Avent | SCF251/00 | Avent Trink-Lern-Set SCF251/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at /
Enregistrez votre produit et bénéficiez
d’une assistance à l’adresse suivante
www.philips.com/welcome
SCF251
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4
9206 AD Drachten
The Netherlands
4213.354.0104.2
ENGLISH
For your child’s safety and
health WARNING!
Warning: Always use this product under
adult supervision. Continuous and prolonged
sipping of fluids will cause tooth decay.
Never use feeding teats as a soother. Keep
all items not in use out of reach of children.
Do not heat up any liquid or food in the
microwave. DO NOT allow children to play
with small parts. DO NOT allow children to
walk or run while they use bottles or cups.
To avoid scalding, let hot liquids cool down
before preparing the feeds. Always check
food temperature before feeding. DO NOT
use the trainer kit with glass bottle. This
product is not suitable for hot, fizzy or pulpy
drinks, if they are used, they should be well
diluted and only used for limited periods,
not constantly sipped. Before use: Inspect
all items and throw them away at first sign
of damage or weakness. Pull the Natural teat
in all directions (fig. 1) and place it in boiling
water for 5 minutes, this is to ensure
hygiene. Clean and sterilise the product
(see section ‘Cleaning’). For optimum
performance, pinch and massage the
number on the teat between index finger
and thumb fig. 3). Assembly: When you
assemble the trainer kit, make sure you place
the cap vertically onto the screw ring so that
the teat sits upright (fig. 4). To remove the
cap, place your hand over the cap and your
thumb in the dimple of the cap (fig. 6).The
teat is easier to assemble if you wriggle it
upwards instead of pulling it up in a straight
line. Make sure you pull the teat through
until its lower part is even with the screw
ring (fig. 2). Cleaning: Clean all items after
each use to ensure optimal hygiene.
1 Rinse all items thoroughly with warm
water. Caution: Do not use abrasive cleaning
agents, antibacterial cleaning agents or
chemical solvents. Excessive concentration of
cleaning agents may eventually cause plastic
items to crack. If this occurs, replace them
immediately. 2 Sterilise all items in a steriliser
or boiling water for max. 5 minutes. The
trainer kit is also suitable for all standard
sterilisation methods. Note:Wash your hands
thoroughly and make sure surfaces are clean
before contact with sterilised items. Do not
sterilise any part of the trainer kit in the
microwave without using a microwave
steriliser. 3 After sterilisation, let all items
cool down for 5 minutes. The trainer kit is
dishwasher safe, food colourings may
discolour parts; however, discolouration
does not affect the quality of the product.
Teat: Make sure you use a Natural teat with
the correct flow rate when you feed your
baby. For hygiene reasons, we advise you to
replace the Natural teat after 3 months. Do
not leave the Natural teat in direct sunlight
or heat, or leave it in sterilising solution for
longer than recommended, as this may
weaken the teat. Breast milk: Expressed
breast milk can be stored in sterilised
AVENT polypropylene bottles/containers in
the refrigerator for up to 48 hours (not in
the door), and in the freezer up to 3 months
(bottles) or 6 months (containers) in a
zero-degree freezer. Never refreeze breast
milk or add fresh breast milk to already
frozen milk. Storage: Keep Natural teats
in a dry and covered container.
Compatibility: This trainer kit is
compatible with the Philips AVENT bottle
range. Only use Philips AVENT Natural teats
with this trainer kit. Ordering spare
parts and accessories: Spare Natural
teats and spouts are available separately.
To buy accessories or spare parts, visit
www.shop.philips.com/service, go to
your Philips dealer, or contact the Philips
Consumer Care Centre in your country.
Guarantee and support: If you need
information or if you have any problem,
please visit the Philips website at
www.philips.com/support.
DANSK
ADVARSEL vedr. dit barns
sikkerhed og helbred!
Advarsel: Produktet skal altid anvendes
under opsyn af en voksen. Langvarig
indtagelse af væske ødelægger tænderne.
Brug aldrig flaskesutten som sut. Hold alle
dele, der ikke er i brug, uden for børns
rækkevidde. Opvarm ikke væsker eller mad i
mikrobølgeovnen. Lad IKKE børn lege med
de mindre dele. Lad IKKE børn gå eller løbe,
mens de bruger flasker eller kopper. Lad
varme væsker køle af inden madning for at
undgå skoldning. Kontroller altid madens
temperatur, inden du giver barnet mad. Brug
IKKE øvesættet med glasflaske. Dette
produkt egner sig ikke til varme, brusende
eller grødagtige drikke. Hvis de bruges, bør
de være meget fortyndede, og de bør kun
bruges i begrænsede perioder, de må ikke
drikkes hele tiden. Før brug: Kontroller alle
dele, og kasser dem ved første tegn på
skader eller svaghed. Træk Natural-sutten i
alle retninger (fig. 1), og kom den i kogende
vand i 5 minutter for at sikre hygiejnen.
Rengør og steriliser produktet (se afsnittet
“Rengøring”). Du får den optimale funktion
ved at klemme og massere sutten mellem
pege- og tommelfingeren (fig. 3). Samling:
Når du samler øvesættet, skal du sikre, at
låget placeres lodret på skrueringen, så
sutten står lige op (fig. 4). Låget tages af ved
at placere hånden over låget og
tommelfingeren i fordybningen i låget (fig. 6).
Sutten er nemmere at samle, hvis du vrider
den opad, i stedet for at trække den direkte
opad. Sørg for, at du trækker sutten igennem,
indtil den nederste del flugter med
skrueringen (fig. 2). Rengøring: Rengør alle
dele efter brug hver gang for at sikre optimal
hygiejne. 1 Skyl alle delene grundigt med
varmt vand. Forsigtig: Brug ikke skrappe
rengøringsmidler, antibakterielle
rengøringsmidler eller kemiske opløsningsmidler.
Stor koncentration af rengøringsmidler kan
eventuelt medføre, at plastikdele revner.
Skulle det ske, skal de udskiftes med det
samme. 2 Steriliser alle dele i en sterilisator
eller kogende vand i maks. 5 minutter.
Øvesættet er også velegnet til alle
almindelige steriliseringsmetoder. Bemærk:
Vask hænderne grundigt, og sørg for, at
overfladerne er rene, før de kommer i kontakt
med steriliserede dele. Steriliser ikke nogen
del af øvesættet i mikrobølgeovnen uden
brug af en sterilisator til mikrobølgeovn.
3 Efter sterilisation skal alle dele køle af i
5 minutter. Øvesættet tåler opvaskemaskine.
Fødevarefarvestoffer kan misfarve dele, men
misfarvning påvirker dog ikke produktets
kvalitet. Sut: Sørg for at bruge en
Natural-sut med den korrekte
gennemstrømningshastighed, når du mader
din baby. Af hygiejnemæssige årsager
anbefales det at udskifte Natural-sutten efter
3 måneder. Opbevar ikke Natural-sutten i
direkte sollys eller varme, og lad den ikke
ligge i steriliseringsvæske i længere tid end
anbefalet, da det kan svække sutten.
Modermælk: Udmalket modermælk kan
opbevares i steriliserede AVENT-flasker/
beholdere i polypropylen i køleskabet i op til
48 timer (ikke i døren), og i fryseren i op til
3 måneder (flasker) eller 6 måneder
(beholdere) i en nulgraders fryser. Nedfrys
aldrig modermælk igen, og tilsæt ikke frisk
modermælk til allerede nedfrosset mælk.
Opbevaring: Opbevar Natural-sutterne i
en tør og lukket beholder. Kompatibilitet:
Dette øvesæt er kompatibelt med vores
udvalg af Philips AVENT-flasker. Brug kun
Philips AVENT Natural-sutter med dette
øvesæt. Bestilling af reservedele og
tilbehør: Ekstra Natural-sutter og
drikketude fås separat. Hvis du vil købe
tilbehør eller reservedele, skal du besøge
www.shop.philips.com/service,
kontakte din Philips-forhandler eller kontakte
dit nærmeste Philips Kundecenter.
Sikkerhed og support: Hvis du har
behov for oplysninger eller har et problem,
kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com/support.
DEUTSCH
Für die Sicherheit und Gesundheit
Ihres Kindes – WARNUNG!
Warnung: Dieses Produkt sollte nur unter
Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
Ununterbrochenes und anhaltendes Saugen von
Flüssigkeiten kann Karies verursachen.
Verwenden Sie die Sauger zum Füttern nicht als
Schnuller. Bewahren Sie alle nicht verwendeten
Einzelteile außerhalb der Reichweite von
Kindern auf. Erwärmen Sie keine Flüssigkeiten
oder Speisen in der Mikrowelle. Erlauben Sie es
Kindern NICHT, mit Einzelteilen zu spielen.
Erlauben Sie es Kindern NICHT, zu gehen/laufen,
während sie aus Flaschen oder Bechern trinken.
Um Verbrühen zu verhindern, lassen Sie heiße
Flüssigkeiten abkühlen, bevor Sie sie in den
Becher füllen. Prüfen Sie stets die Temperatur
der Babynahrung, bevor Sie sie Ihrem Kind
verabreichen.Verwenden Sie das Lern-Set
NICHT mit einer Glasflasche. Dieses Produkt ist
nicht für heiße Getränke, Brausegetränke oder
Säfte mit Fruchtfleisch geeignet. Wenn
überhaupt, sollten solche Flüssigkeiten stark
verdünnt und nur für kurze Zeit verabreicht
werden – das Kind sollte nicht ständig daran
saugen. Vor dem Gebrauch: Prüfen Sie alle
Teile vor jeder Verwendung, und entsorgen Sie
sie bei ersten Anzeichen von Beschädigung oder
Materialermüdung. Ziehen Sie den NaturalSauger in alle Richtungen (Abb. 1), und legen Sie
ihn aus Hygienegründen vor der ersten
Verwendung 5 Minuten lang in kochendes
Wasser. Reinigen und sterilisieren Sie das
Produkt (siehe Abschnitt “Reinigung”). Für eine
optimale Leistung drücken und massieren Sie
vor dem Füttern die Ziffer auf dem Sauger
zwischen Zeigefinger und Daumen (Abb. 3)
Zusammensetzen: Achten Sie beim
Zusammensetzen des Lern-Sets darauf, die
Verschlusskappe senkrecht auf die Flasche zu
setzen, sodass der Sauger aufrecht steht (Abb. 4).
Um die Verschlusskappe abzunehmen, legen Sie
Ihre Hand über die Kappe und Ihren Daumen in
die Vertiefung der Kappe (Abb. 6). Der Sauger
lässt sich leichter anbringen, wenn Sie ihn
vorsichtig nach oben winden, anstatt ihn auf
einmal nach oben zu ziehen.Vergewissern Sie
sich, dass Sie den Sauger soweit hochziehen, bis
sein unterer Teil mit dem Schraubring bündig ist
(Abb. 2). Reinigung: Reinigen Sie alle Einzelteile
für optimale Hygiene nach jedem Gebrauch.
1 Spülen Sie alle Einzelteile unter warmem
Wasser. Achtung:Verwenden Sie keine
Scheuermittel, antibakteriellen Reinigungsmittel
oder chemischen Lösungsmittel. In zu hoher
Konzentration können Reinigungsmittel zu Rissen
in Gummiteilen führen. 2 Sterilisieren Sie alle
Einzelteile mit einem Sterilisator oder in
kochendem Wasser für maximal 5 Minuten.
Das Lern-Set ist auch für alle normalen
Sterilisationsmethoden geeignet. Hinweis:
Waschen Sie sich gründlich die Hände, und
vergewissern Sie sich, dass die Oberflächen, auf die
Sie sterilisierte Teile legen, sauber sind. Sterilisieren
Sie die Teile des Lern-Sets in der Mikrowelle nur
unter Verwendung eines Mikrowellensterilisators.
3 Lassen Sie alle Einzelteile nach der Sterilisation
5 Minuten lang abkühlen. Das Lern-Set ist
spülmaschinenfest.Verfärbungen beeinflussen
nicht die Qualität des Produkts. Sauger: Achten
Sie darauf, beim Füttern Ihres Babys immer
einen Sauger mit der korrekten
Durchflussgeschwindigkeit zu verwenden. Aus
hygienischen Gründen empfiehlt sich, den
Natural-Sauger alle drei Monate zu ersetzen.
Setzen Sie den Natural-Sauger nicht direkter
Sonneneinstrahlung oder Hitze aus, und legen
Sie ihn nicht länger als empfohlen in
Sterilisierungslösung, da dies den Sauger
beschädigen kann. Muttermilch: Abgepumpte
Muttermilch kann in sterilen AVENT
Polypropylenflaschen/-behältern bis zu
48 Stunden im Kühlschrank (nicht in der
Kühlschranktür) und bis zu 3 Monate (Flaschen)
bzw. 6 Monate (Behälter) im Null-GradKühlschrank aufbewahrt werden. Aufgetaute
Muttermilch darf nicht wieder eingefroren
werden, auch darf frische Muttermilch keinesfalls
zu bereits tiefgekühlter hinzugefügt werden.
Aufbewahrung: Bewahren Sie die
Natural-Sauger in einem trockenen Behälter mit
Deckel auf. Kompatibilität: Dieses Lern-Set ist
mit den Philips AVENT Flaschen kompatibel.
Verwenden Sie nur den Philips AVENT
Natural-Sauger mit diesem Lern-Set.
Ersatz- und Zubehörteile bestellen:
Natural-Ersatzsauger und Ersatz-Trinkschnäbel
sind separat erhältlich. Um Zubehör
oderErsatzteile zu kaufen, gehen Sie auf
www.shop.philips.com/service oder zu
Ihrem Philips Händler. Sie können auch ein
Philips Service-Center in Ihrem Land
kontaktieren. Garantie und Support:
Benötigen Sie weitere Informationen oder
treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die
Philips Website unter www.philips.com.
SUOMI
Varmista lapsesi tur vallisuus ja
terveys VAROITUS!
Varoitus: Aikuisen on aina valvottava tämän
tuotteen käyttöä. Nesteiden jatkuva ja
pitkäaikainen juominen heikentää hampaita.
Älä koskaan käytä tuttipullon tuttia
tavallisena tuttina. Säilytä käyttämättömät
osat lasten ulottumattomissa. Älä lämmitä
ruokia tai juomia mikroaaltouunissa. ÄLÄ
anna lasten leikkiä pienillä osilla. ÄLÄ anna
lasten kävellä tai juosta, kun he käyttävät
pulloa tai mukia. Vältä suun palaminen
antamalla kuumien nesteiden jäähtyä ennen
ruokintaa. Tarkista aina ruoan lämpötila
ennen syöttämistä. ÄLÄ käytä
harjoittelusarjaa lasipullossa. Tämä tuote ei
sovellu kuumille, poreileville tai hedelmälihaa
sisältäville juomille. Jos niitä käytetään, ne on
laimennettava, eikä niitä saa antaa kuin
rajoitetun ajan. Ennen käyttöä: Tarkista
kaikki osat ennen käyttöä ja heitä heti pois
osat, joissa huomaat vikoja tai heikkouksia.
Vedä Natural-tuttia kaikkiin suuntiin (kuva 1)
ja puhdista tutti keittämällä sitä 5 minuuttia.
Puhdista ja steriloi tuote (katso
Puhdistaminen-osio). Parhaan tuloksen
saamiseksi hiero ja nipistä tuttia etusormen
ja peukalon välissä (kuva 3). Kokoaminen:
Kun kokoat harjoittelusarjaa, varmista, että
asetat korkin pystysuoraan kierteen päälle ja
että tutti on pystyssä (kuva 4). Irrota korkki
asettamalla kätesi korkin päälle ja peukalosi
korkin kuoppaiselle pinnalle (kuva 6). Tutti
on helpompi saada paikalleen, jos kierrät
sitä ylöspäin vetämisen sijasta. Varmista,
että vedät tuttia, kunnes sen alaosa on
kierrerenkaan kanssa tasoissa (kuva 2).
Puhdistaminen: Puhdista kaikki osat
jokaisen käyttökerran jälkeen. 1 Huuhtele
kaikki osat huolellisesti lämpimällä vedellä.
Varoitus: Älä käytä pullonlämmittimen
puhdistamiseen hankaavia puhdistusaineita,
antibakteerisia puhdistusaineita tai kemiallisia
liuottimia. Liiallinen puhdistusaineiden käyttö
voi vahingoittaa muovisia osia.Vaihda
vahingoittuneet osat välittömästi. 2 Steriloi
kaikkia osia sterilisointilaitteessa tai
kiehuvassa vedessä enintään viiden minuutin
ajan. Huomautus: pese kätesi huolellisesti ja
varmista, että kaikki pinnat ovat puhtaita,
ennen kuin käsittelet steriloituja osia. Älä
steriloi harjoitussarjan osia mikroaaltouunissa
ilman mikroaaltosterilointilaitetta. 3 Anna
kaikkien osien jäähtyä 5 minuutin ajan
steriloinnin jälkeen. Harjoitussarjan osat
kestävät konepesun, mutta ruuasta voi jäädä
värjäymiä. Nämä eivät kuitenkaan vaikuta
osien käyttöön. Tutti: Käytä aina Naturaltuttia, jonka virtausnopeus on vauvan iän
mukainen. Suosittelemme tuttien vaihtamista
3 kuukauden välein hygieniasyistä. Älä jätä
Natural-tuttia suoraan auringonvaloon tai
lähelle lämmönlähdettä. Älä myöskään jätä
tuttia desinfiointiaineeseen suositeltua
pidemmäksi aikaa, sillä se voi heikentää tuttia.
Rintamaito: Lypsettyä rintamaitoa voi
säilyttää steriloiduissa AVENTpolypropyleenipulloissa/-astioissa jääkaapissa
enintään 48 tuntia (ei ovessa), enintään
3 kuukautta pakastimessa (pullot) ja
6 kuukautta nolla-asteisessa pakastimessa
(astiat). Älä pakasta rintamaitoa uudelleen tai
sekoita tuoretta ja jo pakastettua rintamaitoa.
Säilytys: Säilytä Natural-tutteja kuivassa
kannellisessa rasiassa. Yhteensopivuus:
Tämä harjoitussarja on yhteensopiva Philips
AVENT -pullojen kanssa. Käytä
harjoitussarjan kanssa vain Philips AVENT
Natural -tutteja. Varaosien ja
lisävarusteiden tilaaminen: Varatutit ja
-nokat myydään erikseen. Voit ostaa
lisävarusteita ja varaosia osoitteesta
www.shop.philips.com/service tai
Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa
yhteyden Philipsin maakohtaiseen
asiakaspalveluun. Takuu ja tuki: Jos
tarvitset lisätietoja tai jos sinulla on ongelma,
käy Philipsin Web-sivustossa osoitteessa
www.philips.com/support.
FRANÇAIS
Pour la sécurité et la santé de
votre enfant AVERTISSEMENT !
Avertissement : Toujours utiliser ce produit
sous la surveillance d’un adulte. La succion
continue et prolongée de liquide entraîne
l’apparition de caries. N’utilisez jamais les tétines
d’alimentation comme sucettes. Conservez
toutes les pièces non utilisées hors de portée
des enfants. Ne réchauffez pas de liquides ni
d’aliments au micro-ondes. NE PAS laisser des
enfants jouer avec les petites pièces. NE PAS
laisser les enfants marcher ou courir tout en
utilisant un biberon ou une tasse. Pour éviter
toute brûlure, laissez refroidir les liquides chauds
avant de préparer les repas.Vérifiez toujours la
température des aliments avant de nourrir votre
enfant. NE PAS utiliser le kit apprentissage avec
un biberon en verre. Ce produit ne convient pas
à la consommation de boissons chaudes,
pétillantes ou pulpeuses ; en cas d’utilisation,
veillez à ce qu’elles soient bien diluées et à ce
que les enfants ne les sirotent pas pendant une
période prolongée. Avant utilisation :
examinez toutes les pièces et jetez-les au
premier signe de détérioration ou de fragilité.
Tirez la tétine Natural dans tous les sens (fig. 1)
et plongez-la dans de l’eau bouillante pendant
5 minutes afin d’en garantir l’hygiène. Nettoyez
et stérilisez le produit (voir la section
« Nettoyage »). Pour des performances
optimales, pincez et massez le chiffre situé sur la
tétine entre l’index et le pouce (fig. 3).
Assemblage : lorsque vous assemblez le kit
d’apprentissage, veillez à placer le capuchon
verticalement sur la bague d’étanchéité afin que
la tétine soit orientée vers le haut (fig. 4). Pour
enlever le capuchon, placez votre main sur le
capuchon et votre pouce dans le creux de ce
dernier (fig. 6). Il est plus facile d’assembler la
tétine en la faisant tourner vers le haut plutôt
que de la tirer en ligne droite.Veillez à tirer la
tétine jusqu’à ce que sa partie inférieure soit au
même niveau que la bague d’étanchéité (fig. 2).
Nettoyage : nettoyez toutes les pièces après
chaque utilisation pour garantir une hygiène
optimale. 1 Rincez soigneusement toutes les
pièces à l’eau chaude. Attention : n’utilisez pas
d’agents de nettoyage abrasifs ou antibactériens ni
de solvants chimiques. Une concentration excessive
d’agents de nettoyage pourrait provoquer des
fissures dans les pièces plastiques. Le cas échéant,
remplacez-les immédiatement. 2 Stérilisez toutes
les pièces dans un stérilisateur ou dans de l’eau
bouillante pendant 5 minutes maximum. Le kit
évolutif convient également à toutes les
méthodes de stérilisation standard. Remarque :
lavez-vous soigneusement les mains et vérifiez si
les surfaces sont propres avant de les mettre en
contact avec des éléments stérilisés. Ne stérilisez
aucune pièce du kit évolutif au micro-ondes sans
utiliser de stérilisateur pour micro-ondes.
3 Après la stérilisation, laissez refroidir toutes les
pièces pendant 5 minutes. Le kit évolutif peut
être nettoyé au lave-vaisselle. Les colorants
alimentaires peuvent décolorer des pièces, mais
cela n’affecte en rien la qualité du produit.
Tétine : veillez à utiliser une tétine Natural au
débit adéquat lorsque vous nourrissez votre
bébé. Pour des raisons d’hygiène, nous vous
conseillons de remplacer la tétine Natural au
bout de 3 mois. N’exposez pas la tétine Natural
directement au soleil ou à une source de chaleur
et ne la laissez pas dans une solution stérilisante
plus longtemps que la durée recommandée car
cela pourrait la fragiliser. Lait maternel : le lait
maternel peut être conservé dans des biberons
ou pots de conservation stérilisés AVENT en
polypropylène, jusqu’à 48 heures au réfrigérateur
(pas dans la porte) et jusqu’à 3 mois (biberons)
ou 6 mois (pots de conservation) dans un
congélateur à zéro degré. Ne recongelez jamais
le lait maternel et n’ajoutez jamais de lait
maternel frais au lait déjà congelé. Stockage :
rangez les tétines Natural dans un récipient sec
et fermé. Compatibilité : ce kit évolutif est
compatible avec la gamme de biberons Philips
AVENT. Utilisez exclusivement des tétines Philips
AVENT Natural avec ce kit évolutif.
Commande de pièces de rechange et
d’accessoires : les becs et les tétines Natural
sont disponibles séparément. Pour acheter des
accessoires ou des pièces de rechange, visitez le
site Web www.shop.philips.com/service,
rendez-vous chez votre revendeur Philips ou
contactez le Service Consommateurs Philips de
votre pays. Garantie et assistance : si vous
souhaitez obtenir des informations ou si vous
rencontrez un problème, visitez le site Web de
Philips à l’adresse www.philips.com/support.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING - Voor
de veiligheid en gezondheid
van uw kind!
Waarschuwing: Gebruik dit product altijd
onder toezicht van een volwassene. Het
voortdurend en langdurig in kleine slokjes
drinken van vloeistoffen leidt tot tandbederf.
Gebruik flesspenen nooit als fopspeen. Houd
voorwerpen die u niet gebruikt buiten het
bereik van kinderen. Warm vloeistoffen of
voedsel niet op in de magnetron. Laat kinderen
NIET spelen met kleine onderdelen. Laat
kinderen NIET lopen/rennen terwijl ze uit een
fles of beker drinken. Laat hete vloeistoffen
afkoelen voordat u het voedsel bereidt om
verbranding te voorkomen. Controleer voor
het voeden altijd de temperatuur van het
voedsel. Gebruik de oefenset NIET op een
glazen fles. Dit product is niet geschikt voor
hete of koolzuurhoudende dranken of dranken
met vruchtvlees. Als deze dranken toch
worden gebruikt, moeten ze goed worden
aangelengd en in korte tijd worden
opgedronken, niet voortdurend in kleine
slokjes. Voor gebruik: controleer alle
onderdelen en gooi ze weg zodra u
beschadigingen of zwakke plekken ziet.Trek de
Natural-speen in alle richtingen (afb. 1) en
plaats de speen gedurende 5 minuten in
kokend water. Zo weet u zeker dat de speen
hygiënisch schoon is. Maak het product schoon
en steriliseer het (zie hoofdstuk
‘Schoonmaken’).Voor optimale prestaties knijpt
u en masseert u het nummer op de speen
tussen wijsvinger en duim (afb. 3). In elkaar
zetten: zorg er bij het in elkaar zetten van de
oefenset voor dat u de dop verticaal op de
schroefring plaatst zodat de speen rechtop
staat (afb. 4).Verwijder de dop door uw hand
over de dop en uw duim in het kuiltje te
plaatsen (afb. 6). De speen is eenvoudiger te
plaatsen als u deze heen en weer beweegt
terwijl u trekt. Zorg ervoor dat u de speen net
zo ver trekt tot het onderste deel gelijk ligt met
de schroefring (afb. 2). Schoonmaken: maak
alle onderdelen na elk gebruik schoon voor
optimale hygiëne. 1 Spoel alle onderdelen
grondig schoon met warm water.
Waarschuwing: gebruik geen schurende of
antibacteriële schoonmaakmiddelen of chemische
oplosmiddelen. Overmatig gebruik van
schoonmaakmiddelen kan leiden tot barstjes in
de kunststof onderdelen.Vervang de onderdelen
onmiddellijk als dit gebeurt. 2 Steriliseer alle
onderdelen maximaal 5 minuten in kokend
water of in een sterilisator. De oefenset is ook
geschikt voor alle standaardsterilisatiemethoden.
Opmerking: was uw handen goed en controleer of
oppervlakken schoon zijn voordat ze in contact
komen met gesteriliseerde onderdelen. Steriliseer
de onderdelen van de oefenset niet in de
magnetron zonder een magnetronsterilisator te
gebruiken. 3 Laat de onderdelen na het
steriliseren 5 minuten afkoelen. De oefenset is
vaatwasmachinebestendig. De onderdelen
kunnen verkleuren door kleurstoffen in het
voedsel. Deze verkleuringen hebben echter
geen invloed op de kwaliteit van het product.
Speen: gebruik een Natural-speen met de
juiste stroomsnelheid om de baby te voeden.
Vervang de Natural-speen uit hygiënisch
oogpunt na 3 maanden gebruik. Laat de
Natural-speen niet in direct zonlicht of in de
buurt van een warmtebron liggen. Laat de
Natural-speen niet langer dan aanbevolen in
sterilisatievloeistof liggen, omdat de speen
daardoor zwakker kan worden. Moedermelk:
afgekolfde moedermelk kunt u tot 48 uur
bewaren in gesteriliseerde AVENT-flessen/
bewaarbekers van polypropyleen in de koelkast
(niet in de deur) en 3 (flessen) tot 6
(bewaarbekers) maanden in de diepvries bij
-18 graden.Vries ontdooide moedermelk nooit
opnieuw in en voeg geen verse moedermelk
toe aan reeds bevroren moedermelk.
Opbergen: berg Natural-spenen op in een
droge, afgesloten bak.
Combinatiemogelijkheden: deze oefenset
kan worden gebruikt in combinatie met de
Philips AVENT-flessen. Gebruik alleen Philips
AVENT Natural-spenen in combinatie met
deze oefenset. Reserveonderdelen en
accessoires bestellen: u kunt extra
Natural-spenen en -tuiten kopen op
www.shop.philips.com/service, bij uw
Philips-dealer of via het Philips Consumer
Care Centre in uw land. Garantie en
ondersteuning: ga voor meer informatie of
in geval van problemen naar de Philips-website:
www.philips.com/support.
NORSK
For barnets sikkerhet og helse:
ADVARSEL!
Advarsel: Produktet må alltid brukes under
tilsyn av voksne. Kontinuerlig og langvarig
suging av væsker forårsaker tannråte. Ikke
bruk flaskesmokken som smokk. Oppbevar
alle artikler som ikke er i bruk, utilgjengelig
for barn. Ikke varm opp væske eller mat i
mikrobølgeovnen. IKKE la barn leke med
små deler. IKKE la barn gå eller løpe med
flasker eller kopper. For å unngå skålding må
du la varm væske avkjøles først. Kontroller
alltid temperaturen på maten før du mater
barnet. IKKE bruk øvelsessettet med
glassflaske. Dette produktet passer ikke til
varme drikker eller til drikker med kullsyre
eller fruktkjøtt, hvis de brukes, bør de være
godt utvannet og kun brukes i begrensede
tidsrom, og de bør ikke drikkes kontinuerlig.
Før bruk: Undersøk alle delene og kast
dem ved første tegn på skade eller slitasje.
Dra den naturlige smokken i alle retninger
(fig. 1) og legg den i kokende vann i fem
minutter. Dette bidrar til å sikre hygienen.
Rengjør og steriliser produktet (se avsnittet
Rengjøring). For å få optimal ytelse klemmer
du sammen og masserer nummeret på
smokken mellom pekefingeren og tommelen
(fig. 3). Montering: Når du setter sammen
øvelsessettet, må du sørge for at du setter
hetten vertikalt på skruringene slik at
smokken peker rett opp (fig. 4). For å ta av
hetten plasserer du hånden over den og
setter tommelen i fordypningen (fig. 6).
Smokken er lettere å sette sammen hvis du
vrikker den oppover i stedet for å dra den i
en rett linje. Sørg for at du drar smokken
gjennom til den nedre delen er på linje med
skruringen (fig. 2). Rengjøring: Rengjør alle
delene etter hver bruk for å sikre optimal
hygiene. 1 Skyll alle delene grundig med
varmt vann. Advarsel: Ikke bruk skuremidler,
antibakterielle rengjøringsmidler eller kjemiske
løsemidler. Sterke konsentrasjoner av
rengjøringsmidler kan på sikt føre til at
plastdeler slår sprekker. Hvis dette skjer, må
du bytte dem ut umiddelbart. 2 Steriliser alle
delene i et steriliseringsapparat eller i
kokende vann i maks. fem minutter.
Øvelsessettet passer også til alle standard
steriliseringsmetoder. Merk:Vask hendene
grundig og sørg for at alle overflater er rene
før de kommer i kontakt med de steriliserte
gjenstandene. Ikke steriliser noen deler av
øvelsessettet i mikrobølgeovnen uten å
bruke en sterilisator for mikrobølgeovn.
3 Etter sterilisering må du la alle delene
avkjøles i fem minutter. Øvelsessettet kan
vaskes i oppvaskmaskinen, fargestoffer i
maten kan føre til at delene blir misfarget,
men misfarging påvirker ikke kvaliteten på
produktet. Smokk: Forsikre deg om at du
bruker en naturlig smokk med den riktige
gjennomstrømmingshastigheten når du
mater babyen. Av hygieniske årsaker
anbefaler vi at du skifter ut den naturlige
smokken etter tre måneder. Ikke la den
naturlige smokken ligge direkte i solen eller
nær en varmekilde, eller la den ligge i
steriliseringsløsning lenger enn det som er
anbefalt, da dette kan være skadelig for
smokken. Morsmelk: Melk som er pumpet
ut kan oppbevares i steriliserte AVENT
flasker/beholdere av polypropylen i
kjøleskapet i opptil 48 timer (ikke i
dørhyllene), og i fryseren i opptil tre
måneder (flasker) eller seks måneder
(beholdere) i en fryser som er satt til null
grader. Ikke frys ned igjen morsmelk eller
tilfør fersk morsmelk til allerede frossen
melk. Lagring: Oppbevar de naturlige
smokkene i en tørr, tildekket beholder.
Kompatibilitet: Dette øvelsessettet er
kompatibelt med Philips AVENT-flasker. Bruk
kun Philips AVENT Natural-smokker med
dette øvelsessettet. Bestille reservedeler
og tilbehør: Ekstra Natural-smokker og
-tuter er tilgjengelige separat. Hvis du vil
kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå
til www.shop.philips.com/service,
kontakte din lokale Philips-forhandler, eller ta
kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der
du bor. Garanti og støtte: Hvis du
trenger informasjon, eller hvis det har
oppstått problemer, kan du gå til Philips’
Internett-side på www.philips.com/
support.
SVENSKA
VARNING för barnets säkerhet
och hälsa!
Varning: Den här produkten ska alltid
användas under överinseende av en vuxen.
Att dricka vätska kontinuerligt under lång tid
är skadligt för tänderna. Använd aldrig
matningsnappen som en vanlig napp. Håll alla
delar som inte används utom barnets
räckhåll. Värm inte upp någon vätska eller
mat i mikrovågsugnen. Låt INTE barnen leka
med smådelar. Låt INTE barnen gå eller
springa medan de använder flaskor eller
muggar. Förhindra brännskador genom att
låta varm vätska svalna innan du förbereder
matning. Kontrollera alltid matens
temperatur innan matning. Använd INTE
glasflaska med träningspaketet. Den här
produkten är inte lämplig för heta eller
kolsyrade drycker, och inte heller för drycker
med fruktkött. Om dessa används ändå bör
de spädas ut ordentligt och enbart användas
under kort tid, inte kontinuerligt. Före
användning: Kontrollera alla delar före
varje användning och släng dem vid minsta
tecken på skada eller försämrad funktion.
Dra i Natural-nappen åt olika håll (bild 1)
och lägg den i kokande vatten i 5 minuter.
Detta görs av hygieniska skäl. Rengör och
sterilisera produkten (se avsnitt “Rengöring”).
För bästa resultat, kläm och massera siffran
på nappen mellan pekfinger och tumme
(bild 3). Montering: När du monterar ihop
träningspaketet ska du se till att locket
placeras vertikalt på skruvringen så att
nappen står upprätt (bild 4). Ta bort locket
genom att placera handen ovanpå locket
och tummen i lockets grop (bild 6). Nappen
är lättare att montera om du vickar den
uppåt istället för att dra den uppåt i en rak
linje. Se till att du drar igenom nappen tills
underdel är jäms med skruvringen (bild 2).
Rengöring: Rengör alla delar efter varje
användning för bästa hygien. 1 Skölj alla delar
grundligt med varmt vatten. Försiktighet:
Använd inte slipande rengöringsmedel,
antibakteriella rengöringsmedel eller kemiska
lösningar. Om du använder högkoncentrerade
rengöringsmedel kan delar av plast spricka.
Om det händer ska du omedelbart byta ut
dem. 2 Sterilisera alla delar i en sterilisator
eller kokande vatten i högst 5 minuter. Alla
vanliga steriliseringsmetoder kan tillämpas på
träningspaketet. Obs! Tvätta händerna
grundligt och se till att alla ytor är rena innan
de kommer i kontakt med steriliserade delar.
Sterilisera inte någon del av träningspaketet i
mikrovågsugn utan att använda en sterilisator
för mikrovågsugn. 3 Låt alla delar svalna i
5 minuter efter sterilisering. Träningspaketet
kan diskas i diskmaskin. Färg i mat kan
missfärga delar men missfärgning påverkar
inte produktens kvalitet. Napp: Se till att du
använder en Natural-napp med korrekt
flödehastighet när du ger barnet mat. För
god hygien rekommenderas att Naturalnappen byts ut efter 3 månader. Låt inte
Natural-nappen ligga i direkt solljus eller i
värme. Lämna den heller inte i
steriliseringslösning längre än
rekommenderat eftersom det kan försämra
nappens funktion. Bröstmjölk: Utpumpad
bröstmjölk kan förvaras i steriliserade
AVENT-flaskor och -behållare i polypropylen
i kylskåp upp till 48 timmar (inte i dörren).
Flaskor kan förvaras i frysen upp till 3 månader
medan behållare kan förvaras i 6 månader i en
nollgradig frys. Frys aldrig om bröstmjölk
eller lägg till färsk bröstmjölk till mjölk som
redan är fryst. Förvaring: Förvara
Natural-napparna i en torr behållare med
lock. Kompatibilitet: Det här
träningspaketet kan användas med alla
Philips AVENT-flaskor. Använd endast Philips
AVENT Natural-nappar med det här
träningspaketet. Beställning av
reservdelar och tillbehör: Extra
Natural-nappar och pipar kan köpas separat.
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar
kan du gå till www.shop.philips.com/
service eller till en Philips-återförsäljare.
Du kan även kontakta Philips kundtjänst i
ditt land. Garanti och support: Om du
behöver information eller om du har något
problem kan du gå till Philips webbplats på
www.philips.com/support.
ITALIANO
AVVISO per la sicurezza e la
salute del vostro bambino!
Avviso: usate sempre questo prodotto sotto
la supervisione di un adulto. La suzione continua
e prolungata di fluidi causa danni ai denti. Non
utilizzate mai le tettarelle per l’alimentazione
come succhietti. Le parti non utilizzate devono
essere tenute lontano dalla portata dei bambini.
Non riscaldate liquidi o alimenti nel microonde.
NON consentite ai bambini di giocare con le
parti di piccole dimensioni o di camminare/
correre mentre usano i biberon o le tazze. Per
evitare scottature, lasciate raffreddare i liquidi
prima di preparare le pappe. Verificate sempre
la temperatura degli alimenti prima
dell’assunzione da parte del bambino. NON
usate il bicchiere evolutivo con il biberon di
vetro. Questo prodotto non è adatto alle
bevande calde, frizzanti o composte da polpa.
Nel caso in cui vengano utilizzate, devono
essere diluite e utilizzate per un breve
periodo di tempo evitando che vengano
assunte in maniera continua. Prima dell’uso:
controllate le singole parti e gettatele ai primi
segni di danno o alterazione. Tirate la
tettarella Natural in tutte le direzioni (fig. 1) e
immergetela in acqua bollente per 5 minuti al
fine di garantirne l’igiene. Pulite e sterilizzate il
prodotto (consultate la sezione “Pulizia”). Per
prestazioni ottimali, pizzicate e massaggiate il
numero sulla tettarella tra il pollice e l’indice
(fig. 3). Montaggio: quando montate il
bicchiere evolutivo, assicuratevi di posizionare
il coperchio in verticale sulla ghiera in modo
che la tettarella rimanga anch’essa in
posizione verticale (fig. 4). Per rimuovere il
coperchio, posizionate la mano su
quest’ultimo e il pollice nella fossetta sul
coperchio (fig. 6). La tettarella può essere
montata in maniera più semplice se si avvita
verso l’alto invece di tirarla in linea retta.
Assicuratevi di tirare la tettarella per tutta la
lunghezza fino a che la parte inferiore non è a
filo con la ghiera avvitabile (fig. 2). Pulizia:
per un’igiene ottimale, pulite sempre tutte le
parti dopo l’utilizzo. 1 Risciacquate tutte le
parti con acqua calda. Attenzione: non usate
detergenti abrasivi, antibatterici oppure solventi
chimici. Una concentrazione eccessiva di
detergenti potrebbe danneggiare le parti in
plastica. In questo caso sostituitele
immediatamente.2 Sterilizzate tutte le parti
con uno sterilizzatore o in acqua bollente per
max. 5 minuti. Il bicchiere evolutivo è adatto
anche a tutti i metodi standard di
sterilizzazione. Nota: lavate le mani
accuratamente e assicuratevi che le superfici
siano pulite prima di venire a contatto con le
parti sterilizzate. Non sterilizzate alcuna parte
del bicchiere evolutivo nel microonde senza
utilizzare uno sterilizzatore apposito.
3 Dopo la sterilizzazione, lasciate che tutti le
parti si raffreddino per 5 minuti. Il bicchiere
evolutivo è lavabile in lavastoviglie, i coloranti
degli alimenti potrebbero scolorire delle parti;
comunque, lo scolorimento non influenza la
qualità del prodotto. Tettarella: assicuratevi di
utilizzare una tettarella Natural con la tipologia
di flusso corretta durante l’allattamento del
vostro bambino. Ai fini igienici, vi consigliamo di
sostituire la tettarella Natural dopo 3 mesi. Non
lasciate la tettarella Natural sotto la luce diretta
del sole o vicino a una fonte di calore o
immersa nella soluzione di sterilizzazione più a
lungo di quanto consigliato, poiché la tettarella
potrebbe deteriorarsi. Latte materno: il latte
materno può essere riposto in biberon/
recipienti in polipropilene AVENT sterilizzati e
conservato in frigorifero per un massimo di
48 ore (non nello sportello di apertura), in
freezer per un massimo di 3 mesi (biberon) o
in un freezer a zero gradi (recipienti) per 6
mesi. Non ricongelate il latte materno e non
aggiungete mai altro latte a quello già surgelato.
Conservazione: conservate le tettarelle Natural
in un recipiente asciutto e chiuso. Compatibilità:
il bicchiere evolutivo è compatibile con la gamma
di biberon Philips AVENT. Con questo bicchiere
evolutivo usate solo tettarelle Natural Philips
AVENT. Come ordinare parti di ricambio
e accessori: le tettarelle Natural e i beccucci
sono disponibili separatamente. Per acquistare
accessori o parti di ricambio, visitate il sito
www.shop.philips.com/service, rivolgetevi
al vostro rivenditore Philips o contattate il
centro assistenza Philips del vostro Paese.
Garanzia e supporto: per assistenza o
informazioni e in caso di problemi, visitate il sito
Web di Philips www.philips.com/support.
Download PDF

advertising