǝƵɨȢ 2
) ȢǞŵɬžȵȢȚȢȴƾƪſȢȚǍǦǥƄſƾŴǝűȤȢ160 ɬƶƯɭȩǍźǐǥǨɞƾžȢǛǥƮƶů €
ǝƄɳſ
.NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚNjƶƄƉƀɧƪųƾƀǞžǝɨɬƄŻȶǓƲźǞžɞǞŶȚȥȚ ‡
ȴȢǍɨȯƾǧȥȚǚƃŻȢǞŵɬžǝǥǧǞůNjƶƶɨɬžȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢȥȚƿůǍžǝɨɞȢȚǍźȚɞȚǍŮ ‡
.NjƶƶɨȵȢƾƱƄŴȚɬůȤȚǍŲǔźƾƇžȝǽǞƫƇžȥȚƾƀǞž
ǞžȬǞſ
ƾžȢǛǥƮƶů
ȴȕȴȢǍɨȯƾǧǝɨɬɭƾƀǞžƾɭȥȶ ȆǛǥƈǤɞƾƀǞž
ǁŴȚǁƈŴ
ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 180) ȢƾɭȥƾůǓŴǞƄž
(ǍůǽƾŮȶ
ǍźƾɭǓŴǞƄžǁźƾŮƾŮ ȆɛȥƾſɞƾƀǞž
ȳǍſ
ǝűȤȢ 180 ƾů 150) ǓŴǞƄžƾůǛɨ
(ȢȚǍǬɬƄſƾŴ
ƩſȤƾɭȵǍƴɨȢ ȆȤǞŮ ȆƩſǍƵɨɞǞž
ȵNjŵ
(ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ 150 Ǎɭȥ) Ǜɨ
ȥȚǏǨȝƾžNjųȶǝžƾſǁſƾƵǤ
3
ȧȶǍź
ȦȤȢȕǝŮ Philips ǁɭƾŴțȶȥȚ ȹ ƾƱƭŽ ȆȢǞųȵƾǦƄŴȢȲƾɳŵȚǕźȤɞȚǍŮǾƅžȝƾŸǾŶȚƿƉɨɞȚǍŮ
ȦƾƢȢǞųȤǞƪɨȤȢ Philips ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾŮƾɭNjǥɭƾžǍźNjɭȢȥƾŮ www.philips.com
ǝƯűȚǍžǝžƾſǁſƾƵǤɆǍŮǝŮȴƾƷűǍŴȚǍŴȤȢǎɨȚǍžǜɭȚǜƱƴůȵȤƾƵŵǝŮɬŴǍƄŴȢɞȚǍŮ) NjɭǍǥǦŮ
ȢǞųȵƾǦƄŴȢȵNjƶŵȶǍźǝŮȢȤȚNjſȢǞűȶ Philips ȧȶǍźȥȚǏǨȝƾžNjųǎɨǍžƾƵŵȤǞƪɨȤȢǍǬȚ .(Njǥƶɨ
.NjǥɭƾƘǝƯűȚǍž
Download PDF

advertising