Philips | HP6390/00 | Philips Precision trimmer Präzisionstrimmer HP6390/01 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
1
HP6391, HP6390
4
2
3
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To fully benefit from the support that Philips
offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!
For at få fuldt udbytte af den support, Philips
tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you
use the appliance and save it for future reference.
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem,
inden apparatet tages i brug, og gem dem til
eventuel senere brug.
Warning
-- Keep the appliance dry (Fig. 1).
-- This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
-- Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
Caution
-- Do not use the precision trimmer when the
cutting element or the precision trimmer itself
is damaged or broken, as this may cause injury.
-- Do not use the appliance in the bath or in the
shower (Fig. 2).
Compliance with standards
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF).
Environment
-- Do not throw away the appliance with the
normal household waste at the end of its life,
but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve
the environment (Fig. 3).
-- Batteries contain substances that may pollute
the environment. Do not throw away empty
batteries with the normal household waste,
but dispose of them at an official collection
point for batteries. Always remove the
batteries before you discard and hand in the
appliance at an official collection point (Fig. 4).
4203.000.7363.2
Dansk
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a
problem, please visit the Philips website at
www.philips.com/support or contact the
Philips Consumer Care Centre in your country.
You find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet. If there is no Consumer Care
Centre in your country, go to your local Philips
dealer or an authorised Philips service centre.
Advarsel
-- Hold apparatet tørt (fig. 1).
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske
og mentale evner, nedsat følesans eller manglende
erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt
eller instrueret i apparatets anvendelse af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
-- Apparatet bør holdes uden for børns
rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme
til at lege med det.
Forsigtig
Brug ikke præcisionstrimmeren, hvis skærhovedet
eller selve præcisionstrimmeren er beskadiget
eller i stykker, da det kan forårsage personskade.
-- Brug ikke apparatet i badet eller under
bruseren (fig. 2).
--
Overholdelse af standarder
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i
forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med
det almindelige husholdningsaffald, når det
til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en
genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 3).
-- Batterier indeholder stoffer, der kan skade
miljøet. Smid aldrig brugte batterier ud
sammen med det normale husholdningsaffald,
men aflever dem på et officielt indsamlingssted
for batterier. Fjern altid batterierne,
inden apparatet til sin tid kasseres, og aflever
dem på et officielt indsamlingssted (fig. 4).
Reklamationsret og service
Hvis du har brug for hjælp eller oplysninger, eller hvis
der opstår et problem, skal du besøge Philips’ websted
på www.philips.com/support eller kontakte dit
lokale Philips Kundecenter.Telefonnumre findes i
vedlagte “worldwide guarantee”-folder. Hvis der ikke
findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din
lokale Philips-forhandler eller et autoriseret
Philips-servicecenter.
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf
und willkommen bei Philips! Um das
Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen
zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter
www.philips.com/welcome registrieren.
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch,
und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Warnhinweis
-- Halten Sie das Gerät trocken (Abb. 1).
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche
Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet,
wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche
Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine
verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem
Gerät spielen.
Achtung
-- Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen
Sie den Präzisionstrimmer nicht, wenn das
Schneideelement oder der Präzisionstrimmer
selbst beschädigt oder zerbrochen ist.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht in der
Badewanne oder Dusche (Abb. 2).
Normerfüllung
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
bezüglich elektromagnetischer Felder.
Umwelt
-- Werfen Sie das Gerät am Ende der
Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll.
Bringen Sie es zum Recycling zu einer
offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise
helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 3).
-- Batterien enthalten Substanzen, die die Umwelt
gefährden können. Entsorgen Sie leere Batterien
nicht über den gewöhnlichen Hausmüll,
sondern geben Sie sie an einer offiziellen
Sammelstelle für Batterien ab. Entfernen Sie
die Batterien, bevor Sie das Gerät an einer
offiziellen Recyclingstelle abgeben (Abb. 4).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website
www.philips.com/support, oder setzen Sie sich
mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung. Die Telefonnummer finden Sie in der
internationalen Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land
kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
Ihren Philips Händler oder an ein autorisiertes Philips
Service-Center.
Ελληνικα
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς
ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως
από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.philips.com/welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Προειδοποίηση
-- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή (Εικ. 1).
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από
άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και
εάν την χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να
μην παίζουν με τη συσκευή.
Προσοχή
-- Μην χρησιμοποιείτε το τρίμερ ακριβείας
όταν ο κόπτης ή η ίδια η συσκευή
έχει φθαρεί ή σπάσει, καθώς μπορεί να
προκληθεί τραυματισμός.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην
μπανιέρα ή στο ντους (Εικ. 2).
Συμμόρφωση με πρότυπα
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips
συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που
αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην
την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα
απορρίμματα του σπιτιού σας,
αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο
συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του
περιβάλλοντος (Εικ. 3).
-- Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες που
ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον.
Μην απορρίπτετε τις άδειες μπαταρίες
μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του
σπιτιού σας, αλλά μόνο σε επίσημο σημείο
συλλογής για μπαταρίες. Να αφαιρείτε
πάντα τις μπαταρίες πριν απορρίψετε και
παραδώσετε τη συσκευή στα επίσημα
σημεία συλλογής (Εικ. 4).
Εγγύηση και επισκευή
Αν χρειάζεστε επισκευή ή πληροφορίες ή αν
αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφτείτε
την τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com/support ή επικοινωνήστε
με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της
Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε το τηλέφωνο
στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης. Αν δεν
υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο της Philips ή σε κάποιο κέντρο
επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips.
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y
bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido
de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta
información importante y consérvela por si
necesitara consultarla en el futuro.
Advertencia
-- Mantenga el aparato seco (fig. 1).
-- Este aparato no debe ser usado por personas
(adultos o niños) con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida, ni por quienes
no tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios, a menos que sean supervisados o
instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con
este aparato.
Precaución
-- No utilice el recortador de precisión cuando
el elemento de corte o el propio recortador
estén dañados o rotos, ya que podrían
ocasionar lesiones.
-- No utilice el aparato en la bañera o en la
ducha (fig. 2).
Cumplimiento de normas
Este aparato Philips cumple todos los estándares
sobre campos electromagnéticos (CEM).
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto
con la basura normal del hogar. Llévelo a un
punto de recogida oficial para su reciclado.
De esta manera ayudará a conservar el medio
ambiente (fig. 3).
-- Las pilas contienen sustancias que pueden
contaminar el medio ambiente. No tire las pilas
con la basura normal del hogar, deposítelas en
un punto de recogida oficial para pilas. Quite
siempre las pilas antes de deshacerse del aparato
y llevarlo a un punto de recogida oficial (fig. 4).
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite
la página Web de Philips en
www.philips.com/support, o póngase en contacto
con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de
su país. Hallará el número de teléfono en el folleto
de la garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención
al Cliente en su país, diríjase a su distribuidor local de
Philips o a un centro de servicio autorizado por Philips.
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi
tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Varoitus
-- Pidä laite kuivana (Kuva 1).
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai
henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla
ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä,
muuten kuin heidän turvallisuudestaan
vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Varoitus
-- Älä käytä tarkkuustrimmeriä, jos teräyksikkö
tai itse laite on viallinen tai rikki, koska laitteen
käyttö saattaa tällöin aiheuttaa vammoja.
-- Älä käytä laitetta kylvyssä tai
pesuhuoneessa (Kuva 2).
Vastaavuus standardien kanssa
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia
kenttiä (EMF) koskevia standardeja.
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen
talousjätteen mukana, vaan toimita ne
valtuutettuun kierrätyspisteeseen.
Näin autat vähentämään ympäristölle
aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 3).
-- Paristot sisältävät aineita, jotka saattavat olla
ympäristölle haitallisia. Älä hävitä paristoja
talousjätteen mukana, vaan toimita ne
valtuutettuun kierrätyspisteeseen.
Poista paristot aina ennen laitteen toimittamista
valtuutettuun keräyspisteeseen (Kuva 4).
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa ilmenee
ongelmia, tutustu Philipsin sivustoon osoitteessa
www.philips.com/support tai kysy neuvoa
Philipsin maakohtaisesta kuluttajapalvelukeskuksesta.
Puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä.
Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta,
ota yhteys Philipsin jälleenmyyjään tai valtuutettuun
Philips-huoltoliikkeeseen.
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans
l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes
avant d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un
usage ultérieur.
Avertissement
-- N’exposez pas l’appareil à l’humidité (fig. 1).
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé
par des personnes (notamment des enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont réduites, ou par des
personnes manquant d’expérience ou de
connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu des
instructions quant à l’utilisation de l’appareil par
une personne responsable de leur sécurité.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas
jouer avec l’appareil.
Attention
-- Afin d’éviter tout accident, n’utilisez pas la
tondeuse de précision si le bloc tondeuse
ou la tondeuse de précision elle-même est
endommagée ou cassée.
-- N’utilisez jamais l’appareil dans le bain ni sous
la douche (fig. 2).
fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in
cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o
formazione per l’uso dell’apparecchio da una
persona responsabile della loro sicurezza.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che
i bambini giochino con l’apparecchio.
Conformité aux normes
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes
relatives aux champs électromagnétiques (CEM).
--
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas
l’appareil avec les ordures ménagères,
mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet,
où il pourra être recyclé. Vous contribuerez
ainsi à la protection de l’environnement (fig. 3).
-- Les piles contiennent des substances qui
peuvent nuire à l’environnement. Ne jetez pas
les piles usées avec les ordures ménagères,
mais déposez-les à un endroit assigné à cet
effet. Retirez toujours les piles avant de mettre
l’appareil au rebut et de le déposer à un
endroit assigné à cet effet (fig. 4).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations
supplémentaires, faire réparer l’appareil ou si vous
rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web
de Philips à l’adresse www.philips.com/support
ou contactez le Service Consommateurs Philips
de votre pays.Vous trouverez le numéro de
téléphone correspondant sur le dépliant de
garantie internationale. S’il n’existe pas de
Service Consommateurs Philips dans votre pays,
renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips
local ou d’un Centre Service Agréé Philips.
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti
in Philips! Per trarre il massimo vantaggio
dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto
su www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete
attentamente queste informazioni importanti e
conservatele per eventuali riferimenti futuri.
Avviso
-- Tenete l’apparecchio lontano dall’acqua (fig. 1).
-- L’apparecchio non è destinato a persone
(inclusi bambini) con capacità mentali,
Attenzione
Non utilizzate il rifinitore di precisione se il
gruppo lame o l’apparecchio stesso sono
danneggiati o rotti, onde evitare il rischio di lesioni.
-- Non utilizzate l’apparecchio nella vasca da
bagno o nella doccia (fig. 2).
Conformità agli standard
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli
standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non
smaltite l’apparecchio tra i rifiuti domestici
ma consegnatelo a un centro di raccolta
ufficiale (fig. 3).
-- Le batterie contengono sostanze
potenzialmente nocive per l’ambiente.
Non smaltite le batterie scariche insieme ai
comuni rifiuti domestici, ma consegnatele a un
apposito centro di raccolta ufficiale. Rimuovete
sempre le batterie prima dello smaltimento
e consegnate l’apparecchio a un centro di
raccolta ufficiale (fig. 4).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni e in caso di problemi,
visitate il sito Web di Philips
www.philips.com/support oppure contattate il
centro assistenza clienti Philips del vostro paese.
Per conoscere il numero di telefono, consultate
l’opuscolo della garanzia internazionale. Se nel
vostro paese non esiste un centro assistenza clienti,
rivolgetevi al vostro rivenditore Philips o a un
centro autorizzato Philips.
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij
Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw
product dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door
voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Bewaar het boekje om het indien nodig later te
kunnen raadplegen.
Waarschuwing
-- Houd het apparaat droog (fig. 1).
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of die gebrek aan
ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht
op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het
apparaat dient te worden gebruikt.
-- Houd toezicht op jonge kinderen om te
voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Let op
Gebruik het apparaat niet wanneer het
knipelement of het apparaat zelf beschadigd of
kapot is, omdat dit tot verwondingen kan leiden.
-- Gebruik het apparaat niet in bad of onder de
douche (fig. 2).
--
Naleving van richtlijnen
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met
betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn
levensduur niet weg met het normale huisvuil,
maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten
recyclen. Op die manier levert u een bijdrage
aan een schonere leefomgeving (fig. 3).
-- Batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen
zijn voor het milieu. Als u de batterijen weggooit,
doe ze dan niet bij het huisvuil, maar lever ze
apart in op een officieel aangewezen inzamelpunt
voor batterijen.Verwijder de batterijen altijd
voordat u het apparaat afdankt en inlevert op
een officieel aangewezen inzamelpunt (fig. 4).
Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als
u een probleem ondervindt, bezoek dan de
ondersteuningspagina op de Philips-website
www.philips.com/support of neem contact op
met het Philips Consumer Care Centre in uw land.
Het telefoonnummer vindt u in het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad. Als er geen Consumer Care
Centre in uw land is, ga dan naar uw plaatselijke
Philips-dealer.
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips!
Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Advarsel
-- Sørg for å holde apparatet tørt (fig. 1).
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk
av personer (inkludert barn) som har
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller personer som ikke har
erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn
eller instruksjoner om bruk av apparatet av en
person som er ansvarlig for sikkerheten.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke
leker med apparatet.
Forsiktig
-- Ikke bruk presisjonstrimmeren når
klippeelementet eller selve presisjonstrimmeren
er skadet eller ødelagt. Det kan føre til skade.
-- Ikke bruk apparatet i badekaret eller i
dusjen (fig. 2).
Overholdelse av standarder
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder
som gjelder elektromagnetiske felt (EMF).
Miljø
-- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall
når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du
til med å ta vare på miljøet (fig. 3).
-- Batterier inneholder stoffer som kan forurense
miljøet. Ikke kast tomme batterier i restavfallet,
men lever dem på et offentlig innsamlingssted
for batterier. Ta alltid ut batteriene før du
kaster og leverer inn apparatet på et offentlig
innsamlingssted (fig. 4).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis
du har et problem med produktet, kan du gå til
webområdet til Philips på
www.philips.com/support. Du kan også ta
kontakt med Philips’ forbrukerstøtte der du bor.
Du finner telefonnummeret i garantiheftet. Hvis det
ikke finnes noen forbrukerstøtte i landet der du
bor, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler
eller et autorisert Philips-servicesenter.
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!
Para tirar todo o partido da assistência fornecida
pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações
importantes antes de utilizar o aparelho e
guarde-o para uma eventual consulta futura.
Aviso
-- Mantenha o aparelho seco (fig. 1).
-- Este aparelho não se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimentos,
salvo se tiverem recebido supervisão ou
instruções sobre o uso do aparelho por
alguém responsável pela sua segurança.
-- As crianças devem ser supervisionadas para
garantir que não brincam com o aparelho.
Cuidado
-- Não utilize o aparador de precisão se o
acessório de corte ou o próprio aparador de
precisão estiver danificado ou partido para
evitar ferimentos.
-- Não utilize o aparelho no banho ou no
duche (fig. 2).
Conformidade com as normas
Este aparelho Philips respeita todas as normas
relacionadas com campos electromagnéticos (CEM).
Meio ambiente
-- Não deite fora o aparelho junto com o lixo
doméstico normal no final da sua vida útil;
entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o
ambiente (fig. 3).
-- As pilhas contêm substâncias que podem poluir
o ambiente. Não coloque as pilhas usadas no
lixo doméstico normal; entregue-as num ponto
de recolha oficial para pilhas. Retire sempre as
pilhas antes de eliminar o aparelho e entregue-o
num ponto de recolha oficial (fig. 4).
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se
tiver algum problema, visite o Web site da Philips
em www.philips.com/support ou contacte
o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu
país. Poderá encontrar o número de telefone no
folheto de garantia mundial. Se não houver um
Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se
ao representante local da Philips ou a um centro
de assistência Philips autorizado.
Português do Brasil
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!
Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido
pela Philips, registre o produto em
www.welcome.philips.com/br.
Importante
Leia atentamente estas informações importantes
antes de usar o aparelho. Guarde-as para consultas
futuras.
Aviso
-- Mantenha o aparelho seco (fig. 1).
-- Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas,
mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca
experiência e conhecimento, a menos que
sejam supervisionadas ou instruídas sobre o
uso do aparelho por uma pessoa responsável
por sua segurança.
-- Crianças devem ser supervisionadas para que
elas não brinquem com o aparelho.
Atenção
-- Não use o aparador de precisão se a unidade
de corte ou o próprio aparador de precisão
estiver danificado(a) ou quebrado(a), pois isso
pode causar ferimentos.
-- Não use o aparelho na banheira ou no
chuveiro (fig. 2).
Conformidade com padrões
Este aparelho Philips está em conformidade
com todos os padrões relativos a campos
eletromagnéticos (EMF).
Meio ambiente
-- Não descarte o aparelho com o lixo
doméstico quando não estiver mais
apresentando bons resultados. Leve-o até um
posto de coleta oficial para que possa ser
reciclado. Com isso, você ajudará a preservar o
meio ambiente (fig. 3).
-- As baterias contêm substâncias que podem
poluir o meio ambiente. Não descarte as pilhas
com o lixo doméstico. Descarte-as em um
posto oficial de coleta de baterias. Sempre
remova as pilhas antes do descarte e de levar o
aparelho para um posto oficial de coleta (fig. 4).
Garantia e assistência técnica
Caso você precise de informações ou assistência
técnica, acesse o site da Philips
www.philips.com.br/suporte ou entre em
contato com a Central de Atendimento ao Cliente
Philips no seu país (o telefone está disponível no
folheto de garantia mundial). Caso não haja uma
Central de Atendimento ao Cliente no seu país,
dirija-se a um revendedor local Philips ou a uma
assistência técnica Philips autorizada.
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips!
För att dra maximal nytta av den support som
Philips erbjuder kan du registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan
du använder apparaten och spara sedan häftet för
framtida bruk.
Varning
-- Se till att apparaten är torr (Bild 1).
-- Apparaten är inte avsedd för användning
av personer (inklusive barn) med olika
funktionshinder, eller av personer som inte har
kunskap om hur apparaten används,
om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en
person som är ansvarig för deras säkerhet.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka
med apparaten.
Varning!
-- Använd inte precisionstrimmern om trimsaxen
eller själva precisionstrimmern är skadad eller
trasig, eftersom det kan orsaka skador.
-- Använd inte apparaten i badet eller
duschen (Bild 2).
Överensstämmelse med standarder
Den här apparaten från Philips uppfyller alla
standarder för elektromagnetiska fält (EMF).
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den
är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid
en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 3).
-- Batterier innehåller ämnen som kan vara skadliga
för miljön. Släng inte batterier i hushållssoporna,
utan lämna in dem vid en återvinningsstation
för batterier. Ta alltid ut batterierna innan du
kasserar apparaten och lämnar in den vid en
återvinningsstation (Bild 4).
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller
har problem med apparaten kan du gå till Philips
webbplats på www.philips.com/support eller
kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Telefonnumret
finns i garantibroschyren. Om det inte finns
någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din
lokala Philips-återförsäljare eller ett av Philips
auktoriserade serviceombud.
Türkçe
atmadan ya da resmi toplama noktasına teslim
etmeden önce pilleri mutlaka çıkarın (Şek. 4).
Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız
veya bir sorunla karşılaşırsanız,
www.philips.com/support adresindeki Philips
web sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan
Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.
Telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti
belgesinde bulabilirsiniz. Ülkenizde bir Müşteri
Destek Merkezi yoksa, yerel Philips bayinize veya
yetkili bir Philips servis merkezine başvurun.
繁體中文
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz;
Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten
faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
簡介
感謝您購買本產品並歡迎加入飛利浦!請於
www.philips.com/welcome 註冊您的產品,
以善用飛利浦提供的支援。
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
重要事項
使用本產品前,請先仔細閱讀此重要資訊,
並保留說明以供日後參考。
Uyarı
-- Cihazı kuru tutun (Şek. 1).
-- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin
nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel,
sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş
veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler
tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları
engellenmelidir.
警示
-- 請保持本產品乾燥。 (圖 1)
-- 基於安全考慮,在缺乏監督及適當指示之
下,本產品不適用於孩童及任何身體、
知覺、或心理功能障礙者,或缺乏使用經
驗及知識者。
-- 請勿讓孩童使用本產品或將本產品當成玩
具。
Dikkat
-- Yaralanmalara yol açabileceği için, kesici ünite
ya da hassas düzeltici hasar görmüş veya
bozulmuşsa hassas düzelticiyi kullanmayın.
-- Cihazı banyo ya da duş yaparken
kullanmayın (Şek. 2).
Standartlara uygunluk
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF)
hakkındaki tüm standartlara uygundur.
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda,  cihazı normal ev
atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri
dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim
edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 3).
-- Piller çevre kirliliğine neden olabilecek
maddeler içermektedir. Boş pilleri normal ev
atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine pilleri,
resmi pil toplama noktalarına teslim edin. Cihazı
警告
-- 萬一修剪組件或精準修整刀損壞或破損,
請勿使用精準修整刀,以免受傷。
-- 請勿在泡澡或淋浴時使用本產品。 (圖 2)
符合標準
本飛利浦產品符合電磁波 (EMF) 所有相關標
準。
環境保護
-- 電器壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一
併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回
收站,此舉能為環保盡一份心力。 (圖 3)
-- 電池內含可能會污染環境的物質,請勿將
電力耗盡的電池與一般家庭廢棄物一併丟
棄,應送至政府指定的電池回收點進行回
收。若要丟棄本產品,也請將電池取出,
再將產品送至政府指定的回收點。 (圖 4)
保固與服務
若您需要相關服務或資訊,或是有任何問題,
請瀏覽飛利浦網站:
www.philips.com/support,或聯絡當地的飛利
浦客戶服務中心,您可以在全球保證書上找到
聯絡電話。若您當地沒有客戶服務中心,
請洽詢當地的飛利浦經銷商或飛利浦授權之服
務中心。
Download PDF

advertising