Avent | SCF722/00 | Avent Anpassbarer Anfänger-Löffel 6m+ SCF722/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT
SCF722
Storage
Reinigen und sterilisieren
Caution:
• Never place the spoon near flames or other heat sources. Keep it from
direct sunlight.
• For hygiene maintenance, store the spoon in a dry and covered container.
Achtung:
• Verwenden Sie niemals Scheuermittel, antibakterielle Reiniger oder
chemische Lösungsmittel.
• Legen Sie den Löffel nicht direkt auf Oberflächen, die mit antibakteriellen
Reinigungsmitteln gereinigt wurden.
• Lebensmittelfarben können den Löffel verfärben.
• Verwenden Sie Reinigungsmittel in einer angemessenen Konzentration. Zu
stark konzentrierte Reinigungsmittel können zu Rissen im Löffel führen.
• Verwenden Sie ein weiches Spültuch, um den Löffel gründlich mit
warmem Spülwasser zu reinigen, und spülen Sie ihn mit klarem Wasser
ab. Oder reinigen Sie ihn im oberen Korb der Spülmaschine.
Tip:
• This learning spoon is intended for babies under 12 months. For children of
12 months and above, Philips AVENT offers Toddler forks and spoons, like
SCF712. For more product information, visit www.philips.com/AVENT.
DA
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Achtung:
• Setzen Sie den Löffel nie Feuer oder anderen Wärmequellen aus.
Schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung.
• Aus Hygienegründen empfehlen wir, den Löffel in einem trockenen
Behälter mit Deckel aufzubewahren.
Advarsel:
• Lad ikke dit barn løbe eller gå, samtidig med at det spiser.
Tipp:
• Dieser Anfänger-Löffel wurde für Babys unter 12 Monaten entwickelt.
Für Kinder ab 12 Monaten bietet Philips AVENT Gabeln und Löffel für
Kleinkinder, wie z. B. das Set SCF712. Weitere Produktinformationen
erhalten Sie auf www.philips.com/AVENT.
•
•
•
•
Forsigtig:
Skeen er beregnet til madning. Brug den ikke til tilberedning af mad.
Der er rustfrit stål i produktet. Det er derfor ikke egnet til mikrobølgeovn.
Kontroller madens temperatur, inden du giver barnet mad.
Bøj ikke skeen.
Rengøring og sterilisering
•
•
•
•
EN
Important safety instructions
For the safety and health of your child, adult supervision is required when
your child uses the spoon.
• Before the first use and after each use, clean and sterilize the spoon.
• Before each use, check the spoon. If any damage or crack is detected,
stop using the spoon immediately.
Warning:
• Prevent your child from running or walking while feeding.
•
•
Philips AVENT, a business of Philips Electronics UK Ltd. Philips Centre, Guildford Business Park, Guildford, Surrey, GU2 8XH
Trademarks owned by the Philips Group.
©2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.
3140.035.2642.3
SCF722_3140_035_2642_3_WEU_UM.indd 1
•
•
Caution:
The spoon is intended for feeding. Do not use it to prepare food.
There is stainless steel within the product. Therefore, it is unsuitable for
microwave use.
Check the food temperature before feeding.
Do not over bend the spoon.
Cleaning and sterilization
Caution:
• Never use abrasive, anti-bacterial cleaning agents, or chemical solvents.
• Do not place the spoon directly on surfaces that are cleaned with
anti-bacterial cleaners.
• Food coloring can discolor the spoon.
• Use cleaning agents of appropriate concentration. Cleaning agents of
excessive concentration may eventually cause the spoon to crack.
• Use a soft dishcloth to clean the spoon thoroughly in warm and soapy
water, and then rinse them in clean water. Or, clean it on the top rack
of dishwasher.
Aufbewahrung
Af hensyn til dit barns sundhed og sikkerhed skal barnet overvåges, når
det bruger skeen.
• Rengør og steriliser skeen før første brug og efter hver brug.
• Kontroller skeen før hver brug. Hvis du konstaterer nogen former for
skader eller revner, skal brug af skeen øjeblikkeligt stoppes.
•
Forsigtig:
Anvend aldrig skrappe, anti-bakterierengøringsmidler eller kemiske
opløsningsmidler.
Placer ikke skeen direkte på overflader, der er rengjort med antibakterierengøringsmidler.
Fødevarefarvestoffer kan smitte af på skeen.
Brug rengøringsmidler med en passende koncentration. Rengøringsmidler
med overdreven koncentration kan med tiden få skeen til at sprække.
Brug en blød klud til at rengøre skeen grundigt med varmt sæbevand,
og skyl efter med rent vand. Eller vask den på den øverste hylde i
opvaskemaskinen.
Opbevaring
Forsigtig:
• Placer ikke skeen i nærheden af åben ild eller andre varmekilder. Beskyt
den mod direkte sollys.
• Af hensyn til hygiejnen skal skeen opbevares i en tør og lukket beholder.
Tip:
• Denne ske til læring er beregnet til småbørn under 12 måneder. For børn på
12 måneder og derover har Philips AVENT Toddler-gafler og -skeer, som f.eks.
SCF712. Du kan få flere produktoplysninger på www.philips.com/AVENT.
DE
Wichtige Sicherheitshinweise
Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes ist die Aufsicht eines
Erwachsenen erforderlich, wenn Ihr Kind den Löffel verwendet.
• Vor Erstverwendung und nach jedem weiteren Gebrauch ist der Löffel zu
reinigen und zu und sterilisieren.
• Überprüfen Sie den Löffel vor jedem Gebrauch. Wenn Sie
Beschädigungen oder Risse feststellen, verwenden Sie den Löffel nicht
mehr.
Warnung:
• Hindern Sie Ihr Kind während des Fütterns am Laufen oder Gehen.
Achtung:
• Der Löffel ist zum Füttern gedacht. Verwenden Sie ihn nicht zur
Zubereitung von Speisen.
• Das Produkt enthält rostfreien Edelstahl. Daher ist es für den
Mikrowellengebrauch nicht geeignet.
• Prüfen Sie vor dem Füttern die Temperatur der Babynahrung.
• Überbiegen Sie den Löffel nicht.
ES
Instrucciones de seguridad importantes
Por la seguridad y la salud de su hijo, la supervisión de un adulto es
necesaria cuando el niño utilice la cuchara.
• Antes y después de cada uso, limpie y esterilice la cuchara.
• Antes de cada uso, compruebe la cuchara. Si se detecta cualquier daño o
grieta, deje de utilizar la cuchara inmediatamente.
Advertencia:
• Evite que el niño corra o ande mientras come.
Precaución:
• La cuchara está diseñada para alimentarse. No la utilice para preparar
la comida.
• Hay acero inoxidable dentro del producto. Por lo tanto, es inapropiada
para el uso en un microondas.
• Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de comerlos.
• No doble la cuchara.
Limpieza y esterilización
Precaución:
• No utilice agentes de limpieza abrasivos o antibacterias ni disolventes
químicos.
• No coloque la cuchara directamente sobre las superficies que se hayan
limpiado con limpiadores antibacterias.
• Los colorantes de la comida pueden producir la decoloración de la cuchara.
• Utilice agentes de limpieza con una concentración adecuada. Los agentes
de limpieza con una concentración excesiva pueden provocar que la
cuchara se agriete.
• Utilice un paño de cocina suave para limpiar la cuchara completamente
con agua tibia y jabón, y enjuáguela con agua limpia. O lávela en la rejilla
superior del lavavajillas.
Almacenamiento
Precaución:
• Nunca coloque la cuchara cerca las llamas u otras fuentes de calor. No la
exponga a la luz solar directa.
• Para un mantenimiento higiénico, almacene la cuchara en un recipiente
cerrado y seco.
Consejo:
• Esta cuchara de aprendizaje está diseñada para bebés menores de
12 meses. Para niños mayores de 12 meses, Philips AVENT le ofrece
tenedores y cucharas para bebés 12m+, como SCF712. Para obtener
más información sobre el producto, visite www.philips.com/AVENT.
17-03-14 16:03
FR
Consignes de sécurité importantes
Pour la sécurité et la santé de votre enfant, il ne doit utiliser la cuillère
que sous la surveillance d’un adulte.
• Avant la première utilisation et après que chaque utilisation, nettoyez et
stérilisez la cuillère.
• Avant chaque utilisation, vérifiez la cuillère. Si vous remarquez quelque
dégradation ou fissure que ce soit, arrêtez d’utiliser cette cuillère
immédiatement.
Avertissement :
• Empêchez votre enfant de courir ou de marcher lorsqu’il prend ses repas.
•
•
•
•
Attention :
La cuillère est conçue pour les repas. Ne l’utilisez pas pour préparer
des aliments.
Le produit contient de l’acier inoxydable. Par conséquent, il ne peut pas
être utilisé au micro-ondes.
Vérifiez la température des aliments avant de nourrir votre enfant.
Veillez à ne pas trop tordre la cuillère.
Nettoyage et stérilisation
Attention :
• N’utilisez jamais de produits de nettoyage antibactériens abrasifs ou de
solvants chimiques.
• Ne placez pas la cuillère directement sur des surfaces nettoyées avec des
produits antibactériens.
• Les colorants alimentaires peuvent tacher la cuillère.
• Utilisez des produits de nettoyage avec une concentration adaptée.
L’utilisation à répétition de produits de nettoyage trop concentrés peut
fendre ou fêler la cuillère.
• Utilisez un torchon doux pour nettoyer la cuillère soigneusement avec
de l’eau chaude savonneuse, puis rincez-la à l’eau propre. Vous pouvez
également la nettoyer dans le panier supérieur du lave-vaisselle.
Rangement
Attention :
• Ne placez jamais la cuillère à proximité des flammes ou d’autres sources
de chaleur. Conservez-la à l’abri de la lumière directe du soleil.
• Pour des mesures d’hygiène, rangez la cuillère dans une boîte sèche
et couverte.
Conseil :
• Cette cuillère de sevrage est conçue pour les enfants âgés de moins
de 12 mois. Pour les enfants âgés de 12 mois et plus, Philips AVENT
propose des fourchettes et cuillères adaptées aux tout-petits (SCF712
par exemple). Pour plus d’informations sur les produits, rendez-vous sur
www.philips.com/AVENT.
IT
Importanti istruzioni sulla sicurezza
Per la sicurezza e la salute del vostro bambino, è richiesta la supervisione
di un adulto durante l’uso del cucchiaio.
• Prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo ogni uso, pulire e sterilizzare
il cucchiaio.
• Prima di ogni uso, controllare le condizioni del cucchiaio. In caso di danni
o rotture, interrompere immediatamente l’uso del cucchiaio.
Avvertenza:
• Evitare che il bambino corra o cammini mentre sta mangiando.
Attenzione:
• Il cucchiaio deve essere utilizzato solamente per nutrire il vostro bambino.
Non usarlo per la preparazione dei cibi.
• Il prodotto è in parte in acciaio inox, pertanto non è adatto all’uso nel
microonde.
• Verificare la temperatura degli alimenti prima dell’assunzione da parte
del bimbo.
• Non piegare il cucchiaio.
SCF722_3140_035_2642_3_WEU_UM.indd 2
Pulizia e sterilizzazione
•
•
•
•
•
Attenzione:
Non utilizzare mai detergenti abrasivi, antibatterici o solventi chimici.
Non posizionare il cucchiaio direttamente su superfici pulite con
detergenti antibatterici.
Il colorante degli alimenti può scolorire il cucchiaio con il tempo.
Utilizzare detergenti in quantità appropriata. Un’eccessiva concentrazione
potrebbe causare la rottura del cucchiaio.
Usare una spugna morbida per pulire a fondo il cucchiaio in acqua calda
e sapone, quindi risciacquare in acqua pulita. In alternativa, lavarlo in
lavastoviglie posizionandolo nel ripiano superiore della lavastoviglie.
Conservazione
Attenzione:
• Non posizionare mai il cucchiaio vicino a fiamme libere o altre fonti di
calore. Non lasciare il prodotto sotto la luce diretta del sole.
• Per questioni igieniche, conservare il cucchiaio in un contenitore chiuso
e asciutto.
Suggerimento:
• Questo cucchiaio per l’apprendimento è destinato ai bambini sotto i 12 mesi
di età. Per i bambini di 12 mesi, o di età superiore, Philips AVENT offre una
serie di forchette e cucchiai per bambini (versione SCF712). Per maggiori
informazioni sul prodotto, visitare il sito Web www.philips.com/AVENT.
NL
Belangrijke veiligheidsinstructies
Wanneer uw kind de lepel gebruikt, is supervisie van een volwassene
nodig voor de veiligheid en gezondheid van uw kind.
• Reinig en steriliseer de lepel voordat u deze voor het eerst gebruikt en
na elk gebruik.
• Controleer de lepel voor elk gebruik. Als de lepel is beschadigd of er
zitten barsten in, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van
deze lepel.
Waarschuwing:
• Voorkom dat uw kind tijdens het eten loopt of rent.
Let op:
• De lepel is bedoeld om mee te eten. Gebruik de lepel niet om voedsel
te bereiden.
• Er bevindt zich roestvrij staal in het product. Daarom is het ongeschikt
voor magnetrongebruik.
• Controleer voordat u gaat voeden de temperatuur van de voeding.
• Buig de lepel niet te ver.
Reinigen en steriliseren
Let op:
• Reinig het product nooit met schurende of antibacteriële
schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen.
• Plaats de lepel niet op oppervlakken die zijn schoongemaakt met
antibacteriële reinigingsmiddelen.
• Kleurstoffen in het voedsel kunnen de lepel doen verkleuren.
• Gebruik alleen lichtgeconcentreerde schoonmaakmiddelen. Het gebruik
van overmatig geconcentreerde schoonmaakmiddelen kan ertoe leiden
dat de lepel barst.
• Reinig de lepel grondig met een zachte vaatdoek in warm water met
afwasmiddel en spoel deze vervolgens af met schoon water. Of reinig het
product op het bovenste rek van de vaatwasmachine.
Opbergen
Let op:
• Plaats de lepel nooit nabij vlammen of andere warmtebronnen. Houd het
product uit direct zonlicht.
• Wij raden u aan om de lepel uit hygiënisch oogpunt in een droge en
gesloten doos te bewaren.
Tip:
• Deze lepel is bedoeld voor baby’s jonger dan 12 maanden. Voor
kinderen van 12 maanden en ouder biedt Philips AVENT peutervorken
en -lepels, zoals SCF712. Ga voor meer productinformatie naar www.philips.com/AVENT.
NO
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Med tanke på barnets helse og sikkerhet må en voksen alltid være til stede
når barnet bruker skjeen.
• Rengjør og steriliser skjeen før første gangs bruk og etter bruk.
• Kontroller skjeen før hver bruk. Hvis det oppdages skader eller sprekker,
må du umiddelbart slutte å bruke skjeen.
Advarsel:
• Unngå at barnet løper eller går mens han/hun spiser.
Forsiktig:
• Skjeen er beregnet på mating. Ikke bruk den til å tilberede mat.
• Produktet inneholder rustfritt stål. Det skal derfor ikke brukes i
mikrobølgeovn.
• Kontroller temperaturen på maten før du mater barnet.
• Ikke bøy skjeen for mye.
Rengjøring og sterilisering
Forsiktig:
• Bruk aldri skuremidler, antibakterielle rengjøringsmidler eller kjemiske
løsemidler.
• Ikke plasser skjeen direkte på overflater som rengjøres med antibakterielle
rengjøringsmidler.
• Farge fra mat kan føre til misfarging av skjeen.
• Bruk rengjøringsmidler med passende konsentrasjon. Sterkt konsentrerte
rengjøringsmidler kan på sikt føre til at skjeen slår sprekker.
• Bruk en myk oppvaskklut til å rengjøre skjeen grundig i varmt vann tilsatt
såpe, og skyll den deretter godt med rent vann. Eller rengjør den ved å
legge den i det øverste stativet i oppvaskmaskinen.
Oppbevaring
Forsiktig:
• Ikke plasser skjeen nær flammer eller andre varmekilder. Ikke utsett den
for direkte sollys.
• Oppbevar skjeen i en tørr beholder med lokk, slik at hygienen
opprettholdes.
Tips:
• Denne øvelsesskjeen er beregnet på babyer under 12 måneder. For
barn som er 12 måneder eller eldre har Philips AVENT gafler og skjeer
beregnet på smårollinger, for eksempel SCF712. Hvis du vil ha mer
produktinformasjon, kan du gå til www.philips.com/AVENT.
PT
Instruções de segurança importantes
Para a segurança e a saúde da sua criança, é necessária a supervisão de um
adulto enquanto a criança utiliza a colher.
• Antes da primeira utilização e depois de cada uma, limpe e esterilize
a colher.
• Antes de cada utilização, verifique a colher. Se detectar danos ou fissuras,
pare de utilizar a colher de imediato.
Aviso:
• Não permita que a criança corra ou caminhe enquanto come.
Atenção:
• A colher destina-se à utilização para alimentação. Não a utilize para
preparar comida.
• Há aço inoxidável no interior do produto. Por isso, este não pode ser
colocado no microondas.
• Verifique a temperatura dos alimentos antes de alimentar o seu filho.
• Não dobre excessivamente a colher.
• Utilize produtos de limpeza com a concentração adequada. Produtos
de limpeza com uma concentração excessiva podem provocar fissuras
na colher.
• Utilize um pano da loiça macio para limpar a colher cuidadosamente em
água quente com detergente e enxagúe-a em água limpa. Ou lave-a no
tabuleiro superior da máquina de lavar loiça.
Arrumação
Atenção!
• Nunca aproxime a colher de chamas ou outras fontes de calor.
Mantenha-a afastada da luz solar directa.
• Para manter a higiene, guarde a colher num recipiente seco e tapado.
Sugestão:
• Esta colher de aprendizagem destina-se a bebés com idade inferior
a 12 meses. Para crianças com idade igual ou superior a 12 meses, a
AVENT Philips disponibiliza garfos e colheres para criança, como o
modelo SCF712. Para mais informações sobre o produto, visite www.philips.com/AVENT.
SV
Viktiga säkerhetsinstruktioner
För barnets säkerhet och hälsa krävs vuxen övervakning när barnet
använder skeden.
• Rengör och sterilisera skeden innan den första användningen och efter
varje användning.
• Kontrollera skeden innan varje användning. Sluta använda skeden
omedelbart om den har skadats eller spruckit.
Varning!
• Se till att barnet inte springer eller går och äter samtidigt.
Varning!
• Skeden är avsedd för matning. Använd den inte vid matlagning.
• Produkten innehåller rostfritt stål. Därför bör den inte användas i
mikrovågsugn.
• Kontrollera matens temperatur innan matning.
• Böj inte skeden för mycket.
Rengöring och sterilisering
Varning!
• Använd aldrig starka, anti-bakteriella medel eller kemiska lösningar.
• Placera inte skeden direkt på ytor som har rengjorts med antibakteriella
rengöringsprodukter.
• Skeden kan missfärgas av färgämnen i maten.
• Använd rengöringsmedel med lämplig koncentration. Om du använder
rengöringsmedel med för hög koncentration kan skeden spricka.
• Använd en mjuk trasa, rengör skeden noggrant i varmt tvålvatten och
skölj den i rent vatten. Du kan också diska den på det översta stället i
diskmaskinen.
Förvaring
Varning!
• Placera aldrig skeden nära öppen eld eller andra värmekällor. Placera den
inte i direkt solljus.
• Av hygieniska skäl bör skeden förvaras i en torr behållare med lock.
Tips!
• Den här inlärningsskeden är avsedd för barn under 12 månader. För barn som är 12 månader eller äldre finns gafflar och skedar från
Philips avent, till exempel SCF712. Mer produktinformation finns på
www.philips.com/AVENT.
Limpeza e esterilização
Atenção:
• Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos e antibacterianos ou
solventes químicos.
• Não coloque a colher directamente em superfícies limpas com produtos
de limpeza antibacterianos.
• Os corantes dos alimentos podem descolorar a colher.
17-03-14 16:03
Download PDF

advertising