Philips | HP6543/00 | Philips Epilierer, Präzisionstrimmer, Pinzette HP6543/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
English
HP6543
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome
to Philips! To fully benefit from the support
that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
General description (Fig. 1)
1
2
4
3
5
AEpilator
1 Opti start cap
2 Epilating discs
3 Epilating head
4 On/off slide
-- 0 = off
-- I = normal speed
-- II = high speed
5 Socket for small plug
6 Small plug
7Adapter
8 Cleaning brush
9 Storage pouch
B Precision trimmer
10 Trimming comb
11 Trimming head
12 On/off slide
13 Battery compartment cap
14 Protection cap
15Tweezers
16 Battery type LR03 AAA
1
Important
2
90°
1
2
Read this user manual carefully before you use the
appliances and save it for future reference.
--
3
--1
2
--
3
AAA
-1
1
2
4 mm
1
4203.000.7713.1
2
3
--
3
2 mm
4
Danger
This symbol means that you should keep the
appliances and the adapter dry (Fig. 2).
Do not use the epilator near or over a washbasin
or bath filled with water (Fig. 3).
This symbol means that you should not use these
appliances in the bath or shower (Fig. 4).
If you use the epilator in the bathroom, do not
use an extension cord.  (Fig. 5)
Warning
If the adapter is damaged, always have it replaced with
one of the original type in order to avoid a hazard.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children unless they are older
----
------
----
than 8 and supervised. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8 years.
Children shall not play with the appliance.
Do not cut off the adapter to replace it with another
plug, as this causes a hazardous situation.
Only use the epilator in combination with the
adapter supplied.
Caution
The epilator is only intended for removing women’s
body hair on areas below the neck.
To prevent damage and injuries, keep operating
appliances (with or without attachment) away
from clothes, threads, cords, brushes etc.
Do not use the appliances on irritated skin or skin
with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs)
or wounds without consulting your doctor first.
People with a reduced immune response or people
who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or
immunodeficiency should also consult their doctor first.
Your skin may become a little red and irritated
the first few times you use the epilator. This is
absolutely normal and quickly disappears. As
you use the appliance more often, your skin gets
used to epilation, skin irritation decreases and
regrowth becomes thinner and softer. If the irritation
has not disappeared within three days, we advise you
to consult a doctor.
Do not use the appliances with or without
attachment if they are damaged or broken,
as this may cause injury.
Use and store the appliances at a temperature
between 10°C and 30°C.
Noise level epilator: Lc= 76 dB(A).
Compliance with standards
These Philips appliances complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF).
Environment
--
--
Do not throw away the appliances with the
normal household waste at the end of their life,
but hand them in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the
environment.  (Fig. 6)
The battery of the precision trimmer contain
substances that may pollute the environment.
Do not throw away empty batteries with the
normal household waste, but dispose of them at an
official collection point for batteries. Always remove
the battery before you discard and hand in the
appliances at an official collection point (Fig. 7).
Guarantee and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the separate
worldwide guarantee leaflet.
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at
få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du
registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Generel beskrivelse (fig. 1)
AEpilator
1Opti-startkappe
2Pincetskiver
3Epilatorhoved
4On/off-skydekontakt
-- 0 = off (slukket)
-- I = normal hastighed
-- II = høj hastighed
5 Lille strømstik
6 Lille stik
7Adapter
8Rensebørste
9Opbevaringsetui
B Præcisionstrimmer
10Trimmekam
11Trimmehoved
12On/off-skydekontakt
13 Dæksel til batterirum
14Beskyttelseskappe
15Pincet
16 Batteritype LR03 AAA
Vigtigt
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem,
inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuel
senere brug.
-----
---
Fare
Dette symbol betyder, at du bør holde både
apparaterne og adapteren tørre (fig. 2).
Brug ikke epilatoren nær eller over en håndvask
eller et badekar med vand (fig. 3).
Dette symbol betyder, at du bør ikke bruge disse
apparater i badet eller under bruseren (fig. 4).
Hvis du bruger epilatoren på badeværelset, må
du ikke bruge en forlængerledning.  (fig. 5)
Advarsel
Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes
med en original adapter af samme type for at
undgå en farlig situation.
Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter
og personer med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og
viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af
apparatet og forstår de medfølgende risici. Rengøring
og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn,
medmindre de er ældre end 8 og er under opsyn.
----
------
----
Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde
af børn under 8 år.
Lad ikke børn lege med apparatet.
Klip ikke adapteren af for at udskifte den med et
andet stik, da dette vil føre til farlige situationer.
Brug kun epilatoren sammen med den medfølgende
adapter.
Forsigtig
Denne epilator er kun beregnet til fjernelse af
kvinders kropsbehåring fra halsen og nedefter.
For at undgå skader og uheld skal apparaterne (med
og uden tilbehør) altid holdes i sikker afstand fra tøj,
snore, ledninger, børster o.lign., når de er tændt.
Brug ikke apparaterne på irriteret hud eller hud med
åreknuder, udslæt, knopper, modermærker (med hår)
eller sår uden at konsultere din læge først.
Personer med svækket immunforsvar eller personer,
der lider af diabetes mellitus, hæmofili eller nedsat
immunforsvar, skal altid konsultere lægen først.
Huden bliver måske lidt rød og irriteret de første par
gange, epilatoren anvendes. Dette er helt normalt og
vil hurtigt forsvinde. Efterhånden som huden vænner
sig til behandlingen, bliver den mindre irriteret og
hårene, der gror ud igen, vil være blødere og tyndere.
Hvis en eventuel hudirritation ikke er forsvundet
efter 3 dage, bør du søge læge.
Brug ikke apparaterne med eller uden tilbehør, hvis
de er beskadigede eller i stykker, da du i givet fald kan
komme til skade.
Apparater skal opbevares ved temperaturer mellem
10°C og 30°C.
Støjniveau epilator: Lc = 76 dB (A).
Overholdelse af standarder
Disse Philips-apparater overholder alle standarder for
elektromagnetiske felter (EMF).
Miljøhensyn
--
--
Apparatet må ikke smides ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal
genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet.  (fig. 6)
Batteriet i præcisionstrimmeren indeholder stoffer,
der kan skade miljøet. Smid aldrig batterier ud
sammen med det normale husholdningsaffald,
men aflever dem på et officielt indsamlingssted
for brugte batterier. Fjern altid batteriet, inden du
kasserer og afleverer apparaterne på et officielt
indsamlingssted (fig. 7).
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips
vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt
unter www.philips.com/welcome registrieren.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
AEpilierer
1Opti-Start-Aufsatz
2Epilierpinzetten
3Epilierkopf
4Ein-/Ausschalter
-- 0 = Aus
-- I = Normale Geschwindigkeit
-- II = Hohe Geschwindigkeit
5 Buchse für Gerätestecker
6Gerätestecker
7Adapter
8Reinigungsbürste
9Aufbewahrungstasche
BPräzisionstrimmer
10Kammaufsatz
11Trimmkopf
12Ein-/Ausschalter
13Batteriefachabdeckung
14Schutzkappe
15Pinzette
16 Batterietyp LR03 AAA
--
---
--
---
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch
der Geräte aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für
eine spätere Verwendung auf.
-----
--
Sikkerhed og support
Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du besøge
www.philips.com/support eller læse i den separate
folder “World-Wide Guarantee”.
---
--
Gefahr
Dieses Symbol bedeutet, dass Sie die Geräte und
den Adapter trocken halten sollten (Abb. 2).
Verwenden Sie den Epilierer nicht in der Nähe von
bzw. über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken
oder einer Badewanne (Abb. 3).
Dieses Symbol bedeutet, dass Sie diese Geräte
nicht in der Badewanne oder Dusche verwenden
sollten (Abb. 4).
Bei der Nutzung des Epilierers im Badezimmer
sollten Sie kein Verlängerungskabel
verwenden.  (Abb. 5)
Warnhinweis
Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf
er nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht
werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
----
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder
Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren verstanden haben.
Reinigung und Pflege des Geräts dürfen nicht von
Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind älter
als 8 Jahre und beaufsichtigt. Bewahren Sie das
Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite
von Kindern unter 8 Jahren auf.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch
einen anderen Stecker, da dies den Benutzer
gefährden kann.
Benutzen Sie den Epilierer nur mit dem
mitgelieferten Adapter.
Achtung
Der Epilierer ist für die Entfernung von weiblichem
Körperhaar an Hautpartien unterhalb des Halses
vorgesehen.
Halten Sie die eingeschalteten Geräte (mit oder
ohne Aufsatz) fern von Kleidung, Fäden, Kabeln,
Bürsten usw., um Verletzungen und Beschädigungen
zu vermeiden.
Bei Hautreizungen, Krampfadern, Pickeln, Ausschlag,
Entzündungen, (behaarten) Muttermalen oder
Wunden sollten Sie das Gerät nicht verwenden,
ohne vorher einen Arzt zu konsultieren.
Gleiches gilt für Patienten mit geschwächter
Immunabwehr, Diabetes, Hämophilie und
Immunschwäche.
Nach den ersten Anwendungen kann Ihre Haut
möglicherweise mit Rötungen oder Reizungen
reagieren. Dies ist völlig normal und sollte sich bald
legen, sobald Sie sich an das Epilieren gewöhnt haben
und die nachwachsenden Haare feiner und weicher
werden. Sollte die Hautirritation nicht innerhalb von
3 Tagen wieder abklingen, konsultieren Sie Ihren Arzt.
Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie
die Geräte oder die Aufsätze nicht, wenn diese
beschädigt oder defekt sind.
Benutzen und verwahren Sie die Geräte bei
Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C.
Geräuschpegel: Lc = 76 dB(A)
Normerfüllung
Diese Philips Geräte erfüllen sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF).
Umwelt
--
Werfen Sie die Geräte am Ende der Lebensdauer
nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie sie zum
Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese
Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.  (Abb. 6)
--
Die Batterie des Präzisionstrimmers enthält
Substanzen, die die Umwelt gefährden können.
Entsorgen Sie leere Batterien nicht im normalen
Hausmüll, sondern geben Sie sie bei einer
Batteriesammelstelle ab. Entfernen Sie die Batterien,
bevor Sie das Gerät entsorgen, und geben Sie das
Gerät bei einer offiziellen Recyclingstelle ab (Abb. 7).
--
Garantie und Support
--
Für Unterstützung und weitere Informationen
besuchen Sie die Philips Website unter
www.philips.com/support, oder lesen
Sie die internationale Garantieschrift.
--
--
Ελληνικα
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη
Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στην
ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
A
1
2
3
4
---5
6
7
8
9
B
10
11
12
13
14
15
16
Αποτριχωτική συσκευή
Κάλυμμα opti-start
Δίσκοι αποτρίχωσης
Αποτριχωτική κεφαλή
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
0 = απενεργοποίηση
I = κανονική ταχύτητα
ΙΙ = υψηλή ταχύτητα
Υποδοχή για μικρό βύσμα
Μικρό βύσμα
Τροφοδοτικό
Βουρτσάκι καθαρισμού
Θήκη αποθήκευσης
Κόπτης ακριβείας
Χτένα τριμαρίσματος
Κεφαλή κοπής
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Κάλυμμα θήκης μπαταριών
Προστατευτικό κάλυμμα
Τσιμπιδάκι
Τύπος μπαταρίας AAA LR03
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τις συσκευές και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά.
---
Κίνδυνος
Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διατηρείτε
τις συσκευές και το τροφοδοτικό στεγνά (Εικ. 2).
Μην χρησιμοποιείτε την αποτριχωτική συσκευή κοντά
ή πάνω από νιπτήρα ή μπανιέρα με νερό (Εικ. 3).
----
---
--
--
--
Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να
χρησιμοποιείτε αυτές τις συσκευές στην μπανιέρα ή
στο ντους (Εικ. 4).
Εάν χρησιμοποιείτε την αποτριχωτική συσκευή
στο μπάνιο, μην χρησιμοποιείτε καλώδιο
επέκτασης.  (Εικ. 5)
Προειδοποίηση
Εάν το τροφοδοτικό υποστεί βλάβη, θα πρέπει να
αντικατασταθεί μόνο με αυθεντικό προς αποφυγή
κινδύνου.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με
περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές
ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την
προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση
και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν
διεργασίες συντήρησης, εκτός κι αν είναι πάνω από
8 ετών και επιβλέπονται από κάποιον ενήλικα.
Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από
παιδιά κάτω των 8 ετών.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Μην αποσπάτε το τροφοδοτικό για να το
αντικαταστήσετε με άλλο βύσμα, καθώς μπορεί να
προκληθεί κίνδυνος.
Να χρησιμοποιείτε την αποτριχωτική συσκευή μόνο
με το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
Προσοχή
Αυτή η αποτριχωτική συσκευή προορίζεται για
αποτρίχωση σε περιοχές του γυναικείου σώματος
μόνο κάτω από το λαιμό.
Για να αποφύγετε βλάβες και τραυματισμούς, όταν
η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία (με ή χωρίς
εξάρτημα), κρατήστε την μακριά από ρούχα, νήματα,
κλωστές, βούρτσες κ.λπ.
Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε ερεθισμένο
δέρμα ή σε δέρμα με κιρσούς, εξανθήματα, σπυράκια,
κρεατοελιές (με τρίχες) ή πληγές χωρίς να
συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό σας.
Άτομα με μειωμένη ανοσοαπόκριση ή άτομα που
πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, αιμοφιλία ή
ανοσοανεπάρκεια θα πρέπει επίσης να συμβουλεύονται
πρώτα το γιατρό τους.
Το δέρμα σας μπορεί να κοκκινίσει και να ερεθιστεί
λίγο τις πρώτες φορές που θα χρησιμοποιήσετε
την αποτριχωτική μηχανή. Αυτό το φαινόμενο είναι
απολύτως φυσιολογικό και εξαφανίζεται σύντομα.
Με την πιο συχνή χρήση της συσκευής, το δέρμα σας
συνηθίζει στην αποτρίχωση, ο ερεθισμός μειώνεται και
οι τρίχες ξαναβγαίνουν πιο λεπτές και απαλές.
Αν ο ερεθισμός δεν εξαφανιστεί μέσα σε τρεις ημέρες,
σας συνιστούμε να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.
----
Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές με ή χωρίς
εξαρτήματα αν έχουν υποστεί φθορά ή έχουν σπάσει,
καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε τις συσκευές σε
θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 30°C.
Επίπεδο θορύβου αποτριχωτικής συσκευής:
Lc = 76 dB(A).
Συμμόρφωση με πρότυπα
Οι συγκεκριμένες συσκευές της Philips συμμορφώνονται με
όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία
(EMF).
Περιβάλλον
--
--
Στο τέλος της ζωής των συσκευών μην τις πετάξετε
μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας,
αλλά παραδώστε τις σε ένα επίσημο σημείο συλλογής
για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε
στην προστασία του περιβάλλοντος.  (Εικ. 6)
Η μπαταρία του κόφτη ακριβείας περιέχει ουσίες
που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Μην
απορρίπτετε τις άδειες μπαταρίες μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά
μόνο σε επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Να
αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν απορρίψετε και
παραδώσετε τις συσκευές σε ένα επίσημο σημείο
συλλογής (Εικ. 7).
Εγγύηση και υποστήριξη
B Recortador de precisión
10Peine-guía
11 Cabezal de corte
12 Botón de encendido/apagado
13 Tapa del compartimento de las pilas
14 Tapa protectora
15Pinzas
16 Tipo de pila AAA LR03
Importante
Antes de usar los aparatos, lea atentamente este
manual del usuario y consérvelo por si necesitara
consultarlo en el futuro.
-----
---
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε
τη διεύθυνση www.philips.com/support ή διαβάστε το
ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y
bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la
asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en
www.philips.com/welcome.
---
Descripción general (fig. 1)
ADepiladora
1 Adaptador Opti-start
2 Discos depiladores
3 Cabezal depilador
4 Botón de encendido/apagado
-- 0 = apagado
-- I = velocidad normal
-- II = velocidad alta
5 Toma para clavija pequeña
6 Clavija pequeña
7 Adaptador de corriente
8 Cepillo de limpieza
9 Funda de viaje
--
---
--
Peligro
Este símbolo significa que debe mantener
los aparatos y el adaptador secos (fig. 2).
No utilice la depiladora cerca de un lavabo
o bañera con agua ni sobre ellos (fig. 3).
Este símbolo significa que no debe utilizar
estos aparatos en el baño o la ducha (fig. 4).
Si utiliza la depiladora en el cuarto de baño,
no use un cable alargador.  (fig. 5)
Advertencia
Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre
por otro del modelo original para evitar situaciones
de peligro.
Este aparato puede ser usado por niños a partir
de 8 años y por personas con su capacidad
física, psíquica o sensorial reducida y por quienes
no tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios, si han sido supervisados o instruidos
acerca del uso del aparato de forma segura y
siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el
mantenimiento a menos que tengan más de 8 años
o sean supervisados. Mantenga el aparato y el
cable fuera del alcance
de los niños menores de 8 años.
No permita que los niños jueguen con el aparato.
No corte el adaptador para sustituirlo por otra
clavija, ya que podría provocar situaciones de
peligro.
Utilice la depiladora solo con el adaptador que se
suministra.
Precaución
La depiladora solo está diseñada para eliminar
el vello corporal de las mujeres, en las zonas por
debajo del cuello, no el facial.
Cuando los aparatos estén en funcionamiento
(con o sin accesorios), manténgalos alejados ropas,
hilos, cables, cepillos, etc., con el fin de evitar
accidentes y deterioros.
No utilice los aparatos sobre piel irritada o venas
varicosas, erupciones, manchas, lunares (con pelos)
o heridas sin consultar antes a su médico.
--
--
----
Las personas con una reducida respuesta
inmunológica o personas que padezcan diabetes
mellitus, hemofilia o inmunodeficiencia también
deben consultar antes a su médico.
Las primeras veces que utilice la depiladora la
piel puede enrojecerse e irritarse un poco. Esto
es normal y desaparecerá pronto. A medida que
vaya utilizando el aparato más a menudo, la piel se
irá a acostumbrando a la depilación, la irritación
disminuirá y el vello que salga de nuevo será cada
vez más fino y suave. Si la irritación no desaparece
al cabo de tres días, le recomendamos que
consulte a su médico.
No utilice los aparatos con o sin accesorios si
están dañados o rotos, ya que podrían ocasionarle
lesiones.
Utilice y guarde los aparatos a una temperatura
entre 10 °C y 30 °C.
Nivel de ruido de la depiladora: Lc = 76 dB(A).
Cumplimiento de normas
Estos aparatos de Philips cumplen todos los estándares
sobre campos electromagnéticos (CEM).
Medio ambiente
--
--
Al final de su vida útil, no tire los aparatos junto
con la basura normal del hogar. Llévelos a un
punto de recogida oficial para su reciclado.
De esta manera ayudará a conservar el medio
ambiente.  (fig. 6)
La batería del recortador de precisión contiene
sustancias que pueden contaminar el medio
ambiente. No tire las baterías agotadas con la
basura normal del hogar, deposítelas en un punto
de recogida oficial para pilas. Quite siempre la
batería antes de deshacerse del aparato y llevarlo a
un punto de recogida oficial (fig. 7).
4Käyttökytkin
-- 0 = virta katkaistu
-- I = normaali nopeus
-- II = suuri nopeus
5 Liitäntä pienelle liittimelle
6 Pieni liitin
7Verkkolaite
8Puhdistusharja
9Säilytyspussi
BTarkkuustrimmeri
10Ohjauskampa
11Trimmausosa
12Käyttökytkin
13 Paristolokeron suojus
14Teräsuojus
15Pinsetit
16 Pariston tyyppi: LR03 AAA
-----
---
Garantía y asistencia
Suomi
---
Johdanto
--
Yleiskuvaus (Kuva 1)
AEpilaattori
1Opti-start-suoju
2Pinsettilevyt
3Epilointipää
--
--
--
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteiden
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Si necesita asistencia o información, visite
www.philips.com/support o lea el folleto
de garantía mundial independiente.
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi
tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
--
---
Vaara
Tämä kuvake tarkoittaa sitä, että laite ja verkkolaite
on pidettävä kuivina (Kuva 2).
Älä käytä epilaattoria pesualtaan tai kylpyammeen
läheisyydessä tai päällä, jos niissä on vettä (Kuva 3).
Tämä kuvake tarkoittaa sitä, että tätä laitetta ei saa
käyttää kylvyssä tai suihkussa (Kuva 4).
Jos käytät laitteita kylpyhuoneessa, älä käytä
jatkojohtoa.  (Kuva 5)
Varoitus
Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda
vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina
alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky
on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen
käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät
laitteeseen liittyvät vaarat. Alle 8-vuotiaat eivät saa
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
Älä katkaise verkkolaitteen johtoa ja vaihda siihen
toista pistoketta, koska se aiheuttaa vaaratilanteen.
Käytä epilaattoria vain mukana tulevan
verkkolaitteen kanssa.
Varoitus
Tämä epilaattori on tarkoitettu naisten ihokarvojen
poistamiseen kaulan alapuolisilta alueilta.
Älä pidä käynnissä olevaa laitetta (lisäosa
kiinnitettynä tai irrotettuna) esimerkiksi vaatteiden,
lankojen, johtojen tai harjojen lähellä, ettet loukkaa
itseäsi tai aiheuta vahinkoa.
---
Älä käytä laitteita, jos iho on ärtynyt tai jos ihossa
on suonikohjuja, näppylöitä, luomia (joissa on
ihokarvoja) tai haavoja, ennen kuin olet keskustellut
lääkärin kanssa.
Myös henkilöiden, joiden vastustuskyky on
alentunut, diabeetikoiden, verenvuototautia tai
immuunikatoa sairastavien on ensin kysyttävä
neuvoa lääkäriltä.
Iho saattaa hieman aristaa tai punoittaa muutaman
ensimmäisen ihokarvojen poistokerran jälkeen.
Tämä on aivan normaali ilmiö ja häviää nopeasti.
Kun laitetta käytetään useammin, iho tottuu
ihokarvojen poistoon, ihon ärsytys vähenee
ja takaisin kasvavat ihokarvat muuttuvat
pehmeämmiksi ja ohuemmiksi. Jos ihon ärsytys ei
häviä kolmessa vuorokaudessa, ota yhteys lääkäriin.
Älä käytä laitetta (lisäosa kiinnitettynä tai
irrotettuna), jos se on vaurioitunut tai rikkoutunut,
sillä käyttö voi aiheuttaa vammoja.
Käytä ja säilytä laitteita 10–30 °C:n lämpötilassa.
Epilaattorin käyttöääni: Lc = 76dB (A)
Vastaavuus standardien kanssa
Philips-laitteet vastaavat kaikkia sähkömagneettisia
kenttiä (EMF) koskevia standardeja.
Ympäristöasiaa
--
--
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen
mukana, vaan toimita ne asianmukaiseen
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittoja.  (Kuva 6)
Tarkkuustrimmerin paristot sisältävät aineita, jotka
saattavat olla ympäristölle haitallisia. Älä hävitä
paristoja talousjätteen mukana, vaan toimita ne
valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Poista paristot
aina ennen laitteen toimittamista valtuutettuun
keräyspisteeseen (Kuva 7).
3 Tête d’épilation
4 Bouton marche/arrêt
-- 0 = arrêt
-- I = vitesse normale
-- II = vitesse rapide
5 Prise pour petite fiche
6 Petite fiche
7Adaptateur
8 Brossette de nettoyage
9 Trousse de rangement
B Tondeuse de précision
10Sabot
11 Tête de tonte
12 Bouton marche/arrêt
13 Capuchon du compartiment à piles
14 Couvercle de protection
15 Pince à épiler
16 Type de pile LR03 AAA
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser les
appareils et conservez-le pour un usage ultérieur.
-----
---
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla
osoitteessa www.philips.com/support tai lue
erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers
Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips,
enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
Description générale (fig. 1)
AÉpilateur
1 Accessoire spécial débutantes
2 Disques rotatifs
----
Danger
Ce symbole signifie que vous devriez éviter de
mouiller les appareils et l’adaptateur (fig. 2).
N’utilisez jamais l’épilateur près d’une baignoire ou
d’un lavabo rempli d’eau (fig. 3).
Ce symbole signifie que vous ne devriez pas utiliser
ces appareils dans le bain ni sous la douche (fig. 4).
Si vous utilisez l’épilateur dans la salle de bain,
n’utilisez pas de rallonge.  (fig. 5)
Avertissement
Si l’adaptateur secteur est endommagé, il doit
toujours être remplacé par un adaptateur secteur
de même type pour éviter tout accident.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites
ou des personnes manquant d’expérience et de
connaissances, à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou qu’ils aient
reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée de
l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des dangers
encourus. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas
être réalisés par des enfants sauf s’ils sont âgés de
plus de 8 ans et sous surveillance. Tenez l’appareil et
son cordon hors de portée des enfants de moins
de 8 ans.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
N’essayez pas de remplacer la fiche de l’adaptateur
afin d’éviter tout accident.
Utilisez l’épilateur uniquement avec l’adaptateur
fourni.
---
--
---
----
Attention
L’épilateur est conçu uniquement pour l’élimination
des poils féminins des zones situées en dessous
du cou.
Pour prévenir tout dommage ou blessure, évitez
de faire fonctionner les appareils (avec ou sans
accessoire) à proximité de vêtements, fils, câbles,
brosses, etc.
N’utilisez pas les appareils sur une peau irritée ou
présentant des varices, rougeurs, boutons, grains
de beauté (avec pilosité) ou blessures sans avoir
consulté votre médecin.
Les mêmes recommandations s’appliquent aux
personnes ayant une immunité réduite ou souffrant
de diabète, d’hémophilie ou d’une immunodéficience.
Lors des premières utilisations, il est possible que la
peau rougisse ou s’irrite légèrement. Il s’agit d’une
réaction normale qui disparaîtra rapidement. La
gêne ressentie au début diminuera progressivement
à chaque utilisation. Au fur et à mesure, votre peau
s’habituera et la repousse sera plus fine. Cependant,
si l’irritation persiste au-delà de trois jours, consultez
votre médecin.
Afin d’éviter un accident, n’utilisez pas les appareils
avec ou sans accessoire s’ils sont endommagés
ou cassés.
Conservez les appareils à une température comprise
entre 10 °C et 30 °C.
Niveau sonore de l’épilateur : Lc = 76 dB(A).
Conforme aux normes
Ces appareils Philips sont conformes à toutes les normes
relatives aux champs électromagnétiques (CEM).
Environnement
--
--
Lorsqu’ils ne fonctionneront plus, ne jetez pas
les appareils avec les ordures ménagères, mais
déposez-les à un endroit assigné à cet effet,
où ils pourront être recyclés. Vous contribuerez
ainsi à la protection de l’environnement.  (fig. 6)
La pile de la tondeuse de précision contient des
substances qui peuvent nuire à l’environnement.
Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures
ménagères, mais déposez-les à un endroit assigné
à cet effet. Retirez toujours la pile avant de mettre
l’appareil au rebut et de le déposer à un endroit
assigné à cet effet (fig. 7).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations
supplémentaires, consultez le site Web
www.philips.com/support ou lisez le
dépliant séparé sur la garantie internationale.
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips!
Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips,
registrate il vostro prodotto su www.philips.com/
welcome.
Descrizione generale (fig. 1)
AEpilatore
1 Cappuccio Opti start
2 Dischi epilatori
3 Testina epilatoria
4 Cursore on/off
-- 0 = spento
-- I = velocità normale
-- II = velocità massima
5 Presa spinotto
6Spinotto
7Adattatore
8 Spazzolina per la pulizia
9Custodia
B Rifinitore di precisione
10 Pettine regola altezze
11 Testina di precisione
12 Cursore on/off
13 Coperchio del vano batterie
14 Cappuccio di protezione
15Pinzette
16 Batteria di tipo LR03 AAA
----
----
--
--
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il
presente manuale utente e conservatelo per eventuali
riferimenti futuri.
-----
---
Pericolo
Questo simbolo significa che dovete mantenere
asciutti l’apparecchio e l’adattatore (fig. 2).
Non utilizzate l’epilatore in prossimità o sopra lavabi
o vasche da bagno contenenti acqua (fig. 3).
Questo simbolo significa che non dovete utilizzare
questi apparecchi nella vasca da bagno o nella
doccia (fig. 4).
Se l’epilatore viene utilizzato in bagno, non usate una
prolunga.  (fig. 5)
Avviso
Nel caso in cui l’adattatore fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito esclusivamente con un adattatore
originale al fine di evitare situazioni pericolose.
Quest’apparecchio può essere usato da bambini a
partire da 8 anni di età e da persone con capacità
fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di
esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione
----
per utilizzare l’apparecchio in maniera sicura e
capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso.
La manutenzione e la pulizia non devono essere
eseguite da bambini se non di età superiore a 8 anni
e in presenza di un adulto. Tenete l’apparecchio e
il relativo cavo fuori dalla portata di bambini di età
inferiore a 8 anni.
Evitate che i bambini giochino con l’apparecchio.
Non tagliate l’adattatore per sostituirlo con un’altra
spina onde evitare situazioni pericolose.
Utilizzate l’epilatore esclusivamente con l’adattatore
in dotazione.
Attenzione
L’epilatore è adatto solo alla rimozione dei peli
superflui del corpo femminile nelle zone al di sotto
del collo.
Al fine di evitare danni o lesioni, tenete gli apparecchi
in funzione (con o senza accessori) lontano da
vestiti, fili, cavi, spazzole, ecc...
Non utilizzate l’apparecchio sulla pelle irritata
o con vene varicose, irritazioni, brufoli, nei
(su cui sono presenti peli) o ferite senza prima
consultare il medico.
Le persone con scarse difese immunitarie
o che soffrono di diabete mellito, emofilia o
immunodeficienza dovrebbero inoltre consultare
prima un dottore.
Le prime volte che usate l’epilatore, la pelle
potrebbe arrossarsi o irritarsi leggermente. Si tratta
di un fenomeno del tutto normale e destinato a
scomparire rapidamente, non appena la pelle si sarà
abituata all’epilazione e i peli saranno più sottili e
morbidi. Qualora l’irritazione persista per più di tre
giorni, consultate un medico.
Non utilizzate gli apparecchi con o senza accessori
se risultano danneggiati o rotti al fine di evitare ferite.
Utilizzate e conservate gli apparecchi a una
temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C.
Livello di rumorosità epilatore: Lc = 76 dB(A)
Conformità agli standard
Questi apparecchi Philips sono conformi a tutte le norme
relative ai campi elettromagnetici (EMF).
Tutela dell’ambiente
--
--
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite
l’apparecchio con i rifiuti domestici, ma consegnatelo
a un centro di raccolta ufficiale. In tal modo, aiuterete
a mantenere l’ambiente pulito.  (fig. 6)
La batteria del rifinitore di precisione contiene
delle sostanze che possono inquinare l’ambiente.
Non gettate le batterie esaurite con i normali rifiuti
domestici, ma smaltitele presso un punto di raccolta
ufficiale. Rimuovete sempre la batteria prima di
gettare o consegnare gli apparecchi presso un punto
di raccolta ufficiale (fig. 7).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web
all’indirizzo www.philips.com/support oppure leggete
l’opuscolo della garanzia internazionale.
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning
die Philips biedt, registreer uw product dan op
www.philips.com/welcome.
Algemene beschrijving (fig. 1)
AEpilator
1Opti-start-kap
2Epileerschijfjes
3Epileerhoofd
4Aan/uitknop
-- 0 = uit
-- I = normale snelheid
-- II = hoge snelheid
5 Aansluitopening voor kleine stekker
6 Kleine stekker
7Adapter
8Schoonmaakborsteltje
9Opbergetui
BPrecisietrimmer
10Trimkam
11Trimhoofd
12Aan/uitknop
13 Kapje van batterijvak
14Beschermkap
15Pincet
16 Batterijtype LR03 AAA
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
voordat u de apparaten gaat gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
-----
--
Gevaar
Dit symbool betekent dat u de apparaten en
de adapter droog moet houden (fig. 2).
Gebruik de epilator niet in de buurt van of boven
een wasbak of bad gevuld met water (fig. 3).
Dit symbool betekent dat u deze apparaten niet in
bad of onder de douche moet gebruiken (fig. 4).
Gebruik geen verlengsnoer als u de epilator in de
badkamer gebruikt.  (fig. 5)
Waarschuwing
Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten
vervangen door een adapter van het oorspronkelijke
type om gevaar te voorkomen.
--
----
----
---
----
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten
of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of
instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik
van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik
begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen
door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan
8 en alleen onder toezicht. Houd het apparaat en
het snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn
dan 8 jaar oud.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Knip de adapter niet af om deze te vervangen door
een andere stekker, omdat dit een gevaarlijke situatie
oplevert.
Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met
de bijgeleverde adapter.
Let op
De epilator is alleen bedoeld voor het verwijderen
van lichaamshaar onder de halslijn bij vrouwen.
Houd het ingeschakelde apparaat (met of zonder
opzetstuk) uit de buurt van kleding, draden, snoeren,
borstels enz.
Gebruik de apparaten niet op een geïrriteerde
huid of op een huid met spataderen, uitslag, puistjes,
moedervlekken (met haren) of wondjes, zonder
eerst uw huisarts te raadplegen.
Raadpleeg ook eerst uw huisarts wanneer uw
weerstand verminderd is of wanneer u aan
suikerziekte, hemofilie of immunodeficiëntie lijdt.
Uw huid kan de eerste paar keer dat u dit apparaat
gebruikt wat rood en geïrriteerd zijn. Dit is een
volstrekt normaal verschijnsel, dat snel verdwijnt.
Naarmate u het apparaat vaker gebruikt, raakt
uw huid gewend aan het epileren, vermindert de
huidirritatie en groeien de haren dunner en zachter
terug. Als de huidirritatie na drie dagen nog niet is
verdwenen, adviseren we u een arts te raadplegen.
Gebruik het epileerhoofd of de opzetstukken
niet als deze beschadigd of kapot zijn, omdat dit
verwondingen kan veroorzaken.
Gebruik en bewaar de apparaten bij een
temperatuur tussen 10°C en 30°C.
Geluidsniveau epilator: Lc = 76 dB(A).
Naleving van richtlijnen
De Philips-apparaten voldoen aan alle richtlijnen met
betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Milieu
--
Gooi de apparaten aan het einde van hun levensduur
niet weg met het normale huisvuil, maar lever deze in
op een door de overheid aangewezen inzamelpunt
om ze te laten recyclen. Op die manier levert u een
bijdrage aan een schonere leefomgeving.  (fig. 6)
--
De batterij van de precisietrimmer bevat substanties
die het milieu kunnen vervuilen. Gooi lege batterijen
nooit met het normale huisvuil weg, maar breng deze
naar een door de overheid aangewezen inzamelpunt
voor batterijen. Verwijder altijd de batterij voordat u
de apparaten weggooit of terugbrengt aan een door
de overheid aangewezen inzamelpunt (fig. 7).
---
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek
dan www.philips.com/support of lees het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad.
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du
får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du
registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Generell beskrivelse (fig. 1)
AEpilator
1Opti-start-hode
2Epileringsskiver
3Epileringshode
4Av/på-bryter
-- 0 = av
-- I = normal hastighet
-- II = høy hastighet
5 Uttak for liten kontakt
6 Liten kontakt
7Adapter
8Rengjøringsbørste
9Oppbevaringsetui
BPresisjonstrimmer
10Trimmekam
11Trimmehode
12Av/på-bryter
13 Lokk på batterikammer
14Beskyttelsesdeksel
15Pinsett
16 Batteritype LR03 AAA
----
------
----
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
apparatene, og ta vare på den for senere referanse.
-----
Fare
Dette symbolet betyr at du må holde apparatene
og adapteren tørre (fig. 2).
Ikke bruk epilatoren i nærheten av eller over
en kum eller et badekar fylt med vann (fig. 3).
Dette symbolet betyr at du ikke må bruke disse
apparatene i badekaret eller dusjen (fig. 4).
Hvis du bruker epilatoren på badet, skal du ikke
bruke en skjøteledning.  (fig. 5)
Advarsel
Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for
å bytte den ut med en av original type for å unngå
at det oppstår farlige situasjoner.
Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller
eldre og av personer med nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med
manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en
sikker måte, og hvis de forstår risikoen. Rengjøring
og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med
mindre de er eldre enn 8 år og er under oppsyn.
Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for
barn som er yngre enn 8 år.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Ikke skjær av adapteren for å erstatte den med et
annet støpsel, da kan det oppstå en farlig situasjon.
Epilatoren skal bare brukes sammen med adapteren
som følger med.
Forsiktig
Epilatoren skal kun brukes til å fjerne kvinners
kroppshår på områder under halsen.
Hold apparater (med eller uten tilbehør) unna
klær, tråder, ledninger, børster o.l. når de er
påslått, slik at det ikke oppstår skader.
Ikke bruk apparatene på irritert hud eller hud med
åreknuter, utslett, kviser, føflekker (med hår) eller sår
uten å rådføre deg med legen din først.
Personer med nedsatt immunforsvar eller personer
som lider av diabetes mellitus, blødersykdom eller
immunsvikt, skal også rådføre seg med legen først.
Huden kan bli litt rød og irritert de første gangene
du bruker epilatoren. Dette er helt normalt og
forsvinner raskt. Etter hvert som du bruker apparatet,
venner huden seg til epileringen, irritasjonen avtar, og
etterveksten blir tynnere og mykere. Hvis irritasjonen
ikke blir borte innen tre dager, anbefaler vi at du
kontakter lege.
Ikke bruk apparatene med eller uten tilbehør hvis de
er skadet eller ødelagt, da dette kan forårsake skade.
Bruk og oppbevar apparatene ved en temperatur på
mellom 10 og 30 °C.
Støynivå for epilatoren: Lc = 76 dB(A)
Overholdelse av standarder
Disse apparatene fra Philips overholder alle standarder
som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF).
Miljø
--
Ikke kast apparatene som restavfall når de ikke
kan brukes lenger. Lever dem inn på et offentlig
innsamlingssted. Ved å gjøre dette bidrar du til
å ta vare på miljøet.  (fig. 6)
--
Batteriet i presisjonstrimmeren inneholder stoffer
som kan forurense miljøet. Ikke kast batteriene
med vanlig husholdningsavfall, men lever dem på en
gjenvinningsstasjon for batterier. Ta alltid ut batteriet
før du kvitter deg med apparatene og leverer dem
på et offentlig innsamlingssted (fig. 7).
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå
til www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para
tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips,
registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Descrição geral (fig. 1)
ADepiladora
1 Adaptador para principiantes optimizado
2 Discos de depilação
3 Cabeça de depilação
4 Botão ligar/desligar
-- 0 = desligado
-- I = velocidade normal
-- II = velocidade alta
5 Tomada para ficha pequena
6 Ficha pequena
7Transformador
8 Escova de limpeza
9 Bolsa para arrumação
B Aparador de precisão
10 Pente do aparador
11 Cabeça aparadora
12 Botão ligar/desligar
13 Tampa do compartimento das pilhas
14 Tampa de protecção
15Pinça
16 Tipo de pilha LR03 AAA
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes
de utilizar os aparelhos e guarde-o para uma eventual
consulta futura.
-----
Perigo
Este símbolo significa que deve manter os aparelhos
e o transformador secos (fig. 2).
Não utilize a depiladora próxima de ou sobre um
lavatório ou banheira com água (fig. 3).
Este símbolo significa que não deve utilizar estes
aparelhos no banho nem no duche (fig. 4).
Se utilizar a depiladora na casa de banho,
não utilize uma extensão.  (fig. 5)
---
----
-----
--
----
Aviso
Se o transformador se danificar, só deverá ser
substituído por uma peça de origem para evitar
situações de perigo.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento,
caso sejam supervisionadas ou recebam instruções
relativas à utilização segura do aparelho e se forem
alertadas para os perigos envolvidos. A limpeza e a
manutenção do utilizador não podem ser efectuadas
por crianças, a não ser que tenham idade superior
a 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o
aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com
idade inferior a 8 anos.
As crianças não podem brincar com o aparelho.
Não corte o transformador para o substituir por
outra ficha, pois isto representa uma situação de
perigo.
Utilize a depiladora apenas em combinação
com o transformador fornecido.
Cuidado
Esta depiladora destina-se exclusivamente à
remoção de pêlos femininos em zonas abaixo
da linha do pescoço.
Para evitar danos e lesões, afaste os aparelhos
em funcionamento (com ou sem acessórios)
de roupa, linhas, fios, escovas, etc.
Não utilize o aparelho na pele irritada ou com
varizes, eczemas, manchas, sinais (com pêlos)
ou feridas sem consultar primeiro o médico.
As pessoas com um sistema imunológico sensível
ou que sofram de diabetes, hemofilia
ou imunodeficiência devem consultar primeiro
o seu médico.
A pele pode ficar ligeiramente avermelhada
e irritada nas primeiras utilizações da depiladora.
Isto é absolutamente normal e desaparece depressa.
À medida que for utilizando o aparelho com maior
frequência, a pele habitua-se à depilação, a irritação
diminui e os pêlos crescem mais finos e macios.
Se a irritação não desaparecer nos três dias
seguintes, é aconselhável consultar um médico.
Não utilize os aparelhos com ou sem os acessórios
se estes se encontrarem danificados ou partidos,
pois isto poderá causar ferimentos.
Utilize e guarde os aparelhos a uma temperatura
entre 10 °C e 30 °C.
Nível de ruído da depiladora: Lc = 76 dB(A).
Conformidade com as normas
Estes aparelhos Philips estão em conformidade com
todas as normas relativas aos campos electromagnéticos
(CEM).
Meio ambiente
--
--
Não coloque os aparelhos nos resíduos domésticos
normais no final da sua vida útil, entregue-os num
ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo,
ajuda a preservar o ambiente.  (fig. 6)
A pilha do aparador de precisão contém substâncias
que podem poluir o ambiente. Não coloque pilhas
gastas no lixo doméstico normal; coloque-as num
ponto de recolha oficial para pilhas. Retire sempre
a pilha antes da eliminação e entregue os aparelhos
num ponto de recolha oficial (fig. 7).
----
---
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite
www.philips.com/support ou leia o folheto
da garantia mundial em separado.
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips!
För att dra maximal nytta av den support som
Philips erbjuder kan du registrera din produkt
på www.philips.com/welcome.
Allmän beskrivning (Bild 1)
AEpilator
1Opti-start-kåpa
2Epileringsskivor
3Epileringshuvud
4På/av-knapp
-- 0 = av
-- I = normal hastighet
-- II = hög hastighet
5 Anslutning för liten kontakt
6 Liten kontakt
7Adapter
8Rengöringsborste
9Förvaringsfodral
BPrecisionstrimmer
10Trimkam
11Trimhuvud
12På/av-knapp
13 Lock till batterifacket
14Skyddskåpa
15Pincett
16 Batterityp: LR03 AAA
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder
enheterna och spara den för framtida bruk.
--
Fara
Den här symbolen betyder att du ska hålla
apparaterna och adaptern torra (Bild 2).
----
---
----
----
Använd inte epilatorn nära eller över ett handfat
eller badkar fyllt med vatten (Bild 3).
Den här symbolen betyder att du inte ska använda
de här apparaterna i badkaret eller i duschen (Bild 4).
Om du använder epilatorn i badrummet bör du inte
använda en förlängningssladd.  (Bild 5)
Varning
Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en
av originaltyp för att farliga situationer inte ska uppstå.
Den här apparaten kan användas av barn från 8 års
ålder, personer med olika funktionshinder samt av
personer som inte har kunskap om apparaten såvida
det sker under tillsyn eller om de har informerats
om hur apparaten används på ett säkert sätt och
de eventuella medförda riskerna. Rengöring och
användarunderhåll får utföras av barn om de är äldre
än 8 år och under tillsyn av vuxen. Håll apparaten
och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
Barn ska inte leka med apparaten.
Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt,
eftersom det medför en risk.
Epilatorn får endast användas tillsammans med den
medföljande adaptern.
Försiktighet
Epilatorn är endast avsedd för borttagning av kvinnors
oönskade hårväxt på områden nedanför halsen.
Undvik personskador samt skador på apparaterna
genom att hålla apparaterna (med eller utan
tillbehör) borta från hår, ögonbryn, ögonfransar,
kläder, trådar, sladdar, borstar och liknande när de
är igång.
Använd inte apparaterna på hud som är irriterad, har
åderbråck eller är finnig, eller på leverfläckar (med hår)
eller skadad hud utan att först tala med din läkare.
Personer med nedsatt immunförsvar och personer
med diabetes, blödarsjuka eller immunbrist ska också
först tala med läkare.
Din hud kan bli lite röd och irriterad de första
gångerna du använder epilatorn. Det är helt
normalt och går snabbt över. Allt eftersom du
använder epilatorn vänjer huden sig, hudirritationen
minskar och återväxten blir tunnare och mjukare.
Om irritationen inte går över på tre dagar
rekommenderar vi dig att uppsöka läkare.
Undvik skador genom att aldrig använda apparaterna
(med eller utan tillbehör) om de är skadade eller trasiga.
Använd och förvara apparaterna vid en temperatur
på mellan 10 och 30 °C.
Ljudnivå för epilator: Lc = 76 dB(A).
Överensstämmelse med standarder
De här apparaterna från Philips uppfyller alla standarder
för elektromagnetiska fält (EMF).
Miljön
--
--
Kasta inte apparaterna i hushållssoporna när de
är förbrukade. Lämna in den för återvinning vid
en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att
skydda miljön.  (Bild 6)
Batteriet till precisionstrimmern innehåller ämnen
som kan förorena miljön. Kassera inte tomma
batterier i hushållssoporna, utan lämna in dem vid en
officiell återvinningsstation för batterier. Ta alltid bort
batteriet innan du kasserar apparaterna och lämnar
in dem vid en officiell återvinningsstation (Bild 7).
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan
du gå till www.philips.com/support eller läsa
garantibroschyren.
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz;
Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten
faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
Genel açıklamalar (Şek. 1)
AEpilatör
1 Opti-start kapak
2 Epilasyon diskleri
3 Epilasyon başlığı
4 Açma/kapama sürgüsü
-- 0=kapalı
-- I = normal hız
-- II = yüksek hız
5 Küçük fiş için soket
6 Küçük fiş
7Adaptör
8 Temizleme fırçası
9 Saklama kılıfı
B Hassas düzeltici
10 Düzeltme tarağı
11 Düzeltme başlığı
12 Açma/kapama sürgüsü
13 Pil yuvası kapağı
14 Koruma kapağı
15 Cımbız
16 Pil tipi LR03 AAA
Önemli
Cihazları kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu
okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
--
Tehlike
Bu sembol, cihazları ve adaptörü kuru olarak
saklamanız gerektiğini belirtir (Şek. 2).
----
---
----
------
----
Epilatörü lavabonun üzerinde ya da su dolu banyo
küvetinin yakınında veya içinde kullanmayın (Şek. 3).
Bu sembol, bu cihazları banyoda veya duşta
kullanmamanız gerektiğini belirtir (Şek. 4).
Eğer epilatörü banyoda kullanacaksanız, uzatma
kablosu kullanmayın.  (Şek. 5)
Uyarı
Adaptör hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için mutlaka bir
başka orijinal adaptör ile değiştirildiğinden emin olun.
Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel,
motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu
kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür. Temizlik ve kullanıcı bakımı
8 yaşından küçük ve gözetim altında olmayan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve
kablosunu
8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde
muhafaza edin.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Adaptörü kesip başka bir fişle değiştirmeyin, aksi
takdirde cihazı kullanmak tehlikeli hale gelir.
Epilatörü sadece cihazla beraber verilen adaptör
ile kullanın.
Dikkat
Bu epilatör sadece boyun bölgesinden aşağıdaki vücut
tüylerinin alınması için tasarlanmıştır.
Cihazlar çalışır durumdayken (aparatlı veya
aparatsız) herhangi bir kaza veya hasarı önlemek için
kıyafet, fırça, kablo gibi nesnelerden uzak tutun.
Cihazları doktorunuza danışmadan tahriş olmuş veya
varis, döküntü, sivilce, ben (tüylü) veya yara olan ciltte
kullanmayın.
Düşük bağışıklık tepkisi veya şeker hastalığı, hemofili
veya bağışıklık yetmezliği olan kişiler de kullanmadan
önce doktorlarına danışmalıdır.
Cihazı ilk birkaç kullanışınızda cildiniz kızarabilir ve
tahriş olabilir. Bu çok normal bir durumdur ve zaman
içinde hızla azalacaktır. Cihazı daha sık kullandıkça
cildiniz epilasyona alışkanlık kazanacak, tahriş azalacak
ve yeni çıkan tüyler daha ince ve yumuşak olacaktır.
Cildinizdeki tahriş üç gün içerisinde geçmediyse bir
doktora başvurmanızı öneririz.
Yaralanmaya yol açabileceği için hasarlı veya bozuksa
cihazları aparatlı veya aparatsız kullanmayın.
Cihazı 10°C - 30°C arasındaki sıcaklıklarda kullanın
ve saklayın.
Epilatörün gürültü seviyesi: Lc= 76 dB(A).
Standartlara uygunluk
Bu Philips cihazlar elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili
tüm standartlara uygundur.
Çevre
--
--
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla
birlikte atmayın; bunun yerine cihazı geri dönüşüm
için resmi toplama noktalarına teslim edin. Böylece
çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.  (Şek. 6)
Hassas düzelticinin pilleri çevre kirliliğine neden
olabilecek maddeler içermektedir. Boş pillerini normal
ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine resmi pil
toplama noktalarına teslim edin. Cihazı atmadan ya da
resmi toplama noktasına teslim etmeden önce pilleri
mutlaka çıkarın (Şek. 7).
---
---
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen
www.philips.com/support adresini ziyaret
edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
繁體中文
--
簡介
--
恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦!請於
www.philips.com/welcome 註冊您的產品,
以善用飛利浦提供的支援。
一般說明 (圖 1)
A 美體刀
1 Opti start 保護蓋
2 除毛夾輪
3 除毛刀頭
4 開/關 (On/Off) 滑動開關
-- 0 = 關閉
-- I = 一般速
-- II = 高速
5 小插頭插座
6 小插頭
7 轉換器
8 清潔刷
9 收納袋
B 精準修整刀
10 修剪梳
11 修整刀頭
12 開/關 (On/Off) 滑動開關
13 電池盒蓋
14 保護蓋
15 LED 鑷子
16 電池類型 LR03 AAA
重要事項
使用本產品前,請先仔細閱讀本使用手冊,並保留
說明以供日後參考。
---
---
危險
此符號表示本產品及轉換器應保持乾燥。 (圖 2)
請勿在裝滿水的洗臉盆、浴缸附近或上方使用
本美體刀。 (圖 3)
-----
----
此符號表示您不應在泡澡或淋浴時使用本產
品。 (圖 4)
若您在浴室使用本美體刀,請勿使用延長線。  
(圖 5)
警示
如果轉換器損壞,請務必使用原型號的轉換器
進行更換,以免發生危險。
在有人從旁監督或適當指示如何安全使用本產
品,以及瞭解潛在危險的狀況下,本產品可供
8 歲以上兒童、身體官能或心智能力退化者,
或是經驗與使用知識缺乏者使用。若無人在旁
監督,不得讓 8 歲以下兒童清潔與維護產品。
產品和其電源線請放在 8 歲以下兒童無法取得
之處。
請勿讓小孩把玩本產品。
不可切斷轉換器而以其他的插頭取代,否則會
造成危險。
本美體刀僅能搭配隨附的轉換器使用。
警告
本美體刀僅供女性清除頸部以下的身體毛髮之
用。
為避免造成損壞與傷害,請將使用中的產品
(無論有無配件) 遠離衣物、絲線、電線、毛刷
等。
除非先行諮詢醫師,否則請勿將本產品用於具
有以下症狀的皮膚:過敏發炎、靜脈曲張、出
疹、起斑、長痣 (毛痣),或傷口處。
有免疫不良反應,或是患有糖尿病、血友病或
免疫不全的患者,在使用本產品前,應先諮詢
醫師。
前幾次使用美體刀時,您的皮膚可能會出現稍
微紅腫及感覺疼痛。這是正常現象,而且紅腫
與刺痛感很快就會消失。隨著您除毛的頻率更
加頻繁,皮膚將會逐漸適應,刺痛感也會逐漸
減輕,而再生的毛髮也會變得更細軟。若刺痛
感沒有在三天之內消失,我們建議您向醫師諮
詢。
若發現產品 (無論有無配件) 損壞或斷裂時,請
勿繼續使用,以免造成傷害。
請在溫度介於 10°C 到 30°C 之間的環境中使
用及收納本產品。
美體刀噪音等級:Lc= 76 dB(A)。
符合標準
本飛利浦產品符合電磁波 (EMF) 所有相關標準。
環境保護
--
產品使用壽命結束時,請勿與一般家庭廢棄物
一併丟棄。請將產品放置於政府指定的回收
點,
此舉能為環保盡一份心力。  (圖 6)
--
精準修整刀的電池內含可能會污染環境的物
質,請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄,應送至
政府指定的電池回收點進行回收。若要丟棄本
產品,也請將電池取出,再將產品送至政府指
定的回收點。 (圖 7)
保固與支援
如果您需要資訊或支援,請造訪:
www.philips.com/support,
或另行參閱全球保證書。
Download PDF

advertising