Avent | SCF276/43 | Avent Digitaler Dampfsterilisator SCF276/42 Bedienungsanleitung

GB: For our complete catalogue of mother and baby care products
and breastfeeding DVD.
/ Garanti / Takuu /
/ 보증 /
GR: Η Philips AVENT εγγυάται ότι εάν ο Ψηφιακόσ
Αποστειρωτήσ Ατμού καταστεί ελαττωματικόσ στη
διάρκεια των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία
αγοράσ θα τον αντικαταστήσει χωρίσ χρέωση για
αυτήν τη χρονική περίοδο. Σε αυτήν την περίπτωση,
να επιστέψετε τον αποστειρωτή στο κατάστημα από
όπου τον αγοράσατε.
Για να είναι έγκυρη η εγγύηση, θα πρέπει:
• Ο Ψηφιακόσ Αποστειρωτήσ θα πρέπει να
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τισ οδηγίεσ χρήσησ που
υπάρχουν σε αυτό το βιβλιαράκι και να συνδέεται
IL:
σωστά με το ηλεκτρικό ρεύμα.
Call FREE on 0800 289 064 GB ONLY (9am-4.30pm Mon-Fri)
Call FREE on 1800 509 021 IRL ONLY (9am-4.30pm Mon-Fri)
1300 364 474 AUSTRALIA
DE: Unseren kompletten Sortimentskatalog und einen Stillratgeber auf
hvor den er købt. Opbevar din kvittering som bevis
for købet sammen med en bemærkning om, hvor og
hvornår købet fandt sted. For at garantien er gyldig, skal
du notere dig følgende:
• Den digitale sterilisator skal anvendes i henhold til
instruktionerne i denne folder og forbindes til en
passende strømforsyning.
• Dit garantikrav må ikke skyldes ulykke, misbrug,
snavs, forsømmelse eller almindeligt slid.
Denne garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.
DVD erhalten Sie unter:
DE: 0800 180 81 74 (gebührenfrei)
AT: 0800 292 553 (gebührenfrei)
CH: 056 266 56 56
FR: Pour recevoir notre catalogue complet sur les produits de petite puériculture
et notre DVD “Guide de l’allaitement maternel”, composez le :
FR: Numéro Vert 0800 90 81 54 (France uniquement)
CH: 056 266 56 56
Philips AVENTPhilips AVENT
IT: Philips AVENT
NO: Philips AVENT garanterer gratis erstatning dersom det
skulle oppstå feil på den digitale dampsterilisatoren
innen tolv måneder fra kjøpsdato. Vennligst lever den til
den butikken der den ble kjøpt.
For at garantien skal være gyldig, må det tas hensyn til:
• Den digitale sterilisatoren må brukes i samsvar med
instruksjonene i dette heftet og kobles til en egnet
elektrisk nettforsyning.
• Klagen kan ikke fremstilles hvis feilen skyldes
uforsiktighet, feil bruk, for dårlig rengjøring og
lignende.
Denne garantien påvirker ikke lovfestede rettigheter.
SE: Om den digitala ångsterilisatorn skulle gå sönder inom
tolv månader efter inköpsdatum, garanterar Philips
AVENT att du under denna tid får en ny utan kostnad.
Lämna tillbaka sterilisatorn till återförsäljaren där du
köpt den. Spara kvittot som köpbevis samt uppgift om
när och var du köpt apparaten.
För att garantin ska gälla ber vi dig observera följande:
• Den digitala sterilisatorn måste användas i enlighet
med instruktionerna i detta häfte och anslutas till
lämpligt elektriskt uttag.
• Reklamationen får inte vara ett resultat av en olycka,
felanvändning, smuts eller normal förslitning.
Garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
FI: Philips AVENT takaa, että jos digitaaliseen
höyrysteriloijaan tulee vikaa 12 kuukauden kuluessa
ostopäivästä, se korvataan tänä aikana veloituksetta
toisella. Laite on silloin palautettava myyjäliikkeeseen.
Pidä kuitti tallella ostotositteena ja merkitse siihen
ostopäivä ja -paikka. Jotta takuu olisi voimassa, on
huomattava seuraavat seikat:
• Digitaalista steriloijaa on käytettävä tässä kirjasessa
annettujen ohjeiden mukaisesti ja laitteelle sopivalla
verkkovirralla.
• Korvausvaade ei saa aiheutua vahingossa
aiheutusta vaurioista, väärästä käyttötavasta, liasta,
huolimattomuudesta eik normaalista kulumisesta.
Tämä takuu ei vaikuta laskimääräisiin oikeuksiisi.
PhilipsilAVENT
Per ricevere
catalogo completo sui prodotti per mamma e bimbo e il DVD
Guida all’allattamento, chiama il numero verde 800 790502.
CH: 056 266 56 56
ES: Para solicitar nuestro catálogo de productos para el cuidado de la madre y
el bebé y la Guía de Lactancia Materna en DVD, por favor llame al teléfono
gratuito: 900 97 44 35 (sólo para España).
PT: Para solicitar o catálogo Philips AVENT pode ligar pela linha verde gratuita:
800 20 47 23
NL: Bel voor meer informatie over de Philips AVENT producten onze consumenten lijn
NL: 0900 1011015 (€0,25 per minuut)
BE/LU: +32 (0)9 259 1050
GR:
KR: 디지털 스팀 소독기 구매일로부터 12개월 이내에 하
자가 발생할 경우, 필립스 아벤트는 보증 약관에 따라
제품을 무료로 교체해 드릴 것입니다. 이 경우, 제품
구입처로 물건을 반품해 주십시오. 증빙을 위해, 귀하
의 영수증에 구입 날짜와 구입 장소를 기입하여 보관
하십시오. 보증을 받기 위해서는 다음 사항에 주의해
야 합니다.
• 디지털 소독기는 본 설명서의 지침에 따라 사용해
야 하며 적절한 전원에 연결해야 합니다.
• 사고, 오용, 오염, 관리 소홀, 심한 마모나 손상에
의한 문제일 경우 보증을 받을 수 없습니다.
이 보증은 사용자의 법적 권리에 영향을 미치지 않습
니다.
Τηλ: 210 24 19 585 φaξ: 210 24 04 290
NO:
or vår komplette katalog av mor/ babyprodukter og video om amming:
SC: F如果想得到妈妈护肤和宝宝护肤系列的完整产品目录
Midelfart
Sonesson AS tlf. 24 11 01 00
请致电: 4008 800 008
SE: Om
du vill ha en fullständig katalog över våra produkter för mamma och
使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 请妥善保管本使用说明书
barn, kontakta oss på telefon 08-725 14 05
FI: Jos haluat täydellisen luettelon äitiys- ja vauvanhoitotuotteistamme sekä
imetysneuvonta-dvd:n, soita numeroon 02 2546233.
DK: For vores komplette katalog over mor og barn plejeprodukter og amme-.
Ring på 57 52 81 03
IL:
/ Kjøpsdato / Inköpsdatum /
Ostopäivämäärä / Købsdato /
/ 구매일:
1-800-500-000
KR: 산모 및 유아 관리 용품 및 모유 수유에 관한 DVD 전반적 카탈로그가
필요하시면 연락주십시오.무료전화, 080-628-8800
/ Datert kvittering med
stempel fra forhandler / Butikensstämpel /
myyjäliikkeen leima / Forhandlers stempel / / 구입처 도장 :
Philips AVENT, a business of Philips Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park, Guildford, Surrey, GU2 8XH
DK: Philips AVENT garanterer, at hvis din digitale
dampsterilisator skulle blive defekt i løbet af 12
måneder fra købsdatoen, erstattes den gratis indenfor
samme periode. Returner den venligst til den forhandler,
✁
www.philips.com/AVENT
Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V. All Rights Reserved.
42133 5435 430 (06/09)
GB
DE
FR
IT
ES
PT
NL
GR
NO
SE
FI
DK
IL
KR
KR
A
g)
b)
c)
h)
i)
d)
f)
2(i)
2(i)
2(i)
Display
Display
Affichage numérique
Display
Visor
Display
Display
Οθόνη
Display
Display
Näyttö
Skærm
Control button
Kontrolltaste
Bouton
Tasto di controllo
Botón on/off
Botão de controlo
Aan/Uit knop
Κουμπί ελέγχου
Kontroll knapp
Kontrollknapp
Säätöpainike
Kontrolknap
ಀ༺ዯഅၦ
ᇓቼഝ෾ቾ
2(iii)
2(iii)
2(iii)
2(ii)
2(ii)
2(ii)
90ml
90ml
2(iv)
2(iv)
2(iv)
4
4
4
3
3
3
GB: Philips AVENT guarantees that should the Digital Steam
Steriliser become faulty during twelve months from the
date of purchase it will be replaced free of charge during
this time. Please return it to the retailer where it was
purchased. Please keep your receipt as proof of purchase,
together with a note of when and where purchased. For
the guarantee to be valid, please note:
• The Digital Steriliser must be used according to
the instructions in this booklet and connected to a
suitable electricity supply.
• The claim must not be a result of accident, misuse,
dirt, neglect or fair wear and tear.
This Guarantee does not affect your statutory rights
ຣ
ක౵໓ሳဋഭ
ක౵໓ሳဋഭ
BEEP
BEEP
ຣ
ຣ
•사용시에는 소독기를 반드시 단단하고 평평한 면 위에 놓으십시오.
•사용시, 소독기에는 끓는 물이 들어 있으며 뚜껑에 있는 배출구를
통해 증기가 빠져 나갑니다.
•소독기 위에는 어떠한 물건도 올려 놓지 마십시오.
•소독기를 열 때 증기로 인해 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
•소독 사이클 작동 시에는 뚜껑과 소독기 본체가 매우 뜨거우므로
조심하십시오.
•항상 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
•6분 소독 사이클 도중에는 절대로 소독기를 열지 마십시오. 6분
소독 사이클이 중단되면 용품들이 소독되지 않습니다.
•사이클 작동 도중에 언제라도 소독기를 완전히 정지시키려면, 컨트
롤 버튼을 2초 동안 눌러서 선택 모드로 돌아가거나 전원 코드를
뽑으십시오.
•물을 빼내고 헹구기 전에 반드시 소독기 뒤쪽에서 전원 코드를 분
리하십시오.
•사용하지 않을 때는 반드시 전원 코드를 뽑아 놓으십시오.
•소독기를 완전히 끄려면 소독기에서 전원 코드를 뽑아야 합니다.
•소독기를 물 속에 집어 넣지 마십시오.
•절대로 물을 넣지 않고 소독기를 사용하지 마십시오.
•스팀 소독기나 소독할 용품에는 절대로 표백제 또는 화학 소독액/
소독정제를 사용해서는 안 됩니다.
•연마제, 항균성 물질 또는 하제 등을 사용하여 소독기를 세척하지
마십시오
• 소독기에는 연수를 사용하지 마십시오.
• 제공된 전원 코드를 다른 어떠한 전자제품에도 사용해서는 안 되며
다른 어떠한 전원 코드도 디지털 소독기에 사용해서는 안 됩니다.
• 청소 관련 지침을 지키지 않으면 제품에 돌이킬 수 없는 손상이 발
생할 수 있습니다.
• 디지털 소독기 내부에는 수리가 가능한 부속품이 없습니다. 디지털
소독기를 스스로 분해, 점검 또는 수리하려고 하지 마십시오.
• 주의: 이 제품은 충분히 제품을 다룰 능력이 있는 사람들만을 대상
으로 만들어진 것입니다. 어린이나 노약자의 손이 닿지 않는 곳에
보관하십시오.
• 이 제품은 안전을 책임진 사람이 제품의 사용에 대해 감독하거나
지시하지 않는 한, 어린이를 포함하여 신체적, 지각적, 정신적으로
문제가 있거나 경험 또는 지식이 부족한 사람이 사용할 수 있도록
만들어진 것이 아닙니다.
• 어린이들이 이 제품을 가지고 놀지 못하도록 감독해 주십시오.
ක౵໴ెჰጌ
თ
ຣ
໴൘ဉ
ፂ႖ዻ௴ၒച
ዑགྷౚ
ක౵໴ెჰጌ
თ
ຣ
໴൘ဉ
ൡఝၡ࿼്ஏ൜ၒച
ዑགྷౚ
DE: Auf den Digitalen Dampfsterilisator gewährt Philips
AVENT eine Garantie von 12 Monaten (vom Kaufdatum
gerechnet). Sollte der Sterilisator in dieser Zeit einen
Defekt aufweisen, so wird das Gerät kostenlos durch
ein Neues ersetzt. Verwahren Sie den Kassenbon als
Kaufquittung oder den Garantieschein mit Kaufdatum
und Stempel des Händlers für den Fall einer Reklamation
sicher auf. Damit die Garantie ihre Gültigkeit behält,
beachten Sie bitte Folgendes:
• Der Digitale Sterilisator muss gemäß dieser
Bedienungsanleitung verwendet und an ein
geeignetes Elektrizitätsnetz angeschlossen werden.
• Unfall, falsche Anwendung, Schmutz,
Vernachlässigung, Abnutzung oder Verschleiß fallen
nicht unter die Garantiegewährleistung und gelten
somit nicht als Reklamationsgründe.
Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.
༟ၴᆽဪቼఋဪၔ໴ెၦ੿ၡ
୵୾੝ఋ௴ઇၕዑགྷጀක౵ൢጄఙ
ຣX 5
໴ెဋഭ
ຣ
໴൘ఋ໚฀઴੭ၡ
ൡఝଌ෢੿൜ၒചዑགྷಿଧၕ࿩ხ
ྨྰၕઠဨ࿝௴ᆊఝགྷ੝౏ྦ
ဧዜ౹ၦ໴ెືሲ൐၉ხጁఁఋ
ஆၔ໴ెགྷ੝ၦᆊఝགྷ੝
FR: Philips AVENT garantit que, si le stérilisateur digital à
vapeur s’avérait fautif durant les 12 mois qui suivent la
date de son achat, il sera remplacé gratuitement sous
ces dates. Veuillez alors le retourner au détaillant qui l’a
vendu. Gardez votre reçu comme preuve d’achat et notez
la date et le lieu de l’achat. Pour que la garantie soit
valide, veuillez noter que :
• Le stérilisateur digital doit être utilisé selon les
instructions de ce mode d’emploi et doit être
connecté à un courant électrique adéquat.
• La demande ne doit pas faire suite à un accident,
une utilisation erronée, une négligence ou un abus.
Cette garantie n’affecte pas vos droits statutaires.
ஆၔ໴ెགྷ੝ၦᆊఝགྷ੝
ஆၔ໴ెགྷ੝ၦᆊఝགྷ੝
ຣ
ක౵ຫၦሜགྷ੝ක౵
ຫၦሜགྷ੝ဋഭૼ
ຣ
໴൘ဉଌ෢੿൜ၒചዑགྷ
ຣ
මၦஞඳൣఋྤ೭ၡ
ધၿჰఎਜ਼ၦ౵ᅒႮ
ຣ
මၦஞඳ႕ఋྤ೭ၡ
ધၿჰఎਜ਼ၦ౵ᅒႮ
IT: Philips AVENT garantisce la sostituzione gratuita dello
Sterilizzatore Digitale, in caso di difetto di fabbricazione
durante i primi 12 mesi dalla data di acquisto. Riconsegnare
il prodotto nel negozio dove è stato acquistato. Conservare lo
scontrino come prova di acquisto, assieme ad un foglio che
attesti la data e il luogo di acquisto. Affinché la garanzia sia
valida, è necessario che:
• Lo Sterilizzatore digitale deve essere usato seguendo
le istruzioni contenute in questo libretto, e deve essere
connesso ad una presa elettrica idonea.
• Il danno non sia stato causato da incidente, trascuratezza
o usura.
La presente Garanzia non influisce sui diritti del cliente
prescritti dalla legge secondo la legislazione nazionale in
vigore.
BEEP
고장진단 가이드
BEEP
소독기가 작동하지 않는다.
전원 코드가 소독기와 전원 콘센트에 정확히 연결되어 있는지 확인한다. 콘센트의 퓨즈
를 점검한다.
뚜껑 밑으로 과도한 증기가 빠
져 나간다.
구성품이 제대로 놓여지지 않았다. 4 페이지의 설명을 참조한다.
소독 사이클이 너무 길다.
소독기에 용품을 너무 조금 넣었다 - 소독량이 적으면 작동 시간이 길어지게 된다.
하단 및 측면
막대가
깜박거리고 “삐”
소리가 난다.
소독기에 물을 충분히 넣지 않았다. 소독기를 끄고, 물을 빼낸(소독기 본체가 뜨거울 때
는 각별히 주의) 다음 모드 1에서는 물 90ml, 모드 2에서는 물 200ml를 다시 붓는다.
소독기를 다시 작동시킨다.
상단 및 측면
막대가
깜박거리고 “삐”
소리가 난다.
소독기에 물을 너무 많이 넣었다. 소독기를 끄고, 물을 빼낸(소독기 본체가 뜨거울 때는
각별히 주의) 다음 모드 1에서는 물 90ml, 모드 2에서는 물 200ml를 다시 붓는다. 소
독기를 다시 작동시킨다.
BEEP
BEEP
5
5
5
6
6
6
BEEP
X5
BEEP
X5
BEEP
X5
7
7
7
2
8
8
8
33
✃
B
ຣ
경고
e)
1
1
1 90ml
໴ెૺ႖ဴၦᇣხધ
ක౵໓ሳა๗ဋഭ
* 구연산은 약국에서 쉽게 구입할 수 있습니다. 단, 염증을 유발
할 수 있으므로 눈에 묻지 않도록 주의하십시오. 어린이의 손이
닿지 않는 곳에 보관하십시오.
j)
GB:
DE
FR:
IT:
ES:
PT:
NL:
GR:
NO:
SE:
FI:
DK:
IL:
KR:
Guarantee / Garanti / Garantie / Garanzia /
Garantia / Garantia /
전자식 디스플레이 가이드
다음 중 하나를 실시하십시오.
1)물 200ml에 구연산 한 봉지(10그램)를 섞으십시오. 이 용액
을 빈 소독기에 부으십시오.* 뚜껑을 닫지는 마십시오. 모드
1을 1~2분 정도 작동시키십시오. 전원 코드를 뽑고 30분 동
안 놓아 두십시오. 물을 빼내고 소독기 내부를 헹구십시오. 그
런 다음, 정확히 물 90ml를 붓고 뚜껑을 닫은 다음 전체 소독
사이클을 완료할 때까지 모드 1에서 작동시키십시오. 물을 빼
내고 물기를 닦아 내십시오.
또는
2)식초 100ml와 냉수 200ml를 섞어서 소독기에 부으십시오.
물때가 완전히 녹을 때까지 놓아 두십시오. 물을 빼내고 소독
기 내부를 깨끗이 헹구십시오. 물기를 닦아 내십시오.
a)
ES: Philips AVENT garantiza que si el Esterilizador a Vapor
Digital estuviera defectuoso durante los primeros 12
meses desde la fecha de compra, será reemplazado sin
cargo durante este periodo. Para devolver el producto,
por favor acuda al punto de venta dónde lo compró.
Para que la garantía sea valida, por favor tenga en cuenta:
• El esterilizador digital debe ser usado de acuerdo
con las instrucciones de este manual y conectado
apropiadamente a la red eléctrica.
• La reclamación no debe de ser el resultado de un
accidente, mal uso, suciedad, dejadez o el desgaste
esperado con el uso.
Esta garantía es aplicable a las condiciones de garantía
vigentes en el país de compra.
PT: A Philips AVENT garante a substituição do Esterilizador
Digital a Vapor em caso de avaria durante os doze meses
seguintes à data da compra sem qualquer encargo para
o cliente. Solicitamos que o devolva no local onde foi
adquirido.
Para a garantia ser válida, tome em atenção:
• O Esterilizador Digital deve ser utilizado de acordo
com as instruções e ligado a uma fonte de energia
adequada.
• A reclamação não inclui os danos resultantes de
acidentes, utilização indevida, sujidade, negligência
ou desgaste normal.
Esta Garantia não afecta os seus direitos.
NL: Philips AVENT garandeert dat wanneer de digitale
sterilisator defect raakt binnen twaalf maanden vanaf
de aankoopdatum, hij gedurende deze periode zonder
kosten vervangen wordt. Breng het apparaat terug naar de
winkel waar deze gekocht is. Bewaar uw aankoopbon als
bewijs van aankoop samen met de garantie pagina met de
datum van aankoop en stempel van de winkel.
De garantie is alleen geldig als:
• Gebruik de digitale sterilisator volgens de
instructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg
ervoor dat deze aangesloten is op een geschikte
elektriciteitsvoorziening.
• Het defect niet het gevolg is van een ongeluk,
verkeerd gebruik, vuil, onachtzaamheid of
normale slijtage.
Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke
garantie bepalingen.
Date of purchase / Kaufdatum / Date de
l’achat/ Data dell’ acquisto / Fecha de compra /
Data de aquisição / Aankoopdatum :
Stamp of retailer / Stempel des Händlers /
Cachet du détaillant / Timbro del rivenditore /
Sello del establecimiento / Carimbo do
revendedor / Stempel van winkel :
C
1
4
3
2
5
Mode 1: 90ml
Mode 2: 200ml
6
8
7
BEEP
BEEP
BEEP
BEEP
BEEP
X5
BEEP
D
1
2
3
E
1
2
6
8
F
5
GB
GB
Instructions for use
8. Do not remove the lid until the 6 minute sterilising cycle has
ended. This is indicated by 5 beeps and 3 bars being displayed. It is
recommended to let the steriliser cool down for 3 minutes after the
sterilising cycle has been completed. Items will remain sterile for up
to 6 hours provided the lid is not removed. After 2 hours, the
display will show 2 bars and, after a further 2 hours, one bar. To
indicate the end of Mode 1 or 2, the unit will sound a long beep
followed by a flashing ‘0’†. At this point items should be used
immediately or re-sterilised. (Please refer to ‘To remove sterilised
items after a cycle’). Unplug the lead from the back of the steriliser.
Pour away any remaining water, rinse out the inside of the
steriliser body and wipe dry.
† The end of a cycle is 6 hours after commencement of Mode 1 and
24 hours after commencement of Mode 2. The unit can be completely
stopped at any time during a cycle, by pressing and holding in the
control button for 2 seconds. The unit will beep and a flashing ‘0’ will
be displayed, indicating the unit has returned to selection mode.
The Philips AVENT Digital Steam Steriliser is one of a new generation
of intelligent products from Philips AVENT.
The Digital Steriliser uses the intensive heat of steam to eliminate
harmful bacteria helping you sterilise your baby feeding equipment
as safely and quickly as possible. There are two different modes for
greater convenience:
Mode 1 (Optional six hour mode) runs a single 6 minute sterilising
cycle, then keeps the contents sterile for 6 hours, providing the lid is
not removed.
Mode 2 keeps contents sterile for up to 24 hours by continuously
repeating the cycle, so you can have clean, sterile bottles day and night.
As well as bottles and breastfeeding accessories, you can sterilise any
other boilable items (please refer to the manufacturer’s instructions
regarding sterilisation).
Please take a few minutes to read through the ENTIRE INSTRUCTION
LEAFLET before using your Digital Steriliser for the first time. PLEASE
SAVE THESE INSTRUCTIONS. Also available at www.philips.com/AVENT
To load the Philips AVENT Manual Breast Pump
(see diagram D page 3)
Contents (see diagram A, page 2)
a) Lid
f) Steriliser body
b) Upper basket g) Measuring Cup
c) Bottle rack
h) De-scaler (citric acid)
d) Lower basket (same as b)
i) Tongs
e) Central stem
j) Lead and plug
NB: Upper and lower baskets are identical
Before each use, wash items in mild soapy water and rinse.
1. Disassemble the Breast Pump and click the pump body into
the slot in the upper basket and arrange the other breast pump
components as shown.
2. Place remaining components of the pump in the lower basket.
3. Up to six 125ml or 260ml bottles (not including screw rings,
teats or dome caps) can be sterilised with the pump.
4. Follow sterilising instructions.
Before using your steriliser for the first time
To remove sterilised items after a cycle
(see diagram B and refer to the Electronic Display Guide opposite)
(see diagram E page 3)
1. When Mode 1 cycle is complete pressing the button will
reset the unit.
2. In Mode 2 (after sterilised) when 3x bars are displayed,
pressing the button will pause the cycle, allowing
removal/addition of item. Pressing the button again will
resume the cycle (re-sterilise). The unit will immediately
enter a new sterilisation phase and continue the 24 hour
cycle from where it was interrupted. If unplugged the
countdown cycle will stop.
3. Wash your hands thoroughly before removing the
sterilised items.
4. Remove the lid.
5. If necessary, shake excess water from items before
assembling.
6. The tongs can be used to remove small items and to pull
the sterile teats through the screw rings of the bottles.
7. Removed items must be used/assembled immediately or
re-sterilised. Expressed milk can be stored in a sterile breast
milk container in the refrigerator for up to 48 hours (not in
the door) or in the freezer for up to 3 months. Infant
formula should be made up fresh for each feed.
8. After each cycle the unit should be allowed to cool for
at least 3 minutes before opening and removing parts.
If after a Mode 1 cycle is run the unit must be allowed
to cool for a minimum of 10 minutes prior to running
another sterilisation cycle.
Remove all items from inside the steriliser body.
1. Measure exactly 90ml of water and pour in.
2. Assemble the blue components (baskets, stem and bottle rack)
and place into the steriliser. Put the lid on.
3. Connect the lead into the back of the steriliser and plug into the
mains supply.
4. The unit will display a flashing ‘0’ to indicate you need to select
a mode. One short press of the control button will display a
flashing ‘1’. Hold the control button in for 2 seconds then release,
and a rotating ‘0’ is displayed. Mode 1 is now in progress.
5. After the water has reached 100°C, it will turn to steam. When the
sterilising cycle is almost complete a numerical countdown will be
displayed (see ‘Electronic Display Guide’).
6. At the end of the cycle the unit will beep 5 times. Three bars will
flash and then remain displayed.
7. Let the steriliser cool down for 3 minutes. Unplug and disconnect
the lead from the back of the steriliser.
8. Remove the blue components and empty any remaining water
from the unit. Wipe dry. The steriliser is now ready for use.
Sterilising in Mode 1 – 6 hour sterile period
Sterilising in Mode 2 – 24 hour sterile period
(see diagram C, page 3)
To sterilise up to six 125ml, 260ml or 330ml AVENT Bottles
Before each use, wash items in mild soapy water and rinse.
1. Measure and pour in exactly 90ml of water if selecting Mode 1
OR 200ml of water if selecting Mode 2.
2. Slide the lower basket onto the central stem. Thread 2 screw rings
onto the central stem. Slide the bottle rack down the central stem,
with the neck facing down, until it rests on the top screw ring.
3. Place the teats through the centre of the holes in the bottle rack
onto the lower basket. Thread 4 screw rings onto the central stem.
4. Place inverted bottles in the bottle rack and push the upper basket
onto the central stem until it rests on the catch. Place dome caps
and tongs into the upper basket.
5. The upper basket is not required when sterilising 330ml bottles.
6. Place the assembled unit into the steriliser body and put the lid on.
Put the lead into the back of the steriliser body and plug into the
mains supply. A flashing ‘0’ will appear, indicating that you need to
select a mode.
7. To select Mode 1, press the control button once and the mode
number will be displayed. To run this mode, hold the control button
in for 2 seconds, then release. A rotating ‘0’ will be displayed.
Mode 1 is now in progress.
OR
To select Mode 2, press the control button twice and the mode
number will be displayed. To run this mode, hold the control button
in for 2 seconds, then release. Three ascending and descending bars
will be displayed. Mode 2 is now in progress.
Electronic Display Guide
OR:
2. Pour 100ml vinegar mixed with 200ml cold water into the steriliser.
Allow to stand in the unit until any limescale has dissolved.
Drain and rinse the inside of the steriliser thoroughly. Wipe dry.
Steriliser plugged in and
ready for mode selection
* Citric Acid is available from most chemists – avoid contact with eyes
as this may cause irritation. Keep out of reach of children.
WARNINGS
6
BEEP
BEEP
Mode 1 sterilisation
in progress –
indicated by a beep
and rotating ‘0’
Mode 2 sterilisation
in progress –
indicated by a beep
and three ascending
and descending bars
Numerical countdown indicates
sterilisation almost complete (Mode 1 only)
BEEP
X5
Sterilisation complete – indicated
by 5 beeps and three flashing bars –
items will remain sterile for up to
6 hours provided the lid is not opened
Up to 6 hours sterile time remaining
Up to 4 hours sterile time remaining
Up to 2 hours sterile time remaining
BEEP
BEEP
BEEP
Completion of Mode 1 cycle (6 hours),
Mode 2 cycle (24 hours) – indicated by
a long beep and a flashing ‘0’
Water level too high.
See ‘Troubleshooting’ below
Water level too low.
See ‘Troubleshooting’ below
Troubleshooting Guide
Steriliser will not work
Check that the mains lead is connected to the steriliser as well as plugged into the mains.
Check fuse in plug.
Excessive steam escaping
from under the lid
Parts incorrectly loaded. Refer to instructions on page 4.
Sterilising cycle takes too long
The steriliser is loaded with only a few items – light loads will take longer to cycle.
Flashing
lower
and side
bars, and beep
BEEP
Insufficient water has been placed in the steriliser. Switch off, remove water, (take care if the
steriliser body is hot) and replace with 90ml of water for use with Mode 1 OR 200ml of water
for use with Mode 2. Restart the unit.
BEEP
An excessive amount of water has been placed in the steriliser. Switch off, remove water, (take
care if the steriliser body is hot) and replace with 90ml of water for use with Mode 1 OR 200ml
of water for use with Mode 2. Restart the unit.
Care of your steriliser
Using pre-boiled or filtered water in your Digital Steriliser can reduce
limescale build up. You should de-scale your steriliser every four weeks,
or as often as needed in hard water areas, to ensure it continues to
work 100% effectively. Under no circumstances should anything
other than citric acid or vinegar be used as it may cause irreparable
damage. Avoid contact with eyes as this may cause irritation. Keep
out of the reach of children.
EITHER:
1. Mix one sachet of citric acid (10gms) with 200ml of water.
Pour into the empty steriliser*. Do not put lid on. Activate Mode 1
and leave for 1-2 minutes. Unplug and leave to stand for 30
minutes. Drain and rinse the inside of the steriliser. Then in
Mode 1, run a full sterilising cycle empty with the lid on, using
exactly 90ml of water. Drain and wipe dry.
Ready for
Mode 2 selection
Ready for
Mode 1 selection
Dishwasher Basket (see diagram F page 3)
1. Two baskets can be clipped together to hold small items such as
teats, breast pump parts etc. for washing in the top rack of your
dishwasher prior to sterilisation.
2. To clip together, align the baskets so that the indicators are
opposite each other and snap the baskets together. To open,
pull apart with fingers.
Warning: Your Philips AVENT items may discolour over time if they
are washed in the dishwasher with dirty items covered with
remnants of strong sauces, such as tomato sauce.
BEEP
BEEP
• Ensure the steriliser is placed on a firm level surface when in use.
• When in use, the steriliser contains boiling water and steam
escapes from the vent in the lid.
• Never place items on top of the steriliser.
• Take care when opening as steam can burn.
• During the sterilising cycle the lid and the steriliser body are
very hot.
• Always keep out of reach of children.
• Never open the unit during the 6 minute sterilising cycle. Items
are not sterile if the 6 minute sterilising cycle is interrupted.
• To completely stop the steriliser at any time during a cycle, press
and hold the control button for 2 seconds to return to selection
mode or, unplug at the mains.
• Always disconnect the lead from the back of the steriliser before
pouring away water and/or rinsing.
• Always unplug from the mains supply when not in use.
• The power supply must be removed from the unit for it to be
completely switched off.
• Never immerse the steriliser in water.
• Never use the steriliser without water.
• Do not use bleach or chemical sterilising solutions/tablets in your
steam steriliser or on products to be sterilised.
• Do not use abrasive, anti-bacterial materials or scourers to clean
the steriliser.
• Do not use softened water in the steriliser.
• The lead supplied must not be used on any other appliance and no
other lead should be used with the Digital Steriliser.
• Failure to follow de-scaling instructions may cause
irreparable damage.
• There are no serviceable parts inside the Digital Steriliser.
Do not attempt to open, service or repair the Digital Steriliser
yourself.
• CAUTION: This appliance is intended for use by responsible
persons, keep out of the reach of small children and the infirm.
• This appliance is not intended for use by persons including
children with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they
have been given supervision or instruction concerning use of
the appliance by a person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
Flashing
top and
side bars,
and beep
7
DE
DE
Gebrauchsanweisung
auf dem Display zeigt an, dass ein Programm gewählt werden muss.
7. So wählen Sie das gewünschte Programm:
– Programm 1 Drücken Sie die Kontrolltaste einmal; das Display zeigt die
Programmnummer an. Um dieses Programm zu aktivieren, halten Sie die
Kontrolltaste 2 Sekunden lang gedrückt. Nun zeigt das Display eine
rotierende „0”: Programm 1 wird ausgeführt.
– Programm 2 Drücken Sie die Kontrolltaste zweimal; das Display zeigt
die Programmnummer an. Um dieses Programm zu aktivieren, halten
Sie die Kontrolltaste 2 Sekunden lang gedrückt. Nun zeigt das Display
drei an- und abschwellende Balken: Programm 2 wird ausgeführt.
8. Öffnen Sie den Deckel nicht vor Abschluss des 6-minütigen
Sterilisationszyklus, welcher durch 5 Signaltöne und 3 Balken im
Display angezeigt wird. Es wird empfohlen, den Sterilisator nach
Abschluss des Sterilisationszyklus für 3 Minuten abkühlen zu lassen.
Der Inhalt bleibt bei ungeöffnetem Deckel bis zu 6 Stunden lang steril.
Nach 2 Stunden zeigt die Anzeige 2 Balken und nach weiteren 2
Stunden nur noch einen Balken an. Für beide Programme gilt: der
Ablauf des gesamten Programmes (inklusive „Steril”-Phase) wird
durch einen langen Signalton und eine blinkende „0” auf dem Display
angezeigt†. Die sterilisierten Artikel müssen nun sofort verwendet
bzw. zusammengesetzt oder ansonsten erneut sterilisiert werden.
(Lesen Sie hierzu bitte den Abschnitt „Entnahme von sterilisierten
Gegenständen nach einem Sterilisationszyklus”.) Ziehen Sie nach
Gebrauch den Stecker aus der Rückseite des Sterilisators, gießen Sie das
Restwasser weg, spülen Sie das Gerät aus und wischen Sie es trocken.
† Die Dauer der gesamten Programme (inklusive „Steril”-Phase) beträgt
für Programm 1 sechs Stunden und für Programm 2 24 Stunden. Um den
Sterilisationsvorgang jederzeit während eines Zyklus zu beenden, halten
Sie die Kontrolltaste für 2 Sekunden gedrückt. Ein Signalton ertönt und das
Display zeigt durch eine blinkende „0” an, dass das Gerät zur Programmwahl
bereit ist.
Der Digitale Dampfsterilisator ist eines der neuen Generation
intelligenter Produkte von Philips AVENT.
Der Sterilisator nutzt die intensive Hitze des Wasserdampfes, um
schädliche Bakterien zu zerstören, damit Ihre Babyfütterutensilien
so sicher und schnell wie möglich sterilisiert werden können. Zwei
verschiedene Programme bieten noch mehr Flexibilität und Komfort:
Programm 1 (Alternatives 6 Stunden Programm) besteht aus einem
6-minütigen Sterilisationszyklus, wobei der Inhalt des Gerätes nach
Beendigung der Sterilisation bei ungeöffnetem Deckel bis zu 6 Stunden
steril bleibt.
Programm 2 hält den Inhalt des Gerätes durch wiederholte Ausführung des
Sterilisationszyklus bis zu 24 Stunden steril, so dass Babyfütterutensilien
Tag und Nacht gebrauchsfertig zur Verfügung stehen.
Neben Flaschen und Stillzubehör können auch alle anderen kochfesten
Produkte sterilisiert werden. Bitte beachten Sie hierfür die
Bedienungsanleitungen der jeweiligen Hersteller.
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie
den Digitalen Dampfsterilisator zum ersten Mal in Betrieb nehmen,
und bewahren Sie sie anschließend sorgfältig auf. Sie finden die
Bedienungsanleitung auch auf unserer Webseite: www.philips.com/AVENT
Inhalt (siehe Abb. A, Seite 2)
a) Deckel
e) Ständer
b) Korbgitter (oberer Teil)
f) Sterilisationsbehälter
– eines als Ersatzteil
g) Messbecher
c) Flaschengitter
h) Entkalker (Zitronensäure)
d) Korbgitter (unterer Teil) i) Zange
– mit Teil b) identisch
j) Kabel und Stecker
Oberer und unterer Teil des Korbgitters sind identisch.
Sterilisation der Philips AVENT Handmilchpumpe
(siehe Abb. D, Seite 3)
Vor der ersten Inbetriebnahme
Alle zu sterilisierenden Teile sollten vorher in mildem Spülwasser gereinigt
und abgespült werden.
1. Stecken Sie die Saugglocke in den Schlitz des oberen Körbchenteils
und verteilen Sie weitere Teile der Milchpumpe im Korbgitter wie
abgebildet.
2. Alle übrigen Teile der Milchpumpe werden im unteren Teil des Körbchens
platziert.
3. Bis zu sechs 125ml oder 260ml Flaschen (ohne Verschlussringe, Sauger
und Verschlusskappen) können gleichzeitig zusammen mit der Pumpe
sterilisiert werden.
4. Folgen Sie nun den Punkten 6-8 im Abschnitt „Sterilisation von bis zu
sechs AVENT Flaschen”.
(siehe Abb. B auf Seite 2 und „Anleitung zum elektronischen Display”)
Entfernen Sie sämtliches Zubehör aus dem Sterilisationsbehälter.
1. Verwenden Sie den beigefügten Messbecher, um genau 90ml
Leitungswasser in das Gerät zu füllen.
2. Stecken Sie alle blauen Teile des Sterilisators (Körbe, Ständer,
Flaschengitter) zusammen. Stellen Sie diese in den Behälter und setzen
Sie den Deckel auf.
3. Stecken Sie das Kabel an der Rückseite des Gerätes in den Sterilisator und
das andere Ende in die Steckdose.
4. Das Display zeigt eine blinkende „0” und gibt damit an, dass ein
Programm gewählt werden muss. Drücken Sie die Kontrolltaste einmal,
damit das Display eine blinkende „1” zeigt. Halten Sie nun die
Kontrolltaste für 2 Sekunden gedrückt. Danach zeigt das Display eine
rotierende „0”: Programm 1 wird ausgeführt.
5. Wenn das Wasser eine Temperatur von 100 Grad Celsius erreicht hat,
beginnt es zu verdampfen. Kurz vor Ende des Sterilisationsvorganges
wird ein numerischer Countdown auf dem Display angezeigt. (siehe
„Anleitung zum elektronischen Display”)
6. Nach dem Sterilisationsvorgang ertönen 5 Signaltöne. Drei Balken
blinken auf dem Display und bleiben dort angezeigt.
7. Lassen Sie das Gerät 3 Minuten abkühlen. Ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose und trennen Sie auch das andere Ende des Kabels vom
Sterilisator.
8. Nehmen Sie Körbchen und Flaschengitter aus dem Sterilisator, gießen
Sie das verbleibende Wasser weg und wischen Sie den Behälter trocken.
Der Sterilisator ist nun bereit zum Gebrauch.
Entnahme von sterilisierten Gegenständen nach einem
Sterilisationszyklus (siehe Abb. E, Seite 3)
1. Nach Abschluss von Programm 1 drücken Sie die Kontrolltaste, um
das Gerät in die Ausgangsposition zu bringen.
2. Bei Wahl von Programm 2 werden nach der Sterilisation 3 Balken
im Display angezeigt. Durch Drücken der Kontrolltaste unterbrechen
Sie das Programm und können Teile entnehmen bzw. hinzufügen.
Erneutes Drücken der Taste setzt das Programm fort und der Sterilisator
beginnt nun sofort mit einer weiteren Sterilisationsphase und setzt den
24-Stunden-Zyklus von dem Zeitpunkt fort, an dem er unterbrochen
wurde. Sollte der Stecker gezogen werden, wird der Countdown beendet.
3. Waschen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie die sterilisierten Artikel
herausnehmen.
4. Nehmen Sie den Deckel ab.
5. Falls nötig, schütteln Sie überschüssige Feuchtigkeit von den einzelnen
Teilen ab, bevor Sie sie zusammensetzen.
6. Mit der Zange können Sie kleineres Zubehör aus dem Sterilisator nehmen
und die sterilen Sauger durch die Verschlussringe ziehen.
7. Sobald Teile aus dem Gerät entnommen werden, müssen diese sofort
verwendet bzw. zusammengesetzt oder erneut sterilisiert werden.
Abgepumpte Muttermilch kann in einem sterilen Muttermilchbehälter
im Kühlschrank (jedoch nicht in der Kühlschranktür) bis zu 48
Stunden und im Gefrierschrank bis zu 3 Monate aufbewahrt werden.
Säuglingszusatznahrung sollte für jede Mahlzeit immer frisch
zubereitet werden.
8. Nach jedem Sterilisationszyklus sollte das Gerät mindestens 3 Minuten
abkühlen bevor es geöffnet wird und Teile entnommen werden. Bei
Wahl von Programm 1 muss der Sterilisator zwischen zwei Durchläufen
mindestens 10 Minuten abkühlen.
Sterilisation mit Programm 1 – anschließende „Steril”-Phase
dauert bis zu 6 Stunden (siehe Abb. C, Seite 3)
Sterilisation mit Programm 2 – „Steril”-Phase dauert bis zu 24
Stunden (siehe Abb. C, Seite 3)
Sterilisation von bis zu sechs 125ml, 260ml oder 330ml AVENT Flaschen
Alle zu sterilisierenden Teile sollten vorher in mildem Spülwasser gereinigt
und abgespült werden.
1. Verwenden Sie den beigefügten Messbecher, um genau 90ml
Leitungswasser für Programm 1 ODER 200ml für Programm 2 in das
Gerät zu füllen.
2. Schieben Sie den unteren Teil des Körbchens auf den Ständer und stecken
Sie auf diesen zwei Verschlussringe. Schieben Sie das Flaschengitter
soweit – mit dem Hals nach unten – über den Ständer bis es auf dem
oberen Verschlussring sitzt.
3. Platzieren Sie die Sauger innerhalb der Löcher des Flaschengitters auf
dem unteren Teil des Körbchens. Schieben Sie nun die übrigen vier
Verschlussringe über den Ständer.
4. Platzieren Sie die auf den Kopf gestellten Flaschen im Flaschengitter.
Schieben Sie nun den oberen Teil des Korbes auf den Ständer bis er
einrastet. Legen Sie die Verschlusskappen und die Zange in den oberen
Teil des Körbchens.
5. Bei der Sterilisation von 330ml Flaschen wird das obere Körbchenteil
nicht benötigt.
6. Stellen Sie den bestückten Einsatz in den Sterilisator und setzen Sie den
Deckel auf. Stecken Sie das Kabel an der Rückseite des Gerätes in den
Sterilisator und den Netzstecker in die Steckdose. Eine blinkende „0”
Spülmaschinengeeignetes Körbchen (siehe Abb. F, Seite 3)
1. Das obere und untere Körbchen können zusammengesteckt werden, um
darin kleine Artikel wie Sauger, Teile der Milchpumpe, Beruhigungssauger
etc. im oberen Teil der Spülmaschine vor der Sterilisation zu reinigen.
2. Um die beiden Korbteile zusammenzustecken, halten Sie diese so
aneinander, dass sich die Markierungen gegenüber liegen, und klicken
Sie die Teile zusammen. Um das Körbchen wieder zu öffnen, einfach die
beiden Teile mit den Fingern unter Nutzung der seitlichen Einbuchtung
auseinander ziehen.
Warnung: Sollten Sie Ihre Philips AVENT Artikel in der Spülmaschine
zusammen mit stark verschmutzten Artikeln (Tomatensauce o.ä.)
reinigen, können sie sich mit der Zeit verfärben.
8
Pflege des Sterilisators
Anleitung zum elektronischen Display
Durch Verwendung von abgekochtem oder gefiltertem Wasser kann die
Kalkbildung in Ihrem Digitalen Sterilisator reduziert werden. Entkalken Sie
den Sterilisator alle vier Wochen, um sicher zu gehen, dass er weiterhin
effektiv arbeitet und einwandfrei funktioniert. Zum Entkalken sollte
grundsätzlich nur Zitronensäure oder Essig verwendet werden, da der
Gebrauch anderer Mittel irreparable Schäden verursachen könnte.
Möglichkeit 1:
Mischen Sie ein Päckchen Zitronensäure (10g) mit 200ml Wasser und geben
Sie diese Lösung in den leeren Sterilisator*. Deckel dabei nicht aufsetzen.
Wählen Sie Programm 1 und schalten Sie das Gerät für 1-2 Minuten an.
Ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät 30
Minuten ruhen. Leeren und spülen Sie den Sterilisator anschließend. Führen
Sie einen kompletten Sterilisationsdurchlauf mit dem leeren Gerät und
aufgesetztem Deckel durch, indem Sie genau 90ml Wasser einfüllen und
Programm 1 wählen. Wischen Sie den Sterilisator anschließend aus.
Möglichkeit 2:
Füllen Sie 100ml Essig und 200ml kaltes Wasser in den Sterilisator und
lassen Sie diese Mischung so lange einwirken bis sich alle Kalkablagerungen
gelöst haben. Entleeren und spülen Sie den Sterilisator und wischen ihn
gründlich aus.
* Zitronensäure ist in den meisten Apotheken erhältlich. Vermeiden Sie
Kontakt mit den Augen, da sie dadurch gereizt werden können. Bewahren
Sie die Zitronensäure außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Sterilisator ist angeschlossen und zur
Programmwahl bereit
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AKUSTISCHES
SIGNAL
Bereit zur Wahl
von Programm 1
Bereit zur Wahl
von Programm 2
AKUSTISCHES
SIGNAL
AKUSTISCHES
SIGNAL
Programm 1 läuft –
angezeigt durch
einen Signalton und
eine rotierende „0”
Programm 2 läuft – angezeigt
durch einen Signalton
und drei an- und
abschwellende Balken
Numerischer Countdown zeigt an, dass der Sterilisationsvorgang
bald abgeschlossen ist (nur bei Programm 1)
WARNHINWEISE
•
AKUSTISCHES
SIGNAL
Stellen Sie sicher, dass der Sterilisator während des Gebrauchs auf
einer ebenen Fläche steht.
Während des Betriebs enthält der Sterilisator kochendes Wasser, und
heißer Dampf strömt aus der Öffnung im Deckel.
Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf den Sterilisator.
Öffnen Sie das Gerät vorsichtig, da der heiße Dampf Verbrennungen
verursachen kann.
Während des Sterilisationsvorganges werden sowohl das Gerät als
auch der Deckel sehr heiß.
Bewahren Sie den Sterilisator immer außerhalb der Reichweite von
Kindern auf.
Öffnen Sie das Gerät niemals während des 6-minütigen
Sterilisationszyklus, da der Inhalt nicht steril ist, wenn der
Sterilisationsvorgang unterbrochen wurde.
Um den Sterilisationsvorgang jederzeit während eines Zyklus zu
beenden, halten Sie die Kontrolltaste für 2 Sekunden gedrückt, um zur
Programmauswahl zurückzukehren, oder ziehen Sie den Netzstecker.
Ziehen Sie immer das Kabel aus der Rückseite des Sterilisators bevor
Sie Restwasser ausschütten oder das Gerät ausspülen.
Ziehen Sie immer den Netzstecker heraus, wenn das Gerät nicht in
Gebrauch ist.
Um den Sterilisator vollständig auszuschalten, muss immer der
Netzstecker gezogen werden.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Wasser.
Verwenden Sie keine Bleichmittel oder chemische
Sterilisationslösungen/ Reinigungstabletten im Zusammenhang mit
dem Dampfsterilisator oder den zu sterilisierenden Produkten.
Verwenden Sie keine Scheuermittel, antibakteriellen Reinigungsstoffe
oder Scheuerschwämme zur Reinigung des Sterilisators.
Füllen Sie kein enthärtetes Wasser in den Sterilisator.
Benutzen Sie den Digitalen Sterilisator ausschließlich mit dem
mitgelieferten Kabel und verwenden Sie dieses nicht für andere Geräte.
Das Gerät muss gemäß den Anweisungen entkalkt werden, um
irreparable Schäden zu vermeiden.
Der Digitale Sterilisator enthält keine Teile, die gewartet werden
müssen. Bitte öffnen, warten oder reparieren Sie den Sterilisator
niemals selbst.
AKUSTISCHES
SIGNAL
X5
Sterilisation abgeschlossen – angezeigt durch
5 Signaltöne und drei blinkende Balken. Inhalt
bleibt nun bis zu sechs Stunden steril sofern der
Deckel des Gerätes nicht abgenommen wird
Inhalt noch bis zu sechs Stunden steril
Inhalt noch bis zu vier Stunden steril
Inhalt noch bis zu zwei Stunden steril
AKUSTISCHES
SIGNAL
AKUSTISCHES
SIGNAL
AKUSTISCHES
SIGNAL
Programm 1 (6 Stunden) oder 2 (24 Stunden)
abgeschlossen – angezeigt durch einen
langen Signalton und eine blinkende „0”
Wasserstand zu hoch
Siehe „Anleitung für Störungsfälle”
Wasserstand zu niedrig
Siehe „Anleitung für Störungsfälle”
•
Dieses Gerät darf nur von mündigen Personen verwendet werden.
Von Kindern und behinderten Personen fernhalten.
• Dieses Gerät sollte nicht von Personen, einschließlich Kindern, mit
körperlich oder geistig reduzierten Fähigkeiten oder von Personen,
denen es an Kenntnis oder Erfahrung mangelt, verwendet werden, es
sei denn, diese Person bedient das Gerät unter Aufsicht einer für sie
verantwortlichen Person oder hat die Bedienung des Gerätes von einer
für sie verantwortlichen Person erklärt bekommen.
• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit
dem Gerät spielen.
Anleitung für Störungsfälle
Der Sterilisator funktioniert nicht
Überprüfen Sie, ob das Netzkabel sowohl am Sterilisator als auch an der Steckdose fest
angeschlossen ist.
Übermäßig viel Dampf entweicht unter
dem Deckel
Inhalt ist falsch im Gerät platziert. Bitte beachten Sie hierzu Seite 8 der
Gebrauchsanweisung.
Der Sterilsationsvorgang dauert zu lange
Der Sterilisator ist nur mit wenigen Teilen befüllt. Wenn das Gerät nicht voll befüllt ist,
dauert der Sterilisationszyklus länger.
Blinkender unterer
und blinkende
Seitenbalken und AKUSTISCHES
SIGNAL
akustisches Signal
Es wurde zu wenig Wasser in den Sterilisator gefüllt. Schalten Sie das Gerät aus, entfernen
Sie das Wasser (Vorsicht: das Gerät kann heiß sein!) und füllen Sie stattdessen exakt 90ml
Wasser für Programm 1 oder 200ml Wasser für Programm 2 ein. Starten Sie das Gerät erneut.
Blinkender oberer
und blinkende
Seitenbalken und
akustisches Signal
Es wurde zu viel Wasser in den Sterilisator gefüllt. Schalten Sie das Gerät aus, entfernen
Sie das Wasser (Vorsicht: das Gerät kann heiß sein!) und füllen Sie stattdessen exakt 90ml
Wasser für Programm 1 oder 200ml Wasser für Programm 2 ein. Starten Sie das Gerät erneut.
AKUSTISCHES
SIGNAL
9
FR
FR
Mode d’emploi
OU BIEN
Pour le programme 2, appuyez 2 fois sur le bouton et le chiffre du
programme s’affichera. Pour sélectionner ce programme, appuyez sur
le bouton pendant 2 secondes et relâchez. Trois barres qui montent et
qui descendent s’afficheront, témoignant que le programme 2
commence.
8. Ne soulevez pas le couvercle avant que le cycle de stérilisation
de 6 minutes ne soit fini. Il est recommandé de laisser le
stérilisateur refroidir pendant 3 minutes après la fin du cycle de
stérilisation. Ceci est indiqué quand le signal sonore retentit 5 fois
et que 3 barres s’affichent. Les articles vont rester stérilisés près de
6 heures du moment que le couvercle n’est pas soulevé. Deux
heures plus tard, 2 barres s’afficheront et deux heures après cellesci, une barre seulement. Pour indiquer la fin des programmes 1 ou
2, l’appareil émettra un long signal sonore suivi du clignotement du
“0”†. À ce moment-là, les articles doivent être utilisés ou bien restérilisés. (Veuillez vous référer à la section “Pour retirer des pièces
stérilisées après un cycle”). Débranchez la fiche du stérilisateur.
Videz l’eau qui reste, rincez la cuve et essuyez-la.
† La fin d’un cycle survient 6 heures après le commencement du
programme 1 et 24 heures après le commencement du programme 2.
L’appareil peut être arrêté à tout moment d’un cycle, il suffit d’appuyer
sur le bouton pendant 2 secondes. Le signal sonore retentit alors et un
“0” clignote, indiquant que l’appareil est revenu au point de sélection
de programmes.
Le stérilisateur digital à vapeur Philips AVENT fait partie
d’une nouvelle génération de produits intelligents chez Philips AVENT.
Le stérilisateur digital utilise la chaleur intensive de la vapeur pour
éliminer les bactéries nocives, il vous aide à stériliser ce qui sert à
nourrir votre bébé aussi sûrement et aussi rapidement que possible.
Deux programmes différents le rendent très pratique :
Le Programme 1 (Programme option 6 heures) effectue un cycle de
stérilisation de 6 minutes et le contenu y reste stérilisé pendant 6 heures
du moment que le couvercle n’est pas soulevé.
Le Programme 2 maintient le contenu stérilisé jusqu’à 24 heures, car le
cycle se répète automatiquement. Vos biberons sont prêts à l’emploi nuit
et jour.
Vous pouvez y stériliser biberons et accessoires allaitement, ainsi que tout
autre article résistant à l’ébullition. (Veuillez vous reporter aux instructions
du fabricant concernant leur stérilisation).
La première fois que vous utilisez votre stérilisateur digital, lisez
attentivement TOUT CE MODE D’EMPLOI et CONSERVEZ-LE
soigneusement pour pouvoir vous y référer. Il est également
disponible sur www.philips.com/AVENT
Contenu (voir dessins A page 2)
a) Couvercle
f) Cuve
b) Paniers supérieurs g) Mesurette
c) Porte-biberons
h) Détartrant (acide citrique)
d) Panier inférieur (comme b)
i) Pince
e) Tige centrale j) Fiche et prise
NB : le panier inférieur et le panier supérieur sont identiques.
Pour stériliser le tire-lait manuel Philips AVENT
(voir dessins D page 3)
Avant de les stériliser, lavez à l’eau savonneuse et rincez bien tous
les accessoires.
1. Démontez le tire-lait. Calez l’entonnoir dans la fente du panier
supérieur et disposez les autres pièces comme indiqué sur le dessin.
2. Placez le reste des pièces du tire-lait dans le panier inférieur.
3. Vous pouvez stériliser jusqu’à 6 biberons 125 ou 260ml (sans leur
bague, tétine ni couvercle) en même temps que le tire-lait.
4. Suivez les instructions données pour stériliser.
Avant votre première utilisation de l’appareil
(Effectuez un cycle à vide en vous référant au guide de l’affichage
numérique. Voir dessins B)
Videz complètement le stérilisateur.
1. Versez précisément 90ml d’eau dans la cuve.
2. Assemblez tous les éléments (paniers, tige et porte-biberons). Placez
cet ensemble dans la cuve et posez le couvercle.
3. Enfoncez le cordon dans sa prise à la base de l’appareil et branchez sur
secteur.
4. L’ appareil affichera un “0” clignotant pour indiquer que vous devez
choisir votre programme. Une pression courte sur le bouton affichera
un clignotement du chiffre “1”. Appuyez sur le bouton pendant 2
secondes puis relâchez et la rotation du “0” commencera. Le
programme 1 est alors en cours.
5. Après avoir atteint 100°, l’eau se transformera en vapeur.
À cet instant, le compte à rebours s’affichera. (voir “Guide de
l’affichage numérique”).
6. À la fin du cycle, le signal sonore retentira 5 fois. Trois barres
clignoteront sur le voyant puis resteront lumineuses.
7. Laissez refroidir l’appareil pendant 3 minutes. Débranchez et détachez
le cordon de la base de l’appareil.
8. Enlevez les pièces bleues (paniers et porte-biberons), videz l’eau
qui reste et essuyez la cuve. Le stérilisateur est maintenant prêt
à l’emploi.
Pour retirer des pièces stérilisées après un cycle
(voir dessins E page 3)
1. Quand le cycle du Programme 1 est terminé, une pression sur le
bouton remettra l’appareil au point de départ.
2. Au Programme 2 (après la stérilisation) quand 3 barres sont
allumées, une pression sur le bouton mettra le cycle en pause,
permettant le retrait ou l’addition de produits. Une nouvelle
pression sur le bouton activera la reprise du cycle (re-stérilisera).
L’appareil rentrera tout de suite dans une nouvelle phase de
stérilisation et continuera le cycle de 24 heures à partir de
l’interruption. S’il est débranché, le compte à rebours s’arrêtera.
3. Lavez-vous soigneusement les mains avant de retirer les pièces
stérilisées.
4. Enlevez le couvercle.
5. Si nécessaire, secouez l’eau qui reste sur les pièces avant de les
assembler.
6. Les pinces peuvent s’utiliser pour retirer de petites pièces et pour
enfiler les tétines stérilisées dans les bagues des biberons.
7. Les articles retirés doivent être utilisés/assemblés immédiatement
ou bien re-stérilisés. Le lait tiré peut être conservé dans un récipient
de conservation stérilisé soit au réfrigérateur pendant près de 48
heures (pas dans la porte) soit au congélateur pendant près de 3
mois. Le lait en poudre devrait être préparé au moment voulu pour
chaque biberon.
8. Après chaque cycle, laissez l’appareil refroidir pendant au moins 3
minutes avant de soulever le couvercle et de retirer des pièces. Si,
suite à un cycle du Programme 1, vous souhaitez relancer un
nouveau cycle de stérilisation, laissez l’appareil refroidir pendant
au moins 10 minutes.
Stérilisation programme 1 – 6 heures de validité
Stérilisation programme 2 – 24 heures de validité
(Voir dessins C page 3)
Pour stériliser jusqu’à 6 biberons AVENT – 260ml, 125ml ou 330ml
Avant de les stériliser, lavez à l’eau savonneuse et rincez bien tous
les accessoires.
1. Versez précisément 90ml d’eau du robinet dans la cuve pour
le programme 1 OU BIEN 200ml d’eau pour le programme 2.
2. À l’extérieur de la cuve, faites glisser le panier inférieur sur la tige
centrale. Enfilez 2 bagues sur la tige centrale. Faites glisser le portebiberons sur la tige centrale, jusqu’à ce qu’il touche la bague de dessus.
3. Passez les tétines par les cercles du porte-biberons pour les poser sur le
panier inférieur. Enfilez 4 bagues sur la tige centrale.
4. Placez les biberons, goulots en bas, dans le porte-biberons. Faites
glisser le panier supérieur sur la tige centrale jusqu’à l’encoche. Placez
les capuchons et la pince dans le panier supérieur.
5. Vous n’avez pas besoin du panier supérieur pour les biberons 330ml.
6. Placez cet ensemble dans la cuve et posez le couvercle. Placez la fiche
dans l’appareil et branchez. Un “0” clignotera, indiquant que vous
devez choisir votre programme.
7. Pour sélectionner le programme 1, appuyez une fois sur le bouton et le
chiffre du programme s’affichera. Pour le mettre en marche, appuyez
sur le bouton pendant 2 secondes, puis relâchez. La rotation du “0”
s’affichera. Le programme 1 est maintenant en cours.
Panier à lave-vaisselle (voir dessins F page 3)
1. Les paniers inférieur et supérieur s’emboîtent l’un dans l’autre pour
mettre des petits articles tels que des tétines, des pièces du tire-lait, des
sucettes etc. à laver dans le haut du lave-vaisselle, avant de les stériliser.
2. Pour les emboîter, alignez les 2 paniers de façon à ce que les
indicateurs se trouvent l’un en face de l’autre et pressez. Pour ouvrir,
séparez en pressant sur les côtés.
ATTENTION : Vos pièces Philips AVENT peuvent finir par se décolorer
si elles sont lavées au lave-vaisselle avec des articles comportant des
restes de sauces fortes, comme de la sauce tomate.
Entretien de votre stérilisateur
Nous vous recommandons d’utiliser de l’eau préalablement bouillie
ou filtrée dans votre stérilisateur pour atténuer les dépôts de calcaire.
Nous vous conseillons de détartrer votre stérilisateur tous les mois ou
alors aussi souvent que nécessaire dans les régions où l’eau est très
calcaire, pour préserver son bon fonctionnement. Vous avez
10
Guide de l’affichage numérique
le choix entre deux méthodes. En aucune circonstance, n’utilisez autre
chose que de l’acide citrique ou du vinaigre sous peine de dégâts
irréparables. Évitez tout contact avec les yeux car des irritations
peuvent s’ensuivre. Gardez hors de la portée des enfants.
SOIT :
1. Mélangez un sachet d’acide citrique (10g) avec 200ml d’eau. Versez
dans la cuve vide*. Ne mettez pas le couvercle. Mettez en route le
programme 1 et laissez bouillir 1 à 2 minutes. Débranchez et laissez
reposer 30 minutes. Egouttez et rincez la cuve. Puis, toujours en
programme 1, effectuez alors un cycle à vide avec le couvercle, en
utilisant précisément 90ml d’eau. Videz et essuyez la cuve.
SOIT :
2. Versez 100ml de vinaigre mélangé à 200ml d’eau dans la cuve. Laissez
agir dans la cuve jusqu’à dissolution complète des résidus calcaires.
Videz l’appareil et rincez soigneusement la cuve. Essuyez-la.
Stérilisateur branché et prêt
pour le choix du programme
SIGNAL
SONORE
SIGNAL
SONORE
Prêt pour
le programme 2
Prêt pour
le programme 1
* Irritant pour les yeux. Gardez hors d’atteinte des enfants.
SIGNAL
SONORE
SIGNAL
SONORE
Précautions d’emploi
Stérilisation
programme 1 en
cours – indiquée par
un signal sonore et
la rotation du “0”
• Assurez-vous que l’appareil est sur une surface plane et stable.
• Quand il est en marche, l’appareil contient de l’eau bouillante qui se
transforme en vapeur et s’échappe par les fentes du couvercle.
• Ne posez rien dessus.
• Faites attention en soulevant le couvercle car la vapeur est brûlante.
• Pendant le cycle de stérilisation, couvercle et cuve deviennent très chauds.
• Gardez toujours l’appareil hors de portée des enfants.
• Ne soulevez jamais le couvercle pendant le cycle de 6 minutes. Les
articles ne seront pas stérilisés si le cycle de stérilisation n’est pas
complété.
• Pour arrêter l’appareil en cours de stérilisation, appuyez sur le
bouton pendant 2 secondes pour revenir au point de sélection de
programmes ou bien débranchez.
• Retirez toujours la fiche de l’appareil avant de le vider de son eau et
avant de le rincer.
• Éteignez et débranchez toujours l’appareil quand vous ne vous en
servez pas.
• La fiche doit être séparée de l’appareil pour qu’il soit bien éteint.
• Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau.
• N’utilisez jamais l’appareil sans eau.
• N’utilisez pas de solution ou de comprimé chimique de stérilisation
ni d’eau de Javel dans votre stérilisateur à vapeur ou sur les articles
à stériliser.
• N’utilisez pas de produits abrasifs ou anti-bactériens, ni d’éponge
métallique pour nettoyer votre appareil.
• N’utilisez pas d’eau adoucie dans votre stérilisateur.
• La fiche fournie ne devrait être utilisée sur aucun autre appareil et
aucune autre fiche ne devrait être utilisée avec le stérilisateur digital.
• Si les instructions de détartrage ne sont pas suivies à la lettre, des
dégâts irréparables peuvent s’ensuivre.
• Il n’y a pas de pièces remplaçables à l’intérieur du stérilisateur
digital. N’essayez pas d’ouvrir, de réviser ou de réparer le
stérilisateur vous-même.
• ATTENTION : Cet appareil est destiné à l’usage de personnes
responsables. Gardez hors de la portée de petits enfants ou d’infirmes.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par un enfant. De même, il ne
doit pas être utilisé par des personnes à déficiences physiques,
sensorielles ou mentales, à moins qu’elles ne l’utilisent sous la
surveillance d’une personne ayant autorité sur elles.
• Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne
jouent pas avec l’appareil.
Stérilisation
programme 2 en cours –
indiquée par un signal sonore
et trois barres qui montent
et qui descendent
Le compte à rebours numérique indique que la stérilisation
est presque effectuée. (Programme 1 seulement)
SIGNAL
SONORE
X5
Stérilisation effectuée – indiquée par 5 signaux
sonores et clignotement de trois barres – les
articles resteront stérilisés pendant 6 heures
du moment que le couvercle n’est pas soulevé.
Stérilisation encore valide 6 heures
Stérilisation encore valide 4 heures
Stérilisation encore valide 2 heures
SIGNAL
SONORE
Fin du cycle Programme 1 (6 heures),
Programme 2 (24 heures) : indiquées par un
signal sonore continu et un ‘0’ clignotant.
SIGNAL
SONORE
Niveau d’eau trop haut. Voir la section
ci-dessous “dépistage des anomalies”
SIGNAL
SONORE
Niveau d’eau trop bas. Voir la section
ci-dessous “dépistage des anomalies”
Dépistage des anomalies
L’ appareil ne marche pas
Vérifiez que le cordon est bien enfoncé dans la base du stérilisateur ainsi
que dans la prise de courant. Vérifiez vos plombs.
Il s’échappe trop de vapeur
par-dessous le couvercle
Pièces mal disposées. Référez-vous aux instructions données page 6.
Le cycle de stérilisation est trop long
Il y a peu d’accessoires dans l’appareil – le cycle prend alors plus longtemps.
Clignotements des
2 barres latérales
et de l’inférieure
et signal sonore
Vous n’avez pas mis assez d’eau dans le stérilisateur. Éteignez, videz l’eau, (attention si
l’appareil est toujours chaud) remettez précisément 90ml d’eau pour le programme 1 ou bien
200ml d’eau pour le programme 2. Remettez l’appareil en route.
Clignotements des
2 barres latérales
et de la supérieure
et signal sonore
SIGNAL
SONORE
SIGNAL
SONORE
Vous avez mis trop d’eau dans le stérilisateur. Éteignez, videz l’eau, (attention si l’appareil est
toujours chaud) remettez précisément 90ml d’eau pour le programme 1 ou bien 200ml d’eau
pour le programme 2. Remettez l’appareil en route.
11
IT
IT
Istruzioni per l’uso
indicare che è necessario selezionare una modalità d’uso.
7. Per selezionare la Modalità 1, premere il tasto di controllo una volta:
apparirà così il numero della modalità sul display. Per attivare questa
modalità, tenere premuto il tasto per 2 secondi, poi lasciare andare. Sul
display apparirà il numero ‘0’ roteante. Da questo momento la
Modalità 1 è in funzione.
OPPURE
Per selezionare la Modalità 2, premere il tasto di controllo 2 volte:
apparirà così il numero della modalità sul display. Per attivare questa
modalità, tenere premuto il tasto per 2 secondi, poi lasciare andare. Sul
display appariranno tre barre ascendenti e discendenti. Da questo
momento la Modalità 2 è in funzione.
8. Non togliere il coperchio fino a quando il ciclo di sterilizzazione
di 6 minuti non è finito. Una volta terminato il ciclo di sterilizzazione,
si consiglia di lasciare raffreddare lo sterilizzatore per 3 minuti.
Quando il ciclo è terminato sul display appariranno 3 barre e l’unità
centrale emetterà un suono -bip- per cinque volte. Il contenuto rimarrà
sterilizzato per 6 ore, se il coperchio non viene sollevato. Dopo 2 ore, sul
display appariranno 2 barre e, dopo altre 2 ore, una barra. Per indicare
la fine della Modalità 1 o 2, l’unità emetterà un suono lungo- bip- e sul
display apparirà il numero ‘0’ lampeggiante†. A questo punto i prodotti
devono essere usati immediatamente, oppure devono essere risterilizzati. (Consultare la sezione ‘Per rimuovere gli oggetti sterilizzati
dopo un ciclo’). Staccare la spina e staccare anche il cavo dal retro dello
sterilizzatore. Togliere l’acqua avanzata nell’unità, sciacquare e
asciugare completamente.
† La fine di un ciclo è da considerarsi 6 ore dopo l’inizio della Modalità 1, e
24 ore dopo l’inizio della Modalità 2. E’ possibile fermare l’unità
in ogni momento, tenendo premuto il tasto di controllo per 2 secondi.
L’unità emetterà un suono- bip- e sul display il numero ‘0’ lampeggerà, per
indicare che l’unità è tornata in modalità di selezione.
Lo Sterilizzatore a vapore elettronico digitale di Philips AVENT è uno
dei prodotti della nuova generazione intelligente di Philips AVENT.
Lo Sterilizzatore digitale utilizza il calore intenso del vapore per
eliminare i batteri nocivi, e ti aiuta a sterilizzare gli accessori per
nutrire il tuo bimbo, nel modo più veloce e sicuro possibile. Ha due
modalità d’uso diverse, per assicurare la massima praticità:
La Modalità 1 (Modalità opzionale di sei ore) consiste in un singolo ciclo di
sterilizzazione di 6 minuti, che mantiene il contenuto sterilizzato per 6 ore,
se il coperchio non viene sollevato.
La Modalità 2 mantiene il contenuto sterilizzato fino a 24 ore, poiché il
ciclo si ripete continuamente. Così puoi avere i biberon pronti per l’uso
notte e giorno.
Oltre ai biberon e agli accessori per l’allattamento, puoi anche sterilizzare
qualsiasi altro oggetto che può essere bollito (si prega di fare riferimento alle
istruzioni del fabbricante riguardanti la sterilizzazione).
Ti preghiamo di leggere attentamente TUTTO IL LIBRETTO DELLE
ISTRUZIONI, prima di usare, per la prima volta, il tuo Sterilizzatore a vapore
digitale. CONSERVA SEMPRE IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI. Istruzioni
disponibili anche su www.philips.com/AVENT
Contenuto (vedi schema A, pagina 2)
a) Coperchio
f) Unità principale sterilizzante
b) Cestello superiore g) Tazza-misurino
c) Griglia
h) Acido citrico per la decalcificazione
d) Cestello inferiore (identico a b) i) Pinzette igieniche
e) Supporto centrale
j) Cavo elettrico e spina
N.B.: Il cestello superiore è identico a quello inferiore
Prima di usare il tuo sterilizzatore per la prima volta
Per sterilizzare il Tiralatte Manuale di Philips AVENT
(vedi schema B e consulta la Guida al display elettronico)
(vedi schema D, pagina 3)
Togliere tutti gli accessori dall’unità sterilizzante.
1. Versare esattamente 90ml di acqua utilizzando la tazza-misurino.
2. Montare tutte le parti di colore blu (cestelli, supporto centrale
e griglia). Inserire le parti assemblate nello sterilizzatore e chiudere con
il coperchio.
3. Attaccare il cavo nel retro dello sterilizzatore e attaccare la spina alla
corrente.
4. Una volta attaccata la corrente, l’unità mostrerà il numero ‘0’
lampeggiante per indicare che è necessario selezionare una modalità.
Premere brevemente il tasto di controllo: il display mostrerà il numero
‘1’ lampeggiante. Tenere premuto il tasto per 2 secondi e poi lasciare
andare: il display mostrerà il numero ‘0’ roteante. Da questo momento
la Modalità 1 è in funzione.
5. Quando l’acqua raggiunge i 100°C, si trasforma in vapore. Quando
il ciclo di sterilizzazione è quasi finito comincia il conto numerico
alla rovescia sul display. (vedi ‘Guida al Display Elettronico’)
6. Alla fine del ciclo l’unità centrale emetterà un suono -bip- per 5 volte.
Tre barre lampeggeranno sul display, e poi resteranno fisse.
7. Lasciare che l’unità si raffreddi per 3 minuti. Spegnere, staccare
la spina e staccare anche il cavo dal retro dello sterilizzatore.
8. Togliere le parti blu, togliere l’acqua avanzata nell’unità e asciugare
completamente. Adesso lo sterilizzatore è pronto per l’uso.
Prima dell’uso, lavare sempre tutte le parti in acqua con poca schiuma e
risciacquare.
1. Separare le parti del tiralatte e infilare il corpo centrale in una delle
fessure del cestello superiore e sistemare le altre parti del tiralatte
come si vede nello schema.
2. Inserire le parti restanti del tiralatte ISIS nel cestello inferiore.
3. È possibile sterilizzare contemporaneamente il tiralatte e sei biberon da
125ml o da 260ml (escluse le ghiere, le tettarelle o i bicchierini).
4. Seguire le istruzioni per la sterilizzazione.
Per rimuovere gli oggetti sterilizzati dopo un ciclo
(vedi schema E, pagina 3)
1. Quando il ciclo in Modalità 1 termina, premere il tasto per
riprogrammare l’unità.
2. Dopo la sterilizzazione in Modalità 2, quando sul display appaiono
3 barre luminose, premere il tasto per mettere in pausa il ciclo, in
modo da poter rimuovere o aggiungere i prodotti da sterilizzare.
Premere quindi nuovamente il tasto, per cominciare un nuovo ciclo
di sterilizzazione. L’unità inizierà un nuovo ciclo di sterilizzazione e
proseguirà con il ciclo di 24 ore ricominciando da dove si era
interrotto. Se si stacca la spina dalla corrente, il conto alla
rovescia si ferma.
3. Lavare le mani con cura prima di togliere gli oggetti sterilizzati.
4. Togliere il coperchio.
5. Se necessario, togliere l’acqua in eccesso dai prodotti prima di
assemblarli.
6. Si possono usare le pinzette per rimuovere gli accessori più piccoli e
per sistemare le tettarelle sterilizzate nelle ghiere dei biberon.
7. Appena tolti, gli accessori devono essere usati o assemblati
immediatamente, oppure devono essere sterilizzati di nuovo. E’
possibile conservare il latte estratto in un vasetto in frigorifero per
48 ore, escludendo lo sportello del frigo, o nel congelatore per 3
mesi. Il latte artificiale deve essere preparato all’istante ogni volta
che si dà la poppata.
8. Dopo ogni ciclo, lasciare raffreddare l’unità per almeno 3 minuti,
prima di aprire e togliere le parti sterilizzate. Se il ciclo è in
Modalità 1, lasciare raffreddare l’unità per almeno 10 minuti prima
di cominciare un nuovo ciclo di sterilizzazione.
Sterilizzazione con la Modalità 1 –
i prodotti si mantengono sterilizzati per 6 ore
Sterilizzazione con la Modalità 2 –
i prodotti si mantengono sterilizzati per 24 ore
(vedi schema C, pagina 3)
Per sterilizzare fino a sei Biberon AVENT da 125ml, 260ml o 330ml
Prima di sterilizzare, lavare sempre tutte le parti in acqua con poca
schiuma e risciacquare.
1. Se si seleziona la Modalità 1, versare esattamente 90ml di acqua,
utilizzando la tazza-misurino, OPPURE versare 200ml se si seleziona la
Modalità 2.
2. Infilare il cestello inferiore nel supporto centrale. Infilare 2 ghiere dei
biberon nel supporto centrale. Posizionare la griglia nel supporto
centrale, con il retro capovolto, in modo che poggi sull’ultima ghiera
posizionata.
3. Posizionare le tettarelle nel cestello inferiore in corrispondenza dei fori della
griglia. Infilare le altre quattro ghiere attorno al supporto centrale.
4. Sistemare i biberon capovolti nella griglia. Posizionare il cestello
superiore sul supporto centrale fino a che non si fermi sulla tacca
apposita. Sistemare i cappucci e le pinzette igieniche nel cestello
superiore.
5. Quando si sterilizzano biberon da 330ml, non è necessario utilizzare
il cestello superiore.
6. Inserire le parti assemblate nello sterilizzatore e posizionare il
coperchio. Collegare il cavo al retro dello sterilizzatore ed attaccare
quindi la spina alla corrente. Apparirà il numero ‘0’ lampeggiante, per
Cestello per la lavastoviglie (vedi schema , pagina 3)
1. È possibile mettere insieme due cestelli per inserirvi piccoli
accessori come tettarelle, parti del tiralatte, etc, così da poterli sistemare
nello scomparto superiore della lavastoviglie prima
della sterilizzazione.
2. Per unire i due cestelli, farli combaciare di modo che i segni riportati
siano opposti l’uno all’altro e chiuderli fino allo scatto. Per aprire i
cestelli, premere le tacche laterali con le dita per separarli.
Attenzione: Se lavati in lavastoviglie insieme ad oggetti con residui
di salse (ad esempio con salsa di pomodoro), i prodotti Philips AVENT
potrebbero scolorire con il passare del tempo.
12
Per una buona manutenzione dello sterilizzatore
Guida al Display elettronico
Per ridurre la formazione di calcare nello sterilizzatore digitale, è utile usare
acqua pre-bollita o depurata. È inoltre consigliabile togliere l’eccesso di
calcare dallo sterilizzatore ogni quattro settimane, per essere sicuri che
continui a funzionare efficacemente al 100%. Al fine di evitare danni
irreparabili, usare soltanto acido citrico o aceto. Evitare il contatto con gli
occhi, poiché potrebbe causare irritazioni. Tenere lontano dalla portata dei
bambini.
1. Diluire una bustina di acido citrico (10 gr.) in 200ml di acqua*. Versare
nello sterilizzatore vuoto. Non mettere il coperchio. Attivare la Modalità 1
e attendere per 1-2 minuti. Staccare poi la corrente e attendere per
30 minuti. Svuotare e sciacquare lo sterilizzatore. Effettuare quindi un ciclo
completo in Modalità 1 con lo sterilizzatore vuoto, aggiungendo il coperchio
e usando esattamente 90ml di acqua. Asciugare lo sterilizzatore.
OPPURE:
2. Diluire 100ml di aceto in 200ml di acqua fredda e versare nello
sterilizzatore. Lasciare agire fino a che non è scomparsa ogni traccia di
calcare. Svuotare lo sterilizzatore e sciacquare con cura.
* L’acido citrico è in vendita in quasi tutte le farmacie. Evitare il contatto con
gli occhi, poiché potrebbe causare irritazioni. Tenere lontano dalla portata
dei bambini.
AVVERTENZE
• Assicurarsi che lo sterilizzatore sia sistemato su una superficie
stabile e uniforme durante l’utilizzo.
• Durante l’utilizzo, lo sterilizzatore contiene acqua bollente
e il vapore fuoriesce dall’apertura nel coperchio.
• Non posizionare mai accessori sopra lo sterilizzatore.
• Fare attenzione quando si solleva il coperchio: il vapore può bruciare.
• Durante il ciclo di sterilizzazione il coperchio e l’unità sono molto caldi.
• Tenere sempre fuori dalla portata dei bambini.
• Non sollevare mai il coperchio durante il ciclo di sterilizzazione di
6 minuti. Se il ciclo viene interrotto, gli accessori non sono stati
sterilizzati.
• Per fermare del tutto lo sterilizzatore in qualsiasi momento durante
un ciclo, tenere premuto per 2 secondi il tasto di controllo per tornare
alla modalità di selezione, oppure staccare la spina dalla corrente.
• Prima di togliere l’acqua avanzata nell’unità, e/o prima di
risciacquare, staccare sempre il cavo dal retro dello sterilizzatore.
• Staccare sempre la spina dalla corrente quando lo sterilizzatore
non viene utilizzato.
• Per spegnere completamente lo sterilizzatore, è necessario
staccare la spina dall’unità sterilizzante.
• Non immergere mai lo sterilizzatore nell’acqua.
• Non utilizzare mai lo sterilizzatore senza acqua.
• Non usare candeggina, o soluzioni chimiche e pastiglie sterilizzanti,
nello sterilizzatore, o direttamente sui prodotti da sterilizzare.
• Non usare materiali abrasivi, anti-batterici o detersivi per pulire
lo sterilizzatore.
• Non usare acqua depurata nello sterilizzatore.
• Non utilizzare il cavo elettrico in dotazione con altri apparecchi. Non
usare nessun altro cavo con lo Sterilizzatore digitale.
• Per evitare danni irreparabili, seguire attentamente le istruzioni per
la decalcificazione dell’unità sterilizzante.
• Lo sterilizzatore digitale non contiene parti riparabili in casa. Non
cercare di aprire o riparare da sé lo sterilizzatore digitale.
• ATTENZIONE: questo apparecchio deve essere utilizzato da persone
responsabili e autonome, perciò si raccomanda di tenerlo lontano
dalla portata di bambini e persone inferme.
• Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone, compresi
bambini, con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da
persone che non abbiano sufficiente esperienza o conoscenze, a meno
che non vengano istruite o assistite da una persona responsabile della
loro sicurezza per quanto concerne l’uso di tale apparecchio.
• Assicurarsi sempre che i bambini non giochino con l’apparecchio.
Lo sterilizzatore è acceso e pronto
per selezionare la modalità
BIP
BIP
Pronto per la selezione
della Modalità 2
Pronto per la selezione
della Modalità 1
BIP
BIP
Sterilizzazione con
Modalità 1 in atto- lo
sterilizzatore emette un
suono- bip- e sul display
appare il numero
‘0’ roteante
Sterilizzazione con Modalità
2 in atto- lo sterilizzatore
emette un suono- bip- e sul
display appaiono tre barre
ascendenti e discendenti
Il conto alla rovescia indica che la sterilizzazione
è quasi completa (solo per Modalità 1)
BIP
X5
La sterilizzazione è completa- lo sterilizzatore
emette per 5 volte un suono- bip- e sul display
appaiono tre barre lampeggianti. Gli accessori
rimangono sterilizzati per 6 ore se il coperchio
non viene sollevato
Fino a 6 ore
Fino a 4 ore
Fino a 2 ore
BIP
BIP
BIP
Completamento del ciclo in Modalità 1 (6 ore),
Modalità 2 (24 ore) - l'unità emette un lungo
‘bip’ e sul display lampeggia il numero ‘0’
Il livello dell’acqua è troppo alto.
Consultare la ‘Guida ai rimedi pratici’
riportata sotto
Il livello dell’acqua è troppo basso.
Consultare la ‘Guida ai rimedi pratici’
riportata sotto
Guida ai rimedi pratici
Lo sterilizzatore non funziona
Controllare che il cavo sia connesso allo sterilizzatore e inserito correttamente
nella presa. Controllare il fusibile nella spina.
Troppo vapore fuoriesce dal coperchio
Lo sterilizzatore è stato caricato in modo errato. Controllare le istruzioni a pagina 16.
Il ciclo di sterilizzazione dura
troppo tempo
Lo sterilizzatore è stato caricato con pochi accessori: i carichi leggeri ritardano
i tempi di sterilizzazione.
Le barre laterali e quella
inferiore lampeggiano,
e lo sterilizzatore
emette un suono
BIP
È stata versata poca acqua nello sterilizzatore. Spegnere, togliere l’acqua (fare attenzione se
l’unità sterilizzante è calda) e versare esattamente 90ml di acqua se si utilizza la Modalità 1,
e 200ml se si utilizza la Modalità 2. Accendere nuovamente lo sterilizzatore.
BIP
È stata versata troppa acqua nello sterilizzatore. Spegnere, togliere l’acqua (fare attenzione
se l’unità sterilizzante è calda) e versare esattamente 90ml di acqua se si utilizza la Modalità
1, e 200ml se si utilizza la Modalità 2. Accendere nuovamente lo sterilizzatore.
Le barre laterali e quella
superiore lampeggiano
e lo sterilizzatore
emette un suono
13
ES
ES
Instrucciones de uso
O
Para seleccionar el Modo 2, presionar el botón on/off dos veces
y número 2 del modo aparecerá en el visor. Para comenzar con el
modo seleccionado, presionar el botón on/off durante dos segundos.
Aparecerán tres barras en el visor que suben y bajan, para indicar que
el Modo 2 ha comenzado.
8. No levantar la tapa hasta pasados 6 minutos de la terminación del
ciclo. Para indicar que el ciclo ha finalizado, la unidad emitirá un
pitido 5 veces seguidas y aparecerán tres barras parpadeantes en el
visor. Es recomendable dejar que el esterilizador se enfríe durante 3
minutos después de que el ciclo de esterilización haya finalizado. El
contenido se mantendrá estéril hasta 6 horas mientras no se abra
la tapa del esterilizador. Después de 2 horas, el visor mostrará 2
barras y, 2 horas más tarde, una barra. Para indicar la finalización
del período estéril tanto del Modo 1 como del Modo 2, la unidad
emitirá un pitido más largo y aparecerá en el visor el „0”
parpadeando†. En ese momento el contenido debe ser usado
inmediatamente o debe esterilizarse de nuevo. (Consultar
indicaciones „Para sacar los accesorios esterilizados cuando el ciclo
finaliza”). Desconectar el cable de la parte trasera del esterilizador.
Tirar el agua que tenga en el interior, aclarar y secar con un trapo.
† La finalización del período estéril es a las 6 horas del comienzo del Modo
1 y 24 horas después del comienzo del Modo 2. La unidad puede pararse
en cualquier momento del ciclo, presionando el botón on/off durante 2
segundos. Emitirá un pitido y aparecerá el ‘0’ en el visor indicando que la
unidad ha vuelto al modo de selección.
El Esterilizador a Vapor Digital Philips AVENT pertenece a la nueva
generación de productos inteligentes de Philips AVENT.
El Esterilizador Digital usa el intenso calor que produce el vapor para
eliminar los gérmenes, ayudándole en la esterilización de los accesorios de
lactancia de su bebé, de manera rápida y segura. Para mayor comodidad,
el Esterilizador Digital le ofrece dos modos de uso:
Modo 1: (modo opcional de 6 horas) realiza un ciclo de esterilización
sencillo de 6 minutos y mantiene el contenido estéril durante 6 horas,
si la tapa no se levanta.
Modo 2: mantiene el contenido estéril hasta 24 horas, repitiendo de
manera continuada el ciclo de esterilización cada 6 horas, para que los
biberones estén esterilizados, tanto de día como de noche.
Además de los biberones y accesorios de lactancia, Ud. también puede
esterilizar otros productos (por favor consulte las instrucciones del
fabricante referentes a la esterilización de cada producto).
Por favor lea cuidadosamente el MANUAL DE INTRUCCIONES antes de
usar por primera vez el Esterilizador Digital. POR FAVOR GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES para posteriores consultas. También disponible en
www.philips.com/AVENT
Contenido (ver diagrama A, página 2)
a) Tapa
f) Cuerpo del esterilizador
b) Bandeja superior g) Vaso de medida no incluidos
c) Rejilla para biberones
h) Descalcificador (ácido cítrico)
d) Bandeja inferior (igual b)
i) Pinzas
e) Pilar central
j) Cable y enchufe
NOTA: La bandeja superior e inferior son iguales
Para colocar el Extractor de Leche Manual Philips AVENT
(ver diagrama D, pagina 3)
Antes de cada uso, lavar todos los accesorios con jabón suave y aclarar.
1. Desmontar el Extractor de Leche y colocar el cuerpo del extractor en la
ranura de la bandeja superior y colocar las otras partes del extractor
como muestra el dibujo.
2. Colocar las partes restantes del extractor en la bandeja inferior.
3. Pueden esterilizarse hasta 6 biberones de 125ml o 260ml
(sin incluir las roscas, tapas o tetinas) junto con el extractor.
4. Continuar con las instrucciones de esterilización.
Antes de usar el esterilizador por primera vez
(ver diagrama B y la Guía del Visor Electrónico)
Quitar todos los objetos que haya en el interior del esterilizador.
1. Utilizando el vaso de medida que se incluye, añada exactamente 90ml
de agua.
2. Montar todos los componentes azules (bandejas, pilar central y rejilla
para los biberones). Colocar los componentes ensamblados en el
esterilizador y poner la tapa.
3. Conectar el cable en la parte trasera del esterilizador y enchufar
a la red eléctrica.
4. En el visor digital empezará a parpadear ‘0’, para indicar que hay que
seleccionar el modo de uso. Mantener el botón pulsado unos segundos
y aparecerá parpadeando el ‘1’. Presionar el botón on/off durante
2 segundos y, en el visor digital comenzará a girar ‘0’. El Modo 1 está
ya en funcionamiento.
5. Después que el agua haya alcanzado los 100°C, empezará a esterilizar.
Cuando el ciclo de esterilización esté casi finalizado, en el visor digital
comenzará una cuenta atrás. (ver „Guía del Visor Electrónico”)
6. Al final del ciclo, la unidad emitirá un pitido 5 veces seguidas.
Aparecerán tres barras parpadeantes para indicar el tiempo que queda
para mantener estéril el contenido.
7. Dejar enfriar el esterilizador durante 3 minutos, apagar y desconectar de
la red eléctrica. Desconectar el cable de la parte trasera del esterilizador.
8. Quitar las cestas y la rejilla de los biberones. Una vez fuera del
esterilizador tirar el agua que tenga en el interior y secar con un trapo.
Para sacar los accesorios esterilizados cuando el ciclo
finaliza (ver diagrama E, pagina 3)
1. Cuando el ciclo Modo 1 finaliza, presionar el botón para reajustar
la unidad.
2. En el Modo 2 (después de la esterilización), aparecerán 3 barras
en el visor digital, presionar el botón para pausar el ciclo y poder
sacar/reemplazar los productos. Presionando de nuevo el botón,
reiniciará el ciclo (re-sterilización). La unidad comenzará con una
nueva fase de esterilización y continuará con el ciclo de 24 horas,
contando desde el momento que ha sido interrumpido. Si se
desenchufa, la cuenta atrás del ciclo se parará.
3. Lavarse bien las manos antes sacar los productos ya esterilizados.
4. Quitar la tapa del esterilizador.
5. Si es necesario, sacudir el exceso de agua de los accesorios antes
de montarlos.
6.Las pinzas pueden ser utilizadas para retirar los productos
pequeños y estirar de las tetinas para colocarlas en las roscas.
7. Los accesorios esterilizados deben ser usados/montados
inmediatamente o volver a esterilizarlos. La leche extraída en los
tarritos esterilizados puede almacenarse en la nevera hasta 48
horas (excepto en la puerta) o en el congelador hasta 3 meses.
La leche infantil de formula debe prepararse antes de cada toma.
8. Después de cada ciclo, la unidad debe dejarse enfriar al menos
durante 3 minutos, antes de abrir y sacar las piezas. Si después
del ciclo en Modo 1 necesita volver a utilizar la unidad, dejar
enfriar un mínimo de 10 minutos antes del siguiente ciclo.
Esterilización Modo 1: mantiene el contenido estéril
durante 6 horas (ver diagrama C, pagina 3)
Esterilización Modo 2: mantiene el contenido estéril
durante 24 horas (ver diagrama C, pagina 3)
Para esterilizar hasta 6 biberones AVENT de 125ml, 260ml o 330ml
Antes de cada uso, lavar todos los accesorios con jabón suave y aclarar.
1. Usando el vaso medidor que se incluye, añada exactamente 90ml de
agua si selecciona el Modo 1 Ó, 200ml de agua si selecciona el Modo 2.
2. Colocar la bandeja inferior en el pilar central. Colocar 2 roscas en el
pilar central. Colocar la rejilla de los biberones en el pilar central con
el cuello mirando hacia abajo hasta que éste repose sobre las roscas.
3. Pasar las tetinas a través de los agujeros de la rejilla a la bandeja
inferior. Colocar 4 roscas en el pilar central.
4. Poner los biberones boca abajo en la rejilla y presionar la bandeja
superior a través del pilar central hasta que repose en el
enganche. Colocar las tapas de los biberones y las pinzas en
la bandeja superior.
5. La bandeja superior no es necesaria cuando se esterilizan biberones
de 330ml.
6. Colocar los componentes ensamblados en el esterilizador y poner la
tapa. Conectar el cable en la parte trasera del esterilizador y enchufar.
Aparecerá el „0” parpadeando para indicarle que tiene que seleccionar
el modo de uso.
7. Para seleccionar el Modo 1, presionar el botón on/off una vez
y el número del modo aparecerá en el visor. Para comenzar con
el modo seleccionado, presionar el botón on/off durante 2 segundos.
Aparecerá el ‘0’ rotando en el visor para indicar que el Modo 1
ha comenzado.
Cesta para lavavajillas (ver diagrama F, pagina 3)
1. La bandeja superior e inferior pueden unirse para contener productos
pequeños como: tetinas, partes del sacaleches, chupetes etc... para
lavar en el lavavajillas antes de su esterilización.
2. Para unirlas, alinear las dos bandejas hasta que los indicadores de
ambas coincidan y encajen. Para abrir la bandeja, separar con los dedos
apoyándose en las incisiones laterales.
ADVERTENCIA: Si lava sus productos Philips AVENT en el lavavajillas,
los colorantes de otras comidas pueden teñir algunos componentes.
Cuidados de su esterilizador
Usando agua hervida o filtrada en su Esterilizador se reduce la
formación de cal. Para garantizar el 100% de efectividad del
esterilizador, en zonas donde el agua sea muy calcárea, debe
descalcificarse el esterilizador cada cuatro. semanas. En ninguna
circunstancia debe utilizar ningún otro producto que el ácido cítrico
o vinagre para descalcificar el esterilizador. Esto puede causar daños
irreparables. Evitar el contacto con los ojos ya que puede causar
irritaciones. Mantener fuera del alcance de los niños.
14
Guía del Visor Electrónico
PARA DESCALCIFICAR:
1. Mezclar uno de los sobres de ácido cítrico (10 grs.) con 200ml. de agua.
Poner dentro del esterilizador vacío*. No poner la tapa. Encender el
Modo 1 y dejar durante 1 ó 2 minutos. Desenchufar el aparato y dejar
reposar durante 30 minutos. Vaciar y aclarar el esterilizador. Hacer un
ciclo completo sin los biberones y la tapa puesta, usando exactamente
90ml. de agua. Tirar el agua sobrante y secar el esterilizador.
O TAMBIÉN:
2. Poner 100ml. de vinagre mezclado con 200ml.de agua fría dentro del
esterilizador. Dejar reposar hasta que la cal se haya disuelto. Vaciar y
aclarar el esterilizador. Secar con un trapo.
* El ácido cítrico se puede encontrar en las farmacias. Evitar el contacto
con los ojos ya que puede causar irritación. Mantener fuera del alcance
de los niños.
Esterilizador conectado y listo
para seleccionar el modo de uso
PITIDO
PITIDO
Listo para la selección
del Modo 2
Listo para la selección
del Modo 1
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
PITIDO
PITIDO
• Asegúrese que el esterilizador está en una base firme cuando se
está usando.
• Tenga precaución cuando esté usando el esterilizador, ya que
contiene agua hirviendo y el vapor sale por la rejilla de la tapa.
• No coloque otros productos encima del esterilizador
• Tenga cuidado cuando abra la tapa, ya que puede quemarse con el
calor del vapor.
• Durante el ciclo de esterilización la tapa y el cuerpo del
esterilizador están muy calientes.
• Mantener siempre fuera del alcance de los niños
• Nunca abra la tapa durante el ciclo de esterilización de 6
minutos. Los accesorios no estarán estériles si el ciclo de
esterilización de 6 minutos es interrumpido.
• Para parar el esterilizador durante su funcionamiento, presione el
botón on/off durante 2 segundos para volver al modo de selección
o, desenchúfelo de la red eléctrica.
• Desconecte el cable de la parte trasera del esterilizador antes de
tirar el agua restante y antes de aclararlo.
• No olvide desenchufar el esterilizador cuando no se está utilizando.
• Para que la unidad esté completamente apagada, debe de estar
desconectado de la red eléctrica.
• No sumerja el esterilizador en agua.
• No utilice el esterilizador sin agua.
• No utilizar soluciones esterilizantes químicas/pastillas o lejía
en el esterilizador o en productos que van a ser esterilizados.
• No utilizar materiales abrasivos, antibacterianos o estropajos para
limpiar el esterilizador.
• No utilizar agua destilada.
• El cable del Esterilizador no debe ser usado en ningún otro aparato,
ni tampoco usar otro cable para el esterilizador.
• El incumplimiento de las instrucciones para descalcificar el aparato
puede causar daños irreparables.
• No hay ninguna parte utilizable dentro del Esterilizador.
No intente abrir, revisar o arreglar usted el Esterilizador.
• PRECAUCIÓN: Este aparato debe ser usado por personas
capacitadas, mantener fuera del alcance de niños pequeños y
personas incapacitadas.
• Este aparato no puede ser usado por personas con discapacidad
física, sensorial o mental, o con falta de experiencia o
conocimientos, al menos que, se estén siendo supervisados o
tengan instrucciones de uso del aparato, por parte de una
persona responsable de su seguridad.
• Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no
juegan con la unidad.
Modo 1 en proceso
de esterilización,
emite un pitido y
comienza una luz
rotatoria ‘0’
Modo 2 en proceso de
esterilización, emite
un pitido y tres barras
suben y bajan
Una cuenta atrás numérica indica que la
esterilización está casi finalizada (sólo en el Modo 1)
PITIDO
X5
Esterilización completada: emite un
pitido 5 veces seguidas y las tres barras
parpadean. Los productos se mantendrán
estériles hasta 6 horas si la tapa no se abre
Se mantienen estériles hasta 6 horas
Se mantienen estériles hasta 4 horas
Se mantienen estériles hasta 2 horas
PITIDO
PITIDO
PITIDO
Finalización del ciclo Modo 1 (6 horas),
ciclo Modo 2 (24 horas): indicado mediante
un largo pitido y “0” parpadeando
Nivel del agua demasiado alto.
Consultar la ‘Guía de Problemas’
Nivel del agua demasiado bajo.
Consultar la ‘Guía de Problemas’
Guía de Problemas
El esterilizador no funciona
Asegúrese que el cable está bien conectado al esterilizador y éste está enchufado. Asegúrese que
el fusible no está fundido
Se escapa demasiado vapor por la tapa
Partes incorrectamente colocadas. Consultar las instrucciones en la página 18.
El esterilizador tarda mucho en acabar
el ciclo
El esterilizador está funcionando con muy pocos accesorios en su interior. Esto hace que el ciclo
sea más largo.
Las barras inferior y
laterales del visor
están parpadeando y
emite un pitido
No se ha puesto suficiente agua en el esterilizador. Desconéctelo, quite el agua, (tenga cuidado
si el cuerpo del esterilizador está caliente) y añada exactamente 90ml de agua para el Modo 1,
y 200ml de agua para el Modo 2. Comience de nuevo.
Las barras superior
y laterales del visor
están parpadeando
y emite un pitido
PITIDO
Ha puesto demasiada agua en el esterilizador. Desconéctelo, quite el agua, añada exactamente
90ml de agua para el Modo 1, y 200ml de agua para el Modo 2. Comience de nuevo.
PITIDO
15
PT
PT
Instruções de utilização
OU
Para seleccionar o Programa 2, pressione o botão de controlo duas
vezes e o número do programa aparecerá. Para que este programa
comece a funcionar, tem de carregar no botão de controlo durante
2 segundos libertando de seguida. Três barras a subir e a descer irão
aparecer no display. O Programa 2 está agora a funcionar.
8. Não retire a tampa até que o ciclo de 6 minutos de esterilização
esteja completo. Recomenda-se deixar o esterilizador arrefecer
durante 3 minutos depois do ciclo de esterilização ter finalizado. É
indicado por 5 sinais sonoros e 3 barras luminosas que aparecem no
display. Os produtos ficarão esterilizados por 6 horas, desde que a
tampa não seja retirada. Duas horas depois o display mostra duas
barras e mais duas horas depois mostra uma barra. Para indicar o fim
do Programa 1 ou 2,irá soar um longo sinal sonoro seguido de um
‘0’† a piscar. Nesta altura os produtos devem ser utilizados
imediatamente ou novamente esterilizados. (Por favor consulte
‘Retirar os produtos esterilizados depois de um ciclo’). Retire a ficha
da parte de trás do esterilizador. Retire a água em excesso e seque o
interior do corpo do esterilizador.
† O fim do ciclo são 6 horas depois do início no Programa 1 e 24 horas
depois do início do Programa 2. O esterilizador pode ser parado
totalmente em qualquer altura durante o ciclo, pressionando o botão
de controlo durante 2 segundos. Irá soar um sinal sonoro e um ‘0’
aparecerá no display, indicando que o esterilizador retornou ao modo
de selecção.
O Esterilizador Digital a Vapor da Philips AVENT faz parte da nova
geração de produtos inteligentes da Philips AVENT.
O Esterilizador Digital utiliza o calor intenso do vapor para eliminar
as bactérias nocivas, ajudando na esterilização do material de
alimentação do bebé, da maneira mais rápida e segura possível.
Para uma maior comodidade existem dois programas diferentes:
Programa 1, (Programa opcional de seis horas) corre um só ciclo de
esterilização de 6 minutos, mantendo o interior esterilizado durante
6 horas, desde que não se abra a tampa.
O Programa 2 conserva o conteúdo esterilizado até 24 horas,
repetindo continuamente o ciclo, assim pode ter biberões limpos
e esterilizados dia e noite.
Tal como biberões e outros acessórios de aleitamento, pode também
esterilizar outros produtos que se possam ferver (por favor consulte
sempre as instruções do fabricante em relação à esterilização).
Por favor disponha de alguns minutos para ler cuidadosamente TODAS
AS INSTRUÇÔES antes de utilizar pela primeira vez o Esterilizador
Digital. POR FAVOR CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES. Também
disponível em: www.philips.com/AVENT
Contém (ver figura A, página 2)
a) Tampa
f) Corpo do esterilizador
b) Cesto superior g) Copo graduado
c­) Tabuleiro para biberões
h) Descalcificador (ácido cítrico)
d) Cesto inferior (igual a b)
i) Pinças
e) Haste central
j) Cabo e ficha
NOTA: Os cestos superior e inferior são idênticos
Como colocar a Bomba Manual Tira Leite da Philips AVENT
(veja a figura D, página 3)
Antes de cada utilização, lave os produtos com água e detergente
suave, secando de seguida.
1. Desmonte a Bomba tira leite e posicione o corpo da bomba na
ranhura do cesto superior, colocando de seguida as outras peças
da bomba como mostra a figura.
2. Coloque as restantes peças da bomba no cesto inferior.
3. Com a bomba podem ser esterilizados até 6 biberões de 125ml
ou 260ml (não incluindo as roscas, tetinas ou tampas).
4. Siga as instruções de esterilização.
Antes de utilizar o esterilizador pela primeira vez
(veja figura B e tome em conta o guia do Display Electrónico)
Remova todos os itens que se encontram no interior do corpo
do esterilizador.
1. Coloque exactamente 90ml de água no esterilizador.
2. Encaixe todos os componentes azuis (cestos, haste e tabuleiro para
biberões) e coloque-os no esterilizador. Feche a tampa.
3. Ligue o cabo na parte posterior do esterilizador e à corrente eléctrica.
4. Irá a começar a piscar um ‘0’, que lhe indica que deverá escolher um
programa. Com um leve pressionar no botão de controlo irá piscar
um ‘1’. Pressione o botão durante 2 segundos, soltando de seguida,
agora um ‘0’ em rotação aparece. O programa 1 está activo.
5. Depois da água atingir os 100° C, inicia-se a esterilização. Quando
o ciclo de esterilização estiver quase completo, uma contagem
numérica decrescente aparecerá no display. (veja ‘Guia do Display
Electrónico’).
6. No final do ciclo, a unidade emitirá 5 sinais sonoros. Serão
visualizadas três barras intermitentes no visor que, em seguida,
ficarão fixas.
7. Deixe o esterilizador arrefecer durante 3 minutos. Desligue
o esterilizador e o cabo da corrente do esterilizador.
8. Retire as peças azuis, deite fora a água restante do esterilizador
e seque. O esterilizador está pronto a utilizar.
Retirar os produtos esterilizados depois de um ciclo
(veja figura E, página 3)
1. Quando o Programa 1 estiver completo, pressionando o botão o
aparelho está pronto a reiniciar novamente.
2. No programa 2 (depois da esterilização) quando as 3 barras
aparecem no display, se pressionar no botão o ciclo parará,
permitindo retirar ou colocar produtos. Pressionando novamente
o botão o ciclo interrompido continua (esterilizando novamente).
O esterilizador começa imediatamente uma nova fase de
esterilização e continua o ciclo de 24 horas onde foi interrompido.
Se retirar a ficha a contagem decrescente do ciclo parará.
3. Lave bem as mãos antes de retirar os produtos esterilizados.
4. Retire a tampa.
5. Se necessário, retire a água em excesso antes de montar.
6. As pinças podem ser utilizadas para retirar pequenas peças e para
colocar as tetinas esterilizadas nas roscas dos biberões.
7. Os produtos esterilizados devem ser utilizados/montados
imediatamente ou então terão de ser novamente esterilizados.
O leite extraído pode ser armazenado num frasco de
armazenamento esterilizado, no frigorífico até 48 horas (não
na porta) ou no congelador até 3 meses. O leite em pó deve ser
preparado em cada toma.
8. Depois de cada ciclo o aparelho deve arrefecer durante pelo menos
3 minutos antes de abrir e retirar produtos. Depois de efectuar um
ciclo de esterilização no Programa 1, o aparelho deve arrefecer
durante pelo menos 10 minutos antes de começar um novo ciclo
de esterilização.
Esterilização no Programa 1 – período de esterilização
de 6 horas
Esterilização no Programa 2 – período de esterilização
de 24 horas (veja figura C, página 3)
Para esterilizar até 6 biberões AVENT de 125ml, 260ml ou 330ml
Antes de cada utilização, lave todos os itens com água e detergente
suave e seque.
1. Coloque exactamente 90ml de água se seleccionou o Programa 1
OU 200ml de água se seleccionou o programa 2.
2. Faça deslizar o cesto inferior através da haste central. Coloque as
2 roscas na haste central. Faça deslizar o tabuleiro para biberões
através da haste central, com o gargalo voltado para baixo,
até apoiar no anel da rosca superior.
3. Coloque as tetinas nas aberturas do tabuleiro para biberões até
assentarem no cesto inferior. Coloque 4 roscas na haste central.
4. Coloque os biberões invertidos no tabuleiro para biberões e
coloque o cesto superior na haste central até ao fundo. Coloque
as tampas e pinças no cesto superior.
5. Não utilize o cesto superior quando esterilizar biberões de 330ml.
6. Coloque a unidade montada no corpo do esterilizador e feche com
a tampa. Ponha a ficha na parte posterior do esterilizador e ligue
á corrente eléctrica. Irá aparecer um ‘0’ a piscar, pedindo que
seleccione um programa.
7. Para seleccionar o Programa 1, pressione o botão de controlo uma
vez e o número do programa aparecerá no display. Para que este
programa comece a funcionar, tem de carregar no botão de controlo
durante 2 segundos libertando de seguida. Um ‘0’ rodando irá
aparecer no display. O Programa 1 está agora a funcionar.
Cesto para máquina de lavar loiça (veja figura F, página 3)
1. As duas partes do cesto podem ser unidas, para levar pequenos
acessórios tais como: tetinas, peças da bomba, etc… para antes da
esterilização, lavar no tabuleiro superior da máquina de lavar loiça.
2. Para unir os dois cestos, alinhe-os e encaixe ambas as partes.
Para abrir, puxe em sentido oposto ambos os lados.
Aviso: Os seus produtos Philips AVENT podem perder cor com
o passar do tempo se forem lavados na máquina de lavar loiça
juntamente com produtos sujos, contendo vestígios de molhos
fortes, como por exemplo molho de tomate.
Manutenção do esterilizador
16
A utilização de água filtrada ou fervida no Esterilizador Digital ajuda
a reduzir a acumulação de calcário. Deverá limpar o depósito de
calcário do esterilizador uma vez por mês, ou com mais frequência
dependendo do tipo de água da sua zona, para assegurar um
funcionamento 100% eficaz. Em nenhuma circunstância deve utilizar
produtos além de ácido cítrico ou vinagre, pode causar danos
irreparáveis. Evite o contacto com os olhos, pode causar irritação.
Mantenha fora do alcance das crianças.
TAMBÉM:
1. Misture uma saqueta de ácido cítrico (10 gr) em 200ml de água.
Deite no esterilizador vazio. Não coloque a tampa. Ligue o Programa 1
durante 1-2 minutos*. Desligue-o da corrente e deixe actuar durante 30
minutos. Drene e seque o interior do esterilizador. Depois no Programa
1, processe um ciclo completo vazio com a tampa, utilizando
exactamente 90ml de água. Limpe e seque o esterilizador.
OU:
2. Deite 100ml de vinagre misturado com 200ml de água fria no
esterilizador. Deixe ficar esta mistura na unidade até dissolver a
acumulação de calcário. Esvazie a unidade e lave/seque o interior do
esterilizador abundantemente.
* Ácido cítrico está disponível nas farmácias/drogarias – evitar o
contacto com os olhos, uma vez que pode causar irritação. Manter
fora do alcance das crianças.
Guia do Display Electrónico
Esterilizador ligado e pronto
a seleccionar o programa
SINAL
SONORO
SINAL
SONORO
SINAL
SONORO
SINAL
SONORO
AVISOS
• Quando estiver a utilizar o esterilizador assegure-se de que se
encontra numa superfície plana.
• Quando está a ser utilizado, o esterilizador contém água a ferver
e o vapor sai pelas aberturas da tampa.
• Nunca coloque produtos em cima do esterilizador.
• Tenha cuidado a retirar a tampa, o vapor pode queimar.
• Durante a esterilização a tampa e o corpo do esterilizador estão
muito quentes.
• Mantenha sempre o esterilizador fora do alcance das crianças.
• Nunca abra o esterilizador durante os 6 minutos do ciclo de
esterilização. Os produtos não ficam esterilizados se o ciclo de
6 minutos de esterilização for interrompido.
• Para parar completamente o esterilizador durante o ciclo, pressione
durante 2 segundos o botão de controlo, para retornar ao programa
de selecção ou retire a ficha da tomada.
• Desligue sempre o cabo da parte traseira do esterilizador antes
de retirar a água ou secar.
• Quando não estiver a ser utilizado, desligue sempre da corrente eléctrica.
• Para o esterilizador estar completamente desligado, deve desligar
da corrente eléctrica.
• Nunca mergulhe o esterilizador na água.
• Nunca utilize o esterilizador sem água.
• Não utilize lixívia ou soluções de esterilização químicas, no esterilizador
ou nos produtos a serem esterilizados.
• Não utilize produtos abrasivos ou anti bactéria para limpar
o esterilizador.
• Não utilize no esterilizador água muito mole/macia.
• O cabo eléctrico fornecido só deve ser utilizado neste aparelho. Não se
aconselha a utilização de outro cabo no Esterilizador Digital.
• Se não seguir as instruções de descalcificação pode causar danos
irreparáveis.
• Dentro do Esterilizador Digital não existem peças de substituição.
Não abra nem proceda a nenhuma reparação do Esterilizador Digital.
• ATENÇÃO: Este produto deve ser utilizado por pessoas responsáveis,
mantenha-o afastado de crianças e outros.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas incluindo crianças
com reduzida capacidade física, sensorial ou mental, ou sem
experiência ou conhecimento, a não ser que tenham tido formação
em relação à utilização do produto por uma pessoa responsável pela
sua segurança.
• As crianças devem ser vigiadas para que se assegure que não
brincam com o aparelho.
Selecionado
no Programa 2
Selecionado
no Programa 1
Esterilização
a funcionar no
Programa 1 – indicado
por um sinal sonoro
e um ‘0’ a rodar
Esterilização a funcionar
no Programa 2 – indicado
por um sinal sonoro e três
barras a subir e a descer
Contagem numérica decrescente, indica que a
esterilização está quase completa (só no Programa 1)
SINAL
SONORO
X5
Esterilização completa – é indicada por
5 sinais sonoros e três barras a piscar – os
produtos permanecem esterilizados até
6 horas, desde que a tampa não seja retirada
Faltam 6 horas para completar a esterilização
Faltam 4 horas para completar a esterilização
Faltam 2 horas para completar a esterilização
SINAL
SONORO
O fim do ciclo do Programa 1 (6 horas), do
ciclo do Programa 2 (24 horas) – é indicado
por um longo sinal sonoro e o ‘0’ a piscar
SINAL
SONORO
Nível de água em excesso. Consulte o
‘Guia de resolução de problemas’ em baixo
SINAL
SONORO
Nível de água insuficiente. Consulte o
‘Guia de resolução de problemas’ em baixo
Guia de resolução de problemas
O esterilizador não funciona
Certifique-se de que o cabo está ligado ao esterilizador e à corrente. Verifique o fusível da tomada.
Está a sair muito vapor através
da tampa
Peças colocadas incorrectamente. Consulte as instruções nas páginas 20.
O ciclo de esterilização está a demorar
muito tempo
O esterilizador está carregado com poucas peças – demora mais tempo a acabar o ciclo.
As barras
laterais/inferior
estão a piscar e soa
um sinal sonoro
Não colocou água suficiente no esterilizador. Desligue o esterilizador, retire a água,
(tenha cuidado, o corpo do esterilizador pode estar quente) adicione exactamente 90ml de água,
para utilizar no Programa 1, ou 200ml de água para utilizar no Programa 2. Reinicie.
As barras
laterais/superior
estão a piscar e soa
um sinal sonoro
SINAL
SONORO
SINAL
SONORO
Colocou água em excesso no esterilizador. Desligue o esterilizador, retire a água,
(tenha cuidado o corpo do esterilizador pode estar quente) adicione exactamente 90ml de água,
para utilizar no Programa 1, ou 200ml de água para utilizar no Programa 2. Reinicie.
17
NL
NL
Instructies voor gebruik
ingedrukt, daarna loslaten. Een ‘0’ begint nu te roteren en stand 1 is
begonnen.
OF
Als u stand 2 wilt gebruiken, drukt u de knop twee maal in waarna
het nummer van de gekozen stand begint te knipperen Om de
sterilisator aan te zetten houdt u de knop voor twee seconden
ingedrukt, daarna loslaten. Een ‘0’ begint nu te roteren en stand
2 is begonnen.
8. Neem de deksel niet van de sterilisator vóórdat de 6 minuten durende
cyclus is afgelopen. Het wordt aangeraden om de sterilisator na de
sterilisatiecyclus voor 3 minuten te laten afkoelen.Wanneer de
sterilisatie cyclus is geëindigd laat het apparaat 5 maal een pieptoon
horen en op de display ziet u 3 balkjes. Producten blijven maximaal 6
uur lang steriel, mits de deksel ongeopend blijft. Na 2 uur begint de
display met aftellen van de resterende steriele tijd. Na 2 uur verandert
de display naar 2 balkjes en na nog eens 2 uur naar 1 balkje. Zodra
stand 1 of 2 is afgelopen klinkt er een lange pieptoon en begint er op
de een ‘0’ te knipperen †. De producten moeten nu direct gebruikt
worden, of anders opnieuw gesteriliseerd. (Zie ‘Verwijderen van
onderdelen na een sterilisatie cyclus’). Haal het snoer uit het
apparaat. Giet eventueel resterend water weg, spoel de sterilisator
om en droog het apparaat af.
† De complete cyclus is afgelopen 6 uur na de start van stand 1 en
24 uur na de start van stand 2. De sterilisator kan op ieder moment
gedurende een cyclus worden gestopt door de knop gedurende
2 seconden ingedrukt te houden. Er klinkt dan een pieptoon en op
de display knippert er een ‘0’ om aan te geven dat er weer een stand
gekozen moet worden.
De Philips AVENT Digitale Stoomsterilisator is één van een
nieuwe generatie intelligente producten van Philips AVENT.
De digitale sterilisator gebruikt de intensieve hitte van de stoom om
schadelijke bacteriën te doden zodat al uw spulletjes voor het voeden
zo veilig en snel mogelijk gesteriliseerd worden. De sterilisator heeft
twee verschillende standen voor een groter gemak:
Op stand 1 (Alternatieve 6 uur stand)wordt de inhoud van de sterilisator
gedurende een 6 minuten durende cyclus gesteriliseerd. Zolang de deksel
niet word geopend blijft de inhoud voor 6 uur lang steriel.
Op stand 2 wordt de cyclus voortdurend herhaald zodat de inhoud voor
maximaal 24 uur steriel blijft. Zo heeft u dag en nacht schone, steriele
flessen.
Behalve flessen en borstvoeding accessoires kunt u ook andere artikelen
steriliseren mits deze uitgekookt mogen worden (raadpleeg hiervoor de
voorschriften van de fabrikant betreffende sterilisatie).
Lees eerst deze gebruiksaanwijzing IN ZIJN GEHEEL door, vóórdat u de
digitale sterilisator voor de eerste keer gebruikt en BEWAAR DEZE voor
toekomstig gebruik. Ook verkrijgbaar op www.philips.com/AVENT
Inhoud (zie afbeelding A, pagina 2)
a) Deksel
f) Sterilisator
b) Bovenste mandje g) Maatbeker
c) Flessenrek
h) Ontkalker (citroenzuur)
d) Onderste mandje (hetzelfde als b)
i) Flessentang
e) Middensteel
j) Snoer en stekker
NB: Bovenste en onderste mandjes zijn identiek
Steiliseren van de Philips AVENT Handkolf.
Vóórdat u de sterilisator voor de eerste keer gebruikt
(zie afbeelding D, pagina 3)
Was alle producten en onderdelen af in een mild sopje en spoel ze
af voordat u deze steriliseert.
1. Haal de borstpomp uit elkaar en klik de borstkolf in de gleuf in het
bovenste mandje en plaats de andere onderdelen van de borstkolf in
het mandje zoals aangegeven in de afbeelding.
2. Zet de overige onderdelen van de ISIS borstkolf in het onderste
mandje.
3. Er kunnen maximaal zes 125ml of 260ml flessen (zonder
afsluitringen, spenen of afsluitdoppen) gesteriliseerd worden samen
met de kolf.
4. Volg de instructies voor het steriliseren.
(zie afbeelding B en Elektronische Display Wijzer)
Neem alle onderdelen uit de sterilisator.
1. Gebruik de meegeleverde maatbeker en vul de sterilisator met exact
90ml kraanwater.
2. Zet alle blauwe onderdelen in elkaar (mandjes, steel en flessenrek).
Plaats de in elkaar gezette onderdelen in de sterilisator en doe de
deksel erop.
3. Sluit het snoer aan op de achterkant van de sterilisator en steek
de stekker in het stopcontact.
4. Op de display knippert nu een ‘0’ om aan te geven dat er een stand
gekozen moet worden. Wanneer de knop één maal kort wordt
ingedrukt begint er een ‘1’ te knipperen. Wanneer nu de knop voor
twee seconden ingedrukt wordt begint een ‘0’ te roteren. De cyclus
voor stand 1 is nu begonnen.
5. De sterilisatiecyclus begint zodra het water de temperatuur van
100°C heeft bereikt en dit in stoom verandert. Wanneer de
cyclus bijna klaar is geeft de display de resterende tijd aan. (zie
‘Elektronische Display Wijzer’)
6. Aan het eind van de cyclus laat het apparaat 5 maal een pieptoon
horen. Op de display ziet u 3 balkjes, eerst knipperen deze, daarna
blijven ze in beeld.
7. Laat het apparaat voor 3 minuten afkoelen. Neem vervolgens de
stekker uit het stopcontact en haal het snoer uit de achterkant van
de sterilisator.
8. Neem de mandjes en het flessenrek uit de sterilisator. Giet eventueel
resterend water weg en droog het apparaat af. De sterilisator is nu
klaar voor gebruik.
Verwijderen van onderdelen na een sterilisatie cyclus
(zie afbeelding E, pagina 3)
1. Wanneer de cyclus van procedure/stand 1 is beëindigd zet u het
apparaat met een druk op de knop weer in de neutraal stand.
2. Wanneer in procedure/stand 2 (na sterilisatie) 3 streepjes afgebeeld
worden, kunt u met een druk op de knop de cyclus onderbreken, om
een onderdeel toe te voegen of te verwijderen. Door opnieuw op de
knop te drukken kunt u de cyclus laten hervatten (hersteriliseren).
Hiervoor drukt u de knop één maal in, de sterilisator zal onmiddellijk
beginnen met steriliseren en de 24 uur cyclus wordt voortgezet
waar deze was gepauzeerd. Wanneer de stekker uit het stopcontact
wordt gehaald wordt de cyclus beëindigd.
3. Was uw handen grondig voordat u de gesteriliseerde artikelen uit
de sterilisator neemt.
4. Verwijder de deksel.
5. Schud eventueel water van de onderdelen voor het in elkaar zetten.
6. De flessentang kan worden gebruikt om kleine voorwerpen uit de
sterilisator te nemen en om de spenen door de afsluitringen van
de flessen te trekken.
7. Gesteriliseerde onderdelen moeten direct gebruikt/in elkaar gezet
worden, of opnieuw gesteriliseerd. Afgekolfde melk kan in een
steriele bewaarfles maximaal 48 uur in de koelkast bewaard
worden (niet in de deur) of maximaal 3 maanden in de vriezer.
Maak verse poedermelk pas klaar direct voor het voeden.
8. Na elke cyclus moet u het apparaat minimaal 3 minuten laten
afkoelen voordat u het opent en onderdelen uit neemt. Nadat de
cyclus van procedure/stand 1 is afgerond moet het apparaat
minimaal 10 minuten kunnen afkoelen voordat een nieuwe
sterilisatiecyclus wordt opgestart.
Steriliseren in stand 1 – steriele periode van 6 uur
Steriliseren in stand 2 – steriele periode van 24 uur
(zie afbeelding C, pagina 3)
Steriliseren van maximaal zes 260ml, 125ml of 330ml AVENT flessen.
Was alle producten af in een mild sopje en spoel ze af voordat
u deze steriliseert.
1. Gebruik de meegeleverde maatbeker en vul de sterilisator met exact
90ml kraanwater voor stand 1 OF met 200ml water voor stand 2.
2. Schuif het onderste mandje over de middensteel. Plaats 2
afsluitringen over de middensteel. Schuif het flessenrek over de
middensteel met de hals naar beneden totdat hij op de bovenste
afsluitring steunt.
3. Plaats de spenen door het midden van de gaten in het flessenrek
op het onderste mandje. Plaats 4 afsluitringen over de middensteel.
4. Plaats de flessen ondersteboven in het flessenrek. Duw het bovenste
mandje op de middensteel totdat deze op het palletje steunt. Plaats
de afsluitdoppen en de flessentang in het bovenste mandje.
5. Het bovenste mandje is niet nodig voor het steriliseren van 330ml
flessen.
6. Plaats de in elkaar gezette onderdelen in de sterilisator en plaats
de deksel op het apparaat. Sluit het snoer aan op de achterkant van
de sterilisator en steek de stekker in het stopcontact. Op de display
knippert nu een ‘0’ om aan te geven dat er een stand gekozen moet
worden.
7. Voor het kiezen van stand 1 drukt u de knop één maal kort in waarna
het nummer van de gekozen stand begint te knipperen. Om de
sterilisator aan te zetten houdt u de knop voor twee seconden
Vaatwasser mandje (zie afbeelding F, pagina 3)
1. De twee mandjes kunnen samen geklemd worden om een houder
te vormen voor kleinere artikelen zoals spenen, borstkolf onderdelen,
fopspenen etc. Hierin kunnen ze worden afgewassen in het bovenste
rek van uw vaatwasser voordat ze gesteriliseerd worden.
2. Om de mandjes samen te klemmen legt u de mandjes zo op elkaar
dat de markeringen tegenover elkaar staan en klikt u de mandjes aan
elkaar. Om de mandjes te openen worden ze uit elkaar getrokken, u
plaatst daarvoor uw vingers in de uitsparingen in de zijkant.
WAARSCHUWING: Als uw Philips AVENT artikelen worden
afgewassen in de vaatwasser samen met vaatwerk waarop nog
restjes van sterke sauzen zitten, zoals tomatensaus, dan kunnen
deze na verloop van tijd gaan verkleuren.
18
Onderhoud van uw sterilisator
Elektronische Display Wijzer
Om kalkvorming te verminderen kan voorgekookt of gefilterd water
gebruikt worden. Ontkalk de sterilisator elke vier weken (of zo vaak als
nodig) om er zeker van te zijn dat hij optimaal blijft werken. Gebruik
voor het ontkalken van uw sterilisator alleen citroenzuur of azijn,
anders kan het apparaat onherstelbaar beschadigd worden. Vermijd
contact met de ogen, dit kan irritatie veroorzaken. Buiten bereik van
kinderen houden.
NAAR KEUZE:
1. Meng één zakje citroenzuur (10 g) met 200ml water en giet dit in de
lege sterilisator*. Schakel de sterilisator aan voor 1 à 2 minuten zonder
de deksel. Haal de stekker uit het stopcontact en laat de inhoud nog
30 minuten inwerken. Giet het water weg en spoel de sterilisator om.
Laat nu een volledige cyclus draaien met de deksel erop, met exact
90ml water, zonder producten. Droog de sterilisator vervolgens af.
OF:
2. Giet 100ml keuken- of schoonmaakazijn gemengd met 200ml koud
water in de sterilisator. Laat dit net zolang inwerken totdat alle
kalkaanslag opgelost is. Giet het apparaat leeg en spoel het grondig na.
* Citroenzuur is verkrijgbaar bij de meeste drogisten – voorkom contact
met ogen in verband met irritatie. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Sterilisator is aangesloten en
stand kan gekozen worden
PIEPTOON
PIEPTOON
Klaar voor selectie
van stand 2
Klaar voor selectie
van stand 1
PIEPTOON
PIEPTOON
Stand 1 sterilisatie
aan de gang –
aangegeven door
pieptoon en
roterende ‘0’
AANWIJZINGEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK
• Zorg ervoor dat de sterilisator tijdens gebruik op een stevige, vlakke
ondergrond staat.
• Tijdens gebruik bevat de sterilisator kokend water en ontsnapt er
stoom door de ventilatieopening in de deksel.
• Zet nooit voorwerpen boven op de sterilisator.
• Voorzichtig openen, de stoom kan verbranding veroorzaken.
• Gedurende de sterilisatie worden de sterilisator en deksel erg heet
• Het apparaat altijd buiten bereik van kinderen houden.
• Open de deksel nooit tijdens gebruik de 6 minuten durende
sterilisatieperiode. Artikelen zijn alleen steriel nadat de 6
minuten cyclus is afgelopen.
• Om de sterilisator tijdens de cyclus te stoppen, druk de aan/uit
knop voor 2 seconden in (waarna de sterilisator opnieuw ingesteld
kan worden) of haal de stekker uit het stopcontact.
• Haal altijd eerst het snoer uit de achterkant van de sterilisator
voordat u resterend water afgiet of het apparaat omspoelt.
• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet
gebruikt wordt.
• Om de sterilisator volledig uit te schakelen dient de stekker uit het
stopcontact worden genomen.
• Dompel de sterilisator nooit onder in water.
• Gebruik de sterilisator nooit zonder water.
• Gebruik geen bleekmiddel of chemische sterilisatie tabletten/
oplossingen in de sterilisator of voor artikelen die gesteriliseerd
moeten worden.
• Gebruik geen schuurmiddelen, desinfecterende reinigingsmiddelen
of schuursponsjes voor het schoonmaken van de sterilisator.
• Gebruik geen onthard water.
• Gebruik het meegeleverde elektrisch snoer niet voor andere
apparaten en gebruik geen ander snoer voor de digitale sterilisator.
• Wanneer de instructies voor het onkalken niet gevolgd worden, kan
dit tot onherstelbare schade leiden.
• De digitale sterilisator heeft geen onderdelen die vervangen
kunnen worden. Probeer de sterilisator niet zelf te openen
of te repareren.
• WAARSCHUWING: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door
verantwoordelijke personen. Buiten bereik van kinderen houden.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, inclusief
kinderen, met verminderde lichamelijke of mentale capaciteiten, of
zonder ervaring met of kennis van het apparaat, tenzij zij
instructies voor het gebruik hebben ontvangen en onder supervisie
staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Stand 2 sterilisatie
aan de gang – aangegeven
door pieptoon 3 balkjes
die oplopen en teruglopen.
Terugtellende nummers geven aan dat de
sterilisatie bijna complete is (alleen voor stand 1)
PIEPTOON
X5
Sterilisatie is compete – aangegeven
door 5 korte pieptonen en 3 knipperende
balkjes – artikelen blijven nu nog steriel
voor 6 uur mits de deksel ongeopend blijft.
Artikelen blijven nog maximaal 6 uur steriel
Artikelen blijven nog maximaal 4 uur steriel
Artikelen blijven nog maximaal 2 uur steriel
PIEPTOON
PIEPTOON
PIEPTOON
Sterilisatie van Stand 1 cyclus (6 uur) is
compleet, Stand 2 Cyclus (24 uur) –
aangegeven door een lange pieptoon
en knipperende ‘0’
Waterniveau te hoog.
Zie Probleemwijzer
Waterniveau to laag.
Zie Probleemwijzer
Probleemwijzer
Sterilisator werkt niet
Controleer dat het snoer is aangesloten op de sterilisator en dat de stekker in het stopcontact zit.
Er ontsnapt te veel stoom uit de deksel
De onderdelen zijn niet correct geplaatst. Raadpleeg de instructies.
Het duurt te lang voordat de
sterilisator uitschakelt
Er zijn maar weinig artikelen geplaatst in de sterilisator – kleinere inhoud duurt langer.
Onderste balkje
en balkjes aan de
zijkant knipperen
en pieptoon klinkt
Er is onvoldoende water in de sterilisator. Schakel het apparaat uit, giet het water weg
(wees voorzichtig in het geval de sterilisator heet is) en vervang het met exact 90ml voor
stand 1, of 200ml voor stand 2 en zet de sterilisator weer aan.
PIEPTOON
Bovenste balkje
en balkjes aan de
zijkant knipperen PIEPTOON
en pieptoon klinkt
Er is te veel water in de sterilisator. Schakel het apparaat uit, giet het water weg
(wees voorzichtig in het geval de sterilisator heet is) en vervang het met exact 90ml voor
stand 1, of 200ml voor stand 2 en zet de sterilisator weer aan.
19
GR
GR
Ο Ψηφιακόσ Αποστειρωτήσ Ατμού τησ Philips AVENT ανήκει στη νέα γενιά
έξυπνων προϊόντων τησ Philips AVENT.
Ο Ψηφιακόσ Αποστειρωτήσ Ατμού χρησιμοποιεί την θερμότητα του ατμού
για την εξάλειψη των επιβλαβών βακτηριδίων, βοηθώντασ σασ να
αποστειρώσετε τα εξαρτήματα που χρησιμοποιείτε για το τάισμα του
μωρού σασ με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και ταχύτητα. Υπάρχουν
δύο διαφορετικοί τρόποι λειτουργίασ για μεγαλύτερη άνεση:
(Προαιρετική ρύθμιση έξι ωρών)
Σασ συνιστούμε να αφήσετε τον αποστ
να κρυώσει για 3 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του κύκ
αποστείρωσησ.
(Ανατρέξτε στην ενότητα «Πώσ να απομακρύνετ
αποστειρωμένα αντικείμενα μετά τον κύκλο»)
καθαρά αποστειρωμένα μπιμπερό.
μπιμπερό
Αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΟΔΗΓΙΩΝ πριν χρησιμοποιήσετε τον Ψηφιακό Αποστειρωτή Ατμού για
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
πρώτη φορά.
www.philips.com/AVENT
(δείτε το διάγραμμα
Για να τοποθετήσετε το Χειροκίνητο Θήλασ
Philips AVENT (δείτε το διάγραμμα
2x
Υποδοχή για μπιμπερό
με σαπου
Αποσυναρμολογήστε το Θήλαστρο και βάλτε το σώμα
στο διαθέσιμο χώρο στο πάνω καλάθι και τακτοποιήστ
μέρη του Θηλάστρου όπωσ φαίνεται στην εικόνα.
τα υπόλοιπα τμήματα του θηλάστρου
μπιμπερό
βιδωτούσ δακτυλίουσ,
Σημείωση: Οι πάνω και κάτω θήκεσ είναι πανομοιότυπεσ
(δείτε το διάγραμμα
Πώσ να απομακρύνετε τα αποστειρωμένα
αντικείμενα μετά τον κύκλο (δείτε το διάγραμμα
μπιμπερό) και τοποθετήστε τα μέσα
1. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλοσ στη Ρύθμιση 1, πιέστε το
να επαναρυθμίσετε τη συσκευή.
2. Στη Ρύθμιση 2, αφού έχει ολοκληρωθεί η αποστείρωσ
3 μπάρεσ, εάν πιέσετε το κουμπί θα σταματήσει ο κύκ
μπορέσετε να βάλετε ή να βγάλετε κάποιο αντικείμεν
ξανά το κουμπί θα ξεκινήσει και πάλι ο κύκλοσ (θα ξαν
αποστείρωση). Η συσκευή θα ξεκινήσει αμέσωσ μια κα
φάση αποστείρωσησ και θα συνεχίσει το 24 ωρο κύκλο
σημείο που διεκόπη. Εάν βγει από την πρίζα ο κύκλοσ
μέτρησησ θα σταματήσει.
3. Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σασ πριν απομακρύνετε
αποστειρωμένα αντικείμενα.
4. Αφαιρέστε το καπάκι.
5. Εάν είναι απαραίτητο, τινάξτε το επιπλέον νερό από τα
πριν τη συναρμολόγηση των σκευών.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τσιμπίδα για να απο
όλα τα μικρά αντικείμενα και να τραβήξετε τισ αποστε
θηλέσ μέσα από τουσ βιδωτούσ δακτυλίουσ των μπιμπ
7. Απομακρύνετε τα αντικείμενα που πρέπει να χρησιμοπ
συναρμολογηθούν αμέσωσ ή να αποστειρωθούν ξανά
γάλα που έχετε εξάγει μπορεί να αποθηκευτεί σε αποσ
δοχείο μητρικού γάλακτοσ στο ψυγείο για μέχρι 48 ώρ
στην πόρτα του ψυγείου) ή στον καταψύκτη για μέχρι
αφορά στο γάλα σκόνη, θα πρέπει να φτιάχνετε κάθε
για το μωρό σασ.
8. Μετά από κάθε κύκλο, θα πρέπει να αφήνετε τη συσκε
για τουλάχιστον 3 λεπτά πριν την ανοίξετε και βγάλετ
τα αντικείμενα. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου στ
1, η συσκευή θα πρέπει να κρυώσει για τουλάχιστον 1
πριν ξεκινήσετε άλλον έναν κύκλο αποστείρωσησ.
το
αφήστε το.
(βλέπε «Οδηγόσ Ηλεκτρονικών Ενδείξεων»)
(δείτε το διάγραμμα
με
μπιμπερό
μπιμπερό,
Θήκη για το πλυντήριο πιάτων (δείτε το διάγραμ
θηλάστρου
τα μπιμπερό
τ
εγκοπέσ
Προσοχή: Τα προϊόντα τησ Philips AVENT μπορεί να αποχ
με το πέρασμα του χρόνου εάν πλένονται στο πλυντήριο
βρώμικα σκεύη που είναι καλυμμένα από υπολείμματα έν
όπωσ η σάλτσα ντομάτα.
συναρμολογημένη
το
,
Η χρήση βρασμένου ή φιλτραρισμένου νερού στον
Αποστειρωτή Ατμού μπορεί να μειώσει τη συσσώρε
,
20
21
Σ
περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε άλλο πρ
κιτρικό οξύ ή ξύδι, επειδή ενδέχεται να προκαλέσει
βλάβη. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια γιατί μπορ
ερεθισμό. Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.
NO
NO
Bruksanvisning
8. Fjern ikke lokket før steriliseringsprosessen på 6 minutter er ferdig.
Det anbefales å la sterilisatoren bli avkjølt i 3 minutter etter fullført
steriliseringsforløp. Dette vil fremgå ved at det piper 5 ganger, og det
vil lyse 3 streker på displayet. Delene vil være sterile inntil 6 timer
under forutsetning av at lokket ikke fjernes. Etter 2 timer vil displayet
vise 2 streker, og etter ytterligere 2 timer vil det vise en strek. For å
vise at metode 1 eller 2 er ferdig, vil sterilisatoren avgi en lang
pipende lyd fulgt av en blinkende ‘0’†. Nå må de steriliserte delene
brukes med en gang, eller steriliseres på nytt. (Det vises til ‘Slik tar du
ut steriliserte deler etter en steriliseringsprosess’). Fjern ledningen fra
sterilisatoren. Tøm den for vann, skyll den inni og tørk den.
† Prosessen ender 6 timer etter at Metode 1 startet, og 24 timer
etter Metode 2 startet. Sterilisatoren kan stoppes når som helst ved å
holde kontrollknappen inne i 2 sekunder. Den vil pipe og en blinkende
‘0’ indikerer at sterilisatoren har gått tilbake til valg av metode.
Philips AVENT digital dampsterilisator tilhører en ny generasjon
av intelligente produkter fra Philips AVENT.
Den intensive varmen fra dampen i den digitale sterilisatoren fjerner
skadelige bakterier sikkert og raskt fra barnematutstyret du bruker.
Det er to forskjellige måter å sterilisere på:
Metode 1 (Alternativ sekstimers metode) foregår over en periode på 6
minutter, innholdet forblir sterilt i 6 timer, forutsatt at lokket ikke
fjernes.
Metode 2 holder innholdet sterilt i inntil 24 timer. Programmet
repeteres kontinuerlig slik at du har rene, sterile flasker dag og natt.
I tillegg til flasker kan du sterilisere alle deler som tåler koking.
(Se bruksanvisning fra produsent vedrørende sterilisering).
Ta deg noen minutter til å lese HELE BRUKSANVISNINGEN før
du bruker din digitale sterilisator for første gang. Ta vare på
bruksanvisningen. Finnes også på www.philips.com/AVENT
Slik plasseres Philips AVENT manuelle brystpumpe
(se diagram D, side 3)
Innhold (se diagram A, side 2)
a) Lokk
b) Øvre kurv c) Flaskeholder
d) Nedre kurv
e) Midtstang
OBS: Øvre og nedre kurver er like
Før hver bruk, vask delene i mildt såpevann deretter skyll.
1. Ta brystpumpen fra hverandre og plasser pumpens hoveddel i
sporet i øverste kurv. Legg inn de andre brystpumpedelene som vist.
2. Plasser gjenværende deler av pumpen i den nederste kurven.
3. Inntil 6 stk 125ml eller 260ml tåteflasker (ikke inkludert skruring,
smokker eller lokk til flasken) kan steriliseres med pumpen.
4. Følg bruksanvisningen.
f) Hoveddel
g) Målekopp
h) Avkalkingsmiddel (sitronsyre)
i) Klype
j) Ledning og plugg
Slik tar du ut steriliserte deler etter en steriliseringsprosess
Før du bruker din sterilisator for første gang
(se diagram E, side 3)
(se diagram B og guiden for elektronisk display)
1. Når Metode 1-programmet er ferdig, nullstiller man apparatet ved
å trykke på knappen.
2. Når man er i Metode 2 (etter sterilisering) og 3x streker vises i
displayet, gir et trykk på knappen en pause i programmet slik at
det blir mulig å fjerne/tilsette deler. Ved å trykke på knappen igjen
igangsettes programmet (re-sterilisering). Enheten vil øyeblikkelig
gå til en ny steriliseringsfase og fortsette 24-timers forløpet fra det
punktet der den ble stoppet. Dersom den er koblet fra
strømforsyningen, stoppes nedtellingen.
3. Vask hendene grundig før de steriliserte delene tas ut.
4. Ta av lokket.
5. Om nødvendig ristes overflødig vann av delene før de settes
sammen.
6. Klypene kan brukes til å ta ut små deler og til å dra de sterile
smokkene gjennom flaskenes skruringer.
7. Deler som er tatt ut må brukes/monteres straks, eller steriliseres
på nytt. Utpumpet brystmelk kan lagres i kjøleskapet i en steril
beholder for brystmelk i inntil 48 timer (ikke i kjøleskapsdøren) eller
i fryseren i inntil 3 måneder. Morsmelkerstatning bør være nylaget
til hvert måltid.
8. Etter hvert program som er kjørt bør apparatet avkjøles i minst
3 minutter før man åpner og tar ut de steriliserte delene. Hvis
Metode 1 er kjørt, må apparatet avkjøles i minst 10 minutter før
neste steriliseringsprogram kjøres.
Fjern alle deler inni dampsterilisatoren.
1. Mål opp 90ml vann og hell i.
2. Montér de blå delene (kurv, stang og flaskeholder) og sett de i
sterilisatoren. Sett lokket på.
3. Koble til pluggen i sterilisatoren, sett deretter støpselet i
stikkontakten.
4. Sterilisatoren vil lyse ‘0’ for å indikere at du må velge metode.
Et kort trykk på kontrollknappen og displayet lyser ‘1’. Hold
kontrollknappen inne i 2 sekunder og slipp. En roterende
‘0’ vises. Metode 1 er nå satt i gang.
5. Etter at vannet har nådd 100°C, begynner det å koke. Når
steriliseringsprosessen går mot slutten vil en numerisk nedtelling
vises (se ‘Elektronisk Display Guide’).
6. På slutten av prosessen vil det pipe 5 ganger. Tre streker vil blinke
og så lyse fast.
7. La sterilisatoren kjøle seg ned i 3 minutter. Ta ut støpselet.
8. Fjern de blå delene og tøm ut alt vannet. Tørk den med en ren klut.
Sterilisatoren er nå klar til bruk igjen.
Steriliseringsmetode 1 – holder sterilt i 6 timer
Steriliseringsmetode 2 – holder sterilt 24 timer
(se diagram c, side 3)
For å sterilisere inntil seks 125ml, 260ml eller 330ml AVENT tåteflasker
Oppvaskmaskinkurv (se diagram F, side 3)
Vask delene i mildt såpevann og skyll godt før bruk.
1. Mål opp 90ml vann hvis du velger metode 1, eller 200ml vann hvis
du velger metode 2.
2. Sett den nedre kurven på midtstangen og tre på 2 gummiringer.
Før flaskeholderen ned på midtstangen, med toppen ned, til den
når den øverste gummiringen.
3. Plasser smokkene gjennom hullene i flaskeholderen i den nederste
kurven. Sett på de 4 gummiringene på midtstangen.
4. Plasser flaskene opp ned. Sett den øverste kurven på midtstangen
og kjenn at den sitter på plass. Plasser skrulokk og klyper i den
øverste kurven.
5. Du trenger ikke den øverste kurven når du steriliserer 330ml
tåteflasker.
6. Plasser alle delene i sterilisatoren og sett lokket på. Koble
til pluggen i sterilisatoren og sett i støpselet i stikkontakten.
En blinkende ‘0’ vil vises for å indikere at du må velge metode.
7. For å velge metode 1, press kontrollknappen en gang og
metodenummer vil vises. Ved å bruke denne metoden, hold
kontrollknappen inne i 2 sekunder og slipp. En roterende ‘0’
vil vises. Metode 1 har nå startet.
ELLER
For å velge metode 2, press kontrollknappen 2 ganger og
metodenummer vil vises. Ved å bruke denne metoden, hold
kontrollknappen inne i 2 sekunder og slipp. Tre stigende og
synkende streker vil vises. Metode 2 har nå startet.
1. Ved vask i oppvaskmaskin før sterilisering kan to kurver settes
sammen for å holde på små deler som smokker, brystpumpedeler
og lignende. Settes i oppvaskmaskinens øverste kurv.
2. For å sette sammen kurvene, settes de slik at merkene står midt
i mot hverandre, og så klipses de sammen. Kurven åpnes lett ved
å stikke fingrene i fordypningene på sidene og så dras de to
delene fra hverandre.
Advarsel: Utstyrsdeler for Philips AVENT kan misfarges etter en tid
dersom de vaskes i en oppvaskmaskin sammen med annen oppvask
med rester av kraftig saus, som f.eks. tomatsaus.
Ta vare på din sterilisator
Bruk av kokt eller filtrert vann i den digitale sterilisatoren kan
redusere oppbygging av kalkbelegg. Du bør rense din sterilisator hver
4. uke, eller oftere hvis det er nødvendig. Riktig rengjøring er viktig
for at sterilisatoren skal være 100% effektiv. Det må under ingen
omstendigheter brukes annet enn sitronsyre eller eddik, da dette kan
være årsak til uopprettelig skade. Unngå kontakt med øynene, da
dette kan gi irritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn.
ELLER:
1. Bland en tablett sitronsyre (10g) med 2 dl vann. Hell det i den
tomme sterilisatoren*. Ikke sett lokket på. Start Metode 1 og la
den gå i 1-2 minutter. Ta ut støpselet og la sterilisatoren stå i
30 minutter. Hell ut innholdet og skyll innsiden av sterilisatoren.
Sett deretter på sterilisatoren på Metode 1, la prosessen gå med
lokket på, bruk nøyaktig 90ml med vann. Tøm og tørk den.
22
Elektronisk Display Guide
ELLER:
2. Bland 1 dl eddik med 2 dl kaldt vann i sterilisatoren. La denne
blandingen stå i sterilisatoren til alt kalkbelegg har forsvunnet.
Tøm ut og skyll innsiden av sterilisatoren godt. La den tørke.
Sterilisator tilkoplet,
klar for valg av metode
* Sitronsyre er tilgjengelig i de fleste apotek – unngå kontakt
med øynene da dette kan skape irritasjoner. Oppbevares
utilgjengelig for barn.
PIPING
PIPING
ADVARSEL
• Forsikre deg om at sterilisatoren er plassert trygt og sikkert på et
jevnt underlag når den er i bruk.
• Når sterilisatoren er i bruk innholder den kokende vann, og
damp stiger opp fra ventilen i lokket.
• Plasser ikke gjenstander på toppen av sterilisatoren.
• Vær forsiktig ved åpning av lokket da varm damp kan gi
brannskader.
• I løpet av steriliseringsprosessen blir lokket og sterilisatoren
veldig varme.
• Oppbevar sterilisatoren utenfor barns rekkevidde.
• Sterilisatoren må ikke åpnes under den 6 minutter lange
steriliseringsprosessen. Innholdet blir ikke sterilisert hvis
prosessen avbrytes.
• For å stoppe sterilisatoren under prosessen, trykk og hold
kontrollknappen i 2 sekunder for å returnere til metodevalg,
eller dra ut støpselet.
• Fjern alltid ledningen fra sterilisatoren før du heller ut vann eller
skyller den.
• Ta alltid ut ledningen når sterilisatoren ikke er i bruk.
• Støpselet må tas ut av kontakten for at sterilisatoren skal være
fullstendig avslått.
• Sett aldri sterilisatoren i vann.
• Bruk aldri sterilisatoren uten vann.
• Bruk ikke blekemidler eller kjemiske steriliserinsløsninger/
tabletter i din dampsterilisator, eller på produkter som skal
steriliseres.
• Bruk ikke slipemidler, antibakterielle stoffer eller skraper på din
sterilisator.
• Bruk ikke vann tilsatt mykgjørende middel i sterilisatoren.
• Strømforsyningskabelen må ikke brukes på andre maskiner,
men kun til den digitale sterilisatoren.
• Ledningen som følger med må ikke brukes til andre
apparater, og ingen andre ledninger skal brukes til den
digitale sterilisatoren.
• Følg instruksjonene om avkalking nøye, ellers kan
apparatet skades.
• Det er ingen deler inni den digitale sterilisatoren som trenger
service. Ikke gjør forsøk på selv å åpne, utføre service på - eller
reparere den digitale sterilisatoren.
• OBS: Dette utstyret er beregnet for bruk av ansvarsbevisste
personer, det må oppbevares utilgjengelig for barn og svakelige.
• Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av barn eller av
personer med nedsatt fysiske eller mentale evner, eller av
personer som ikke har erfaring med eller kjennskap til bruken av
apparatet hvis de ikke har fått nødvendig instruksjon av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Barn må gis beskjed om at de ikke skal leke med apparatet.
Klar for
Metode 2 valg
Klar for
Metode 1 valg
PIPING
PIPING
Metode 1 er i gang –
indikeres ved et
pip og roterende ‘0’
Metode 2 er i gang –
indikeres med et pip og 3
stigende og synkende streker
Numerisk nedtelling indikerer at
sterilisering snart er ferdig (bare ved Metode 1)
PIPING
X5
Sterilisering fullført – indikeres ved
5 pip og 3 blinkende streker – deler
vil forbli sterile inntil 6 timer under
forutsetning at ikke lokket åpnes.
Opptil 6 timers steriliseringstid gjenstår
Opptil 4 timers steriliseringstid gjenstår
Opptil 2 timers steriliseringstid gjenstår
PIPING
Fullført forløp i metode 1 (6 timer) eller
forløp i metode 2 (24 timer) – bekreftes
med en lang pipetone og et blinkende ‘0’
PIPING
Vannivået er for høyt – se
“Problemløserguide”
PIPING
Vannivået er for lavt – se
“Problemløserguide”
Problemløserguide
Sterilisatoren virker ikke
Sjekk at ledningen er koplet både til apparatet og til strømuttak i veggen. Kontroller at ingen
sikringer har gått slik at det er strøm i kontakten du bruker.
Mye damp kommer ut under lokket
Deler er satt inn feil. Det vises til instruksjonene på side 12.
Steriliseringsprosessen tar for lang tid
Sterilisatoren er kun fylt med noen få deler – prosessen vil da ta lengere tid.
Blinkende nedre
strek, sidestrek
og piping
Du har fylt for lite vann i sterilisatoren. Skru den av, fjern vannet (husk at sterilisatoren kan
være varm) fyll i 90ml vann ved bruk av Metode 1, og 200ml vann ved bruk av Metode 2. Start
sterilisatoren på nytt.
Blinkende øvre
strek, sidestrek
og piping
PIPING
Du har fylt for mye vann i sterilisatoren. Skru den av, hell ut vannet (husk at sterilisatoren
kan være varm) og fyll i 90ml vann for metode 1, og 200ml vann for metode 2.
PIPING
23
SE
SE
Bruksanvisning
ELLER
För att välja användningssätt 2, tryck ner kontrollknappen 2
gånger och användningssätt 2 visas. För att starta denna cykel, håll
nere kontrollknappen i 2 sekunder och släpp sedan. Tre stigande
och fallande streck visas. Användningssätt 2 är nu igång.
8.­Ta inte av locket förrän cykeln på 6 minuter har avslutats. Vi
rekommenderar att sterilisatorn får svalna i 3 minuter efter det att
steriliseringscykeln är klar. Detta indikeras genom 5 pip och att 3
streck visas på displayen. Föremålen är sterila i upp till 6 timmar
förutsatt att locket inte tas av. Efter 2 timmar visas 2 streck och
efter ytterligare 2 timmar visas ett streck. För att indikera att
användningssätt 1 eller 2 är avslutad, kommer ett långt pip,
följt av blinkande ‘0’ †. Nu bör föremålen användas omedelbart
eller återsteriliseras. (Läs mer under „Hur man tar ur de
steriliserade föremålen efter en steriliseringscykel”) Ta ur
sladden från sterilisatorn. Häll ut eventuellt kvarvarande vatten.
Skölj ur insidan av sterilisatorn och torka rent med en trasa.
† Slutet av en cykel är 6 timmar efter användningssätt 1 har
påbörjats och 24 timmar efter användningssätt 2 har påbörjats.
Apparaten kan stoppas när som helst under en cykel genom att
hålla nere kontrollknappen i 2 sekunder. Apparaten piper och
blinkande ‘0’ visas i displayen som indikerar att apparaten har
gått tillbaka till ursprungsläget.
Philips AVENT digitala ångsterilisator ingår i en ny generation av
intelligenta produkter från Philips AVENT.
Den digitala sterilisatorn använder den heta ångan för att
eliminera skadliga bakterier och hjälper dig att sterilisera
ditt barns matutrustning så säkert och snabbt som möjligt.
Kan göras på två olika sätt för större bekvämlighet:
Sätt 1 (Valfritt sextimmar) har en steriliseringscykel som går i 6
minuter, sedan hålls innehållet sterilt i 6 timmar, förutsatt att locket
inte tas av.
Sätt 2 håller innehållet sterilt i upp till 24 timmar genom att löpande
upprepa cykeln, så att du kan ha rena, sterila flaskor dag och natt.
Förutom flaskor som amningstillbehör kan du sterilisera vilken
annan kokbar produkt som helst (följ tillverkarens instruktioner
för steriliseringen).
Ägna några minuter till att läsa igenom HELA DENNA INSTRUKTION
innan du använder din digitala sterilisator för första gången VAR
SNÄLL OCH SPARA DENNA BRUKSANVISNING. Läs mer på
www.philips.com/AVENT
Innehåller (se diagram A, sid 2)
a) Lock
f) Steriliseringsbehållare
b) Övre korg
g) Måttkopp
c) Flaskställ
h) Avkalkningssyra (Citronsyra)
d) Nedre korg (samma som b)
i) Tänger
e) Mittstång
j) Sladd och kontakt
OBS! Över- och underkorgen är identiska
Hur man placerar in Philips AVENT manuella bröstpump.
(se diagram D, sid 3)
Före varje användning, diska alla delarna i diskmedel och skölj av dem.
1. Sätt i själva bröstpumpen i hållaren i den övre korgen och lägg i de
övriga delarna som visas på bilden.
2. Lägg i övriga delar av bröstpumpen i den undre korgen.
3. Upp till sex 125ml eller 260ml flaskor (förutom skruvlock,
dinappar och tättslutande lock) kan steriliseras med pumpen.
4. Följ steriliseringsinstruktionerna.
Innan du använder din sterilisator för första gången
(se diagram B och läs under Elektronisk Display Guide)
Ta ut alla delar ur sterilisatorn.
1. Mät upp exakt 90ml vatten och häll i.
2. Montera alla blå delarna (korgar, mittstång och flaskställ). Placera
tillbehören i sterilisatorn och sätt på locket.
3. Sätt i sladden på baksidan av sterilisatorn och sätt i kontakten i
vägguttaget.
4. Displayen visar blinkande ‘0’ för att indikera att du måste välja
ett användningssätt. Ett kort tryck på kontrollknappen visar
blinkande ‘1’. Håll nere kontrollknappen i 2 sekunder och släpp
sedan, och roterande ‘0’ visas i displayen. Nu är användningssätt 1
igång.
5. När vattnet har nått 100° C, börjar det ånga. När steriliseringscykeln
är nästan klar visas en numerisk nedräkning på displayen (se
displayguiden).
6. Vid cykelns slut piper apparaten 5 gånger. 3 streck blinkar på
displayen och stannar kvar på displayen.
7. Låt maskinen kallna, stäng av huvudströmbrytaren, dra ut sladden.
8. Ta bort de blå delarna och töm ut eventuellt kvarvarande vatten
från apparaten. Torka rent med trasa. Sterilisatorn är nu klar att
användas.
Hur man tar ur de steriliserade föremålen efter en
steriliseringscykel (se diagram E, sid 3)
1. När användningssätt 1 av avslutad kan programmet nystartas
genom ett tryck på knappen.
2. I steg 2 (efter sterilisering) när 3 staplar visas på displayen pausas
programmet genom ett tryck på knappen, tillåter påfyllnad/
tömning av innehåll. Återstarta därefter programmet genom ännu
ett tryck på knappen. För att fortsätta, tryck på kontrollknappen.
Apparaten går genast in i en ny steriliseringsfas och fortsätter
24-timmarscykeln där den avbröts. Om sladden till apparaten
dras ur stannar nedräkningen.
3. Tvätta händerna ordentligt innan du tar ur de sterila föremålen.
4. Ta av locket.
5. Skaka av eventuellt kvarvarande vatten från föremålen innan du
sätter ihop dem.
6. Tången kan användas när man ska ta ur små föremål eller dra de
sterila dinapparna genom skruvringen på nappflaskan.
7. När ett föremål tagits ur sterilisatorn måste det användas eller
sättas ihop omedelbart, eller steriliseras om. Urpumpad bröstmjölk
kan sparas i ett sterilt bröstmjölkskärl i kylen i upp till 48 timmar
(inte i dörrfacket) eller i frysen i upp till 3 månader.
Modersmjölksersättning bör tillredas i direkt samband med
matningen.
8. Låt sterilisatorn kallna i 3 minuter efter slutfört
steriliseringsprogram innan man öppnar och tömmer på innehåll.
Efter användningssätt 1 bör sterilisatorn kallna i åtminstone 10
minuter innan nystart av nästa steriliseringscykel.
Sterilisera på användningssätt 1 – 6 timmars sterilitet
Sterilisera på användningssätt 2 – 24 timmars sterilitet
(se diagram C, sid 3)
För att sterilisera upp till sex 125ml, 260ml eller 330ml
AVENT flaskor
Före varje användning, diska alla delarna i diskmedel och skölj av dem.
1. Mät upp och häll i exakt 90ml vatten om du väljer användningssätt
1 ELLER 2 dl vatten om du väljer användningssätt 2.
2. Sätt på den nedre korgen på mittstången. Trä på de två låsringarna
på mittstången. Sätt i flaskhållaren på mittstången, med halsen
nedåtvänd så att den vilar på den övre låsringen.
3. Placera dinapparna genom hålet i flaskhållaren i den nedre korgen.
Trä på de 4 låsringarna på mittstången.
4. Placera de 6 upp- och nervända flaskorna i flaskstället och tryck
den översta korgen på mittstången så att den vilar på ringen.
Placera skruvlock och tänger i den övre korgen.
5. Den övre korgen behövs inte när man steriliserar 330ml flaskor.
6. Placera den monterade apparaten i sterilisatorn och sätt på locket.
Sätt i kabeln på baksidan av sterilisatorn och sätt i kontakten i
vägguttaget. Blinkande ‘0’ visas, som indikerar att du måste välja
ett användningssätt.
7. För att välja användningssätt 1, tryck ner kontrollknappen en gång
och användningssätt 1 visas. För att starta denna cykel, håll nere
kontrollknappen i 2 sekunder och släpp sedan. Roterande ‘0’ visas.
Användningssätt 1 är nu igång.
Diskmaskinskorg (se diagram F, sid 3)
1. Två korgar kan knäppas ihop för att förvara små delar som
dinappar, bröstpumpsdelar, sugnappar etc när du diskar i övre
facket av diskmaskinen, före sterilisering.
2. För att knäppa ihop, sätt ihop de två korgarna med markeringarna
mittemot varandra. Knäpp ihop. För att dela korgarna, stick ner
fingrarna i fördjupningarna på sidorna. Dela.
VARNING: Din utrustning från Philips AVENT kan missfärgas efter en
tid om de diskas i diskmaskin tillsammans med annan disk med
rester av starka såser, t.ex. tomatsås.
Skötsel av din sterilisator
Om du använder förkokt eller filtrerat vatten i din digitala
sterilisator så minskar kalkbildningen. Du bör avkalka din
sterilisator var fjärde vecka, eller så ofta det behövs i områden med
hårt vatten, för att försäkra dig om att den ska fungera 100 %
effektivt. Under inga omständigheter får något annat än citronsyra
eller ättika användas, eftersom föremålen kan skadas. Undvik
kontakt med ögonen, eftersom det kan orsaka irritation. Förvara
föremålen utom räckhåll för barn.
24
Elektronisk Display Guide
ANTINGEN:
1. Blanda en tablett citronsyra (10 mg) med 2 dl vatten*.
Häll det i den tomma sterilisatorn. Sätt inte på locket. Aktivera
användningssätt 1 och låt stå i 1-2 minuter. Ta ur sladden och låt
stå i 30 minuter. Häll ut och skölj insidan av sterilisatorn. Starta
sedan en full steriliseringscykel i användningssätt 1 med locket på.
Använd exakt 90ml vatten. Häll ur och torka rent.
ELLER:
2. Häll i 1 dl vinäger blandat med 2 dl kallt vatten i sterilisatorn. Låt
det stå i behållaren tills alla avlagringar är borta. Häll ur och skölj
insidan av sterilisatorn noggrant. Torka rent.
Sterilisatorn är inkopplad och
färdig för val av användningssätt
PIP
PIP
Redo för
Användningssätt 2
Redo för
Användningssätt 1
* Citronsyra finns i de flesta apotek – undvik kontakt med ögonen
eftersom detta kan orsaka irritation. Förvara utom räckhåll för barn.
VARNINGAR
PIP
PIP
• Se till så att sterilisatorn är placerad på ett plant underlag, när den
används.
• När man använder sterilisatorn så innehåller den kokande vatten
och ånga kommer ut från ventilen i locket.
• Placera aldrig saker ovanpå sterilisatorn.
• Var försiktig när du öppnar locket så du inte bränner dig på ångan.
• Under steriliseringscykeln är locket och apparaten mycket varma.
• Förvara alltid apparaten utom räckhåll för barn.
• Öppna aldrig apparaten under steriliseringscykeln på 6 minuter.
Delarna är inte sterila om cykeln inte går klart.
• För att stoppa sterilisatorn helt när som helst under en cykel, tryck
ner och håll nere kontrollknappen i 2 sekunder för att återvända till
ursprungsläget, eller dra ur sladden ur vägguttaget.
• Dra alltid ut kabeln på baksidan av sterilisatorn innan du häller ur
vattnet och/eller sköljer ur den.
• Dra alltid ur kontakten när den inte används.
• Kontakten i vägguttaget måste dras ur för att apparaten ska vara
fullständigt avslagen.
• Doppa aldrig ner apparaten i vatten.
• Använd aldrig sterilisatorn utan vatten.
• Använd aldrig blekningsmedel eller kemiska
steriliseringslösningar/tabletter i din sterilisator eller på
föremålen som ska steriliseras.
• Använd inte slipmedel, bakteriedödande medel eller skrapor för
att rengöra sterilisatorn.
• Använd inte destillerat vatten i sterilisatorn.
• Sladden som levereras med får inte användas till någon annan
anslutning, och ingen annan sladd bör användas till den digitala
sterilisatorn.
• Följ avkalkningsinstruktionerna noggrant, annars kan apparaten
skadas.
• Inga delar i den digitala sterilisatorn behöver servas. Försök inte
öppna, serva eller reparera den digitala sterilisatorn själv.
• VAR FÖRSIKTIG: Denna apparat ska användas av personer som kan
ta ansvar för den. Förvara den utom räckhåll för små barn och
äldre.
• Denna apparat är inte avsedd att användas av barn, fysiskt eller
psykiskt handikappade personer eller av personer som inte har
erfarenhet av eller kunskap om apparaten, såvida de inte fått
instruktioner om användningen eller övervakas av någon som kan
ansvara för säkerheten.
• Barn bör hållas under uppsikt för att undvika lek med denna
utrustning.
Användningssätt 1
sterilisering igång –
indikerat genom ett
pip och roterande ‘0’
Användningssätt 2 sterilisering
igång – indikerat genom ett
pip och 3 stigande och
fallande streck
Numerisk nedräkning indikerar att steriliseringen
är nästan klar (endast vid användningssätt 1)
PIP
X5
Steriliseringen är klar – indikeras genom
5 pip och 3 blinkande streck – föremålen
är sterila i upp till 6 timmar förutsatt
att locket inte öppnas
Upp till 6 timmars sterilitet kvar
Upp till 4 timmars sterilitet kvar
Upp till 2 timmars sterilitet kvar
PIP
PIP
PIP
När Sätt 1-cykeln (6 timmar) och Sätt
2-cykeln (24 timmar) är avslutade kommer
det ett långt pip och blinkande “0”
Vattennivån för hög.
Se ‘Problemguiden’ nedan
Vattennivån för låg.
Se ‘Problemguiden’ nedan
Problemguide
Sterilisatorn startar inte
Kontrollera att båda sladdarna är i. Både i maskinen och i vägguttaget. Kontrollera säkringarna
för vägguttaget.
Ånga strömmar ut
under locket
Föremålen har lastats in felaktigt, läs i instruktionerna på sidan 14.
Steriliseringscykeln tar för lång tid
Endast några få föremål har lastats in i sterilisatorn - cykeln tar då längre tid.
Blinkande nedre
streck, sidostreck,
och pip
PIP
För lite vatten har använts till sterilisatorn. Stäng av, häll ur vattnet (var försiktig om apparaten
är varm) och häll i 90ml vatten för användningssätt 1, och 2 dl för användningssätt 2.
Starta igen.
PIP
För mycket vatten har använts till sterilisatorn. Stäng av, häll ur vattnet (var försiktig
om apparaten är varm) och häll i 90ml vatten för användningssätt 1, och 2 dl för
användningssätt 2. Starta igen.
Blinkande övre
streck, sidostreck
och pip
25
FI
FI
Käyttöohjeet
8. Älä avaa kantta ennen kuin 6 minuutin sterilointijakso on
päättynyt. Siitä ilmoittavat 5 piippausta ja 3 palkkia näytöllä.
Sterilointijakson päätyttyä on suotavaa antaa steriloijan jäähtyä 3
minuuttia. Esineet pysyvät steriileinä jopa 6 tuntia kunhan kantta
ei avata. 2 tunnin kuluttua näytöllä on 2 palkkia ja jälleen 2 tunnin
kuluttua 1 palkki. Toiminnon 1 tai 2 päättymisen ilmoittaa
laitteesta kuuluva pitkä piippaus, jota seuraa vilkkuva ‘0’ näytöllä†.
Tällöin esineitä on käytettävä heti, muuten ne täytyy steriloida
uudelleen. (Ks. kohtaa ‘Steriloitujen esineiden poisto
sterilointijakson päätyttyä’.) Irrota liitäntäjohto steriloijan
takaosasta. Kaada pois jäljellä oleva vesi, huuhtele steriloijan
runko-osa sisältä ja pyyhi se kuivaksi.
† Jakso päättyy 6 tuntia toiminnon 1 alkamisesta ja 24 tuntia
toiminnon 2 alkamisesta. Laitteen voi pysäyttää milloin tahansa
jakson aikana painamalla säätöpainiketta ja pitämällä sitä painettuna
2 sekuntia. Laite piippaa ja näytölle tulee vilkkuva ‘0’ merkiksi siitä,
että laite on palannut valintatilaan.
Digitaalinen Philips AVENT höyrysteriloija edustaa Philips AVENTin
uutta älykkäiden tuotteiden sukupolvea.
Digitaalinen steriloija hyödyntää kuumaa höyryä haitallisten
bakteerien eliminointiin ja auttaa siten steriloimaan vauvan
syöttövälineet mahdollisimman turvallisesti ja nopeasti. Laitteen
kätevyyttä lisäävät kaksi valinnaista toimintoa:
Toiminto 1 (vaihtoehtoinen, steriloi 6 tunniksi) käsittää vain yhden 6
minuutin sterilointijakson, minkä jälkeen esineet pysyvät steriileinä 6
tuntia, jollei steriloijan kantta avata.
Toiminto 2 pitää esineet steriileinä jopa 24 tuntia toistamalla
sterilointijaksoa jatkuvasti, niin että puhtaita, steriilejä pulloja on
käyttövalmiina päivällä ja yöllä.
Pullojen ja imetystarvikkeiden ohella voi steriloida mitä tahansa muita
keittämisen kestäviä esineitä (ks. valmistajan antamia sterilointiohjeita).
Käytä muutama minuutti aikaa ja lue läpi KOKO OHJELEHTINEN
ennen kuin käytät digitaalista steriloijaa ensimmäisen kerran. PIDÄ
NÄMÄ OHJEET HYVÄSSÄ TALLESSA. Voit lukea ne myös nettisivulta
www.philips.com/AVENT
Manuaalisen Philips AVENT rintapumpun kuormaus
(ks. kaavio D sivulla 3)
Pese esineet ennen jokaista käyttökertaa miedolla saippuavedellä
ja huuhtele ne.
1. Pura rintapumppu osiin ja napsauta pumpun runko yläkorin
loveen; sijoita rintapumpun muut komponentit kuvan mukaisesti.
2. Pane pumpun jäljellä olevat komponentit alakoriin.
3. Pumpun yhteydessä voi steriloida enintään kuusi 125 tai 250 ml
pulloa (lukuun ottamatta kierrerenkaita, tutteja tai kupukansia).
4. Noudata sterilointiohjeita.
Sisältö (sks. kaaviota A sivulla 2)
a) Kansi
g) Mittakuppi
b) Yläkori h) Kattilakiven poistoaine
c) Pulloteline (sitruunahappo)
d) Alakori (sama kuin b)
i) Nostopihdit
e) Keskikara j) Johto ja pistoke
f) Steriloijan runko
Huom.: Ylä- ja alakori ovat samanlaiset
Steriloitujen esineiden poisto sterilointijakson päätyttyä
(ks. kaavio E sivulla 3)
Ennen steriloijan ensimmäistä käyttöä
1. Kun toimintojakso 1 on päättynyt, palauta steriloija
käyttövalmiustilaan painamalla painiketta.
2. Toiminnossa 2 (steriloinnin jälkeen), kun näytöllä on kolme
palkkia, painikkeen painaminen keskeyttää jakson, jolloin voi
poistaa/lisätä esineen. Uusi painallus käynnistää jakson (uusi
sterilointi). Uusi sterilointijakso käynnistyy välittömästi
jatkaen sitä 24 tunnin jaksoa, joka edellä keskeytyi. Jos laite
irrotetaan verkkovirrasta, loppulaskentajakso keskeytyy.
3. Pese kädet huolellisesti ennen steriloitujen esineiden poistoa.
4. Avaa kansi.
5. Ravistele tarvittaessa liika vesi esineistä ennen niiden
kokoamista.
6. Nostopihdeillä on helppo poistaa pienet esineet ja vetää
steriilit tutit pullojen kierrerenkaiden läpi.
7. Poistetut esineet täytyy käyttää/koota heti tai steriloida
uudelleen. Lypsettyä äidinmaitoa voi säilyttää jääkaapissa
steriilissä vauvanmaitoastiassa enintään 48 tuntia (ei
jääkaapin ovessa) tai pakastimessa enintään 3 kuukautta.
Vauvanmaidon täytyy olla tuoretta joko syöttökerralla.
8. Laitteen on annettava jäähtyä jokaisen käyttökerran jälkeen
ainakin 3 minuuttia ennen avaamista ja esineiden poistoa. Kun
toimintajakso 1 on päättynyt, laitteen täytyy antaa jäähtyä
vähintään 10 minuuttia ennen seuraavaa sterilointijaksoa.
(ks. Kaavio B ja elektronisen näytön opasta vastakkaisella sivulla)
Poista kaikki esineet steriloijan runko-osan sisältä.
1. Mittaa tarkalleen 90 ml vettä ja kaada se sisään.
2. Kokoa siniset komponentit (korit, kara ja pulloteline) ja pane ne
steriloijaan. Pane kansi päälle.
3. Kiinnitä liitäntäjohto steriloijan takaosaan ja pistoke seinärasiaan.
4. Laitteen näytöllä vilkkuva ‘0’ tarkoittaa, että on valittava jokin
toiminto. Yksi säätöpainikkeen painallus ja näytöllä vilkkuu ‘1’.
Pidä painiketta painettuna 2 sekuntia ja vapauta se; silloin näytöllä
alkaa pyöriä ‘0’. Toiminto ‘1’ on nyt päällä.
5. Kun veden lämpötila on 100°C, se muuttuu höyryksi. Kun
sterilointijakso lähestyy loppuaan, näytöllä alkaa numeerinen
loppulaskenta (ks. elektroniikkanäytön opasta).
6. Jakson päättyessä laite piippaa 5 kertaa. Näytöllä vilkkuu kolme
palkkia, jotka jäävät sitten näytölle.
7. Anna steriloijan jäähtyä 3 minuuttia. Irrota pistoke seinärasiasta ja
liitäntäjohto steriloijan takaosasta.
8. Poista siniset komponentit ja tyhjennä steriloijasta jäljellä oleva
vesi. Pyyhi kuivaksi. Steriloija on nyt taas käyttövalmis.
Sterilointitoiminto 1 - steriiliys kestää 6 tuntia
Sterilointitoiminto 2 - steriiliys kestää 24 tuntia
Astianpesukoneessa käytettävä kori (ks. kaaviota F sivulla 3)
(ks. kaavio C sivulla 3)
1. Kaksi koria voi kiinnittää toisiinsa pikkuesineitä kuten
ruokintatutteja, rintapumpun osia yms. varten; ne voi siten pestä
astianpesukoneen ylimmässä korissa ennen sterilointia.
2. Kiinnitys tapahtuu asettamalla korit vierekkäin niin, että
nuolet tulevat vastakkain, jolloin korit voi napsauttaa kiinni
toisiinsa. Ne irrotetaan vetämällä ne sormin erilleen.
Varoitus: Pestäessä Philips AVENT esineitä astianpesukoneessa
yhdessä voimakkaan kastikkeen, esim. tomaattikastikkeen peitossa
olevien astioiden kanssa, niiden väri voi ajan mittaan muuttua.
Enintään kuuden 125, 260 tai 330 ml AVENT pullon sterilointi
Pese esineet ennen jokaista käyttökertaa miedolla saippuavedellä ja
huuhtele ne.
1. Mittaa ja kaada steriloijaan tarkalleen 90 ml vettä (toiminto 1) tai
200 ml vettä (toiminto 2).
2. Paina alakori keskikaraan. Käännä 2 kierrerengasta kiinni
keskikaraan. Paina pullotelinettä keskikaraa pitkin alas, kaula
alaspäin, kunnes se tulee ylintä kierrerengasta vasten.
3. Pane tutit pullotelineen reikien keskikohdan läpi alakoriin. Kierrä 4
kierrerengasta kiinni keskikaraan.
4. Pane pullot ylösalaisin pullotelineeseen ja paina yläkoria
keskikaralle kunnes se tulee salpaa vasten. Pane kupukannet ja
nostopihdit yläkoriin.
5. Yläkoria ei tarvita steriloitaessa 330 ml pulloja.
6. Sijoita koottu kokonaisuus steriloijan runko-osaan ja pane kansi
päälle. Kiinnitä liitäntäjohto steriloijan takaosaan ja pistoke
seinärasiaan. Näytölle tulee vilkkuva ‘0’ merkiksi siitä, että on
valittava jokin toiminto.
7. Toiminto 1 valitaan painamalla säätöpainiketta kerran, jolloin
näytölle tulee toiminnon numero. Toiminnon käynnistämiseksi
pidä säätöpainiketta painettuna 2 sekuntia ja vapauta se. Näytöllä
pyörii ‘0’. Toiminto 1 on nyt päällä.
TAI
Toiminto 2 valitaan painamalla säätöpainiketta kahdesti, jolloin
näytölle tulee toiminnon numero. Toiminnon käynnistämiseksi
pidä säätöpainiketta painettuna 2 sekuntia ja vapauta se. Näytölle
tulee kolme nousevaa ja laskevaa palkkia. Toiminto 2 on nyt päällä.
Steriloijan hoito
Kattilakiven muodostuksen estämiseksi on digitaalisessa steriloijassa
hyvä käyttää valmiiksi keitettyä tai suodatettua vettä. Steriloijasta
tulee poistaa kattilakivi 4 viikon välein, tai niin usein kuin kovan veden
alueella on tarpeen, jotta se toimisi jatkuvasti täydellä teholla.
Kattilakiven poistoon ei pidä käyttää muuta kuin sitruunahappoa tai
etikkaa, muuten voi syntyä pysyviä vaurioita. Näiden aineiden pääsyä
silmiin on vältettävä, sillä ne aiheuttavat ärsytystä. Pidettävä poissa
lasten ulottuvilta.
JOKO:
1. Sekoita pussillinen sitruunahappoa (10 mg) 200 ml:aan vettä.
Kaada seos tyhjään steriloijaan.* Älä pane kantta päälle. Käynnistä
toiminto 1 ja jätä 1-2 minuutiksi. Irrota pistoke seinärasiasta ja
anna laitteen seisoa 30 minuuttia. Tyhjennä ja huuhtele steriloija
sisältä. Aja sitten toiminnolla 1 koko sterilointijakso laite tyhjänä ja
kansi päällä käyttäen tarkalleen 90 ml vettä. Pyyhi steriloija
kuivaksi.
26
Elektronisen näytön käyttöopas
TAI:
2. Kaada steriloijaan 100 ml etikkaa sekoitettuna 200 ml:aan kylmää
vettä. Anna seoksen olla steriloijassa kunnes kaikki kattilakivi on
liuennut. Tyhjennä steriloija ja huuhtele se huolellisesti. Pyyhi
kuivaksi.
Steriloija on kytketty verkkovirtaan
ja voidaan valita toiminto
* Sitruunahappoa saa yleensä apteekista. Älä päästä sitä silmiin, se
aiheuttaa ärsytystä. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
VAROITUKSIA
• Varmista, että steriloija on aina käytön aikana vaakatasossa ja
tukevalla alustalla.
• Toimivassa steriloijassa on kiehuvaa vettä ja sen kannessa olevasta
aukosta purkautuu höyryä.
• Älä koskaan pane mitään esineeitä steriloijan päälle.
• Ole varovainen avatessasi steriloijaa, sillä höyry voi polttaa.
• Steriloijan runko ja kansi ovat hyvin kuumia sterilointijakson
aikana.”
• Pidä laite aina poissa lasten ulottuvilta.
• Älä koskaan avaa laitetta 6 minuutin sterilointijakson aikana.
Esineet eivät steriloidu, jos 6 minuutin sterilointijakso keskeytyy.
• Steriloijan voi milloin tahansa pysäyttää kokonaan sterilointijakson
aikana painamalla säätöpainiketta 2 sekuntia, niin että laite palaa
valintatilaan, tai irrottamalla pistoke seinärasiasta.
• Irrota aina liitäntäjohto steriloijan takaosasta ennen kuin kaadat
veden pois ja/tai huuhtelet laitteen.
• Pidä pistoke aina irrotettuna seinärasiasta silloin, kun laite ei ole
käytössä.”
• Laite on irrotettava verkkovirrasta ennen kuin se kytkeytyy täysin
pois toiminnasta.
• Steriloijaa ei saa missään tapauksessa upottaa veteen.
• Älä koskaan käytä steriloijaa ilman vettä.
• Höyrysteriloijassa tai steriloitaviin tuotteisiin ei saa käyttää
valkaisuainetta eikä kemiallisia sterilointiliuoksia/-tabletteja.
• Steriloijan puhdistukseen ei pidä käyttää hankaavia,
antibakteriaalisia aineita eikä hankaussientä.”
• Steriloijassa ei pidä käyttää pehmennettyä vettä.
• Toimitettua liitäntäjohtoa ei saa käyttää missään muussa
laitteessa eikä digitaalisen steriloijan yhteydessä saa käyttää
mitään muuta liitäntäjohtoa.
• Laitteeseen voi tulla pysyviä vaurioita, jollei kattilakiven poistoohjeita noudateta.
• Digitaalisessa steriloijassa ei ole mitään huollettavia osia. Älä yritä
itse avata, huoltaa tai korjata digitaalista steriloijaa.”
• MUISTUTUS: Tämä laite on tarkoitettu vastuuntuntoisten
henkilöiden käyttöön; pidettävä poissa pienten lasten ja
kyvyttömien henkilöiden ulottuvilta.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset
mukaan luettuina) käyttöön, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai
aistitoiminta ovat vajavaiset tai joilla ei ole vaadittua kokemusta
tai tietoa, paitsi jos kyseisen henkilön turvallisuudesta vastuussa
oleva henkilö valvoo häntä tai on opastanut häntä laitteen
käytössä.
• Lapsia on pidettävä silmällä, niin etteivät he pääse leikkimään
laitteella.
PIIPPAUS
PIIPPAUS
Valmis toiminnon
1 valintaa varten
Valmis toiminnon
2 valintaa varten
PIIPPAUS
PIIPPAUS
Sterilointitoiminto
1 käynnissä −
siitä on osoituksena
piippaus ja pyörivä '0'
Sterilointitoiminto 2
käynnissä − siitä on osoituksena
piippaus ja kolme nousevaa
ja laskevaa palkkia
Numeerinen loppulaskenta ilmoittaa, että sterilointijakso
on melkein päättynyt (vain toiminto 1)
PIIPPAUS
X5
Sterilointi suoritettu − siitä on osoituksena
5 piippausta ja kolme vilkkuvaa palkkia.
Esineet pysyvät steriileinä jopa 6 tuntia
kunhan kantta ei avata
Jäljellä enintään 6 tuntia steriiliä aikaa
Jäljellä enintään 4 tuntia steriiliä aikaa
Jäljellä enintään 2 tuntia steriiliä aikaa
PIIPPAUS
PIIPPAUS
PIIPPAUS
Sterilointijakso päättynyt: toiminto 1
(6 tuntia), toiminto 2 (24 tuntia) − siitä
on osoituksena pitkä piippaus ja vilkkuva '0'
Vettä on liikaa. Ks. kohtaa
'Vianmääritys' jäljempänä
Vettä on liian vähän. Ks. kohtaa
'Vianmääritys' jäljempänä
Vianmääritysopas
Steriloija ei toimi
Varmista, että liitäntäjohto on kiinnitetty steriloijaan ja pistoke seinärasiaan. Tarkasta
pistokkeen sulake.
Kannen altaa purkautuu
liikaa höyryä
Osat on kuormattu väärin. Katso ohjeita sivulla 4.
Sterilointijakso kestää liian kauan
Steriloijassa on liian vähän steriloitavia esineitä − kevyen kuorman sterilointi kestää kauemmin.
Ala- ja sivupalkit
vilkkuvat,
laite piippaa
PIIPPAUS
Steriloijaan on pantu liian vähän vettä. Katkaise virta, poista vesi (varoen, jos steriloijan runko
on kuuma) ja lisää uutta vettä 90 ml toimintoa 1 varten TAI 200 ml vettä toimintoa 2 varten.
Käynnistä laite uudelleen.
Ylä- ja sivupalkit
vilkkuvat,
laite piippaa
PIIPPAUS
Steriloijaan on pantu liian paljon vettä. Katkaise virta, poista vesi (varoen, jos steriloijan runko
on kuuma) ja lisää uutta vettä 90 ml toimintoa 1 varten TAI 200 ml vettä toimintoa 2 varten.
Käynnistä laite uudelleen.
27
DK
DK
Brugsvejledning
Det anbefales at lade sterilisatoren køle ned i 3 minutter efter
at steriliseringen er færdig. Genstanden vil forblive sterile i op til
6 timer under forudsætning af, at låget ikke tages af. Efter 2 timer
vil der blive vist 2 bjælker i displayet og efter endnu 2 timer en
bjælke. For at indikere afslutning af metode 1 eller 2, vil der lyde
et langt bip efterfulgt af et blinkende ‘0’†. På dette tidspunkt bør
genstandene anvendes med det samme eller steriliseres igen.
(Se venligst ‘Fjernelse af steriliserede genstande efter en cyklus’).
Træk stikket ud af sterilisatorens bagside og stikkontakten. Hæld
eventuelt overskydende vand ud, skyl sterilisatorens indre og tør
helt tør.
† Afslutningen af en cyklus er 6 timer efter start af metode 1 og 24 timer
efter start af metode 2. Enheden kan stoppes fuldstændigt på et hvilket
som helst tidspunkt af en cyklus ved at trykke på og holde kontrolknappen
inde i 2 sekunder. Enheden vil bippe og der vil blive vist et blinkende ‘0’,
som viser et enheden er vendt tilbage til valgmodus.
Philips AVENT digital dampsterilisator er en af en ny generation af
intelligente produkter fra Philips AVENT.
Den digitale dampsterilisator bruge den intensive varme fra damp til
at fjerne skadelige bakterier og hjælper dig med at sterilisere dit barns
madningsudstyr så sikkert og hurtigt som muligt. Der to forskellige
metoder, du kan vælge imellem:
Metode 1 (valgfri 6-timers modus) kører en enkelt 6 minutters
steriliseringscyklus og holder derefter indholdet sterilt i 6 timer under
forudsætning af at låget ikke fjernes.
Metode 2 holder indholdet sterilt i op til 24 timer ved konstant at
gentage sin cyklus, så du har rene og sterile flasker både dag og nat.
Udover flasker og amningstilbehør kan du sterilisere alle andre
genstande, der tåler kogning (se producentens instruktioner om
sterilisering).
Brug et par minutter på at læse HELE INSTRUKTIONSHÆFTET inklusive
advarsler før du anvender din digitale sterilisator første gang. GEM
DISSE INSTRUKTIONER. Fås desuden på www.philips.com/AVENT
For at fylde med Philips AVENT manuel brystpumpe
(se diagram D, side 3)
Før hver anvendelse vaskes genstandene i mildt sæbevand og skylles.
1. Adskil brystpumpen, klik selve pumpen i slidsen i den øverste kurv
og placer de andre dele fra brystpumpen som vist.
2. Placer resterende komponenter af pumpen i den nederste kurv.
3. Der kan steriliseres op til seks 125 ml eller 260 ml flasker (uden
skrueringe, sutter og kuppelkapper) sammen med pumpen.
4. Følg steriliseringsinstruktioner.
Indhold (se diagram A, side 2)
a) Låg
f) Sterilisator
b) Øverste kurv g) Målebæger
c) Flaskeholder
h) Afkalkningsmiddel (citronsyre)
d) Nederste kurv (samme som b) i) Tænger
e) Midterstamme
j) Ledning og stik
NB: Øverste og nederste kurv er identiske
Sådan fjernes genstandene efter en cyklus
Før du anvender din sterilisator første gang
(se diagram E, side 3)
(se diagram B og Elektronisk displayvejledning overfor)
1. Når metode 1 cyklussen er færdig, vil et tryk på knappen
nulstille enheden.
2. Med metode 2 (efter sterilisering) vil et tryk på knappen,
når der vises 3x bjælker, sætte cyklus på pause, og tillade
fjernelse/tilføjelse af genstande. Ved at trykke på knappen
igen vil steriliseringscyklussen blive genoptaget
(gensterilisering). Enheden vil øjeblikkelig starte en ny
steriliseringscyklus og fortsætte med 24-timers cyklussen,
hvor den blev afbrudt. hvis stikket trækkes ud, vil
nedtællingen stoppe.
3. Vask dine hænder godt før de fjerner de steriliserede
genstande.
4. Fjern låget.
5. Om nødvendigt rystes overskydende vand af genstandene
før samling.
6. Grebene kan bruges til at fjerne små genstande og trække
sterile sutter igennem skrueringene på flaskerne.
7. Fjernede genstande skal anvendes/samles straks eller
gensteriliseres. Udpumpet mælk kan opbevares i en
brystmælkebeholder i køleskabet i op til 48 timer (ikke i
køleskabsdøren) eller i fryseboks i op til 3 måneder.
Mælkeblanding bør laves frisk for hver ny madning.
8. Efter hver cyklus skal enheden have lov til at køle af i mindst
3 minutter før den åbnes og delene tages ud. Efter en
metode 1 cyklus skal enheden have lov til at køle ned i
mindst 10 minutter før der køres en ny steriliseringscyklus.
Fjern alle dele fra sterilisatorens indre.
1. Mål nøjagtig 90 ml af og hæld i.
2. Saml de blå komponenter (kurve, midterstamme og flaskeholder)
og sæt dem i sterilisatoren. Sæt låget på.
3. Forbind ledningen til stikket bag på sterilisatoren og sæt den også i
stikkontakten.
4. Enheden vil vise et blinkende ‘0’ for vise dig at du skal vælge en
metode. Et kort tryk på kontrolknappen vil vise et blinkende ‘1’.
Hold kontrolknappen nede i 2 sekunder og slip, derefter vil der
blive vis et roterende ‘0’. Metode ‘1’ kører.
5. Efter at vandet har opnået en temperatur på 100°C, vil det
begynde at dampe. Når steriliseringscyklussen er næsten færdig,
vil der blive vist en nedtælling (se ‘Elektronisk displayvejledning’)
6. Ved afslutning af cyklus vil enheden bippe 5 gange. Tre bjælker vil
blinke og derefter lyse konstant.
7. Lad sterilisatoren køle ned i 3 minutter. Træk stikket ud af
sterilisatorens bagside og stikkontakten.
8. Fjern de blå dele og hæld eventuelt overskydende vand ud af
enheden. Tør af. Sterilisatoren er nu klar til brug.
Sterilisering med metode 1 – 6 timers steril periode.
Sterilisering med metode 2 – 24 timers steril periode.
(se diagram C, side 3)
For at sterilisere op til seks 125 ml, 260 ml eller 330 ml AVENT flasker
Før hver anvendelse vaskes genstandene i mildt sæbevand og skylles.
1. Mål af og hæld nøjagtigt 90 ml vand i til metode 1 ELLER 200 ml
vand til metode 2.
2. Skib den nederste kurv over midterstammen. Sæt 2 skrueringe
på midterstammen. Sæt flaskeholderen ned over midterstammen
med “kraven” nedad indtil den hviler på den øverste skruering.
3. Placer sutterne igennem midten af hullerne i flaskeholderen ned
mod den nederste kurv. Sæt 4 skrueringe på midterstammen.
4. Placer flasker, med bunden i vejret. i holderen og skub den øverste
kurv ned over midterstammen indtil den sidder på korrekt. Placer
kuppekapper og tænger i den øverste kurv.
5. Den øverste kurv er ikke nødvendig til sterilisering af
330 ml flasker.
6. Placer den samlede enhed i sterilisatoren og sæt låget på.
Forbind ledningen til stikket bag på sterilisatoren og sæt
den også i stikkontakten. Der vil blive vist et blinkende ‘0’,
der viser dig at du skal vælge metode.
7. For at vælge metode 1, skal du trykke på kontrolknappen
en enkelt gang, og metodenummeret vil blive vist. For at køre
denne metode, holdes kontrolknappen nede i 2 sekunder og
slippes. Der vil blive vist et roterende ‘0’. Metode ‘1’ kører.
ELLER
For at vælge metode 2, skal du trykke på kontrolknappen to gange
så metodenummeret bliver vist. For at køre denne metode, holdes
kontrolknappen nede i 2 sekunder og slippes. Der vil blive vist tre
op og nedadgående bjælker. Metode ‘2’ kører.
8. Fjern ikke låget før den 6 minutter lange steriliseringscyklus er
færdig. Dette bliver indikeret med 5 bip og tre fast lysende bjælker.
Kurv til opvaskemaskine (se diagram F, side 3)
1. De to kurve kan sættes sammen og indeholde små genstande
såsom sutter, brystpumpedele etc. til vask i topkurven i din
opvaskemaskine før sterilisering.
2. For at klipse kurvene sammen, lægges de sammen så mærkerne er
overfor hinanden og kurvene klipses sammen. For at åbne, trækkes
kurvene fra hinanden med fingrene.
Advarsel: dine Philips AVENT genstande kan blive misfarvede med
tiden, hvis de vaskes i opvaskemaskine sammen med meget snavset
service, der er dækket med f.eks. tomatsovs.
Pleje af din sterilisator
Ved at bruge forkogt eller filtreret vand, kan du forebygge dannelsen
kalkrande. Du bør afkalke din sterilisator hver fjerde uge eller så ofte
som nødvendigt i områder med hårdt vand, for at sikre at den hele
tiden fungerer 100 % effektivt. Du må under ingen omstændigheder
bruge andet end citronsyre eller eddike til afkalkning, da det kan
medføre uoprettelig skade. Undgå kontakt med øjnene, da det kan
medføre irritation. Hold udenfor børns rækkevidde.
ENTEN:
1. Bland en pose citronsyre (10 g) med 200 ml vand.Hæld det i den
tomme sterilisator*. Sæt ikke låget på. Aktiver metode 1 og lad
sterilisatoren stå i 1-2 minutter. Træk stikket ud og las stå i 30
minutter. Hæld ud og skyld sterilisatoren indvendigt. Derefter
køres en fuld steriliseringscyklus med metode 1, sterilisatoren
tom og låget lagt på og med nøjagtig 90 ml vand. Tøm og tør af.
28
Elektronisk displayvejledning
ELLER:
2. Hæld 100 ml eddike, blandet med 200 ml koldt vand i sterilisatoren.
Lad den stå indtil alle kalkrande er forsvundet. Hæld ud og skyld
sterilisatoren indvendigt. Tør af.
Sterilisator sat til og
klar til metodevalg
* Citronsyre kan fås på de fleste apoteker og i Matas – undgå kontakt med
øjnene, da det kan medføre irritation. Hold udenfor børns rækkevidde.
ADVARSLER
BIP
BIP
• Sørg for at sterilisatoren placeres på en fast, jævn overflade,
under brug.
• Under brug indeholder sterilisatoren kogende vand og der
slipper damp ud fra ventilen i låget.
• Placer aldrig genstande ovenpå sterilisatoren.
• Vær forsigtig når du åbner, da dampe kan medføre
forbrændinger.
• Under sterilisering bliver låg og sterilisator meget varme.
• Hold udenfor børns rækkevidde.
• Åbn aldrig låget under 6-minutters steriliseringscyklussen.
Genstande er ikke sterile hvis 6-minutters cyklussen er
blevet afbrudt.
• For helt at stoppe sterilisatoren på et tidspunkt i løbet af en
cyklus, trykkes og holdes kontrolknappen nede i 2 sekunder
for at vende tilbage til valgmodus eller stikket tages ud af
stikkontakten.
• Træk altid ledningen ud af sterilisatorens bagside før du tømmer
eller skylle sterilisatoren.
• Træk altid stikket ud af stikkontakten, når sterilisatoren
ikke er i brug.
• Strømforsyningen skal fjernes fuldstændigt fra enheden
før den er helt slukket.
• Dyp aldrig sterilisatoren i vand.
• Anvend aldrig sterilisatoren uden vand.
• Brug ikke blegemiddel eller kemiske steriliseringsvæsker/
tabletter i sterilisatoren eller på produkter, der skal steriliseres.
• Brug ikke grydesvamp, antibakterielle materialer eller
skurepulver til at rengøre sterilisatoren.
• Brug ikke blødgjort vand i sterilisatoren.
• Den medfølgende ledning må ikke anvendes til andre apparater
og der må ikke anvendes andre ledninger til den digitale
sterilisator.
• Undladelse i at følge instruktionerne for afkalkning kan medføre
uoprettelig skade.
• Der er ikke servicerbare dele indeni den digitale sterilisator.
Forsøg ikke at åbne, servicere eller reparere din digitale
sterilisator selv.
• ADVARSEL: Dette apparat er beregnet til anvendelse af ansvarlige
personer og skal holdes udenfor børn og svageliges rækkevidde.
• Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer, inkl. børn
med nedsat fysiske, følemæssige eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, medmindre de bliver overvåget
og har modtaget instruktion i brugen af apparatet af den person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at sikre at de ikke leger med apparatet.
Klar til valg
af metode 2
Klar til valg
af metode 1
BIP
BIP
Metode 1-sterilisering
i gang – vises ved et
bip og roterende ‘0’
Metode 2-sterilisering
i gang – vises ved et bip og
tre op og nedadgående bjælker
Nedtælling viser at sterilisering
er næsten færdig (kun metode 1)
Sterilisering færdig – vist ved 5 bip og tre
blinkende bjælker – genstande vil forblive
sterile i op til 6 timer under forudsætning
af at låget ikke åbnes.
BIP
X5
Op til 6 timers steril tid tilbage
Op til 4 timers steril tid tilbage
Op til 2 timers steril tid tilbage
Færdiggørelse af metode 1-cyklus (6 timer),
metode 2-cyklus (24 timer) – vist ved et
langt bip og et blinkende ‘0’
BIP
Vandstand for høj.
Se ‘Fejlfinding’ nedenfor
BIP
BIP
Vandstand for lav.
Se ‘Fejlfinding’ nedenfor
Fejlfinding
Sterilisatoren virker ikke
Tjek at hovedledningen er forbundet til sterilisatoren og at ledningen også er sat i
stikkontakten. Tjek sikring i stikket.
Der kommer overskydende damp ud
under låget
Ukorrekt fyldning Se instruktionerne på side 4.
Steriliseringscyklus tager for lang tid
Sterilisatoren er kun fyldt med nogle få genstande – det tager længere tid at sterilisere få ting.
Blinkende
nedre og
sidebjælker
og bip
BIP
Der er fyldt for lidt vand på sterilisatoren. Sluk og fjern vand,
(pas på hvis sterilisatoren er varm) og hæld 90 ml vand i til brug
med metode 1 ELLER 200 ml vand til metode 2. Genstart enheden.
BIP
Der er hældt for meget vand i sterilisatoren. Sluk og fjern vand,
(pas på hvis sterilisatoren er varm) og hæld 90 ml vand i til brug
med metode 1 ELLER 200 ml vand til metode 2. Genstart enheden.
Blinkende
øvre og
sidebjælker
og bip
29
IL
IL
30
31
KR
사용 설명
8. 6분의 소독 사이클이 완료될 때까지 뚜껑을 열지 마십시오.
“삐”하는 소리가 다섯 번 울리고 3개의 막대가 표시되면 작
동 사이클이 완료된 것입니다. 소독 사이클이 완료된 후에는
소독기를 3분 정도 식히는 것이 좋습니다. 뚜껑을 열지 않았
을 경우에는, 최대 6시간까지 내용물들이 소독 상태를 유지합
니다 2시간이 지나면 디스플레이에 막대가 2개 표시되고 다시
2시간이 더 지나면 막대 표시는 1개가 됩니다. 모드 1 또는
2의 완료 표시를 위해, 소독기는 긴 “삐” 소리를 울린 다음
‘0’† 표시를 깜박입니다. 이 시점에 용품들을 즉시 사용해
야 하며 그렇지 않으면 다시 소독해야 합니다. (‘작동 완료
후, 소독된 용품 꺼내기’를 참조하십시오). 소독기 뒤쪽에서
전원 코드를 분리하십시오. 남아있는 물을 완전히 따라 버리고
소독기 본체 내부를 잘 헹군 다음 물기를 닦아 내십시오.
† 모드 1의 경우에는 시작 후 6시간, 모드 2의 경우에는 시작
후 24시간이 작동 사이클의 완료 시점입니다. 컨트롤 버튼을 2초
동안 누르면 사이클 중 언제라도 소독기 작동을 중지시킬 수 있습
니다. 그러면 소독기에서 “삐” 소리가 나고 ‘0’이 깜박거리
면서 소독기가 모드 선택 상태로 돌아갔음을 표시합니다.
필립스 아벤트 디지털 스팀 소독기는 필립스 아벤트가 개발한 신
세대 지능형 제품 중 하나입니다.
이 디지털 소독기는 증기의 강한 열을 사용하여 유아 수유 용품을
최대한 안전하고 빠르게 소독함으로써 해로운 박테리아를 원활히
제거해 줍니다. 이 기기에는 두 가지 매우 편리한 모드가 있습니다:
모드 1(추가 6시간 모드)에서는 최초 6분 동안의 소독 작동을
완료한 후, 뚜껑을 열지 않으면 6시간 동안 내용물의 소독 상태
가 유지됩니다.
모드 2에서는 계속해서 소독 작동을 실시하면서 최대 24시간 동안
내용물의 소독 상태를 유지합니다. 따라서, 수유 용품을 하루종일
깨끗하게 소독된 상태로 유지할 수 있습니다.
젖병 및 모유 수유용 액세서리는 물론, 끓일 수 있는 모든 제품을
소독할 수 있습니다(소독에 대해서는 제조업체의 설명서를 참조하
시기 바랍니다).
디지털 소독기를 처음 사용하기 전에, 몇분만 시간을 내어 이 설명
서를 처음부터 끝까지 잘 읽으시기 바랍니다. 이 설명서를 잘 보관
하십시오. www.philips.com/AVENT에도 수록되어 있습니다.
필립스 아벤트 수동 유축기 소독
(3 페이지, 그림 D 참조)
제품 구성(2 페이지, 그림 A 참조)
a)뚜껑
f)소독기 본체
b)상부 바스켓 g)계량 컵
c)용기 고정 선반
h)물때 제거액(구연산)
d)하부 바스켓(b와 동일)
i) 집게
e)중심 축
j) 전원 코드
참고: 상부 바스켓과 하부 바스켓은 동일합니다.
매번 사용하기 전에, 따뜻한 비눗물로 구성품을 세척하고 잘
헹구십시오.
1)유축기를 분해한 다음 유축기 본체를 상부 바스켓 상의 홈에
맞춰 딸깍 소리가 날 때까지 끼우고 다른 유축기 구성품을 그
림과 같이 배열하십시오.
2)유축기의 나머지 구성품을 하부 바스켓에 넣으십시오.
3)유축기와 함께 최대 6개의 125ml 또는 260ml 젖병(나사
링, 젖꼭지 및 돔 캡은 미포함)까지 소독할 수 있습니다.
4)소독 지침에 따르십시오.
소독기를 처음 사용하기 전에(그림 B 및 반대편의
전자식 디스플레이 가이드 참조)
작동 완료 후, 소독된 용품 꺼내기
(3 페이지, 그림 E 참조)
소독기 본체 내부에 들어 있는 내용물을 모두 꺼내십시오.
1)정확히 물 90ml를 재서 부으십시오.
2)파란색 구성품(바스켓 두 개, 축 및 용기 고정 선반)을 모두
조립하여 소독기 안에 넣으십시오. 뚜껑을 닫으십시오.
3)소독기 뒤쪽에 전원 코드를 연결한 다음 전원 콘센트에 끼우십
시오.
4)선택해야 할 모드를 표시하기 위해 ‘0’이 깜박거립니다. 컨
트롤 버튼을 짧게 누르면 ‘1’이 깜박거립니다. 컨트롤 버튼
을 2초 동안 눌렀다가 놓으면 회전하는 ‘0’이 표시됩니다.
이제 모드 1이 진행됩니다.
5)물 온도가 100°C에 도달하면, 증기가 됩니다. 소독 작동이
거의 끝나갈 때쯤 숫자 카운트다운이 표시됩니다(‘전자식 디
스플레이 가이드’ 참조).
6)작동이 완료되면 소독기에서 “삐”하는 소리가 다섯 번 울립
니다. 3개의 막대가 깜박이다가 켜진 상태를 유지합니다.
7)소독기를 3분 정도 식히십시오. 전원 콘센트에서 전원 코드를
뽑고 소독기 뒤쪽에서 전원 코드를 분리하십시오.
8)파란색 구성품들을 빼내고 소독기에 남아있는 물을 따라 버리
십시오. 물기를 닦아 내십시오. 이제 소독기 사용 준비가 되었
습니다.
1)모드 1 작동 사이클이 완료되었을 때 버튼을 누르면 소독
기가 재설정됩니다.
2)모드 2에서는 (소독 후) 3개의 막대가 표시될 때 버튼을
누르면 작동 사이클이 정지되어 용품을 넣거나 빼낼 수 있
습니다. 버튼을 다시 누르면 사이클이 재개됩니다(소독 재
개). 이 때, 소독기는 즉시 새로운 소독 상태로 들어가고
작동이 정지되었던 시점부터 24시간 작동 사이클을 계속
합니다. 전원 코드를 뽑으면 카운트다운 사이클이 중단됩
니다.
3)소독한 용품들을 꺼내기 전에 손을 깨끗이 씻으십시오.
4)뚜껑을 여십시오.
5)필요 시, 수유 용품들을 조립하기 전에 물기를 털어 내십
시오.
6)집게를 사용하여 작은 용품들을 빼내고 젖병의 나사 링을
통해 소독한 젖꼭지를 당기십시오.
7)일단 꺼낸 용품들은 즉시 사용하거나 조립해야 하며 그렇
지 않을 경우에는 다시 소독해야 합니다. 짜낸 모유는 소
독된 모유 용기에 넣어서 냉장실(도어 선반이 아닌)에서는
최대 48시간까지 보관이 가능하며 냉동실에서는 최대 3개
월까지 보관이 가능합니다. 조제 분유는 수유 시마다 새로
타야 합니다.
8)매번 작동 사이클이 끝날 때마다, 뚜껑을 열고 내용물을
꺼내기 전에 소독기를 반드시 최소 3분 정도 식혀야 합니
다. 모드 1 작동 사이클 실행 후에는 다른 소독 사이클을
실행하기 전에 소독기를 최소 10분 동안 식혀야 합니다.
모드 1에서의 소독 - 6시간 소독
모드 2에서의 소독 - 24시간 소독
(3 페이지, 그림 C 참조)
최대 6개의 125ml, 260ml 또는 330ml 아벤트 젖병 소독
매번 사용하기 전에, 따뜻한 비눗물로 구성품을 세척하고 잘
헹구십시오.
1) 모드 1에서는 물 90ml, 모드 2에서는 물 200ml를 정확히
재서 소독기에 부으십시오.
2) 중심 축에 하부 바스켓을 끼우십시오. 중심 축에 2개의 나사
링을 끼우십시오. 용기 고정 선반의 좁은 쪽이 아래를 향하도
록 하여 상부 나사 링에 닿을 때까지 중심 축에 끼우십시오.
3) 용기 고정 선반의 구멍을 통해 중심을 맞춰 하부 바스켓 위에
젖꼭지를 올려 놓으십시오. 중심 축에 4개의 나사 링을 끼우십
시오.
4) 용기 고정 선반에 젖병을 뒤집어서 올려 놓고 상부 바스켓이
캐치에 닿을 때까지 중심 축 위로 눌러 끼우십시오. 상부 바스
켓 안에 돔 캡과 집게를 넣으십시오.
5) 330ml 젖병을 소독할 때는 상부 바스켓이 필요 없습니다.
6) 조립된 구성품을 소독기 본체에 넣고 뚜껑을 닫으십시오. 소독
기 본체의 뒤쪽에 전원 코드를 연결하고 전원 콘센트에 끼우십
시오. ‘0’ 표시가 깜박이면 모드를 선택할 수 있습니다.
7) 컨트롤 버튼을 한 번 누르면 모드 1이 선택되고 모드 번호가
표시됩니다. 이 모드를 실행하려면 컨트롤 버튼을 2초 동안 눌
렀다가 놓으십시오. 회전하는 ‘0’이 표시됩니다. 이제 모드
1이 진행됩니다.
또는
컨트롤 버튼을 두 번 누르면 모드 2가 선택되고 모드 번호가
표시됩니다. 이 모드를 실행하려면 컨트롤 버튼을 2초 동안 눌
렀다가 놓으십시오. 3개의 막대 표시가 오르내립니다. 이제 모
드 2가 진행됩니다.
식기 세척기 바스켓(3 페이지, 그림 F 참조)
1)소독하기 전에 젖꼭지, 유축기 구성품 등과 같은 작은 용품들
을 두 바스켓 사이에 넣고 바스켓들을 서로 결합시킨 다음 식
기 세척기의 상부 선반을 사용하여 세척할 수 있습니다.
2)두 바스켓을 결합하려면, 바스켓 상의 표시를 맞추고 결합음이
들릴 때까지 눌러 끼우십시오. 손으로 양쪽을 잡아 당기면 두
바스켓을 분리할 수 있습니다.
경고: 필립스 아벤트 수유 용품들은 토마토 소스와 같은 진한 소
스 찌꺼기가 묻어 있는 더러운 물건과 함께 식기 세척기에서 세
척하면 영구적으로 변색될 수 있습니다.
소독기 관리
디지털 소독기에 미리 끓여 놓은 물이나 정수된 물을 넣고 사용하
면 물때가 끼는 것을 줄일 수 있습니다. 소독기의 성능을 100%
효과적으로 유지시키려면, 4주마다 한 번 그리고 경수를 사용하
는 지역에서는 필요할 때마다 물때를 제거해야 합니다. 물때 제거
를 위해 구연산이나 식초가 아닌 다른 물질을 사용하면 제품에 돌
이킬 수 없는 손상을 입힐 수 있으므로 절대로 사용하지 마십시
오. 염증을 유발할 수 있으므로 눈에 묻지 않도록 주의하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
32
Download PDF

advertising