Avent | SCF167/01 | Avent Großes Massagekissen SCF167/01 Bedienungsanleitung

Oppbevaring
Oppbevar massasjeputen utenfor direkte sollys, ettersom produktet kan misfarges ved langvarig eksponering
for sollys.
1Oppbevar massasjeputen på et trygt og tørt sted.
-- Utsätt inte massagekudden för hög värme eller
direkt solljus.
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du
har et problem med produktet, kan du gå til
webområdet til Philips AVENT på
www.philips.com/support. Du kan også ta kontakt
med Philips AVENTs forbrukerstøtte der du bor.
Telefonnummeret finner du i garantiheftet. Hvis det ikke
finnes noen forbrukerstøtte i nærheten, kan du kontakte
din lokale Philips AVENT-forhandler.
--
--
--
---
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips
AVENT! Para usufruir de todas as vantagens da assistência da Philips AVENT, registe o seu produto em www.
philips.com/welcome.
-- A almofada massajadora Philips AVENT para mamilos maiores foi concebida para proporcionar uma
sensação de suavidade e calor e esta imita a acção
de sucção do seu bebé para proporcionar um fluxo
de leite rápido - de forma confortável e delicada.
-- Utilize a almofada massajadora para mamilos maiores se a almofada massajadora normal fornecida
com a bomba tira leite não se adaptar correctamente (fig. 1).
-- Utilize a almofada massajadora para mamilos maiores apenas com bombas tira leite Philips AVENT
dos tipos SCF330, SCF332 e SCF334.
Importante
Leia este manual do utilizador cuidadosamente antes de
utilizar a almofada massajadora para mamilos maiores e
guarde-o para referência futura.
Aviso
-- Esta almofada massajadora não se destina a ser
utilizada por pessoas (incluindo crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo
se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre
o uso do produto por alguém responsável pela sua
segurança.
-- As crianças devem ser supervisionadas para garantir
que não brincam com a almofada massajadora.
-- Verifique se a almofada massajadora apresenta sinais
de danos antes de cada utilização. Não utilize a
almofada massajadora se esta estiver danificada.
-- Não exponha a almofada massajadora a calor extremo e não a coloque-a sob a luz solar directa.
----
---
Cuidado
A almofada massajadora destina-se apenas à utilização contínua por um único utilizador.
Nunca deixe cair, nem introduza um objecto estranho na abertura da almofada massajadora.
Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips AVENT não tenha
recomendado especificamente. Se utilizar este tipo
de acessórios ou peças, a garantia perde a validade.
Lave, enxagúe e esterilize a almofada massajadora
antes de cada utilização.
Não utilize agentes de limpeza antibacterianos ou
abrasivos para limpar a almofada massajadora.
Preparar para a utilização
Limpeza e esterilização
Limpe e esterilize a almofada massajadora antes da primeira utilização, conforme descrito no capítulo “Limpeza e esterilização”. Lave a almofada massajadora depois
de a utilizar e esterilize-a antes da utilização seguinte.
Montagem da almofada massajadora na
bomba tira leite Philips AVENT
Nota: Assegure-se de que todas as peças da bomba tira
leite foram limpas, esterilizadas e montadas conforme
descrito no manual do utilizador da sua bomba tira leite
Philips AVENT. Lave as mãos cuidadosamente antes de
manusear as peças limpas.
1Coloque a almofada massajadora para mamilos
maiores na secção em forma de funil do corpo
da bomba. Pressione a parte interior da almofada
massajadora totalmente para dentro e assegure-se de que esta está totalmente vedada em todo o
rebordo do corpo da bomba. Pressione o centro
das secções em pétala para retirar algum eventual
ar retido (fig. 2).
Limpeza e esterilização
Limpe e esterilize a almofada massajadora antes da
primeira utilização. Lave a almofada massajadora depois
de a utilizar e esterilize-a antes da utilização seguinte.
1Lave a almofada massajadora em água quente
com um pouco de líquido de loiça e enxagúe-a
cuidadosamente. Também pode lavar a almofada
massajadora na máquina de lavar loiça (apenas no
cesto superior).
2 Esterilize a almofada massajadora num esterilizador a vapor Philips AVENT ou ferva-a durante 5
minutos.
Arrumação
Mantenha a almofada massajadora afastada da luz solar
directa, visto que a exposição prolongada pode causar
descoloração.
1Guarde a almofada massajadora num local seguro
e seco.
Garantia e assistência
Se necessitar de reparações, informações ou se tiver
problemas, visite o Web site da Philips AVENT em
www.philips.com/support ou contacte o Centro
de Apoio ao Cliente do seu país. Pode encontrar o
número de telefone no folheto de garantia mundial. Se
não existir um Centro de Apoio do Cliente no seu país,
dirija-se ao seu representante Philips AVENT local.
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips AVENT!
För att dra maximal nytta av den support som Philips
erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.
com/welcome.
-- Philips AVENT-massagekudden för större bröstvårtor är utvecklad för att kännas mjuk och varm, och
imiterar barnets sugkraft för att ge ett bra mjölkflöde – på ett bekvämt och varsamt sätt.
-- Använd massagekudden för större bröstvårtor om
standardmassagekudden som medföljer bröstpumpen inte riktigt passar (Bild 1).
-- Använd endast massagekudden för större bröstvårtor tillsammans med Philips AVENT-bröstpumpsmodellerna SCF330, SCF332 och SCF334.
Viktigt
Läs den här användarhandboken noggrant innan du
använder massagekudden för större bröstvårtor, och
spara den för framtida bruk.
Varning
-- Massagekudden är inte avsedd för användning av
personer (inklusive barn) med olika funktionshinder,
eller av personer utan kunskap om hur apparaten
används, om de inte övervakas eller får instruktioner
om användning av produkten av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
-- Se till att massagekudden är utom räckhåll för barn.
-- Kontrollera att massagekudden inte är skadad före
varje användning. Använd inte massagekudden om
den är trasig.
Varning!
Massagekudden är endast avsedd för upprepad
användning av en och samma användare.
Se till att inga främmande föremål kommer in i massagekuddens öppning.
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips AVENT särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör eller
delar gäller inte garantin.
Tvätta, skölj och sterilisera massagekudden före
varje användning.
Använd inte antibakteriella eller slipande rengöringsmedel när du rengör massagekudden.
Förberedelser inför användning
Rengöring och sterilisering
Rengör och sterilisera massagekudden enligt beskrivningen i kapitlet “Rengöring och sterilisering” före första
användning. Rengör sedan massagekudden efter varje
användning, och sterilisera den före varje användning.
Montera massagekudden i Philips AVENTbröstpumpen
Obs! Se till att alla delar av bröstpumpen har rengjorts,
steriliserats och monterats enligt beskrivningen i användarhandboken till Philips AVENT-bröstpumpen.Tvätta händerna noggrant innan du hanterar de rengjorda delarna.
1Placera massagekudden för större bröstvårtor i
pumpenhetens trattformade del. Tryck in massagekuddens inre del så lång det går och se till att den
sitter perfekt runt hela kanten på pumpenheten.
Tryck på de blombladsformade inläggen för att få
bort eventuell luft (Bild 2).
Rengöring och sterilisering
Rengör och sterilisera massagekudden före första
användning. Rengör sedan massagekudden efter varje
användning, och sterilisera den före varje användning.
1Rengör massagekudden i hett vatten med lite
diskmedel och skölj den sedan noggrant. Massagekudden kan även diskas i diskmaskin (endast på
övre hyllan).
2 Sterilisera massagekudden i en Philips AVENT-ångsterilisator eller genom att koka den i 5 minuter.
Förvaring
Förvara inte massagekudden i direkt solljus, eftersom
långvarig exponering kan orsaka missfärgning.
1Förvara massagekudden på en säker och torr
plats.
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har
problem med produkten kan du besöka Philips AVENTwebbplatsen på www.philips.com/support eller
kontakta Philips AVENT kundtjänst i ditt land (du hittar
telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns
någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala
Philips AVENT-återförsäljare.
Русский
Введение
Поздравляем с покупкой! Добро пожаловать в клуб
Philips AVENT! Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки, оказываемой Philips
AVENT, зарегистрируйте приобретенный продукт на
сайте www.philips.com/welcome.
-- Массажная подушечка Philips AVENT большого
размера обеспечивает мягкость и комфорт и
имитирует процесс сосания ребенка для быстрого выделения молока — аккуратно и нежно.
-- Используйте массажную подушечку большого
размера, если стандартная подушечка, входящая в комплект молокоотсоса, вам не подошла (Рис. 1).
-- Массажная подушечка большого размера подходит только для молокоотсосов Philips AVENT
SCF330, SCF332 и SCF334.
Важная информация
Перед использованием массажной подушечки большого размера внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
Предупреждение.
-- Данная массажная подушечка не предназначена для использования лицами (включая детей)
с ограниченными возможностями сенсорной
системы или ограниченными умственными или
физическими способностями, а также лицами с
недостаточным опытом и знаниями, кроме как
под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
-- Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть с массажной подушечкой.
-- До использования осмотрите массажную подушечку на предмет повреждений. Не используйте
поврежденную массажную подушечку.
-- Не подвергайте массажную подушечку воздействию высоких температур и прямых солнечных
лучей.
----
---
Внимание!
Массажная подушечка предназначена только для
многократного использования одним человеком.
Никогда не вставляйте и не пропускайте посторонние предметы через отверстие массажной
подушечки.
Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации
Philips AVENT. При использовании таких деталей
гарантийные обязательства теряют силу.
Перед каждым использованием следует промыть, ополоснуть и стерилизовать массажную
подушечку.
Не используйте антибактериальные или абразивные моющие средства для очистки массажной
подушечки.
Подготовка прибора к работе
Очистка и стерилизация
Перед первым использование вымойте и простерилизуйте массажную подушечку согласно инструкции
в главе “Очистка и стерилизация”. Мойте массажную
подушечку после каждого последующего применения и стерилизуйте перед каждым последующим
применением.
Установка массажной подушечки на
молокоотсос Philips AVENT
Примечание Убедитесь, что все части молокоотсоса
очищены, стерилизованы и собраны согласно описанию в руководстве пользователя молокоотсоса Philips
AVENT. Прежде чем использовать стерилизованные
предметы тщательно вымойте руки.
1Вставьте массажную подушечку большого размера в воронкообразную часть молокоотсоса.
Надавите на внутреннюю область массажной
подушечки, чтобы она вошла в молокоотсос
максимально глубоко, а края совпали с кромками корпуса молокоотсоса. Нажмите на область
между лепестковыми секциями для удаления
воздуха (Рис. 2).
Очистка и стерилизация
Перед первым использованием помойте и простерилизуйте массажную подушечку. Мойте массажную
подушечку после каждого последующего применения и стерилизуйте перед каждым последующим
применением.
1Промойте массажную подушечку в горячей
воде с добавлением жидкого моющего средства, затем тщательно ополосните ее. Массажную подушечку также можно мыть в посудомоечной машине (только на верхней полке).
2 Простерилизуйте массажную подушечку в
паровом стерилизаторе Philips AVENT или прокипятите в течение 5 минут.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SCF167
Хранение
Не подвергайте массажную подушечку продолжительному воздействию прямых солнечных лучей, так
как это может вызвать изменение цвета.
1Храните массажную подушечку в сухом и безопасном месте.
Гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной информации или
для обслуживания в случае возникновения неполадок обращайтесь на веб-сайт Philips AVENT www.
philips.com/support или в Центр поддержки
потребителей Philips AVENT в вашей стране. Номер
телефона центра указан на гарантийном талоне.
Если подобный центр в вашей стране отсутствует,
обратитесь в местную торговую организацию Philips
AVENT.
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips
AVENT’e hoş geldiniz! Philips AVENT tarafından sunulan
destekten tam faydalanmak için ürününüzü kaydettirin: www.philips.com/welcome.
-- Büyük göğüs uçları için tasarlanmış olan Philips
AVENT masaj başlığı, yumuşak ve sıcaktır, rahatsızlık
hissi vermeden nazik bir şekilde bebeğin emme
hareketini taklit ederek sütün hızlı akmasını sağlar.
-- Göğüs pompasıyla verilen standart masaj başlığı size
uymuyorsa büyük göğüs uçları için tasarlanmış olan
masaj başlığını kullanın (Şek. 1).
-- Büyük göğüs uçları için tasarlanmış olan masaj
başlığını sadece Philips AVENT SCF330, SCF332 ve
SCF334 göğüs pompalarıyla kullanın.
www.philips.com/AVENT
Önemli
Büyük göğüs uçları için tasarlanmış olan masaj başlığını
kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
1
4213.354.4148.2
2
Uyarı
-- Bu masaj başlığı, sorumlu kişilerin gözetimi veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz
kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
-- Çocuklar, masaj başlığıyla oynamamalıdır.
-- Her kullanımdan önce masaj başlığında herhangi bir
hasar olup olmadığını inceleyin. Hasar görülüyorsa
masaj başlığını kullanmayın.
-- Masaj başlığını aşırı sıcak ortamlara ve doğrudan
güneş ışığına maruz bırakmayın.
Dikkat
-- Masaj başlığı yalnızca bir kullanıcı tarafından tekrarlanan kullanım için tasarlanmıştır.
-- Masaj başlığının deliğine yabancı nesne sokmayın.
-- Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips
AVENT’in özellikle önermediği aksesuar ve parçaları
kesinlikle kullanmayın. Bu gibi parçaları kullandığınız
takdirde ürün garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
-- Masaj başlığını her kullanımdan önce yıkayıp durulayın ve sterilize edin.
-- Masaj başlığını temizlerken aşındırıcı veya antibakteriyel temizlik malzemeleri kullanmayın.
Cihazı kullanıma hazırlama
Temizlik ve sterilizasyon
Masaj başlığını ilk kullanımdan önce ‘Temizlik ve sterilizasyon’ bölümünde açıklanan şekilde temizleyip sterilize
edin. Masaj başlığını her kullanımdan sonra temizleyin ve
her kullanımdan önce sterilize edin.
Masaj başlığının Philips AVENT göğüs
pompasına takılması
Not: Göğüs pompasının tüm parçalarını Philips AVENT
göğüs pompası kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde temizleyip sterilize ederek birleştirin.Temizlenmiş parçalara
dokunmadan önce ellerinizi iyice yıkayın.
1Büyük göğüs uçları için tasarlanmış olan masaj
başlığını pompa gövdesinin huni biçimli kısmına
yerleştirin. Masaj başlığının iç kısmını mümkün
olduğunca içeri itin ve pompa gövdesinin çerçevesine tam olarak oturduğundan emin olun. İçerde
kalmış havayı çıkarmak için yaprakçıklar arasına
bastırın (Şek. 2).
Temizlik ve sterilizasyon
Masaj başlığını ilk kullanımdan önce temizleyip sterilize
edin. Masaj başlığını her kullanımdan sonra temizleyin ve
her kullanımdan önce sterilize edin.
1Masaj başlığını sıcak suda bir miktar bulaşık deterjanıyla temizleyip iyice durulayın. Masaj başlığını
bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz (sadece üst
sepette).
2 Masaj başlığını Philips AVENT buharlı sterilizasyon
cihazında veya 5 dakika kaynatarak sterilize edin.
Saklama
Masaj başlığını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın
aksi halde renk kaybı olabilir.
1Masaj başlığını güvenli ve kuru bir yerde saklayın.
Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya
bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com/support
adresindeki Philips AVENT Internet sitesini ziyaret edin
veya ülkenizde bulunan Philips AVENT Tüketici Danışma
Merkezi’ne başvurun. Telefon numarasını dünya çapında
geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz. Ülkenizde bir
Tüketici Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips AVENT
bayisine başvurun.
English (U.S.A.)
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips AVENT! To fully benefit from the support that
Philips AVENT offers, register your product at www.
philips.com/welcome.
-- The Philips AVENT massage cushion for larger nipples is designed to feel soft and warm and imitates
your baby’s sucking action to provide a fast milk
flow - comfortably and gently.
-- Use the massage cushion for larger nipples if the
standard massage cushion provided with the breast
pump does not fit properly (Fig. 1).
-- Only use the massage cushion for larger nipples
with Philips AVENT breast pump types SCF330,
SCF332 and SCF334.
Important
Read this user manual carefully before you use the
massage cushion for larger nipples and save it for future
reference.
Warning
-- This massage cushion is not intended for use by
persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product
by a person responsible for their safety.
-- Children should be supervised to ensure that they
do not play with the massage cushion.
-- Inspect the massage cushion for signs of damage
before each use. Do not use the massage cushion if
it is damaged.
-- Do not expose the massage cushion to extreme
heat and do not place it in direct sunlight.
Caution
-- The massage cushion is only intended for repeated
use by a single user.
-- Never drop or insert any foreign object into the
opening in the massage cushion.
-- Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips AVENT does not specifically recommend. If you use such accessories or
parts, your warranty becomes invalid.
-- Wash, rinse and sanitize the massage cushion before
each use.
-- Do not use antibacterial or abrasive cleaning agents
when you clean the massage cushion.
Preparing for use
Cleaning and sanitize
Clean and sanitize the massage cushion before first use
as described in chapter ‘Cleaning and sterilising’. Clean
the massage cushion after each subsequent use and
sterilise it before each subsequent use.
Assembling the massage cushion in the
Philips AVENT breast pump
Note: Make sure that all parts of the breast pump have
been cleaned, sterilised and assembled as described in the
user manual of your Philips AVENT breast pump.Wash
your hands thoroughly before you handle the cleaned
parts.
1Place the massage cushion for larger nipples into
the funnel-shaped section of the pump body.
Push in the inner part of the massage cushion as
far as possible and make sure that it is perfectly
sealed all around the rim of the pump body. Press
in between the petals to remove any trapped
air (Fig. 2).
Cleaning and sanitize
Clean and sanitize the massage cushion before first use.
Clean the massage cushion after each subsequent use
and sanitize it before each subsequent use.
1Clean the massage cushion in hot water with
some washing-up liquid and then rinse it thoroughly.You can also clean the massage cushion in
the dishwasher (on the top rack only).
2 Sterilise the massage cushion in a Philips AVENT
steam steriliser or by boiling it for 5 minutes.
Storage
Keep the massage cushion out of direct sunlight as
prolonged exposure may cause discoloration.
1Store the massage cushion in a safe and dry place.
Warranty
FULL TWO YEAR WARRANTY
Philips Electronics North America Corporation (USA)
and Philips Electronics Ltd (CANADA) warrant each
new Philips AVENT product, model SCF167, against
defects in materials or workmanship for a period of two
years from the date of purchase, and agree to repair or
replace any defective product without charge. IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting
from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care,
or the affixing of any attachment not provided with
the product. NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR
ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES. In order to obtain warranty service, simply
call toll-free 1-800-54-AVENT (1-800-542-8368).
Français (Canada)
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans
l’univers Philips AVENT! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips AVENT, enregistrez votre produit sur
le site www.philips.com/welcome.
-- Le coussin masseur Philips AVENT pour mamelons
de grande taille a été conçu pour procurer une
sensation de douceur et reproduire le réflexe de
succion de votre bébé de façon à stimuler le débit
de lait tout en douceur et en confort.
-- Servez-vous de ce coussin si celui de taille standard
fourni avec le tire-lait ne vous convient pas (fig. 1).
-- Utilisez le coussin masseur Philips AVENT pour
mamelons de grande taille avec les tire-lait modèles
SCF330, SCF332 et SCF334.
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
le coussin masseur pour mamelons de grande taille et
conservez-le pour un usage ultérieur.
Mise en garde
-- Ce coussin masseur ne doit pas être utilisé par des
personnes (incluant des enfants) avec des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui
n’ont pas l’expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu’elles ne soient sous la surveillance
d’une personne responsable de leur sécurité ou
qu’elles aient reçu de cette personne des directives
concernant l’utilisation du produit.
-- Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer
qu’ils ne s’amusent pas avec le coussin masseur.
-- Avant chaque utilisation, prenez le temps d’inspecter le coussin masseur et ne vous en servez pas si
vous constatez qu’il présente des signes d’endommagement.
-- N’exposez le coussin masseur ni à des chaleurs
extrêmes, ni aux rayons directs du soleil.
Avertissement
-- Le coussin masseur a été conçu pour un usage
répété par une seule utilisatrice.
-- N’insérez jamais d’objet dans l’ouverture du coussin
masseur.
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres
fabricants ou qui n’ont pas été spécifiquement
recommandés par Philips AVENT. Votre garantie ne
sera plus valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
-- Lavez, rincez et stérilisez le coussin masseur avant
chaque utilisation.
-- Ne vous servez pas de produits abrasifs ou antibactériens pour nettoyer le coussin masseur.
Avant l’utilisation
Nettoyage et stérilisation
Nettoyez et stérilisez le coussin masseur avant la première utilisation, tel que décrit dans le chapitre «Nettoyage et stérilisation». Par la suite, nettoyez le coussin
masseur après chaque utilisation et stérilisez-le toujours
avant de vous en servir.
Insertion du coussin masseur dans le tirelait Philips AVENT
Remarque :Vérifiez que toutes les pièces de votre tire-lait
Philips AVENT sont propres, stérilisées et montées conformément aux directives du manuel d’utilisation. Lavez-vous
soigneusement les mains avant de manipuler des pièces
propres.
1Insérez le coussin masseur pour mamelons de
grande taille dans la partie en forme d’entonnoir
du tire-lait. Enfoncez la partie interne du coussin
masseur aussi loin que possible et assurez-vous
qu’il est appliqué de façon hermétique tout autour
du rebord du tire-lait. Pour évacuer l’air emprisonné, appuyez entre les alvéoles (fig. 2).
Nettoyage et stérilisation
Nettoyez et stérilisez le coussin masseur avant de
vous en servir pour la première fois, puis entre chaque
nouvelle utilisation.
1Lavez le coussin masseur à l’aide d’un mélange
d’eau chaude et de liquide-vaisselle, puis rincez-le
abondamment.Vous pouvez aussi le passer au lavevaisselle, en le plaçant dans le panier supérieur.
2 Pour stériliser le coussin masseur, servez-vous
d’un stérilisateur à vapeur Philips AVENT ou plongez-le dans l’eau bouillante pendant 5 minutes.
Rangement
Tenez le coussin masseur à l’abri de la lumière directe
du soleil car une exposition prolongée pourrait entraîner sa décoloration.
1Rangez toujours le coussin masseur dans un
endroit sûr et sec.
Garantie
GARANTIE COMPLÈTE DE DEUX ANS
Philips Electronics North America Corporation (É.-U.)
et Philips Electronics Ltd (CANADA)
garantissent chaque nouveau produit Philips AVENT,
modèle SCF167, contre les défauts de
matériaux et de fabrication pour une période de deux
ans à partir de la date d’achat et acceptent
de réparer ou de remplacer sans frais tout produit
défectueux. IMPORTANT : Cette garantie ne
couvre pas les dommages causés par un accident, une
mauvaise utilisation ou un usage abusif, un
manque d’entretien ou un ajout d’accessoires non fournis avec le produit. PHILIPS NE POURRA EN
AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE
DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU
INDIRECTS. Pour obtenir du service dans le cadre de la
garantie, appelez simplement le numéro
sans frais suivant : 1-800-54-AVENT (1-800-542-8368).
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips AVENT! To fully benefit from the support that
Philips AVENT offers, register your product at www.
philips.com/welcome.
-- The Philips AVENT massage cushion for larger nipples is designed to feel soft and warm and imitates
your baby’s sucking action to provide a fast milk
flow - comfortably and gently.
-- Use the massage cushion for larger nipples if the
standard massage cushion provided with the breast
pump does not fit properly (Fig. 1).
-- Only use the massage cushion for larger nipples
with Philips AVENT breast pump types SCF330,
SCF332 and SCF334.
Important
Read this user manual carefully before you use the
massage cushion for larger nipples and save it for future
reference.
Warning
-- This massage cushion is not intended for use by
persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product
by a person responsible for their safety.
-- Children should be supervised to ensure that they
do not play with the massage cushion.
-- Inspect the massage cushion for signs of damage
before each use. Do not use the massage cushion if
it is damaged.
-- Do not expose the massage cushion to extreme
heat and do not place it in direct sunlight.
Caution
-- The massage cushion is only intended for repeated
use by a single user.
-- Never drop or insert any foreign object into the
opening in the massage cushion.
-- Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips AVENT does not specifically recommend. If you use such accessories or
parts, your guarantee becomes invalid.
-- Wash, rinse and sterilise the massage cushion
before each use.
-- Do not use antibacterial or abrasive cleaning agents
when you clean the massage cushion.
Preparing for use
Cleaning and sterilising
Clean and sterilise the massage cushion before first use
as described in chapter ‘Cleaning and sterilising’. Clean
the massage cushion after each subsequent use and
sterilise it before each subsequent use.
Assembling the massage cushion in the
Philips AVENT breast pump
Note: Make sure that all parts of the breast pump have
been cleaned, sterilised and assembled as described in the
user manual of your Philips AVENT breast pump.Wash
your hands thoroughly before you handle the cleaned
parts.
1Place the massage cushion for larger nipples into
the funnel-shaped section of the pump body.
Push in the inner part of the massage cushion as
far as possible and make sure that it is perfectly
sealed all around the rim of the pump body. Press
in between the petals to remove any trapped
air (Fig. 2).
Cleaning and sterilising
Clean and sterilise the massage cushion before first use.
Clean the massage cushion after each subsequent use
and sterilise it before each subsequent use.
1Clean the massage cushion in hot water with
some washing-up liquid and then rinse it thoroughly.You can also clean the massage cushion in
the dishwasher (on the top rack only).
2 Sterilise the massage cushion in a Philips AVENT
steam steriliser or by boiling it for 5 minutes.
Storage
Keep the massage cushion out of direct sunlight as
prolonged exposure may cause discolouration.
1Store the massage cushion in a safe and dry place.
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a
problem, please visit the Philips AVENT website at
www.philips.com/support or contact the Philips
AVENT Consumer Care Centre in your country.
You find its phone number in the worldwide guarantee
leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your
country, go to your local Philips AVENT dealer.
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips AVENT!
For at få fuldt udbytte af den support, Philips AVENT
tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.
com/welcome.
-- Philips AVENT massagepuden til større brystvorter
er designet til at føles blød og varm og imiterer din
babys sutteteknik, hvilket giver hurtig mælketilstrømning – behageligt og nænsomt.
-- Brug massagepuden til større brystvorter, hvis standardmassagepuden, der følger med brystpumpen,
ikke passer ordentligt (fig. 1).
-- Brug kun massagepuden til større brystvorter
med Philips AVENT brystpumpetyperne SCF330,
SCF332 og SCF334.
Vigtigt
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem,
inden massagepuden til større brystvorter tages i brug,
og gem den til eventuel senere brug.
Advarsel
-- Massagepuden er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og
mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller
instrueret i produktets anvendelse af en person, der
er ansvarlig for deres sikkerhed.
-- Massagepuden opbevares utilgængeligt for børn for
at sikre, at de ikke kan komme til at lege med den.
-- Inspicer massagepuden for tegn på skader før hver
brug. Brug ikke massagepuden, hvis den har skader.
-- Udsæt ikke massagepuden for ekstrem varme, og
placer den ikke i direkte sollys.
Forsigtig
-- Massagepuden er kun beregnet til gentagen brug
af en enkelt bruger.
-- Undgå at tabe massagepuden, og isæt aldrig nogen
fremmedlegemer i åbningen.
-- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter,
eller tilbehør/dele som ikke specifikt er anbefalet af
Philips AVENT, da reklamationsretten i modsat fald
bortfalder.
-- Vask, skyl og steriliser massagepuden før hver brug.
-- Benyt ikke antibakterielle eller skrappe rengøringsmidler, når du rengør massagepuden.
Klargøring
Rengøring og sterilisering
Rengør og steriliser massagepuden før første brug som
beskrevet i kapitlet “Rengøring og sterilisering”. Rengør
massagepuden efter hver efterfølgende brug, og steriliser den før hver efterfølgende brug.
Samling af massagepuden i Philips AVENT
brystpumpen
Bemærk: Sørg for, at alle dele af brystpumpen er blevet
rengjort, steriliseret og samlet som beskrevet i brugervejledningen til din Philips AVENT brystpumpe.Vask dine
hænder grundigt, før du rører ved de rengjorte dele.
1Placer massagepuden til større brystvorter i pumpeenhedens tragtformede del. Skub den inderste
del af massagepuden så langt tilbage som muligt,
og kontroller, at den er perfekt forseglet omkring
pumpeenhedens. Tryk ned mellem kronerne for at
fjerne eventuel indespærret luft (fig. 2).
Rengøring og sterilisering
Rengør og steriliser massagepuden før første brug.
Rengør massagepuden efter hver efterfølgende brug, og
steriliser den før hver efterfølgende brug.
1Rengør massagepuden i varmt vand med lidt opvaskemiddel, og skyl den derefter grundigt. Du kan
også rengøre massagepuden i opvaskemaskinen
(kun på øverste hylde).
2 Steriliser massagepuden i en Philips AVENT
dampsterilisator eller ved at koge den i 5 minutter.
Opbevaring
Undgå at udsætte massagepuden for direkte sollys, da
længere tids eksponering kan forårsage misfarvning.
1Opbevar massagepuden et sikkert og tørt sted.
Reklamationsret og service
Hvis der opstår behov for service eller oplysninger eller
ved eventuelle problemer henvises til Philips AVENT’s
hjemmeside på www.philips.com/support eller det
lokale Philips Kundecenter. Telefonnummeret findes i
den vedlagte “WorldWide Guarantee”-folder. Hvis der
ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte
din lokale Philips AVENT-forhandler.
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips AVENT! Um den Support von Philips
AVENT optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt
bitte unter www.philips.com/welcome.
-- Das Philips AVENT Massagekissen für größere
Brustwarzen wurde für ein besonders angenehmes
und warmes Gefühl auf der Haut entwickelt und
ahmt das Saugen Ihres Babys nach, damit der Milchfluss angeregt wird – komfortabel und sanft.
-- Verwenden Sie das Massagekissen für größere
Brustwarzen, wenn das normale Massagekissen, das
im Lieferumfang der Milchpumpe enthalten ist, nicht
richtig passt (Abb. 1).
-- Verwenden Sie das Massagekissen für größere
Brustwarzen nur mit Philips AVENT Milchpumpen
des Typs SCF330, SCF332 und SCF334.
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch
des Massagekissens für größere Brustwarzen aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere
Verwendung auf.
Warnhinweis
-- Dieses Massagekissen ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche
Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn
eine angemessene Aufsicht oder ausführliche
Anleitung zur Benutzung des Produkts durch eine
verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Massagekissen spielen.
-- Prüfen Sie das Massagekissen vor jeder Verwendung
auf Anzeichen von Beschädigung. Verwenden Sie das
Massagekissen nicht, wenn es beschädigt ist.
-- Setzen Sie das Massagekissen nicht extremer Hitze
und direkter Sonneneinstrahlung aus.
----
---
Achtung
Das Massagekissen ist nur für die wiederholte Verwendung von einer einzigen Person gedacht.
Lassen Sie niemals einen Fremdkörper in die Öffnung des Massagekissens gelangen.
Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller oder solche, die von Philips AVENT nicht
ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie derartiges
Zubehör benutzen, erlischt die Garantie.
Waschen, spülen und sterilisieren Sie das Massagekissen vor jeder Verwendung.
Verwenden Sie keine antibakteriellen Reiniger oder
Scheuermittel zum Reinigen des Massagekissens.
Für den Gebrauch vorbereiten
Reinigen und Sterilisieren
Reinigen und sterilisieren Sie das Massagekissen vor der
ersten Verwendung, wie im Kapitel “Reinigen und Sterilisieren” beschrieben. Reinigen Sie das Massagekissen
nach jedem Gebrauch, und sterilisieren Sie es vor jedem
weiteren Gebrauch.
Das Massagekissen in die Philips AVENT
Milchpumpe einsetzen
Hinweis:Vergewissern Sie sich, dass alle Teile der Milchpumpe gereinigt, sterilisiert und zusammengesetzt sind,
wie im Benutzerhandbuch der Philips AVENT Milchpumpe
beschrieben.Waschen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie
die gereinigten Teile in die Hand nehmen.
1Legen Sie das Massagekissen für größere Brustwarzen in die trichterförmige Vertiefung des
Pumpengehäuses. Drücken Sie den inneren Teil
des Massagekissens so weit wie möglich hinein,
und vergewissern Sie sich, dass er den Rand des
Pumpengehäuses vollständig umschließt. Drücken
Sie mit dem Finger zwischen die blütenförmigen
Segmente, um eingeschlossene Luft zu entfernen (Abb. 2).
Reinigen und Sterilisieren
Reinigen und sterilisieren Sie das Massagekissen vor
der ersten Verwendung. Reinigen Sie das Massagekissen
nach jeder Verwendung, und sterilisieren Sie es vor jeder
weiteren Verwendung.
1Reinigen Sie das Massagekissen in heißem Spülwasser, und spülen Sie es gründlich aus. Sie können
das Massagekissen auch in der Spülmaschine
reinigen (nur im oberen Korb).
2 Sterilisieren Sie das Massagekissen in einem Philips
AVENT Dampfsterilisator, oder kochen Sie es
5 Minuten lang.
Aufbewahrung
Setzen Sie das Massagekissen keinem direkten Sonnenlicht aus, da dies über längere Zeit Verfärbungen
verursachen kann.
1Bewahren Sie das Massagekissen an einem sicheren und trockenen Ort auf.
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
Probleme auf, besuchen Sie die Philips AVENT Website
(www.philips.com/support), oder setzen Sie sich
mit einem AVENT Philips Service-Center in Ihrem Land
in Verbindung. Sie finden die Telefonnummer in der
internationalen Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land
kein Service-Center geben, wenden Sie sich an Ihren
AVENT Philips Händler.
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips AVENT. Para sacar el mayor partido de
la asistencia que Philips AVENT le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
-- El cojín masajeador de Philips AVENT para pezones
grandes se ha diseñado para ofrecer un tacto suave
y cálido e imita el patrón de succión del bebé para
proporcionar un flujo rápido de la leche, de forma
cómoda y suave.
-- Utilice el cojín masajeador para pezones grandes si
el cojín masajeador estándar proporcionado con el
extractor de leche no le va bien (fig. 1).
-- Utilice solo el cojín masajeador para pezones grandes con los modelos de extractor de leche SCF330,
SCF332 y SCF334 de Philips AVENT.
Importante
Lea este manual de usuario con atención antes de
utilizar el cojín masajeador para pezones grandes y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
--
----
----
---
Advertencia
Este cojín masajeador no debe ser usado por
personas (adultos o niños) con discapacidad física,
psíquica o sensorial, ni por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, a menos
que sean supervisados o instruidos acerca del uso
del producto por una persona responsable de su
seguridad.
Asegúrese de que los niños no jueguen con el cojín
masajeador.
Inspeccione si el cojín masajeador muestra signos
de daños antes de cada uso. No utilice el cojín
masajeador si está dañado.
No exponga el cojín masajeador al calor extremo ni
a la luz solar directa.
Precaución
El cojín masajeador se ha diseñado para un solo
usuario.
No deje caer ni introduzca ningún objeto extraño
en la abertura del cojín masajeador.
No utilice nunca accesorios o piezas de otros
fabricantes o que no hayan sido específicamente
recomendados por Philips AVENT. La garantía quedará anulada si utiliza tales piezas o accesorios.
Lave, enjuague y esterilice el cojín masajeador antes
de cada uso.
No utilice agentes de limpieza abrasivos o antibacterias para limpiar el cojín masajeador.
Preparación para su uso
Limpieza y esterilización
Limpie y esterilice el cojín masajeador antes de usarlo
por primera vez como se describe en el capítulo
“Limpieza y esterilización”. Limpie y esterilice el cojín
masajeador después de cada uso posterior.
Montaje del cojín masajeador en el
extractor de leche de Philips AVENT
Nota: Asegúrese de que ha limpiado, esterilizado y
montado todas las piezas del extractor de leche como se
describe en el manual de usuario del extractor de leche de
Philips AVENT. Lávese bien las manos antes de manipular
las piezas limpias.
1Coloque el cojín masajeador para pezones grandes dentro de la sección con forma de embudo
del cuerpo del extractor. Empuje la pieza interior
del cojín masajeador lo máximo posible y asegúrese de que queda perfectamente sellada alrededor
del borde del cuerpo del extractor. Presione entre
los pétalos para eliminar el aire que pueda haber
quedado atrapado (fig. 2).
Limpieza y esterilización
Limpie y esterilice el cojín masajeador antes de usarlo
por primera vez. Limpie y esterilice el cojín masajeador
después de cada uso posterior.
1Limpie el cojín masajeador con agua caliente y
un poco de detergente líquido y enjuáguelo bien.
También puede lavar el cojín masajeador en el
lavavajillas.
2 Esterilice el cojín masajeador en un esterilizador
a vapor de Philips AVENT o hirviéndolo durante
5 minutos.
Almacenamiento
Mantenga el cojín masajeador lejos de la luz del sol
directa ya que la exposición prolongada puede causar
decoloración.
1Guarde el cojín masajeador en un lugar seco y
seguro.
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite
la página Web de Philips AVENT en
www.philips.com/support, o póngase en contacto
con el Servicio de Atención al Cliente de Philips AVENT
en su país. Hallará el número de teléfono en el folleto
de la garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención
al Cliente en su país, diríjase a su distribuidor local de
Philips AVENT.
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips AVENT
-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philips AVENTin tuki
ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/
welcome.
-- Philips AVENTin suuremmille nänneille tarkoitettu
hierontatyyny on pehmeä ja lämmin, ja se jäljittelee
luonnollisesti vauvan imemisliikettä, mikä takaa nopean maidon virtauksen miellyttävällä ja hellävaraisella tavalla.
-- Käytä suuremmille nänneille tarkoitettua hierontatyynyä, jos rintapumpun mukana toimitettava tavallinen hierontatyyny ei istu kunnolla (Kuva 1).
-- Suuremmille nänneille tarkoitettua hierontatyynyä
voi käyttää vain Philips AVENT -rintapumppujen
SCF330, SCF332 ja SCF334 kanssa.
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen suuremmille
nänneille tarkoitetun hierontatyynyn ensimmäistä käyttökertaa, ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.
Varoitus
-- Hierontatyynyä ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja
ohjauksessa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä hierontatyynyllä.
-- Tarkista hierontatyyny vaurioiden varalta ennen
jokaista käyttökertaa. Älä käytä hierontatyynyä, jos
se on vahingoittunut.
-- Älä altista hierontatyynyä kuumuudelle tai jätä sitä
suoraan auringonpaisteeseen.
Varoitus
-- Hierontatyyny on tarkoitettu yhden käyttäjän jatkuvaan käyttöön.
-- Älä pudota tai laita mitään ylimääräistä hieromatyynyn aukkoon.
-- Älä koskaan käytä osia, jotka eivät ole Philipsin
AVENTin valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät
tällaisia osia, takuu ei ole voimassa.
-- Pese, huuhtele ja steriloi hierontatyyny ennen jokaista käyttöä.
-- Älä käytä hankaavia tai antibakteerisia puhdistusaineita hierontatyynyn puhdistuksessa.
Käyttöönoton valmistelu
Puhdistus ja sterilointi
Puhdista ja steriloi hierontatyyny ennen ensimmäistä
käyttökertaa kappaleessa “Puhdistus ja sterilointi” kuvatulla tavalla. Puhdista hierontatyyny jokaisen käyttökerran
jälkeen ja steriloi se aina ennen käyttöä.
Hierontatyynyn kiinnittäminen Philips
AVENT -rintapumppuun
Huomautus:Varmista, että rintapumpun kaikki osat on
puhdistettu, steriloitu ja koottu Philips AVENT -rintapumpun käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Pese kätesi huolellisesti ennen kuin käsittelet puhdistettuja osia.
1Aseta suuremmille nänneille tarkoitettu hierontatyyny pumpun rungon suppilonmuotoiseen osaan.
Työnnä hierontatyynyn sisintä osaa mahdollisimman pitkälle ja varmista, että se on tiivisti pumpun
rungon reunan ympärillä. Poista väliin jäänyt ilma
painamalla kohoumia (Kuva 2).
Puhdistus ja sterilointi
Puhdista ja steriloi hierontatyyny ennen ensimmäistä
käyttökertaa. Puhdista hierontatyyny jokaisen käyttökerran jälkeen ja steriloi se aina ennen käyttöä.
1Puhdista hierontatyyny kuumalla vedellä ja astianpesuaineella ja huuhtele se sitten huolellisesti.Voit
myös puhdistaa hierontatyynyn astianpesukoneessa (ainoastaan ylähyllyllä).
2 Steriloi hierontatyyny Philips AVENT -höyrysterilointilaitteessa tai keittämällä sitä 5 minuuttia.
Säilytys
Pidä hierontatyyny poissa suorasta auringonvalosta, koska pitkään jatkuva altistus saattaa muuttaa laitteen väriä.
1Säilytä hierontatyyny turvallisessa ja kuivassa
paikassa.
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia,
tutustu Philips AVENT -verkkosivustoon osoitteessa
www.philips.com/AVENT tai kysy neuvoa Philips
AVENTin kuluttajapalvelukeskuksesta, jonka puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä. Jos maassasi ei
ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philips AVENT
-jälleenmyyjään.
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans
l’univers Philips AVENT ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips AVENT, enregistrez votre produit sur
le site www.philips.com/welcome.
-- Le coussin masseur Philips AVENT pour mamelons
plus grands est conçu pour une utilisation douce et
agréable. Il imite le mouvement de succion de votre
bébé afin de permettre un débit de lait rapide, tout
en confort et en douceur.
-- Utilisez le coussin masseur pour mamelons plus
grands si le coussin masseur standard fourni avec le
tire-lait ne convient pas (fig. 1).
-- Utilisez le coussin masseur pour mamelons plus
grands uniquement avec les tire-lait Philips AVENT
SCF330, SCF332 et SCF334.
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser le
coussin masseur pour mamelons plus grands et conservez-le pour un usage ultérieur.
--
---
--
Avertissement
Ce coussin masseur n’est pas destiné à être utilisé
par des personnes (notamment des enfants) dont
les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
sont réduites, ou par des personnes manquant d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci
ne soient sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu
des instructions quant à l’utilisation du produit par
une personne responsable de leur sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer
avec le coussin masseur.
Avant chaque utilisation, vérifiez que le coussin
masseur ne présente pas de signe de détérioration
ou de fragilité. N’utilisez pas le coussin masseur s’il
est endommagé.
N’exposez pas le coussin masseur à une chaleur
extrême ni à la lumière directe du soleil.
Attention
-- Le coussin masseur est uniquementdestiné à l’usage
répété d’une seule utilisatrice.
-- Ne placez jamais d’objet étranger dans l’ouverture
du coussin masseur.
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres
fabricants ou qui n’ont pas été spécifiquement
recommandés par Philips AVENT. Votre garantie ne
sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
-- Lavez, rincez et stérilisez le coussin masseur avant
chaque utilisation.
-- N’utilisez jamais de produits abrasifs ou antibactériens pour nettoyer le coussin masseur.
Avant l’utilisation
Nettoyage et stérilisation
Avant la première utilisation, nettoyez et stérilisez le
coussin masseur comme décrit dans le chapitre « Nettoyage et stérilisation ». Nettoyez le coussin masseur
après chaque utilisation et stérilisez-le avant chaque
utilisation.
Assemblage du coussin masseur sur le tirelait Philips AVENT
Remarque : Assurez-vous que toutes les pièces du tire-lait
ont été nettoyées, stérilisées et assemblées comme décrit
dans le mode d’emploi de votre tire-lait Philips AVENT.
Lavez-vous soigneusement les mains avant de manipuler
les parties nettoyées.
1Placez le coussin masseur pour mamelons plus
grands dans la section en forme d’entonnoir du
corps du tire-lait. Enfoncez la partie intérieure du
coussin masseur aussi loin que possible et assurezvous qu’il couvre parfaitement le bord du corps
du tire-lait. Appuyez entre les pétales pour enlever
toute bulle d’air (fig. 2).
Nettoyage et stérilisation
Avant la première utilisation, nettoyez et stérilisez le
coussin masseur. Nettoyez le coussin masseur après
chaque utilisation et stérilisez-le avant chaque utilisation.
1Nettoyez le coussin masseur à l’eau chaude
savonneuse et rincez-le soigneusement.Vous
pouvez également nettoyer le coussin masseur
au lave-vaisselle (dans le compartiment du haut
uniquement).
2 Stérilisez le coussin masseur dans un stérilisateur
vapeur Philips AVENT ou en le plongeant dans de
l’eau bouillante pendant 5 minutes.
Rangement
N’exposez pas le coussin masseur directement aux
rayons du soleil car une exposition prolongée pourrait
provoquer une décoloration.
1Placez le coussin masseur dans un endroit sûr et
sec.
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un
problème, rendez-vous sur le site Web de Philips AVENT
à l’adresse www.philips.com/support ou contactez
le Service Consommateurs Philips AVENT de votre pays.
Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant
sur le dépliant de garantie internationale. S’il n’existe pas de
Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips AVENT local.
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips
AVENT! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza
Philips AVENT, registrate il vostro prodotto su www.
philips.com/welcome.
-- La coppa con petali per il massaggio Philips AVENT
per capezzoli più grandi è progettata per offrire una
sensazione di morbidezza e calore e imita la suzione
del bambino per produrre velocemente il flusso di
latte, in modo tranquillo, comodo e delicato.
-- Usate la coppa con petali per il massaggio per
capezzoli più grandi se la coppa con petali per il
massaggio standard fornita con il tiralatte non vi va
bene (fig. 1).
-- Usate la coppa con petali per il massaggio per
capezzoli più grandi con i modelli di tiralatte Philips
AVENT SCF330, SCF332 e SCF334.
Importante
Leggete questo manuale dell’utente attentamente prima
di usare la coppa con petali per il massaggio per capezzoli più grandi e conservatelo per eventuali riferimenti
futuri.
Avviso
-- La coppa con petali per il massaggio non è destinata
a persone (inclusi bambini) con capacità mentali,
fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione
per l’uso del prodotto da una persona responsabile
della loro sicurezza.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i
bambini giochino con lo la coppa con petali per il
massaggio.
-- Ispezionate la coppa con petali per il massaggio
prima di ogni uso per controllare che non vi siano
segni di deterioramento. Non usate la coppa con
petali per il massaggio se è danneggiata.
-- Non esponete la coppa con petali per il massaggio
a elevate temperature o ai raggi diretti del sole.
Attenzione
-- La coppa con petali per il massaggio è destinata
esclusivamente all’uso ripetuto da parte di un solo
utente.
-- Non fate mai cadere né inserite alcun oggetto
estraneo nell’apertura della coppa con petali per il
massaggio.
-- Non usate mai accessori o parti di altri produttori
o non specificatamente consigliati da Philips AVENT.
Nel caso in cui utilizziate detti accessori o parti, la
garanzia decade.
-- Lavate, risciacquate e sterilizzate la coppa con petali
per il massaggio prima di ogni uso.
-- Non usate detergenti antibatterici o abrasivi per la
pulizia della coppa con petali per il massaggio.
Predisposizione dell’apparecchio
Pulizia e sterilizzazione
Pulite e sterilizzate la coppa con petali per il massaggio
prima di utilizzarla la prima volta, come descritto nel
capitolo “Pulizia e sterilizzazione”. Pulite la coppa con
petali per il massaggio dopo ciascun utilizzo e sterilizzatela prima dell’utilizzo successivo.
Montaggio della coppa con petali per il
massaggio nel tiralatte Philips AVENT
Nota: Assicuratevi che tutte le parti del tiralatte siano state
pulite, sterilizzate e assemblate come descritto nel manuale dell’utente del tiralatte Philips AVENT. Lavatevi le mani
accuratamente prima di maneggiare le parti pulite.
1Posizionate la coppa con petali per il massaggio
per capezzoli più grandi nella sezione a forma di
imbuto del corpo del tiralatte. Inserite la parte
interna della coppa con petali per il massaggio più
a fondo possibile e assicuratevi che sia perfettamente sigillata tutt’intorno al bordo del tiralatte.
Premete tra i petali per rimuovere l’eventuale aria
intrappolata (fig. 2).
Pulizia e sterilizzazione
Pulite e sterilizzate la coppa con petali per il massaggio
prima di utilizzarla la prima volta. Pulite la coppa con petali per il massaggio dopo ciascun utilizzo e sterilizzatela
prima dell’utilizzo successivo.
1Pulite la coppa con petali per il massaggio con
acqua calda e un po’ di detergente per piatti e risciacquatela quindi a fondo. Potete pulire la coppa
con petali per il massaggio anche in lavastoviglie
(solo nel cestello superiore).
2 Sterilizzate la coppa con petali per il massaggio
in uno sterilizzatore a vapore Philips AVENT o
facendola bollire per 5 minuti.
Conservazione
Tenete la coppa con petali per il massaggio lontano dalla luce diretta del sole, poiché l’esposizione prolungata
potrebbe causare lo scolorimento.
1Riponete la coppa con petali per il massaggio in un
posto sicuro e asciutto.
Garanzia e assistenza
Per assistenza, informazioni o per qualunque dubbio o richiesta, visitate il sito Web di Philips AVENT
all’indirizzo www.philips.com/support oppure
contattate il Centro Assistenza Clienti Philips AVENT
del vostro paese. Per conoscere il numero di telefono
del vostro paese, consultate il foglietto della garanzia.
Se non esiste alcun Centro Assistenza Clienti nel vostro
paese, rivolgetevi direttamente al vostro rivenditore
autorizzato Philips AVENT.
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips
AVENT! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips AVENT biedt, registreer uw product dan
op www.philips.com/welcome.
-- Het Philips AVENT-massagekussen voor grotere
tepels voelt heerlijk zacht en warm en bootst het
zuigen van uw baby na, zodat uw melkafgifte snel op
aangename en zachte wijze op gang wordt gebracht.
-- Gebruik het massagekussen voor grotere tepels als
het normale massagekussen van de borstkolf niet
goed past (fig. 1).
-- Gebruik het massagekussen voor grotere tepels
alleen bij Philips AVENT-borstkolven van de typen
SCF330, SCF332 en SCF334.
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u
het massagekussen voor grotere tepels gebruikt. Bewaar
de gebruiksaanwijzing zodat u deze later nog eens kunt
raadplegen.
Waarschuwing
-- Dit massagekussen is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis
hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft
uitgelegd hoe het product dient te worden gebruikt.
-- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat
ze met het massagekussen gaan spelen.
-- Inspecteer het massagekussen vóór elk gebruik op
sporen van beschadiging. Gebruik het massagekussen niet als het beschadigd is.
-- Stel het massagekussen niet bloot aan extreme hitte
en plaats het massagekussen niet in direct zonlicht.
Let op
-- Het massagekussen is uitsluitend bedoeld voor herhaaldelijk gebruik door één en dezelfde gebruiker.
-- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in
de opening van het massagekussen komen.
-- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere
fabrikanten of die niet specifiek door Philips AVENT
worden aanbevolen. Als u dergelijke accessoires of
onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
-- Was, spoel en steriliseer het massagekussen vóór
elk gebruik.
-- Gebruik geen antibacteriële of schurende schoonmaakmiddelen om het massagekussen schoon te
maken.
Klaarmaken voor gebruik
Schoonmaken en steriliseren
Reinig en steriliseer het massagekussen vóór het eerste
gebruik zoals beschreven in hoofdstuk ‘Schoonmaken en
steriliseren’. Maak het massagekussen vervolgens na elk
gebruik schoon en steriliseer het massagekussen vóór
elk gebruik.
Het massagekussen in de Philips AVENTborstkolf bevestigen
Opmerking: Controleer of alle onderdelen van de borstkolf
zijn schoongemaakt, gesteriliseerd en bevestigd zoals
beschreven in de gebruiksaanwijzing van uw Philips
AVENT-borstkolf.Was uw handen grondig voordat u de
schoongemaakte onderdelen aanraakt.
1Plaats het massagekussen voor grotere tepels in
het trechtervormige deel van de behuizing van de
borstkolf. Duw het binnenste deel van het massagekussen zo ver mogelijk naar binnen en controleer of het kussen volledig over de randen van de
behuizing valt. Druk tussen de kussentjes om lucht
te verwijderen (fig. 2).
Schoonmaken en steriliseren
Reinig en steriliseer het massagekussen vóór het eerste
gebruik. Maak het massagekussen vervolgens na elk
gebruik schoon en steriliseer het massagekussen vóór
elk gebruik.
1Maak het massagekussen schoon in warm water
met een beetje afwasmiddel en spoel het massagekussen vervolgens grondig na. U kunt het
massagekussen ook in de vaatwasmachine plaatsen
(alleen op het bovenste rek).
2 Steriliseer het massagekussen in een Philips
AVENT-stoomsterilisator of door het massagekussen 5 minuten te koken.
Opbergen
Houd het massagekussen uit direct zonlicht. Langdurige
blootstelling aan zonlicht kan verkleuring veroorzaken.
1Berg het massagekussen op een veilige en droge
plaats op.
Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een
probleem hebt, bezoek dan de Philips AVENT-website
op www.philips.com/support of neem contact op
met het Philips AVENT Consumer Care Centre in uw
land. U vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips AVENT-dealer.
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips AVENT!
Du kan få enda større nytte av støtten fra Philips AVENT hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.
com/welcome.
-- Philips AVENT-massasjeputen for større brystvorter
er utformet for å føles myk og varm og etterligner
babyens sugebevegelser for å gi rask melkestrøm på
en komfortabel og skånsom måte.
-- Bruk massasjeputen for større brystvorter hvis den
standard massasjeputen som fulgte med brystpumpen, ikke passer ordentlig (fig. 1).
-- Bare bruk massasjeputen for større brystvorter
med Philips AVENT-brystpumpetypene SCF330,
SCF332 og SCF334.
Viktig
Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du
bruker massasjeputen for større brystvorter. Ta vare på
den for senere referanse.
Advarsel
-- Denne massasjeputen er ikke tiltenkt brukt av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer
som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre
de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med massasjeputen.
-- Undersøk massasjeputen etter tegn på skade før
hvert bruk. Ikke bruk massasjeputen hvis den er
skadet.
-- Ikke utsett massasjeputen for ekstrem varme eller
plasser den i direkte sollys.
Viktig
-- Massasjeputen er bare ment for gjentatt bruk av én
enkelt bruker.
-- Ikke slipp nedi eller putt inn fremmedlegemer i
åpningen i massasjeputen.
-- Du må ikke bruke tilbehør eller deler fra andre
produsenter, eller deler som Philips AVENT ikke
spesifikt anbefaler. Hvis du bruker denne typen tilbehør eller deler, fører det til at garantien blir ugyldig.
-- Vask, skyll og steriliser massasjeputen før hver bruk.
-- Ikke bruk antibakterielle midler eller slipende rengjøringsmidler når du rengjør massasjeputen.
Før bruk
Rengjøre og sterilisere
Rengjør og steriliser massasjeputen før hver bruk som
beskrevet i kapittelet Rengjøre og sterilisere. Rengjør
massasjeputen etter hver videre bruk, og steriliser den
før hver bruk.
Sette sammen massasjeputen i Philips
AVENT-brystpumpen
Merk: Sørg for at alle deler av brystpumpen har blitt
rengjort, sterilisert og satt sammen slik det er beskrevet
i brukerhåndboken til Philips AVENT-brystpumpen.Vask
hendene grundig før du håndterer de rengjorte delene.
1Plasser massasjeputen for større brystvorter i
den traktformede delen av pumpen. Press den
indre delen av massasjeputen så langt inn som
mulig, og kontroller at den er fullstendig forseglet
rundt kanten av selve pumpen. Trykk innimellom
de bladformede putene for å fjerne eventuelle
luftlommer (fig. 2).
Rengjøre og sterilisere
Rengjør og steriliser massasjeputen før første bruk. Rengjør massasjeputen etter hver videre bruk, og steriliser
den før hver bruk.
1Rengjør massasjeputen i varmt vann med litt oppvaskmiddel, og skyll den deretter grundig. Du kan
også rengjøre massasjeputen i oppvaskmaskinen
(bare i øverste skuff).
2 Steriliser massasjeputen i et Philips AVENTdampsteriliseringsapparat eller ved å koke den i
fem minutter.
Download PDF

advertising