Avent | SCF724/00 | Avent Set zum Füttern unterwegs 6m+ SCF724/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT
• For at undgå skoldning skal du åbne de fi re spænder på låget og løfte
låget en smule, før du opvarmer mad i mikrobølgeovnen.
• Rør rundt i maden, og kontroller dens temperatur, inden du giver
barnet mad.
SCF724
Rengøring og sterilisering
Forsigtig:
• Anvend aldrig skrappe, anti-bakterierengøringsmidler eller kemiske
opløsningsmidler.
• Placer ikke madkassen direkte på overfl ader rengjort med antibakterierengøringsmidler.
• Fødevarefarvestoffer kan smitte af på komponenterne.
• Brug rengøringsmidler med en passende koncentration.
Rengøringsmidler med overdreven koncentration kan med tiden få
madkassen til at sprække.
• Brug en blød klud til at rengøre madkassen grundigt med varmt
sæbevand, og skyl efter med rent vand. Eller vask den på den øverste
hylde i opvaskemaskinen.
Opbevaring
Forsigtig:
• Placer ikke madkassen i nærheden af åben ild eller andre varmekilder.
Beskyt den mod direkte sollys.
• Af hensyn til hygiejnen skal madkassen opbevares i en tør og lukket
beholder.
DE
Wichtige Sicherheitshinweise
Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes ist die Aufsicht eines
Erwachsenen erforderlich, wenn Ihr Kind die Lunch-Box verwendet.
• Zerlegen Sie die Lunch-Box vor dem ersten Gebrauch und nach
jedem Gebrauch in ihre Einzelteile, und reinigen sowie sterilisieren
Sie alle Teile.
• Überprüfen Sie die Lunch-Box vor jedem Gebrauch. Wenn Sie
Beschädigungen oder Risse feststellen, verwenden Sie die Lunch-Box
nicht mehr.
EN
Important safety instructions
For the safety and health of your child, adult supervision is required when
your child uses the lunch box.
• Before the fi rst use and after each use, disassemble the lunch box,
clean, and sterilize all the components.
• Before each use, check the lunch box. If any damage or crack is
detected, stop using the lunch box immediately.
Warning:
• Use a soft dishcloth to clean the lunch box thoroughly in warm and
soapy water, and then rinse them in clean water. Or, clean it on the
top rack of dishwasher.
Caution:
Caution:
• Never place the lunch box near fl ames or other heat sources. Keep it
from direct sunlight.
• For hygiene maintenance, store the lunch box in a dry and covered
container.
Philips AVENT, a business of Philips Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH
Trademarks owned by the Philips Group.
©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.
Cleaning and sterilization
Caution:
3140 035 26482
SCF724_WEU_V2.0
• Never use abrasive, anti-bacterial cleaning agents, or chemical
solvents.
• Do not place the lunch box directly on surfaces that are cleaned with
anti-bacterial cleaners.
• Food coloring can discolor components.
• Use cleaning agents of appropriate concentration. Cleaning agents of
excessive concentration may eventually cause the lunch box to crack.
DA
• Hindern Sie Ihr Kind während des Essens am Laufen oder Gehen.
Achtung:
Storage
• Prevent your child from running or walking while feeding.
• The lunch box is intended for heating food or food storage. Do not
use it to cook.
• Never heat an empty lunch box in a microwave oven.
• To heat food in a microwave oven: The heat up time should not
exceed two minutes. If the food is not warm enough, repeat the
heating procedure or see the user manual of the microwave oven.
• Never use the lunch box to heat ketchup, lemon/orange peels,
vinegar, soy sauce, or foods fl avored with much oil or sugar.
• To prevent scalding, open the four buckles on the lid and lift the lid a
bit aside before you heat food in the microwave.
• Before feeding, stir the food and check the food temperature.
Warnung:
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Af hensyn til dit barns sundhed og sikkerhed skal barnet overvåges, når
det bruger madkassen.
• Før madkassen bruges første gang og efter hver brug bør du skille den
ad, rengøre den og sterilisere alle komponenterne.
• Kontroller madkassen, før hver gang den bruges. Hvis du konstaterer
nogen former for skader eller revner, skal brug af madkassen
øjeblikkeligt stoppes.
Advarsel:
• Lad ikke dit barn løbe eller gå, samtidig med at det spiser.
Forsigtig:
• Madkassen er beregnet til opvarmning eller opbevaring af mad. Brug
den ikke til tilberedning.
• Opvarm aldrig en tom madkasse i en mikrobølgeovn.
• Ved opvarmning af mad i en mikrobølgeovn bør opvarmningstiden
ikke overskride to minutter. Hvis maden ikke er varm nok, skal du
gentage opvarmningen eller se mikrobølgeovnens brugervejledning.
• Brug aldrig madkassen til at opvarme ketchup, citron/appelsinskræller,
eddike, soja eller mad med et højt indhold af olie eller sukker.
• Die Lunch-Box ist zum Erwärmen von Nahrung und zur
Nahrungsaufbewahrung gedacht. Verwenden Sie sie nicht zum
Kochen.
• Erwärmen Sie niemals eine leere Lunch-Box in einer Mikrowelle.
• Beim Erwärmen von Nahrung in einer Mikrowelle darf die
Aufwärmzeit zwei Minuten nicht überschreiten. Wenn die Nahrung
nicht warm genug ist, erwärmen Sie sie erneut, oder lesen Sie das
Benutzerhandbuch der Mikrowelle.
• Verwenden Sie die Lunch-Box niemals, um Ketchup, Zitronen- bzw.
Orangenabrieb, Essig, Sojasoße oder Lebensmittel, denen übermäßig
Öl oder Zucker zugesetzt wurde, zu erwärmen.
• Um Verbrühungen zu vermeiden, öffnen Sie die vier Schnallen am
Deckel, und legen Sie den Deckel ein wenig zur Seite, bevor Sie
Nahrung in der Mikrowelle erwärmen.
• Rühren Sie vor dem Essen die Nahrung um, und überprüfen Sie die
Temperatur.
Reinigen und sterilisieren
Achtung:
• Verwenden Sie niemals Scheuermittel, antibakterielle Reiniger oder
chemische Lösungsmittel.
• Legen Sie die Lunch-Box nicht direkt auf Oberfl ächen, die mit
antibakteriellen Reinigungsmitteln gereinigt wurden.
• Lebensmittelfarben können Teile verfärben.
• Verwenden Sie Reinigungsmittel in einer angemessenen
Konzentration. Zu stark konzentrierte Reinigungsmittel können zu
Rissen in der Lunch-Box führen.
• Verwenden Sie ein weiches Spültuch, um die Lunch-Box gründlich
mit warmem Spülwasser zu reinigen, und spülen Sie sie mit klarem
Wasser ab. Oder reinigen Sie sie im oberen Korb der Spülmaschine.
Aufbewahrung
Achtung:
• Setzen Sie die Lunch-Box nie Feuer oder anderen Wärmequellen aus.
Schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung.
• Aus Hygienegründen empfehlen wir, die Lunch-Box in einem
trockenen Behälter mit Deckel zu lagern.
ES
Instrucciones de seguridad importantes
Por la seguridad y la salud de su hijo, la supervisión de un adulto es
necesaria cuando el niño utilice la fiambrera.
• Antes y después de cada uso, desmonte la fi ambrera, límpiela y
esterilice todos los componentes.
• Antes de cada uso, compruebe la fi ambrera. Si se detecta cualquier
daño o grieta, deje de utilizar la fi ambrera inmediatamente.
Advertencia:
• Evite que el niño corra o ande mientras come.
Precaución:
• La fi ambrera está diseñada para calentar alimentos o almacenarlos.
No la utilice para cocinar.
• Nunca caliente una fi ambrera vacía en un microondas.
• Para calentar la comida en un microondas: el tiempo de
calentamiento no debe exceder de los dos minutos. Si la comida
no está lo sufi cientemente caliente, repita el procedimiento de
calentamiento o consulte el manual de usuario del microondas.
• Nunca utilice la fi ambrera para calentar ketchup, cáscaras de limón o
naranja, vinagre, salsa de soja ni comidas con mucho aceite o azúcar.
• Para evitar quemaduras, abra las cuatro hebillas de la tapa y levántela
un poco antes de calentar la comida en la microondas.
• Antes de comer, remueva la comida y compruebe su temperatura.
Limpieza y esterilización
Precaución:
• No utilice agentes de limpieza abrasivos o antibacterias ni disolventes
químicos.
• No coloque la fi ambrera directamente sobre las superfi cies que se
hayan limpiado con limpiadores antibacterias.
• Los colorantes de la comida pueden producir decoloración en las
piezas.
• Utilice agentes de limpieza con una concentración adecuada. Los
agentes de limpieza con una concentración excesiva pueden provocar
que la fi ambrera se agriete.
• Utilice un paño de cocina suave para limpiar la fi ambrera
completamente con agua tibia y jabón, y enjuáguela con agua limpia.
O límpiela en la rejilla superior del lavavajillas.
Almacenamiento
Precaución:
• Nunca coloque la fi ambrera cerca las llamas u otras fuentes de calor.
No la exponga a la luz solar directa.
• Para un mantenimiento higiénico, almacene la fi ambrera en un
recipiente cerrado y seco.
FR
Consignes de sécurité importantes
Pour la sécurité et la santé de votre enfant, il ne doit utiliser la boîte repas
que sous la surveillance d’un adulte.
• Avant la première utilisation et après que chaque utilisation,
démontez la boîte repas et nettoyez, puis stérilisez toutes les pièces.
• Avant chaque utilisation, vérifi ez la boîte repas. Si vous remarquez
quelque dégradation ou fissure que ce soit, arrêtez d’utiliser cette
boîte repas immédiatement.
Avertissement :
• Empêchez votre enfant de courir ou de marcher lorsqu’il prend
ses repas.
Attention :
• La boîte repas est conçue pour contenir et faire chauffer les aliments.
Ne l’utilisez pas pour cuisiner.
• Ne faites jamais chauffer une boîte repas vide au four à micro-ondes.
• Pour chauffer des aliments dans un four à micro-ondes : le temps de
chauffe ne doit pas dépasser 2 minutes. Si les aliments ne sont pas
suffisamment chauds, chauffez-les à nouveau ou consultez le manuel
d’utilisation du four à micro-ondes.
• N’utilisez jamais la boîte repas pour chauffer du ketchup, des écorces
de citron ou d’orange, du vinaigre, de la sauce soja ou des aliments
contenant une quantité importante d’huile ou de sucre.
• Pour éviter toute brûlure, ouvrez les quatre boucles du couvercle,
puis soulevez et déplacez légèrement ce dernier avant de chauffer les
aliments au micro-ondes.
• Avant de donner le repas, mélangez les aliments et vérifi ez leur
température.
Nettoyage et stérilisation
Attention :
• N’utilisez jamais de produits de nettoyage antibactériens abrasifs ou
de solvants chimiques.
• Ne placez pas la boîte repas directement sur des surfaces nettoyées
avec des produits antibactériens.
• Les colorants alimentaires peuvent tacher les pièces.
• Utilisez des produits de nettoyage avec une concentration adaptée.
L’utilisation à répétition de produits de nettoyage trop concentrés
peut fendre ou fêler la boîte repas.
• Utilisez un torchon doux pour nettoyer la boîte repas soigneusement
avec de l’eau chaude savonneuse, puis rincez-la à l’eau propre.
Vous pouvez également la nettoyer dans le panier supérieur du
lave-vaisselle.
Rangement
Attention :
• Ne placez jamais la boîte repas à proximité des fl ammes ou d’autres
sources de chaleur. Conservez-la à l’abri de la lumière directe du
soleil.
• Pour des mesures d’hygiène, rangez la boîte repas dans une boîte
sèche et couverte.
IT
Importanti istruzioni sulla sicurezza
Per la sicurezza e la salute del vostro bambino, è richiesta la supervisione
di un adulto durante l’uso del cestino per il pranzo.
• Prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo ogni uso, smontare,
pulire e sterilizzare tutti i componenti.
• Prima di ogni uso, controllare le condizioni del cestino per il pranzo.
In caso di danni o rotture, interrompere immediatamente l’uso del
cestino.
Avvertenza:
• Evitare che il bambino corra o cammini mentre sta mangiando.
Attenzione:
• Il cestino per il pranzo deve essere utilizzato solamente per scaldare o
conservare il cibo. Non usarlo per cucinare.
• Non riscaldare mai il cestino per il pranzo vuoto all’interno di un
microonde.
• Quando si riscalda il cibo in un microonde, la durata impostata non
deve essere superiore a due minuti. Se il cibo non è abbastanza caldo,
ripetere la procedura per riscaldare il cibo o consultare il manuale
dell’utente del microonde.
• Non utilizzare mai il cestino per il pranzo per scaldare ketchup, scorze
di limone/arancia, aceto, salsa di soia o alimenti conditi con troppo
olio o zucchero.
• Per evitare di scottarsi, aprire i quattro fermi sul coperchio e
sollevare quest’ultimo un po’ da una parte prima di scaldare il cibo
nel microonde.
• Prima di dare da mangiare al vostro bambino, mescolare il cibo e
controllarne la temperatura.
Pulizia e sterilizzazione
Attenzione:
• Non utilizzare mai detergenti abrasivi, antibatterici o solventi chimici.
• Non posizionare il cestino per il pranzo direttamente su superfi ci
pulite con detergenti antibatterici.
• I coloranti degli alimenti possono scolorire i componenti.
• Utilizzare detergenti in quantità appropriata. Un’eccessiva
concentrazione potrebbe causare la rottura del cestino per il pranzo.
• Usare una spugna morbida per pulire a fondo il cestino per il
pranzo in acqua calda e sapone, quindi risciacquare in acqua pulita.
In alternativa, lavarlo in lavastoviglie posizionandolo nel ripiano
superiore della lavastoviglie.
Conservazione
Attenzione:
• Non posizionare mai il cestino per il pranzo vicino a fi amme libere
o altre fonti di calore. Non lasciare il prodotto sotto la luce diretta
del sole.
• Per questioni igieniche, conservare il cestino per il pranzo in un
contenitore chiuso e asciutto.
NL
Belangrijke veiligheidsinstructies
Wanneer uw kind de lunchtrommel gebruikt, is supervisie van een
volwassene nodig voor de veiligheid en gezondheid van uw kind.
• Demonteer de lunchtrommel voor het eerste gebruik en na elk
gebruik en reinig en steriliseer alle onderdelen.
• Controleer de lunchtrommel voor elk gebruik. Als de lunchtrommel
is beschadigd of er zitten barsten in, moet u onmiddellijk stoppen met
het gebruik van deze trommel.
Waarschuwing:
• Voorkom dat uw kind tijdens het eten loopt of rent.
Let op:
• De lunchtrommel is bedoeld voor het opwarmen of bewaren van
voedsel. Gebruik de lunchtrommel niet om te koken.
• Verwarm nooit een lege lunchtrommel in een magnetron.
• Bij het verwarmen van voedsel in een magnetron mag de opwarmtijd
niet langer zijn dan twee minuten. Als het voedsel niet warm
genoeg is, herhaalt u de opwarmprocedure of raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van de magnetron.
• Gebruik de lunchtrommel nooit om ketchup, citroen- of
sinaasappelschillen, azijn, sojasaus of voedsel met veel olie of suiker
op te warmen.
• Om verbranding te voorkomen, opent u de vier klemmen op het
deksel en tilt u het een beetje opzij voor u voedsel in de magnetron
verwarmt.
• Voordat u begint met eten, roert u door het voedsel en controleert u
de temperatuur van de voeding.
Reinigen en steriliseren
Let op:
• Reinig het product nooit met schurende of antibacteriële
schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen.
• Plaats de lunchtrommel niet op oppervlakken die zijn schoongemaakt
met antibacteriële reinigingsmiddelen.
• De onderdelen kunnen verkleuren door kleurstoffen in de voeding.
• Gebruik alleen lichtgeconcentreerde schoonmaakmiddelen. Het
gebruik van overmatig geconcentreerde schoonmaakmiddelen kan
ertoe leiden dat de lunchtrommel barst.
• Reinig de lunchtrommel grondig met een zachte vaatdoek in
warm water met afwasmiddel en spoel deze vervolgens af met
schoon water. Of reinig het product op het bovenste rek van de
vaatwasmachine.
Opbergen
Let op:
• Plaats de lunchdoos nooit nabij vlammen of andere warmtebronnen.
Houd het product uit direct zonlicht.
• Wij raden u aan om de lunchtrommel uit hygiënisch oogpunt in een
droge en gesloten doos te bewaren.
NO
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Med tanke på barnets helse og sikkerhet må en voksen alltid være til stede
når barnet bruker matboksen.
• Ta fra hverandre matboksen og rengjør og steriliser alle delene før
første gangs bruk og etter bruk.
• Kontroller matboksen hver gang du skal bruke den. Hvis det oppdages
skader eller sprekker, må du umiddelbart slutte å bruke matboksen.
Advarsel:
• Unngå at barnet løper eller går mens han/hun spiser.
Forsiktig:
• Matboksen er beregnet på oppvarming av mat eller oppbevaring av
mat. Ikke bruk den under matlaging.
• Ikke varm en tom matboks i mikrobølgeovn.
• Slik varmer du mat i mikrobølgeovn: Oppvarmingstiden skal ikke
overstige to minutter. Hvis maten ikke er varm nok, gjentar du
oppvarmingen eller ser i brukerhåndboken til mikrobølgeovnen.
• Ikke bruk matboksen til å varme opp ketsjup, sitron-/appelsinskall,
eddik, soyasaus eller matvarer som inneholder mye olje eller sukker.
• Åpne de fi re klemmene på lokket og løft lokket litt til side før du
varmer maten i mikrobølgeovnen, slik at du unngår skålding.
• Før du mater barnet, må du røre i maten og kontrollere temperaturen
på maten.
Rengjøring og sterilisering
Forsiktig:
• Bruk aldri skuremidler, antibakterielle rengjøringsmidler eller kjemiske
løsemidler.
• Ikke plasser matboksen direkte på overfl ater som rengjøres med
antibakterielle rengjøringsmidler.
• Farge fra mat kan føre til misfarging av delene.
• Bruk rengjøringsmidler med passende konsentrasjon. Sterkt
konsentrerte rengjøringsmidler kan på sikt føre til at matboksen
slår sprekker.
• Bruk en myk oppvaskklut til å rengjøre matboksen grundig i varmt
vann tilsatt såpe, og skyll den deretter godt med rent vann. Eller
rengjør den ved å legge den i det øverste stativet i oppvaskmaskinen.
Oppbevaring
Forsiktig:
• Ikke plasser matboksen nær fl ammer eller andre varmekilder. Ikke
utsett den for direkte sollys.
• Oppbevar matboksen i en tørr beholder med lokk, slik at hygienen
opprettholdes.
PT
Instruções de segurança importantes
Para a segurança e a saúde da sua criança, é necessária a supervisão de um
adulto enquanto a criança utiliza a lancheira.
• Antes da primeira utilização e depois de cada uma, desmonte a
lancheira, limpe-a e esterilize todos os componentes.
• Antes de cada utilização, verifi que a lancheira. Se detectar danos ou
fissuras, pare de utilizar a lancheira de imediato.
Aviso:
• Não permita que a criança corra ou caminhe enquanto come.
Atenção!
• A lancheira destina-se ao aquecimento e à conservação de alimentos.
Não a utilize para cozinhar.
• Nunca aqueça uma lancheira vazia num microondas.
• Para aquecer alimentos no microondas: o tempo de aquecimento
não deve exceder os dois minutos. Se os alimentos não estiverem
sufi cientemente quentes, repita o procedimento de aquecimento ou
consulte o manual do utilizador do microondas.
• Nunca utilize a lancheira para aquecer ketchup, cascas de limão/laranja,
vinagre, molho de soja nem alimentos com muito óleo ou açúcar.
• Para impedir queimaduras, abra os quatro fechos na tampa e levante
um pouco a tampa, antes de aquecer os alimentos no microondas.
• Antes de alimentar a criança, mexa a comida e verifi que a
temperatura dos alimentos.
Limpeza e esterilização
Atenção!
• Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos e antibacterianos ou
solventes químicos.
• Não coloque a lancheira directamente em superfícies limpas com
produtos de limpeza antibacterianos.
• Os corantes dos alimentos podem descolorar os componentes.
• Utilize produtos de limpeza com a concentração adequada. Produtos
de limpeza com uma concentração excessiva podem provocar fissuras
na lancheira.
• Utilize um pano da loiça macio para limpar a lancheira
cuidadosamente em água quente com detergente e enxagúe-a em
água limpa. Ou lave-a no tabuleiro superior da máquina de lavar loiça.
Arrumação
Atenção!
• Nunca aproxime a lancheira de chamas ou outras fontes de calor.
Mantenha-a afastada da luz solar directa.
• Para manter a higiene, guarde a lancheira num recipiente seco e tapado.
SV
Viktiga säkerhetsinstruktioner
För barnets säkerhet och hälsa krävs vuxen övervakning när barnet
använder lunchboxen.
• Ta isär lunchboxen och rengör och sterilisera alla delar innan den
första användningen och efter varje användning.
• Kontrollera lunchboxen innan varje användning. Sluta använda
lunchboxen omedelbart om den har skadats eller spruckit.
Varning!
• Se till att barnet inte springer eller går och äter samtidigt.
Varning!
• Lunchboxen är avsedd för uppvärmning eller förvaring av mat.
Använd den inte för tillagning av mat.
• Värm aldrig en tom lunchbox i mikrovågsugnen.
• Värma mat i mikrovågsugn: uppvärmningstiden bör inte överstiga
två minuter. Om maten inte är tillräckligt varm kan du upprepa
uppvärmningen eller läsa i mikrovågsugnens användarhandbok.
• Använd aldrig lunchboxen för uppvärmning av ketchup, citron-/
apelsinskal, vinäger, sojasås eller mat som smaksatts med mycket
olja eller socker.
• Förhindra brännskada genom att öppna de fyra låsen på locket och
lägga locket lite åt sidan innan du värmer mat i mikrovågsugn.
• Rör om och kontrollera temperaturen på maten innan du ger den
till ditt barn.
Rengöring och sterilisering
Varning!
• Använd aldrig starka, anti-bakteriella medel eller kemiska lösningar.
• Placera inte lunchboxen direkt på ytor som har rengjorts med
antibakteriella rengöringsprodukter.
• Färg i mat kan missfärga komponenterna.
• Använd rengöringsmedel med lämplig koncentration. Om du
använder rengöringsmedel med för hög koncentration kan produkten
spricka.
• Använd en mjuk trasa, rengör lunchboxen noggrant i varmt tvålvatten
och skölj den sedan i rent vatten. Du kan också diska den på det
översta stället i diskmaskinen.
Förvaring
Varning!
• Placera aldrig lunchboxen nära öppen eld eller andra värmekällor.
Placera den inte i direkt solljus.
• Av hygieniska skäl bör lunchboxen förvaras i en torr behållare
med lock.
Download PDF

advertising