Philips | BRT381/15 | Philips BikiniGenie Bikini-Trimmer BRT381/15 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
ENGLISH
www.philips.com/welcome
BRT383, BRT382, BRT381
1
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To fully benefit from the support that Philips
offers, register your product at www.philips.com/
welcome.
Important
Read this user manual carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
Warning
-- This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and by persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way
and if they understand the hazards involved.
-- Cleaning and user maintenance shall not be
made by children unless they are older than
8 and supervised.
-- Children shall not play with the appliance.
1
2
3
Caution
-- Always check the appliance before you use it.
Do not use the appliance if any of its parts is
damaged or broken, as this may cause injury.
-- Only use this appliance for its intended
purpose as shown in the user manual.
-- For hygienic reasons, the appliance should only
be used by one person.
-- Never use compressed air, scouring pads,
abrasive cleaning agents or aggressive liquids
such as petrol or acetone to clean the
appliance.
-- Only operate the appliance on one 1.5V R6
AA battery.
-- Use and store the appliance at a temperature
between 15°C and 35°C.
-- Do not expose the appliance to direct sunlight.
-- Remove the battery from the appliance if you
are not going to use it for some time.
-- Maximum noise level: Lc= 75 dB(A).
Compliance with standards
-- This Philips appliance complies with the
applicable standards and regulations regarding
exposure to electromagnetic fields (Fig. 1).
-- The appliance complies with the internationally
approved IEC safety regulations and can be
safely cleaned under the tap.
4222.003.0043.1
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit
www.shop.philips.com/service or go to your
Philips dealer. You can also contact the Philips
Consumer Care Centre in your country (see the
worldwide guarantee leaflet for contact details).
Environment
-- This symbol on a product means that the
product is covered by European Directive
2012/19/EU (Fig. 2).
-- This symbol means that the product contains
batteries covered by European Directive
2006/66/EC which cannot be disposed of with
normal household waste (Fig. 3).
-- Inform yourself about the local separate
collection system for electrical and electronic
products and batteries. Follow local rules and
never dispose of the product and batteries
with normal household waste. Correct disposal
of old products and batteries helps prevent
negative consequences for the environment
and human health.
Removing the disposable battery
To remove the disposable battery, see
.
Advarsel
-- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og
opefter og personer med reducerede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret
i sikker brug af apparatet og forstår de
medfølgende risici.
-- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn, medmindre de er over 8 år gamle og
under opsyn.
-- Lad ikke børn lege med apparatet.
-- Hold dig orienteret om systemet for særskilt
indsamling af elektriske og elektroniske
produkter og batterier. Følg lokale regler,
og bortskaf aldrig produktet og batterierne
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt
bortskaffelse af udtjente produkter og batterier
er med til at forhindre negativ påvirkning af
miljøet og menneskers helbred.
Forsigtig
Kontroller altid apparatet, før du bruger det.
Undlad at anvende apparatet, hvis en del er
beskadiget eller i stykker, da det kan medføre
personskade.
Brug kun apparatet til det tilsigtede formål som
vist i brugervejledningen.
Af hygiejniske grunde bør apparatet kun
anvendes af en og samme person.
Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe
rengøringsmidler som f.eks. benzin, acetone
eller lignende til rengøring af apparatet.
Brug kun apparatet med et 1,5 V R6 AAbatteri.
Apparatet skal anvendes og opbevares ved
temperaturer mellem 15°C og 35°C.
Apparatet bør ikke udsættes for direkte sollys.
Tag batteriet ud, hvis du ikke skal bruge
trimmeren i længere tid.
Maks. støjniveau: Lc = 75 dB (A).
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller oplysninger, bedes
du besøge Philips’ websted på www.philips.com/
support eller læse i folderen “World-Wide
Guarantee”.
--
------
Guarantee and support
If you need information or support, please visit the
Philips website at www.philips.com/support or
read the separate worldwide guarantee leaflet.
---
Guarantee restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the
international guarantee because they are subject
to wear.
Overholdelse af standarder
-- Dette Philips-apparat overholder branchens
gældende standarder og regler angående
eksponering for elektromagnetiske felter (fig. 1).
-- Produktet opfylder de internationalt godkendte
IEC-sikkerhedsregler og kan skylles under
rindende vand uden risiko.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!
For at få fuldt udbytte af den support, Philips
tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem,
inden apparatet tages i brug, og gem den til
eventuelt senere brug.
--
Bestilling af tilbehør
For at købe tilbehør eller reservedele skal du
besøge www.shop.philips.com/service eller gå
til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det
lokale Philips Kundecenter (se folderen “WorldWide Guarantee” for at få kontaktoplysninger).
Miljøhensyn
-- Dette symbol på et produkt betyder, at
produktet er omfattet af EU-direktivet
2012/19/EU (fig. 2).
-- Dette symbol betyder, at produktet indeholder
batterier omfattet af EU-direktivet 2006/66/
EC, som ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald (fig. 3).
Udtagning af engangsbatteriet
For at fjerne engangsbatteriet, se
.
Gældende forbehold i
reklamationsretten
Skærhoveder er ikke omfattet af den internationale
garanti, da de udsættes for slitage.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und
willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von
Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie
Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Warnung
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren
und Personen mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt wurden oder
Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren verstanden haben.
-- Reinigung und Pflege des Geräts darf nicht von
Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind
älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
-- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Achtung
-- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem
Gebrauch. Benutzen Sie es nicht, wenn Teile
beschädigt oder defekt sind, um Verletzungen
zu vermeiden.
-- Verwenden Sie dieses Gerät nur für
den vorgesehenen Zweck wie in der
Bedienungsanleitung angegeben.
-- Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur
von einer Person verwendet werden.
-- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine
Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel
oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder
Azeton.
-- Verwenden Sie das Gerät nur mit einer 1,5 V
R6 AA-Batterie.
-- Benutzen und verwahren Sie das Gerät bei
Temperaturen zwischen 15 °C und 35 °C.
-- Setzen Sie das Gerät nicht direktem
Sonnenlicht aus.
-- Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die
Batterie aus dem Gerät.
-- Maximaler Geräuschpegel: Lc = 75 dB(A).
Normerfüllung
-- Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern (Abb. 1).
-- Das Gerät erfüllt die internationalen IECSicherheitsvorschriften und kann ohne
Bedenken unter fließendem Wasser gereinigt
werden.
Zubehör bestellen
Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, gehen
Sie auf www.shop.philips.com/service
oder zu Ihrem Philips Händler. Sie können
auch das Philips Service-Center in Ihrem Land
kontaktieren (entnehmen Sie die Kontaktdaten der
internationalen Garantieschrift).
Umwelt
-- Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet,
dass für dieses Produkt die Europäische
Richtlinie 2012/19/EU gilt (Abb. 2).
-- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt
Batterien enthält, für die die Europäische
Richtlinie 2006/66/EG gilt. Entsorgen Sie diese
niemals über den normalen Hausmüll (Abb. 3).
-- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen
Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von
elektrischen und elektronischen Produkten
und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen
Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt
und die Batterien nicht über den normalen
Hausmüll. Durch die ordnungsgemäße
Entsorgung von Altgeräten und Batterien
werden Umwelt und Menschen vor möglichen
negativen Folgen geschützt.
Den Akku entfernen
Zum Entfernen des Akkus beziehen Sie sich auf
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen
besuchen Sie die Philips Website unter
www.philips.com/support, oder lesen Sie das
internationale Garantieheft.
Garantieeinschränkungen
Schneideeinheiten unterliegen nicht den
Bestimmungen der internationalen Garantie, da sie
einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και
καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε
πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.philips.com/welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο
χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Προειδοποίηση
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς
και από άτομα με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες
ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την
προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό
επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με
την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους
ενεχόμενους κινδύνους.
-- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να
συντηρούν τη συσκευή παρά μόνον αν είναι
ηλικίας άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
-- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή.
Προσοχή
-- Να ελέγχετε πάντοτε τη συσκευή πριν τη
χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή αν οποιοδήποτε εξάρτημά της έχει
καταστραφεί ή σπάσει, καθώς μπορεί να
προκληθεί τραυματισμός.
-- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το
σκοπό που προορίζεται και σύμφωνα με τις
οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.
.
-- Για λόγους υγιεινής, η συσκευή θα πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο.
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο
αέρα, συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά
καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή
ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.
-- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με
μπαταρίες ΑΑ R6 1,5V.
-- Να χρησιμοποιείτε και να αποθηκεύετε τη
συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και
35°C.
-- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό
φως.
-- Αφαιρείτε τη μπαταρία από τη συσκευή εάν
δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για
αρκετό χρονικό διάστημα.
-- Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc= 75 dB(A).
Συμμόρφωση με πρότυπα
-- Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips
συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και
τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (Εικ. 1).
-- Η συσκευή πληροί τους διεθνώς
εγκεκριμένους κανονισμούς ασφαλείας IEC
και μπορεί να καθαριστεί με τρεχούμενο
νερό με ασφάλεια.
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή
ανταλλακτικά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.shop.philips.com/service ή
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Philips
στην περιοχή σας. Μπορείτε επίσης να
επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα
βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο
της διεθνούς εγγύησης).
Περιβάλλον
-- Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν
καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2012/19/ΕΚ (Εικ. 2).
-- Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν
περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ,
οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν
μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά
απορρίμματα (Εικ. 3).
-- Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες
σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων
και μπαταριών. Τηρείτε τους τοπικούς
κανόνες και μην απορρίπτετε ποτέ το
προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή
απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Αφαίρεση της μπαταρίας μίας χρήσης
Για να αφαιρέσετε την μπαταρία μίας χρήσης,
.
ανατρέξτε στην ενότητα
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη,
επισκεφτείτε την τοποθεσία της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com/support ή
διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς
εγγύησης.
Περιορισμοί εγγύησης
Οι μονάδες κοπής δεν καλύπτονται από
τους όρους της διεθνούς εγγύησης, καθώς
υπόκεινται σε φθορά.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y
bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido
de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este
manual de usuario y consérvelo por si necesitara
consultarlo en el futuro.
Advertencia
-- Este aparato puede ser usado por niños
a partir de 8 años y por personas con su
capacidad física, psíquica o sensorial reducida
y por quienes no tengan los conocimientos
y la experiencia necesarios, si han sido
supervisados o instruidos acerca del uso del
aparato de forma segura y siempre que sepan
los riesgos que conlleva su uso.
-- Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni
el mantenimiento a menos que tengan más de
8 años o sean supervisados.
-- No permita que los niños jueguen con el
aparato.
Precaución
-- Compruebe siempre el aparato antes de
utilizarlo. No utilice el aparato si alguna de
sus piezas está dañada o rota, y que podría
ocasionar lesiones.
-- Utilice este aparato solo para el uso al que
está destinado como se indica en el manual de
usuario.
-- Por razones de higiene, el aparato debería ser
usado únicamente por una persona.
-- No utilice nunca aire comprimido, estropajos,
agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como
gasolina o acetona, para limpiar el aparato.
-- Utilice el aparato solo con una pila R6 AA de
1,5 V.
-- Utilice y guarde el aparato a una temperatura
de entre 15 °C y 35 °C.
-- No exponga el aparato a la luz solar directa.
-- Quite la pila del aparato si no lo va a utilizar
durante algún tiempo.
-- Nivel de ruido máximo: Lc = 75 dB(A).
Cumplimiento de normas
-- Este aparato de Philips cumple los estándares
y las normativas aplicables sobre exposición a
campos electromagnéticos (fig. 1).
-- El aparato cumple las normas de seguridad
IEC aprobadas internacionalmente y se puede
limpiar bajo el grifo de forma segura.
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto,
visite www.shop.philips.com/service o acuda
a su distribuidor de Philips. También puede ponerse
en contacto con el Servicio de Atención al Cliente
de Philips en su país (consulte el folleto de garantía
mundial para encontrar los datos de contacto).
Medio ambiente
-- Este símbolo en un producto significa que el
producto cumple con la directiva europea
2012/19/EU (fig. 2).
-- Este símbolo significa que el producto contiene
pilas o baterías contempladas por la directiva
europea 2006/66/CE, que no se deben tirar
con la basura normal del hogar (fig. 3).
-- Infórmese sobre el sistema local de recogida
selectiva de pilas o batería y productos
eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local
y no deseche el producto ni las pilas o batería
con la basura normal del hogar. El correcto
desecho de los productos antiguos y las pilas o
batería ayuda a evitar consecuencias negativas
para el medio ambiente y la salud humana.
Cómo retirar la pila desechable
Para quitar la pila desechable, consulte
.
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite el sitio
Web de Philips en www.philips.com/support
o lea el folleto de garantía mundial independiente.
Restricciones de la garantía
Las unidades de corte no están cubiertas por los
términos de la garantía internacional debido a que
están sujetas a desgaste.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipstuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja
rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/
welcome.
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja
säilytä se myöhempää tarvetta varten.
Varoitus
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä
tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen
liittyvät vaarat.
-- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
-- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
--
----
------
Varoitus
Tarkista laite aina ennen kuin käytät sitä.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen osista on
vaurioitunut, koska laitteen käyttö saattaa tällöin
aiheuttaa vammoja.
Käytä tätä laitetta vain tarkoituksenmukaisesti
käyttöoppaassa esitetyllä tavalla.
Hygieniasyistä laitetta suositellaan vain yhden
henkilön käyttöön.
Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia tai
syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä
laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai
asetonia).
Laite toimii yhdellä 1,5 V:n R6 AA -paristolla.
Käytä ja säilytä laitetta 15–35 °C:n lämpötilassa.
Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Poista paristot laitteesta, jos et aio käyttää
laitetta vähään aikaan.
Käyttöääni enintään: Lc = 75 dB (A)
Vastaavuus standardien kanssa
-- Tämä Philips-laite vastaa sähkömagneettisia
kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja
säännöksiä (Kuva 1).
-- Laite täyttää kansainvälisesti hyväksytyt IEC:n
turvamääräykset, ja se voidaan puhdistaa
turvallisesti vesihanan alla.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa
www.shop.philips.com/service tai Philipsjälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin
kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot
kansainvälisestä takuulehtisestä).
Ympäristöasiaa
-- Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2012/19/EU soveltamisalaan (Kuva 2).
-- Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on
akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY koskee.
Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana (Kuva 3).
-- Tutustu paikalliseen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä
tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen
kotitalousjätteen mukana. Vanhan tuotteen,
paristojen ja akkujen asianmukainen
hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
Paristojen irrottaminen
Katso paristojen irrottamisohjeet kohdasta
.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin
verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/
support tai lue kansainvälinen takuulehtinen.
Takuun rajoitukset
Kansainvälinen takuu ei koske teriä, koska ne
kuluvat käytössä.
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans
l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur
le site à l’adresse suivante : www.philips.com/
welcome.
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant
d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage
ultérieur.
Avertissement
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont
les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes
manquant d’expérience et de connaissances,
à condition que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu des
instructions quant à l’utilisation sécurisée de
l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des
dangers encourus.
-- Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sauf s’ils sont âgés de
plus de 8 ans et sous surveillance.
-- Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Attention
-- Vérifiez systématiquement l’appareil avant de
l’utiliser. N’utilisez pas l’appareil si l’un de ses
éléments est endommagé ou cassé car il existe
un risque de blessure.
-- N’utilisez pas cet appareil à d’autres fins que
celles pour lesquelles il a été conçu (voir le
mode d’emploi).
-- Pour des raisons d’hygiène, l’appareil doit être
utilisé par une seule personne.
-- N’utilisez jamais d’air comprimé, de tampons à
récurer, de produits abrasifs ou de détergents
agressifs tels que de l’essence ou de l’acétone
pour nettoyer l’appareil.
-- Utilisez l’appareil uniquement avec une pile AA
R6 de 1,5 V.
-- Conservez l’appareil à une température
comprise entre 15 °C et 35 °C.
-- N’exposez pas l’appareil directement aux
rayons du soleil.
-- Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une
période prolongée, retirez la pile.
-- Niveau sonore maximal : Lc = 75 dB(A).
Conforme aux normes
-- Cet appareil Philips est conforme aux normes
et règlements applicables relatifs à l’exposition
aux champs électromagnétiques (fig. 1).
-- Cette tondeuse est conforme aux normes
internationales IEC et peut être nettoyée sous
l’eau en toute sécurité.
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces
détachées, visitez le site Web www.shop.
philips.com/service ou rendez-vous chez votre
revendeur Philips.Vous pouvez également contacter
le Service Consommateurs Philips de votre pays
(voir le dépliant de garantie internationale pour les
coordonnées).
Environnement
-- Ce symbole sur un produit indique que ce
dernier est conforme à la directive européenne
2012/19/UE (fig. 2).
-- Ce symbole signifie que le produit contient
des piles conformes à la directive européenne
2006/66/CE, qui ne doivent pas être mises au
rebut avec les déchets ménagers (fig. 3).
-- Renseignez-vous sur les dispositions en
vigueur dans votre région concernant la
collecte séparée des appareils électriques
et électroniques et des piles. Respectez les
réglementations locales et ne jetez pas le
produit et les piles avec les ordures ménagères.
La mise au rebut citoyenne des anciens
produits et des piles permet de protéger
l’environnement et la santé.
Retrait de la pile jetable
Pour retirer la pile jetable, reportez-vous à
.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou
d’informations supplémentaires, consultez le site
Web de Philips à l’adresse www.philips.com/
support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie
internationale.
Limites de la garantie
Étant susceptible de s’user, le bloc tondeuse n’est
pas couvert par la garantie internationale.
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti
in Philips! Per trarre il massimo vantaggio
dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto
su www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete
attentamente il presente manuale e conservatelo
per eventuali riferimenti futuri.
Avviso
-- Quest’apparecchio può essere usato da
bambini di età superiore a 8 anni e da persone
con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, prive di esperienza o conoscenze
adatte, a condizione che tali persone abbiano
ricevuto assistenza o formazione per utilizzare
l’apparecchio in maniera sicura e capiscano i
potenziali pericoli associati a tale uso.
-- Le operazioni di pulizia e manutenzione
possono essere effettuate solo da bambini di
età superiore agli 8 anni.
-- Evitate che i bambini giochino con
l’apparecchio.
Attenzione
-- Controllate sempre l’apparecchio prima
dell’uso. Non usate l’apparecchio se alcune
parti sono danneggiate o rotte, poiché questo
potrebbe causare lesioni.
-- Utilizzate questo apparecchio per lo scopo
previsto come indicato nel manuale dell’utente.
-- Per motivi igienici, l’apparecchio deve essere
usato da una sola persona.
-- Non usate aria compressa, prodotti o sostanze
abrasive o detergenti aggressivi, come benzina
o acetone, per pulire l’apparecchio.
-- Utilizzate solo una batteria AA da 1,5 V R6.
-- Utilizzate e riponete l’apparecchio a una
temperatura compresa tra 15 °C e 35 °C.
-- Non esponete l’apparecchio ai raggi diretti del
sole.
-- Rimuovete la batteria dall’apparecchio nel caso
decidiate di non utilizzarlo per un periodo di
tempo prolungato.
-- Livello di rumorosità massimo: Lc = 75 dB(A)
Conformità agli standard
-- Questo apparecchio Philips è conforme agli
standard e alle norme relativi all’esposizione ai
campi elettromagnetici (fig. 1).
-- L’apparecchio è conforme alle norme di
sicurezza IEC approvate a livello internazionale
e può essere lavato tranquillamente sotto
l’acqua corrente.
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate
il sito www.shop.philips.com/service oppure
recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete
contattare anche il centro assistenza Philips del
vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate
l’opuscolo della garanzia internazionale).
Tutela dell’ambiente
-- Questo simbolo indica che il prodotto è
conforme alla Direttiva europea 2012/19/
EU (fig. 2).
-- Questo simbolo indica che il prodotto funziona
con batterie conformi alla Direttiva europea
2006/66/CE e che quindi non possono essere
smaltite con i normali rifiuti domestici (fig. 3).
-- Informatevi sulle normative locali relative alla
raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed
elettronici. Attenetevi alle normative locali
per lo smaltimento dei rifiuti e non smaltite
il prodotto e le batterie con i normali rifiuti
domestici. Lo smaltimento corretto dei
vostri prodotti usati contribuisce a prevenire
potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla
salute.
Rimozione della batteria usa e getta
Per rimuovere la batteria usa e getta,
vedere
.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito
Web Philips all’indirizzo www.philips.com/
support oppure leggete l’opuscolo della garanzia
internazionale.
Limitazioni della garanzia
I blocchi lame non sono coperti dai termini della
garanzia internazionale perché soggetti a usura.
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij
Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw
product dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar
de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te
kunnen raadplegen.
Waarschuwing
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en
kennis, mits zij toezicht of instructie hebben
ontvangen aangaande veilig gebruik van het
apparaat, en zij de gevaren van het gebruik
begrijpen.
-- Reiniging en onderhoud mogen alleen door
kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan
8 en alleen onder toezicht.
-- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Let op
-- Controleer het apparaat altijd voordat u het
gebruikt. Gebruik het apparaat niet als een van
de onderdelen beschadigd of kapot is, omdat
dit tot verwondingen kan leiden.
-- Gebruik dit apparaat alleen voor het
beoogde doeleinde zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing.
-- Om hygiënische redenen dient het apparaat
slechts door één persoon te worden gebruikt.
-- Gebruik nooit perslucht, schuursponzen,
schurende schoonmaakmiddelen of agressieve
vloeistoffen zoals benzine of aceton om het
apparaat schoon te maken.
-- Gebruik het apparaat uitsluitend met één R6
AA-batterij van 1,5 V.
-- Gebruik en bewaar het apparaat bij een
temperatuur tussen 15 °C en 35 °C.
-- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
-- Verwijder de batterij als u het apparaat
gedurende langere tijd niet gebruikt.
-- Maximaal geluidsniveau: Lc = 75 dB(A).
Naleving van richtlijnen
-- Dit Philips-apparaat voldoet aan de
toepasselijke richtlijnen en voorschriften
met betrekking tot blootstelling aan
elektromagnetische velden (fig. 1).
-- Het apparaat voldoet aan de internationaal
erkende IEC veiligheidsvoorschriften en kan
veilig onder de kraan worden gereinigd.
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service om
accessoires en reserveonderdelen te kopen of
ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact
opnemen met het Philips Consumer Care Centre
in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’vouwblad voor contactgegevens).
Milieu
-- Dit symbool op een product betekent dat
het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/
EU (fig. 2).
-- Dit symbool betekent dat het product
batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn
2006/66/EG, die niet met regulier huishoudelijk
afval kunnen worden weggeworpen (fig. 3).
-- Stel uzelf op de hoogte van de lokale
wetgeving over gescheiden inzameling van afval
van elektrische en elektronische producten en
batterijen. Volg de lokale regels op en werp
het product en de batterijen nooit samen
met ander huisvuil weg. Als u oude producten
en batterijen correct verwijdert, voorkomt
u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
De wegwerpbatterij verwijderen
Raadpleeg
voor het verwijderen van de
wegwerpbatterij.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt,
bezoek dan de Philips-website
(www.philips.com/support) of lees het
‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Garantiebeperkingen
Knipelementen vallen niet onder de voorwaarden
van de internationale garantie, omdat deze
onderhevig zijn aan slijtage.
NORSK
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips!
Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Advarsel
-- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte
år og av personer med nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer
med manglende erfaring eller kunnskap,
dersom de får instruksjoner om sikker bruk av
apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk,
og hvis de er klar over risikoen.
-- Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde
apparatet med mindre de er over 8 år, og har
tilsyn.
-- Barn skal ikke leke med apparatet.
Forsiktig
-- Kontroller alltid apparatet før du bruker det.
Ikke bruk apparatet hvis noen av delene er
skadet eller ødelagt, da dette kan føre til skade.
-- Bruk bare dette apparatet til beregnet formål
som vist i brukerhåndboken.
-- Apparatet bør bare brukes av én person av
hygieniske årsaker.
-- Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler
eller væsker som bensin eller aceton for å
rengjøre apparatet.
-- Bruk kun apparatet med ett 1,5 V R6
AA-batteri.
-- Bruk og oppbevar apparatet ved en
temperatur på mellom 15 °C og 35 °C.
-- Ikke utsett apparatet for direkte sollys.
-- Ta ut batteriet av apparatet hvis du ikke skal
bruke det igjen på en stund.
-- Maksimalt støynivå: Lc = 75 dB(A).
Overholdelse av standarder
-- Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle
standarder og forskrifter for eksponering for
elektromagnetiske felt (fig. 1).
-- Apparatet oppfyller de internasjonalt godkjente
IEC-sikkerhetskravene og kan trygt rengjøres
under springen.
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan
du gå til www.shop.philips.com/service eller
en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med
Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor
(se i garantiheftet for kontaktinformasjon).
Miljø
-- Dette symbolet på et produkt betyr at
produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/
EU (fig. 2).
-- Dette symbolet betyr at produktet inneholder
batterier som omfattes av EU-direktiv
2006/66/EF og som ikke kan kastes i vanlig
husholdningsavfall (fig. 3).
-- Gjør deg kjent med lokale innsamlingsordninger
for elektriske og elektroniske produkter og
batterier. Følg lokale bestemmelser, og kast
aldri produktet og batteriene som vanlig
restavfall. Riktig deponering av gamle produkter
og batterier bidrar til å forhindre negative
konsekvenser for helse og miljø.
Fjerne engangsbatteriet
Hvis du vil fjerne engangsbatteriet, se
.
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon,
kan du besøke webområdet til Philips på
www.philips.com/support eller lese i
garantiheftet.
Begrensninger i garantien
Kutteenheter dekkes ikke av vilkårene i den
internasjonale garantien ettersom de utsettes for
slitasje.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à
Philips! Para tirar todo o partido da assistência
fornecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador
antes de utilizar o aparelho e guarde-o para
consultas futuras.
Aviso
-- Este aparelho pode ser utilizado por crianças
com idade igual ou superior a 8 anos e por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta de
experiência e conhecimento, caso tenham sido
supervisionadas ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à utilização segura do
aparelho e se forem alertadas para os perigos
envolvidos.
-- A limpeza e a manutenção do utilizador não
podem ser efectuadas por crianças, a não ser
que tenham idade superior a 8 anos e sejam
supervisionadas.
-- As crianças não podem brincar com o
aparelho.
Cuidado
-- Verifique sempre o aparelho antes de o utilizar.
Não utilize o aparelho se qualquer uma das
suas peças estiver danificada ou partida, pois
isto pode provocar ferimentos.
-- Utilize este aparelho apenas para o fim a que
se destina, conforme indicado no manual do
utilizador.
-- Por questões de higiene, o aparelho só deve
ser utilizado por uma pessoa.
-- Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes
de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos,
tais como petróleo ou acetona, para limpar o
aparelho.
-- Alimente o aparelho apenas com uma pilha
AA R6 de 1,5 V.
-- Utilize e guarde o aparelho a uma temperatura
entre 15°C e 35°C.
-- Não exponha o aparelho à luz solar directa.
-- Retire a pilha do aparelho se não pretender
utilizá-lo durante um período de tempo
considerável.
-- Nível máximo de ruído: Lc = 75 dB(A).
Conformidade com as normas
-- Este aparelho Philips cumpre as normas e
regulamentos aplicáveis à exposição a campos
electromagnéticos (fig. 1).
-- O aparelho está conforme às
regulamentações de segurança CEI aprovadas
internacionalmente e pode ser lavado à
torneira com total segurança.
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes,
visite www.shop.philips.com/service ou vá ao
seu revendedor Philips. Também pode contactar o
Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país
(consulte os detalhes de contacto no folheto da
garantia mundial).
Meio ambiente
-- Este símbolo num produto significa que
o produto está abrangido pela Directiva
Europeia 2012/19/UE (fig. 2).
-- Este símbolo significa que o produto contém
pilhas abrangidas pela Directiva Europeia
2006/66/CE que não podem ser eliminadas
juntamente com os resíduos domésticos
comuns (fig. 3).
-- Informe-se acerca do sistema local de
recolha de resíduos relativamente a produtos
eléctricos e electrónicos e pilhas. Cumpra as
regras locais e nunca elimine o produto e as
pilhas com os resíduos domésticos comuns.
A eliminação correcta de produtos usados e
das pilhas ajuda a evitar consequências nocivas
para o meio ambiente e para a saúde pública.
Retirar a pilha descartável
Para retirar a pilha descartável, consulte
.
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite
o Web site da Philips em www.philips.com/
support ou leia o folheto da garantia mundial em
separado.
Restrições à garantia
As unidades de corte não são abrangidas pelos
termos da garantia internacional visto que estão
sujeitas a desgaste.
SVENSKA
Introduktion
Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips!
För att dra maximal nytta av den support som
Philips erbjuder kan du registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du
använder apparaten och spara den för framtida
bruk.
Varning
-- Den här apparaten kan användas av barn
som är 8 år och äldre och av med olika
funktionshinder, eller som inte har kunskap
om hur apparaten används så länge de
övervakas och får instruktioner angående säker
användning och förstår riskerna som medföljer.
-- Rengöring och underhåll bör inte göras av barn
under 8 år om de inte är under tillsyn av vuxen.
-- Barn ska inte leka med apparaten.
Försiktighet
-- Kontrollera alltid apparaten innan du använder
den. Använd inte apparaten om någon del är
skadad eller trasig, eftersom det då finns risk
att du skadar dig.
-- Använd apparaten endast till det avsedda
ändamålet, som framgår i användarhandboken.
-- Av hygieniska skäl bör apparaten endast
användas av en person.
-- Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande
rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller
aceton till att rengöra enheten.
-- Apparaten ska endast användas med ett 1,5 V
R6 AA-batteri.
-- Använd och förvara apparaten vid
temperaturer mellan 15 °C och 35 °C.
-- Utsätt inte apparaten för direkt solljus.
-- Ta ut batteriet ur apparaten om du inte tänker
använda den på ett tag.
-- Maximal ljudnivå: Lc = 75 dB(A).
Överensstämmelse med standarder
-- Den här Philips-produkten uppfyller de
tillämpliga standarder och regler som gäller vid
exponering från elektromagnetiska fält (Bild 1).
-- Apparaten är tillverkad i enlighet med
internationella och godkända IECsäkerhetsföreskrifter och kan rengöras säkert
under kranen.
Beställa tillbehör
För att köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå
till www.shop.philips.com/service eller en
Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips
kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i
garantibroschyren).
Miljön
-- Den här symbolen innebär att produkten
omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU (Bild 2).
-- Den här symbolen innebär att produkten
innehåller batterier som omfattas av EUdirektivet 2006/66/EG och som inte får slängas
bland hushållssoporna (Bild 3).
-- Hitta närmaste återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter och
batterier. Följ de lokala bestämmelserna och
släng aldrig produkten eller batterierna bland
normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av
gamla produkter och batterier bidrar till att
förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
Ta ur engångsbatteriet
När du ska ta ur engångsbatteriet, se
.
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du
gå till Philips webbplats på www.philips.com/
support eller läsa garantibroschyren.
Garantibegränsningar
Klippenheterna omfattas inte av de internationella
garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten
faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu
okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
Uyarı
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve
fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik
kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin
nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması
veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere
sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür.
-- Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük
ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
-- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Dikkat
-- Kullanmadan önce her zaman cihazı kontrol
edin. Herhangi bir parçası hasar görür
veya bozulursa, bu durum yaralanmaya yol
açabileceğinden, cihaz kullanılmamalıdır.
-- Bu cihazı yalnızca kullanım amacına uygun
olarak, kullanım kılavuzunda gösterildiği gibi
kullanın.
-- Hijyenik nedenlerden dolayı cihaz sadece bir
kişi tarafından kullanılmalıdır.
-- Cihazı temizlemek için asla basınçlı hava,
ovalama bezleri, benzin veya aseton gibi
aşındırıcı temizlik ürünleri veya zarar verici
sıvılar kullanmayın.
-- Cihazı sadece bir adet 1,5 V R6 AA pil ile
çalıştırın.
-- Cihazı 15°C - 35°C arasındaki sıcaklıklarda
kullanın ve saklayın.
-- Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz
bırakmayın.
-- Cihazı bir süre kullanmayacaksanız, pili çıkarın.
-- Maksimum gürültü düzeyi: Lc= 75 dB(A).
Standartlara uygunluk
-- Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara
maruz kalmaya ilişkin geçerli standart ve
düzenlemelere uygundur (Şek. 1).
-- Cihaz uluslararası onaylı IEC güvenlik
uygulamalarına uygundur ve musluk suyu altında
güvenle yıkanabilir.
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için
www.shop.philips.com/service adresini ziyaret
edin ya da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda
ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile
iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya
çapında garanti kitapçığına başvurun).
Çevre
-- Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün
2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi
kapsamında olduğu anlamına gelir (Şek. 2).
-- Bu simge, ürünün 2006/66/EC sayılı Avrupa
Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla
birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına
gelir (Şek. 3).
-- Elektrikli ve elektronik ürünlerle pillerin ayrı
toplanmasıyla ilgili yerel sistem hakkında bilgi
edinin. Yerel kurallara uyun, ürün ve pilleri asla
normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürün
ve pillerin doğru şekilde atılması, çevreyi ve
insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçların
önlenmesine yardımcı olur.
Tek kullanımlık pilin çıkarılması
Tek kullanımlık pili çıkarmak için bkz.
.
Garanti ve destek
Bilgi ve desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen
www.philips.com/support adresinden Philips
web sitesini ziyaret edin veya dünya çapında garanti
kitapçığını okuyun.
Garanti sınırlamaları
Kesici üniteler yıpranan cihazlar olduklarından
uluslararası garanti kapsamında değillerdir.
Download PDF

advertising