Philips | HP6521/30 | Philips SatinSoft Epilierer HP6522/01 Important Information Manual

Register your product and get support at
1
www.philips.com/welcome
2
3
HP6522, HP6521
English
Introduction
4
5
6
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To fully benefit from the support that Philips
offers, register your product at www.philips.com/
welcome.
Important
Read this important information carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
7
----
---
----
--
--
-4203.000.7038.2
Danger
Keep the adapter dry.  (Fig. 1)
Warning
If the adapter is damaged, always have it replaced
with one of the original type in order to avoid a
hazard.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
Do not cut off the adapter to replace it with another
plug, as this causes a hazardous situation.
Caution
This appliance is only intended for removing
women’s body hair on areas below the neck.
To prevent damage and injuries, keep the operating
appliance (with or without attachment) away from
clothes, threads, cords, brushes etc.
Do not use the appliance and exfoliation brush on
irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots,
moles (with hairs) or wounds without consulting
your doctor first. People with a reduced immune
response or people who suffer from diabetes
mellitus, haemophilia or immunodeficiency should
also consult their doctor first.
Your skin may become a little red and irritated the
first few times you use the epilator. This is normal
and quickly disappears. As you use the appliance
more often, your skin gets used to epilation, skin
irritation decreases and regrowth becomes thinner
and softer. If the irritation has not disappeared within
three days, we advise you to consult a doctor.
Do not use the epilating head, the shaving head, the
attachments, the trimming comb or the exfoliation
brush if they are damaged or broken, as this may
cause injury.
Do not clean the appliance with water that is hotter
than shower temperature (max. 40°C).
-----
Charge, use and store the appliance at a temperature
between 10°C and 30°C.
Make sure the socket is live when you charge the
appliance.
Do not use bath or shower oils when you epilate
wet skin, as this may cause serious skin irritation.
Noise level: Lc= 76 dB(A).
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.
General
---
This symbol means that this appliance is suitable for
use in a bath or shower and for cleaning under a
running tap (Fig. 2).
This appliance is waterproof and can be used in the
bath or shower. For safety reasons, it can therefore
only be used cordlessly. The appliance does not work
when it is connected to the mains.
Environment
--
--
Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing
this, you help to preserve the environment (Fig. 3).
The built-in rechargeable battery contains substances
that may pollute the environment. Always remove
the battery before you discard and hand in the
appliance at an official collection point. Dispose
of the battery at an official collection point for
batteries. If you have trouble removing the battery,
you can also take the appliance to a Philips service
centre.  (Fig. 4)
Removing the rechargeable battery
1Disconnect the appliance from the mains and let it
operate until the battery is completely empty.
2Remove the epilating head and open the appliance
with a screwdriver (Fig. 5).
3Insert the screwdriver into the small slot in
the printed circuit board (1). Turn around the
screwdriver until the connection between the
printed board and battery breaks off (2) (Fig. 6).
4Pry the battery out of the appliance with the
screwdriver.  (Fig. 7)
Caution: Be careful, the battery strips are sharp.
Do not attempt to replace the rechargeable battery.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.
philips.com/support or read the separate worldwide
guarantee leaflet.
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at
få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du
registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere
brug.
----
---
----
--
Fare
Hold adapteren tør.  (fig. 1)
Advarsel
Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes
med en original adapter af samme type for at undgå
en farlig situation.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske
og mentale evner, nedsat følesans eller manglende
erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt
eller instrueret i apparatets anvendelse af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for
at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
Klip ikke adapteren af for at udskifte den med et
andet stik, da dette vil føre til farlige situationer.
Forsigtig
Dette apparat er kun beregnet til fjernelse af
kvinders kropsbehåring fra halsen og nedefter.
For at undgå skader og uheld skal apparatet (med
og uden tilbehør) altid holdes i sikker afstand fra tøj,
snore, ledninger, børster o.lign., når det er tændt.
Brug ikke apparatet og eksfolieringsbørsten på
irriteret hud eller hud med åreknuder, udslæt,
knopper, modermærker (med hår) eller sår uden
at konsultere din læge. Personer med svækket
immunforsvar eller personer, der lider af diabetes,
hæmofili eller nedsat immunforsvar, skal altid først
konsultere lægen.
Huden bliver måske lidt rød og irriteret de første par
gange, epilatoren anvendes. Dette er helt normalt og
vil hurtigt forsvinde. Efterhånden som huden vænner
sig til behandlingen, bliver den mindre irriteret, og
hårene, der gror ud igen, vil være blødere og tyndere.
Hvis en eventuel hudirritation ikke er forsvundet
efter 3 dage, bør du søge læge.
--
------
Brug ikke epilatorhovedet, shaverhovedet, tilbehøret,
trimmekammen eller eksfolieringsbørsten, hvis de
er beskadigede eller i stykker, da det kan forårsage
personskade.
Apparatet må ikke rengøres med vand, der er
varmere end almindelig brusebadstemperatur (maks.
40°C).
Brug, oplad og opbevar altid apparatet ved en
temperatur mellem 10°C og 30°C.
Kontroller, at der er strøm i stikkontakten, når du
oplader apparatet.
Brug ikke badeolier, når du epilerer våd hud, da dette
kan forårsage alvorlig hudirritation.
Støjniveau: Lc = 76 dB(A).
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Generelt
---
Dette symbol betyder, at apparatet kan bruges i
badet eller rengøres under vandhanen (fig. 2).
Dette apparat er vandtæt og kan bruges i badet eller
under bruseren. Af sikkerhedsmæssige årsager kan
derfor kun bruges uden ledning. Apparatet fungerer
ikke, når det er tilsluttet en stikkontakt.
Miljøhensyn
--
--
Apparatet må ikke smides ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal
genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 3).
Det indbyggede genopladelige batteri indeholder
substanser, der kan forurene miljøet. Fjern altid
batteriet, før du kasserer apparatet og afleverer
det på en genbrugsstation. Aflever batteriet på et
officielt indsamlingssted for brugte batterier. Kan
du ikke få batteriet ud, kan du aflevere apparatet til
Philips.  (fig. 4)
Forsigtig: Pas på: Strimlerne på batteriet er skarpe.
Forsøg ikke at udskifte det genopladelige batteri.
Sikkerhed og support
Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du besøge
www.philips.com/support eller læse i den separate folder
“World-Wide Guarantee”.
2Fjern epilatorhovedet, og åbn apparatet med en
skruetrækker (fig. 5).
3Sæt skruetrækkeren ind i den lille åbning i
printpladen (1). Drej skruetrækkeren, indtil
forbindelsen mellem printpladen og batteriet
knækkes over (2) (fig. 6).
4Lirk batteriet ud af apparatet med
skruetrækkeren.  (fig. 7)
--
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips
vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter
www.philips.com/welcome registrieren.
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren
Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
----
---
Udtagning af det genopladelige batteri
1Tag apparatet ud af stikkontakten, og lad det køre,
indtil batteriet er helt tomt.
--
---
--
Gefahr
Halten Sie den Adapter trocken.  (Abb. 1)
Warnhinweis
Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf
er nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht
werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche
Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn
eine angemessene Aufsicht oder ausführliche
Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine
verantwortliche Person sichergestellt ist.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät
spielen.
Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen
anderen Stecker, da dies den Benutzer gefährden
kann.
Achtung
Dieses Gerät ist für die Entfernung von weiblichem
Körperhaar an Hautpartien unterhalb des Halses
vorgesehen:
Halten Sie das eingeschaltete Gerät (mit oder
ohne Aufsatz) fern von Kleidung, Fäden, Kabeln,
Bürsten usw., um Verletzungen und Beschädigungen
zu vermeiden.
Benutzen Sie das Gerät und die Peeling-Bürste nicht
bei Hautreizungen, Krampfadern, Ausschlag, Pickeln,
(behaarten) Muttermalen oder Wunden, ohne
vorher einen Arzt zu konsultieren. Gleiches gilt für
Patienten mit geschwächter Immunabwehr, Diabetes,
Hämophilie und Immuninsuffizienz.
------
Nach den ersten Anwendungen kann Ihre Haut
möglicherweise mit Rötungen oder Reizungen
reagieren. Dies ist völlig normal und sollte sich bald
legen, sobald Sie sich an das Epilieren gewöhnt
haben und die nachwachsenden Haare feiner und
weicher werden. Klingt die Hautirritation innerhalb
von 3 Tagen nicht wieder ab, sollten Sie Ihren Arzt
konsultieren.
Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie
keinen beschädigten Epilierkopf, Scherkopf, keine
beschädigten Aufsätze, keinen beschädigten Kamm
und keine beschädigte Peeling-Bürste verwenden.
Bei der Reinigung des Geräts darf das Wasser nicht
wärmer als normales Duschwasser (max. 40 °C) sein.
Laden, benutzen und verwahren Sie das Gerät bei
Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C.
Prüfen Sie vor dem Aufladen des Geräts, ob die
Steckdose kontinuierlich Strom führt.
Verwenden Sie keine Bade- oder Duschöle, wenn
Sie nass epilieren, da dies zu starken Hautreizungen
führen kann.
Geräuschpegel: Lc = 76 dB(A)
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Allgemeines
--
--
Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Gerät für den
Gebrauch in einer Badewanne oder Dusche und
für die Reinigung unter fließendem Wasser geeignet
ist (Abb. 2).
Dieses Gerät ist wasserdicht und kann im Bad
oder unter der Dusche verwendet werden. Aus
Sicherheitsgründe kann es nur kabellos verwendet
werden. Das Gerät funktioniert nicht, wenn es mit
der Stromversorgung verbunden ist.
Umwelt
--
--
Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer
nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum
Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese
Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 3).
Der integrierte Akku enthält Substanzen, die die
Umwelt gefährden können. Entfernen Sie den
Akku, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen
Recyclingstelle abgeben. Geben Sie den gebrauchten
Akku bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls Sie
beim Entfernen des Akkus Probleme haben, können
Sie das Gerät auch an ein Philips Service-Center
geben.  (Abb. 4)
Den Akku entfernen
1Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, und lassen
Sie es laufen, bis der Akku ganz leer ist.
2Nehmen Sie den Epilierkopf ab, und öffnen Sie das
Gerät mit einem Schraubendreher (Abb. 5).
3Stecken Sie den Schraubendreher in den kleinen
Schlitz auf der Platine (1). Drehen Sie den
Schraubendreher, bis die Verbindung zwischen der
Platine und dem Akku getrennt wird (2) (Abb. 6).
---
--
4Hebeln Sie den Akku mit dem Schraubendreher aus
dem Gerät.  (Abb. 7)
Achtung:Vorsicht: Die Schienen am Akku sind scharf!
Versuchen Sie nicht, den Akku zu ersetzen.
--
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen
Sie die Philips Website unter www.philips.com/support,
oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.
Ελληνικα
--
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε
στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν
σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
----
---
Κίνδυνος
Διατηρείτε το τροφοδοτικό στεγνό.  (Εικ. 1)
Προειδοποίηση
Εάν το τροφοδοτικό υποστεί βλάβη, θα πρέπει να
αντικατασταθεί μόνο με αυθεντικό προς αποφυγή
κινδύνου.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με
περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές
ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση,
εκτός και εάν την χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην
παίζουν με τη συσκευή.
Μην αποσπάτε το μετασχηματιστή για να τον
αντικαταστήσετε με άλλο βύσμα, καθώς μπορεί να
προκληθεί κίνδυνος.
------
Προσοχή
Αυτή η συσκευή προορίζεται για αποτρίχωση σε
περιοχές του γυναικείου σώματος μόνο κάτω από το
λαιμό.
Για να αποφύγετε βλάβες και τραυματισμούς, όταν
η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία (με ή χωρίς
εξάρτημα), κρατήστε την μακριά από ρούχα,
νήματα, καλώδια, βούρτσες κ.λπ.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και το βουρτσάκι
απολέπισης σε ερεθισμένο δέρμα ή σε δέρμα με
κιρσούς, εξανθήματα, σπυράκια, κρεατοελιές (με
τρίχες) ή πληγές χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα το
γιατρό σας. Τα άτομα με μειωμένη ανοσοαπάντηση
ή τα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη,
αιμοφιλία ή ανοσοεπάρκεια θα πρέπει επίσης να
συμβουλεύονται πρώτα το γιατρό τους.
Το δέρμα σας μπορεί να κοκκινίσει και να ερεθιστεί
λίγο τις πρώτες φορές που θα χρησιμοποιήσετε
την αποτριχωτική μηχανή. Αυτό το φαινόμενο είναι
φυσιολογικό και εξαφανίζεται σύντομα. Με την πιο
συχνή χρήση της συσκευής, το δέρμα σας συνηθίζει
στην αποτρίχωση, ο ερεθισμός μειώνεται και οι
τρίχες ξαναβγαίνουν πιο λεπτές και απαλές. Αν ο
ερεθισμός δεν εξαφανιστεί μέσα σε τρεις ημέρες,
σας συνιστούμε να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.
Μην χρησιμοποιείτε την αποτριχωτική κεφαλή, την
ξυριστική κεφαλή, τα εξαρτήματα, τη χτένα τριμαρίσματος ή το βουρτσάκι απολέπισης αν έχουν καταστραφεί
ή σπάσει, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό του οποίου η
θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την κατάλληλη
για το ντους (μέγ. 40°C).
Φορτίζετε, χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε τη
συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 30°C.
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί κανονικά όταν
φορτίζετε τη συσκευή.
Μην χρησιμοποιείτε έλαια για το μπάνιο όταν κάνετε
αποτρίχωση σε βρεγμένο δέρμα, καθώς μπορεί να
προκληθεί σοβαρός ερεθισμός του δέρματος.
Επίπεδο θορύβου: Lc = 76 dB (Α).
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται
με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς
σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Γενικά
---
Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή αυτή είναι
κατάλληλη για χρήση στο μπάνιο ή στο ντους και
για καθαρισμό κάτω από τρεχούμενο νερό (Εικ. 2).
Αυτή η συσκευή είναι αδιάβροχη και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στο μπάνιο ή στο ντους. Για
λόγους ασφαλείας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο χωρίς καλώδιο. Η συσκευή δεν λειτουργεί
όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
Περιβάλλον
--
--
Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την
πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του
σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο
σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν
τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του
περιβάλλοντος (Εικ. 3).
Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
περιέχει ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το
περιβάλλον. Πριν παραδώσετε τη συσκευή σε
κάποιο επίσημο σημείο συλλογής ηλεκτρικών
απορριμμάτων, αφαιρέστε την μπαταρία.
Παραδώστε την μπαταρία σε κάποιο επίσημο
σημείο συλλογής μπαταριών. Εάν δεν μπορείτε να
αφαιρέσετε την μπαταρία, μπορείτε να παραδώσετε
τη συσκευή σε κάποιο κέντρο επισκευών της
Philips.  (Εικ. 4)
Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
1Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και
αφήστε τη σε λειτουργία μέχρι η μπαταρία να
αδειάσει εντελώς.
2Αφαιρέστε την αποτριχωτική κεφαλή και ανοίξτε
τη συσκευή με ένα κατσαβίδι (Εικ. 5).
3Εισαγάγετε ένα κατσαβίδι στη μικρή υποδοχή
της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (1).
Περιστρέψτε το κατσαβίδι μέχρι να διακοπεί η
σύνδεση ανάμεσα στην τυπωμένη πλακέτα και
στην μπαταρία (2) (Εικ. 6).
4Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή με τη
βοήθεια του κατσαβιδιού.  (Εικ. 7)
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta
información importante y consérvela por si necesitara
consultarla en el futuro.
----
---
---
--
Προσοχή: Να είστε προσεκτικοί καθώς οι επαφές
της μπαταρίας είναι κοφτερές.
Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε την
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
--
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε
τη διεύθυνση www.philips.com/support ή διαβάστε το
ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Español
--
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y
bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la
asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en
www.philips.com/welcome.
----
Peligro
Mantenga el adaptador seco.  (fig. 1)
Advertencia
Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por
otro del modelo original para evitar situaciones de
peligro.
Este aparato no debe ser usado por personas
(adultos o niños) con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, a menos
que sean supervisados o instruidos acerca del uso
del aparato por una persona responsable de su
seguridad.
Asegúrese de que los niños no jueguen con este
aparato.
No corte el adaptador para sustituirlo por otra
clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
Precaución
Este aparato solo está diseñado para eliminar el vello
corporal de las mujeres, no el facial, en las zonas por
debajo del cuello.
Cuando el aparato esté en funcionamiento (con
o sin accesorios), manténgalo alejado del pelo de
ropas, hilos, cables, cepillos, etc., con el fin de evitar
accidentes y deterioros.
No utilice el aparato ni el cepillo exfoliante sobre
piel irritada o con venas varicosas, erupciones,
manchas, lunares (con pelos) o heridas sin consultar
antes a su médico. Las personas con una respuesta
inmunológica reducida o personas que padezcan
diabetes mellitus, hemofilia o inmunodeficiencia,
también deben consultar antes a su médico.
Las primeras veces que utilice la depiladora la piel
puede enrojecerse e irritarse un poco. Esto es
normal y desaparecerá pronto. A medida que vaya
utilizando el aparato más a menudo, la piel se irá a
acostumbrando a la depilación, la irritación disminuirá
y el vello que salga de nuevo será cada vez más fino
y suave. Si la irritación no desaparece al cabo de tres
días, le recomendamos que consulte a su médico.
No utilice el cabezal depilador, el cabezal de afeitado,
los accesorios, el peine-guía ni el cepillo exfoliante
si están dañados o rotos, ya que podría ocasionarle
lesiones.
No limpie el aparato con agua a una temperatura
superior a la de la ducha (máximo 40 °C).
Cargue, utilice y guarde el aparato a una temperatura
entre 10 °C y 30 °C.
Asegúrese de que el enchufe tenga corriente cuando
cargue el aparato.
---
No utilice aceites de baño o ducha cuando se
depile con la piel húmeda, ya que esto puede causar
irritaciones de piel graves.
Nivel de ruido: Lc = 76 dB (A).
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las
normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
General
---
Este símbolo significa que este aparato es adecuado
para su uso en una bañera o ducha y se puede
limpiar bajo el grifo (fig. 2).
Este aparato es resistente al agua y se puede utilizar
en la bañera o la ducha. Por lo tanto, por motivos
de seguridad solo funciona sin cable. El aparato no
funciona cuando está conectado a la red eléctrica.
Medio ambiente
--
--
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con
la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de
recogida oficial para su reciclado. De esta manera
ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 3).
La batería recargable incorporada contiene sustancias
que pueden contaminar el medio ambiente. Extraiga
siempre la batería antes de deshacerse del aparato o
de llevarlo a un punto de recogida oficial. Deposite la
batería en un punto de recogida oficial. Si no puede
quitarla, puede llevar el aparato a un servicio de
asistencia técnica de Philips.  (fig. 4)
Cómo extraer la batería recargable
1Desconecte el aparato de la red eléctrica y déjelo
funcionar hasta que la batería esté completamente
descargada.
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi
osoitteessa www.philips.com/welcome.
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
----
---
---
--
--
4Separe la batería del aparato con el
destornillador.  (fig. 7)
Precaución: Tenga cuidado con las tiras de la batería ya
que están afiladas.
No intente sustituir la batería recargable.
--
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/
support o lea el folleto de garantía mundial
independiente.
----
--
Vaara
Suojaa latauslaite kosteudelta.  (Kuva 1)
Varoitus
Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden
välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen
latauslaite.
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja
ohjauksessa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Älä katkaise verkkolaitteen johtoa ja vaihda siihen
toista pistoketta, koska se aiheuttaa vaaratilanteen.
Varoitus
Tämä laite on tarkoitettu naisten ihokarvojen
poistamiseen kaulan alapuolisilta alueilta.
Älä pidä käynnissä olevaa laitetta (lisäosa
kiinnitettynä tai irrotettuna) esimerkiksi vaatteiden,
lankojen, johtojen tai harjojen lähellä, ettet loukkaa
itseäsi tai aiheuta vahinkoa.
Älä käytä laitetta ja kuorintaharjaa, jos iho on
ärtynyt tai jos ihossa on suonikohjuja, näppylöitä,
luomia (joissa on ihokarvoja) tai haavoja, ennen
kuin olet kysynyt asiaa lääkäriltä. Myös henkilöiden,
joiden vastustuskyky on alentunut, diabeetikoiden ja
verenvuototautia tai immuunikatoa sairastavien on
ensin kysyttävä neuvoa lääkäriltä.
Iho saattaa hieman aristaa tai punoittaa muutaman
ensimmäisen ihokarvojen poistokerran jälkeen.
Tämä on normaali ilmiö ja häviää nopeasti. Kun
laitetta käytetään useammin, iho tottuu ihokarvojen
poistoon, ihon ärsytys vähenee ja takaisin kasvavat
ihokarvat muuttuvat pehmeämmiksi ja ohuemmiksi.
Jos ihon ärsytys ei häviä kolmessa vuorokaudessa, ota
yhteys lääkäriin.
Älä käytä vahingoittunutta tai rikkoutunutta
epilointipäätä, ajopäätä, lisäosia, ohjauskampaa tai
kuorintaharjaa, koska laitteen käyttö saattaa tällöin
aiheuttaa vammoja.
Puhdista laite korkeintaan suihkulämpimällä vedellä
(enintään 40 °C).
Lataa, käytä ja säilytä laitetta 10 - 30 °C:n
lämpötilassa.
Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa, kun lataat
laitetta.
Älä käytä kylpy- tai suihkuöljyjä, kun epiloit kosteissa
tiloissa. Iho voi muuten ärtyä.
Käyntiääni: Lc = 76 dB (A)
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tärkeää
2Retire el cabezal depilador y abra el aparato con un
destornillador (fig. 5).
3Introduzca el destornillador en la pequeña ranura
del circuito impreso (1). Gire el destornillador
hasta que la conexión entre el circuito impreso y la
batería se rompa (2) (fig. 6).
--
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
(EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Yleistä
---
Tämä kuvake tarkoittaa, että laitetta voi käyttää
kylvyssä tai suihkussa ja että sen voi puhdistaa
juoksevalla vedellä (Kuva 2).
Laite on vedenkestävä ja sitä voidaan käyttää
suihkussa tai kylpyammeessa. Turvallisuussyistä laitetta
voi käyttää vain johdottomasti. Laite ei toimi, jos se
on liitetty verkkovirtaan.
Ympäristöasiaa
--
--
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen
mukana, vaan toimita ne valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 3).
Kiinteissä akuissa on saastuttavia aineita. Poista
akut aina ennen laitteen hävittämistä ja vie
laite valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Vie akut
valtuutettuun akkujen kierrätyspisteeseen. Jos akkujen
poistaminen on hankalaa, voit viedä laitteen Philipsin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.  (Kuva 4)
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers
Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips,
enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant
d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un usage
ultérieur.
----
---
Akun poistaminen
1Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen käydä, kunnes
akku on täysin tyhjä.
2Irrota epilointipää ja avaa laite ruuvitaltalla (Kuva 5).
3Työnnä ruuvimeisseli piirilevyssä olevaan pieneen
rakoon (1). Kierrä ruuvimeisseliä, kunnes piirilevy ja
akku irtoavat toisistaan (2) (Kuva 6).
4Väännä akku irti laitteesta ruuvimeisselillä.  (Kuva 7)
---
--
Varoitus: Ole varovainen, sillä akun metalliliuskat ovat
teräviä.
Älä yritä vaihtaa akkuja.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla
osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen
kansainvälinen takuulehtinen.
--
Danger
Gardez l’adaptateur au sec.  (fig. 1)
Avertissement
Si l’adaptateur secteur est endommagé, il doit
toujours être remplacé par un adaptateur secteur de
même type pour éviter tout accident.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par
des personnes (notamment des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que
celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles
n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de
l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer
avec l’appareil.
N’essayez pas de remplacer la fiche de l’adaptateur
afin d’éviter tout accident.
Attention
Cet appareil est conçu uniquement pour l’élimination
des poils féminins des zones situées en dessous du
cou.
Pour prévenir tout dommage ou blessure, évitez
de faire fonctionner l’appareil (avec ou sans
accessoire) à proximité de vêtements, fils, câbles,
brosses, etc.
N’utilisez pas l’appareil et la brosse exfoliante sans
avoir consulté votre médecin si votre peau est
irritée ou sur une peau présentant des varices,
rougeurs, boutons, grains de beauté (avec pilosité)
ou des blessures. Les mêmes recommandations
s’appliquent aux personnes ayant une immunité
réduite ou souffrant de diabète, d’hémophilie ou
d’immunodéficience.
Lors des premières utilisations, il est possible que la
peau rougisse ou s’irrite légèrement. Il s’agit d’une
réaction normale qui disparaîtra rapidement. La
gêne ressentie au début diminuera progressivement
à chaque utilisation. Au fur et à mesure, votre
peau s’habituera et les poils repousseront plus fins.
--
------
Cependant, si l’irritation persiste au-delà de trois
jours, consultez votre médecin.
Afin d’éviter un accident, n’utilisez pas la tête
d’épilation, la tête de rasage, les accessoires, le sabot
et la brosse exfoliante s’ils sont endommagés ou
cassés.
Lorsque vous nettoyez l’appareil, la température de
l’eau ne doit pas dépasser celle de l’eau de votre
douche (max. 40 °C).
Utilisez, chargez et conservez l’appareil à une
température comprise entre 10 °C et 30 °C.
Vérifiez que la prise est bien alimentée lorsque vous
chargez l’appareil.
N’utilisez pas d’huiles de bain ou de douche en
cas d’épilation sur peau humide, car cela pourrait
entraîner une irritation de la peau.
Niveau sonore : Lc = 76 dB(A).
Champs électromagnétiques (CEM)
3Insérez le tournevis dans la fente du circuit
imprimé (1). Faites tourner le tournevis jusqu’ à
ce que la connexion entre le circuit imprimé et la
batterie se rompe (2) (fig. 6).
4Sortez la batterie de l’appareil à l’aide du
tournevis.  (fig. 7)
Attention : Soyez prudent car les languettes des
batteries sont coupantes.
---
Ce symbole signifie que cet appareil convient à une
utilisation sous la douche ou dans le bain et peut
être nettoyé sous l’eau du robinet (fig. 2).
Cet appareil est étanche et peut être utilisé dans le
bain ou sous la douche. Pour des raisons de sécurité,
il est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.
L’appareil ne fonctionne pas lorsqu’il est branché sur
le secteur.
Environnement
--
--
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil
avec les ordures ménagères, mais déposez-le à
un endroit assigné à cet effet, où il pourra être
recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 3).
La batterie rechargeable intégrée contient des
substances polluantes pour l’environnement. Veillez à
toujours retirer la batterie avant de mettre l’appareil
au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à
cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit
assigné à cet effet. Si vous n’arrivez pas à retirer la
batterie, vous pouvez apporter l’appareil dans un
Centre Service Agréé Philips.  (fig. 4)
Retrait de la batterie rechargeable
--
Ne tentez pas de remplacer la batterie rechargeable.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations
supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/
support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie
internationale.
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et
à tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux
champs électromagnétiques.
Général
--
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips!
Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips,
registrate il vostro prodotto su www.philips.com/
welcome.
--
------
----
---
1Débranchez l’appareil de la prise secteur et
laissez-le fonctionner jusqu’à ce que la batterie soit
complètement vide.
--
2Retirez la tête d’épilation et ouvrez l’appareil avec
un tournevis (fig. 5).
--
Pericolo
Mantenete sempre asciutto l’adattatore.  (fig. 1)
Avviso
Nel caso in cui l’adattatore fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito esclusivamente con un adattatore
originale al fine di evitare situazioni pericolose.
L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi
bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano
ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della
loro sicurezza.
Adottate le dovute precauzioni per evitare che i
bambini giochino con l’apparecchio.
Non tagliate l’adattatore per sostituirlo con un’altra
spina onde evitare situazioni pericolose.
Attenzione
Questo apparecchio è adatto solo alla rimozione
dei peli corporei delle donne nelle zone al di sotto
della nuca.
Al fine di evitare danni o lesioni, tenete l’apparecchio
in funzione (con o senza accessori) lontano da
vestiti, fili, cavi, spazzole eccetera.
Rimozione della batteria ricaricabile
1Scollegate l’apparecchio dall’alimentazione e
lasciatelo in funzione fino a che la batteria non si
esaurisce completamente.
2Rimuovete la testina epilatoria e aprite
l’apparecchio con un cacciavite (fig. 5).
3Infilate il cacciavite nella piccola fessura della
scheda a circuito stampato (1). Girate il cacciavite
fino a che il collegamento tra la scheda a circuito
stampato a la batteria non si rompe (2) (fig. 6).
4Estraete la batteria dall’apparecchio con il
cacciavite.  (fig. 7)
Attenzione: Attenzione: le estremità delle batterie sono
molto affilate!
Non tentate di sostituire la batteria ricaricabile.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web
all’indirizzo www.philips.com/support oppure leggete
l’opuscolo della garanzia internazionale.
Nederlands
Campi elettromagnetici (EMF)
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente
queste informazioni importanti e conservatele per
eventuali riferimenti futuri.
Non utilizzate l’apparecchio e la spazzola esfoliante
su pelle irritata o in caso di vene varicose, eruzioni
cutanee, foruncoli, nei (con peli), ferite o escoriazioni
senza previo consulto medico. In caso di risposta
immunitaria ridotta, nei pazienti affetti da diabete
mellito, emofilia o immunodeficienza, è consigliabile
chiedere il parere del medico.
Le prime volte che usate l’epilatore, la pelle
potrebbe arrossarsi o irritarsi leggermente. Si tratta
di un fenomeno del tutto normale e destinato a
scomparire rapidamente, non appena la pelle si sarà
abituata all’epilazione e i peli saranno più sottili e
morbidi. Qualora l’irritazione persista per più di tre
giorni, consultate il medico.
Per ridurre il rischio di eventuali ferite, non utilizzate
la testina epilatoria, la testina di rasatura, gli accessori,
il pettine regola altezza o la spazzola esfoliante se
risultano danneggiati o rotti.
Non pulite l’apparecchio con acqua troppo calda
(massimo 40 °C).
Caricate, utilizzate e riponete l’apparecchio a una
temperatura compresa tra 10° C e 30° C.
Controllate che la presa di corrente funzioni durante
la ricarica dell’apparecchio.
Non usate oli da bagno o doccia durante l’epilazione
su pelle bagnata per evitare gravi irritazioni alla pelle.
Livello acustico: Lc = 76 dB(A)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli
standard e alle norme relativi all’esposizione ai campi
elettromagnetici.
Indicazioni generali
---
Questo simbolo indica che l’apparecchio può essere
utilizzato nella vasca da bagno o nella doccia e può
essere pulito sotto l’acqua corrente (fig. 2).
Questo apparecchio è impermeabile e può
essere usato nel bagno o nella doccia. Per ragioni
di sicurezza, può essere usato solo senza fili.
L’apparecchio non funziona quando è collegato
all’alimentazione.
Tutela dell’ambiente
--
--
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non gettate
l’apparecchio tra i rifiuti domestici quando non
viene più utilizzato, ma consegnatelo a un centro di
raccolta ufficiale (fig. 3).
La batteria ricaricabile integrata contiene sostanze
che possono inquinare l’ambiente. Rimuovete
sempre la batteria prima dello smaltimento e
consegnate l’apparecchio a un centro di raccolta
ufficiale. Smaltite le batterie in un apposito centro
di raccolta. In caso di difficoltà durante la rimozione
della batteria, consegnate l’apparecchio a un centro
di assistenza Philips.  (fig. 4)
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als
u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips
biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/
welcome.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat
u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het
indien nodig later te kunnen raadplegen.
----
--
Gevaar
Houd de adapter droog.  (fig. 1)
Waarschuwing
Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten
vervangen door een adapter van het oorspronkelijke
type om gevaar te voorkomen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens,
of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe
het apparaat dient te worden gebruikt.
Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
--
---
--
--
--
------
Knip de adapter niet af om deze te vervangen door
een andere stekker, omdat dit een gevaarlijke situatie
oplevert.
Let op
Dit apparaat is alleen bedoeld voor het verwijderen
van lichaamsharen onder de halslijn bij vrouwen.
Houd het ingeschakelde apparaat (met of zonder
opzetstuk) uit de buurt van kleding, draden, snoeren,
borstels enz. om lichamelijk letsel of beschadiging te
voorkomen.
Gebruik het apparaat en het scrubborsteltje niet
zonder eerst uw huisarts te raadplegen indien de
te epileren huid geïrriteerd is of wanneer er zich
spataderen, uitslag, puistjes, moedervlekken (met
haren) of wondjes op bevinden. Raadpleeg ook eerst
uw huisarts wanneer uw weerstand verminderd
is of wanneer u aan suikerziekte, hemofilie of
immunodeficiëntie lijdt.
Uw huid kan de eerste paar keer dat u dit apparaat
gebruikt wat rood en geïrriteerd raken. Dit is
normaal en verdwijnt snel. Naarmate u het apparaat
vaker gebruikt, raakt uw huid gewend aan het
epileren, vermindert de huidirritatie en groeien de
haren dunner en zachter terug. Als de huidirritatie
na drie dagen nog niet is verdwenen, adviseren we u
een arts te raadplegen.
Gebruik het epileerhoofd, het scheerhoofd, de
hulpstukken, de trimkam of het scrubborsteltje
niet als deze beschadigd of kapot zijn, omdat dit
verwondingen kan veroorzaken.
Spoel het apparaat niet af met water dat heter is dan
douchetemperatuur (max. 40°C).
Laad het apparaat op, gebruik het en bewaar het bij
een temperatuur tussen 10°C en 30°C.
Controleer of het stopcontact werkt wanneer u het
apparaat oplaadt.
Gebruik geen bad- of douche-olie als u op een natte
huid epileert, want dit kan ernstige huidirritaties
veroorzaken.
Geluidsniveau: Lc = 76 dB(A).
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare
richtlijnen en voorschriften met betrekking tot
blootstelling aan elektromagnetische velden.
Algemeen
---
Dit symbool betekent dat dit apparaat geschikt is
voor gebruik in een bad of douche en kan worden
gereinigd onder stromend water (fig. 2).
Dit apparaat is waterdicht en kan in bad of onder
de douche worden gebruikt. Om veiligheidsredenen
kan het daarom alleen snoerloos worden gebruikt.
Het apparaat werkt niet als de stekker in het
stopcontact zit.
Milieu
--
--
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur
niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in
op een door de overheid aangewezen inzamelpunt
om het te laten recyclen. Op die manier levert u een
bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 3).
De ingebouwde accu bevat stoffen die schadelijk
kunnen zijn voor het milieu. Verwijder altijd de accu
voordat u het apparaat inlevert bij een officieel
inzamelpunt. Lever de accu in bij een officieel
inzamelpunt voor batterijen. Als u moeite hebt met
het verwijderen van de accu kunt u het apparaat ook
naar een Philips-servicecentrum brengen.  (fig. 4)
De accu verwijderen
1Haal de stekker uit het stopcontact en gebruik het
apparaat tot de accu leeg is.
--
---
----
2Verwijder het epileerhoofd en open het apparaat
met een schroevendraaier (fig. 5).
3Plaats de schroevendraaier in de kleine gleuf in de
printplaat (1). Draai de schroevendraaier tot de
verbinding tussen de printplaat en de accu afbreekt
(2) (fig. 6).
--
4Wrik de accu uit het apparaat met de
schroevendraaier.  (fig. 7)
Let op: Pas op, de accustrips zijn scherp.
Probeer de accu niet te vervangen.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek
dan www.philips.com/support of lees het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad.
Norsk
------
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du
får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du
registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
---
Fare
Hold adapteren tørr.  (fig. 1)
Advarsel
Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å
bytte den ut med en av original type for å unngå at
det oppstår farlige situasjoner.
--
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer
(inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som
ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en
person som er ansvarlig for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med apparatet.
Ikke skjær av adapteren for å erstatte den med et
annet støpsel, da kan det oppstå en farlig situasjon.
Forsiktig
Dette apparatet skal kun brukes til å fjerne kvinnens
kroppshår på områder under halsen.
Hold apparatet (med eller uten tilbehør) unna klær,
tråder, ledninger, børster o.l. når det er påslått,
slik at det ikke oppstår skader.
Ikke bruk apparatet og peelingbørsten på irritert
hud eller hud med åreknuter, utslett, kviser, føflekker
(med hår) eller sår uten å henvende deg til lege først.
Personer med redusert immunforsvar eller som lider
av sukkersyke, blødersykdom eller immundefekt,
bør også henvende seg til legen sin før de bruker
apparatet.
Huden kan bli litt rød og irritert de første gangene
du bruker epilatoren. Dette er normalt og forsvinner
raskt. Etter hvert som du bruker apparatet, venner
huden seg til epileringen, irritasjonen avtar, og
etterveksten blir tynnere og mykere. Hvis irritasjonen
ikke blir borte innen tre dager, anbefaler vi at du
kontakter lege.
Ikke bruk epileringshodet, skjærehodet, tilbehøret,
trimmekammen eller peelingbørsten hvis de er skadd
eller ødelagte, da dette kan forårsake skade.
Apparatet skal ikke rengjøres i vann som er varmere
enn dusjtemperatur (maks. 40 °C).
Lad opp, bruk og oppbevar apparatet ved en
temperatur på mellom 10 og 30 °C.
Kontroller at kontakten er strømførende når du lader
apparatet.
Ikke bruk bade- eller dusjoljer når du epilerer våt
hud, da dette kan forårsake alvorlig irritasjon på
huden.
Støynivå: Lc = 76 dB(A).
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder
og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.
Generelt
---
Dette symbolet betyr at apparatet kan brukes
i badekaret og dusjen, og kan rengjøres under
rennende vann (fig. 2).
Dette apparatet er vanntett og kan brukes i badekar
og dusj. Av sikkerhetshensyn kan det derfor bare
brukes trådløst. Apparatet virker ikke når det er
koblet til strømnettet.
Miljø
---
Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon.
Slik bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 3).
Det innebygde oppladbare batteriet inneholder
stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut batteriet
før du kaster og leverer inn apparatet på et offisielt
returpunkt. Kast batteriene på et offisielt returpunkt
for batterier. Hvis du har problemer med å fjerne
batteriet, kan du også levere apparatet til et Philipsservicesenter.  (fig. 4)
Fjerne det oppladbare batteriet
1Koble apparatet fra strømnettet, og la det gå til
batteriet er helt tomt.
2Fjern epileringshodet, og åpne apparatet med en
skrutrekker (fig. 5).
3Sett skrutrekkeren inn i det lille sporet i kretskortet
(1).Vri skrutrekkeren rundt til koblingen mellom
kretskortet og batteriet brytes (2) (fig. 6).
4Press batteriet ut av apparatet med
skrutrekkeren.  (fig. 7)
Forsiktig:Vær forsiktig! Batteristrimlene er skarpe.
Ikke prøv å bytte det oppladbare batteriet.
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå
til www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips!
Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela
Philips, registe o seu produto em www.philips.com/
welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes
antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual
consulta futura.
----
Perigo
Mantenha o adaptador seco.  (fig. 1)
Aviso
Se o transformador se danificar, só deverá ser
substituído por uma peça de origem para evitar
situações de perigo.
Este aparelho não se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
---
----
--
--
------
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de
experiência e conhecimentos, salvo se tiverem
recebido supervisão ou instruções sobre o uso do
aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir
que não brincam com o aparelho.
Não corte o transformador para o substituir por
outra ficha, porque origina uma situação de perigo.
Cuidado
Este aparelho destina-se exclusivamente à remoção
de pêlos femininos em zonas abaixo da linha do
pescoço.
Para evitar danos e lesões, afaste o aparelho em
funcionamento (com ou sem acessórios) de
roupa, linhas, fios, escovas, etc.
Não utilize o aparelho e a escova de esfoliação
sobre pele irritada ou com varizes, eczemas, manchas,
verrugas (com pêlos) ou feridas sem consultar
primeiro o seu médico. As pessoas com imunidade
reduzida ou que sofram de diabetes, hemofilia ou
imunodeficiência, devem também consultar primeiro
o seu médico.
A pele pode ficar ligeiramente avermelhada e
irritada nas primeiras utilizações da depiladora. Isto é
absolutamente normal e desaparecerá rapidamente.
À medida que for utilizando a máquina com maior
frequência, a pele habitua-se à depilação, a irritação
diminui e os pêlos crescem mais finos e macios. Se
a irritação não desaparecer nos três dias seguintes, é
aconselhável consultar um médico.
Não utilize a cabeça depiladora, a cabeça de corte,
os acessórios, o pente aparador nem a escova de
esfoliação, se estes estiverem danificados ou partidos,
pois isto pode provocar lesões.
Não limpe o aparelho com água a uma temperatura
superior à da água do duche (máx. 40 °C).
Carregue, utilize e guarde o aparelho a uma
temperatura entre 10 °C e 30 °C.
Assegure-se de que a tomada tem corrente quando
carrega o aparelho.
Não utilize óleos de banho quando efectuar a
depilação com a pele húmida, pois isto pode causar
uma irritação grave da pele.
Nível de ruído: Lc=76 dB(A).
--
--
--
Este símbolo significa que este aparelho é apropriado
para utilização na banheira ou no chuveiro e para
limpeza em água corrente (fig. 2).
Este aparelho é à prova de água e pode ser utilizado
no banho ou no chuveiro. Consequentemente, por
Meio ambiente
--
No final da vida útil do aparelho, não o elimine com
os resíduos domésticos normais; entregue-o num
ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo
ajuda a preservar o ambiente (fig. 3).
A bateria recarregável incorporada contém
substâncias que podem poluir o ambiente. Retire
sempre a bateria antes de eliminar o aparelho e
entregue-o num ponto de recolha oficial. Para
eliminar a bateria, coloque-a num ponto de recolha
oficial para baterias. Se tiver problemas na remoção
da bateria, pode também levar o aparelho a um
centro de assistência Philips.  (fig. 4)
1Desligue a ficha do aparelho da alimentação e
deixe-o operar até a bateria estar totalmente vazia.
2Retire a cabeça de depilação e abra o aparelho com
uma chave de fendas (fig. 5).
3Introduza a chave de fendas na ranhura pequena
na placa de circuito impresso (1). Rode a chave de
fendas até a ligação entre a placa e a bateria partir
(2) (fig. 6).
4Retire a bateria do aparelho com a chave de
fendas.  (fig. 7)
---
---
--
--
Atenção: Tenha cuidado porque as bandas da bateria
são afiadas.
Não tente substituir a bateria recarregável.
--
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.
philips.com/support ou leia o folheto da garantia mundial
em separado.
Português do Brasil
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para
aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips,
registre o produto em www.philips.com/welcome.
Geral
--
--
Retirar a bateria recarregável
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e
regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos
electromagnéticos.
razões de segurança, só pode ser utilizado sem
fios. O aparelho não funciona quando está ligado à
alimentação.
Importante
Leia atentamente estas informações importantes antes
de usar o aparelho. Guarde-as para consultas futuras.
--
Perigo
Mantenha o adaptador seco.  (fig. 1)
------
Aviso
Se o adaptador estiver danificado, ele deverá ser
trocado (por um modelo original) para evitar
situações de risco.
Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais
ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e
conhecimento, a menos que sejam supervisionadas
ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma
pessoa responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que elas
não brinquem com o aparelho.
Não retire o adaptador da tomada para trocá-lo por
outro plugue, pois isso pode ser perigoso.
Atenção
Este aparelho destina-se apenas à remoção de pelos
do corpo da mulher em áreas abaixo do pescoço.
Para evitar danos e ferimentos, mantenha o aparelho
(com ou sem acessórios) longe de roupas, tecidos,
cordas, escovas etc. enquanto ele estiver sendo
utilizado.
Não use o aparelho e a escova esfoliante em peles
irritadas ou com varizes, arranhões, espinhas, pelos
encravados, verrugas (com pelos) ou feridas sem
consultar um médico. Pessoas com baixa imunidade
ou que sofrem de diabetes mielitus, doença de
Raynaud ou imunodeficiência devem consultar um
médico antes de usar o aparelho.
Sua pele pode ficar um pouco vermelha e irritada
nas primeiras vezes em que usar o depilador. Isso é
totalmente normal e desaparece rapidamente. Ao
começar a depilar com mais frequência, sua pele se
acostumará com a depilação, a irritação diminuirá e
os pelos ficarão mais finos e macios. Caso a irritação
não desapareça em até três dias, consulte um médico.
Não use a cabeça depiladora, a cabeça de corte, os
acessórios, o pente aparador ou a escova esfoliante
se estiverem danificados ou quebrados, pois isso
pode causar ferimentos.
Não limpe o aparelho com água a uma temperatura
superior à do chuveiro (40° C no máximo).
Carregue, use e guarde o aparelho a uma
temperatura entre 10 °C e 30 °C.
Verifique se a tomada está alimentada antes de
carregar o aparelho.
Não use óleos de banho ao se depilar com a pele
molhada, pois isso pode causar graves irritações na
pele.
Nível de ruído: Lc = 76 dB (A).
Campos eletromagnéticos (EMF)
Este aparelho Philips está em conformidade com todos
os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à
exposição a campos eletromagnéticos.
Geral
---
Este símbolo significa que o aparelho é à prova
d’água (fig. 2).
Este aparelho é à prova d’água e pode ser utilizado
no banho ou chuveiro. Por razões de segurança,
ele só pode ser utilizado sem fio. Ele não funciona
quando ligado à tomada elétrica.
Meio ambiente
--
--
Não descarte o aparelho no lixo doméstico no final
de sua vida útil. Leve-o até um posto de coleta oficial
para que ele possa ser reciclado. Dessa forma, você
estará ajudando a preservar o meio ambiente (fig. 3).
A bateria integrada contém substâncias que podem
poluir o meio ambiente. Sempre remova a bateria
do aparelho antes de descartá-lo e levá-lo a um
posto de coleta de baterias. Descarte as baterias em
um posto oficial de coleta de baterias. Se você tiver
dificuldade em removê-la, também poderá levar o
aparelho a uma assistência técnica Philips.  (fig. 4)
Remoção da bateria recarregável
1Desconecte o aparelho da tomada e o deixe
funcionando até que a bateria esteja totalmente
vazia.
2Remova a cabeça depiladora e abra o aparelho com
uma chave de fenda (fig. 5).
3Insira a chave de fenda no pequeno orifício na placa
de circuito impresso (1). Gire a chave de fenda até
separar a placa de circuito impresso da bateria
(2) (fig. 6).
4Retire a bateria do aparelho com a chave de
fenda.  (fig. 7)
Cuidado: tenha cuidado, pois os fios de metal da bateria
são afiados.
Não tente recolocar a bateria recarregável.
Garantia e suporte
Caso você precise obter informações ou suporte, visite
o site www.philips.com/support ou leia o folheto de
garantia mundial à parte.
Svenska
Introduktion
Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att
dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder
kan du registrera din produkt på www.philips.com/
welcome.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder
apparaten och spara sedan häftet för framtida bruk.
----
---
---
--
--
--
------
Fara
Blöt inte ned adaptern.  (Bild 1)
Varning
Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med
en av originaltyp för att farliga situationer inte ska
uppstå.
Apparaten är inte avsedd för användning av personer
(inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av
personer som inte har kunskap om hur apparaten
används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person
som är ansvarig för deras säkerhet.
Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med
apparaten.
Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt,
eftersom det medför en risk.
Försiktighet
Den här apparaten endast avsedd för borttagning
av kvinnors oönskade hårväxt på områden nedanför
halsen.
Undvik personskador och skador på apparaten
genom att hålla den (med eller utan tillbehör) borta
från hår, ögonbryn, ögonfransar, kläder, trådar, sladdar,
borstar och liknande när den är igång.
Använd inte apparaten och exfolieringsborsten på
hud som är irriterad, har åderbråck, acne, leverfläckar
(med hår) eller som är skadad utan att först tala
med din läkare. Personer med nedsatt immunförsvar
och personer med diabetes, blödarsjuka eller
immunbristsjukdomar bör också först tala med
läkare.
Din hud kan bli lite röd och irriterad de första
gångerna du använder epilatorn. Det är normalt och
går snabbt över. Allt eftersom du använder epilatorn
vänjer sig huden, hudirritationen minskar och
återväxten blir tunnare och mjukare. Om irritationen
inte går över på tre dagar rekommenderar vi dig att
uppsöka läkare.
Använd inte epileringshuvudet, rakhuvudet,
tillbehören, trimkammen eller exfolieringsborsten
om de är skadade eller trasiga eftersom det kan
orsaka skada.
Rengör inte apparaten i vatten som är varmare än
normal duschtemperatur (max 40 °C).
Ladda, använd och förvara apparaten i temperaturer
mellan 10 och 30 °C.
Se till att uttaget är strömförande när du laddar
apparaten.
Använd inte bad- eller duscholjor när du epilerar våt
hud, eftersom det kan orsaka allvarlig hudirritation.
Ljudnivå: Lc = 76 dB(A).
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga
standarder och regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
Allmänt
---
Den här symbolen betyder att apparaten passar för
användning i badkar eller dusch och för rengöring
under rinnande vatten (Bild 2).
Den här apparaten är vattentät och kan användas
i badkaret eller duschen. Av säkerhetsskäl ska den
därför endast användas sladdlöst. Apparaten fungerar
inte när den är ansluten till elnätet.
Miljön
--
--
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den
är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att
skydda miljön (Bild 3).
Det inbyggda laddningsbara batteriet innehåller
ämnen som kan förorena miljön. Ta alltid bort
batteriet innan du kastar och lämnar in apparaten
på ett godkänt insamlingsställe. Kassera batteriet på
ett godkänt insamlingsställe för batterier. Om du har
problem med att ta bort batteriet kan du kontakta
ett Philips serviceombud.  (Bild 4)
Ta ut det laddningsbara batteriet
1Koppla bort apparaten från elnätet och låt den vara
på tills batteriet laddat ur helt.
2Ta bort epileringshuvudet och öppna apparaten
med en skruvmejsel (Bild 5).
--
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
----
---
----
--
Försök inte byta ut det laddningsbara batteriet.
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
Giriş
-----
Tehlike
Adaptörü kuru tutmaya dikkat edin.  (Şek. 1)
Uyarı
Adaptör hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için mutlaka bir
başka orijinal adaptör ile değiştirildiğinden emin olun.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti
veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından
yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Adaptörü kesip başka bir fişle değiştirmeyin, aksi
takdirde cihazı kullanmak tehlikeli hale gelir.
Dikkat
Bu cihaz sadece boyun bölgesinden aşağıdaki vücut
tüylerinin alınması için tasarlanmıştır.
Cihaz çalışır durumdayken (aparatlı veya aparatsız)
herhangi bir kaza veya hasarı önlemek için kıyafet,
fırça, kablo gibi nesnelerden uzak tutun.
Cilt tahriş olmuşsa ya da ciltte varis, döküntü, lekeler,
benler (üzeri tüylü) veya yaralar varsa, cihazı ve
ovma fırçasını doktorunuza danışmadan kullanmayın.
Düşük bağışıklık tepkisi, şeker hastalığı, hemofili ya da
bağışıklık sistemi yetmezliği olan kişiler de öncelikle
doktorlarına danışmalıdır.
Epilatörü ilk birkaç kullanışınızda cildiniz kızarabilir
ve tahriş olabilir. Bu normal bir durum olup zaman
içinde hızla azalacaktır. Cihazı daha sık kullandıkça,
cildiniz epilasyona alışacak, tahriş azalacak ve yeni
çıkan tüyler daha ince ve yumuşak olacaktır. Eğer
cildinizdeki tahriş 3 gün içerisinde geçmezse, bir
doktora başvurmanızı öneririz.
Yaralanmaya yol açabileceği için epilasyon başlığı,
tıraş başlığı, aparatlar, düzeltme tarağı ve ovma fırçası
hasarlı veya bozuksa kullanılmamalıdır.
Cihazı duş suyundan daha sıcak su ile yıkamayın
(maks. 40°C).
Cihazı 10°C - 30°C arası sıcaklıklarda şarj edin,
kullanın ve saklayın.
Cihazı şarj ederken prizde elektrik olduğundan emin
olun.
Islak cilde epilasyon yaparken, ciddi cilt tahrişlerine
neden olabileceği için banyo ve duş yağları
kullanmayın.
Gürültü düzeyi: Lc = 76 dB(A)
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya
ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Genel
Önemli
Försiktighet:Var försiktig, batteriskenorna är vassa.
Garanti och support
--
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz, Philips’e hoş
geldiniz! Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için
lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/
welcome.
3Sätt in skruvmejseln i den lilla skåran i kretskortet
(1).Vrid skruvmejseln tills anslutningen mellan
kretskortet och batteriet bryts (2) (Bild 6).
4Använd skruvmejseln för att ta ut batteriet
ur apparaten.  (Bild 7)
Türkçe
---
Bu simge, bu cihazın banyoda veya duşta kullanıma
ve musluk altında yıkamaya uygun olduğu anlamına
gelir (Şek. 2).
Bu cihaz su geçirmez ve banyo veya duşta
kullanılabilir. Güvenlik nedeniyle, bu nedenle yalnızca
kablosuz olarak kullanılabilir. Elektriğe bağlıyken cihaz
çalışmaz.
Çevre
--
--
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla
birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için
resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece,
çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 3).
Dahili şarj edilebilir pil, çevreyi kirletebilecek
maddeler içermektedir. Cihazı atmadan ve resmi
toplama noktasına teslim etmeden önce pili mutlaka
çıkarın. Pili, piller için özel resmi toplama noktasına
teslim edin. Pili çıkarmakta güçlük çekiyorsanız cihazı
bir Philips servis merkezine götürebilirsiniz.  (Şek. 4)
Şarj edilebilir pilin çıkarılması
1Cihazın fişini prizden çekin ve pil bitene kadar
çalıştırın.
2Tornavida kullanarak epilasyon başlığını çıkarın ve
cihazı açın (Şek. 5).
3Tornavidayı baskılı devre kartındaki küçük yuvaya
sokun (1). Baskılı devre kartıyla pilin bağlantısı
ayrılana kadar tornavidayı çevirin (2) (Şek. 6).
4Pili tornavidayla cihazdan dışarıya doğru
çekin.  (Şek. 7)
Dikkat: Pil şeritleri keskindir, dikkatli olun.
Şarj edilebilir pili başka pille değiştirmeyin.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/
support adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti
kitapçığını okuyun.
電磁波 (EMF)
繁體中文
簡介
恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦!
請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品,
以善用飛利浦提供的支援。
重要事項
本飛利浦產品符合所有電磁波暴露的相關適用標準
和法規。
一般
---
使用本產品前,請先仔細閱讀此重要資訊,並保留
說明以供日後參考。
------
----
--
-------
危險
請保持轉換器乾燥。  (圖 1)
警示
如果轉換器損壞,請務必使用原型號的轉換器
進行更換,以免發生危險。
基於安全考慮,在缺乏監督及適當指示之下,
本產品不適用於兒童及任何身體、知覺或心理
功能障礙者,或缺乏使用經驗及知識者。
請勿讓兒童使用本產品或將本產品當成玩具。
不可切斷轉換器而以其他的插頭取代,否則會
造成危險。
警告
本產品僅供女性清除頸部以下的身體毛髮之
用。
為避免造成損壞與傷害,請將運作中的產品 (無
論有無配件) 遠離衣服、絲線、電線、毛刷等。
請勿將本產品與去角質刷用於有以下症狀的皮
膚上:過敏發炎、靜脈血管曲張、出疹、起
斑、長痣 (毛痣),或未諮詢醫師即將本產品使
用於傷口處。有免疫不良反應者,或患有糖尿
病、血友病、免疫不全的患者,在使用本產品
前,應先諮詢醫師。
前幾次使用美體刀時,您的皮膚可能會出現稍
微紅腫及感覺疼痛。此為正常現象,而且紅腫
與刺痛感很快就會消失。隨著您除毛的頻率更
加頻繁,皮膚將會逐漸適應,刺痛感也會逐漸
減輕,而再生的毛髮也會變得更細軟。若刺痛
感沒有在三天之內消失,我們建議您向醫師諮
詢。
若發現除毛刀頭、刮毛刀頭、配件、修剪梳或
去角質刷損壞或故障時,請勿繼續使用,以免
造成傷害。
請勿以高於淋浴溫度 (最高 40°C) 的水溫清洗
本產品。
請於室溫 10°C 到 30°C 間充電、使用並存
放本產品。
產品充電時,請確認插座有電。
在皮膚潮濕的狀態下除毛時,請勿使用沐浴
油,因為這可能會對皮膚造成嚴重刺激。
噪音等級:Lc = 76 dB(A)。
此符號代表此產品適合在沐浴使用,並且適合
在水龍頭底下清潔。 (圖 2)
本產品採用防水設計,可以在泡澡或淋浴時使
用。為了安全起見,本產品只能以無線方式操
作。接上電源時,本產品將無法運作。
環境保護
---
本產品使用壽命結束時,請勿與一般家庭廢棄
物一併丟棄。請將本產品送至政府指定的回收
站,此舉能為環保盡一份心力。 (圖 3)
本產品內建的充電式電池含有會污染環境的物
質。丟棄本產品或是將本產品放到政府指定的
回收站前,請務必先取出電池,並將電池送到
政府指定的電池回收站。若您無法取出電池,
可將本產品拿到飛利浦服務中心為您處理。  
(圖 4)
取出充電式電池
1拔除產品的電源,讓產品持續運轉直到電池完
全耗盡。
2移除除毛刀頭並以螺絲起子開啟產品。 (圖 5)
3將螺絲起子插入印刷電路板的小孔 (1)。旋轉螺
絲起子直到印刷電路板和電池間連線中斷 (2)。 
(圖 6)
4使用螺絲起子,將電池自裝置中橇開。  (圖 7)
警告: 電池固定帶非常銳利,請小心。
請勿嘗試更換充電電池。
保固與支援
如果您需要資訊或支援,請造訪:www.philips.com/
support,或另行參閱全球保證書。
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising