Avent | SCD625/26 | Avent Digitales Video-Babyphone SCD620/26 Important Information Manual

SCD620
SCD625
SCD630
English 6
Dansk 10
Deutsch 14
Español 19
Français 23
Italiano 27
Nederlands 31
Norsk 35
Português 39
Suomi 43
Svenska 47
Türkçe 51
‫ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬55
6
English
Important safety information
Read this important information carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
IMPORTANT
This baby monitor is intended as an aid. It is not a substitute for
responsible and proper adult supervision and should not be used as
such.
Never leave your baby alone in your home. Always make sure there is
someone present to look after the baby and take care of its needs.
Disclaimer
Please note that you use this baby monitor at your own risk.
Koninklijke Philips N.V. and its subsidiary companies are not
responsible for the operation of this baby monitor or your use of it
and therefore do not accept any liability in connection with your use
of this baby monitor.
Danger
- Never immerse any part of the baby monitor in water or any other
liquid. Do not place the appliance where water or any other liquid
can drip or splash onto it. Never use the baby monitor in moist
places or close to water.
- Never put any object on top of the baby monitor and do not cover
it. Do not block any ventilation openings. Install according to the
manufacturer’s instructions.
WARNING: STRANGULATION HAZARD. Children have
STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of
children (more than 3.5 feet (1 meter) away). Never place the
baby monitor inside the baby’s bed or playpen. Do not
remove the tag. (Fig. 1)
Warning
- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not modify or cut off any part of the adapter and its cord, as
this causes a hazardous situation.
English
English
7
- Only use the adapter supplied.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the
original type in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall
not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without supervision.
- Protect the mains cord from being walked on or pinched
particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where
they exit from the appliance.
- Make sure that you place the baby monitor in such a way that its
cord does not obstruct a doorway or passage. If you place the
baby monitor on a table or low cabinet, do not let the mains cord
hang over the edge of the table or cabinet. Make sure the cord
does not lie on the floor where it presents a tripping hazard.
- Keep the packaging materials (plastic bags, cardboard buffers,
etc.) out of the reach of children, as they are not a toy.
- To prevent electric shock, do not open the housing of the baby
unit or parent unit.
Caution
- Use the appliance at a temperature between 0°C (32°F) and 40°C
(104°F).
- Do not install the appliance near any heat sources such as
radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including
amplifiers) that produce heat.
- Make sure that your hands are dry when you handle adapters,
plugs and the mains cord.
- All required markings on the baby unit, parent unit and power
adapter are located on the bottom of the baby unit, parent unit
and power adapter.
Compliance with standards
- This product complies with the radio interference requirements of
the European Community (Fig. 2).
8
English
- Philips Consumer Lifestyle hereby declares that this baby monitor
is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 2014/53/EU (FHSS: frequency band
2.4GHz, maximum radio-frequency power: 100 mW EIRP). A copy
of the EC Declaration of Conformity (DoC) is available online at
www.philips.com/support.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
Warranty and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.
Recycling
- This symbol means that this product shall not be disposed of with
normal household waste (2012/19/EU) (Fig. 3).
- This symbol means that this product contains a built-in
rechargeable battery which shall not be disposed of with normal
household waste (Fig. 4) (2006/66/EC). Please take your product
to an official collection point or a Philips service center to have a
professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country’s rules for the separate collection of electrical
and electronic products and rechargeable batteries. Correct
disposal helps prevent negative consequences for the
environment and human health.
Removing the rechargeable battery
Note: We strongly advise you to have a professional remove the
rechargeable battery.
Only remove the rechargeable battery when you discard the
appliance. Make sure the battery is completely empty when you
remove it. Only the parent unit includes a battery.
Procedure:
1 Remove the 2 rubber feet at the bottom of the parent unit.
English
2 Remove the 2 screws that are now visible at the bottom of the
parent unit.
3 Put the antenna in upward position and remove the screw in the
back housing that is now visible.
4 Remove the back housing from the front housing by forcing a
screwdriver in between them.
5 Disconnect the battery connector cable (black-white-red cable).
6 Remove the 4 screws from the battery holder.
7 Remove the battery.
9
10
Dansk
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet
tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.
VIGTIGT
Denne babyalarm er beregnet til at fungere som et hjælpemiddel.
Den kan aldrig erstatte ansvarlig og korrekt forældreopsyn og overvågning og må ikke bruges sådan.
Lad aldrig det overvågede barn være alene i hjemmet. Sørg altid for,
at der er nogen, der kan holde øje med barnet og tage sig af dets
behov.
Ansvarsfraskrivelse
Bemærk, at du bruger denne babyalarm på eget ansvar. Koninklijke
Philips N.V. og dets datterselskaber er ikke ansvarlig for betjeningen
af denne babyalarm eller din brug af den og påtager sig således intet
ansvar i forbindelse med din brug af denne babyalarm.
Fare
- Babyalarmen (eller dele af den) må aldrig kommes ned i vand eller
andre væsker. Anbring ikke apparatet, hvor vand eller anden
væske kan dryppe eller sprøjte på det. Babyalarmen må ikke
bruges i fugtige omgivelser eller tæt ved vand.
- Placer aldrig en genstand oven på babyalarmen, og dæk den ikke
til. Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Installer i
overensstemmelse med producentens instruktioner.
ADVARSEL: KVÆLNINGSRISIKO. Børn kan blive KVALT i
ledninger. Hold ledningen uden for børns rækkevidde (mere
end 1 m væk). Anbring ikke babyalarmen i barnets seng eller
kravlegård. Fjern ikke dette mærke. (fig. 1)
Advarsel
- Kontrollér, om den angivne netspænding på adapteren svarer til
den lokale netspænding, før du slutter strøm til opladeren.
- Ingen dele af adapteren eller ledningen må ændres eller klippes af,
da dette vil føre til farlige situationer.
- Brug kun den medfølgende adapter.
Dansk
Dansk
11
- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en
original adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
- Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter og personer
med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker
brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn
lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke
foretages af børn uden opsyn.
- Sørg for, at lysnetledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig
ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen
føres ud af apparatet.
- Sørg for at placere babyalarmen, så den tilsluttede ledning ikke
spærrer en døråbning eller på anden måde er i vejen. Hvis du
placerer babyalarmen på et bord eller et lavt kabinet, må du aldrig
lade ledningen hænge ud over kanten af bordet eller skabet. Sørg
for, at den tilsluttede ledning ikke ligger på gulvet, hvor den udgør
en fare for fald.
- Hold emballagen (plastikposer, pap, karton osv.) uden for børns
rækkevidde. Det er ikke legetøj.
- Babyalarmens kabinet må ikke åbnes, da det kan forårsage
elektrisk stød.
Forsigtig
- Anvend apparatet ved en temperatur mellem 0 °C og 40 °C.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder, som f.eks.
radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl.
forstærkere), der producerer varme.
- Husk, at hænder og apparat skal være helt tørre, når du håndterer
adaptere, stik og netledning.
- Alle de nødvendige afmærkninger på babyenheden,
forældreenheden og strømadapteren er nederst på babyenheden,
forældreenheden og strømadapteren.
Overholdelse af standarder
- Dette apparat overholder EU (fig. 2)'s krav om radiointerferens.
12
Dansk
- Philips Consumer Lifestyle erklærer hermed, at denne babyalarm
overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i
direktiv 2014/53/EU (FHSS: frekvensbånd 2,4 GHz, maksimal
radiofrekvenseffekt: 100 mW EIRP). En kopi af EUoverensstemmelseserklæringen (DoC) er tilgængelig online på
www.philips.com/support.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende
standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske
felter.
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge
www.philips.com/support eller læse i folderen om international
garanti.
Genanvendelse
- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU) (fig. 3).
- Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget
genopladeligt batteri, som ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald (fig. 4) (2006/66/EF). Aflever
produktet på et officielt indsamlingssted eller hos en Philipsforhandler, hvor du kan få en fagmand til at tage det
genopladelige batteri ud.
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske
og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Korrekt
bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet
og menneskers helbred.
Udtagning af det genopladelige batteri
Bemærk: Vi anbefaler på det kraftigste, at du får en fagmand til at
tage det genopladelige batteri ud.
Det genopladelige batteri må kun tages ud af apparatet, når det skal
bortskaffes. Sørg for, at batteriet er fuldstændig tomt, når du tager det
ud. Det er kun forældreenheden, der indeholder et batteri.
Dansk
13
Fremgangsmåde:
1 Fjern de 2 gummifødder nederst på forældreenheden.
2 Fjern de 2 skruer, som nu er synlige nederst på forældreenheden.
3 Sæt antennen i opret position, og fjern skruen, som nu er synlig på
kabinettets bagside.
4 Tag kabinettets bagside af kabinettets forside ved at tvinge en
skruetrækker ind mellem.
5 Frakobl batteritilslutningskablet (sort-hvidt-rødt kabel).
6 Fjern de 4 skruer fra batteriholderen.
7 Tag batteriet ud.
14
Deutsch
Wichtige Sicherheitsinformationen
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des
Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere
Verwendung auf.
WICHTIG
Dieses Babyphone ist zu Ihrer Unterstützung gedacht. Es ist kein
Ersatz für eine angemessene und verantwortungsvolle
Überwachung durch Erwachsene und sollte keineswegs als solcher
eingesetzt werden.
Lassen Sie Ihr Baby nie alleine zuhause. Sorgen Sie stets dafür, dass
jemand anwesend ist, der auf das Baby aufpasst und es versorgt.
Haftungsausschluss
Bitte beachten Sie, dass Sie dieses Babyphone auf eigene
Verantwortung gebrauchen. Koninklijke Philips N.V. und ihre
Tochtergesellschaften sind nicht verantwortlich für den Betrieb des
Babyphones oder dessen Gebrauch durch Sie und tragen daher keine
Haftung in Zusammenhang mit dem Einsatz des Babyphones.
Gefahr
- Tauchen Sie keine Teile des Babyphones in Wasser oder andere
Flüssigkeiten. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen
Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder
spritzen können. Benutzen Sie das Babyphone keinesfalls in
feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Babyphone, und bedecken
Sie es nicht. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen frei
sind. Führen Sie die Installation gemäß den Anweisungen des
Herstellers durch.
WARNHINWEIS: STRANGULATIONSGEFAHR Kinder haben
sich mit Kabeln STRANGULIERT. Bewahren Sie dieses Kabel
außer Reichweite von Kindern (mehr als 1 Meter Entfernung)
auf. Legen Sie das Babyphone niemals in das Bett oder in
den Laufstall des Babys. Entfernen Sie diese Kennzeichnung
(Abb. 1) nicht.
Deutsch
Deutsch
15
Warnhinweis
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die
Spannungsangabe auf dem Adapter mit der örtlichen
Netzspannung übereinstimmt.
- Modifizieren, trennen oder öffnen Sie den Adapter und das Kabel
nicht, da dies eine Gefährdung darstellt.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.
- Wenn der Adapter defekt oder beschädigt ist, darf er nur durch ein
Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet
werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder
Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern
nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht betreten und,
insbesondere an Steckern und Steckdosen und an den
Austrittspunkten am Gerät, nicht geknickt wird.
- Stellen Sie das Babyphone so auf, dass das Kabel an Türen und
Durchgängen nicht im Weg ist. Wenn Sie das Babyphone auf
einem Tisch oder niedrigen Schrank aufstellen, lassen Sie das
Netzkabel nicht über die Tisch- oder Schrankkante hängen. Führen
Sie das Kabel so, dass es am Boden keine Stolpergefahr darstellt.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel,
Kartonfüllmaterial usw.) von Kindern fern. Diese Gegenstände sind
kein Spielzeug.
- Um Stromschläge zu verhindern, öffnen Sie niemals das Gehäuse
des Babyphones oder der Elterneinheit.
Achtung
- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 0 °C und
40 °C.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie
z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich
Verstärkern), die Wärme erzeugen.
16
Deutsch
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände beim Anfassen von Netzteilen,
Steckern und Stromkabeln trocken sind.
- Alle erforderlichen Markierungen für die Babyeinheit, die
Elterneinheit und das Netzteil befinden sich auf dem unteren Teil
der Babyeinheit, der Elterneinheit und des Netzteils.
Einhaltung von Normen
- Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen
Gemeinschaft (Abb. 2) zur elektromagnetischen Verträglichkeit.
- Philips Consumer Lifestyle erklärt hiermit, dass dieses Babyphone
die grundlegenden Anforderungen und andere relevante
Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt (FHSS:
Frequenzband 2,4 GHz, abgestrahlte maximale Sendeleistung:
100 mW EIRP). Eine Kopie der EG-Konformitätserklärung finden
Sie unter www.philips.com/support.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips-Gerät erfüllt alle einschlägigen Normen und
Vorschriften zur Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die
Philips Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die
internationale Garantieschrift.
Recycling
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU) (Abb. 3).
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen Akku enthält, der
nicht mit dem normalen Hausmüll (Abb. 4) entsorgt werden darf
(2006/66/EG). Bitte geben Sie das Produkt bei einer offiziellen
Sammelstelle oder einem Philips Service-Center ab, um den Akku
fachgerecht ausbauen zu lassen.
1 Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten
Rücknahmestellen abgegeben werden.
Deutsch
17
2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur
Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/Batterien
können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der
menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe
können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum
Umweltschutz leisten.
3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden
Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich
vorgenommen werden.
4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte
Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien
und/oder Altakkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind
vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen.
Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch
geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen
Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in
DE: https://www.stiftung-ear.de/; für Batterien auch Rückgabe
im Handel möglich.
Den Akku entfernen
Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, den Akku von einem Fachmann
entfernen zu lassen.
Bauen Sie den wiederaufladbaren Akku nur zur Entsorgung des
Geräts aus. Vergewissern Sie sich, dass der Akku ganz leer ist, bevor
Sie ihn ausbauen. Nur die Elterneinheit hat einen Akku.
Vorgehensweise:
1 Nehmen Sie die 2 Gummifüße an der Unterseite der Elterneinheit
ab.
2 Entfernen Sie die 2 Schrauben, die jetzt an der Unterseite der
Elterneinheit sichtbar sind.
3 Schieben Sie die Antenne in eine aufrechte Position und entfernen
Sie das hintere Gehäuse, das jetzt sichtbar ist.
4 Entfernen Sie das hintere Gehäuse von dem vorderen Gehäuse, in
dem Sie einen Schraubendreher zwischen dem vorderen und
hinteren Gehäuse des Geräts klemmen.
18
Deutsch
5 Ziehen Sie das Akku-Anschlusskabel (schwarz-weiß-rotes Kabel)
ab.
6 Nehmen Sie die 4 Schrauben aus dem Akkufach.
7 Entnehmen Sie den Akku.
Español
19
Información de seguridad importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información
importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.
IMPORTANTE
Este vigilabebés está pensado como una ayuda. En ningún caso
sustituye la supervisión responsable y adecuada por parte de un
adulto y no debe utilizarse como tal.
Nunca deje al bebé solo en la casa. Asegúrese siempre de que haya
alguien presente para cuidar de él y hacerse cargo de sus
necesidades.
Descargo de responsabilidad
Tenga en cuenta que utiliza este vigilabebés bajo su responsabilidad.
Koninklijke Philips N.V. y sus empresas filiales no se hacen
responsables del funcionamiento ni el uso de este vigilabebés y, por
lo tanto, no asumen responsabilidad alguna en relación con el uso
del mismo.
Peligro
- No sumerja nunca ninguna parte del vigilabebés en agua u otros
líquidos. No coloque el aparato en un lugar en el que le pueda
caer o salpicar agua o cualquier otro líquido. No utilice nunca el
vigilabebés en lugares húmedos o cerca del agua.
- No coloque nunca ningún recipiente encima de la unidad del bebé
ni lo cubra. No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la
instalación según las instrucciones del fabricante.
ADVERTENCIA: PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN. Los niños
se pueden ESTRANGULAR con los cables. Mantenga este
cable fuera del alcance de los niños (a más de 1 metro de
distancia). No coloque nunca el vigilabebés en el interior de
la cuna o del parque del bebé. No retire la etiqueta. (Fig. 1)
Advertencia
- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en
el adaptador se corresponde con el voltaje de red local.
Español
20
Español
- No modifique ni corte ninguna pieza del adaptador ni del cable, ya
que puede provocar una situación peligrosa.
- Utilice únicamente el adaptador que se suministra.
- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del
modelo original para evitar situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y
por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso
del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato.
Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de
mantenimiento sin supervisión.
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble,
especialmente en las clavijas, las tomas de corriente y el punto de
salida del aparato.
- Coloque el vigilabebés de modo que el cable no obstruya el paso.
Si coloca el vigilabebés sobre una mesa o un mueble bajo, no deje
que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o
mueble. No tienda el cable sobre el suelo donde pueda provocar
tropiezos.
- Mantenga los materiales del embalaje (bolsas de plástico,
cartones de protección, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que
no son un juguete.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no abra la carcasa de la
unidad del bebé ni de la unidad de padres.
Precaución
- Utilice el aparato a una temperatura de entre 0 °C y 40 °C.
- No instale el aparato cerca de ninguna fuente de calor, como
radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos
(incluidos amplificadores) que generen calor.
- Asegúrese de tener las manos secas cuando manipule
adaptadores, enchufes y cables eléctricos.
- Todas las marcas obligatorias de la unidad del bebé, de la unidad
de padres y del adaptador de alimentación se encuentran en la
parte inferior de la unidad del bebé, de la unidad de padres y del
adaptador de alimentación.
Español
21
Cumplimiento de las normas
- Este producto cumple los requisitos de la Comunidad (Fig. 2)
Europea relativos a las interferencias de radio.
- Por la presente, Philips Consumer Lifestyle declara que este
vigilabebés cumple los requisitos fundamentales y otras
disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE (FHSS:
banda de frecuencia de 2,4 GHz, potencia máxima de
radiofrecuencia: 100 mW PIRE). Hay una copia de la declaración de
conformidad de la CE disponible en línea en
www.philips.com/support.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre
exposición a campos electromagnéticos.
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support
o lea el folleto de garantía internacional.
Reciclaje
- Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con
la basura normal del hogar (2012/19/UE) (Fig. 3).
- Este símbolo significa que este producto contiene una batería
recargable integrada, que no debe desecharse con los residuos
domésticos normales (Fig. 4) (2006/66/EC). Lleve el producto a un
punto de recogida oficial o a un centro de asistencia de Philips
para que un profesional extraiga la batería recargable.
- Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de
productos eléctricos y electrónicos y de baterías recargables. El
desechado correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para
el medio ambiente y la salud humana.
Cómo extraer la batería recargable
Nota: Le recomendamos encarecidamente que acuda a un
profesional para que extraiga la batería recargable.
22
Español
No quite la batería recargable hasta que deseche el aparato.
Asegúrese de que la batería está completamente descargada cuando
la quite. Solo la unidad de padres incluye una batería.
Procedimiento:
1 Quite las 2 patas de goma de la parte inferior de la unidad de
padres.
2 Quite los 2 tornillos que se ven ahora en la parte inferior de la
unidad de padres.
3 Coloque la antena en la posición hacia arriba y quite los tornillos
que se ven ahora en la carcasa posterior.
4 Separe la carcasa posterior de la delantera con ayuda de un
destornillador.
5 Desconecte el cable conector de la batería (el cable negro, blanco
y rojo).
6 Quite los 4 tornillos del soporte de la batería.
7 Quite la pila.
Français
23
Informations de sécurité importantes
Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser
l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.
IMPORTANT
Cet écoute-bébé est destiné à offrir une assistance. Il ne saurait en
aucun cas remplacer une surveillance responsable et appropriée de
la part d'un adulte.
Ne laissez jamais votre bébé seul à la maison. Assurez-vous que
quelqu'un le surveille et prend soin de lui.
Avertissement
Veuillez noter que vous utilisez cet écoute-bébé à vos propres
risques. Koninklijke Philips N.V. et ses filiales ne sont pas
responsables du fonctionnement de cet écoute-bébé ou de votre
utilisation. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité
concernant votre utilisation de cet écoute-bébé.
Danger
- Ne plongez jamais l'écoute-bébé dans l'eau ou dans tout autre
liquide. Placez l'appareil à l'abri de toute source d'eau ou d'autre
liquide afin de le protéger contre les risques d'éclaboussure ou de
fuite. N'utilisez jamais l'écoute-bébé dans des lieux humides ou à
proximité d'une source d'eau.
- Ne placez jamais d'objet sur l'écoute-bébé et ne le couvrez pas.
N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil en
suivant les instructions du fabricant.
AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTRANGLEMENT. Les enfants
peuvent s'ÉTRANGLER avec les cordons. Gardez ce cordon
hors de portée des enfants (à plus d'un mètre).Ne placez
jamais l'écoute-bébé dans le lit ou le parc du bébé.
N'enlevez pas l'étiquette (Fig. 1).
Avertissement
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur
l'adaptateur secteur correspond à la tension du secteur.
Français
24
Français
- Ne modifiez pas ou ne coupez pas de pièce de l'adaptateur et de
son cordon car cela pourrait s'avérer dangereux.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être
remplacé par un adaptateur secteur de même type pour éviter
tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou
plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant
d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des
instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils
aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne
doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer,
notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son
point de sortie sur l'appareil.
- Veillez à placer l'écoute-bébé de manière à ce que son cordon
d'alimentation ne bloque pas une entrée ou un passage. Si vous
placez l'écoute-bébé sur une table ou un meuble bas, ne laissez
pas le cordon pendre de la table ou du meuble. Veillez à ce que le
cordon d'alimentation au sol n'entraîne pas de risque de
trébuchement.
- Les emballages (sacs en plastique, cartons de protection, etc.) ne
sont pas des jouets. Tenez-les hors de portée des enfants.
- Pour éviter les décharges électriques, n'ouvrez pas le boîtier de
l'unité-bébé ou de l'unité-parents.
Attention
- Utilisez l'appareil à une température comprise entre 0 °C et 40 °C.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles
que radiateurs, appareils de chauffage, poêles ou autres appareils
(y compris amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Assurez-vous d'avoir les mains sèches avant d'attraper les
adaptateurs, les prises et les cordons.
Français
25
- Tous les marquages requis sur l'unité-bébé, l'unité-parent
et l'adaptateur secteur sont situés sur le boîtier inférieur de l'unitébébé, l'unité-parents et l'adaptateur secteur.
Conformité aux normes
- Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de
la Communauté (Fig. 2) Européenne.
- Par la présente, Philips Consumer Lifestyle déclare que cet
écoute-bébé est conforme aux exigences essentielles et autres
dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE (FHSS : bande
de fréquences 2,4 GHz, puissance de radiofréquence maximale:
100 mW PIRE). Une copie de la déclaration de conformité CE est
disponible en ligne à l'adresse www.philips.com/support.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les
règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs
électromagnétiques.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations
supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support ou
lisez le dépliant sur la garantie internationale.
Recyclage
- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les
déchets ménagers (2012/19/EU) (Fig. 3).
- Ce symbole signifie que ce produit contient une batterie
rechargeable intégrée, qui ne doit pas être mise au rebut avec les
déchets ménagers (Fig. 4) (2006/66/CE). Veuillez déposer votre
produit dans un point de collecte agréé ou un centre de service
après-vente Philips pour faire retirer la batterie rechargeable par
un professionnel.
- Respectez les réglementations de votre pays concernant la
collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des
piles rechargeables. La mise au rebut appropriée des piles permet
de protéger l'environnement et la santé.
26
Français
Retrait de la batterie rechargeable
Remarque : Nous vous conseillons vivement de faire retirer la batterie
rechargeable par un professionnel.
Ne retirez la batterie rechargeable que lorsque vous mettez l'appareil
au rebut. Veillez à ce que la batterie soit totalement déchargée avant
de la retirer. Seule l'unité-parents est fournie avec une batterie.
Procédure :
1 Retirez les 2 pieds en caoutchouc de l'unité-parents.
2 Retirez les 2 vis qui sont à présent visibles sous l'unité-parents.
3 Placez l'antenne en position verticale et retirez la vis qui est
désormais visible au niveau du boîtier arrière.
4 Insérez un tournevis entre la partie arrière et la partie avant du
boîtier pour les séparer.
5 Débranchez le câble du connecteur de la batterie (câble noirblanc-rouge).
6 Retirez les 4 vis du support de la batterie.
7 Retirez la batterie.
Italiano
27
Informazioni di sicurezza importanti
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente queste
informazioni importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri.
IMPORTANTE
Questo baby monitor è destinato ad aiutare i genitori, ma non può
sostituire una supervisione corretta e responsabile da parte di un
adulto e non deve essere utilizzato a tale scopo.
Non lasciate mai il bambino in casa da solo. Accertatevi che sia
sempre presente un adulto per supervisionarlo e assisterlo.
Esclusione di responsabilità
L'utilizzo di questo baby monitor è a vostro rischio e pericolo.
Koninklijke Philips N.V. e le società affiliate non sono responsabili del
funzionamento di questo baby monitor o dell'uso che si fa dello
stesso, quindi non se ne assumono alcuna responsabilità.
Pericolo
- Non immergete alcuna parte del baby monitor in acqua o altri
liquidi. Non posizionate l'apparecchio dove potrebbe essere
bagnato da acqua o altri liquidi. Non utilizzate il baby monitor in
luoghi umidi o in prossimità dell'acqua.
- Non ricoprite o posizionate sul baby monitor alcun oggetto. Non
ostruite le aperture di ventilazione. Effettuate l'installazione
seguendo le istruzioni del produttore.
AVVERTENZA: PERICOLO DI STRANGOLAMENTO. Si sono
verificati casi di STRANGOLAMENTO di bambini con i cavi.
Tenete questo cavo fuori dalla portata dei bambini (a più di
1 metro/3,5' di distanza). Non posizionate mai il baby
monitor nel lettino o nel box del bambino. Non rimuovete
l'etichetta. (fig. 1)
Avvertenza
- Prima di collegare l'apparecchio, verificate che la tensione
riportata sull'adattatore corrisponda alla tensione disponibile.
- Non modificate e/o tagliate alcuna parte dell'adattatore e del cavo
onde evitare situazioni pericolose.
Italiano
28
Italiano
- Utilizzate esclusivamente l'adattatore in dotazione.
- Nel caso in cui l'adattatore fosse danneggiato, dovrà essere
sostituito esclusivamente con un adattatore originale al fine di
evitare situazioni pericolose.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8
anni di età e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che
tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per
utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali
pericoli associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino con
l'apparecchio. La manutenzione e la pulizia non devono essere
eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.
- Proteggete il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o
stringerlo, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure
nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- Accertatevi di posizionare il baby monitor in modo tale che il cavo
non ostruisca la soglia di una porta o un passaggio. Se posizionate
il baby monitor su un tavolo o un mobiletto basso, evitate che il
cavo di alimentazione penda dal bordo del tavolo o del mobiletto.
Controllate che il cavo non poggi sul pavimento in punti dove può
essere d'intralcio.
- Tenete il materiale di imballaggio (buste di plastica, protezioni in
cartone, ecc.) fuori dalla portata dei bambini poiché non sono
giocattoli.
- Per evitare scariche elettriche, non aprite l'alloggiamento dell'unità
bambino o genitore.
Attenzione
- Usate l'apparecchio a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C.
- Non installate l'apparecchio vicino a fonti di calore come radiatori,
termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori)
che producono calore.
- Assicuratevi di avere le mani asciutte quando utilizzate adattatori,
spine e cavo di alimentazione.
- Tutti i segni importanti sull'unità bambino, genitore e
sull'alimentatore sono situati sulla parte inferiore dell'unità
bambino, genitore e dell'adattatore.
Italiano
29
Conformità agli standard
- Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio
della Comunità (fig. 2) Europea.
- Con la presente, Philips Consumer Lifestyle dichiara che questo
baby monitor è conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/EU (FHSS: bande di
frequenza 2,4 GHz, massima potenza di radiofrequenza: 100 mW
EIRP). Una copia della Dichiarazione europea di conformità (DoC)
è disponibile online all'indirizzo www.philips.com/support.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle
norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo
www.philips.com/support oppure leggete l'opuscolo della garanzia
internazionale.
Riciclaggio
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con
i normali rifiuti domestici (2012/19/UE) (fig. 3).
- Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria
ricaricabile incorporata che non deve essere smaltita con i normali
rifiuti domestici (fig. 4) (2006/66/CE). Vi invitiamo a recarvi presso
un punto di smaltimento ufficiale o un centro di assistenza Philips
per far rimuovere la batteria ricaricabile da un professionista.
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il
prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un
prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti
con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai
rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici
ed elettronici superiore ai 400 m2.
30
Italiano
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta
differenziata dei prodotti elettrici, elettronici e delle batterie
ricaricabili in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento
consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente e la
salute.
Rimozione della batteria ricaricabile
Nota: consigliamo di far rimuovere la batteria ricaricabile da un
tecnico.
prima di smaltire l'apparecchio, rimuovere le batterie ricaricabili.
Prima di rimuovere la batteria accertatevi che sia completamente
scarica. Solo l'unità genitore include una batteria.
Procedura:
1 rimuovete i 2 piedini di gomma nella parte inferiore dell'unità
genitore.
2 rimuovetele le 2 viti ora visibili nella parte inferiore dell'unità
genitore.
3 Posizionate l'antenna verso l'alto e rimuovete la vite
nell'alloggiamento posteriore ora visibile.
4 Rimuovete l'alloggiamento posteriore dall'alloggiamento anteriore
inserendo con forza un cacciavite tra i due.
5 Scollegate il cavo di collegamento della batteria (cavo
nero/bianco/rosso).
6 Rimuovete le 4 viti dallo scomparto della batteria.
7 Rimuovete la batteria.
Nederlands
31
Belangrijke veiligheidsinformatie
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het
apparaat gaat gebruiken en bewaar de informatie om de
aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen.
BELANGRIJK
Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. De babyfoon is geen
vervanging voor verantwoordelijk en adequaat toezicht door
volwassenen en moet ook niet als zodanig worden gebruikt.
Laat uw baby nooit alleen thuis. Zorg dat er altijd iemand aanwezig is
om op de baby te letten en voor de baby te zorgen.
Vrijwaringsclausule
U gebruikt deze babyfoon op eigen risico. Koninklijke Philips N.V. en
haar dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor de
bediening of uw gebruik van deze babyfoon. Daarom aanvaarden zij
geen aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van deze
babyfoon.
Gevaar
- Dompel geen enkel deel van de babyfoon in water of een andere
vloeistof. Plaats het apparaat niet op plaatsen waar water of
andere vloeistoffen op het apparaat kunnen lekken of spatten.
Gebruik de babyfoon nooit in een vochtige omgeving of nabij
water.
- Plaats geen voorwerpen op de babyfoon en bedek de babyfoon
niet. Houd de ventilatieopeningen vrij. Installeer de babyfoon
volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing.
WAARSCHUWING: WURGINGSGEVAAR. Kinderen kunnen
door snoeren GEWURGD worden. Houd dit snoer buiten
bereik van kinderen (meer dan 1 meter afstand). Plaats de
babyfoon nooit in het bedje of de box van de baby.
Verwijder het label (Fig. 1) niet.
Nederlands
32
Nederlands
Waarschuwing
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op de adapter,
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het
apparaat aansluit.
- Pas de adapter en het bijbehorende snoer op geen enkele manier
aan en snij er geen delen vanaf, want hierdoor ontstaat een
gevaarlijke situatie.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter.
- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen
door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te
voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik
van het apparaat en mits zij begrijpen welke gevaren het gebruik
met zich mee kan brengen. Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en ook geen
nieuwe batterijen plaatsen of ander gebruikersonderhoud
uitvoeren zonder toezicht.
- Zorg ervoor dat niemand op het netsnoer kan gaan staan of dat
het netsnoer bekneld raakt, met name bij de stekkers en
stopcontacten en op het punt waar het netsnoer uit het apparaat
komt.
- Plaats de babyfoon zodanig dat het netsnoer geen deuropening
of andere doorgang blokkeert. Plaatst u de babyfoon op een tafel
of lage kast, laat het netsnoer dan niet over de rand hangen. Zorg
ervoor dat het netsnoer niet op de grond ligt op plaatsen waar
mensen er over kunnen struikelen.
- Houd de verpakkingsmaterialen (plastic zakken, kartonnen buffers
enzovoort) buiten het bereik van kinderen. De
verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed.
- Maak de behuizing van de babyunit en de ouderunit niet open, om
een elektrische schok te voorkomen.
Let op
- Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
Nederlands
33
- Plaats de babyfoon niet in de buurt van warmtebronnen, zoals
radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten
(zoals versterkers) die warmte produceren.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u adapters,
stekkers of netsnoeren vastpakt.
- Alle vereiste markeringen op de babyunit, de ouderunit en de
voedingsadapter bevinden zich aan de onderkant van de
babyunit, de ouderunit en de voedingsadapter.
Naleving van normen
- Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot
radiostoring van de Europese Gemeenschap (Fig. 2).
- Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat deze babyfoon
voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante
bepalingen van richtlijn 2014/53/EU (FHSS: frequentieband 2,4
GHz; maximaal radiofrequent vermogen: 100 mW EIRP). Een kopie
van de EG Conformiteitsverklaring (DoC) is online beschikbaar op
www.philips.com/support.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en
voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische
velden.
Garantie en ondersteuning
Hebt u informatie of ondersteuning nodig, ga dan naar
www.philips.com/support of lees de internationale
garantieverklaring.
Recyclen
- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone
huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU) (Fig. 3).
- Dit symbool betekent dat dit product een ingebouwde oplaadbare
batterij bevat die niet met het gewone huishoudelijke afval (Fig. 4)
mag worden weggegooid (2006/66/EG). Lever uw product in bij
een officieel inzamelpunt of een Philips servicecentrum, waar de
oplaadbare batterij deskundig wordt verwijderd.
34
Nederlands
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling
van elektrische en elektronische producten en accu’s. Als u oude
producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor
het milieu en de volksgezondheid.
De oplaadbare batterij verwijderen
Opmerking: We raden u sterk aan om een vakman de oplaadbare
batterij te laten verwijderen.
Verwijder de oplaadbare batterij alleen wanneer u het apparaat
weggooit. Zorg ervoor dat de batterij helemaal leeg is wanneer u deze
verwijdert. Alleen de ouderunit heeft een batterij.
Procedure:
1 Verwijder de 2 rubberen voetjes aan de onderkant van de
ouderunit.
2 Verwijder de 2 schroeven die nu zichtbaar zijn aan de onderkant
van de ouderunit.
3 Zet de antenne rechtop en verwijder de schroef die nu zichtbaar is
uit de behuizing aan de achterzijde.
4 Verwijder de behuizing aan de achterzijde van de behuizing aan
de voorzijde door voorzichtig een schroevendraaier tussen de
twee delen te duwen.
5 Maak de kabel (zwart-wit-rode kabel) los van de batterij.
6 Verwijder de 4 schroeven uit de batterijhouder.
7 Verwijder de batterij.
Norsk
35
Viktig sikkerhetsinformasjon
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta
vare på den for senere referanse.
VIKTIG
Denne babymonitoren er ment som et hjelpemiddel. Den er ikke en
erstatning for ansvarlig og riktig tilsyn fra voksne og skal ikke brukes
som dette.
Du må aldri la babyen være alene hjemme. Sørg alltid for at det er
noen til stede som kan passe på og ta vare på babyen.
Fraskrivelse
Vær oppmerksom på at du bruker denne babymonitoren på eget
ansvar. Koninklijke Philips N.V. og tilhørende selskaper er ikke
ansvarlig for funksjonen til eller bruken av denne babymonitoren, og
påtar seg derfor intet ansvar i forbindelse med din bruk av denne.
Fare
- Ikke senk noen del av babymonitoren i vann eller annen væske.
Ikke plasser apparatet på et sted der det kan bli utsatt for vann
eller annen væske. Ikke bruk babymonitoren på fuktige steder eller
i nærheten av vann.
- Plasser aldri gjenstander oppå babymonitoren, og ikke dekk den
til. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer den i
samsvar med instruksjonene fra produsenten.
ADVARSEL: KVELNINGSFARE. Ledninger kan utgjøre en
KVELNINGSFARE for barn. Oppbevar denne ledningen
utilgjengelig for barn (mer enn 1 meter unna). Ikke legg
babymonitoren i babyens seng eller lekegrind. Ikke fjern
merket. (Fig. 1)
Advarsel
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som
er angitt på adapteren, stemmer overens med nettspenningen.
- Du må ikke modifisere eller skjære av noen del av adapteren eller
den tilhørende ledningen, da dette fører til en farlig situasjon.
- Bruk bare adapteren som følger med.
Norsk
36
Norsk
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut
med en av original type for å unngå at det oppstår farlige
situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får
instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med
apparatet. Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet
uten tilsyn.
- Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme i klem.
Dette gjelder særlig ved støpslene, kontaktene og punktene der de
kommer ut fra apparatet.
- Pass på at du plasserer babymonitoren slik at ledningen ikke
dekker en døråpning eller passasje. Hvis du plasserer
babymonitoren på et bord eller et lavt skap, må du ikke la
strømledningen henge over kanten på bordet eller skapet.
Kontroller at ledningen ikke ligger på gulvet der den kan utgjøre en
snublefare.
- Oppbevar emballasjen (plastposer, pappmellomlegg osv.) utenfor
barns rekkevidde – den er ikke et leketøy.
- Ikke åpne kabinettet på babyenheten eller foreldreenheten. Du
kan få elektrisk støt.
Forsiktig
- Bruk apparatet ved en temperatur på mellom 0 °C (32°F) og 40 °C
(104°F).
- Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel
radiatorer, varmeventiler, ovner eller andre apparater (inkludert
forsterkere) som produserer varme.
- Pass på at hendene dine er tørre når du håndterer adaptere,
kontakter og strømledninger.
- Alle nødvendige markeringer på babyenheten, foreldreenheten og
strømadapteren finnes nederst på disse enhetene.
Samsvar med standarder
- Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i
EU (Fig. 2).
Norsk
37
- Philips Consumer Lifestyle erklærer herved at denne
babymonitoren er i samsvar med de grunnleggende kravene og
øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU (FHSS:
frekvensbånd 2,4 GHz, maksimal utstrålt effekt: 100 mW EIRP). En
kopi av EF-samsvarserklæringen er tilgjengelig på Internett på
www.philips.com/support.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og
forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.
Garanti og støtte
Besøk www.philips.com/support eller se det internasjonale
garantiheftet for mer informasjon eller hjelp.
Resirkulering
- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig
husholdningsavfall (2012/19/EU) (Fig. 3).
- Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd
oppladbart batteri som ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall
(Fig. 4) (2006/66/EC). Ta med produktet til et offentlig
innsamlingssted eller Philips-servicesenter, sånn at batteriet kan
fjernes av fagfolk.
- Følg nasjonale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske
og elektroniske produkter samt oppladbare batterier. Riktig
avfallshåndtering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for
helse og miljø.
Fjerne det oppladbare batteriet
Merk: Vi anbefaler på det sterkeste at du får en faglært til å fjerne det
oppladbare batteriet.
Det oppladbare batteriet skal bare fjernes når apparatet skal kastes.
Sørg for at batteriet er helt tomt før du fjerner det. Batteri er bare
inkludert for foreldreenheten.
Fremgangsmåte:
1 Ta av de to gummiføttene på undersiden av foreldreenheten.
38
Norsk
2 Skru løs de to skruene som du nå kan se på undersiden av
foreldreenheten.
3 Sett antennen oppreist, og skru løs skruen i den bakre delen som
nå er synlig.
4 Fjern den bakre delen fra den fremre delen ved å stikke inn en
skrutrekker mellom dem.
5 Koble fra batterikontaktkabelen (en svart, hvit og rød kabel).
6 Skru løs de fire skruene fra batteriholderen.
7 Ta ut batteriet.
Português
39
Informações de segurança importantes
Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar
o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.
IMPORTANTE
Este intercomunicador para bebé é um equipamento auxiliar. Não
substitui a supervisão responsável e adequada de um adulto e não
deve ser utilizado como tal.
Nunca deixe o bebé sozinho em casa. Certifique-se sempre de que
existe alguém presente para cuidar do bebé e das suas necessidades.
Limitação de responsabilidade
Tenha em atenção que utiliza este intercomunicador para bebé por
sua conta e risco. Koninklijke Philips N.V. e as suas empresas
subsidiárias não são responsáveis pelo funcionamento deste
intercomunicador para bebé nem pela sua utilização do mesmo e,
consequentemente, não aceitam qualquer responsabilidade
relacionada com a utilização deste intercomunicador para bebé por
parte do utilizador.
Perigo
- Nunca mergulhe qualquer parte do intercomunicador em água ou
noutro líquido. Não coloque o aparelho num local onde possa
pingar ou ser salpicada água ou outro líquido. Nunca utilize o
intercomunicador para bebé em locais húmidos ou próximo de
água.
- Nunca coloque objectos sobre o intercomunicador para bebé nem
o cubra. Não obstrua nenhuma das aberturas de ventilação.
Instale de acordo com as instruções do fabricante.
AVISO: PERIGO DE ESTRANGULAMENTO Os cabos já
causaram a morte a crianças por ESTRANGULAMENTO.
Mantenha este cabo fora do alcance das crianças (a mais de
1 metro de distância). Nunca coloque o intercomunicador
para bebé dentro da cama nem do parque do bebé. Não
retire a etiqueta. (Fig. 1)
Português
40
Português
Aviso
- Verifique se a voltagem indicada no adaptador corresponde à
voltagem eléctrica local antes de ligar o aparelho.
- Não modifique e/ou corte nenhuma peça do adaptador e
respectivo fio, pois isto cria uma situação de perigo.
- Utilize apenas o adaptador fornecido.
- Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma
peça de origem para evitar situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e
conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido
dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se
compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem
brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser
efectuadas por crianças sem supervisão.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de
algum modo, sobretudo nas fichas, tomadas e no ponto de saída
do aparelho.
- Certifique-se de que coloca o intercomunicador para bebé de
forma a que o cabo não obstrua uma porta ou passagem. Se
colocar o intercomunicador para bebé sobre uma mesa ou um
armário baixo, não deixe o cabo de alimentação suspenso no
rebordo da mesa ou do armário. Certifique-se de que o cabo não
fica pousado no chão, onde representa um risco de tropeçamento.
- Mantenha os materiais de embalagem (sacos de plástico,
protecções em cartão, etc.) fora do alcance das crianças, visto que
estes não são brinquedos.
- Para evitar choques elétricos, não abra a unidade do bebé ou dos
pais.
Cuidado
- Utilize o aparelho a uma temperatura entre os 0 °C e os 40 °C.
- Não instale o aparelho perto de fontes de calor como radiadores,
condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo
amplificadores) que emitam calor.
- Certifique-se de que tem as mãos secas quando manusear
adaptadores, fichas e cabos de alimentação.
Português
41
- Todas as marcações obrigatórias na unidade do bebé, na unidade
dos pais e no adaptador estão localizadas na parte inferior dos
mesmos.
Conformidade com as normas
- Este produto cumpre os requisitos relativos a interferências de
rádio da Comunidade (Fig. 2) Europeia.
- A Philips Consumer Lifestyle declara, através deste documento,
que este intercomunicador para bebé está em conformidade com
os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da
Directiva 2014/53/UE (FHSS: banda de frequências 2,4GHz,
potência máxima de radiofrequências: 100 mW EIRP). Está
disponível uma cópia da Declaração de Conformidade CE online
em www.philips.com/support.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos
aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite
www.philips.com/support ou leia o folheto da garantia internacional.
Reciclagem
- Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado
juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE)
(Fig. 3).
- Este símbolo significa que este produto contém uma bateria
recarregável incorporada que não deve ser eliminada juntamente
com os resíduos domésticos comuns (Fig. 4) (2006/66/CE). Leve o
seu produto a um ponto de recolha oficial ou a um centro de
assistência Philips para que um técnico qualificado retire a bateria
recarregável.
- Cumpra as regras nacionais de recolha selectiva de produtos
eléctricos e electrónicos, e pilhas recarregáveis. A eliminação
correcta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio
ambiente e a saúde pública.
42
Português
Retirar a bateria recarregável
Nota: Recomenda-se vivamente que a bateria recarregável seja
removida por um técnico qualificado.
Retire a bateria recarregável apenas quando se desfizer do aparelho.
Certifique-se de que a bateria está completamente vazia quando a
retirar. Apenas a unidade dos pais inclui uma bateria.
Procedimento:
1 Retire os 2 pés de borracha na parte inferior da unidade dos pais.
2 Retire os 2 parafusos que ficaram visíveis na parte inferior da
unidade dos pais.
3 Coloque a antena na posição vertical e retire o parafuso que ficou
visível na parte posterior da caixa.
4 Separe a parte posterior da caixa da parte frontal inserindo uma
chave de fendas entre elas.
5 Desligue o cabo conetor da bateria (cabo preto-brancovermelho).
6 Retire os 4 parafusos do suporte da bateria.
7 Retire a bateria.
Suomi
43
Tärkeitä turvallisuustietoja
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.
TÄRKEÄÄ
Tämä itkuhälytin on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa
vastuuntuntoisen aikuisen valvontaa eikä sitä saa käyttää tämän
korvikkeena.
Älä koskaan jätä lasta yksin kotiin. Varmista aina, että paikalla on joku
pitämässä lapsesta huolta tarvittaessa.
Vastuuvapauslauseke
Ota huomioon, että käytät tätä itkuhälytintä omalla vastuullasi.
Koninklijke Philips N.V. ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän
itkuhälyttimen toiminnasta tai sen käytöstä eivätkä vastaa mistään
sen käyttöön liittyvistä mahdollisista ongelmista tai vahingoista.
Vaara
- Älä upota mitään itkuhälyttimen osaa veteen tai muuhun
nesteeseen. Älä aseta laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi tippua
tai roiskua vettä tai muuta nestettä. Älä käytä itkuhälytintä
kosteissa paikoissa tai veden lähellä.
- Älä aseta mitään itkuhälyttimen päälle tai peitä laitetta. Älä tuki
tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
VAROITUS: KURISTUMISVAARA. Lapset ovat KURISTUNEET
johtoihin. Pidä tämä johto poissa lasten ulottuvilta (yli 1
metrin päässä).Älä aseta itkuhälytintä vauvan sänkyyn tai
leikkikehään. Älä irrota lappua. (kuva 1)
Varoitus
- Tarkista, että virtajohtosovittimen jännitemerkintä vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät laitteen
sähköverkkoon.
- Älä muokkaa tai leikkaa mitään verkkolaitteen tai sen sovittimen
osaa, sillä se aiheuttaa vaaratilanteen.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtalähdesovitinta.
Suomi
44
Suomi
- Jos virtajohtosovitin on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden
välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen virtajohtosovitin.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu
laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön
edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele
varovasti etenkin pistokkeita, pistorasiaa ja liitoskohtia.
- Varmista, että asennat itkuhälyttimen siten, että sen johto ei ole
oviaukossa tai kulkureitillä. Jos asetat itkuhälyttimen pöydälle tai
matalaan kaappiin, älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän tai
kaapin reunan yli. Varmista, että johto ei ole lattialla paikassa,
jossa siihen voi kompastua.
- Laitteen pakkausmateriaalit (kuten muovipussit ja
pahvipakkaukset) eivät ole leikkikaluja. Pidä ne poissa lasten
ulottuvilta.
- Älä avaa lapsen yksikön tai vanhemman yksikön koteloa, jotta et
saa sähköiskua.
Varoitus
- Käytä laitetta 0–40 °C:n lämpötilassa.
- Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita,
uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien
vahvistimia).
- Varmista, että kätesi ovat kuivat, kun käsittelet sovittimia,
pistokkeita ja virtajohtoa.
- Kaikki lapsen yksikön, vanhemman yksikön ja virtalähdesovittimen
vaadittavat merkinnät ovat lapsen yksikön, vanhemman yksikön ja
virtalähdesovittimen pohjassa.
Standardien vaatimustenmukaisuus
- Tämä laite on Euroopan yhteisön (kuva 2) radiohäiriöitä koskevien
vaatimusten mukainen.
Suomi
45
- Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa täten, että tämä itkuhälytin
on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen (FHSS:
radiotaajuudet2,4 GHz, suurin mahdollinen lähetysteho
radiotaajuuksilla: 100 mW EIRP).
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (DoC) kopio on saatavilla
osoitteessa www.philips.com/support.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä laite (Philips) vastaa kaikkia sähkömagneettisille kentille (EMF)
altistumista koskevia standardeja ja säännöksiä.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue kansainvälinen takuulehtinen.
Kierrätys
- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU) (kuva 3).
- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää kiinteän ladattavan
akun, jota ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen (kuva 4)
mukana (2006/66/EY). Toimita laite viralliseen keräyspisteeseen
tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset
irrottavat akun.
- Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä
akkujen ja paristojen kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä.
Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja
ihmisille koituvia haittavaikutuksia.
Ladattavan akun irrottaminen
Huomautus: Suosittelemme, että ladattavan akun irrottaa vain alan
ammattilainen.
Poista akku vain laitetta hävitettäessä. Varmista, että akku on täysin
tyhjä, kun poistat sen. Vain vanhemman yksikössä on akku.
Ohjeet:
1 Irrota vanhemman yksikön pohjassa olevat kaksi kumijalkaa.
2 Irrota kaksi vanhemman yksikön pohjassa nyt näkyvää ruuvia.
46
Suomi
3 Nosta antenni yläasentoon ja irrota sitten takakotelosta ruuvi, joka
on nyt näkyvissä.
4 Irrota takakotelo etukotelosta työntämällä ruuvimeisseli niiden
väliin.
5 Irrota akun liitäntäkaapelit (mustavalkopunainen kaapeli).
6 Irrota akkupidikkeen neljä ruuvia.
7 Poista akku.
Svenska
47
Viktig säkerhetsinformation
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder
apparaten och spara sedan informationen för framtida bruk.
VIKTIGT
Den här babyvakten är avsedd att vara ett hjälpmedel. Den är inte
en ersättning för ansvarsfull och korrekt övervakning av en vuxen
och ska inte användas som sådan.
Lämna aldrig barnet ensamt hemma. Se alltid till att det finns någon
på plats som kan ta hand om barnet och tillgodose dess behov.
Friskrivning
Observera att du använder babyvakten på egen risk. Koninklijke
Philips N.V. och dess dotterbolag ansvarar inte för babyvaktens drift
eller hur den används och tar därför inget ansvar i samband med hur
babyvakten används.
Fara
- Sänk inte ned någon del av babyvakten i vatten eller någon annan
vätska. Ställ inte apparaten där den kan utsättas för dropp eller
stänk av vatten eller någon annan vätska. Använd inte babyvakten
på fuktiga platser eller nära vatten.
- Ställ aldrig föremål ovanpå babyenheten och täck inte över den.
Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera babyvakten enligt
tillverkarens anvisningar.
VARNING: STRYPNINGSRISK. Det har hänt att barn STRYPTS
av kablar. Se till att kabeln är utom räckhåll för barn (mer än
1 meter bort). Lägg aldrig babyvakten i barnets säng eller
lekhage. Ta inte bort etiketten. (Bild 1)
Varning
- Kontrollera innan du ansluter apparaten att den nätspänning som
anges på adaptern motsvarar den lokala nätspänningen.
- Du ska inte ändra på eller skära loss någon del av adaptern och
dess kabel, eftersom det kan vara riskfyllt.
- Använd endast den medföljande adaptern.
Svenska
48
Svenska
- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en adapter av
originaltyp för att förhindra farliga situationer.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och
av personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap
om hur apparaten används, så länge de övervakas och får
anvisningar om säker användning och förstår vilka risker som
föreligger. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och
underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
- Skydda nätkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i
kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid
apparathöljet.
- Se till att du placerar babyvakten så att dess kabel inte blockerar
en dörröppning eller passage. Om du placerar babyvakten på ett
bord eller lågt skåp bör du inte låta nätkabeln hänga ned över
kanten på bordet eller skåpet. Se till att nätkabeln inte ligger på
golvet, där den kan utgöra snubblingsrisk.
- Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, kartonger osv.) utom
räckhåll för barn. Det är ingen leksak.
- Öppna inte höljet på babyenheten eller föräldraenheten eftersom
detta kan orsaka elektriska stötar.
Varning!
- Använd apparaten vid en temperatur på mellan 0 °C och 40 °C.
- Installera inte apparaten i närheten av värmekällor såsom element,
varmluftsintag, spisar eller annan utrustning (inklusive förstärkare)
som avger värme.
- Se till att dina händer är torra när du hanterar en adapter, kontakt
eller nätsladd.
- All nödvändig märkning på babyenheten, föräldraenheten och
nätadaptern finns på undersidan av respektive enhet.
Överensstämmelse med standarder
- Den här produkten uppfyller kraven i EU:s (Bild 2) förordningar om
radiostörningar.
- Philips Consumer Lifestyle intygar härmed att den här babyvakten
uppfyller alla nödvändiga krav och andra relevanta villkor i
direktivet 2014/53/EG (FHSS: frekvensband 2,4 GHz, maximala
radiofrekvenseffekt: 100 mW EIRP). En kopia av EG-försäkran om
överensstämmelse finns på www.philips.com/support.
Svenska
49
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och
regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du besöka
www.philips.com/support eller läsa den internationella
garantibroschyren.
Återvinning
- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland
hushållssoporna (2012/19/EU) (Bild 3).
- Den här symbolen betyder att produkten innehåller inbyggda
laddningsbara batterier och därför inte får kasseras i vanliga
hushållssopor (Bild 4) (enligt EG-direktivet 2006/66/EG). Lämna
produkten till en lokal återvinningsstation eller till ett Philipsservicecenter så att det laddningsbara batteriet tas om hand på
korrekt sätt.
- Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska och elektroniska
produkter samt uppladdningsbara batterier. En korrekt hantering
bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
Ta ur det laddningsbara batteriet
Obs! Vi rekommenderar att du låter en yrkesperson ta ut det
laddningsbara batteriet.
Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du kasserar apparaten.
Se till att batteriet är helt tomt när du tar ur det. Det är endast
föräldraenheten som innehåller ett laddningsbart batteri.
Gör så här:
1 Ta bort de två gummifötterna från föräldraenhetens undersida.
2 Skruva loss de två skruvar som nu är synliga på föräldraenhetens
undersida.
3 Placera antennen i upprätt läge och skruva loss den skruv som nu
är synlig på enhetens baksida.
4 För in en skruvmejsel mellan höljets framsida och baksida och
lossa de båda delarna från varandra.
50
Svenska
5 Koppla från batterikabeln (den svart-vit-röda kabeln).
6 Skruva loss de fyra skruvarna från batterihållaren.
7 Ta ut batteriet.
Türkçe
51
Önemli güvenlik bilgileri
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve
gelecekte başvurmak üzere saklayın.
ÖNEMLİ
Bu bebek monitörü bir yardımcı cihaz olarak tasarlanmıştır.
Güvenilir ve uygun bir yetişkin gözetiminin yerini tutamaz ve bu
şekilde kullanılmamalıdır.
Bebeğinizi evde asla yalnız başına bırakmayın. Bebeğe göz kulak
olacak ve onun ihtiyaçlarını giderecek birinin yanında olduğundan
daima emin olun.
Yasal Uyarı
Bu bebek monitörünü kullanırken riskin size ait olduğunu unutmayın.
Koninklijke Philips N.V. ve bağlı şirketleri bu bebek monitörünün
çalıştırılmasından veya kullanımınızdan sorumlu değildir. Bu nedenle,
bu bebek monitörünü kullanımınızdan doğabilecek hiçbir sorumluluk
kabul edilmez.
Tehlike
- Bebek telsizinin herhangi bir parçasını suya ya da başka bir sıvıya
asla batırmayın. Cihazı üzerine su veya başka sıvıların
damlayabileceği ya da sıçrayabileceği yerlerde bırakmayın. Bebek
telsizini asla nemli ya da suya yakın alanlarda kullanmayın.
- Bebek ünitesinin üzerine kesinlikle herhangi bir nesne koymayın ve
ünitenin üzerini kapatmayın. Havalandırma deliklerini kapatmayın.
Üreticinin talimatlarına uygun şekilde kurun.
UYARI: BOĞULMA TEHLİKESİ. Kablo ile BOĞULAN çocuklar
olmuştur. Bu kabloyu çocukların erişemeyeceği bir yerde (en
az 1 metre (3,5 feet) yükseklikte) tutun. Bebek monitörünü
asla bebeğin yatağına ya da oyun alanına koymayın. Etiketi
(Şek. 1) çıkarmayın.
Uyarı
- Cihazı kullanmadan önce, adaptörün üzerinde belirtilen gerilimin
ülkenizdeki gerilimle uygunluğunu kontrol edin.
Türkçe
52
Türkçe
- Tehlikeli bir durum oluşturacağından dolayı, adaptörün ve
kablosunun herhangi bir parçasında değişiklik yapmayın veya
herhangi bir parçayı kesmeyin.
- Sadece ürünle birlikte verilen adaptörü kullanın.
- Adaptör hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için mutlaka bir başka orijinal
adaptör ile değiştirildiğinden emin olun.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyusal ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgisi ve tecrübesi olmayan
kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden
sorumlu kişilerin bulunması veya cihazın güvenli kullanım
talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik
ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
- Elektrik kablosunu, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları
noktalarda, üzerine basılmaya veya sıkışmaya karşı koruyun.
- Bebek monitörünü yerleştirirken kablosunun bir girişi veya geçişi
engellemediğinden emin olun. Bebek monitörünü bir masaya ya
da alçak bir dolabın üzerine yerleştirdiğinizde, elektrik kablosunun
masanın veya dolabın kenarından sarkmamasına dikkat edin.
Elektrik kablosunun geçtiği yerlerde takılma tehlikesi
oluşturmadığından emin olun.
- Ambalaj malzemeleri (plastik poşetler, karton parçalar vb.) oyuncak
değildir ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
- Elektrik çarpmasını önlemek için bebek veya ebeveyn ünitesinin
muhafazasını açmayın.
Dikkat
- Cihazı 0°C (32°F) - 40°C (104°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
- Cihazı radyatör, kalorifer ızgarası, ocak gibi ısı kaynaklarının veya ısı
üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Adaptörlere, fişlere ve elektrik kablosuna dokunurken ellerinizin
kuru olduğundan emin olun.
- Bebek ünitesi, ebeveyn ünitesi ve güç adaptörü üzerindeki gerekli
tüm işaretler bu cihazların alt kısımlarında yer alır.
Standartlara uygunluk
- Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur
(Şek. 2).
Türkçe
53
- Philips Tüketici Yaşam Tarzı, işbu belge ile bu bebek monitörünün
2014/53/EU (FHSS: frekans bandı 2,4 GHz, maksimum radyo
frekansı gücü: 100 mW EIRP) Direktifinin temel gerekliliklerine ve
diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk
Beyanının (DoC) bir kopyasına www.philips.com/support
adresinden çevrimiçi olarak erişebilirsiniz.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin
geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen
www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya uluslararası
garanti kitapçığını okuyun.
Geri dönüşüm
- Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması
gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU) (Şek. 3).
- Bu simge, bu üründe normal ev atıklarıyla (Şek. 4) birlikte
atılmaması gereken yerleşik bir şarj edilebilir pil bulunduğu
anlamına gelir (2006/66/EC). Şarj edilebilir pilin uzman bir kişi
tarafından çıkarılması için, lütfen ürününüzü resmi bir toplama
noktasına veya bir Philips servisine götürün.
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin ayrı olarak
toplanmasına ilişkin ülkenizde yürürlükte olan yönetmeliklere
uyun. İmha işleminin doğru şekilde yapılması çevreyi ve insan
sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçların önlenmesine yardımcı
olur.
Şarj edilebilir pilin çıkarılması
Not: Şarj edilebilir pilin bir uzman tarafından çıkarılmasını önemle
tavsiye ederiz.
Şarj edilebilir pili yalnızca cihazı atarken çıkarın. Pili çıkarmadan önce
tamamen boşaldığından emin olun. Yalnızca ebeveyn ünitesi pil içerir.
İşlem
1 Ebeveyn ünitesinin altındaki 2 lastik ayağı çıkarın.
54
Türkçe
2 Ebeveyn ünitesinin altında artık görünen 2 vidayı çıkarın.
3 Anteni yukarı bakacak şekilde ayarlayın ve arka muhafazadaki
vidayı sökün.
4 Arka muhafaza ile ön muhafazayı aralarına bir tornavida sokarak
ayırın.
5 Pil bağlantı kablosunu çıkarın (siyah-beyaz-kırmızı kablo).
6 Pil yuvasındaki 4 vidayı sökün.
7 Pili çıkartın.
‫‪55‬‬
‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ‬
‫ﻳﹹﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍءﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬
‫ﻣﻬﻢ‬
‫ﺷﺎﺷﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻫﺬﻩ ﻣﹹﺼﻤﻤﺔ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ‪ .‬ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻼﹰ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﺑﺪﹰﺍ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ‪ .‬ﻭﺍﺣﺮﺹ ﺩﺍﺋﻤﹱﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﻼﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫ﺇﺧﻼء ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﻳﹹﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻧﻚ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺷﺎﺷﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪Koninklijke .‬‬
‫‪ .Philips N.V‬ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺎﺷﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻫﺬﻩ ﺃﻭ‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻚ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ‪ ،‬ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻚ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ‪.‬‬
‫ﺧﻄﺮ‬
‫ ﻻ ﺗﻐﻤﺮ ﺃﻱ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎء ﺃﻭ ﺃﻱ ﺳﺎﺋﻞ ﺁﺧﺮ‪ .‬ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ‬‫ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺎﻗﻂ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎء ﺃﻭ ﺃﻱ ﺳﺎﺋﻞ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺷﺎﺷﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎء‪.‬‬
‫ ﻻ ﺗﻀﻊ ﺃﻱ ﺟﺴﻢ ﻓﻮﻕ ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺷﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻻ ﺗﻐﻄﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﺗﺴﺪ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ‪ .‬ﺍﻟﺘﺰﻡ‬‫ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‪ :‬ﺧﻄﺮ ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻕ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻨﻖ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻷﺳﻼﻙ‪ .‬ﺃﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‬
‫)ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 3.5‬ﻗﺪﻡ "‪ 1‬ﻣﺘﺮ"(‪ .‬ﻻ ﺗﻀﻊ ﺷﺎﺷﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﺑﺪﹰﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺮﻳﺮﻩ ﺃﻭ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻌﺐ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﹹﺰﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‪) .‬ﺍﻟﺸﻜﻞ ‪(1‬‬
‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
‫ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻮﻟﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻳﺊ ﻣﻊ ﻓﻮﻟﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻗﺒﻞ‬‫ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫ ﻻ ﺗﻌﺪﹼﻝ ﺃﻱ ﺟﺰء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻳﺊ ﻭﻻ ﺗﻘﻄﻌﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ‪.‬‬‫ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻬﺎﻳﺊ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩ‪.‬‬‫‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﻳﺊ ﻟﻠﺘﻠﻒ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﺩﺍﺋﻤﹱﺎ ﺑﻤﻬﺎﻳﺊ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺃﺻﻠﻲ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻄﺮ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪56‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺳﻦ ‪ 8‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻭﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ‬
‫ﻣﺎ ﻗﹹﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻓﻬﻤﻮﺍ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ‪ .‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺮﺍء ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ‬
‫ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ‪.‬‬
‫ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔﹰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺑﺲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺲ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‬
‫ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺷﺎﺷﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﻮﻕ ﺳﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺮ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺿﻊ ﺷﺎﺷﺔ‬
‫ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﺪﻉ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻳﺘﺪﻟﻰ ﻓﻮﻕ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ‪ .‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ‪.‬‬
‫ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ )ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﻘﻮﻯ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ( ﺑﻌﻴﺪﹰﺍ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ‬
‫ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻌﺒﺔ‪.‬‬
‫ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﺼﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﻔﺘﺢ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻪ‬
‫ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ‪ 0‬ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )‪ 32‬ﺩﺭﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ( ﻭ‪ 40‬ﺩﺭﺟﺔ‬‫ﻣﺌﻮﻳﺔ )‪ 104‬ﺩﺭﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ(‪.‬‬
‫ ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﺎﺗﻴﺮ ﻭﻣﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﻥ ﺃﻭ‬‫ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻜﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ( ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﺍﺭﺓ‪.‬‬
‫ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻔﺎﻑ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻳﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺑﺲ ﻭﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ‪.‬‬‫ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ‬ﻭﻣﻬﺎﻳﺊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻣﻬﺎﻳﺊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ )ﺍﻟﺸﻜﻞ ‪.(2‬‬‫ ﺗﻘﺮ ﺷﺮﻛﺔ ‪ Philips Consumer Lifestyle‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺷﺎﺷﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻫﺬﻩ‬‫ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ‬
‫‪ :EU (FHSS/2014/53‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ‪ 2.4‬ﺟﻴﺠﺎ ﻫﺮﺗﺰ‪ ،‬ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ‪ 100 :‬ﻣﻠﻠﻲ‬
‫ﻭﺍﻁ ‪ .(EIRP‬ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ )‪ (DoC‬ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ‪.www.philips.com/support‬‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ )‪(EMF‬‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ‪ Philips‬ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ‬
‫ﻟﻠﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ‬
‫ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻋﻢ‪ ،‬ﻳﹹﺮﺟﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ‪www.philips.com/support‬ﺃﻭ ﻗﺮﺍءﺓ ﻛﺘﻴﺐ‬
‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ‬
‫ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ )‪(EU/2012/19‬‬‫)ﺍﻟﺸﻜﻞ ‪.(3‬‬
‫ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻣﺪﻣﺠﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ‬‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ )ﺍﻟﺸﻜﻞ ‪ .(2006/66/EC) (4‬ﻳﺮﺟﻰ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺇﻟﻰ‬
‫ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻙ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪ .‬ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬
‫ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‪ :‬ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺸﺪﺓ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪ .‬ﻭﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ‬
‫ﺗﻤﺎﻣﹱﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ‪ .‬ﺗﺄﺗﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﻬﺰﺓ ﺑﺒﻄﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻹﺟﺮﺍء‪:‬‬
‫‪ 1‬ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ 2‬ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ 3‬ﺿﻊ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻣﺘﺠﻬﹱﺎ ﻷﻋﻠﻰ ﻭﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻵﻥ‪.‬‬
‫‪ 4‬ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻓﻊ ﻣﻔﻚ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫‪ 5‬ﺍﻓﺼﻞ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻮﺻﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ )ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻭﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﻷﺣﻤﺮ(‪.‬‬
‫‪ 6‬ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ 7‬ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬
1
2
3
4
© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206AD Drachten, Netherlands
4213.355.5059.4 (11/1/2018)
>75% recycled paper
>75% papier recyclé
Download PDF

advertising