Philips | BRT383/60 | Philips BikiniGenie Bikini-Trimmer BRT383/15 Bedienungsanleitung

-- Gebruik geen
perslucht, schurende
schoonmaakmiddelen of
agressieve vloeistoffen om
het apparaat schoon te
maken.
Elektromagnetische velden (EMV)
-- Dit Philips-apparaat voldoet aan alle
toepasselijke richtlijnen en voorschriften
met betrekking tot blootstelling aan
elektromagnetische velden.
Algemeen
-- Dit apparaat kan veilig onder de kraan (Fig. 1)
worden schoongemaakt.
Recyclen
-- Dit symbool betekent dat dit product niet
samen met het gewone huishoudelijke afval
mag worden weggegooid (2012/19/EU) (Fig. 2).
-- Dit symbool betekent dat dit product
wegwerpbatterijen bevat die niet met het
gewone huishoudelijke afval mogen worden
weggegooid (2006/66/EG) (Fig. 3).
-- Volg de in uw land geldende regels voor de
gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische producten en batterijen. Als u
oude producten op de juiste manier verwijdert,
voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid.
Wegwerpbatterijen verwijderen
Als u wegwerpbatterijen wilt verwijderen,
raadpleegt u de instructies in de gebruiksaanwijzing
voor het plaatsen en verwijderen van batterijen.
Verwijder altijd de lege werpbatterijen
uit het apparaat. Neem de benodigde
veiligheidsmaatregelen wanneer u batterijen
weggooit.
Garantie en ondersteuning
Hebt u informatie of ondersteuning nodig, ga
dan naar www.philips.com/support of lees de
internationale garantieverklaring.
Garantiebeperkingen
Knipelementen vallen niet onder de voorwaarden
van de internationale garantie, omdat deze
onderhevig zijn aan slijtage. -- Utilize e guarde o aparelho a
uma temperatura entre 15 °C
e 35 °C.
-- Por questões de higiene, o
aparelho só deve ser utilizado
por uma pessoa.
-- Não exponha o aparelho à
luz solar directa.
-- Alimente o aparelho apenas
com pilhas alcalinas AA R6 de
1,5 V.
-- Certifique-se que as suas
mãos e o aparelho estão
secas quando for colocar as
pilhas.
-- Não misture diferentes tipos
de pilha nem pilhas novas e
usadas.
-- Não carregue pilhas não
recarregáveis.
-- Coloque as pilhas com os
polos + e - virados na direção
certa.
-- Não provoque curto-circuitos
nos terminais de alimentação
das pilhas.
-- Retire as pilhas se não
pretende utilizar o aparelho
durante um período de
tempo considerável.
-- Nunca utilize ar comprimido,
esfregões, agentes de
limpeza abrasivos ou líquidos
agressivos para limpar o
aparelho.
Campos electromagnéticos (CEM)
PORTUGUÊS
Informações de segurança
importantes
Leia cuidadosamente estas informações
importantes antes de utilizar os aparelhos e
respetivos acessórios e guarde-as para uma
eventual consulta futura. Os acessórios fornecidos
podem variar consoante os produtos.
Aviso
-- Este aparelho pode ser
utilizado por crianças com
idade igual ou superior a
8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou sem
experiência e conhecimentos,
caso sejam supervisionadas
ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à
utilização segura do aparelho
e se compreenderem os
perigos envolvidos. As
crianças não devem brincar
com o aparelho. A limpeza e
manutenção não devem ser
efetuadas por crianças sem
supervisão.
-- Verifique sempre o aparelho
antes de o utilizar. Não
utilize o aparelho se este
estiver danificado ou partido,
pois isto pode provocar
ferimentos. Substitua sempre
uma peça danificada por uma
equivalente de origem.
Cuidado
-- Nunca imerja o aparelho em
água. Não utilize o aparelho
no banho ou no duche.
-- Não lave o aparelho em água
a uma temperatura superior a
80 °C.
-- Utilize este aparelho apenas
para o fim a que se destina,
conforme indicado no manual
do utilizador.
4222_003_0043_2_A7_8x4_592x420mm_64p_v4.indd 1
-- Este aparelho Philips cumpre todas as normas e
regulamentos aplicáveis relativos à exposição a
campos electromagnéticos.
Geral
-- Este aparelho pode ser limpo em água corrente
(Fig. 1) de forma segura.
Reciclagem
-- Este símbolo significa que este produto não
deve ser eliminado juntamente com os resíduos
domésticos comuns (2012/19/UE) (Fig. 2).
-- Este símbolo significa que este produto
contém pilhas descartáveis que não devem
ser eliminadas juntamente com os resíduos
domésticos comuns (2006/66/CE) (Fig. 3).
-- Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva
de produtos elétricos e eletrónicos, e pilhas. A
eliminação correta ajuda a evitar consequências
prejudiciais para o meio ambiente e a saúde
pública.
Retirar pilhas descartáveis
Para retirar pilhas descartáveis, consulte as
instruções de colocação e/ou remoção de pilhas
no manual do utilizador.
Retire sempre as pilhas recarregáveis gastas
do aparelho. Tome todas as precauções de
segurança necessárias quando se desfizer das
pilhas.
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite
www.philips.com/support ou leia o folheto da
garantia internacional.
Restrições à garantia
As unidades de corte não são abrangidas pelos
termos da garantia internacional visto que estão
sujeitas a desgaste.
TÜRKÇE
Önemli güvenlik bilgileri
Cihazı ve aksesuarlarını kullanmadan önce bu
önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte
başvurmak üzere saklayın. Cihazla birlikte verilen
aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir.
Uyarı
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki
çocuklar ve fiziksel, motor
ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgisi ve
tecrübesi olmayan kişiler
tarafından kullanımı sadece
bu kişilerin nezaretinden
sorumlu kişilerin bulunması
veya cihazın güvenli
kullanım talimatlarının
bu kişilere sağlanması
ve olası tehlikelerin
anlatılması durumunda
mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik
ve kullanıcı bakımı gözetim
olmadan çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
-- Cihazı kullanmadan önce
her zaman kontrol edin.
Yaralanmaya yol açabileceği
için, hasarlı veya bozuksa
cihazı kullanmayın. Zarar
görmüş bir parçayı mutlaka
orijinal yedek parçalarla
değiştirin.
Dikkat
-- Cihazı kesinlikle suya
batırmayın. Cihazı banyoda
veya duşta kullanmayın.
-- Cihazı durulamak için
kesinlikle 80°C‘den sıcak su
kullanmayın.
-- Bu cihazı yalnızca kullanım
amacına uygun olarak,
kullanım kılavuzunda
gösterildiği gibi kullanın.
-- Cihazı 15°C - 35°C arasındaki
sıcaklıklarda kullanın ve
saklayın.
-- Hijyenik nedenlerden
dolayı cihaz sadece bir kişi
tarafından kullanılmalıdır.
-- Cihazı doğrudan güneş ışığına
maruz bırakmayın.
-- Cihazı yalnızca 1,5 V R6 AA
alkalin pillerle çalıştırın.
-- Pilleri takarken cihazın ve
ellerinizin kuru olduğundan
emin olun.
-- Farklı tip pilleri veya yeni ve
kullanılmış pilleri karıştırmayın.
-- Şarj edilemeyen pilleri şarj
etmeye çalışmayın.
-- Pilleri + ve - kutupları doğru
yönü gösterecek şekilde
yerleştirin.
-- Pillerin güç terminallerine kısa
devre yaptırmayın.
-- Cihazı bir süre
kullanmayacaksanız pilleri
çıkarın.
-- Cihazı temizlemek için
kesinlikle basınçlı hava,
ovalama bezleri, aşındırıcı
temizlik ürünleri ya da zarar
verici sıvılar kullanmayın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
-- Bu Philips cihaz, elektromanyetik alanlara maruz
kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve
düzenlemelere uygundur.
Genel
-- Bu cihazı musluk altında (Şek. 1)güvenli bir
şekilde temizleyebilirsiniz.
Geri dönüşüm
-- Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla
birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir
(2012/19/EU) (Şek. 2).
-- Bu simge, bu ürünün normal ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gereken tek kullanımlık piller
içerdiği anlamına gelir (2006/66/EC) (Şek. 3).
-- Elektrikli ve elektronik ürünler ile pillerin ayrı
olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde yürürlükte
olan yönetmeliklere uyun. İmha işleminin doğru
şekilde yapılması çevreyi ve insan sağlığını
olumsuz etkileyecek sonuçların önlenmesine
yardımcı olur.
Tek kullanımlık pillerin çıkarılması
Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pillerin takılması
ve/veya çıkarılması ile ilgili olarak kullanım
kılavuzunda yer alan talimatlara bakın.
Biten tek kullanımlık pilleri her zaman
cihazdan çıkarın. Pilleri atarken gerekli tüm
güvenlik önlemlerini alın.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen
www.philips.com/support adresini ziyaret edin
veya uluslararası garanti kitapçığını okuyun.
Garanti sınırlamaları
Kesme üniteleri, aşınan cihazlar olduğundan
uluslararası garanti koşulları kapsamında değildir.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και τα παρελκόμενά
της και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Τα
παρελκόμενα που παρέχονται μπορεί να διαφέρουν για
διαφορετικά προϊόντα.
Προειδοποίηση
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς
και από άτομα με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή
χωρίς εμπειρία και γνώση,
με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με
την ασφαλή της χρήση και ότι
κατανοούν τους ενδεχόμενους
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει
να παίζουν με τη συσκευή. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση
από το χρήστη δεν θα πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά
που δεν εποπτεύονται.
-- Να ελέγχετε πάντα τη συσκευή
πριν τη χρησιμοποιήσετε. Μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή,
εάν έχει υποστεί φθορά,
καθώς μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός. Να αντικαθιστάτε
πάντα τα φθαρμένα εξαρτήματα
με γνήσια.
Προσοχή
-- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή
σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή στο μπάνιο ή στο ντους.
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό
σε θερμοκρασία υψηλότερη
των 80°C για να ξεπλύνετε τη
συσκευή.
-- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο
για το σκοπό που προορίζεται
και σύμφωνα με τις οδηγίες στο
εγχειρίδιο χρήσης.
-- Να χρησιμοποιείτε και να
αποθηκεύετε τη συσκευή σε
θερμοκρασία μεταξύ 15°C και
35°C.
-- Για λόγους υγιεινής, η συσκευή θα
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
από ένα άτομο.
-- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε
άμεσο ηλιακό φως.
-- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο
με μπαταρίες ΑΑ R6 1,5V.
-- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας
και η συσκευή είναι στεγνά όταν
τοποθετείτε μπαταρίες.
-- Μην χρησιμοποιείτε
διαφορετικούς τύπους
μπαταριών ή καινούργιες
μπαταρίες μαζί με
χρησιμοποιημένες.
-- Μην επαναφορτίζετε μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
-- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με
τους πόλους + και - προς τη
σωστή κατεύθυνση.
-- Μην βραχυκυκλώνετε τους
ακροδέκτες τροφοδοσίας των
μπαταριών.
-- Αφαιρείτε τις μπαταρίες από τη
συσκευή όταν δεν πρόκειται να
τη χρησιμοποιήσετε για αρκετό
χρονικό διάστημα.
-- Μην καθαρίζετε ποτέ τη
συσκευή με πεπιεσμένο αέρα,
συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά
καθαριστικά ή υγρά.
BRT383, BRT382, BRT381
1
2
4
5
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
-- Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με όλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με
την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Γενικά
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να καθαριστεί με ασφάλεια με
τρεχούμενο νερό βρύσης (Εικ. 1).
-- Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc = 77 dB(A).
Ανακύκλωση
-- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν
δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά σας απορρίμματα (2012/19/ΕΕ) (Εικ. 2).
-- Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν αυτό
περιέχει μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι
οποίες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2006/66/ΕΚ)
(Εικ. 3).
-- Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την
ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων και μπαταριών. Η σωστή μέθοδος
απόρριψης συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία.
Αφαίρεση μη επαναφορτιζόμενων
μπαταριών
4222.003.0043.2
Για να αφαιρέσετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
ανατρέξτε στις οδηγίες για την τοποθέτηση ή/και
αφαίρεση μπαταριών στο εγχειρίδιο του χρήστη.
Αφαιρείτε πάντα τις άδειες μη επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες από τη συσκευή. Κατά την απόρριψη
μπαταριών, να λαμβάνετε τις απαραίτητες
προφυλάξεις ασφαλείας.
1
2
3
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε
τον ιστότοπο www.philips.com/support ή διαβάστε
το φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Περιορισμοί εγγύησης
Οι μονάδες κοπής δεν καλύπτονται από τους όρους της
διεθνούς εγγύησης, καθώς υπόκεινται σε φθορά.
07/04/17 15:36
ENGLISH
Important safety information
Read this important information carefully before
you use the appliance and its accessories and save
it for future reference. The accessories supplied
may vary for different products.
Warning
-- This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory
or mental capabilities or
lack of experience and
knowledge if they have
been given supervision or
instruction concerning use
of the appliance in a safe
way and understand the
hazards involved. Children
shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be
made by children without
supervision.
-- Always check the appliance
before you use it. Do not use
the appliance if it is damaged,
as this may cause injury.
Always replace a damaged
part with one of the original
type.
Caution
-- Never immerse the appliance
in water. Do not use the
appliance in the bath or
shower.
-- Never use water hotter than
80°C to rinse the appliance.
-- Only use this appliance for its
intended purpose as shown
in the user manual.
-- Use and store the appliance
at a temperature between
15°C and 35°C.
-- For hygienic reasons, the
appliance should only be
used by one person.
-- Do not expose the appliance
to direct sunlight.
-- Only operate the appliance
on 1.5V R6 alkaline AA
batteries.
-- Make sure that your hands
and the appliance are dry
when you insert batteries.
-- Do not mix different types of
batteries or new and used
batteries.
-- Do not recharge nonrechargeable batteries.
-- Insert batteries with the
+ and - poles pointing in the
right direction.
-- Do not short-circuit the
supply terminals of batteries.
-- Remove batteries from the
appliance if you are not going
to use it for some time.
-- Never use compressed air,
scouring pads, abrasive
cleaning agents or aggressive
liquids to clean the appliance.
Electromagnetic fields (EMF)
-- This Philips appliance complies with all
applicable standards and regulations regarding
exposure to electromagnetic fields.
General
-- This appliance can be safely cleaned under the
tap (Fig. 1).
4222_003_0043_2_A7_8x4_592x420mm_64p_v4.indd 2
Recycling
-- This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU) (Fig. 2).
-- This symbol means that this product contains
disposable batteries which shall not be
disposed of with normal household waste
(2006/66/EC) (Fig. 3).
-- Follow your country‘s rules for the separate
collection of electrical and electronic products
and batteries. Correct disposal helps prevent
negative consequences for the environment
and human health.
Removing disposable batteries
To remove disposable batteries, see the
instructions for placing and/or removing batteries
in the user manual.
Always remove empty disposable batteries
from the appliance. Take any necessary safety
precautions when you dispose of batteries.
Warranty and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the international
warranty leaflet.
Warranty restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the
international warranty because they are subject to
wear.
DEUTSCH
Wichtige Sicherheitsinformationen
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor
dem Gebrauch des Geräts und des Zubehörs
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für
eine spätere Verwendung auf. Das mitgelieferte
Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren.
Warnhinweis
-- Dieses Gerät kann von
Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten
physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung
und Kenntnis verwendet
werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt
werden oder Anleitung zum
sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und
Pflege des Geräts darf von
Kindern nicht ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
-- Überprüfen Sie das Gerät
vor jedem Gebrauch. Um
Verletzungen zu vermeiden,
benutzen Sie das Gerät
nicht, wenn es beschädigt ist.
Ersetzen Sie ein beschädigtes
Teil nur durch Originalteile.
Achtung
-- Tauchen Sie das Gerät
niemals in Wasser! Benutzen
Sie das Gerät nicht in der
Badewanne oder Dusche.
-- Das Wasser zur Reinigung des
Geräts darf nicht heißer als
80 °C sein.
-- Verwenden Sie dieses
Gerät nur für den
vorgesehenen Zweck wie
in der Bedienungsanleitung
angegeben.
-- Benutzen und verwahren Sie
das Gerät bei Temperaturen
zwischen 15 °C und 35 °C.
-- Aus hygienischen Gründen
sollte das Gerät nur von einer
Person verwendet werden.
-- Setzen Sie das Gerät keinem
direkten Sonnenlicht aus.
-- Verwenden Sie das Gerät nur
mit 1,5 V R6 Alkaline
AA-Batterien.
-- Achten Sie darauf, dass Ihre
Hände und das Gerät beim
Einsetzen der Batterien
trocken sind.
-- Kombinieren Sie keine
unterschiedlichen
Batterietypen oder neue und
gebrauchte Batterien.
-- Laden Sie nicht
wiederaufladbare Batterien
nicht wieder auf.
-- Fügen Sie Batterien mit der
Polung (+) bzw. (-) in der
richtigen Richtung ein.
-- Schließen Sie die
Anschlusspunkte von
Batterien nicht kurz.
-- Nehmen Sie bei längerem
Nichtgebrauch die Batterien
aus dem Gerät.
-- Benutzen Sie zum Reinigen
des Geräts keine Druckluft,
Scheuerschwämme und
-mittel oder aggressive
Flüssigkeiten.
Elektromagnetische Felder
-- Dieses Philips-Gerät erfüllt alle einschlägigen
Normen und Vorschriften zur Exposition
gegenüber elektromagnetischen Feldern.
Allgemeines
-- Dieses Gerät kann ohne Bedenken unter
fließendem Wasser (Abb. 1) gereinigt werden.
Recycling
-- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
kann (2012/19/EU) (Abb. 2).
-- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt
Einwegbatterien enthält, die nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen
(2006/66/EG) (Abb. 3).
-- Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur
getrennten Entsorgung von elektrischen und
elektronischen Produkten und Batterien. Die
ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Schutz
von Umwelt und Gesundheit.
Entnehmen von Einwegbatterien
Beachten Sie beim Entnehmen und Einsetzen
von Einwegbatterien die Hinweise in der
Bedienungsanleitung.
Entfernen Sie leere Einwegbatterien immer
aus dem Gerät. Treffen Sie angemessene
Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie Batterien
entsorgen.
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen
besuchen Sie die Philips Website unter www.
philips.com/support, oder lesen Sie die
internationale Garantieschrift.
Garantieeinschränkungen
Schneideeinheiten unterliegen nicht den
Bestimmungen der internationalen Garantie, da sie
einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind.
ESPAÑOL
Información de seguridad importante
Antes de utilizar el aparato y sus accesorios,
lea atentamente esta información importante y
consérvela por si necesitara consultarla en un
futuro. Los accesorios suministrados pueden variar
según los diferentes productos.
Advertencia
-- Este aparato puede ser
usado por niños a partir de
ocho años y por personas
con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida
y por quienes no tengan
los conocimientos y la
experiencia necesarios, si han
sido supervisados o instruidos
acerca del uso del aparato
de forma segura y siempre
que sepan los riesgos que
conlleva su uso. No permita
que los niños jueguen con el
aparato. Los niños no deben
limpiar el aparato ni realizar
tareas de mantenimiento sin
supervisión.
-- Compruebe siempre el
aparato antes de utilizarlo.
No utilice el aparato si está
dañado, ya que podría
ocasionar lesiones. Sustituya
las piezas dañadas por
repuestos originales.
Precaución
-- No sumerja nunca el aparato
en agua. No utilice el aparato
en la bañera ni en la ducha.
-- Nunca enjuague el aparato
con agua a una temperatura
superior a 80 °C.
-- Utilice este aparato solo para
el uso al que está destinado
como se indica en el manual
de usuario.
-- Utilice y guarde el aparato
a una temperatura de entre
15 °C y 35 °C.
-- Por razones de higiene, el
aparato debería ser usado
únicamente por una persona.
-- No exponga el aparato a la
luz solar directa.
-- Utilice el aparato solo con
pilas alcalinas R6 AA de 1,5 V.
-- Cuando vaya a poner las
pilas, asegúrese de que sus
manos y el aparato estén
secos.
-- No mezcle pilas nuevas y
antiguas ni pilas nuevas y
usadas.
-- No cargue pilas no
recargables.
-- Inserte las pilas nuevas con
los polos + y - en la posición
correcta.
-- No provoque cortocircuitos
en los terminales de
alimentación de las pilas.
-- Quite las pilas del aparato si
no lo va a utilizar durante un
tiempo.
-- No utilice nunca aire
comprimido, estropajos,
agentes de limpieza abrasivos
ni líquidos agresivo para
limpiar el aparato.
Campos electromagnéticos (CEM)
-- Este Philips cumple los estándares y las
normativas aplicables sobre exposición a
campos electromagnéticos.
General
-- Este aparato se puede limpiar bajo el grifo (Fig.
1) de forma segura.
Reciclaje
-- Este símbolo significa que este producto no
debe desecharse con la basura normal del
hogar (2012/19/UE) (Fig. 2).
-- Este símbolo significa que este producto
contiene pilas desechables que no se deben
tirar con la basura normal del hogar (2006/66/
EC) (Fig. 3).
-- Siga la normativa de su país para la recogida
selectiva de productos eléctricos y electrónicos
y de baterías. El desechado correcto ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medio
ambiente y la salud humana.
Retirar las pilas desechables
Para retirar las pilas desechables, consulte las
instrucciones para colocar y retirar las pilas en el
manual del usuario.
Quite siempre las baterías desechables
agotadas del aparato. Tome las precauciones
de seguridad necesarias cuando se deshaga
de las pilas.
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite
www.philips.com/support o lea el folleto de
garantía internacional.
Restricciones de la garantía
Las unidades de corte no están cubiertas por los
términos de la garantía internacional debido a que
están sujetas a desgaste.
FRANÇAIS
Informations de sécurité importantes
Lisez attentivement ces informations importantes
avant d‘utiliser l‘appareil et ses accessoires
et conservez-les pour un usage ultérieur. Les
accessoires fournis peuvent varier selon les
différents produits.
Avertissement
-- Cet appareil peut être
utilisé par des enfants
âgés de 8 ans ou plus, des
personnes dont les capacités
physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes
manquant d‘expérience
et de connaissances, à
condition que ces enfants
ou personnes soient sous
surveillance ou qu‘ils aient
reçu des instructions quant
à l‘utilisation sécurisée de
l‘appareil et qu‘ils aient pris
connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec
l‘appareil. Le nettoyage et
l‘entretien ne doivent pas
être effectués par des enfants
sans surveillance.
-- Vérifiez toujours l‘appareil
avant utilisation. Afin d‘éviter
tout accident, n‘utilisez pas
l‘appareil s‘il est endommagé.
Remplacez toujours une
pièce endommagée par une
pièce du même type.
Attention
-- Ne plongez jamais l‘appareil
dans l‘eau. N‘utilisez jamais
l‘appareil dans le bain ni sous
la douche.
-- N‘utilisez jamais une eau dont
la température est supérieure
à 80 °C pour rincer l‘appareil.
-- N‘utilisez pas cet appareil à
d‘autres fins que celles pour
lesquelles il a été conçu (voir
le mode d‘emploi).
-- Conservez l‘appareil à une
température comprise entre
15 °C et 35 °C.
-- Pour des raisons d‘hygiène,
l‘appareil doit être utilisé par
une seule personne.
-- N‘exposez pas l‘appareil
directement aux rayons du
soleil.
-- Utilisez l‘appareil uniquement
avec les piles AA R6 de 1,5 V.
-- Assurez-vous d‘avoir les
mains sèches et de bien
sécher l‘appareil avant
d‘insérer des piles.
-- Ne mélangez pas différents
types de piles ou des piles
neuves avec des piles
usagées.
-- Ne rechargez pas de piles
non rechargeables.
-- Insérez les piles en respectant
les polarités + et - des piles.
-- Ne créez aucun court-circuit
aux bornes d‘alimentation
des piles.
-- Si vous n‘utilisez pas
l‘appareil pendant une
période prolongée, retirez les
piles.
-- N‘utilisez jamais d‘air
comprimé, de tampons à
récurer, de produits abrasifs
ou de détergents agressifs
pour nettoyer l‘appareil.
Champs électromagnétiques (CEM)
-- Cet appareil Philips est conforme à toutes
les normes et à tous les règlements
applicables relatifs à l‘exposition aux champs
électromagnétiques.
Informations d‘ordre général
-- Cet appareil peut être nettoyé à l‘eau (Fig. 1) en
toute sécurité.
Recyclage
-- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas
être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/
EU) (Fig. 2).
-- Ce symbole signifie que ce produit contient des
piles jetables qui ne doivent pas être mises au
rebut avec les ordures ménagères courantes
(2006/66/CE) (Fig. 3).
-- Respectez les réglementations de votre pays
concernant la collecte séparée des piles et
des appareils électriques et électroniques. La
mise au rebut appropriée des piles permet de
protéger l‘environnement et la santé.
Retrait des piles jetables
Pour retirer les piles jetables, consultez les
instructions de ce manuel relatives à l‘insertion et/
ou au retrait des piles.
Retirez toujours les piles jetables vides de
l‘appareil. Prenez toutes les précautions de
sécurité requises lorsque vous jetez les piles.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d‘une assistance ou
d‘informations supplémentaires, consultez le site
Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant
sur la garantie internationale.
Limites de la garantie
En raison de l‘usure normale du bloc tondeuse,
ce dernier n‘est pas couvert par la garantie
internationale.
ITALIANO
Informazioni di sicurezza importanti
Prima di utilizzare l‘apparecchio e i relativi
accessori, leggete attentamente queste
informazioni importanti e conservatele per
eventuali riferimenti futuri. Gli accessori forniti
potrebbero variare a seconda del prodotto.
Avvertenza
-- Questo apparecchio può
essere usato da bambini
a partire da 8 anni di età e
da persone con capacità
mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, prive di esperienza
o conoscenze adatte a
condizione che tali persone
abbiano ricevuto assistenza
o formazione per utilizzare
l‘apparecchio in maniera
sicura e capiscano i potenziali
pericoli associati a tale uso.
Evitate che i bambini giochino
con l‘apparecchio. La
manutenzione e la pulizia non
devono essere eseguite da
bambini se non in presenza di
un adulto.
-- Controllate sempre
l‘apparecchio prima di
utilizzarlo. Per evitare il rischio
di lesioni, non utilizzate
l‘apparecchio nel caso in cui
sia danneggiato. Sostituite
sempre le parti danneggiate
con ricambi originali.
Attenzione
-- Non immergete mai
l‘apparecchio nell‘acqua.
Non utilizzate l‘apparecchio
nella vasca da bagno o nella
doccia.
-- Non utilizzate acqua ad una
temperatura superiore a 80° C
per sciacquare l‘apparecchio.
-- Utilizzate questo apparecchio
per lo scopo previsto come
indicato nel manuale
dell‘utente.
-- Utilizzate e riponete
l‘apparecchio a una
temperatura compresa tra
15 °C e 35 °C.
-- Per motivi igienici,
l‘apparecchio deve essere
usato da una sola persona.
-- Non esponete l‘apparecchio
ai raggi diretti del sole.
-- Utilizzate solo batterie
alcaline AA da 1,5 V R6.
-- Assicuratevi che le mani e
l‘apparecchio siano asciutti
quando inserite le batterie.
-- Non utilizzate insieme
batterie vecchie e nuove o di
diverso tipo.
-- Non ricaricate batterie non
ricaricabili.
-- Inserite le batterie in modo
che i poli + e - siano rivolti
nella direzione giusta.
-- Non mettete in cortocircuito
i terminali di alimentazione
delle batterie.
-- Rimuovete le batterie
dall‘apparecchio nel caso
decidiate di non utilizzarlo
per un periodo di tempo
prolungato.
-- Non usate mai aria
compressa, pagliette,
detergenti abrasivi o
liquidi aggressivi per pulire
l‘apparecchio.
Campi elettromagnetici (EMF)
-- Questo apparecchio Philips è conforme a tutti
gli standard e alle norme relativi all‘esposizione
ai campi elettromagnetici.
Indicazioni generali
-- Questo apparecchio può essere lavato
tranquillamente sotto l‘acqua corrente (fig. 1).
Riciclaggio
-- Questo simbolo indica che il prodotto non può
essere smaltito con i normali rifiuti domestici
(2012/19/UE) (fig. 3).
-- Questo simbolo indica che il prodotto contiene
una batteria ricaricabile integrata conforme alla
direttiva europea 2006/66/CE e che quindi non
può essere smaltita con i normali rifiuti
domestici (fig. 4). Vi consigliamo di portare il
prodotto presso un punto di raccolta ufficiale o
un centro assistenza Philips, dove un tecnico
provvederà alla rimozione della batteria
ricaricabile.
-- Ci sono due situazioni in cui potete restituire
gratuitamente il prodotto vecchio a un
rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete
restituire un prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete
restituire prodotti con dimensioni inferiori a
25cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai
rivenditori con superficie dedicata alla vendita
di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai
400 m2.
-- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di
raccolta differenziata dei prodotti elettrici,
elettronici e delle batterie ricaricabili in vigore
nel vostro paese: un corretto smaltimento
consente di evitare conseguenze negative per
l’ambiente e la salute.
Rimozione delle batterie usa e getta
Per rimuovere le batterie usa e getta, vedere le
istruzioni per il posizionamento e/o la rimozione
delle batterie nel manuale dell‘utente.
Rimuovete sempre le batterie usa e getta
vuote dall‘apparecchio. Adottate tutte le
misure di sicurezza necessarie quando
smaltite le batterie.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web
all‘indirizzo www.philips.com/support oppure
leggete l‘opuscolo della garanzia internazionale.
Limitazioni della garanzia
I blocchi lame non sono coperti dai termini della
garanzia internazionale perché soggetti a usura.
NEDERLANDS
Belangrijke veiligheidsinformatie
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door
voordat u het apparaat en de accessoires gaat
gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig
later te kunnen raadplegen. De meegeleverde
accessoires kunnen per product verschillen.
Waarschuwing
-- Dit apparaat kan worden
gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar en door personen met
verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of weinig
ervaring en kennis, mits
zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen
voor veilig gebruik van
het apparaat en mits zij
begrijpen welke gevaren
het gebruik met zich mee
kan brengen. Kinderen
mogen niet met het apparaat
spelen. Kinderen mogen het
apparaat niet reinigen en
geen gebruikersonderhoud
uitvoeren zonder toezicht.
-- Controleer het apparaat
altijd voordat u het gebruikt.
Gebruik het apparaat niet als
het beschadigd is, aangezien
dit verwondingen kan
veroorzaken. Vervang een
beschadigd onderdeel altijd
door een onderdeel van het
oorspronkelijke type.
Let op
-- Dompel het apparaat nooit in
water. Gebruik het apparaat
niet in bad of onder de
douche.
-- Gebruik nooit water met een
temperatuur hoger dan 80 °C
om het apparaat schoon te
spoelen.
-- Gebruik dit apparaat alleen
voor het beoogde doeleinde
zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing.
-- Gebruik en bewaar het
apparaat bij een temperatuur
tussen 15 °C en 35 °C.
-- Om hygiënische redenen
dient het apparaat slechts
door één persoon te worden
gebruikt.
-- Stel het apparaat niet bloot
aan direct zonlicht.
-- Gebruik het apparaat
uitsluitend met R6 AAalkalinebatterijen van 1,5 V.
-- Zorg ervoor dat uw handen
en het apparaat droog zijn
wanneer u batterijen plaatst.
-- Gebruik nooit verschillende
soorten batterijen of nieuwe
en gebruikte batterijen
tegelijk.
-- Laad niet-oplaadbare
batterijen niet op.
-- Plaats batterijen met de
plus- en minpolen in de juiste
richting.
-- Sluit de contactpunten van
batterijen niet kort.
-- Verwijder de batterijen als
u het apparaat gedurende
langere tijd niet gebruikt.
07/04/17 15:36
Download PDF

advertising