Philips | HP6419/02 | Philips Satinelle Essential Kompakter Epilierer HP6419/02 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
1
Important Information
HP6419
4203.000.7735.2
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome. For usage and cleaning instructions,
see the illustrations.
General description (Fig. 1)
1 Shaving head
2 Epilating discs
3 Epilating head
4 On/off slide
-- O = off
-- I = on
5 Socket for small plug
6 Small plug
7Adapter
8 Cleaning brush
Important
Read this important information carefully before you use the appliance and
save it for future reference.
Danger
-- Keep the appliance and the adapter dry.
-- Do not use the appliance near or over a washbasin or bath filled with
water (Fig. 2).
-- Do not use the appliance in the bath or in the shower (Fig. 3).
-- If you use the appliance in the bathroom, do not use an extension
cord.  (Fig. 4)
Warning
-- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the
original type in order to avoid a hazard.
-- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision. Keep the
appliance and its mains cord out of the reach of children.​
-- Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes
a hazardous situation.
-- Only use the appliance in combination with the adapter supplied.
Caution
-- This appliance is only intended for removing women’s body hair on
areas below the neck.
-- To prevent damage and injuries, keep the operating appliance away
from clothes, threads, cords, brushes etc.
-- Do not use the appliance on irritated skin or skin with varicose veins,
rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your
doctor first.
-- People with a reduced immune response or people who suffer from
diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult
their doctor first.
-- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use
the epilator.This is absolutely normal and quickly disappears. As you use the
appliance more often, your skin gets used to epilation, skin irritation decreases
and regrowth becomes thinner and softer. If the irritation has not disappeared
within three days, we advise you to consult a doctor.
-- Do not use the epilating head or the shaving head if it is damaged or
broken, as this may cause injury.
-- Use and store the appliance at a temperature between 10°C and 30°C.
-- Noise level: Lc= 76 dB(A).
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations
regarding exposure to electromagnetic fields.
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment.  (Fig. 5)
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support
or read the separate worldwide guarantee leaflet.
2
3
4
5
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den
support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome. Se illustrationerne for instruktioner om
brug og rengøring.
Generel beskrivelse (fig. 1)
1Shaverhoved
2Pincetskiver
3Epilatorhoved
4On/off-skydekontakt
-- O = off
-- I = on
5 Lille strømstik
6 Lille stik
7Adapter
8Rensebørste
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem dem til eventuel senere brug.
Fare
-- Både apparat og adapter skal holdes tørre.
-- Brug ikke apparatet nær eller over en håndvask eller et badekar med
vand (fig. 2).
-- Brug ikke apparatet i badet eller under bruseren (fig. 3).
-- Hvis du bruger apparatet på badeværelset, må du ikke bruge en
forlængerledning.  (fig. 4)
Advarsel
-- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original
adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
-- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op og personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende viden
eller erfaring, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brug af apparatet
på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med
apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn
uden opsyn. Hold apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde.
-- Klip ikke adapteren af for at udskifte den med et andet stik, da dette vil
føre til farlige situationer.
-- Brug kun apparatet sammen med den medfølgende adapter.
Forsigtig
-- Dette apparat er kun beregnet til fjernelse af kvinders kropsbehåring fra
halsen og nedefter.
-- For at undgå skader og uheld skal apparatet altid holdes i sikker afstand
fra tøj, snore, ledninger, børster o.lign., når det er tændt.
-- Brug ikke apparatet på irriteret hud eller områder med åreknuder,
udslæt, knopper, modermærker (med hår) eller sår uden at konsultere
din læge først.
-- Personer med svækket immunforsvar eller personer, der lider af diabetes
mellitus, hæmofili eller nedsat immunforsvar, skal altid konsultere lægen først.
-- Huden bliver måske lidt rød og irriteret de første par gange, epilatoren
anvendes. Dette er helt normalt og vil hurtigt forsvinde. Efterhånden
som huden vænner sig til behandlingen, bliver den mindre irriteret og
hårene, der gror ud igen, vil være blødere og tyndere. Hvis en eventuel
hudirritation ikke er forsvundet efter 3 dage, bør du søge læge.
-- Epilatorhovedet og shaverhovedet må ikke anvendes,
hvis de er beskadigede eller ødelagte, da brugeren kan komme til skade.
-- Apparatet skal opbevares ved temperaturer mellem 10°C og 30°C.
-- Støjniveau: Lc = 76 dB(A).
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og
regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
--
Miljøhensyn
Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald,
når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal
genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.  (fig. 5)
Sikkerhed og support
Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du besøge
www.philips.com/support eller læse i den separate folder
“World-Wide Guarantee”.
2
3
4
-- Verwenden Sie den Epilierkopf und den Scherkopf nicht, wenn sie
beschädigt sind, da dies zu Verletzungen führen kann.
-- Benutzen und verwahren Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen
10 °C und 30 °C.
-- Geräuschpegel: Lc = 76 dB(A)
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
5
DEUTSCH
Umwelt
-- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen
Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.  (Abb. 5)
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die
internationale Garantieschrift.
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie
Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Für Anweisungen
zur Verwendung und Reinigung beziehen Sie sich auf die Illustrationen.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
1Scherkopf
2Epilierpinzetten
3Epilierkopf
4Ein-/Ausschalter
-- O = Aus
-- I = Ein
5 Buchse für Gerätestecker
6Gerätestecker
7Adapter
8 Reinigungsbürste
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Gerät und Adapter dürfen nicht nass werden.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von bzw. über einem mit
Wasser gefüllten Waschbecken oder einer Badewanne (Abb. 2).
-- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Badewanne oder Dusche (Abb. 3).
-- Bei der Nutzung des Geräts im Badezimmer sollten Sie kein
Verlängerungskabel verwenden.  (Abb. 4)
Warnhinweis
-- Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur durch ein
Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung
beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit
dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern
nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. Halten Sie das Gerät und das
Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
-- Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker,
da dies den Benutzer gefährden kann.
-- Benutzen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Adapter.
Achtung
-- Dieses Gerät ist für die Entfernung von weiblichem Körperhaar an
Hautpartien unterhalb des Halses vorgesehen:
-- Halten Sie die eingeschalteten Geräte fern von Kleidung,
Fäden, Kabeln, Bürsten usw., um Verletzungen und Beschädigungen
zu vermeiden.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht auf gereizter Haut, auf Krampfadern,
Pickeln, Ausschlag, Entzündungen, (behaarten) Muttermalen oder
Wunden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren.
-- Gleiches gilt für Patienten mit geschwächter Immunabwehr,
Diabetes, Hämophilie und Immunschwäche.
-- Nach den ersten Anwendungen kann Ihre Haut möglicherweise mit
Rötungen oder Reizungen reagieren. Dies ist völlig normal und sollte
sich bald legen, sobald Sie sich an das Epilieren gewöhnt haben und die
nachwachsenden Haare feiner und weicher werden. Sollte die Hautirritation
nicht innerhalb von 3 Tagen wieder abklingen, konsultieren Sie Ihren Arzt.
2
3
4
5
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.
Για οδηγίες χρήσης και καθαρισμού, ανατρέξτε στις εικόνες.
1
2
3
4
--5
6
7
8
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
Κεφαλή ξυρίσματος
Δίσκοι αποτρίχωσης
Αποτριχωτική κεφαλή
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
O = απενεργοποίηση
Ι = ενεργοποίηση
Υποδοχή για μικρό βύσμα
Μικρό βύσμα
Τροφοδοτικό
Βουρτσάκι καθαρισμού
Σημαντικό
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Διατηρείτε τη συσκευή και τον μετασχηματιστή στεγνά.
-- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω από νιπτήρα ή
μπανιέρα που περιέχει νερό (Εικ. 2).
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην μπανιέρα ή στο ντους (Εικ. 3).
-- Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, μην χρησιμοποιείτε
καλώδιο επέκτασης.  (Εικ. 4)
Προειδοποίηση
-- Εάν το τροφοδοτικό υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί
μόνο με αυθεντικό προς αποφυγή κινδύνου.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση,
με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν
τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με
τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή ή
να εκτελούν διεργασίες συντήρησης χωρίς επίβλεψη. Κρατήστε τη
συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
-- Μην αποσπάτε το τροφοδοτικό για να το αντικαταστήσετε με άλλο
βύσμα, καθώς μπορεί να προκληθεί κίνδυνος.
-- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον μετασχηματιστή που
παρέχεται.
Προσοχή
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται για αποτρίχωση σε περιοχές του
γυναικείου σώματος μόνο κάτω από το λαιμό.
-- Για να αποφύγετε βλάβες και τραυματισμούς, όταν η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία, κρατήστε τη μακριά από ρούχα, νήματα,
κλωστές, βούρτσες κ.λπ.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ερεθισμένο δέρμα ή σε δέρμα με
κιρσούς, εξανθήματα, σπυράκια, σπίλους (με τρίχες) ή πληγές χωρίς
να συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό σας.
-- Άτομα με μειωμένη ανοσοαπόκριση ή άτομα που πάσχουν από
σακχαρώδη διαβήτη, αιμοφιλία ή ανοσοανεπάρκεια θα πρέπει
επίσης να συμβουλεύονται πρώτα το γιατρό τους.
-- Το δέρμα σας μπορεί να κοκκινίσει και να ερεθιστεί λίγο τις πρώτες
φορές που θα χρησιμοποιήσετε την αποτριχωτική μηχανή. Αυτό το
φαινόμενο είναι απολύτως φυσιολογικό και εξαφανίζεται σύντομα.
Με την πιο συχνή χρήση της συσκευής, το δέρμα σας συνηθίζει στην
αποτρίχωση, ο ερεθισμός μειώνεται και οι τρίχες ξαναβγαίνουν πιο
λεπτές και απαλές. Αν ο ερεθισμός δεν εξαφανιστεί μέσα σε τρεις
ημέρες, σας συνιστούμε να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.
-- Μην χρησιμοποιείτε την αποτριχωτική ή την ξυριστική κεφαλή
εάν έχει υποστεί φθορά ή έχει σπάσει, καθώς μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός.
-- Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμοκρασία
μεταξύ 10°C και 30°C.
-- Επίπεδο θορύβου: Lc = 76 dB (Α).
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε
ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο
θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος.  (Εικ. 5)
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.
2
3
4
5
Advertencia
-- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo
original para evitar situaciones de peligro.
-- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas
con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan
los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o
instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan
los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el
aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento
a menos que sean supervisados. Mantenga el aparato y el cable de
alimentación fuera del alcance de los niños.
-- No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría
provocar situaciones de peligro.
-- Utilice el aparato sólo con el adaptador que se suministra.
Precaución
-- Este aparato solo está diseñado para eliminar el vello corporal de las
mujeres, no el facial, en las zonas por debajo del cuello.
-- Cuando el aparato esté funcionando, manténgalo alejado de ropas,
hilos, cables, cepillos, etc., con el fin de evitar accidentes y deterioros.
-- No utilice el aparato sobre piel irritada o venas varicosas, erupciones,
manchas, lunares (con pelos) o heridas sin consultar antes a su médico.
-- Las personas con una reducida respuesta inmunológica o personas
que padezcan diabetes mellitus, hemofilia o inmunodeficiencia también
deben consultar antes a su médico.
-- Las primeras veces que utilice la depiladora la piel puede enrojecerse e
irritarse un poco. Esto es normal y desaparecerá pronto. A medida que
vaya utilizando el aparato más a menudo, la piel se irá a acostumbrando
a la depilación, la irritación disminuirá y el vello que salga de nuevo será
cada vez más fino y suave. Si la irritación no desaparece al cabo de tres
días, le recomendamos que consulte a su médico.
-- No utilice el cabezal depilador ni el cabezal de afeitado si están dañados
o rotos, ya que podría ocasionarle lesiones.
-- Utilice y guarde el aparato a una temperatura entre 10 °C y 30 °C.
-- Nivel de ruido: Lc = 76 dB (A).
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del
hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta
manera ayudará a conservar el medio ambiente.  (fig. 5)
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support
o lea el folleto de garantía mundial independiente.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips.
Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome. Para conocer las instrucciones
de uso y limpieza, consulte las ilustraciones.
1
2
3
4
--5
6
7
8
Descripción general (fig. 1)
Cabezal de afeitado
Discos depiladores
Cabezal depilador
Botón de encendido/apagado
O: apagado
I = encendido
Toma para clavija pequeña
Clavija pequeña
Adaptador de corriente
Cepillo de limpieza
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y
consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.
-----
Peligro
Mantenga el aparato y el adaptador siempre secos.
No utilice el aparato cerca de un lavabo o bañera con agua (fig. 2).
No utilice el aparato en la bañera o en la ducha (fig. 3).
Si utiliza el aparato en el cuarto de baño no use un cable alargador.  (fig. 4)
2
3
4
5
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome. Käyttö- ja puhdistusohjeita on oheisissa kuvissa.
Yleiskuvaus (Kuva 1)
1Ajopää
2Pinsettilevyt
3Epilointipää
4 Käyttökytkin
-- O = ei käytössä
-- I = käytössä
5 Liitäntä pienelle liittimelle
6 Pieni liitin
7Verkkolaite
8Puhdistusharja
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Suojaa laite ja verkkolaite kosteudelta.
-- Älä käytä laitetta vettä täynnä olevan pesualtaan tai kylpyammeen päällä
tai välittömässä läheisyydessä (Kuva 2).
-- Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa (Kuva 3).
-- Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, älä käytä jatkojohtoa.  (Kuva 4)
Varoitus
-- Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle
aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä
leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman
valvontaa. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
-- Älä katkaise verkkolaitteen johtoa ja vaihda siihen toista pistoketta,
koska se aiheuttaa vaaratilanteen.
-- Käytä laitetta vain mukana tulevan verkkolaitteen kanssa.
------
----
Varoitus
Tämä laite on tarkoitettu naisten ihokarvojen poistamiseen kaulan
alapuolisilta alueilta.
Älä pidä käynnissä olevaa laitetta esimerkiksi vaatteiden, lankojen,
johtojen tai harjojen lähellä, ettet loukkaa itseäsi tai aiheuta vahinkoa.
Älä käytä laitetta, jos iho on ärtynyt tai jos ihossa on suonikohjuja,
näppylöitä, luomia (joissa on ihokarvoja) tai haavoja, ennen kuin olet
keskustellut lääkärin kanssa.
Myös henkilöiden, joiden vastustuskyky on alentunut, diabeetikoiden,
verenvuototautia tai immuunikatoa sairastavien on ensin kysyttävä
neuvoa lääkäriltä.
Iho saattaa hieman aristaa tai punoittaa muutaman ensimmäisen
ihokarvojen poistokerran jälkeen. Tämä on aivan normaali ilmiö ja
häviää nopeasti. Kun laitetta käytetään useammin, iho tottuu ihokarvojen
poistoon, ihon ärsytys vähenee ja takaisin kasvavat ihokarvat muuttuvat
pehmeämmiksi ja ohuemmiksi. Jos ihon ärsytys ei häviä kolmessa
vuorokaudessa, ota yhteys lääkäriin.
Älä käytä epilointipäätä tai ajopäätä, jos se on vaurioitunut, koska sen
käyttö saattaa tällöin aiheuttaa vammoja.
Käytä ja säilytä laitetta 10–30 °C:n lämpötilassa.
Käyntiääni: Lc = 76 dB (A)
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja ja säännöksiä.
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.  (Kuva 5)
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
2
3
4
Description générale (fig. 1)
1 Tête de rasage
2 Disques rotatifs
3 Tête d’épilation
4 Bouton marche/arrêt
-- O = arrêt
-- I = marche
5 Prise pour petite fiche
6 Petite fiche
7Adaptateur
8 Brossette de nettoyage
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant d’utiliser l’appareil et
conservez-les pour un usage ultérieur.
Danger
-- Évitez de mouiller l’appareil et l’adaptateur secteur.
-- N’utilisez jamais l’appareil près d’une baignoire ou d’un lavabo rempli
d’eau (fig. 2).
-- N’utilisez jamais l’appareil dans le bain ni sous la douche (fig. 3).
-- Si vous utilisez l’appareil dans la salle de bain, évitez d’y brancher une
rallonge. (fig. 4)
Avertissement
-- Si l’adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé
par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus,
des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
sont réduites ou des personnes manquant d’expérience et de connaissances,
à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu’ils
aient reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’ils
aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés
par des enfants sans surveillance.Tenez l’appareil et le cordon d’alimentation
hors de portée des enfants.
-- N’essayez pas de remplacer la fiche de l’adaptateur afin d’éviter tout accident.
-- Utilisez l’appareil uniquement avec l’adaptateur fourni.
Attention
-- Cet appareil est conçu uniquement pour l’élimination des poils féminins
des zones situées en dessous du cou.
-- Pour prévenir tout dommage ou blessure, évitez de faire fonctionner
l’appareil à proximité de vêtements, fils, câbles, brosses, etc.
-- N’utilisez pas l’appareil sur une peau irritée ou présentant des varices,
rougeurs, boutons, grains de beauté (avec pilosité) ou blessures sans
avoir consulté votre médecin.
-- Les mêmes recommandations s’appliquent aux personnes ayant une
immunité réduite ou souffrant de diabète, d’hémophilie ou d’une
immunodéficience.
-- Lors des premières utilisations, il est possible que la peau rougisse
ou s’irrite légèrement. Il s’agit d’une réaction normale qui disparaîtra
rapidement. La gêne ressentie au début diminuera progressivement
à chaque utilisation. Au fur et à mesure, votre peau s’habituera et la
repousse sera plus fine. Cependant, si l’irritation persiste au-delà de trois
jours, consultez votre médecin.
-- Afin d’éviter tout accident, n’utilisez pas la tête d’épilation ou la tête de
rasage si elles sont endommagées ou cassées.
-- Conservez l’appareil à une température comprise entre 10 °C et 30 °C.
-- Niveau sonore : Lc = 76 dB(A).
5
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les
règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques.
--
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips !
Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur
le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Pour les instructions d’utilisation et de nettoyage, consultez les illustrations.
Environnement
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être
recyclé.Vous contribuerez ainsi à la protection de l’environnement.  (fig. 5)
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant
séparé sur la garantie internationale.
2
3
4
5
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su
www.philips.com/welcome. Per le istruzioni sull’uso e sulla pulizia,
fate riferimento alle illustrazioni.
Descrizione generale (fig. 1)
1 Testina di rasatura
2 Dischi epilatori
3 Testina epilatoria
4 Cursore on/off
-- O = spento
-- I = acceso
5 Presa spinotto
6Spinotto
7Adattatore
8 Spazzolina per la pulizia
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente queste informazioni
importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non bagnate l’apparecchio e l’adattatore.
-- Non utilizzate l’apparecchio in prossimità o al di sopra di lavabi o vasche
da bagno contenenti acqua (fig. 2).
-- Non utilizzate l’apparecchio nella vasca da bagno o nella doccia (fig. 3).
-- Se l’apparecchio viene utilizzato in bagno, non utilizzate una prolunga.  (fig. 4)
Avviso
-- Nel caso in cui l’adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito
esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni
pericolose.
-- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni di
età e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di
esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano
ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l’apparecchio in maniera sicura
e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate che i bambini
giochino con l’apparecchio. La manutenzione e la pulizia non devono essere
eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.Tenete l’apparecchio e il
cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
-- Non tagliate l’adattatore per sostituirlo con un’altra spina onde evitare
situazioni pericolose.
-- Utilizzate l’apparecchio esclusivamente con l’adattatore in dotazione.
Attenzione
-- Questo apparecchio è adatto solo alla rimozione dei peli corporei delle
donne nelle zone al di sotto della nuca.
-- Per evitare danni e ferite, tenete l’apparecchio in funzione lontano da
vestiti, fili, lacci, spazzole ecc...
-- Non utilizzate l’apparecchio sulla pelle irritata o con vene varicose,
irritazioni, brufoli, nei (su cui sono presenti peli) o ferite senza prima
consultare il medico.
-- Le persone con scarse difese immunitarie o che soffrono di diabete
mellito, emofilia o immunodeficienza dovrebbero inoltre consultare
prima un dottore.
-- Le prime volte che usate l’epilatore, la pelle potrebbe arrossarsi o
irritarsi leggermente. Si tratta di un fenomeno del tutto normale
e destinato a scomparire rapidamente, non appena la pelle si sarà
abituata all’epilazione e i peli saranno più sottili e morbidi.
Qualora l’irritazione persista per più di tre giorni, consultate un medico.
-- Per evitare ferite non utilizzate la testina epilatoria oppure la testina di
rasatura se risultano danneggiate o rotte.
-- Utilizzate e conservate l’apparecchio a una temperatura compresa tra
10° C e 30° C.
-- Livello acustico: Lc = 76 dB(A)
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non gettate l’apparecchio tra i
rifiuti domestici quando non viene più utilizzato, ma consegnatelo a un
centro di raccolta ufficiale.  (fig. 5)
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo
www.philips.com/support oppure leggete l’opuscolo della garanzia
internazionale.
2
3
4
5
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op
www.philips.com/welcome. Zie de illustraties voor gebruik en reiniging.
Algemene beschrijving (fig. 1)
1Scheerhoofd
2Epileerschijfjes
3Epileerhoofd
4Aan/uitknop
-- O = uit
-- I = aan
5 Aansluitopening voor kleine stekker
6 Kleine stekker
7Adapter
8Reinigingsborsteltje
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Houd het apparaat en de adapter droog.
-- Gebruik het apparaat niet in de buurt van of boven een wasbak of bad
gevuld met water (fig. 2).
-- Gebruik het apparaat niet in bad of onder de douche (fig. 3).
-- Gebruik geen verlengsnoer als u het apparaat in de badkamer
gebruikt.  (fig. 4)
Waarschuwing
-- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door
een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten,
of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt, en zij de gevaren van het
gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te
worden uitgevoerd. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
-- Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker,
omdat dit een gevaarlijke situatie oplevert.
-- Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de bijgeleverde adapter.
Let op
-- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het verwijderen van lichaamsharen
onder de halslijn bij vrouwen.
-- Houd ingeschakelde apparaten uit de buurt van kleding, draden,
snoeren, borstels enz. om beschadiging of lichamelijk letsel te voorkomen.
-- Gebruik het apparaat niet op een geïrriteerde huid of op een huid met
spataderen, uitslag, puistjes, moedervlekken (met haren) of wondjes,
zonder eerst uw huisarts te raadplegen.
-- Raadpleeg ook eerst uw huisarts wanneer uw weerstand verminderd is
of wanneer u aan suikerziekte, hemofilie of immunodeficiëntie lijdt.
-- Uw huid kan de eerste paar keer dat u dit apparaat gebruikt wat
rood en geïrriteerd zijn. Dit is een volstrekt normaal verschijnsel, dat
snel verdwijnt. Naarmate u het apparaat vaker gebruikt, raakt uw huid
gewend aan het epileren, vermindert de huidirritatie en groeien de
haren dunner en zachter terug. Als de huidirritatie na drie dagen nog
niet is verdwenen, adviseren we u een arts te raadplegen.
-- Gebruik het epileerhoofd of het scheerhoofd niet als deze beschadigd of
defect zijn, omdat dit verwondingen kan veroorzaken.
-- Gebruik en bewaar het apparaat bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C.
-- Geluidsniveau: Lc = 76 dB(A).
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften
met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert
u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.  (fig. 5)
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan
www.philips.com/support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
2
3
4
5
---
Bruk og oppbevar apparatet ved en temperatur på mellom 10 °C og 30 °C.
Støynivå: Lc = 76 dB(A).
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for
eksponering for elektromagnetiske felt.
Miljø
-- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger.
Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
miljøet.  (fig. 5)
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
2
3
4
5
NORSK
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten
som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/
welcome. Se illustrasjonene for instruksjoner om bruk og rengjøring.
Generell beskrivelse (fig. 1)
1Skjærehode
2Epileringsskiver
3Epileringshode
4Av/på-bryter
-- O = av
-- I = på
5 Uttak for liten kontakt
6 Liten kontakt
7Adapter
8Rengjøringsbørste
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på
den for senere referanse.
-------
--------
--
Fare
Sørg for å holde både apparatet og adapteren tørre.
Ikke bruk apparatet i nærheten av eller over en kum eller et badekar fylt med
vann (fig. 2).
Ikke bruk apparatet i badekaret eller i dusjen (fig. 3).
Hvis du bruker apparatet på badet, må du ikke bruke en skjøteledning.  (fig. 4)
Advarsel
Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original
type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer som har nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av
apparatet på en sikker måte og forstår risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Oppbevar
apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.
Ikke skjær av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel, da kan det oppstå
en farlig situasjon.
Apparatet skal bare brukes sammen med adapteren som følger med.
Forsiktig
Dette apparatet skal kun brukes til å fjerne kvinnens kroppshår på områder under
halsen.
Hold apparatet unna klær, tråder, ledninger, børster osv når det er påslått for å
unngå skader.
Ikke bruk apparatet på irritert hud eller hud med åreknuter, utslett, kviser, føflekker
(med hår) eller sår uten å rådføre deg med legen din først.
Personer med nedsatt immunforsvar eller personer som lider av diabetes mellitus,
blødersykdom eller immunsvikt, skal også rådføre seg med legen først.
Huden kan bli litt rød og irritert de første gangene du bruker epilatoren. Dette
er helt normalt og forsvinner raskt. Etter hvert som du bruker apparatet, venner
huden seg til epileringen, irritasjonen avtar,
og etterveksten blir tynnere og mykere. Hvis irritasjonen ikke blir borte innen tre
dager, anbefaler vi at du kontakter lege.
Ikke bruk epileringshodet eller skjærehodet hvis det er skadet eller ødelagt. Det
kan føre til skade.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido
da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome. Para instruções de utilização e limpeza,
consulte as ilustrações.
Descrição geral (fig. 1)
1 Cabeça de corte
2 Discos de depilação
3 Cabeça de depilação
4 Botão ligar/desligar
-- O = desligado
-- I = ligado
5 Tomada para ficha pequena
6 Ficha pequena
7Transformador
8 Escova de limpeza
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
-- Mantenha o aparelho e o transformador secos.
-- Não utilize o aparelho próximo de ou sobre um lavatório ou banheira
com água (fig. 2).
-- Não utilize o aparelho no banho ou no duche (fig. 3).
-- Se utilizar o aparelho na casa de banho, não utilize uma extensão.  (fig. 4)
Aviso
-- Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça
de origem para evitar situações de perigo.
-- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a
8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas
ou tenham recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e se
tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem
brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem
ser efectuadas por crianças sem supervisão. Mantenha o aparelho e o seu
cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
-- Não corte o transformador para o substituir por outra ficha, pois isto
representa uma situação de perigo.
-- Utilize este aparelho apenas em combinação com o transformador fornecido.
Cuidado
-- Este aparelho destina-se exclusivamente à remoção de pêlos femininos
em zonas abaixo da linha do pescoço.
-- Para evitar danos e lesões, afaste o aparelho em funcionamento de
roupa, linhas, fios, cabos, escovas, etc.
-- Não utilize o aparelho na pele irritada ou com varizes, eczemas, manchas,
sinais (com pêlos) ou feridas sem consultar primeiro o seu médico.
---
----
As pessoas com um sistema imunológico sensível ou que sofram de diabetes,
hemofilia ou imunodeficiência devem consultar primeiro o seu médico.
A pele pode ficar ligeiramente avermelhada e irritada nas primeiras
utilizações da depiladora. Isto é absolutamente normal e desaparece
depressa. À medida que for utilizando o aparelho com maior frequência,
a pele habitua-se à depilação, a irritação diminui e os pêlos crescem
mais finos e macios. Se a irritação não desaparecer nos três dias
seguintes, é aconselhável consultar um médico.
Não utilize as cabeças de depilação e de corte se estas estiverem
danificadas ou partidas, uma vez que podem provocar ferimentos.
Utilize e guarde o aparelho a uma temperatura entre 10 °C e 30 °C.
Nível de ruído: Lc=76 dB(A).
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
relativos à exposição a campos electromagnéticos.
Meio ambiente
-- No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos
domésticos normais; entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente.  (fig. 5)
Elektromagnetiska fält (EMF)
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support
ou leia o folheto da garantia mundial em separado.
2
3
4
Försiktighet
-- Den här apparaten endast avsedd för borttagning av kvinnors oönskade
hårväxt på områden nedanför halsen.
-- Undvik personskador och skador på apparaten genom att hålla den
borta från kläder, trådar, sladdar, borstar och liknande när den är igång.
-- Använd inte apparaten på hud som är irriterad, har åderbråck eller är
finnig, eller på leverfläckar (med hår) eller skadad hud utan att först tala
med din läkare.
-- Personer med nedsatt immunförsvar och personer med diabetes,
blödarsjuka eller immunbrist ska också först tala med läkare.
-- Din hud kan bli lite röd och irriterad de första gångerna du använder
epilatorn. Det är helt normalt och går snabbt över. Allt eftersom du
använder epilatorn vänjer huden sig, hudirritationen minskar och
återväxten blir tunnare och mjukare. Om irritationen inte går över på
tre dagar rekommenderar vi dig att uppsöka läkare.
-- Använd inte epileringshuvudet eller rakhuvudet om det är skadat eller
trasigt eftersom det kan medföra personskador.
-- Använd och förvara apparaten vid en temperatur på mellan 10 °C och 30 °C.
-- Ljudnivå: Lc = 76 dB(A).
5
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön.  (Bild 5)
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
SVENSKA
2
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på
www.philips.com/welcome. Se bilderna för instruktioner rörande
användning och rengöring.
Allmän beskrivning (Bild 1)
1Rakhuvud
2Epileringsskivor
3Epileringshuvud
4På/av-knapp
-- O = av
-- I = på
5 Anslutning för liten kontakt
6 Liten kontakt
7Adapter
8 Rengöringsborste
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten
och spara sedan häftet för framtida bruk.
Fara
-- Utsätt inte apparaten och adaptern för väta.
-- Använd inte apparaten nära eller över ett handfat eller badkar fyllt med
vatten (Bild 2).
-- Använd inte apparaten i badet eller duschen (Bild 3).
-- Om du använder apparaten i badrummet bör du inte använda en
förlängningssladd.  (Bild 4)
Varning
-- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en av originaltyp för
att farliga situationer inte ska uppstå.
-- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med olika
funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om apparaten såvida
det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur apparaten används
på ett säkert sätt och de eventuella medförda riskerna. Barn får inte leka med
apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan överinseende
av en vuxen. Håll apparaten och dess nätsladd utom räckhåll för barn.
-- Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom det
medför en risk.
-- Apparaten får endast användas tillsammans med den medföljande adaptern.
3
4
5
TÜRKÇE
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
Kullanım ve temizleme talimatları için şekillere bakın.
1
2
3
4
--5
6
7
8
Genel açıklamalar (Şek. 1)
Tıraş başlığı
Epilasyon diskleri
Epilasyon başlığı
Açma/kapama sürgüsü
O = kapalı
I = açık
Küçük fiş için soket
Küçük fiş
Adaptör
Temizleme fırçası
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte
başvurmak üzere saklayın.
-----
Tehlike
Cihazı ve adaptörü kuru olarak saklayın.
Cihazı su dolu banyo küveti yakınında ya da içinde kullanmayın (Şek. 2).
Cihazı banyo ya da duş yaparken kullanmayın (Şek. 3).
Eğer cihazı banyoda kullanacaksanız, uzatma kablosu
kullanmayın.  (Şek. 4)
Uyarı
-- Adaptör hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için mutlaka bir başka orijinal
adaptör ile değiştirildiğinden emin olun.
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya cihazın güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere
sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı herhangi bir
gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve elektrik
kablosunu çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun.
-- Adaptörü kesip başka bir fişle değiştirmeyin, aksi takdirde cihazı
kullanmak tehlikeli hale gelir.
-- Cihazı sadece cihazla beraber verilen adaptör ile kullanın.
------
----
Dikkat
Bu cihaz sadece boyun bölgesinden aşağıdaki vücut tüylerinin alınması
için tasarlanmıştır.
Cihazın hasara ve yaralanmaya yol açmaması için cihaz çalışır
durumdayken kıyafet, iplik, kablo, fırça vb. nesnelerden uzak tutulmalıdır.
Cihazı doktorunuza danışmadan tahriş olmuş veya varis, döküntü, sivilce,
ben (tüylü) veya yara olan ciltte kullanmayın.
Düşük bağışıklık tepkisi veya şeker hastalığı, hemofili veya bağışıklık
yetmezliği olan kişiler de kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır.
Cihazı ilk birkaç kullanışınızda cildiniz kızarabilir ve tahriş olabilir. Bu çok
normal bir durumdur ve zaman içinde hızla azalacaktır. Cihazı daha sık
kullandıkça cildiniz epilasyona alışkanlık kazanacak, tahriş azalacak ve yeni
çıkan tüyler daha ince ve yumuşak olacaktır. Cildinizdeki tahriş üç gün
içerisinde geçmediyse bir doktora başvurmanızı öneririz.
Yaralanmaya yol açabileceği için hasarlı veya bozuksa epilasyon başlığını
veya tıraş başlığını kullanmayın.
Cihazı 10°C - 30°C arasındaki sıcaklıklarda kullanın ve saklayın.
Gürültü düzeyi: Lc = 76 dB(A).
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm
standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.  (Şek. 5)
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
2
3
4
5
繁體中文
簡介
恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦!請於
www.philips.com/welcome 註冊您的產品,
以善用飛利浦提供的支援。 如需使用與清潔說明,請參閱圖示。
1
2
3
4
--5
6
7
8
一般說明 (圖 1)
刮毛刀頭
除毛夾輪
除毛刀頭
開/關 (On/Off) 滑動開關
O=關
I=開
小插頭插座
小插頭
轉換器
清潔刷
重要事項
使用本產品前,請先仔細閱讀此重要資訊,並保留說明以供日後參考。
-----
危險
本產品及電源轉換器請保持乾燥。
請勿在裝滿水的洗臉盆、浴缸附近或上方使用本產品。 (圖 2)
請勿在泡澡或淋浴時使用本產品。 (圖 3)
若您在浴室使用本產品,請勿使用延長線。  (圖 4)
警示
-- 如果轉換器損壞,請務必使用原型號的轉換器進行更換,
以免發生危險。
-- 本產品可供 8 歲以上兒童、身體官能或心智能力退化者,
或是經驗與使用知識缺乏者使用,但需要有人在旁監督或適當指
示如何安全使用本產品,並瞭解可能遭受的危險。請勿讓兒童把
玩本產品。若無人在旁監督,不得讓兒童清潔與維護本產品。
請勿讓兒童接觸產品與電源線。
-- 不可切斷轉換器而以其他的插頭取代,否則會造成危險。
-- 僅使用此產品本身隨附的電源轉換器。
警告
-- 本產品僅供女性清除頸部以下的身體毛髮之用。
-- 為避免造成損壞與傷害,請將運作中的產品遠離衣服、絲線、
電線、毛刷等。
-- 請勿將本產品用於具有以下症狀的皮膚:過敏發炎、靜脈曲張、
出疹、起斑、長痣 (毛痣),或未諮詢醫師即將本產品用於傷口處。
-- 有免疫不良反應,或是患有糖尿病、血友病或免疫不全的患者,
在使用本產品前,應先諮詢醫師。
-- 前幾次使用美體刀時,您的皮膚可能會出現稍微紅腫及感覺疼
痛。這是正常現象,而且紅腫與刺痛感很快就會消失。隨著您除
毛的頻率更加頻繁,皮膚將會逐漸適應,刺痛感也會逐漸減輕,
而再生的毛髮也會變得更細軟。若刺痛感沒有在三天之內消失,
我們建議您向醫師諮詢。
-- 請勿使用損壞或破損的除毛刀頭或刮毛刀頭,
以免造成傷害。
-- 請在溫度介於 10°C 到 30°C 之間的環境中使用及收納本產
品。
-- 噪音等級:Lc = 76 dB(A)。
電磁波 (EMF)
本飛利浦產品符合所有電磁波暴露的相關適用標準和法規。
環境保護
-- 本產品使用壽命結束時,請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。
請將本產品送至政府指定的回收站,此舉能為環保盡一份心
力。  (圖 5)
保固與支援
如果您需要資訊或支援,請造訪:www.philips.com/support,
或另行參閱全球保證書。
2
3
4
5
Download PDF

advertising