Philips | HD2392/02 | Philips Daily Collection Sandwichmaker HD2392/00 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HD2392
HD2395
ENImportant information leaflet
DA Brochure med vigtige oplysninger
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
Recycling
EL Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών
Your product is designed and manufactured with high quality materials and
components, which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself
about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products.
The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative
consequences on the environment and human health.
ES Folleto de información importante
FITärkeää-lehtinen
FR Brochure « Informations importantes »
IT
• Let the appliance cool down completely before you
clean the appliance or put it away.
• Never touch the plates with sharp or abrasive items,
as this damages the non-stick surface.
• This appliance is not a grill and is not intended for
preparing other foods than sandwiches.
• Always switch off and unplug the appliance after use.
• Always clean the appliance after use. For the cleaning
instruction, see chapter “Cleaning“ in the user manual.
Brochure informativa importante
Electromagnetic fields (EMF)
NL Folder met belangrijke informatie
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If
handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe
to use based on scientific evidence available today.
NO Viktig informasjonshefte
PT Folheto de informações importantes
2 Guarantee and service
SV Broschyr med viktig information
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
http://www.philips.com/ or contact the Philips Consumer Care Center in your country (you
find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care
Center in your country, go to your local Philips dealer.
TR Önemli bilgi broşürü
Dansk
1Vigtigt
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug. Gem
brugervejledningen til eventuel senere brug.
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HD2392_95_WEU_Safety_V1.0
3140 035 38781
English
1Important
Read this user manual carefully before you use the appliance, and save the user manual for
future reference.
Danger
• Do not immerse the appliance or the mains cord in
water or any other liquid.
Warning
• Check if the voltage indicated on the bottom of the
appliance corresponds to the local mains voltage
before you connect the appliance.
• Do not use the appliance if the plug, the mains cord
or other parts are damaged.
• If the mains cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid
a hazard.
• Keep the mains cord away from hot surfaces.
• Never connect this appliance to an external timer
switch in order to avoid a hazardous situation.
• Do not let the appliance operate unattended.
• If the power cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorized by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid
a hazard.
• This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless
they are older than 8 and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.
• The appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or a separate remote
control system.
• The accessible surfaces may become hot during use. Caution
• This appliance is intended for normal household
use only. It is not intended for use in environments
such as staff kitchens of shops, offices, farms or other
work environments. Nor is it intended to be used by
clients in hotel, motels, bed and breakfasts and other
residential environments.
• If the appliance is used improperly or for professional
or semi-professional purposes or if it is not used
according to the instructions in the user manual, the
guarantee becomes invalid and Philips refuses any
liability for damage caused.
• Only connect the appliance to an earthed wall
socket.
• Do not let the mains cord hang over the edge of the
table or worktop on which the appliance stands.
• The temperature of accessible surfaces may be high
when the appliance operates.
Fare
• Apparat og netledning må aldrig kommes ned i vand
eller andre væsker.
Advarsel
• Kontrollér, om spændingsangivelsen i bunden af
apparatet svarer til den lokale netspænding, før du
slutter strøm til apparatet.
• Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre
dele er beskadigede.
• Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver
risiko.
• Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med
varme flader.
• For at undgå farlige situationer må du aldrig slutte
dette apparat til en ekstern timerkontakt.
• Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er
tændt.
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes
af Philips, et servicecenter, der er godkendt af Philips,
eller af personer med tilsvarende kvalifikationer for at
undgå fare.
• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter
og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden,
hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet
og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege
med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke
foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle
og under opsyn.
• Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde
af børn under 8 år.
• Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent vha. en
ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
• De tilgængelige overflader kan blive varme under
brug. Forsigtig
• Dette apparat er kun beregnet til normal anvendelse
i hjemmet. Det er ikke beregnet til brug i miljøer som
personalekøkkener i butikker, på kontorer, på gårde
eller andre arbejdspladser. Det er heller ikke beregnet
til brug af gæster på hoteller, moteller, på bed and
breakfasts eller i andre værelser til udlejning.
• Hvis apparatet anvendes forkert eller til
professionelle eller semi-professionelle formål eller
på en måde, der ikke er i overensstemmelse med
brugsvejledningen, bortfalder garantien og dermed
Philips’ ansvar for eventuelle skader.
• Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med
jordforbindelse.
• Lad aldrig ledningen hænge ud over kanten af det
bord eller den plads, som apparatet står på.
• Temperaturen på ydersiden kan blive meget høj, når
apparatet er i brug.
• Lad apparatet køle helt af, før du rengør det eller
stiller det væk.
• Undlad at berøre pladerne med skarpe eller ridsende
genstande, da det kan beskadige slip-let-belægningen.
• Dette apparat er ikke en grill og er kun beregnet til
tilberedning af sandwiches.
• Sluk altid for apparatet efter brug, og tag stikket ud af
stikkontakten.
• Rengør altid apparatet efter brug. Se
rengøringsinstruktionerne i afsnittet ”Rengøring” i
brugervejledningen.
Genbrug
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som
kan genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at
produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig dine produkter sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg
venligst de lokale regler for indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt
bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet
og menneskers helbred.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning,
er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende
tidspunkt.
2 Garanti og service
Hvis du har behov for service eller oplysninger, eller hvis du har et problem, kan du besøge
Philips’ websted på http://www.philips.com/ eller kontakte Philips Kundecenter i dit land
(telefonnummeret findes i folderen ”World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke findes et
kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
1 Wichtige Hinweise
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Achtung!
• Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nicht in
Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Warnung
• Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die
Spannungsangabe auf der Unterseite des Geräts mit
der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker,
das Netzkabel oder andere Teile des Geräts defekt
oder beschädigt sind.
• Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips Service-Center,
einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer
ähnlich qualifizierten Person durch ein OriginalErsatzkabel ersetzt werden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in der
Nähe heißer Flächen verläuft.
• Schließen Sie das Gerät nie an einen externen
Zeitschalter an, um Gefährdungen zu vermeiden.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht
unbeaufsichtigt.
• Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem
Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten
Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person
durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden,
um Gefährdungen zu vermeiden.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder
Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung
und Pflege des Geräts darf nicht von Kindern
durchgeführt werden, außer Sie sind älter als 8 Jahre
und beaufsichtigt.
• Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
• Das Gerät ist nicht dafür geeignet, über
einen externen Timer oder ein separates
Fernbedienungssystem gesteuert zu werden.
• Die zugänglichen Oberflächen können während des
Betriebs heiß werden. Vorsicht
• Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in
gewöhnlichen Haushalten vorgesehen. Es ist nicht für
die Verwendung in Personalküchen von Geschäften,
Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen
Arbeitsbereichen vorgesehen. Auch ist es nicht für
den Gebrauch in Hotels, Motels, Pensionen oder
anderen Gastgewerben bestimmt.
• Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Verwendung
für halbprofessionelle oder professionelle Zwecke
oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen in der
Bedienungsanleitung erlischt die Garantie. In diesem
Fall lehnt Philips jegliche Haftung für entstandene
Schäden ab.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete
Steckdose an.
• Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der
Arbeitsfläche hängen, auf der das Gerät steht.
• Die Oberflächen des Geräts können während des
Betriebs sehr heiß werden.
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie
es reinigen und wegstellen.
• Berühren Sie die Platten nicht mit spitzen oder
scheuernden Gegenständen, um Beschädigungen der
Antihaft-Beschichtung zu vermeiden.
• Dieses Gerät ist kein Grill und eignet sich
ausschließlich für die Zubereitung von Sandwiches.
• Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer aus,
und ziehen Sie den Netzstecker.
• Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
Anweisungen zur Reinigung entnehmen Sie dem
Kapitel «Reinigung» im Benutzerhandbuch.
Recycling
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten
entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem
Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Entsorgen Sie Ihr Produkt niemals zusammen mit dem normalen Hausmüll. Bitte
informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von
elektrischen und elektronischen Produkten. Die korrekte Entsorgung des nicht mehr
benötigten Produkts hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu
vermeiden.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder.
Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern
es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch
gehandhabt wird.
2 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an
Ihren Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Sie finden die Telefonnummer in der internationalen Garantieschrift). Besuchen
Sie auch die Philips Website (http://www.philips.com/). Sollte es in Ihrem Land kein ServiceCenter geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
Ελληνικά
1 Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
• Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο σε νερό ή
οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Προειδοποίηση
• Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο κάτω
μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική τάση
ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το
καλώδιο ή άλλα μέρη της συσκευής έχουν υποστεί
φθορά.
• Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από ένα κέντρο επισκευών
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
• Κρατάτε το καλώδιο μακριά από ζεστές
επιφάνειες.
• Μην συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε εξωτερικό
χρονοδιακόπτη, προς αποφυγή κινδύνου.
• Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς
επίβλεψη.
• Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο
επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή
από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή
κινδύνου.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα
με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι
τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση
της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με
τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν
και να συντηρούν τη συσκευή παρά μόνον αν είναι
ηλικίας άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
• Διατηρήστε τη συσκευή και το καλώδιό της
μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω από 8 ετών.
• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω
εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού
συστήματος τηλεχειρισμού.
• Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν
πολύ όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Προσοχή
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
φυσιολογική οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται
για χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες
προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία,
αγροκτήματα ή λοιπούς χώρους εργασίας.
Επίσης δεν προορίζεται για χρήση από πελάτες
σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία και λοιπούς
οικιστικούς χώρους.
• Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με μη
ενδεδειγμένο τρόπο ή για επαγγελματικούς
ή ημιεπαγγελματικούς σκοπούς ή αν δεν
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του
εγχειριδίου χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη
και η Philips θα αποποιηθεί οποιαδήποτε ευθύνη
για τυχόν ζημίες που θα προκληθούν.
• Να συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
• Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την
άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου στον οποίο
έχετε τοποθετήσει τη συσκευή.
• Η θερμοκρασία στις προσβάσιμες επιφάνειες
ενδέχεται να είναι υψηλή όταν η συσκευή
λειτουργεί.
• Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν την
καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
• Μην αγγίζετε ποτέ τις πλάκες με αιχμηρά
ή λειαντικά αντικείμενα, καθώς θα φθαρεί η
αντικολλητική τους επιφάνεια.
• Αυτή η συσκευή δεν είναι ψηστιέρα και δεν
προορίζεται για ετοιμασία άλλων φαγητών εκτός
από τοστ.
• Να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε πάντα τη
συσκευή μετά τη χρήση.
• Να καθαρίζετε πάντα τη συσκευή μετά από κάθε
χρήση. Για τις οδηγίες καθαρισμού, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Καθαρισμός» στο εγχειρίδιο χρήσης.
Ανακύκλωση
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να
ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε
αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας
προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν
τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Αν ο χειρισμός γίνει σωστά και σύμφωνα με τις
οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει
των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
2 Εγγύηση και επισκευή
Αν χρειάζεστε επισκευή ή πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα,
επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση http://www.philips.com/
ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας
(θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης). Αν δεν υπάρχει Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο
της Philips.
Español
1Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si
necesitara consultarlo en el futuro.
Peligro
• No sumerja el aparato ni el cable de red en agua u
otros líquidos.
Advertencia
• Antes de enchufar el aparato, compruebe si el
voltaje indicado en la parte inferior del mismo se
corresponde con el voltaje de red local.
• No utilice el aparato si el enchufe, el cable de
alimentación u otras piezas están dañados.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones
de peligro.
• Mantenga el cable de alimentación alejado de
superficies calientes.
• No conecte nunca el aparato a un interruptor con
temporizador externo para evitar situaciones de
peligro.
• No deje nunca el aparato en funcionamiento sin
vigilancia.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips u otro personal cualificado,
con el fin de evitar situaciones de peligro.
• Este aparato puede ser usado por niños a partir de
8 años y por personas con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan
los conocimientos y la experiencia necesarios, si
han sido supervisados o instruidos acerca del uso
del aparato de forma segura y siempre que sepan
los riesgos que conlleva su uso. No permita que los
niños jueguen con el aparato. Los niños no deben
llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos
que tengan más de 8 años o sean supervisados.
• Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de
los niños menores de 8 años.
• El aparato no está diseñado para funcionar a través
de un temporizador externo o con un sistema de
control remoto adicional.
• Las superficies accesibles pueden calentarse durante
el uso. Precaución
• Este aparato se ha diseñado solo para un uso
doméstico normal. Este aparato no debe utilizarse en
zonas de cocina de tiendas, oficinas, granjas u otros
entornos laborales. Asimismo, los clientes de hoteles,
moteles, hostales en los que se ofrecen desayunos y
entornos residenciales de otro tipo tampoco deben
utilizarlo.
• Si se utiliza el aparato de forma incorrecta, con fines
profesionales o semiprofesionales, o de un modo
que no esté de acuerdo con las instrucciones de
uso, la garantía quedará anulada y Philips no aceptará
responsabilidades por ningún daño.
• Conecte el aparato solo a un enchufe de pared con
toma de tierra.
• No deje que el cable de red cuelgue del borde de la
mesa o encimera donde esté colocado el aparato.
• La temperatura de las superficies accesibles puede
ser alta cuando el aparato esté en funcionamiento.
• Deje que el aparato se enfríe completamente antes
de limpiarlo y guardarlo.
• No toque nunca las placas con objetos afilados
o abrasivos, ya que podría dañar la superficie
antiadherente.
• Este aparato no es un grill y no está diseñado para
preparar alimentos que no sean sándwiches.
• Apague siempre el aparato y desenchúfelo después
de usarlo.
• Limpie siempre el aparato después de usarlo. Para
obtener instrucciones de limpieza, consulte el capítulo
“Limpieza” del manual del usuario.
Reciclaje
Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta
calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que
cumple la Directiva europea 2002/96/EC:
Nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. Infórmese de la legislación
local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho
correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas
para el medio ambiente y la salud humana.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM).
Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se
puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
2 Garantía y servicio
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips
en http://www.philips.com/ o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente
de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay
Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
1Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se tulevaa
käyttöä varten.
Vaara
• Älä upota laitetta tai virtajohtoa veteen tai muuhun
nesteeseen.
Varoitus
• Tarkista, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä
vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität
laitteen sähköverkkoon.
• Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin
muu osa on viallinen.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
• Älä päästä verkkojohtoa kosketuksiin kuumien
pintojen kanssa.
• Vaaratilanteiden välttämiseksi laitetta ei saa liittää
ulkoiseen aikakytkimeen.
• Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman
turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella
korjaajalla.
• Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa
antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
• Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen
ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
• Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana. Varoitus
• Tämä laite on tarkoitettu vain normaaliin
kotitalouskäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu
henkilökuntakeittiöihin esimerkiksi kaupoissa,
toimistoissa tai maatiloilla tai asiakaskäyttöön
hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituksessa tai
muissa majoituslaitoksissa.
• Jos laitetta käytetään väärin tai (puoli-)ammatillisessa
tarkoituksessa tai jos sitä on käytetty käyttöohjeen
vastaisesti, takuu mitätöityy, eikä Philips vastaa
mahdollisista vahingoista.
• Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä jätä virtajohtoa roikkumaan sen pöydän tai
työtason reunan yli, jonka päällä laite on.
• Laitteen pinnat voivat olla erittäin kuumia, kun laite on
käytössä.
• Anna laitteen jäähtyä kokonaan, ennen kuin puhdistat
laitteen tai asetat sen säilytykseen.
• Älä koske parilalevyihin terävillä tai naarmuttavilla
välineillä, muuten tarttumattomaksi käsitelty pinta voi
vahingoittua.
• Tämä laite ei ole grilli, eikä sitä ole tarkoitettu muiden
ruokien kuin voileipien valmistamiseen.
• Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto käytön
jälkeen.
• Puhdista laite aina käytön jälkeen. Puhdistusohjeita on
käyttöoppaan Puhdistus-luvussa.
Kierrätys
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista,
jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että
tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:
Tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista
sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä.
Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos
laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on
turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
2 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla
osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy
takuulehtisestä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philipsjälleenmyyjään.
Français
1Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage
ultérieur.
Danger
• Ne plongez jamais l’appareil ou le cordon
d’alimentation dans de l’eau ou dans tout autre
liquide.
Avertissement
• Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur la base correspond à la tension secteur
locale.
• N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon
d’alimentation ou d’autres pièces sont endommagées.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
• Tenez le cordon d’alimentation à l’écart des surfaces
chaudes.
• Pour éviter tout accident, il est vivement déconseillé
de connecter l’appareil à un minuteur externe.
• Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans
surveillance.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites
ou des personnes manquant d’expérience et de
connaissances, à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou qu’ils aient
reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée
de l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des
dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent
pas être réalisés par des enfants sauf s’ils sont âgés de
plus de 8 ans et sous surveillance.
• Tenez l’appareil et son cordon hors de portée des
enfants de moins de 8 ans.
• L’appareil n’est pas destiné à être utilisé avec un
minuteur externe ou un système de contrôle séparé.
• Les surfaces accessibles peuvent chauffer lorsque
l’appareil fonctionne. Attention
• Cet appareil est destiné uniquement à un usage
domestique normal. Il n’a pas été conçu pour une
utilisation dans des environnements tels que des
cuisines destinées aux employés dans les entreprises,
magasins et autres environnements de travail. Il n’est
pas non plus destiné à être utilisé par des clients
dans des hôtels, motels, chambres d’hôtes et autres
environnements résidentiels.
• S’il est employé de manière inappropriée, à des fins
professionnelles ou semi-professionnelles, ou en nonconformité avec les instructions du mode d’emploi,
la garantie devient caduque et Philips décline toute
responsabilité concernant les dégâts occasionnés.
• Branchez l’appareil uniquement sur une prise secteur
mise à la terre.
• Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du
plan de travail sur lequel l’appareil est posé.
• La température des surfaces accessibles peut être
élevée lorsque l’appareil est en marche.
• Laissez l’appareil refroidir complètement avant de le
nettoyer ou de le ranger.
• Ne touchez jamais les plaques avec des objets
pointus ou abrasifs car vous risqueriez d’endommager
le revêtement antiadhésif.
• Cet appareil n’est pas un gril et doit être utilisé
exclusivement pour la préparation de croquemonsieur.
• Éteignez toujours l’appareil et débranchez-le après
utilisation.
• Nettoyez l’appareil après chaque utilisation. Pour
les instructions de nettoyage, consultez le chapitre
« Nettoyage » du manuel d’utilisation.
Recyclage
Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute
qualité, recyclables et réutilisables.
La présence du symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit est
conforme à la directive européenne 2002/96/CE :
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les
dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit
permet de protéger l’environnement et la santé.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des
connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement et conformément aux
instructions de ce manuel d’utilisation.
2 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un
problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse http://www.philips.com/ ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de
téléphone correspondant dans le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips.
Italiano
1Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente il presente manuale dell’utente e
conservarlo per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
• Non immergete l’apparecchio o il cavo di
alimentazione nell’acqua o in altri liquidi.
Avviso
• Prima di collegare l’apparecchio, controllate che la
tensione indicata sulla parte inferiore dell’apparecchio
corrisponda a quella locale.
• Non usate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il
cavo di alimentazione o altri componenti risultassero
danneggiati.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure
da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
• Tenete il cavo lontano da superfici incandescenti.
• Al fine di evitare eventuali rischi, non collegate questo
apparecchio a un timer esterno.
• Non lasciate mai incustodito l’apparecchio in
funzione.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato dovrà essere sostituito da Philips, presso
i centri autorizzati Philips, oppure da personale
debitamente qualificato, per evitare situazioni
pericolose.
• Quest’apparecchio può essere usato da bambini di
età superiore agli 8 anni e da persone con capacità
mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza
o conoscenze adatte a condizione che tali persone
abbiano ricevuto assistenza o formazione per
utilizzare l’apparecchio in maniera sicura e capiscano
i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate che
i bambini giochino con l’apparecchio. Le operazioni
di pulizia e manutenzione possono essere effettuate
solo da bambini di età superiore agli 8 anni.
• Tenere l’apparecchio e il relativo cavo lontano dalla
portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
• Questo apparecchio non è stato progettato per
essere utilizzato in abbinamento a un timer esterno o
a un sistema separato con telecomando a distanza.
• Le superfici accessibili potrebbero diventare calde
durante l’uso. Attenzione
• Questo apparecchio è stato progettato per il
normale uso domestico. Non è progettato per l’uso
in ambienti quali zone dedicate alla cucina all’interno
di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro. Non è ideato
per essere utilizzato dagli ospiti di alberghi, motel, bed
and breakfast e in altri ambienti residenziali.
• Se l’apparecchio non viene utilizzato correttamente,
è destinato a usi professionali o semi-professionali,
oppure viene utilizzato senza attenersi alle istruzioni
del manuale dell’utente, la garanzia non è più valida e
Philips non risponde per eventuali danni.
• Collegate l’apparecchio esclusivamente a una presa di
messa a terra.
• Assicuratevi che il cavo di alimentazione non penda
dal bordo del tavolo o dal piano di lavoro su cui è
posizionato l’apparecchio.
• Quando l’apparecchio è in funzione, le superfici
accessibili possono raggiungere temperature elevate.
• Lasciate raffreddare completamente l’apparecchio
prima di pulirlo o riporlo.
• Non toccare mai le piastre con utensili appuntiti o
abrasivi, per evitare di danneggiare il rivestimento
antiaderente.
• L’apparecchio non è un grill e può essere utilizzato
esclusivamente per preparare panini.
• Spegnete sempre l’apparecchio e scollegatelo dalla
presa di corrente dopo l’uso.
• Pulite sempre l’apparecchio dopo l’uso. Per la pulizia,
consultare il capitolo “Pulizia” nel manuale dell’utente.
Riciclaggio
Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta
qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X,
vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
Non gettare mai il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Informarsi sui
regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il
corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e
possibili danni alla salute.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici
(EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di
istruzioni, l’apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
2 Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali problemi, visitare
il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il centro assistenza clienti
Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio
paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
1Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar
de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
Gevaar
• Dompel het apparaat en het netsnoer niet in water
of een andere vloeistof.
Waarschuwing
• Controleer of het voltage aangegeven op de
onderkant van het apparaat overeenkomt met de
plaatselijke netspanning voordat u het apparaat
aansluit.
• Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het
snoer of andere onderdelen beschadigd zijn.
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
• Houd het netsnoer uit de buurt van hete
oppervlakken.
• Sluit dit apparaat nooit aan op een externe
tijdschakelaar om gevaarlijke situaties te vermijden.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het, om
gevaar te voorkomen, worden vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum
of personen met vergelijkbare kwalificaties.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten
of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of
instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik
van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik
begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door
kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en
alleen onder toezicht.
• Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van
kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud.
• Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met een externe timer of een afzonderlijk
afstandsbedieningssysteem.
• De aanraakbare oppervlakken kunnen tijdens gebruik
heet worden. Let op
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal
gebruik binnenshuis. Het apparaat is niet bedoeld
voor gebruik in personeelskeuken van bijvoorbeeld
winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare
werkomgevingen. Het is ook niet bedoeld voor
gebruik door gasten van hotels, motels, bed &
breakfasts en andere verblijfsaccommodaties.
• Bij (semi-)professioneel of onjuist gebruik en bij
gebruik dat niet overeenkomt met de instructies
in de gebruiksaanwijzing, vervalt de garantie en
weigert Philips iedere aansprakelijkheid voor hierdoor
ontstane schade.
• Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard
stopcontact.
• Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het
aanrecht hangen waarop het apparaat staat.
• De aanraakbare oppervlakken kunnen heet worden
wanneer het apparaat in werking is.
• Laat het apparaat altijd volledig afkoelen voordat u
het schoonmaakt of opbergt.
• Raak de platen niet aan met scherpe of krassende
voorwerpen, omdat de antiaanbaklaag hierdoor
beschadigd raakt.
• Dit apparaat is geen grill en is niet bedoeld voor het
bereiden van andere etenswaren dan tosti’s.
• Schakel het apparaat na gebruik altijd uit en haal de
stekker uit het stopcontact.
• Maak het apparaat na gebruik altijd schoon.
Raadpleeg voor schoonmaakinstructies het hoofdstuk
‘Schoonmaken’ in de gebruiksaanwijzing.
Recycling
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen,
die kunnen worden gerecycled en opnieuw gebruikt .
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een
kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de
lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
producten. Door u op de juiste wijze van oude producten te ontdoen, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische
velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare
wetenschappelijke bewijs.
2 Garantie en service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(http://www.philips.com/) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in
uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen
Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
1Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for bruk
senere.
Fare
• Ikke senk apparatet eller ledningen ned i vann eller
annen væske.
Advarsel
• Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på undersiden av apparatet,
stemmer overens med nettspenningen.
• Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på
støpselet, ledningen eller andre deler.
• Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips,
eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår
farlige situasjoner.
• Hold strømledningen unna varme overflater.
• For å unngå farlige situasjoner skal dette apparatet
aldri kobles til en ekstern timerbryter.
• Ikke la apparatet være i bruk uten tilsyn.
• Hvis strømledningen er ødelagt, må den alltid skiftes
ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av
Philips, eller lignende kvalifisert personell for å unngå
farlige situasjoner.
• Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og
av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal
ikke leke med apparatet. Barn skal ikke rengjøre eller
vedlikeholde apparatet med mindre de er over 8 år,
og har tilsyn.
• Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til
barn under 8 år.
• Apparatet er ikke beregnet på bruk med en ekstern
timer eller et separat fjernkontrollsystem.
• De tilgjengelige overflatene kan bli varme under bruk. Forsiktig:
• Dette apparatet er kun beregnet på normal
husholdningsbruk. Det er ikke beregnet på bruk i
kjøkken for ansatte i butikker, på kontorer, på gårder
eller andre arbeidsmiljøer. Det er heller ikke beregnet
på bruk av gjester på hoteller, moteller eller andre
overnattingssteder.
• Hvis apparatet brukes feil eller på en måte som
tilsvarer profesjonell bruk, eller hvis bruksanvisningen
ikke følges, blir garantien ugyldig, og Philips påtar seg
da ikke noe ansvar for eventuelle skader.
• Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
• Ikke la ledningen henge over kanten på bordet eller
benken der apparatet står.
• Temperaturen på overflatene kan være høy når
apparatet brukes.
• La apparatet avkjøles helt før du rengjør apparatet
eller setter det bort.
• Berør aldri platene med skarpe eller skurende
objekter, da dette vil skade den klebefrie overflaten.
• Dette apparatet er ikke en grill, og er ikke beregnet
for tilberedning av annen mat enn smørbrød.
• Slå alltid av og koble fra apparatet etter bruk.
• Rengjør alltid apparatet etter bruk. Du finner
instruksjoner om rengjøring i avsnittet Rengjøring i
brukerhåndboken.
Gjenvinning
Produktet er utformet og produsert med materialer og komponenter av svært høy
kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at
produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:
Kast aldri produktet sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale
bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for
helse og miljø.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF).
Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken,
er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
2 Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan du besøke
webområdet til Philips på http://www.philips.com/ eller ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte
der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen kundestøtte
der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
1Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para
uma eventual consulta futura.
Perigo
• Nunca mergulhe o aparelho nem o cabo de
alimentação em água ou noutro líquido.
Aviso
• Verifique se a voltagem indicada na parte inferior
do aparelho corresponde à voltagem eléctrica local,
antes de ligar o aparelho.
• Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação
ou outras peças estiverem danificados.
• Se o fio estiver danificado, deve ser sempre
substituído pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal devidamente
qualificado para se evitarem situações de perigo.
• Mantenha o cabo de alimentação afastado de
superfícies quentes.
• Nunca ligue este aparelho a um temporizador de
forma a evitar situações de perigo.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve
ser sempre substituído pela Philips, por um centro
de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações
de perigo.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, caso
tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido
dadas instruções relativas à utilização segura do
aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos
envolvidos. As crianças não podem brincar com o
aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador
não podem ser efectuadas por crianças, a não
ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam
supervisionadas.
• Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance
de crianças com idade inferior a 8 anos.
• O aparelho não se destina a ser operado através de
um temporizador externo, nem de um sistema de
controlo remoto independente.
• As superfícies acessíveis podem aquecer durante a
utilização. Atenção
• Este aparelho destina-se apenas a uma utilização
doméstica normal. Não se destina a ser utilizado
em determinados ambientes, como, por exemplo,
cozinhas para funcionários de lojas, escritórios,
quintas ou outros espaços profissionais. Também
não se destina a ser utilizado por clientes em hotéis,
motéis, estabelecimentos do tipo “bed and breakfast”
e outros ambientes residenciais.
• Se o aparelho for utilizado de forma inapropriada
ou para fins profissionais ou semi-profissionais ou
se não for utilizado de acordo com as instruções no
manual do utilizador, a garantia torna-se inválida e a
Philips rejeita qualquer responsabilidade pelos danos
causados.
• Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação
à terra.
• Não deixe que o fio de alimentação fique pendurado
na extremidade da mesa ou bancada de trabalho
onde o aparelho está colocado.
• A temperatura das superfícies acessíveis poderá ser
alta durante o funcionamento do aparelho.
• Deixe que o aparelho arrefeça completamente antes
de o limpar ou arrumar.
• Nunca toque nas placas com itens afiados
ou abrasivos, pois pode danificar a superfície
antiaderente.
• Este aparelho não é um grelhador e, portanto, não se
destina à preparação de outros alimentos para além
de tostas.
• Desligue sempre o aparelho e retire a ficha da
tomada, após cada utilização.
• Limpe sempre o aparelho após cada utilização. Para
obter as instruções de limpeza, consulte o capítulo
“Limpeza” do manual do utilizador.
Reciclagem
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta
qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto,
significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:
Nunca elimine o seu produto com o lixo doméstico comum. Informe-se acerca das
regras de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação
correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências nocivas para o
ambiente e para a saúde pública.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos
(CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste
manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas
científicas disponíveis actualmente.
2 Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da
Philips em http://www.philips.com/ ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips
no seu país (pode encontrar o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não
existir um Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local Philips.
Svenska
1Viktigt!
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida
bruk.
Fara
• Sänk inte ned apparaten eller nätsladden i vatten eller
någon annan vätska.
Varning
• Kontrollera att den nätspänning som anges på
apparatens undersida motsvarar den lokala
nätspänningen innan du kopplar in den.
• Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden
eller någon annan del är skadad.
• Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, något av Philips auktoriserade serviceombud
eller liknande behöriga personer för att undvika
olyckor.
• Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
• Anslut aldrig apparaten till en extern timer eftersom
det kan leda till fara.
• Lämna inte apparaten obevakad när den används.
• Om sladden är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller
liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
• Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år
och äldre och av med olika funktionshinder, eller som
inte har kunskap om hur apparaten används så länge
de övervakas och får instruktioner angående säker
användning och förstår riskerna som medföljer. Barn
ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll
bör inte göras av barn under 8 år om de inte är
under tillsyn av vuxen.
• Se till att apparaten och dess sladd är utom räckhåll
för barn under 8 år.
• Apparaten är inte avsedd att drivas med hjälp av en
extern timer eller ett separat fjärrkontrollssystem.
• Ytorna kan bli varma när apparaten används. Varning!
• Apparaten är endast avsedd för användning i vanlig
hemmiljö. Den är inte avsedd att användas i miljöer
som personalkök i butiker, på kontor, bondgårdar
eller andra arbetsplatser. Den är inte heller avsedd
att användas av kunder på hotell, motell, bed- and
breakfast eller andra liknande boendemiljöer.
• Om den används på felaktigt sätt eller i storskaligt
bruk eller om den inte används enligt anvisningarna
i användarhandboken upphör garantin att gälla och
Philips tar inte på sig ansvar för skador som kan
uppkomma.
• Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
• Se till att nätsladden inte hänger över kanten på
bordet eller arbetsbänken där apparaten står.
• De ytor som du kan komma att vidröra kan vara
mycket varma när apparaten används.
• Låt apparaten svalna helt innan du rengör eller ställer
undan den.
• Rör aldrig vid laggarna med vassa eller slipande
föremål eftersom det skadar non-stick-beläggningen.
• Apparaten är ingen grill och är inte avsedd för
tillagning av andra rätter än smörgåsar.
• Stäng alltid av apparaten och dra ur nätsladden efter
användning.
• Rengör alltid apparaten efter användning. I kapitlet
”Rengöring” i bruksanvisningen finns anvisningar om
rengöring.
Återvinning
Produkten är utvecklad och tillverkad av material och komponenter av hög kvalitet
som kan återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att
produkten följer EU-direktivet 2002/96/EG:
Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållssoporna. Ta reda på de lokala
reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att
kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa
effekter på miljö och hälsa.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är
den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
2 Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har något annat problem med apparaten, kan
du gå till Philips webbplats på http://www.philips.com/ eller kontakta Philips kundtjänst i ditt
land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land
kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
1Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere
saklayın.
Tehlike
• Cihazı ve elektrik kordonunu kesinlikle suya veya
herhangi bir sıvıya batırmayın.
Uyarı
• Cihazı prize takmadan önce, cihazın tabanında
belirtilen gerilimin yerel şebeke gerilimiyle
uygunluğunu kontrol edin.
• Elektrik fişi, şebeke kablosu veya diğer parçaları
hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
• Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
• Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
• Tehlikeli bir durum yaratmamak için, bu cihazı
kesinlikle harici bir zamanlayıcı düğmesine bağlamayın.
• Cihazı kendi kendine çalışır durumda bırakmayın.
• Cihazın güç kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
• Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel,
motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu
kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından
büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
• Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
• Cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda
sistemi ile birlikte kullanılmamalıdır.
• Kullanım sırasında açık yüzeyler ısınabilir. Dikkat
• Bu cihaz sadece evde kullanım için üretilmiştir.
Dükkanların personel mutfakları, ofisler, çiftlikler
veya diğer çalışma ortamlarında kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır. Otel, motel, pansiyon veya ikamet
edilen benzeri ortamlarda kullanılmak üzere
üretilmemiştir.
• Cihazın uygun olmayan şekillerde, profesyonel
ya da yarı profesyonel amaçlarla veya kullanım
talimatlarına uygun olmayan şekillerde kullanılması
durumunda, garanti geçerliliğini yitirecek ve Philips
söz konusu zararla ilgili olarak her türlü sorumluluğu
reddedecektir.
• Cihazı sadece topraklı prize takın.
• Elektrik kablosunun, cihazın yerleştirildiği masa ya da
tezgahtan sarkmamasına dikkat edin.
• Cihaz çalışırken, erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı
yükselebilir.
• Cihazı temizlemeden veya kaldırmadan önce, cihazın
tamamen soğumasını bekleyin.
• Yapışmaz yüzeye zarar vereceğinden, pişirme
yüzeylerine kesinlikle keskin veya çizici maddeler ile
dokunmayın.
• Bu cihaz ızgara değildir ve sandviçten dışındaki
yiyeceklerin pişirilmesi için üretilmemiştir.
• Kullandıktan sonra cihazı mutlaka kapatın ve fişini
çekin.
• Kullandıktan sonra cihazı her zaman temizleyin.
Temizlik talimatları için kullanım kılavuzundaki
“Temizlik” bölümüne bakın.
Geri dönüşüm
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede
malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu
ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:
Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin
ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz
etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur.
Usulüne ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanıldığında, bugünün bilimsel
bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.
2 Garanti ve servis
Servise veya bilgiye ihtiyacınız olursa ya da bir sorununuz varsa, lütfen
http://www.philips.com/ adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips
Müşteri Destek Merkezi’yle iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti
kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising