Avent | SCF704/00 | Avent Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon. SCF706/00 Bedienungsanleitung

• Do not use scouring pad, dish
EN
DA
DE
ES
FR
IT
NL
NO
PT
SV
User manual
Brugervejledning
Benutzerhandbuch
Manual del usuario
Mode d’emploi
Manuale utente
Gebruiksaanwijzing
Brukerhåndbok
Manual do utilizador
Användarhandbok
SCF 702
SCF 704
SCF 706
SCF 708
Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT
Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH
Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.
Printed in China
Phoenix_WEU_V4.4
brush or scrubbers for cleaning.
Caution
• Never use abrasive, anti-bacterial
cleaning agents, or chemical solvents.
• Use cleaning agents of
appropriate concentration.
Cleaning agents of excessive
concentration may eventually
cause the product to crack or
cause the graphics to bubble or
peel away. In this case, stop using
the product immediately.
3 Preparing food
Caution
• Never put the product in a
conventional oven.
• When you use the product in a
microwave oven with grill feature,
NEVER operate with the grill function.
• Never add too much oil or sugar if
you use the product to heat food.
• Never use the product for foods
fl avored with much oil or lemon/
orange peels.
• Color stains, or lingering odors
may be left on the product by
foods strong in color or odor, e.g.
carrot juice, onions.
• Take extra care when microwave
heating. Always stir heated food
to ensure even heat distribution
and test the temperature before
serving. Use plastic cutlery to stir
to avoid damage to the product.
Using a microwave oven
• Always follow the instructions of
microwave ovens.
• When you put the product into
a microwave oven, ensure that it
contains food, or water.
• Food may be heated unevenly in
the microwave oven.
4 Feeding
Warning
• Always check the food
temperature before feeding.
• Ensure food heated in a
microwave oven has been stirred
during heating.
• Keep your baby from running or
walking during feeding.
• Always stay with your baby during
feeding.
5 Storage
• Store the product in a dry and
safe place.
• Keep the product away from
English
1 Important
• Read this user manual carefully
before you use the product.
• Keep this user manual for future
reference.
heat or direct sunlight.
• Keep the product out of the
reach of your baby.
Note
• Discoloration has no impact on
the performance of the product.
• Avoid using any hard or sharp objects
that may damage the product.
For the safety and health of your child
Warning
• Always use this product with
adult supervision.
• Before each use, inspect the
product. Throw away at the fi rst
sign of damage or weakness. For
example, if the graphics label
starts to bubble or peel away.
• Always check food temperature
before feeding.
• To help prevent signs of damage
and weakness, we recommend
you to:
• Avoid using metal cutlery
when preparing food.
• Avoid using the product to
prepare oily, sugary and very
acidic food.
2 Cleaning and
sterilization
• Clean the product before/after
each use.
• Clean the product in warm,
soapy water; rinse it thoroughly,
and dry it.
• The product is suitable for
dishwashers. Wash it in the top
rack of dishwashers.
• Do not store the product in
drying/ sterilizing cabinets with
heating elements.
Dansk
1 Vigtigt
• Læs denne brugervejledning
grundigt, inden du anvender
produktet.
• Gem denne brugervejledning til
senere brug.
For dit barns sikkerhed og sundhed.
Advarsel
• Brug altid produktet under en
voksens opsyn.
• Efterse produktet grundigt inden
hver brug. Produktet skal smides
væk, straks der optræder tegn på
skader eller svaghed. For eksempel
hvis dekorationen begynder at
boble op eller skalle af.
• Kontroller altid madens temperatur,
inden du giver barnet mad.
• For at forebygge tegn på skader
og svaghed anbefaler vi, at du:
• Undlader at bruge
metalredskaber, når du
tilbereder mad.
• Undlader at bruge produktet til
at tilberede mad, der er meget
olie-, sukker- eller syreholdig.
2 Rengøring og
sterilisering
Deutsch
• Rengør produktet før/efter
1 Wichtig
• Rengør produktet i varmt
• Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch
hver brug.
sæbevand, rens det grundigt, og
tør det af.
• Produktet kan komme
i opvaskemaskine. Vask
det på øverste hylde i
opvaskemaskinen.
• Opbevar ikke produktet i
tørre-/steriliseringsskabe med
varmelementer.
• Undlad at bruge grydesvamp,
opvaskebørste eller skurebørste
til rengøring.
Advarsel
• Anvend aldrig skrappe, antibakterierengøringsmidler eller
kemiske opløsningsmidler.
• Brug rengøringsmidler med
en passende koncentration.
Rengøringsmidler med for stor
koncentration kan med tiden
forårsage, at produktet revner,
eller at dekorationen bobler
op eller skaller af. Stop brug af
produktet med det samme i
sådanne tilfælde.
3 Tilberedning af mad
Advarsel
• Kom aldrig produktet i en
almindelig ovn.
• Når du bruger produktet i en
mikroovn med grillfunktion, må
du ALDRIG bruge den sammen
med grillfunktionen.
• Tilsæt ikke for meget olie eller
sukker, hvis du bruger produktet
til at opvarme mad.
• Anvend aldrig produktet til mad
tilsat meget olie eller citron-/
appelsinskræl.
• Farvepletter eller lugt fra mad
med stærk farve eller lugt, f.eks.
gulerodssaft eller løg, kan blive
siddende/hængende på produktet.
• Vær ekstra forsigtig ved
opvarmning i mikroovn. Rør altid
rundt i opvarmet mad for at sikre,
at varmen er jævnt fordelt, og tjek
temperaturen før servering. Brug
plasticbestik til at røre rundt for at
undgå skader på produktet.
Brug af en mikrobølgeovn
• Følg altid instruktionerne på
mikrobølgeovne.
• Når du kommer produktet i en
mikrobølgeovn, skal du sørge for,
at det indeholder mad eller vand.
• Mad kan blive ujævnt opvarmet i
mikrobølgeovnen.
4 Madning
Advarsel
• Kontroller altid madens temperatur, inden du giver barnet mad.
• Sørg for at røre rundt i mad, der
opvarmes i en mikroovn.
• Sørg for, at din baby ikke løber
eller går under madningen.
• Bliv altid hos dit barn under
madningen.
5 Opbevaring
• Opbevar produktet på et tørt
og sikkert sted.
• Hold produktet væk fra varme
og direkte sollys.
• Opbevar produktet uden for din
babys rækkevidde.
Bemærk
• Misfarvning påvirker ikke
produktets ydeevne.
• Undgå at bruge hårde eller skarpe
genstande, som kan beskadige
produktet.
vor der Verwendung dieses
Produkts sorgfältig durch.
• Bewahren Sie dieses
Benutzerhandbuch auf.
Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes
Warnung
• Kinder sollten dieses Produkt nur
unter Aufsicht durch Erwachsene
benutzen.
• Überprüfen Sie das Produkt vor
jeder Verwendung. Entsorgen
Sie es bei ersten Anzeichen von
Beschädigung oder Abnutzung.
Wenn sich z. B. der Aufdruck
aufwellt oder ablöst.
• Prüfen Sie stets die Temperatur
der Babynahrung, bevor Sie sie
Ihrem Kind verabreichen.
• Um Anzeichen von Beschädigung
oder Abnutzung zu verhindern,
empfehlen wir Ihnen Folgendes:
• Vermeiden Sie es,
beim Zubereiten
von Nahrungsmitteln
Metallbesteck zu verwenden.
• Vermeiden Sie es, mit diesem
Produkt ölige, zuckerhaltige
und sehr säurehaltige
Nahrungsmittel zuzubereiten.
2 Reinigen und
sterilisieren
Eine Mikrowelle verwenden
• Befolgen Sie immer die
Gebrauchsanweisungen für die
Mikrowelle.
• Wenn Sie das Produkt in
einer Mikrowelle verwenden,
stellen Sie sicher, dass es
Nahrungsmittel oder Wasser
enthält.
• In einer Mikrowelle können
Nahrungsmittel ungleichmäßig
erhitzt werden.
4 Füttern
•
•
•
•
Achtung
• Verwenden Sie niemals
Scheuermittel, antibakterielle Reiniger
oder chemische Lösungsmittel.
• Verwenden Sie Reinigungsmittel
in einer angemessenen
Konzentration. Reinigungsmittel
mit sehr hoher Konzentration
können möglicherweise dafür
sorgen, dass beim Produkt Risse
entstehen oder dass sich der
Aufdruck aufwellt oder ablöst. Ist
dies der Fall, verwenden Sie das
Produkt nicht mehr.
3 Nahrungszubereitung
Achtung
• Verwenden Sie das Produkt niemals
in einem herkömmlichen Ofen.
• Wenn Sie das Produkt in einer
Mikrowelle mit Grillfunktion
verwenden, benutzen Sie AUF
KEINEN FALL die Grillfunktion.
• Geben Sie niemals übermäßig
Öl oder Zucker hinzu, wenn Sie
das Produkt zum Erwärmen von
Nahrungsmitteln verwenden.
• Verwenden Sie dieses Produkt
nicht für Lebensmittel, denen
übermäßig Öl oder Zitronen- bzw.
Orangenabrieb zugesetzt wurde.
• Lebensmittel, die über kräftige
Farben oder einen starken
Eigengeruch verfügen, z. B.
Karottensaft oder Zwiebeln,
können Verfärbungen oder
anhaltende Gerüche hinterlassen.
• Passen Sie bei der
Mikrowellenerhitzung besonders auf.
Rühren Sie erwärmte Speisen immer,
damit die Wärme gleichmäßig
verteilt wird, und überprüfen Sie
die Temperatur, bevor Sie Ihr
Baby füttern. Verwenden Sie zum
Rühren Kunststoffbesteck, um
Beschädigungen am Produkt zu
vermeiden.
• No utilice agentes de limpieza
abrasivos o antibacterias ni
disolventes químicos.
• Utilice agentes de limpieza con
una concentración adecuada.
Los agentes de limpieza con una
concentración excesiva pueden
provocar que el producto se agriete,
que se formen burbujas en los
gráficos o que estos se despeguen.
En ese caso, deje de utilizar el
producto inmediatamente.
Warnung
• Prüfen Sie vor dem Füttern stets
die Temperatur der Babynahrung.
3 Preparación de
alimento
• Stellen Sie sicher, dass in
einer Mikrowelle erwärmte
Nahrungsmittel beim Erhitzen
gerührt werden.
• Achten Sie darauf, dass Ihr Kind
während des Fütterns nicht
umherläuft.
• Beaufsichtigen Sie Ihr Kind
während des Fütterns.
5 Aufbewahrung
• Bewahren Sie das Produkt an
einem trockenen und sicheren
Ort auf.
• Setzen Sie das Produkt nicht
direktem Sonnenlicht oder
Wärme aus.
• Bewahren Sie das Produkt
außerhalb der Reichweite Ihres
Kindes auf.
• Reinigen Sie das Produkt vor
und nach jeder Verwendung.
Reinigen Sie das Produkt mit
warmem Spülwasser. Spülen
Sie es danach gründlich ab, und
trocknen Sie es.
Dieses Produkt ist
spülmaschinenfest. Reinigen
Sie es im oberen Korb der
Spülmaschine.
Bewahren Sie das Produkt nicht
in Trockengeräten/Sterilisatoren
mit Heizelementen auf.
Verwenden Sie zum Reinigen
keine Stahlschwämme,
Spülbürsten oder Schrubber.
Precaución
Hinweis
• Verfärbungen des Produkts
haben keinerlei Auswirkung auf
die Verwendbarkeit.
• Verwenden Sie wenn möglich
keine harten oder scharfen
Gegenstände, die das Produkt
beschädigen können.
Precaución
• No coloque nunca el producto en
un horno convencional.
• Cuando utilice el producto
en un horno microondas con
grill, NUNCA haga funcionar la
función grill.
• Nunca añada demasiado aceite o
azúcar si utiliza el producto para
calentar la comida.
• No use nunca este producto con
alimentos cuyos ingredientes
contengan demasiado aceite o
pieles de limón o naranja.
• Los alimentos de color u olor fuerte, como el zumo de zanahoria o
las cebollas, podrían dejar manchas
de color u olores duraderos.
• Tenga especial cuidado al calentar
en el microondas. Remueva siempre la comida calentada para garantizar una distribución uniforme
del calor y pruebe la temperatura
antes de servirla. Utilice cubiertos
de plástico para remover para
evitar daños en el producto.
Uso de un horno microondas
• Siga siempre las instrucciones
Español
1 Importante
• Lea detenidamente este manual
de usuario antes de utilizar el
producto.
• Conserve este manual de
usuario para consultarlo en el
futuro.
Para la salud y seguridad de
su hijo
Advertencia
• Utilice siempre este producto
bajo la supervisión de un adulto.
• Antes de cada uso, inspeccione el
producto. Deseche la tetina a los
primeros síntomas de deterioro
o fragilidad. Por ejemplo, si la
etiqueta de los gráficos comienza
a presentar burbujas o se despega.
• Compruebe siempre la
temperatura de los alimentos
antes de la toma.
• Para ayudar a prevenir los
síntomas de deterioro o
fragilidad, le recomendamos que:
• E vite utilizar cubiertos
metálicos para preparar la
comida.
• Evite utilizar el producto para
preparar comida con mucho
aceite, azúcar o muy ácida.
para los hornos microondas.
• Cuando coloque el producto en
un horno microondas, asegúrese
de que contenga alimentos o
agua.
• Es posible que la comida no
se caliente por igual en toda
la superfi cie dentro del horno
microondas.
4 Alimentación
Advertencia
• Compruebe siempre la
temperatura de los alimentos
antes de la toma.
• Limpie el producto antes/
después de cada uso.
• Limpie el producto con agua
caliente y un poco de jabón,
enjuáguelo bien y séquelo.
• El producto puede lavarse en el
lavavajillas. Lávelo en la bandeja
superior del lavavajillas.
• No almacene el producto en
cabinas de secado/esterilización
con resistencias.
• No utilice esponjas, cepillos
ni estropajos para limpiar el
producto.
1 Important
• Lisez ce manuel d’utilisation
attentivement avant d’utiliser ce
produit.
• Conservez ce manuel
d’utilisation pour un usage
ultérieur.
Pour la santé et la sécurité de
votre enfant
Avertissement
• Ne laissez jamais un enfant utiliser
ce produit sans surveillance.
• Vérifi ez le produit avant
chaque utilisation. Jetez-le
au premier signe d’usure
ou d’endommagement. Par
exemple, si l’étiquette graphique
commence à présenter des bulles
ou à se décoller.
• Vérifi ez toujours la température
des aliments avant de nourrir
votre enfant.
• Pour éviter l’apparition de signes
d’usure ou d’endommagement,
nous vous recommandons :
• D’éviter l’utilisation de
couverts en métal lors de la
préparation d’aliments.
• D’éviter d’utiliser le produit
pour préparer des aliments
gras, sucrés et très acides.
2 Nettoyage et
stérilisation
• Nettoyez le produit avant/après
chaque utilisation.
• Nettoyez le produit à l’eau
chaude et au savon ; rincez
abondamment et séchez-le.
• Ce produit passe au lavevaisselle. Placez-le dans le
compartiment supérieur du
lave-vaisselle.
• Ne rangez pas le produit dans un
séchoir ou dans un stérilisateur
équipé d’éléments chauffants.
• N’utilisez pas de brosse à
vaisselle ni de tampon à récurer
pour nettoyer le produit.
Attention
• N’utilisez jamais de produits de
nettoyage antibactériens abrasifs
ou de solvants chimiques.
• Utilisez des produits de nettoyage
avec une concentration adaptée.
Les produits de nettoyage en
concentration excessive pourraient
fissurer le produit ou provoquer
l’apparition de bulles au niveau des
graphiques ou le décollement de
ceux-ci. Dans ce cas, n’utilisez plus
le produit.
• Asegúrese de remover la
comida mientras se calienta
cuando caliente la comida en el
microondas.
• No permita que el niño corra o
camine durante la alimentación.
• Quédese en todo momento con
el bebé mientras come.
5 Almacenamiento
• Guarde el producto en un lugar
seco y seguro.
• Mantenga el producto alejado
del calor o la luz solar directa.
• Mantenga el producto fuera del
alcance del bebé.
Nota
2 Limpieza y
esterilización
Français
• La decoloración no afecta al
rendimiento del producto.
• Evite utilizar objetos duros o afilados
que puedan dañar el producto.
3 Préparation d’aliments
Attention
• Ne placez jamais le produit dans
un four traditionnel.
• Lorsque vous utilisez le produit
dans un four à micro-ondes
disposant de la fonction gril,
n’activez JAMAIS cette fonction.
• N’ajoutez jamais trop d’huile ou
de sucre si vous utilisez le produit
pour chauffer des aliments.
• N’utilisez jamais le produit pour
les plats préparés avec une
quantité importante d’huile ou
d’écorces d’orange/de citron.
• Il est possible que des traces
apparaissent ou qu’une odeur
persiste sur le produit lorsque vous
utilisez certains aliments de couleur
ou dont l’odeur est forte comme le
jus de carotte ou les oignons.
• Soyez prudent lorsque vous
chauffez des aliments au microondes. Mélangez toujours les
aliments chauffés afin de garantir
une répartition homogène de la
chaleur et testez la température
avant de servir. Utilisez des
couverts en plastique pour
mélanger les aliments afin d’éviter
d’endommager le produit.
Utilisation d’un four à micro-ondes
• Vous devez toujours respecter
les instructions fournies avec
votre four à micro-ondes.
• Lorsque vous placez le produit
dans un four à micro-ondes,
assurez-vous qu’il contient des
aliments ou de l’eau.
• Il est possible que les aliments
chauffent de façon inégale dans
un four à micro-ondes.
4 Alimentation
Avertissement
• Vérifi ez toujours la température
des aliments avant de nourrir
votre enfant.
• Assurez-vous que les aliments
chauffés au micro-ondes ont été
mélangés.
• Empêchez bébé de courir ou de
marcher durant le repas.
• Restez toujours avec votre bébé
durant le repas.
5 Rangement
• Rangez l’appareil dans un endroit
sûr et sec.
• Tenez le produit à l’écart de la
chaleur et de la lumière directe
du soleil.
• Ne conservez pas ce produit à la
portée de bébé.
Remarque
• La décoloration du produit
n’a aucune incidence sur ses
performances.
• Évitez d’utiliser un objet dur ou
tranchant pouvant endommager
le produit.
Italiano
Attenzione
• Non utilizzare mai detergenti abrasivi, antibatterici o solventi chimici.
• Utilizzare detergenti in quantità
appropriata. Gli agenti detergenti
in concentrazioni eccessive a lungo
andare possono causare crepe o
bolle/distacco dell’etichetta con le
figure. Nel caso in cui ciò si verifi chi non utilizzare più il prodotto.
3 Preparazione degli
alimenti
Attenzione
• Non inserire mai il prodotto in un
forno tradizionale.
• Quando si utilizza il prodotto in
un microonde dotato di funzione
grill, non utilizzare MAI la
funzione grill stessa.
• Non aggiungere mai troppo olio
o troppo zucchero se si utilizza
il prodotto per riscaldare gli
alimenti.
• Non utilizzare mai il prodotto per
alimenti con troppo olio o scorze
di limone/arancia.
• Il prodotto potrebbe macchiarsi
o potrebbe assorbire l’odore
degli alimenti in caso di pietanze
dai colori o dall’odore forti come
succo di carote e cipolle.
• Quando si riscalda con il
microonde, prestare attenzione.
Girare sempre gli alimenti per
garantire una distribuzione
uniforme del calore e controllare
la temperatura prima di servirli.
Utilizzare posate di plastica per
girare gli alimenti al fi ne di evitare
danni al prodotto.
Utilizzo di un forno a microonde
• Seguire sempre le istruzioni del
1 Importante
• Leggere attentamente questo
manuale dell’utente prima di
utilizzare il prodotto.
• Tenere a portata di mano
questo manuale dell’utente per
riferimenti futuri.
Per la sicurezza e la salute del
tuo bimbo
Avvertenza
• Questo prodotto deve essere
sempre utilizzato con la
supervisione di un adulto.
• Prima di ogni utilizzo, controllare
il prodotto. Gettarlo via appena
mostra danni o rotture. Ad esempio
quando l’etichetta con le figure inizia
a presentare bolle o si stacca.
• Verificare sempre la temperatura
degli alimenti prima dell’assunzione
da parte del bambino.
• Per evitare segni di danni o
rotture, si consiglia di:
• Evitare di utilizzare le
posate in metallo quando si
preparano gli alimenti.
• Evitare di utilizzare il prodotto
per preparare alimenti oleosi,
contenenti zucchero o molto
acidi.
2 Pulizia e sterilizzazione
• Pulire il prodotto prima e dopo
ogni utilizzo.
• Pulire il prodotto in acqua
calda e sapone, sciacquarlo
accuratamente e asciugarlo.
• Il prodotto può essere lavato in
lavastoviglie. Lavarlo nella parte
alta della lavastoviglie.
• Non riporre il prodotto in
armadietti per l’asciugatura/
sterilizzazione dotati di
serpentine.
• Per le operazioni di pulizia non
utilizzare pagliette o spugne
abrasive oppure spazzole per
piatti.
forno a microonde.
Nederlands
Een magnetron gebruiken
1 Belangrijk
• Zorg ervoor dat het product
• Lees deze gebruikershandleiding
aandachtig door voordat u het
product gaat gebruiken.
• Bewaar deze handleiding
goed om deze later te kunnen
raadplegen.
Voor de veiligheid en gezondheid
van uw kind
Waarschuwing
• Gebruik dit product altijd onder
toezicht van een volwassene.
• Controleer het product voor elk
gebruik. Gooi het product weg bij
de eerste tekenen van schade of
zwakte. Bijvoorbeeld wanneer de
afbeelding begint op te bollen of af
te bladderen.
• Controleer voor het voeden altijd
de temperatuur van de voeding.
• Om tekenen van schade en zwakte
te voorkomen, raden wij u het
volgende aan:
• Vermijd het gebruik van
metalen bestek tijdens het
bereiden van voedsel.
• Gebruik het product niet om
oliehoudend, suikerhoudend en
erg zuur voedsel te bereiden.
2 Reinigen en
steriliseren
• Reinig het product voor en na
•
•
•
•
elk gebruik.
Reinig het product in warm
water met zeep. Spoel het
grondig schoon en droog het af.
Het product kan in de
vaatwasmachine. Plaats het
in het bovenste rek van de
vaatwasmachine.
Bewaar het product niet in
droog- en sterilisatiekasten met
verwarmingselementen.
Gebruik geen schuurspons,
afwasborstel of schrobber
tijdens het schoonmaken.
• Quando il prodotto viene
inserito in un forno a microonde,
assicurarsi che contenga alimenti
o acqua.
• Le pietanze potrebbero
non venire cotte in maniera
uniforme all’interno del forno a
microonde.
4 Alimentazione
Avvertenza
• Verificare sempre la temperatura
degli alimenti prima dell’assunzione
da parte del bimbo.
• Assicurarsi che gli alimenti
scaldati nel microonde siano
stati girati durante le fasi di
riscaldamento.
• Evitare che il bimbo cammini o
corra mentre mangia.
• Stare sempre con il bimbo
mentre mangia.
5 Conservazione
• Riporre l’apparecchio in un
luogo asciutto e sicuro.
• Tenere il prodotto lontano da
fonti di calore o dalla luce diretta
del sole.
• Tenere il prodotto lontano dalla
portata dei bambini.
Nota
• La perdita di colore non ha alcun
impatto sulle prestazioni del
prodotto.
• Evitare di utilizzare oggetti duri o
appuntiti che possano danneggiare il prodotto.
Let op
• Volg altijd de instructies bij de
magnetron op.
water of voedsel bevat wanneer
u het product in een magnetron
plaatst.
• De temperatuur van voedsel
dat in de magnetron is bereid, is
mogelijk niet overal gelijkmatig.
4 Voeden
Waarschuwing
• Controleer voor het voeden altijd
de temperatuur van de voeding.
• Zorg ervoor dat het voedsel dat
in een magnetron is opgewarmd
tijdens het opwarmen is geroerd.
• Zorg dat uw baby tijdens het
voeden niet kan rennen of lopen.
• Blijf altijd bij uw baby tijdens het
voeden.
5 Opbergen
• Berg het product op een droge
en veilige plaats op.
• Houd het product uit de buurt
van hitte of direct zonlicht.
• Zorg dat uw baby niet bij het
product kan.
Opmerking
3 Voedsel bereiden
Let op
• Gebruik het product nooit in een
conventionele oven.
• Wanneer u het product in een
magnetron met grillfunctie
gebruikt, zet dan NOOIT de
grillfunctie aan.
• Voeg nooit te veel olie of suiker
toe als u het product gebruikt om
voedsel te verwarmen.
• Gebruik het product nooit voor
voedsel dat veel olie bevat of voor
citroen-/sinaasappelschillen.
• Verkleurde vlekken of
doordringende geuren kunnen op
het product achterblijven indien
u voedsel met een sterke kleur of
geur bereidt, zoals wortelsap en ui.
• Let extra goed op wanneer u
de magnetron gebruikt voor het
opwarmen. Roer opgewarmd
voedsel altijd door zodat de
warmte gelijkmatig wordt
verdeeld en controleer de
temperatuur voordat u het
voedsel opdient. Gebruik plastic
bestek om te roeren om schade
aan het product te vermijden.
Forsiktig
• Sett aldri produktet inn i en stekeovn.
• Når du har produktet i en
mikrobølgeovn med grillfunksjon,
må du aldri bruke grillfunksjonen.
• Ikke tilsett for mye olje eller sukker
hvis du bruker produktet til å
varme opp mat.
• Bruk aldri produktet til mat som
er tilsatt mye olje eller skall fra
sitroner eller appelsiner.
• Mat med sterk farge eller lukt,
f.eks. gulrotsaft eller løk, kan
etterlate seg fargefl ekker eller
langvarig lukt på produktet.
• Vær ekstra forsiktig når du varmer
opp produktet i mikrobølgeovn.
Rør alltid i oppvarmet mat for å
sikre at varmen blir jevnt fordelt. Mål
temperaturen før du serverer maten.
Bruk plastbestikk når du rører, slik at
du unngår å skade produktet.
Bruke mikrobølgeovn
• Mikrobølgeovnens instruksjoner
skal alltid følges.
• Kontroller at produktet
inneholder mat eller vann
før du putter det inn i
mikrobølgeovnen.
• Varmen kan fordeles ujevnt når
mat varmes i mikrobølgeovnen.
Advarsel
• Kontroller alltid temperaturen på
maten før du mater barnet.
varmes opp i mikrobølgeovn.
• Ikke la barnet gå eller løpe under
For barnets sikkerhet
• Produktet må alltid brukes under
tilsyn av voksne.
• Inspiser produktet før hver bruk.
Kast det ved første tegn på skade
eller svakhet. Etiketten kan for
eksempel få bobler eller skrelle av.
• Kontroller alltid temperaturen på
maten før du mater barnet.
• For å hjelpe med å forebygge tegn
på skader og svakheter anbefaler
vi at du:
• Ikke bruker bestikk i metall
når du tilbereder mat
• Unngår å bruke produktet til å
tilberede oljete, sukkerholdig
og svært syrlig mat
2 Rengjøring og
sterilisering
• Rengjør produktet før og etter bruk.
• Rengjør produktet i varmt
såpevann, skyll det nøye og tørk det.
• Produktet kan vaskes i
oppvaskmaskin. Vask produktet
i det øverste stativet i
oppvaskmaskinen.
• Ikke oppbevar produktet i
tørke-/desinfiseringsskap med
varmeelementer.
• Ikke bruk skrubbesvamp,
oppvaskbørste eller skurebørste
til rengjøring.
Forsiktig
• Bruk aldri skuremidler,
antibakterielle rengjøringsmidler
eller kjemiske løsemidler.
• Bruk rengjøringsmidler med
passende konsentrasjon. Sterkt
konsentrerte rengjøringsmidler
kan på sikt føre til at produktet slår
sprekker, eller at etiketten kan få
bobler eller skrelle av. Slutt i så fall
umiddelbart å bruke produktet.
• Nunca utilize produtos de limpeza
abrasivos e antibacterianos ou
solventes químicos.
• Utilize produtos de limpeza com
a concentração adequada. Os
produtos de limpeza com uma
concentração excessiva podem
provocar fissuras no produto
ou a formação de bolhas de ar
e descolagem das aplicações
decorativas. Neste caso, pare
imediatamente a utilização do
produto.
3 Preparação da comida
Atenção
Utilizar um microondas
• Sørg for å røre i mat mens den
nøye før du bruker produktet.
• Ta vare på denne
brukerhåndboken til fremtidig
bruk.
Atenção
• Oppbevar produktet
Norsk
• Les denne brukerhåndboken
máquina de lavar loiça. Lave-o
no cesto superior da máquina de
lavar loiça.
• Não guarde o produto em
armários de secagem/esterilização
com elementos térmicos.
• Não utilize esfregões ou escovas
da loiça para a limpeza.
• Ikke utsett produktet for varme
4 Mating
1 Viktig
• O produto pode ser lavado na
• Nunca coloque o produto num
forno convencional.
• Quando utiliza o produto num
microondas com função de grill,
NUNCA utilize a função de grill.
• Nunca adicione demasiado óleo
ou açúcar, se utilizar o produto
para aquecer comida.
• Nunca utilize o produto para
alimentos com muita gordura ou
com cascas de limão ou laranja.
• Alimentos com cores ou odores
intensos, p. ex. sumo de cenoura,
cebolas, podem deixar manchas
ou odores no produto.
• Tenha um cuidado redobrado
quando aquecer no microondas.
Mexa sempre a comida aquecida
para assegurar uma distribuição
uniforme do calor e verifi que
a temperatura antes de servir.
Utilize talheres de plástico para
mexer os alimentos para evitar
danifi car o produto.
• Verkleuring is niet van invloed op
de prestaties van het product.
• Vermijd het gebruik van harde
of scherpe voorwerpen die het
product kunnen beschadigen.
Advarsel
• Reinig het product nooit met
schurende of antibacteriële
schoonmaakmiddelen of
chemische oplosmiddelen.
• Gebruik alleen lichtgeconcentreerde
schoonmaakmiddelen. Het gebruik
van overmatig geconcentreerde
schoonmaakmiddelen kan ertoe
leiden dat het product barst of
dat de afbeeldingen opbollen
of afbladderen. Stop in dit geval
onmiddellijk met het gebruik van
het product.
3 Tilberede mat
matingen.
• Vær alltid hos barnet under
mating.
5 Oppbevaring
• Oppbevar produktet på et tørt
og sikkert sted.
eller direkte sollys.
utilgjengelig for barnet.
• Siga sempre as instruções do
microondas.
Merknad
• Avfarging påvirker ikke
produktets funksjon.
• Unngå å bruke harde eller skarpe
gjenstander som kan skade
produktet.
• Quando colocar o produto no
microondas, certifi que-se de
que contém alimentos ou água.
• Os alimentos podem aquecer
irregularmente no microondas.
4 Alimentação
Aviso
Português
1 Importante
• Leia este manual do utilizador
cuidadosamente antes de utilizar
este produto.
• Guarde este manual do
utilizador para referência futura.
Para a segurança e a
saúde do seu filho
Aviso
• Utilize sempre este produto com
a supervisão de adultos.
• Antes de cada utilização, examine
o produto. Elimine ao primeiro
sinal de danos ou deterioração.
Por exemplo, se a etiqueta
decorativa começa a formar
bolhas de ar ou a descolar.
• Verifi que sempre a temperatura
dos alimentos antes de alimentar
o seu filho.
• Para ajudar a evitar sinais de danos
e deterioração, recomendamos que:
• Evite a utilização de
talheres em metal durante a
preparação dos alimentos.
• Evite utilizar o produto para
preparar alimentos com muita
gordura, muito açúcar ou
muita acidez.
2 Limpeza e
esterilização
• Limpe o produto antes/após
cada utilização.
• Limpe o produto em água
quente com sabão; enxagúe
cuidadosamente e seque.
• Verifi que sempre a temperatura
dos alimentos antes de alimentar
o seu filho.
• Assegure-se de que a comida
aquecida no microondas foi
mexida durante o aquecimento.
• Não permita que o bebé corra
ou caminhe durante a refeição.
• Permaneça sempre com o seu
bebé durante a alimentação.
För ditt barns säkerhet och hälsa
Varning
• Använd alltid produkten under
vuxnas översyn.
• Inspektera produkten varje gång
innan du använder den. Kasta bort
den vid första tecken på skada eller
försämrad funktion, till exempel om
etiketten blir bubblig eller lossnar.
• Kontrollera alltid matens
temperatur innan matning.
• Undvik skada och försämrad
funktion genom att:
• Inte använda metallbestick när
du lagar mat.
• Inte använda produkten till att
laga mat som är oljig, sockrad
eller har väldigt hög syrahalt.
2 Rengöring och
sterilisering
• Rengör produkten före/efter
varje användning.
• Tvätta produkten i varmt vatten
med tvål, skölj noggrant och torka.
• Produkten tål att maskindiskas.
Diska den i diskmaskinens övre
korg.
• Förvara inte produkten i tork- och
steriliseringsskåp med
värmeelement.
• När du rengör produkten ska du
inte använda en grov tvättsvamp,
diskborste eller stålull.
Var försiktig
• Använd aldrig starka, anti-bakteriella
medel eller kemiska lösningar.
• Använd rengöringsmedel med
lämplig koncentration. Om du
använder högkoncentrerade rengöringsmedel kan produkten spricka
eller så kan etiketten bli bubblig
eller lossna. I så fall ska du omedelbart sluta använda produkten.
3 Tillreda mat
Var försiktig
• Sätt aldrig in produkten i en
vanlig ugn.
• Om du använder produkten i en
mikrovågsugn med grillfunktion
ska du ALDRIG använda
grillfunktionen.
• Lägg aldrig till för mycket olja
eller socker om du använder
produkten för att värma mat.
• Använd aldrig produkten med
mat som är smaksatt med mycket
olja eller citron-/apelsinskal.
• Mat med starka färger eller
dofter kan orsaka färgfl äckar eller
kvardröjande lukt på produkten.
• Var extra försiktig när du värmer
något i mikrovågsugnen. Rör alltid
om i mat som värms upp så att
värmen fördelas, och kontrollera
temperaturen före servering.
Rör om med plastbestick så att
produkten inte skadas.
Användning i mikrovågsugn
• Följ alltid mikrovågsugnens
instruktioner.
• När du sätter in produkten i
seco e seguro.
mikrovågsugnen ser du till att
den innehåller mat eller vatten.
• Mat kan värmas upp ojämnt i
mikrovågsugn .
do calor ou da luz solar directa.
4 Matning
5 Arrumação
• Guarde o produto num local
• Mantenha o produto afastado
• Mantenha o produto fora do
alcance do seu bebé.
Nota
• A descoloração não tem qualquer
efeito sobre o desempenho do
produto.
• Evite a utilização de objectos
rígidos ou afi ados que possam
danifi car o produto.
Svenska
Varning
• Kontrollera alltid matens
temperatur innan matning.
• Se till mat som värmts i en
mikrovågsugn har rörts om
under uppvärmningen.
• Se till att ditt barn inte springer
eller går under matningen.
• Var alltid med när babyn matas.
5 Förvaring
• Förvara produkten på en torr
och säker plats.
1 Viktigt!
• Undvik att förvara produkten i
• Läs användarhandboken
• Förvara produkten utom
noggrant innan du använder
produkten.
• Behåll användarhandboken för
framtida bruk.
värme eller direkt solljus.
räckhåll från ditt barn.
Kommentar
• Missfärgning påverkar inte
produktens prestanda.
• Undvik att använda hårda eller vassa
föremål som kan skada produkten.
Download PDF

advertising