Philips | BRL160/10 | Philips SatinShave Advanced Elektrischer Nass- und Trockenrasierer BRL130/00 Important Information Manual

4222.003.0114.1
1
2
3
4
>75% recycled paper
>75% papier recyclé
English
Important safety information
Read this important information carefully before
you use the appliance and its accessories and save
it for future reference. The accessories supplied
may vary for different products.
Danger
-
Keep the adapter dry (Fig. 1).
Do not use an extension cord to charge the
appliance.
-
The adapter contains a transformer. Do not cut
off the adapter to replace it with another plug,
as this causes a hazardous situation.
Only use the adapter supplied to charge the
appliance.
This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction con­
cerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall
not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
without supervision.
Always unplug the appliance before you clean
it under the tap.
Do not insert metal-containing objects into the
socket of the appliance to avoid short-circuit­
ing.
Always check the appliance before you use it.
Do not use the appliance if it is damaged, as
this may cause injury. Always replace a dam­
aged part with one of the original type.
Warning
-
-
Caution
-
-
Never use water hotter than shower tempera­
ture (max. 40°C) to rinse the appliance.
Only use this appliance for its intended purpose
as shown in the user manual.
For hygienic reasons, the appliance should only
be used by one person.
Do not use the appliance on irritated skin or
skin with varicose veins, rashes, spots, moles
(with hairs) or wounds without consulting your
doctor first. People with a reduced immune
response or people who suffer from diabetes
mellitus, haemophilia or immunodeficiency
should also consult their doctor first.
Your skin may become a little red and irritated
the first few times you use the appliance. This
phenomenon is absolutely normal and quickly
disappears. As you use the appliance more
often, your skin gets used to it and skin irritation
decreases. If the irritation has not disappeared
within three days, we advise you to consult a
doctor.
-
-
-
To prevent damage and injuries, keep the oper­
ating appliance (with or without attachment)
away from scalp hair, face, eyebrows, eyelash­
es, clothes, threads, cords, brushes etc.
Do not use precision trimming attachments
without comb on intimate areas other than the
bikini line, as this could cause injury.
Charge, use and store the appliance at a tem­
perature between 10°C and 35°C.
If your appliance is equipped with a light for
optimal use, do not look directly into the light to
avoid being dazzled by it.
Do not use the adapter in or near wall sockets
that contain or have contained an electric air
freshener to prevent irreparable damage to the
adapter.
Never use compressed air, scouring pads, abra­
sive cleaning agents or aggressive liquids such
as petrol or acetone to clean the appliance.
Electromagnetic fields (EMF)
-
This Philips appliance complies with all applica­
ble standards and regulations regarding expo­
sure to electromagnetic fields.
-
This appliance is waterproof (Fig. 2). It is suit­
able for use in the bath or shower and for
cleaning under the tap. For safety reasons, the
appliance can therefore only be used without
cord.
The appliance is suitable for mains voltages
ranging from 100 to 240 volts.
The adapter transforms 100-240 volts to a safe
low voltage of less than 24 volts.
General
-
Recycling
-
-
This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU) (Fig. 3).
This symbol means that this product contains a
built-in rechargeable battery which shall not be
disposed of with normal household waste (Fig.
4) (2006/66/EC). We strongly advise you to
take your product to an official collection point
or a Philips service centre to have a profession­
al remove the rechargeable battery.
Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products
and rechargeable batteries. Correct disposal
helps prevent negative consequences for the
environment and human health.
Removing the rechargeable
battery
Warning: Only remove the rechargeable bat­
tery when you discard the appliance. Make
sure the battery is completely empty when
you remove it.
1
Check if there are screws in the back or front of
the appliance. If so, remove them.
2 Remove the back and/or front panel of the
appliance with a screwdriver. If necessary, also
remove additional screws and/or parts until you
see the printed circuit board with the recharge­
able battery.
3 Remove the rechargeable battery.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the separate
worldwide guarantee leaflet.
Guarantee restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the
international guarantee because they are subject
to wear.
Nederlands
Belangrijke veiligheidsinfor­
matie
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door
voordat u het apparaat en de accessoires gaat
gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig
later te kunnen raadplegen. De meegeleverde
accessoires kunnen per product verschillen.
Gevaar
-
Houd de adapter droog (Fig. 1).
Gebruik geen verlengsnoer om het apparaat op
te laden.
-
De adapter bevat een transformator. Knip de
adapter niet af om deze te vervangen door een
andere stekker, want hierdoor ontstaat een
gevaarlijke situatie.
Gebruik alleen de bijgeleverde adapter om het
apparaat op te laden.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capacitei­
ten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen
voor veilig gebruik van het apparaat en mits zij
begrijpen welke gevaren het gebruik met zich
mee kan brengen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat
niet reinigen en ook geen nieuwe batterijen
plaatsen of ander gebruikersonderhoud uitvoe­
ren zonder toezicht.
Koppel altijd de stekker los voordat u het appa­
raat onder de kraan schoonspoelt.
Steek om kortsluiting te voorkomen geen
metaalhoudende objecten in de aansluiting van
het apparaat.
Controleer het apparaat altijd voordat u het
gaat gebruiken. Gebruik het apparaat niet als
het beschadigd is, omdat dit verwondingen kan
veroorzaken. Vervang een beschadigd onder­
deel altijd door een onderdeel van het oor­
spronkelijke type.
Waarschuwing
-
-
Let op
-
Spoel het apparaat nooit af met water dat heter
is dan douchetemperatuur (max. 40 °C).
-
-
-
-
-
Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde
doeleinde zoals beschreven in de gebruiksaan­
wijzing.
Om hygiënische redenen dient het apparaat
slechts door één persoon te worden gebruikt.
Gebruik het apparaat niet op een geïrriteerde
huid of op een huid met spataderen, uitslag,
puistjes, moedervlekken (met haren) of wond­
jes, zonder eerst uw huisarts te raadplegen.
Raadpleeg ook eerst uw huisarts wanneer uw
weerstand verminderd is of wanneer u aan sui­
kerziekte, hemofilie of immunodeficiëntie lijdt.
Uw huid kan de eerste keren nadat u het appa­
raat hebt gebruikt wat rood en geïrriteerd zijn.
Dit is een volstrekt normaal verschijnsel, dat
snel verdwijnt. Als u het apparaat eenmaal een
aantal keren hebt gebruikt, raakt uw huid eraan
gewend en verdwijnt de huidirritatie. Raadpleeg
uw huisarts als de irritatie na drie dagen niet is
verdwenen.
Houd ter voorkoming van lichamelijk letsel of
beschadiging het ingeschakelde apparaat (met
of zonder opzetstuk) uit de buurt van hoofd­
haar, gezicht, wenkbrauwen, wimpers, kleding,
draden, snoeren, borstels, enz.
Gebruik de precisietrimopzetstukken zonder
kam alleen voor de bikinilijn, anders kunt u
wondjes oplopen.
Laad het apparaat op, gebruik het en bewaar
het bij een temperatuur tussen 10°C en 35°C.
Als uw apparaat is voorzien van een lampje
voor optimaal gebruik, kijk dan niet rechtstreeks
in het licht. Zo voorkomt u dat u verblind wordt.
Gebruik de adapter niet in of in de buurt van
stopcontacten waar een elektrische luchtver­
frisser in zit of in heeft gezeten. Dit kan de
adapter onherstelbaar beschadigen.
Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schu­
rende schoonmaakmiddelen of agressieve
vloeistoffen zoals benzine of aceton om het
apparaat schoon te maken.
Elektromagnetische velden (EMV)
-
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasse­
lijke richtlijnen en voorschriften met betrekking
tot blootstelling aan elektromagnetische vel­
den.
-
Dit apparaat is waterdicht (Fig. 2). Dit betekent
dat het in bad of onder de douche kan worden
gebruikt en onder de kraan kan worden gerei­
nigd. Het apparaat kan derhalve om veiligheids­
redenen alleen snoerloos worden gebruikt.
Het apparaat is geschikt voor een netspanning
tussen 100 en 240 volt.
De adapter zet 100-240 volt om in een veilige
laagspanning van minder dan 24 volt.
Algemeen
-
Recyclen
-
-
Dit symbool betekent dat dit product niet
samen met het gewone huishoudelijke afval
mag worden weggegooid (2012/19/EU) (Fig. 3).
Dit symbool betekent dat dit product een inge­
bouwde oplaadbare batterij bevat die niet
samen met het gewone huishoudelijke afval
mag worden weggegooid (2006/66/EC) (Fig.
4). Wij raden u aan om uw product in te leveren
bij een officieel inzamelpunt of een Philips ser­
vicecentrum zodat een professional de oplaad­
bare batterij kan verwijderen.
Volg de in uw land geldende regels voor de
gescheiden inzameling van elektrische en elek­
tronische producten en accu’s. Als u oude pro­
ducten correct verwijdert, voorkomt u negatieve
gevolgen voor het milieu en de volksgezond­
heid.
De oplaadbare batterij ver­
wijderen
Waarschuwing: Verwijder de oplaadbare bat­
terij alleen wanneer u het apparaat weggooit.
Zorg ervoor dat de batterij helemaal leeg is
wanneer u deze verwijdert.
1
Controleer of er zich schroeven aan de achter­
zijde of voorzijde van het apparaat bevinden.
Verwijder deze als dat het geval is.
2 Verwijder het achter- en/of voorpaneel van het
apparaat met een schroevendraaier. Verwijder
indien nodig extra schroeven en/of onderdelen
totdat u de printplaat met de oplaadbare batte­
rij ziet.
3 Verwijder de oplaadbare batterij.
Garantie en ondersteuning
Ga voor informatie of ondersteuning naar
www.philips.com/support of lees het afzonderlijke
'Worldwide guarantee'-vouwblad.
Garantiebeperkingen
Knipelementen vallen niet onder de voorwaarden
van de internationale garantie, omdat deze onder­
hevig zijn aan slijtage.
Português
Informações de segurança im­
portantes
Leia cuidadosamente estas informações importan­
tes antes de utilizar os aparelhos e respetivos
acessórios e guarde-as para uma eventual consul­
ta futura. Os acessórios fornecidos podem variar
consoante os produtos.
Perigo
-
Mantenha o adaptador seco (Fig. 1).
Não utilize uma extensão para carregar o apa­
relho.
-
O adaptador contém um transformador. Não
corte o adaptador para o substituir por outra fi­
cha, pois isto representa uma situação de peri­
go.
Para carregar o aparelho utilize apenas o adap­
tador fornecido.
Aviso
-
-
-
Este aparelho pode ser utilizado por crianças
com idade igual ou superior a 8 anos e por pes­
soas com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou sem experiência e conhe­
cimentos, caso sejam supervisionadas ou lhes
tenham sido dadas instruções relativas à utili­
zação segura do aparelho e se compreenderem
os perigos envolvidos. As crianças não devem
brincar com o aparelho. A limpeza e manuten­
ção não devem ser efectuadas por crianças
sem supervisão.
Antes de lavar em água corrente, desligue sem­
pre a ficha do aparelho.
Não insira objetos que contenham metal na to­
mada do aparelho para evitar curto-circuitos.
Verifique sempre o aparelho antes de o utilizar.
Não utilize o aparelho se este estiver danificado
ou partido, pois isto pode provocar ferimentos.
Substitua sempre uma peça danificada por uma
equivalente de origem.
Cuidado
-
-
-
-
-
-
Nunca utilize água a uma temperatura superior
à da água do duche (máx. 40°C) para lavar o
aparelho.
Utilize este aparelho apenas para o fim a que
se destina, conforme indicado no manual do
utilizador.
Por questões de higiene, o aparelho só deve
ser utilizado por uma pessoa.
Não utilize o aparelho na pele irritada ou com
varizes, eczemas, manchas, sinais (com pêlos)
ou feridas sem consultar primeiro o seu médico.
As pessoas com um sistema imunológico sensí­
vel ou que sofram de diabetes, hemofilia ou
imunodeficiência devem consultar primeiro o
seu médico.
A sua pele pode ficar um pouco vermelha e irri­
tada das primeiras utilizações do aparelho. Este
fenómeno é absolutamente normal e desapa­
rece rapidamente. À medida que utiliza o apa­
relho com mais frequência, a sua pele habituase e a irritação diminui. Se a irritação não desa­
parecer no prazo de três dias, é aconselhável
consultar um médico.
Para evitar danos e lesões, afaste os aparelhos
em funcionamento (com ou sem acessórios) de
cabelo, rosto, sobrancelhas, pestanas, roupa, li­
nhas, fios, escovas, etc.
Não utilize acessórios aparadores de precisão
sem o pente em áreas íntimas além da linha do
biquíni, dado que isso pode causar lesões.
Carregue, utilize e guarde o aparelho a uma
temperatura entre 10°C e 35°C.
Se o aparelho estiver equipado com uma luz
para melhores resultados de depilação, não
olhe diretamente para a luz para evitar ficar
ofuscado.
Não utilize o adaptador em/perto de tomadas
que tenham ou tenham tido um ambientador
elétrico, para evitar danos irreparáveis ao adap­
tador.
Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes
de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos,
tais como petróleo ou acetona, para limpar o
aparelho.
Campos electromagnéticos (CEM)
-
Este aparelho Philips cumpre todas as normas
e regulamentos aplicáveis relativos à exposição
a campos electromagnéticos.
-
Este aparelho é à prova de água (Fig. 2). É ade­
quado para utilização durante o banho ou du­
che e para lavar na torneira. Por motivos de se­
gurança, o aparelho só pode ser utilizado sem o
fio.
Este aparelho é indicado para voltagens entre
100 e 240 volts.
O adaptador transforma 100-240 volts numa
tensão segura e baixa inferior a 24 volts.
Geral
-
Reciclagem
-
-
Este símbolo significa que este produto não
deve ser eliminado juntamente com os resíduos
domésticos comuns (2012/19/UE) (Fig. 3).
Este símbolo significa que este produto contém
uma bateria recarregável incorporada que não
deve ser eliminada juntamente com os resíduos
domésticos comuns (Fig. 4) (2006/66/CE). Re­
comendamos vivamente que leve o seu produ­
to a um ponto de recolha oficial ou a um centro
de assistência da Philips para que um técnico
qualificado retire a bateria recarregável.
Cumpra as regras nacionais de recolha selectiva
de produtos eléctricos e electrónicos, e pilhas
recarregáveis. A eliminação correcta ajuda a
evitar consequências prejudiciais para o meio
ambiente e a saúde pública.
Retirar a bateria recarregável
Aviso: Retire a bateria recarregável apenas
quando se desfizer do aparelho. Certifique-se
de que a bateria está completamente vazia
quando a retirar.
1
Verifique se existem parafusos na parte posteri­
or ou anterior do aparelho. Se existirem, retireos.
2 Retire o painel posterior e/ou anterior do apa­
relho com uma chave de parafusos. Se neces­
sário, retire também parafusos e/ou peças adi­
cionais até ver a placa de circuito impresso com
a bateria recarregável.
3 Retire a bateria recarregável.
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite
www.philips.com/support ou leia o folheto da garan­
tia mundial em separado.
Restrições à garantia
As unidades de corte não são abrangidas pelos
termos da garantia internacional visto que estão
sujeitas a desgaste.
Español
Información de seguridad im­
portante
Antes de utilizar el aparato y sus accesorios, lea
atentamente esta información importante y con­
sérvela por si necesitara consultarla en un futuro.
Los accesorios suministrados pueden variar según
los diferentes productos.
Peligro
-
Mantenga seco el adaptador (Fig. 1).
No utilice un cable alargador para cargar el
aparato.
-
El adaptador contiene un transformador. No
corte el adaptador para sustituirlo por otra cla­
vija, ya que podría provocar situaciones de peli­
gro.
Utilice únicamente el adaptador suministrado
para cargar el aparato.
Este aparato puede ser usado por niños a partir
de 8 años y por personas con su capacidad físi­
ca, psíquica o sensorial reducida y por quienes
no tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios, si han sido supervisados o instrui­
dos acerca del uso del aparato de forma segura
y siempre que sepan los riesgos que conlleva
su uso. No permita que los niños jueguen con el
aparato. Los niños no deben limpiar el aparato
ni realizar tareas de mantenimiento sin supervi­
sión.
Desenchufe siempre el aparato antes de lim­
piarlo bajo el grifo.
No inserte ningún objeto metálico en la toma
de la clavija del aparato para evitar que se pro­
duzca un cortocircuito.
Compruebe siempre el aparato antes de utili­
zarlo. No utilice el aparato si está dañado, ya
que podría ocasionar lesiones. Sustituya las
piezas dañadas por repuestos originales.
Advertencia
-
-
Precaución
-
-
-
-
-
No utilice nunca agua a una temperatura supe­
rior a 40 °C para enjuagar el aparato.
Utilice este aparato solo para el uso al que está
destinado como se indica en el manual de
usuario.
Por razones de higiene, el aparato debería ser
usado únicamente por una persona.
No utilice el aparato sobre piel irritada o venas
varicosas, erupciones, manchas, lunares (con
pelos) o heridas sin consultar antes a su médi­
co. Las personas con una reducida respuesta
inmunológica o personas que padezcan diabe­
tes mellitus, hemofilia o inmunodeficiencia
también deben consultar antes a su médico.
La piel puede enrojecerse e irritarse ligeramen­
te las primeras veces que utilice aparato. Este
fenómeno es absolutamente normal y desapa­
rece rápidamente. Con el uso continuado del
aparato, la piel se acostumbra y la irritación se
reduce. Si la irritación no desaparece en tres
días, le aconsejamos que consulte a un médico.
Cuando el aparato esté en funcionamiento (con
o sin accesorios), manténgalo alejado del cabe­
llo, la cara, las pestañas y las cejas, así como de
la ropa, hilos, cordones, cepillos, etc., con el fin
de evitar daños y lesiones.
No utilice el accesorio de corte de precisión sin
peine en otras zonas íntimas aparte de la línea
del bikini, ya que podría producirle heridas.
Cargue, utilice y guarde el aparato a una tem­
peratura entre 10 °C y 35 °C.
Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un
uso óptimo, no mire directamente a la luz para
evitar deslumbrarse.
No utilice el adaptador cerca o en tomas de co­
rriente en las que esté o haya estado enchufa­
do un ambientador eléctrico para evitar daños
irreparables en el adaptador.
No utilice nunca aire comprimido, estropajos,
agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agre­
sivos, como gasolina o acetona, para limpiar el
aparato.
Campos electromagnéticos (CEM)
-
Este Philips cumple los estándares y las norma­
tivas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
-
Este aparato es resistente al agua (Fig. 2). Pue­
de utilizarse en la bañera o en la ducha y pue­
de limpiarse bajo el agua del grifo. Así pues, por
motivos de seguridad, el aparato solo puede
utilizarse sin cable.
Este aparato es adecuado para voltajes de red
de 100 a 240 voltios.
El adaptador transforma la corriente de 100 240 voltios en un bajo voltaje de seguridad in­
ferior a 24 voltios.
General
-
Reciclaje
-
-
Este símbolo significa que este producto no de­
be desecharse con la basura normal del hogar
(2012/19/UE) (Fig. 3).
Este símbolo significa que este producto con­
tiene una batería recargable integrada, que no
debe desecharse con los residuos domésticos
normales (Fig. 4) (2006/66/EC). Recomenda­
mos encarecidamente que se lleve la batería a
un punto de recogida oficial o a un centro de
asistencia de Philips, para desecharla de forma
profesional.
Siga la normativa de su país para la recogida
selectiva de productos eléctricos y electrónicos
y de baterías recargables. El desechado correc­
to ayuda a evitar consecuencias negativas para
el medio ambiente y la salud humana.
Cómo extraer la batería re­
cargable
Advertencia: No quite la batería recargable
hasta que deseche el aparato. Asegúrese de
que la batería está completamente descarga­
da cuando la quite.
1
Compruebe si hay tornillos en la parte posterior
o frontal del aparato. Si es así, quítelos.
2 Quite el panel trasero o frontal del aparato con
un destornillador. Si es necesario, quite también
otros tornillos o piezas hasta que vea el circuito
impreso con la batería recargable.
3 Extraiga la batería recargable.
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.phi­
lips.com/support o lea el folleto de garantía mundial
independiente.
Restricciones de la garantía
Las unidades de corte no están cubiertas por los
términos de la garantía internacional debido a que
están sujetas a desgaste.
Français
Informations de sécurité im­
portantes
Lisez attentivement ces informations importantes
avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires et
conservez-les pour un usage ultérieur. Les acces­
soires fournis peuvent varier selon les différents
produits.
Danger
-
Conserver l'adaptateur au sec (Fig. 1).
N'utilisez pas de rallonge pour charger l'appa­
reil.
-
L'adaptateur contient un transformateur. N'es­
sayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur
afin d'éviter tout accident.
Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni pour
charger l'appareil.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellec­
tuelles sont réduites ou des personnes man­
quant d'expérience et de connaissances, à
condition que ces enfants ou personnes soient
sous surveillance ou qu'ils aient reçu des ins­
tructions quant à l'utilisation sécurisée de l'ap­
pareil et qu'ils aient pris connaissance des dan­
gers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne
doivent pas être effectués par des enfants sans
surveillance.
Débranchez toujours l'appareil avant de le net­
toyer sous l'eau du robinet.
N'insérez pas d'éléments en métal dans la prise
de l'appareil pour éviter tout court-circuit.
Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin
d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil s'il
est endommagé. Remplacez toujours une pièce
endommagée par une pièce du même type.
Avertissement
-
-
Attention
-
-
-
-
-
-
-
Lorsque vous rincez l'appareil, la température
de l'eau ne doit pas dépasser celle de l'eau de
votre douche (40°C max.).
N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que
celles pour lesquelles il a été conçu (voir le
mode d'emploi).
Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être
utilisé par une seule personne.
N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée ou
présentant des varices, rougeurs, boutons,
grains de beauté (avec pilosité) ou blessures
sans avoir consulté votre médecin. Les mêmes
recommandations s'appliquent aux personnes
ayant une immunité réduite ou souffrant de
diabète, d'hémophilie ou d'une immunodéfi­
cience.
Lors des premières utilisations, il est possible
que la peau rougisse ou s'irrite légèrement. Ce
phénomène est absolument normal et disparaît
rapidement. La gêne ressentie au début et l'irri­
tation de la peau diminueront progressivement
à chaque utilisation. Cependant, si l'irritation
persiste au-delà de trois jours, consultez votre
médecin.
Pour prévenir tout dommage ou blessure, évitez
de faire fonctionner l'appareil (avec ou sans ac­
cessoire) près de vos cheveux, de vos sourcils
et cils, ainsi qu'à proximité de vêtements, fils,
câbles, brosses, etc.
N'utilisez pas les accessoires de coupe distinct
sans le sabot sur des zones intimes autres que
le maillot sous peine de provoquer des bles­
sures.
Utilisez, chargez et conservez l'appareil à une
température comprise entre 10 °C et 35 °C.
Si votre appareil est équipé d'une lumière pour
une utilisation optimale, ne regardez pas direc­
tement la lumière car elle risquerait de vous
éblouir.
N'utilisez pas l'appareil à proximité de ou en le
branchant sur des prises murales contenant ou
ayant contenu un désodorisant électrique sous
peine d'endommager définitivement l'appareil.
N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à
récurer, de produits abrasifs ou de détergents
agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone
pour nettoyer l'appareil.
Champs électromagnétiques (CEM)
-
Cet Philips appareil est conforme à toutes les
normes et à tous les règlements applicables re­
latifs à l'exposition aux champs électromagné­
tiques.
-
Cet appareil est étanche (Fig. 2). Il peut être uti­
lisé dans la baignoire et sous la douche, et peut
être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des rai­
sons de sécurité, l'appareil est uniquement pré­
vu pour une utilisation sans fil.
L'appareil est conçu pour une tension secteur
comprise entre 100 V et 240 V.
L'adaptateur transforme la tension de
100-240 V en une tension de sécurité de moins
de 24 V.
Informations d'ordre général
-
Recyclage
-
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères
(2012/19/EU) (Fig. 3).
-
-
Ce symbole signifie que ce produit contient une
batterie rechargeable intégrée, qui ne doit pas
être mise au rebut avec les déchets ménagers
(2006/66/CE) (Fig. 4). Nous vous recomman­
dons vivement de déposer votre produit dans
un point de collecte agréé ou un centre de ser­
vice après-vente Philips pour faire retirer la bat­
terie rechargeable par des professionnels.
Respectez les réglementations de votre pays
concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques et des piles rechar­
geables. La mise au rebut appropriée des piles
permet de protéger l'environnement et la santé.
Retrait de la pile rechar­
geable
Avertissement : Ne retirez la pile rechargeable
que lorsque vous mettez l'appareil au rebut.
Veillez à ce que la pile soit totalement déchar­
gée avant de la retirer.
1
Vérifiez si des vis sont présentes à l'arrière ou à
l'avant de l'appareil. Si c'est le cas, enlevez-les.
2 Retirez le panneau arrière et/ou avant de l'ap­
pareil à l'aide d'un tournevis. Si nécessaire, reti­
rez également toute vis et/ou pièce supplé­
mentaire jusqu'à ce que le circuit imprimé et la
pile rechargeable soient visibles.
3 Retirez la pile rechargeable.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d'aide ou d’informations
supplémentaires, consultez le site www.phi­
lips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la
garantie internationale.
Limites de la garantie
En raison de l'usure normale du bloc tondeuse, ce
dernier n'est pas couvert par la garantie internatio­
nale.
Deutsch
Wichtige Sicherheitsinforma­
tionen
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts und des Zubehörs aufmerk­
sam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere
Verwendung auf. Das mitgelieferte Zubehör kann
für verschiedene Produkte variieren.
Gefahr
-
Halten Sie das Ladegerät trocken (Abb. 1).
Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um
das Gerät aufzuladen.
-
Der Adapter enthält einen Transformator. Erset­
zen Sie den Adapter keinesfalls durch einen an­
deren Stecker, da dies den Benutzer gefährden
kann.
Verwenden Sie zum Laden des Geräts aus­
schließlich den mitgelieferten Adapter.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensori­
schen oder psychischen Fähigkeiten oder Man­
gel an Erfahrung und Kenntnis verwendet wer­
den, wenn sie bei der Verwendung beaufsich­
tigt werden oder Anleitung zum sicheren Ge­
brauch des Geräts erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem
Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des
Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
Ziehen Sie stets das Netzteil aus der Steckdose,
bevor Sie das Gerät unter fließendem Wasser
reinigen.
Zur Vermeidung eines Kurzschlusses stecken
Sie kein metallhaltiges Material in die Buchse
für den Gerätestecker.
Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch.
Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie
das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Erset­
zen Sie ein beschädigtes Teil nur durch Origi­
nalteile.
Warnung
-
-
Achtung
-
-
-
-
-
Zum Abspülen des Geräts darf das Wasser auf
keinen Fall wärmer als normales Duschwasser
(max. 40 °C) sein.
Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorge­
sehenen Zweck wie in der Bedienungsanleitung
angegeben.
Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur
von einer Person verwendet werden.
Verwenden Sie das Gerät nicht auf gereizter
Haut, auf Krampfadern, Pickeln, Ausschlag, Ent­
zündungen, (behaarten) Muttermalen oder
Wunden, ohne vorher einen Arzt zu konsultie­
ren. Gleiches gilt für Patienten mit geschwäch­
ter Immunabwehr, Diabetes, Hämophilie und
Immunschwäche.
Nach den ersten paar Mal der Verwendung des
Geräts ist Ihre Haut möglicherweise etwas ge­
rötet und gereizt. Dies ist völlig normal, und die
Symptome halten nur kurze Zeit an. Wenn Sie
das Gerät öfter benutzen, gewöhnt sich Ihre
Haut an die Behandlung und die Hautreizung
nimmt ab. Sollte die Reizung nicht innerhalb
von drei Tagen abgeklungen sein, sollten Sie
einen Arzt konsultieren.
Halten Sie das eingeschaltete Gerät (mit oder
ohne Aufsatz) fern von Kopfhaar, Gesicht, Au­
genbrauen, Wimpern sowie von Kleidung, Fä­
den, Kabeln, Bürsten usw., um Verletzungen
und Beschädigungen zu vermeiden.
Verwenden Sie den Präzisions-Schneide­
kopfaufsatz nie ohne Kammaufsatz im Intimbe­
reich - mit Ausnahme der Bikinizone, da sonst
Hautverletzungen auftreten können.
Benutzen, laden und verwahren Sie das Gerät
bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C.
Wenn Ihr Gerät über ein Licht für eine optimales
Verwendung verfügt, blicken Sie nicht direkt in
das Licht, um nicht geblendet zu werden.
-
-
Um einen irreparablen Schaden des Adapters
zu vermeiden, verwenden Sie den Adapter nicht
in oder in der Nähe einer Wandsteckdose, an
die ein elektrischer Lufterfrischer angeschlossen
ist bzw. angeschlossen war.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine
Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder
aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Aze­
ton.
Elektromagnetische Felder
-
Dieses Philips-Gerät erfüllt alle einschlägigen
Normen und Vorschriften zur Exposition gegen­
über elektromagnetischen Feldern.
-
Dieses Gerät ist wasserdicht (Abb. 2). Es ist für
die Verwendung im Bad oder unter der Dusche
geeignet ist und kann mit Leitungswasser gerei­
nigt werden. Aus Sicherheitsgründen kann die­
ses Gerät daher nur kabellos verwendet wer­
den.
Er ist für Stromspannungen zwischen 100 und
240 Volt konzipiert.
Der Adapter wandelt Netzspannungen von 100
bis 240 Volt in eine sichere Betriebsspannung
von unter 24 Volt um.
Allgemeines
-
Recycling
-
-
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt
nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt wer­
den kann (2012/19/EU) (Abb. 3).
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt
einen Akku enthält, der nicht mit dem normalen
Hausmüll (Abb. 4) entsorgt werden darf
(2006/66/EG). Wir empfehlen dringend, das
Produkt bei einer offiziellen Sammelstelle oder
einem Philips Service-Center abzugeben, um
den Akku fachgerecht ausbauen zu lassen.
Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur ge­
trennten Entsorgung von elektrischen und elek­
tronischen Produkten, Akkus und Batterien. Die
ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Schutz
von Umwelt und Gesundheit.
Den Akku entfernen
Warnhinweis: Bauen Sie den wiederaufladba­
ren Akku nur zur Entsorgung des Geräts aus.
Vergewissern Sie sich, dass der Akku ganz leer
ist, bevor Sie ihn ausbauen.
1
Prüfen Sie, ob an der Vorder- oder Rückseite
des Geräts Schrauben vorhanden sind. Wenn ja,
bauen Sie diese aus.
2 Bauen Sie die hintere und/oder vordere Gerä­
teabdeckung mithilfe eines Schraubendrehers
aus. Soweit vorhanden, bauen Sie weitere
Schrauben und/oder Teile aus, bis Sie die Plati­
ne mit dem Akku sehen.
3 Entnehmen Sie den Akku.
Garantie und Support
Wenn Sie Hilfe oder Informationen benötigen,
besuchen Sie bitte www.philips.com/support, oder
lesen Sie die internationale Garantieschrift.
Garantieeinschränkungen
Schneideeinheiten unterliegen nicht den Bestim­
mungen der internationalen Garantie, da sie einem
normalen Verschleiß ausgesetzt sind.
Italiano
Informazioni di sicurezza im­
portanti
Prima di utilizzare l'apparecchio e i relativi acces­
sori, leggete attentamente queste informazioni im­
portanti e conservatele per eventuali riferimenti fu­
turi. Gli accessori forniti potrebbero variare a se­
conda del prodotto.
Pericolo
-
Mantenete l'adattatore sempre asciutto (fig. 1).
Non utilizzate una prolunga per ricaricare l'ap­
parecchio.
-
L'adattatore contiene un trasformatore. Non ta­
gliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra
spina onde evitare situazioni pericolose.
Per ricaricare l'apparecchio, utilizzate solo
l'adattatore in dotazione.
Questo apparecchio può essere usato da bam­
bini a partire da 8 anni di età e da persone con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, pri­
ve di esperienza o conoscenze adatte a condi­
zione che tali persone abbiano ricevuto assi­
stenza o formazione per utilizzare l'apparecchio
in maniera sicura e capiscano i potenziali peri­
coli associati a tale uso. Evitate che i bambini
giochino con l'apparecchio. La manutenzione e
la pulizia non devono essere eseguite da bam­
bini se non in presenza di un adulto.
Scollegate sempre la spina dall'apparecchio
prima di pulirlo sotto l'acqua corrente.
Non inserite oggetti in metallo nello spinotto
dell'apparecchio per evitare il rischio di corto
circuito.
Controllate sempre l'apparecchio prima di uti­
lizzarlo. Per evitare il rischio di lesioni, non uti­
lizzate l'apparecchio nel caso in cui sia danneg­
giato. Sostituite sempre le parti danneggiate
con ricambi originali.
Avviso
-
-
Attenzione
-
Non usate acqua troppo calda (massimo 40 °C)
per risciacquare l'apparecchio.
Utilizzate questo apparecchio per lo scopo pre­
visto come indicato nel manuale dell'utente.
Per motivi igienici, l'apparecchio deve essere
usato da una sola persona.
Non utilizzate l'apparecchio sulla pelle irritata o
con vene varicose, irritazioni, brufoli, nei (su cui
sono presenti peli) o ferite senza prima consul­
tare il medico. Le persone con scarse difese im­
munitarie o che soffrono di diabete mellito,
emofilia o immunodeficienza dovrebbero inol­
tre consultare prima un medico.
-
-
-
-
-
La pelle si potrebbe leggermente arrossare e ir­
ritare le prime volte che si usa l'apparecchio.
Questo fenomeno è assolutamente normale e
scompare rapidamente. Man mano che si utiliz­
za l'apparecchio più frequentemente, la pelle si
abitua e l'irritazione diminuisce. Se l'irritazione
non scompare entro tre giorni, consultate un
medico.
Al fine di evitare danni o lesioni, tenete l'appa­
recchio in funzione (con o senza accessori) lon­
tano da capelli, viso, ciglia, sopracciglia, vestiti,
fili, cavi, spazzole, ecc...
Non usate i rifinitori di precisione senza il petti­
ne su parti intime diverse dalla zona bikini per
evitare il rischio di lesioni.
Ricaricate, utilizzate e riponete il rasoio a una
temperatura compresa tra 10°C e 35°C.
Se l'apparecchio è dotato di una luce per un
uso ottimale, non guardate direttamente all'in­
terno della luce per evitare di rimanere abba­
gliati.
Per evitare danni irreparabili, non usate l'adat­
tatore in o vicino a prese a muro che contengo­
no o hanno contenuto un deodorante elettrico
per ambienti.
Non usate aria compressa, prodotti o sostanze
abrasive o detergenti aggressivi, come benzina
o acetone, per pulire l'apparecchio.
Campi elettromagnetici (EMF)
-
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti
gli standard e alle norme relativi all'esposizione
ai campi elettromagnetici.
-
Questo apparecchio è impermeabile (fig. 2).
Può essere usato in vasca o doccia e pulito sot­
to l'acqua corrente. Per ragioni di sicurezza,
l'apparecchio può quindi essere utilizzato solo
senza filo.
L'apparecchio funziona con tensioni comprese
fra 100 e 240 V.
L'adattatore trasforma la tensione a 100-240
volt in una tensione più bassa e sicura inferiore
ai 24 volt.
Indicazioni generali
-
Riciclaggio
-
Questo simbolo indica che il prodotto non può
essere smaltito con i normali rifiuti domestici
(2012/19/UE) (fig. 3).
- Questo simbolo indica che il prodotto contiene
una batteria ricaricabile integrata conforme alla
direttiva europea 2006/66/CE e che quindi non
può essere smaltita con i normali rifiuti dome­
stici (fig. 4). Vi consigliamo di portare il prodotto
presso un punto di raccolta ufficiale o un centro
assistenza Philips, dove un tecnico provvederà
alla rimozione della batteria ricaricabile.
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire
gratuitamente il prodotto vecchio a un rivendi­
tore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete
restituire un prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete
restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25
cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivendi­
tori con superficie dedicata alla vendita di pro­
dotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m2.
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di
raccolta differenziata dei prodotti elettrici, elet­
tronici e delle batterie ricaricabili in vigore nel
vostro paese: un corretto smaltimento consente
di evitare conseguenze negative per l’ambiente
e la salute.
Rimozione della batteria ri­
caricabile
Avvertenza: prima di smaltire l'apparecchio,
rimuovere le batterie ricaricabili. Prima di ri­
muovere la batteria accertatevi che sia com­
pletamente scarica.
1
Verificate se sono presenti viti nella parte po­
steriore o anteriore dell'apparecchio. In caso af­
fermativo rimuovetele.
2 Rimuovete il pannello posteriore e/o anteriore
dall'apparecchio con l'ausilio di un cacciavite.
Se necessario, rimuovete anche viti aggiuntive
e/o eventuali parti fino a quando non sarà visi­
bile la scheda a circuito stampato con la batte­
ria ricaricabile.
3 Rimuovete la batteria ricaricabile.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito
www.philips.com/support oppure leggete l'opuscolo
della garanzia internazionale.
Limitazioni della garanzia
I blocchi lame non sono coperti dai termini della
garanzia internazionale perché soggetti a usura.
Download PDF

advertising