Avent | SCF762/22 | Avent Strohhalmbecher SCF760/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT
EN
To disassemble
Important safety instructions
For your child’s safety and health
WARNING!
Always use this product with adult supervision.
Continuous and prolonged sucking of fl uids will cause tooth decay.
Always check food temperature before feeding.
Keep all components not in use out of the reach of children.
• Prevent your child from running or walking while drinking.
• Before the fi rst use, disassemble all parts and clean them thoroughly.
• Before each use, check the straw cup. If any damage or crack is
detected, stop using the straw cup immediately.
SCF760
SCF762
Caution:
• Close the screw top tightly by turning it clockwise. Otherwise, it may
come off during use.
• To drink from the straw cup, twist and turn the lid lightly
anticlockwise (without squeezing).
• To take the screw top off, squeeze the screw top on the two
indications and turn it anticlockwise.
• The straw cup is intended for use with milk and water. Do not use
it with any other liquids, such as fruit juices, fl avored sugary drinks,
carbonated beverages, soup, or broth.
• The straw cup is not microwaveable.
• Do not over tighten the lid on the straw cup.
• Do not use the straw cup to mix and shake infant formula as this can
clog the vent hole and cause the cup to leak. Make sure that the straw
parts are properly assembled.
• To prevent scalding, allow hot liquids to cool before you fill the cup.
• For hygiene reasons, replace straws after 3 months of use. Use only
Philips AVENT straws.
To assemble
Cleaning and sterilization
Caution:
Philips AVENT
Baby Bottle
Philips AVENT
Spout Cup
Philips AVENT
Straw Cup
SCF66x; SCF68x
SCF60x; SCF75x
SCF76x
• Never use abrasive, anti-bacterial cleaning agents, or chemical
solvents.
• Do not place components directly on surfaces that are cleaned with
anti-bacterial cleaners.
• Food coloring can discolor components.
• After each use, disassemble all parts and clean them thoroughly in
warm and soapy water, and rinse them in clean water. Or, clean all the
components on the top rack of dishwasher.
• If necessary, clean the straw with a cleaning brush sold separately.
• The straw cup is suitable for sterilizers.
Storage
Caution:
Tip:
Trademarks owned by the Philips Group.
©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.
3140 035 24556
3140 035 24796
3140 035 24566
3140 035 24806
SCF760_SCF762_WEU_V5.0
Screw top
Skruelåg
Schraubdeckel
Couvercle vissable
Avvitare la parte superiore
Parte superior enroscable
Schroefdeksel
Skrulokk
Parte superior roscada
Skruvlock
Bottle
Flaske
Flasche
Biberon
Corpo della tazza
Botella
Fles
Flaske
Recipiente
Flaska
• The lid and body of the straw cup are compatible to Philips AVENT
bottles and Magic cups. For details, see the “Interchangeability chart”.
• The replaceable straws and the brush set are sold separately.
DA
Rengøring og sterilisering
Advarsel:
• Anvend aldrig skrappe, anti-bakterierengøringsmidler eller kemiske
opløsningsmidler.
• Placer ikke komponenter direkte på overflader rengjort med antibakterierengøringsmidler.
• Fødevarefarvestoffer kan smitte af på komponenterne.
• Efter hver brug skal alle dele adskilles og rengøres grundigt i varmt
sæbevand, hvorefter de skal skylles i rent vand. Alternativt kan du vaske
alle komponenterne på den øverste hylde i opvaskemaskinen.
• Om nødvendigt skal sugerøret rengøres med en rensebørste, der
sælges separat.
• Sugerørskoppen kan bruges i sterilisationsapparater.
Opbevaring
Advarsel:
• Opbevar sugerørskoppen på afstand af varmekilder eller direkte sollys.
• Af hensyn til øget hygiejne skal sugerørskoppen adskilles og opbevares i
en lukket beholder på et tørt sted.
Tip:
• Låget og huset til sugerørskoppen er kompatible med Philips
AVENT-flasker og Magic-kopper. Yderligere oplysninger findes i
“Udskiftningsskema”.
• De udskiftelige sugerør og børstesæt sælges separat.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
For dit barns sikkerhed og helbred
ADVARSEL!
Brug altid produktet under en voksens opsyn.
Langvarig indtagelse af væske ødelægger tænderne.
Kontroller altid madens temperatur, inden du giver barnet mad.
Alle dele, som ikke bruges, holdes uden for børns rækkevidde.
• Lad ikke dit barn løbe eller gå, samtidigt med at det drikker.
• Før ibrugtagning skal alle dele adskilles og vaskes grundigt.
• Inspicer sugerørskoppen før hver brug. Hvis du konstaterer
nogen former for skader eller revner, skal brug af sugerørskoppen
øjeblikkeligt stoppes.
Advarsel:
• Luk skruelåget stramt ved at dreje det med uret. Hvis du ikke gør det,
kan det falde af under brug.
• Der Strohhalmbecher ist nicht mikrowellenfest.
• Drehen Sie den Deckel des Strohhalmbechers nicht zu fest zu.
• Verwenden Sie den Strohhalmbecher nicht zum Mischen und
Schütteln von Milchpulver, da dies zur Verstopfung der Öffnung
und zum Auslaufen der Flüssigkeit aus dem Becher führen kann.
Vergewissern Sie sich, dass die Strohhalmteile ordnungsgemäß
zusammengesetzt sind.
• Um Verbrühungen zu vermeiden, sorgen Sie dafür, dass heiße
Flüssigkeiten abkühlen, bevor Sie sie in die Tasse füllen.
• Aus hygienischen Gründen sollten die Trinkhalme alle drei Monate
ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur Philips AVENT Trinkhalme.
Reinigen und sterilisieren
Achtung:
• Verwenden Sie niemals Scheuermittel, antibakterielle Reiniger oder
chemische Lösungsmittel.
• Legen Sie keine Teile direkt auf Oberfl ächen, die mit antibakteriellen
Reinigungsmitteln gereinigt wurden.
• Lebensmittelfarben können Teile verfärben.
• Zerlegen Sie den Becher nach jedem Gebrauch in seine Einzelteile.
Reinigen Sie diese gründlich mit warmem Spülwasser, und spülen Sie
sie mit klarem Wasser ab. Oder reinigen Sie alle Teile im oberen Korb
der Spülmaschine.
• Reinigen Sie den Strohhalm gegebenenfalls mit einer
Reinigungsbürste, die separat erhältlich ist.
• Der Strohhalmbecher kann sterilisiert werden.
Aufbewahrung
Achtung:
• Halten Sie den Strohhalmbecher von Wärmequellen und direkter
Sonneneinstrahlung fern.
• Aus Hygienegründen empfehlen wir, den Strohhalmbecher
auseinanderzunehmen und ihn in einem trockenen Behälter mit
Deckel zu lagern.
Tipp:
• Der Deckel und das Unterteil des Strohhalmbechers sind mit Philips
AVENT Flaschen und Magic Trinkbechern kompatibel. Weitere
Informationen fi nden Sie in der “Tabelle zur Austauschbarkeit”.
• Die Ersatzstrohhalme und der Bürstensatz werden separat verkauft.
ES
DE
• Keep the straw cup from the source of heat or direct sunlight.
• For hygiene maintenance, dissemble the straw cup and store it in a
dry and covered container.
Philips AVENT, a business of Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands
• For at drikke fra sugerørskoppen skal du vride og dreje låget en smule
mod uret (uden at klemme).
• Tag skruelåget af ved at klemme skruelåget sammen ved de to angivne
steder og dreje det mod uret.
• Sugerørskoppen er beregnet til brug sammen med mælk eller vand.
Benyt ikke andre væsker såsom frugtsaft, farvede sukkerholdige
drikke, kulsyreholdige drikke, suppe eller fond.
• Sugerørskoppen må ikke opvarmes i mikrobølgeovn.
• Overstram ikke låget på sugerørskoppen.
• Brug ikke sugerørskoppen til at blande og ryste
modermælkserstatning, eftersom dette kan tilstoppe ventilhullet og
forårsage lækage. Kontroller, at alle sugerørets dele er korrekt samlet.
• Med henblik på at forebygge skoldning skal varme væsker køle ned,
før du påfylder koppen.
• Af hygiejniske årsager bør sugerøret skiftes efter 3 måneders brug.
Brug kun sugerør fra Philips AVENT.
Wichtige Sicherheitshinweise
Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes
WARNUNG!
Kinder sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht durch Erwachsene
benutzen.
Ununterbrochenes und anhaltendes Saugen von Flüssigkeiten kann
Karies verursachen.
Prüfen Sie stets die Temperatur der Babynahrung, bevor Sie sie Ihrem
Kind verabreichen.
Bewahren Sie alle nicht verwendeten Einzelteile außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.
• Hindern Sie Ihr Kind während des Trinkens am Laufen oder Gehen.
• Zerlegen Sie den Becher vor dem ersten Gebrauch in seine
Einzelteile, und reinigen Sie diese gründlich.
• Überprüfen Sie den Strohhalmbecher vor jedem Gebrauch. Wenn
Sie Beschädigungen oder Risse feststellen, verwenden Sie den
Strohhalmbecher nicht mehr.
Achtung:
• Schließen Sie den Schraubdeckel, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn
drehen. Sonst kann er sich während des Gebrauchs lösen.
• Um aus dem Strohhalmbecher zu trinken, drehen Sie den Deckel
leicht gegen den Uhrzeigersinn (ohne Druck auszuüben).
• Um den Schraubdeckel abzunehmen, drücken Sie den Schraubdeckel
an den zwei Markierungen zusammen, und drehen Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn.
• Der Strohhalmbecher darf nur für Milch und Wasser verwendet
werden. Verwenden Sie ihn nicht für andere Flüssigkeiten,
wie zum Beispiel Fruchtsäfte, aromatisierte Zuckergetränke,
kohlensäurehaltige Getränke, Suppe oder Suppenbrühe.
Instrucciones de seguridad importantes
Para la salud y seguridad de su bebé
ADVERTENCIA
Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.
La succión continua y prolongada de líquidos produce caries.
Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de la toma.
Mantenga todos los componentes que no estén en uso fuera del alcance
de los niños.
• Evite que el niño corra o ande mientras bebe.
• Antes del primer uso, desmonte todas las piezas y límpielas en
profundidad.
• Antes de cada uso, compruebe el vaso con pajita. Si se detecta
cualquier daño o grieta, deje de utilizar el vaso con pajita
inmediatamente.
Precaución:
• Cierre bien la parte superior enroscable girándola en el sentido de las
agujas del reloj. De lo contrario, podría soltarse durante el uso.
• Para beber del vaso con pajita, desenrosque la tapa girándola
levemente en sentido contrario a las agujas del reloj (sin apretar).
• Para extraer la parte superior enroscable, presiónela sobre las dos
indicaciones y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj.
• El vaso con pajita está diseñado para su uso con leche o agua. No
lo utilice con cualquier otro líquido, como zumos de frutas, bebidas
dulces de sabores, bebidas carbonatadas, sopa o caldo.
• El vaso con pajita no es apto para el microondas.
• No apriete demasiado la tapa en el vaso con pajita.
• No utilice el vaso con pajita para mezclar y agitar fórmulas infantiles,
ya que esto podría atascar el orifi cio de ventilación y provocar que el
vaso gotee. Asegúrese de que las piezas de la pajita estén colocadas
correctamente.
• Para evitar quemaduras, deje que los líquidos calientes se enfríen
antes de llenar el vaso.
• Por razones de higiene, sustituya las pajitas cada 3 meses de uso.
Utilice sólo pajitas de Philips AVENT.
Limpieza y esterilización
Precaución:
• No utilice agentes de limpieza abrasivos o antibacterias ni disolventes
químicos.
• No coloque las piezas directamente sobre las superfi cies que se
hayan limpiado con limpiadores antibacterias.
• Los colorantes de la comida pueden producir decoloración en las piezas.
• Después de cada uso, desmonte todas las piezas y límpielas en
profundidad con agua tibia y jabón. A continuación, enjuáguelas con agua
limpia. O bien, limpie todas las piezas en la rejilla superior del lavavajillas.
• Si es necesario, limpie la pajita con un cepillo de limpieza que se
venda por separado.
• El vaso con pajita puede lavarse con esterilizadores.
Almacenamiento
Precaución:
• Mantenga el vaso con pajita lejos de fuentes de calor o de la luz
solar directa.
• Para un mantenimiento higiénico, desmonte el vaso con pajita y
guárdelo en un recipiente cerrado y seco.
Consejo:
• La tapa y el cuerpo del vaso con pajita son compatibles con los
biberones y vasos Magic de Philips AVENT. Para obtener más
información, consulte el gráfi co de intercambiabilidad.
• Las pajitas reemplazables y el equipo de cepillado se venden por
separado.
FR
Consignes de sécurité importantes
Pour la sécurité et la santé de votre enfant
AVERTISSEMENT !
Ne laissez jamais un enfant utiliser ce produit sans surveillance.
La succion continue et prolongée de liquide entraîne l’apparition de caries.
Vérifiez toujours la température des aliments avant de nourrir votre enfant.
Rangez tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants.
• Empêchez votre enfant de courir ou de marcher lorsqu’il boit.
• Avant la première utilisation, démonter toutes les pièces et nettoyezles soigneusement.
• Avant chaque utilisation, contrôlez la tasse à paille. Si vous remarquez
quelque dégradation ou fissure que ce soit, arrêtez d’utiliser cette
tasse à paille immédiatement.
Attention:
• Pour fermer hermétiquement le couvercle vissable, tournez-le dans
le sens des aiguilles d’une montre. Vous éviterez ainsi qu’il ne s’ouvre
en cours d’utilisation.
• Pour boire dans la tasse à paille, tournez légèrement le couvercle dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre (sans le presser).
• Pour enlever le couvercle vissable, pressez les deux indications sur
celui-ci et et tounez-le dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
• La tasse à paille est conçue pour contenir du lait ou de l’eau. Ne
l’utilisez pas avec tout autre liquide que ce soit, qu’il s’agisse de jus
de fruit, de boissons sucrées aromatisées, de boissons gazeuses, de
soupe ou de bouillon.
• La tasse à paille ne passe pas au four à micro-ondes.
• Ne serrez pas exagérément le couvercle sur la tasse à paille.
• N’utilisez pas la tasse à paille pour préparer et mélanger du lait
infantile car cela pourrait obstruer l’orifi ce et causer des fuites.
Assurez-vous que les pièces de la paille sont correctement
assemblées.
• Pour empêcher toute brûlure, laissez les liquides chauds refroidir
avant de remplir la tasse.
• Pour des raisons d’hygiène, remplacez les pailles au bout de 3 mois.
Utilisez uniquement des pailles Philips AVENT.
Nettoyage et stérilisation
Attention:
• N’utilisez jamais de produits de nettoyage antibactériens abrasifs ou
de solvants chimiques.
• Ne placez pas les pièces directement sur des surfaces nettoyées avec
des produits antibactériens.
• Les colorants alimentaires peuvent tacher les pièces.
• Après chaque utilisation, démontez toutes les pièces et nettoyez-les
soigneusement à l’eau chaude savonneuse, puis rincez-les à l’eau
claire. Vous pouvez également nettoyer toutes les pièces dans le
panier supérieur du lave-vaisselle.
• Si nécessaire, nettoyez la paille avec un goupillon vendu séparément.
• La tasse à paille est adaptée aux stérilisateurs.
Rangement
Attention:
• N’exposez pas la tasse à paille à une source de chaleur ou à la lumière
directe du soleil.
• Pour des mesures d’hygiène, démontez la tasse à paille et rangez-la
dans une boîte sèche et couverte.
Conseil:
• Le couvercle et le corps de la tasse à paille sont compatibles avec
les biberons et tasses Magic Philips AVENT. Pour plus de détails,
consultez le « Graphique d’interchangeabilité ».
• Les pailles remplaçables et le kit goupillon sont vendus séparément.
IT
Importanti istruzioni sulla sicurezza
Per la sicurezza e la salute del vostro bambino
AVVERTENZA!
Questo prodotto deve essere sempre utilizzato con la supervisione
di un adulto.
La suzione continua e prolungata di fl uidi causa danni ai denti.
Verifi care sempre la temperatura degli alimenti prima dell’assunzione da
parte del bambino.
I componenti che non vengono utilizzati devono essere tenuti lontano
dalla portata dei bambini.
• Evitare che il bambino corra o cammini mentre sta bevendo dalla tazza.
• Al primo utilizzo disassemblare tutte le parti e pulirle accuratamente.
• Prima di ogni utilizzo verificare l’integrità della tazza con cannuccia. In
caso di danni o rotture, non utilizzare più la tazza.
Attenzione:
• Chiudere bene il coperchio a vite ruotandolo in senso orario. In caso
contrario, potrebbe venire via durante l’uso.
• Per bere dalla tazza con cannuccia, ruotare il coperchio leggermente
in senso antiorario (senza premere).
• Per togliere il coperchio a vite, premere sui due segni e ruotarlo in
senso antiorario.
• La tazza con cannuccia è stata creata per l’utilizzo con latte e acqua.
Non utilizzarla con altri liquidi (ad esempio succhi di frutta, bevande
aromatizzate zuccherate, bevande gasate, zuppa o brodo).
• La tazza con cannuccia non è adatta al microonde.
• Non serrare troppo il coperchio sulla tazza.
• Non utilizzare la tazza con cannuccia per mescolare il latte in
polvere al fi ne di evitare il blocco del foro di aerazione e conseguenti
perdite. Assicurarsi che le parti che formano la cannuccia siano state
assemblate correttamente.
• Per evitare scottature far raffreddare i liquidi prima di versarli nella
tazza.
• Per i motivi di igiene, sostituire le cannucce dopo 3 mesi di utilizzo.
Utilizzare solo cannucce Philips AVENT.
Pulizia e sterilizzazione
Attenzione:
• Non utilizzare mai detergenti abrasivi, antibatterici o solventi chimici.
• Non posizionare i componenti direttamente su superfi ci pulite con
detergenti antibatterici.
• I coloranti degli alimenti possono scolorire i componenti.
• Dopo ogni utilizzo, disassemblare tutte le parti e pulirle
accuratamente in acqua calda e sapone; successivamente sciacquarle
in acqua pulita. È possibile pulire tutti i componenti sul ripiano
superiore della lavastoviglie.
• Se necessario pulire la cannuccia con una spazzolina venduta
separatamente.
• La tazza con cannuccia può essere inserita all’interno di uno
sterilizzatore.
Conservazione
Attenzione:
• Tenere la tazza con cannuccia lontano da fonti di calore o dalla luce
diretta del sole.
• Per motivi di igiene disassemblare la tazza e conservarla in un
contenitore asciutto e coperto.
Suggerimento:
• Il coperchio e il corpo della tazza sono compatibili con i biberon e
le tazze magiche Philips AVENT. Per ulteriori informazioni, vedere il
“Grafi co di interscambiabilità”.
• Le cannucce sostituibili e la spazzolina sono vendute separatamente.
NL
Belangrijke veiligheidsinstructies
Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind
WAARSCHUWING!
Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene.
Het voortdurend en langdurig opzuigen van vloeistoffen leidt tot tandbederf.
Controleer voor het voeden altijd de temperatuur van de voeding.
Houd alle onderdelen die u niet gebruikt buiten bereik van kinderen.
• Voorkom dat uw kind tijdens het drinken loopt of rent.
• Haal alle onderdelen uit elkaar en maak deze grondig schoon voordat
u de beker voor het eerst gebruikt.
• Controleer de rietjesbeker voor elk gebruik. Als de rietjesbeker is
beschadigd of er zitten barsten in, moet u onmiddellijk stoppen met
het gebruik van deze beker.
Let op:
• Sluit het schroefdeksel goed af door het naar rechts te draaien,
anders kan het tijdens het gebruik losraken.
• Om uit de rietjesbeker te drinken draait u het deksel licht (zonder te
knijpen) naar links.
• Om het schroefdeksel te verwijderen, knijpt u in de twee
aanduidingen in het schroefdeksel en draait u het linksom.
• De rietjesbeker is bedoeld voor gebruik met melk en water. Gebruik
deze niet met andere vloeistoffen, zoals vruchtensappen, frisdrank,
andere suikerhoudende dranken, soep of bouillon.
• De rietjesbeker is niet geschikt voor in de magnetron.
• Doe de deksel niet te strak op de rietjesbeker.
• Gebruik de rietjesbeker niet voor het mengen en schudden van
fl esvoeding, want hierdoor kan het ventilatiegaatje verstopt raken
en de beker gaan lekken. Controleer of de onderdelen van het rietje
goed zijn bevestigd.
• Laat hete vloeistoffen afkoelen voordat u de beker vult om
verbranding te voorkomen.
• Vervang rietjes uit hygiënisch oogpunt na 3 maanden gebruik. Gebruik
alleen rietjes van Philips AVENT.
Reinigen en steriliseren
Let op:
• Reinig het product nooit met schurende of antibacteriële
schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen.
• Leg onderdelen niet op oppervlakken die zijn schoongemaakt met
antibacteriële reinigingsmiddelen.
• De onderdelen kunnen verkleuren door kleurstoffen in de voeding.
• Haal de beker na elk gebruik uit elkaar en maak alle onderdelen
grondig schoon in warm water met zeep en spoel ze af in schoon
water. Of maak alle onderdelen schoon in het bovenste rek van de
vaatwasmachine.
• Indien nodig kunt u het rietje schoonmaken met een
schoonmaakborsteltje dat afzonderlijk verkrijgbaar is.
• De rietjesbeker is geschikt voor sterilisators.
Opbergen
Let op:
• Houd de rietjesbeker uit de buurt van warmtebronnen of direct
zonlicht.
• Haal uit hygiënisch oogpunt de rietjesbeker uit elkaar en bewaar deze
in een droge en gesloten doos.
Tip:
• Het deksel en de behuizing van de rietjesbeker zijn compatibel met
de Philips AVENT-fl essen en Magic-bekers. Zie voor meer informatie
de grafi ek met producten met elkaar kunnen worden gecombineerd.
• De vervangbare rietjes en de borstelset zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
PT
Instruções de segurança importantes
Pela segurança e saúde do seu filho
ATENÇÃO!
Utilize sempre este produto com a supervisão de adultos.
A sucção contínua e prolongada de líquidos pode provocar cáries.
Verifique sempre a temperatura dos alimentos antes de alimentar o seu filho.
Mantenha todos os componentes não utilizados fora do alcance das crianças.
• Não permita que a criança corra ou caminhe enquanto bebe.
• Antes da primeira utilização, desmonte todas as peças e lave-as
cuidadosamente.
• Antes de cada utilização, verifi que o copo com palhinha. Se detectar
danos ou fissuras, pare de utilizar o copo com palhinha de imediato.
Atenção:
NO
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
For barnets sikkerhet og helse
ADVARSEL!
Produktet må alltid brukes under tilsyn av voksne.
Kontinuerlig og langvarig suging av væsker forårsaker tannråte.
Kontroller alltid temperaturen på maten før du mater barnet.
Oppbevar alle deler som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn.
• Unngå at barnet løper eller går mens han/hun drikker.
• Ta fra hverandre alle delene og rengjør dem grundig før første
gangs bruk.
• Kontroller sugerørskoppen før hver bruk. Hvis det oppdages skader
eller sprekker, må du umiddelbart slutte å bruke sugerørskoppen.
Forsiktig:
• Lukk skrulokket ved å vri det med klokken. Hvis ikke kan det falle
av under bruk.
• Hvis du vil drikke fra sugerørskoppen, kan du vri og skru lokket mot
klokken (uten å trykke).
• Du tar av skrulokket ved å klemme på skrulokket på de to anviste
stedene og vri det mot klokken.
• Sugerørskoppen er beregnet på melk og vann. Ikke bruk den med
andre væsker som sukkerholdige drikker, brus eller suppe.
• Sugerørskoppen tåler ikke mikrobølgeovn.
• Ikke stram til lokket på sugerørskoppen for hardt.
• Ikke bruk sugerørskoppen til å blande og riste spedbarnsmat
ettersom dette kan tette til ventilasjonshullene og føre til at koppen
lekker. Kontroller at sugerørdelene er ordentlig satt sammen.
• La varme væsker avkjøles før du fyller koppen, slik at du unngår
skålding.
• Av hygieniske årsaker bør du bytte ut sugerørene etter tre måneders
bruk. Bruk kun Philips AVENT-sugerør.
Rengjøring og sterilisering
Forsiktig:
• Bruk aldri skuremidler, antibakterielle rengjøringsmidler eller kjemiske
løsemidler.
• Ikke plasser delene direkte på overfl ater som rengjøres med
antibakterielle rengjøringsmidler.
• Farge fra mat kan føre til misfarging av delene.
• Etter hver bruk må du ta fra hverandre delene og rengjøre dem
grundig i varmt vann tilsatt såpe, og deretter skylle dem i rent vann.
Eller du kan rengjøre alle delene ved å legge dem i det øverste
stativet i oppvaskmaskinen.
• Ved behov kan du rengjøre sugerøret med en rengjøringsbørste som
selges separat.
• Sugerørskoppen kan steriliseres i steriliseringsapparat.
Oppbevaring
Forsiktig:
• Hold sugerørskoppen unna varmekilder og direkte sollys.
• Ta fra hverandre sugerørskoppen og oppbevar den i en tørr beholder
med lokk, slik at hygienen opprettholdes.
Tips:
• Lokket og selve sugerørskoppen er kompatible med Philips
AVENT-fl asker og Magic-kopper. Du fi nner mer informasjon i
kompatibilitetstabellen.
• Ekstra sugerør og børstesettet selges separat.
• Feche a parte superior roscada fi rmemente, rodando-a para a direita.
Caso contrário, esta pode sair durante a utilização.
• Para beber pelo copo com palhinha, gire e rode a tampa ligeiramente
para a esquerda (sem apertar).
• Para retirar a parte superior roscada, aperte a parte superior nas
duas indicações e rode-a para a esquerda.
• O copo com palhinha destina-se à utilização com leite e água. Não o
utilize com quaisquer outros líquidos, como sumos de fruta, bebidas
doces aromatizadas, bebidas com gás, sopa ou caldos.
• O copo com palhinha não pode ser colocado no microondas.
• Não aperte excessivamente a tampa do copo com palhinha.
• Não utilize o copo com palhinha para misturar e agitar leite em pó,
pois isto pode obstruir o orifício de ventilação e provocar derrames
do copo. Assegure-se de que as peças da palhinha são montadas
correctamente.
• Para evitar queimaduras, deixe os líquidos quentes arrefecer antes
de encher o copo.
• Para motivos de higiene, substitua as palhinhas após 3 meses de
utilização. Utilize apenas palhinhas Philips AVENT.
Limpeza e esterilização
Atenção:
• Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos e antibacterianos ou
solventes químicos.
• Não coloque os componentes directamente em superfícies limpas
com produtos de limpeza antibacterianos.
• Os corantes dos alimentos podem descolorar os componentes.
• Depois de cada utilização, desmonte todas as peças, lave-as
cuidadosamente com água morna e sabão e enxagúe-as em água
limpa. Ou lave todos os componentes no cesto superior da máquina
de lavar loiça.
• Se necessário, lave a palhinha com uma escova de limpeza vendida
em separado.
• O copo com palhinha é adequado para esterilizadores.
Arrumação
Atenção:
• Mantenha o copo com palhinha afastado de fontes de calor ou luz
solar directa.
• Para manter a higiene, desmonte o copo com palhinha e guarde-o
num recipiente seco e tapado.
Dica:
• A tampa e corpo do copo com palhinha são compatíveis com os
biberões Philips AVENT e os copos Mágicos. Para mais detalhes,
consulte a “Tabela de componentes intermutáveis”.
• As palhinhas substituíveis e o conjunto de escova são vendidos em
separado.
SV
Viktiga säkerhetsinstruktioner
För ditt barns säkerhet och hälsa
VARNING!
Använd alltid produkten under vuxnas översyn.
Att suga in vätska kontinuerligt under lång tid är skadligt för tänderna.
Kontrollera alltid matens temperatur innan matning.
Håll alla komponenter som inte används utom barnets räckhåll.
• Förhindra att barnet springer eller går och dricker.
• Innan du använder muggen för första gången tar du isär alla delar och
rengör dem grundligt.
• Före varje användning kontrollerar du muggen med sugrör. Om du
upptäcker någon skada eller spricka slutar du använda muggen med
sugrör omedelbart.
Var försiktig:
• Stäng skruvlocket ordentligt genom att dra åt det medurs. Annars kan
det lossna under användning.
• När barnet ska dricka från muggen med sugrör vrider du locket lätt
moturs (utan att klämma).
• Ta bort skruvlocket genom att klämma ihop det vid markeringarna
och skruva det moturs.
• Muggen med sugrör är avsedd att användas med mjölk och vatten.
Använd inte muggen det med några andra vätskor, till exempel
fruktjuicer, smaksatta sockerdrycker, kolsyrade drycker, soppa eller
buljong.
• Muggen med sugrör tål inte mikrovågsugn.
• Dra inte åt locket för hårt på muggen.
• Använd inte muggen med sugrör för att blanda och skaka
bröstmjölksersättning, eftersom det kan täppa till ventilen och göra
att muggen läcker. Se till att sugrörets delar monteras ordentligt.
• För att förhindra brännskada bör du låta heta vätskor kylas ned innan
du fyller koppen.
• Av hygieniska skäl bör sugrören bytas ut efter 3 månaders användning.
Använd endast Philips AVENT-sugrör.
Rengöring och sterilisering
Var försiktig:
• Använd aldrig starka, anti-bakteriella medel eller kemiska lösningar.
• Placera inte komponenter direkt på ytor som har rengjorts med
antibakteriella rengöringsprodukter.
• Färg i mat kan missfärga komponenterna.
• Efter varje användning tar du isär alla delar och rengör dem grundligt
i varmt vatten med tvål, och sköljer dem i rent vatten. Eller så rengör
du alla komponenterna i diskmaskinens övre korg.
• Rengör sugröret vid behov med en rengöringsborste som säljs
separat.
• Muggen med sugrör passar för sterilisatorer.
Förvaring
Var försiktig:
• Håll muggen med sugrör borta från värmekällor eller direkt solljus.
• För hygienunderhåll tar du isär muggen med sugrör och förvarar den i
en torr och övertäckt behållare.
Tips:
• Locket och muggens huvuddel är kompatibla med Philips AVENTfl askor och Magic-muggar. Mer information fi nns i tabellen över
utbytbarhet.
• De utbytbara sugrören och borsten säljs separat.
Download PDF

advertising