Avent | SCH550/21 | Avent Bad- und Raumthermometer SCH550/20 Bedienungsanleitung

English
Your digital Bath and RoomThermometer
SCH550
The Philips AVENT digital bath and room thermometer
allows you to conveniently determine the ideal temperature
of your baby’s bath or room. Your baby can also play with
this product safely, since the thermometer is designed to
comply with EU toy safety standards.
Your baby will feel most comfortable in bath if the water
temperature is between 36.5°C and 38°C . A temperature
of 39°C and above is too hot and your baby could get
burned! At a room temperature of about 18°C babies feel
most comfortable when sleeping.
Please read this guide carefully before using the product.
Please keep this guide and the product packaging, since they
contain important information.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips AVENT appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and
according to the instructions in this user manual, the appliance is
safe to use based on scientific evidence available today.
1
4
2
3
Using your digital bath and room thermometer
The digital bath and room thermometer is always ready for
use. Just let it float in the water or let it sit on a shelf in the
baby’s room.
NOTE:
-Mix the water thoroughly before measuring the water
temperature.
-Put the thermometer in the tub while filling it.This
will ensure a fast and accurate reading of the water
temperature.
-Stir the water while taking the temperature
measurement.
-This thermometer has a temperature measurement
range between 10°C and 45°C.
After about 2 years the batteries may go flat. You can then
replace the batteries.
1 Push firmly to remove the measurement unit from
the rubber housing (Fig. 1).
2 Remove the battery housing cover.
3 Carefully remove the empty batteries with a pair of
tweezers.
4 Insert the new batteries (two LR44 button
batteries) and replace the battery housing cover.
Add some silicon grease at the edge of the
battery housing cover to improve the water proof
characteristics. Then reassemble the measurement
unit onto the rubber housing again (Fig. 2).
-------
Notes:
This product is only to be used in water if it is fully
assembled in accordance with the instructions.
After replacing the batteries, the waterproof status is
not guaranteed anymore.
Do not mix old and new batteries.
Do not mix different type of batteries: alkaline,
standard or rechargeable.
Non-rechargeable batteries cannot be recharged.
Remove batteries during long periods of nonuse.
Leakage and corrosion can damage the product.
--------
Always dispose of batteries in an environmentally
friendly way.
Dispose of batteries in a safe way and do not dispose
of a product by throwing it into a fire.
Only use batteries of the same or equivalent type as
recommended.
Batteries are to be inserted with the correct polarity.
Exhausted batteries are to be removed from the product.
The supply terminals are not to be short-circuited.
Always clean the product with non-abrasive cleaning
agents.
Risk of swallowing batteries! The product contains a coin
type battery. If the coin battery is swallowed, it can cause
severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
Technical Data
2x LR44 button batteries
Temp. display: Incremental 0.2°C
Accuracy: ±1°C
Temp. Range: 10-45°C
--
--
Environment
Non-rechargeable batteries contain substances that
may pollute the environment. Do not throw away
non-rechargeable batteries with the normal household
waste, but dispose of them at an official collection point
for batteries. Always remove the non-rechargeable
batteries before you discard and hand in the product at
an official collection point (Fig. 3).
Do not throw away the product with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in at
an official collection point for recycling. By doing this,
you help to preserve the environment (Fig. 4).
Guarantee and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the separate
worldwide guarantee leaflet.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips AVENT-apparat overholder alle standarder
for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse
i overensstemmelse med instruktionerne i denne
brugsvejleding er apparatet sikkert at anvende, ifølge den
videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Sådan bruger du dit digitale bade- og rumter
mometer
Det digitale bade- og rumtermometer er altid klar til brug.
Du skal blot lade det flyde i vandet eller placere det på en
hylde i babyens værelse.
BEMÆRK:
-Bland vandet grundigt, før du måler dets temperatur.
-Læg termometeret i badekarret, mens du fylder det.
Herved får du en hurtig og nøjagtig aflæsning af
vandtemperaturen.
-Rør i vandet, mens du måler temperaturen.
-Termometeret har et temperaturmåleområde mellem
10°C og 45°C.
Batterierne kan løbe tør for strøm efter ca. 2 år. Så skal du
udskifte dem.
1 Skub godt til for at fjerne måleenheden fra
gummietuiet (fig. 1).
2 Fjern dækslet til batterirummet.
3 Tag forsigtigt de flade batterier ud med en pincet.
4 Indsæt de nye batterier (to LR44 knapcellebatterier),
og sæt dækslet til batterirummet på igen. Smør lidt
silikonefedt på kanten af dækslet til batterirummet
for at gøre det vandtæt. Sæt derefter måleenheden
på gummietuiet igen (fig. 2).
-----
Dansk
---
Dit digitale bade- og rumtermometer
---
SCH550
Det digitale Philips AVENT-bade- og rumtermometer gør
det nemt at bestemme den ideelle temperatur til din babys
bad eller i din babys værelse. Du kan roligt lade din baby
lege med dette produkt, da termometeret er designet til at
overholde alle legetøjsstandarder i EU.
Din baby har det bedst i badet, hvis vandet har en temperatur
på mellem 36,5° C og 38° C. En temperatur på 39° C
og derover er for varmt og kan skolde din baby! Ved en
rumtemperatur på ca. 18° C har babyer det bedst, når de
sover.
Læs denne vejledning nøje, før du bruger dette produkt.
Smid ikke denne vejledning og produktemballagen væk, da
de indeholder vigtige oplysninger.
------
Bemærk:
Dette produkt må kun bruges i vand, hvis det er helt
samlet i overensstemmelse med instruktionerne.
Når du har udskiftet batterierne, garanteres det ikke
længere, at produktet er vandtæt.
Brug ikke gamle og nye batterier sammen.
Bland ikke forskellige typer batterier: Alkaliske,
standard eller genopladelige
Ikke-genopladelige batterier kan ikke genoplades.
Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i
lang tid. Lækage og korrosion kan ødelægge produktet.
Bortskaf altid batterier på en miljøvenlig måde.
Bortskaf batterierne på en sikker måde, og bortskaf
ikke et produkt ved at kaste det i ild.
Brug kun batterier af den samme eller tilsvarende type
som anbefalet.
Batterier skal indsættes med den korrekte polaritet.
Flade batterier skal tages ud af produktet.
Polerne må ikke kortsluttes.
Rengør altid produktet med ikke-ridsende
rengøringsmidler.
Risiko for at sluge batterier! Produktet indeholder et
batteri af knapcelletypen. Hvis knapcellebatteriet sluges,
kan det medføre alvorlige indvendige forbrændinger i løbet
af kun 2 timer, og det kan føre til døden.
Tekniske data
2 x LR44 knapcellebatterier
Temperaturvisning: Interval på 0,2°C
Nøjagtighed: ±1° C
Temperaturområde: 10-45° C
--
--
Miljøhensyn
Ikke-genopladelige batterier indeholder stoffer,
der kan skade miljøet. Smid aldrig brugte ikkegenopladelige batterier ud sammen med det
normale husholdningsaffald, men aflever dem på
et officielt indsamlingssted for batterier. Fjern altid
de ikke-genopladelige batterier, inden produktet
til sin tid kasseres og afleveres på et officielt
indsamlingssted (fig. 3).
Produktet må ikke smides ud sammen med almindeligt
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever
det i stedet på et officielt indsamlingssted. På den
måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 4).
Sikkerhed og support
Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du besøge
www.philips.com/support eller læse i den separate
folder “World-Wide Guarantee”.
Deutsch
Ihr digitales Bad- und Raumthermometer
SCH550
Mit dem digitalen Bad- und Raumthermometer Philips
AVENT können Sie ganz bequem die optimale Bad- oder
Raumtemperatur für Ihr Baby bestimmen. Sie können Ihr Baby
auch ohne Bedenken mit dem Thermometer spielen lassen, da
es allen EU- Sicherheitsnormen für Spielzeug entspricht.
Ihr Baby fühlt sich am wohlsten bei einer Wassertemperatur
zwischen 36,5° C und 38° C. Ab einer Temperatur
von 39° C ist das Wasser zu heiß und es besteht
Verbrennungsgefahr für Ihr Baby! Bei einer Raumtemperatur
von ca. 18° C schlafen Babys am besten.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch
des Thermometers aufmerksam durch. Bewahren Sie diese
Anleitung und die Produktverpackung auf, da sie wichtige
Informationen enthalten.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips AVENT Gerät erfüllt sämtliche Normen
bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im
Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den
Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Das digitale Bad- und Raumthermometer
benutzen
Das digitale Bad- und Raumthermometer ist allzeit
einsatzbereit. Lassen Sie es einfach im Wasser schwimmen
bzw. auf einem Regal im Kinderzimmer liegen.
HINWEIS:
-Mischen Sie das Badewasser gründlich, bevor Sie die
Wassertemperatur messen.
-Legen Sie das Thermometer beim Einfüllen von Wasser
in die Badewanne. Dadurch wird eine schnelle und
exakte Messung der Wassertemperatur gewährleistet.
--
Mischen Sie das Wasser weiter, wenn Sie die
Temperatur messen.
Dieses Thermometer hat einen Temperaturbereich
von 10 °C bis 45 °C.
Nach etwa 2 Jahren sind die Batterien leer. Tauschen Sie
sie dann aus.
1 Drücken Sie fest, um die Messeinheit aus dem
Gummigehäuse zu entnehmen (Abb. 1).
2 Nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab.
3 Entfernen Sie die leeren Batterien vorsichtig mit
einer Pinzette.
4 Setzen Sie die neuen Batterien (zwei LR44Knopfzellen) ein, und befestigen Sie die Abdeckung
des Batteriefachs. Geben Sie etwas Silikonfett auf den
Rand der Batteriefachabdeckung, damit diese weiterhin
möglichst wasserdicht bleibt. Setzen Sie dann die
Messeinheit wieder auf das Gummigehäuse (Abb. 2).
--
--------------
Hinweise:
Dieses Produkt sollte nur im Wasser verwendet zu
werden, wenn es gemäß den Anweisungen vollständig
zusammengebaut ist.
Nach dem Austauschen der Batterien kann nicht mehr
garantiert werden, dass das Gerät wasserdicht ist.
Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien.
Kombinieren Sie keine unterschiedlichen
Batterietypen: Alkali, Standard oder wiederaufladbar.
Nicht-aufladbare Batterien können nicht aufgeladen
werden.
Entfernen Sie Batterien, wenn Sie das Gerät längere
Zeit nicht benutzen. Lecks und Korrosion können das
Gerät beschädigen.
Entsorgen Sie Batterien immer umweltgerecht.
Entsorgen Sie Batterien auf sichere Weise, und werfen
Sie das Thermometer keinesfalls in ein offenes Feuer.
Verwenden Sie nur Batterien des gleichen bzw.
empfohlenen Typs.
Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die
korrekte Polarität.
Leere Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen.
Die Anschlusspunkte dürfen nicht kurzgeschlossen
werden.
Reinigen Sie das Produkt nie mit Scheuermitteln.
Gefahr des Verschluckens von Batterien! Das Produkt
enthält eine münzähnliche Batterie.Wenn diese Batterie
verschluckt wird, kann dies schwere innere Verbrennungen
innerhalb von nur 2 Stunden verursachen und zum Tod führen.
Technische Daten
2 x LR44-Knopfzellen
Temperaturanzeige: Ansteigend in Stufen von 0,2° C
Genauigkeit: ±1° C
Temperaturbereich: 10-45° C
--
Umwelt
Nicht wiederaufladbare Batterien enthalten Substanzen,
die die Umwelt gefährden können. Entsorgen Sie nicht
wiederaufladbare Batterien nicht über den gewöhnlichen
Hausmüll, sondern geben Sie sie an einer offiziellen
Sammelstelle für Batterien ab. Entfernen Sie die nicht
wiederaufladbaren Batterien, bevor Sie das Produkt an
einer offiziellen Recyclingstelle abgeben (Abb. 3).
--
Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer
nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum
Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese
Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 4).
4 Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες (δύο LR44 τύπου
κουμπιού) και τοποθετήστε στη θέση του το
κάλυμμα της θήκης μπαταριών. Για να βελτιώσετε
την αντοχή του προϊόντος στο νερό, μπορείτε
να προσθέσετε λίγη σιλικόνη στην άκρη του
καλύμματος της θήκης μπαταριών. Στη συνέχεια,
συναρμολογήστε ξανά τη μονάδα μέτρησης πάνω
στο πλαστικό περίβλημα (Εικ. 2).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie
die Philips Website unter www.philips.com/support,
oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.
Ελληνικα
Το ψηφιακό σας βρεφικό θερμόμετρο
---
μπάνιου και δωματίου SCH550
Το ψηφιακό βρεφικό θερμόμετρο μπάνιου και δωματίου
της Philips AVENT σας επιτρέπει να υπολογίζετε εύκολα
την ιδανική θερμοκρασία του μπάνιου ή του δωματίου
του μωρού σας. Επίσης, το μωρό σας μπορεί να
παίξει με το θερμόμετρο με ασφάλεια, αφού το σχέδιό
του συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα ασφαλείας
παιχνιδιών που ισχύουν στην Ευρώπη.
Το μωρό σας θα αισθάνεται πιο άνετα στο μπάνιο εάν
η θερμοκρασία του νερού είναι μεταξύ 36,5° και 38°.
Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 39° είναι πολύ ζεστή και
το μωρό σας μπορεί να καεί. Επίσης, τα μωρά κοιμούνται
πιο άνετα σε δωμάτιο με θερμοκρασία περίπου 18°.
Διαβάστε αυτό τον οδηγό προσεκτικά προτού
χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε αυτό τον οδηγό και
τη συσκευασία του προϊόντος καθώς περιέχουν σημαντικές
πληροφορίες.
---
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips AVENT συμμορφώνεται
με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά
πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με
τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή
είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών
αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
--
Χρήση του ψηφιακού βρεφικού ερμομέτρου
μπάνιου και δωματίου
Το ψηφιακό βρεφικό θερμόμετρο μπάνιου και δωματίου
είναι πάντα έτοιμο για χρήση. Αφήστε το να επιπλεύσει
στο νερό ή τοποθετήστε το σε ένα ράφι στο δωμάτιο
του μωρού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
-Προτού μετρήσετε τη θερμοκρασία του νερού,
ανακατέψτε το νερό πολύ καλά.
-Τοποθετήστε το θερμόμετρο στη μπανιέρα ενώ
τη γεμίζετε. Έτσι θα διασφαλιστεί η γρήγορη και
ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας του νερού.
-Ανακατέψτε το νερό ενώ πραγματοποιείται η
μέτρηση της θερμοκρασίας.
-Το θερμόμετρο έχει εύρος μέτρησης θερμοκρασίας
μεταξύ 10°C και 45°C.
Μετά από περίπου 2 χρόνια, οι μπαταρίες ενδέχεται να
έχουν αδειάσει. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαταστήστε τις.
1 Σπρώξτε για να αφαιρέσετε τη μονάδα μέτρησης
από το πλαστικό περίβλημα (Εικ. 1).
2 Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.
3 Αφαιρέστε προσεκτικά τις άδειες μπαταρίες με
ένα τσιμπιδάκι.
---
-----
---
Σημειώσεις:
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο νερό
μόνο αν είναι πλήρως συναρμολογημένο σύμφωνα
με τις οδηγίες.
Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, η
αδιάβροχη ιδιότητα δεν είναι πλέον εγγυημένη.
Μην συνδυάζετε παλιές με καινούργιες μπαταρίες.
Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς
τύπους μπαταριών: αλκαλικές, τυπικές ή
επαναφορτιζόμενες.
Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν μπορούν
να φορτιστούν.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν θα
χρησιμοποιήσετε το θερμόμετρο για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Η διαρροή και η διάβρωσή τους
ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στο προϊόν.
Απορρίπτετε πάντα τις μπαταρίες με τρόπο φιλικό
προς το περιβάλλον.
Να απορρίπτετε τις μπαταρίες με ασφάλεια. Μην
απορρίπτετε τα προϊόντα πετώντας τα στη φωτιά.
Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου ή
παρόμοιου τύπου με αυτές που συνιστώνται.
Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη
σωστή πολικότητα.
Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να
αφαιρούνται από το προϊόν.
Τα σημεία παροχής δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
Να καθαρίζετε το προϊόν πάντοτε με
αντιδιαβρωτικά καθαριστικά.
Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών! Το προϊόν περιέχει
μια μπαταρία τύπου κέρματος. Σε περίπτωση κατάποσης,
η μπαταρία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά
εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και να οδηγήσει σε θάνατο.
Τεχνικά στοιχεία
2 μπαταρίες LR44 τύπου κουμπιού
Προβολή θερμοκρασίας: σε διαβαθμίσεις 0,2°
Ακρίβεια: ±1°C
Εύρος θερμοκρασίας: 10-45°C
--
--
Περιβάλλον
Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες περιέχουν
ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον.
Μην απορρίπτετε τις μη επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
του σπιτιού σας, αλλά μόνο σε επίσημο σημείο
συλλογής για μπαταρίες. Να αφαιρείτε πάντα τις
μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πριν απορρίψετε
και παραδώσετε το προϊόν σε ένα επίσημο σημείο
συλλογής (Εικ. 3).
Στο τέλος της ζωής του προϊόντος μην το πετάξετε
μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά σας απορρίμματα,
αλλά παραδώστε το σε ένα επίσημο σημείο συλλογής
για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλετε
στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 4).
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε
τη διεύθυνση www.philips.com/support ή διαβάστε το
ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Español
Termómetro digital para baño y habitación
SCH550
El termómetro digital Philips AVENT para baño y habitación
le permite determinar la temperatura ideal del agua del
baño o de la habitación de su bebé. El bebé también puede
jugar con este producto de forma segura, ya que el diseño
del termómetro cumple todas las normas de seguridad
sobre juguetes de la UE.
Su bebé se sentirá más cómodo en la bañera si el agua está
a una temperatura entre 36,5 °C y 38 °C. Una temperatura
de 39 °C o más es demasiado caliente y el bebé podría
quemarse. Los bebés duermen más a gusto con una
temperatura ambiente de unos 18 °C.
Lea detenidamente esta guía antes de utilizar este aparato.
Conserve esta guía y el embalaje del producto, ya que
contienen información importante.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips AVENT cumple todos los estándares
sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza
correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este
manual, el aparato se puede usar de forma segura según los
conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Uso del termómetro para baño y habitación
El termómetro digital para baño y habitación siempre está
listo para usar. Sólo hay que dejarlo flotando en el agua o
sobre un estante de la habitación del bebé.
NOTA:
-Mezcle bien el agua antes de medir la temperatura
de la misma.
-Ponga el termómetro en la bañera mientras la llena.
De este modo podrá medir la temperatura de forma
rápida y precisa.
-Remueva el agua mientras mide la temperatura.
-Este termómetro tiene un intervalo de medición de
temperatura de entre 10 °C y 45 °C.
Al cabo de unos 2 años es posible que las pilas se agoten.
Cuando esto ocurra puede sustituirlas.
1 Empuje firmemente para sacar la unidad de
medición de la carcasa de goma (fig. 1).
2 Quite la tapa del compartimento de las pilas.
3 Extraiga con cuidado las pilas gastadas con unas pinzas.
4 Introduzca las pilas nuevas (dos pilas tipo botón
LR44) y vuelva a colocar la tapa del compartimento
de las pilas. Aplique un poco de grasa de silicona
en el borde de la tapa del compartimento de las
pilas para aumentar la estanqueidad del aparato. A
continuación, vuelva a montar la unidad de medición
sobre la carcasa de goma (fig. 2).
---
Notas:
Este producto se puede utilizar en el agua solo si está
totalmente montado de acuerdo con las instrucciones.
Tras haber sustituido las pilas, la estanqueidad no está
garantizada.
---
No mezcle pilas nuevas y antiguas.
No mezcle distintos tipos de pilas: alcalinas, estándar
o recargables.
-Las pilas no recargables no se pueden recargar.
-Quite las pilas cuando no vaya a utilizar el
termómetro durante mucho tiempo. Las fugas y la
corrosión pueden dañarlo.
-Deseche siempre las pilas usadas de una forma no
perjudicial para el medio ambiente.
-Deseche las pilas de forma segura y no deseche el
producto arrojándolo al fuego.
-Utilice solo pilas del mismo tipo o uno equivalente
según lo recomendado.
-Inserte las pilas teniendo en cuenta la polaridad correcta.
-Las pilas agotadas deben extraerse del producto.
-No provoque cortocircuitos en los terminales de
alimentación.
-Limpie siempre el producto con agentes de limpieza
no abrasivos.
Riesgo de ingestión de las pilas. El producto contiene
una pila tipo botón, que si se ingiere puede provocar graves
quemaduras internas en solo 2 horas y puede provocar
la muerte.
Datos técnicos
2 pilas tipo botón LR44
Pantalla de temperatura: incrementos de 0,2 °C
Precisión: ±1 °C
Rango de temperatura: 10-45 °C
--
--
Medio ambiente
Las pilas no recargables contienen sustancias que pueden
contaminar el medio ambiente. No tire las pilas no
recargables con la basura normal del hogar, deposítelas en
un punto de recogida oficial para pilas. Quite siempre las
pilas no recargables antes de deshacerse del producto y
llevarlo a un punto de recogida oficial (fig. 3).
Al final de su vida útil, no tire el producto junto con
la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de
recogida oficial para su reciclado. De esta manera,
ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 4).
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite
www.philips.com/support o lea el folleto de garantía
mundial independiente.
Suomi
Digitaalinen kylpy- ja huonelämpömittari
SCH550
Digitaalisen Philips AVENT kylpy- ja huonelämpömittarin
avulla voit mitata kätevästi lapsen kylvyn tai huoneen
lämpötilan. Lapsen voi myös huoletta antaa leikkiä tuotteella,
sillä lämpömittari on kaikkien EU:ssa voimassa olevien
leikkikalujen turvallisuusstandardien mukainen.
Lapsella on kylvyssä mukavin olo, kun veden lämpötila on
36,5 ° - 38 °C. Yli 39 asteen lämpötila on liian kuuma, ja lapsi
voi saada palovammoja. Noin 18 asteen huonelämpötila on
kaikkein sopivin nukkuvalle lapselle.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.
Säilytä tämä käyttöohje sekä tuotteen pakkaus, sillä niissä on
hyödyllistä tietoa.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips AVENT -laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia
kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein
ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on
turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Digitaalisen kylpy- ja huonelämpömittarin
käyttäminen
Digitaalinen kylpy- ja huonelämpömittari on aina käyttövalmis.
Aseta se vain kellumaan veteen tai säilytä sitä hyllyllä lapsen
huoneessa.
HUOMAUTUS:
-Sekoita vesi huolellisesti ennen veden lämpötilan
mittaamista.
-Aseta lämpömittari ammeeseen, kun täytät sitä.
Näin varmistat nopean ja luotettavan lämpötilan
mittaamisen.
-Sekoita vettä, kun mittaat lämpötilaa.
-Tämän kuumemittarin mittausalue on 10...45°C.
Paristojen virta loppuu noin 2 vuoden kuluttua. Tällöin voit
vaihtaa paristot.
1 Irrota mittausosa kumikotelosta työntämällä (Kuva 1).
2 Irrota paristolokeron kansi.
3 Poista tyhjät paristot varovasti pinseteillä.
4 Aseta uudet paristot (kaksi LR44-paristoa) ja
aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
Lämpömittari on vedenpitävämpi, kun lisäät
silikonirasvaa paristolokeron kannen reunaan. Aseta
lopuksi mittausosa takaisin kumikoteloon (Kuva 2).
Huomautuksia:
-Tätä tuotetta voi käyttää vedessä vain, jos se on
koottu ohjeiden mukaisesti.
-Kun paristot on vaihdettu, vedenpitävyys ei ole enää
taattu.
-Älä käytä samanaikaisesti uusia ja vanhoja paristoja.
-Älä käytä samanaikaisesti erilaisia paristoja, kuten
alkaliparistoja, tavallisia paristoja ja ladattavia paristoja.
-Paristoja ei voi ladata.
-Poista paristot, kun tuote on pitkään käyttämättä.
Vuodot ja korroosio voivat vahingoittaa laitetta.
-Hävitä paristot ympäristöystävällisellä tavalla.
-Hävitä paristot turvallisesti äläkä hävitä tuotetta
avotulessa.
-Käytä vain suositeltuja tai vastaavan tyyppisiä paristoja.
-Paristot on asetettava oikein päin.
-Käytetyt paristot on poistettava laitteesta.
-Napoihin ei saa aiheuttaa oikosulkua.
-Älä käytä tuotteen puhdistukseen naarmuttavia
puhdistusaineita.
Paristot ovat nieltyinä vaarallisia! Tuotteessa
on nappiparisto. Nielty paristo voi aiheuttaa vakavia
palovammoja tai kuoleman.
Tekniset tiedot
2 LR44-nappiparistoa
Lämpötilanäyttö: 0,2 asteen tarkkuudella päivittyvä
Tarkkuus: ±1 °C
Lämpötila: 10 - 45 °C
--
--
Ympäristöasiaa
Kertakäyttöiset paristot sisältävät aineita, jotka
saattavat olla ympäristölle haitallisia. Älä hävitä paristoja
talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Poista paristot aina ennen tuotteen
toimittamista valtuutettuun keräyspisteeseen (Kuva 3).
Älä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen
mukana, vaan toimita ne valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 4).
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla
osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen
kansainvälinen takuulehtinen.
Français
Thermomètre numérique pour la chambre
et le bain SCH550
Le thermomètre numérique pour la chambre et le bain
Philips AVENT vous permet de mesurer facilement la
température de la chambre ou du bain de votre bébé.
Votre bébé peut par ailleurs jouer avec ce produit en toute
sécurité car le thermomètre est conforme aux normes de
sécurité de l’Union européenne.
La température idéale du bain pour votre bébé se situe
entre 36,5 °C et 38 °C. À partir de 39 °C, l’eau est trop
chaude et votre bébé risque de se brûler. La température
idéale dans la chambre de votre bébé pour un sommeil
confortable se situe autour de 18 °C.
Veuillez lire ce guide attentivement avant d’utiliser le
produit. Conservez ce guide et l’emballage du produit car ils
contiennent des informations importantes.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips AVENT est conforme à toutes les normes
relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond
aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances
scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement et
conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
Utilisation du thermomètre numérique pour
la chambre et le bain
Ce thermomètre numérique pour la chambre et le bain est
prêt à l’emploi. Il vous suffit de le laisser flotter dans l’eau ou
de le poser sur une étagère dans la chambre de votre bébé.
REMARQUE :
-Mélangez bien l’eau avant d’en mesurer la température.
-Laissez le thermomètre dans la baignoire pendant que
vous la remplissez. De cette manière, vous obtiendrez
un relevé rapide et précis.
-Mélangez l’eau pendant que vous mesurez la
température.
-La gamme de mesure de température de ce
thermomètre est comprise entre 10 °C et 45 °C.
Au bout de deux ans environ, les piles peuvent s’épuiser.
Vous pouvez alors les remplacer.
1 Poussez fermement pour enlever l’unité de mesure
du logement en caoutchouc de l’appareil (fig. 1).
2 Retirez le couvercle du compartiment à piles.
3 Retirez délicatement les piles usagées à l’aide d’une
paire de pinces.
4 Insérez les nouvelles piles (deux piles bouton LR44)
et repositionnez le couvercle du compartiment.
Ajoutez de la graisse de silicone sur le bord du
couvercle du compartiment à piles afin d’améliorer
l’étanchéité. Replacez ensuite l’unité de mesure dans
le logement en caoutchouc (fig. 2).
Remarques :
Ce produit peut être utilisé dans l’eau uniquement
s’il est entièrement assemblé conformément aux
instructions.
-Suite au remplacement des piles, l’étanchéité du
compartiment n’est plus garantie.
-Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
-Ne mélangez pas différents types de piles (alcalines,
standard ou rechargeables).
-Les piles non rechargeables ne peuvent pas être
rechargées.
-Retirez les piles en cas d’inutilisation prolongée. Le
produit risque d’être endommagé en cas de fuite ou
de corrosion.
-Jetez les piles dans le respect de l’environnement.
-Jetez les piles de façon sûre et ne vous débarrassez
pas d’un produit en le faisant brûler.
-N’utilisez que des piles du même type ou d’un type
équivalent comme recommandé.
-Respectez la polarité des piles lors de leur installation.
-Retirez les piles usagées du produit.
-Évitez tout court-circuit aux bornes d’alimentation.
-Nettoyez toujours le produit avec des détergents
non abrasifs.
Risque d’ingestion de piles ! Le produit contient une
pile bouton. Si la pile bouton est ingérée, elle peut causer
de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut
--
entraîner la mort.
Caractéristiques techniques
2 piles bouton LR44
Affichage de la température : par incréments de 0,2 °C
Précision : ± 1 °C
Plage de température : 10-45 °C
--
--
Environnement
Les piles non rechargeables contiennent des
substances qui peuvent nuire à l’environnement. Ne
jetez pas les piles non rechargeables avec les ordures
ménagères, mais déposez-les à un endroit prévu à
cet effet. Retirez toujours les piles non rechargeables
avant de mettre l’appareil au rebut et de le déposer à
un endroit prévu à cet effet (fig. 3).
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil
avec les ordures ménagères, mais déposez-le à
un endroit assigné à cet effet, où il pourra être
recyclé.Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 4).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations
supplémentaires, consultez le site Web
www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur
la garantie internationale.
Italiano
Termometro digitale SCH550 per la tempe
ratura del bagno e della stanza
Il termometro digitale Philips AVENT vi consente di
determinare la temperatura ideale per la stanza o il bagno
del vostro bambino. Inoltre, poiché il termometro è stato
progettato per soddisfare tutti gli standard di sicurezza dei
giocattoli in vigore nell’UE, il bambino può anche giocare con
il prodotto.
Il vostro bambino si sentirà a suo agio nell’acqua se la
temperatura è tra 36,5° e 38°. Una temperatura di 39° o
superiore è troppo calda e il bambino potrebbe scottarsi!
Una temperatura della stanza di circa 18° è la temperatura
ideale mentre i bambini dormono.
Leggete attentamente questa guida prima di utilizzare il
prodotto. La guida e l’imballaggio del prodotto contengono
informazioni importanti: non gettateli.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips AVENT è conforme a tutti gli
standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato
in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel
presente manuale, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro
come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.
Utilizzo del termometro digitale per la tem
peratura del bagno e della stanza
Il termometro digitale per la temperatura del bagno e
della stanza è sempre pronto per l’uso. Fatelo galleggiare
nell’acqua del bagno o appoggiatelo su uno scaffale nella
stanza del bambino.
NOTA:
-rimescolate bene l’acqua prima di misurare la
temperatura.
-Posizionate il termometro nella vasca durante il
riempimento. In questo modo potete ottenere una
lettura veloce ed accurata della temperatura dell’acqua.
-Rimescolate bene l’acqua mentre misurate la
temperatura.
-Questo termometro ha una portata di misurazione
della temperatura tra 10 °C e 45 °C.
Dopo circa 2 anni le batterie potrebbero scaricarsi. In tal
caso sostituite le batterie.
1 Premete fermamente per rimuovere l’unità di
misurazione dall’alloggio di gomma (fig. 1).
2 Rimuovete il coperchio dello scomparto batterie.
3 Utilizzate un paio di pinzette per estrarre con
cautela le batterie scariche.
4 Inserite le nuove batterie (due batterie a bottone
LR44) e reinserite il coperchio dello scomparto
batterie. Aggiungete grasso in silicio sul bordo del
coperchio per migliorare l’impermeabilità. Rimontate
nuovamente l’unità di misurazione sopra l’alloggio di
gomma (fig. 2).
---
Note:
questo prodotto può essere usato nell’acqua solo
se è assemblato in modo completamente conforme
alle istruzioni.
dopo la sostituzione delle batterie, l’impermeabilità del
prodotto non è più garantita.
--
Non utilizzate contemporaneamente batterie nuove
e usate.
Non utilizzate contemporaneamente diversi tipi di
batterie: normali, alcaline o ricaricabili.
-Le batterie non ricaricabili non possono essere ricaricate.
-Togliete le batterie durante i lunghi periodi di inutilizzo.
Eventuali perdite o corrosioni possono danneggiare
il prodotto.
-Smaltite sempre le batterie nel pieno rispetto
dell’ambiente.
-Eliminate le batterie in maniera sicura e non eliminate
il prodotto gettandolo nel fuoco.
-Usate solo batterie dello stesso tipo o di tipo
equivalente come consigliato.
-Assicuratevi sempre di inserire le batterie nel verso
giusto.
-Rimuovete le batterie scariche dal prodotto.
-Non mettete mai i terminali di alimentazione in
cortocircuito.
-Pulite sempre il prodotto con detergenti non abrasivi.
Rischio di ingestione delle batterie! Il prodotto
contiene una batteria a bottone. L’ingestione della batteria
a bottone può provocare gravi bruciature interne in sole
--
2 ore e può causare la morte.
Dati tecnici
2 batterie a bottone LR44
Visualizzazione temperatura: incrementale da 0,2 °C
Precisione: ±1°C
Gamma temperatura: da 10°C a 45°C
--
--
Tutela dell’ambiente
Le batterie non ricaricabili contengono sostanze
potenzialmente nocive per l’ambiente. Non smaltite
le batterie non ricaricabili insieme ai comuni rifiuti
domestici, ma consegnatele ad un apposito centro di
raccolta ufficiale. Rimuovete sempre le batterie non
ricaricabili prima dello smaltimento e della consegna
del prodotto a un centro di raccolta ufficiale (fig. 3).
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non
smaltite il prodotto con normali rifiuti domestici,
ma consegnatelo a un centro di raccolta
autorizzato (fig. 4).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo
www.philips.com/support oppure leggete l’opuscolo
della garanzia internazionale.
Nederlands
SCH550 digitale bad- en kamerthermometer
Met de Philips AVENT digitale bad- en kamerthermometer kunt
u op eenvoudige wijze de ideale bad- of kamertemperatuur
voor uw baby bepalen. Uw baby kan ook veilig spelen met
dit product, omdat de thermometer zo is ontworpen dat hij
voldoet aan de veiligheidsnormen voor speelgoed in Europa.
Uw baby voelt zich het lekkerst als het badwater een
temperatuur heeft tussen 36,5°C en 38°C. Bij een
temperatuur van 39°C of hoger is het water te heet en kan
uw baby brandwonden oplopen! Bij een kamertemperatuur
van ongeveer 18°C slapen baby’s het lekkerst.
Lees deze leidraad aandachtig door voordat u het
product gaat gebruiken. Bewaar deze leidraad en de
productverpakking zorgvuldig, omdat ze belangrijke
informatie bevatten.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips AVENT-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met
betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het
apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken
volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
De digitale bad- en kamerthermometer
gebruiken
De digitale bad- en kamerthermometer is altijd klaar voor
gebruik. U kunt hem laten drijven in het badwater of een
plekje geven op een plank in de babykamer.
OPMERKING:
-Meng het water goed voordat u de watertemperatuur
meet.
-Plaats de thermometer in het badje terwijl u het laat
vollopen. Op deze manier kunt u snel en nauwkeurig
de watertemperatuur aflezen.
-Breng het water in beweging terwijl u de temperatuur
meet.
-Deze thermometer heeft een temperatuurmeetbereik
van 10 °C tot 45 °C.
Na ongeveer 2 jaar raken de batterijen mogelijk leeg. U kunt
ze dan vervangen.
1 Duw stevig om de meetunit uit de rubberen
behuizing te verwijderen (fig. 1).
2 Verwijder het dekseltje van het batterijvak.
3 Verwijder de lege batterijen voorzichtig met een
pincet.
4 Doe de nieuwe batterijen (twee LR44knoopbatterijen) in het batterijvak en plaats het
dekseltje terug op het batterijvak. Breng wat
siliconenvet aan op de randen van het dekseltje om
de waterdichtheid te vergroten. Plaats de meetunit
vervolgens weer op de rubberen behuizing (fig. 2).
-----------
Opmerkingen:
Dit product mag alleen in water worden gebruikt als
het volledig overeenkomstig de instructies in elkaar
is gezet.
Nadat de batterijen zijn vervangen, vervalt de garantie
met betrekking tot de waterdichtheid van dit product.
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
Gebruik nooit verschillende soorten batterijen tegelijk:
alkaline, normale of oplaadbare.
Niet-oplaadbare batterijen kunnen niet worden
opgeladen.
Verwijder de batterijen als u het apparaat voor
langere tijd niet gebruikt. Lekkage en corrosie kunnen
schade aan het product veroorzaken.
Houd u altijd aan de milieuvoorschriften wanneer u
gebruikte batterijen wegdoet.
Ontdoe u op een veilige manier van batterijen en
gooi ze niet in vuur.
Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of vergelijkbare
type als wordt aanbevolen.
Plaats de batterijen zo dat de polen in de juiste
richting wijzen.
--
Bruke det digitale bad- og romtermome
---
Lege batterijen moeten uit het product worden
verwijderd.
Sluit de contactpunten niet kort.
Reinig het product altijd met een niet-schurend
schoonmaakmiddel.
Risico op inslikken batterijen! Het product bevat een
knoopbatterij. Als deze wordt ingeslikt, kan dat in minder
dan twee uur tot ernstige interne brandwonden leiden met
mogelijk de dood als gevolg.
teret
Det digitale bad- og romtermometeret er alltid klart til bruk. La
det flyte i vannet, eller la det stå på en hylle på barnerommet.
MERK:
-Bland vannet ordentlig før du måler vanntemperaturen.
-Legg termometeret i karet mens du fyller det. På
den måten får du en rask og nøyaktig registrering av
vanntemperaturen.
-Rør rundt i vannet mens du måler temperaturen.
-Dette termometeret har et temperaturmålingsområde
mellom 10 °C og 45 °C.
Batteriene kan slutte å fungere etter cirka to år. Du kan da
bytte ut batteriene.
1 Trykk godt for å ta måleenheten ut av
gummibeskyttelsen (fig. 1).
2 Fjern dekselet på batterirommet.
3 Ta de tomme batteriene forsiktig ut med en pinsett.
4 Sett inn de nye batteriene (to LR44-knappbatterier),
og sett på dekselet på batterirommet. Påfør litt
silikonfett på kanten av dekselet på batterirommet
for å forbedre vanntettheten. Sett deretter
måleenheten i gummibeskyttelsen igjen (fig. 2).
Technische gegevens
2x LR44-knoopbatterijen
Temperatuurdisplay: oplopend in stappen van 0,2 °C
Nauwkeurigheid: ± 1°C
Temperatuurbereik: 10-45°C
--
--
Milieu
Niet-oplaadbare batterijen bevatten stoffen die
schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Gooi nietoplaadbare batterijen niet weg met het normale
huisvuil, maar lever ze apart in op een officieel
aangewezen inzamelpunt voor batterijen. Verwijder de
niet-oplaadbare batterijen altijd voordat u het product
afdankt en inlevert op een officieel aangewezen
inzamelpunt (fig. 3).
Gooi het product aan het einde van zijn levensduur
niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in
op een door de overheid aangewezen inzamelpunt
om het te laten recyclen. Op die manier levert u een
bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 4).
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek
dan www.philips.com/support of lees het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad.
Norsk
Digitalt bad- og romtermometer, SCH550
Med Philips AVENT digitalt bad- og romtermometer kan
du på en enkel måte finne den ideelle temperaturen på
badevannet eller i rommet til babyen. Babyen kan også leke
med dette produktet siden termometeret er laget i samsvar
med sikkerhetsstandarder for leker i EU.
Babyen har det best i badevannet hvis temperaturen er
mellom 36,5 og 38 °C. En temperatur på 39 °C og høyere
er for varmt, og babyen kan brenne seg. Babyer har det mest
komfortabelt hvis romtemperaturen ligger på cirka 18 °C
når de skal sove.
Les denne veiledningen nøye før du bruker produktet.
Ta vare på denne veiledningen og emballasjen siden de
inneholder viktig informasjon.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips AVENT-apparatet overholder alle standarder
som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet
håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne
brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den
kunnskapen vi har per dags dato.
Merknader:
Dette produktet skal bare brukes i vann hvis det er
satt sammen i samsvar med anvisningene.
-Når du har byttet batteriene, er ikke termometeret
garantert vanntett lenger.
-Ikke bland gamle og nye batterier.
-Ikke bland forskjellige typer batterier: alkaliske,
standard eller oppladbare.
-Ikke-oppladbare batterier kan ikke lades opp.
-Ta ut batteriene når du ikke bruker termometeret på
en stund. Lekkasje og etsing kan ødelegge produktet.
-Håndter alltid brukte batterier på en miljøvennlig måte.
-Kast brukte batterier på en sikker måte, og ikke kvitt
deg med et produkt ved å brenne det.
-Bruk bare batterier av samme eller tilsvarende type
som anbefalt.
-Batteriene settes inn med riktig polaritet.
-Tomme batterier må fjernes fra produktet.
-Strømterminalene må ikke kortsluttes.
-Rengjør alltid produktet med rengjøringsmidler uten
skureeffekt.
Fare for at batterier svelges! Produktet inneholder et
myntbatteri. Hvis myntbatteriet svelges, kan det gi alvorlige
interne brannskader på bare to timer og føre til døden.
--
Tekniske data
To LR44-knappbatterier
Temperaturvisning: Trinn på 0,2 °C
Nøyaktighet: ± 1 °C
Temperaturområde: 10–45 °C
--
--
Miljø
Engangsbatterier inneholder stoffer som kan forurense
miljøet. Ikke kast engangsbatterier i restavfallet, men
lever dem på et offentlig innsamlingssted for batterier.
Ta alltid ut batteriene før du kaster og leverer inn
produktet på et offentlig innsamlingssted (fig. 3).
Ikke kast produktet som vanlig husholdningsavfall når det
ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon.
Slik bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 4).
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
Português
O seu termómetro digital para casa de
banho e quarto SCH550
O termómetro digital para casa de banho e quarto Philips
AVENT permite-lhe determinar de forma simples a
temperatura ideal da água do banho ou do quarto do seu
bebé. O seu bebé pode também brincar com este produto
de forma segura, uma vez que o termómetro foi fabricado
em conformidade com todas as normas de segurança
relacionadas com brinquedos da UE.
O seu bebé sente-se mais confortável no banho se a água
estiver a uma temperatura entre 36,5° e 38°. Uma temperatura
igual ou superior a 39° é demasiado elevada e o seu bebé pode
queimar-se! A uma temperatura ambiente de cerca de 18° os
bebés sentem-se mais confortáveis enquanto dormem.
Leia cuidadosamente este guia antes de utilizar o produto.
Conserve este guia e a embalagem do produto, uma vez que
contêm informações importantes.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips AVENT cumpre todas as normas relativas
a campos electromagnéticos (EMF). Se for manuseado
correctamente e de acordo com as instruções deste manual do
utilizador, o aparelho proporciona uma utilização segura, como
demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.
Utilização do seu termómetro digital para
casa de banho e quarto
O termómetro digital para casa de banho e quarto está
sempre pronto a utilizar. Deixe-o flutuar na água ou
coloque-o numa prateleira no quarto do bebé.
NOTA:
-Mexa muito bem a água antes de medir a respectiva
temperatura.
-Coloque o termómetro na banheira enquanto estiver
a encher. Desta forma, garante uma leitura rápida e
precisa da temperatura da água.
-Mexa a água enquanto efectua a medição da
temperatura.
-Este termómetro tem um intervalo de medição da
temperatura entre 10 °C e 45 °C.
Após cerca de 2 anos, as pilhas podem ficar vazias. Pode,
então, proceder à substituição das pilhas.
1 Pressione firmemente para retirar o componente de
medição do compartimento em borracha (fig. 1).
2 Remova a tampa do compartimento das pilhas.
3 Remova cuidadosamente as pilhas vazias com
uma pinça.
4 Insira as pilhas novas (duas pilhas tipo botão LR44) e
volte a colocar a tampa no compartimento das pilhas.
Aplique um pouco de massa lubrificante de silicone no
rebordo da tampa do compartimento das pilhas para
melhorar as características de impermeabilidade. Em
seguida, volte a montar o componente de medição no
compartimento em borracha (fig. 2).
Notas:
Este produto só pode ser utilizado em água se estiver
totalmente montado de acordo com as instruções.
-Após a substituição das pilhas, o estado de
impermeabilidade já não é garantido.
-Não misture pilhas antigas com pilhas novas.
-Não misture diferentes tipos de pilhas: alcalinas,
convencionais ou recarregáveis.
-Não é possível recarregar pilhas não recarregáveis.
-Remova as pilhas durante longos períodos de
inutilização. Os derrames e a corrosão podem
danificar o produto.
-Elimine sempre as pilhas de forma segura para o
ambiente.
-Elimine as pilhas de forma segura e não elimine
nenhum produto queimando-o.
-Utilize apenas pilhas do tipo recomendado ou
equivalentes.
-As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade
correcta.
-As pilhas vazias devem ser retiradas do produto.
-Tenha atenção para não provocar um curto-circuito
nos terminais de alimentação.
-Limpe sempre o produto com agentes de limpeza
não abrasivos.
Risco de ingestão de pilhas! O produto contém uma
pilha tipo notão. Se a pilha tipo botão for ingerida, esta
pode causar queimaduras internas graves em apenas 2
horas e pode causar a morte.
--
Dados técnicos
2 pilhas tipo botão LR44
Apresentação da temperatura: em incrementos de 0,2 °C
Precisão: ±1°C
Gama de temp.: 10-45°C
--
--
Meio ambiente
As pilhas não recarregáveis contêm substâncias que
podem poluir o ambiente. Não deite fora pilhas não
recarregáveis juntamente com os resíduos domésticos
normais; coloque-as num ponto de recolha oficial
para pilhas. Retire sempre as pilhas não recarregáveis
antes de eliminar e entregar o produto num ponto de
recolha oficial (fig. 3).
Não elimine o produto no final da sua vida útil
juntamente com os resíduos domésticos normais;
entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem.
Ao fazê-lo, está a ajudar a preservar o ambiente (fig. 4).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite
www.philips.com/support ou leia o folheto da garantia
mundial em separado.
Svenska
Din digitala bad- och rumstermometer
SCH550
Med den digitala bad- och rumstermometern från Philips
AVENT kan du bekvämt mäta den perfekta temperaturen
för ditt barns badvatten eller sovrum. Termometern är även
säker att leka med eftersom den är utvecklad i enlighet med
alla säkerhetsstandarder för leksaker i EU.
Det är behagligast för barnet om vattentemperaturen är mellan
36,5 °C och 38 °C. Om temperaturen är 39 °C eller mer är
det för varmt och barnet kan bränna sig. Det är behagligast för
barn att sova vid en rumstemperatur på ca 18 °C.
Läs den här användarhandboken ordentligt innan du
använder produkten. Behåll handboken och förpackningen
eftersom de innehåller viktig information.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips AVENT uppfyller alla
standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten
hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här
användarhandboken är den säker att använda enligt de
vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
-------
Batterierna kan råka sväljas! Produkten innehåller
ett myntformat batteri. Om batteriet råkar sväljas kan det
orsaka allvarliga inre brännskador inom 2 timmar och leda
till dödsfall.
Tekniska data
2 x LR44-knappbatterier
Temperaturvisning: steg om 0,2 °C
Exakthet: ±1 °C
Temperaturintervall: 10–45 °C
--
Använda den digitala bad- och rumster
mometern
Den digitala bad- och rumstermometern är alltid klar att
använda. Låt den bara flyta i vattnet eller ligga på en hylla i
barnets rum.
OBS!
-Rör om ordentligt i vattnet innan du mäter
temperaturen.
-Lägg termometern i badbaljan när du fyller på
vatten. På så sätt kan du snabbt läsa av den exakta
vattentemperaturen.
-Rör om i vattnet när du mäter temperaturen.
-Den här termometern kan mäta temperaturer mellan
10 °C och 45 °C.
Batterierna kan ta slut efter ca två år. Du kan då byta ut dem.
1 Tryck till ordentligt och lossa mätenheten från
gummihöljet (Bild 1).
2 Ta bort locket till batterifacket.
3 Ta försiktigt ut de tomma batterierna med en pincett.
4 Sätt i de nya batterierna (två LR44-knappbatterier)
och byt ut locket till batterifacket. Smörj locket
till batterifacket med lite silikonfett så blir locket
mer vattentätt. Sätt sedan fast mätenheten på
gummihöljet igen (Bild 2).
--------
Obs!
Den här produkten får endast användas i vatten om
den har monteras enligt instruktionerna.
När du har bytt ut batterierna kan det inte längre
garanteras att termometern är vattentät.
Blanda inte gamla och nya batterier.
Blanda inte olika batterityper: alkaliska, vanliga och
laddningsbara.
Icke laddningsbara batterier kan inte laddas.
Ta ur batterierna om du inte ska använda
termometern under en längre tid. Läckage och
korrosion kan skada produkten.
Avyttra alltid batterier på ett miljövänligt sätt.
Kassera batterier på ett säkert sätt och kassera inte
produkter genom att kasta dem i eld.
Använd endast batterier av den typ som
rekommenderas (eller motsvarande).
Batterier ska sättas i med polerna åt rätt håll.
Tomma batterier ska tas ut ur produkten.
Polerna får inte kortslutas.
Rengör alltid produkten med icke-slipande
rengöringsmedel.
--
Miljön
Icke laddningsbara batterier innehåller ämnen som kan
vara skadliga för miljön. Släng inte icke laddningsbara
batterier i hushållssoporna, utan lämna in dem vid
en återvinningsstation för batterier. Ta alltid ut icke
laddningsbara batterier innan du kasserar produkten
och lämnar in den vid en återvinningsstation (Bild 3).
Kasta inte produkten i hushållssoporna när den
är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda
miljön (Bild 4).
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
Türkçe
SCH550 Dijital Banyo ve Oda Termometresi
Philips AVENT dijital banyo ve oda termometresi ile
bebeğinizin banyosunun ve odasının ideal sıcaklığını kolaylıkla
belirleyebilirsiniz. Ayrıca termometre AB oyuncak güvenliği
standartları ile uyumlu olduğundan bebeğiniz, ürün ile güvenle
oynayabilir.
Bebeğinizin banyo sırasında kendisini en rahat hissedeceği su
sıcaklığı 36,5°C - 38°C arasıdır. 39°C veya üzeri çok sıcaktır
ve bebeğiniz yanabilir! Bebekler en rahat yaklaşık 18°C oda
sıcaklığında uyuyabilirler.
Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun.
Üzerlerinde önemli bilgiler bulunabileceğinden lütfen bu
kılavuzu ve ambalajı saklayın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips AVENT cihazı, elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili
tüm standartlarla uyumludur. Bu cihazın kullanımı, düzgün
ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında,
günümüz bilimsel verilerine göre güvenlidir.
Dijital banyo ve oda termometresinin
kullanılması
Dijital banyo ve oda termometresi her zaman kullanıma
hazırdır. Sadece suya bırakmanız ya da bebek odasındaki bir
rafa yerleştirmeniz yeterlidir.
NOT:
-Su sıcaklığını ölçmeden önce suyu iyice karıştırın.
-Küveti doldururken termometreyi içine koyun.
Bu sayede su sıcaklığı hızlı ve doğru bir şekilde
belirlenecektir.
-Sıcaklığı ölçümü alınırken suyu karıştırın.
-Bu termometre, 10°C - 45°C arasında bir sıcaklık
ölçüm aralığına sahiptir.
Yaklaşık 2 yıl içinde piller bitebilir. Bu sürenin sonunda pilleri
değiştirebilirsiniz.
1 Ölçüm ünitesini plastik muhafazadan çıkarmak için
sıkıca bastırın (Şek. 1).
2 Pil bölmesinin kapağını çıkarın.
3 Cımbız kullanarak boş pilleri dikkatlice çıkarın.
4 Yeni pilleri (iki adet LR44 düğme pil) takın ve pil
bölmesi kapağını yerine yerleştirin. Su geçirmezlik
özelliğini artırmak için pil bölmesinin kenarına bir
miktar silikon ekleyin. Ardından ölçüm ünitesini
tekrar plastik muhafazaya yerleştirin (Şek. 2).
Notlar:
Bu ürün, sadece bu kılavuzdaki talimatlara tam olarak
uyularak monte edildiğinde suda kullanılabilir.
-Piller değiştirildikten sonra su geçirmezlik durumu
garanti edilmemektedir.
-Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.
-Farklı tip pilleri bir arada kullanmayın: alkalin, standart
veya şarj edilebilir.
-Şarj edilemeyen piller, tekrar şarj edilemez.
-Cihaz uzun süre kullanılmayacağında pilleri çıkarın.
Sızıntı ve korozyon ürüne zarar verebilir.
-Pilleri mutlaka çevreye zarar vermeyecek bir şekilde atın.
-Pilleri güvenli bir yolla atın ve atık işlemini ürünü ateşe
atarak gerçekleştirmemeye çalışın.
-Yalnızca önerilen aynı veya eşdeğer türde pilleri kullanın.
-Piller takılırken kutuplarına dikkat edilmelidir.
-Boşalmış piller üründen çıkarılmalıdır.
-Güç terminallerine kısa devre yaptırılmamalıdır.
-Ürünü temizlerken aşındırıcı temizlik malzemeleri
kullanılmamalıdır.
Pilleri yutma tehlikesi! Ürün bozuk para tipi bir pil
içerir. Bozuk para tipi pilin yutulması halinde, sadece 2 saat
--
içerisinde ağır iç yanıklar oluşabilir ve ölüme neden olabilir.
Teknik Veriler
2 x LR44 düğme pil
Sıc. göstergesi: 0,2°C artışlarla
Hassaslık: ±1°C
Sıc. Aralığı: 10-45°C
--
--
Çevre
Şarj edilemeyen piller, çevre kirliliğine neden olabilecek
maddeler içermektedir. Şarj edilemeyen pilleri normal
ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine resmi
pil toplama noktalarına teslim edin. Ürünü resmi
bir toplama noktasına teslim etmeden önce, şarj
edilemeyen pilleri mutlaka çıkarın (Şek. 3).
Kullanım ömrü sonunda, ürünü normal ev atıklarınızla
birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için
resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin
korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 4).
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen
www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya
dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
技术参数
2 节 LR44 钮扣电池
温度显示:增量 0.2°C
精确度:±1°C
温度范围:10-45°C
简体中文
沐浴、卧室用电子温度计 SCH550
借助飞利浦新安怡沐浴、卧室用电子温度计,您可以
方便地测定宝宝浴室或房间的理想温度。此外, 它的
设计符合欧盟关于玩具的安全标准。
水温在 36.5°C 和 38°C 之间时,宝宝感觉最为舒
适。39°C 及以上的温度过高,可能会烫伤宝宝!
室温在 18°C 左右时,宝宝睡觉感觉最舒适。
请在使用产品之前仔细阅读本指南。请保留本指南和
产品包装,它们包含有重要信息。
电磁场 (EMF)
这款飞利浦新安怡产品符合关于电磁场 (EMF) 的所有
相关标准。据目前的科学证明,如果正确使用并按照
本用户手册中的说明进行操作,本产品是安全的。
使用沐浴、卧室用电子温度计
沐浴、卧室用电子温度计随时可用。只需将其漂浮在
水面上或放在宝宝卧室的搁架上。
注:
-测量水温之前,请确保水温均匀。
-把水倒进浴盆时,将温度计放在浴盆中。
以便快速准确地读取水温。
-将水搅匀,测量水温。
-此温度计测量温度范围介于 10°C 和 45°C 之间。
电池寿命约为2年,电池失效后请立即更换。
1 用力按下即可从橡胶外壳中取出测量装置。 (图 1)
2 卸下电池外盖。
3 用镊子小心地取出耗尽的电池
4 装入新电池(两节 LR44 钮扣电池)并更换电池外
盖。在电池外盖的边缘涂一些硅脂以提高防水性
能。然后,将测量装置重新装入橡胶外壳。 (图 2)
注:
-本产品 只有按照说明完整组装,才能在水中使用。
-更换电池后,不再保证原有的防水功能。
-请勿混用新旧电池。
-请勿混用不同类型的电池:碱性电池、普通电池
或充电电池。
-一次性电池不能充电。
-若长时间不使用 本产品,应取下电池。电池的泄
漏和腐蚀会损坏产品。
-务必以环保方式弃置电池。
-请以安全环保的方式弃置电池, 弃置产品时不要
将其丢入火中。
-建议仅使用相同或相似类型的电池。
-应以正确的极性装入电池。
-应从产品中取出废电池。
-请注意避免电源短路。
-请勿使用腐蚀性清洁剂清洁产品。
存在吞咽电池的危险!本产品包含钮扣式电池。如果
吞入钮扣式电池,2 小时内即可能会导致严重的内部
烧伤甚至死亡。
环保
--
--
一次性电池包含可能污染环境的物质。不要将一
次性电池和普通生活垃圾一同丢弃,而应交给官
方指定的电池回收中心处理。丢弃产品前,一定
要将一次性电池取出,再将产品送到官方指定的
回收中心。 (图 3)
弃置产品时,请不要将其与一般生活垃圾混在一
起,应将其交给指定的回收中心,这样做有利于
环保。 (图 4)
保修和支持
如果您需要信息或支持,请访问
www.philips.com/support 或阅读单独的全球保修卡。
故障种类和处理方法
问题
原因
建议
显示“---”
温度不在可测
范围内(温度
过高)
逐渐与冷水搅
匀,直至再次
显示温度
无显示
电池没电
更换电池,详
情请见说明书
拆装和组装
如何从橡胶外
壳中取出或装
回测温模块
取出:请见说
明书操作
装回:橡胶外壳
的心形底部与飞
利浦新安怡商标
对齐 (请见说
明书)
07/08/2013
Download PDF

advertising