Philips | HR1050/91 | Philips Jamie Oliver HomeCooker HR1051/30 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HR1055
1
HR1050
Dansk 6
Deutsch 24
Suomi 44
Français 62
Nederlands 81
Norsk 100
Svenska 118
6
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!
Denne HomeCooker er udviklet til at hjælpe dig med at tilberede en
lang række retter, og den leverer langtidsholdbar ydeevne. Den er nem at
rengøre, og alt tilbehør (undtagen sikkerhedsringen) tåler opvaskemaskine.
Udpluk af fordelene ved din HomeCooker:
-- HomeCooker med skæretårn hjælper dig med at snitte, rive, skære,
tilberede og røre dit hjemmelavede måltid hver dag, mens du laver
noget andet.
-- Tidsbesparende: HomeCooker giver dig mulighed for at gøre andre ting
under tilberedningen. På den måde kan du foretage dig det, du vil, mens
du tilbereder mad samtidigt.
-- Ingen brændt mad: Rørevingen forhindrer, at maden i bunden af gryden
brænder på. Desuden holder apparatet automatisk op med at varme,
når den indstillede temperatur er nået, og den indstillede tid er gået.
-- Alsidig: Du kan smelte madvarer, holde dem varme, lade dem simre,
koge, dampe og stege dem med eller uden rørevingen.
-- Meget brugervenlig: Med den enkle brugergrænseflade kan du nemt
justere indstillingerne ved blot at trykke på en knap.
-- Bærbar: HomeCookers kompakte design giver dig mulighed for at
tage den med dig og tilberede mad overalt, hvor du har adgang til
elektricitet og en stikkontakt (f.eks. på en campingplads, i et sommerhus
eller på din terrasse).
-- Sikker: HomeCooker har en sikkerhedsring omkring varmepladen, der
forebygger forbrændinger af fingrene.
Særlige fordele ved produktregistrering
Du har købt et køkkenredskab, der kan holde hele livet, og vi ønsker at
sikre os, at du forbliver tilfreds med det. Vi vil bede dig registrere dit køb, så
vi kan holde kontakten med dig, og du kan modtage flere opskrifter fra os.
Registrer dig inden for 3 måneder efter købet for at få fordele, herunder:
-- Nye ideer til opskrifter via e-mail.
-- Tip til at bruge og vedligeholde din HomeCooker.
-- Særtilbud på tilbehør og andre produkter.
Besøg www.philips.com/welcome for at registrere din HomeCooker.
Generel beskrivelse (fig. 1)
1Glaslåg
2Dampventil
3Dampbakke
4Dampkurv
5Pastaindsats
6Rørevinge
7Gryde
8Drivaksel
9Varmeplade
10 Aftagelig sikkerhedsring
11Basisenhed
12 Betjeningspanel med display
13Temperaturstigningsknap
14Temperatursænkningsknap
15 Temperaturangivelse (°C eller °F)
Dansk
7
16 Tænd/sluk-knap til rørevinge
17Start/pause-knap
18 Indikation af indstillet tid
19 Knap til forøgelse af tid
20 Knap til reduktion af tid
21 ”Varmeplade varm”-indikator
22 Netledning med stik
23On/off-knap
24 Rum til ledningsopbevaring
25 Kontrolknap med 2 hastighedsindstillinger
26Motorenhed
27 Skål med udløbstud
28Tilbehørsholder
29 Låg med påfyldningstragt
30Nedstopper
31Grovrivningsskive
32Finrivningsskive
33Finsnitningsskive
34Grovsnitningsskive
35Julienneskive
36Skiveholder
Vigtigt
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuel senere brug.
Fare
-- Brug aldrig apparaterne oven på et induktionskomfur, et komfur, et
gaskomfur eller ovn eller andre tilberedningsapparater.
-- Selve HomeCooker-basisenheden må aldrig kommes i vand eller i
anden væske og må aldrig skylles under vandhanen.
-- Skæretårnets motorenhed må aldrig kommes ned i vand eller andre
væsker eller skylles under vandhanen.
Advarsel
-- Kontroller, om den angivne netspænding på apparaterne svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til apparaterne.
-- Apparaterne må kun sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
-- Apparaterne er ikke beregnet til at blive betjent af en ekstern timer
eller et separat fjernbetjeningssystem.
-- Brug ikke apparaterne, hvis stik, netledninger eller andre dele er
beskadigede.
-- Hvis netledningen til HomeCooker eller skæretårnet beskadiges, må
den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller
en kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Skæretårnet må ikke betjenes af børn. Hold skæretårnet og ledningen
uden for børns rækkevidde.
-- Skæretårnet kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende viden eller erfaring, hvis de har fået
instruktioner om sikker brug af apparatet, eller hvis de er under opsyn.
De skal ligeledes oplyses om eventuelle faremomenter.
8
Dansk
-- HomeCooker kan bruges af børn over 8 år eller af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
viden eller erfaring, hvis de har fået instruktioner om sikker brug af
apparatet, eller hvis de er under opsyn. De skal ligeledes oplyses om
eventuelle faremomenter.
-- Børn må under ingen omstændigheder lege med HomeCooker.
-- Sørg for, at børn under 8 år ikke kommer i kontakt med HomeCooker
og netledningen, når HomeCooker er tændt eller køler ned.
-- Børn over 8 år må kun rengøre HomeCooker under opsyn.
-- Lad aldrig ledningerne hænge ud over kanten af det bord eller den
plads, som apparaterne står på.
-- Hold apparater og netledninger på afstand af varme overflader.
-- Sørg for, at der er mindst 10 cm luft bag og på begge sider af
HomeCooker.
-- Placer ikke genstande tæt på HomeCooker, når den er i brug.
-- Rul netledningerne helt ud, før du sætter dem i stikkontakten.
-- Lad aldrig HomeCooker køre uden gryden på basisenheden.
-- Undgå at berøre klingerne på skæretårnet. Klingerne er meget skarpe.
-- HomeCooker bliver meget varm og forbliver varm i lang tid efter
tilberedning. Når den røde “varmeplade varm”-lysindikator på
kontrolpanelet lyser, er varmepladen varm og må ikke berøres.
-- Fjern aldrig sikkerhedsringen, når varmepladen er tændt eller varm.
-- Hold langt hår, smykker, løst tøj osv. på afstand af rørevingen.
-- Temperaturen på de tilgængelige overflader er meget høj, når
HomeCooker er i brug.
-- Overophedet olie og fedt kan selvantænde.
-- Brug aldrig en spatel eller en ske til at fjerne ingredienserne fra
skæretårnets skål under betjening. Tag altid stikket ud af skæretårnet,
hvis du er nødt til at fjerne noget fra påfyldningstragten.
-- Stik aldrig fingre eller redskaber (f.eks. en spatel) ned i
påfyldningstragten, når skæretårnet kører. Brug kun nedstopperen til
dette formål.
-- Stik aldrig fingrene ned i påfyldningsrøret, mens skæretårnet er i brug.
-- Vær meget forsigtig, når du håndterer knivene i skæretårnet. Udvis
særlig forsigtighed, når du fjerner dem fra skæretårnets skål, når du
tømmer skålen, og når du rengør dem. Skæresiderne er meget skarpe.
Forsigtig
-- Apparaterne er kun beregnet til normal anvendelse i hjemmet. De er
ikke beregnet til brug i miljøer som personalekøkkener i butikker, på
kontorer, på gårde eller andre arbejdspladser. De er heller ikke beregnet
til brug af gæster på hoteller, moteller, bed and breakfasts eller i andre
værelser til udlejning.
-- Sluk for apparaterne, før tilbehør tages af.
-- Tag altid stikket ud af stikkontakten straks efter brug.
-- Sluk altid for skæretårnet ved at dreje kontrolknappen til 0.
-- Vent, indtil alle bevægelige dele er stoppet, før du tager låget af
skæretårnet.
-- Hvis apparaterne anvendes forkert eller til professionelle eller semiprofessionelle formål eller på en måde, der ikke er i overensstemmelse
med brugsvejledningen, bortfalder garantien og dermed Philips’ ansvar
for eventuelle skader.
Dansk
9
-- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller tilbehør/dele
som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da reklamationsretten i så fald
bortfalder.
-- Brug kun gryden til HomeCooker sammen med den originale
basisenhed. Brug ikke gryden på et induktionskomfur, en ovn eller andre
apparater til tilberedning af madvarer.
-- Brug kun dampkurvene og dampbakken sammen med den originale
basisenhed og gryde.
-- Dæk kun gryden eller dampkurvene med det medfølgende låg. Brug
aldrig et håndklæde eller noget lignende til dette formål.
-- Stil altid apparaterne på et tørt, jævnt og stabilt underlag.
-- Undlad at stille HomeCooker i nærheden af eller under genstande, der
kan tage skade af damp, såsom murværk og skabe.
-- Brug ikke HomeCooker til friturestegning af madvarer.
-- Brug ikke apparaterne eller nogle af deres dele i mikrobølgeovnen.
-- Du kan blande ingredienserne i gryden med en stavblender, men kun
hvis du fjerner rørevingen fra gryden først.
-- Overskrid ikke MAX-mærket på gryden (3 liter).
-- Sørg altid for, at damphullerne i dampkurvene og dampbakken er fri for
fedt, madrester og snavs.
-- HomeCookers basisenhed og skæretårnets motorenhed må kun
rengøres med en fugtig klud.
-- Lad aldrig HomeCooker køre, når gryden er tom.
-- Brug altid låget til HomeCooker, når du vil dampe mad.
-- Se opskriftsbogen for at få oplysninger om de korrekte mængder og
tilberedningstider.
-- Brug altid grydelapper, når du vil tage fat i HomeCooker, mens den er i
brug eller stadig er varm.
-- Vær forsigtig, når du tager låget af HomeCooker, og bevæg det i retning
væk fra kroppen. Lad kondensvand fra låget dryppe ned i gryden for at
undgå skoldning.
-- Pas på den meget varme damp, der kommer ud af dampventilen i låget
under kogning eller af gryden, når du fjerner låget. Når du kontrollerer
madvarerne, skal du altid benytte køkkenredskaber med langt skaft.
-- Når du slukker HomeCooker og/eller tager den ud af stikkontakten,
slukkes indikatoren for “varmeplade varm”. Varmepladen kan dog stadig
være varm. Lad altid varmepladen køle helt af, før du håndterer den
eller rengør basisenheden.
-- Tryk altid knapperne på betjeningspanelet på HomeCooker med
fingerspidserne. Brug ikke neglene med henblik på at forebygge skader
på beskyttelsesfolien.
-- Bær altid gryden i håndtagene.
-- Hold altid dampkurvene og -bakkerne i håndtagene, når de indeholder
varm mad.
-- Flyt ikke apparaterne, mens de er i brug.
-- Rengør aldrig sikkerhedsringen til HomeCooker i opvaskemaskinen.
-- Kontroller altid, at maden er ordentligt tilberedt, før du spiser den.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Disse Philips-apparater overholder alle standarder for elektromagnetiske
felter (EMF).
10
Dansk
Beskyttelse mod overophedning
Denne HomeCooker er udstyret med en overophedningssikring. Hvis
apparatet bliver for varmt, slukker det automatisk. Tag stikket ud af
stikkontakten, og lad apparatet køle af. Sæt derefter stikket tilbage i
stikkontakten, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet igen.
Indbygget sikkerhedslås
Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for skæretårnet, hvis du har
samlet skålen med udløbstuden og låget med påfyldningstragten korrekt på
motorenheden. Hvis skålen med udløbstuden og låget med påfyldningstragt
er korrekt monteret, frakobles den indbyggede sikkerhedslås.
Før apparatet tages i brug
1Fjern al emballage fra apparaterne samt beskyttelsesfolien fra
betjeningspanelet på HomeCooker.
2Sørg for at rengøre alle dele, der kommer i berøring med mad, inden
du bruger apparaterne første gang (se afsnittet “Rengøring”).
Klargøring
Klargøring af skæretårnet
1Lad varme ingredienser køle ned, før du tilbereder dem (maks.
temperatur 80 °C).
2Skær ingredienserne i passende stykker, så de kan komme ned i
påfyldningstragten. Sørg for, at stykkerne ikke er for store, da de
ellers kan sætte sig fast i påfyldningstragten.
3Stil motorenheden på et fladt og stabilt underlag.
4Sæt skålen med udløbstud på motorenheden (1), og drej den med
uret (2) for at sætte den fast (“klik”).
5Sæt tilbehørsholderen ned i skålen med udløbstud.
6Anbring den skive, du vil anvende, i skiveholderen.
Skiverne til snitning/rivning er beregnet til snitning/rivning af grøntsager
som f.eks. agurk, gulerødder, kartofler, porrer og løg og visse former for ost.
Julienneskiven er beregnet til snitning af grøntsager i tynde stave.
Brug aldrig apparatet til hårde ingredienser som f.eks. isterninger.
Skæresiderne er meget skarpe. Undgå at berøre dem.
7Anbring skiveholderen i tilbehørsholderen.
Dansk
8Sæt låget med påfyldningstragt på skålen med udløbstud (1). Drej
derefter låget med uret (2) for at sætte det fast.
9Sæt stikket i en stikkontakt.
Klargøring af HomeCooker
1Stil basisenheden på et tørt, fladt og stabilt underlag.
2Træk netledningen ud af opbevaringsrummet.
3Sæt stikket i en stikkontakt.
4Stil gryden på basisenheden.
11
12
Dansk
Anvendelse af apparaterne
Der findes gode råd og opskriver til tilberedning og dampning i
opskriftsbogen og på vores websted www.philips.com/homecooker.
Skæretårn
Anvendelse af skæretårnet
Bemærk: Hvis du vil have skæretårnet til at skubbe de tilberedte ingredienser
direkte ned i HomeCooker, skal du tage låget af HomeCooker og placere
skæretårnet ved siden af HomeCooker.
Bemærk: Du kan også bruge skæretårnet uden HomeCooker. Du skal blot
placere skæretårnet ved siden af skålen eller gryden.
1Læg ingredienserne i påfyldningstragten.
-- Skær store ingredienser i mindre stykker, der passer til
påfyldningstragten.
-- Det bedste resultat opnås, når ingredienserne fordeles jævnt i
påfyldningstragten.
-- Skal du rive ost, f.eks. Parmesan, Gouda eller Emmentaler, skal osten
have køleskabstemperatur.
Bemærk:Visse ingredienser kan forårsage misfarvning. Spilder du ingredienser
på skæretårnets yderside, skal de tørres af med det samme.
2Sæt nedstopperen ned over ingredienserne i påfyldningstragten.
3Drej kontrolknappen til hastighed 1 eller 2, og skub nedstopperen
ned.
Brug hastighed 1 til bløde ingredienser som f.eks. svampe. Brug hastighed 2
til hårde ingredienser som f.eks. gulerødder.
HomeCooker
Brug af betjeningspanelet
1Tryk på on/off-knappen.
Dansk
13
,, Temperaturen i displayet er “- -”, og det viste klokkeslæt er 00:00.
Bemærk: Hvis du ikke bruger apparatet i 10 minutter, går det i standbytilstand
for at spare energi. I denne tilstand blinker start/pause-knappen hvert 10.
sekund. Hvis du vil tænde apparatet igen, skal du trykke på start/pauseknappen.
Bemærk: Hvis apparatet stadig er varmt, men køler ned, går det i
standbytilstand for at spare energi. “Varmeplade varm”-indikatoren lyser, så
længe varmepladen er varm. Hvis du vil tænde apparatet igen, skal du trykke
på start/pause-knappen.
Bemærk: Hvis du slukker for apparatet, eller hvis du tager stikket ud af
apparatet, slukkes indikatoren for “varmeplade varm”.Varmepladen kan dog
stadig være varm.
2Tryk på knappen til forøgelse eller reduktion af temperaturen én
eller flere gange for at indstille den ønskede temperatur.
,, Den indstillede vises på displayet. Temperaturen blinker for at vise, at
apparatet er ved at ændre temperatur.
,, Når røde “varmeplade varm”-indikator tændes, er varmepladen er
varm og må ikke berøres.
,, Når varmepladen eller bunden af gryden har nået den indstillede
temperatur, holder temperaturen i displayet op med at blinke.
Apparatet opretholder den indstillede temperatur, mens du kan
foretage dig noget andet.
Bemærk: På grund af udsving i den omgivende temperatur kan det ske, at
temperaturen i displayet begynder at blinke igen.
Bemærk: Hvis du trykker på knapperne til forøgelse eller reduktion af
temperaturen samtidigt, nulstilles temperaturen (“- -”).
Bemærk: Hvis du trykker på knapperne til forøgelse eller reduktion af
temperaturen og holder dem nede samtidigt i 3 sekunder, kan du skifte fra °C
til °F og tilbage igen.
14
Dansk
Bemærk: Du kan også justere temperaturen, mens apparatet er i brug. Hvis du
indstiller en højere temperatur, begynder temperaturindikatoren på displayet at
blinke igen.
Temperaturindstillinger
-- Smeltning: 40°C*
-- Hold varm: 70°C*
-- Simren: 90°C*
-- Kogning: 110°C*
-- Dampning: 130°C*
-- Friturestegning: 175°C*
-- Turbo: 250°C** (hurtig opvarmning af ingredienser eller ristning af
store mængder ingredienser)
* angiver temperaturen i bunden af gryden
** angiver temperaturen på varmepladen
3Tryk på knappen til forøgelse eller reduktion af tiden for at indstille
den ønskede tilberedningstid. Du kan indstille timeren fra 1 til 99
minutter.
,, Den forudindstillede tid er vist på displayet.
Bemærk: Jo længere tid du holder knappen inde, desto hurtigere indstilles
klokkeslættet frem eller tilbage.
Bemærk: Du kan også justere tiden, mens apparatet er i brug.
Bemærk: Hvis du kortvarigt trykker på knapperne til øgning og reduktion af
tiden samtidigt, nulstilles tiden til 00:00.
Tip: Når du er blevet mere fortrolig med apparatet og ønsker at tilberede
dine egne opskrifter, kan du også bruge det uden at indstille tiden. I så fald
begynder tiden at tælle fra nul, og apparatet fortsætter med at køre i 99
minutter, eller indtil du slukker for det selv. Hvis du trykker på pauseknappen
under madlavning uden at indstille tiden, nulstilles timeren til 00:00.
4Tryk på start/standby-knappen for at starte tilberedningsprocessen.
,, Tiden i displayet tælles ned (i minutter og sekunder), og start/pauseknappen blinker langsomt for at vise, at apparatet er i brug.
,, Apparatet varmer nu op.
,, Rørevingen begynder at rotere.
Bemærk: Hvis du vil slukke for rørevingen for at tilberede f.eks. kartofler, eller
hvis du vil dampe, skal du trykke på tænd/sluk-knappen til rørevingen. Du kan
aktivere rørevingen igen ved at trykke på tænd/sluk-knappen til rørevingen igen.
Bemærk: Du kan deaktivere rørevingen ved at trykke på tænd/sluk-knappen til
rørevingen umiddelbart efter, at du har tændt apparatet.
Dansk
15
5Tryk på start/pause-knappen, hvis du vil afbryde tilberedningen.
,, Start/pause-knappen lyser konstant, og tiden i displayet holder op
med at tælle ned eller op.
Bemærk: Hvis du ikke indstiller en tilberedningstid, viser displayet 00:00.
6Genoptag tilberedningsprocessen ved at trykke på start/pauseknappen igen.
,, Tiden i displayet begynder at tælle ned eller op igen, og start/pauseknappen begynder at blinke igen.
Bemærk: Hvis du ikke har indstillet en tilberedningstid, begynder displayet at
tælle op fra 0 igen, når du trykker på start/pause-knappen.
Bemærk: Hvis du ikke genoptager tilberedningsprocessen inden for 10 minutter,
går apparatet i standbytilstand. I denne tilstand blinker start/pause-knappen
hvert 10. sekund.
7Når den indstillede tid er udløbet, bipper apparatet, og start/pauseknappen lyser konstant. Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe
biplyden.
Smeltning, simren, kogning, stegning og varmholdning med
rørevinge
1Placer rørevingen på drivakslen i gryden.
Bemærk: Af hensyn til nem samling skal du altid sætte rørevingen i gryden, før
du tilsætter ingredienserne.
2Tilsæt de ingredienser, som du vil tilberede, til gryden. Tilsæt evt. vand
(f.eks. til kogning af kartofler).
Forsigtig: Sørg for, at ingredienserne i gryden ikke overskrider MAXmærket.
Bemærk:Visse ingredienser kan forårsage misfarvning. Spilder du ingredienser
på HomeCookers yderside, skal de tørres af med det samme.
Tip: Der findes oplysninger om tilberedningstider og -temperaturer i
opskriftsbogen.
3Sæt evt. låget på gryden.
4Følg instruktionerne i afsnittet “Brug af betjeningspanelet”.
5Når den indstillede tid er udløbet, skal du fjerne ingredienserne fra
gryden med en spatel eller en ske. Tryk på en vilkårlig knap for at
stoppe biplyden.
Bemærk: Du kan blande ingredienserne i gryden med en stavblender, men kun
hvis du fjerner rørevingen fra gryden først.
Bemærk: Hvis du vil fjerne rørevingen, må du aldrig berøre de varme
ingredienser men kun den øverste del af rørevingen.
16
Dansk
6Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
Forsigtig: Når du slukker apparatet og/eller tager det ud af stikkontakten,
slukkes indikatoren for “varmeplade varm”.Varmepladen kan dog stadig
være varm. Lad altid varmepladen køle helt af, før du håndterer den eller
rengør basisenheden.
Dampning og kogning uden rørevingen
1Fjern rørevingen fra drivakslen i gryden.
2Hæld vand i gryden. Se opskriftsbogen vedr. vandmængde.
Forsigtig: Kontroller, at vand og ingredienser i gryden ikke overstiger
MAX-markeringen.
3Tilsæt de ingredienser, som du vil tilberede, til dampkurven,
pastaindsatsen og/eller dampbakken. Sæt dampkurven, pastaindsatsen
og/eller dampbakken på plads.
-- Placer pastaindsatsen i gryden. Brug pastaindsatsen til at koge pasta og
til at dampe store ingredienser.
-- Sæt dampkurven på gryden. Brug dampkurven til at dampe mindre
ingredienser.
Dansk
17
-- Sæt dampbakken i dampkurven. Brug dampbakken til at dampe sarte
ingredienser, f.eks. fisk.
-- Du kan også bruge dampkurven, pastaindsatsen og dampbakken på
samme tid.
Forsigtig: Sørg for, at dampkurven, pastaindsatsen og dampbakken sidder
ordentligt.
Forsigtig: Sørg for at placere ingredienserne i dampkurven, pastaindsatsen
og dampbakken således, at der er lidt afstand mellem stykkerne, og
nogle af damphullerne forbliver blottede for at muliggøre optimal
dampgennemstrømning. Overfyld ikke dampkurven, pastaindsatsen og
dampbakken.
Bemærk:Visse ingredienser kan forårsage misfarvning. Spilder du ingredienser
på HomeCookers yderside, skal de tørres af med det samme.
Tip: Der findes oplysninger om dampnings- og kogetider samt tilhørende
temperaturer i opskriftsbogen.
Tip: Du opnår den bedste smag ved ikke at tilberede fisk og andre ingredienser
på samme tid.
4Sæt låget på dampkurven (hvis du bruger den) eller på gryden.
Forsigtig: Brug altid låget, når du vil dampe mad.
5Følg instruktionerne i afsnittet “Brug af betjeningspanelet”.
Bemærk: Når du har tændt for apparatet, skal du trykke på tænd/slukknappen til rørevingen for at deaktivere motoren til rørevingen.
Tip: Der findes yderligere oplysninger om dampning og kogning af ingredienser
i opskriftsbogen.
6Når den indstillede tid er udløbet, skal du fjerne ingredienserne fra
dampkurven, pastaindsatsen og/eller dampbakken med en spatel eller
en ske. Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe biplyden.
18
Dansk
7Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
Forsigtig: Når du slukker apparatet og/eller tager det ud af stikkontakten,
slukkes indikatoren for “varmeplade varm”.Varmepladen kan dog stadig
være varm. Lad altid varmepladen køle helt af, før du håndterer den eller
rengør basisenheden.
Rengøring
Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler som f.eks.
benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparaterne.
1Sluk for apparaterne, og tag stikkene ud af stikkontakten.
2Lad HomeCooker køle af.
Rengøring af skæretårnet
1Drej låget med påfyldningstragt mod uret, og tag det af skålen med
udløbstud.
2Løft skiveholderen og tilbehørsholderen ud af skålen med
udløbstuden.
3Fjern skiven fra skiveholderen.
4Drej skålen med udløbstud mod uret, og tag den af basisenheden.
5Rengør skålen med udløbstud, låget med påfyldningstragt,
nedstopperen, tilbehørsholderen, skiveholderen og skiver med varmt
vand og lidt opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen.
Rengør skiverne meget forsigtigt. Skæresiderne er meget skarpe.
6Tør motorenheden med en fugtig klud.
Fare: Motorenheden må aldrig nedsænkes i vand eller skylles under
vandhanen. Rengør den ikke i opvaskemaskinen.
Forsigtig: Hvis vand eller anden væske kommer mellem motorenheden
og skålen med udløbstud, skal motorenheden tørres grundigt, inden du
bruger apparatet igen.
7Aftør alle dele på apparatet med et viskestykke.
Rengøring af HomeCooker
1Rengør gryden, rørevingen, dampkurven, pastaindsatsen og
dampbakken grundigt med varmt vand og lidt opvaskemiddel eller i
opvaskemaskinen.
Dansk
19
2Aftør basisenheden og varmepladen med en fugtig klud.
Fare: Selve apparatet må aldrig nedsænkes i vand eller skylles under
vandhanen. Rengør ikke apparatet i opvaskemaskinen.
3Fjern sikkerhedsringen fra tid til anden mhp. ekstra grundig rengøring.
Aftør sikkerhedsringen med en fugtig klud.
Fjern aldrig sikkerhedsringen, når varmepladen er varm.
Forsigtig: Rengør aldrig sikkerhedsringen i opvaskemaskinen.
4Aftør alle dele på apparatet med et viskestykke.
Bemærk: Hvis der er kalkaflejringer på varmepladen, skal de fjernes med klar
eddike (4 % eddikesyre). Aftør derefter eddikeresterne med en blød klud fugtet
med rent vand.
Opbevaring
1Sluk for apparaterne, tag stikket ud af stikkontakten, og lad dem køle
af, før du opbevarer dem.
Opbevaring af skæretårnet
1Rul netledningen op omkring ledningsopbevaringen i bunden af
motorenheden.
2Sæt skålen med udløbstud på motorenheden (1), og drej den med
uret (2) for at sætte den fast (“klik”).
3Sæt tilbehørsholderen fast i skålen med udløbstud (1). Sæt låget med
påfyldningstragt på skålen med udløbstud (2), og drej det med uret
(3) for at sætte det fast (“klik”).
20
Dansk
4Placér nedstopperen i påfyldningstragten.
5Opbevar apparatet på et tørt, jævnt og stabilt underlag, og opbevar
skiverne på et sikkert og tørt sted uden for børns rækkevidde.
Opbevaring af HomeCooker
1Sæt gryden på basisenheden (1), og sæt rørevingen på drivakslen (2).
2Sæt pastaindsatsen i gryden (1), og sæt dampkurven på
pastaindsatsen (2).
3Sæt dampbakken i dampkurven (1), og sæt låget på dampkurven (2).
4Placer netledningen i opbevaringsrummet.
5Opbevar apparatet på et tørt, fladt og stabilt underlag, gerne på et
køkkenbord.
Dansk
21
Bestilling af tilbehør
Hvis du vil købe tilbehør til disse apparater, skal du besøge vores
onlinebutik på www.shop.philips.com/service. Hvis onlinebutikken
ikke er tilgængelig i dit land, skal du gå til din Philips-forhandler eller et
Philips Kundecenter. Hvis du har problemer med at skaffe tilbehør til disse
apparater, kan du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Du kan finde
kontaktoplysningerne i folderen “World-Wide Guarantee”.
Reklamationsret og service
Philips garanterer for sine produkter til to år efter købsdatoen. Fejl, der
skyldes defekte materialer og produktionsfejl, vil blive repareret, eller
produktet vil blive ombyttet på Philips’ regning, forudsat der fremvises
gyldigt købsbevis.
Udskiftede produkter og reparerede dele er dækket af garantien i den
resterende tid af garantien eller i en periode på seks måneder, afhængigt af
hvad der løber længst.
Reklamationsretten dækker ikke gælder for nogen fejl, der er et resultat af
ulykker, misbrug, forkert vedligeholdelse eller almindelig slitage.
Denne garanti udelukker, begrænser eller ændrer ikke dine rettigheder i
henhold til lovgivningen.
Hvis du mener, at dit produkt er defekt, skal du kontakte din lokale
kundeservice. Du kan finde telefonnumrene til Philips’ lokale hotlines på
www.philips.com/support.
Bemærk: Hvis du har registreret dit produkt på www.philips.com/welcome,
har du automatisk aktiveret det gratis medlemskab af “Philips HomeCooker
Club”. Som medlem har du ret til PREMIUM kundeservice. Du kan få flere
oplysninger ved at besøge www.philips.com/homecooker.
Miljøhensyn
-- Apparaterne må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når de til sin tid kasseres. Aflever dem i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet.
Fejlfinding
Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde
på ved brug af apparaterne. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp
af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte din lokale kundeservice.
Du kan finde telefonnumrene til Philips’ lokale hotlines på www.philips.
com/support.
22
Dansk
Problem
Mulig årsag
Løsning
HomeCooker
fungerer ikke.
HomeCooker er ikke sat i
stikkontakten.
Sæt stikket i stikkontakten.
Der er ikke tændt for
HomeCooker.
Tryk på tænd/sluk-knappen på siden af
basisenheden for at tænde for HomeCooker.
Du har ikke trykket på start/
pause-knappen.
Tryk på start/pause-knappen for at starte
tilberednings- eller dampningsprocessen.
HomeCooker var i
standbytilstand, men du
troede, at den var slukket
og trykkede på tænd/slukknappen for at forsøge på
at tænde den. Du har dog i
virkeligheden slukket den.
Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at tænde
for HomeCooker.
Netledningen er beskadiget.
Hvis netledningen beskadiges, må den kun
udskiftes af Philips, et autoriseret Philipsserviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
Nogle ingredienser i
gryden, pastaindsatsen eller
dampbakken er større end
andre og/eller kræver længere
dampningstid/tilberedningstid
end andre.
Indstil en længere dampningstid/tilberedningstid.
Når du bruger dampkurvene, pastaindsatsen og
dampbakken, kan du nemt tilberede ingredienser
med forskellige dampningstider (se afsnittet
“Sådan bruges apparaterne”, afsnittet “Dampning
og kogning uden rørevingen”).
Ikke alle
ingredienser er
blevet dampet/
tilberedt.
Kontroller, at du placerer mad i dampkurven,
Du har lagt for meget mad i
dampkurvene, i pastaindsatsen i pastaindsatsen og på dampbakken på en
og på dampbakken.
sådan måde, at der efterlades en smule plads
mellem stykkerne, og at nogle af damphullerne
forbliver blottede for at muliggøre optimal
dampgennemstrømning. Der henvises til
opskriftsbogen vedr. oplysninger om de korrekte
mængder.
Placer altid låget ordentligt på apparatet, når du
Du har ikke sat låget på
damper, da der ellers slipper meget damp ud, og
apparatet (eller ikke korrekt
på apparatet), da du dampede maden ikke dampes korrekt.
maden.
Maden er for
mørk.
Du har indstillet en for høj
temperatur eller en for lang
tilberedningstid.
Indstil en lavere tilberedningstemperatur og/eller
en kortere tilberedningstid. Der henvises til
opskriftsbogen vedr. oplysninger om den korrekte
temperatur.
Jeg vil ændre
temperaturen
under tilberedning.
Dette er muligt.
Tryk på temperaturknapperne for at øge eller
mindske temperaturen under tilberedning, indtil
displayet viser den ønskede temperatur.
HomeCooker
ryger en smule.
Varmepladen og/eller gryden
ikke er helt rene.
Sørg for at rengøre varmepladen og gryden efter
hver brug.
Dansk
Problem
23
Mulig årsag
Løsning
HomeCooker ryger måske
en lille smule, når den tages i
brug første gang.
Det er normalt, at der kommer en ubehagelig
lugt eller lidt røg fra et nyt apparat, når det bruges
første gang. Dette ophører, når du har brugt
HomeCooker et par gange.
Du har lagt for mange
ingredienser i gryden.
Fjern ingredienserne, og giv rørevingen et let skub.
Overfyld ikke gryden.
Under stegning har et stykke
kød har sat sig fast i bunden
af gryden.
Giv rørevingen et lille skub.
Meddelelsen “Err”
vises i displayet på
HomeCooker.
Der er opstået en fejl.
Få apparatet efterset af et autoriseret Philipsserviceværksted.
Displayet på
HomeCooker
viser °C, men jeg
vil arbejde med °F.
Dette er muligt.
Tryk på samtidigt knapperne til øgning/sænkning af
temperaturen, og hold den inde i 3 sekunder for
at skifte fra °C til °F og tilbage igen.
Skæretårnet virker
ikke.
Skæretårnet er ikke sat i
stikkontakten.
Sæt stikket i stikkontakten.
Skæretårnet er ikke samlet
korrekt.
Skæretårnet fungerer kun, hvis skålen med
udløbstuden og låget med påfyldningstragt
er sat fast og låst. Kontroller, at låget med
påfyldningstragt og skålen med udløbstud er sat
korrekt fast og låst.
Netledningen er beskadiget.
Hvis netledningen beskadiges, må den kun
udskiftes af et autoriseret Philips-serviceværksted.
Jeg skærer visse
ingredienser med
skæretårnet, men
ingredienserne
bliver moset.
Det kan ske, at kogte og/eller
meget bløde ingredienser
bliver moset, når du bruger
skæretårnet til at skære dem.
Tilbered ikke meget bløde ingredienser i
skæretårnet.
Skæretårnet er
tilstoppet.
Du tilbereder ingredienser,
som er for hårde eller for
bløde.
Kobl skæretårnet fra stikkontakten, fjern låget med
påfyldningstragt, og fjern forsigtigt ingredienserne
med en ske eller spatel.
Rørevingen er
blokeret.
Opskrift
Parmesankiks
-- 250 g parmesanost
1Riv parmesanosten (uden skorpe) med riveskiven.
2Anbring små bunker parmesanost på en bagebakke, og bag dem i en
forvarmet ovn (200°C) i 8 minutter.
24
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Mit diesem HomeCooker können Sie eine Vielzahl von Gerichten
zubereiten und dabei auf langlebige Funktion vertrauen. Dank seines
Designs lässt sich der HomeCooker einfach reinigen, und alle Zubehörteile
(außer der Sicherheitsring) sind spülmaschinenfest.
Zu den Vorteilen des HomeCooker gehören:
-- Der HomeCooker mit Schneideturm übernimmt für Sie das Schneiden,
Zerkleinern, Garen und Vermengen Ihrer täglich frisch zubereiteten
Speisen, sodass Sie sich in der Zwischenzeit anderen Aufgaben widmen
können.
-- Zeitsparend: Mit dem HomeCooker können Sie kochen und
gleichzeitig andere Dinge tun, die Ihnen Spaß machen.
-- Kein Anbrennen: Der Rührarm verhindert ein Anbrennen der Speisen.
Ferner schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn die eingestellte
Temperatur und die eingestellte Zeit erreicht wurden.
-- Vielseitig: Das Gerät ermöglicht Auftauen, Warmhalten, Garziehen,
Kochen, Dämpfen und Braten mit oder ohne Rührarm.
-- Äußerst benutzerfreundlich: Die übersichtliche Benutzeroberfläche
ermöglicht Ihnen, die Einstellungen per Tastendruck einfach anzupassen.
-- Tragbar: Der HomeCooker hat ein kompaktes Design, sodass Sie
ihn überall mitnehmen und verwenden können, wo Strom und eine
Steckdose verfügbar sind (z. B. am Campingplatz, im Ferienhaus oder
auf der Terrasse).
-- Sicher: Der HomeCooker weist einen Sicherheitsring um die Heizplatte
auf, der Verbrennungen am Finger verhindert.
Besondere Vorteile der Produktregistrierung
Sie haben sich für ein kulinarisches Werkzeug fürs Leben entschieden. Wir
möchten, dass Sie auch weiterhin zufrieden bleiben. Wenn Sie Ihr Produkt
jetzt registrieren, können wir mit Ihnen in Kontakt bleiben und Ihnen
zusätzliche Rezepte anbieten. Registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von
3 Monaten nach dem Kauf, und sichern Sie sich z. B. folgende Vorteile:
-- Frische Rezeptideen per E-Mail
-- Tipps zur Verwendung und Pflege Ihres HomeCooker
-- Sonderangebote für Zubehörteile und andere Produkte
Registrieren Sie Ihren HomeCooker bitte unter www.philips.com/welcome.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
1Glasdeckel
2Dampfventil
3Dampfschale
4Dampfkorb
5Nudeleinsatz
6Rührarm
7Topf
8Spindel
9Heizplatte
10 Abnehmbarer Sicherheitsring
11Aufheizsockel
12 Bedienfeld mit Display
13 Taste zur Erhöhung der Temperatur
Deutsch
25
14 Taste zur Reduzierung der Temperatur
15 Temperaturanzeige (°C oder °F)
16 Ein-/Ausschalter des Rührarms
17Start-/Pausetaste
18 Anzeige der eingestellten Zeit
19 Taste zur Erhöhung der Zeit
20 Taste zur Reduzierung der Zeit
21 Anzeige “Heizplatte heiß”
22 Netzkabel mit Stecker
23Ein-/Ausschalter
24Kabelfach
25 Drehschalter mit 2 Geschwindigkeitsstufen
26Motoreinheit
27 Schüssel mit Ausgießer
28Zubehörhalter
29 Deckel mit Einfüllöffnung
30Stopfer
31 Grobe Raspelscheibe
32 Feine Raspelscheibe
33 Feine Schneidescheibe
34 Grobe Schneidescheibe
35Julienne-Scheibe
36Scheibenhalter
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch der Geräte
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Verwenden Sie die Geräte nicht auf einem Induktionskochfeld, Herd,
Gasherd, Ofen oder anderen Kochgeräten.
-- Tauchen Sie den Aufheizsockel des HomeCooker niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten. Spülen Sie ihn auch nicht unter fließendem
Wasser ab.
-- Tauchen Sie die Motoreinheit des Schneideturms niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem
Wasser ab.
Warnhinweis
-- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die Spannungsangabe auf
den Geräten mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
-- Schließen Sie die Geräte nur an eine geerdete Steckdose an.
-- Die Geräte sind nicht dafür geeignet, über einen externen Zeitschalter
oder ein separates Fernbedienungssystem gesteuert zu werden.
-- Benutzen Sie die Geräte nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel
oder andere Teile des Geräts defekt oder beschädigt sind.
-- Ist das Netzkabel des HomeCooker oder Schneideturms defekt,
darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips
autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht
werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
-- Der Schneideturm darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten
Sie den Schneideturm und das Netzkabel außerhalb der Reichweite
von Kindern.
26
Deutsch
-- Der Schneideturm kann von Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne Erfahrung
oder Vorkenntnisse verwendet werden, sofern sie eine gründliche
Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben, oder eine
verantwortungsvolle Aufsicht gewährleistet ist. Voraussetzung ist auch
eine ausreichende Aufklärung über die Risiken beim Gebrauch des
Geräts.
-- Der HomeCooker kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
bzw. ohne Erfahrung oder Vorkenntnisse verwendet werden, sofern sie
eine gründliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten
haben, oder eine verantwortungsvolle Aufsicht gewährleistet ist.
Voraussetzung ist auch eine ausreichende Aufklärung über die Risiken
beim Gebrauch des Geräts.
-- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem HomeCooker zu spielen.
-- Halten Sie den HomeCooker und das Netzkabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren, wenn der HomeCooker
eingeschaltet ist oder abkühlt.
-- Kinder ab 8 Jahren dürfen den HomeCooker nur unter Aufsicht
reinigen.
-- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche
hängen, auf der die Geräte stehen.
-- Halten Sie die Geräte und die Netzkabel fern von heißen Oberflächen.
-- Halten Sie hinter dem HomeCooker und an beiden Seiten mindestens
10 cm Platz frei.
-- Stellen Sie keine Gegenstände in die Nähe des HomeCooker, wenn
dieser in Betrieb ist.
-- Wickeln Sie das Netzkabel stets vollständig ab, bevor Sie die Geräte
einstecken.
-- Betreiben Sie den HomeCooker nicht ohne Topf auf dem
Aufheizsockel.
-- Berühren Sie beim Reinigen des Schneideturms keinesfalls die Klingen.
Sie sind sehr scharf.
-- Der HomeCooker wird sehr heiß und behält noch lange Zeit nach
dem Kochen eine hohe Temperatur. Wenn die Anzeige “Heizplatte
heiß” auf dem Bedienfeld rot leuchtet, ist die Heizplatte heiß und darf
nicht berührt werden.
-- Nehmen Sie den Sicherheitsring niemals ab, wenn die Heizplatte
eingeschaltet oder heiß ist.
-- Achten Sie darauf, dass Haare, Schmuckstücke, Kleidung oder Ähnliches
nicht mit dem Rührarm in Berührung kommen.
-- Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen ist hoch, wenn der
HomeCooker in Betrieb ist.
-- Überhitzte Öle und Fette können sich entzünden.
-- Verwenden Sie keinen Pfannenwender oder Löffel, um die Zutaten
während des Betriebs aus der Schüssel des Schneideturms zu nehmen.
Ziehen Sie den Netzstecker des Schneideturms stets heraus, wenn Sie
etwas aus der Einfüllöffnung nehmen.
-- Drücken Sie Zutaten niemals mit den Fingern oder irgendwelchen
Gegenständen, z. B. einem Teigschaber, in die Einfüllöffnung, während
der Schneideturm in Betrieb ist. Verwenden Sie hierzu nur den Stopfer.
-- Greifen Sie niemals bei laufendem Motor mit den Fingern in die
Einfüllöffnung.
Deutsch
27
-- Gehen Sie mit den Scheiben des Schneideturms sehr vorsichtig um,
besonders beim Abnehmen der Schneideturm-Schüssel sowie beim
Leeren und Reinigen der Schüssel, da die Klingen der Scheiben sehr
scharf sind.
Achtung
-- Die Geräte sind nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Sie sind
nicht für die Verwendung in Umgebungen wie z. B. Personalküchen
in Geschäften, Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen
Arbeitsumgebungen vorgesehen. Weiterhin sind sie nicht für den
Gebrauch in Hotels, Motels, Pensionen oder anderen Gastgewerben
bestimmt.
-- Schalten Sie die Geräte vor dem Abnehmen von Zubehörteilen immer
aus.
-- Ziehen Sie nach Gebrauch sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
-- Stellen Sie zum Ausschalten des Schneideturms den Drehschalter
immer auf 0.
-- Öffnen Sie den Deckel des Schneideturms erst, wenn alle beweglichen
Teile zum Stillstand gekommen sind.
-- Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Verwendung für halbprofessionelle
oder professionelle Zwecke oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen
in der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie. In diesem Fall lehnt
Philips jegliche Haftung für entstandene Schäden ab.
-- Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller oder solche, die
von Philips nicht ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie derartiges
Zubehör benutzen, erlischt die Garantie.
-- Verwenden Sie den Topf des HomeCooker nur zusammen mit dem
Original-Aufheizsockel. Verwenden Sie den Topf nicht auf einem
Induktionskochfeld, Herd oder anderen Kochgerät.
-- Verwenden Sie die Dampfkörbe und die Dampfschale nur zusammen
mit dem Original-Aufheizsockel und -Topf.
-- Decken Sie den Topf oder die Dampfkörbe nur mit dem mitgelieferten
Deckel ab. Verwenden Sie für diesen Zweck niemals Handtücher oder
Ähnliches.
-- Stellen Sie die Geräte auf eine trockene, stabile und ebene Fläche.
-- Stellen Sie den HomeCooker nicht in die Nähe von Wänden und
anderen Gegenständen bzw. unter Schränke, die durch den Dampf
beschädigt werden können.
-- Verwenden Sie den HomeCooker nicht zum Frittieren.
-- Verwenden Sie die Geräte oder Teile davon nicht in der Mikrowelle.
-- Sie können die Zutaten im Topf mit einem Handmixer vermengen.
Dafür müssen Sie zunächst jedoch den Rührarm vom Topf nehmen.
-- Füllen Sie den Topf nicht über die Markierung MAX (3 Liter).
-- Achten Sie immer darauf, dass die Dampfschlitze in den Dampfkörben
und der Dampfschale keine Fett-, Speise- oder Schmutzrückstände
aufweisen.
-- Reinigen Sie den Aufheizsockel des HomeCooker und die Motoreinheit
des Schneideturms nur mit einem feuchten Tuch.
-- Schalten Sie den HomeCooker nicht ein, wenn der Topf leer ist.
-- Verwenden Sie immer den Deckel des HomeCooker, wenn Sie Speisen
dämpfen möchten.
-- Informationen zu den richtigen Mengen und Garzeiten erhalten Sie im
Rezeptbuch.
28
Deutsch
-- Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe, wenn Sie den HomeCooker
transportieren möchten und dieser noch in Betrieb oder heiß ist.
-- Nehmen Sie den Deckel des HomeCooker stets vorsichtig ab, und
halten Sie ihn von sich weg. Lassen Sie Kondenswasser vom Deckel in
den Topf tropfen, um Verbrühungen zu vermeiden.
-- Vorsicht: Während des Kochens kann heißer Dampf aus dem
Dampfventil im Deckel oder beim Öffnen des Deckels aus dem Topf
entweichen! Verwenden Sie zum Prüfen der Zutaten immer Utensilien
mit langen Griffen.
-- Wenn Sie den HomeCooker ausschalten bzw. ausstecken, erlischt die
rote Anzeige “Heizplatte heiß”. Die Heizplatte kann jedoch noch heiß
sein. Lassen Sie die Heizplatte immer vollständig abkühlen, bevor Sie
den Aufheizsockel transportieren oder reinigen.
-- Drücken Sie die Tasten auf dem Bedienfeld des HomeCooker immer
mit den Fingerspitzen, nicht mit den Nägeln, um Beschädigungen an der
Schutzfolie zu vermeiden.
-- Fassen Sie den Topf immer an den Griffen.
-- Fassen Sie die Dampfkörbe und die Dampfschale immer an den Griffen,
wenn sie heiße Speisen beinhalten.
-- Bewegen Sie die Geräte nicht, wenn sie in Betrieb sind.
-- Reinigen Sie den Sicherheitsring des HomeCooker niemals im
Geschirrspüler.
-- Kontrollieren Sie stets, ob die Speisen gar sind, bevor Sie sie essen.
Elektromagnetische Felder
Die Philips Geräte erfüllen sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF).
Überhitzungsschutz
Dieser HomeCooker ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet,
der das Gerät bei Überhitzung automatisch ausschaltet. Ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät abkühlen. Stecken Sie
anschließend den Stecker wieder in die Steckdose, und schalten Sie das
Gerät mit dem Ein-/Ausschalter erneut ein.
Integrierte Sicherheitssperre
Diese Funktion stellt sicher, dass Sie den Schneideturm nur einschalten
können, wenn Sie die Schüssel mit Ausgießer und den Deckel mit
Einfüllöffnung ordnungsgemäß auf die Motoreinheit gesetzt haben. Wenn
die Schüssel mit Ausgießer und der Deckel mit Einfüllöffnung richtig
aufgesetzt sind, wird die integrierte Sicherheitssperre entriegelt.
Vor dem ersten Gebrauch
1Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien von den Geräten
sowie die Schutzfolie vom Bedienfeld des HomeCooker.
2Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch der Geräte alle Teile
gründlich, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen (siehe
“Reinigung”).
Deutsch
29
Für den Gebrauch vorbereiten
Den Schneideturm vorbereiten
1Lassen Sie heiße Zutaten auf höchstens 80 °C abkühlen, bevor Sie sie
im Gerät verarbeiten.
2Schneiden Sie die Zutaten in Stücke, die in die Einfüllöffnung passen.
Vergewissern Sie sich, dass die Stücke nicht zu groß sind, um eine
Verstopfung der Einfüllöffnung zu verhindern.
3Stellen Sie die Motoreinheit auf eine ebene und feste Oberfläche.
4Setzen Sie die Schüssel mit Ausgießer auf die Motoreinheit (1), und
drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest (2), bis sie einrastet.
5Setzen Sie den Zubehörhalter in die Schüssel mit dem Ausgießer.
6Setzen Sie die gewünschte Scheibe in den Scheibenhalter.
Die Schneide- und Raspelscheiben sind zum Schneiden und Raspeln von
Gemüse wie Gurken, Karotten, Kartoffeln, Lauch und Zwiebeln sowie von
bestimmten Käsesorten geeignet. Die Julienne-Scheibe eignet sich dafür,
Gemüse in feine Streifen zu schneiden.
Verarbeiten Sie mit dem Gerät keine harten Zutaten wie Eiswürfel.
Berühren Sie die Klingen nicht, da sie sehr scharf sind.
7Setzen Sie den Scheibenhalter auf den Zubehörhalter.
8Setzen Sie den Deckel mit der Einfüllöffnung auf die Schüssel
mit Ausgießer (1). Drehen Sie den Deckel zum Verschließen im
Uhrzeigersinn (2).
9Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
30
Deutsch
Den HomeCooker vorbereiten
1Stellen Sie den Aufheizsockel auf eine trockene, ebene und feste
Oberfläche.
2Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Kabelfach.
3Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
4Setzen Sie den Topf auf den Aufheizsockel.
Die Geräte verwenden
Tipps und Rezepte zum Kochen und Dämpfen erhalten Sie im Rezeptbuch
und auf unserer Website unter www.philips.com/homecooker.
Schneideturm
Den Schneideturm verwenden
Hinweis: Um die verarbeiteten Zutaten direkt vom Schneideturm in den
HomeCooker auszugegeben, nehmen Sie zunächst den Deckel vom
HomeCooker, und stellen Sie dann den Schneideturm neben den HomeCooker.
Hinweis: Sie können den Schneideturm auch ohne HomeCooker verwenden.
Stellen Sie den Schneideturm einfach neben eine Schüssel oder einen Topf.
Deutsch
31
1Geben Sie die Zutaten in die Einfüllöffnung.
-- Schneiden Sie größere Zutaten in Stücke, damit sie in die Einfüllöffnung
passen.
-- Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie die Einfüllöffnung
gleichmäßig füllen.
-- Wenn Sie Käse, z. B. Parmesan, Gouda oder Emmentaler, reiben
möchten, nehmen Sie diesen unmittelbar aus dem Kühlschrank.
Hinweis: Bestimmte Zutaten können Verfärbungen verursachen.Wenn Zutaten
versehentlich an die Außenseite des Geräts gelangen, wischen Sie diese
umgehend ab.
2Setzen Sie den Stopfer auf die Zutaten in der Einfüllöffnung.
3Drehen Sie den Drehschalter auf Geschwindigkeitsstufe 1 oder 2,
und drücken Sie den Stopfer nach unten.
Verwenden Sie Geschwindigkeitsstufe 1 für weiche Zutaten wie Pilze und
Geschwindigkeitsstufe 2 für harte Zutaten wie Karotten.
HomeCooker
Das Bedienfeld verwenden
1Drücken Sie den Ein-/Ausschalter.
,, Auf dem Display wird die Temperatur als “- -” und die Zeit als
“00:00” angezeigt.
Hinweis:Wenn Sie das Gerät 10 Minuten lang nicht verwenden, wechselt es
in den Standby-Modus, um Energie zu sparen. In diesem Modus leuchtet die
Start-/Pausetaste alle 10 Sekunden auf.Wenn Sie das Gerät wieder einschalten
möchten, drücken Sie die Start-/Pausetaste.
Hinweis:Wenn das Gerät noch heiß ist, aber gerade abkühlt, wechselt das
Gerät in den Standby-Modus, um Energie zu sparen. Die Anzeige “Heizplatte
heiß” leuchtet, solange die Heizplatte heiß ist.Wenn Sie das Gerät wieder
einschalten möchten, drücken Sie die Start-/Pausetaste.
32
Deutsch
Hinweis:Wenn Sie das Gerät ausschalten oder ausstecken, erlischt die Anzeige
“Heizplatte heiß”. Die Heizplatte kann jedoch noch heiß sein.
2Drücken Sie wiederholt die Taste zur Erhöhung bzw. Reduzierung
der Temperatur, um die erforderliche Temperatur einzustellen.
,, Die eingestellte Temperatur wird auf dem Display angezeigt. Die
Temperatur blinkt, wenn das Gerät die Temperatur ändert.
,, Wenn die rote Anzeige “Heizplatte heiß” auf dem Display aufleuchtet,
ist die Heizplatte heiß und darf nicht berührt werden.
,, Wenn die Heizplatte bzw. der Boden des Topfes die eingestellte
Temperatur erreicht hat, hört die Temperatur auf dem Display auf zu
blinken. Das Gerät hält die eingestellte Temperatur konstant, und Sie
können sich anderen Dingen widmen.
Hinweis: Aufgrund von Schwankungen bei der Zimmertemperatur kann es
vorkommen, dass die Temperatur auf dem Display wieder zu blinken beginnt.
Hinweis:Wenn Sie die Tasten zur Erhöhung und Reduzierung der Temperatur
kurz gleichzeitig drücken, wird die Temperatur auf Null (“- -”) zurückgesetzt.
Hinweis:Wenn Sie die Tasten zur Erhöhung und Reduzierung der Temperatur
drei Sekunden lang gleichzeitig drücken, können Sie zwischen °C und °F
wechseln.
Hinweis: Sie können die Temperatur auch während des Betriebs anpassen.
Wenn Sie eine höhere Temperatur einstellen, beginnt die Temperatur auf dem
Display erneut zu blinken.
Temperatureinstellungen
-- Auftauen: 40 °C*
-- Warmhalten: 70 °C*
-- Garziehen: 90 °C*
-- Kochen: 110 °C*
-- Dämpfen: 130 °C*
-- Braten: 175 °C*
Deutsch
33
-- Turbo: 250 °C** (zum schnellen Erhitzen von Zutaten oder zum
Anbraten von großen Zutatenmengen)
* Gibt die Temperatur am Boden des Topfes an
** Gibt die Temperatur auf der Heizplatte an
3Drücken Sie die Taste zur Erhöhung oder Reduzierung der Zeit, um
die erforderliche Garzeit einzustellen. Sie können eine Zeit zwischen
1 und 99 Minuten einstellen.
,, Die eingestellte Zeit wird auf dem Display angezeigt.
Hinweis: Je länger Sie die Taste gedrückt halten, desto schneller wird Zeit
erhöht bzw. reduziert.
Hinweis: Sie können die Zeit auch während des Betriebs einstellen.
Hinweis:Wenn Sie die Tasten zur Erhöhung und Reduzierung der Zeit kurz
gleichzeitig drücken, wird die Zeit auf 00:00 zurückgesetzt.
Tipp:Wenn Sie mit dem Gerät besser vertraut sind und Ihre eigenen Rezepte
zubereiten möchten, können Sie den HomeCooker auch ohne Zeitschalter
verwenden. In diesem Fall beginnt die Zeitzählung bei Null, und das Gerät
läuft 99 Minuten lang oder bis Sie es ausschalten.Wenn Sie bei ausgestelltem
Zeitschalter die Pausetaste drücken, wird der Zeitschalter auf 00:00
zurückgesetzt.
4Drücken Sie die Start-/Pausetaste, um den Garvorgang zu starten.
,, Die Zeit auf dem Display wird abwärts gezählt (in Minuten und
Sekunden), und die Start-/Pausetaste blinkt langsam. Dies zeigt an,
dass das Gerät in Betrieb ist.
,, Das Gerät beginnt sich aufzuheizen.
,, Der Rührarm beginnt sich zu drehen.
Hinweis:Wenn Sie den Rührarm ausschalten möchten, um zum Beispiel
Kartoffeln zu garen oder etwas zu dämpfen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter
des Rührarms. Um den Rührarm wieder zu aktivieren, drücken Sie den Ein/Ausschalter des Rührarms erneut.
Hinweis: Um den Rührarm zu deaktivieren, drücken Sie den Ein-/Ausschalter
des Rührarms direkt nach dem Einschalten des Geräts.
5Wenn Sie den Garvorgang unterbrechen möchten, drücken Sie die
Start-/Pausetaste.
,, Die Start-/Pausetaste leuchtet ununterbrochen, und die Zeit auf dem
Display wird nicht mehr abwärts oder aufwärts gezählt.
Hinweis:Wenn Sie keine Garzeit eingestellt haben, wird auf dem Display
“00:00” angezeigt.
6Um den Garvorgang fortzusetzen, drücken Sie die Start-/Pausetaste
erneut.
,, Die Zeit auf dem Display beginnt erneut abwärts oder aufwärts zu
zählen, und die Start-/Pausetaste beginnt erneut zu blinken.
Hinweis: Falls Sie keine Garzeit eingestellt haben, zählt das Display erneut von
0 aufwärts, wenn Sie die Start-/Pausetaste drücken.
34
Deutsch
Hinweis:Wenn Sie den Garvorgang nicht innerhalb von 10 Minuten fortsetzen,
wechselt das Gerät in den Standby-Modus. In diesem Modus leuchtet die
Start-/Pausetaste alle 10 Sekunden auf.
7Wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist, gibt das Gerät ein
Tonsignal aus, und die Start-/Pausetaste leuchtet ununterbrochen.
Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Tonsignal zu beenden.
Auftauen, Garziehen, Kochen, Braten und Warmhalten mit
dem Rührarm
1Setzen Sie den Rührarm auf die Spindel im Topf.
Hinweis: Um das Zusammensetzen zu erleichtern, sollten Sie den Rührarm
stets vor dem Hinzufügen der Zutaten in den Topf geben.
2Geben Sie die gewünschten Zutaten in den Topf. Fügen Sie falls
notwendig etwas Wasser hinzu (z. B. um Kartoffeln zuzubereiten).
Achtung:Vergewissern Sie sich, dass der Topf nicht über die Markierung
MAX mit Zutaten gefüllt ist.
Hinweis: Bestimmte Zutaten können Verfärbungen verursachen.Wenn Zutaten
versehentlich an die Außenseite des HomeCooker gelangen, wischen Sie diese
umgehend ab.
Tipp: Informationen zu Garzeiten und Temperaturen erhalten Sie im
Rezeptbuch.
3Setzen Sie gegebenenfalls den Deckel auf den Topf.
4Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt “Das Bedienfeld
verwenden”.
5Wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist, nehmen Sie die Zutaten
mit einem Pfannenwender oder einem Löffel aus dem Topf. Drücken
Sie eine beliebige Taste, um das Tonsignal zu beenden.
Hinweis: Sie können die Zutaten im Topf mit einem Handmixer vermengen.
Dafür müssen Sie zunächst jedoch den Rührarm vom Topf nehmen.
Hinweis:Wenn Sie den Rührarm herausnehmen möchten, achten Sie darauf,
heiße Zutaten nicht zu berühren und den Rührarm nur am oberen Teil zu
fassen.
6Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose.
Achtung: Wenn Sie das Gerät ausschalten bzw. ausstecken, erlischt die
rote Anzeige “Heizplatte heiß”. Die Heizplatte kann jedoch noch heiß
sein. Lassen Sie die Heizplatte immer vollständig abkühlen, bevor Sie den
Aufheizsockel transportieren oder reinigen.
Deutsch
35
Dämpfen und Kochen ohne Rührarm
1Nehmen Sie den Rührarm von der Spindel im Topf.
2Gießen Sie Wasser in den Topf. Informationen zur Wassermenge
erhalten Sie im Rezeptbuch.
Achtung:Vergewissern Sie sich, dass der Topf nicht über die Markierung
MAX mit Wasser und Zutaten gefüllt ist.
3Geben Sie die gewünschten Zutaten in den Dampfkorb, den
Nudeleinsatz und/oder in die Dampfschale. Setzen Sie den
Dampfkorb, den Nudeleinsatz und/oder die Dampfschale ein.
-- Setzen Sie den Nudeleinsatz in den Topf. Der Nudeleinsatz eignet sich
zum Zubereiten von Nudeln und zum Dämpfen großer Zutaten.
-- Setzen Sie den Dampfkorb auf den Topf. Der Dampfkorb eignet sich
zum Dämpfen kleinerer Zutaten.
-- Setzen Sie die Dampfschale in den Dampfkorb. Die Dampfschale eignet
sich zum Dämpfen empfindlicher Zutaten, z. B. Fisch.
36
Deutsch
-- Sie können den Dampfkorb, den Nudeleinsatz und die Dampfschale
auch gleichzeitig verwenden.
Achtung:Vergewissern Sie sich, dass Sie den Dampfkorb, den
Nudeleinsatz und die Dampfschale ordnungsgemäß einsetzen.
Achtung:Vergewissern Sie sich, dass Sie die Speisen so in den Dampfkorb,
den Nudeleinsatz und die Dampfschale legen, dass zwischen den Stücken
noch etwas Platz ist und einige der Dampfschlitze frei bleiben, damit
Dampf ungehindert einströmen kann. Machen Sie den Dampfkorb, den
Nudeleinsatz und die Dampfschale nicht zu voll.
Hinweis: Bestimmte Zutaten können Verfärbungen verursachen.Wenn Zutaten
versehentlich an die Außenseite des HomeCooker gelangen, wischen Sie diese
umgehend ab.
Tipp: Informationen zu Garzeiten und -temperaturen erhalten Sie im
Rezeptbuch.
Tipp: Bester Geschmack wird sichergestellt, wenn Sie Fisch und andere Zutaten
nicht gleichzeitig zubereiten.
4Setzen Sie den Deckel auf den Dampfkorb (sofern dieser verwendet
wird) bzw. auf den Topf.
Achtung:Verwenden Sie immer den Deckel, wenn Sie Speisen dämpfen
möchten.
5Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt “Das Bedienfeld
verwenden”.
Hinweis: Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts den Ein-/Ausschalter
des Rührarms, um den Rührarmmotor zu deaktivieren.
Tipp: Mehr Informationen zu den Garzeiten von Zutaten erhalten Sie im
Rezeptbuch.
6Nehmen Sie nach der eingestellten Zeit die Zutaten mit einem
Pfannenwender oder Löffel aus dem Dampfkorb, dem Nudeleinsatz
bzw. der Dampfschale. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das
Tonsignal zu beenden.
7Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose.
Achtung: Wenn Sie das Gerät ausschalten bzw. ausstecken, erlischt die
rote Anzeige “Heizplatte heiß”. Die Heizplatte kann jedoch noch heiß
sein. Lassen Sie die Heizplatte immer vollständig abkühlen, bevor Sie den
Aufheizsockel transportieren oder reinigen.
Deutsch
37
Reinigung
Benutzen Sie zum Reinigen der Geräte keine Scheuerschwämme und
-mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.
1Schalten Sie die Geräte aus, und ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose.
2Lassen Sie den HomeCooker vollständig abkühlen.
Den Schneideturm reinigen
1Drehen Sie den Deckel mit der Einfüllöffnung gegen den
Uhrzeigersinn, und entfernen Sie ihn von der Schüssel mit Ausgießer.
2Heben Sie den Scheibenhalter und den Zubehörhalter aus der
Schüssel mit Ausgießer heraus.
3Nehmen Sie die Scheibe aus dem Scheibenhalter.
4Drehen Sie die Schüssel mit Ausgießer gegen den Uhrzeigersinn, und
nehmen Sie sie vom Sockel.
5Reinigen Sie die Schüssel mit Ausgießer, den Deckel mit Einfüllöffnung,
den Stopfer, den Zubehörhalter, den Scheibenhalter und die Scheiben
mit warmem Wasser und etwas Spülmittel oder im Geschirrspüler.
Reinigen Sie die Scheiben mit äußerster Vorsicht. Die Klingen sind sehr
scharf.
6Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.
Gefahr: Tauchen Sie die Motoreinheit keinesfalls in Wasser, und spülen Sie
sie nicht unter fließendem Wasser ab. Reinigen Sie die Motoreinheit auch
nicht im Geschirrspüler.
Achtung: Falls Wasser oder eine andere Flüssigkeit zwischen die
Motoreinheit und die Schüssel mit Ausgießer gelangt, trocknen Sie die
Motoreinheit gründlich, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.
7Wischen Sie alle Teile des Geräts mit einem Geschirrtuch trocken.
Den HomeCooker reinigen
1Reinigen Sie den Topf, den Rührarm, den Dampfkorb, den
Nudeleinsatz und die Dampfschale mit warmem Wasser und etwas
Spülmittel oder im Geschirrspüler.
2Wischen Sie den Aufheizsockel und die Heizplatte mit einem
feuchten Tuch ab.
Gefahr: Tauchen Sie den Aufheizsockel keinesfalls in Wasser, und spülen
Sie ihn nicht unter fließendem Wasser ab. Reinigen Sie den Aufheizsockel
auch nicht im Geschirrspüler.
38
Deutsch
3Nehmen Sie zur besonders gründlichen Reinigung den
Sicherheitsring von Zeit zu Zeit ab. Wischen Sie den Sicherheitsring
mit einem feuchten Tuch ab.
Nehmen Sie den Sicherheitsring niemals ab, wenn die Heizplatte heiß ist.
Achtung: Reinigen Sie den Sicherheitsring niemals im Geschirrspüler.
4Wischen Sie alle Teile des Geräts mit einem Geschirrtuch trocken.
Hinweis:Wenn sich auf der Heizplatte Kalk absetzt, entfernen Sie diesen mit
Haushaltsessig (4 % Säuregehalt).Wischen Sie die Essigrückstände dann mit
einem weichen, mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch ab.
Aufbewahrung
1Stecken Sie die ausgeschalteten Geräte aus, und lassen Sie sie
abkühlen, bevor Sie sie aufbewahren.
Den Schneideturm aufbewahren
1Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelhalterung im Boden der
Motoreinheit.
2Setzen Sie die Schüssel mit Ausgießer auf die Motoreinheit (1), und
drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest (2), bis sie einrastet.
3Setzen Sie den Zubehörhalter in die Schüssel mit Ausgießer (1).
Setzen Sie den Deckel mit Einfüllöffnung auf die Schüssel mit
Ausgießer (2), und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest (3), bis er
einrastet.
4Stecken Sie den Stopfer in die Einfüllöffnung.
5Bewahren Sie das Gerät auf einer trockenen, ebenen und festen
Oberfläche und die Scheiben an einem sicheren, trockenen Ort
außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Deutsch
39
Den HomeCooker aufbewahren
1Setzen Sie den Topf auf den Aufheizsockel (1) und den Rührarm auf
die Spindel (2).
2Setzen Sie den Nudeleinsatz in den Topf (1) und den Dampfkorb auf
den Nudeleinsatz (2).
3Setzen Sie die Dampfschale in den Dampfkorb (1) und den Deckel
auf den Dampfkorb (2).
4Verstauen Sie das Netzkabel im Kabelfach.
5Bewahren Sie das Gerät auf einer trockenen, ebenen und festen
Oberfläche auf, vorzugsweise auf der Arbeitsplatte in Ihrer Küche.
Zubehör bestellen
Um Zubehör für diese Geräte zu kaufen, besuchen Sie unseren OnlineShop unter www.shop.philips.com/service. Wenn der OnlineShop in Ihrem Land nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an Ihren Philips
Händler oder ein Philips Service-Center. Sollten Sie Schwierigkeiten bei
der Beschaffung von Zubehör für diese Geräte haben, wenden Sie sich
bitte an ein Philips Service-Center in Ihrem Land. Die entsprechenden
Kontaktinformationen finden Sie in der beiliegenden Garantieschrift.
40
Deutsch
Garantie und Kundendienst
Philips räumt seinen Kunden eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum
des Produkts ein. Defekte, die aufgrund von Materialfehlern oder
mangelhafter Verarbeitung auftreten, werden auf Kosten von Philips
repariert bzw. das Produkt wird ersetzt, wenn ein Kaufnachweis vorgelegt
wird.
Ersatzprodukte und reparierte Teile sind über die restliche Garantiezeit
abgedeckt, mindestens jedoch sechs Monate.
Die Garantie gilt nicht für Fehler, die auf Unfall, falsche Benutzung,
unerlaubte Reparatur oder auf normale Abnutzung zurückzuführen sind.
Durch die Garantiebedingungen werden Ihre gesetzlichen Ansprüche nicht
ausgeschlossen, eingeschränkt oder geändert.
Wenn Ihr Produkt einen Defekt aufweist, wenden Sie sich an die Philips
Service-Hotline in Ihrem Land. Die Telefonnummer finden Sie unter www.
philips.com/support .
Hinweis:Wenn Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registriert
haben, wurde automatisch Ihre kostenlose Mitgliedschaft beim “Philips
HomeCooker Club” aktiviert. Als Mitglied sind Sie zum Premium-Kundenservice
berechtigt.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.philips.com/
homecooker.
Umwelt
-- Werfen Sie die Geräte am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie sie zum Recycling zu einer offiziellen
Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.
Fehlerbehebung
In diesem Kapitel werden die häufigsten Probleme zusammengefasst, die
bei Gebrauch dieser Geräte auftreten können. Wenn Sie das Problem nicht
mit den nachstehenden Informationen lösen können, wenden Sie sich an
die Philips Service-Hotline in Ihrem Land. Die Telefonnummer finden Sie
unter www.philips.com/support.
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Der HomeCooker
funktioniert nicht.
Der HomeCooker ist
nicht an das Stromnetz
angeschlossen.
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
Der HomeCooker wurde
nicht eingeschaltet.
Drücken Sie den Ein-/Ausschalter an der Seite des
Aufheizsockels, um den HomeCooker einzuschalten.
Sie haben die Start-/
Pausetaste nicht gedrückt.
Drücken Sie die Start-/Pausetaste, um den Gar- bzw.
Dämpfvorgang zu starten.
Deutsch
Problem
41
Mögliche Ursache
Lösung
Der HomeCooker war
im Standby-Modus, Sie
haben aber gedacht,
er wäre ausgeschaltet
und haben den Ein/Ausschalter gedrückt,
um ihn einzuschalten.
Tatsächlich haben Sie den
HomeCooker jedoch
ausgeschaltet.
Drücken Sie den Ein-/Ausschalter noch einmal, um
den HomeCooker einzuschalten.
Das Netzkabel ist
beschädigt.
Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips Service-Center,
einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer
ähnlich qualifizierten Person durch ein OriginalErsatzkabel ersetzt werden.
Einige Speisestücke im Topf,
Nudeleinsatz oder der
Dampfschale sind größer
als andere und müssen
länger gedämpft bzw. gegart
werden als kleinere Stücke.
Stellen Sie eine längere Dämpf-/Garzeit ein. Wenn
Sie die Dampfkörbe, den Nudeleinsatz und die
Dampfschale verwenden, können Sie Zutaten mit
unterschiedlichen Garzeiten ganz einfach zubereiten
(siehe Kapitel “Die Geräte verwenden”, Abschnitt
“Dämpfen und Kochen ohne Rührarm”).
Sie haben zu viele Zutaten
in die Dampfkörbe, den
Nudeleinsatz und die
Dampfschale gegeben.
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Speisen so in den
Dampfkorb, den Nudeleinsatz und die Dampfschale
geben, dass zwischen den Stücken noch etwas Platz
ist und einige der Dampfschlitze frei bleiben, damit
Dampf ungehindert einströmen kann. Informationen
zu den richtigen Mengen finden Sie im Rezeptbuch.
Sie haben den Deckel
beim Dämpfen nicht
ordnungsgemäß auf das
Gerät gesetzt.
Setzen Sie beim Dämpfen stets den Deckel
ordnungsgemäß auf das Gerät. Andernfalls
entweichen große Mengen Dampf, und die Speisen
werden nicht richtig gedämpft.
Die Speisen sind
zu dunkel.
Sie haben eine zu hohe
Temperatur oder eine zu
lange Garzeit eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Gartemperatur bzw. eine
kürzere Garzeit ein. Informationen zu den richtigen
Temperaturen finden Sie im Rezeptbuch.
Ich möchte die
Temperatur
während des
Kochens ändern.
Diese Möglichkeit besteht.
Drücken Sie beim Kochen die Taste zur Erhöhung
oder Reduzierung der Temperatur, bis auf dem
Display die gewünschte Temperatur angezeigt wird.
Beim Gebrauch
des HomeCooker
tritt leichte
Rauchentwicklung
auf.
Die Heizplatte bzw. der Topf Vergewissern Sie sich, dass Sie die Heizplatte und
sind nicht vollständig sauber. den Topf nach jedem Gebrauch gründlich reinigen.
Nicht alle Speisen
sind fertig
gedämpft/gegart.
42
Deutsch
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Beim ersten Gebrauch kann Es ist normal, dass ein neues Gerät beim ersten
der HomeCooker etwas
Gebrauch einen unangenehmen Geruch abgibt oder
Rauch entwickeln.
etwas Rauch erzeugt. Wenn Sie den HomeCooker
einige Male verwendet haben, tritt dies nicht mehr
auf.
Der Rührarm ist
blockiert.
Sie haben zu viele Zutaten
in den Topf gegeben.
Nehmen Sie die Zutaten heraus, und stoßen Sie den
Rührarm leicht an. Machen Sie den Topf nicht zu voll.
Beim Braten hat sich ein
Stück Fleisch am Boden des
Topfes festgesetzt.
Stoßen Sie den Rührarm leicht an.
Die Meldung
“Err” wird auf
dem Display des
HomeCooker
angezeigt.
Es ist ein Fehler aufgetreten.
Lassen Sie das Gerät von einem Philips ServiceCenter überprüfen.
Auf dem Display
des HomeCooker
wird °C angezeigt,
ich möchte jedoch
mit °F arbeiten.
Diese Möglichkeit besteht.
Drücken Sie drei Sekunden lang gleichzeitig die
Tasten zur Erhöhung oder Reduzierung der
Temperatur, um zwischen °C und °F zu wechseln.
Der Schneideturm
funktioniert nicht.
Der Schneideturm ist nicht
an die Stromversorgung
angeschlossen.
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
Der Schneideturm ist
nicht ordnungsgemäß
zusammengesetzt.
Der Schneideturm funktioniert nur, wenn die
Schüssel mit Ausgießer und der Deckel mit
Einfüllöffnung verschlossen und eingerastet sind.
Prüfen Sie, ob der Deckel mit Einfüllöffnung und die
Schüssel mit Ausgießer ordnungsgemäß verschlossen
und eingerastet sind.
Das Netzkabel ist
beschädigt.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie es
von einem Philips Service-Center ersetzen lassen.
Ich habe einige
Zutaten mit dem
Schneideturm
geschnitten, aber
die Zutaten sind
zerstampft.
Es ist möglich, dass gekochte Verarbeiten Sie keine sehr weichen Zutaten im
Schneideturm.
bzw. sehr weiche Zutaten
zerstampft werden,
wenn Sie sie mit dem
Schneideturm schneiden.
Der Schneideturm
ist verstopft.
Sie verarbeiten Zutaten, die
zu hart oder zu weich sind.
Stecken Sie den Schneideturm aus, nehmen Sie
den Deckel mit Einfüllöffnung ab, und nehmen
Sie die Zutaten vorsichtig mit einem Löffel oder
Pfannenwender heraus.
Deutsch
43
Rezept
Parmesankräcker
-- 250 g Parmesankäse
1Zerkleinern Sie den Parmesan (ohne Schale) mit der Raspelscheibe.
2Setzen Sie kleine Häufchen Parmesan auf ein Backblech, und lassen
Sie sie 8 Minuten im vorgeheizten Ofen (200 °C) backen.
44
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi!
Kestävän HomeCooker-laitteen avulla voit valmistaa paljon erilaisia
aterioita. Laite on helppo puhdistaa, ja kaikki sen osat (paitsi turvarengas)
ovat konepesun kestäviä.
HomeCookerin etuja:
-- HomeCookerin ja leikkuutornin avulla viipaloit, raastat, leikkaat, keität ja
sekoitat tuoreen kotiruokasi päivittäin samalla kun teet jotakin muuta.
-- Ajan säästö: HomeCookerin ansiosta voit tehdä muita asioita ruuan
valmistuksen aikana. Näin voit tehdä mieleisiäsi asioita ja laittaa ruokaa
yhtä aikaa.
-- Ei pohjaanpalamista: Sekoitin estää ruokaa palamasta pohjaan. Lisäksi
laite pysäyttää kuumentamisen automaattisesti, kun asetettu lämpötila
on saavutettu ja asetettu aika on kulunut.
-- Monipuolinen: voit sulattaa, pitää lämpimänä, hauduttaa, keittää,
höyryttää tai paistaa ilman sekoitinta.
-- Käyttäjäystävällinen: yksinkertaisen käyttöliittymän painikkeiden avulla
voit säätää helposti asetuksia.
-- Kannettava: HomeCookerin kompaktin muotoilun ansiosta voit ottaa
sen mukaasi ja käyttää sitä kaikkialla, missä on saatavilla sähköä ja
pistorasia (esim. leirintäalueella, mökillä tai terassilla).
-- Turvallinen: HomeCookerin lämpölevyn ympärillä oleva turvarengas
estää sormien polttamisen.
Tuoterekisteröinnin edut
Olet ostanut pitkäikäisen keittiölaitteen, ja haluamme varmistaa, että olet
tyytyväinen. Toivomme sinun rekisteröivän laitteesi, jotta voimme pitää
sinuun yhteyttä ja lähettää sinulle lisää reseptejä. Rekisteröi tuotteesi
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sen ostamisesta, niin saat muun
muassa seuraavat edut:
-- uusia resepti-ideoita sähköpostitse
-- vinkkejä HomeCookerin käyttöön ja huoltoon
-- erikoistarjouksia lisätarvikkeista ja muista tuotteista.
Rekisteröi HomeCookerisi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Yleiskuvaus (Kuva 1)
1Lasikansi
2Höyryaukko
3Höyrytysalusta
4Höyrytysastia
5Pastalävikkö
6Sekoitin
7Kattila
8Teli
9Lämpölevy
10 Irrotettava turvarengas
11Alusta
12 Ohjauspaneeli näytöllä
13 Lämpötilan lisäyspainike
14 Lämpötilan vähennyspainike
15 Lämpötilan ilmaisin (°C tai °F)
16 Sekoittimen käynnistyspainike
Suomi
45
17Käynnistyspainike
18 Asetetun ajan ilmaisin
19 Ajan lisäyspainike
20 Ajan vähennyspainike
21 Kuuman lämpölevyn osoitinvalo
22 Virtajohto ja pistoke
23Virtapainike
24 Säilytyspaikka johdolle
25 Valitsin, jossa on kaksi nopeusasetusta
26Runko
27Nokkakulho
28Tarviketeline
29 Kansi ja syöttösuppilo
30Syöttöpainin
31 Karkea silppurilevy
32 Hieno silppurilevy
33 Hieno viipalointiterä
34 Karkea viipalointiterä
35Julienne-terä
36Levyteline
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteiden ensimmäistä käyttökertaa
ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Älä koskaan käytä laitetta induktioliedellä, sähköliedellä, kaasuliedellä,
uunissa tai muissa keittiölaitteissa.
-- Älä upota HomeCookerin alustaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä
myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.
-- Älä upota leikkuutornin runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä
myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.
Varoitus
-- Tarkista, että laitteen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä,
ennen kuin kytket sen sähköverkkoon.
-- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
-- Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen
kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
-- Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin muu osa on
viallinen.
-- Jos HomeCookerin tai leikkuutornin virtajohto on vahingoittunut,
vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Lapset eivät saa käyttää leikkuutornia. Pidä leikkuutorni ja sen virtajohto
poissa lasten ulottuvilta.
-- Leikkuutornia voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteiden käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä
tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos heille on
kerrottu laitteeseen liittyvistä vaaroista.
46
Suomi
-- HomeCookeria voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa laitteiden käytöstä, jos heitä on neuvottu
HomeCookerin turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön
edellyttämä valvonta ja jos heille on kerrottu laitteeseen liittyvistä
vaaroista.
-- Älä anna lasten leikkiä HomeCookerilla.
-- Pidä HomeCooker ja sen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten
ulottuvilta, kun HomeCooker on käynnissä tai jäähtyy.
-- Yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa HomeCookerin vain aikuisen
valvonnassa.
-- Älä jätä virtajohtoa roikkumaan sen pöydän tai työtason reunan yli,
jonka päällä laite on.
-- Pidä laite ja virtajohto poissa kuumilta pinnoilta.
-- Jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa HomeCookerin taakse ja molemmille
sivuille.
-- Älä aseta muita esineitä lähelle HomeCookeria, kun se on käynnissä.
-- Suorista virtajohto kokonaan, ennen kuin työnnät pistokkeen
pistorasiaan.
-- Älä koskaan käytä HomeCookeria ilman alustaan kiinnitettyä kattilaa.
-- Varo koskemasta leikkuutornin levyjen teriä. Terät ovat hyvin teräviä.
-- HomeCookerista tulee hyvin kuuma ja se pysyy kuumana kauan
ruuanvalmistuksen jälkeen. Kun ohjauspaneelin punainen kuuman
lämpölevyn merkkivalo syttyy, lämpölevy on kuuma ja siihen ei saa
koskea.
-- Älä koskaan irrota turvarengasta, kun lämpölevy on päällä tai kuuma.
-- Pidä pitkät hiukset, korut, löysät vaatteet jne. poissa sekoittimesta.
-- Kosketettavien pintojen lämpötila on korkea, kun HomeCooker on
käytössä.
-- Ylikuumentunut öljy tai rasva saattaa syttyä tuleen.
-- Älä poista leikkuutornin kulhosta aineksia lastalla tai lusikalla laitteen
ollessa käynnissä. Irrota leikkuutorni aina pistorasiasta, jos sinun täytyy
poistaa jotakin syöttösuppilosta.
-- Paina aineksia syöttösuppilossa alaspäin vain syöttöpainimella, älä
koskaan sormilla tai esimerkiksi kaapimella.
-- Älä koske syöttösuppiloa, kun leikkuutorni on käynnissä.
-- Käsittele leikkuutornin teriä varovaisesti. Ole erityisen huolellinen teriä
irrotettaessa ja kulhoa tyhjentäessä tai puhdistettaessa. Leikkausterät
ovat erittäin teräviä.
Varoitus
-- Laite on tarkoitettu vain tavalliseen kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole
tarkoitettu käytettäväksi henkilökuntaruokaloissa myymälöissä,
toimistoissa, maatiloilla tai muissa työympäristöissä. Sitä ei ole myöskään
tarkoitettu hotellien tai muiden majoitusliikkeiden vieraiden käyttöön.
-- Katkaise laitteesta virta ennen kuin irrotat tarvikkeita.
-- Irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen.
-- Katkaise aina leikkuutornista virta kääntämällä ohjauskytkin 0-asentoon.
-- Odota, kunnes liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistat
leikkuutornista kannen.
-- Jos laitetta käytetään väärin tai (puoli-)ammatillisessa tarkoituksessa tai
jos sitä on käytetty käyttöohjeen vastaisesti, takuu mitätöityy, eikä Philips
vastaa mahdollisista vahingoista.
Suomi
47
-- Älä koskaan käytä osia, jotka eivät ole Philipsin valmistamia tai
suosittelemia. Jos käytät tällaisia osia, takuu raukeaa.
-- Käytä HomeCookerin kattilaa ainoastaan yhdessä alkuperäisen alustan
kanssa. Älä käytä kattilaa induktioliedellä, sähköliedellä tai muussa
keittiölaitteessa.
-- Käytä höyrytysastiaa ja höyrytystelinettä ainoastaan alkuperäisen alustan
ja kattilan kanssa.
-- Peitä kattila tai höyrytysastiat ainoastaan laitteen mukana toimitetulla
kannella. Älä koskaan käytä tähän tarkoitukseen pyyhettä tai vastaavaa
peitettä.
-- Aseta laite aina kuivalle, tukevalle ja tasaiselle alustalle.
-- Älä aseta HomeCookeria sellaisten kohteiden, esimerkiksi seinien tai
kaappien, lähelle tai alle, joita höyry voi vahingoittaa.
-- Älä käytä HomeCookeria uppopaistamiseen.
-- Älä käytä laitetta tai sen osia mikroaaltouunissa.
-- Voit sekoittaa valmistusaineet kattilassa sauvasekoittimella, mutta vain,
jos poistat ensin sekoittimen kattilasta.
-- Älä ylitä kattilan MAX-merkkiä (3 litraa).
-- Varmista aina, ettei höyrytysastioiden ja höyrytystelineen höyryaukoissa
ole rasvaa, ruokajäämiä tai likaa.
-- Käytä HomeCookerin pohjan ja leikkuutornin rungon puhdistamiseen
vain kosteaa liinaa.
-- Älä koskaan käytä HomeCookeria, kun kattila on tyhjä.
-- Käytä aina HomeCookerin kantta, kun höyrytät ruokaa.
-- Katso valmistusaineiden oikea määrä ja valmistusaika reseptivihkosta.
-- Käytä aina pannulappuja, jos haluat käsitellä HomeCookeria sen ollessa
käynnissä tai kuuma.
-- Avaa HomeCookerin kansi varovasti ja poispäin itsestäsi. Anna
tiivistyneen höyryn tippua kannesta höyrykeittimeen palovammojen
välttämiseksi.
-- Varo kannen höyryaukosta tulevaa kuumaa höyryä ruuanvalmistuksen
aikana tai avatessasi kannen. Käytä ruuan tarkistamiseen pitkävartisia
keittiövälineitä.
-- Kun sammutat HomeCookerin ja/tai irrotat sen virtajohdon
pistorasiasta, kuuman lämpölevyn punainen merkkivalo sammuu.
Lämpölevy saattaa silti olla yhä kuuma. Anna lämpölevyn jäähtyä täysin
ennen kuin käsittelet alustaa tai puhdistat sen.
-- Paina aina HomeCookerin ohjauspaneelin painikkeita sormenpäilläsi.
Älä käytä kynsiä, jottei suojakalvo vahingoitu.
-- Nosta aina kattilaa sen kahvoista.
-- Pitele aina höyrytysastioita ja höyrytystelinettä kahvoista, kun niissä on
kuumaa ruokaa.
-- Älä siirrä laitetta käytön aikana.
-- Älä koskaan pese HomeCookerin turvarengasta astianpesukoneessa.
-- Tarkista aina ennen syömistä, onko ruoka kypsää.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Philips-laitteet vastaavat kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja.
48
Suomi
Ylikuumenemissuoja
HomeCookerissa on ylikuumenemissuoja. Jos laite ylikuumenee, se sammuu
automaattisesti. Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä. Kytke sitten
virtajohto takaisin pistorasiaan ja käynnistä laite uudelleen painamalla
virtapainiketta.
Sisäänrakennettu turvakytkin
Tämä toiminto varmistaa, että voit kytkeä leikkuutorniin virran vain silloin,
kun nokkakulho ja kansi ja syöttösuppilo on asetettu oikein runkoon. Jos
nokkakulho ja kansi ja syöttösuppilo on asetettu oikein, rungon turvalukko
avautuu.
Käyttöönotto
1Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit ja irrota HomeCookerin
ohjauspaneelin suojakalvo.
2Puhdista hyvin kaikki ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen
laitteen käyttöönottoa (katso kohta Puhdistaminen).
Käyttöönoton valmistelu
Leikkuutornin valmisteleminen
1Anna kuumien ainesten jäähtyä ennen niiden käsittelyä
(enimmäislämpötila 80 °C).
2Leikkaa ainekset syöttösuppiloon sopiviksi paloiksi.Varmista, etteivät
palat ole liian isoja, jotta ne eivät juuttuisi suppiloon.
3Aseta runko tasaiselle ja vakaalle alustalle.
4Aseta nokkakulho rungon (1) päälle ja kiinnitä se kiertämällä
myötäpäivään (2), kunnes se naksahtaa paikalleen.
5Aseta tarviketeline nokkakulhoon.
6Aseta haluamasi levy tarviketelineeseen.
Viipalointi- ja silppurilevyt on tarkoitettu kasvisten, kuten kurkun, porkkanan,
perunoiden, purjon ja sipulin, ja tietynlaisten juustojen viipalointiin ja
raastamiseen. Julienne-terä leikkaa kasvikset ohuiksi suikaleiksi.
Älä yritä hienontaa laitteella kovia aineita, kuten jääpaloja.
Terät ovat erittäin teräviä. Älä kosketa niitä.
7Aseta levyteline tarviketelineeseen.
Suomi
8Aseta kansi ja syöttösuppilo nokkakulhon päälle (1). Kiinnitä kansi
kiertämällä sitä myötäpäivään (2).
9Työnnä pistoke pistorasiaan.
HomeCookerin valmisteleminen
1Aseta laite kuivalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.
2Vedä virtajohto esiin säilytystilastaan.
3Työnnä pistoke pistorasiaan.
4Aseta kattila alustan päälle.
49
50
Suomi
Laitteen käyttäminen
Ruuanlaitto- ja höyrytysvinkkejä ja reseptejä on reseptivihkossa ja
verkkosivustossamme osoitteessa www.philips.com/homecooker.
Leikkuutorni
Leikkuutornin käyttäminen
Huomautus: Jos haluat leikkuutornin käsittelevän ainekset suoraan
HomeCookeriin, irrota HomeCookerin kansi ja aseta leikkuutorni
HomeCookerin viereen.
Huomautus: Voit myös käyttää leikkuutornia ilman HomeCookeria. Aseta
leikkuutorni kulhon tai kattilan viereen.
1Laita ainekset syöttösuppiloon.
-- Paloittele suurikokoiset ainekset siten, että palat mahtuvat
syöttösuppiloon.
-- Täytä syöttösuppilo mahdollisimman tasaisesti.
-- Jos haluat raastaa juustoa, esim. parmesaania, goudaa tai emmentalia,
juuston tulee olla jääkaappikylmää.
Huomautus: Tietyt ruoka-aineet saattavat aiheuttaa värjäytymistä. Jos läikytät
valmistusaineita leikkuutornin ulkopuolelle, pyyhi ne heti pois.
2Aseta syöttöpainin ainesten päälle syöttösuppiloon.
3Käännä valitsin nopeusasentoon 1 tai 2 ja paina syöttöpaininta
alaspäin.
Käytä nopeutta 1 pehmeille aineksille, kuten sienille. Käytä nopeutta 2
koville aineksille, kuten porkkanoille.
HomeCooker
Ohjauspaneelin käyttäminen
1Paina käynnistyspainiketta.
Suomi
51
,, Näytössä näkyvä lämpötila on ”- -” ja aika 00:00.
Huomautus: Jos et käytä laitetta 10 minuuttiin, se siirtyy valmiustilaan energian
säästämiseksi.Tässä tilassa käynnistyspainike vilkkuu 10 sekunnin välein. Jos
haluat käynnistää laitteen uudelleen, paina käynnistyspainiketta.
Huomautus: Jos laite on vielä kuuma mutta jäähtymässä, se siirtyy
valmiustilaan energian säästämiseksi. Kuuman lämpölevyn merkkivalo palaa
niin kauan, kun lämpölevy on kuuma. Jos haluat käynnistää laitteen uudelleen,
paina käynnistyspainiketta.
Huomautus: Jos sammutat laitteen tai irrotat sen virtajohdon pistorasiasta,
kuuman lämpölevyn merkkivalo sammuu. Lämpölevy saattaa kuitenkin olla
vielä kuuma.
2Aseta oikea lämpötila painamalla lämpötilan lisäys- tai
vähennyspainiketta yhden tai useamman kerran.
,, Määritetty lämpötila näkyy näytössä. Lämpötila vilkkuu, mikä
merkitsee, että laite muuttaa lämpötilaa.
,, Kun kuuman lämpölevyn punainen merkkivalo syttyy näytössä,
lämpölevy on kuuma ja siihen ei saa koskea.
,, Kun lämpölevy tai kattilan pohja on saavuttanut määritetyn
lämpötilan, lämpötila lakkaa vilkkumasta näytössä. Laite säilyttää
määritetyn lämpötilan, ja voit tehdä välillä jotain muuta.
Huomautus:Ympäristön lämpötilan vaihtelun vuoksi lämpötila voi alkaa vilkkua
uudestaan näytössä.
Huomautus: Jos painat lämpötilan lisäys- ja vähennyspainikkeita lyhyesti yhtä
aikaa, lämpötila palautuu nollaan (”- -”).
Huomautus: Jos painat lämpötilan lisäys- ja vähennyspainikkeita yhtä aikaa
kolmen sekunnin ajan, voit vaihtaa lämpötila-asteikon °C:sta °F:iin ja takaisin.
Huomautus: Voit myös säätää lämpötilaa, kun laite on käynnissä. Jos asetat
korkeamman lämpötilan, lämpötila alkaa vilkkua näytössä uudelleen.
52
Suomi
Lämpötila-asetukset
-- Sulattaminen: 40 °C / 104 °F*
-- Lämpimänäpito: 70 °C / 158 °F*
-- Hauduttaminen: 90 °C / 194 °F*
-- Kiehuminen: 110 °C / 230 °F*
-- Höyryttäminen: 130 °C / 266 °F*
-- Paistaminen: 175 °C / 347 °F*
-- Turbo: 250 °C / 482 °F** (ainesten kuumentaminen nopeasti tai
suurten määrien paistaminen)
* ilmaisee kattilan pohjan lämpötilan
* * ilmaisee lämpölevyn lämpötilan
3Aseta vaadittava valmistusaika painamalla ajan lisäys- tai
vähennyspainikkeita. Aikaa voi asettaa 1–99 minuuttia.
,, Asetettu aika näkyy näytössä.
Huomautus: Mitä pidemmän aikaa painat painiketta, sitä nopeammin aikaa
siirtyy.
Huomautus: Voit myös säätää aikaa laitteen ollessa käynnissä.
Huomautus: Jos painat ajan lisäys- tai vähennyspainikkeita lyhyesti yhtä aikaa,
aika palautuu nollaan (00:00).
Vinkki: Kun olet tutustunut laitteeseen paremmin ja haluat valmistaa ruokaa
omien reseptiesi mukaan, voit käyttää laitetta myös ilman ajan asettamista.
Tässä tapauksessa aika alkaa nollasta ja laite on käynnissä 99 minuuttia
tai siihen saakka, kunnes sammutat sen itse. Jos painat ruokaa laittaessasi
keskeytyspainiketta eikä ajastimen aikaa ole määritetty, aika palautuu nollaan
(00:00).
4Aloita ruuan valmistus painamalla käynnistyspainiketta.
,, Ajastin alkaa laskea aikaa (minuutteina ja sekunteina), ja
käynnistyspainike vilkkuu lyhyesti, mikä merkitsee, että laite on
käynnissä.
,, Laite alkaa kuumentua.
,, Sekoitin alkaa pyöriä.
Huomautus: Jos haluat pysäyttää sekoittimen keittäessäsi esimerkiksi perunoita
tai höyryttäessäsi ruokaa, paina sekoittimen käynnistyspainiketta. Kun haluat
käynnistää sekoittimen uudelleen, paina jälleen käynnistyspainiketta.
Huomautus: Pysäytä sekoitin painamalla sekoittimen käynnistyspainiketta heti
laitteen käynnistämisen jälkeen.
5Jos haluat keskeyttää ruuanvalmistuksen, paina käynnistyspainiketta.
,, Käynnistyspainike palaa jatkuvasti, ja näytön aikalaskuri pysähtyy.
Huomautus: Jos et ole asettanut ruuanvalmistusaikaa, näytössä näkyvä aika on
00:00.
6Jatka ruuanvalmistusta painamalla käynnistyspainiketta uudelleen.
,, Näytön aikalaskuri käynnistyy uudelleen ja käynnistyspainike alkaa
taas vilkkua.
Suomi
53
Huomautus: Jos et ole asettanut ruuanvalmistusaikaa, näytön aikalaskuri alkaa
laskea jälleen nollasta ylöspäin, kun painat käynnistyspainiketta.
Huomautus: Jos et jatka ruuanvalmistusta 10 minuutin sisällä, laite siirtyy
valmiustilaan.Tässä tilassa käynnistyspainike vilkkuu 10 sekunnin välein.
7Kun määritetty aika on kulunut, laite antaa äänimerkin ja
käynnistyspainikkeen valo palaa jatkuvasti. Pysäytä äänimerkki
painamalla mitä tahansa painiketta.
Sulattaminen, sekoittaminen, keittäminen, paistaminen ja
lämpimänäpito sekoittimen kanssa
1Aseta sekoitin kattilan teliin.
Huomautus: Asentaminen on helppoa, kun asetat aina sekoittimen kattilaan
ennen ruoka-aineiden lisäämistä.
2Laita valmistettavat ruoka-aineet kattilaan. Lisää tarvittaessa vettä
(esim. perunoiden keittämiseen).
Varoitus Varmista, etteivät ainekset ylitä kattilan MAX-merkkiä.
Huomautus: Tietyt ruoka-aineet saattavat aiheuttaa värjäytymistä. Jos läikytät
valmistusaineita HomeCookerin ulkopuolelle, pyyhi ne heti pois.
Vinkki: Katso valmistusajat ja -lämpötilat reseptivihkosta.
3Peitä kattila halutessasi kannella.
4Noudata kappaleessa Ohjauspaneelin käyttäminen annettuja ohjeita.
5Kun määritetty aika on kulunut, poista ruoka-aineet kattilasta lastalla
tai kauhalla. Pysäytä merkkiääni painamalla mitä tahansa painiketta.
Huomautus: Voit sekoittaa valmistusaineet kattilassa sauvasekoittimella, mutta
vain, jos poistat ensin sekoittimen kattilasta.
Huomautus: Jos haluat irrottaa sekoittimen, älä koske kuumiin ruoka-aineisiin.
Koske ainoastaan sekoittimen yläpäähän.
6Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
Varoitus Kun sammutat laitteen ja/tai irrotat laitteen virtajohdon
pistorasiasta, kuuman lämpölevyn punainen merkkivalo sammuu.
Lämpölevy saattaa silti olla yhä kuuma. Anna lämpölevyn jäähtyä täysin
ennen kuin käsittelet alustaa tai puhdistat sen.
Höyryttäminen ja keittäminen ilman sekoitinta
1Irrota sekoitin kattilan telistä.
54
Suomi
2Kaada kattilaan vettä. Katso veden oikea määrä reseptivihkosta.
Varoitus Varmista, etteivät vesi ja ruoka-aineet ylitä kattilan MAXmerkkiä.
3Aseta valmistettavat ruoka-aineet höyrytysastiaan, pastalävikköön
ja/tai höyrytystelineeseen. Aseta höyrytysastia, pastalävikkö ja
höyrytysteline paikoilleen.
-- Aseta pastalävikkö kattilaan. Keitä pasta ja höyrytä suuret ruoka-aineet
pastalävikössä.
-- Aseta höyrytysastia kattilan päälle. Höyrytä pienemmät ruoka-aineet
höyrytysastiassa.
-- Aseta höyrytysteline höyrytysastian päälle. Höyrytä herkät ruoka-aineet,
kuten kala, höyrytystelineessä.
-- Voit käyttää höyrytysastiaa, pastalävikköä ja höyrytystelinettä
samanaikaisesti.
Varoitus Varmista, että höyrytysastia, pastalävikkö ja höyrytysteline on
asetettu kunnolla paikalleen.
Varoitus Varmista, että asetat ruoka-aineet höyrytysastiaan,
pastalävikköön ja höyrytystelineeseen siten, että palojen välillä on jonkin
verran tilaa, ja että osa höyryaukoista on vapaina, jotta höyry pääsee
virtaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Älä täytä höyrytysastiaa,
pastalävikköä ja höyrytystelineitä liian täyteen.
Suomi
55
Huomautus: Tietyt ruoka-aineet saattavat aiheuttaa värjäytymistä. Jos läikytät
valmistusaineita HomeCookerin ulkopuolelle, pyyhi ne heti pois.
Vinkki: Katso höyrytys- ja keittoajat ja -lämpötilat reseptivihkosta.
Vinkki: Jotta mausta tulisi paras mahdollinen, älä valmista kalaa ja muita
ruoka-aineita samanaikaisesti.
4Laita kansi höyrytysastian (jos käytät sitä) tai kattilan päälle.
Varoitus Käytä aina kantta, kun höyrytät ruokaa.
5Noudata kappaleessa Ohjauspaneelin käyttäminen annettuja ohjeita.
Huomautus: Kun olet käynnistänyt laitteen, sammuta sekoittimen moottori
painamalla sekoittimen käynnistyspainiketta.
Vinkki: Lisätietoa ruoka-aineiden höyrytys- ja keittoajoista on reseptivihkossa.
6Kun määritetty aika on kulunut, poista ruoka-aineet höyrytysastiasta,
pastaläviköstä ja/tai höyrytystelineestä lastalla tai kauhalla. Lopeta
merkkiääni painamalla mitä tahansa painiketta.
7Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
Varoitus Kun sammutat laitteen ja/tai irrotat laitteen virtajohdon
pistorasiasta, kuuman lämpölevyn punainen merkkivalo sammuu.
Lämpölevy saattaa silti olla yhä kuuma. Anna lämpölevyn jäähtyä täysin
ennen kuin käsittelet alustaa tai puhdistat sen.
Puhdistaminen
Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä
laitteiden puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).
1Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2Anna HomeCookerin jäähtyä.
Leikkuutornin puhdistaminen
1Kierrä kantta ja syöttösuppiloa vastapäivään ja irrota se
nokkakulhosta.
2Nosta levy- ja tarviketelineet nokkakulhosta.
3Irrota levy levytelineestä.
4Kierrä nokkakulhoa vastapäivään ja irrota se alustasta.
56
Suomi
5Pese nokkakulho, kansi ja syöttösuppilo, syöttöpainin, tarviketeline,
levyteline ja terälevyt lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella tai
astianpesukoneessa.
Puhdista terälevyt varovasti. Leikkuuterät ovat erittäin teräviä.
6Pyyhi runko puhtaaksi kostealla liinalla.
Vaara Älä koskaan upota runkoa veteen, äläkä huuhtele sitä juoksevalla
vedellä. Älä myöskään puhdista sitä astianpesukoneessa.
Varoitus Jos rungon ja nokkakulhon väliin joutuu vettä tai muuta nestettä,
kuivaa runko perusteellisesti ennen kuin jatkat laitteen käyttöä.
7Pyyhi laitteen kaikki osat kuiviksi keittiöpyyhkeellä.
HomeCookerin puhdistaminen
1Puhdista kattila, sekoitin, höyrytysastia, pastalävikkö ja höyrytysteline
lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella tai astianpesukoneessa.
2Pyyhi alusta ja lämpölevy kostealla liinalla.
Vaara Älä koskaan upota alustaa veteen, äläkä huuhtele sitä juoksevalla
vedellä. Älä myöskään puhdista sitä astianpesukoneessa.
3Irrota turvarengas aika ajoin ja puhdista se perusteellisesti. Pyyhi
turvarengas kostealla liinalla.
Älä koskaan irrota turvarengasta, kun lämpölevy on kuuma.
Varoitus Älä koskaan puhdista turvarengasta astianpesukoneessa.
4Pyyhi laitteen kaikki osat kuiviksi keittiöpyyhkeellä.
Huomautus: Jos lämpölevyssä on kalkkikertymiä, poista ne ruokaetikalla (4
% etikkaa). Pyyhi sitten etikkajäämät pois raikkaalla vedellä kostutetulla,
pehmeällä liinalla.
Säilytys
1Irrota virtajohto pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.
Suomi
57
Leikkuutornin säilytys
1Kierrä virtajohto rungon pohjassa olevaan johtopidikkeeseen.
2Aseta nokkakulho rungon (1) päälle ja kiinnitä se kiertämällä
myötäpäivään (2), kunnes se naksahtaa paikalleen.
3Aseta tarviketeline nokkakulhoon (1). Aseta kansi ja syöttösuppilo
nokkakulhon (2) päälle ja kierrä sitä myötäpäivään (3), kunnes se
napsahtaa kiinni.
4Laita syöttöpainin syöttösuppiloon.
5Säilytä laitetta kuivalla, tasaisella ja vakaalla pinnalla ja levyjä
turvallisessa, kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
HomeCookerin säilytys
1Aseta kattila alustalle (1) ja aseta sekoitin teliin (2).
2Aseta pastalävikkö kattilaan (1) ja aseta höyrytysastia pastalävikköön
(2).
58
Suomi
3Aseta höyrytysteline höyrytysastiaan (1) ja peitä höyrytysastia
kannella (2).
4Työnnä virtajohto säilytystilaan.
5Säilytä laitetta kuivalla, tasaisella ja vakaalla pinnalla, mieluiten keittiön
työtasolla.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa laitteen lisäosia osoitteesta www.shop.philips.com/service.
Jos verkkokauppa ei ole saatavilla maassasi, ota yhteys Philips-jälleenmyyjään
tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Jos lisäosien ostamisessa
on hankaluuksia, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun.
Yhteystiedot ovat kansainvälisessä takuulehtisessä.
Takuu ja huolto
Philipsin tuotetakuu on voimassa kaksi vuotta ostopäivästä alkaen. Viallisista
materiaaleista ja valmistuksesta johtuvat viat korjataan tai tuote vaihdetaan
toiseen vastaavaan Philipsin kustannuksella vakuuttavaa ostotodistusta
vastaan.
Vaihtotuotteilla ja korjatuilla osilla on jäljellä olevan takuuajan tai kuuden
kuukauden mittainen takuu, riippuen siitä, kumpi on pidempi.
Takuu ei koske onnettomuudesta, väärinkäytöstä, vääränlaisesta huollosta tai
normaalista kulumisesta johtuvia vikoja.
Takuuehdot eivät sulje pois, rajoita tai muuta lakisääteisiä oikeuksiasi.
Jos uskot tuotteesi olevan viallinen, ota yhteyttä paikalliseen
asiakaspalvelunumeroon. Asiakaspalvelunumerot ovat saatavilla
osoitteessa www.philips.com/support .
Huomautus: Jos olet rekisteröinyt tuotteesi osoitteessa www.philips.
com/welcome, olet automaattisesti aktivoinut ilmaisen jäsenyytesi Philips
HomeCooker Clubissa. Jäsenenä olet oikeutettu korkealuokkaiseen
asiakaspalveluun. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/homecooker.
Suomi
59
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita
ne asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittoja.
Vianmääritys
Tässä kappaleessa esitetään lyhyesti laitteen yleisimmät ongelmat. Jos
ongelma ei ratkea alla olevien tietojen avulla, ota yhteyttä paikalliseen
asiakaspalvelunumeroon. Asiakaspalvelunumerot ovat saatavilla osoitteessa
www.philips.com/support.
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
HomeCooker ei
toimi.
HomeCookeria ei ole kytketty
verkkovirtaan.
Työnnä pistoke pistorasiaan.
HomeCookeria ei ole
käynnistetty.
Käynnistä HomeCookerin alustan sivulla olevasta
käynnistyspainikkeesta.
Et ole painanut
käynnistyspainiketta.
Aloita keittäminen tai höyrytys painamalla
käynnistyspainiketta.
HomeCooker oli
valmiustilassa, mutta luulit
sen olevan sammutettu. Yritit
käynnistää laitteen painamalla
käynnistyspainiketta, mutta sen
sijaan laite sammui.
Käynnistä HomeCooker painamalla
käynnistyspainiketta uudelleen.
Virtajohto on vahingoittunut.
Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Jotkin kattilassa, pastalävikössä
tai höyrytystelineessä olevat
ruokapalat ovat suurempia kuin
muut ja/tai tarvitsevat muita
pidemmän höyrytys-/keittoajan.
Aseta pidempi höyrytys-/keittoaika. Kun käytät
höyrytysastioita, pastalävikköä ja höyrytystelinettä,
voit helposti valmistaa eri höyrytysajan vaativia
ruoka-aineita. (Lisätietoa on kappaleessa
Laitteen käyttäminen, osiossa Höyryttäminen ja
keittäminen ilman sekoitinta).
Osa ruoasta ei ole
kypsentynyt.
Höyrytysastioissa, pastalävikössä Varmista, että asetat ruoka-aineet höyrytysastiaan,
ja höyrytystelineessä on liikaa
pastalävikköön ja höyrytystelineeseen siten,
ruokaa.
että ruokapalojen väliin jää tilaa ja että osa
höyryaukoista on vapaina, jotta höyry pääsee
virtaamaan mahdollisimman hyvin. Lisätietoja
oikeista määristä on reseptivihkossa.
60
Suomi
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Et laittanut laitteeseen kantta
höyrytyksen ajaksi (tai kansi ei
ollut kunnolla paikallaan).
Laita aina kansi kunnolla laitteeseen, kun höyrytät
ruokaa. Muuten höyry karkaa, eikä ruoka höyryty
kunnolla.
Ruoka on liian
tummaa.
Laitteeseen oli asetettu liian
korkea lämpötila tai liian pitkä
valmistusaika.
Määritä alempi valmistuslämpötila ja/tai
lyhyempi valmistusaika. Katso oikea lämpötila
reseptivihkosta.
Haluan muuttaa
lämpötilaa
ruuanvalmistuksen
aikana.
Tämä on mahdollista.
Paina lämpötilan lisäys- tai vähennyspainiketta
ruuanvalmistuksen aikana, kunnes näytössä näkyy
haluttu lämpötila.
HomeCookerista
tulee käryä.
Lämpölevy ja/tai kattila ei ole
täysin puhdas.
Muista puhdistaa lämpölevy ja kattila kunnolla
jokaisen käytön jälkeen.
Ensimmäisellä käyttökerralla
HomeCookerista saattaa tulla
hieman käryä.
On tavallista, että uudesta laitteesta lähtee
epämiellyttävää hajua tai hieman savua
ensimmäisillä käyttökerroilla. Ilmiö häviää, kun
HomeCookeria on käytetty muutama kerta.
Sekoitin jumittuu.
Kattilassa on liikaa ruoka-aineita. Irrota ruoka-aineet ja tönäise sekoitinta kevyesti.
Älä täytä kattilaa liian täyteen.
Lihan paahtamisen aikana
lihanpala on juuttunut kattilan
pohjalle.
Tönäise sekoitinta kevyesti.
HomeCookerin
näytössä on
virheilmoitus Err.
On tapahtunut virhe.
Anna Philipsin valtuuttaman huoltoliikkeen
tarkastaa laite.
HomeCookerin
näytössä näkyy
°C, mutta haluan
käyttää °Fasteikkoa.
Tämä on mahdollista.
Vaihda lämpötila-asteikoksi °C tai °F painamalla
lämpötilan lisäys- ja vähennyspainikkeita
samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan.
Leikkuutorni ei
toimi.
Leikkuutornia ei ole kytketty
verkkovirtaan.
Työnnä pistoke pistorasiaan.
Leikkuutornia ei ole koottu
kunnolla.
Leikkuutorni toimii vain, kun nokkakulho ja kansi
ja syöttösuppilo ovat kunnolla paikoillaan ja
lukittuja. Tarkista, ovatko kansi ja syöttösuppilo ja
nokkakulho kunnolla paikoillaan ja lukittuja.
Virtajohto on vahingoittunut.
Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se
Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
Leikkasin aineksia
leikkuutornilla,
mutta ne
soseutuivat.
On mahdollista, että
kypsennetyt ja/tai hyvin
pehmeät ainekset soseutuvat,
kun leikkaat niitä leikkuutornilla.
Älä käsittele hyvin pehmeitä aineksia
leikkuutornissa.
Leikkuutorni on
tukossa.
Käsittelet aineksia, jotka ovat
liian kovia tai liian pehmeitä.
Irrota pistoke pistorasiasta, irrota kansi ja
syöttösuppilo ja poista ainekset varovasti lusikalla
tai lastalla.
Suomi
Resepti
Parmesaanijuustokeksit
-- 250 g parmesaanijuustoa
1Raasta parmesaanijuusto (ilman kuorta) silppurilevyllä.
2Aseta pieniä parmesaanijuustokasoja uunipellille. Paista
esilämmitetyssä uunissa (200 °C) 8 minuuttia.
61
62
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips !
Conçu pour durer, le HomeCooker vous permettra de préparer
de nombreux plats. De plus, il se nettoie facilement puisque tous ses
accessoires passent au lave-vaisselle (à l’exception de l’anneau de sécurité).
Avantages de votre HomeCooker :
-- Le HomeCooker avec Cutting Tower vous aide à couper en tranches,
râper, couper, cuisiner et remuer vos recettes maison quotidiennes, tout
en faisant autre chose.
-- Gain de temps : le HomeCooker vous permet de cuisiner tout en
vaquant à d’autres occupations.
-- Pas d’aliments brûlés : grâce à l’agitateur, le fond du bol ne brûle pas. De
plus, l’appareil s’arrête automatiquement lorsque la température et le
temps de cuisson sélectionnés sont atteints.
-- Polyvalence : vous pouvez faire fondre, maintenir au chaud, laisser
mijoter, faire bouillir, cuire à la vapeur ou faire frire vos aliments avec ou
sans l’agitateur.
-- Convivialité : une interface utilisateur simple vous permet d’effectuer
facilement les réglages nécessaires.
-- Mobilité : la forme compacte du HomeCooker vous permet de
l’emporter lors de vos déplacements et de cuisiner n’importe où, à
condition d’avoir l’électricité et une prise secteur (au camping, dans une
location de vacances ou dans votre jardin, par exemple).
-- Sécurité : la plaque chauffante du HomeCooker est entourée d’un
anneau de sécurité pour vous empêcher de vous brûler les doigts.
Avantages procurés par l’enregistrement de votre produit
Vous venez de faire l’acquisition d’un outil culinaire pour la vie et nous
tenons à nous assurer que vous en serez satisfait. Enregistrez-vous dans
les 3 mois suivant la date d’achat et bénéficiez de services et d’avantages
complémentaires, parmi lesquels :
-- Nouvelles idées de recettes par e-mail.
-- Conseils d’utilisation et d’entretien de votre HomeCooker.
-- Offres spéciales sur les accessoires et autres produits.
Rendez-vous sur www.philips.com/welcome pour enregistrer votre
HomeCooker.
Description générale (fig. 1)
1 Couvercle en verre
2 Évents à vapeur
3 Plateau vapeur
4 Panier vapeur
5 Insert cuit-pâtes
6Agitateur
7Bol
8Tige
9 Plaque chauffante
10 Anneau de sécurité amovible
11Socle
12 Bloc de commande avec afficheur
13 Bouton d’augmentation de la température
14 Bouton de diminution de la température
Français
63
15 Indicateur de température (°C ou °F)
16 Bouton marche/arrêt de l’agitateur
17 Bouton marche/pause
18 Indicateur de temps de cuisson
19 Bouton d’augmentation du temps de cuisson
20 Bouton de diminution du temps de cuisson
21 Voyant « Plaque chauffante chaude »
22 Cordon d’alimentation avec fiche secteur
23 Bouton marche/arrêt
24 Rangement du cordon
25 Bouton de commande avec 2 positions de réglage de la vitesse
26 Bloc moteur
27 Bol avec bec verseur
28 Support pour outil
29 Couvercle avec cheminée de remplissage
30Poussoir
31 Disque à râper grossièrement
32 Disque à râper fin
33 Disque à trancher fin
34 Disque à trancher épais
35 Disque à Julienne
36Porte-disque
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser les appareils et
conservez-le pour un usage ultérieur.
Danger
-- N’utilisez jamais les appareils sur une table de cuisson à induction,
électrique ou à gaz, dans un four ou dans un autre appareil de cuisson.
-- Ne plongez jamais le socle du HomeCooker dans l’eau ou dans tout
autre liquide, et ne le rincez pas sous le robinet.
-- Ne plongez jamais le bloc moteur de la Cutting Tower dans l’eau, ni
dans d’autres liquides et ne le rincez pas.
Avertissement
-- Avant de brancher les appareils, vérifiez que la tension indiquée sur les
appareils correspond à la tension supportée par le secteur local.
-- Branchez les appareils uniquement sur une prise murale mise à la terre.
-- Ces appareils ne sont pas destinés à être utilisés avec un minuteur
externe ou un système de contrôle séparé.
-- N’utilisez pas les appareils si les fiches, les cordons d’alimentation ou
d’autres pièces sont endommagés.
-- Si le cordon d’alimentation du HomeCooker ou de la Cutting
Tower est endommagé, il ne peut être remplacé que par Philips, un
Centre Service Agréé Philips ou une personne qualifiée afin d’éviter
tout accident.
-- La Cutting Tower ne peut pas être utilisée par les enfants. Tenez
l’appareil et le cordon d’alimentation hors de portée des enfants.
-- La Cutting Tower peut être utilisée par des personnes aux capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d’expérience
et de connaissances, à condition qu’elles aient reçu les instructions
nécessaires ou qu’elles soient supervisées pour une utilisation sécurisée
de l’appareil et qu’elles aient été informées des dangers encourus.
64
Français
-- Le HomeCooker peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans
ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances, à
condition qu’ils aient reçu les instructions nécessaires ou qu’ils soient
supervisés pour une utilisation sécurisée de l’appareil et qu’ils aient été
informés des dangers encourus.
-- Ne laissez pas les enfants jouer avec le HomeCooker.
-- Maintenez le HomeCooker et son cordon d’alimentation hors de
portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu’il est allumé ou qu’il
refroidit.
-- Les enfants à partir de 8 ans sont autorisés à nettoyer le HomeCooker
uniquement sous le contrôle d’un adulte.
-- Ne laissez pas les cordons pendre de la table ou du plan de travail sur
lequel les appareils sont posés.
-- Ne placez pas les appareils et les cordons d’alimentation sur des
surfaces chaudes.
-- Laissez un espace libre d’au moins 10 cm à l’arrière et sur les côtés du
HomeCooker.
-- Ne placez aucun objet à proximité du HomeCooker lorsqu’il est en
marche.
-- Déroulez entièrement les cordons d’alimentation avant de brancher les
appareils.
-- Ne laissez jamais le HomeCooker fonctionner sans le bol sur le socle.
-- Évitez de toucher les lames des disques de la Cutting Tower. Les lames
sont très tranchantes.
-- Le HomeCooker devient brûlant et reste chaud longtemps après son
utilisation. Le voyant rouge « Plaque chauffante chaude » du bloc de
commande s’allume pour indiquer que la plaque chauffante est chaude
et qu’elle ne doit pas être touchée.
-- Ne retirez jamais l’anneau de sécurité lorsque la plaque chauffante est
allumée ou chaude.
-- Tenez les cheveux longs, les bijoux, les vêtements amples, etc. éloignés
de l’agitateur.
-- La température des surfaces accessibles est élevée lorsque le
HomeCooker est en marche.
-- L’huile et les graisses brûlantes peuvent prendre feu.
-- N’utilisez jamais une spatule ou une cuillère pour détacher les
ingrédients du bol de la Cutting Tower pendant le fonctionnement.
Débranchez toujours la Cutting Tower si vous devez retirer quelque
chose de la cheminée de remplissage.
-- Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet (par exemple, une
spatule) pour introduire des aliments dans la cheminée de remplissage
lorsque la Cutting Tower est en cours de fonctionnement. Utilisez
exclusivement le poussoir prévu à cet effet.
-- Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans la cheminée
lorsque la Cutting Tower est en cours de fonctionnement.
-- Soyez très prudent lorsque vous manipulez les disques de la Cutting
Tower, en particulier lorsque vous les retirez de la Cutting Tower,
lorsque vous videz le bol et lorsque vous les nettoyez. Leurs bords
sont en effet très coupants.
Français
65
Attention
-- Ces appareils sont uniquement destinés à un usage domestique normal.
Ils ne sont pas destinés à être utilisés dans des environnements tels que
des cuisines destinées aux employés dans les entreprises, magasins et
autres environnements de travail. Ils ne sont pas non plus destinés à
être utilisés par des clients dans des hôtels, motels, chambres d’hôtes et
autres environnements résidentiels.
-- Éteignez les appareils avant d’en retirer un accessoire.
-- Débranchez les appareils immédiatement après utilisation.
-- Pour éteindre la Cutting Tower, réglez toujours le bouton de
commande sur 0.
-- Avant de retirer le couvercle de la Cutting Tower, patientez jusqu’à
l’arrêt complet des éléments en mouvement.
-- S’ils sont employés de manière inappropriée, à des fins professionnelles
ou semi-professionnelles, ou en non-conformité avec les instructions
du mode d’emploi, la garantie devient caduque et Philips décline toute
responsabilité concernant les dégâts occasionnés.
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui
n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie
ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
-- N’utilisez le bol du HomeCooker qu’avec le socle d’origine. Ne l’utilisez
pas sur une table de cuisson à induction, électrique ou à gaz, dans un
four ou dans un autre appareil de cuisson.
-- Utilisez toujours le panier vapeur et le plateau vapeur avec le socle et
le bol d’origine.
-- Utilisez uniquement le couvercle fourni pour couvrir le bol ou le panier
vapeur. N’utilisez jamais de serviette ou autre à cet effet.
-- Posez toujours les appareils sur une surface sèche, stable et plane.
-- Ne placez jamais le HomeCooker à proximité ou en dessous d’objets
qui pourraient être endommagés par la vapeur (murs, placards, etc.).
-- N’utilisez pas le HomeCooker pour une cuisson en grande friture.
-- Ne mettez pas les appareils ou leurs composants au four à microondes.
-- vous pouvez mixer des aliments dans le bol avec un mixeur plongeant,
à condition de retirer l’agitateur.
-- Ne remplissez pas le bol au-delà de la mention MAX (3 litres).
-- Vérifiez que les fentes des paniers vapeur et du plateau vapeur sont
exemptes de graisse, de résidus d’aliments ou de poussière.
-- Nettoyez le socle du HomeCooker et le bloc moteur de la Cutting
Tower avec un chiffon humide.
-- Ne laissez jamais le HomeCooker en marche lorsque le bol est vide.
-- Utilisez toujours le couvercle du HomeCooker pour faire cuire des
aliments à la vapeur.
-- Consultez le livre de recettes pour connaître les quantités et les temps
de cuisson adéquats.
-- Portez toujours des gants de cuisine pour manipuler le HomeCooker
lorsqu’il est en marche ou encore chaud.
-- Retirez toujours le couvercle du HomeCooker avec précaution en le
tenant à distance. Laissez la condensation s’égoutter du couvercle dans
le bol pour éviter les brûlures.
66
Français
-- Prenez garde à la vapeur brûlante qui s’échappe des évents pendant la
cuisson ou du bol lorsque vous retirez le couvercle. Utilisez toujours
des ustensiles de cuisine à manche long lorsque vous vérifiez la cuisson
des aliments.
-- Lorsque vous éteignez et/ou débranchez le HomeCooker, le voyant
rouge « Plaque chauffante chaude » s’éteint. Toutefois, la plaque
chauffante peut encore être chaude. Attendez qu’elle ait complètement
refroidi avant de manipuler ou de nettoyer le socle.
-- Appuyez toujours sur les boutons du bloc de commande du
HomeCooker avec le bout des doigts. N’utilisez pas vos ongles afin
d’éviter de déchirer le film de protection.
-- Soulevez toujours le bol par les poignées.
-- Soulevez toujours les paniers vapeur et le plateau vapeur par les
poignées lorsqu’ils contiennent des aliments chauds.
-- Ne déplacez pas les appareils pendant qu’ils fonctionnent.
-- Ne mettez jamais l’anneau de sécurité du HomeCooker au lavevaisselle.
-- Vérifiez toujours que les aliments sont cuits avant de les manger.
Champs électromagnétiques (CEM)
Ces appareils Philips sont conformes à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM).
Protection contre la surchauffe
Ce HomeCooker est équipé d’une protection contre les surchauffes.
Si l’appareil est en surchauffe, il s’éteint automatiquement. Dans ce cas,
débranchez-le et laissez-le refroidir. Puis, rebranchez-le et remettez-le en
marche.
Verrou de sécurité intégré
Cette fonction permet d’allumer la Cutting Tower uniquement si le bol est
bien assemblé avec le bec verseur et le couvercle avec la cheminée sur le
bloc moteur. Si le bol avec bec verseur et le couvercle avec cheminée sont
bien assemblés, le verrou de sécurité intégré sera déverrouillé.
Avant la première utilisation
1Retirez l’emballage des appareils et le film de protection du bloc de
commande du HomeCooker.
2Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les
pièces en contact avec des aliments (voir le chapitre « Nettoyage »).
Avant l’utilisation
Préparation de la Cutting Tower
1Laissez refroidir les aliments chauds avant de les verser dans le robot
ménager (température max. : 80°C/175°F).
2Coupez les ingrédients en morceaux afin de pouvoir les introduire
dans la cheminée.Veillez à ce que les morceaux ne soient pas trop
gros pour éviter qu’ils ne restent coincés dans la cheminée.
3Placez le bloc moteur sur une surface stable et plane.
Français
67
4Mettez le bol avec bec verseur sur le bloc moteur (1) et fixez-le en
le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre (2) (déclic).
5Placez le support pour outil dans le bol avec bec verseur.
6Placez le disque que vous voulez utiliser dans le porte-disque.
Les disques à trancher/râper sont conçus pour trancher et râper les
légumes comme le concombre, les carottes, les pommes de terre, les
poireaux et les oignons et certains types de fromages. Le disque à julienne
sert à découper les légumes en bâtonnets.
n’utilisez jamais d’ingrédients durs, tels que des glaçons, avec l’appareil.
les lames sont très coupantes. Ne les touchez pas.
7Placez le porte-disque sur le support pour outil.
8Placez le couvercle avec la cheminée sur le bol avec bec verseur (1).
Fixez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre (2).
9Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
Préparation du HomeCooker
1Posez le socle sur une surface sèche, plane et stable.
68
Français
2Sortez le cordon d’alimentation du compartiment de rangement.
3Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
4Placez le bol sur le socle.
Utilisation des appareils
Pour obtenir des conseils de cuisson et des recettes, reportez-vous au livre
de recettes et consultez notre site Web : www.philips.com/homecooker.
Cutting Tower
Utilisation de la Cutting Tower
Remarque : si vous souhaitez que la Cutting Tower éjecte les ingrédients
directement dans le HomeCooker, retirez le couvercle du HomeCooker et
placez la Cutting Tower à côté du HomeCooker.
Remarque : vous pouvez également utiliser la Cutting Tower sans le
HomeCooker. Il suffit de placer la Cutting Tower près du bol ou de la casserole.
1Insérez les ingrédients dans la cheminée de remplissage.
-- Précoupez les gros aliments afin de pouvoir les introduire dans la
cheminée de remplissage.
-- Pour de meilleurs résultats, remplissez la cheminée de façon régulière.
-- Si vous voulez râper du fromage (parmesan, gouda ou emmental, par
exemple), pensez à ne le sortir du réfrigérateur qu’au dernier moment.
Remarque : certains aliments peuvent provoquer une décoloration. Si vous en
renversez autour de l’appareil, nettoyez immédiatement.
Français
69
2Appuyez sur les ingrédients avec le poussoir pour les enfoncer dans
la cheminée de remplissage.
3Tournez le bouton de commande sur la vitesse 1 ou 2 et appuyez sur
le poussoir.
Utilisez la vitesse 1 pour les ingrédients à consistance molle comme les
champignons. Utilisez la vitesse 2 pour les ingrédients durs comme les
carottes.
HomeCooker
Utilisation du bloc de commande
1Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
,, La température indiquée sur l’afficheur est « - - » et le temps signalé
est 00:00.
Remarque : au bout de 10 minutes d’inactivité, l’appareil passe
automatiquement en mode veille pour économiser de l’énergie. Dans ce
mode, le bouton marche/pause clignote toutes les 10 secondes. Pour rallumer
l’appareil, appuyez sur le bouton marche/pause.
Remarque : si l’appareil est encore chaud, il passe en mode veille pour
économiser de l’énergie.Tant que la plaque est chaude, le voyant « Plaque
chauffante chaude » reste allumé. Pour rallumer l’appareil, appuyez sur le
bouton marche/pause.
Remarque : si vous éteignez ou débranchez l’appareil, le voyant « Plaque
chauffante chaude » s’éteint.Toutefois, la plaque chauffante peut être encore
chaude.
70
Français
2Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton d’augmentation ou
de diminution de la température pour sélectionner la température
adéquate.
,, La température sélectionnée apparaît sur l’afficheur. Elle clignote
pour indiquer que l’appareil modifie la température.
,, Le voyant rouge « Plaque chauffante chaude » de l’afficheur s’allume
pour indiquer que la plaque chauffante est chaude et qu’elle ne doit
pas être touchée.
,, Lorsque la plaque chauffante ou le fond du bol a atteint la
température sélectionnée, l’indication de l’afficheur cesse de
clignoter. L’appareil maintient la température sélectionnée et vous
pouvez vaquer à d’autres occupations.
Remarque : en fonction de la température ambiante, l’indicateur de
température peut se remettre à clignoter.
Remarque : pour remettre la température à zéro (« - - »), appuyez brièvement
et simultanément sur les boutons d’augmentation et de diminution de la
température.
Remarque : pour alterner entre les degrés °C et °F, appuyez simultanément
sur les boutons d’augmentation et de diminution de la température pendant
3 secondes.
Remarque : vous pouvez également régler la température pendant que
l’appareil fonctionne. Si vous sélectionnez une température plus élevée,
l’indication de l’afficheur se remet à clignoter.
Réglages de température
-- Faire fondre : 40° C/104° F*
-- Maintenir au chaud : 70° C/158° F*
-- Faire mijoter : 90° C/194° F*
-- Faire bouillir : 110° C/230° F*
-- Cuire à la vapeur : 130° C/266° F*
Français
71
-- Faire frire : 175° C/347° F*
-- Turbo : 250° C/482° F** (pour réchauffer rapidement des préparations
ou pour cuire de grandes quantités d’aliments)
* indique la température au fond du bol
* * indique la température sur la plaque chauffante
3Appuyez sur le bouton d’augmentation ou de diminution du
minuteur pour définir le temps de cuisson adéquat.Vous pouvez
sélectionner une valeur comprise entre 1 et 99 minutes.
,, Le temps de cuisson défini apparaît sur l’afficheur.
Remarque : plus vous maintenez le bouton enfoncé, plus le temps de cuisson
défile rapidement.
Remarque : vous pouvez également régler le temps de cuisson pendant que
l’appareil fonctionne.
Remarque : pour remettre le minuteur à zéro (00:00), appuyez brièvement et
simultanément sur les boutons d’augmentation et de diminution.
Conseil : une fois familiarisé avec l’appareil, si vous souhaitez préparer vos
propres recettes, vous n’êtes pas tenu d’utiliser le minuteur. Dans ce cas,
le compteur part de zéro et l’appareil continue à fonctionner pendant
99 minutes ou jusqu’à ce que vous l’éteigniez. Si vous appuyez sur le bouton
de pause alors que vous cuisinez sans utiliser le minuteur, ce dernier est remis
à zéro (00:00).
4Appuyez sur le bouton marche/pause pour lancer la cuisson.
,, L’afficheur indique le compte à rebours (en minutes et en secondes)
et le bouton marche/pause clignote lentement pour signaler que
l’appareil est en marche.
,, L’appareil commence à chauffer.
,, L’agitateur commence à tourner.
Remarque : pour arrêter l’agitateur lorsque vous préparez des pommes
de terre, par exemple, ou pour cuire des aliments à la vapeur, appuyez sur
le bouton marche/arrêt. Pour remettre l’agitateur en marche, appuyez de
nouveau sur le bouton marche/arrêt.
Remarque : pour désactiver l’agitateur, appuyez sur le bouton marche/arrêt
juste après avoir allumé l’appareil.
5Pour interrompre la cuisson, appuyez sur le bouton marche/pause.
,, Le bouton marche/pause s’allume de manière continue et le
compteur s’arrête sur l’afficheur.
Remarque : si vous n’avez défini aucun temps de cuisson, l’afficheur indique
00:00.
6Pour reprendre la cuisson, appuyez de nouveau sur le bouton
marche/pause.
,, Le compteur de l’afficheur repart et le bouton marche/pause se
remet à clignoter.
Remarque : si vous n’avez défini aucun temps de cuisson, le compteur repart
de 0 dès que vous appuyez sur le bouton marche/pause.
72
Français
Remarque : si vous ne reprenez pas la cuisson dans un délai de 10 minutes,
l’appareil se met en mode veille. Dans ce mode, le bouton marche/pause
clignote toutes les 10 secondes.
7Une fois le temps de cuisson écoulé, l’appareil sonne et le bouton
marche/pause s’allume de manière continue. Appuyez sur n’importe
quel bouton pour arrêter le signal sonore.
Faire fondre, faire mijoter, faire bouillir, faire frire et maintenir
au chaud au moyen de l’agitateur
1Placez l’agitateur sur la tige du bol.
Remarque : pour faciliter l’assemblage, placez toujours l’agitateur dans le bol
avant d’y introduire des aliments.
2Mettez les ingrédients que vous voulez préparer dans le bol. Si
nécessaire, ajoutez de l’eau (par exemple, pour faire cuire des
pommes de terre).
Attention : ne remplissez pas le bol au-delà de la mention MAX.
Remarque : certains aliments peuvent provoquer une décoloration. Si vous en
renversez autour du HomeCooker, nettoyez immédiatement.
Conseil : pour connaître les temps de cuisson et les températures, reportezvous au livre de recettes.
3Si nécessaire, mettez le couvercle sur le bol.
4Suivez les instructions de la section « Utilisation du bloc de
commande ».
5Une fois le temps défini écoulé, videz le bol avec une spatule ou une
cuillère. Appuyez sur n’importe quel bouton pour arrêter le signal
sonore.
Remarque : vous pouvez mixer des aliments dans le bol avec un mixeur
plongeant, à condition de retirer l’agitateur.
Remarque : pour retirer l’agitateur, saisissez-le par le haut sans toucher les
aliments chauds.
6Arrêtez, puis débranchez l’appareil.
Attention : lorsque vous éteignez et/ou débranchez l’appareil, le
voyant rouge « Plaque chauffante chaude » s’éteint. Toutefois, la plaque
chauffante peut encore être chaude. Attendez qu’elle ait complètement
refroidi avant de manipuler ou de nettoyer le socle.
Français
73
Cuire à la vapeur et faire bouillir sans l’agitateur
1Retirez l’agitateur de la tige du bol.
2Versez de l’eau dans le bol. Pour connaître la quantité d’eau,
reportez-vous au livre de recettes.
Attention : ne remplissez pas le bol au-delà de la mention MAX.
3Mettez les aliments que vous voulez préparer dans le panier vapeur,
l’insert cuit-pâtes et/ou le plateau vapeur. Positionnez le panier
vapeur, l’insert cuit-pâtes et/ou le plateau vapeur.
-- Placez l’insert cuit-pâtes dans le bol. Utilisez l’insert cuit-pâtes pour
cuire les pâtes ainsi que les gros aliments.
-- Placez le panier vapeur sur le bol. Utilisez le panier vapeur pour cuire
les petits aliments.
-- Placez le plateau vapeur dans le panier vapeur. Utilisez le plateau
vapeur pour cuire les aliments délicats, comme le poisson.
74
Français
-- Vous pouvez également utiliser le panier vapeur, l’insert cuit-pâtes et le
plateau vapeur en même temps.
Attention : assurez-vous de placer le panier vapeur, l’insert cuit-pâtes et
le plateau vapeur correctement.
Attention : mettez les aliments dans le panier vapeur, l’insert cuit-pâtes
et le plateau vapeur en les espaçant suffisamment afin que des fentes
restent libres pour permettre à la vapeur de se diffuser au maximum. Ne
surchargez ni les paniers vapeur ni l’insert cuit-pâtes ni le plateau vapeur.
Remarque : certains aliments peuvent provoquer une décoloration. Si vous en
renversez autour du HomeCooker, nettoyez immédiatement.
Conseil : pour connaître les temps et températures de cuisson et d’ébullition,
reportez-vous au livre de recettes.
Conseil : pour obtenir le meilleur goût, ne préparez pas du poisson en même
temps que d’autres aliments.
4Mettez le couvercle sur le panier vapeur (si vous l’utilisez) ou sur le
bol.
Attention : utilisez toujours le couvercle pour faire cuire des aliments à
la vapeur.
5Suivez les instructions de la section « Utilisation du bloc de
commande ».
Remarque : après avoir allumé l’appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt
de l’agitateur pour désactiver le moteur de celui-ci.
Conseil : pour en savoir plus sur les temps de cuisson et d’ébullition des
aliments, reportez-vous au livre de recettes.
6Une fois le temps de cuisson défini écoulé, videz le panier vapeur,
l’insert cuit-pâtes et/ou le plateau vapeur avec une spatule ou une
cuiller. Appuyez sur n’importe quel bouton pour arrêter le signal
sonore.
7Arrêtez, puis débranchez l’appareil.
Attention : lorsque vous éteignez et/ou débranchez l’appareil, le
voyant rouge « Plaque chauffante chaude » s’éteint. Toutefois, la plaque
chauffante peut encore être chaude. Attendez qu’elle ait complètement
refroidi avant de manipuler ou de nettoyer le socle.
Nettoyage
N’utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de
détergents agressifs tels que de l’essence ou de l’acétone pour nettoyer
les appareils.
Français
75
1Arrêtez, puis débranchez les appareils.
2Laissez refroidir le HomeCooker.
Nettoyage de la Cutting Tower
1Tournez le couvercle avec la cheminée dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour l’enlever du bol avec bec verseur.
2Soulevez le porte-disque et le support pour outil du bol avec bec
verseur.
3Enlevez le disque du porte-disque.
4Tournez le bol avec bec verseur dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre pour le retirer du socle.
5Nettoyez le bol avec bec verseur, le couvercle avec cheminée, le
poussoir, le support pour outil, le porte-disque et les disques à l’eau
chaude et avec du liquide vaisselle ou au lave-vaisselle.
nettoyez les disques avec précaution : les lames sont très coupantes.
6Essuyez le bloc moteur à l’aide d’un chiffon humide.
Danger : ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau et ne le rincez pas
sous le robinet. Ne le passez pas non plus au lave-vaisselle.
Attention : si de l’eau ou un autre liquide pénètre entre le bloc moteur
et le bol avec bec verseur, faites bien sécher le bloc moteur avant
d’utiliser à nouveau l’appareil.
7Essuyez tous les composants de l’appareil avec une serviette.
Nettoyage du HomeCooker
1Lavez le bol, l’agitateur, le panier vapeur, l’insert cuit-pâtes et le
plateau vapeur à l’eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.
2Essuyez le socle et la plaque chauffante avec un chiffon humide.
Danger : ne plongez jamais le socle dans de l’eau et ne le rincez pas sous
le robinet. Ne le passez pas non plus au lave-vaisselle.
3Retirez l’anneau de sécurité de temps en temps pour effectuer un
nettoyage en profondeur. Essuyez-le avec un chiffon humide.
ne retirez jamais l’anneau de sécurité lorsque la plaque chauffante est
chaude.
Attention : ne mettez jamais l’anneau de sécurité au lave-vaisselle.
76
Français
4Essuyez tous les composants de l’appareil avec une serviette.
Remarque : en cas de dépôts de calcaire sur la plaque chauffante, utilisez du
vinaigre blanc (4 % d’acide acétique) pour les éliminer, puis essuyez les résidus
de vinaigre à l’aide d’un chiffon doux imbibé d’eau claire.
Rangement
1éteignez et débranchez les appareils, puis laissez-les refroidir avant de
les ranger.
Rangement de la Cutting Tower
1Enroulez le cordon d’alimentation autour de son compartiment de
rangement en bas du bloc moteur.
2Mettez le bol avec bec verseur sur le bloc moteur (1) et fixez-le en
le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre (2) (déclic).
3Placez le support pour outil dans le bol avec bec verseur (1). Posez le
couvercle avec la cheminée sur le bol avec bec verseur (2) et fixez-le
en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre (3) (déclic).
4Insérez le poussoir dans la cheminée de remplissage.
5Rangez l’appareil sur une surface sèche, plate et stable et stockez les
disques dans un endroit sûr, sec et hors de portée des enfants.
Rangement du HomeCooker
1Placez le bol sur le socle (1) et l’agitateur sur la tige (2).
Français
77
2Placez l’insert cuit-pâtes dans le bol (1) et le panier vapeur sur
l’insert cuit-pâtes (2).
3Placez le plateau vapeur dans le panier vapeur (1) et le couvercle sur
le panier vapeur (2).
4Rangez le cordon d’alimentation dans son compartiment.
5Rangez l’appareil sur une surface sèche, plane et stable, de préférence
sur le plan de travail de votre cuisine.
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires pour ces appareils, rendez-vous sur notre
boutique en ligne à l’adresse www.shop.philips.com/service. Si la
boutique en ligne n’est pas disponible dans votre pays, contactez votre
revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips. Si vous rencontrez
des problèmes pour vous procurer les accessoires de vos appareils,
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous en
trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie internationale.
Garantie et service
Philips garantit ses produits pendant deux ans à compter de la date
d’achat. En cas de défaillance de l’appareil signalée au cours de la période
de garantie (avec preuve d’achat à l’appui), Philips s’engage à réparer ou à
remplacer le produit à ses frais.
La période de garantie restante ou une période de six mois, selon la plus
longue des deux, s’applique aux produits de remplacement et aux pièces
réparées.
La garantie ne s’applique pas aux défauts résultant d’un accident, d’une
mauvaise utilisation, d’un entretien inadéquat ou de l’usure normale.
Les termes de la garantie ne peuvent exclure, limiter ou modifier vos droits
légaux.
78
Français
Si vous pensez que votre produit est défectueux, veuillez contacter la
hotline du Service Consommateurs aux numéros figurant à l’adresse
suivante : www.philips.com/support .
Remarque : si vous avez enregistré votre produit sur www.philips.com/welcome,
vous avez automatiquement activé votre inscription gratuite au « Philips
HomeCooker Club ». En tant que membre, vous avez accès au service
supérieur d’assistance à la clientèle. Pour plus de détails, consultez le site www.
philips.com/homecooker.
Environnement
-- Lorsqu’ils ne fonctionneront plus, ne jetez pas les appareils avec les
ordures ménagères, mais déposez-les à un endroit assigné à cet effet,
où ils pourront être recyclés. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement.
Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez
rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre votre
problème à l’aide des informations ci-dessous, contactez la hotline du
Service Consommateurs aux numéros figurant à l’adresse suivante : www.
philips.com/support.
Problème
Cause possible
Solution
Le HomeCooker
ne fonctionne pas.
Le HomeCooker n’est pas
branché.
Branchez le cordon d’alimentation sur la prise
secteur.
Le HomeCooker n’est pas
allumé.
Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur le
côté du socle pour allumer le HomeCooker.
Vous n’avez pas appuyé sur
le bouton marche/pause.
Appuyez sur le bouton marche/pause pour lancer
la cuisson.
Le HomeCooker était
en mode veille. Croyant
qu’il était éteint, vous avez
appuyé sur le bouton
marche/arrêt pour l’allumer,
mais en fait vous l’avez
éteint.
Mettez le HomeCooker en marche en appuyant sur
le bouton marche/arrêt.
Le cordon d’alimentation est Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
endommagé.
être remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
Français
Problème
Cause possible
Solution
Certains aliments
ne sont pas cuits.
Certains morceaux placés
dans le bol, dans l’insert
cuit-pâtes ou sur le plateau
vapeur sont plus épais que
d’autres et/ou nécessitent
un temps de cuisson plus
long que les autres.
Sélectionnez un temps de cuisson plus long.
Lorsque vous utilisez simultanément les paniers
vapeur, l’insert cuit-pâtes et le plateau vapeur, vous
pouvez facilement préparer des aliments dont les
temps de cuisson sont différents (voir chapitre
« Utilisation des appareils », section « Cuire à la
vapeur et faire bouillir sans l’agitateur »).
Vous avez trop rempli les
paniers vapeur, l’insert cuitpâtes et le plateau vapeur.
Mettez les aliments dans les paniers vapeur, dans
l’insert cuit-pâtes et sur le plateau vapeur en les
espaçant suffisamment afin que des fentes restent
libres pour permettre à la vapeur de se diffuser au
maximum. Pour connaître les quantités adéquates,
reportez-vous au livre de recettes.
79
Mettez toujours le couvercle sur l’appareil lorsque
Vous n’avez pas mis le
vous cuisez à la vapeur afin d’éviter que la vapeur
couvercle sur l’appareil (ou
vous l’avez mal mis) pendant ne s’échappe et que les aliments soient mal cuits.
la cuisson à la vapeur.
Les aliments sont
noircis.
Vous avez choisi une
température trop élevée ou
un temps de cuisson trop
long.
Sélectionnez une température de cuisson inférieure
et/ou un temps de cuisson plus court. Pour
connaître la bonne température, reportez-vous au
livre de recettes.
Je souhaite
modifier la
température en
cours de cuisson.
C’est tout à fait possible.
Appuyez sur le bouton d’augmentation ou de
diminution de la température jusqu’à ce que
l’afficheur indique la bonne température.
Le HomeCooker
dégage de la
fumée.
La plaque chauffante et/ou
le bol n’est pas bien propre.
Veillez à bien nettoyer la plaque chauffante et le bol
après chaque utilisation.
Il est normal que le moteur dégage de la fumée
Lors de la première
utilisation, de la fumée peut ou une odeur désagréable lors des premières
se dégager du HomeCooker. utilisations. Ce phénomène disparaît après quelques
utilisations.
L’agitateur se
bloque.
Vous avez trop rempli le bol. Videz le bol et appuyez légèrement sur l’agitateur.
Ne surchargez pas le bol.
Appuyez légèrement sur l’agitateur.
Pendant la cuisson, un
morceau de viande est resté
coincé au fond du bol.
Le message « Err » Une erreur est survenue.
(Erreur) apparaît
sur l’afficheur du
HomeCooker.
Confiez l’appareil à un Centre Service Agréé Philips
pour vérification.
80
Français
Problème
Cause possible
Solution
L’afficheur du
HomeCooker
indique les
degrés °C, mais
je souhaite qu’il
indique les degrés
°F.
C’est tout à fait possible.
Appuyez simultanément sur les boutons
d’augmentation et de diminution de la température
pendant 3 secondes pour alterner entre les degrés
°C et °F.
La Cutting Tower
ne fonctionne pas.
La Cutting Tower n’est pas
branchée.
Branchez le cordon d’alimentation sur la prise
secteur.
La Cutting Tower n’est pas
correctement assemblée.
La Cutting Tower fonctionne uniquement si le bol
avec bec verseur et le couvercle avec la cheminée
sont fixés et verrouillés. Vérifiez si le couvercle
avec la cheminée et le bol avec bec verseur sont
correctement fixés et verrouillés.
Le cordon d’alimentation est Si le cordon d’alimentation est endommagé,
endommagé.
vous devez le faire remplacer par un
Centre Service Agréé Philips.
Je coupe les
ingrédients avec la
Cutting Tower, mais
les ingrédients sont
écrasés.
Il arrive que les aliments
cuits et/ou à consistance
très molle soient écrasés
lorsque vous utilisez la
Cutting Tower pour les
couper.
Ne coupez pas les aliments à consistance très molle
dans la Cutting Tower.
La Cutting Tower
est obstruée.
Vous préparez des
ingrédients qui sont trop
durs ou trop mous.
Débranchez la Cutting Tower, enlevez le couvercle
avec la cheminée et retirez doucement les
ingrédients avec une cuillère ou une spatule.
Recette
Biscuits secs au parmesan
-- 250 g de parmesan
1Râpez le parmesan (ôtez la croûte) avec le disque à râper.
2Placez de petits tas de parmesan sur une plaque de cuisson et faitesles cuire dans un four préchauffé (200° C) pendant 8 minutes.
Nederlands
81
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Deze HomeCooker is ontwikkeld om u te helpen een grote
verscheidenheid aan gerechten te bereiden en om langdurig goed te
presteren. Het apparaat is zodanig ontworpen dat u het eenvoudig
kunt schoonmaken en alle accessoires (behalve de veiligheidsring) zijn
vaatwasmachinebestendig.
Enkele voordelen van uw HomeCooker:
-- De HomeCooker met snijtoren snijdt, raspt, kookt en roert elke dag
weer uw verse zelfgemaakte maaltijd voor u, terwijl u zich met andere
dingen bezighoudt.
-- Tijdbesparend: de HomeCooker kookt uw eten voor u, zodat u andere
dingen kunt doen tijdens het koken.
-- Geen aangebrand voedsel: het roerhulpstuk voorkomt dat uw
gerechten aanbakken op de bodem. Bovendien stopt het apparaat
automatisch met verwarmen wanneer de ingestelde temperatuur is
bereikt en de ingestelde tijd is verstreken.
-- Veelzijdig: u kunt uw gerechten smelten, warmhouden, sudderen, koken,
stomen of braden met of zonder het roerhulpstuk.
-- Zeer gebruiksvriendelijk: dankzij de eenvoudige interface kunt u de
instellingen wijzigen met een druk op de knop.
-- Draagbaar: de HomeCooker is compact, zodat u het apparaat mee
kunt nemen en overal kunt koken waar elektriciteit en een stopcontact
beschikbaar zijn. Gebruik het apparaat bijvoorbeeld op de camping, in
uw vakantiewoning of op uw terras.
-- Veilig: de HomeCooker heeft een veiligheidsring rond de
verwarmingsplaat zodat u uw vingers niet brandt.
Speciale voordelen van productregistratie
U hebt een keukenhulpmiddel aangeschaft dat levenslang meegaat en wij
willen ervoor zorgen dat u tevreden blijft. Wij vragen u uw product te
registreren, zodat we met u in contact kunnen blijven en u extra recepten
kunt ontvangen. Registreer uw product binnen 3 maanden na aanschaf om
onder meer van de volgende voordelen te profiteren:
-- Originele receptideeën via e-mail.
-- Tips voor het gebruik en onderhoud van uw HomeCooker.
-- Speciale aanbiedingen voor accessoires en andere producten.
Ga naar www.philips.com/welcome om uw HomeCooker te registreren.
Algemene beschrijving (fig. 1)
1 Glazen deksel
2Stoomuitlaat
3Stoomplateau
4Stoommand
5Pastamand
6Roerhulpstuk
7Pan
8As
9Verwarmingsplaat
10 Afneembare veiligheidsring
11Voet
12 Bedieningspaneel met display
82
Nederlands
13 Knop voor verhogen temperatuur
14 Knop voor verlagen temperatuur
15 Temperatuurindicatie (°C of °F)
16 Aan/uitknop voor roerhulpstuk
17Start-/pauzeknop
18 Indicatie voor ingestelde tijd
19 Knop voor verlengen tijd
20 Knop voor verkorten tijd
21 ’Verwarmingsplaat heet’-lampje
22 Netsnoer met stekker
23Aan/uitknop
24Snoeropbergruimte
25 Bedieningsknop met 2 snelheidsstanden
26Motorunit
27 Kom met tuit
28Accessoirehouder
29 Deksel met vultrechter
30Stamper
31 Grove raspschijf
32 Fijne raspschijf
33 Fijne snijschijf
34 Grove snijschijf
35Julienneschijf
36Schijfhouder
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de apparaten gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
Gevaar
-- Gebruik de apparaten niet op een inductiefornuis, fornuis, gasfornuis,
oven of ander kookapparaat.
-- Dompel de voet van de HomeCooker nooit in water of een andere
vloeistof en spoel deze ook niet af onder de kraan.
-- Dompel de motorunit van de snijtoren nooit in water of een andere
vloeistof en spoel deze ook niet onder de kraan af.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat op de apparaten is aangegeven,
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de apparaten
aansluit.
-- Sluit de apparaten uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
-- De apparaten zijn niet bedoeld om bediend te worden met een
externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
-- Gebruik de apparaten niet indien de stekkers, snoeren of andere
onderdelen beschadigd zijn.
-- Indien het netsnoer van de HomeCooker of snijtoren is beschadigd,
moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare
kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- De snijtoren mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd de
snijtoren en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
Nederlands
83
-- De snijtoren kan worden gebruikt door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan
ervaring of kennis hebben, als zij instructies hebben ontvangen over
hoe het apparaat veilig kan worden gebruikt of als iemand toezicht op
hen houdt en als iemand hen op de gevaren heeft gewezen.
-- De HomeCooker kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als
zij instructies hebben ontvangen over hoe de HomeCooker veilig kan
worden gebruikt of als iemand toezicht op hen houdt en als iemand
hen op de gevaren heeft gewezen.
-- Laat kinderen niet met de HomeCooker spelen.
-- Houd de HomeCooker en het netsnoer buiten het bereik van
kinderen van 8 jaar en jonger wanneer de HomeCooker ingeschakeld
of aan het afkoelen is.
-- Kinderen van 8 jaar of ouder mogen de HomeCooker alleen onder
toezicht schoonmaken.
-- Laat de netsnoeren niet over de rand van de tafel of het aanrecht
hangen waarop de apparaten staan.
-- Houd de apparaten en de netsnoeren uit de buurt van warme
oppervlakken.
-- Laat achter en aan beide zijden van de HomeCooker een ruimte van
ten minste 10 cm vrij.
-- Plaats geen voorwerpen nabij de HomeCooker wanneer deze is
ingeschakeld.
-- Wikkel het netsnoer volledig af voordat u de stekker in het stopcontact
steekt.
-- Schakel de HomeCooker alleen in als de pan op de voet is geplaatst.
-- Raak de snijkanten van de snijtorenschijven niet aan. De snijkanten zijn
zeer scherp.
-- De HomeCooker wordt zeer heet en blijft ook na het koken nog
lang warm. Wanneer het rode ‘verwarmingsplaat heet’-lampje op het
bedieningspaneel brandt, is de verwarmingsplaat heet. Raak de plaat
dan niet aan.
-- Verwijder de veiligheidsring niet wanneer de verwarmingsplaat is
ingeschakeld of heet is.
-- Houd lang haar, juwelen, losse kledingstukken enz. uit de buurt van het
roerhulpstuk.
-- De aanraakbare oppervlakken kunnen heet worden tijdens gebruik van
de HomeCooker.
-- Oververhitte olie en vetten kunnen vlam vatten.
-- Gebruik nooit een spatel of een lepel om tijdens gebruik de
ingrediënten uit de kom van de snijtoren te verwijderen. Haal altijd de
stekker van de snijtoren uit het stopcontact als u iets uit de vultrechter
moet verwijderen.
-- Gebruik nooit uw vingers of een voorwerp (bijvoorbeeld een spatel)
om ingrediënten door de vultrechter naar beneden te duwen terwijl de
snijtoren in werking is. Gebruik hiervoor alleen de stamper.
-- Steek nooit uw vingers in de vultrechter terwijl de snijtoren in werking is.
-- Wees altijd zeer voorzichtig wanneer u de snijtorenschijven hanteert.
Wees vooral voorzichtig wanneer u deze uit de snijtorenkom
verwijdert, wanneer u de kom leegt en wanneer u de schijven
schoonmaakt. De snijkanten zijn zeer scherp.
84
Nederlands
Let op
-- De apparaten zijn uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk
gebruik. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in personeelskeukens
van bijvoorbeeld winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare
werkomgevingen en ook niet voor gebruik door gasten van hotels,
motels, bed & breakfasts en andere verblijfsaccommodaties.
-- Schakel de apparaten uit voordat u accessoires verwijdert.
-- Haal na gebruik altijd direct de stekker uit het stopcontact.
-- Schakel de snijtoren altijd uit door de bedieningsknop naar 0 te draaien.
-- Wacht tot bewegende delen stilstaan voordat u het deksel van de
snijtoren verwijdert.
-- Bij (semi-)professioneel of onjuist gebruik en bij gebruik dat niet
overeenkomt met de instructies in de gebruiksaanwijzing, vervalt de
garantie en weigert Philips iedere aansprakelijkheid voor hierdoor
ontstane schade.
-- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of
die niet specifiek door Philips worden aanbevolen. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
-- Gebruik de pan van de HomeCooker uitsluitend in combinatie met
de oorspronkelijke voet. Gebruik de pan niet op een inductiefornuis,
fornuis of ander kookapparaat.
-- Gebruik de stoommanden en het stoomplateau uitsluitend in
combinatie met de oorspronkelijke voet en pan.
-- Bedek de pan of de stoommanden alleen met het bijgeleverde deksel.
Gebruik hiervoor nooit een handdoek of een vergelijkbaar voorwerp.
-- Plaats de apparaten altijd op een droge, vlakke en stabiele ondergrond.
-- Plaats de HomeCooker niet in de buurt van of onder voorwerpen die
door stoom kunnen worden beschadigd, zoals muren en kastjes.
-- Gebruik de HomeCooker niet om gerechten te frituren.
-- Plaats de apparaten of onderdelen ervan niet in de magnetron.
-- Neem het roerhulpstuk uit de pan voordat u de ingrediënten in de pan
gaat mengen met een handblender.
-- Overschrijd de MAX-aanduiding op de pan (3 liter) niet.
-- Controleer altijd of de stoomopeningen van de stoommand en het
stoomplateau vrij zijn van vet, voedselresten en vuil.
-- Gebruik alleen een vochtige doek om de voet van de HomeCooker en
de motorunit van de snijtoren schoon te maken.
-- Laat de HomeCooker nooit werken wanneer de pan leeg is.
-- Gebruik altijd het deksel van de HomeCooker wanneer u voedsel wilt
stomen.
-- Raadpleeg het receptenboek voor de juiste hoeveelheden en
kooktijden.
-- Gebruik ovenhandschoenen als u de HomeCooker wilt bedienen
terwijl deze nog in werking is of heet is.
-- Verwijder het deksel van de HomeCooker altijd voorzichtig en beweeg
het van u af. Laat de condens van het deksel in de pan druppelen om
verbranding te voorkomen.
-- Pas op voor de hete stoom die uit de stoomopening in het deksel
komt tijdens het koken of de stoom die uit de pan komt wanneer u
het deksel verwijdert. Gebruik voor het controleren van het voedsel
altijd keukengerei met een lang handvat.
Nederlands
85
-- Wanneer u de HomeCooker uitschakelt en/of u de stekker uit het
stopcontact haalt, dooft het rode ‘verwarmingsplaat heet’-lampje.
De verwarmingsplaat kan echter nog steeds heet zijn. Laat de
verwarmingsplaat volledig afkoelen voordat u de voet aanraakt of
schoonmaakt.
-- Druk met uw vingertoppen en niet met uw nagels op de knoppen op
het bedieningspaneel, anders kan de beschermfolie beschadigd raken.
-- Draag de pan altijd aan de handgrepen.
-- Houd de stoommanden en het stoomplateau altijd vast aan de
handgrepen wanneer ze warm voedsel bevatten.
-- Beweeg de apparaten niet wanneer ze in werking zijn.
-- Maak de veiligheidsring van de HomeCooker niet schoon in de
vaatwasmachine.
-- Controleer altijd of het voedsel goed gaar is voordat u het eet.
Elektromagnetische velden (EMV)
De Philips-apparaten voldoen aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV).
Oververhittingsbeveiliging
Deze HomeCooker is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging. Als het
apparaat oververhit raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker
van het apparaat uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Steek
vervolgens de stekker weer in het stopcontact en druk op de aan/uitknop
om het apparaat weer in te schakelen.
Ingebouwde beveiliging
Deze functie zorgt ervoor dat u de snijtoren alleen kunt inschakelen als
de kom met tuit en het deksel met vultrechter goed op de motorunit
zijn bevestigd. Als de kom met tuit en het deksel met vultrechter juist zijn
bevestigd, zal de ingebouwde beveiliging worden ontgrendeld.
Voor het eerste gebruik
1Verwijder alle verpakkingsmaterialen van de apparaten en de
beschermfolie van het bedieningspaneel van de HomeCooker.
2Maak alle onderdelen die in aanraking komen met voedsel grondig
schoon voordat u de apparaten voor het eerst gebruikt (zie
hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
Klaarmaken voor gebruik
De snijtoren klaarmaken voor gebruik
1Laat hete ingrediënten afkoelen voordat u deze gaat verwerken
(maximumtemperatuur 80°C).
2Snijd de ingrediënten in stukken die in de vultrechter passen. Zorg
ervoor dat de stukken niet te groot zijn, anders kunnen ze vast
komen te zitten in de vultrechter.
3Plaats de motorunit op een vlakke en stabiele ondergrond.
86
Nederlands
4Zet de kom met tuit op de motorunit (1) en draai de kom rechtsom
(2) om deze vast te zetten (‘klik’).
5Plaats de accessoirehouder in de kom met tuit.
6Plaats de gewenste schijf in de schijfhouder.
De snij- en raspschijven zijn bedoeld voor het snijden en raspen van
groenten als komkommer, wortels, aardappelen, prei, ui en bepaalde
soorten kaas. Met de Julienneschijf kunt u groenten in dunne reepjes
snijden.
Gebruik het apparaat nooit om harde ingrediënten zoals ijsblokjes te
verwerken.
Raak de snijkanten niet aan; deze zijn zeer scherp.
7Plaats de schijfhouder op de accessoirehouder.
8Plaats het deksel met vultrechter op de kom met tuit (1). Draai het
deksel rechtsom (2) om het vast te zetten.
9Steek de stekker in het stopcontact.
De HomeCooker klaarmaken voor gebruik
1Plaats de voet op een droge, vlakke en stabiele ondergrond.
Nederlands
87
2Haal het netsnoer uit de snoeropbergruimte.
3Steek de stekker in het stopcontact.
4Plaats de pan op de voet.
De apparaten gebruiken
Zie het receptenboek en bezoek onze website www.philips.com/
homecooker voor tips en recepten.
Snijtoren
De snijtoren gebruiken
Opmerking: Als u wilt dat de snijtoren de verwerkte ingrediënten rechtstreeks
uitwerpt in de HomeCooker, verwijder dan het deksel van de HomeCooker en
plaats de snijtoren naast de HomeCooker.
Opmerking: U kunt de snijtoren ook zonder de HomeCooker gebruiken. Plaats
gewoon de snijtoren naast de kom of pan.
1Doe de ingrediënten in de vultrechter.
-- Snijd grote ingrediënten in stukjes die in de vultrechter passen.
-- Plaats de ingrediënten gelijkmatig in de vultrechter voor het beste
resultaat.
-- Zorg ervoor dat kaassoorten zoals Parmesaanse kaas, Goudse kaas of
Emmentaler op koelkasttemperatuur zijn wanneer u ze gaat raspen.
Opmerking: Bepaalde ingrediënten kunnen verkleuring veroorzaken. Als u
ingrediënten op de buitenkant van de snijtoren morst, veeg het apparaat dan
onmiddellijk schoon.
88
Nederlands
2Zet de stamper op de ingrediënten in de vultrechter.
3Draai de bedieningsknop naar snelheid 1 of 2 en duw de stamper
naar beneden.
Gebruik snelheid 1 voor zachte ingrediënten zoals champignons. Gebruik
snelheid 2 voor harde ingrediënten zoals wortels.
HomeCooker
Het bedieningspaneel gebruiken
1Druk op de aan/uitknop.
,, De temperatuur die op het display verschijnt, is ‘- -’. De getoonde tijd
is 00:00.
Opmerking: Als u het apparaat 10 minuten niet gebruikt, gaat het in
stand-bymodus om energie te besparen. In deze modus knippert de start/pauzeknop iedere 10 seconden. Druk op de start-/pauzeknop om het
apparaat weer in te schakelen.
Opmerking: Als het apparaat nog heet is maar bezig is met afkoelen, gaat het
apparaat in stand-bymodus om energie te besparen. Het ‘verwarmingsplaat
heet’-lampje brandt zolang de verwarmingsplaat heet is. Druk op de start/pauzeknop als u het apparaat weer wilt inschakelen.
Opmerking: Als u het apparaat uitschakelt of als u de stekker van het
apparaat uit het stopcontact haalt, dooft het ‘verwarmingsplaat heet’-lampje.
De verwarmingsplaat kan echter nog steeds heet zijn.
Nederlands
89
2Druk een of meerdere keren op de knoppen voor het verhogen
of verlagen van de temperatuur om de vereiste temperatuur in te
stellen.
,, De ingestelde temperatuur verschijnt op het display. De temperatuur
knippert om aan te geven dat het apparaat wordt opgewarmd tot de
ingestelde temperatuur.
,, Wanneer het rode ‘verwarmingsplaat heet’-lampje op het display gaat
branden, is de verwarmingsplaat heet. Raak de verwarmingsplaat niet
aan.
,, Wanneer de verwarmingsplaat of de bodem van de pan de ingestelde
temperatuur heeft bereikt, stopt de temperatuur op het display met
knipperen. Het apparaat behoudt de ingestelde temperatuur en u
kunt intussen iets anders gaan doen.
Opmerking: Door verschillen in omgevingstemperatuur kan het voorkomen dat
de temperatuur op het display weer begint te knipperen.
Opmerking: Als u de knoppen voor het verhogen en verlagen van de
temperatuur tegelijkertijd kort ingedrukt houdt, wordt de temperatuur opnieuw
ingesteld op nul (‘- -’).
Opmerking: Als u de knoppen voor het verhogen en verlagen van de
temperatuur tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt houdt, schakelt het apparaat
tussen °C en °F.
Opmerking: U kunt de temperatuur ook instellen wanneer het apparaat in
werking is. Als u een hogere temperatuur instelt, gaat de temperatuur op het
display weer knipperen.
Temperatuurstanden
-- Smelten: 40°C/104°F*
-- Warmhouden: 70°C/158°F*
-- Sudderen: 90°C/194°F*
-- Koken: 110°C/230°F*
-- Stomen: 130°C/266°F*
90
Nederlands
-- Braden: 175°C/347°F*
-- Turbo: 250°C/482°F** (om ingrediënten snel te verwarmen of grote
hoeveelheden ingrediënten te bakken)
* geeft de temperatuur op de bodem van de pan aan
** geeft de temperatuur van de verwarmingsplaat aan
3Druk op de knoppen voor het verlengen en verkorten van de tijd
om de gewenste kooktijd in te stellen. U kunt een tijd instellen van 1
tot 99 minuten.
,, De ingestelde tijd verschijnt op het display.
Opmerking: Hoe langer u de knop ingedrukt houdt, hoe sneller de tijd wordt
aangepast.
Opmerking: U kunt de tijd ook aanpassen wanneer het apparaat in werking is.
Opmerking: Als u de knoppen voor het verlengen en verkorten van de tijd
tegelijkertijd kort ingedrukt houdt, wordt de tijd opnieuw ingesteld op 00:00.
Tip:Wanneer u vertrouwder met het apparaat bent geworden en u uw eigen
recepten wilt bereiden, kunt u het apparaat ook gebruiken zonder de timer
in te stellen. In dat geval loopt de tijd op vanaf nul en blijft het apparaat 99
minuten werken of tot u het apparaat uitschakelt. Als u tijdens het koken op de
start-/pauzeknop drukt zonder de timer in te stellen, wordt de timer opnieuw
ingesteld op 00:00.
4Druk op de start-/pauzeknop om het koken te starten.
,, De tijd op het display loopt af (in minuten en seconden) en de start/pauzeknop knippert langzaam om aan te geven dat het apparaat in
werking is.
,, Het apparaat begint op te warmen.
,, Het roerhulpstuk begint te draaien.
Opmerking: Als u het roerhulpstuk wilt uitschakelen voor bijvoorbeeld gekookte
aardappelen of een gestoomd gerecht, drukt u op de aan/uitknop van het
roerhulpstuk. U kunt het roerhulpstuk weer inschakelen door opnieuw op de
aan/uitknop voor het roerhulpstuk te drukken.
Opmerking: U kunt het roerhulpstuk uitschakelen door meteen na het
inschakelen van het apparaat op de aan/uitknop voor het roerhulpstuk te
drukken.
5Als u het koken wilt onderbreken, drukt u op de start-/pauzeknop.
,, De start-/pauzeknop brandt ononderbroken en de tijd op het display
stopt.
Opmerking: Als u geen kooktijd hebt ingesteld, staat 00:00 op het display.
6Druk opnieuw op de start-/pauzeknop als u het koken wilt hervatten.
,, De tijd op het display begint weer te lopen en de start-/pauzeknop
begint weer te knipperen.
Opmerking: Als u geen kooktijd hebt ingesteld, begint het display weer te tellen
vanaf nul wanneer u op de start-/pauzeknop drukt.
Nederlands
91
Opmerking: Als u het koken niet binnen 10 minuten hervat, gaat het apparaat
in stand-bymodus. In deze modus knippert de start-/pauzeknop iedere 10
seconden.
7Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, piept het apparaat en gaat
de start-/pauzeknop ononderbroken branden. Druk op een knop om
het piepen te stoppen.
Smelten, sudderen, koken, braden en warmhouden met het
roerhulpstuk
1Plaats het roerhulpstuk op de as in de pan.
Opmerking: U kunt het roerhulpstuk het beste in de pan plaatsen voordat u de
ingrediënten toevoegt.
2Doe de ingrediënten in de pan.Voeg zo nodig water toe
(bijvoorbeeld als u aardappelen wilt koken).
Let op: Zorg ervoor dat de ingrediënten in de pan de MAX-aanduiding
niet overschrijden.
Opmerking: Bepaalde ingrediënten kunnen verkleuring veroorzaken. Als u
ingrediënten op de buitenkant van de HomeCooker morst, veeg het apparaat
dan onmiddellijk schoon.
Tip: Zie het receptenboek voor kooktijden en temperaturen.
3Plaats het deksel op de pan, indien gewenst.
4Volg de instructies in ‘Het bedieningspaneel gebruiken’.
5Wacht tot de ingestelde tijd is verstreken en haal de ingrediënten uit
de pan met een spatel of lepel. Druk op een knop om het piepen te
stoppen.
Opmerking: Neem het roerhulpstuk uit de pan voordat u de ingrediënten in de
pan gaat mengen met een handblender.
Opmerking: Pas bij het verwijderen van het roerhulpstuk op dat u alleen de
bovenkant van het hulpstuk, dus niet de hete ingrediënten, aanraakt.
6Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Let op: Wanneer u het apparaat uitschakelt en/of u de stekker uit
het stopcontact haalt, dooft het rode ‘verwarmingsplaat heet’lampje. De verwarmingsplaat kan echter nog steeds heet zijn. Laat
de verwarmingsplaat volledig afkoelen voordat u de voet aanraakt of
schoonmaakt.
92
Nederlands
Stomen en koken zonder het roerhulpstuk
1Neem het roerhulpstuk van de as in de pan.
2Giet water in de pan. Zie het receptenboek voor de juiste
hoeveelheid water.
Let op: Zorg ervoor dat het water en de ingrediënten in de pan de
MAX-aanduiding niet overschrijden.
3Plaats de ingrediënten die u wilt bereiden in de stoommand, in de
pastamand en/of op het stoomplateau. Plaats de stoommand, de
pastamand en/of het stoomplateau in de pan.
-- Plaats de pastamand in de pan. Gebruik de pastamand om pasta te
koken en om grote ingrediënten te stomen.
-- Zet de stoommand op de pan. Gebruik de stoommand om kleinere
ingrediënten te stomen.
-- Zet het stoomplateau in de stoommand. Gebruik het stoomplateau
om fijne ingrediënten zoals vis te stomen.
Nederlands
93
-- U kunt de stoommand, de pastamand en het stoomplateau ook
tegelijkertijd gebruiken.
Let op: Controleer of de stoommand, de pastamand en het stoomplateau
goed zijn geplaatst.
Let op: Plaats de ingrediënten zodanig in de stoommand, in de pastamand
of op het stoomplateau dat er wat ruimte tussen de ingrediënten is en
dat een deel van de stoomopeningen vrij blijft, zodat de stoom optimaal
kan circuleren. Plaats niet te veel ingrediënten in de manden en op het
plateau.
Opmerking: Bepaalde ingrediënten kunnen verkleuring veroorzaken. Als u
ingrediënten op de buitenkant van de HomeCooker morst, veeg het apparaat
dan onmiddellijk schoon.
Tip: Zie het receptenboek voor de tijden en temperaturen voor stomen en
koken.
Tip: Bereid vis niet tegelijk met andere ingrediënten. Zo krijgt u de beste
smaak.
4Zet het deksel op de stoommand (als u deze gebruikt) of op de pan.
Let op: Gebruik altijd het deksel wanneer u voedsel wilt stomen.
5Volg de instructies in ‘Het bedieningspaneel gebruiken’.
Opmerking: Schakel het apparaat in en druk daarna op de aan/uitknop voor
het roerhulpstuk om de motor van het roerhulpstuk uit te schakelen.
Tip: Zie het receptenboek voor meer informatie over de stoom- en kooktijden
van ingrediënten.
6Wacht tot de ingestelde tijd is verstreken en haal de ingrediënten
met een spatel of lepel uit de stoommand, uit de pastamand en/of
van het stoomplateau. Druk op een knop om het piepen te stoppen.
7Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Let op: Wanneer u het apparaat uitschakelt en/of u de stekker uit
het stopcontact haalt, dooft het rode ‘verwarmingsplaat heet’lampje. De verwarmingsplaat kan echter nog steeds heet zijn. Laat
de verwarmingsplaat volledig afkoelen voordat u de voet aanraakt of
schoonmaakt.
Schoonmaken
Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of
agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om de apparaten schoon
te maken.
1Schakel de apparaten uit en haal de stekker uit het stopcontact.
94
Nederlands
2Laat de HomeCooker afkoelen.
De snijtoren schoonmaken
1Draai het deksel met vultrechter linksom om het van de kom met
tuit te verwijderen.
2Til de schijfhouder en de accessoirehouder uit de kom met tuit.
3Verwijder de schijf van de schijfhouder.
4Draai de kom met tuit linksom om deze van de voet te verwijderen.
5Maak de kom met tuit, het deksel met vultrechter, de stamper, de
accessoirehouder, de schijfhouder en de schijven schoon met warm
water en een beetje afwasmiddel of in de vaatwasmachine.
Wees zeer voorzichtig wanneer u de schijven schoonmaakt. De
snijkanten zijn zeer scherp.
6Neem de motorunit af met een vochtige doek.
Gevaar: Dompel de motorunit niet in water en spoel deze niet af onder
de kraan. Plaats de motorunit ook niet in de vaatwasmachine.
Let op: Als water of andere vloeistoffen tussen de motorunit en de kom
met tuit komen, maak de motorunit dan goed droog voor u het apparaat
weer gebruikt.
7Droog alle onderdelen van het apparaat met een theedoek.
De HomeCooker schoonmaken
1Maak de pan, het roerhulpstuk, de pastamand en het stoomplateau
schoon met warm water en een beetje afwasmiddel of plaats deze
onderdelen in de vaatwasmachine.
2Veeg de voet en de verwarmingsplaat schoon met een vochtige doek.
Gevaar: Dompel de voet niet in water en spoel de voet niet af onder de
kraan. Plaats de voet ook niet in de vaatwasmachine.
3Verwijder de veiligheidsring van tijd tot tijd voor een extra grondige
reiniging.Veeg de veiligheidsring schoon met een vochtige doek.
Verwijder de veiligheidsring niet wanneer de verwarmingsplaat heet is.
Let op: Maak de veiligheidsring niet schoon in de vaatwasmachine.
4Droog alle onderdelen van het apparaat met een theedoek.
Opmerking:Verwijder eventueel ontstane kalkaanslag op de verwarmingsplaat
met blanke azijn (4% azijnzuur).Veeg de kalkresten daarna weg met een
zachte doek die is bevochtigd met schoon water.
Nederlands
95
Opbergen
1Schakel de apparaten uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat
de apparaten afkoelen voor u deze opbergt.
De snijtoren opbergen
1Wind het netsnoer rond de snoerhaspel aan de onderkant van de
motorunit.
2Zet de kom met tuit op de motorunit (1) en draai de kom rechtsom
(2) om deze vast te zetten (‘klik’).
3Plaats de accessoirehouder in de kom met tuit (1). Plaats het deksel
met vultrechter op de kom met tuit (2) en draai het deksel rechtsom
(3) om het vast te zetten (‘klik’).
4Plaats de stamper in de vultrechter.
5Berg het apparaat op een droge, vlakke en stabiele ondergrond op en
bewaar de schijven op een veilige, droge plek buiten het bereik van
kinderen.
De HomeCooker opbergen
1Plaats de pan op de voet (1) en plaats het roerhulpstuk op de as (2).
96
Nederlands
2Plaats de pastamand in de pan (1) en plaats de stoommand op de
pastamand (2).
3Plaats het stoomplateau in de stoommand (1) en plaats het deksel op
de stoommand (2).
4Duw het netsnoer in de snoeropbergruimte.
5Berg het apparaat op een droge, vlakke en stabiele ondergrond op, bij
voorkeur op het aanrechtblad in uw keuken.
Accessoires bestellen
Ga naar onze Online Shop op www.shop.philips.com/service om
accessoires voor deze apparaten te kopen. Ga naar uw Philips-dealer of
een Philips-servicecentrum als de Online Shop niet beschikbaar is in uw
land. Als u problemen hebt met het vinden van accessoires voor deze
apparaten, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre
in uw land. U vindt de contactgegevens in het ‘worldwide guarantee’vouwblad.
Garantie en service
Philips biedt garantie op zijn producten tot twee jaar na de aankoopdatum.
Materiaal- en constructiefouten zullen worden gerepareerd of het product
wordt vervangen op kosten van Philips mits overtuigend bewijs van
aankoop wordt overgelegd.
Voor vervangende producten en gerepareerde onderdelen geldt een
garantietijd die gelijk is aan de resterende tijd van de oorspronkelijke
garantie, met een minimum van zes maanden.
De garantie is niet van toepassing op defecten die zijn ontstaan door
ongevallen, onjuist gebruik, onjuist onderhoud of normale slijtage.
De voorwaarden van de garantie vormen geen uitsluiting, beperking of
aanpassing van uw wettelijke rechten.
Nederlands
97
Als u denkt dat uw product defect is, neem dan contact op met uw
plaatselijke Consumer Care-hotline. U vindt de telefoonnummers van de
Consumer Care-hotline op www.philips.com/support .
Opmerking: Als u uw product op www.philips.com/welcome hebt geregistreerd,
hebt u automatisch uw gratis lidmaatschap bij de ‘Philips HomeCooker Club’
geactiveerd. Als lid hebt u toegang tot premium klantenservice.Voor meer
details gaat u naar www.philips.com/homecooker.
Milieu
-- Gooi de apparaten aan het einde van hun levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever deze in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om ze te laten recyclen. Op die manier levert
u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.
Problemen oplossen
In dit hoofdstuk staan de meest voorkomende problemen die kunnen
optreden met deze apparaten. Als de onderstaande informatie het
probleem niet verhelpt, neem dan contact op met uw plaatselijke
Consumer Care-hotline. U vindt de telefoonnummers van de Consumer
Care-hotline op www.philips.com/support.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De HomeCooker
werkt niet.
De stekker van de
HomeCooker zit niet in het
stopcontact.
Steek de stekker in het stopcontact.
De HomeCooker is niet
ingeschakeld.
Druk op de aan/uitknop op de zijkant van de voet
om de HomeCooker in te schakelen.
U hebt niet op de start/pauzeknop gedrukt.
Druk op de start-/pauzeknop om het koken of
stomen te starten.
De HomeCooker stond in
de stand-bymodus, maar u
dacht dat het apparaat was
uitgeschakeld. U hebt op de
aan/uitknop gedrukt om te
proberen de HomeCooker
in te schakelen, maar hebt
hem daarmee uitgeschakeld.
Druk nog een keer op de aan/uitknop om de
HomeCooker in te schakelen.
Het netsnoer is beschadigd.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
98
Nederlands
Probleem
Mogelijke oorzaak
Niet al het voedsel Sommige ingrediënten in de
is gestoomd/gaar.
pan, in de pastamand of op
het stoomplateau zijn groter
dan andere en/of moeten
langer worden gestoomd/
gekookt dan andere.
Oplossing
Stel een langere stoom-/kooktijd in. Wanneer u de
stoommanden, de pastamand en het stoomplateau
gebruikt, kunt u gemakkelijk ingrediënten met
verschillende stoomtijden bereiden (zie ‘Stomen en
koken zonder het roerhulpstuk’ in hoofdstuk ‘Het
apparaat gebruiken’).
U hebt te veel voedsel in de
stoommanden, de pastamand
en op het stoomplateau
geplaatst.
Plaats de ingrediënten zodanig in de stoommand,
de pastamand en op het stoomplateau dat er
wat ruimte tussen de ingrediënten is en dat een
deel van de stoomopeningen vrij is zodat de
stoom optimaal kan circuleren. Raadpleeg het
receptenboek voor de juiste hoeveelheden.
U hebt het deksel niet (of
niet goed) op het apparaat
geplaatst tijdens het stomen.
Plaats het deksel goed op het apparaat wanneer
u gaat stomen, anders ontsnapt er veel stoom en
wordt het voedsel niet goed gestoomd.
Het voedsel is te
donker.
U hebt een te hoge
temperatuur of een te lange
kooktijd ingesteld.
Stel een lagere temperatuur en/of kortere tijd
in. Raadpleeg het receptenboek voor de juiste
temperatuur.
Ik wil de
temperatuur
aanpassen tijdens
het koken.
Dat kan.
Druk tijdens het koken op de knoppen voor het
verhogen of verlagen van de temperatuur tot de
juiste temperatuur op het display verschijnt.
Er komt wat
rook uit de
HomeCooker.
De verwarmingsplaat en/of
pan zijn niet volledig schoon.
Maak de verwarmingsplaat en de pan na elk
gebruik grondig schoon.
Er kan wat rook uit de
HomeCooker komen
wanneer u deze voor het
eerst gebruikt.
Het is normaal dat een nieuw apparaat een
onaangename geur of wat rook produceert
wanneer het voor de eerste keer wordt gebruikt.
Dit verschijnsel verdwijnt nadat u de HomeCooker
enkele keren hebt gebruikt.
Het roerhulpstuk
U hebt te veel ingrediënten
komt vast te zitten. in de pan gedaan.
Verwijder de ingrediënten en geef het roerhulpstuk
een duwtje. Plaats niet te veel ingrediënten in de
pan.
Tijdens het braden is een
stuk vlees op de bodem van
de pan vastgebakken.
Geef het roerhulpstuk een duwtje.
Het bericht ‘Err’
verschijnt op het
display van de
HomeCooker.
Er is een fout opgetreden.
Laat het apparaat nakijken door een door Philips
geautoriseerd servicecentrum.
Op het display van
de HomeCooker
staat °C, maar ik
wil werken met °F.
Dat kan.
Houd de knoppen voor het verhogen en verlagen
van de temperatuur 3 seconden tegelijk ingedrukt
om te schakelen tussen °C en °F.
Nederlands
Probleem
Mogelijke oorzaak
De snijtoren werkt De stekker van de snijtoren
niet.
zit niet in het stopcontact.
99
Oplossing
Steek de stekker in het stopcontact.
De snijtoren is niet goed
bevestigd.
De snijtoren werkt alleen als de kom met tuit
en het deksel met vultrechter zijn geplaatst
en vergrendeld. Controleer of het deksel met
vultrechter en de kom met tuit goed zijn geplaatst
en vergrendeld.
Het netsnoer is beschadigd.
Als het netsnoer is beschadigd, moet u het laten
vervangen door een door Philips geautoriseerd
servicecentrum.
Ik wilde
ingrediënten
snijden met de
snijtoren, maar de
ingrediënten zijn
gepureerd.
Het is mogelijk dat
gekookte en/of zeer zachte
ingrediënten worden
gepureerd wanneer u de
snijtoren gebruikt om deze
te snijden.
Verwerk zeer zachte ingrediënten niet in de
snijtoren.
De snijtoren is
verstopt.
U verwerkt ingrediënten die
te hard of te zacht zijn.
Haal de stekker van de snijtoren uit het
stopcontact, verwijder het deksel met vultrechter
en verwijder de ingrediënten voorzichtig met een
lepel of spatel.
Recept
Parmezaanse-kaascrackers
-- 250 g Parmezaanse kaas
1Rasp de Parmezaanse kaas (zonder korst) met de raspschijf.
2Plaats kleine hoopjes Parmezaanse kaas op een bakschaal en bak
deze 8 minuten in een voorverwarmde oven (200°C).
100 Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips.
HomeCooker-en er blitt utviklet for å gjøre det enklere å lage mange ulike
retter. Den har lang levetid, er lett å gjøre ren og alle delene bortsett fra
sikkerhetsringen kan vaskes i oppvaskmaskin.
Noen av fordelene med HomeCooker:
-- HomeCooker med kuttetårn hjelper deg å skjære, raspe, kutte, steke
og røre ferske hjemmelagede måltider hver dag, mens du gjør noe
annet.
-- Tidsbesparende: HomeCooker gir deg mulighet til å gjøre andre ting du
liker, samtidig som du lager mat.
-- Ingen brent mat: Vispen forhindrer at maten i bunnen av gryten svir
seg. Dessuten stopper apparatet varmen automatisk når den angitte
temperaturen er nådd, og den angitte tiden har utløpt.
-- Allsidig: Du kan smelte, holde varm, småkoke, koke, dampe, steke med
eller uten vispen.
-- Svært brukervennlig: Du kan enkelt justere innstillingene ved å trykke
på en knapp.
-- Bærbar: HomeCooker har en kompakt design. Du kan dermed ta
den med deg og lage mat hvor som helst bare du har strøm og en
stikkontakt (f.eks. på en campingplass, på hytta eller på terrassen).
-- Sikker: HomeCooker har en sikkerhetsring rundt varmeplaten for å
hindre at du brenner deg.
Fordeler ved produktregistrering
Du har kjøpt et kjøkkenredskap for livet, og vi vil sikre at du forblir fornøyd.
Vi ønsker at du registrerer kjøpet ditt, slik at vi kan holde kontakten med
deg, og du kan få flere oppskrifter fra oss. Registrer kjøpet i løpet av tre
måneder for å få fordeler som:
-- Nye ideer til oppskrifter via e-post.
-- Tips for å bruke og vedlikeholde HomeCooker
-- Spesialtilbud på tilbehør og andre produkter
Registrer din HomeCooker på www.philips.com/welcome.
Generell beskrivelse (fig. 1)
1Glasslokk
2Dampventil
3Damprist
4Dampkurv
5Pastainnsats
6Visp
7Kjele
8Spindel
9Varmeplate
10 Avtakbar sikkerhetsring
11Sokkel
12 Kontrollpanel med display
13 Knapp for temperaturøkning
14 Knapp for temperaturreduksjon
15 Temperaturindikasjon (°C eller °F)
16 Av/på-knapp for visp
17Start/pause-knapp
Norsk 101
18 Indikator for angitt tid
19 Knapp for å øke tid
20 Knapp for å minske tid
21 Lampe for “varm plate”
22 Ledning med støpsel
23Av/på-knapp
24 Oppbevaringsrom for ledningen
25 Kontrollbryter med to hastighetsinnstillinger
26Motorenhet
27 Bolle med tut
28Utstyrsholder
29 Lokk med materør
30Stapper
31 Grov raspeskive
32 Fin raspeskive
33 Fin kutteskive
34 Grov kutteskive
35Julienne-skive
36Skiveholder
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatene, og ta vare
på den for senere referanse.
Fare
-- Bruk aldri apparatene på en induksjonskokeplate, komfyr, gassovn,
stekeovn eller andre matlagingsapparater.
-- Ikke senk sokkelen til HomeCooker ned i vann eller annen væske, og
ikke skyll det under springen.
-- Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen væske, og den
må heller ikke skylles under rennende vann.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatene, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatene, stemmer overens med nettspenningen.
-- Apparatene må bare plugges i jordede stikkontakter.
-- Disse apparatene er ikke beregnet på bruk med en ekstern timer eller
et separat fjernkontrollsystem.
-- Apparatene må ikke brukes hvis det er skade på støpselet,
strømledningen eller andre deler.
-- Hvis strømledningen er skadet, må den alltid skiftes av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at farlige situasjoner unngås.
-- Kuttetårnet må ikke bli brukt av barn. Oppbevar kuttetårnet og
strømledningen utilgjengelig for barn.
-- Kuttetårnet kan brukes av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk
eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller
kunnskap dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller
tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
-- HomeCooker kan brukes av barn over åtte år og av personer med
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer
med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner
om sikker bruk av HomeCooker eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og
hvis de er klar over risikoen.
102
Norsk
-- Ikke la barn leke med HomeCooker.
-- Oppbevar HomeCooker og strømledningen utilgjengelig for barn
under åtte år når HomeCooker er slått på eller kjøles ned.
-- Barn som er åtte år eller eldre, skal bare rengjøre HomeCooker under
oppsyn.
-- Ikke la strømledningen henge over kanten på bordet eller benken der
apparatene står.
-- Hold apparatene og ledningen unna varme overflater.
-- La det være minst 10 cm ledig plass bak og på begge sider av
HomeCooker.
-- Ikke plasser gjenstander i nærheten av HomeCooker når det er i bruk.
-- Trekk strømledningen helt ut før du kobler apparatene til strømnettet.
-- Ikke bruk HomeCooker uten gryten på sokkelen.
-- Unngå å berøre knivseggene på skivene til kuttetårnet. Knivseggene er
svært skarpe.
-- HomeCooker blir svært varmt og forblir varmt lenge etter matlagingen.
Når den røde “varmeplate varm”-lampen på kontrollpanelet lyser, er
varmeplaten varm og må ikke berøres.
-- Fjern aldri sikkerhetsringen når varmeplaten er slått på eller er varm.
-- Hold langt hår, smykker, løse klær osv. unna vispen.
-- Temperaturen på de tilgjengelige overflatene er høy når HomeCooker
brukes.
-- Overopphetet olje og fett kan begynne å brenne.
-- Bruk aldri en slikkepott eller en skje til å fjerne ingrediensene fra bollen
til kuttetårnet når det er i gang. Trekk alltid ut støpselet til kuttetårnet
hvis du må fjerne noe fra materøret.
-- Bruk aldri fingrene eller en gjenstand (f.eks. en slikkepott) til å skyve
ingredienser ned i materøret mens kuttetårnet er i gang. Det er bare
stapperen som skal brukes til dette.
-- Stikk aldri fingrene ned i materøret mens kuttetårnet er i bruk.
-- Vær svært forsiktig når du håndterer skivene til kuttetårnet. Vær ekstra
forsiktig når du fjerner dem fra bollen til kuttetårnet, når du tømmer
bollen, og når du rengjør den. Knivseggene er svært skarpe.
Forsiktig
-- Dette apparatene er kun beregnet for vanlig bruk i hjemmet. Det er
ikke beregnet for bruk i f.eks. personalkjøkkenet til bedrifter, butikker,
kontorer, bondegårder eller andre arbeidsmiljøer. De er heller ikke
beregnet for bruk av kunder på hoteller, moteller, herberger eller i
andre typer bomiljøer.
-- Slå av apparatene før du demonterer eventuelt tilbehør.
-- Koble apparatene fra strømnettet umiddelbart etter bruk.
-- Slå alltid av kuttetårnet ved å vri kontrollbryteren til 0.
-- Vent til de bevegelige delene har stanset før du fjerner lokket fra
kuttetårnet.
-- Hvis apparatene brukes feil eller på en måte som tilsvarer profesjonell
bruk, eller hvis bruksanvisningen ikke følges, blir garantien ugyldig, og
Philips påtar seg da ikke noe ansvar for eventuelle skader.
-- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller deler som
Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker denne typen tilbehør eller
deler, fører det til at garantien blir ugyldig.
Norsk 103
-- Bruk bare gryten til HomeCooker sammen med den originale
sokkelen. Ikke bruk gryten på en induksjonskomfyr, stekeovn eller andre
matlagingsapparater.
-- Bruk bare dampekurvene og dampristen sammen med originalsokkelen
og gryten.
-- Bare tildekk gryten eller dampkurvene med lokket som følger med.
Bruk aldri et håndkle eller noe lignende til dette.
-- Sett alltid apparatene på et tørt, flatt og stabilt underlag.
-- Ikke plasser HomeCooker i nærheten av eller under objekter som kan
bli skadet av damp, for eksempel vegger og skap.
-- Ikke bruk HomeCooker til å fritere mat.
-- Ikke ha apparatene eller noen av delene i mikrobølgeovnen.
-- Du kan blande ingrediensene i kjelen med en stavmikser, men bare hvis
du tar vispen ut av kjelen først.
-- Ikke overskrid MAX-merket på kjelen (3 liter).
-- Kontroller alltid at dampåpningene i dampkurvene og dampristen er fri
for fett, matrester og smuss.
-- Du må bare bruke en fuktig klut til å rengjøre den nedre delen av
HomeCooker og motorenheten til kuttetårnet.
-- La aldri HomeCooker gå når gryten er tom.
-- Bruk alltid lokket på HomeCooker når du vil dampe mat.
-- Se oppskriftsheftet for korrekte mengder og koketid.
-- Bruk alltid grytekluter hvis du må ta i HomeCooker mens det er i gang
eller fremdeles er varmt.
-- Ta alltid lokket til HomeCooker forsiktig av og i retning bort fra deg. La
kondensen dryppe av lokket og ned i gryten for å unngå brannskader.
-- Pass deg for den varme dampen som kommer ut av dampventilen i
lokket under koking, eller ut av kjelen når du tar av lokket. Når du skal
sjekke maten, må du alltid bruke kjøkkenredskaper med lange skaft.
-- Når du slår av og/eller kobler fra HomeCooker, slukkes den røde
“varmeplate varm”-lampen. Varmeplaten kan fortsatt være varm. La
alltid varmeplaten avkjøles helt før du håndterer eller rengjør sokkelen.
-- Bruk alltid fingertuppene til å trykke på knappene på kontrollpanelet.
Ikke bruk neglene. Det kan skade den beskyttende folien.
-- Alltid bær kjelen etter håndtakene.
-- Hold alltid i dampkurvene og dampbrettet i håndtakene når de
inneholder varm mat.
-- Ikke flytt apparatene når de er i drift.
-- Rengjør aldri sikkerhetsringen til HomeCooker i oppvaskmaskinen.
-- Kontroller alltid at maten er ordentlig kokt før du spiser den.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Disse apparatene fra Philips overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF).
Overopphetingsbeskyttelse
HomeCooker er utstyrt med overopphetingsbeskyttelse. Hvis apparatet
overopphetes, slår det seg av automatisk. Koble fra apparatet, og la det
avkjøles til romtemperatur. Sett deretter støpselet tilbake i stikkontakten, og
trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet igjen.
104
Norsk
Innebygd sikkerhetslås
Denne funksjonen sikrer at du bare kan slå på kuttetårnet hvis du har
montert bollen med tut og lokket med materør riktig på motorenheten.
Hvis bollen med tut og lokket med materør er riktig montert, låses den
innebygde sikkerhetslåsen opp.
Før første gangs bruk
1Fjern all emballasjen fra apparatet og beskyttelsesfolien fra
kontrollpanelet til HomeCooker.
2Rengjør delene som kommer i kontakt med mat grundig før
apparatet brukes for første gang (se avsnittet Rengjøring).
Før bruk
Klargjøre kuttetårnet
1La varme ingredienser avkjøles før du kjører dem i foodprocessoren
(maks. temperatur: 80 °C).
2Skjær ingrediensene i biter som får plass i materøret. Kontroller at
bitene ikke er for store, slik at de ikke setter seg fast i materøret.
3Sett motorenheten på et flatt og stabilt underlag.
4Sett bollen med tut på motorenheten (1), og vri den med klokken (2)
for å feste den (du skal høre et klikk).
5Plasser utstyrsholderen i bollen med tut.
6Legg skiven du vil bruke inn i skiveholderen.
Kutte- og raspeskivene er ment for kutte og raspe grønnsaker som agurk,
gulrot, poteter, purre, løk og noen typer ost. Julienne-skiven er ment for
oppskjæring av grønnsaker i tynne, avlange biter.
Ikke bruk apparatet til å blande harde ingredienser, for eksempel isbiter.
Knivseggene er svært skarpe. Ikke rør dem.
7Plasser skiveholderen på utstyrsholderen.
Norsk 105
8Sett lokket med materør på bollen med tut (1).Vri deretter lokket
med klokken (2) for å feste det.
9Sett støpselet i stikkontakten.
Klargjøre HomeCooker
1Sett sokkelen på et tørt, flatt og stabilt underlag.
2Trekk ledningen ut fra oppbevaringsrommet.
3Sett støpselet i stikkontakten.
4Plasser kjelen på sokkelen.
106
Norsk
Bruke apparatene
Du finner tips om koking og damping og oppskrifter i oppskriftsheftet og
på webområdet vårt www.philips.com/homecooker.
Kuttetårn
Bruke kuttetårnet
Merk: Hvis du vil at kuttetårnet skal tømme ingrediensene rett inn i
HomeCooker, tar du av lokket på HomeCooker og setter inn kuttetårnet ved
siden av HomeCooker.
Merk: Du kan også bruke kuttetårnet uten HomeCooker. Bare sett kuttetårnet
ved siden av bollen eller pannen.
1Slipp ingrediensene ned i materøret.
-- Del store ingredienser i biter som passer i materøret.
-- Fyll materøret jevnt for å oppnå best mulig resultat.
-- Hvis du skal raspe ost, f.eks. parmesan, gouda eller emmentaler, bør
osten ha kjøleskapstemperatur.
Merk:Visse ingredienser kan forårsake misfarging. Hvis du søler ingredienser
på utsiden av kuttetårnet, må du tørke bort sølet umiddelbart.
2Press stapperen forsiktig mot ingrediensene i materøret.
3Vri bryteren til hastighet 1 eller 2, og trykk ned stapperen.
Bruk hastighet 1 for myke ingredienser, for eksempel sopp. Bruk hastighet 2
for harde ingredienser, for eksempel gulrot.
HomeCooker
Bruke kontrollpanelet
1Trykk på av/på-knappen.
Norsk 107
,, Temperaturen som vises i displayet, er - -, og tiden som vises, er
00:00.
Merk: Hvis du ikke bruker apparatet på ti minutter, går det i hvilemodus for å
spare strøm. I denne modusen vil start/pause-knappen blinke hvert 10. sekund.
Hvis du vil slå apparatet på igjen, trykker du på start/pause-knappen.
Merk: Hvis apparatet fremdeles er varmt, men det kjøles ned, går det i
hvilemodus for å spare strøm. “Varmeplate varm”-lampen lyser så lenge
varmeplaten er varm. Hvis du vil slå apparatet på igjen, trykker du på start/
pause-knappen.
Merk: Hvis du slår av eller kobler fra apparatet, slukkes “varmeplate varm”lampen.Varmeplaten kan imidlertid fortsatt være varm.
2Trykk på temperatur opp- eller ned-knappene én eller flere ganger
for å angi ønsket temperatur.
,, Den angitte temperaturen vises i displayet. Temperaturen blinker for
å vise at apparatet endrer temperaturen.
,, Når den røde “varmeplate varm”-lampen lyser, er varmeplaten varm
og må ikke berøres.
,, Når varmeplaten eller bunnen av gryten når den innstilte
temperaturen, slutter temperaturen i displayet å blinke. Apparatet
opprettholder den angitte temperaturen, og du kan gjøre noe annet.
Merk: På grunn av variasjoner i omgivelsestemperatur kan det hende at
temperaturen på skjermen begynner å blinke igjen.
Merk: Hvis du trykker raskt på temperatur opp- og ned-knappene samtidig,
tilbakestilles temperaturen til null (- -).
Merk: Hvis du holder inne temperatur opp- og ned-knappene i tre sekunder,
kan du gå fra °C til °F og tilbake igjen.
108
Norsk
Merk: Du kan også justere temperaturen mens apparatet er i gang. Hvis du
angir en høyere temperatur, begynner temperaturlampen på displayet å blinke
igjen.
Temperaturinnstillinger
-- Smelte: 40 °C / 104 °F *
-- Holde varmt: 70 °C / 158 °F *
-- Småkoke: 90 °C / 194 °F *
-- Koke: 110 °C / 230 °F *
-- Dampe: 130 °C / 266 °F *
-- Steke: 175 °C / 347 °F *
-- Turbo: 250 °C / 482 °F ** (for å varme opp ingrediensene raskt eller
steke store mengder ingredienser)
* indikerer temperaturen i bunnen av kjelen
* * indikerer temperaturen på varmeplaten
3Trykk på tid opp- og ned-knappene for å stille inn riktig koketid. Du
kan angi tid fra 1 til 99 minutter.
,, Den innstilte tiden vises på displayet.
Merk: Jo lenger du holder knappen inne, desto raskere endres tiden fremover
eller bakover.
Merk: Du kan også justere tiden mens apparatet er i gang.
Merk: Hvis du trykker raskt på tid opp- og ned-knappene samtidig, tilbakestilles
timeren til 00.00.
Tips: Når du er blitt mer kjent med apparatet, og når du ønsker å tilberede
dine egne oppskrifter, kan du også bruke det uten å stille inn timeren. I så
fall begynner timeren å telle opp fra null og apparatet fortsetter å kjøre i
99 minutter eller til du slår det av. Hvis du trykker på pause-knappen mens
apparatet kjører uten å stille inn timeren, tilbakestilles timeren til 00.00.
4Trykk på start/pause-knappen for å starte kokeprosessen.
,, Tiden på displayet telles ned (i minutter og sekunder), og start/pauseknappen blinker sakte for å indikere at apparatet er i gang.
,, Apparatet begynner å varme opp.
,, Vispen begynner å rotere.
Merk: Hvis du vil slå av vispen for å koke poteter eller vil bruke
dampfunksjonen, trykker du på av/på-knappen for vispen. For å aktivere vispen
igjen trykker du på av/på-knappen igjen.
Merk: Du deaktiverer vispen ved å trykke på av/på-knappen for vispen rett
etter at du har slått på apparatet.
Norsk 109
5Hvis du vil avbryte kokeprosessen, trykker du på start/pauseknappen.
,, Start/pause-knappen lyser kontinuerlig, og tiden i displayet slutter å
telle ned eller opp.
Merk: Hvis du ikke angir koketid, viser displayet 00:00.
6Hvis du vil fortsette kokeprosessen, trykker du på start/pauseknappen igjen.
,, Tiden i displayet begynner å telle ned eller opp igjen, og start/pauseknappen begynner å blinke igjen.
Merk: Hvis du ikke anga koketid, teller displayet opp fra 0 igjen når du trykker
du på start/pause-knappen.
Merk: Hvis du ikke fortsetter kokeprosessen innen ti minutter, settes apparatet
i hvilemodus. I denne modusen blinker start/pause-knappen hvert 10. sekund.
7Når den angitte tiden har gått, piper apparatet og start/pauseknappen lyser kontinuerlig. Trykk på en hvilken som helst knapp for å
stoppe pipingen.
Smelte, småkoke, koke, steke og holde varm med omrøring
1Sett vispen på tappen i gryten.
Merk: Sett alltid vispen i kjelen før du begynner å tilsette ingrediensene.
2Legg ingrediensene du ønsker å tilberede, i kjelen. Hvis det er
nødvendig, heller du på vann (f.eks. for å koke poteter).
Forsiktig: Pass på at ingrediensene i kjelen ikke overstiger MAX-merket.
Merk:Visse ingredienser kan forårsake misfarging. Hvis du søler ingredienser
på utsiden av HomeCooker, må du tørke bort sølet umiddelbart.
Tips: Se oppskriftsheftet for koketider og temperaturer.
3Du kan om du vil, legge lokket på kjelen.
4Følg instruksjonene i delen Bruke kontrollpanelet.
5Når den angitte tiden har gått, fjerner du ingrediensene fra kjelen
med en slikkepott eller en skje. Trykk på en hvilken som helst knapp
for å stoppe pipingen.
Merk: Du kan blande ingrediensene i kjelen med en stavmikser, men bare hvis
du tar vispen ut av kjelen først.
Merk: Hvis du vil ta ut vispen, må du aldri berøre de varme ingrediensene og
bare ta øverst på vispen.
6Slå av og koble fra apparatet.
Forsiktig: Når du slår av og/eller kobler fra apparatet, slukkes den røde
“varmeplate varm”-lampen.Varmeplaten kan imidlertid fortsatt være
varm. La alltid varmeplaten avkjøles helt før du håndterer eller rengjør
sokkelen.
110
Norsk
Dampe og koke uten vispen
1Ta vispen av tappen i gryten.
2Hell vann i kjelen. Se oppskriftsheftet for rett mengde vann.
Forsiktig: Pass på at vannet og ingrediensene i kjelen ikke overstiger
MAX-merket.
3Legg ingrediensene i dampkurven, pastainnsatsen og/eller på
dampristen. Sett dampkurven, pastainnsatsen og/eller dampristen på
plass.
-- Sett pastainnsatsen i gryten. Bruk pastainnsatsen til å koke pasta eller
dampe store ingredienser.
-- Sett dampkurven på kjelen. Bruk dampkurven til å dampe mindre
ingredienser.
-- Sett dampristen i dampkurven. Bruk dampristen til å dampe fine
ingredienser, f.eks. fisk.
Norsk 111
-- Du kan også bruke dampkurven, pastainnsatsen og dampristen samtidig.
Forsiktig: Sørg for at du plasserer dampkurven, pastainnsatsen og
dampristen riktig.
Forsiktig: Sørg for at du legger maten i dampkurven, pastainnsatsen og
dampristen på en slik måte at det er litt plass mellom bitene, og noen
av dampåpningene ikke er dekket til, slik at du får optimal dampflyt. Ikke
legg for mye mat i dampkurven, pastainnsatsen og dampristen.
Merk:Visse ingredienser kan forårsake misfarging. Hvis du søler ingredienser
på utsiden av HomeCooker, må du tørke bort sølet umiddelbart.
Tips: Se oppskriftsheftet for dampe- og koketider og temperaturer.
Tips: Ikke tilbered fisk og andre ingredienser samtidig, da kan smaken
forringes.
4Sett lokket på dampkurven (hvis du bruker det) eller på gryten.
Forsiktig: Bruk alltid lokket når du vil dampe mat.
5Følg instruksjonene i delen Bruke kontrollpanelet.
Merk: Etter at du har slått på apparatet, trykker du av/på-knappen for vispen
for å slå av vispmotoren.
Tips: Se oppskriftsheftet for mer informasjon om damp- og koketider.
6Når den angitte tiden har gått, tar du ut ingrediensene fra
dampkurven, pastainnsatsen og/eller dampbrettet med en slikkepott
eller skje. Trykk på en hvilken som helst knapp for å stoppe pipingen.
7Slå av og koble fra apparatet.
Forsiktig: Når du slår av og/eller kobler fra apparatet, slukkes den røde
“varmeplate varm”-lampen.Varmeplaten kan imidlertid fortsatt være
varm. La alltid varmeplaten avkjøles helt før du håndterer eller rengjør
sokkelen.
112
Norsk
Rengjøring
Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller
aceton til å rengjøre apparatene.
1Slå av og koble fra apparatene.
2La HomeCooker avkjøles.
Rengjøre kuttetårnet
1Vri lokket med materør mot klokken for å fjerne det fra bollen med
tut.
2Løft skiveholderen og utstyrsholderen ut av bollen med tut.
3Ta ut skiven fra skiveholderen.
4Vri bollen med tut mot klokken for å fjerne den fra sokkelen.
5Rengjør bollen med tut, lokket med materør, stapperen,
utstyrsholderen, skiveholderen og platene med varmt vann og litt
oppvaskmiddel eller i oppvaskmaskinen.
Vær forsiktig ved rengjøring av skivene. Knivseggene er meget skarpe.
6Tørk av motorenheten med en fuktig klut.
Fare: Senk aldri sokkelen eller motorenheten ned i vann eller skyll dem
under rennende vann. De må heller aldri vaskes i oppvaskmaskinen.
Forsiktig: Hvis vann eller annen væske ender opp mellom motorenheten
og bollen med tut, må du tørke motorenheten ordentlig før du bruker
apparatet igjen.
7Tørk alle deler av apparatet med et kjøkkenhåndkle.
Rengjøre HomeCooker
1Rengjør kjelen, vispen, dampkurven, pastainnsatsen og dampristen
med varmt vann og litt oppvaskmiddel eller i oppvaskmaskin.
2Tørk av sokkelen og varmeplaten med en fuktig klut.
Fare: Senk aldri sokkelen ned i vann eller skyll under rennende vann. Den
må heller aldri vaskes i oppvaskmaskinen.
Norsk 113
3Fjern sikkerhetsringen fra tid til annen for ekstra grundig rengjøring.
Tørk av sikkerhetsringen med en fuktig klut.
Fjern aldri sikkerhetsringen når varmeplaten er varm.
Forsiktig: Du må aldri vaske sikkerhetsringen i oppvaskmaskinen.
4Tørk alle deler av apparatet med et kjøkkenhåndkle.
Merk: Hvis du finner kalkavleiringer på varmeplaten, fjerner du dem med hvit
eddik (4 %).Tørk deretter av eddikrestene med en myk klut som er fuktet med
friskt vann.
Oppbevaring
1Slå av og koble fra apparatene, og la dem avkjøles før du setter dem
bort til oppbevaring.
Oppbevare kuttetårnet
1Kveil strømledningen rundt oppbevaringsrommet for ledningen
nederst på motorenheten.
2Sett bollen med tut på motorenheten (1), og vri den med klokken (2)
for å feste den (du skal høre et klikk).
3Plasser utstyrsholderen i bollen med tut (1). Sett lokket med
materør på bollen med tut (2) og vri den med klokken (3) for å feste
den (du hører et klikk).
4Sett stapperen i materøret.
5Oppbevar apparatet på et tørt, flatt og stabilt underlag, og oppbevar
skivene på et trygt, tørt sted som er utilgjengelig for barn.
114
Norsk
Oppbevare HomeCooker
1Sett gryten på sokkelen (1), og sett vispen på tappen (2).
2Sett pastainnsatsen i kjelen (1), og sett dampkurven på pastainnsatsen
(2).
3Sett dampristen i dampkurven (1) og sett på lokket (2).
4Plasser ledningen i oppbevaringsrommet for ledningen.
5Oppbevar apparatet på et tørt, flatt og stabilt underlag, fortrinnsvis
på kjøkkenbenken.
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør til dette apparatet, kan du gå til nettbutikken vår
på www.shop.philips.com/service. Hvis nettbutikken ikke er tilgjengelig
i landet der du bor, kan du ta kontakt med Philips-forhandleren eller et
Philips-servicesenter. Hvis du har problemer med å få tak i tilbehør til
apparatet, kan du ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du
bor. Du finner kontaktopplysninger i garantiheftet.
Norsk 115
Garanti og service
Philips garanterer sine produkter i en periode på to år etter kjøpsdato. Hvis
det oppstår feil som skyldes mangelfulle materialer og mangelfull utførelse,
vil Philips reparere eller erstatte produktet for egen regning ved fremvisning
av kjøpsbevis.
Erstatningsprodukter og reparerte deler er garantert i den gjenværende
tiden av garantien eller for en periode på seks måneder, den lengste
perioden av de to.
Garantien gjelder ikke for feil som skyldes uhell, misbruk eller feil
vedlikehold, eller som skyldes normal slitasje.
Vilkårene i garantien hverken utelukker, begrenser eller endrer dine
lovmessige rettigheter.
Hvis du tror at produktet er defekt, kan du kontakte din lokale
forbrukerstøtte. Du finner telefonnumre på www.philips.com/support.
Merk: Hvis du har registrert produktet på www.philips.com/welcome, har
du aktivert det gratis medlemskapet i Philips HomeCooker Club automatisk.
Som medlem har du krav på førsteklasses forbrukerstøtte. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du besøke www.philips.com/homecooker.
Miljø
-- Ikke kast apparatene som restavfall når de ikke kan brukes lenger. Lever
dem inn på et offentlig innsamlingssted. Ved å gjøre dette bidrar du til å
ta vare på miljøet.
Feilsøking
Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå
med apparatene. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen
nedenfor, kan du ta kontakt med din lokale Philips’ forbrukertjeneste. Du
finner telefonnumrene på www.philips.com/support.
Problem
Mulig årsak
Løsning
HomeCooker
virker ikke.
HomeCooker er ikke koblet
til veggkontakten.
Sett støpselet inn i stikkontakten.
HomeCooker er ikke slått på.
Trykk på av/på-knappen på siden av sokkelen for å
slå på HomeCooker.
Du trykket ikke på start/
pause-knappen.
Trykk på start/pause-knappen for å starte
dampprosessen.
116
Norsk
Problem
Mulig årsak
Løsning
Trykk på av/på-knappen én gang til for å slå på
HomeCooker var i
hvilemodus, men du trodde at HomeCooker.
det var slått av og trykket på
av/på-knappen i et forsøk på å
slå den på, men da slo du den
av i stedet.
Ikke all maten er
dampet/kokt.
Strømledningen er skadet.
Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes
ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av
Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at
man unngår farlige situasjoner.
Noen matbiter i kjelen,
pastainnsatsen eller
dampristen er større enn
andre og/eller krever lengre
damptid/koketid enn andre.
Angi en lengre damptid/koketid. Når du bruker
dampkurvene, pastainnsatsen og dampristen, kan
du tilberede ingredienser med forskjellig damptid
enkelt (se delen Dampe og koke uten vispen, i
avsnittet Bruke apparatene).
Du har hatt for mye mat i
Legg maten i dampkurvene, i pastainnsatsen og
dampkurvene, i pastainnsatsen på dampristen på en slik måte at det er litt plass
og på dampristen.
mellom bitene, og noen av dampåpningene ikke
er dekket til, slik at du får optimal dampflyt. Se
oppskriftsheftet for korrekte mengder.
Du la ikke lokket (korrekt) på
apparatet da du dampet.
Maten er for mørk. Du har angitt for høy
temperatur eller for lang
koketid.
Legg alltid lokket korrekt på apparatet når du
damper, ellers forsvinner mye av dampen og
maten dampes ikke skikkelig.
Angi lavere temperatur og/eller kortere koketid.
Se oppskriftsheftet for korrekte temperaturer.
Jeg ønsker å endre
temperaturen
under bruk.
Dette er mulig.
HomeCooker
avgir litt røyk.
Varmeplaten og/eller kjelen er Rengjør varmeplaten og kjelen ordentlig etter hver
ikke helt ren.
bruk.
Vispen blokkeres.
Meldingen Err
vises på displayet
på HomeCooker.
Trykk på temperatur opp- eller ned-knappen
under koking til displayet viser ønsket temperatur.
HomeCooker kan avgi røyk
når du bruker det for første
gang.
Det er vanlig at et nytt apparat avgir en
ubehagelig lukt eller litt røyk første gang det
brukes. Fenomenet stopper etter at du har brukt
HomeCooker noen ganger.
Du har hatt for mange
ingredienser i kjelen.
Fjern ingrediensene og gi vispen en lett trykk. Ikke
ha for mye mat i kjelen.
Under steking ble et stykke
kjøtt sittende i bunnen av
kjelen.
Gi vispen et lett trykk.
Det har oppstått en feil.
Få apparatet kontrollert av et servicesenter som
er godkjent av Philips.
Norsk 117
Problem
Mulig årsak
Løsning
Displayet på
HomeCooker
viser °C, men jeg
ønsker å bruke °F.
Dette er mulig.
Hold inne temperatur opp- og ned-knappene
samtidig i tre sekunder for å gå fra °C til °F og
tilbake igjen.
Kuttetårnet virker
ikke.
Kuttetårnet er ikke koblet til
veggkontakten.
Sett støpselet inn i stikkontakten.
Kuttetårnet er ikke riktig
montert.
Kuttetårnet fungerer bare hvis bollen med tut og
lokket med materør er festet og låst. Kontroller
at lokket med materør og bollen med tut er
ordentlig festet og låst.
Strømledningen er skadet.
Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut
av et servicesenter som er godkjent av Philips.
Det er mulig at kokte og/eller
svært myke ingredienser
blir most når du bruker
kuttetårnet til å kutte dem.
Ikke tilbered svært myke ingredienser i kuttetårnet.
Jeg kuttet noen
ingredienser med
kuttetårnet, men
ingrediensene er
most.
Kuttetårnet er tett. Du tilbereder ingredienser
som er for harde eller for
myke.
Koble fra kuttetårnet, fjern lokket med materør, og
fjern ingrediensene forsiktig med en skje eller en
slikkepott.
Oppskrift
Parmesan-kjeks
-- 250 g parmesanost
1Rasp parmesanosten (uten skorpe) med raspeskiven.
2Plasser små hauger med parmesan på et stekebrett, og stek dem i en
forvarmet ovn (200 °C) i 8 minutter.
118 Svenska
Introduktion
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!
HomeCooker är utvecklad för att hjälpa dig laga en mängd olika rätter
och ger dig behållning under lång tid. Den är utformad för att vara enkel att
rengöra och alla tillbehör (utom säkerhetsringen) är diskmaskinssäkra.
Några fördelar med HomeCooker:
-- Med HomeCooker med skärenhet kan du skiva, riva, skära, koka och
röra ingredienser till hemlagad mat varje dag, medan du själv gör något
annat.
-- Sparar tid: Med HomeCooker kan du göra andra saker under
tillagningen. Du kan göra saker som du tycker om och laga mat
samtidigt.
-- Ingen bränd mat: Tack vare omröraren bränns maten inte vid i botten
av skålen. När den inställda temperaturen eller tiden har uppnåtts slutar
apparaten automatiskt att värma.
-- Mångsidig: Du kan smälta, varmhålla, sjuda, koka, ånga, steka med eller
utan omrörare.
-- Mycket användarvänlig: Med det enkla användargränssnittet kan du
enkelt justera inställningarna med en knapptryckning.
-- Bärbar: HomeCooker har en kompakt design, som gör att du kan
ta den med dig och laga mat var som helst där det finns elektricitet
och ett vägguttag (t.ex. på en campingplats, i ett sommarhus eller på
altanen).
-- Säker: HomeCooker har en säkerhetsring runt värmeplattan för att
förhindra att du bränner fingrarna.
Speciella förmåner vid produktregistrering
Du har köpt ett köksredskap som håller länge och vi vill försäkra oss om
att du förblir nöjd. Vi skulle vilja att du registrerar ditt köp så att vi kan hålla
kontakten med dig och ge dig fler recept. Registrera dig inom 3 månader
för att få följande förmåner:
-- Goda receptidéer via e-post.
-- Tips på hur du använder och underhåller din HomeCooker.
-- Specialerbjudanden för tillbehör och andra produkter.
Besök www.philips.com/welcome för att registrera din HomeCooker.
Allmän beskrivning (Bild 1)
1Glaslock
2Ångöppning
3Ångbricka
4Ångkorg
5Pastainsats
6Omrörare
7Skål
8Axel
9Värmeplatta
10 Löstagbar säkerhetsring
11Bottenplatta
12 Kontrollpanel med teckenfönster
13 Knapp för höjning av temperaturen
14 Knapp för sänkning av temperaturen
15 Temperaturindikator (°C eller °F)
Svenska 119
16 På/av-knapp för omrörare
17Start-/pausknapp
18 Indikering av inställd tid
19 Knapp för att öka tiden
20 Knapp för att minska tiden
21 Lampa för “het värmeplatta”
22 Nätsladd med kontakt
23På/av-knapp
24Sladdförvaringsutrymme
25 Kontrollvred med två hastighetsinställningar
26Motorenhet
27 Skål med pip
28Redskapshållare
29 Lock med matningsrör
30Presskloss
31 Grov rivningsskiva
32 Fin rivningsskiva
33 Fin skivningsskiva
34 Grov skivningsskiva
35Julienneskiva
36Skivhållare
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder enheterna och spara
den för framtida bruk.
Fara
-- Använd aldrig apparaten på en induktionsplatta, spis, gasspis, ugn eller
annan matlagningsenhet.
-- Sänk aldrig ned nederdelen av HomeCooker i vatten eller annan vätska.
Skölj den inte heller under kranen.
-- Sänk aldrig ned motordelen till skärenheten i vatten eller någon annan
vätska och skölj den inte under kranen.
Varning
-- Kontrollera att den nätspänning som anges på apparaten motsvarar
den lokala nätspänningen innan du ansluter den.
-- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
-- Den här apparaten är inte avsedd att drivas med hjälp av en extern
timer eller ett separat fjärrkontrollssystem.
-- Använd inte apparaten om stickkontakt, nätsladd eller någon annan del
är skadad.
-- Om nätsladden till HomeCooker eller skärenheten är skadad måste
den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud
eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
-- Skärenheten får inte användas av barn. Förvara skärenheten och
nätsladden utom räckhåll för barn.
-- Skärenheten kan användas av personer med olika funktionshinder
och personer utan kunskap om hur apparaten används, om sådana
personer får instruktioner kring säker användning, om de övervakas och
om de har blivit informerade om riskerna.
120
Svenska
-- HomeCooker kan användas av barn som är minst 8 år, personer med
olika funktionshinder och personer utan kunskap om hur apparaten
används, om sådana personer får instruktioner kring säker användning,
om de övervakas och om de har blivit informerade om riskerna.
-- Låt inte barn leka med HomeCooker.
-- Förvara HomeCooker och nätsladden utom räckhåll för barn under 8
år när HomeCooker är påslagen eller svalnar.
-- Barn som är minst 8 år får bara rengöra HomeCooker under
övervakning.
-- Se till att nätsladden inte hänger över kanten på ytan eller arbetsbänken
där apparaten står.
-- Håll apparaten och nätsladden borta från varma ytor.
-- Lämna minst 10 cm utrymme bakom och på båda sidor om
HomeCooker.
-- Placera inte föremål nära HomeCooker när den används.
-- Linda alltid ut nätsladdar helt och hållet innan du ansluter apparaten.
-- Använd aldrig HomeCooker utan skålen på basdelen.
-- Undvik att röra vid kniveggarna på skärenheten. De är mycket vassa.
-- HomeCooker blir mycket varm och förblir varm under lång tid efter
tillagningen. När den röda lampan för “het värmeplatta” är tänd på
kontrollpanelen är värmeplattan mycket varm och får inte röras.
-- Ta aldrig bort säkerhetsringen när värmeplattan är på eller varm.
-- Håll långt hår, smycken, lösa kläder osv. borta från omröraren.
-- Temperaturen på åtkomliga ytor är hög när HomeCooker används.
-- Överhettad olja och fett kan börja brinna.
-- Använd aldrig en spatel eller sked till att avlägsna ingredienser från
skålen till skärenheten när den är igång. Dra alltid ur skärenheten ur
vägguttaget om du behöver avlägsna något ur matningsröret.
-- Använd aldrig fingrarna eller något annat föremål än pressklossen
(t.ex. en slickepott) för att trycka ned ingredienser i matningsröret när
skärenheten är igång.
-- Stick aldrig ned fingrarna i matningsröret när skärenheten är igång.
-- Var mycket försiktig när du hanterar kniveggarna på skärenheten.
Var extra försiktig när du tar bort dem från skärenhetsskålen, när du
tömmer skålen och när du rengör dem. Eggarna är mycket vassa.
Varning!
-- Apparaten är endast avsedd för normalt hushållsbruk. Den är inte
avsedd för användning i miljöer som personalkök, på kontor eller i
andra arbetsmiljöer. Den är inte heller avsedd att användas av kunder
på hotell, motell, bed and breakfast eller i andra boendemiljöer.
-- Stäng av apparaten innan du tar bort något tillbehör.
-- Dra ur nätsladden direkt efter användning.
-- Stäng alltid av skärenheten genom att vrida kontrollvredet till 0.
-- Vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du tar bort locket från
skärenheten.
-- Om de används på felaktigt sätt eller i storskaligt bruk eller om de inte
används enligt anvisningarna i användarhandboken upphör garantin att
gälla och Philips tar inte på sig ansvar för skador som kan uppkomma.
-- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips
särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör
eller delar gäller inte garantin.
Svenska 121
-- Använd bara HomeCooker-skålen tillsammans med dess originalbasdel.
Använd inte skålen på en induktionsplatta, spis eller annan
tillagningsenhet.
-- Använd bara ångkorgen och ångbrickan tillsammans med
originalbasdelen och -skålen.
-- Täck bara skålen eller ångskålarna med det medföljande locket. Använd
aldrig en handduk eller liknande för det här ändamålet.
-- Ställ alltid apparaterna på en torr, plan och stabil yta.
-- Placera inte HomeCooker i närheten av eller under föremål som kan
skadas av ånga, t.ex. väggar och skåp.
-- Använd inte HomeCooker till att fritera mat.
-- Använd inte apparaterna eller någon del av dem i mikrovågsugnen.
-- Du kan blanda ingredienserna i skålen med en mixerstav, men bara
efter att du först tagit bort omröraren från skålen.
-- Överskrid inte skålens MAX-nivå (3 liter).
-- Se alltid till att ångöppningarna i ångkorgen och på ångbrickan är fria
från fett, matrester och smuts.
-- Använd bara en fuktig trasa till att rengöra nederdelen av
HomeCooker och skärenhetens motordel.
-- Använd aldrig HomeCooker när skålen är tom.
-- Använd alltid locket till HomeCooker när du vill ånga mat.
-- Rätt mängder och tillagningstider hittar du i receptboken.
-- Använd alltid grythandskar om du ska ta i HomeCooker under tiden
den är igång eller fortfarande är varm.
-- Ta alltid bort locket på HomeCooker försiktigt och vänt bort från dig
själv. Låt kondensen droppa av från locket och ned i skålen så att du
inte bränner dig.
-- Se upp för varm ånga som kommer från ångöppningarna i locket under
tillagningen eller från skålen när du tar bort locket. När du kontrollerar
maten ska du alltid använda köksredskap med långt skaft.
-- När du stänger av och/eller drar ut nätsladden till HomeCooker släcks
den röda lampan för “het värmeplatta”. Värmeplattan kan emellertid
fortfarande vara varm. Låt alltid värmeplattan svalna helt innan du tar i
eller rengör basdelen.
-- Tryck alltid på knapparna på kontrollpanelen till HomeCooker med
fingertopparna. Använd inte naglarna eftersom skyddsfilmen då kan
skadas.
-- Bär alltid skålen i handtagen.
-- Håll alltid ångskålarna och ångbrickan i handtagen när de är fyllda med
varm mat.
-- Flytta inte apparaten medan den är igång.
-- Rengör aldrig säkerhetsringen till HomeCooker i diskmaskinen.
-- Kontrolla alltid att maten är ordentligt tillagad innan du äter den.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF).
Överhettningsskydd
HomeCooker är utrustad med överhettningsskydd. Om apparaten
överhettas stängs den av automatiskt. Dra ur nätsladden och låt apparaten
svalna. Sätt sedan i stickkontakten i vägguttaget och tryck på på/av-knappen
för att slå på apparaten igen.
122
Svenska
Inbyggd säkerhetsspärr
Tack vare den här funktionen kan du bara slå på skärenheten när du har
monterat skålen med pip och locket med matningsrör på motorenheten.
När skålen med pip och locket med matningsrör monterats korrekt låses
den inbyggda säkerhetsspärren upp.
Före första användningen
1Ta bort allt förpackningsmaterial från apparaten och skyddsfilmen
från kontrollpanelen på HomeCooker.
2Rengör noggrant de delar som kommer i kontakt med mat innan du
använder apparaten för första gången (se kapitlet Rengöring).
Förberedelser inför användning
Förbereda skärenheten
1Låt varma ingredienser svalna innan du tillreder dem (maxtemperatur
80 °C).
2Skär ingredienserna i bitar som passar i matningsröret. Se till att
bitarna inte är för stora och fastnar i matningsröret.
3Motorenheten ska stå på en plan och stabil yta.
4Placera skålen med pip på motorenheten (1) och vänd den medurs
(2) tills du hör ett klickljud.
5Placera redskapshållaren i skålen med pip.
6Placera skivan du vill använda i skivhållaren.
Skivnings- och rivningsskivorna används till att skiva och riva grönsaker som
gurka, morötter, potatis, purjolök och lökar samt vissa ostar. Julienneskivan
används till att skära grönsaker i tunna pinnar.
Lägg aldrig hårda ingredienser som isbitar i apparaten.
Eggarna är mycket vassa. Rör inte vid dem.
7Placera skivhållaren i redskapshållaren.
Svenska 123
8Sätt locket med matningsröret på skålen med pip (1).Vrid locket
medurs (2) tills det sitter fast.
9Sätt in stickkontakten i vägguttaget.
Förbereda HomeCooker
1Ställ nederdelen på en torr, plan och stabil yta.
2Dra fram nätsladden ur sladdförvaringsutrymmet.
3Sätt in stickkontakten i vägguttaget.
4Placera skålen på basdelen.
124
Svenska
Använda apparaterna
Tips om tillagning och ångning samt recept hittar du i receptboken och om
du besöker vår webbplats www.philips.com/homecooker.
Skärenhet
Använda skärenheten
Obs! Om du vill att de färdiga ingredienserna ska gå direkt från skärenheten
in i HomeCooker tar du bort locket från HomeCooker och placerar
skärenheten intill HomeCooker.
Obs! Du kan även använda skärenheten utan HomeCooker. Placera i så fall
skärenheten intill en skål eller en panna.
1Placera ingredienserna i matningsröret.
-- Skär ingredienserna i mindre bitar som passar i matningsröret.
-- Fyll matningsröret jämnt för bäst resultat.
-- Om du vill riva ost, som parmesan, gouda eller emmentaler, bör osten
vara kylskåpskall.
Obs! Vissa ingredienser kan orsaka missfärgning. Om du spiller ingredienser på
skärenhetens utsida torkar du omedelbart bort spillet.
2Tryck pressklossen mot ingredienserna i matningsröret.
3Vrid kontrollvredet till hastighet 1 eller 2 och tryck ned pressklossen.
Använd hastighet 1 till mjuka ingredienser som svampar. Använd hastighet 2
till hårda ingredienser som morötter.
HomeCooker
Använda kontrollpanelen
1Tryck på på/av-knappen.
Svenska 125
,, Temperaturen som visas i teckenfönstret är “- -” och tiden är 00:00.
Obs! Om du inte använder apparaten på 10 minuter ställs den i standbyläge
för att spara energi. I det här läget blinkar start-/pausknappen var 10:e
sekund. Om du vill slå på apparaten igen trycker du på start-/pausknappen.
Obs! Om apparaten fortfarande är varm men håller på att svalna ställs den
i standbyläge för att spara energi. Lampan för “het värmeplatta” är tänd så
länge värmeplattan är varm. Om du vill starta apparaten igen trycker du på
start-/pausknappen.
Obs! Om du stänger av apparaten eller om du drar ut nätsladden till
apparaten släcks lampan för “het värmeplatta”.Värmeplattan kan emellertid
fortfarande vara varm.
2Tryck på knappen för höjning eller sänkning av temperaturen en eller
flera gånger för att ställa in rätt temperatur.
,, Den inställda temperaturen visas i teckenfönstret. Temperaturen
blinkar för att visa att apparaten ändrar temperatur.
,, När den röda lampan för “het värmeplatta” är tänd i teckenfönstret
är värmeplattan varm och får inte röras.
,, När värmeplattan eller botten av skålen har nått den inställda
temperaturen slutar temperaturen i teckenfönstret att blinka.
Apparaten bibehåller den inställda temperaturen och du kan göra
något annat.
Obs! Beroende på den omgivande temperaturen kan det hända att
temperaturen i teckenfönstret börjar blinka igen.
Obs! Om du trycker på knapparna för höjning och sänkning av temperaturen
samtidigt en kort stund återställs temperaturen till noll (“- -”).
126
Svenska
Obs! Om du trycker på knapparna för höjning och sänkning av temperaturen
samtidigt i 3 sekunder kan du växla från °C till °F och tillbaka.
Obs! Du kan också justera temperaturen medan du använder apparaten. Om
du ställer in en högre temperatur börjar temperaturen i teckenfönstret att
blinka igen.
Temperaturinställningar
-- Smältning: 40 °C/104 °F*
-- Varmhållning: 70 °C/158 °F*
-- Sjudning: 90 °C/194 °F*
-- Kokning: 110 °C/230 °F*
-- Ångning: 130 °C/266 °F*
-- Stekning: 175 °C/347 °F*
-- Turbo: 250 °C/482 °F** (för att värma upp ingredienser snabbt eller
för att steka stora mängder av ingredienser)
* anger temperaturen på botten av skålen
** anger temperaturen på värmeplattan
3Tryck på timerns öknings- eller minskningsknapp för att ställa in rätt
tillagningstid. Du kan ställa in en tid från 1 till 99 minuter.
,, Den inställda tiden visas i teckenfönstret.
Obs! Ju längre tid du håller knappen intryckt, desto snabbare bläddras tiden
framåt eller bakåt.
Obs! Du kan också justera tiden under tiden apparaten används.
Obs! Om du trycker på timerns öknings- och minskningsknapp samtidigt en
kort stund återställs tiden till 00:00.
Tips: När du har blivit mer bekant med apparaten och vill tillreda dina egna
recept kan du använda den utan att ställa in tiden. Då börjar tiden räknas upp
från noll och apparaten fortsätter att vara igång i 99 minuter eller tills du själv
stänger av den. Om du trycker på pausknappen under tillagningen utan att
ställa in timern återställs timern till 00:00.
4Tryck på start-/pausknappen för att starta tillagningen.
,, Tiden i teckenfönstret räknas ned (i minuter och sekunder) och
start-/pausknappen blinkar långsamt för att visa att apparaten är
igång.
,, Apparaten börjar värmas upp.
,, Omröraren börjar rotera.
Obs! Om du vill stänga av omröraren för att t.ex. koka potatis eller om du
vill ångkoka trycker du på på/av-knappen för omröraren. Om du vill sätta på
omröraren igen trycker du på på/av-knappen igen.
Obs! För att stänga av omröraren trycker du på på/av-knappen för omröraren
direkt efter att du slagit på apparaten.
Svenska 127
5Om du vill avbryta tillagningen trycker du på start-/pausknappen.
,, Start-/pausknappen lyser hela tiden och tiden i teckenfönstret slutar
räkna ned eller upp.
Obs! Om du inte ställt in en tillagningstid visas 00:00 i teckenfönstret.
6För att fortsätta med tillagningen trycker du på start-/pausknappen
igen.
,, Tiden i teckenfönstret börjar räkna ned eller upp igen och start/pausknappen börjar blinka igen.
Obs! Om du inte ställt in en tillagningstid börjar teckenfönstret att räkna upp
från 0 igen när du trycker på start-/pausknappen.
Obs! Om du inte fortsätter med tillagningen inom 10 minuter ställs apparaten
i standbyläge. I det här läget blinkar start-/pausknappen var 10:e sekund.
7När den inställda tiden har gått ut piper apparaten och start/pausknappen lyser hela tiden. Tryck på valfri knapp för att stoppa
pipet.
Smälta, sjuda, koka, steka och hålla värme med omröraren
1Placera omröraren på axeln i skålen.
Obs! För enklare montering sätter du alltid i omröraren i skålen innan du
tillsätter ingredienserna.
2Lägg ingredienserna som du vill tillreda i skålen. Om det behövs
tillsätter du vatten (t.ex. för att koka potatis).
Var försiktig: Se till att ingredienserna i skålen inte överstiger MAX-nivån.
Obs! Vissa ingredienser kan orsaka missfärgning. Om du spiller ingredienser på
utsidan av HomeCooker torkar du omedelbart bort spillet.
Tips:Tillagningstider och temperaturer hittar du i receptboken.
3Om du vill kan du lägga locket på skålen.
4Följ instruktionerna i avsnitt “Använda kontrollpanelen”.
5När den inställda tiden har gått ut tar du bort ingredienserna från
skålen med en spatel eller slev. Tryck på valfri knapp för att stoppa
pipet.
Obs! Du kan blanda ingredienserna i skålen med en mixerstav, men bara efter
att du först tagit bort omröraren från skålen.
Obs! Om du vill ta bort omröraren ska du aldrig röra vid de varma
ingredienserna utan bara ta i omrörarens översta del.
6Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
Var försiktig: När du stänger av och/eller drar ut nätsladden till apparaten
släcks den röda lampan för “het värmeplatta”.Värmeplattan kan
emellertid fortfarande vara varm. Låt alltid värmeplattan svalna helt innan
du tar i eller rengör basdelen.
128
Svenska
Ångkoka och koka utan omrörare
1Ta bort omröraren från axeln i skålen.
2Häll vatten i skålen. Rätt mängd vatten hittar du i receptboken.
Var försiktig: Se till att vattnet och ingredienserna i skålen inte överstiger
MAX-nivån.
3Lägg de ingredienser du vill tillreda i ångkorgen, pastainsatsen
och/eller på ångbrickan. Ställ ångkorgen, pastainsatsen och/eller
ångbrickan på plats.
-- Ställ pastainsatsen i skålen. Använd pastainsatsen till att koka pasta eller
ånga stora ingredienser.
-- Ställ ångkorgen på skålen. Använd ångkorgen till att ånga mindre
ingredienser.
-- Ställ ångbrickan i ångkorgen. Använd ångbrickan till att ånga ömtåliga
ingredienser, t.ex. fisk.
Svenska 129
-- Du kan också använda ångkorgen, pastainsatsen och ångbrickan
samtidigt.
Var försiktig: Se till att du placerar ångkorgen, pastainsatsen och
ångbrickan rätt.
Var försiktig: Se till att du lägger maten i ångkorgen, pastainsatsen och
på ångbrickan på ett sådant sätt att det finns lite plats mellan bitarna
och så att en del av ångöppningarna hålls fria för att få optimalt ångflöde.
Överfyll inte ångkorgen, pastainsatsen och ångbrickan.
Obs! Vissa ingredienser kan orsaka missfärgning. Om du spiller ingredienser på
utsidan av HomeCooker torkar du omedelbart bort spillet.
Tips: Ång- och koktider samt temperaturer hittar du i receptboken.
Tips: För bästa smak bör du inte tillaga fisk och andra ingredienser samtidigt.
4Lägg locket på ångkorgen (om du använder den) eller på skålen.
Var försiktig: Använd alltid locket när du ångar mat.
5Följ instruktionerna i avsnitt “Använda kontrollpanelen”.
Obs! Efter att du slagit på apparaten trycker du på på/av-knappen för
omröraren för att starta den.
Tips: Mer information om ång- och koktider för ingredienser hittar du i
receptboken.
6När den inställda tiden har gått ut tar du bort ingredienserna från
ångkorgen, pastainsatsen och/eller ångbrickan med en spatel eller
slev. Tryck på valfri knapp för att soppa pipet.
7Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
Var försiktig: När du stänger av och/eller drar ut nätsladden till apparaten
släcks den röda lampan för “het värmeplatta”.Värmeplattan kan
emellertid fortfarande vara varm. Låt alltid värmeplattan svalna helt innan
du tar i eller rengör basdelen.
130
Svenska
Rengöring
Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som
bensin eller aceton till att rengöra enheten.
1Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2Låt HomeCooker svalna.
Rengöra skärenheten
1Vrid locket med matningsröret moturs när du vill avlägsna det från
skålen med pip.
2Lyft ut skivan och redskapshållaren ur skålen med pip.
3Ta bort skivan från skivhållaren.
4Vänd skålen med pip moturs för att ta bort den från bottenplattan.
5Rengör skålen med pip, locket med matningsrör, pressklossen,
redskapshållaren, skivhållaren och skivorna med varmt vatten och lite
diskmedel eller i diskmaskin.
Rengör knivenheten mycket försiktigt. Eggarna är mycket vassa.
6Torka motorenheten med en fuktig trasa.
Fara: Sänk aldrig ned motorenheten i vatten och skölj den inte heller
under kranen. Den får inte heller rengöras i diskmaskin.
Var försiktig: Om vatten eller annan vätska hamnar mellan motorenheten
och skålen med pip torkar du motorenheten ordentligt innan du
använder apparaten igen.
7Torka alla delar av apparaten torra med en kökshandduk.
Rengöra HomeCooker
1Rengör skål, omrörare, ångkorg, pastainsats och ångbricka med varmt
vatten och lite diskmedel eller i diskmaskinen.
2Torka basdelen och värmeplattan med en fuktig trasa.
Fara: Sänk aldrig ned basdelen i vatten och skölj den inte heller under
kranen. Den får inte heller rengöras i diskmaskin.
Svenska 131
3Ta bort säkerhetsringen då och då för extra noggrann rengöring.
Torka säkerhetsringen med en fuktig trasa.
Ta aldrig bort säkerhetsringen när värmeplattan är varm.
Var försiktig: Rengör aldrig säkerhetsringen i diskmaskinen.
4Torka alla delar av apparaten torra med en kökshandduk.
Obs! Om det finns kalkavlagringar på värmeplattan tar du bort dem med vit
ättika (4 % ättiksyra).Torka sedan borta ättiksresterna med en mjuk trasa
fuktad med rent vatten.
Förvaring
1Stäng av och dra ur apparaten och låt den svalna innan du ställer
undan den.
Förvara skärenheten
1Linda nätsladden runt sladdförvaringen i botten av motorenheten.
2Placera skålen med pip på motorenheten (1) och vänd den medurs
(2) tills du hör ett klickljud.
3Sätt redskapshållaren i skålen med pip (1). Sätt på locket med
matningsröret på skålen med pip (2) och vrid det medurs (3) tills det
sitter fast (ett klickljud hörs).
4Sätt pressklossen i matningsröret.
5Förvara apparaten på en torr, plan och stabil yta. Förvara skivorna på
en säker, torr plats utom räckhåll för barn.
132
Svenska
Förvara HomeCooker
1Ställ skålen på basdelen (1) och placera omröraren på axeln (2).
2Ställ pastainsatsen i skålen (1) och placera ångkorgen på pastainsatsen
(2).
3Ställ ångbrickan i ångkorgen (1) och sätt på locket på ångkorgen (2).
4Tryck in nätsladden i sladdförvaringsutrymmet.
5Förvara apparaten på en torr, plan och stabil yta, helst på
arbetsbänken i köket.
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör till apparaterna besöker du vår onlinebutik på
www.shop.philips.com/service. Om onlinebutiken inte är tillgänglig
i ditt land söker du upp en Philips-återförsäljare eller ett av Philips
serviceombud. Om du har svårigheter att hitta tillbehör till apparaterna
kan du kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Du hittar kontaktuppgifter i
garantibroschyren.
Svenska 133
Garanti och service
Philips lämnar garanti på sina produkter i två år efter inköpsdatum. Defekter
orsakade av felaktiga material och undermåligt hantverk repareras, eller så
byts produkten ut på bekostnad av Philips, förutsatt att övertyga bevis om
inköp kan uppvisas.
På utbytesprodukter och reparerade delar lämnas garanti under garantins
återstående tid eller under en period av sex månader, beroende på vilket
som är längst.
Garantin gäller inte för en defekt som orsakats av en olycka, felaktig
användning, felaktigt underhåll eller som beror på normalt slitage.
Garantivillkoren utesluter, begränsar eller ändrar inte dina lagstadgade
rättigheter.
Om du tror att produkten är defekt kontaktar du din lokala kundtjänst.
Telefonnumret till kundtjänst hittar du på www.philips.com/support .
Obs! Om du har registrerat produkten på www.philips.com/welcome har du
automatiskt aktiverat ditt kostnadsfria medlemskap i Philips HomeCookerklubben. Som medlem har du tillgång till vår kundtjänst. Du kan läsa mer på
www.philips.com/homecooker.
Miljön
-- Släng inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön.
Felsökning
I det här kapitlet finns en översikt över de vanligaste problemen som du
kan stöta på med apparaterna. Om du inte kan lösa problemet med hjälp
av informationen nedan kontaktar du din lokala kundtjänst. Telefonnumret
till kundtjänst hittar du på www.philips.com/support.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
HomeCooker
fungerar inte
HomeCooker är inte
ansluten till elnätet.
Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
HomeCooker är inte
påslagen.
Tryck på på/av-knappen på sidan av basdelen för att
starta HomeCooker.
Du har inte tryckt på start/pausknappen.
Tryck på start-/pausknappen för att starta
tillagningen.
HomeCooker var i
standbyläge, men du trodde
att den var avstängd och
tryckte på på/av-knappen.
Du stängde då av den.
Starta HomeCooker genom att trycka på på/avknappen en gång till.
134
Svenska
Problem
All mat blir inte
ångad/kokt.
Möjlig orsak
Lösning
Nätsladden är skadad.
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas
ut av Philips, något av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande behöriga personer för
att undvika olyckor.
Några matbitar i skålen,
pastainsatsen eller på
ångbrickan är större än
andra och/eller kräver en
längre ång-/koktid än andra.
Ställ in en längre ång- eller tillagningstid. När du
använder ångkorgarna, pastainsatsen och ångbrickan
kan du enkelt förbereda ingredienser med olika
tillagningstider (se kapitlet “Använda apparaterna”,
avsnittet “Ångkoka och koka utan omrörare”).
Du har lagt för mycket mat
i ångkorgen, i pastainsatsen
eller på ångbrickan.
Se till att du lägger maten i ångkorgen, i
pastainsatsen och på ångbrickan på ett sådant sätt
att det finns lite plats mellan bitarna och så att en
del av ångöppningarna hålls fria för att få optimalt
ångflöde. Rätt mängder hittar du i receptboken.
Du har inte satt på locket på
apparaten (eller inte satt på
det ordentligt på apparaten)
när du ångkokar.
Sätt alltid på locket ordentligt på apparaten när du
ångkokar, annars försvinner mycket av ångan och
maten ångas inte ordentligt.
Maten är för mörk. Du har ställt in en för hög
temperatur eller för lång
tillagningstid.
Ställ in en lägre tillagningstemperatur och/eller en
kortare tillagningstid. Rätt temperatur hittar du i
receptboken.
Jag vill ändra
temperaturen
under tillagningen.
Det kan du göra.
Tryck på knappen för höjning eller sänkning av
temperaturen under tillagningen tills den önskade
temperaturen visas i teckenfönstret.
Det kommer
lite rök ur
HomeCooker.
Värmeplattan och/eller
skålen är inte helt rena.
Se till att du gör rent värmeplattan och skålen
ordentligt efter varje användning.
Det kan komma lite rök
ur HomeCooker när du
använder den första gången.
Det är vanligt att en ny apparat avger en otrevlig
lukt eller lite rök när den först används. Det upphör
när du har använt apparaten några gånger.
Du har lagt i för stor mängd
ingredienser i skålen.
Ta bort ingredienserna och ge omröraren en lätt
knuff. Överfyll inte skålen.
Under stekningen har en
bit kött fastnat på botten av
skålen.
Ge omröraren en lätt knuff.
Meddelandet
“Fel” visas i
HomeCookerteckenfönstret.
Ett fel har inträffat.
Låt något av Philips auktoriserade serviceombud
kontrollera apparaten.
I teckenfönstret
på HomeCooker
visas °C, men jag
vill använda °F.
Det kan du göra.
Tryck samtidigt på knapparna för höjning och
sänkning av temperaturen i 3 sekunder för att växla
från °C till °F och tillbaka igen.
Omröraren
blockeras.
Svenska 135
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Skärenheten
fungerar inte.
Skärenheten är inte ansluten. Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
Skärenheten är inte korrekt
monterad.
Skärenheten fungerar bara om skålen med pip
och locket med matningsrör sitter fast och är låsta.
Kontrollera att locket med matningsrör och skålen
med pip sitter fast och är låsta.
Nätsladden är skadad.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av ett
serviceombud som auktoriserats av Philips.
Jag vill skära
ingredienser med
skärenheten men
ingredienserna
mosas.
Kokade och/eller mycket
mjuka ingredienser kan
mosas när du skär dem i
skärenheten.
Använd inte skärenheten till mycket mjuka
ingredienser.
Skärenheten täpps
till.
Du använder ingredienser
som är för hårda eller för
mjuka.
Dra ur skärenheten ur vägguttaget, ta bort
locket med matningsrör och ta varsamt bort
ingredienserna med en sked eller spatel.
Recept
Parmesankex
-- 250 g parmesanost
1Riv parmesanost (utan kant) med rivningsskivan.
2Lägg små högar av parmesanost på en bakplåt och baka dem i en
förvärmd ugn (200° C) i 8 minuter.
4203.064.5880.1
Download PDF

advertising