Philips | HF3550/01 | Philips Wake-up Light HF3550/02 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HF3550 Important Information
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 1
6-6-2012 14:34:04
1
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 2
2
3
6-6-2012 14:34:05
HF3550 Important Information
English 4
Dansk 6
Deutsch 8
Español 10
Suomi 12
Français 14
Italiano 16
Nederlands 18
Norsk 20
Português 22
Svenska 24
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 3
6-6-2012 14:34:05
4
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
The Philips Wake-up Light helps you wake up more pleasantly. In the set sunrise simulation time
(default is 30 minutes), the light intensity of the lamp gradually increases to the set level and the light
colour changes from deep morning red to bright daylight. The light gently prepares your body for
waking up at the set time. To make waking up an even more pleasant experience, you can use
natural wake-up sounds or music from your iPod or iPhone to wake up to.
The effects of the Wake-up Light
The Philips Wake-up Light gently prepares your body for waking up during the last 20 to 40 minutes
of sleep, depending on the sunrise simulation time you set. In the early morning hours our eyes are
more sensitive to light than when we are awake. During that period the relatively low light levels of
a simulated natural sunrise prepare our body for waking up and getting alert. People who use the
Wake-up Light wake up more easily, have a better overall mood in the morning and feel more
energetic. Because the sensitivity to light differs per person, you can set the light intensity of your
Wake-up Light to a level that matches your light sensitivity for an optimal start of the day.
For more information about the Wake-up Light, see www.philips.com.
Important
-- Read this important information booklet carefully before you use the appliance and save it for
future reference.
Danger
-- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet
surroundings (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool).
-- Make sure the adapter does not get wet.
-- Do not let water run into the appliance or spill water onto the appliance (Fig. 1).
Warning
-- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug,
as this causes a hazardous situation.
-- Only use the adapter supplied.
-- If the mains cord or the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original
type in order to avoid a hazard.
-- Do not immerse the appliance in water nor rinse it under the tap.
-- Do not place anything close to the appliance that could cause water or any other liquid to drip
or splash onto the appliance.
-- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
-- This appliance is for indoor use only (Fig. 2).
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 4
6-6-2012 14:34:05
English
off.
5
caution
The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.
Do not drop the appliance on the floor, hit it hard or expose it to other heavy shocks.
Place the appliance on a stable, level and non-slippery surface.
Do not use the appliance at room temperatures lower than 10°C or higher than 35°C.
Make sure the vents on the appliance remain open during use.
Never use the appliance if the lamp housing is damaged, broken or missing.
Consult your doctor before you start using the appliance if you have suffered from or are
suffering from serious depression.
Do not use this appliance as a means to reduce your hours of sleep. The purpose of this
appliance is to help you wake up more easily. It does not diminish your need for sleep.
The appliance has no on/off switch. To disconnect the appliance from the mains, remove the
adapter from the wall socket.
This appliance is only intended for household use, including similar use for instance in hotels.
general
If you often wake up too early or with a headache, reduce the light intensity level and/or the
sunrise simulation time.
If you share a bedroom with someone else, this person may unintentionally wake up from
the light of the appliance, even though this person is fur ther removed from the appliance.
This phenomenon is the result of differences in light sensitivity between people.
The power consumption of the appliance is lowest if the music and the lamp are switched
Compatibility with iPods and iPhones
The Wake-up Light is compatible with iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod touch 3rd generation
and iPod touch 4th generation, as well as with operating systems iOS5.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but
hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the
environment (Fig. 3).
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com/support  or contact the Philips Consumer Care Centre in your country.
You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre
in your country, go to your local Philips dealer .
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 5
6-6-2012 14:34:06
6
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder,
skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Med Philips Wake-up Light får du en mere behagelig opvågning. I løbet af den indstillede tid for
simulation af solopgang (standardindstillingen er 30 minutter) øges lampens lysintensitet gradvist til
det indstillede niveau og lysets farve ændres fra dyb morgenrøde til klart dagslys. Lyset forbereder
nænsomt din krop på at vågne på det indstillede tidspunkt. For at gøre opvågningen endnu mere
behagelig kan du bruge naturlige vækkelyde eller musik fra din iPod eller iPhone vågne op til.
Virkningerne ved Wake-up Light
Philips Wake-up Light forbereder nænsomt din krop på at vågne i løbet af de sidste 20 til 40
minutters søvn, afhængigt af den tid til simulation af solopgang du indstiller. I de tidlige morgentimer
er øjnene mere følsomme over for skarpt lys, end når vi er vågne. I den periode forbereder det
forholdsvist lave lysniveau fra simuleret solopgang kroppen på at vågne og komme i gang. Personer,
der bruger Wake-up Light, vågner nemmere op, er generelt i bedre humør om morgenen og har
mere energi. Da lysfølsomheden er forskellig fra person til person, kan du indstille lysintensiteten på
Wake-up Light til et niveau, der passer til din egen lysfølsomhed, så du får en optimal start på dagen.
Du finder flere oplysninger om Wake-up Light på www.philips.com.
Vigtigt
-- Læs denne brochure med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug,
og gem den til eventuel senere brug.
Fare
-- Vand og elektricitet er en farlig kombination. Anvend aldrig apparatet i våde omgivelser (f.eks. i
badeværelset eller i nærheden af en bruser eller swimmingpool).
-- Sørg for, at adapteren ikke bliver våd.
-- Sørg for, at der ikke trænger vand ind i apparatet, og at der ikke spildes vand på det (fig. 1).
Advarsel
-- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af og udskiftes med et andet
stik, da dette vil forårsage en farlig situation.
-- Brug kun den medfølgende adapter.
-- Hvis netledningen eller adapteren beskadiges, må de kun udskiftes med en original ledning/
adapter for at undgå enhver risiko ved efterfølgende ved brug af apparatet.
-- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.
-- Placer ikke noget i nærheden af apparatet, der kan få vand eller anden væske til at dryppe eller
stænke på det.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte
fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er
blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
-- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege
med det.
-- Apparatet må kun benyttes indendørs (fig. 2).
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 6
6-6-2012 14:34:06
Dansk
-
7
Forsigtig
Adapteren omformer 100 - 240 Volt til en sikker lavspænding under 24 Volt.
Undlad at tabe apparatet på gulvet, og udsæt det ikke for kraftige slag eller andre voldsomme stød.
Anbring apparatet på et stabilt, vandret og skridsikkert underlag.
Undlad at anvende apparatet, hvis rumtemperaturen er under 10°C eller højere end 35°C.
Sørg for, at lufthullerne på apparatet ikke tildækkes under brug.
Brug aldrig apparatet, hvis lampekabinettet er beskadiget, gået i stykker eller mangler.
Kontakt din læge, før du begynder at bruge apparatet, hvis du har lidt af eller lider af alvorlig
depression.
Brug ikke apparatet som et middel til at reducere dit søvnbehov. Formålet med apparatet er at
lette opvågningen. Det reducerer ikke søvnbehovet.
Apparatet har ingen on/off (tænd/sluk)-kontakt. Tag adapteren ud af stikkontakten for at afbryde
forbindelsen til lysnettet.
Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug, herunder lignende brug f.eks. på hoteller.
generelt
Hvis du ofte vågner for tidligt eller med hovedpine, skal du reducere lysintensitetsniveauet
og/eller tiden til simulation af solopgang.
Hvis du deler soveværelse med andre, kan vedkommende blive vækket utilsigtet, selvom
han/hun ligger længere væk fra apparatet. Dette skyldes, at mennesker ikke nødvendigvis
har samme lysfølsomhed.
Apparatets strømforbrug er lavest, hvis musikken og lampen er slukket.
Kompatibilitet med iPods og iPhones
Wake-up Light er kompatibel med iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod touch 3. generation og
iPod touch 4. generation, samt operativsystemerne iOS5.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt
anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning er apparatet sikkert
at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 3).
Reklamationsret og service
Hvis du har brug for hjælp eller oplysninger, eller hvis der opstår et problem, skal du besøge Philips’
websted på www.philips.com/support eller kontakte dit lokale Philips Kundecenter.
Telefonnumre findes i vedlagte “worldwide guarantee”-folder. Hvis der ikke findes et kundecenter i
dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 7
6-6-2012 14:34:06
8
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot
von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome
registrieren.
Das Philips Wake-up Light macht das Aufwachen angenehmer. Innerhalb der eingestellten Zeit
(die Standardzeit beträgt 30 Minuten) steigert sich die Lichtintensität der Lampe zum eingestellten
Wert, und die Lichtfarbe ändert sich von einem tiefen Morgenrot zu hellem Tageslicht. Das Licht
bereitet Ihren Körper ganz natürlich auf das Aufwachen zur eingestellten Zeit vor, sodass Sie sich
beim Aufstehen viel munterer fühlen. Um das Aufwachen noch angenehmer zu machen, können Sie
außerdem natürliche Weckgeräusche oder Musik von Ihrem iPod bzw. iPhone zum Aufwachen
verwenden.
Die Wirkung des Wake-up Lights
Das Philips Wake-up Light bereitet Ihren Körper während der letzten 20 bis 40 Minuten des Schlafes
(je nach gewählter Einstellung für die Sonnenaufgangssimulation) langsam auf das Aufwachen vor. In
den frühen Morgenstunden sind unsere Augen lichtempfindlicher als während der Wachphasen am
Tag. In dieser Phase bereitet sich der Körper dank der relativ geringen Lichtintensität eines
simulierten Sonnenaufgangs auf das Aufwachen und Munterwerden vor. Durch die Anwendung des
Wake-up Lights werden Sie leichter wach und fühlen sich wohler und voller Energie. Da die
Lichtempfindlichkeit bei jedem Menschen unterschiedlich ist, können Sie die Lichtintensität Ihres
Wake-up Lights so einstellen, dass sie Ihrer Lichtempfindlichkeit für einen optimalen Start in den Tag
am besten entspricht.
Weitere Informationen zum Wake-up Light finden Sie unter www.philips.com.
Wichtig
-- Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Wasser und Strom sind eine gefährliche Kombination! Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter
Umgebung (z. B. im Badezimmer, in der Nähe einer Dusche oder eines Schwimmbeckens).
-- Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht nass wird.
-- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt oder darüber verschüttet wird (Abb. 1).
Warnhinweis
-- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen
anderen Stecker, da dies eine Gefährdungssituation darstellt.
-- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.
-- Wenn Netzkabel oder Adapter defekt oder beschädigt sind, dürfen sie nur durch OriginalErsatzteile ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
-- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
-- Stellen Sie nichts in die Nähe des Geräts, das dazu führen könnte, dass Wasser oder andere
Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder spritzen.
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet,
wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch
eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen (Abb. 2).
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 8
6-6-2012 14:34:06
Deutsch
-
-
9
achtung
Der Adapter wandelt Netzspannungen von 100 bis 240 Volt in eine sichere Betriebsspannung
von unter 24 Volt um.
Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keinerlei schweren Stößen aus.
Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und rutschfeste Oberfläche.
Verwenden Sie das Gerät nicht bei Zimmertemperaturen unter 10° C oder über 35° C.
Die Lüftungsschlitze des Geräts dürfen während des Gebrauchs nicht abgedeckt werden.
Verwenden Sie das Gerät keinesfalls, wenn das Lampengehäuse beschädigt oder zerbrochen ist
oder fehlt.
Wenn Sie schon einmal eine schwere Depression hatten oder im Moment daran leiden,
konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät benutzen.
Benutzen Sie dieses Gerät nicht, um Ihre Schlafzeit zu verkürzen. Der Zweck dieses Geräts ist es,
Ihnen das Aufwachen zu erleichtern. Es verringert jedoch nicht Ihren Schlafbedarf.
Das Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den
Adapter aus der Steckdose.
Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch oder in ähnlichem Umfeld, wie z. B. im Hotel,
geeignet.
allgemeines
Wenn Sie oft zu früh oder mit Kopfschmerzen aufwachen, verringern Sie die Lichtintensität und/
oder die Dauer der Sonnenaufgangssimulation.
Wenn eine weitere Person im Zimmer schläft, kann diese Person unbeabsichtigt durch das
Wake-up Light geweckt werden, obwohl sie weiter vom Gerät entfernt ist. Das liegt daran, dass
Menschen unterschiedlich auf eine bestimmte Lichtintensität reagieren.
Der Stromverbrauch des Geräts ist am niedrigsten, wenn die Musik und die Lampe
ausgeschaltet sind.
kompatibilität mit ipods und iphones
Das Wake-up Light ist kompatibel mit dem iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod touch der
3. Generation und iPod touch der 4. Generation sowie mit den Betriebssystemen iOS5.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF).
Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es
ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Umwelt
-- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen
Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum
Umweltschutz bei (Abb. 3).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips
Website www.philips.com/support, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in
Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantieschrift.
Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 9
6-6-2012 14:34:06
10
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de
la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.
La Wake-up Light de Philips le ayuda a despertarse de forma más agradable. En el tiempo
establecido de simulación del amanecer (el predeterminado es 30 minutos), la intensidad de la luz
de la lámpara aumenta gradualmente hasta el nivel establecido y el color de la luz cambia del
profundo rojo de la mañana a la brillante luz del sol. La luz prepara suavemente el cuerpo para que
se levante a la hora programada. Para que el despertar sea una experiencia aún más agradable,
puede utilizar sonidos naturales o la música del iPod o iPhone para despertarse.
Los efectos de Wake-up Light
La Wake-up Light de Philips prepara gradualmente el cuerpo para despertarse durante los últimos
20 a 40 minutos del sueño. A lo largo de las primeras horas de la mañana, nuestros ojos se
muestran más sensibles a la luz que cuando ya estamos despiertos. En ese período, los niveles de luz
relativamente bajos de un amanecer natural simulado preparan nuestro cuerpo para despertarse y
estar alerta. Las personas que utilizan la Wake-up Light se despiertan con mayor facilidad, de mejor
humor por la mañana y con más energía. Debido a que la sensibilidad a la luz varía en cada persona,
puede fijar la intensidad de la luz de la Wake-up Light al nivel que se ajuste a su sensibilidad para
comenzar el día de una manera óptima.
Si desea más información sobre Wake-up Light, visite www.philips.com.
Importante
-- Antes de usar el aparato, lea atentamente este folleto de instrucciones que contiene
información importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Peligro
-- El agua y la electricidad son una combinación peligrosa. No utilice este aparato en ambientes
húmedos (por ejemplo, en el baño o cerca de una ducha o una piscina).
-- Asegúrese de que el adaptador no se moje.
-- No deje que entre agua en el aparato o que se derrame agua sobre el mismo (fig. 1).
Advertencia
-- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija,
ya que podría provocar situaciones de peligro.
-- Utilice únicamente el adaptador que se suministra.
-- Si el cable de red o el adaptador están dañados, sustitúyalos siempre por uno del modelo
original para evitar situaciones de peligro.
-- No sumerja el aparato en agua ni lo enjuague bajo el grifo.
-- No coloque nada cerca del aparato que pudiera causar que agua o cualquier otro líquido
salpique o gotee en el aparato.
-- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a
menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona
responsable de su seguridad.
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
-- Este aparato es sólo para uso en interiores (fig. 2).
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 10
6-6-2012 14:34:06
Español 11
-
precaución
El adaptador transforma la corriente de 100 - 240 voltios en un bajo voltaje de seguridad
inferior a 24 voltios.
No deje caer el aparato al suelo y no lo golpee bruscamente o lo exponga a golpes fuertes.
Coloque el aparato sobre una superficie estable, plana y no deslizante.
No utilice el aparato a una temperatura ambiente por debajo de 10 °C o que supere los 35 °C.
Asegúrese de que las rejillas de ventilación del aparato permanezcan abiertas mientras se usa.
No utilice nunca el aparato sin la carcasa de la lámpara o con la carcasa dañada o rota.
Consulte a su médico antes de comenzar a utilizar el aparato si ha padecido o padece una
depresión grave.
No utilice este aparato con el fin de reducir sus horas de sueño. El propósito del mismo es
ayudarle a despertarse con mayor facilidad, pero no reduce la necesidad de sueño.
El aparato no tiene interruptor de encendido/apagado. Para desconectarlo de la red, desenchufe
el adaptador de la toma de corriente.
Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico o similar como, por ejemplo, en
hoteles.
general
Si a menudo se despierta demasiado pronto o con dolor de cabeza, reduzca el nivel de
intensidad de la luz o el tiempo de simulación del amanecer.
- Si comparte la habitación, la otra persona podría despertarse involuntariamente debido a la luz
del aparato, incluso si se encuentra alejada del mismo. Este fenómeno se debe a las diferencias
en cuanto a sensibilidad a la luz de las personas.
- El consumo de energía del aparato es menor si la música y la lámpara están apagadas.
-
Compatibilidad con iPod y iPhone
La Wake-up Light es compatible con iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod touch 3ª generación y
iPod touch 4ª generación, así como con los sistemas operativos iOS5.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se
utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar
de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un
punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio
ambiente (fig. 3).
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com/support, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente de Philips de su país. Hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial.
Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase a su distribuidor local de Philips.
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 11
6-6-2012 14:34:06
12
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja
rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Philips Wake-up Light -herätysvalo auttaa sinua heräämään entistä miellyttävämmin.
Auringonnoususimulaatiolle määritetyn ajan kuluessa (oletusaika on 30 minuuttia) lampun valoteho
kasvaa vähitellen määritetylle tasolle, ja valon väri muuttuu aamun syvästä punaisesta kirkkaaksi
päivänvaloksi. Valo valmistaa elimistöä hellästi heräämään määritettynä aikana. Herätyksestä saa
vieläkin miellyttävämmän käyttämällä luonnon ääniä tai iPodin tai iPhonen musiikkia herätysäänenä.
Wake-up Light -herätysvalon vaikutukset
Philips Wake-up Light valmistelee elimistöä heräämiseen unen viimeisen 20–40 minuutin ajan
auringonnousun simuloinnin aika-asetuksen mukaan. Varhain aamulla silmämme ovat herkemmät
valolle kuin hereillä ollessamme. Aamun tunteina simuloidun auringonnousun suhteellisen hämärä
valo valmistaa elimistöä heräämään virkeänä. Herätysvaloa käyttävät heräävät helpommin, ovat
aamuisin paremmalla tuulella ja tuntevat olonsa energisemmäksi. Voit aloittaa päiväsi mahdollisimman
miellyttävästi säätämällä valotehon tasolle, joka sopii juuri sinun valoherkkyydellesi.
Lisätietoja Wake-up Light -herätysvalosta on sivustossa www.philips.com.
Tärkeää
-- Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Vesi ja sähkölaitteet eivät sovi yhteen! Tämän takia laitetta ei saa käyttää kosteissa tiloissa, kuten
suihku- tai kylpyhuoneessa tai uima-altaan lähellä.
-- Suojaa sovitin kosteudelta.
-- Älä valuta tai läikytä vettä laitteen päälle (Kuva 1).
Varoitus
-- Verkkolaitteessa on jännitemuuntaja. Älä vaihda verkkolaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta
et aiheuta vaaratilannetta.
-- Käytä vain laitteen mukana toimitettua latauslaitetta.
-- Jos virtajohto tai verkkolaite on vaurioitunut, vaihdata vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina
alkuperäisen tyyppinen virtajohto tai verkkolaite.
-- Älä upota laitetta veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla.
-- Älä aseta laitteen lähelle mitään, mikä voi aiheuttaa laitteen kastumisen.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin
heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön (Kuva 2).
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 12
6-6-2012 14:34:06
Suomi 13
-
-
varoitus
Latauslaite muuttaa 100–240 voltin jännitteen turvalliseksi alle 24 voltin jännitteeksi.
Älä pudota laitetta lattialle, kolauta sitä tai altista muille koville iskuille.
Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja liukumattomalle pinnalle.
Älä käytä laitetta alle 10 °C:n tai yli 35 °C:n lämpötilassa.
Tarkista, että mikään ei tuki takapaneelissa olevia ilmanvaihtoaukkoja.
Älä käytä laitetta, jos lampun kotelo on vahingoittunut, rikki tai kadonnut.
Ota yhteys lääkäriin ennen laitteen käyttöä, mikäli kärsit tai olet kärsinyt vakavasta
masennuksesta.
Älä käytä laitetta yöunen lyhentämiseen. Laitteen tarkoitus on auttaa sinua heräämään
helpommin. Se ei vähennä unen tarvetta.
Laitteessa ei ole virtakytkintä. Laite sammutetaan irrottamalla verkkolaite pistorasiasta.
Laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön tai samantapaiseen käyttöön esimerkiksi
hotelleissa.
Yleistä
Jos heräät usein liian aikaisin tai kärsit herätessäsi päänsärystä, vähennä valotehoa ja/tai
auringonnousun simuloinnin aikaa.
Jos nukut samassa huoneessa toisen ihmisen kanssa, valo saattaa herättää hänet, vaikka hän olisi
kauempana laitteesta. Tämä ilmiö johtuu henkilökohtaisista eroista valoherkkyyden suhteen.
Laitteen virrankulutus on vähäisin, kun musiikki ja lamppu on sammutettu.
Yhteensopivuus iPodin ja iPhonen kanssa
Wake-up Light on yhteensopiva seuraavien mallien kanssa: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod
touch 3rd generation ja iPod touch 4th generation, sekä iOS5-käyttöjärjestelmien kanssa.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 3).
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa ilmenee ongelmia, tutustu Philipsin sivustoon osoitteessa
www.philips.com/support tai kysy neuvoa Philipsin maakohtaisesta asiakaspalvelusta.
Puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota yhteys
Philipsin jälleenmyyjään .
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 13
6-6-2012 14:34:06
14
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/
welcome.
L’Éveil lumière de Philips adoucit vos réveils. Pendant la durée de simulation de lever de soleil choisie
(30 minutes par défaut), l’intensité lumineuse de la lampe augmente peu à peu jusqu’au niveau
sélectionné et la couleur de la lumière passe des couleurs rougeoyantes de l’aube à la lumière vive
du jour. Tout en douceur, la lumière prépare votre corps à se réveiller à l’heure programmée. Pour
encore plus de confort, vous pouvez utiliser des sons naturels ou la musique de votre iPod ou
iPhone pour vous réveiller.
Effets de l’Éveil lumière
L’Éveil lumière de Philips permet de préparer tout en douceur votre corps au réveil pendant les
dernières 20 à 40 dernières minutes de sommeil, selon la durée de simulation du lever du soleil
choisie. Tôt le matin, nos yeux sont plus sensibles à la lumière que pendant la journée. Au cours de
cette période, une lumière relativement faible et simulant un lever de soleil permet de préparer
notre corps au réveil et à l’action. Les personnes qui utilisent l’Éveil lumière se lèvent plus facilement
et de meilleure humeur ; elles se sentent plus énergiques. Étant donné que la sensibilité à la lumière
varie d’une personne à une autre, vous pouvez régler l’intensité lumineuse de l’appareil selon vos
préférences pour commencer votre journée du bon pied.
Pour plus d’informations sur l’Éveil lumière, rendez-vous sur le site www.philips.com.
Important
-- Lisez attentivement ce livret d’informations avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un
usage ultérieur.
Danger
-- L’eau et l’électricité ne font pas bon ménage. N’utilisez jamais l’appareil dans un environnement
humide (dans la salle de bain ou près d’une douche ou d’une piscine par exemple).
-- Veillez à ce que l’adaptateur ne soit pas en contact avec de l’eau.
-- Veillez à ne pas faire pénétrer d’eau dans l’appareil ni à en renverser sur celui-ci (fig. 1).
Avertissement
-- L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez pas de remplacer la fiche de l’adaptateur
pour éviter tout accident.
-- Utilisez exclusivement l’adaptateur fourni.
-- Si le cordon d’alimentation ou l’adaptateur est endommagé, il ne doit être remplacé que par un
cordon ou un adaptateur d’origine afin d’éviter tout accident.
-- Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau et ne le rincez pas sous le robinet.
-- Ne placez pas d’objet près de l’appareil afin de le protéger contre les risques d’éclaboussure ou
de fuite.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles
n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de
leur sécurité.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
-- Cet appareil est destiné à un usage en intérieur uniquement (fig. 2).
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 14
6-6-2012 14:34:06
Français 15
-
-
attention
L’adaptateur transforme la tension de 100-240 V en une tension de sécurité de moins de 24 V.
Ne faites pas tomber l’appareil et protégez-le des coups et chocs violents.
Placez l’appareil sur une surface stable, plane et non glissante.
N’utilisez pas l’appareil lorsque la température de la pièce est inférieure à 10 ºC ou supérieure
à 35 ºC.
En cours de fonctionnement, n’obstruez pas les aérations de l’appareil.
N’utilisez pas l’appareil si le corps de la lampe est endommagé, cassé ou absent.
Consultez un médecin avant d’utiliser l’appareil si vous avez souffert ou souffrez de dépression
sévère.
N’utilisez pas cet appareil pour réduire votre nombre d’heures de sommeil. Cet appareil a été
conçu uniquement pour faciliter votre éveil mais ne saurait en aucun cas réduire le nombre
d’heures de repos dont vous avez besoin.
L’appareil n’est doté d’aucun bouton marche/arrêt. Pour le débrancher, retirez la prise du secteur.
Cet appareil est destiné à un usage domestique ou similaire uniquement, dans les hôtels par
exemple.
général
Si vous vous réveillez souvent trop tôt ou avec des maux de tête, réduisez l’intensité lumineuse
et la durée de simulation du lever du soleil.
Si vous partagez votre chambre, l’autre personne risque d’être également réveillée par la
lumière de l’appareil, même si cette dernière est relativement éloignée. Ce phénomène est dû à
la différence de sensibilité à la lumière d’une personne à l’autre.
La consommation électrique de l’appareil est plus faible si la musique et la lampe sont
désactivées.
compatibilité avec ipod et iphone
L’Éveil lumière est compatible avec les iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod touch 3e génération et
iPod touch 4e génération, ainsi qu’avec les systèmes d’exploitation iOS5.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles
s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures ménagères, mais déposezle à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la
protection de l’environnement (fig. 3).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer l’appareil ou si vous
rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com/
support ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro
de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S’il n’existe pas de
Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur
Philips local.
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 15
6-6-2012 14:34:07
16
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza
Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.
La Wake-up Light di Philips vi aiuta a svegliarvi più piacevolmente. All’ora di simulazione del sorgere
del sole impostata (30 minuti per impostazione predefinita), l’intensità luminosa della lampada
aumenta progressivamente fino al livello impostato e il colore della luce si modifica dal rossastro del
primo mattino alla chiara luce del giorno. La luce prepara delicatamente il vostro corpo per
svegliarvi all’ora impostata. Per rendere il risveglio un’esperienza ancora più piacevole, potete usare
dei suoni naturali o la musica del tuo iPod/iPhone.
Gli effetti della Wake-up Light
La Wake-up Light di Philips prepara gradualmente il vostro corpo al risveglio nei 20-40 minuti che
precedono l’orario della sveglia a seconda del tempo di simulazione del sorgere del sole impostato.
Nelle prime ore del mattino gli occhi sono più sensibili alla luce rispetto a quando siete svegli. In
questo arco di tempo, l’intensità luminosa relativamente bassa di un’alba naturale simulata prepara il
vostro corpo al risveglio e all’attenzione. Le persone che usano la Wake-up Light si svegliano più
facilmente, hanno un umore migliore al mattino e si sentono più energiche. Poiché la sensibilità
all’esposizione luminosa varia a seconda della persona, è possibile impostare l’intensità della luce
della Wake-up Light ad un livello che corrisponde alla propria sensibilità per iniziare al meglio la
giornata.
Per ulteriori informazioni sulla Wake-up Light, visitare il sito Web www.philips.com.
Importante
-- Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente la presente brochure e conservatela per
eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Acqua ed elettricità costituiscono una combinazione pericolosa. Non usate l’apparecchio in
ambienti umidi (ad es. in bagno, in prossimità di docce o piscine).
-- Evitate assolutamente il contatto dell’adattatore con l’acqua.
-- Evitate il contatto diretto dell’apparecchio con l’acqua (fig. 1).
Avviso
-- L’adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l’adattatore per sostituirlo con un’altra
spina onde evitare situazioni pericolose.
-- Utilizzate esclusivamente l’adattatore in dotazione.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione o l’adattatore fossero danneggiati, dovranno essere
sostituiti esclusivamente con ricambi originali al fine di evitare situazioni pericolose.
-- non immergete mai l’apparecchio in acqua né risciacquatelo sotto l’acqua corrente.
-- Non posizionate niente sopra o in prossimità dell’apparecchio che possa riversare su di esso
acqua o altri tipi di liquidi.
-- L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o
sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per
l’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
-- L’apparecchio deve essere utilizzato solo in interni (fig. 2).
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 16
6-6-2012 14:34:07
Italiano 17
-
-
attenzione
L’adattatore trasforma la tensione a 100-240 volt in una tensione più bassa e sicura inferiore ai
24 volt.
Non fate cadere l’apparecchio sul pavimento, non colpitelo con violenza né esponetelo a urti
eccessivi.
Appoggiate l’apparecchio su una superficie stabile, orizzontale e non scivolosa.
Non usate l’apparecchio a una temperatura ambiente inferiore a 10°C o superiore a 35°C.
Assicuratevi che i fori di ventilazione posti sull’apparecchio non siano ostruiti durante l’uso.
Non utilizzate in nessun caso l’apparecchio se l’alloggiamento della lampadina è danneggiato,
rotto o assente.
Se avete sofferto o soffrite di depressione grave, consultate un medico prima di utilizzare
l’apparecchio.
Non utilizzate questo apparecchio come metodo per ridurre le ore di sonno. Lo scopo di
questo apparecchio è facilitare il risveglio e non riduce la necessità di sonno.
L’apparecchio non dispone di interruttore on/off. Per scollegare l’alimentazione, estrarre
l’adattatore dalla presa di corrente a muro.
Questo apparecchio è stato progettato solo per l’uso domestico e in luoghi analoghi, ad
esempio gli alberghi.
Indicazioni generali
Se vi svegliate troppo presto o accusando mal di testa, riducete il livello d’intensità luminosa e/o
il tempo di simulazione del sorgere del sole.
Se dormite con un’altra persona, quest’ultima può essere svegliata dalla luce dell’apparecchio,
anche se si trova a una certa distanza. Questo fenomeno è causato dalle differenze di
sensibilità alla luce tra le varie persone.
Il consumo energetico dell’apparecchio è minimo se la musica e la lampada sono spente.
Compatibilità con iPod e iPhone
La Wake-up Light è compatibile con iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch di terza e quarta
generazione come anche con i sistemi operativi iOS5.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).
Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale d’uso,
l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente
disponibili.
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio tra i rifiuti domestici ma
consegnatelo a un centro di raccolta autorizzato (fig. 3).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web di Philips www.philips.com/
support oppure contattate il centro assistenza clienti Philips del vostro paese. Per conoscere il
numero di telefono, consultate l’opuscolo della garanzia internazionale. Se nel vostro paese non
esiste un centro assistenza clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 17
6-6-2012 14:34:07
18
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.
De Philips Wake-up Light helpt u aangenamer wakker te worden. De lichtintensiteit van de lamp
neemt tijdens de ingestelde zonsopgangsimulatietijd (standaard 30 minuten) geleidelijk toe naar het
ingestelde niveau en verandert de lichtkleur van diep ochtendrood tot helder daglicht. De lamp
bereidt uw lichaam op een aangename manier voor op het ontwaken op de ingestelde wektijd.
Om nog aangenamer wakker te worden, kunt u natuurlijke wekgeluiden of muziek van uw iPod
of iPhone als wekgeluid instellen.
De effecten van de Wake-up Light
Tijdens de laatste 20 tot 40 minuten slaap, afhankelijk van de door u ingestelde
zonsopgangsimulatietijd, bereidt de Philips Wake-up Light uw lichaam op een aangename manier
voor op het ontwaken. In de vroege ochtenduren zijn onze ogen gevoeliger voor licht dan wanneer
we wakker zijn. Tijdens die periode bereiden de relatief lage lichtniveaus van een gesimuleerde
natuurlijke zonsopgang ons lichaam voor op het ontwaken. Mensen die de Wake-up Light gebruiken
worden makkelijker wakker, hebben ‘s ochtends een beter humeur en voelen zich energieker.
Omdat de gevoeligheid voor licht voor iedereen anders is, kunt u de lichtintensiteit van uw
Wake-up Light instellen op een niveau dat past bij uw lichtgevoeligheid ten behoeve van een
optimaal begin van de dag.
Ga voor meer informatie over de Wake-up Light naar www.philips.nl.
Belangrijk
-- Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Water en elektriciteit vormen een gevaarlijke combinatie. Gebruik dit apparaat daarom niet in
een vochtige omgeving (bijv. in de badkamer of in de buurt van een douche of zwembad).
-- Zorg ervoor dat de adapter niet nat wordt.
-- Laat geen water in het apparaat lopen of op het apparaat terechtkomen (fig. 1).
Waarschuwing
-- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een
andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert.
-- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde adapter.
-- Als het netsnoer of de adapter beschadigd is, laat deze dan altijd vervangen door een netsnoer
of adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
-- Dompel het apparaat niet in water en spoel het ook niet af onder de kraan.
-- Zet geen voorwerpen in de buurt van het apparaat die ervoor kunnen zorgen dat er
waterdruppels of waterspetters op het apparaat terechtkomen.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of
kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt
of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
-- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
-- Dit apparaat is alleen voor gebruik binnenshuis (fig. 2).
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 18
6-6-2012 14:34:07
Nederlands 19
-
-
let op
De adapter zet 100-240 volt om in een veilige laagspanning van minder dan 24 volt.
Laat het apparaat niet op de vloer vallen, sla niet op het apparaat en stel het apparaat niet bloot
aan andere zware schokken.
Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en slipvrije ondergrond.
Gebruik het apparaat niet bij kamertemperaturen lager dan 10°C of hoger dan 35°C.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het apparaat tijdens gebruik open blijven.
Gebruik het apparaat nooit als de lampbehuizing beschadigd of kapot is of als deze ontbreekt.
Als u aan een ernstige depressie lijdt of hebt geleden, raadpleeg dan uw arts voordat u het
apparaat gaat gebruiken.
Gebruik dit apparaat niet om uw slaaptijd te verkorten. Het doel van dit apparaat is om u
makkelijker wakker te laten worden; het heeft geen invloed op uw slaapbehoefte.
Het apparaat heeft geen aan/uitschakelaar. Als u het apparaat wilt loskoppelen van de
netstroom, haal dan de adapter uit het stopcontact.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik alsmede vergelijkbaar gebruik
zoals bijvoorbeeld in hotels.
algemeen
Indien u vaak te vroeg wakker wordt of als u wakker wordt met hoofdpijn, verlaag dan het
lichtniveau en/of verkort de zonsopgangsimulatietijd.
Als u de slaapkamer deelt met iemand anders, kan deze persoon onbedoeld wakker worden
door het licht van het apparaat, zelfs als deze persoon zich verder van het apparaat bevindt. Dit
is het gevolg van verschillen in lichtgevoeligheid tussen mensen onderling.
Het energieverbruik van het apparaat is het laagst als de muziek en de lamp zijn uitgeschakeld.
Compatibiliteit met iPod en iPhone
De Wake-up Light is compatibel met iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod touch van de 3de
generatie en iPod touch van de 4de generatie evenals met besturingssystemen iOS5.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar
lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die
manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 3).
Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem ondervindt, bezoek dan de
ondersteuningspagina op de Philips-website www.philips.com/support of neem contact op met
het Philips Consumer Care Centre in uw land. Het telefoonnummer vindt u in het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw plaatselijke
Philips-dealer.
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 19
6-6-2012 14:34:07
20
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Philips Wake-up Light hjelper deg våkne på en mer behagelig måte. I den angitte tiden for
soloppgangssimulasjon (standard er 30 minutter) øker lysintensiteten på lampen gradvis til angitt
nivå, og lysfargen endres fra dyp morgenrød til sterkt dagslys. Lyset forbereder skånsomt kroppen
din på å våkne på det angitte klokkeslettet. Hvis du vil gjøre oppvåkningen til en enda mer behagelig
opplevelse, kan du bruke naturlige oppvåkningslyder eller musikk fra iPod eller iPhone for å våkne
opp til.
Effektene av Wake-up Light
Oppvåkningslyset fra Philips forbereder kroppen din forsiktig på å våkne opp i løpet av de siste 20 til
40 minuttene av søvnen, avhengig av hvor lang perioden med soloppgangssimulasjon du velger, er. I
de tidlige morgentimene er øynene våre mer følsomme for lys enn når vi er våkne. I løpet av den
perioden vil det relativt lave lysnivået til en simulert naturlig soloppgang forberede kroppen på å
våkne. De som bruker Wake-up Light, våkner lettere, er i bedre humør om morgenen og føler seg
mer energiske. Fordi lysfølsomheten varierer fra person til person, kan du angi en lysintensitet for
Wake-up Light til et nivå som tilsvarer den lysfølsomheten du trenger for å få en optimal start på
dagen.
Du finner mer informasjon om Wake-up Light på www.philips.com.
Viktig
-- Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker apparatet, og ta vare på det for senere
referanse.
Fare
-- Vann og elektrisitet er en farlig kombinasjon! Ikke bruk apparatet i fuktige omgivelser (f.eks. i
baderom eller i nærheten av en dusj eller et svømmebasseng).
-- Pass på at adapteren ikke blir våt.
-- Ikke la det komme vann inn i apparatet eller søl vann på apparatet (fig. 1).
Advarsel
-- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet
støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
-- Bruk bare adapteren som følger med.
-- Hvis ledningen eller adapteren er ødelagt, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av
original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
-- Ikke senk apparatet ned i vann eller skyll det under springen.
-- Ikke sett noe i nærheten av apparatet som kan føre til at det søles vann eller annen væske på
apparatet.
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap,
unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig
for sikkerheten.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
-- Dette apparatet må bare brukes innendørs (fig. 2).
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 20
6-6-2012 14:34:07
Norsk 21
-
-
Forsiktig
Adapteren omformer 100–240 V til en sikker lavspenning på under 24 V.
Ikke mist apparatet i gulvet, slå hardt på det eller utsett det for andre typer sterke støt.
Plasser alltid apparatet på en stabil, jevn og glisikker overflate.
Apparatet må ikke brukes ved romtemperaturer under 10 °C eller over 35 °C.
Pass på at luftehullene på apparatet ikke blokkeres under bruk.
Bruk aldri apparatet hvis lampekabinettet er skadet, ødelagt eller mangler.
Snakk med legen din før du begynner å bruke apparatet hvis du har hatt eller lider av alvorlig
depresjon.
Ikke bruk dette apparatet som et middel for å redusere antall søvntimer. Formålet med
apparatet er å gjøre det enklere for deg å våkne. Det minsker ikke søvnbehovet.
Apparatet har ingen av/på-bryter. For å koble apparatet fra strømnettet tar du ut adapteren fra
stikkontakten.
Dette apparatet er bare beregnet på husholdningsbruk, inkludert lignende bruk for eksempel på
hoteller.
generelt
Hvis du ofte våkner for tidlig eller med hodepine, kan du redusere lysintensitetsnivået og/eller
perioden med soloppgangssimulasjon.
Hvis du deler soverom med noen andre, kan det hende at denne personen våkner opp på
grunn av lyset fra apparatet, selv om denne personen ligger lenger unna apparatet. Dette skyldes
at dere har forskjellig lyssensitivitet.
Apparatets strømforbruk er lavest hvis musikken og lampen er slått av.
Kompatibilitet med iPod og iPhone
Wake-up Light er kompatibelt med iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, tredjegenerasjons iPod touch
og fjerdegenerasjons iPod touch, i tillegg til med operativsystemene iOS5.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke
det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Miljø
-- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en
gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 3).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til
nettstedet til Philips på www.philips.com/support. Du kan også ta kontakt med Philips’
forbrukerstøtte der du bor. Du finner telefonnummeret i garantiheftet. Hvis det ikke finnes noen
forbrukerstøtte i landet der du bor, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 21
6-6-2012 14:34:07
22
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida
pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
O Philips Wake-up Light ajuda-o a acordar de forma mais agradável. Durante o tempo definido para
a simulação do amanhecer (predefinição é de 30 minutos), a intensidade da luz do candeeiro
aumenta gradualmente até ao nível definido e a cor da luz muda do vermelho profundo da manhã
até à luz brilhante do dia. A luz prepara delicadamente o seu corpo para despertar à hora definida.
Para tornar o despertar numa experiência ainda mais agradável, pode utilizar sons de despertar
naturais ou música do seu iPod ou iPhone para acordar.
Os efeitos do Wake-up Light
O Wake-up Light da Philips prepara delicadamente o seu corpo para o despertar durante os
últimos 20 a 40 minutos de sono, dependendo da simulação do amanhecer que definiu. Ao início da
manhã, os nossos olhos estão mais sensíveis à luz do que quando estamos acordados. Durante esse
período, a luz de baixa intensidade de um amanhecer simulado prepara o nosso corpo para o
despertar e para ficar alerta. Os utilizadores do Wake-up Light acordam com mais facilidade, estão
geralmente mais bem dispostos durante a manhã e sentem-se mais enérgicos. Como a sensibilidade
à luz varia de pessoa para pessoa, pode definir a intensidade da luz do seu Wake-up Light para um
nível adequado à sua sensibilidade, começando o dia da melhor maneira.
Para saber mais sobre o Wake-up Light, visite www.philips.com.
Importante
-- Leia cuidadosamente este importante folheto informativo antes de utilizar o aparelho e guardeo para uma eventual consulta futura.
Perigo
-- A água e a electricidade formam uma combinação perigosa. Não utilize este aparelho em
ambientes húmidos (p. ex. na casa de banho ou perto de chuveiros ou piscinas).
-- Certifique-se de que o adaptador não é molhado.
-- Não deixe entrar água no aparelho, nem derrame água sobre o mesmo (fig. 1).
Aviso
-- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outro,
porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
-- Utilize apenas o adaptador fornecido.
-- Se o fio de alimentação ou o transformador se danificarem, devem ser substituídos apenas por
uma peça de origem para evitar situações de perigo.
-- Não mergulhe o aparelho em água nem utilize a torneira para o enxaguar.
-- Não coloque nada próximo do aparelho de forma a que água ou outro líquido pingue sobre o
aparelho ou o salpique.
-- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se
tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável
pela sua segurança.
-- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
-- Este aparelho é exclusivamente para utilização no interior (fig. 2).
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 22
6-6-2012 14:34:07
Português 23
-
-
cuidado
O adaptador transforma 100-240 volts numa tensão segura e baixa inferior a 24 volts.
Não deixe o aparelho cair ao chão, não bata nele, nem o exponha a outros choques intensos.
Coloque o aparelho numa superfície estável, plana e não escorregadia.
Não utilize o aparelho em temperaturas ambiente inferiores a 10 °C ou superiores a 35 °C.
Certifique-se de que os orifícios de ventilação do aparelho estão abertos durante a utilização.
Nunca utilize o aparelho se a estrutura da lâmpada estiver danificada, partida ou em falta.
Consulte o seu médico antes de começar a utilizar o aparelho se sofreu ou sofre de uma
depressão grave.
Não utilize este aparelho como forma de reduzir as suas horas de sono. O objectivo do
aparelho é ajudá-lo a acordar com mais facilidade. Não diminui a sua necessidade de sono.
O aparelho não possui um botão ligar/desligar. Para desligar o aparelho da corrente, retire o
transformador da tomada eléctrica.
Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica, incluindo utilização semelhante, por
exemplo, em hotéis.
geral
Se acordar frequentemente demasiado cedo ou com dor de cabeça, reduza o de nível de
intensidade da luz e/ou o tempo de simulação do amanhecer.
Se partilhar um quarto com outra pessoa, essa pessoa poderá acordar inadvertidamente com a
luz do aparelho, mesmo que esteja mais longe do aparelho. Este fenómeno resulta de diferenças
na sensibilidade à luz entre as pessoas.
O consumo de energia do aparelho é mais baixo se a música e o candeeiro estiverem
desligados.
compatibilidade com ipods e iphones
O Wake-Up Light é compatível com iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod touch 3.ª geração e iPod
touch 4.ª geração e com os sistemas operativos iOS5.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho da Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos
(CEM). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções neste manual do utilizador,
este aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas
actualmente disponíveis.
Meio ambiente
-- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil;
entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o
ambiente (fig. 3).
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da Philips
em www.philips.com/support ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país.
Poderá encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial. Se não houver um Centro
de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 23
6-6-2012 14:34:07
24
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips
erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Med Philips Wake-up Light vaknar du varje morgon på ett skönare sätt. Med den inställda
soluppgångssimuleringstiden (inställd på 30 minuter som standard) ökas lampans ljusintensitet
gradvis till den inställda nivån, och ljusets färg går från djupt morgonrött till starkt dagsljus. Ljuset
förbereder din kropp på att vakna vid den inställda tiden. Om du dessutom väljer att använda de
naturliga väckningsljuden eller musik från din iPod eller iPhone blir uppvaknandet ännu mer behagligt.
Wake-up Lights effekter
Philips Wake-up Light förbereder varsamt din kropp på att vakna under sömnens sista 20 till 40
minuter, beroende på vilken soluppgångssimuleringstid du har ställt in. Tidigt på morgonen är våra
ögon mer ljuskänsliga än när vi är vakna. Under den perioden förbereder de relativt låga ljusnivåerna
från en simulerad naturlig soluppgång kroppen på att vakna och bli pigg. Människor som använder
Wake-up Light har lättare att vakna, är generellt sett på bättre morgonhumör och känner sig mer
energiska. Eftersom ljuskänsligheten varierar från person till person kan du ställa in ljusintensiteten på
Wake-up Light på en nivå som stämmer överens med din ljuskänslighet, så att du kan få bästa
möjliga start på dagen.
Mer information om Wake-up Light finns på www.philips.com.
Viktigt
-- Läs det här viktiga informationshäftet noggrant innan du använder apparaten och spara det för
framtida bruk.
Fara
-- Vatten och elektricitet är en farlig kombination. Använd inte apparaten i våta miljöer (t.ex. i
badrummet eller i närheten av en dusch eller simbassäng).
-- Se till att adaptern aldrig blir blöt.
-- Låt inte vatten komma in i apparaten och spill inte vatten på den (Bild 1).
Varning
-- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt,
eftersom det kan orsaka fara.
-- Använd endast den medföljande adaptern.
-- Om nätsladden eller adaptern skadas ska du alltid ersätta dem med originaldelar för att undvika
fara.
-- Sänk inte ned apparaten i vatten och skölj den inte under kranen.
-- Ställ inte något i närheten av apparaten som kan orsaka att vatten eller annan vätska droppar
eller stänker på apparaten.
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder,
eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller
får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras
säkerhet.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
-- Apparaten ska endast användas inomhus (Bild 2).
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 24
6-6-2012 14:34:07
Svenska 25
-
varning!
Adaptern omvandlar 100–240 V till en säker låg spänning på under 24 V.
Tappa inte apparaten i golvet, slå inte hårt på den eller utsätt den inte för andra kraftiga stötar.
Placera apparaten på en stabil, plan och halkfri yta.
Använd inte apparaten vid rumstemperaturer under 10 °C eller över 35 °C.
Kontrollera att ventilationshålen på apparaten inte är övertäckta under användning.
Använd aldrig apparaten om lampans hölje är skadat, trasigt eller saknas.
Rådfråga läkare innan du börjar använda apparaten om du har lidit eller lider av en allvarlig
depression.
Använd inte apparaten som ett sätt att minska antalet timmar du sover. Syftet med apparaten är
att hjälpa dig vakna lättare. Den minskar inte ditt sömnbehov.
Apparaten har ingen strömbrytare. Om du vill koppla ur apparaten drar du ut nätsladden ur
vägguttaget.
Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk, samt liknande användning, t.ex. på hotell.
allmänt
Om du ofta vaknar för tidig eller med huvudvärk minskar du ljusintensitetsnivån och/eller
soluppgångssimuleringstiden.
Om du delar sovrum med någon kanske den personen oavsiktligt vaknar av ljuset från
apparaten, trots att personen befinner sig längre ifrån apparaten. Det beror på skillnader i
ljuskänslighet mellan olika personer.
Apparatens strömförbrukning är som lägst när musiken och lampan är avstängda.
Kompatibel med iPod och iPhone
Wake-Up Light är kompatibel med iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, tredje och fjärde generationens
iPod Touch samt med operativsystemen iOS5.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker
att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 3).
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du gå till Philips
webbplats på www.philips.com/support eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
Telefonnumret finns i garantibroschyren. Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land
vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 25
6-6-2012 14:34:08
4222.002.7595.1
4222_002_7595_1_DFU Booklet_A5_v3.indd 28
6-6-2012 14:34:09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising