Avent | SCF574/14 | Avent Klassik+-Geschenkset SCD374/01 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands
Trademarks owned by the Philips Group.
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved
4213.354.3908.1 (12/16)
GB For your child’s safety and health WARNING!
Always use this product with adult supervision. • Never use feeding
teats as a soother. • Continuous and prolonged sipping of fluids
will cause tooth decay. • Always check food temperature before
feeding. • Heating in a microwave oven may produce localised
high temperatures. Take extra care when you heat up drinks in a
microwave. • Keep all components not in use out of the reach of
children. • Do not allow children to play with small parts or walk/
run while using bottles or cups. • Do not place in a heated oven.
• To avoid scalding, allow hot liquids to cool before preparing the
feeds. • Drinks other than milk and water, such as fruit juices and
flavoured sugary drinks are not recommended. If they are used,
they should be well diluted and only used for limited periods, not
constantly sipped. • To ensure the bottle functions correctly and
to prevent leakage, always make sure you: remove any debris
or residue that may collect around the rim of the bottle before
assembly, and avoid over-tightening the bottle screw ring when
assembling it onto the bottle. • Expressed breast milk can be stored
in sterilised Philips AVENT polypropylene bottles/containers in the
refrigerator for up to 48 hours (not in the door) or the freezer for
up to 3 months. Never refreeze breast milk or add fresh breast
milk to already frozen milk. Before first use Clean and sterilise
the product. • Place in boiling water for 5 minutes. This is to ensure
hygiene. Clean before each use Wash and rinse thoroughly, then
sterilise using a Philips AVENT steriliser or boil for 5 minutes.
• Wash your hands thoroughly and ensure surfaces are clean before
contact with sterilised components. Do not place components
directly on surfaces that have been cleaned with antibacterial
cleaning agents. Excessive concentration of cleaning agents may
eventually cause plastic components to crack. Should this occur,
replace immediately. • Dishwasher safe – food colourings may
discolour components. Teats Inspect before each use and pull the
feeding teat in all directions. Throw away at the first signs of damage
or weakness. •Make sure you use a teat with the correct flow rate
when you feed your baby. • For hygiene reasons, we recommend
replacing teats after 3 months. • Keep teats in a dry and covered
container. • Do not store a feeding teat in direct sunlight or
heat, or leave in disinfectant (sterilising solution) for longer than
recommended, as this may weaken the teat. • Teats available in
newborn, slow, medium, fast and variable flow rates. Only use
Classic+ teats with Classic or Classic+ bottles. • To buy accessories
or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to
your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care
Centre in your country.
Philips AVENT is here to help: United Kingdom: 10800 338 04 89
Ireland: 08 18 21 01 41
BG З а безопасността и здравето на вашето дете
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Този продукт трябва да се използва винаги под родителски
надзор. • Не използвайте бибероните за хранене като
залъгалки. • Непрекъснатото и продължително изсмукване
на течности води до увреждане на зъбите. • Винаги
проверявайте температурата на храната преди хранене.
• Затоплянето в микровълнова печка може да доведе до
локализирани високи температури. Бъдете много внимателни
при загряване на напитки в микровълнова печка. • Пазете
всички компоненти, които не се използват, извън достъпа
на деца. • Не позволявайте на децата да си играят с малки
части, нито да вървят/тичат, докато използват бутилки или
чаши. • Не поставяйте в загрята фурна. • За да не се опарите,
оставете горещите течности да изстинат, преди да приготвите
хранителната доза. • Не се препоръчват други напитки, освен
мляко и вода, например плодови сокове и подсладени сиропи.
Ако се използват такива, трябва да са надлежно разредени
и да се използват само за ограничен период от време, а
не да се пият постоянно. • За да се гарантира правилното
функциониране на бутилката и за да се предотврати изтичане,
винаги проверявайте дали сте: отстранили замърсяванията
или остатъците, които може да се съберат около гърлото на
бутилката преди сглобяването, и внимавайте да не затегнете
прекомерно винтовия пръстен, когато го поставяте на
бутилката. • Изцедената кърма може да се съхранява в
стерилизирани полипропиленови бутилки/контейнери Philips
AVENT – в хладилник до 48 часа (не на вратата на хладилника)
или във фризер до 3 месеца. Никога не замразявайте кърма
повторно и не добавяйте нова кърма към вече замразената.
Преди първата употреба Почистете и стерилизирайте
продукта. • Сложете във вряща вода за 5 минути. Това е
необходимо за осигуряване на хигиена.Почиствайте
преди всяка употреба Измийте и изплакнете изцяло,
след което стерилизирайте със стерилизатор Philips AVENT
или изварете във вода за 5 минути. • Измивайте ръцете си
старателно и внимавайте повърхностите да са чисти преди
контакт със стерилизирани компоненти. Не поставяйте
компонентите директно на повърхности, почиствани с
антибактериални почистващи препарати. Прекомерна
концентрация на почистващи препарати може след време
да доведе до напукване на пластмасовите части. Ако това се
случи, заменете ги веднага. • С възможност за почистване
в съдомиялна машина – цветовете на храните могат да
предизвикат обезцветяване на компонентите. Биберони
Проверявайте преди всяка употреба и дръпнете биберона за
хранене във всички посоки. Изхвърлете при първите признаци
на повреда или дефект. • Уверете се, че използвате биберон
с правилната скорост на потока за хранене на вашето бебе.
• По хигиенни съображения препоръчваме бибероните да
се сменят след 3 месеца. • Съхранявайте бибероните в суха
затворена кутия. • Не съхранявайте биберона за хранене
на пряка слънчева светлина или на горещо място, нито го
оставяйте в дезинфектант (стерилизиращ разтвор) по-дълго
от препоръчваното време, тъй като това може да доведе
до дефект. • Биберони, подходящи за новородени, с бавна,
средна, бърза и променлива пропускливост. Използвайте
само Classic+ биберони с Classic или Classic+ бутилки.
• За да закупите аксесоари или резервни части, посетете
www.shop.philips.com/service или търговец на уреди Philips.
Можете също да се свържете с Центъра за обслужване на
потребители на Philips във вашата страна.
Philips AVENT е тук, за да помогне:
България: 359 2 4916274
CS Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte VÝSTRAHA!
Tento výrobek vždy používejte pod dozorem dospělé osoby.
• Krmicí dudlík nikdy nepoužívejte jako běžný dudlík. • Trvalé a
dlouhodobé pití tekutin způsobuje zubní kaz. • Před krmením vždy
zkontrolujte teplotu pokrmu. • Ohřev v mikrovlnné troubě může
vytvářet vysoké teploty v určitých místech. Buďte zvláště opatrní
při ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě. • Všechny části, které
nepoužíváte, udržujte mimo dosah dětí. • Nedovolte dětem, aby
si hrály s malými částmi nebo aby při používání lahví a hrnečků
chodily nebo běhaly. • Nepokládejte výrobek do rozehřáté trouby.
• Nechte horké nápoje nejprve vychladnout, aby se vaše dítě
neopařilo, a teprve potom připravte krmení. • Nápoje jiné než
voda a mléko, například ovocné šťávy a ochucené sladké nápoje,
se nedoporučují. Používat by se měly pouze správně naředěné a jen
po omezenou dobu, nikoli neustále. • Aby lahve správně fungovaly
a nevznikaly netěsnosti, ujistěte se pokaždé, že: jste před sestavením
láhve odstranili veškeré pozůstatky a zbytky, které se mohly usadit
při okraji láhve, a že jste nedotáhli zajišťovací kroužek příliš těsně
na láhev. • Odsáté mateřské mléko můžete ve sterilizovaných
polypropylenových lahvích nebo nádobách Philips AVENT uchovávat
v lednici až po dobu 48 hodin (nikoli ve dveřích lednice) nebo
v mrazáku až po dobu 3 měsíců. Jednou rozmrazené mateřské mléko
už nikdy nezmrazujte ani nepřidávejte čerstvé mateřské mléko
k dříve zmrazenému mléku. Před prvním použitím Vyčistěte
a sterilizujte výrobek. • Dejte na 5 minut do vroucí vody. Tím
zajistíte nezbytnou hygienu. Před každým použitím dudlík
vyčistěte Lahev důkladně omyjte, opláchněte a nakonec sterilizujte
pomocí sterilizátoru Philips AVENT nebo varem po dobu 5 minut.
• Než se dotknete sterilizovaných dílů, důkladně si umyjte ruce a
zkontrolujte, zda je povrch, na který je položíte, čistý. Nepokládejte
součásti výrobku přímo na povrchy ošetřené antibakteriálními
čisticími prostředky. Nadměrné koncentrace čisticích prostředků
by mohly způsobit popraskání plastových dílů. V takovém případě
je ihned vyměňte. • Lze mýt v myčce – zabarvení potravin by
mohlo způsobit změnu barvy částí. Dudlíky Před každým použitím
výrobek zkontrolujte a natáhněte krmicí dudlík do všech směrů.
V případě jakýchkoli známek poškození nebo opotřebení jej
vyhoďte. • Ujistěte se, že při krmení svého dítěte používáte dudlík
se správným průtokem. • Z hygienických důvodů doporučujeme
měnit dudlíky každé 3 měsíce. • Dudlíky uchovávejte v suché
a uzavřené nádobě. • Nenechávejte krmicí dudlík na přímém
slunci, nevystavujte jej horku ani nenechávejte v dezinfektantu
(sterilizační roztok) po delší než doporučenou dobu. Mohlo by to
vést k opotřebení dudlíku. • Dudlíky lze zakoupit s průtokem pro
novorozence, pomalým, středně rychlým, rychlým a variabilním
průtokem. Používejte pouze dudlíky Classic+ s lahvemi Classic
nebo Classic+. • Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní
součásti, navštivte adresu www.shop.philips.com/service nebo
se obraťte na prodejce výrobků Philips. Také můžete kontaktovat
středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.
Společnost Philips AVENT je tu, aby pomohla:
Česká republika: 286 854 442
HR Za sigurnost i zdravlje vašeg djeteta UPOZORENJE!
Proizvod se uvijek treba koristiti uz nadzor odrasle osobe.
• Nikada nemojte koristiti dude za hranjenje kao dude varalice.
• Stalno i produženo pijuckanje tekućine može uzrokovati kvar
zuba. • Prije hranjenja djeteta obavezno provjerite temperaturu
hrane. • Zagrijavanje u mikrovalnoj pećnici može proizvesti
lokalizirana područja visoke temperature. Budite posebno pažljivi
prilikom zagrijavanja pića u mikrovalnoj pećnici. • Sve dijelove koje
ne koristite držite izvan dohvata djece. • Nemojte dopustiti djeci
da se igraju s malim dijelovima ili hodaju/trče dok koriste bočice
ili čašice. • Nemojte stavljati u zagrijanu pećnicu. • Kako biste
izbjegli opekotine, prije pripreme hrane ostavite vruće tekućine da
se ohlade. • Preporučuju se samo mlijeko i voda, a ne pića poput
voćnih sokova i zaslađenih aromatiziranih pića. Ako se koriste voćni
sokovi i zaslađena aromatizirana pića, trebaju se dobro razrijediti
vodom i koristiti samo ograničeno vrijeme, a ne stalno piti. • Kako
biste osigurali pravilan rad bočice i spriječili curenje, uvijek pazite:
da prije sastavljanja uklonite sve ostatke koji se mogu nakupiti
oko ruba bočice te da previše ne pritegnete navojni prsten bočice
prilikom spajanja s bočicom. • Izdojeno mlijeko može se spremiti
u sterilizirane polipropilenske bočice/spremnike tvrtke Philips
AVENT u hladnjak do 48 sati (ne u vratima) ili u zamrzivač do
3 mjeseca. Nikada nemojte ponovo zamrzavati majčino mlijeko ili
svježe mlijeko miješati sa zamrznutim. Prije prve uporabe Očistite
i sterilizirajte proizvod. • Stavite 5 minuta u kipuću vodu kako
biste osigurali higijenu. Očistite prije svake uporabe Temeljito
operite i isperite, a zatim sterilizirajte u sterilizatoru tvrtke Philips
AVENT ili prokuhajte 5 minuta. • Temeljito operite ruke i osigurajte
čistoću svih površina prije nego što dođu u dodir sa steriliziranim
dijelovima. Nemojte stavljati dijelove izravno na površine očišćene
antibakterijskim sredstvima za čišćenje. Prevelike količine sredstava
za čišćenje mogu uzrokovati pucanje plastike. Ako se takvo što
dogodi, oštećene dijelove odmah zamijenite. • Može se prati u
stroju za pranje posuđa - boja hrane može obojiti dijelove.
Dude Prije svake uporabe provjerite proizvod i povucite dudu
za hranjenje u svim smjerovima. Proizvod bacite čim primijetite
znakove oštećenja ili istrošenosti. • Prilikom hranjenja bebe
svakako koristite dudu s odgovarajućom brzinom protoka • Iz
higijenskih razloga preporučujemo zamjenu dude nakon 3 mjeseca.
• Dude držite u suhoj posudi s poklopcem. • Dudu za hranjenje
nemojte odlagati na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili blizu izvora
topline i nemojte je ostavljati u sredstvu za dezinfekciju (otopini za
sterilizaciju) duže nego što se preporučuje jer je to može oslabiti.
• Dostupne su dude s raznim brzinama protoka - za novorođenče,
spori protok, srednji protok, brzi protok i promjenljiva brzina
protoka. Classic+ dude koristite isključivo s Classic ili Classic+
bočicama. • Kako biste kupili dodatni pribor ili rezervne dijelove,
posjetite www.shop.philips.com/service ili se obratite
prodavaču proizvoda tvrtke Philips. Možete kontaktirati i službu za
korisnike tvrtke Philips u svojoj državi.
Philips AVENT tu je da vam pomogne:
Hrvatska: 385 (01) 777 66 02
HU Gyermeke egészségéért és biztonságáért
FIGYELEM!
A termék használata kizárólag felnőtt felügyeletében engedélyezett.
• Az etetőcumikat soha ne használja játszócumi helyett.
• Folyadékok hosszantartó és folyamatos szívogatása tönkreteszi
a fogakat. • A gyermek etetése előtt mindig ellenőrizze az étel
hőmérsékletét. • A mikrohullámú sütőben melegített ételek/italok
bizonyos pontjai magas hőmérsékletűvé válhatnak. Különösen
ügyeljen, ha mikrohullámú sütőben melegíti fel az ételt vagy
italt. • A termék minden használaton kívüli részét tartsa távol a
gyermekektől. • Ne engedje, hogy gyermekek a termék kisebb
részeivel játsszanak, illetve hogy az üveget vagy az itatót járás
vagy futás közben használják. • Ne tegye sütőbe. • Az égési
sérülések elkerülése érdekében az étel elkészítése előtt várja
meg, amíg a forró folyadékok kihűlnek. • A termék vízen és
tejen kívül más folyadékokkal, például ízesített, cukortartalmú
italokkal való használata nem ajánlott. Az említett folyadékok
adása esetében azokat kellő mértékben hígítani kell, és csak
korlátozott ideig adhatók, ne iszogassa a gyermek folyamatosan
azokat. • A cumisüveg megfelelő működése érdekében és a
szivárgás megelőzésére mindig tegye a következőket: távolítson el
minden szennyeződést vagy lerakódást a cumisüveg pereméről,
mielőtt összerakja, és a leszorító gyűrűt ne szorítsa rá túlságosan
az üvegre. • Lefejt anyatej sterilizált, Philips AVENT polipropilén
cumisüvegben/tárolóedényben hűtőszekrényben (de nem
a hűtőszekrény ajtajában) legfeljebb 48 óráig, fagyasztóban
legfeljebb 3 hónapig tárolható. Már lefagyasztott tejet soha ne
fagyasszon le újra, és ne öntsön hozzá friss tejet. Teendők
az első használat előtt A termék tisztítása és sterilizálása.
• 5 percig forralja. Ezzel biztosíthatja a higiéniát. Tisztítsa meg
minden használat előtt A terméket mosogassa és öblítse el,
majd a sterilizáláshoz használjon Philips AVENT sterilizálót, vagy
helyezze 5 percig forrásban lévő vízbe. • Mossa meg a kezeit
alaposan hogy azok felülete tiszta legyen mielőtt hozzáérne a
fertőtlenített részekhez. A termék részeit ne helyezze közvetlenül
olyan felületre, melyet antibakteriális tisztítószerrel tisztítottak
meg. A tisztítószerek túlzott koncentrációja repedéseket okozhat a
műanyag részekben. Amennyiben ezt tapasztalja, azonnal cserélje
ki. • Mosogatógépben tisztítható - az ételszínezékek hatására a
termék elszíneződhet. Etetőcumik Minden egyes használat előtt
vizsgálja meg alaposan, és húzogassa meg a cumit minden irányba.
Ha az anyag gyengülését vagy sérülését észleli, azonnal dobja
el. • Ellenőrizze, hogy a kisbaba etetéséhez megfelelő átfolyású
etetőcumit használ-e. Higiéniai okokból az etetőcumikat 3 havonta
tanácsos kicserélni. • Az etetőcumik tárolására használjon száraz,
fedeles tartót. • Ne tárolja az etetőcumit közvetlen napfénynek
kitéve vagy hőforrás közelében, ne hagyja fertőtlenítőszerben
(sterilizálófolyadékban) a javasoltnál hosszabb ideig, mert ez
gyengíti az anyagát. • Az etetőcumik újszülött, lassú, közepes, gyors
és változó folyáserősségű változatban kaphatók. A Classic vagy
Classic+ cumisüvegekhez csak Classic+ etetőcumikat használjon.
• Tartozékok és pótalkatrészek vásárlásához kérjük, tekintse meg a
www.shop.philips.com/service weboldalt vagy forduljon Philips
márkakereskedőjéhez. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a helyi
Philips vevőszolgálattal.
A Philips AVENT segít Önnek:
Magyarország: 06-30 269 17 30
SK Pre bezpečnosť a zdravie vášho dieťaťa!
UPOZORNENIE!
Výrobok vždy používajte pod dozorom dospelej osoby. • Cumlíky
na kŕmenie nikdy nepoužívajte na utišovanie dieťaťa. • Nepretržité
a dlhotrvajúce satie tekutín spôsobí vznik zubného kazu. • Pred
kŕmením vždy skontrolujte teplotu pokrmu. • Ohrev v mikrovlnnej
rúre môže spôsobiť nerovnomerné ohriatie s horúcimi miestami
v tekutine. Pri ohrievaní nápojov v mikrovlnnej rúre buďte zvlášť
opatrní. • Všetky diely, ktoré sa práve nepoužívajú, udržiavajte
mimo dosahu detí. • Nedovoľte deťom, aby sa hrali s malými
dielmi ani aby pri používaní fliaš či pohárov chodili alebo behali.
• Nevkladajte výrobok do vyhriatej rúry. • Aby nedošlo k obareniu,
nechajte horúce tekutiny pred kŕmením vychladnúť. • Iné tekutiny
ako mlieko a voda, napríklad ovocné džúsy a ochutené nápoje
s obsahom cukru, nie sú odporúčané. V prípade ich použitia by
mali byť dostatočne zriedené a prijímané len po určitý čas – nemali
by sa popíjať súvisle. • Na zaistenie správnych funkcií fľaše a aby
nedochádzalo k vytekaniu obsahu vždy pred zostavením odstráňte
všetky nánosy alebo zvyšky, ktoré sa mohli nahromadiť okolo
okraja fľaše, a krúžok so závitom na fľaši, ktorý sa nasadzuje
na základňu fľaše, nedoťahujte príliš silno. • Odsaté materské
mlieko možno skladovať v sterilizovaných polypropylénových
fľašiach/nádobách Philips AVENT v chladničke až 48 hodín (nie
vo dverách) alebo v mrazničke až 3 mesiace. Materské mlieko nikdy
znova nezmrazujte ani nepridávajte čerstvé materské mlieko do už
zmrazeného mlieka. Pred prvým použitím Výrobok vyčistite a
sterilizujte. • Vložte na 5 minút do vriacej vody. Zabezpečíte tak
dostatočnú hygienu. Pred každým použitím výrobok očistite
Výrobok dôkladne umyte a opláchnite, a potom ho sterilizujte
pomocou sterilizátora Philips AVENT alebo ho nechajte 5 minút
vyvariť vo vode. • Pred kontaktom so sterilizovanými časťami si
dôkladne umyte ruky a skontrolujte, či je povrch na odkladanie čistý.
Neodkladajte časti výrobku priamo na povrchy, ktoré boli očistené
antibakteriálnymi čistiacimi prostriedkami. Nadmerné množstvo
čistiacich prostriedkov môže spôsobiť prasknutie plastových
častí. V takom prípade ich okamžite vymeňte. • Umývateľné
v umývačke riadu – potravinové farbivá môžu spôsobiť zmenu farby
častí výrobku. Cumlíky Pred každým použitím ho skontrolujte
a potiahnite cumlík na kŕmenie všetkými smermi. Pri prvom
náznaku poškodenia či opotrebovania ho odhoďte. • Pri kŕmení
dieťaťa dbajte na používanie cumlíka so správnym prietokom.
• Z hygienických dôvodov odporúčame vymieňať cumlíky po
3 mesiacoch. • Cumlíky uchovávajte v suchej, uzavretej nádobe.
• Cumlík na kŕmenie neodkladajte na priame slnečné svetlo ani
do blízkosti tepelného zdroja, ani ho nenechávajte v dezinfekčnom
(sterilizačnom) roztoku dlhšie, než je odporúčané, pretože by
mohlo dôjsť k narušeniu jeho povrchu. • K dispozícii sú cumlíky
pre novorodencov a cumlíky s pomalým, stredným, rýchlym a
variabilným prietokom. Cumlíky Classic+ používajte len s fľašami
Classic alebo Classic+. • Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo
náhradné diely, navštívte webovú stránku www.shop.philips.com/
service alebo miestneho predajcu výrobkov značky Philips.
Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips vo svojej krajine.
Spoločnosť Philips AVENT je tu pre vás:
Slovensko: 421 911 799 456
SL Za varnost in zdravje vašega otroka OPOZORILO!
Izdelek je treba vedno uporabljati pod nadzorom odraslih.
• Cucljev za hranjenje ne uporabljajte namesto dude.
• Neprekinjeno in dolgotrajno pitje tekočin povzroča zobno
gnilobo. • Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane.
• Segrevanje v mikrovalovni pečici lahko vsebino na določenih
delih močno segreje. Bodite zelo previdni, ko pijačo segrevate v
mikrovalovni pečici. • Vse sestavne dele, ki niso v uporabi, hranite
izven dosega otrok. • Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi
deli ali med hojo/tekanjem uporabljajo stekleničke ali lončke.
• Izdelka ne postavljajte v segreto pečico. • Da ne pride do
oparin, naj se vroče tekočine pred pripravo obrokov ohladijo.
• Priporočamo uporabo samo mleka in vode. Drugi napitki, kot
so sadni sokovi in aromatizirani sladki napitki, niso priporočljivi.
Če pa jih uporabljate, jih dobro razredčite in uporabljajte samo
za krajše obdobje in ne prepogosto. • Vedno zagotovite pravilno
delovanje stekleničke in preprečite puščanje: pred sestavljanjem
odstranite morebitne delce ali ostanke, ki so se nabrali okoli
roba stekleničke in navojnega obroča stekleničke ne zategujte
premočno, ko ga nameščate na stekleničko. • Načrpano materino
mleko lahko hranite v steriliziranih polipropilenskih stekleničkah/
posodicah Philips AVENT v hladilniku do 48 ur (ne v vratih), v
zamrzovalniku pa do 3 mesece. Materinega mleka ne zamrzujte
ponovno in ne dodajajte svežega materinega mleka mleku, ki je
bilo zamrznjeno. Pred prvo uporabo Očistite in sterilizirajte
izdelek. • 5 minut ga prekuhavajte v vreli vodi. S tem zagotovite
higieno. Pred vsako uporabo očistite Izdelek temeljito umijte
in sperite ter nato sterilizirajte s sterilizatorjem Philips AVENT ali
5 minut prekuhavajte. • Temeljito si umijte roke in poskrbite, da
so površine čiste, preden pridejo v stik s steriliziranimi sestavnimi
deli. Sestavnih delov ne postavljajte neposredno na površine, ki so
očiščene s protibakterijskimi čistilnimi sredstvi. Ob uporabi previsokih
koncentracij čistilnih sredstev lahko plastika sčasoma razpoka.
V takem primeru dele takoj zamenjajte. • Primerno za pomivanje v
pomivalnem stroju – prehranska barvila lahko povzročijo razbarvanje
sestavnih delov. Cuclji Pred vsako uporabo preglejte izdelek in
povlecite cucelj za hranjenje v vse smeri. Zavrzite ga že ob prvih znakih
poškodb ali obrabljenosti. • Pri hranjenju otroka uporabljajte cucelj z
ustreznim pretokom. • Priporočamo, da cuclje iz higienskih razlogov
zamenjate po 3 mesecih. • Cuclje hranite v suhi in zaprti posodi.
• Cuclja za hranjenje ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi ali
toploti. Ne puščajte ga v razkužilu (sterilizacijski raztopini) dlje, kot
je priporočeno, saj lahko s tem pospešite obrabo cuclja. • Na voljo
so cuclji z naslednjimi pretoki: novorojenček, počasi, srednje, hitro in
spremenljivo. S stekleničkami Classic in Classic+ uporabljajte samo
cuclje Classic+. • Če želite kupiti dodatno opremo ali nadomestne
dele, obiščite spletno stran www.shop.philips.com/
service ali Philipsovega prodajalca. Obrnete se lahko tudi na
Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
Philips AVENT vam je na voljo za pomoč:
Slovenija: 01 888 83 13
IT Per la sicurezza e la salute del vostro bambino
AVVERTENZA!
Questo prodotto deve essere sempre utilizzato sotto la
supervisione di un adulto. • Non utilizzate mai le tettarelle per
l’alimentazione come succhietti. • La suzione continua e prolungata
di fluidi causa danni ai denti. • Verificate sempre la temperatura
degli alimenti prima dell’assunzione da parte del bambino.
• Il riscaldamento in un forno a microonde può produrre punti
bollenti, pertanto prestate la massima attenzione quando riscaldate
bevande nel forno a microonde. • I componenti che non vengono
utilizzati devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini.
• Non consentite ai bambini di giocare con le parti di piccole
dimensioni o di camminare/correre mentre usano i biberon o le
tazze. • Non inserite il prodotto in un forno caldo. • Per evitare
ustioni, lasciate raffreddare i liquidi prima di preparare le pappe.
• Bevande diverse da latte o acqua, come succhi di frutta e bevande
zuccherine aromatizzate, sono sconsigliate. Nel caso in cui vengano
utilizzate, devono essere diluite e utilizzate per un breve periodo
di tempo evitando che vengano assunte in maniera continua. • Per
garantire il corretto funzionamento del biberon e prevenire il rischio
di fuoriuscite, assicuratevi sempre di: rimuovere le tracce di sporco
o i residui eventualmente accumulati sul bordo del biberon ed
evitate di stringere eccessivamente la ghiera del biberon. • Il latte
materno può essere riposto in biberon/recipienti in polipropilene
Philips AVENT sterilizzati e conservati in frigorifero per un
massimo di 48 ore (non nello sportello di apertura) o in freezer
per un massimo di 3 mesi. Non ricongelate il latte materno e non
aggiungete mai altro latte a quello già surgelato. Primo utilizzo
Pulite e sterilizzate il prodotto. • Immergetelo in acqua bollente
per 5 minuti al fine di garantirne l’igiene. Pulite il prodotto
prima dell’uso. Lavate e asciugate il prodotto accuratamente,
quindi sterilizzatelo utilizzando uno sterilizzatore Philips AVENT
oppure fatelo bollire per 5 minuti. • Lavate accuratamente le mani
e verificate che le superfici a contatto con i componenti sterilizzati
siano pulite. Non posizionate i componenti direttamente su
superfici pulite con detergenti antibatterici. Una concentrazione
eccessiva di detergenti potrebbe danneggiare le parti di plastica.
In questo caso, sostituite immediatamente il prodotto. • Lavabile
in lavastoviglie. La pigmentazione degli alimenti può causare
l’alterazione dei colori del prodotto. Tettarelle Controllate sempre
il prodotto prima dell’uso e tirate la tettarella per l’allattamento in tutte
le direzioni. Sostituite la tettarella ai primi segni di deterioramento.
• Assicuratevi di utilizzare una tettarella con la tipologia di flusso
corretta durante l’allattamento del vostro bambino. • Per motivi igienici,
è consigliabile sostituire le tettarelle dopo 3 mesi. • Tenete le tettarelle
in un recipiente asciutto e chiuso. • Non lasciate la tettarella per
l’allattamento sotto la luce diretta del sole, vicino a una fonte di calore
o immersa nel liquido disinfettante (soluzione di sterilizzazione) più a
lungo di quanto consigliato, poiché la tettarella potrebbe deteriorarsi.
• Le tettarelle sono disponibili con diverse tipologie di flusso: prime
poppate, lento, medio, veloce, regolabile e pappa. Con i biberon Classic
o Classic+, utilizzate solo tettarelle Classic+. • Per acquistare accessori
o parti di ricambio, visitate il sito www.shop.philips.com/service
oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips AVENT. Potete
contattare anche il centro assistenza Philips AVENT del vostro paese.
Philips AVENT è a vostra disposizione per aiutarvi:
Italia: 02 45279074
ES Para la salud y seguridad de su bebé ADVERTENCIA
Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.
• No utilice nunca la tetina como chupete. • La succión continua
y prolongada de líquidos produce caries. • Compruebe siempre la
temperatura de los alimentos antes de la toma. • El calentamiento en
un horno microondas puede producir altas temperaturas localizadas.
Tenga mucho cuidado al calentar bebidas en un microondas.
• Mantenga todos los componentes que no estén en uso fuera
del alcance de los niños. • No permita a los niños jugar con piezas
pequeñas ni andar o correr mientras utilizan biberones o vasos.
• No lo coloque en un horno caliente. • Para evitar quemaduras,
deje que los líquidos calientes se enfríen antes de preparar la comida.
• No se recomienda utilizar bebidas que no sean leche y agua como,
por ejemplo, zumos de frutas o bebidas dulces de sabores. Si se
utilizan, deben estar bien diluidas y solo se deben utilizar durante
periodos limitados; no se deben beber de forma constante. • Para
asegurarse de que el biberón funciona correctamente y para evitar que
se derrame, asegúrese siempre de eliminar cualquier resto o residuo
que se pueda acumular alrededor del borde del biberón antes de
montarlo y evite apretar la rosca en exceso al colocarla en el biberón.
• La leche materna se puede almacenar en biberones o recipientes de
polipropileno esterilizados de Philips AVENT en el frigorífico (no en la
puerta) durante un máximo de 48 horas y en el congelador durante
un máximo de 3 meses. Nunca vuelva a congelar leche materna
que ya haya congelado ni añada a esta leche materna fresca. Antes
de utilizarlo por primera vez Limpie y esterilice el producto.
• Manténgalo en agua hirviendo durante 5 minutos para garantizar
la higiene. Límpielo antes de cada uso Lave y enjuague en
profundidad el producto utilizando un esterilizador de Philips AVENT
o hirviéndolo durante 5 minutos. • Lávese bien las manos y asegúrese
de que las superficies estén limpias antes de que entren en contacto
con los componentes esterilizados. No ponga las piezas en contacto
directo con superficies que se hayan limpiado con agentes de limpieza
antibacterias. La excesiva concentración de estos agentes puede
causar que los componentes de plástico se agrieten. Si esto ocurriera,
sustitúyalos de inmediato. • Apto para lavavajillas. Los colorantes de la
comida pueden producir decoloración en las piezas. Tetinas Antes
de cada uso, inspeccione la tetina y tire de ella en todas direcciones.
Deseche el chupete a los primeros síntomas de deterioro o
fragilidad. • Asegúrese de utilizar la tetina con el nivel de flujo
adecuado al dar de comer al bebé. • Por razones de higiene,
recomendamos cambiar las tetinas cada 3 meses. • Guarde las
tetinas en un recipiente cerrado y seco. • No deje la tetina expuesta
a la luz solar directa ni en contacto con un desinfectante (solución
esterilizadora) durante más tiempo del recomendado; esto podría
debilitar la tetina. • Las tetinas están disponibles con niveles de
flujo para recién nacido, lento, medio, rápido y variable. Utilice
únicamente tetinas Classic+ con biberones Classic o Classic+.
• Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite
www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de
Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país.
Philips AVENT está aquí para ayudarle:
España: 91 349 65 80 (coste de llamada local)
PT Pela segurança e saúde do seu filho ATENÇÃO!
Utilize sempre este produto com a supervisão de adultos.
• Nunca utilize as tetinas como chupeta. • Beber líquidos de
forma contínua e prolongada pode provocar cáries. • Verifique
sempre a temperatura dos alimentos antes de alimentar o seu
filho. • O aquecimento no microondas pode provocar zonas de
sobreaquecimento. Tenha um cuidado extra ao aquecer bebidas
no microondas. • Mantenha todos os componentes não utilizados
fora do alcance das crianças. • Não permita que crianças brinquem
com as peças pequenas ou caminhem/corram utilizando biberões
ou copos. • Não coloque num forno aquecido. • Para evitar
queimaduras, deixe os líquidos quentes arrefecerem antes de
preparar a comida. • As bebidas para além de leite ou água, como
sumos de frutos e bebidas açucaradas, não são recomendadas.
Se forem utilizadas, deverão ser bem diluídas e apenas utilizadas
por períodos de tempo limitados, não constantemente. • Para
garantir que o biberão funciona correctamente e para evitar fugas,
certifique-se sempre de que elimina toda a sujidade ou resíduos
que se possam ter acumulado à volta do rebordo do biberão
antes da montagem e de que não aperta excessivamente o anel
quando estiver a montá-lo no biberão. • O leite materno extraído
pode ser colocado em biberões/recipientes Philips AVENT em
polipropileno esterilizados e armazenado no frigorífico durante
um período máximo de 48 horas (não colocado na porta) ou no
congelador durante um período máximo de 3 meses. Nunca volte
a congelar leite materno descongelado, nem adicione leite materno
fresco a leite já congelado. Antes da primeira utilização Lave e
esterilize o produto. • Coloque em água a ferver durante 5 minutos.
Isto assegura uma boa higiene. Limpeantes de cada utilização
Lave e seque cuidadosamente e, em seguida, esterilize com um
esterilizador Philips AVENT ou ferva durante 5 minutos. • Lave
cuidadosamente as mãos e certifique-se de que as superfícies estão
limpas antes de qualquer contacto com componentes esterilizados.
Não coloque componentes directamente em superfícies que foram
limpas com agentes de limpeza antibacterianos. Concentrações
excessivas de agentes de limpeza podem causar fissuras nas peças
em plástico. Se isto ocorrer, substitua de imediato. • Adequado
para lavar na máquina de lavar a loiça - os corantes dos alimentos
poderão provocar a descoloração dos componentes. Tetinas
Verifique antes de cada utilização e puxe a tetina em todas as
direcções. Elimine ao primeiro sinal de danos ou deterioração.
• Certifique-se de que utiliza uma tetina com o fluxo adequado
quando alimenta o seu bebé. • Por razões de higiene, nós
recomendados a substituição das tetinas após um período de
3 meses. • Mantenha as tetinas num recipiente seco e tapado.
• Não guarde as tetinas num local exposto a luz solar directa ou
calor, nem as deixe em desinfectante (solução de esterilização)
durante mais tempo do que o recomendado, pois isto poderá
deteriorar a tetina. • As tetinas estão disponíveis nos fluxos:
recém-nascido, lento, médio, rápido e variável. Utilize apenas
as tetinas Classic+ com biberões Classic ou Classic+.
Para comprar acessórios ou peças, visite www.shop.philips.com/
service ou vá ao seu revendedor Philips. Também pode contactar a
Assistência ao Consumidor da Philips no seu país.
A Philips AVENT está disponível para ajudar: Portugal: 800 780 903
EL Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Το προϊόν να χρησιμοποιείται πάντα υπό την επίβλεψη ενήλικα.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις θηλές ως πιπίλες. • Η συνεχής και
παρατεταμένη κατανάλωση υγρών μπορεί να προκαλέσει φθορά
των δοντιών. • Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του φαγητού
πριν το τάισμα. • Η θέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα υψηλές θερμοκρασίες σε συγκεκριμένα
σημεία. Να προσέχετε ιδιαίτερα όταν ζεσταίνετε ροφήματα στο
φούρνο μικροκυμάτων. • Φυλάξτε μακριά από τα παιδιά όσα
εξαρτήματα δεν χρησιμοποιείτε. • Μην επιτρέπετε στα παιδιά
να παίζουν με μικρά εξαρτήματα ή να προχωρούν/τρέχουν
κρατώντας τα μπιμπερό ή τα κύπελλα. • Μην τοποθετείτε το
προϊόν σε ζεστό φούρνο. • Για την αποφυγή εγκαυμάτων, να
αφήνετε τα ζεστά υγρά να κρυώσουν πριν ετοιμάσετε την τροφή.
• Δεν συνιστάται η κατανάλωση άλλων ροφημάτων εκτός από
γάλα και νερό, όπως π.χ. χυμοί φρούτων και ζαχαρώδη ροφήματα.
Αν χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να είναι καλά αραιωμένα και να
χρησιμοποιούνται μόνο για περιορισμένα χρονικά διαστήματα,
όχι για συνεχή κατανάλωση. • Για να βεβαιωθείτε ότι το μπιμπερό
λειτουργεί σωστά και για να αποτρέψετε διαρροές, να φροντίζετε
πάντα τα εξής: αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα που ενδέχεται να
έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το χείλος του μπιμπερό πριν τη
συναρμολόγηση, και αποφεύγετε να σφίγγετε υπερβολικά το καπάκι
του μπιμπερό όταν το τοποθετείτε πάνω στο μπιμπερό. • Μπορείτε
να αποθηκεύσετε μητρικό γάλα σε αποστειρωμένα μπιμπερό/
δοχεία πολυπροπυλενίου Philips AVENT στο ψυγείο για διάστημα
έως 48 ωρών (όχι στην πόρτα του ψυγείου) ή στην κατάψυξη για
διάστημα έως 3 μηνών. Μην επαναψύχετε ποτέ το μητρικό γάλα
και μην προσθέτετε φρέσκο μητρικό γάλα σε ήδη κατεψυγμένο.
• BΠριν την πρώτη χρήση Καθαρίστε και αποστειρώστε το
προϊόν. • Τοποθετήστε το προϊόν σε βραστό νερό για 5 λεπτά.
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε την υγιεινή. Καθαρίζετε
πριν από κάθε χρήση Πλένετε και ξεπλένετε πολύ καλά το
προϊόν και στη συνέχεια αποστειρώνετέ το, χρησιμοποιώντας
αποστειρωτή Philips AVENT ή βράζοντάς το για 5 λεπτά. • Να
πλένετε πολύ καλά τα χέρια σας και να φροντίζετε ώστε οι
επιφάνειες να είναι καθαρές πριν την επαφή με αποστειρωμένα
εξαρτήματα. Μην τοποθετείτε τα μέρη του προϊόντος απευθείας
πάνω σε επιφάνειες που έχουν καθαριστεί με αντιβακτηριδιακά
καθαριστικά. Η σκληρότητα των καθαριστικών ενδέχεται
να προκαλέσει με τον καιρό ρωγμές στα πλαστικά μέρη. Σε
περίπτωση που συμβεί αυτό, αντικαταστήστε άμεσα το προϊόν.
• Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων - χρωστικές ουσίες από τα
φαγητά μπορεί να αποχρωματίσουν τα εξαρτήματα. Θηλές
Επιθεωρείτε το προϊόν πριν από κάθε χρήση και τ εντώνετε τη
θηλή προς κάθε κατεύθυνση. Απορρίψτε την, εάν παρουσιάζει
έστω και το παραμικρό ίχνος φθοράς ή ελαττώματος.
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε θηλή με το σωστό ρυθμό ροής,
όταν ταΐζετε το μωρό σας. • Για λόγους υγιεινής, συνιστάται η
αντικατάσταση των θηλών μετά από 3 μήνες. • Να φυλάσσετε
τις θηλές σε στεγνό, καλυμμένο δοχείο. • Μην φυλάσσετε
τις θηλές σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή πηγή θερμότητας
και μην τις αφήνετε μέσα σε υγρό απολύμανσης (διάλυμα
αποστείρωσης) για περισσότερη ώρα από τη συνιστώμενη,
καθώς ενδέχεται να προκληθούν αλλοιώσεις στη θηλή.
• Υπάρχουν θηλές για νεογνά, καθώς και θηλές αργής, μέτριας,
γρήγορης και μεταβλητής ροής. Με τα μπιμπερό Classic ή
Classic+ να χρησιμοποιείτε μόνο θηλές Classic+.
• Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε
η διεύθυνση www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε
στον αντιπρόσωπο της Philips στην περιοχή σας. Μπορείτε
επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.
Η Philips AVENT είναι εδώ για να σας βοηθήσει:
Ελλάδα: 2111983029
TR Çocuğunuzun güvenliği ve sağlığı için UYARI!
Bu ürünü her zaman bir yetişkinin gözetimi altında kullanın.
• Biberon emziklerini kesinlikle normal emzik gibi kullanmayın.
• Sıvıların sürekli ve uzun süre boyunca yudumlanarak içilmesi diş
çürümesine neden olur. • Besleme öncesi, yiyeceğin sıcaklığını
mutlaka kontrol edin. • Mikrodalga fırında ısıtma sıvının bazı
bölgelerde aşırı ısınmasına neden olabilir. Mikrodalga fırında içecek
ısıtırken oldukça dikkatli olun. • Kullanılmayan parçaları çocukların
erişemeyeceği yerde saklayın. • Çocukların küçük parçalarla
oynamasına veya şişeleri ya da kapları kullanırken yürümesine/
koşmasına izin vermeyin. • Isıtılmış bir fırına koymayın. • Bebeğinizin
yanmasını önlemek için mamaları hazırlamadan önce sıcak sıvıların
soğumasını bekleyin. • Süt ve sudan başka, meyve suları ve aromalı
ve şekerli içecekler gibi içecekler önerilmez. Bu tür içecekler
iyice seyreltilmeli, sürekli yudumlanmadan, sınırlı süreler için
kullanılmalıdır. • Biberonun doğru şekilde çalışmasını sağlamak ve
sızıntıları önlemek için her zaman şunları uyguladığınızdan emin olun:
Parçaları takmadan önce biberonun çevresinde birikmiş olabilecek
tüm kirleri ve kalıntıları temizleyin. Ayrıca, biberon vida halkasını
biberona takarken aşırı sıkmaktan kaçının. • Anne sütü, sterilize
edilmiş Philips AVENT polipropilen biberonlar/kaplarla buzdolabında
48 saate kadar (buzdolabı kapağında saklanmamalıdır), dondurucuda
3 aya kadar saklanabilir. Anne sütünü kesinlikle tekrar dondurmayın
veya donmuş durumdaki süte yeni süt eklemeyin. İlk kullanımdan
önce Ürünü temizleyin ve sterilize edin. • Kaynar suda 5 dakika
bekletin. Bu uygulama, hijyen açısından gereklidir. Her kullanımdan
önce temizleyin Bütün parçaları yıkayıp iyice durulayın ve bir
Philips AVENT sterilizatörle sterilize edin veya 5 dakika kaynatın.
• Sterilize edilmiş parçalarla temas etmeden önce ellerinizi iyice
yıkayın ve yüzeylerin temiz olduğundan emin olun. Parçaları
antibakteriyel temizlik malzemeleriyle temizlenmiş yüzeylere
doğrudan koymayın. Aşırı yüksek konsantrasyondaki temizlik
malzemeleri plastik parçaların çatlamasına neden olabilir. Böyle
bir durumda bu parçaları hemen değiştirin. • Bulaşık makinesinde
yıkanabilir. Gıda boyaları parçaların renginin bozulmasına neden
olabilir. Emzikler Biberon emziğini her kullanımdan önce kontrol
edin ve her yöne çekin. İlk hasar veya zayıflık belirtisinde emziği
atın. • Bebeğinizi beslerken, doğru akış hızına sahip bir emzik
kullandığınızdan emin olun. • Hijyen nedeniyle emziklerin 3 ay
sonunda değiştirilmesini öneririz. • Emzikleri kuru ve kapalı bir
kapta saklayın. • Yıpranmasına yol açabileceğinden, biberon emziğini
doğrudan güneş ışığına veya ısıya maruz kalacak şekilde saklamayın
veya dezenfektan (sterilizasyon solüsyonu) içinde önerilenden daha
uzun süre bekletmeyin. • Yenidoğan, yavaş, orta, hızlı ve değişken
akış hızlarına sahip emzikler bulunmaktadır. Classic veya Classic+
biberonlarla sadece Classic+ emzikleri kullanın. • Aksesuar veya
yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/service
adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Ülkenizdeki Philips
Müşteri Hizmet Merkezi ile de iletişim kurabilirsiniz.
Philips AVENT size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır:
Türkiye: 0850 222 74 45
PL Zdrowie i bezpieczeństwo Twojego dziecka
STRZEŻENIE!
Nie pozwalaj dziecku korzystać z tego produktu bez nadzoru
dorosłych. • Nigdy nie używaj smoczka do karmienia jako zwykłego
smoczka. • Długie i nieprzerwane ssanie napojów powoduje próchnicę.
• Przed karmieniem zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu.
• W wyniku podgrzewania w kuchence mikrofalowej napój może
mieć nierównomierną temperaturę. Zachowaj szczególną ostrożność
podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej. • Wszystkie
elementy przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. • Nie
pozwalaj dzieciom bawić się małymi częściami ani biegać z butelką lub
kubkiem. • Nie umieszczaj produktu w nagrzanym piekarniku.
• Aby uniknąć poparzeń, przed przygotowaniem pokarmu poczekaj,
aż gorący płyn ostygnie. • Napoje inne niż mleko lub woda, np. soki
owocowe lub słodkie napoje aromatyzowane, nie są wskazane.
W przypadku spożywania przez dzieci takie napoje powinny być
dobrze rozcieńczone i spożywane tylko przez krótki okres. • Aby mieć
pewność, że butelka działa prawidłowo i jej zawartość nie wycieka,
przed złożeniem butelki zawsze sprawdzaj, czy usunięto wszystkie
zabrudzenia lub pozostałości, które mogą gromadzić się wokół jej
krawędzi, oraz czy pierścień mocujący nie jest zbyt mocno dokręcony.
• Odciągnięty pokarm można przechowywać w wysterylizowanych
butelkach polipropylenowych / pojemnikach Philips AVENT w lodówce
(nie na półkach na drzwiach lodówki) przez maksymalnie 48 godzin
bądź w zamrażarce przez maksymalnie 3 miesiące. Nigdy nie zamrażaj
ponownie odciągniętego pokarmu i nie dodawaj świeżo odciągniętego
pokarmu do już zamrożonego. Przed pierwszym użyciem
Umyj i wysterylizuj produkt. • Włóż produkt do wrzącej wody na
5 minut w celu zapewnienia higieny. • Wyczyść przed każdym użyciem.
• Wyczyść i dobrze opłucz, a następnie wysterylizuj go za pomocą
sterylizatora Philips AVENT lub gotuj przez 5 minut. • Przed użyciem
wysterylizowanych elementów dokładnie umyj ręce oraz powierzchnie,
na których będą one umieszczane. Nie umieszczaj elementów
bezpośrednio na powierzchniach, które były czyszczone środkami
antybakteryjnymi. Zbyt duże stężenie środków do czyszczenia może po
pewnym czasie spowodować pękanie plastikowych elementów. W takim
przypadku należy je natychmiast wymienić. • Produkt można myć w
zmywarce, jednak jego elementy mogą ulec przebarwieniu. Smoczki
Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź produkt i pociągnij smoczek
w każdym kierunku. W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia
wyrzuć produkt. • Przed rozpoczęciem karmienia upewnij się, że
smoczek dopasowano pod kątem szybkości wypływu. • Z uwagi na
zasady higieny zaleca się wymianę smoczków co 3 miesiące. • Smoczki
należy przechowywać w suchym pojemniku pod przykryciem. • Nie
przechowuj smoczka w miejscach nasłonecznionych lub gorących
ani nie namaczaj smoczka w środku dezynfekującym (sterylizującym)
przez dłuższy czas niż jest to zalecane, gdyż może to spowodować
uszkodzenie smoczka. • Dostępne są smoczki dla noworodków oraz
smoczki z małą, średnią, dużą i regulowaną prędkością wypływu.
Używaj smoczków Classic+ wyłącznie z butelkami Classic lub Classic+.
• Aby kupić akcesoria lub części zamienne, odwiedź stronę
www.shop.philips.com/service lub skontaktuj się ze
sprzedawcą produktów firmy Philips. Możesz również skontaktować
się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta.
Philips AVENT służy pomocą:
Polska: 22 397 15 06
Безопасность и здоровье ребенка
RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изделие следует использовать под контролем взрослых.
• Никогда не используйте соски для бутылочек в качестве
пустышек. • Постоянное и продолжительное сосание жидкости
приводит к кариесу. • Перед кормлением обязательно проверяйте
температуру питания. • При разогреве в микроволновой печи
возможно неравномерное распределение тепла. При разогреве
напитков в микроволновой печи будьте особенно осторожны.
• Не используемые части изделия беречь от детей. • Не
позволяйте детям играть с частями изделия или использовать
бутылочки или чашки во время прогулок или бега. • Не помещайте
изделие в нагретую духовку. • Во избежание ожогов перед
приготовлением детского питания дайте жидкости остыть.
• Предназначено только для молока или воды. Не рекомендуется
наливать фруктовые соки или сладкие ароматизированные напитки.
Если такие напитки или соки используются, они должны быть
правильно разбавлены и использоваться в течение ограниченного
времени. • Чтобы избежать протеканий и гарантировать
правильное использование бутылочки, необходимо каждый раз
перед сборкой удалять все загрязнения и остатки веществ по
краям бутылочки, а также следить за тем, чтобы фиксирующее
кольцо не было затянуто слишком сильно. • Сцеженное грудное
молоко можно хранить в простерилизованных бутылочках/
контейнерах Philips AVENT из полипропилена в холодильнике
не дольше 48 часов (не на дверце) или в морозильной камере
не дольше 3 месяцев. Не замораживайте грудное молоко
повторно и не добавляйте свежее грудное молоко в уже
замороженное. Перед первым использованием Очистите
и простерилизуйте изделие. • Поместите изделие в кипящую воду
на 5 минут для обеспечения гигиеничности. Мойте изделие
перед каждым использованием Тщательно промойте и
ополосните изделие, затем простерилизуйте его в стерилизаторе
Philips AVENT или прокипятите в течение 5 минут. • Перед
контактом со стерильными деталями вымойте руки и очистите
поверхности. Не помещайте детали изделия непосредственно
на поверхности, обработанные антибактериальными чистящими
средствами. Избыточная концентрация чистящих средств
может вызвать растрескивание пластиковых частей. В этом
случае необходимо сразу выполнить замену. • Изделие можно
мыть в посудомоечной машине. Пищевые красители могут
привести к изменению цвета деталей изделия. Соски Перед
каждым использованием проверяйте целостность компонентов,
растягивайте соску в разных направлениях. При наличии
повреждений или признаков износа замените старую часть на
новую. • Перед кормлением убедитесь, что используется соска
с соответствующей скоростью потока. • В гигиенических целях
рекомендуется заменять соски каждые 3 месяца. • Храните соски в
сухом закрытом контейнере. • Не подвергайте соску воздействию
прямых солнечных лучей и тепла, не оставляйте изделие в
растворе дезинфицирующего средства дольше рекомендованного
времени; несоблюдение этого условия может привести к
повреждению соски. • Соски имеют различную скорость потока:
для новорожденных, медленная, средняя, быстрая и “переменная”.
Используйте соски серии Classic+ только с бутылочками серии
Classic или Classic+. • Чтобы приобрести аксессуары или запасные
части, посетите веб-сайт www.shop.philips.com/service или
обратитесь в местную торговую организацию Philips. Вы также
можете обратиться в местный центр поддержки потребителей
Philips.
Помощь и консультации Philips AVENT:
Российская: 8 (800) 200 0880
UA Д ля безпеки та здоров’я Вашої дитини ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Виріб слід завжди використовувати під наглядом дорослих.
• У жодному разі не користуйтеся сосками для годування як
пустушками. • Постійне та тривале пиття рідин призводить
до псування зубів. • Перш ніж годувати дитину, завжди
перевіряйте температуру їжі. • Підігрівання у мікрохвильовій
печі може спричинити нагрівання до високої температури.
Будьте особливо уважні, коли підігріваєте в мікрохвильовій печі
напої. • Усі компоненти, що не використовуються, тримайте у
місці, недоступному для дітей. • Не дозволяйте дитині гратися
з дрібними частинами або ходити чи бігати з пляшечками чи
горнятками під час годування. • Не ставте у розігріту пічку.
• Щоби попередити опіки, завжди давайте гарячим рідинам
охолонути, перш ніж використовувати їх для приготування дитячої
їжі. • Інші напої, окрім молока та води (наприклад, фруктові соки
та ароматизовані солодкі напої), не рекомендуються. У випадку
вживання таких напоїв їх слід добре розводити і обмежувати час
пиття, не дозволяючи постійного смоктання. • Щоб забезпечити
належний стан пляшечки та уникнути протікання, завжди
перед складанням видаляйте бруд або залишки, які можуть
накопичуватися на обідку пляшечки, та не закручуйте надмірно
кільце з отвором, встановлюючи його на пляшечку. • Зціджене
грудне молоко можна зберігати у стерилізованих поліпропіленових
пляшечках чи ємностях Philips AVENT до 48 годин у холодильнику
(не на дверцятах) або до 3 місяців у морозильній камері. У
жодному разі не заморожуйте грудне молоко вдруге і не
додавайте свіже грудне молоко до замороженого. Перед
першим використанням Мийте та стерилізуйте виріб.
• З міркувань гігієни занурюйте виріб на 5 хвилин у киплячу воду.
Стерилізуйте перед кожним використанням
Ретельно промийте виріб, а потім стерилізуйте його за
допомогою стерилізатора Philips AVENT або кип’ятіть упродовж
5 хвилин. • Перед тим як торкатися стерилізованих компонентів,
ретельно вимийте руки і перевірте, чи поверхні є чистими. Не
кладіть компоненти безпосередньо на поверхні, які оброблено
антибактеріальними засобами для чищення. Надмірна концентрація
засобів для чищення може врешті спричинити тріщини на
пластикових компонентах. Якщо таке станеться, їх слід негайно
замінити. • Можна мити у посудомийній машині, проте харчові
барвники можуть спричинити втрату кольору. Соски Перед
кожним використанням виріб слід перевіряти, розтягуючи соску
для годування в різних напрямках. У разі виявлення найменших
ознак пошкодження виріб потрібно викинути. • Під час годування
дитини слід обов’язково користуватися соскою із відповідною
інтенсивністю потоку рідини. • З міркувань гігієни радимо міняти
соски кожні 3 місяці. • Соски потрібно зберігати у сухій та
закритій ємності. • Не зберігайте соску для годування під прямими
сонячними променями, біля джерел тепла чи у дезинфікуючих
засобах (стерилізуючих розчинах) довше рекомендованого
часу, оскільки це може її пошкодити. • Наявні соски для
новонароджених, з низькою, середньою, високою та змінною
інтенсивністю потоку рідини. Використовуйте лише соски Classic+
та пляшечки Classic або Classic+. • Щоб придбати приладдя чи
запасні частини, відвідайте веб-сайт www.shop.philips.com/
service або зверніться до дилера Philips. Можна також
звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у
Вашій країні.
Завжди можна звернутися до Philips AVENT по допомогу:
Україна: 0-800-500-697
DE Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes
WARNUNG!
Kinder sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht durch Erwachsene
benutzen. • Verwenden Sie die Sauger zum Füttern nicht als Schnuller.
• Ununterbrochenes und anhaltendes Saugen von Flüssigkeiten kann
Karies verursachen. • Prüfen Sie stets die Temperatur der Babynahrung,
bevor Sie sie Ihrem Kind verabreichen. • Durch Aufwärmen in einer
Mikrowelle kann sich der Inhalt ungleichmäßig erwärmen. Seien Sie
besonders vorsichtig beim Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle.
• Bewahren Sie alle nicht verwendeten Einzelteile außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. • Erlauben Sie es Kindern nicht, mit
Einzelteilen zu spielen oder zu gehen/laufen, während sie aus Flaschen
oder Bechern trinken • Legen Sie die Flasche nicht in einen heißen
Ofen. • Lassen Sie heiße Getränke abkühlen, bevor Sie sie dem
Kind geben, um Verbrühungen zu vermeiden. • Es wird empfohlen,
den Becher nur für Milch oder Wasser zu verwenden, und nicht
für Obstsäfte oder andere gesüßte Getränke. Wenn überhaupt,
sollten solche Flüssigkeiten stark verdünnt und nur für kurze Zeit
verabreicht werden – das Kind sollte nicht dauerhaft daran saugen.
• Um sicherzustellen, dass die Flasche einwandfrei funktioniert und
um Auslaufen zu verhindern, vergewissern Sie sich immer, dass Sie
Schmutz oder Rückstände, die sich möglicherweise um den Rand
der Flasche ansammeln, vor dem Zusammensetzen entfernen, und
schrauben Sie die Flasche nicht zu fest zu. • Abgepumpte Muttermilch
kann in sterilen Philips AVENT Polypropylenflaschen/-behältern bis zu
48 Stunden im Kühlschrank (nicht in der Kühlschranktür) und bis zu
3 Monate im Tiefkühlfach aufbewahrt werden. Aufgetaute Muttermilch
darf nicht wieder eingefroren werden, auch darf frische Muttermilch
keinesfalls zu bereits tiefgekühlter hinzugefügt werden. Vor dem
ersten Gebrauch Reinigen und sterilisieren Sie das Produkt.
• Legen Sie das Produkt aus Hygienegründen vor der ersten
Verwendung 5 Minuten lang in kochendes Wasser. Reinigen Sie den
Sauger vor jedem Gebrauch. Waschen Sie das Produkt, und spülen
Sie es gründlich ab. Sterilisieren Sie es anschließend mit einem Philips
AVENT Sterilisator oder 5 Minuten lang in kochendem Wasser.
• Waschen Sie sich gründlich die Hände, und vergewissern Sie sich, dass
Oberflächen sauber sind, bevor Sie sterilisierte Teile darauf legen. Legen
Sie die Einzelteile nicht direkt auf Oberflächen, die mit antibakteriellen
Reinigungsmitteln gereinigt wurden. In zu hoher Konzentration können
Reinigungsmittel zu Rissen in den Kunststoffteilen führen. Wenn dies
der Fall ist, ersetzen Sie die Teile umgehend. • Spülmaschinenfest –
Farbstoffe in der Babynahrung können zu Verfärbungen der Einzelteile
führen. Sauger Untersuchen Sie den Sauger vor jeder Verwendung,
und ziehen Sie ihn in alle Richtungen. Entsorgen Sie den Sauger bei
ersten Zeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. • Achten Sie
darauf, beim Füttern Ihres Babys immer einen Sauger mit der korrekten
Durchflussgeschwindigkeit zu verwenden. • Aus Gründen der Hygiene
sollten Sie den Sauger alle drei Monate austauschen. • Bewahren
Sie die Sauger in einem trockenen Behälter mit Deckel auf. • Setzen
Sie den Sauger nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze aus,
und legen Sie ihn nicht länger als empfohlen in Desinfektionsmittel
(“Sterilisierungslösung”), da dies den Sauger beschädigen kann.
• Es stehen Sauger für Neugeborene sowie für langsamen, mittleren,
schnellen und variablen Nahrungsfluss zur Verfügung. Verwenden Sie
Klassik+-Sauger nur mit Klassik- oder Klassik+-Flaschen. • Um Zubehör
oder Ersatzteile zu kaufen, gehen Sie auf www.shop.philips.com/
service oder zu Ihrem Philips Händler. Sie können auch ein Philips
Service-Center in Ihrem Land kontaktieren.
Philips AVENT hilft Ihnen bei Fragen gerne weiter:
Deutschland: 040 80 80 10 9 80
Belgique / België: 070 700 036
Luxembourgh: 070 700 036
Suisse / Schweiz: 056 266 56 56
FR Pour la sécurité et la santé de votre enfant
AVERTISSEMENT !
Ne laissez jamais un enfant utiliser ce produit sans surveillance.
• N’utilisez jamais les tétines d’alimentation comme sucettes.
• La succion continue et prolongée de liquide peut entraîner
l’apparition de caries. • Vérifiez toujours la température des aliments
avant de nourrir votre enfant. • Chauffer des aliments ou des liquides
dans un four à micro-ondes peut entraîner des points chauds. Soyez
particulièrement prudent lorsque vous chauffez des boissons dans un
four à micro-ondes. • Rangez tous les éléments non utilisés hors de
portée des enfants. • Ne laissez pas les enfants jouer avec les petites
pièces ou marcher/courir tout en utilisant un biberon ou une tasse.
• Ne placez pas le produit dans un four chaud. • Pour éviter les
brûlures, laissez refroidir les liquides chauds avant de servir les repas
• Les boissons autres que le lait et l’eau (jus de fruits ou boissons
aromatisées sucrées, par exemple) ne sont pas recommandées.
En cas d’utilisation, veillez à ce qu’elles soient bien diluées et à ce
que les enfants ne les sirotent pas pendant une période prolongée.
• Pour garantir le bon fonctionnement des biberons et éviter les fuites,
veillez toujours à : retirer les résidus accumulés autour du bord du
biberon avant de l’assembler ; ne pas trop serrer la bague d’étanchéité
lorsque vous la fixez sur le biberon. • Le lait maternel, stocké dans des
biberons/récipients en polypropylène Philips AVENT stérilisés, peut être
conservé au réfrigérateur pendant 48 heures maximum (pas dans la
porte) ou au congélateur pendant 3 mois maximum. Ne recongelez
jamais le lait maternel et n’ajoutez jamais de lait maternel frais à du lait
déjà congelé. Avant la première utilisation Nettoyez et stérilisez
le produit. • Maintenez le biberon immergé dans de l’eau bouillante
pendant 5 minutes pour une meilleure hygiène. Nettoyez avant
chaque utilisation. Lavez et rincez abondamment, puis effectuez la
stérilisation à l’aide d’un stérilisateur Philips AVENT ou plongez
l’élément dans de l’eau bouillante pendant 5 minutes. • Lavez-vous les
mains minutieusement et vérifiez si les surfaces sont propres avant de
les mettre en contact avec des éléments stériles. Ne placez pas les
pièces directement sur des surfaces ayant été nettoyées à l’aide de
produits de nettoyage antibactériens. Une concentration excessive
d’agents de nettoyage pourrait provoquer des fissures dans les
composants plastiques. Remplacez immédiatement tout élément fissuré.
• Passe au lave-vaisselle. Les colorants alimentaires peuvent provoquer
une décoloration des composants. Tétines Avant chaque utilisation,
examinez la tétine d’alimentation et tirez-la dans tous les sens. Jetez-la
au moindre signe de détérioration ou de fragilité. • Assurez-vous
d’utiliser une tétine au débit adéquat lorsque vous nourrissez votre
bébé. • Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons de
remplacer la tétine au bout de 3 mois. • Conservez les tétines dans un
récipient sec et fermé. • N’exposez pas la tétine d’alimentation
directement au soleil ou près d’une source de chaleur et ne la laissez
pas dans un produit désinfectant (solution stérilisante) plus longtemps
que la durée recommandée car cela pourrait la fragiliser. • Les tétines
disponibles sont les tétines nouveau-né, à débit lent, moyen, rapide et
variable. Utilisez uniquement les tétines Classic+ avec les biberons
Classic ou Classic+. • Pour acheter des accessoires ou des pièces
détachées, visitez le site Web www.shop.philips.com/service
ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez
également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays.
Philips AVENT à votre écoute :
France: 01 57 32 40 51
Belgique / België: 070 700 036
Luxembourgh: 070 700 036
Suisse / Schweiz: 056 266 56 56
NL Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind
WAARSCHUWING!
Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene.
• Gebruik voedingsspenen nooit als fopspeen. • Het voortdurend en
langdurig in kleine slokjes drinken van vloeistoffen leidt tot tandbederf.
• Controleer voor het voeden altijd de temperatuur van de voeding.
• Bij opwarmen in een magnetron kan de temperatuur op sommige
plaatsen zeer hoog worden. Wees extra voorzichtig wanneer u drankjes
opwarmt in een magnetron. • Houd alle onderdelen die u niet gebruikt
buiten bereik van kinderen. • Laat kinderen niet spelen met kleine
onderdelen en laat ze niet lopen/rennen terwijl ze uit een fles of beker
drinken. • Plaats product niet in een verwarmde oven. • Laat, voordat
u de voeding bereidt, hete vloeistoffen afkoelen om verbranding te
voorkomen. • Andere drankjes dan melk en water, zoals
vruchtensappen en andere suikerhoudende dranken, worden
afgeraden. Als ze toch worden gebruikt, dienen ze met genoeg
water te worden aangelengd en in korte tijd te worden
opgedronken in plaats van er voortdurend kleine slokjes van te
nemen. • Om er zeker van te zijn dat de fles goed functioneert en
om lekken te voorkomen, moet u er altijd voor zorgen dat:
achtergebleven vuil of resten die zich hebben opgehoopt rond de
rand van de fles zijn verwijderd voordat u het product weer in
elkaar zet en dat u de schroefring van de fles niet te strak vastdraait
wanneer u die op de fles schroeft. • Afgekolfde moedermelk kan in
gesteriliseerde Philips AVENT-flessen/bewaarbekers van
polypropyleen tot 48 uur worden bewaard in de koelkast (niet in de
deur) of tot 3 maanden in de diepvries. Vries moedermelk nooit
opnieuw in. Voeg geen verse moedermelk aan reeds bevroren melk
toe. Voor het eerste gebruik Reinig en steriliseer het product.
• Plaats 5 minuten in kokend water voor goede hygiëne. Maak het
product voor elk gebruik schoon. Was en spoel grondig af.
Steriliseer daarna in Philips AVENT-sterilisator of kook 5 minuten.
• Was uw handen goed en controleer of werkvlakken schoon zijn
voordat ze in contact komen met gesteriliseerde onderdelen.
Plaats onderdelen niet rechtstreeks op oppervlakken die zijn
schoongemaakt met antibacteriële schoonmaakmiddelen.
Overmatig gebruik van schoonmaakmiddelen kan leiden tot barstjes
in plastic onderdelen. Vervang onderdelen met barstjes
onmiddellijk. • Vaatwasmachinebestendig - onderdelen kunnen
verkleuren door kleurstoffen in de voeding. Spenen Controleer
de speen voor elk gebruik en trek hier in alle richtingen aan. Gooi
de speen weg zodra u beschadigingen of zwakke plekken ziet.
• Zorg dat u een speen met de juiste stroomsnelheid gebruikt om
de baby te voeden. • Uit hygiënisch oogpunt adviseren wij u spenen
na 3 maanden te vervangen. • Bewaar spenen in een droog,
gesloten bakje. • Laat een speen nooit in direct zonlicht of in de
buurt van een warmtebron liggen en laat een speen niet langer dan
aanbevolen in een ontsmettingsmiddel (sterilisatievloeistof ) liggen,
omdat de speen daardoor kan worden aangetast. • Spenen zijn
verkrijgbaar in de stroomsnelheden ‘pasgeborene’, ‘langzaam’,
‘gemiddeld’, ‘snel’ en ‘variabel’. Gebruik alleen Classic+-spenen met
Classic- of Classic+-flessen. • Ga naar www.shop.philips.com/
service of naar uw Philips-dealer om accessoires en
reserveonderdelen te kopen. U kunt ook contact opnemen
met het Philips Consumer Care Centre in uw land.
Philips AVENT is er om u te helpen:
Nederland: 0900 202 11 77
Belgique / België: 070 700 036
Luxembourgh: 070 700 036
DA For dit barns sikkerhed og helbred ADVARSEL!
Brug altid produktet under en voksens opsyn. • Brug aldrig
flaskesutten som sut. • Langvarig indtagelse af væske ødelægger
tænderne. • Kontroller altid madens temperatur, inden du giver
barnet mad. • Opvarmning i en mikrobølgeovn kan give lokalt høje
temperaturer. Vær ekstra forsigtig, når du opvarmer drikke i en
mikrobølgeovn. • Alle dele, som ikke bruges, holdes uden for børns
rækkevidde. • Lad ikke børn lege med mindre dele eller gå/løbe,
mens de bruger flasker eller kopper. • Anbring ikke i opvarmet ovn.
• Giv varme væsker tid til at køle ned før madning for at undgå
forbrænding. • Andre drikke end mælk og vand, f.eks. juice og søde
drikke tilsat smagsstoffer, anbefales ikke. Hvis de bruges, bør de
være meget fortyndede, og de bør kun bruges i begrænsede
tidsperioder og ikke drikkes hele tiden. • For at sikre, at flasken
fungerer korrekt, og for at undgå lækage, skal du altid sørge for at:
fjerne eventuelle rester og lign., der kan samle sig omkring kanten af
flasken, før samling, og undgå at stramme flaskens skruering for
meget, når den sættes fast på flasken. • Udmalket modermælk kan
opbevares i steriliserede Philips AVENT-flasker/beholdere af
polypropylen i køleskabet i op til 48 timer (ikke i døren) eller i
fryseren i op til 3 måneder. Nedfrys aldrig modermælk igen efter
optøning, og tilsæt ikke frisk modermælk til allerede nedfrosset
mælk. Før apparatet tages i brug Rengør og steriliser produktet.
• Læg produktet i kogende vand i 5 minutter før første brug for at
sikre hygiejnen. Rengør før hver brug Vask og skyl produktet
grundigt, og anvend derefter en Philips AVENT-sterilisator, eller kog
det i 5 minutter. • Vask hænderne grundigt, og sørg for, at
overflader er rene, før de kommer i kontakt med steriliserede
komponenter. Placer ikke komponenter direkte på overflader, der
er blevet renset med antibakterielle rengøringsmidler. Stor
koncentration af rengøringsmidler kan eventuelt medføre, at
plastikkomponenter revner. Skulle det ske, skal de udskiftes med
det samme • Tåler opvaskemaskine – farve i mad kan misfarve
delene. Sutter Kontroller produktet før hver brug, og træk sutten
i alle retninger. Smid produktet ud ved tegn på skade eller slitage.
• Sørg for at bruge en flaskesut med den korrekte
gennemstrømningshastighed, når du mader din baby.
• Af hygiejnemæssige årsager anbefaler vi at udskifte sutter
efter 3 måneder. Opbevar sutter i en tør og tildækket beholder.
• Opbevar ikke sutter i direkte sollys eller varme, og lad dem ikke
ligge i desinfektionsvæske (steriliseringsvæske) i længere tid end
anbefalet, da det kan svække dem. • Sutterne fås med
gennemstrømningshastighederne nyfødt, langsom, middel, hurtig og
variabel. Brug kun Classic+- sutter sammen med Classic- eller
Classic+-flasker. • For at købe tilbehør eller reservedele skal du
besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philipsforhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter.
Philips AVENT er her for at hjælpe dig:
Danmark: 35 44 41 30
FI Varmista lapsesi turvallisuus ja terveys VAROITUS!
Aikuisen on aina valvottava tämän tuotteen käyttöä. • Älä koskaan
käytä tuttipullon tuttia tavallisena tuttina. • Nesteiden jatkuva ja
pitkäaikainen juominen heikentää hampaita. • Tarkista aina ruoan
lämpötila ennen syöttämistä. • Neste voi lämmetä epätasaisesti, jos
se lämmitetään mikroaaltouunissa. Ole erityisen huolellinen, kun
lämmität juomia mikroaaltouunissa. • Säilytä käyttämättömät osat
lasten ulottumattomissa. • Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla tai
kävellä/juosta käyttäessään pulloja tai mukeja. • Älä laita tuttia
kuumaan uuniin. • Vältä suun palaminen antamalla kuumien
nesteiden jäähtyä ennen ruokintaa. • Muita juomia kuin maitoa ja
vettä, esimerkiksi hedelmämehuja tai sokeripitoisia juomia, ei
suositella. Jos niitä käytetään, ne on laimennettava, eikä niitä saa
antaa kuin rajoitetun ajan. • Varmista pullon toiminta ja estä vuodot
toimimalla seuraavasti: Poista pullon reunaan mahdollisesti
kerääntynyt lika ennen kokoamista. Älä kiristä pullon kierrerengasta
liian tiukalle, kun kiinnität sen pulloon. • Lypsettyä rintamaitoa voi
säilyttää steriloiduissa Philips AVENT -polypropeenipulloissa/astioissa jääkaapissa enintään 48 tuntia (ei ovessa) tai enintään
3 kuukautta pakastimessa. Älä pakasta rintamaitoa uudelleen tai
sekoita tuoretta ja jo pakastettua rintamaitoa. Käyttöönotto
Puhdista ja steriloi tuote. Laita kiehuvaan veteen 5 minuutiksi
hygienian parantamiseksi. Puhdista tutti ennen jokaista
käyttökertaa Pese ja huuhtele kunnolla ja steriloi se Philips AVENT
-sterilointilaitteella tai keittämällä vedessä 5 minuutin ajan.
• Pese kätesi huolellisesti ja varmista, että kaikki pinnat ovat
puhtaita ennen steriloitujen osien käsittelyä. Älä laita osia suoraan
pinnoille, jotka on puhdistettu antibakteerisilla puhdistusaineilla.
Liiallinen altistuminen puhdistusaineille voi vaurioittaa muoviosia.
Vaihda vahingoittuneet osat välittömästi. • Konepesun kestävä –
osat saattavat värjääntyä ruoasta.Tutit Tarkista tutti huolellisesti
ennen käyttöä ja vedä tuttia kaikkiin suuntiin. Heitä tutti pois heti,
kun huomaat siinä vikoja tai heikkouksia. • Käytä aina tuttia, jonka
virtausnopeus on vauvan iän mukainen. • Suosittelemme tuttien
vaihtamista 3 kuukauden välein hygieniasyistä. • Säilytä tutteja
kuivassa ja kannellisessa astiassa. • Älä säilytä tuttia suorassa
auringonpaisteessa tai kuumassa paikassa tai jätä sitä
desinfiointiaineeseen suositeltua pidemmäksi aikaa, koska se voi
heikentää tuttia. • Virtausvaihtoehdot: vastasyntyneet, hidas,
keskinopea, nopea ja säädettävä. Käytä Classic- tai Classic+-pulloissa
ainoastaan Classic+-tutteja. • Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia
osoitteessa www.shop.philips.com/service tai Philipsjälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin maakohtaiseen
asiakaspalveluun.
Philips AVENT on valmis auttamaan:
Suomi: 09 88 62 50 41
NO For barnets sikkerhet og helse ADVARSEL
Produktet må alltid brukes under tilsyn av voksne. • Ikke bruk
flaskesmokken som smokk. • Kontinuerlig og langvarig smådrikking
av væsker forårsaker tannråte. • Kontroller alltid temperaturen på
maten før du mater barnet. • Oppvarming i mikrobølgeovn kan
produsere områder med høye temperaturer. Vær ekstra forsiktig
når du varmer opp drikker i en mikrobølgeovn. • Oppbevar alle
deler som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn. • Ikke la barn leke
med små deler eller gå/løpe med flasker eller kopper. • Ikke plasser
produktet i en varm ovn. • La varme væsker avkjøles før du
forbereder måltidet, for å unngå skålding • Annen drikke enn melk
og vann, for eksempel fruktjuice og smakstilsatt sukkerholdig drikke,
anbefales ikke. Hvis de brukes, bør de være godt utvannet og kun til
bruk i begrensede tidsrom, og de bør ikke drikkes kontinuerlig.
• Du bør alltid gjøre følgende for å sikre at flasken fungerer på riktig
måte og ikke lekker: Fjerne alle rester på kanten av flasken før
delene settes sammen, samt unngå å feste skruringen for hardt til
flasken. • Morsmelk som er pumpet ut, kan oppbevares i steriliserte
Philips AVENT-flasker/-beholdere av polypropylen i kjøleskapet i
opptil 48 timer (ikke i dørhyllene), eller i fryseren i opptil
tre måneder. Ikke frys morsmelk på nytt, eller tilsett fersk morsmelk
til morsmelk som er frossen. Før første gangs bruk Rengjør og
steriliser produktet. • Legg flasken i kokende vann i fem minutter.
Dette er for å sikre hygienisk bruk. • Rengjør før hver bruk Vask
og skyll grundig, og steriliser deretter med en Philips AVENTsterilisator eller ved å koke den i fem minutter. • Vask hendene
grundig, og kontroller at alle overflater er rene før de kommer i
kontakt med steriliserte deler. Ikke plasser delene direkte på
overflater som er rengjort med antibakterielle rengjøringsmidler.
Sterke konsentrasjoner av rengjøringsmidler kan på sikt føre til at
plastkomponenter slår sprekker. Skulle dette skje, må du skifte dem
umiddelbart. • Kan vaskes i oppvaskmaskin – fargestoffer i maten
kan føre til at delene blir misfarget. Smokker Undersøk før hver
bruk, og dra flaskesmokken i alle retninger. Kast den ved første tegn
på skade eller svakhet. • Forsikre deg om at du bruker en smokk
med den riktige gjennomstrømmingshastigheten når du mater
babyen. • Av hensyn til hygiene anbefaler vi at du bytter ut smokker
etter tre måneder. • Oppbevar smokkene i en tørr og tildekket
beholder. • Flaskesmokken må ikke oppbevares i direkte sollys eller
varme eller ligge i desinfiseringsmiddel (steriliseringsløsning) lenger
enn det som er anbefalt, siden dette kan være skadelig for smokken.
• Smokkene er tilgjengelig for nyfødte, og for sakte, middels, rask og
variabel gjennomstrømming. Bruk bare Classic+-smokker med
Classic- eller Classic+-flaskene. • Hvis du vil kjøpe tilbehør eller
reservedeler, kan du gå til www.shop.philips.com/service eller
gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips’
forbrukerstøtte i landet der du bor.
Philips AVENT er her for å hjelpe deg:
Norge: 22 97 19 50
SV För ditt barns säkerhet och hälsa VARNING!
Använd alltid produkten under vuxnas översyn. • Använd aldrig
matningsnappar som tröst. • Att suga in vätska kontinuerligt under
lång tid är skadligt för tänderna. • Kontrollera alltid matens
temperatur innan matning. • Vid uppvärmning i mikrovågsugn kan
dryck bli mycket varm fläckvis. Var därför extra försiktig när du
värmer dryck i mikrovågsugn. • Håll alla komponenter som inte
används utom barnets räckhåll. • Låt inte barn leka med små delar,
eller gå/springa när de använder flaskor eller muggar. • Placera aldrig
i en varm ugn. • För att undvika brännskador bör du alltid låta
varma vätskor svalna innan du ger dem till barnet. • Andra drycker
än mjölk och vatten, som fruktjuicer och smaksatta sockerdrycker
rekommenderas inte. Om de används bör de spädas ut ordentligt
och endast intas under korta perioder, inte drickas kontinuerligt.
• För att se till att flaskan fungerar ordentligt och för att förhindra
läckage ska du alltid ta bort rester från kanten av flaskan innan
montering. Undvik också att dra åt skruvringen för hårt när du
sätter tillbaka den på flaskan. • Bröstmjölk kan förvaras i
steriliserade Philips AVENT-flaskor/-behållare av polypropen i
kylskåpet i upp till 48 timmar (inte i dörren), eller i frysen i upp till
3 månader. Frys aldrig om bröstmjölk, och blanda inte färsk
bröstmjölk med redan fryst mjölk. Före första användningen
Rengör och sterilisera produkten. • Lägg den i kokande vatten
i 5 minuter för en hygienisk användning. Rengör före varje
användning Tvätta och skölj ordentligt. Sterilisera den sedan med
hjälp av en Philips AVENT-sterilisator eller koka den i 5 minuter.
• Tvätta händerna noggrant och se till att alla ytor är rena innan
steriliserade delar kommer i kontakt med dem. Placera inte delarna
direkt på ytor som har rengjorts med antibakteriella
rengöringsmedel. Om du använder högkoncentrerade
rengöringsmedel kan plastdelar så småningom spricka. Om det sker
så ska de omedelbart bytas ut. • Tål maskindisk – färg i mat kan
missfärga komponenter Nappar Kontrollera matningsnappen före
varje användning och dra i den åt olika håll. Kasta nappen så fort den
visar tecken på skador eller slitage. • Se till att använda en napp med
korrekt flödeshastighet när du matar ditt barn. • Av hygienskäl
rekommenderar vi att du byter ut napparna efter 3 månader.
• Förvara napparna i en torr övertäckt behållare. • Förvara aldrig
en matningsnapp i direkt solljus, i värme eller i desinfektionsmedel
(steriliseringslösning) längre än rekommenderat eftersom det kan
försvaga napparnas funktion. • Nappar finns tillgängliga i modeller
för nyfödda barn samt i modeller med flödeshastigheterna långsam,
medelsnabb, snabb och justerbar. Använd endast Classic+-nappar
med Classic- eller Classic+-flaskor. • För att köpa tillbehör eller
reservdelar kan du gå till www.shop.philips.com/service
eller en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips
kundtjänst i ditt land.
Philips AVENT hjälper gärna till:
Sverige: 08-5792 9067
GB: Philips AVENT Classic+ feeding Bottle
BG: Philips AVENT Classic+ бутилка за хранене
CS: Kojenecké lahve Philips AVENT Classic+
HR: Philips AVENT Classic+ bočica za hranjenje
HU: Philips AVENT Classic+ cumisüveg
SK: Dojčenská fľaša Philips AVENT Classic+
SL: Steklenička za hranjenje Philips AVENT Classic+
IT: Biberon Philips AVENT Classic+
ES: Biberón Classic+ de Philips AVENT
PT: Biberão Classic+ da Philips AVENT
EL: Μπιμπερό Philips AVENT Classic+
TR: Philips AVENT Classic+ biberon
PL: Butelka do karmienia Philips AVENT Classic+
RU: Бутылочка для кормления Philips AVENT Classic+
UA: Пляшечка для годування Philips AVENT Classic+
DE: Philips AVENT Klassik+-Flasche
FR: Biberon Philips AVENT Classic+
NL: Philips AVENT Classic+-voedingsfles
DA: Philips AVENT Classic+-sutteflaske
FI: Philips AVENT Classic+ -tuttipullo
NO: Philips AVENT Classic+-tåteflaske
SV: Philips AVENT Classic+-nappflaska
GB: Philips AVENT breast milk container
BG: Контейнер за съхранение на кърма Philips AVENT
CS: Nádoba na mateřské mléko Philips AVENT
HR: Philips AVENT spremnik za izdojeno mlijeko
HU: Philips AVENT anyatejtároló
SK: Nádobka na materské mlieko Philips AVENT
SL: Posodica za materino mleko Philips AVENT
IT: Contenitore del latte Philips AVENT
ES: Tarritos para leche materna de Philips AVENT
PT: Recipiente para leite materno Philips AVENT
EL: Δοχείο μητρικού γάλακτος Philips AVENT
TR: Philips AVENT anne sütü kabı
PL: Pojemnik na pokarm Philips AVENT
RU: Контейнер для молока Philips AVENT
UA: Контейнер для грудного молока Philips AVENT
DE: Philips AVENT Muttermilchbehälter
FR: Pot de conservation pour lait maternel Philips AVENT
NL: Philips AVENT-bewaarfles voor moedermelk
DA: Philips AVENT beholder til modermælk
FI: Philips AVENT sarjan rintamaidon säilytysastia
NO: Philips AVENT morsmelkbeholder
SV: Philips AVENT förvaringsflaska för bröstmjölk
GB: Philips AVENT trainer kit
BG: Комплект за приучаване Philips AVENT
CS: Sada pro učení Philips AVENT
HR: Philips AVENT komplet za prelazak s bočice
HU: Philips AVENT tanuló szett
SK: Súprava na privykanie Philips AVENT
SL: Komplet za navajanje Philips AVENT
IT: Bicchiere evolutivo Philips AVENT
ES: Biberón de entrenamiento de Philips AVENT
PT: Kit de aprendizagem Philips AVENT
EL: Κιτ μετάβασης Philips AVENT
TR: Philips AVENT eğitim seti
PL: Zestaw przejściowy butelka-kubek Philips AVENT
RU: Тренировочный набор Philips AVENT
UA: Навчальний набір Philips AVENT
DE: Philips AVENT Lern-Set
FR: Biberon évolutif Philips AVENT
NL: Philips AVENT-oefenset
DA: Philips AVENT øvesæt
FI: Philips AVENT harjoittelupaketti
NO: Philips AVENT øvelsessett
SV: Philips AVENT träningsset
GB: Philips AVENT breast pump
BG: Помпа за кърма Philips AVENT
CS: Odsávačka mateřského mléka Philips AVENT
HR: Philips AVENT pumpa za izdajanje
HU: Philips AVENT mellszívó
SK: Odsávačka mlieka Philips AVENT
SL: Prsna črpalka Philips AVENT
IT: Tiralatte Philips AVENT
ES: Extractor de leche de Philips AVENT
PT: Bomba tira leite Philips AVENT
EL: Θήλαστρο Philips AVENT
TR: Philips AVENT göğüs pompası
PL: Laktator Philips AVENT
RU: Молокоотсос Philips AVENT
UA: Молоковідсмоктувач Philips AVENT
DE: Philips AVENT Milchpumpe
FR: Tire-lait Philips AVENT
NL: Philips AVENT-borstkolf
DA: Philips AVENT brystpumpe
FI: Philips AVENT rintapumppu
NO: Philips AVENT brystpumpe
SV: Philips AVENT bröstpump
Download PDF

advertising