Philips | HF3510/01 | Philips Wake-up Light HF3510/01 Bedienungsanleitung

HF3510*
Wake-up Light
User manual
2
NLGebruiksaanwijzing
37
DABrugervejledning
2
NO Brukerhåndbok 37
DE Bedienungsanleitung 2
PL Instrukcja
55
ES Manual del usuario 19
SV 55
EN
Användarhandbok 19
ZH-T 使用手冊72
FR Mode d’emploi 19
ZH-S 用户手册72
IT
Manuale utente 37
FIKäyttöopas
* 71659
General
Generelt
Allgemeines/
Buttons
Taster
Tasten/ Tasten
3
Lamp on/off button
Tænd/sluk-knap til lampe 10
Ein-/Ausschalter für die Lampe
Important
Vigtigt
Wichtig
4
Radio on/off button
Tænd/sluk-knap til radio 11
Ein-/Ausschalter für das Radio
Icon explanation
Forklaring af ikoner
Symbolerklärung
4
Overview
Oversigt
Überblick
5
What’s in the box
Hvad følger med?
Verpackungsinhalt
First use
Første brug
Erste Anwendung
Clock time
Klokkeslæt
Uhrzeit
6
Alarm on/off button
Tænd/sluk-knap til alarm
Ein-/Ausschalter für die
Weckfunktion
12
Snooze
Slumre
Schlummerfunktion
13
Display contrast
Display-kontrast
Displaykontrast
14
Fall asleep button
Fald i søvn-knap
Einschlaf-Taste
15
SNOOZE
Extra options
Ekstra indstillinger
Zusätzliche Optionen
Menu
Menu
Menü
7
Demo mode
Demo-tilstand
Demomodus
17
Wake-up sound
Opvågningslyd
Weckton
8
Support
Støtte
Unterstützung
18
Setting clock time
Indstilling af klokkeslæt
Die Uhrzeit einstellen
9
Wake-up profile
Vækkeprofil
Weckprofil
2
FM
What’s in the box
Hvad er der i kassen
Lieferumfang
3
Important information
Vigtige oplysninger
Wichtige Informationen
Read the separate important information booklet before you start reading this user manual.
Læs den separate brochure med vigtige oplysninger, før du begynder at læse denne brugervejledning.
Lesen Sie das separate Heft mit wichtigen Informationen, bevor Sie diese Bedienungsanleitung lesen.
Icon explanation
Forklaring af ikoner
Symbolerklärung
Wake-up profile
Vækkeprofil
Weckprofil
Wake-up sound
Opvågningslyde
Wecktöne
Clock time
Klokkeslæt
Uhrzeit
Display contrast
Display-kontrast
Displaykontrast
Lamp
Lampe
Lampe
4
FM
FM radio
FM-radio
UKW-Radio
Fall asleep
Fald i søvn
Einschlafen
Natural sounds
Naturlige lyde
Naturklänge
Radio
Radio
Radio
Overview
Oversigt
Überblick
FM
Display
Display
Display
Menu-buttons - press to activate
Menu-knapper - tryk på for at aktivere
Menü-Tasten - zum Aktivieren drücken
Navigating through the menu/Navigering i menuen/Durch das Menü navigieren
Press the MENU button
to enter the menu.
Tryk på MENU-knappen for
at åbne menuen.
Drücken Sie zum Öffnen des
Menüs die MENU-Taste.
1
Press the + or – button
to select a menu setting.
Tryk på + eller – knappen for
at vælge en menuindstilling.
Drücken Sie die Taste “+”
oder “–”, um eine
Menüeinstellung auszuwählen.
2
Press SELECT to confirm.
Tryk på VÆLG for at bekræfte.
Drücken Sie zum Bestätigen
die SELECT-Taste.
3
Note: To exit the menu, either press the MENU button or wait for 30 seconds.
Bemærk: For at forlade menuen, skal du enten trykke på knappen MENU eller vente 30 sekunder.
Hinweis: Um das Menü zu verlassen, drücken Sie entweder die MENU-Taste, oder warten Sie 30 Sekunden.
5
First use - placing the Wake-up light
Første anvendelse - placering af Wake-up Light
Erste Verwendung - das Wake-up Light aufstellen
Place the Wake-up Light 40-50cm from your head, for example on a bedside table.
Placér Wake-up Light 40-50 cm fra dit ansigt, f.eks. på et natbord.
Stellen Sie das Wake-up Light ca. 40 bis 50 cm von Ihrem Kopf entfernt auf (z. B. auf dem Nachttisch).
First use - setting the clock time
Første anvendelse - indstilling af klokkeslæt
Erste Verwendung - Die Uhrzeit einstellen
You have to set the clock time when you plug in the appliance for the first time and when there has
been a power failure.
Du skal indstille klokkeslættet, når du sætter stikket i apparatet første gang, og når der har været
strømsvigt.
Sie müssen die Uhrzeit einstellen, wenn Sie das Gerät das erste Mal an das Stromnetz anschließen
und wenn es einen Stromausfall gab.
6
Setting your wake-up profile
Indstilling af vækkeprofil
lhr Weckprofil einstellen
When you set your wake-up profile, you set the wake-up time (steps 1 – 6), the light intensity
(steps 7 and 8) and the sound level (steps 9 and 10) you want to wake up to.
Når du indstiller vækkeprofilen, indstiller du vækningstidspunktet (trin 1 – 6), lysintensiteten
(trin 7 og 8) og lydniveauet (trin 9 og 10), som du vil vågne op til.
Wenn Sie Ihr Weckprofil einstellen, stellen Sie die Weckzeit (Schritt 1 bis 6), die Lichtintensität
(Schritt 7 und 8) und den Geräuschpegel (Schritt 9 und 10) ein.
Note: Because the sensitivity to light differs per person, you may have to experiment with different
settings for a few days to find your optimal level.
Bemærk: Fordi følsomheden over for lys er forskellig fra person til person, skal du muligvis
eksperimentere med forskellige indstillinger over et par dage for at finde dit optimale niveau.
Hinweis: Da die Lichtempfindlichkeit bei jedem Menschen unterschiedlich ist, dauert es
möglicherweise ein paar Tage, bis Sie Ihre ideale Einstellung gefunden haben.
7
Setting your wake-up sound
Indstilling af vækkelyden
Ihren Weckton einstellen
You can use natural wake-up sounds or the FM radio as a wake-up sound. The Wake-up Light has
three built-in natural sounds.
Du kan bruge naturlige vækkelyde eller FM-radio som vækkelyd. Wake-up Light har tre indbyggede
naturlige lyde.
Du kan bruge naturlige vækkelyde eller FM-radio som vækkelyd. Wake-up Light har tre indbyggede
naturlige lyde.
8
Adjusting the clock time
Justering af klokkeslættet
Die Uhrzeit einstellen
To set the clock time, choose between a 12-hour and a 24-hour clock and then adjust the time.
For at indstille uret kan du vælge mellem et 12-timers ur og et 24-timers ur og derefter indstille
klokkeslættet.
Um die Uhrzeit einzustellen, wählen Sie das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format aus, und stellen Sie
dann die Zeit ein.
9
Switching the lamp on/off
Sådan tændes/slukkes lampen
Die Lampe ein-/ausschalten
Press the lamp on/off button to switch on the lamp and use it as a bedside lamp.You can adjust the light
intensity by pressing the + and – buttons. To switch off the lamp, press the lamp on/off button again.
Tryk på lampens tænd/sluk-knap for at slukke for lampen, og brug den som sengelampe. Du kan
justere lysintensiteten ved at trykke på knapperne + og – . For at slukke for lampen skal du trykke på
lampens tænd/sluk-knap igen.
Drücken Sie den Ein-/Ausschalter der Lampe, um die Lampe einzuschalten und als Nachttischleuchte
zu verwenden. Sie können die Lichtintensität anpassen, indem Sie die Tasten “+” und “-” drücken. Um
die Lampe auszuschalten, drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter der Lampe.
10
Switching the FM radio on/off
Sådan tændes og slukkes FM-radioen
UKW-Radio ein-/ausschalten
FM
Press the FM on/off button to switch on the FM radio.
Sådan tændes og slukkes FM-radioen.
Drücken Sie die FM-Taste, um das UKW-Radio einzuschalten.
FM
Note: To scan radio frequencies automatically, press and hold the menu - or + button for approx.
2 seconds.
Bemærk: Hvis du vil søge efter radiofrekvenser automatisk, skal du trykke på menuknappen - eller +
og holde den nede i ca. 2 sekunder.
Hinweis: Halten Sie Menütaste “+” oder “-” etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Radiofrequenzen
automatisch zu durchsuchen.
11
Switching the alarm on/off
Sådan tændes og slukkes alarmen
Die Weckfunktion ein-/ausschalten
Press the alarm button if you want to switch the alarm on or off. The corresponding icon appears
on the display when you switch on the alarm. It disappears when you switch off the alarm. When you
switch on the alarm, the hour indication starts to flash. If necessary, you can now adjust the alarm time.
Tryk på alarmknappen, hvis du vil tænde eller slukke for alarmen. Det tilsvarende ikon vises på displayet,
når du aktiverer alarmen. Det forsvinder, når du slukker for alarmen. Når du aktiverer alarmen,
begynder timeindikationen at blinke. Hvis det er nødvendigt, kan du nu justere alarmtidspunktet.
Drücken Sie die Alarm-Taste, wenn Sie die Weckfunktion ein- oder ausschalten möchten. Das
entsprechende Symbol wird auf dem Display angezeigt, wenn Sie die Weckfunktion einschalten.
Es wird nicht mehr angezeigt, wenn Sie die Weckfunktion ausschalten. Beim Einschalten der
Weckfunktion blinkt die Stundenanzeige. Bei Bedarf können Sie jetzt die Weckzeit einstellen.
Note: If you want to adjust the light level or volume to wakeup to, you have to use the menu. See chapter ‘Settting your
wake-up profile’.
Bemærk: Hvis du vil justere lysniveauet eller lydstyrken til
vækning, skal du bruge menuen. Se kapitlet “Indstilling af
vækkeprofilen”.
Hinweis: Wenn Sie die Lichtintensität oder die Lautstärke für
das Wecken verändern möchten, müssen Sie über das Menü
gehen. Siehe Kapitel “Ihr Weckprofil einstellen”.
12
SNOOZE
Snoozing
Snooze-funktion
Schlummerfunktion
When the alarm sound is played at the set time, you can press the SNOOZE button to snooze
for a while. The lamp stays on, but the alarm sound stops. After 9 minutes, the alarm sound is
played again automatically.
Når alarmen afspilles på det indstillede tidspunkt, kan du trykke på SNOOZE-knappen, hvis du vil
slumre i et stykke tid. Lampen forbliver tændt, men alarmen stopper. Efter 9 minutter afspilles alarmen
automatisk igen.
Wenn der Weckton zur eingestellten Zeit wiedergegeben wird, können Sie die SNOOZE-Taste
drücken, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Die Lampe bleibt an, aber der Weckton schaltet
sich aus. Nach 9 Minuten wird der Weckton automatisch erneut abgespielt.
Note: The alarm icon flashes on the display when the alarm is snoozed. If you press either the
‘FM’ button, the ‘Fall asleep’ button or the ‘MENU’ button while the alarm sound is playing, the alarm
stops and is not snoozed. If you press the ‘Alarm’ button while the alarm sound is playing, you disable
the alarm function. The alarm icon disappears from the display.To reactivate alarm function, press the
‘Alarm’ button again.
Bemærk: Alarmikonet blinker på displayet, når alarmen er snoozed. Hvis du trykker på enten ‘FM’-knappen,
‘fald i søvn’-knappen eller ‘MENU’-knappen mens alarmen afspilles, stoppes alarmen uden snooze. Hvis
du trykker på ‘Alarm’-knappen, mens alarmen afspilles, deaktiverer du alarmfunktionen. Alarmikonet
forsvinder fra displayet. For at genaktivere alarmfunktionen skal du trykke på ‘Alarm’-knappen igen.
Hinweis: Das Wecker-Symbol auf dem Display blinkt, wenn der Weckton in den Schlummer-Modus gesetzt
wurde.Wenn Sie die FM-Taste, die Einschlaf-Taste oder die MENU-Taste drücken, während der Weckton
abläuft, wird dieser gestoppt und nicht in den Schlummer-Modus gesetzt.Wenn Sie die Alarm-Taste
drücken, während der Weckton abgespielt wird, deaktivieren Sie die Weckfunktion. Das Wecker-Symbol
verschwindet vom Display. Um die Weckfunktion zu reaktivieren, drücken Sie die Alarm-Taste erneut.
13
Setting the display contrast
Indstilling af displayets kontrast
Den Displaykontrast einstellen
You can adjust the display contrast from level 1 to level 4. Choose a level that is optimal for you to see
the display at night. Press the display contrast button several times to adjust the display contrast level.
Du kan justere displayets kontrast fra niveau 1 til niveau 4.Vælg et niveau, der er optimalt for at du
kan se displayet om natten. Tryk på knappen for displaykontrast flere gange for at justere displayets
kontrastniveau.
Sie können den Displaykontrast von Stufe 1 bis Stufe 4 einstellen. Wählen Sie eine Stufe aus, mit
der Sie das Display optimal bei Nacht sehen können. Drücken Sie mehrfach die Taste für den
Displaykontrast, um die Stufe des Displaykontrasts einzustellen.
14
Fall asleep
Fald i søvn
Einschlafen
Press the fall asleep button when you want the light and/or the sound of the Wake-up Light to stay on
and dim gradually during a set period of time (5 to 60 minutes) before you go to sleep. The lamp and/or
sound switch off automatically after the set time.
1. Press the fall asleep button to switch on the fall asleep function.
2. The set fall asleep time appears on the display.
3. Press the + or – button to adjust the time (5 to 60 minutes).
To switch off the fall asleep function, press the fall asleep button again. The fall asleep icon disappears
from the display.
Tryk på Fald i søvn-knappen, når du vil have lyset og/eller lyden på Wake-up Light til at forblive tændt
og reduceres langsomt i løbet af et indstillet tidsrum (5 minutter til 60 minutter), før du falder i søvn.
Lampen og/eller lyden slukkes automatisk på det indstillede tidspunkt.
1. Tryk på fald i søvn-knappen for at tænde for fald i søvn-funktionen.
2. Den indstillede fald i søvn-tid ses i displayet.
3. Tryk på knappen + eller – for at justere tiden (5 til 60 minutter).
For at slukke for fald i søvn-funktionen skal du trykke på fald i søvn-knappen igen. Fald i søvn-ikonet
forsvinder fra displayet.
Drücken Sie die Einschlaf-Taste, wenn Licht und/oder Ton auf dem Wake-up Light eingeschaltet
bleiben und sich langsam abschwächen soll, bevor Sie einschlafen. Dafür können Sie eine Zeitspanne
auswählen (5 bis 60 Minuten), nach der sich Licht und Ton automatisch ausschalten.
1. Drücken Sie die Einschlaf-Taste, um die Einschlaf-Funktion einzuschalten.
2. Die eingestellte Einschlafzeit wird auf dem Display angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste “+” oder “-”, um die Zeit einzustellen (5 bis 60 Minuten).
Um die Einschlaf-Funktion auszuschalten, drücken Sie erneut die Einschlaf-Taste. Das EinschlafSymbol wird nicht mehr auf dem Display angezeigt.
15
Note: If you press the fall asleep button when neither the lamp nor the FM function is on, the lamp
goes on and will dim gradually.
Bemærk: Hvis du trykker på fald i søvn-knappen, når hverken lampen eller FM-funktionen er tændt,
tændes lampen, hvorefter den gradvist dæmpes.
Hinweis: Wenn Sie die Einschlaf-Taste drücken, wenn weder die Lampe noch die UKW-Funktion
eingeschaltet sind, schaltet sich die Lampe ein und wird allmählich dunkler.
16
Demonstration mode
Demo-mode
Demo-Modus
If you want a quick demonstration (90 seconds) of the gradually increasing light intensity and sound
level, switch on the test function of the appliance.
1. Press and hold the alarm button for at least 3 seconds.
2. The appliance starts the demonstration of the alarm.
3. To switch off the demonstration, press and hold the previously pressed alarm button for
3 seconds again.
Hvis du vil have en hurtig demonstration (90 sekunder) af den gradvist stigende lysintensitet og lyd,
skal du aktivere apparatets testfunktion.
1. Tryk og hold alarm-knappen nede i mindst 3 sekunder.
2. Apparatet starter en demonstration af alarmen.
3. For at slukke for demonstrationen skal du trykke på og holde alarm-knappen nede i 3 sekunder
igen.
Wenn Sie eine kurze Demonstration (90 Sekunden) der sich langsam steigernden Lichtintensität
und Lautstärke wünschen, aktivieren Sie die Testfunktion des Geräts.
1. Halten Sie die Alarm-Taste mindestens drei Sekunden lang gedrückt.
2. Das Gerät startet die Demo der Weckfunktion.
3. Um die Demonstration zu deaktivieren, halten Sie die zuvor gedrückte Alarm-Taste 3 Sekunden
lang gedrückt.
17
Audio feedback
Lyd-feedback
Akustisches Feedback
When you press a menu button, you hear a click. If you do not want to hear clicks when you press
a button, press and hold the FM button for 5 seconds to switch off the audio feedback.You hear
one click as a confirmation. To activate press and hold the FM button again.You hear two clicks to
confirm that the audio feedback is activated.
Når du trykker på en menu-knap, hører du et klik. Hvis du ikke vil høre klik, når du trykker på en
knap, skal du trykke på FM-knappen og holde den nede i 5 sekunder for at slukke for lyd-feedback.
Du hører et klik som en bekræftelse. For at aktivere det igen skal du trykke på FM-knappen igen og
holde den. Du hører to klik, der bekræfter, at lyd-feedback er aktiveret.
Wenn Sie eine Menütaste drücken, hören Sie ein Klicken. Wenn Sie beim Drücken einer Taste kein
Klicken hören möchten, halten Sie die FM-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um akustisches Feedback
zu deaktivieren. Sie hören zur Bestätigung ein Klicken. Halten Sie zum Aktivieren erneut die FM-Taste
gedrückt. Zur Bestätigung, dass akustisches Feedback aktiviert wurde, hören Sie zweimal ein Klicken.
Button backlight
Knappen baggrundslys
Taste für Hintergrundbeleuchtung
The menu buttons have a backlight to help you to find the buttons. If you move your fingers close to
the buttons, the backlight lights up. If you don not press the button, the backlight goes out.
Menu-knapper har en baggrundsbelysning, som hjælper dig med at finde knapperne. Hvis du bevæger
fingrene tæt på knapperne, tændes baggrundsbelysningen. Hvis du ikke trykker på knappen, slukker
baggrundsbelysningen.
Die Menütasten verfügen über eine Hintergrundbeleuchtung, die Ihnen dabei hilft, die Tasten zu
finden. Wenn Sie Ihre Finger nahe an den Tasten bewegen, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung auf.
Wenn Sie die Taste nicht drücken, erlischt die Hintergrundbeleuchtung.
Support
Støtte
Zusätzliche Unterstützung
www.philips.com/support
18
General
Yleistä
Général/
Contenido del paquete
Pakkauksen sisältö
Contenu de l’emballage
Botones
Painikkeet
Boutons/
Importante
Tärkeää
Important
21
Explicación de los iconos
Kuvakkeiden selitykset
Explication des icônes
21
Vista general
Yleiskuvaus
Aperçu
22
Botón de encendido/
apagado de la radio
Radion painike
Bouton d’activation/
désactivation de la radio
FM
Uso por primera vez
Ensimmäinen käyttökerta
Première utilisation
Hora del reloj
Kellonaika
Heure (horloge)
Botón de encendido/
27
apagado de la lámpara
Lampun painike
Bouton d’activation/
désactivation de la lampe
20
Botón de encendido/
apagado de la alarma
29
Herätyspainike
Bouton d’activation/
désactivation de l’alarme
Aplazar
Torkkuherätys
Fonction de répétition
30
Contraste de la pantalla
Näytön kontrasti
Contraste d’affichage
32
SNOOZE
23
Menú
Menu
Menu
Botón de dormir
Nukahtamispainike
Bouton S’endormir
Perfil de despertar
Herätysprofiili
Profil de réveil
24
Sonido de despertador
Herätysääni
Son pour le réveil
25
Ajuste de la hora del reloj
Kellonajan asettaminen
Réglage de l’heure
26
28
33
Opciones adicionales
Lisävaihtoehdot
Options supplémentaires
Modo demo
Esittelytila
Mode démo
35
Soporte
Tuki
Support
36
19
Contenido de la caja
Toimituksen sisältö
Contenu de l’emballage
20
Información importante
Tärkeää
Informations importantes
Lea las instrucciones importantes del folleto adjunto antes de comenzar a leer este manual de usuario.
Lue erillinen tärkeiden tietojen lehtinen, ennen kuin alat lukea tätä käyttöopasta.
Lisez le livret d’informations avant de commencer à lire ce mode d’emploi.
Explicación de los iconos
Kuvakkeiden selitykset
Explication des icônes
Perfil de despertar
Herätysprofiili
Profil de réveil
Sonidos del despertador
Herätysäänet
Sons pour le réveil
Hora del reloj
Kellonaika
Heure (horloge)
Contraste de la pantalla
Näytön kontrasti
Contraste d’affichage
Lámpara
Lamppu
Lampe
FM
Radio FM
FM-radio
Radio FM
Dormir
Nukahtaminen
S’endormir
Sonidos naturales
Luonnonääniä
Sons naturels
Radio
Radio
Radio
21
Vista general
Yleiskuvaus
Aperçu
FM
Pantalla
Näyttö
Afficheur
Botones del menú - púlselos para activarlos
Valikko-painikkeet - ota käyttöön painamalla
Boutons de menu - Appuyez dessus pour les activer
Navegación por el menú/Valikon selaaminen/Navigation dans le menu
Pulse el botón MENU para
acceder al menú.
Avaa valikko painamalla
MENU-painiketta.
Appuyez sur le bouton MENU
pour accéder au menu.
1
22
Pulse el botón + o – para
seleccionar un ajuste del menú.
Valitse valikkoasetus plus (+)tai miinus (-) -painikkeella.
Appuyez sur les boutons
+ ou – pour sélectionner un
paramètre du menu.
2
Pulse SELECT para confirmar.
Vahvista SELECT-painikkeella.
Appuyez sur SELECT
pour confirmer.
3
Nota: Para salir del menú, pulse el botón MENU o espere 30 segundos.
Huomautus: Sulje valikko painamalla MENU-painiketta tai odota 30 sekuntia.
Remarque : Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton MENU ou patientez 30 secondes.
Primer uso: colocación de la Wake-up Light
Ensimmäinen käyttökerta - Wake-up Light herätysvalon sijoittaminen
Première utilisation - Installation de l’Éveil lumière
Coloque la Wake-up Light a una distancia de 40-50 cm de la cabeza, por ejemplo, sobre una
mesilla de noche.
Aseta Wake-up Light 40–50 cm:n etäisyydelle päästäsi, esimerkiksi yöpöydälle.
Placez l’Éveil lumière à une distance comprise entre 40 cm et 50 cm de votre tête, sur une table
de chevet par exemple.
Primer uso: ajuste de la hora del reloj
Ensimmäinen käyttökerta - kellonajan asettaminen
Première utilisation - Réglage de l’heure
Debe ajustar la hora del reloj cuando enchufe el aparato por primera vez y cuando se produzca un
corte en el suministro de energía.
Kellonaika on määritettävä, kun laite kytketään verkkovirtaan ensimmäistä kertaa ja sähkökatkon jälkeen.
Vous devez régler l’heure lorsque vous branchez l’appareil pour la première fois et lorsqu’il y a eu
une panne de courant.
23
Ajuste del perfil de despertar
Herätysprofiilin määrittäminen
Définition de votre profil de réveil
Al ajustar el perfil de despertar, se ajusta la hora de despertar (pasos 1-6), la intensidad de la luz
(pasos 7 y 8) y el nivel de sonido (pasos 9 y 10) con los que desea despertarse.
Herätysprofiilia määritettäessä voit valita herätysajan (vaiheet 1–6), valotehon (vaiheet 7 ja 8) ja
äänenvoimakkuuden (vaiheet 9 ja 10), joihin haluat herätä.
Lorsque vous définissez votre profil de réveil, vous définissez l’heure de réveil (étapes 1–6), l’intensité
lumineuse (étapes 7 et 8) et le niveau sonore (étapes 9 et 10) avec lesquels vous souhaitez vous réveiller.
Nota: La sensibilidad a la luz es diferente en cada persona, por lo que debe probar distintos ajustes
durante unos días para encontrar su nivel óptimo.
Huomautus: Koska ihmisten valoherkkyys on erilainen, sinun täytyy ehkä kokeilla eri asetuksia
muutamana päivänä, jotta löydät itsellesi parhaan tason.
Remarque : Étant donné que la sensibilité à la lumière varie d’une personne à l’autre, vous devrez peut-être
essayer différents réglages pendant quelques jours pour trouver l’intensité optimale.
24
Ajuste del sonido de despertar
Herätysäänen määrittäminen
Définition du son de réveil
Puede utilizar sonidos de la naturaleza o la radio FM para despertarse. La Wake-Up Light dispone
de tres sonidos de la naturaleza integrados.
Voit käyttää herätysäänenä luonnon ääniä tai FM-radiota. Wake-up Light -herätysvalossa on valmiina
kolme luontoääntä.
Vous pouvez utiliser des sons naturels ou la radio FM pour vous réveiller. L’Éveil lumière dispose de
trois sons naturels préinstallés.
25
Ajuste de la hora del reloj
Kellonajan asettaminen
Réglage de l’heure
Para ajustar la hora del reloj, elija entre el reloj de 12 o 24 horas y, a continuación, ajuste la hora.
Määritä kellonaika valitsemalla ensin 12 tunnin tai 24 tunnin aikanäyttö ja asettamalla sitten ajan.
Pour réglez l’heure, choisissez entre l’horloge de 12 heures et celle de 24 heures, puis réglez l’heure.
26
Encendido/apagado de la lámpara
Valaisimen sytyttäminen/sammuttaminen
Activation/désactivation de la lampe
Pulse el botón de encendido/apagado de la lámpara y utilícela como lámpara de noche. Puede ajustar
la intensidad de la luz pulsando los botones + y –. Para apagar la lámpara, pulse de nuevo el botón de
encendido/apagado de la lámpara.
Voit sytyttää valaisimen lampun painikkeesta ja käyttää sitä lukuvalona.Voit säätää valotehoa painamalla
plus (+)- ja miinus (-) -painikkeita. Sammuta lamppu painamalla lampun painiketta uudelleen.
Appuyez sur le bouton on/off de la lampe pour l’allumer et l’utiliser comme lampe de chevet.Vous
pouvez régler l’intensité lumineuse en appuyant sur les boutons + et –. Pour éteindre la lampe,
appuyez de nouveau sur le bouton d’activation/désactivation.
27
Encendido/apagado de la radio FM
FM-radion avaaminen ja sulkeminen
Activation/désactivation de la radio FM
FM
Pulse el botón FM para encender la radio FM.
Avaa FM-radio painamalla radion painiketta.
Appuyez sur le bouton FM pour allumer la radio FM.
FM
Nota: Para buscar las frecuencias de radio automáticamente, mantenga pulsado el botón - o + durante
unos 2 segundos.
Huomautus:Voit selata radiotaajuuksia automaattisesti pitämällä valikon miinus (-)- tai plus (+)
-painiketta painettuna noin 2 sekuntia.
Remarque : Pour effectuer une recherche automatique des fréquences radio, maintenez le
bouton - ou + du menu enfoncé pendant environ 2 secondes.
28
Encendido/apagado de la alarma
Herätyksen kytkentä ja sammutus
Activation/désactivation de l’alarme
Pulse el botón de alarma si desea encender o apagar la alarma. Aparecerá el icono correspondiente
en la pantalla cuando encienda la alarma. Si la apaga, el icono desaparecerá. Cuando enciende la
alarma, la indicación de hora comienza a parpadear. Si es necesario, puede ajustar la hora de la alarma
en ese momento.
Voit asettaa herätyksen päälle tai pois päältä painamalla herätyspainiketta.Vastaava kuvake tulee
näyttöön, kun otat herätyksen käyttöön. Se katoaa, kun sammutat herätyksen. Kun otat herätyksen
käyttöön, tuntinäyttö alkaa vilkkua. Tällöin voit tarvittaessa säätää herätysaikaa.
Appuyez sur le bouton d’alarme si vous souhaitez activer ou désactiver l’alarme. L’icône
correspondante apparaît sur l’afficheur lorsque vous activez l’alarme. Elle disparaît lorsque vous
désactivez l’alarme. Lorsque vous activez l’alarme, l’indicateur d’heure se met à clignoter.Vous pouvez
maintenant régler l’heure de l’alarme si vous le souhaitez.
Nota: Si desea ajustar el nivel de luz o el volumen para
despertarse, debe utilizar el menú. Consulte el capítulo
“Ajuste del perfil de despertar”.
Huomautus: Jos haluat säätää herätyksen valon tai
äänenvoimakkuuden tasoa, sinun on käytettävä valikkoa. Katso
kohtaa Herätysprofiilin määrittäminen.
Remarque : Si vous souhaitez régler le niveau de luminosité ou
le volume pour votre réveil, vous devez utiliser le menu.Voir le
chapitre « Définition de votre profil de réveil ».
29
SNOOZE
Alarma diferida
Lisäaika
Répétition
Cuando se reproduzca el sonido de la alarma a la hora establecida, pulse el botón SNOOZE para
retrasar la alarma un momento. La lámpara permanece encendida, pero el sonido de la alarma se
detiene. Después de 9 minutos, el sonido de la alarma se reproduce de nuevo automáticamente.
Kun herätysääni kuuluu määritettynä aikana, voit torkkua vielä hetken painamalla SNOOZEtorkkupainiketta. Lamppu palaa edelleen, mutta herätysääni sammuu. Herätysääni alkaa kuulua
uudelleen automaattisesti 9 minuutin kuluttua.
Lorsque la sonnerie d’alarme se déclenche à l’heure programmée, vous pouvez appuyer sur le
bouton SNOOZE (répétition) pour répéter l’alarme pendant quelques minutes. La lampe reste
allumée, mais la sonnerie d’alarme s’interrompt. La sonnerie d’alarme se déclenche de nouveau
automatiquement au bout de 9 minutes.
30
Nota: El icono de la alarma parpadea en la pantalla cuando se retrasa la alarma.
Si pulsa el botón FM, el botón de dormir o el botón MENU mientras se está reproduciendo el
sonido de la alarma, la alarma se detiene y no se retrasa. Su pulsa el botón de alarma mientras se
está reproduciendo el sonido de la alarma, se desactivará la función de alarma. El icono de alarma
desaparece de la pantalla. Para volver a activar la función de alarma, vuelva a pulsar el botón de alarma.
Huomautus: Herätyskuvake vilkkuu näytöllä torkkutoiminnon aikana. Jos painat FM-, nukahtamis- tai
MENU-painiketta herätysäänen kuuluessa, herätys sammuu eikä torkkutoiminto aktivoidu. Jos painat
herätyspainiketta herätysäänen kuuluessa, herätystoiminto poistuu käytöstä. Herätyskuvake katoaa
näytöstä.Voit ottaa herätyksen uudelleen käyttöön painamalla herätyspainiketta uudelleen.
Remarque : L’icône d’alarme clignote sur l’afficheur lorsque l’alarme est mise en mode de répétition.
Si vous appuyez sur le bouton « FM », le bouton « S’endormir » ou le bouton « MENU » pendant
que l’alarme sonne, l’alarme s’interrompt mais n’est pas mise en mode de répétition. Si vous appuyez
sur le bouton d’alarme pendant que l’alarme sonne, vous désactivez la fonction d’alarme. L’icône
d’alarme disparaît de l’afficheur. Pour réactiver la fonction d’alarme, appuyez de nouveau sur le
bouton « Alarme ».
31
Ajuste del contraste de la pantalla
Näytön kontrastin määrittäminen
Définition du contraste d’affichage
Puede ajustar el contraste de la pantalla entre los niveles 1 y 4. Elija un nivel para ver la pantalla por
la noche. Pulse el botón de contraste de la pantalla varias veces para ajustar su nivel de contraste.
Voit säätää näytön kontrastia tason 1 ja 4 välillä.Valitse kontrasti, jolla näet näytön parhaiten öisin.
Säädä näytön kontrastia painamalla näytön kontrastin painiketta useita kertoja.
Vous pouvez régler le contraste d’affichage du niveau 1 à 4. Choisissez le niveau le mieux adapté
pour que vous puissiez voir l’afficheur de nuit. Appuyez sur le bouton de contraste d’affichage
plusieurs fois pour régler le niveau de contraste d’affichage.
32
Dormir
Nukahtaminen
S’endormir
Pulse el botón de dormir si desea que la luz o el sonido de la Wake-up Light permanezcan encendidos
y se atenúen gradualmente durante un periodo de tiempo establecido (de 5 a 60 minutos) antes de
irse a dormir. La lámpara o el sonido se apagan automáticamente una vez que transcurre el tiempo
establecido.
1. Pulse el botón de dormir para activar la función de dormir.
2. La hora establecida para dormir aparece en la pantalla.
3. Pulse el botón + o – para ajustar el tiempo (de 5 a 60 minutos).
Para desactivar la función de dormir, pulse de nuevo el botón de dormir. El icono de dormir desaparece
de la pantalla.
Nukahtamispainikkeella saat valon himmenemään ja/tai äänen vaimenemaan vähitellen tietyn ajan
kuluessa (5 minuutista 1 tuntiin) ennen nukahtamista. Lamppu sammuu ja/tai ääni kytkeytyy pois
automaattisesti määritettynä aikana.
1. Ota nukahtamistoiminto käyttöön painamalla nukahtamispainiketta.
2. Määritetty nukahtamisaika tulee näyttöön.
3. Määritä aika (5–60 minuuttia) painamalla plus (+)- ja miinus (-) -painikkeita.
Poista nukahtamistoiminto käytöstä painamalla nukahtamispainiketta uudelleen. Nukahtamiskuvake
katoaa näytöstä.
Sélectionnez la fonction de simulation du coucher de soleil si vous souhaitez que la lumière et/ou
le son de l’Éveil lumière diminuent progressivement pendant une période définie (5 à 60 minutes)
au moment du coucher. La lumière et/ou le son s’éteignent automatiquement à l’heure programmée.
1. Appuyez sur le bouton S’endormir pour activer la fonction de simulation du coucher de soleil.
2. L’heure d’endormissement programmée apparaît sur l’afficheur.
3. Appuyez sur le bouton + ou – pour régler l’heure (5 à 60 minutes).
Pour désactiver la fonction de simulation du coucher de soleil, appuyez de nouveau sur le bouton
S’endormir. L’icône S’endormir disparaît de l’afficheur.
33
Nota: Si pulsa el botón de dormir cuando no están encendidas ni la lámpara ni la función FM,
la lámpara se enciende y se atenúa gradualmente.
Huomautus: Jos painat nukahtamispainiketta silloin, kun lamppu tai FM-toiminnot eivät ole käytössä,
lamppu syttyy ja alkaa himmetä vähitellen.
Remarque : Si vous appuyez sur le bouton S’endormir alors que la lampe et la fonction FM
ne sont pas activées, la lumière diminue progressivement.
34
Modo de demostración
Demo-toiminto
Mode de démonstration
Si desea ver una demostración rápida (90 segundos) del nivel de luz y sonido aumentando
gradualmente, active la función de prueba del aparato.
1. Mantenga pulsado el botón de alarma durante al menos 3 segundos.
2. El aparato inicia la demostración de la alarma.
3. Para desactivar la demostración, mantenga pulsado el botón de alarma que ha pulsado anteriormente de nuevo durante 3 segundos.
Jos haluat pikaesittelyn (90 sekuntia) vähitellen lisääntyvästä valosta ja äänestä, ota laitteen
testitoiminto käyttöön.
1. Pidä herätyspainiketta painettuna vähintään 3 sekuntia.
2. Laite käynnistää herätyksen esittelyn.
3. Sammuta esittely pitämällä uudelleen aiemmin painamaasi herätyspainiketta painettuna 3 sekuntia.
Si vous souhaitez tester rapidement (90 secondes) l’augmentation progressive de l’intensité
lumineuse et du volume sonore, activez la fonction Test de l’appareil.
1. Maintenez le bouton d’alarme enfoncé pendant au moins 3 secondes.
2. L’appareil commence la démonstration de l’alarme.
3. Pour désactiver la démonstration, maintenez de nouveau le bouton d’alarme enfoncé pendant 3 secondes.
35
Respuesta de audio
Äänimerkki
Mode sonore
Cuando pulsa un botón del menú, se oye un clic. Si no desea oír clics al pulsar un botón, mantenga
pulsado el botón FM durante 5 segundos para desactivar la respuesta de audio. Oirá un clic a modo
de confirmación. Para activarla, mantenga pulsado de nuevo el botón FM. Oirá dos clics para confirmar
que la respuesta de audio está activada.
MENU-painiketta painettaessa kuuluu napsahdus. Jos et halua kuulla napsahduksia painikkeita
painettaessa, poista äänimerkki käytöstä pitämällä FM-painiketta painettuna 5 sekuntia. Kuulet yhden
napsahduksen vahvistuksena. Ota äänimerkit uudelleen käyttöön pitämällä FM-painiketta painettuna.
Kaksi napsahdusta vahvistaa, että äänimerkit on otettu käyttöön.
Lorsque vous appuyez sur un bouton de menu, vous entendez un clic. Si vous ne souhaitez pas
entendre de clic lorsque vous appuyez sur un bouton, maintenez le bouton FM enfoncé pendant
5 secondes pour désactiver le mode sonore.Vous entendez un clic de confirmation. Pour activer
le mode sonore, maintenez de nouveau le bouton FM enfoncé.Vous entendez deux clics de
confirmation de l’activation du mode.
Retroiluminación de los botones
Painikkeiden taustavalo
Rétroéclairage des boutons
Los botones del menú tienen retroiluminación para que los encuentre fácilmente. Si mueve los dedos
cerca de los botones, la retroiluminación se activa. Si no pulsa el botón, la retroiluminación se apaga.
Valikkopainikkeiden taustavalo auttaa sinua löytämään painikkeet. Taustavalo syttyy, kun viet sormen
painikkeen lähelle. Jos painiketta ei paineta, taustavalo sammuu.
Les boutons de menu sont rétroéclairés pour vous aider à les trouver. Si vous approchez vos doigts
des boutons, le rétroéclairage s’allume. Si vous n’appuyez pas sur le bouton, le rétroéclairage s’éteint.
Soporte
Tuki
Support
www.philips.com/support
36
Indicazioni generali
Algemeen
Generelt
Pulsanti
Knoppen
Knapper
38
Pulsante on/off della lampada
Aan/uitknop voor licht
45
Av/på-knapp for lampe
Importante
Belangrijk
Viktig
39
Pulsante on/off della radio
Aan/uitknop voor radio 46
Av/på-knapp for radio
Spiegazione delle icone
Uitleg van pictogrammen
Forklaring av ikoner
39
Panoramica
Overzicht
Oversikt
40
Contenuto della confezione
Wat zit er in de doos?
Eskens innhold
FM
Pulsante attivazione/
disattivazione sveglia
47
Aan/uitknop voor wekfunctie
Av/på-knapp for alarm
SNOOZE
Primo utilizzo
Eerste gebruik
Første gangs bruk
Ora
Kloktijd
Klokkeslett
Snooze
Sluimeren
Snooze
Contrasto del display
Schermcontrast
Skjermkontrast
41
Menu
Menu
Meny
Pulsante Addormentarsi
Knop ‘in slaap vallen’
Knapp for å sovne
48
50
51
Opzioni extra
Extra keuzen
Ekstra alternativer
Profilo sveglia
Wekprofiel
Vekkeprofil
42
Modalità demo
Demomodus
Demo-modus
53
Allarme sveglia
Wekgeluid
Oppvåkningslyd
43
Supporto
Steun
Støtte
54
Impostazione dell’ora
Kloktijd instellen
Angi klokkeslett
44
37
Contenuto della confezione
Wat zit er in de doos?
Innholdet i esken
38
Informazioni importanti
Belangrijke informatie
Viktig informasjon
Leggete la brochure separata informazioni importanti prima di cominciare a leggere questo
manuale dell’utente.
Lees het afzonderlijke boekje met belangrijke informatie voordat u deze gebruiksaanwijzing leest.
Les det separate viktige informasjonsheftet før du begynner å lese denne brukerhåndboken.
Spiegazione delle icone
Uitleg van pictogrammen
Forklaring av ikoner
Profilo sveglia
Wekprofiel
Vekkeprofil
Audio per la sveglia
Wekgeluiden
Oppvåkningslyder
Ora
Kloktijd
Klokkeslett
Contrasto del display
Schermcontrast
Skjermkontrast
Lampada
Lamp
Lampe
FM
Radio FM
FM-radio
FM-radio
Addormentarsi
In slaap vallen
Sovne
Suoni naturali
Natuurlijke geluiden
Naturlige lyder
Radio
Radio
Radio
39
Panoramica
Overzicht
Oversikt
FM
Display
Display
Skjerm
Pulsanti del menu - premere per attivare
Menuknoppen - druk om te activeren
Meny-knapper – trykk for å aktivere
Navigazione nel menu/Door het menu navigeren/Navigere gjennom menyen
Per accedere al menu,
premete il pulsante MENU.
Druk op de MENU-knop
om het menu te openen.
Trykk på MENU-knappen for
å gå inn i menyen.
1
40
Premete il pulsante + o – per
selezionare un’impostazione
del menu.
Druk op + of – om een
menustand te selecteren.
Trykk på knappene + eller for å velge en menyinnstilling.
2
Premete SELECT per
confermare.
Druk op SELECT om uw
keuze te bevestigen.
Trykk på SELECT for
å bekrefte.
3
Nota: Per uscire dal menu, premete il pulsante MENU o aspettate 30 secondi.
Opmerking: U kunt het menu sluiten door op de MENU-knop te drukken of door 30 seconden te wachten.
Merk: Hvis du vil lukke menyen, trykker du enten på knappen MENU eller venter i 30 sekunder.
Uso per la prima volta - posizionamento della
Wake-up Light
Eerste gebruik - de Wake-up Light plaatsen
Første gangs bruk – plassere Wake-up Light
Posizionate la Wake-up Light a una distanza di 40-50 cm dalla testa, ad esempio sul comodino.
Plaats de Wake-up Light op 40-50 cm afstand van uw hoofd, bijvoorbeeld op een nachtkastje.
Plasser Wake-up Light 40–50 cm fra hodet ditt, for eksempel på nattbordet.
Uso per la prima volta - impostazione dell’ora
Eerste gebruik - de kloktijd instellen
Første gangs bruk – stille inn klokkeslett
Dovete impostare l’ora quando collegate l’apparecchio all’alimentazione per la prima volta e dopo
un blackout.
U moet de kloktijd instellen wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt en na een stroomstoring.
Du må stille inn klokkeslettet når du kobler til apparatet for første gang, og når det har vært strømbrudd.
41
Impostazione del vostro profilo di sveglia
Uw wekprofiel instellen
Konfigurere vekkeprofilen
Quando impostate il vostro profilo di sveglia, impostate l’ora della sveglia (passaggi 1 – 6), l’intensità
luminosa (passaggi 7 e 8) e il livello audio (passaggi 9 e 10) con cui volete svegliarvi.
Wanneer u uw wekprofiel instelt, stelt u de wektijd (stap 1-6), de lichtintensiteit (stap 7 en 8) en het
geluidsniveau (stap 9 en 10) waarmee u gewekt wilt worden in.
Når du konfigurerer vekkeprofilen, angir du vekketidspunktet (trinn 1-6), lysintensiteten (trinn 7 og
8) og lydnivået (trinn 9 og 10) du vil våkne opp til.
Nota: Poiché la sensibilità alla luce differisce da persona a persona, potreste dover sperimentare
diverse impostazioni per qualche giorno prima di trovare il vostro livello ottimale.
Opmerking: Omdat de gevoeligheid voor licht per persoon verschilt, moet u mogelijk enkele dagen
experimenteren met de lichtinstellingen voordat u uw optimale niveau hebt gevonden.
Merk: Følsomheten for lys varierer fra person til person. Derfor kan det hende at du må
eksperimentere med forskjellige innstillinger i noen få dager for å finne optimale nivået.
42
Impostazione del suono della sveglia
Uw wekgeluid instellen
Velge vekkelyd
Potete usare suoni naturali o la radio FM come sveglia. La Wake-up Light ha impostati tre suoni naturali.
U kunt natuurlijke wekgeluiden of de FM-radio gebruiken als wekgeluid. De Wake-up Light heeft drie
ingebouwde natuurlijke geluiden.
Du kan bruke naturlige vekkelyder eller FM-radio som vekkelyd. Wake-up Light har tre innebygde
naturlige lyder.
43
Impostazione dell’ora
De kloktijd aanpassen
Justere klokkeslettet
Per impostare l’ora, scegliete tra l’orologio a 12 o a 24 ore, su 24 e impostate quindi l’ora.
U kunt de kloktijd instellen door eerst te kiezen tussen een 12-uurs en een 24-uurs tijdaanduiding en
daarna de tijd aan te passen.
Når du stiller inn klokkeslettet, velger du mellom 12- og 24-timers format og deretter justerer du tiden.
44
Accensione e spegnimento della lampada
De lamp in- of uitschakelen
Slå lampen av/på
Premete il pulsante on/off sulla lampada per accenderla e usarla come lampada per il comodino. Potete
regolare l’intensità luminosa premendo i pulsanti + e –. Per spegnerla, premete nuovamente il pulsante
on/off sulla lampada.
Druk op de aan/uitknop voor licht om de lamp in te schakelen en als nachtkastlamp te gebruiken. U
kunt de lichtintensiteit aanpassen door op + en – te drukken. Druk opnieuw op de aan/uitknop voor
licht als u de lamp wilt uitschakelen.
Trykk på av/på-knappen til lampen for å slå lampen på og bruke den som nattbordslampe. Du kan
justere lysintensiteten ved å trykke på knappene + og -. Når du skal slå lampen av, trykker du på
av/på-knappen igjen.
45
Accensione e spegnimento della radio FM
De FM-radio in- of uitschakelen
Slå FM-radio av/på
FM
Druk op de FM-knop om de FM-radio in te schakelen.
Druk op de FM-knop om de FM-radio in te schakelen.
Trykk på FM-knappen for å slå radioen på.
FM
Nota: Per eseguire la scansione automatica delle frequenze radio, tenete premuto il pulsante del
menu - o + per circa 2 secondi.
Opmerking: Om automatisch naar radiofrequenties te zoeken, houdt u de menuknop - of + ongeveer
2 seconden ingedrukt.
Merk: Hvis du vil at det skal søkes i radiofrekvensene automatisk, trykker du og holder inne
menyknappen + eller - i ca. to sekunder.
46
Attivazione e disattivazione della sveglia
De wekfunctie in- of uitschakelen
Slå alarmen av eller på
Premete il pulsante della sveglia se volete attivare o disattivare la sveglia. Quando attivate la sveglia,
sul display viene visualizzata l’icona corrispondente. L’icona scompare quando disattivate la sveglia.
Quando attivate la sveglia, l’indicatore dell’ora comincia a lampeggiare. Se necessario, potete a questo
punto regolare l’ora della sveglia.
Druk op de wekfunctieknop als u de wekfunctie wilt in- of uitschakelen. Het bijbehorende pictogram
verschijnt op het display wanneer u de wekfunctie inschakelt. Het pictogram verdwijnt wanneer u de
wekfunctie uitschakelt. Wanneer u de wekfunctie inschakelt, begint de uuraanduiding te knipperen.
Indien nodig kunt u nu de wektijd aanpassen.
Trykk på alarmknappen hvis du vil slå alarmen av eller på. Det tilsvarende ikonet vises i displayet
når du slår alarmen på. Det forsvinner når du slår alarmen av. Når du slår alarmen på, begynner
indikatoren for timer å blinke. Hvis det er nødvendig, kan du nå justere alarmtiden.
Nota: Se volete regolare il livello di illuminazione o il volume
della sveglia, usate il menu.Vedere il capitolo “Impostazione
del profilo della sveglia”.
Opmerking: Als u het lichtniveau of volume waarmee u wordt
gewekt wilt aanpassen, moet u het menu gebruiken. Zie
hoofdstuk ‘Uw wekprofiel instellen’.
Merk: Hvis du vil justere lysnivået eller volumet du vil våkne til,
må du bruke menyen. Se avsnittet Konfigurere vekkeprofilen.
47
SNOOZE
Funzione snooze
Sluimeren
Slumring
Quando la sveglia si attiva all’ora impostata, potete premere il pulsante SNOOZE per continuare a
sonnecchiare ancora un po’. La lampada rimane accesa ma il suono della sveglia si interrompe. Dopo
9 minuti, il suono della sveglia viene di nuovo riprodotto automaticamente.
Wanneer het wekgeluid op de ingestelde tijd wordt afgespeeld, kunt u op de SNOOZE-knop
drukken om nog even te sluimeren. De lamp blijft branden, maar het wekgeluid stopt. Na 9 minuten
wordt het wekgeluid automatisch opnieuw afgespeeld.
Når alarmlyden spilles av på det angitte klokkeslettet, kan du trykke på SNOOZE-knappen for å
slumre en liten stund. Lampen lyser, men alarmlyden stopper. Etter ni minutter spilles alarmlyden på
nytt automatisk.
48
Nota: L’icona della sveglia lampeggia sul display quando la sveglia è in modalità Snooze.
Se premete il pulsante “FM”, “Addormentarsi” o “MENU” mentre viene riprodotto il suono della
sveglia, quest’ultima si interrompe e non passa in modalità Snooze. Se premete il pulsante “Sveglia”
mentre viene riprodotto il suono della sveglia, la funzione sveglia viene disattivata e la relativa icona
scompare dal display. Per riattivare la funzione sveglia, premete nuovamente il pulsante “Sveglia”.
Opmerking: Het wekpictogram knippert op het display wanneer u op de SNOOZE-knop hebt
gedrukt. Als u op de FM-knop, de knop ‘in slaap vallen’ of de MENU-knop drukt wanneer het
wekgeluid wordt afgespeeld, stopt het wekgeluid en wordt de sluimerfunctie niet geactiveerd. Als
u op de wekfunctieknop drukt wanneer het wekgeluid wordt afgespeeld, schakelt u de wekfunctie
uit. Het wekpictogram verdwijnt van het display. Druk opnieuw op de wekfunctieknop als u de
wekfunctie weer wilt activeren.
Merk: Alarmikonet blinker i displayet når alarmen settes på slumring. Hvis du trykker på enten FMknappen, sovneknappen eller MENU-knappen mens alarmlyden spilles, stopper alarmen og settes ikke
i slumring. Hvis du trykker på alarmknappen mens alarmlyden spilles, deaktiveres alarmfunksjonen.
Alarmikonet forsvinner fra displayet. Hvis du vil aktivere alarmfunksjonen på nytt, trykker du på
alarmknappen igjen.
49
Impostazione del contrasto del display
Het schermcontrast instellen
Stille inn kontrasten til displayet
Potete regolare il contrasto del display dal livello 1 al livello 4. Scegliete un livello che ottimale per voi
per vedere il display di notte. Premete il pulsante di contrasto del display più volte per regolare il livello
di contrasto del display.
U kunt het schermcontrast instellen van niveau 1 tot niveau 4. Kies een niveau waarbij u het
display optimaal kunt zien in het donker. Druk herhaaldelijk op de schermcontrastknop om het
schermcontrast aan te passen.
Du kan justere skjermkontrasten fra nivå 1 til nivå 4.Velg et nivå som er optimalt for at du kan se displayet
om natten.Trykk på kontrastknappen til displayet flere ganger for å justere kontrastnivået til displayet.
50
Addormentarsi
In slaap vallen
Sovne
Utilizzate la funzione addormentarsi se desiderate che la luce e/o l’audio della Wake-up Light rimangano
accesi e si spengano gradualmente in un intervallo di tempo preimpostato (da 5 a 60 minuti) prima di
andare a letto. Trascorso tale periodo di tempo, la lampada e/o l’audio si spengono automaticamente.
1. Premete il pulsante addormentarsi per attivare la funzione corrispondente.
2. L’ora impostata per la funzione appare sul display.
3.. Premete il pulsante + o – per regolare l’ora (da 5 a 60 minuti).
Per disattivare la funzione Addormentarsi, premete di nuovo il relativo pulsante. L’icona della funzione
scompare dal display.
Druk op de knop ‘in slaap vallen’ als u wilt dat het licht en/of geluid van de Wake-up Light gedurende
een ingestelde periode (5 tot 60 minuten) aan blijft, maar geleidelijk afzwakt voordat u gaat slapen. Na
de ingestelde tijd gaat het licht en/of geluid automatisch uit.
1. Druk op de knop ‘in slaap vallen’ om deze functie in te schakelen.
2. De tijd voor het in slaap vallen verschijnt op het display.
3. Druk op + of – om de tijd aan te passen (5 tot 60 minuten).
Druk opnieuw op de knop ‘in slaap vallen’ als u deze functie wilt uitschakelen. Het pictogram verdwijnt
van het display.
Trykk på sovneknappen når du vil at lyset og/eller lyden til Wake-up Light skal forbli på og dempes gradvis
i løpet av en angitt tidsperiode (5 til 60 minutter) før du sovner. Lampen og/eller lyden slås av automatisk
når den angitte tiden er utløpt.
1. Trykk på sovneknappen for å slå på sovnefunksjonen.
2. Den angitte sovnetiden vises i displayet.
3. Trykk på knappene + eller - for å justere tiden (5 til 60 minutter).
Du slår av sovnefunksjonen ved å trykke på sovneknappen igjen. Sovneikonet forsvinner fra displayet.
51
Nota: Se premete il pulsante Addormentarsi quando né la lampada né la funzione FM sono attivate,
la lampada resta accesa e si oscurerà progressivamente.
Opmerking: Als u op de knop ‘in slaap vallen’ drukt wanneer het licht en de FM-radio beide zijn
uitgeschakeld, gaat de lamp aan en wordt het licht geleidelijk gedimd.
Merk: Hvis du trykker på sovneknappen når verken lampen eller FM-funksjonen er på, tennes
lampen og dimmes gradvis.
52
Modalità demo
Demonstratieprogramma
Demonstrasjonsmodus
Per una dimostrazione veloce (90 secondi) dell’intensità luminosa e dell’audio ad aumento graduale,
attivate la funzione test dell’apparecchio.
1. Tenete premuto il pulsante della sveglia per almeno 3 secondi.
2. L’apparecchio comincia la dimostrazione della sveglia.
3.Per interrompere la dimostrazione, tenete nuovamente premuto il pulsante della sveglia
per 3 secondi.
Als u een snelle demonstratie (90 seconden) van het geleidelijk toenemende licht- en geluidsniveau
wilt, activeert u de testfunctie van het apparaat.
1. Houd de wekfunctieknop ten minste 3 seconden ingedrukt.
2. Het apparaat start de demonstratie van de wekfunctie.
3.Houd de eerder ingedrukte wekfunctieknop opnieuw 3 seconden ingedrukt als u de
demonstratie wilt stoppen.
Aktiver testfunksjonen til apparatet hvis du ønsker å få en kort demonstrasjon (90 sekunder) av den
økende lysintensiteten og det økende lydnivået.
1. Trykk på og hold nede alarmknappen i minst tre sekunder.
2. Apparatet starter demonstrasjonen av alarmen.
3.Du slår av demonstrasjonen ved å trykke på og holde nede alarmknappen du trykket på tidligere,
i tre sekunder.
53
Feedback audio
Audiofeedback
Lydsignaler
Quando premete un pulsante del menu, sentite uno scatto. Se non volete sentire questo suono,
tenete premuto il pulsante FM per 5 secondi per disattivare il feedback audio. Sentirete uno scatto di
conferma. Per attivarlo, tenete di nuovo premuto il pulsante FM. Sentirete due scatti per confermare
che il feedback audio è attivato.
Wanneer u op een menuknop drukt, hoort u een klik. Als u deze klik niet wilt horen wanneer u op een
menuknop drukt, houdt u de FM-knop 5 seconden ingedrukt om de audiofeedback uit te schakelen.
U hoort één klik ter bevestiging. Houd de FM-knop opnieuw ingedrukt als u de feedback weer wilt
inschakelen. U hoort twee klikken ter bevestiging dat de audiofeedback weer is ingeschakeld.
Når du trykker på menyknappen, hører du et klikk. Hvis du ikke vil høre et klikk når du trykker
på en knapp, trykker du på og holder nede FM-knappen i fem sekunder for å slå av lydsignalet.
Du hører ett klikk som en bekreftelse. Hvis du vil aktivere den på nytt, trykker du på og holder nede
FM knappen igjen. Du hører to klikk for å bekrefte at lydsignalet er aktivert.
Retroilluminazione dei pulsanti
Achtergrondverlichting
Bakbelysning for knappene
I pulsanti del menu hanno una retroilluminazione per aiutarvi a trovarli. Se muovete le dita vicino ai
pulsanti, la retroilluminazione si accende. Se non premete il pulsante, la retroilluminazione si spegne.
De menuknoppen hebben achtergrondverlichting om u te helpen de knoppen te vinden. Zodra u met
uw vingers in de buurt van de knoppen komt, gaat de achtergrondverlichting branden. Als u niet op de
knop drukt, gaat de achtergrondverlichting uit.
Menyknappene har bakbelysning som hjelper deg med å finne knappene. Hvis du beveger
fingrene nær knappene, begynner bakbelysningen å lyse. Hvis du ikke trykker på knappen, slukkes
bakbelysningen.
Supporto
Ondersteuning
Støtte
www.philips.com/support
54
Geral
Allmänt
Botões
Knappar
O que está na caixa
Vad finns i förpackningen?
56
Importante
Viktigt
57
Explicação dos ícones
Ikonförklaringar
57
Visão geral
Översikt
58
63
Botão ligar/desligar do
rádio.
På/av-knapp för radio
64
Botão ligar/desligar do
alarme
På/av-knapp för alarm
65
Snooze
Insomningsfunktion
66
FM
SNOOZE
Contraste do visor
67
Teckenfönstrets kontrast
Primeira utilização
Första användningen
Hora do relógio
Klocktid
Botão ligar/desligar do
candeeiro
På/av-knapp för lampa
Botão da função
adormecer
Insomningsknapp
68
59
Opções extra
Ytterligare alternativ
Tipo
Meny
Perfil de despertar
Väckningsprofil
60
Som de despertar
Väckningsljud
61
Definição da hora do relógio
Ställa in klocktiden
62
Modo Demo
Demoläge
70
Suporte
Support
71
55
Conteúdo da embalagem
Förpackningens innehåll
56
Informações importantes
Viktig information
Leia o folheto de informações importantes em separado antes de começar a ler este manual do utilizador..
Läs det separata informationshäftet innan du läser den här användarhandboken.
Explicação dos ícones
Ikonförklaringar
Perfil de despertar
Väckningsprofil
FM
Rádio FM
FM-radio
Sons de despertar
Väckningsljud
Função adormecer
Somna
Hora do relógio
Klocktid
Sons naturais
Naturliga ljud
Contraste do visor
Teckenfönstrets kontrast
Rádio
Radio
Lâmpada
Lampa
57
Visão geral
Översikt
FM
Visor
Teckenfönster
Botões do menu - premir para activar
Menyknappar – tryck för att aktivera
Navegar no menu/Navigera genom menyn
Prima o botão MENU para
abrir o menu.
Tryck på MENY-knappen
om du vill öppna menyn.
1
Prima os botões + ou – para
seleccionar uma definição
do menu.
Tryck på + eller – för att
välja en menyinställning.
2
Prima SELECT para confirmar.
Bekräfta genom att trycka
på SELECT.
3
Nota: Para sair do menu, prima o botão MENU ou aguarde 30 segundos.
Obs! Stäng en meny genom att antingen trycka på knappen MENU eller vänta i 30 sekunder.
58
Primeira utilização - colocação do Wake-up Light
Första användningen – placera Wake-up Light
Coloque o Wake-up Light a 40-50 cm da sua cabeça, por exemplo, na mesa-de-cabeceira.
Placera Wake-up Light 40–50 cm från huvudet, t.ex. på nattduksbordet.
Primeira utilização - definição da hora do relógio
Första användningen – ställa in klocktiden
Quando ligar o aparelho pela primeira vez ou quando houver uma falha de energia, é necessário
definir a hora.
Du måste ställa klockan när du ansluter apparaten första gången och när det har varit strömavbrott.
59
Definir o seu perfil de despertar
Ställa in väckningsprofilen
Quando definir o seu perfil de despertar, irá definir a hora de despertar (passos 1 a 6), a intensidade da
luz (passos 7 e 8) e o nível de som (passos 9 e 10) a que deseja acordar.
När väckningsprofilen anges ställer du in väckningstiden (steg 1–6), ljusintensiteten (steg 7 och 8) och
ljudnivån (steg 9 och 10) som du vill vakna till.
Nota: Visto que a sensibilidade à luz varia de pessoa para pessoa, poderá ter de experimentar várias
definições durante alguns dias para encontrar o seu nível ideal.
Obs! Eftersom ljuskänsligheten varierar från person till person kan det hända att du behöver prova
olika inställningar under några dagar innan du hittar den rätta nivån för dig.
60
Definir o seu som de despertar
Ställa in väckningsljudet
Pode utilizar sons de despertar naturais ou o rádio FM como som de despertar. O Wake-up Light tem
três sons naturais incorporados.
Du kan välja mellan naturliga väckningsljud eller FM-radio som väckningsljud. Det finns tre naturliga
ljud i Wake-up Light.
61
Ajustar a hora
Justera klocktiden
Para definir a hora, escolha o formato de 12 horas ou de 24 horas e, em seguida, defina a hora.
Välj mellan 12- och 24-timmarsvisning och ställ klockan.
62
Ligar/desligar o candeeiro
Slå på och stänga av lampan
Prima o botão ligar/desligar do candeeiro para o ligar e utilize-o como um candeeiro de mesa-decabeceira. Pode ajustar a intensidade da luz premindo os botões + e –. Para desligar o candeeiro, prima
novamente o botão ligar/desligar do candeeiro.
Tryck på på/av-knappen om du vill tända lampan och använda den som en vanlig sänglampa. Du kan justera
ljusintensiteten med knapparna + och –. Stäng av lampan genom att trycka på på/av-knappen igen.
63
Ligar/desligar o rádio FM
Slå på och stänga av FM-radion
FM
Prima o botão FM para ligar o rádio FM.
Tryck på FM-knappen när du vill slå på radion.
FM
Nota: Para procurar automaticamente frequências de rádio, mantenha os botões - ou + do menu
premidos durante cerca de 2 segundos.
Obs! Du kan söka efter radiofrekvenser automatiskt genom att trycka in menyknappen, eller - eller + i
ca 2 sekunder.
64
Ligar/desligar o alarme
Slå på och stänga av larmfunktionen
Prima o botão de alarme se pretender ligar ou desligar o alarme. O ícone correspondente é
apresentado no visor quando liga o alarme. Este desaparece quando desliga o alarme. Quando liga o
alarme, a indicação das horas fica intermitente. Se necessário, agora pode ajustar a hora do alarme.
Tryck på larmknappen när du vill slå på eller stänga av larmet. Motsvarande ikon visas i teckenfönstret
när du slår på larmet, och den försvinner igen när du stänger av larmet. När du slår på larmet börjar
timangivelsen att blinka. Justera larmtiden om det behövs.
Nota: Se quiser ajustar o nível de luz ou de volume do
despertar, tem de utilizar o menu. Consulte o capítulo “Definir
o seu perfil de despertar”.
Obs! Du måste använda menyn om du vill justera ljusnivån
eller volymen som du vill vakna till. Se kapitlet “Ställa in
väckningsprofilen”.
65
SNOOZE
Snoozer
Snooze
Quando o som do alarme é reproduzido à hora definida, pode premir o botão SNOOZE para
repetir o alarme alguns minutos depois. O candeeiro permanece aceso, mas o som do alarme pára.
Depois de decorridos 9 minutos, o som do alarme é novamente reproduzido automaticamente.
När larmljudet spelas upp vid den inställda tiden kan du trycka på SNOOZE-knappen om du vill sova
lite längre. Lampan fortsätter lysa men larmljudet stoppas. Larmljudet spelas upp igen efter 9 minuter.
Nota: O ícone do alarme fica intermitente no visor quando o alarme está em repetição.
Se premir o botão FM, o botão da função adormecer ou o botão MENU enquanto o som do alarme
está a ser reproduzido, o alarme pára e não é repetido. Se premir o botão do alarme enquanto o
som de alarme é reproduzido, desactiva a função de alarme. O ícone de alarme desaparece do visor.
Para reactivar a função de alarme, prima novamente o botão do alarme.
Obs! Larmikonen blinkar när snooze-funktionen har aktiverats.
Om du trycker på antingen knappen FM, Somna eller MENU medan larmljudet spelas upp, stoppas
larmet och snooze-funktionen aktiveras inte. Larmfunktionen avaktiveras om du trycker på
larmknappen medan larmljudet spelas upp. Larmikonen försvinner från teckenfönstret. Aktivera
larmfunktionen igen genom att trycka på larmknappen en gång till.
66
Definir o contraste do visor
Ställa in teckenfönstrets kontrast
Pode ajustar o contraste do visor do nível 1 até ao nível 4. Seleccione um nível que seja ideal para ver o
visor durante a noite. Prima o botão do contraste do visor várias vezes para ajustar o respectivo nível.
Du kan ställa in teckenfönstrets kontrast mellan 1 och 4.Välj den nivå som passar bäst för dig så
att du kan se teckenfönstret på kvällen. Tryck på knappen för teckenfönstrets kontrast och justera
kontrastnivån.
67
Função adormecer
Somna
Prima o botão da função adormecer se desejar que a luz e/ou o som do Wake-up Light fiquem
ligados e diminuam de intensidade gradualmente durante um período de tempo definido (de 5 a
60 minutos) antes de adormecer. O candeeiro e/ou o som são desligados automaticamente após o
tempo definido.
1. Prima o botão da função adormecer para activar esta função.
2. O tempo definido para a função adormecer é apresentado no visor.
3. Prima os botões + ou – para ajustar o tempo (5 a 60 minutos).
Para desligar a função adormecer, prima novamente o botão da função adormecer. O ícone da função
adormecer desaparece do visor.
Tryck på insomningsknappen om du vill att ljuset och/eller ljudet på Wake-up Light ska vara på och
dämpas gradvis under en angiven tidsperiod (5 till 60 minuter) innan du somnar. Lampan och/eller ljudet
stängs av automatiskt när den inställda tiden har gått.
1. Aktivera insomningsfunktionen genom att trycka på insomningsknappen.
2. Den inställda insomningstiden visas i teckenfönstret.
3. Tryck på knappen + eller – om du vill justera tiden (5 till 60 minuter).
Tryck på insomningsknappen igen om du vill stänga av insomningsfunktionen. Insomningsikonen
försvinner från teckenfönstret.
68
Nota: Se premir o botão da função adormecer com o candeeiro e a função FM desligados, o
candeeiro acende-se e, em seguida, diminui gradualmente a intensidade de luz.
Obs! Om du trycker på insomningsknappen när varken lampan eller FM-funktionen är på, tänds
lampan och dämpas gradvis.
69
Modo de demonstração
Demonstrasjonsmodus
Se quiser ver uma demonstração rápida (90 segundos) dos níveis de intensidade da luz e som a
aumentarem gradualmente, active a função de teste do aparelho.
1. Mantenha o botão do alarme premido durante 3 segundos, no mínimo.
2. O aparelho inicia a demonstração do alarme.
3.Para desactivar a demonstração, mantenha premido durante 3 segundos o botão do alarme que
foi premido previamente.
Slå på apparatens testfunktion om du vill se en snabbdemonstration (90 sekunder) av den gradvis
ökande ljusintensiteten och ljudnivån.
1. Håll larmknappen intryckt i minst 3 sekunder.
2. Apparaten startar demonstrationen av larmet.
3. Stäng av demonstrationen genom att hålla in larmknappen igen i 3 sekunder.
70
Informação áudio
Knappljud
Quando prime um botão de menu, ouve um estalido. Se não quiser ouvir estalidos quando prime um
botão, mantenha o botão FM premido durante 5 segundos para desligar a informação áudio. Ouve
um estalido para confirmação. Para voltar a activar, mantenha o botão FM premido novamente. Ouve
dois estalidos para confirmar que a informação áudio foi activada.
Det hörs ett klickljud när du trycker på en menyknapp. Om du inte vill höra klickljuden håller du FMknappen intryckt i 5 sekunder så stängs knappljuden av. Avaktiveringen bekräftas med ett klick. Om
du vill aktivera knappljuden igen håller du bara FM-knappen intryckt på nytt. Två klickljud hörs nu som
bekräftelse på att knappljuden har aktiverats igen.
Retroiluminação dos botões
Belysta knappar
Os botões do menu são retroiluminados para o ajudar a encontrar os botões. Se deslocar os
seus dedos próximos dos botões, a retroiluminação acende. Se não premir nenhum botão, a
retroiluminação apaga-se.
Menyknapparna är bakgrundsbelysta så att det är lättare för dig att hitta rätt knapp. När du håller
fingrarna nära en knapp tänds bakgrundsbelysningen. Den här bakgrundsbelysningen släcks igen om du
inte trycker på knappen.
Suporte
Support
www.philips.com/support
71
一般
概述
按鈕
按钮
內容物
包装盒内物品
重要事項
注意事项
74
圖示說明
图标说明
74
概要
一般说明
75
FM
收音機開/關按鈕
Radio on/off
(收音机开/关)按钮
鬧鐘開/關按鈕
Alarm on/off
(闹钟开/关)按钮
SNOOZE
第一次使用
首次使用
時鐘時間
时钟时间
燈光開/關按鈕
Lamp on/off
(灯光开/关)按钮
73
80
81
82
貪睡功能
再响
83
螢幕對比度
显示对比度
84
入睡按鈕
85
Fall asleep(入睡)按钮
76
額外選項
其他选项
功能表
菜单
72
展示模式
演示模式
喚醒設定檔
唤醒模式
77
喚醒音效
晨醒声音
78
設定時鐘時間
设置时钟时间
79
支援
支持
87
88
內容物
包装盒内物品
73
重要資訊
重要信息
請先參閱個別附上的重要資訊手冊,再開始閱讀本使用手冊。
开始阅读本用户手册之前,请先阅读单独的重要信息手册。
圖示說明
图标说明
喚醒設定檔
唤醒模式
FM 收音機
FM 收音机
喚醒音效
晨醒声音
入睡
入睡
時鐘時間
时钟时间
自然音效
大自然的声音
螢幕對比度
显示对比度
收音機
收音机
燈
灯管
74
FM
概要
使用手冊
FM
顯示幕
显示屏
功能表按鈕 - 按下以啟動
菜单按钮 - 按下即可激活
瀏覽功能表/浏览菜单
按下 MENU 按鈕,進入功能表。
按 MENU 按钮进入菜单。
1
按下 + 或 – 按鈕,選擇功
能表設定。
按 + 或 - 按钮可选择菜单设置。
按下 SELECT 以確認。
按 SELECT 确认。
2
3
注意: 若要退出功能表,請按下 MENU 按鈕,或靜待 30 秒。
注意: 要退出菜单,请按 MENU 按钮或等待 30 秒。
75
第一次使用 - 放置晨光甦醒燈
首次使用 - 摆放自然唤醒灯
請將晨光甦醒燈放置在距離您頭部 40-50 公分的位置,例如放在靠床的邊桌上。
请将自然唤醒灯置于距离头部 40-50 厘米处,例如放在床头柜上。
第一次使用 - 設定時鐘時間
首次使用 - 设置时钟时间
需要您設定時鐘時間的時機有:第一次將產品接通電源時;以及發生斷電時。
首次插入产品插头及出现电源故障后必须设置时钟时间。
76
設定喚醒設定檔
设置唤醒模式
設定喚醒設定檔時,您可設定想要起床時的喚醒時間 (步驟 1 – 6)、起床時的燈光強度 (步驟
7 與步驟 8) 及音量 (步驟 9 與步驟 10)。
设置唤醒模式时,可设置唤醒时的唤醒时间(步骤 1 - 6)、光线亮度(步骤 7 和 8)以及音量
(步骤 9 和 10)。
注意: 由於對光線的敏感度程因人而異,您可能必須花幾天時間,稍微體驗一下不同的設
定,好找到並確認最適合您的亮度。
注意: 由于每个人对光线的敏感程度不同,您可能先要试验不同的设定,几天后才能确定最佳
亮度。
77
設定喚醒音效
设置唤醒声
喚醒音效可以使用自然的喚醒音效或 FM 收音機。晨光甦醒燈內建三種自然音效。
您可以将自然唤醒声或 FM 收音机作为唤醒声。自然唤醒灯内置 3 种自然音效。
78
調整時鐘時間
调整时钟时间
若要設定時鐘時間,請先選擇 12 小時或 24 小時制時鐘再調整時間。
要设置时钟时间,请在 12 小时和 24 小时时钟之间选择,然后调整时间。
79
切換燈光開/關
开/关灯
按下燈光開/關按鈕,開燈並作為床頭燈使用。您可以按下 + 和 – 按鈕,調整燈光強度。
若要關燈,請再按一次燈光開/關按鈕。
按灯光开/关按钮可打开唤醒灯,用作床头灯。您可以按 + 和 - 按钮调节光线亮度。要关闭唤醒
灯,请再次按灯光开/关按钮。
80
切換 FM 收音機開/關
开/关 FM 收音机
FM
按下 FM 開/關按鈕,開啟 FM 收音機。
按 FM 开/关按钮可打开 FM 收音机。
FM
注意: 若要自動掃描收音機頻率,請按住功能表 - 或 + 按鈕約 2 秒。
注意: 要自动扫描收音机频率,请按住菜单 - 或 + 按钮大约 2 秒钟。
81
切換鬧鐘開/關
开/关闹钟
如果您要開啟或關閉鬧鐘,請按下鬧鐘按鈕。開啟鬧鐘時,螢幕上會顯示對應的圖示。當您
關閉鬧鐘時,圖示會消失。當您開啟鬧鐘,時刻指示燈會開始閃爍。如有必要,您現在便能
調整鬧鐘時間。
如果要打开或关闭闹钟,请按闹钟按钮。打开闹钟后,显示屏上会显示相应图标。关闭闹钟
后,图标会消失。打开闹钟后,小时指示开始闪烁。如有必要,可立即调整闹钟时间。
注意: 如果您要調整甦醒時的光線亮度或音量,您必須使
用功能表。請參閱「設定喚醒設定檔」單元。
注意: 如果要调节光线亮度或唤醒音量,则需使用菜单。
请参阅“设置唤醒模式”一章。
82
SNOOZE
貪睡功能
再响
鬧鐘音效在設定的時間播放時,您可以按下 SNOOZE 按鈕,延遲鬧鐘來貪睡一段時間。燈則
會持續亮起,但鬧鐘音效會停止。9 分鐘後,會自動再度播放鬧鐘音效。
闹钟声音在设置的时间响起时,您可以按 SNOOZE 按钮以再响一段时间。唤醒灯一直亮起,但
闹钟声音会停止。9 分钟后,闹钟声音会再次响起。
注意:鬧鐘延遲時螢幕上會閃爍鬧鐘圖示。
鬧鐘音效播放時如果您按下「FM」按鈕、「入睡」按鈕或「MENU」按鈕,則鬧鐘會停止且
不會使用貪睡功能來延遲鬧鐘。鬧鐘音效播放時如果您按下「鬧鐘」按鈕,鬧鐘功能隨即停
用,螢幕上的鬧鐘圖示便會消失。若要重新啟動鬧鐘功能,請再按一次「鬧鐘」按鈕。
注意:闹钟再响时,显示屏上会闪烁图标闹钟。
如果在闹钟声音响起时按“FM”按钮、“Fall asleep”(入睡)按钮或“MENU”按钮,闹钟
会停止并不再响。如果在闹钟声音响起时按“Alarm”(闹钟)按钮,则可禁用闹钟功能。闹钟
图标将从显示屏上消失。要重新启用闹钟功能,请再次按“Alarm”(闹钟)按钮。
83
設定螢幕對比度
设置显示对比度
螢幕對比度有等級 1 至 4 的調整方式。請選擇最適合您在夜晚觀看的對比度。按下螢幕對比
度按鈕數次,即可調整螢幕對比度等級。
您可以从 1 级至 4 级调节显示对比度。选择最适合夜间看清显示屏的对比度级别。按几下显示
对比度按钮即可调节显示对比度级别。
84
入睡
入睡
若您想要在入睡前讓晨光甦醒燈的燈光和/或音效保持開啟,並於設定期間 (5 到 60 分鐘)
逐漸變弱,請按下入睡按鈕。燈泡和/或音效會在設定時間過後自動關閉。
1 按下入睡按鈕,即可啟動入睡功能。
2 螢幕上會顯示所設定的入睡時間。
3 按下 + 或 – 按鈕可調整時間 (5 到 60 分鐘)。
若要關閉入睡功能,請再次按下入睡按鈕。螢幕上的入睡圖示隨即消失。
如果您想在睡觉前让自然唤醒灯的灯光和/或声音在设定的时间段内(5 至 60 分钟)保持打开状
态并逐渐变暗/降低,请按“Fall asleep”(入睡)按钮。灯光和/或声音会在设定的时间过后自
动关闭。
1 按入睡按钮可打开入睡功能。
2 设置的入睡时间会显示在显示屏上。
3 按 + 或 - 按钮可调整时间(5 至 60 分钟)。
要关闭入睡功能,请再次按入睡按钮。入睡图标将从显示屏上消失。
85
注意: 如果燈光與 FM 功能皆未開啟,則您按下入睡按鈕時燈會亮起並逐漸變暗。
注意: 如果按入睡按钮时灯和 FM 功能均未开启,则灯会亮起并逐渐变暗。
86
展示模式
演示模式
如果您想要快速展示 (90 秒) 逐漸增強的光線強度與音量,請開啟本產品的測試功能。
1 按住鬧鐘按鈕至少 3 秒。
2 本產品會開始展示鬧鐘。
3若要關閉展示,請再次按住鬧鐘按鈕約 3 秒。
如果要查看光线亮度以及音量逐渐增加的快速演示(90 秒),请开启产品的测试功能。
1 按住闹钟按钮至少 3 秒钟。
2 产品将开始演示闹钟。
3 要关闭演示,请再次按住闹钟按钮,持续 3 秒钟。
87
音效回饋
音频反馈
按下功能表按鈕時,您會聽到「喀噠」一聲。若您按下按鈕時不想聽到此聲音,請按住 FM 按
鈕 5 秒,以關閉音效回饋。您會聽到「喀噠」一聲作為確認。若要啟動,請再次按住 FM 按
鈕。您會聽到「喀噠」兩聲,確認音訊回饋已啟動。
按菜单按钮时,会听到“咔哒”声。如果按按钮时不想听到“咔哒”声,则按住 FM 按钮 5 秒
钟可关闭音频反馈,会听到“咔哒”一声予以确认。要启用该功能,请再次按住 FM 按钮,
这次会听到两声“咔哒”声,确认音频反馈已启用。
按鈕背光
按钮背光
功能表按鈕具背光功能,可協助您找到按鈕。若您移動手指靠近按鈕,背光隨即亮起。
如果您未按下按鈕,5 秒後背光會熄滅。
菜单按钮带有背光,有助于找到按钮。将手指移近按钮时,背光便会亮起。如果未按按钮,
则背光会在 5 秒后熄灭。
支援
支持
www.philips.com/support
88
89
90
91
Specifications are subject to change without notice.
©2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 4222.002.7577.3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising