Avent | SCF784/00 | Avent Erwachsenen- Trinklernbecher SCF782/00 Bedienungsanleitung

SCF784, SCF782
1
2
3
4
5
6
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, the Netherlands
Trademarks owned by the Philips Group.
©2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved
FSC
4213.354.3947.1
EN
--
Important
To fully benefit from the support that Philips offers, register your
product at www.philips.com/welcome.
Read this user manual carefully before you use the cup and save it
for future reference.
---
Danger
Check the cup before each use. If any damage or crack is
detected, stop using the cup immediately.
--
--
----------------
Warning
Always use this product with adult supervision.
Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
Always check food temperature before feeding.
Prevent your child from running or walking while drinking.
Keep all parts not in use out of the reach of children.
Caution
Before first use, disassemble all parts and clean them
thoroughly (Fig. 1).
Make sure all parts are properly assembled before you give
the cup to your child (Fig. 4).
This cup is intended for use with healthy drinks. Water and
milk are the best drinks for children of any age.
Thick, fizzy or pulpy drinks may block the valve and cause it
to break or leak.
This cup is not designed for preparing infant formula. Do not
use the cup to mix and shake infant formula as this can clog
the holes and cause the cup to leak.
To prevent scalding, let hot liquid cool down before you fill the cup.
The cup itself is microwaveable, but not the drinking top.
If you want to heat up any liquid, remove the drinking top from
the cup. Do not put the drinking top in the microwave.
Take extra care when microwave heating. Always stir heated
food to ensure heat distribution, and test the temperature
before serving.
Do not put the cup in the freezer compartment.
Do not overtighten the drinking top on the cup.
Using the appliance
This cup has been designed for children to learn how to drink from a
normal cup by themselves. When your child first starts using the cup,
it is common for leakage to occur as your child has to learn how to
drink from the cup. We advise you to use the cup every day for the
optimal training process. Depending on the frequency of use, toddler
age and the child him/herself it might take a few weeks to months
before your child has developed proper free-flow drinking skills.
Place the lower lip on the side of the cup and the upper lip on the
1.
flexible top part of the drinking top like sipping from a regular cup.
2.Tilt the cup upwards and press the upper lip against the flexible
top part of the drinking top to make the drink start flowing.
3.Always put the sealing cap on the drinking top when you put
the cup in a bag, to prevent leakage. Leakage will occur if child
presses the seal while not drinking (Fig. 6).
Note: If the cup leaks when it is not in use, check if you have
assembled it correctly.
---
Cleaning and maintenance
After each use, disassemble all parts and clean them
thoroughly in warm water and some washing-up liquid. You
can also clean all parts on the top rack of the dishwasher.
Do not use abrasive, anti-bacterial cleaning agents or chemical
solvents.
--
--
Do not place parts directly on surfaces that have been cleaned
with anti-bacterial cleaners.
Food colouring can discolour parts.
The cup is suitable for cleaning in a steam steriliser.
Storage
For hygiene maintenance, disassemble the cup and store it in a
dry and covered container.
Do not store the cup in drying/sterilising cabinets with heating
elements.
Keep the cup away from sources of heat or direct sunlight.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/
support.
DA
Vigtigt
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder,
kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden koppen
tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.
--
----------------
Fare
Kontroller koppen før hver brug. Hvis der er nogen former
for skader eller revner, skal du stoppe med at bruge koppen
med det samme.
Advarsel
Brug altid produktet under en voksens opsyn.
Langvarig indtagelse af væske ødelægger tænderne.
Kontroller altid madens temperatur, inden du giver barnet mad.
Lad ikke dit barn løbe eller gå, samtidig med at det drikker.
Alle dele, som ikke bruges, holdes uden for børns rækkevidde.
Forsigtig
Før første ibrugtagning skal alle dele adskilles og vaskes grundigt 
(fig. 1).
Sørg for, at alle dele er korrekt samlet, inden du giver koppen
til dit barn (fig. 4).
Koppen er beregnet til brug sammen med sunde drikke.
Vand og mælk er de bedste drikkevarer til børn uanset alder.
Tyktflydende, kulsyreholdige eller grødagtige drikke kan blokere
ventilen og få den til at gå i stykker eller lække.
Denne kop er ikke designet til tilberedning af modermælkserstatning.
Brug ikke koppen til at blande og ryste modermælkserstatning,
eftersom dette kan tilstoppe hullerne og forårsage lækage.
Med henblik på at forebygge skoldning skal varme væsker køles
ned, inden du fylder koppen.
Koppen kan sættes i mikrobølgeovn, men ikke drikketuden.
Hvis du vil opvarme væsker, skal du fjerne drikketuden fra
koppen. Sæt ikke drikketuden i mikrobølgeovnen.
Vær ekstra forsigtig, når du bruger mikrobølgeovn. Rør altid
opvarmet mad rundt for at sikre ligelig varmefordeling,
og kontroller temperaturen før servering.
Placer ikke koppen i fryseren.
Undlad at skrue drikketuden for hårdt på koppen.
Sådan bruges apparatet
Denne kop er udviklet til børn for at lære dem at drikke fra en
normal kop af sig selv. Når dit barn begynder at bruge koppen,
er det helt almindeligt, at lækager kan forekomme, mens dit barn
lærer at drikke af koppen. Vi anbefaler, at du bruger koppen hver
dag for at optimere læreprocessen. Afhængigt af hvor tit du bruger
koppen, barnets alder og barnet, vil det muligvis tage et par uger til
måneder, før dit barn har udviklet de korrekte drikkefærdigheder.
1.Sæt underlæben på siden af koppen og overlæben på den øverste,
fleksible del af drikketuden, som hvis det var en almindelig kop.
2.Vip koppen opad, og tryk overlæben mod den øverste,
fleksible del af drikketuden for at få drikken til at løbe.
3. Sæt altid tætningsstykket på drikketuden, når du sætter koppen i
en taske, for at undgå lækage. Der kan opstå lækage, hvis barnet
trykker på tætningsstykket, når han/hun ikke drikker (fig. 6).
Bemærk: Hvis koppen er utæt, når den ikke er i brug, skal du
kontrollere, at den er samlet korrekt.
---------
Rengøring og vedligeholdelse
Efter hver brug skal alle dele adskilles og rengøres grundigt i
varmt vand og lidt opvaskemiddel. Du kan også rengøre alle
dele på den øverste hylde i opvaskemaskinen.
Brug aldrig skrappe, anti-bakterielle rengøringsmidler eller
kemiske opløsningsmidler.
Placer ikke dele direkte på overflader, der er blevet rengjort
med antibakterielle rengøringsmidler.
Fødevarefarvestoffer kan misfarve dele.
Koppen er velegnet til rengøring i en dampsterilisator.
Opbevaring
Af hensyn til hygiejnen skal koppen skilles ad og opbevares i en
tør og lukket beholder.
Opbevar ikke koppen i tørre-/steriliseringsskabe med
varmelementer.
Opbevar ikke koppen i nærheden af varmekilder eller i
direkte sollys.
Sikkerhed og support
Hvis du brug for information eller support, bedes du besøge
www.philips.com/support.
DE
Wichtig
Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten
Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des
Bechers aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere
Verwendung auf.
--
------
----
Gefahr
Überprüfen Sie den Becher vor jedem Gebrauch. Wenn Sie
Beschädigungen oder Risse entdecken, verwenden Sie den
Becher nicht mehr.
Warnhinweis
Kinder sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht durch
Erwachsene benutzen.
Ununterbrochenes und anhaltendes Saugen von Flüssigkeiten
kann Karies verursachen.
Prüfen Sie stets die Temperatur der Babynahrung, bevor Sie sie
Ihrem Kind verabreichen.
Lassen Sie Ihr Kind beim Trinken nicht herumlaufen.
Bewahren Sie alle nicht verwendeten Einzelteile außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.
Achtung
Zerlegen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch in seine
Einzelteile, und reinigen Sie diese gründlich (Abb. 1).
Vergewissern Sie sich, dass alle Teile ordnungsgemäß
zusammengesetzt sind, bevor Sie Ihrem Kind den Becher
geben (Abb. 4).
Dieser Becher ist für die Verwendung mit gesunden Getränken
bestimmt. Für Kinder jeden Alters sind Wasser und Milch die
besten Getränke.
---
---
--
---
Dickflüssige und kohlensäurehaltige Getränke oder Säfte und
Flüssigkeiten mit Fruchtfleisch können das Ventil blockieren
und zu Beschädigungen und Auslaufen führen.
Dieser Becher ist nicht zur Zubereitung von Milchpulver bestimmt.
Verwenden Sie den Becher nicht zum Mischen und Schütteln
von Milchpulver, da dies zur Verstopfung der Öffnung und zum
Auslaufen von Flüssigkeit aus dem Becher führen kann.
Um Verbrühen zu verhindern, lassen Sie heiße Flüssigkeiten
abkühlen, bevor Sie sie in den Becher füllen.
Der Becher selbst ist mikrowellengeeignet, der Deckel des
Bechers jedoch nicht. Wenn Sie Flüssigkeit erwärmen wollen,
nehmen Sie den Deckel vom Becher ab. Legen Sie den Deckel
des Bechers nicht in die Mikrowelle.
Seien Sie beim Erwärmen in der Mikrowelle besonders
vorsichtig. Rühren Sie erwärmte Speisen immer um, um die
Wärmeverteilung sicherzustellen, und überprüfen Sie die
Temperatur vor dem Füttern.
Stellen Sie den Becher nicht in das Gefrierfach.
Drehen Sie den Deckel des Bechers nicht zu fest zu.
Das Gerät benutzen
Dieser Becher ist dafür entwickelt worden, dass Kinder lernen,
selbstständig aus einem normalen Becher zu trinken. Wenn Ihr Kind
beginnt, den Becher zu verwenden, ist ein Auslaufen nicht ungewöhnlich,
da Ihr Kind erst lernen muss, aus dem Becher zu trinken. Für einen
optimalen Trainingsfortschritt empfehlen wir, den Becher jeden Tag zu
verwenden. Abhängig von der Häufigkeit der Verwendung, dem Alter
des Kleinkinds und dem Kind selbst kann es zwischen ein paar Wochen
und mehreren Monaten dauern, bis Ihr Kind selbstständig trinken kann.
1.Der Becher wird so angesetzt, dass die Unterlippe an der Seite
des Bechers und die Oberlippe am beweglichen Oberteil des
Deckels anliegt – wie beim Trinken aus einer normalen Tasse.
2.Der Becher wird dann nach oben gekippt und die Oberlippe
gegen das bewegliche Oberteil des Deckels gedrückt, damit
das Getränk herausfließt.
3.
Setzen Sie immer die Verschlusskappe auf den Deckel des Bechers,
wenn Sie den Becher in einer Tasche verstauen, um Auslaufen zu
verhindern. Zu Auslaufen kann es kommen, wenn Ihr Kind auf den
Deckel drückt, obwohl es gerade nicht trinkt (Abb. 6).
Hinweis:Wenn der Becher ausläuft, während er nicht in Gebrauch ist,
überprüfen Sie, ob er ordnungsgemäß zusammengesetzt wurde.
--
--------
Reinigung und Wartung
Nehmen Sie nach jedem Gebrauch alle Teile auseinander,
und reinigen Sie sie gründlich in warmem Wasser mit etwas
Spülmittel. Sie können alle Teile auch im oberen Korb der
Spülmaschine reinigen.
Verwenden Sie niemals Scheuermittel, antibakterielle Reiniger
oder chemische Lösungsmittel.
Legen Sie die Einzelteile nicht direkt auf Oberflächen, die mit
antibakteriellem Reiniger gereinigt wurden.
Lebensmittelfarben können Teile verfärben.
Der Becher ist zur Reinigung in einem Dampfsterilisator geeignet.
Aufbewahrung
Aus Hygienegründen empfehlen wir, den Becher
auseinanderzunehmen und ihn in einem trockenen Behälter
mit Deckel zu lagern.
Bewahren Sie den Becher nicht in Trockengeräten/
Sterilisatoren mit Heizelementen auf.
Halten Sie den Becher von Wärmequellen und direkter
Sonneneinstrahlung fern.
Garantie und Support
Wenn Sie Hilfe oder Informationen benötigen, besuchen Sie bitte
www.philips.com/support.
FI
Tärkeää
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen mukin käyttöä ja säilytä
opas myöhempää tarvetta varten.
Vaara
-- Tarkista muki ennen jokaista käyttöä. Jos muki on
vahingoittunut, lopeta sen käyttäminen heti.
-----------------
Varoitus
Aikuisen on aina valvottava tämän tuotteen käyttöä.
Nesteiden jatkuva ja pitkäaikainen imeminen heikentää
hampaita.
Tarkista aina ruoan lämpötila ennen syöttämistä.
Älä anna lapsesi juosta tai kävellä juodessa.
Säilytä käyttämättömät osat lasten ulottumattomissa.
Varoitus
Ennen ensimmäistä käyttökertaa: pura kaikki osat ja puhdista
ne perusteellisesti (kuva 1).
Tarkista, että mukin kaikki osat on koottu oikein, ennen kuin
annat mukin lapsellesi (kuva 4).
Tämä muki on tarkoitettu terveellisten juomien nauttimiseen.
Vesi ja maito ovat parhaita janojuomia kaikenikäisille lapsille.
Sakeat, poreilevat tai paljon hedelmälihaa sisältävät juomat
voivat tukkia venttiilin tai aiheuttaa sen vuotamisen tai
hajoamisen.
Mukia ei ole suunniteltu äidinmaidonkorvikkeelle. Älä käytä
mukia äidinmaidonkorvikkeen sekoittamiseen, koska se voi
tukkia aukot ja saada mukin vuotamaan.
Vältä palovammat antamalla kuuman nesteen jäähtyä ennen
mukin täyttämistä.
Mukin voi laittaa mikroaaltouuniin, mutta mukin kantta ei.
Jos haluat lämmittää juomia, irrota mukin kansi. Älä laita mukin
kantta mikroaaltouuniin.
Ole erityisen huolellinen, kun käytät mikroaaltouunia
lämmitykseen. Sekoita aina lämmitettyä ruokaa, jotta lämpö
jakaantuu tasaisesti, ja kokeile lämpötilaa ennen syöttämistä.
Älä laita mukia pakastelokeroon.
Älä kiristä mukin kantta liikaa.
Käyttö
Tämä muki on suunniteltu lapsille, ja sen avulla he pystyvät
opettelemaan juomaan normaalista mukista itse. Kun lapsi alkaa
käyttää mukia, vuodot ovat yleisiä, sillä lapsen on opeteltava
juomaan mukista. Optimaalisen oppimistuloksen varmistamiseksi
kehotamme sinua käyttämään mukia joka päivä. Käyttötiheydestä,
lapsen iästä ja lapsesta riippuen voi kestää muutaman viikon tai
kuukauden, ennen kuin lapsi pystyy juomaan asiamukaisesti.
1.Aseta alahuuli mukin sivulle ja ylähuuli mukin kannen joustavan
yläosan päälle, aivan kuin joisit normaalista mukista.
2.Kallista mukia ylöspäin ja paina ylähuuli mukin kannen
joustavaa yläosaa vasten, jotta juoma alkaa virrata.
3.Aseta suojus vahinkojen välttämiseksi aina mukin kannen
päälle, kun laitat mukin laukkuun. Muki vuotaa, jos lapsi painaa
tiivistettä, kun hän ei juo (kuva 6).
Huomautus: Jos muki vuotaa, kun se ei ole käytössä, varmista, että olet
koonnut sen oikein.
---------
Puhdistus ja huolto
Pura kaikki osat ja pese ne perusteellisesti lämpimällä
astianpesuvedellä jokaisen käyttökerran jälkeen. Voit myös
puhdistaa kaikki osat astianpesukoneen ylimmällä telineellä.
Älä käytä puhdistamiseen hankaavia, antibakteerisia
puhdistusaineita tai kemiallisia liuottimia.
Älä laita osia suoraan pinnoille, jotka on puhdistettu
antibakteerisilla puhdistusaineilla.
Elintarvikevärit saattavat värjätä mukin osia.
Muki voidaan puhdistaa höyrysterilointilaitteella.
Säilytys
Pura muki hygieniasyistä osiinsa ja säilytä se kuivassa ja
kannellisessa astiassa.
Älä säilytä mukia kuivaus- tai sterilointikaapeissa, joissa on
lämmitysvastukset.
Suojaa muki kuumuudelta tai suoralta auringonvalolta.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen
takuulehtinen.
FR
Important
Pour profiter pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez
votre produit à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser la tasse et
conservez-le pour pouvoir vous y référencer ultérieurement.
--
-------------
--
Danger
Vérifiez la tasse avant chaque utilisation. Si vous remarquez
quelque dégradation ou fissure que ce soit, arrêtez d’utiliser
cette tasse immédiatement.
Avertissement
Ne laissez jamais un enfant utiliser ce produit sans surveillance.
La succion continue et prolongée de liquide entraîne
l’apparition de caries.
Vérifiez toujours la température des aliments avant de nourrir
votre enfant.
Empêchez votre enfant de courir ou de marcher lorsqu’il boit.
Rangez toutes les pièces non utilisées hors de portée des enfants.
Attention
Avant la première utilisation, démontez toutes les pièces et
nettoyez-les soigneusement (fig. 1).
Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement
assemblées avant de donner la tasse à votre enfant (fig. 4).
Cette tasse est conçue pour contenir des boissons saines.
L’eau et le lait sont les meilleures boissons pour les enfants
de tout âge.
Les boissons ou liquides épais, gazeux ou pulpeux peuvent
bloquer la valve et l’endommager.
Cette tasse n’est pas conçue pour préparer du lait infantile.
N’utilisez pas la tasse pour préparer et mélanger du lait infantile
car cela pourrait obstruer les orifices et causer des fuites.
Pour éviter toute brûlure, laissez les liquides chauds refroidir
avant de remplir la tasse.
La tasse en elle-même peut être utilisée au micro-ondes, mais
pas la partie supérieure. Si vous voulez chauffer un liquide,
retirez la partie supérieure de la tasse. Ne mettez pas la partie
supérieure au micro-ondes.
Soyez prudent lorsque vous chauffez des aliments au
micro-ondes. Mélangez toujours les aliments chauffés afin de
garantir une répartition homogène de la chaleur et testez la
température avant de servir.
---
Ne mettez pas la tasse sans bec dans le congélateur.
Ne serrez pas exagérément la partie supérieure à la tasse.
Utilisation de l’appareil
Cette tasse a été conçue pour apprendre à votre enfant à boire tout
seul dans une tasse normale. Lorsque votre enfant utilise la tasse pour
la première fois, il est normal qu’il y ait des fuites car votre enfant doit
apprendre comment boire à la tasse. Nous vous conseillons d’utiliser
la tasse tous les jours pour un apprentissage optimal. En fonction de
la fréquence d’utilisation, de l’âge de l’enfant et de l’enfant lui-même,
l’apprentissage peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois.
1.Placez la lèvre inférieure sur la paroi de la tasse et la lèvre
supérieure sur la partie supérieure flexible comme pour boire
à petits coups dans une tasse normale.
2.Penchez la tasse vers le haut et appuyez la lèvre supérieure
contre la partie supérieure flexible pour que la boisson
commence à s’écouler.
3.Mettez toujours le couvercle étanche sur la partie supérieure
lorsque vous placez la tasse dans un sac, et ce afin d’éviter les
fuites. Une fuite surviendra si l’enfant appuie sur le couvercle
lorsqu’il ne boit pas (fig. 6).
Remarque : Si la tasse fuit lorsqu’elle n’est pas utilisée, vérifiez si vous
l’avez assemblée correctement.
--
--------
Nettoyage et entretien
Après chaque utilisation, démontez toutes les pièces et
nettoyez-les soigneusement à l’eau chaude savonneuse. Vous
pouvez aussi nettoyer toutes les pièces en les plaçant dans le
compartiment du haut du lave-vaisselle.
N’utilisez jamais d’agents de nettoyage abrasifs ou
antibactériens ni de solvants chimiques.
Ne placez pas les pièces directement sur des surfaces ayant été
nettoyées à l’aide de produits de nettoyage antibactériens.
Les colorants alimentaires peuvent décolorer les pièces.
La tasse peut être nettoyée dans un stérilisateur vapeur.
Rangement
Par mesure d’hygiène, démontez la tasse et rangez-la dans un
récipient sec et fermé.
Ne rangez pas la tasse dans un séchoir ou dans un stérilisateur
équipé d’éléments chauffants.
Rangez la tasse à l’abri de sources de chaleur ou de la lumière
directe du soleil.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations
supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support.
IT
Importante
Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips,
registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/
welcome.
Prima di utilizzare la tazza, leggete attentamente il presente
manuale di istruzioni e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
--
----
Pericolo
Prima di ogni uso, controllate la tazza. Se rilevate danni o
incrinature, interrompetene subito l’utilizzo.
Avviso
Questo prodotto deve essere sempre utilizzato con la
supervisione di un adulto.
La suzione continua e prolungata di fluidi causa danni ai denti.
Verificate sempre la temperatura degli alimenti prima
dell’assunzione da parte del bambino.
---
--------
--
---
Evitate che il bambino corra o cammini mentre sta bevendo
dalla tazza.
Le parti non utilizzate devono essere tenute lontano dalla
portata dei bambini.
Attenzione
Al primo utilizzo, disassemblate tutte le parti e pulitele
accuratamente (fig. 1).
Assicuratevi che tutte le parti siano montate correttamente
prima di dare la tazza al bambino (fig. 4).
Questa tazza è destinata a contenere bevande salutari per il
vostro bambino. L’acqua e il latte sono le migliori bevande per
i bambini di qualunque età.
Bevande frizzanti o con polpa potrebbero ostruire la valvola,
causarne rotture o fuoriuscite.
Questa tazza non è progettata per la preparazione di latte in
polvere. Non utilizzate la tazza per mescolare latte in polvere al
fine di evitare l’ostruzione dei fori e conseguenti perdite.
Per evitare scottature, lasciate che i liquidi caldi si raffreddino
prima di versarli nella tazza.
La tazza può essere messa nel microonde, ad eccezione della
parte superiore da cui si beve. Se volete riscaldare liquidi,
rimuovete la parte superiore della tazza.
Non posizionate la parte superiore nel microonde.
Prestate molta attenzione durante il riscaldamento dei cibi
nel microonde. Mescolate sempre gli alimenti riscaldati per
assicurarvi che il calore sia distribuito in modo uniforme e
controllate la temperatura prima di servirli.
Non posizionare la tazza nel congelatore.
Non stringete troppo la parte superiore sulla tazza.
Modalità d’uso dell’apparecchio
Questa tazza è stata ideata per insegnare ai bambini a bere da soli
da una tazza normale. Quando il bambino utilizza la tazza per le
prime volte, è normale che si versi liquido poiché il bambino deve
ancora imparare a bere dalla tazza.
Vi consigliamo di usare la tazza ogni giorno per un allenamento
ottimale. A seconda della frequenza d’uso, dell’età del bambino
e del bambino stesso, il processo potrebbe richiedere da poche
settimane a qualche mese prima che il bambino sviluppi l’abilità di
bere autonomamente.
1.Posizionate il labbro inferiore sul lato della tazza e il labbro
superiore sulla parte flessibile da cui si beve come se si stesse
bevendo da una tazza normale.
2.Inclinate la tazza verso l’alto e premete il labbro superiore
contro la parte flessibile da cui si beve per consentire al
liquido di scorrere.
3.Per evitare perdite posizionate sempre il tappo sulla parte
superiore da cui si beve quando inserite la tazza in una borsa.
Se il bambino preme il tappo mentre non sta bevendo,
si verificano delle perdite (fig. 6).
Nota: se la tazza perde quando non viene utilizzata, controllate di
averla montata correttamente.
------
Pulizia e manutenzione
Dopo ogni uso, smontate tutte le parti e pulitele a fondo in acqua
calda e un po’ di detersivo liquido. Potete anche lavare tutte le
parti posizionandole sul ripiano superiore della lavastoviglie.
Non utilizzate detergenti abrasivi, antibatterici o solventi chimici.
Non posizionate le singole parti a contatto diretto con
superfici pulite con detergenti antibatterici.
La pigmentazione degli alimenti può scolorire le parti.
La tazza può essere sterilizzata in uno sterilizzatore a vapore.
----
Conservazione
Per motivi di igiene, disassemblate la tazza e conservatela in un
contenitore asciutto e coperto.
Non riponete la tazza nei sistemi di asciugatura e
sterilizzazione dotati di resistenze.
Tenete la tazza lontano da fonti di calore o dalla luce diretta
del sole.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate www.philips.com/support.
NL
Belangrijk
Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal
gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de beker
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien
nodig te kunnen raadplegen.
--
------
------
---
--
---
Gevaar
Controleer de beker voor elk gebruik. Als de beker is
beschadigd of als er barsten in zitten, moet u onmiddellijk
stoppen met het gebruik van deze beker.
Waarschuwing
Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene.
Het voortdurend en langdurig opzuigen van vloeistoffen leidt
tot tandbederf.
Controleer voor het voeden altijd de temperatuur van de voeding.
Voorkom dat uw kind tijdens het drinken loopt of rent.
Houd alle onderdelen die u niet gebruikt buiten bereik van
kinderen.
Let op
Haal voor het eerste gebruik alle onderdelen uit elkaar en
maak deze grondig schoon (fig. 1).
Zorg dat alle onderdelen goed zijn bevestigd voor u de beker
aan uw kind geeft (fig. 4).
De beker is bedoeld voor gebruik met gezonde dranken.
Water en melk zijn de beste dranken voor kinderen van alle
leeftijden.
Dikke, koolzuurhoudende of moesachtige dranken kunnen
het ventiel blokkeren en kunnen er barsten of lekken in doen
ontstaan.
Deze beker is niet bedoeld voor het bereiden van flesvoeding.
Gebruik de beker niet voor het mengen en schudden van
flesvoeding, want hierdoor kunnen de gaatjes verstopt raken
en kan de beker gaan lekken.
Om verbrandingsgevaar te voorkomen, moet u warme drank
laten afkoelen voordat u de beker vult.
De beker kan in de magnetron worden gebruikt, maar het
drinkdeksel niet. Als u vloeistoffen wilt opwarmen, verwijder
dan het drinkdeksel van de beker. Doe het drinkdeksel niet
in de magnetron.
Let extra goed op bij het opwarmen in de magnetron. Roer
opgewarmde voeding altijd door zodat de warmte gelijkmatig
wordt verdeeld en controleer de temperatuur voordat u de
voeding gebruikt.
Plaats de beker niet in het vriesvak.
Schroef het drinkdeksel niet te strak op de beker.
Het apparaat gebruiken
Deze beker is ontworpen om kinderen zelfstandig uit een normale
beker te leren drinken. Wanneer uw kind de beker voor het eerst
gebruikt, is het normaal dat er lekkage optreedt. Uw kind moet nog
leren uit de beker te drinken. We raden u aan om de beker iedere
dag te gebruiken voor een optimaal leerproces. Afhankelijk van de
gebruiksfrequentie, de leeftijd van uw kind en het kind zelf kan het
enkele weken tot maanden duren voor uw kind de vaardigheden voor
het drinken uit een beker onder de knie heeft.
1.Plaats de onderlip tegen de zijkant van de beker en de
bovenlip op de flexibele bovenkant van het drinkdeksel, zoals
bij het drinken uit een gewone beker.
2.Kantel de beker omhoog en druk de bovenlip tegen de
flexibele bovenkant van het drinkdeksel om de drank naar
buiten te laten stromen.
3.Plaats de afsluitkap altijd op het drinkdeksel wanneer u de
beker in een tas doet om lekkage te voorkomen. Wanneer het
kind niet drinkt en toch op de afsluiting drukt, kan de beker
gaan lekken (fig. 6).
Opmerking: Als de beker lekt wanneer deze niet in gebruik is,
controleer dan of u de beker op de juiste wijze in elkaar hebt gezet.
--
--------
Schoonmaken en onderhoud
Haal alle onderdelen na elk gebruik uit elkaar en maak
deze grondig schoon met warm water en wat afwasmiddel.
U kunt ook alle onderdelen op het bovenste rek in de
vaatwasmachine plaatsen.
Reinig het product niet met schurende of antibacteriële
schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen.
Leg onderdelen niet op oppervlakken die zijn schoongemaakt
met antibacteriële reinigingsmiddelen.
Onderdelen kunnen verkleuren door kleurstoffen in de
voeding.
De beker kan worden gereinigd in een stoomsterilisator.
Opbergen
Haal uit hygiënisch oogpunt de beker uit elkaar en bewaar
deze in een droge en gesloten doos.
Bewaar de beker niet in droog- en sterilisatiekasten met
verwarmingselementen.
Houd de beker uit de buurt van warmtebronnen of direct
zonlicht.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar
www.philips.com/support.
NO
Viktig
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du
registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker koppen,
og ta vare på den for senere referanse.
--
------
Fare
Kontroller koppen før hver bruk. Hvis du oppdager skader eller
sprekker, må du umiddelbart slutte å bruke koppen.
Advarsel
Produktet må alltid brukes under tilsyn av voksne.
Kontinuerlig og langvarig suging av væsker forårsaker tannråte.
Kontroller alltid temperaturen på maten før du mater barnet.
Unngå at barnet løper eller går mens han/hun drikker.
Oppbevar alle deler som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn.
------
---
----
Forsiktig
Ta fra hverandre alle delene og rengjør dem grundig før første
gangs bruk (fig. 1).
Sørg for at alle delene er riktig satt sammen før du gir koppen
til et barn (fig. 4).
Denne koppen er beregnet på bruk med sunne drikker. Vann
og melk er de beste drikkene for barn i alle aldre.
Tykke drikker og drikker med kullsyre eller fruktkjøtt kan
blokkere ventilen og føre til at den splittes eller lekker.
Denne koppen er ikke beregnet for tilberedning av
morsmelkerstatning. Ikke bruk koppen til å blande og riste
morsmelkserstatning ettersom dette kan tette til hullene og
føre til at koppen lekker.
For å unngå skålding må du la varm væske avkjøles før du
fyller koppen.
Selve koppen kan brukes i mikrobølgeovn, men ikke
drikketoppen. Hvis du vil varme opp væske, må du ta
drikketoppen av koppen. Ikke sett drikketoppen inn i
mikrobølgeovnen.
Vær ekstra forsiktig når du bruker mikrobølgeovnen til
oppvarming. Rør alltid i oppvarmet mat for å sørge for jevn
varmefordeling, og kontroller temperaturen før servering.
Ikke legg koppen i fryseren.
Ikke stram til drikketoppen på koppen for hardt.
Bruke apparatet
Denne koppen er utformet for barn. Hensikten er at de skal lære
hvordan de drikker fra en vanlig kopp. Når barnet først begynner å
bruke koppen, det er vanlig at den lekker, siden barnet må lære seg
hvordan man drikker fra koppen.Vi anbefaler at du bruker koppen
hver dag for optimal trening. Avhengig av hvor ofte koppen brukes,
barnets alder og selve barnet kan det ta alt fra uker til måneder før
barnet klarer å bruke koppen til å drikke.
1.Plasser underleppen mot siden av koppen og overleppen på
den fleksible toppdelen, slik som man drikker fra en vanlig kopp.
2.Vipp koppen oppover og press overleppen mot den fleksible
toppdelen for å drikke.
3.Sett alltid korken på drikketoppen når du legger koppen i en
bag, slik at du unngår lekkasje. Koppen vil lekke hvis barnet
trykker på tetningen når det ikke drikker (fig. 6).
Merk: Hvis koppen lekker når den ikke er i bruk, må du kontrollere at
du har satt den sammen riktig.
---------
Rengjøring og vedlikehold
Etter hver bruk må du ta fra hverandre delene, og rengjøre dem
grundig i varmt vann med litt oppvaskmiddel. Du kan også vaske alle
delene ved å legge dem i det øverste stativet i oppvaskmaskinen.
Ikke bruk slipende eller antibakterielle rengjøringsmidler, eller
kjemiske løsemidler.
Ikke plasser deler direkte på overflater som har blitt rengjort
med antibakterielle rengjøringsmidler.
Fargestoffer i maten kan føre til at delene blir misfarget.
Koppen er egnet for rengjøring i et dampsteriliseringsapparat.
Oppbevaring
Ta fra hverandre koppen, og oppbevar den i en tørr beholder
med lokk, slik at hygienen opprettholdes.
Ikke oppbevar koppen i tørke-/steriliseringsskap med
varmeelementer.
Hold koppen unna varmekilder og direkte sollys.
Garanti og støtte
Hvis du trenger støtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support.
SV
Viktigt
Genom att registrera din produkt på www.philips.com/
welcome kan du dra nytta av Philips support.
Innan du använder muggen för första gången ska du läsa
användarhandboken noggrant och spara den för framtida bruk.
--
-----------
------
---
Använd inte starka, anti-bakteriella medel eller kemiska lösningar.
Placera inte delarna direkt på ytor som har rengjorts med
antibakteriella rengöringsprodukter.
Färg i mat kan missfärga delarna.
Muggen kan rengöras i en ångsterilisator.
Förvaring
Av hygieniska skäl bör muggen plockas isär och förvaras i en
torr och täckt behållare.
Förvara inte muggen i tork-/steriliseringsskåp med
värmeelement.
Håll muggen borta från värmekällor och direkt solljus.
Fara
Kontrollera muggen före varje användning. Sluta använda
muggen omedelbart om den har skadats eller spruckit.
--
Varning
Använd alltid produkten under vuxnas översyn.
Att suga in vätska kontinuerligt under lång tid är skadligt för
tänderna.
Kontrollera alltid matens temperatur innan matning.
Se till att barnet inte springer eller går och dricker samtidigt.
Håll alla delar som inte används utom barnets räckhåll.
--
Försiktighet
Ta isär alla delar och rengör dem grundligt före första
användning (Bild 1).
Se till att alla delar har monterats på rätt sätt innan du ger
muggen till barnet (Bild 4).
Den här muggen är avsedd för hälsosamma drycker. Vatten och
mjölk är de lämpligaste dryckerna för barn i alla åldrar.
Drycker som är trögflytande eller innehåller kolsyra eller fruktkött
kan blockera ventilen så att den skadas eller börjar läcka.
Den här muggen är inte gjord för användning med
bröstmjölksersättning. Du bör inte använda muggen när du
blandar och skakar bröstmjölksersättning, eftersom det kan
täppa till hålen och orsaka läckage.
Förhindra brännskador genom att låta varm vätska svalna innan
du häller i den i muggen.
Muggen tål mikrovågsugn, men det gör inte dricklocket.
Om du vill värma vätska måste du först ta bort dricklocket.
Dricklocket får inte användas i mikrovågsugn.
Var extra försiktig när du värmer något i mikrovågsugn. Rör
alltid om i mat som har värmts upp så att värmen fördelas
jämnt, och kontrollera temperaturen före servering.
Lägg inte den isolerade muggen i frysfacket.
Skruva inte fast dricklocket på muggen för hårt.
Önemli
Philips’in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için,
ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.
Bardağı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve
gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Använda apparaten
Den här muggen har utformats för barn som ska lära sig att dricka
ur en vanlig mugg på egen hand. Det kan läcka ur muggen när barnet
använder muggen de första gångerna eftersom det kan krävas lite
tillvänjning. Muggen bör användas varje dag för att barnet ska få så
mycket övning som möjligt. Beroende på hur ofta muggen används
samt på barnets ålder och tillväjning kan det ta upp till ett par veckor
eller månader innan barnet kan dricka ur en mugg helt på egen hand.
1.Placera barnets underläpp på muggens ytterkant och
överläppen på den böjbara överdelen av dricklocket, som när
barnet ska dricka ur en vanlig mugg.
2. För muggen uppåt och tryck försiktigt barnets överläpp mot den
böjbara överdelen av dricklocket så att drycken börjar rinna.
3. Sätt alltid på förslutningslocket på dricklocket när du förvarar
muggen i en väska för att förhindra läckage. Muggen kan läcka om
man trycker på förseglingen när muggen inte används (Bild 6).
Obs! Om muggen skulle läcka när den inte används kontrollerar du
att den är ordentligt hopmonterad.
--
---
Rengöring och underhåll
Ta isär alla delar och rengör dem grundligt i varmt vatten
och lite diskmedel efter varje användning. Du kan också diska
delarna på det översta stället i diskmaskinen.
--
Garanti och support
Om du behöver support eller information kan du besöka oss på
www.philips.com/support.
TR
--
----------------
Tehlike
Bardağı her kullanımdan önce kontrol edin. Hasar veya çatlak
tespit ederseniz, bardağı kullanmayı derhal bırakın.
Uyarı
Bu ürünü her zaman bir yetişkinin gözetimi altında kullanın.
Sıvıların sürekli ve uzun süreli emilmesi, diş çürümesine neden
olacaktır.
Besleme öncesi, yiyeceğin sıcaklığını mutlaka kontrol edin.
Çocuğunuzun içerken koşmasına veya yürümesine izin vermeyin.
Kullanılmayan parçaları çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
Dikkat
İlk kullanımdan önce, bütün parçaları sökün ve iyice
temizleyin (Şek. 1).
Bardağı çocuğunuza vermeden önce tüm parçaların düzgün bir
şekilde takıldığından emin olun (Şek. 4).
Bu bardak sağlıklı içeceklerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Su
ve süt her yaştan çocuk için en sağlıklı içecektir.
Kalın, köpüklü ve posalı içecekler valfi tıkayabilir ve bardağın
kırılmasına ya da sıvı sızdırmasına sebep olabilir.
Bu bardak bebek mamalarını hazırlamak için tasarlanmamıştır.
Delikleri tıkayıp bardağın sızıntı yapmasına neden olacağından
bardağı bebek mamasını karıştırmak veya çalkalamak için kullanmayın.
Bebeğinizin yanmasını önlemek için bardağı doldurmadan önce
sıcak sıvının soğumasını bekleyin.
Bardak mikrodalgada ısıtılabilir, ancak bardak ucu ısıtılamaz.
Herhangi bir sıvıyı mikrodalgada ısıtmak istiyorsanız bardak
ucunu çıkarın. Bardak ucunu mikrodalgaya yerleştirmeyin.
Mikrodalgayı kullanırken çok dikkatli olun. Eşit ısı dağıtımını
sağlamak için ısıtılan yiyecekleri her zaman karıştırın ve servis
etmeden önce sıcaklığını kontrol edin.
Bardağı buzdolabının dondurucu bölmesine koymayın.
Bardak ucunu çok fazla sıkarak kapatmayın.
Cihazın kullanımı
Bu bardak çocukların kendi başlarına bardak kullanmayı
öğrenmeleri için tasarlanmıştır. Çocuğunuzun kullanmayı öğrenmesi
gerekeceğinden, ilk kez bardak kullanmaya başladığında içeceğini
sıklıkla etrafa döker. Optimum eğitim süresi boyunca bu bardağı
her gün kullanmanızı öneririz. Kullanım sıklığına, çocuğun yaşına
ve kendisine bağlı olarak, çocuğunuzun bardak kullanmayı düzgün
biçimde öğrenmesi birkaç hafta ila birkaç ay sürebilir.
1.Sıradan bir bardağı kullanıyormuş gibi çocuğunuzun üst
dudağını bardağın kenarına, alt dudağını ise bardak ucunun
esnek üst parçasına getirmesini sağlayın.
2. Bardağı yukarı doğru kaldırın. Sıvının akması için çocuğunuzun üst
dudağını bardak ucunun esnek üst parçasına bastırması gerekir.
3.Sızıntıyı önlemek için bardağı çantaya koyduğunuzda bardak
ucunun üzerine sızdırmaz kapağı yerleştirmeyi kesinlikle
unutmayın. Çocuk bardağı kullanmıyorken sızdırmaz kapağa
bastırırsa sızıntı oluşur (Şek. 6).
Dikkat: Bardak kullanılmadığı zaman sızıntı yapıyorsa bütün
parçaların doğru takıldığından emin olun.
---------
Temizlik ve bakım
Her kullanımdan sonra, bütün parçaları sökün ve ılık su ve bir
miktar bulaşık deterjanıyla iyice temizleyin. Parçaları bulaşık
makinesinin üst rafında da temizleyebilirsiniz.
Aşındırıcı, antibakteriyel temizlik malzemeleri veya kimyasal
çözücüler kullanmayın.
Parçaları antibakteriyel temizleyicilerle temizlenmiş yüzeylere
doğrudan koymayın.
Gıda boyaları parçaların boyanmasına neden olabilir.
Bardak buharlı sterilizatörde temizlenebilir.
Saklama
Hijyeni korumak için bardağı sökün ve kuru ve kapalı bir yerde
muhafaza edin.
Bardağı ısıtıcı elemanları bulunan kurutma/sterilizasyon
kabinlerinde muhafaza etmeyin.
Bardağı ısı kaynaklarından veya doğrudan gelen güneş ışığından
koruyun.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/
support adresini ziyaret edin.
CN
注意事项
为了您能充分享受飞利浦提供的支持,
请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。
使用杯子之前,请仔细阅读本用户手册,
并妥善保管以供日后参考。
--
------------
危险
每次使用之前,先检查一下杯子。如果发现损坏或破裂,
请立即停止使用杯子。
警告
务必在成人的监督下使用本产品。
长时间持续吮吸液体可能导致蛀牙。
喂食前请务必检查食物的温度。
在喂食的过程中使宝宝不要跑动或走动。
将所有不用的部件放置在儿童无法接触到的地方。
注意
首次使用之前,请拆下所有部件并进行彻底清洁。 (图 1)
请确保在您将杯子交给孩子使用前,所有部件都已正
确组装。 (图 4)
该杯用于宝宝饮用健康饮品。水和牛奶对所有年龄的儿
童来说都是最佳饮品。
黏稠饮料、碳酸饮料或含果肉的饮料可能会堵塞阀门并
导致其破裂或泄漏。
此杯不能用于冲泡婴儿配方奶粉。不要用此杯来混合
和冲泡婴儿配方奶粉,因为这可能堵塞小孔并导致杯
子渗漏。
为防止烫伤,请先将高温液体冷却,然后再装入杯中。
-----
杯子本身可以在微波炉中加热,但饮用上盖则不可以。
如果您想要加热任何液体,请将饮用上盖取下。
切勿将饮用上盖置于微波炉中加热。
在微波炉中加热时应格外小心。始终搅拌加热的食物,
以确保热量均匀分布并在喂食之前测试温度。
请勿将此杯放入冷冻室中。
不要将饮用上盖在杯子上拧得太紧。
使用本产品
此杯专为宝宝自己学习如何从普通杯子中喝水而设计。您的宝
宝首次使用该杯子时,出现漏水是正常现象,因为宝宝需要学
习如何从杯子中喝水。我们建议每天使用该杯子,以达到最佳
的训练效果。根据使用频率、宝宝年龄和宝宝自身情况,您的
宝宝需要几周至几个月时间即可学会正确的畅饮技能。
1.让下嘴唇贴紧杯边,上嘴唇贴在饮用上盖的柔软顶部部件
上,就像从普通杯子啜饮一样。
2.向上倾斜杯子,然后上嘴唇在饮用上盖的柔软顶部部件上
下压,以使饮品开始流动。
3.如果您将杯子放在包中,为了避免溢漏,请务必将密封盖
置于饮用上盖上。如果宝宝在没有饮用时按压了密封盖,
可能会发生溢漏。 (图 6)
注意: 如果杯子在没有使用时发生了溢漏,请检查是否正
确组装了杯子。
-----
清洁和保养
每次使用之后,请拆解所有部件并在加有少许洗涤液
的温水中进行清洁。您也可以在洗碗机的上搁架上清
洁各个部件。
请勿使用腐蚀性抑菌清洁剂或化学溶液。
切勿将部件直接放在使用抗菌清洁剂清洁过的物体表面。
食品的颜色可能会使部件变色。
此杯子可在蒸汽消毒锅中消毒。
----
存储
为保持卫生,请拆开杯子并将其存放在干燥的带盖容器中。
不要将杯子存放在带加热元件的烘干/消毒柜中。
使杯子远离热源或阳光直射。
--
保修和支持
如果需要信息或支持,请访问 www.philips.com/support。
AR
保留备用
02/05/2017
Download PDF

advertising