Philips | HP6420/00 | Philips Satinelle Essential Kompakter Epilierer HP6420/00 Bedienungsanleitung

1
2
>75% recycled paper
www.philips.com
4203.000.7420.6
3
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
General Description (Fig.1)
1 Opti-start cap with massage (HP6421/20, HP6422 only)
2 Trimming comb (HP6423/00 only)
3 Shaving head (HP6421/03, HP6423, BRE201 only)
4 Sensitive area cap (HP6421/00, HP6421/30, BRE201, BRE200 only)
5 Epilating discs
6 Epilating head
7 On/off slide
-- O = off
-- I = normal speed*
-- II = high speed
8 Socket for small plug
9 Small plug
10Adapter
11 Cleaning brush
12 Pouch (HP6423/00, HP6422 only)
* HP6419 has only speed I
Important safety information
Read this important information carefully before you use the appliance and
its accessories and save it for future reference. The accessories supplied
may vary for different products.
Danger
-- Keep the appliance and the supply unit dry
(Fig. 2).
Warning
-- Only use the detachable supply unit
(SSW-2600xx) provided with the appliance.
-- The supply unit contains a transformer. Do not
cut off the supply unit to replace it with another
plug, as this causes a hazardous situation.
-- This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by children
without supervision.
-- Always check the appliance before you use
it. Do not use the appliance if it is damaged,
as this may cause injury. Always replace a
damaged part with one of the original type.
Caution
-- This appliance is not washable. Never
immerse the appliance in water and do not
rinse it under the tap (Fig. 2).
-- The appliance is only intended for removing or
trimming women’s body hair on areas below
the neck. Do not use it for any other purpose.
-- For hygienic reasons, the appliance should
only be used by one person.
-- Do not use the appliance on irritated skin
or skin with varicose veins, rashes, spots,
moles (with hairs), sores or wounds without
consulting your doctor first. People with a
reduced immune response or people who
suffer from diabetes mellitus, haemophilia or
immunodeficiency should also consult their
doctor first.
-- Your skin may become a little red and
irritated the first few times you use the
appliance. This phenomenon is absolutely
normal and quickly disappears. As you use
the appliance more often, your skin gets
used to it and skin irritation decreases. If the
irritation has not disappeared within three
days, we advise you to consult a doctor.
-- To prevent damage and injuries, keep
the operating appliance (with or without
attachment) away from scalp hair, eyebrows,
eyelashes, clothes etc.
-- Do not exfoliate immediately after epilation,
as this may intensify possible skin irritation
caused by epilation.
-- Do not use bath or shower oils when you epilate
wet skin, as this may cause serious skin irritation.
-- Use and store the appliance at a temperature
between 5°C and 35°C.
-- Never use compressed air, scouring pads,
abrasive cleaning agents or aggressive liquids
to clean the appliance.
-- Do not use the supply unit in or near wall
sockets that contain an electric air freshener to
prevent irreparable damage to the supply unit.
Electromagnetic fields (EMF)
-- This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
General
-- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
-- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less
than 24 volts.
Recycling
-- This symbol means that this product shall not be disposed of with
normal household waste (2012/19/EU) (Fig. 3).
-- Follow your country‘s rules for the separate collection of electrical
and electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
Warranty and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support
or read the international warranty leaflet.
Warranty restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the international warranty
because they are subject to wear.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den
support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/
welcome.
Generel beskrivelse (fig.1)
1 Opti-start hætte med massage (kun HP6421/20, HP6422)
2 Trimmerkam (kun HP6423/00)
3 Barberingshoved (kun HP6421/03, HP6423, BRE201)
4
Hætte til følsomme områder (kun HP6421/00, HP6421/30, BRE201, BRE200)
5Pincetskiver
6Epilatorhoved
7On/off-skydekontakt
-- O = off
-- I = normal hastighed*
-- II = høj hastighed
8 Lille strømstik
9 Lille stik
10Adapter
11Rensebørste
12 Etui (kun HP6423/00, HP6422)
* HP6419 kun har hastighed I
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet
og tilbehøret tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.
Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.
Fare
-- Hold apparatet og forsyningsenheden tørt
(fig. 2).
Advarsel
-- Brug kun den aftagelige forsyningsenhed
(SSW-2600xx), der fulgte med apparatet.
-- Strømforsyningsenheden indeholder en
transformator. Klip ikke strømforsyningsenheden
af og udskift den med et andet stik, da dette vil
føre til farlige situationer.
-- Dette apparat må bruges af børn fra 8 år
og opefter og personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug af apparatet
og forstår de medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke foretages af børn
uden opsyn.
-- Kontroller altid apparatet, inden du
anvender det. Anvend ikke apparatet, hvis
det er beskadiget, da dette kan forårsage
personskade. Udskift altid en beskadiget del
med en tilsvarende original type.
Forsigtig
-- Dette apparat er ikke vaskbart. Apparatet må
aldrig lægges ned i vand eller skylles under
vandhanen (fig. 2).
-- Apparatet er kun tiltænkt barbering eller
trimning af kvinders kropshår på områder under
halsen. Brug ikke apparatet til andre formål.
-- Af hygiejniske grunde bør apparatet kun
anvendes af en og samme person.
-- Brug ikke apparatet på irriteret hud eller
områder med åreknuder, udslæt, knopper,
modermærker (med hår) eller sår uden at
konsultere din læge først. Personer med
svækket immunforsvar eller personer, der
lider af diabetes mellitus, hæmofili eller
nedsat immunforsvar, skal altid konsultere
lægen først.
-- Din hud kan blive en smule rød og irriteret
de første par gange, du bruger apparatet.
Dette er helt normalt og forsvinder hurtigt.
Når du begynder at bruge apparatet jævnligt,
vænner huden sig til det, og irritationen
mindskes. Hvis en eventuel hudirritation
ikke er forsvundet efter tre dage, bør du
konsultere din læge.
-- For at undgå skader og uheld apparatet
(med og uden tilbehør) altid holdes i sikker
afstand fra hovedhår, øjenbryn, øjenvipper,
tøj og lignende, når det er tændt.
-- Undgå at eksfoliere umiddelbart efter
epilering, da det kan forstærke eventuelle
hudirritationer forårsaget af epilatoren.
-- Brug ikke badeolier, når du epilerer våd hud,
da dette kan forårsage alvorlig hudirritation.
-- Apparatet skal anvendes og opbevares ved
temperaturer mellem 5° C og 35° C.
-- Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe
rengøringsmidler til rengøring af apparatet.
-- Brug ikke strømforsyningsenheden i
eller i nærheden af stikkontakter, som
indeholder en elektrisk luftfrisker, for at
forhindre uoprettelig beskadigelse af
strømforsyningsenheden.
Elektromagnetiske felter (EMF)
-- Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Generelt
-- Apparatet kan tilsluttes netspændinger mellem 100 og 240 V.
-- Strømforsyningsenheden omformer 100-240 Volt til en lav
sikkerhedsspænding under 24 Volt.
Genanvendelse
-- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU) (fig. 3).
-- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/
support eller læse i folderen om international garanti.
Gældende forbehold i reklamationsretten
Skærhoveder er ikke omfattet af den internationale garanti, da de udsættes
for slitage.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
1 Opti-Start-Aufsatz mit Massageroller (nur HP6421/20, HP6422)
2 Kammaufsatz (nur HP6423/00)
3 Scherkopf (nur HP6421/03, HP6423, BRE201)
4Kappe für empfindliche Hautpartien (nur HP6421/00, HP6421/30,
BRE201, BRE200)
5Epilierpinzetten
6Epilierkopf
7Ein-/Ausschalter
-- O = Aus
-- I = normale Geschwindigkeit*
-- II = Hohe Geschwindigkeit
8 Buchse für Gerätestecker
9Gerätestecker
10Ladegerät
11Reinigungsbürste
12 Tasche (nur HP6423/00, HP6422)
* HP6419 hat nur Geschwindigkeitsstufe I
Wichtige Sicherheitsinformationen
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts und des
Zubehörs aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung
auf. Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren.
Gefahr
-- Halten Sie das Gerät und das Netzteil stets
trocken (Abb. 2).
Warnhinweis
-- Benutzen Sie ausschließlich das abnehmbare
Netzteil (SSW-2600xx), das mit dem Gerät
mitgeliefert wurde.
-- Das Netzteil enthält einen Transformator.
Schneiden Sie das Netzteil keinesfalls auf, um
einen anderen Stecker anzubringen, weil dies
eine gefährliche Situation verursachen könnte.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren
und Personen mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet
werden, wenn sie bei der Verwendung
beaufsichtigt werden oder Anleitung zum
sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht
mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege
des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
-- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch.
Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie
das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Ersetzen
Sie ein beschädigtes Teil nur durch Originalteile.
Achtung
-- Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Tauchen
Sie es nicht in Wasser, und halten Sie es nicht
unter den Wasserhahn (Abb. 2).
-- Das Gerät ist für das Entfernen oder Trimmen
von weiblichem Körperhaar an Hautpartien
unterhalb des Halses vorgesehen: Benutzen
Sie es nicht für andere Zwecke.
-- Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät
nur von einer Person verwendet werden.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht auf gereizter
Haut, auf Krampfadern, Pickeln, Ausschlag,
Entzündungen, (behaarten) Muttermalen
oder Wunden, ohne vorher einen Arzt zu
konsultieren. Gleiches gilt für Patienten mit
geschwächter Immunabwehr, Diabetes,
Hämophilie und Immunschwäche.
-- Nach den ersten paar Mal der Verwendung
des Geräts ist Ihre Haut möglicherweise etwas
gerötet und gereizt. Dies ist völlig normal,
und die Symptome halten nur kurze Zeit an.
Wenn Sie das Gerät öfter benutzen, gewöhnt
sich Ihre Haut an die Behandlung und die
Hautreizung nimmt ab. Sollte die Reizung
nicht innerhalb von drei Tagen abgeklungen
sein, sollten Sie einen Arzt konsultieren.
-- Halten Sie das eingeschaltete Gerät (mit oder
ohne Aufsatz) fern von Kopfhaar, Wimpern
und Augenbrauen sowie von Kleidung usw.,
um Verletzungen und Beschädigungen zu
vermeiden.
-- Führen Sie nicht sofort nach der Epilation
ein Peeling durch, da dies mögliche
Hautirritationen durch die Haarentfernung
verstärken könnte.
-- Verwenden Sie keine Bade- oder Duschöle,
wenn Sie nass epilieren, da dies zu starken
Hautreizungen führen kann.
-- Benutzen und verwahren Sie das Gerät bei
Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C.
-- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine
Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel
oder aggressive Flüssigkeiten.
-- Verwenden Sie das Netzteil nicht in oder in
der Nähe von Wandsteckdosen, die einen
elektrischen Lufterfrischer enthalten, um
irreparable Schäden am Netzteil zu vermeiden.
Elektromagnetische Felder
-- Dieses Philips-Gerät erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften
zur Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.
Allgemeines
-- Der Netzteil ist für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt geeignet.
-- Das Netzteil wandelt Netzspannungen von 100 bis 240 Volt in eine
sichere Betriebsspannung von unter 24 Volt um.
Recycling
-- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU) (Abb. 3).
1Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen
abgegeben werden.
2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung
vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der
menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können
durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3
Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden
Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1
genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und
Rücknahmestellen in Deutschland: https://www.stiftung-ear.de/
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale
Garantieschrift.
Garantieeinschränkungen
Schneideeinheiten unterliegen nicht den Bestimmungen der internationalen
Garantie, da sie einem normalen Verschleiß ausgesetzt sind.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips
Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el
producto en www.philips.com/welcome.
Descripción general (Fig. 1)
1 Adaptador Opti-start con masaje (solo HP6421/20, HP6422)
2 Peine-guía (solo HP6423/00)
3 Cabezal de afeitado (solo HP6421/03, HP6423, BRE201)
4Adaptador para zonas sensibles (solo HP6421/00, HP6421/30, BRE201,
BRE200)
5 Discos depiladores
6 Cabezal depilador
7 Botón de encendido/apagado
-- O: apagado
-- I = velocidad normal*
-- II = velocidad alta
8 Toma para clavija pequeña
9 Clavija pequeña
10 Adaptador de corriente
11 Cepillo de limpieza
12 Funda (solo HP6423/00, HP6422)
* HP6419 solo tiene velocidad I
Información de seguridad importante
Antes de utilizar el aparato y sus accesorios, lea atentamente esta información
importante y consérvela por si necesitara consultarla en un futuro. Los
accesorios suministrados pueden variar según los diferentes productos.
Peligro
-- Mantenga el aparato y la unidad de
alimentación secos (Fig. 2).
Advertencia
-- Utilice únicamente la unidad de alimentación
extraíble (SSW-2600xx) suministrada con el
aparato.
-- La fuente de alimentación contiene un
transformador. No corte la fuente de
alimentación para sustituirla por otra clavija,
ya que podría provocar situaciones de peligro.
-- Este aparato puede ser usado por niños a
partir de ocho años y por personas con su
capacidad física, psíquica o sensorial reducida
y por quienes no tengan los conocimientos
y la experiencia necesarios, si han sido
supervisados o instruidos acerca del uso del
aparato de forma segura y siempre que sepan
los riesgos que conlleva su uso. No permita
que los niños jueguen con el aparato. Los
niños no deben limpiar el aparato ni realizar
tareas de mantenimiento sin supervisión.
-- Compruebe siempre el aparato antes de
utilizarlo. No utilice el aparato si está dañado,
ya que podría ocasionar lesiones. Sustituya
las piezas dañadas por repuestos originales.
Precaución
-- Este aparato no es lavable. No lo sumerja nunca
en agua ni lo enjuague bajo el grifo (Fig. 2).
-- Este aparato solo está diseñado eliminar o
recortar el vello corporal de las mujeres, en
las zonas por debajo del cuello. No lo utilice
con ninguna otra finalidad,
-- Por razones de higiene, el aparato debería
ser usado únicamente por una persona.
-- No utilice el aparato sobre piel irritada o venas
varicosas, erupciones, manchas, lunares (con
pelos) o heridas sin consultar antes a su médico.
Las personas con una reducida respuesta
inmunológica o personas que padezcan
diabetes mellitus, hemofilia o inmunodeficiencia
también deben consultar antes a su médico.
-- La piel puede enrojecerse e irritarse
ligeramente las primeras veces que utilice
aparato. Este fenómeno es absolutamente
normal y desaparece rápidamente. Con
el uso continuado del aparato, la piel se
acostumbra y la irritación se reduce. Si la
irritación no desaparece en tres días, le
aconsejamos que consulte a un médico.
-- Cuando los aparatos estén en
funcionamiento (con o sin accesorios),
manténgalos alejados del pelo de la cabeza,
las pestañas, las cejas, la ropa y demás con
el fin de evitar accidentes y lesiones.
-- No haga la exfoliación inmediatamente después
de depilar, ya que esto podría intensificar la
irritación de la piel provocada por la depilación.
-- No utilice aceites de baño o ducha cuando
se depile con la piel húmeda, ya que esto
podría causar irritaciones de piel graves.
-- Utilice y guarde el aparato a una temperatura
de entre 5 °C y 35 °C.
-- No utilice nunca aire comprimido, estropajos,
agentes de limpieza abrasivos ni líquidos
agresivo para limpiar el aparato.
-- No utilice la fuente de alimentación cerca o
en tomas de corriente en las que esté o haya
estado enchufado un ambientador eléctrico
para evitar daños irreparables.
Campos electromagnéticos (CEM)
-- Este Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre
exposición a campos electromagnéticos.
General
-- Este aparato es adecuado para voltajes de red de 100 a 240 voltios.
-- La fuente de alimentación transforma la corriente de 100 - 240 voltios
en un bajo voltaje de seguridad inferior a 24 voltios.
Reciclaje
-- Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la
basura normal del hogar (2012/19/UE) (Fig. 3).
-- Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos
eléctricos y electrónicos. El desechado correcto ayuda a evitar
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support
o lea el folleto de garantía internacional.
Restricciones de la garantía
Las unidades de corte no están cubiertas por los términos de la garantía
internacional debido a que están sujetas a desgaste.
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l‘univers Philips !
Pour profiter pleinement de l‘assistance offerte par Philips, enregistrez votre
produit à l‘adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Description générale (Fig. 1)
1 Accessoire massage douceur (HP6421/20, HP6422 uniquement)
2 Sabot (HP6423/00 uniquement)
3 Tête de rasage (HP6421/03, HP6423, BRE201 uniquement)
4Adaptateur spécial zones sensibles (HP6421/00, HP6421/30, BRE201,
BRE200 uniquement)
5 Disques rotatifs
6 Tête d’épilation
7 Bouton marche/arrêt
-- O = arrêt
-- I = vitesse normale*
-- II = vitesse rapide
8 Prise pour petite fiche
9 Petite fiche
10Adaptateur
11 Brosse nettoyante
12 Étui (HP6423/00, HP6422 uniquement)
* HP6419 est doté d‘une seule vitesse (vitesse I)
Informations de sécurité importantes
Lisez attentivement ces informations importantes avant d‘utiliser l‘appareil
et ses accessoires et conservez-les pour un usage ultérieur. Les accessoires
fournis peuvent varier selon les différents produits.
Danger
-- Gardez l‘appareil et le bloc d‘alimentation au
sec (Fig. 2).
Avertissement
-- Utilisez uniquement le bloc d’alimentation
amovible (SSW-2600xx) fourni avec l‘appareil.
-- Le bloc d’alimentation contient un
transformateur. N’essayez pas de remplacer
le bloc d’alimentation par une autre fiche afin
d’éviter tout accident.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont
les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes
manquant d‘expérience et de connaissances,
à condition que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou qu‘ils aient reçu
des instructions quant à l‘utilisation sécurisée
de l‘appareil et qu‘ils aient pris connaissance
des dangers encourus. Les enfants ne doivent
pas jouer avec l‘appareil. Le nettoyage et
l‘entretien ne doivent pas être effectués par
des enfants sans surveillance.
-- Vérifiez toujours l‘appareil avant utilisation. Afin
d‘éviter tout accident, n‘utilisez pas l‘appareil s‘il
est endommagé. Remplacez toujours une pièce
endommagée par une pièce du même type.
Attention
-- Cet appareil n‘est pas lavable à l‘eau. Ne plongez jamais l‘appareil dans l‘eau et
ne le rincez pas sous l‘eau (Fig. 2).
-- L‘appareil est conçu uniquement pour le
rasage ou la coupe des poils féminins des
zones situées en dessous du cou. Ne l‘utilisez
jamais à d‘autres fins.
-- Pour des raisons d‘hygiène, l‘appareil doit
être utilisé par une seule personne.
-- N‘utilisez pas l‘appareil sur une peau irritée
ou présentant des varices, rougeurs, boutons,
grains de beauté (avec pilosité) ou blessures
sans avoir consulté votre médecin. Les
mêmes recommandations s‘appliquent aux
personnes ayant une immunité réduite ou
souffrant de diabète, d‘hémophilie ou d‘une
immunodéficience.
-- Lors des premières utilisations, il est possible
que la peau rougisse ou s‘irrite légèrement.
Ce phénomène est absolument normal et
disparaît rapidement. La gêne ressentie au
début et l‘irritation de la peau diminueront
progressivement à chaque utilisation.
Cependant, si l‘irritation persiste au-delà de
trois jours, consultez votre médecin.
-- Pour prévenir tout dommage ou blessure, évitez
de faire fonctionner l‘appareil (avec ou sans
accessoire) près de vos cheveux, de vos sourcils
et cils, ainsi qu‘à proximité de vêtements, etc.
-- N‘effectuez pas d‘exfoliation immédiatement
après l‘épilation, car cela peut intensifier
l‘irritation de la peau causée par l‘épilation.
-- N‘utilisez pas d‘huiles de bain ou de douche
en cas d‘épilation sur peau humide, car cela
pourrait entraîner une irritation de la peau.
-- Conservez l‘appareil à une température
comprise entre 5 °C et 35 °C.
-- N‘utilisez jamais d‘air comprimé, de tampons
à récurer, de produits abrasifs ou de
détergents agressifs pour nettoyer l‘appareil.
-- N’utilisez pas le bloc d’alimentation dans ou
à proximité de prises murales qui contiennent
un assainisseur d’air électrique, afin d’éviter
que le bloc d’alimentation ne subisse des
dommages irréversibles.
Champs électromagnétiques (CEM)
-- Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements
applicables relatifs à l‘exposition aux champs électromagnétiques.
Informations d‘ordre général
-- L‘appareil est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
-- Le bloc d’alimentation transforme la tension de 100-240 V en une
tension de sécurité de moins de 24 V.
Recyclage
-- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets
ménagers (2012/19/EU) (Fig. 3).
-- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte
séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut
appropriée des piles permet de protéger l‘environnement et la santé.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d‘une assistance ou d‘informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant sur la
garantie internationale.
Limites de la garantie
En raison de l‘usure normale du bloc tondeuse, ce dernier n‘est pas couvert
par la garantie internationale.
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l‘acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall‘assistenza fornita da Philips, registrate il vostro prodotto sul
sito www.philips.com/welcome.
Descrizione generale (Fig. 1)
1 Testina per prime epilazioni con massaggio (solo HP6421/20, HP6422)
2 Pettine regola altezza (solo HP6423/00)
3 Testina di rasatura (solo HP6421/03, HP6423, BRE201)
4Testina per le zone sensibili (solo HP6421/00, HP6421/30, BRE201, BRE200)
5 Dischi epilatori
6 Testina epilatoria
7 Cursore on/off
-- O = spento
-- I = velocità normale*
-- II = velocità massima
8 Presa spinotto
9Spinotto
10Adattatore
11 Spazzola per la pulizia
12 Astuccio (solo HP6423/00, HP6422)
* HP6419 ha solo la velocità I
Informazioni di sicurezza importanti
Prima di utilizzare l‘apparecchio e i relativi accessori, leggete attentamente
queste informazioni importanti e conservatele per eventuali riferimenti
futuri. Gli accessori forniti potrebbero variare a seconda del prodotto.
Pericolo
-- Tenete l‘apparecchio e l‘unità di
alimentazione asciutti (fig. 2).
Avvertenza
-- Utilizzate esclusivamente l‘unità di
alimentazione rimovibile (SSW-2600xx)
fornita con l‘apparecchio.
-- L‘unità di alimentazione contiene un
trasformatore. Non tagliate l‘unità di
alimentazione per sostituirla con un‘altra
spina onde evitare situazioni pericolose.
-- Questo apparecchio può essere usato
da bambini a partire da 8 anni di età e
da persone con capacità mentali, fisiche
o sensoriali ridotte, prive di esperienza o
conoscenze adatte a condizione che tali
persone abbiano ricevuto assistenza o
formazione per utilizzare l‘apparecchio in
maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso. Evitate che i bambini
giochino con l‘apparecchio. La manutenzione
e la pulizia non devono essere eseguite da
bambini se non in presenza di un adulto.
-- Controllate sempre l‘apparecchio prima di
utilizzarlo. Per evitare il rischio di lesioni,
non utilizzate l‘apparecchio nel caso in cui
sia danneggiato. Sostituite sempre le parti
danneggiate con ricambi originali.
Attenzione
-- L‘apparecchio non può essere lavato. Non immergetelo mai in acqua né
sciacquatelo con acqua corrente (fig. 2).
-- L‘apparecchio è adatto solo alla rimozione
o alla rifinitura dei peli corporei delle
donne nelle zone al di sotto della nuca.
Non utilizzatelo per scopi diversi.
-- Per motivi igienici, l‘apparecchio deve essere
usato da una sola persona.
-- Non utilizzate l‘apparecchio sulla pelle irritata
o con vene varicose, irritazioni, brufoli, nei
(su cui sono presenti peli) o ferite senza
prima consultare il medico. Le persone con
scarse difese immunitarie o che soffrono di
diabete mellito, emofilia o immunodeficienza
dovrebbero inoltre consultare prima un medico.
-- La pelle si potrebbe leggermente arrossare e
irritare le prime volte che si usa l‘apparecchio.
Questo fenomeno è assolutamente normale
e scompare rapidamente. Man mano che si
utilizza l‘apparecchio più frequentemente,
la pelle si abitua e l‘irritazione diminuisce.
Se l‘irritazione non scompare entro tre giorni,
consultate un medico.
-- Al fine di evitare danni e lesioni, tenete
l‘apparecchio in funzione (con o senza
accessori) lontano da capelli, ciglia,
sopracciglia, vestiti, ecc.
-- Non esfoliare subito dopo l‘epilazione poiché
questo potrebbe intensificare un‘eventuale
irritazione cutanea dovuta all‘epilazione.
-- Non usate oli da bagno o doccia durante
l‘epilazione su pelle bagnata per evitare gravi
irritazioni alla pelle.
-- Utilizzate e riponete l‘apparecchio a una
temperatura compresa tra 5 e 35 °C.
-- Non usate mai aria compressa, pagliette,
detergenti abrasivi o liquidi aggressivi per
pulire l‘apparecchio.
-- Per evitare danni irreparabili, non usate
l‘unità di alimentazione in o vicino a prese a
muro che contengono o hanno contenuto un
deodorante elettrico per ambienti.
Campi elettromagnetici (EMF)
-- Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
relativi all‘esposizione ai campi elettromagnetici.
Indicazioni generali
-- L‘apparecchio funziona con tensioni comprese fra 100 e 240 V.
-- L‘unità di alimentazione consente di trasformare la tensione a 100-240 volt
in una tensione più bassa e sicura inferiore a 24 volt.
Riciclaggio
-- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i
normali rifiuti domestici (2012/19/UE) (fig. 3).
-- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto
vecchio a un rivenditore:
1Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto
simile al rivenditore.
2Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti
con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza)
ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici
ed elettronici superiore ai 400 m2.
-- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata
dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un
corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per
l‘ambiente e per la salute.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all‘indirizzo www.philips.com/
support oppure leggete l‘opuscolo della garanzia internazionale.
Limitazioni della garanzia
I blocchi lame non sono coperti dai termini della garanzia internazionale
perché soggetti a usura.
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product
op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van
de door Philips geboden ondersteuning.
Algemene beschrijving (fig. 1)
1 Opti-start-kap met massage (alleen HP6421/20, HP6422)
2 Trimkam (alleen HP6423/00)
3 Scheerhoofd (alleen HP6421/03, HP6423, BRE201)
4Opzetstuk voor gevoelige zones (alleen HP6421/00, HP6421/30,
BRE201, BRE200)
5Epileerschijfjes
6Epileerhoofd
7Aan-uitknop
-- O = uit
-- I = normale snelheid*
-- II = hoge snelheid
8 Aansluiting voor kleine stekker
9 Kleine stekker
10Adapter
11Schoonmaakborsteltje
12 Etui (alleen HP6423/00, HP6422)
* HP6419 beschikt alleen over snelheid I
Belangrijke veiligheidsinformatie
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat
en de accessoires gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig
later te kunnen raadplegen. De meegeleverde accessoires kunnen per
product verschillen.
Gevaar
-- Houd het apparaat en de voedingsunit droog
(Fig. 2).
Waarschuwing
-- Gebruik alleen de afneembare voedingsunit
(SSW-2600xx) die met het apparaat is
meegeleverd.
-- De voedingsunit bevat een transformator.
Knip de voedingsunit niet af om deze te
vervangen door een andere stekker. Dit leidt
tot een gevaarlijke situatie.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en
kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies
hebben gekregen voor veilig gebruik van het
apparaat en mits zij begrijpen welke gevaren het
gebruik met zich mee kan brengen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen
mogen het apparaat niet reinigen en geen
gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht.
-- Controleer het apparaat altijd voordat u het
gebruikt. Gebruik het apparaat niet als het
beschadigd is, aangezien dit verwondingen
kan veroorzaken. Vervang een beschadigd
onderdeel altijd door een onderdeel van het
oorspronkelijke type.
Let op
-- Dit apparaat is niet afwasbaar. Dompel het
apparaat nooit in water en spoel het niet af
onder de kraan (Fig. 2).
-- Het apparaat is alleen bedoeld voor het
verwijderen of trimmen van lichaamsharen
onder de halslijn bij vrouwen. Gebruik het
niet voor andere doeleinden.
-- Om hygiënische redenen dient het apparaat
slechts door één persoon te worden gebruikt.
-- Gebruik het apparaat niet op een geïrriteerde
huid of op een huid met spataderen, uitslag,
puistjes, moedervlekken (met haren) of wondjes,
zonder eerst uw huisarts te raadplegen.
Raadpleeg ook eerst uw huisarts wanneer uw
weerstand verminderd is of wanneer u aan
suikerziekte, hemofilie of immunodeficiëntie lijdt.
-- Uw huid kan de eerste keren nadat u het
apparaat hebt gebruikt wat rood en geïrriteerd
zijn. Dit is een volstrekt normaal verschijnsel,
dat snel verdwijnt. Als u het apparaat eenmaal
een aantal keren hebt gebruikt, raakt uw huid
eraan gewend en verdwijnt de huidirritatie.
Raadpleeg uw huisarts als de irritatie na drie
dagen niet is verdwenen.
-- Voorkom lichamelijk letsel of beschadiging:
houd het ingeschakelde apparaat (met of
zonder hulpstuk) uit de buurt van hoofdhaar,
wenkbrauwen, wimpers, kleding, enzovoort.
-- Ga onmiddellijk na het epileren niet scrubben,
omdat dit de huidirritatie die mogelijk is
ontstaan door het epileren, kan verhevigen.
-- Gebruik geen bad- of douche-olie als u op
een natte huid epileert, want dit kan ernstige
huidirritaties veroorzaken.
-- Gebruik en bewaar het apparaat bij een
temperatuur tussen 5°C en 35°C.
-- Gebruik geen perslucht, schurende
schoonmaakmiddelen of agressieve
vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.
-- Gebruik de voedingsunit niet in of in de buurt
van stopcontacten waar een elektrische
luchtverfrisser in zit. Dit kan de voedingsunit
onherstelbaar beschadigen.
Elektromagnetische velden (EMV)
-- Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften
met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Algemeen
-- Het apparaat is geschikt voor een netspanning tussen 100 en 240 volt.
-- De voedingsunit zet 100-240 volt om in een veilige laagspanning van
minder dan 24 volt.
Recyclen
-- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone
huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU) (Fig. 3).
-- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling
van elektrische en elektronische producten. Als u oude producten
correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
Garantie en ondersteuning
Hebt u informatie of ondersteuning nodig, ga dan naar www.philips.com/
support of lees de internationale garantieverklaring.
Garantiebeperkingen
Knipelementen vallen niet onder de voorwaarden van de internationale
garantie, omdat deze onderhevig zijn aan slijtage..
NORSK
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Registrer produktet på
www.philips.com/welcome for å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr.
Generell beskrivelse (fig. 1)
1 Opti-start-deksel med melding (kun HP6421/20, HP6422)
2 Stussekam (kun HP6423/00)
3 Barberhode (kun HP6421/03, HP6423, BRE201)
4Deksel for sensitivt område (kun HP6421/00, HP6421/30, BRE201, BRE200)
5Epileringsskiver
6Epileringshode
7Av/på-bryter
-- O = av
-- I = normal hastighet*
-- II = høy hastighet
8 Uttak for liten kontakt
9 Liten kontakt
10Adapter
11Rengjøringsbørste
12 Lomme (kun HP6423/00, HP6422)
*HP6419 har kun hastighet I
Viktig sikkerhetsinformasjon
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet og tilbehøret,
og ta vare på den for senere referanse. Tilbehøret som følger med,
kan variere for de ulike produktene.
Fare
-- Hold apparatet og forsyningsenheten tørre
(Fig. 2).
Advarsel
-- Bruk bare den avtakbare forsyningsenheten
(SSW-2600xx) som følger med apparatet.
-- Strømadapteren inneholder en omformer.
Ikke skjær av strømadapteren for å erstatte
den med en annen kontakt. Da kan det
oppstå en farlig situasjon.
-- Dette apparatet kan brukes av barn over
8 år og av personer med nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller
kunnskap, hvis de får instruksjoner om sikker
bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker
bruk, og hvis de er klar over risikoen. Ikke la
barn leke med apparatet. Ikke la barn rengjøre
eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
-- Sjekk alltid apparatet før du bruker det. Ikke
bruk apparatet hvis det er skadet, da dette
kan føre til personskade. Bytt alltid ut en
ødelagt del med tilsvarende originaldel.
Forsiktig
-- Dette apparatet kan ikke vaskes. Apparatet
må aldri senkes ned i vann eller skylles under
springen (Fig. 2).
-- Apparatet skal kun brukes til å fjerne eller
stusse kvinners kroppshår på områder nedenfor
nakken. Ikke bruk det til noe annet formål.
-- Apparatet bør bare brukes av én person av
hygieniske årsaker.
-- Ikke bruk apparatet på irritert hud eller hud
med åreknuter, utslett, kviser, føflekker (med
hår) eller sår uten å rådføre deg med legen
din først. Personer med nedsatt immunforsvar
eller personer som lider av diabetes mellitus,
blødersykdom eller immunsvikt, skal også
rådføre seg med legen først.
-- Huden kan bli litt rød og irritert de første
gangene du bruker apparatet. Denne
reaksjonen er helt normal og forsvinner raskt.
Når du har brukt apparatet noen ganger, blir
huden vant til det, og irritasjonen reduseres.
Hvis huden fremdeles er irritert etter tre
dager, bør du rådføre deg med en lege.
-- Hold apparater (med eller uten tilbehør)
unna hodehår, øyebryn, øyevipper, klær,
tråder, ledninger, børster o.l. når de er påslått,
slik at det ikke oppstår skader.
-- Unngå peeling like etter epilering, da dette
kan forsterke en eventuell hudirritasjon
forårsaket av epileringen.
-- Ikke bruk bade- eller dusjoljer når du epilerer
våt hud, da dette kan forårsake alvorlig
irritasjon på huden.
-- Bruk og oppbevar apparatet ved en
temperatur på mellom 5 °C og 35 °C.
-- Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler
eller væsker som bensin eller aceton for å
rengjøre apparatet.
-- For å unngå skader som ikke kan repareres,
skal du ikke bruke strømadapteren i eller
i nærheten av vegguttak som inneholder
elektriske luftfriskere.
Elektromagnetiske felt (EMF)
-- Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
for eksponering for elektromagnetiske felt.
Generelt
-- Apparatet kan brukes med nettspenninger fra 100 til 240 volt.
-- Strømadapteren omformer 100–240 V til en sikker lavspenning på
under 24 V.
Resirkulering
-- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig
husholdningsavfall (2012/19/EU) (Fig. 3).
-- Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av
elektriske og elektroniske produkter. Riktig avfallshåndtering bidrar til å
forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
Garanti og støtte
Besøk www.philips.com/support eller se det internasjonale garantiheftet
for mer informasjon eller hjelp.
Garanti restriksjoner
Kutteenhetene er slitedeler, og dekkes derfor ikke av vilkårene i den
internasjonale garantien.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi – ja tervetuloa Philips-käyttäjien joukkoon!
Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä
tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Yleiskuvaus (kuva 1)
1 Opti-start-suojus ja hierontaosa (vain malleissa HP6421/20, HP6422)
2 Ohjauskampa (vain mallissa HP6423/00)
3 Ajopää (vain malleissa HP6421/03, HP6423, BRE201)
4Herkkien ihoalueiden suojus (vain malleissa HP6421/00, HP6421/30,
BRE201, BRE200)
5Pinsettilevyt
6Epilointipää
7Virtakytkin
-- O = ei käytössä
-- I = normaali nopeus*
-- II = suuri nopeus
8 Liitäntä pienelle liittimelle
9 Pieni liitin
10Verkkolaite
11Puhdistusharja
12 Pussi (vain malleissa HP6423/00, HP6422)
*mallissa HP6419 on vain I-nopeusasetus
Tärkeitä turvallisuustietoja
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ja sen lisäosien
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
Toimitukseen sisältyvät lisäosat voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
Vaara
-- Pidä laite ja virtalähde kuivana (kuva 2).
Varoitus
-- Käytä vain laitteen mukana toimitettua
irrotettavaa virtalähdettä (SSW-2600xx).
-- Virtalähteessä on jännitemuuntaja. Älä
katkaise virtalähteen johtoa ja vaihda siihen
toista pistoketta, koska tämä aiheuttaa
vaaratilanteen.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai
henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla
ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä,
jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön
edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät
laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei
pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
-- Tarkista laite aina ennen kuin käytät sitä. Älä
käytä laitetta, jos se on vaurioitunut, koska
sen käyttö saattaa tällöin aiheuttaa vammoja.
Vaihda vahingoittuneen osan tilalle aina
alkuperäisen tyyppinen osa.
Varoitus
-- Tätä laitetta ei voi pestä. Älä koskaan upota
sitä veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla
(kuva 2).
-- Tämä laite on tarkoitettu naisten ihokarvojen
poistamiseen tai siistimiseen kaulan alapuolisilta
alueilta. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
-- Hygieniasyistä laitetta suositellaan vain
yhden henkilön käyttöön.
-- Älä käytä laitetta, jos iho on ärtynyt tai jos
ihossa on suonikohjuja, näppylöitä, luomia
(joissa on ihokarvoja) tai haavoja, ennen
kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.
Myös henkilöiden, joiden vastustuskyky on
alentunut, diabeetikoiden, verenvuototautia
tai immuunikatoa sairastavien on ensin
kysyttävä neuvoa lääkäriltä.
-- Iho saattaa hieman aristaa tai punoittaa
ensimmäisillä käyttökerroilla. Tämä on aivan
normaali ilmiö ja häviää nopeasti. Kun laitetta
useammin, ihosi tottuu siihen ja sen ärsytys
vähenee. Jos ihon ärsytys ei häviä kolmessa
vuorokaudessa, ota yhteys lääkäriin.
-- Älä pidä käynnissä olevaa laitetta (lisäosa
kiinnitettynä tai irrotettuna) esimerkiksi
hiusten, silmäripsien, kulmakarvojen ja
vaatteiden lähellä, ettet loukkaa itseäsi tai
aiheuta vahinkoa.
-- Älä suorita kuorintaa heti epiloinnin jälkeen,
koska se voi lisätä epiloinnin aiheuttamaa
mahdollista ihoärsytystä.
-- Älä käytä kylpy- tai suihkuöljyjä, kun epiloit
kosteissa tiloissa. Iho voi muuten ärtyä.
-- Käytä ja säilytä laitetta 5–35 °C:n lämpötilassa.
-- Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia tai
syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä
laitteen puhdistamiseen.
-- Älä käytä virtalähdettä sellaisissa
pistorasioissa tai sellaisten pistorasioiden
lähellä, joissa on sähköisiä ilmanraikastimia,
sillä virtalähde voi vahingoittua pysyvästi.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
-- Tämä laite (Philips) vastaa kaikkia sähkömagneettisille kentille (EMF)
altistumista koskevia standardeja ja säännöksiä.
Yleistä
-- Laite soveltuu 100–240 voltin verkkojännitteelle.
-- Virtalähde muuttaa 100–240 voltin jännitteen turvalliseksi alle 24 voltin
jännitteeksi.
Kierrätys
-- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU) (kuva 3).
-- Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä ja
hävittämistä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue kansainvälinen takuulehtinen.
Takuun rajoitukset
Kansainvälinen takuu ei koske teriä, koska ne kuluvat käytössä.
SVENSKA
Introduktion
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Få ut mesta möjliga
av den support Philips erbjuder genom att registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.
Allmän beskrivning (bild 1)
1 Opti-start-kåpa med massage (endast HP6421/20, HP6422)
2 Trimkam (endast HP6423/00)
3 Rakhuvud (endast HP6421/03, HP6423, BRE201)
4 Precisionshuv (endast HP6421/00, HP6421/30, BRE201, BRE200)
5Epileringsskivor
6Epileringshuvud
7På/av-knapp
-- O = av
-- I = normal hastighet*
-- II = hög hastighet
8 Anslutning för liten kontakt
9 Liten kontakt
10Adapter
11Rengöringsborste
12 Fodral (endast HP6423/00, HP6422)
* HP6419 har endast hastighet I
Viktig säkerhetsinformation
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten
och dess tillbehör. Spara det här häftet för framtida bruk. Olika tillbehör kan
medfölja olika modeller.
Fara
-- Utsätt inte apparaten och nätadaptern för
väta (Bild 2).
Varning
-- Använd endast den löstagbara nätadaptern
(SSW-2600xx) som medföljer apparaten.
-- Nätadaptern innehåller en transformator.
Modifiera inte strömförsörjningsenheten med
någon annan typ av kontakt, eftersom det
kan medföra risker.
-- Den här apparaten kan användas av barn
från 8 år och uppåt och av personer med
olika funktionshinder, eller som inte har
kunskap om hur apparaten används, så
länge de övervakas och får anvisningar om
säker användning och förstår vilka risker som
föreligger. Barn ska inte leka med apparaten.
Rengöring och underhåll ska inte utföras av
barn utan övervakning.
-- Kontrollera alltid aparaten innan du använder
den. Använd inte apparaten om den är
skadad eftersom det kan medföra risk för
personskador. Skadade delar ska alltid bytas
ut mot originaldelar.
Varning!
-- Den här apparaten är inte tvättbar. Sänk
aldrig ned apparaten i vatten och skölj den
inte under kranen (Bild 2).
-- Apparaten är endast avsedd för borttagning
eller trimning av oönskad hårväxt hos kvinnor
på områden nedanför halsen. Använd den
inte för andra ändamål.
-- Av hygieniska skäl bör apparaten endast
användas av en person.
-- Använd inte apparaten på hud som är
irriterad, har åderbråck eller är finnig, på
leverfläckar (med hår) eller på skadad hud
utan att först tala med din läkare. Personer
med nedsatt immunförsvar och personer
med diabetes, blödarsjuka eller immunbrist
ska också först tala med läkare.
-- Din hud kan rodna och bli irriterad de första
gångerna du använder apparaten. Detta är
helt normalt och besvären försvinner snabbt.
När du har använt apparaten några gånger
vänjer sig huden och hudirritationen minskar.
Om irritationen inte försvinner inom tre dygn
bör du kontakta en läkare.
-- Undvik skador genom att hålla apparaten
(med eller utan tillbehör) borta från hår,
ögonbryn, ögonfransar, kläder etc.
-- Exfoliera inte huden direkt efter epileringen,
eftersom det kan förvärra en eventuell
hudirritation som orsakats av epileringen.
-- Använd inte bad- eller duscholjor när du
epilerar våt hud, eftersom det kan orsaka
allvarlig hudirritation.
-- Använd och förvara apparaten vid
temperaturer mellan 5 °C och 35 °C.
-- Använd aldrig tryckluft, skursvampar,
slipande rengöringsmedel eller frätande
vätskor för att rengöra enheten.
-- Använd inte strömförsörjningsenheten i
eller i närheten av vägguttag där det finns
en elektrisk luftrenare eftersom detta kan
ge upphov till permanenta skador på
strömförsörjningsenheten.
Elektromagnetiska fält (EMF)
-- Den här Philips-apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och
regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Allmänt
-- Apparaten är avsedd för nätspänningar på 100–240 volt.
-- Strömförsörjningsenheten omvandlar 100–240 volt till en säker låg
spänning på under 24 volt.
Återvinning
-- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland
hushållssoporna (2012/19/EU) (Bild 3).
-- Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska och elektroniska
produkter. En korrekt hantering bidrar till att förhindra negativ påverkan
på miljö och hälsa.
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du besöka www.philips.com/
support eller läsa den internationella garantibroschyren.
Garantibegränsningar
Klippenheterna omfattas inte av de internationella garantivillkoren eftersom
de utsätts för slitage.
Download PDF

advertising