Avent | SCF287/02 | AVENT Elektrischer 4-in-1-Dampfsterilisator SCF286/02 Important Information Manual

SCF288, SCF287, SCF286, SCF285, SCF284
GB
IMPORTANT!
DA
IMPORTANT !
SV
WICHTIG!
PT
IMPORTANTE!
EL
Descaling your electric steam
steriliser
FR
Afkalkning af din elektriske
dampsterilisator
Détartrer votre stérilisateur
électronique à vapeur
DE
Elimine los depósitos de cal del
esterilizador a vapor eléctrico
IT
IMPORTANTE!
decalcificate lo sterilizzatore a
vapore elettrico
NL
IMPORTANTE!
descalcificação do seu
esterilizador eléctrico a vapor
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Αφαλάτωση του ηλεκτρικού
αποστειρωτή με ατμό
FI
TÄRKEÄ!
sähköisen höyrysterilointilaitteen
kalkinpoisto
!‫ חשוב‬IL
BELANGRIJK!
Uw elektrische stoomsterilisator
ontkalken
NO
VIKTIGT!
Avkalka den elektriska
ångsterilisatorn
Entkalken Ihres elektrischen
Dampfsterilisators
ES
VIGTIGT!
VIKTIG!
Avkalking av det elektriske
dampsteriliseringsapparatet
‫יש להסיר אבנית מהסטרליזטור החשמלי‬
TR
ÖNEMLİ!
Elektrikli buharlı
sterilizatörünüzün kirecini
temizleme
of limescale stain on the
GB Examples
heating plate
1. White chalky limescale / 2. Rust like marks
/ 3. Brown stains
på kalkaflejringer på
DA Eksempler
varmepladen
1. Hvid kridtagtig kalk / 2. Rustlignende
mærker / 3. Brune pletter
de taches de calcaire sur
Exempel på kalkavlagringar på
FR Exemples
SV värmeplattan
la plaque chauffante
1. Calcaire blanc crayeux / 2. Taches
ressemblant à de la rouille / 3. Taches marron
1. Vita, kritaktiga kalkavlagringar /
2. Rostliknande märken / 3. Bruna fläckar
DE Beispiele für Kalkablagerungen auf PT Exemplos de manchas de
der Heizplatte
calcário na placa de aquecimento
1. Weißer kreideartiger Kalk / 2. Rostähnliche Ablagerungen / 3. Braune Flecken
de manchas de cal en la
ES Ejemplos
placa de calentamiento
1. Cal blanca calcárea / 2. Marcas similares al
óxido / 3. Manchas marrones
IT
Esempi di macchie di calcare sulla
piastra riscaldante
1. Calcare biancastro gessoso / 2. Segni tipo
ruggine / 3. Macchie marroncine
Voorbeelden van kalkaanslag op
NL de verwarmingsplaat
1. Witte, krijtachtige kalk / 2. Roestachtige
plekken / 3. Bruine vlekken
NO Eksempler på kalkflekker på
varmeplaten
1. Kritthvit kalk / 2. Rustlignende merker /
3. Brune flekker
1.
2.
1. Calcário branco semelhante a cal /
2. Manchas semelhantes a ferrugem /
3. Manchas castanhas
Παραδείγματα κηλίδων αλάτων στη
EL θερμαντική πλάκα
1. Άλατα σαν κιμωλία με χρώμα λευκό /
2. Σημάδια που μοιάζουν με σκουριά /
3. Καφέ κηλίδες
Esimerkkejä kalkkikertymistä
FI lämpölevyssä
1. Valkoinen liitumainen kalkki /
2. Ruosteenkaltaiset tahrat /
3. Ruskeat värjäytymät
‫דוגמאות לכתמי אבנית על משטח החימום‬
IL
‫ כתמים חומים‬.3 / ‫ סימנים דמויי חלודה‬.2 / ‫ אבנית גירית לבנה‬.1
Isıtma tabanında kireç lekesi
TR örnekleri
1. Beyaz tebeşirimsi kireç / 2. Paslanma
benzeri izler / 3. Kahverengi lekeler
3.
GB Descaling your Philips Avent electric steam steriliser
Caution: Please ensure your bottles and
accessories to be sterilised are clean. Food
residue will stick and possibly stain the heating
plate, making it difficult to clean
whilst generating a burning smell
towards the end of the sterilization
as the water fully evaporates.
The sterilisation process is extremely important
to ensure the most hygienic standards for
your baby. Limescale deposits can slow down
the sterilisation cycle and even impair its
effectiveness.
Philips Avent has made the heating plate visible
and easier to clean so you can ensure your
steriliser is free from limescale at all times, for
an optimum sterilisation cycle.
Steriliser with covered
heating plate
New steriliser design with
visible heating plate
What is limescale?
Limescale is the hard, off-white, chalky deposit
sometimes found in kettles. Depending on the
water type in your area, limescale can have
different appearances ranging from snow white
looking powder to brownish stains.
It builds up in appliances as the residue of
minerals naturally contained in water, which fail
to evaporate when water is heated. Although it is
not harmful as such, it is unsightly, hard to clean
and can impair the operation of appliances or
damage their components if allowed to build up.
Using purified water can help prevent
limescale build up.
When should I descale my steriliser?
When you use the steriliser, you may notice
small spots ranging from white to dark brown
appearing on the heating plate. This is a sign that
the steriliser should be descaled.
In any case, the steriliser should be descaled at
least every 1-2 weeks to ensure that it continues
to work effectively.
Three simple steps to descaling your steriliser
Note: always unplug the appliance and wait
until it has cooled down completely before
descaling.
1 Pour 80ml/2.7oz of white vinegar (5% acetic
acid) and 20ml/0.7oz of water into the water
reservoir.
2 Leave the solution in the water reservoir
until the limescale has dissolved.
3 Empty the water reservoir and rinse the
heating plate with clear water. Empty, then
wipe the plate with a damp cloth.
Do not rinse under a tap.
Repeat this process as often as necessary.
In severe cases, citric acid or common
de-scaling agents can be used to remove
limescale.
For more information visit www.philips.com/Avent
Détartrer votre stérilisateur électronique à vapeur Philips Avent
Attention : assurez-vous que vos biberons
et accessoires à stériliser sont propres. Des
résidus d’aliments restent collés et tachent
probablement la plaque chauffante,
ce qui la rend difficile à nettoyer
et génère une odeur de brûlé à la
fin de la stérilisation, lorsque l’eau
s’évapore entièrement.
Le processus de stérilisation est
crucial pour garantir des conditions d’hygiène
optimales pour votre bébé. Les dépôts de
calcaire peuvent ralentir le processus de
stérilisation et même réduire son efficacité.
Philips Avent a rendu la la plaque chauffante
du stérilisateur visible et plus facile à nettoyer, afin
d’obtenir un stérilisateur exempt de calcaire en
permanence, pour un processus de stérilisation
optimal.
Stérilisateur avec plaque
chauffante couverte
Nouvelle conception de
stérilisateur avec plaque
chauffante visible
Qu’est-ce que le calcaire ?
Le calcaire est un dépôt dur, blanchâtre et
crayeux qui s’observe parfois dans les bouilloires.
En fonction du type d’eau de votre région, le
calcaire peut prendre la forme d’une poudre
blanche ou de taches brunâtres.
Il se forme dans les appareils quand les
résidus des minéraux naturellement contenus
dans l’eau ne s’évaporent pas avec cette
dernière lorsqu’elle est chauffée. Bien que
le calcaire ne soit pas dangereux en tant que
tel, il est peu esthétique, difficile à nettoyer et
peut nuire au fonctionnement des appareils
ou endommager leurs composants si vous le
laissez s’accumuler.
Utilisez de l’eau déminéralisée pour prévenir
la formation du calcaire.
Quand dois-je détartrer mon stérilisateur ?
Si lorsque vous utilisez votre stérilisateur, vous
pouvez remarquer de petites taches allant du
blanc au marron foncé se formant sur la plaque
chauffante, il est alors temps de détartrer le
stérilisateur.
Dans tous les cas, vous devez détartrer au
moins toutes les 1-2 semaines pour assurer un
fonctionnement efficace continu de l’appareil.
Trois étapes simples pour détartrer votre
stérilisateur
Remarque : débranchez toujours l’appareil et
attendez qu’il se soit refroidi complètement
avant de le détartrer.
1 Versez 80 ml de vinaigre blanc (5 % d’acide
acétique) et 20 ml d’eau dans le réservoir
d’eau.
2 Laissez la solution agir dans le réservoir
d’eau jusqu’à ce que le calcaire ait disparu.
3 Videz le réservoir d’eau et rincez la plaque
chauffante à l’eau fraîche. Essuyez alors la
plaque chauffante avec un chiffon humide.
Ne rincez pas le stérilisateur sous le robinet.
Répétez ce processus aussi souvent que
nécessaire. Si beaucoup de calcaire s’est
déposé dans le réservoir d’eau, vous pouvez
utiliser de l’acide citrique ou un agent de
détartrage courant pour éliminer le calcaire.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.philips.com/Avent
FR
DE Ihren elektrischen Philips Avent Dampfsterilisator entkalken
Achtung: Stellen Sie sicher, dass die zu
sterilisierenden Flaschen und Zubehörteile
sauber sind. Lebensmittelrückstände kleben
an und verursachen möglicherweise Flecken
auf der Heizplatte, die sich schwer entfernen
lassen. Zudem kann dadurch ein
verbrannter Geruch gegen Ende des
Sterilisationsprozesses auftreten,
wenn das Wasser vollständig
verdampft ist.
Der Sterilisationsvorgang ist äußerst wichtig, um
die hygienischen Standards für Ihr Baby zu sichern.
Kalkablagerungen können den Sterilisationsvorgang
verlangsamen und sogar seine Wirkung
beeinträchtigen.
Philips Avent hat eine sichtbare Heizplatte, die auch
einfacher zu reinigen ist, damit Sie sicherstellen
können, dass Ihr Sterilisator stets kalkfrei ist und
ein optimaler Sterilisationsvorgang gewährleistet
werden kann.
Sterilisator mit abgedeckter
Heizplatte
Neues Design des Sterilisators
mit sichtbarer Heizplatte
Was ist Kalk?
Kalk ist die harte, cremefarbene, kreideartige
Ablagerung, die manchmal in Wasserkochern zu
finden ist. Je nach Wassertyp in Ihrem Gebiet, kann
der Kalk unterschiedlich aussehen: Von schneeweißem
Pulver bis zu bräunlichen Flecken ist alles möglich.
Er bildet sich in Geräten, weil die Rückstände von
Mineralien, die natürlicherweise in Wasser enthalten
sind, nicht verdampfen können, wenn das Wasser
erhitzt wird.Auch wenn Kalk an sich nicht schädlich
ist, so ist er doch unansehnlich, schwer zu reinigen
und kann den Betrieb von Geräten verschlechtern
oder deren Komponenten schädigen, wenn er sich
absetzt.
Bei stark kalkhaltigem Leitungswasser empfehlen
wir das Beimischen von destilliertem Wasser
um den Härtegrad des verwendeten Wassers zu
verringern und somit die Kalkbildung zu reduzieren.
Wann sollte ich meinen Sterilisator entkalken?
Wenn Sie den Sterilisator verwenden, bemerken Sie
möglicherweise kleine Flecken auf der Heizplatte,
deren Färbung von weiß bis braun variieren kann.
Dies ist ein Zeichen dafür, dass Sie den Sterilisator
entkalken müssen.
Bei Regelmäßiger Nutzung sollten Sie mindestens
alle 1-2 Wochen entkalken, um eine einwandfreie
Funktion des Geräts sicherzustellen.
Drei einfache Schritte zum Entkalken Ihres
Sterilisators
Hinweis: Ziehen Sie immer den Stecker des
Geräts aus der Steckdose, und warten Sie, bis es
abgekühlt ist, bevor Sie es entkalken.
1 Gießen Sie 80 ml Haushaltsessig (5 % Essigsäure)
und 20 ml Wasser in den Wasserbehälter.
2 Lassen Sie die Lösung so lange im
Wasserbehälter, bis sich der Kalk aufgelöst hat.
3 Entleeren Sie den Wasserbehälter, und reinigen Sie
die Heizplatte mit frischem Wasser. Wischen Sie
dann die Heizplatte mit einem feuchten Tuch ab.
Spülen Sie den Sterilisator nicht unter dem
Wasserhahn ab.
Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie nötig.
Wenn sich viel Kalk im Wasserbehälter
abgesetzt hat, können Sie Zitronensäure oder
einen herkömmlichen Entkalker zur Entfernung
verwenden.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.philips.com/Avent
Eliminación de los depósitos de cal del esterilizador a vapor
electrónico de Philips Avent
Precaución: Asegúrese de que los biberones y los
accesorios que se van a esterilizar estén limpios.
Los residuos de los alimentos se pegan y pueden
manchar la placa de calentamiento,
lo que dificulta la limpieza y genera
olores a quemado al final del proceso
de esterilización, ya que el agua se
evapora totalmente.
El proceso de esterilización es extremadamente
importante para garantizar la mayor higiene
para su bebé. Los restos de cal pueden decelerar
el proceso de esterilización e incluso afectar
negativamente a su eficacia.
Philips Avent ha hecho que la resistencia esté
visible y sea más fácil de limpiar, para que
pueda asegurarse de que su esterilizador está
libre de cal en todo momento, para que el
proceso de esterilización sea óptimo.
Esterilizador con resistencia
cubierta
Nuevo diseño de esterilizador
con resistencia visible
¿Qué es la cal?
La cal son los restos duros, calcáreos de
color hueso que a veces se encuentran en las
hervidoras. En función del tipo de agua de su
zona, la cal puede tener distintos aspectos que
van desde un polvo blanco nieve a restos de
color marrón parduzco.
Se acumula en los aparatos en forma de residuos
de los minerales que contiene naturalmente el
agua, que no se evaporan al calentarla. Aunque
ES
la cal no es nociva en sí, resulta antiestética, es
difícil de limpiar y puede afectar negativamente
al funcionamiento de los aparatos o dañar sus
componentes si se acumula.
El uso de agua purificada puede ayudar a
evitar la acumulación de cal.
¿Cuándo debo eliminar los depósitos de cal del
esterilizador?
Cuando utilice el esterilizador, puede que note
pequeñas manchas en la resistencia que van del
blanco al marrón oscuro. Esto significa que debe
eliminar los depósitos de cal del esterilizador.
En cualquier caso, debe eliminar los depósitos de
cal al menos cada 1-2 semanas para garantizar un
funcionamiento eficaz.
Tres sencillos pasos para eliminar los
depósitos de cal del esterilizador
Nota: Desenchufe siempre el aparato y espere
a que se enfríe completamente antes de
eliminar los depósitos de cal.
1 Vierta 80 ml de vinagre blanco (5% de ácido
acético) y 20 ml de agua en el depósito de agua.
2 Deje la solución en el depósito de agua hasta
que la cal se disuelva.
3 Vacíe el depósito de agua y enjuague la
resistencia con agua limpia. A continuación,
frote la resistencia con un paño húmedo.
No enjuague el esterilizador bajo el grifo.
Repita este proceso tan a menudo como sea
necesario. Si se ha acumulado mucha cal
en el depósito de agua, puede utilizar ácido
cítrico o un agente desincrustante común para
eliminarla.
Para obtener más información, visite
www.philips.com/Avent
IT Rimozione del calcare dallo sterilizzatore elettrico a vapore
Philips Avent
Attenzione: verificare che i biberon e gli
accessori da sterilizzare siano puliti. I residui
di cibo potrebbero attaccarsi e macchiare la
piastra riscaldante, rendendo difficoltosa la
pulizia. Inoltre, verso la fine del
processo di sterilizzazione, tali
residui potrebbero generare odore
di bruciato poiché l’acqua evapora
completamente.
Il processo di sterilizzazione è estremamente
importante per assicurare i requisiti igienici
necessari al vostro bambino. I depositi di calcare
possono rallentare il processo di sterilizzazione,
nonché minarne l’efficacia.
Philips Avent ha reso la piastra riscaldante visibile
e più facile da pulire così da consentire allo
sterilizzatore di eliminare sempre tutto il calcare,
per un processo di sterilizzazione ottimale.
Sterilizzatore con piastra
riscaldante coperta
Nuovo design dello
sterilizzatore con piastra
riscaldante visibile
Cos’è il calcare?
Il calcare è un deposito solido gessoso dal colore
biancastro che tende a formarsi nei bollitori.
A seconda del tipo di acqua nella vostra area,
il calcare può assumere sembianze diverse che
vanno da una polvere bianca come la neve a
macchie brunastre.
Si sviluppa negli apparecchi quando i residui dei
minerali naturalmente contenuti nell’acqua non
riescono ad evaporare durante il riscaldamento
dell’acqua stessa. Sebbene il calcare non sia
dannoso in quanto tale, è sgradevole, difficile da
pulire e può compromettere il funzionamento degli
apparecchi o danneggiarne i componenti se se ne
consente la formazione.
Utilizzare acqua distillata aiuta a prevenire la
formazione del calcare.
Quando è necessario rimuovere il calcare dallo
sterilizzatore?
Quando usate lo sterilizzatore, potreste notare
delle piccole macchie con una scala cromatica dal
biancastro al marroncino sulla piastra riscaldante.
In questo caso, è necessario decalcificare lo
sterilizzatore.
In ogni caso, dovete rimuovere il calcare ogni 1-2
settimane per assicurare il funzionamento efficace
dell’apparecchio.
Tre passaggi semplici per rimuovere il calcare
dello sterilizzatore
Nota: scollegate sempre l’apparecchio
dall’alimentazione e attendete che si raffreddi
completamente prima di rimuovere il calcare.
1 Versate 80 ml di aceto bianco (5% acido acetico)
e 20 ml di acqua nel serbatoio dell’acqua.
2 Lasciate agire la soluzione all’interno del
serbatoio dell’acqua finché il calcare non si è
sciolto.
3 Svuotate il serbatoio dell’acqua e risciacquate la
piastra con acqua fresca. Pulite quindi la piastra
riscaldante con un panno umido.
Non risciacquate lo sterilizzatore sotto il rubinetto.
Ripetete questo processo ogni volta che risulta
necessario. Se si è depositato molto calcare nel
serbatoio dell’acqua, potete usare acido citrico o
un agente decalcificante comune per rimuovere
il calcare.
Per maggiori informazioni sul prodotto,
visitate il sito Web www.philips.com/Avent
Uw Philips Avent elektrische stoomsterilisator ontkalken
Let op: zorg er voor dat de babyflessen en
accessoires die u gaat steriliseren schoon zijn.
Voedselresten kunnen op de verwarmingsplaat
blijven plakken en veroorzaken mogelijk
vlekken, waardoor de plaat moeilijk
te reinigen is. Ook ontstaat er tegen
het eind van het sterilisatieproces
een brandlucht wanneer het water
volledig verdampt.
Het sterilisatieproces is bijzonder belangrijk voor
de hoogste hygiënestandaarden voor uw baby.
Kalkaanslag kan het sterilisatieproces vertragen
en zelfs de doeltreffendheid ervan schaden.
Philips Avent heeft de verwarmingsplaat
zichtbaar en gemakkelijker te reinigen gemaakt,
zodat uw sterilisator altijd vrij is van kalkaanslag,
voor een optimaal sterilisatieproces.
Sterilisator met bedekte
verwarmingsplaat
Nieuw sterilisatorontwerp met
zichtbare verwarmingsplaat
Wat is kalk?
Kalk is de harde, crèmekleurige, krijtachtige
aanslag die u soms in waterkokers vindt.
Afhankelijk van het watertype in uw gebied
kan kalk er verschillend uitzien, variërend van
sneeuwwit poeder tot bruinachtige vlekken.
Kalk hoopt zich op in apparaten, omdat de
resten van mineralen die gewoonlijk in water
zitten, niet verdampen wanneer het water wordt
verwarmd. Hoewel kalk niet schadelijk is, is
het lelijk, moeilijk schoon te maken en kan het
de bediening van apparaten schaden of hun
componenten beschadigen als het zich ophoopt.
Gebruik van ontkalkt/gefilterd water kan
kalkaanslag voorkomen.
Wanneer moet ik mijn sterilisatorontkalken
ontkalken?
Wanneer u de sterilisator gebruikt, ziet u mogelijk
kleine puntjes, variërend van wit tot donkerbruin,
op de verwarmingsplaat. Dit is een teken dat u de
sterilisator moet ontkalken.
In elk geval moet u ten minste iedere 1-2 weken
ontkalken om er zeker van te zijn dat het
apparaat optimaal functioneert.
Drie eenvoudige stappen om uw sterilisator te
ontkalken
Opmerking: haal altijd de stekker van het
apparaat uit het stopcontact en wacht tot het
volledig is afgekoeld voor u het ontkalkt.
1 Giet 80 ml blanke azijn (5% azijnzuur) en 20 ml
water in het waterreservoir.
2 Laat de oplossing in het waterreservoir staan
totdat de kalk is opgelost.
3 Leeg het waterreservoir en spoel de
verwarmingsplaat na met vers water. Veeg
vervolgens over de verwarmingsplaat met een
vochtige doek.
Spoel de sterilisator niet onder de kraan.
Herhaal dit proces zo vaak als nodig is.
Als er veel kalk in het waterreservoir is
opgehoopt, kunt u citroenzuur of een gewoon
ontkalkingsmiddel gebruiken om de kalk te
verwijderen.
Ga voor meer informatie naar
www.philips.com/Avent
NL
NO Avkalke Philips Avent elektrisk dampsterilisator
Advarsel: Sørg for at flaskene og tilbehøret
som skal steriliseres, er rene. Matrester
vil sette seg fast og muligens sette flekker
på varmeplaten, slik at den blir
vanskelig å rerengjøre. Det vil også
begynne å lukte brent mot slutten
av steriliseringen ettersom vannet
fordamper.
Steriliseringsprosessen er svært viktig for å sikre
de mest hygieniske standardene for babyen din.
Kalkavleiringer kan få steriliseringsprosessen til
å gå saktere og til og med påvirke effektiviteten.
Philips Avent har gjort varmeplaten synlig
og enklere å rengjøre slik at du kan sikre at
sterilisatoren er uten kalk til enhver tid, for å få
en optimal steriliseringsprosess.
Sterilisator med tildekt
varmeplate
Ny design på sterilisator med
synlig varmeplate
Hva er kalk?
Kalk er den harde, kritthvite avleiringen som du
noen ganger finner i hurtigkokere. Avhengig av
vanntypen i området ditt kan kalk se forskjellig
ut, fra snøhvitt pulver til brunaktige flekker.
Det bygger seg opp i apparater som følge av
rester av mineraler som finnes naturlig i vann
som ikke fordamper når vannet varmes opp. Selv
om kalk ikke er skadelig, er det skjemmende,
vanskelig å rengjøre og kan svekke bruken av
apparater eller skade komponenter hvis det får
mulighet til å bygge seg opp.
Bruk av renset vann kan forebygge
kalkavleiringer.
Når bør jeg avkalke sterilisatoren?
Når du bruker sterilisatoren, kan det hende du
legger merke til små hvite eller brune flekker
på varmeplaten. Dette er et tegn på at du må
avkalke sterilisatoren.
I ethvert tilfelle må du avkalke minst hver 1-2
uker for å sikre at apparatet fortsetter å fungere
effektivt.
Tre enkle trinn for å avkalke sterilisatoren
Merk: Trekk alltid støpslet ut av kontakten og
vent til det er helt avkjølt før du avkalker det.
1 Hell 80 ml hvit eddik (5 %) og 20 ml vann i
vannbeholderen.
2 La løsningen bli værende i vannbeholderen til
kalkavleiringene har løst seg opp.
3 Tøm vannbeholderen, og skyll varmeplaten
med rent vann. Tørk deretter av varmeplaten
med en fuktig klut.
Ikke skyll sterilisatoren under springen.
Gjenta denne prosessen så ofte som nødvendig.
Hvis det har dannet seg mye kalk i
vannbeholderen, kan du bruke sitronsyre eller
et vanlig avkalkingsmiddel for å fjerne kalken.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til
www.philips.com/Avent
Afkalkning af din elektriske Philips Avent dampsterilisator
Advarsel: Før steriliseringen skal du sørge for,
at sutteflasker og tilbehør er rene. Madrester
kan sætte sig fast og giver evt. aflejringer
på varmepladen, hvilket gør den svær at
rengøre, og der kan forekomme
en brændt lugt i slutningen af
steriliseringsprocessen, når vandet
fordamper helt.
Steriliseringsprocessen er meget vigtig for at
sikre den mest hygiejniske løsning for dit barn.
Kalkaflejringer kan gøre steriliseringsprocessen
langsommere og endog svække dens effektivitet.
Philips Avent har gjort varmepladen synlig og
nemmere at gøre ren, så du kan sikre, at din
sterilisator altid er fri for kalk og kan foretage en
optimal steriliseringsproces.
Sterilisator med dækket
varmeplade
Nyt sterilisatordesign med
synlig varmeplade
Hvad er kalk?
Kalk er den hårde, hvide, kridtagtige belægning,
der nogle gange ses i elkander. Afhængigt
af vandet i dit område kan kalkpartikler se
forskellige ud - fra snehvidt pulver til brunlige
pletter.
Det aflejres i apparater som rester af de
mineraler, der naturligt findes i vandet, og som
ikke fordamper, når vandet opvarmes. Selvom
DA
kalk er ikke skadeligt som sådan, ser det grimt ud,
er svært at rengøre og kan svække funktionen af
apparater eller skade deres komponenter, hvis
det ikke fjernes.
Anvend destilleret vand for at undgå
kalkaflejringer.
Hvornår skal jeg afkalke min sterilisator?
Når du bruger sterilisatoren, vil du måske
bemærke små pletter på varmepladen, hvilke kan
være alt fra hvide til mørkebrune. Dette er et tegn
på, at du skal afkalke sterilisatoren.
I alle tilfælde skal du afkalke mindst hver eller
hver anden uge for at sikre, at den fortsat
fungerer effektivt.
Tre enkle trin til at afkalke din sterilisator
Bemærk: Tag altid stikket ud af stikkontakten,
og vent, indtil apparatet er helt afkølet, før du
afkalker det.
1 Hæld 80 ml klar eddike (5 % eddikesyre) og
20 ml vand i vandtanken.
2 Lad opløsningen stå i vandtanken, indtil
kalken er opløst.
3 Tøm vandtanken, og skyl varmepladen med
rent vand. Tør varmepladen af med en fugtig
klud.
Skyl ikke sterilisatoren under vandhanen.
Gentag denne proces så ofte, det er nødvendigt.
Hvis der er meget kalk i vandtanken, kan
du bruge citronsyre eller et almindeligt
afkalkningsmiddel for at fjerne kalken.
Du kan finde flere oplysninger på
www.philips.com/Avent
SV Avkalka Philips Avent elektrisk ångsterilisator
Varning! Se till att flaskor och tillbehör som
ska steriliseras är rena. Matrester fastnar och
kan eventuellt fläcka värmeplattan, vilket gör
det svårt att rengöraflaskorna.
Dessutom avges en brandlukt i
slutet av steriliseringen när vattnet
helt dunstat.
Steriliseringsprocessen är mycket viktig för
att upprätthålla högsta möjliga hygieniska
standard för ditt barn. Kalkavlagringar kan göra
steriliseringsprocessen långsammare och mindre
effektiv.
Med Philips Avent är värmeplattan synlig och
enklare att rengöra så att du kan se till att
sterilisatorn alltid är fri från kalkavlagringar,
vilket optimerar steriliseringsprocessen.
Sterilisator med övertäckt
värmeplatta
Ny sterilisatormodell med
synlig värmeplatta
Vad är kalkavlagringar?
Kalkavlagringar är de hårda, benvita, kritaktiga
partiklarna som kan finnas i vattenkokare.
Kalkavlagringar kan se olika ut beroende på
vattentypen där du bor. Det kan vara allt från
kritvitt puder till brunaktiga fläckar.
Det byggs upp i apparater när rester av mineraler
som finns naturligt i vattnet inte dunstar när
vattnet värms upp. Kalkavlagringar i sig är inte
skadliga, men de ser inte så trevliga ut, försvårar
rengöring och kan försämra apparaternas
prestanda eller skada deras komponenter.
För att förebygga kalkavlagringar kan
renat vatten användas.
När bör jag avkalka min sterilisator?
Om du upptäcker små, vita till mörkbruna fläckar
som dyker upp på värmeplattan när du använder
sterilisatorn är det ett tecken på att det är dags
att avkalka sterilisatorn.
Du bör åtminstone avkalka apparaten varje
eller varannan vecka för att vara säker på att
upprätthålla dess prestanda.
Tre enkla steg för att avkalka sterilisatorn
Obs! Dra alltid ur apparatens kontakt och
vänta tills den har svalnat helt innan du
påbörjar avkalkning.
1 Häll 80 ml vit ättika (5 % ättiksyra) och 20 ml
vatten i vattenbehållaren.
2 Låt lösningen vara kvar i vattenbehållaren
tills kalkavlagringarna har löst upp sig.
3 Töm vattenbehållaren och skölj
värmeplattan med rent vatten. Torka sedan
av värmeplattan med en fuktig trasa.
Skölj inte sterilisatorn under kranen.
Upprepa den här processen vid behov. Om
det är mycket kalkavlagringar i vattenbehållaren
kan du använda citronsyra eller vanligt
avkalkningsmedel för att ta bort dem.
Mer produktinformation finns på
www.philips.com/Avent
Descalcificação do seu esterilizador eléctrico a vapor Philips Avent
Atenção: certifique-se de que os seus
biberões e acessórios a esterilizar estão
limpos. Os resíduos alimentares irão aderir
e, provavelmente, manchar a placa de
aquecimento, o que dificulta a
respectiva limpeza e gera um cheiro
a queimado no final da esterilização
enquanto a água vai evaporando
completamente.
O processo de esterilização é extremamente
importante para assegurar os padrões mais
higiénicos para o seu bebé. As acumulações de
calcário podem tornar o processo de esterilização
mais lento e até comprometer a sua eficácia.
A Philips Avent concebeu uma placa de
aquecimento visível e mais fácil de limpar
para poder assegurar-se sempre de que o seu
esterilizador não contém calcário, para um
processo de esterilização perfeito.
Esterilizador com placa de
aquecimento tapada
Novo design do esterilizador com
placa de aquecimento visível
O que é o calcário?
O calcário é a acumulação dura, quase branca
e semelhante a cal que pode ser encontrada
em jarros eléctricos. Dependendo do tipo de
água na sua área residencial, o calcário pode ter
diferentes aspectos, desde pó branco como a
neve a manchas acastanhadas.
Este acumula-se em aparelhos quando os
resíduos minerais naturais presentes na água não
se evaporam quando a água é aquecida. Apesar
do calcário em si não ser nocivo, este tem um
aspecto desagradável, é difícil de limpar e pode
comprometer o funcionamento dos aparelhos ou
danificar os seus componentes se não impedir a
sua acumulação.
Usar água descalcificada pode prevenir a
formação de calcário.
Quando devo remover o calcário do meu
esterilizador?
Quando utiliza o esterilizador, pode notar o
surgimento de pequenas manchas brancas a
castanhas escuras na placa de aquecimento. Isto
é um sinal de que precisa de remover o calcário
do esterilizador.
Em todo o caso, tem de remover o calcário, no
mínimo, a cada 1-2 semanas para assegurar um
funcionamento eficaz.
Três passos simples para remover o calcário do
seu esterilizador
Nota: desligue sempre o aparelho e aguarde
até este arrefecer completamente antes de
remover o calcário.
1 Verta 80 ml de vinagre branco (5% de ácido
acético) e 20 ml de água no reservatório da
água.
2 Deixe a solução no reservatório de água até
o calcário dissolver.
3 Esvazie o reservatório da água e enxagúe a
placa de aquecimento com água limpa. Em
seguida, limpe a placa de aquecimento com
um pano húmido.
Não enxagúe o esterilizador em água corrente.
Repita este processo sempre que necessário. Se
houver muito calcário acumulado no reservatório
da água, pode utilizar ácido cítrico ou anticalcário
convencional para remover o calcário.
Para mais informações, visite
www.philips.com/Avent
PT
EL Αφαλάτωση του ηλεκτρικού αποστειρωτή με ατμό Philips Avent
Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι τα μπιμπερό και τα
εξαρτήματα που θέλετε να αποστειρώσετε είναι
καθαρά. Τα υπολείμματα φαγητού θα κολλήσουν
και πιθανότατα θα λερώσουν τη θερμαινόμενη
πλάκα, δυσκολεύοντας έτσι τον
καθαρισμό της,ενώ θα αναδύεται
μυρωδιά καμένου καθώς θα
ολοκληρώνεται η αποστείρωση και το
νερό θα εξατμίζεται.
Η διαδικασία αποστείρωσης είναι εξαιρετικά σημαντική,
προκειμένου να διασφαλίσετε τα υψηλότερα πρότυπα
υγιεινής για το μωρό σας. Τα υπολείμματα αλάτων
μπορεί να επιβραδύνουν τη διαδικασία αποστείρωσης
ή ακόμα και να μειώσουν την αποτελεσματικότητά της.
Η Philips Avent έχει κάνει ορατή και ευκολότερα
καθαριζόμενη τη θερμαντική πλάκα, ώστε να
είστε σίγουροι ότι ο αποστειρωτής θα είναι πάντα
απαλλαγμένος από τα άλατα και ότι η διαδικασία
αποστείρωσης θα γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αποστειρωτής με καλυμμένη
θερμαντική πλάκα
Νέο σχέδιο αποστειρωτή με ορατή
θερμαντική πλάκα
Τι είναι τα άλατα;
Τα άλατα είναι τα σκληρά, υπόλευκα υπολείμματα που
μοιάζουν με κιμωλία και σχηματίζονται μερικές φορές στους
βραστήρες. Ανάλογα με τον τύπο του νερού στην περιοχή σας,
η όψη των αλάτων μπορεί να διαφέρει, από κατάλευκη σκόνη
μέχρι καφετί κηλίδες.
Τα άλατα συσσωρεύονται μέσα στις συσκευές, καθώς τα
υπολείμματα των ορυκτών που φυσιολογικά περιέχονται στο
νερό δεν εξατμίζονται όταν το νερό θερμαίνεται. Παρότι τα
άλατα αυτά καθαυτά δεν είναι βλαβερά, είναι άσχημα στην όψη,
καθαρίζονται δύσκολα και, αν δεν εμποδιστεί η συσσώρευσή
τους, μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία των συσκευών ή να
προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματά τους.
Χρησιμοποιώντας καθαρό νερό μπορεί να
βοηθήσει να αποτρέψει τη δημιουργία αλάτων.
Πότε θα πρέπει να αφαλατώνω τον αποστειρωτή μου;
Όταν χρησιμοποιείτε τον αποστειρωτή, μπορεί να
παρατηρήσετε ότι εμφανίζονται πάνω στη θερμαντική πλάκα
μικρές κηλίδες, με χρώμα που ξεκινά από το λευκό και φτάνει
μέχρι το σκούρο καφέ. Αυτό είναι σημάδι ότι πρέπει να
αφαλατώσετε τον αποστειρωτή.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να κάνετε αφαλάτωση ανά 1-2
εβδομάδες, ώστε να είστε σίγουροι ότι η συσκευή σας θα
συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά.
Τρία απλά βήματα για να αφαλατώσετε τον
αποστειρωτή σας
Σημείωση: Πριν αφαλατώσετε τη συσκευή, πρέπει
πάντα να την αποσυνδέετε από την πρίζα και να
περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς.
1 Ρίξτε στο δοχείο νερού 80 ml λευκό ξίδι (διάλυμα
οξικού οξέος 5%) και 20 ml νερό.
2 Αφήστε το διάλυμα μέσα στο δοχείο νερού μέχρι να
διαλυθούν τα άλατα.
3 Αδειάστε το δοχείο νερού και ξεπλύνετε τη θερμαντική
πλάκα με καθαρό νερό. Έπειτα σκουπίστε τη
θερμαντική πλάκα με ένα υγρό πανί.
Μην ξεπλύνετε τον αποστειρωτή βάζοντάς τον
κάτω από τη βρύση
Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία όσο συχνά χρειάζεται. Αν
υπάρχουν πολλά υπολείμματα αλάτων στο δοχείο νερού,
μπορείτε να αφαιρέσετε τα άλατα με κιτρικό οξύ ή με
κάποια ουσία αφαλάτωσης γενικής χρήσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.Avent.philips.com
Sähköisen Philips Avent-höyrysterilointilaitteen kalkinpoisto
Varoitus: Varmista, että pullot ja muut
tarvikkeet on steriloitu puhtaiksi. Ruoantähteet
jäävät kiinni ja voivat tahrata lämpölevyn,
jolloin sitä on vaikea puhdistaa.
Steriloinnin loppuvaiheessa voi
myös muodostua palaneen hajua,
kun vesi haihtuu kokonaan.
Sterilointi on erittäin tärkeää hygienian
varmistamiseksi. Kalkkikertymät voivat
hidastaa sterilointia ja heikentää tehoa.
Philips Aventissa lämpölevy on näkyvissä
ja se on helpompi puhdistaa, joten voit
pitää sterilointilaitteen aina kalkittomana ja
steriloinnin tehokkaana.
Sterilointilaite, jossa peitetty
lämpölevy
Uusi sterilointilaitemalli, jossa
näkyvä lämpölevy
Mitä kalkki on?
Kovia vaaleita kalkkikertymiä on joskus
keittimissä. Alueesi vesityypin mukaan
kalkkikertymät voivat olla lumenvalkoista
jauhetta, ruskeita tahroja tai jotain siltä väliltä.
Kalkkia kertyy laitteisiin, kun vedessä
luonnollisesti olevat mineraalijäämät eivät haihdu
vettä keitettäessä. Vaikka kalkki ei ole sinänsä
vahingollista, se on epämiellyttävän näköistä,
vaikeasti poistettavaa ja voi heikentää laitteiden
toimintaa tai vahingoittaa niiden osia.
Käyttämällä puhdistettua vettä voidaan
ehkäistä kalkin muodostumista.
Milloin sterilointilaiteesta on poistettava kalkki?
Sterilointilaitetta käyttäessä voi huomata
pienten täplien kertyvän lämpölevylle. Täplien
väri voi olla mitä tahansa valkoisesta tumman
ruskeaan. Ne kertovat, että on aika poistaa kalkki
sterilointilaitteesta.
Laitteesta on joka tapauksessa poistettava
kalkki 1-2 viikon välein, jotta sen toiminta pysyy
tehokkaana.
Sterilointilaitteen kalkinpoiston kolme
yksinkertaista vaihetta
Huomautus: irroita aina laite pistorasiasta
ja odota, kunnes se on jäähtynyt ennen
kalkinpoistoa.
1 Kaada vesisäiliöön 80 ml ruokaetikkaa (5 %
etikkaa) ja 20 ml vettä.
2 Jätä neste vesisäiliöön, kunnes kalkki on
liuennut.
3 Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele lämpölevy
puhtaalla vedellä. Pyyhi sitten lämpölevy
kostealla liinalla.
Älä huuhtele sterilointilaitetta juoksevalla
vedellä.
Toista käsittely aina tarvittaessa. Jos
vesisäiliöön on kertynyt paljon kalkkia, voit
käyttää kalkinpoistoon sitruunahappoa tai
tavallista kalkinpoistoainetta.
Lisätietoja on osoitteessa
www.philips.com/Avent
FI
‫הסרת אבנית מסטריליזטור חשמלי ‪IL Philips Avent‬‬
‫זהירות‪ :‬ודא שהבקבוקים והאביזרים שיש לעקר הם נקיים‪.‬‬
‫שאריות מזון יידבקו ואולי אף יכתימו את‬
‫צלחת החימום‪ ,‬דבר שיקשה על הניקוי שלה‬
‫תוך יצירת ריח של חומר שרוף לקראת סוף‬
‫העיקור‪ ,‬כאשר המים מתאדים לחלוטין‪.‬‬
‫תהליך החיטוי חשוב במיוחד כדי להבטיח עמידה בסטנדרטי‬
‫ההיגיינה המחמירים ביותר עבור תינוקך‪ .‬הצטברות אבנית‬
‫עשויה להאט את תהליך החיטוי ואף לפגוע ביעילות שלו‪.‬‬
‫לתהליך חיטוי אופטימלי‪ Philips Avent,‬מייצרת את‬
‫פלטת החימום באופן שהיא גלויה לעין וקלה לניקוי‪ :‬כך שתוכלי‬
‫להבטיח שהסטריליזטור שלך נקי מאבנית כל הזמן‪.‬‬
‫סטריליזטור עם פלטת חימום מכוסה‬
‫העיצוב החדש של הסטריליזטור כולל‬
‫פלטת חימום גלויה לעין‬
‫מהי אבנית?‬
‫אבנית היא משקע גירי קשה‪ ,‬בצבע אוף‪-‬וויט‪ ,‬שניתן למצוא‬
‫לעתים בקומקומים‪ .‬בהתאם לסוג המים שבאזור מגוריך‪,‬‬
‫מראה האבנית עשוי להשתנות מאבקה לבנה כשלג עד‬
‫לכתמים חומים‪.‬‬
‫היא מצטברת במכשירים מכיוון ששאריות המינרליים‪ ,‬שבאופן‬
‫טבעי נמצאים במים‪ ,‬אינם מתאדים בעת חימום המים‪ .‬למרות‬
‫שהאבנית בפני עצמה אינה מזיקה‪ ,‬היא קשה לניקוי ועלולה‬
‫לפגוע בפעולת המכשיר או לגרום נזק למרכיביו‪ ,‬אם מאפשרים‬
‫לה להצטבר‪.‬‬
‫שימוש במים מטוהרים יכול לסייע במניעת הווצרותם של כתמי‬
‫אבנית‪.‬‬
‫מתי עליי להסיר את האבנית מהסטריליזטור שלי?‬
‫בעת השימוש בסטריליזטור‪ ,‬את עשויה להבחין בנקודות‬
‫קטנות בצבע לבן עד חום כהה‪ ,‬המופיעות על פלטת החימום‪.‬‬
‫זה הסימן שעליך להסיר את האבנית מהסטריליזטור שלך‪.‬‬
‫בלכל מקרה‪ ,‬כדי להבטיח שהסטריליזטור ימשיך לעבוד ביע י‬
‫לות‪ ,‬יש להסיר את האבנית לפחות כל שבוע ‪ -‬שבועיים‪.‬‬
‫שלושה שלבים פשוטים להסרת האבנית‬
‫לפני הסרת האבנית‪ ,‬יש לנתק תמיד את המכשיר ולאפשר לו‬
‫להתקרר לחלוטין‪.‬‬
‫‪ .1‬מזגי ‪ 80‬מ"ל של חומץ לבן (‪ %5‬חומצה אצטית)‬
‫ו‏‪ 20-‬מ"ל של מים אל תוך מיכל המים‪.‬‬
‫‪ .2‬השאירי את התמיסה בתוך המיכל‪ ,‬עד להמסת האבנית‪.‬‬
‫‪ .3‬רוקני את מיכל המים ושטפי את פלטת החימום במים‬
‫נקיים‪ .‬לאחר מכן נגבי את פלטת החימום בעזרת מטלית‬
‫לחה‪.‬‬
‫אין לשטוף את הסטריליזטור מתחת לברז‪.‬‬
‫חזרי על התהליך בתדירות הנדרשת‪ .‬אם הצטברה כמות‬
‫גדולה של אבנית במיכל המים‪ ,‬ניתן להסיר אותה בעזרת‬
‫חומצת לימון או מסיר אבנית מסחרי‪.‬‬
‫למידע נוסף‪ ,‬בקרי באתר‪.‬‬
‫‪www.philips.com/Avent‬‬
Philips Avent elektrikli buharlı sterilizatörün kirecini temizleme
Dikkat: Lütfen sterilize edilecek
biberonlarınızın ve aksesuarlarınızın ve temiz
olduğundan emin olun. Yemek kalıntıları
ısıtma tabanına yapışıp leke bırakır ve bu
durum temizlemeyi zorlaştırırken
suyun tamamı buharlaştığı
için yanık kokusu almaya
başlamanıza neden olur.
Sterilizasyon işlemi bebeğiniz için yüksek hijyen
standartlarını sağlamak açısından önemlidir.
Kireç artıkları sterilizasyon işlemini yavaşlatabilir
ve hatta etkinliğini azaltabilir.
Philips Avent ısıtma tabanını daha görünür ve
temizlemesi daha kolay olarak geliştirmiştir. Bu
sayede optimum sterilizasyon işlemi sağlamak
amacıyla sterilizatörünüzü her zaman kireçten
koruyabilirsiniz.
Kapalı ısıtma tabanlı
sterilizatör
Görünür ısıtma tabanlı yeni
sterilizatör tasarımı
Kireç nedir?
Kireç, su ısıtıcılarında bulunabilen kırık beyaz
renkte, tebeşirimsi sert artıklardır. Yaşadığınız
bölgedeki su türüne bağlı olarak kirecin
görünümü, bembeyaz tozdan kahverengi lekelere
kadar değişebilir.
Suyun içinde bulunan ve ısıtıldığında
buharlaşamayan doğal mineral artığı olarak
cihazların içinde birikir. Kireç sağlığa zararlı
olmasa da, temizlenmesi zordur ve göze hoş
görünmez. Cihazların içinde birikmesi sonucunda
cihaz bileşenlerini bozabilir veya cihazın
çalışmasına hasar verebilir.
Arıtılmış su kullanmak kireç kalıntısı oluşumunu
engellemeye yardımcı olur.
Sterilizatörün kirecini ne zaman temizlemeliyim?
Sterilizatörü kullanırken, ısıtma tabanında
görünüşü beyazdan koyu kahverengiye kadar
değişebilen küçük noktalar görebilirsiniz. Bu
lekeler görüldüğünde, sterilizatörün kirecinin
temizlenmesi gerekmektedir.
Sterilizatörün etkin bir şekilde çalışmaya devam
etmesi için her koşulda en azından 1-2 haftada bir
kirecini temizlemeniz gerekir.
Sterilizatörünüzün kirecini temizlemek için üç
kolay adım
Not: Kirecini temizlemeden önce, cihazın fişini
çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
1 Su haznesine 80 ml beyaz sirke (%5 asetik
asit) ve 20 ml su koyun.
2 Kireç çözülene kadar bu solüsyonu su
haznesinde bırakın.
3 Su haznesini boşaltıp ısıtma tabanını içme
suyuyla durulayın. Ardından, nemli bir bezle
ısıtma tabanını silin.
Sterilizatörü musluk suyu altında durulamayın.
Bu işlemi gerektiği kadar tekrar edin. Su
haznesinde çok fazla kireç birikmişse, sitrik
asit veya kireç çözücü kullanarak kireci
temizleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için, www.philips.com/Avent
adresini ziyaret edin
TR
GB 0207 94 90 240
IT
IRL 015 24 5443
national call rate (mobiles vary)
AU 1300 363 391 (option 4)
FR 01 57 32 40 51 (coût d’un appel local
sauf surcoût éventuel selon opérateur)
BE 027 007 260 (€.15/min)
LU 24871095 (Coût d’un appel local /
nationaal tarief)
DE 040 8080 109 80
(Mobiltarife können abweichen)
AT 01546 325 103
(Mobiltarife können abweichen)
CH 04421 26 214
Schweizer Festnetztarif / tarif réseau
fixe suisse / chiamata nazionale
02 45 27 90 74 chiamata nazionale
(potrebbero essere applicati costi
addizionali se previsti dal tuo piano
tariffario)
5 pence/minute (mobile rates may vary)
NL 0900-2021177 (€.10/min)
NO 22 97 19 50 nasjonal takst (mobiler
varierer)
DA 35 44 41 30 pris ved indenrigsopkald
(mobilopkaldspriser varierer)
SV 0857 92 90 67 (national samtal)
PT 0800 780 903 (Grátis)
EL 2111983029 (Χρέωση ανάλογη με τον
τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο)
FI
09 88 62 50 41 palvelupuheluiden
IL
1-800-500-000
hinta (matkapuheluhinnat vaihtelevat)
TR 0 850 222 7 445
ES 91 34 96 580 (Consulte coste
adicional con su operador)
www.philips.com/Avent
Philips Avent, a business of Philips Electronics UK Ltd. Philips Centre,
Guildford Business Park, Guildford, Surrey, GU2 8XH
Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V. All Rights Reserved.
4203 064 58494
Download PDF

advertising