Philips | HD2392/00 | Philips Daily Collection Sandwichmaker HD2392/00 Bedienungsanleitung

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2 Χρήση της συσκευής
2
1
HD2392
HD2395
2
3
Παρασκευή τοστ
1 Για να προθερμάνετε την τοστιέρα, συνδέστε το φις στην πρίζα.
»» Θα ανάψει η κόκκινη λυχνία.
»» Μόλις ανάψει η πράσινη λυχνία, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για
χρήση.
2
3
4
4
5
6
5
Ανοίξτε την τοστιέρα.
Τοποθετήστε μια φέτα ψωμί στην κάτω πλάκα, προσθέστε τα υλικά και στη
συνέχεια τοποθετήστε μια ακόμα φέτα ψωμί πάνω τους.
• Για χρυσαφένιο χρώμα, μπορείτε να βουτυρώσετε ελαφριά το κέντρο και το
εξωτερικό του ψωμιού.
• Τα υλικά πρέπει να είναι απλωμένα ομοιόμορφα στο κέντρο του ψωμιού.
• Αφήστε λίγο χώρο στις άκρες.
Για να κλείσετε την τοστιέρα, πιάστε το χερούλι και κατεβάστε αργά το καπάκι
μέχρι να κλειδώσει.
Αφήστε την τοστιέρα να λειτουργήσει για 3 έως 7 λεπτά.
• Αν η φέτα του ψωμιού δεν χωράει στην τοστιέρα, κόψτε την στις άκρες πριν
την τοποθετήσετε.
• Μπορείτε να ανοίξετε την τοστιέρα για να δείτε αν τα τοστ έχουν γίνει.
• Ο χρόνος παρασκευής εξαρτάται από το ψωμί, τα υλικά της γέμισης και τις
προτιμήσεις σας.
Σημείωση
HD2392
EN
User manual
IT
Manuale utente
DA
Brugervejledning
NL
Gebruiksaanwijzing
DE
Benutzerhandbuch
NO
Brukerhåndbok
EL Εγχειρίδιο χρήσης
PT
Manual do utilizador
ES
Manual del usuario
SV Användarhandbok
FI Käyttöopas
FR
TR HD2392
HD2395
HD2395
6
7
8
7
Σημείωση
Mode d’emploi
•• Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά και υλικά, καθώς προκαλούν
φθορές στην αντικολλητική επιφάνεια της πλάκας.
•• Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την
ξεπλένετε με νερό βρύσης.
Note
•• Never use aggressive or abrasive cleaning agents and materials, as this damages the non-stick
coating of the plates.
•• Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.
1
2
3
4
5
6
7
Do not use metal, sharp or abrasive utensils.
Switch off and unplug the appliance.
Let the appliance cool down properly in open position.
First remove excess oil from the plates with a piece of kitchen paper before you clean
them.
Use a wooden or plastic spatula to remove sticky food residues (for example solidified
cheese) from the cooking plates.
Clean the cooking plates with a moist soft cloth or sponge.
Clean the outside of the appliance with a moist cloth.
4Storage
1
2
Wind the cord around the cord storage facility.
Store appliance in vertical or horizontal position.
Dansk
Deutsch
1 Vor dem ersten Gebrauch
Hinweis
•• Beim ersten Gebrauch kann das Gerät etwas Rauch entwickeln.
1
2
Bemærk
•• Apparatet kan afgive lidt røg, når det tages i brug første gang.
1
2
Toast-Sandwiches zubereiten
1 Stecken Sie zum Vorheizen des Sandwichmakers den Stecker in die Steckdose.
»» Die rote Anzeige leuchtet.
»» Sobald die grüne Anzeige leuchtet, ist der Sandwichmaker bereit für die
Verwendung.
2
3
4
5
Fjern eventuelle klistermærker, og tør sandwichtoasteren af med en fugtig klud.
Rengør varmepladerne med en fugtig klud eller svamp (se afsnittet ”Rengøring”).
2 Sådan bruges apparatet
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3140 035 38771
English
Tilberedning af ristede sandwiches
1 For at opvarme sandwichtoasteren skal du sætte stikket i stikkontakten.
»» Det røde lys vil være tændt.
»» Når det grønne lys tændes, er sandwichtoasteren klar til brug.
2
3
1 Before the first use
Note
•• The appliance may give off somwe smoke when you use it for the first time.
Making toasted sandwiches
1 To preheat the sandwich maker, put the mains plug in the wall socket and switch on the
appliance.
»» The red light will be on.
»» When the green light turns on, the sandwich maker is ready to use.
4
5
Open the sandwich maker.
Place one slice of bread on the bottom plate, add fillings and then place another slice of
bread on top of the fillings.
• You could lightly butter the outside of the bread and the center of the bread to
have golden brown color.
• The filling should be spread evenly in the center of the bread.
• Leave some space from the edges of the bread.
To close the sandwich maker, hold the handle and close the lid slowly until it latches.
Allow the sandwich maker to toast for 3 to 7 minutes.
• If the bread slice does not fit, trim it before placing it onto the plate.
• You can open it to check whether the sandwiches are ready.
• The cooking time would depend on the bread, the filling and your personal taste.
Note
•• During cooking, the green light will turn on and off.
6
7
5
Remove any stickers and wipe the body of the sandwich maker with a damp cloth.
Clean the cooking plates with a damp cloth or sponge (see chapter ‘Cleaning’).
2 Using the appliance
2
3
4
When the sandwiches are done, remove them carefully.
• You could use wooden or plastic utensil to help. Do not use metal, sharp or
abrasive utensils.
Switch off and unplug the appliance.
HD2392_95_WEU_UM_V1.0.indd 1
Luk sandwichtoasteren op.
Placer et stykke brød på den nedre plade, tilføj fyld, og placer derefter endnu et stykke
brød oven på fyldet.
• Du kan putte lidt smør på ydersiden af brødet samt i midten af brødet, så det får
en gyldenbrun farve.
• Fyldet bør spredes jævnt i midten af brødet.
• Lad der være lidt luft fra kanterne af brødet.
For at lukke sandwichtoasteren skal du holde i håndtaget og langsomt lukke låget, indtil
det låses.
Lad sandwichtoasteren riste brødet i 3 til 7 minutter.
• Hvis der ikke er plads til brødskiven, skal den skæres til, før den placeres på pladen.
• Du kan åbne den for at kontrollere, om sandwichene er klar.
• Tilberedningstiden afhænger af brødet, fyldet og din personlige smag.
Bemærk
•• Under tilberedningen tændes og slukkes det grønne lys.
6
7
Når sandwichene er færdige, skal de fjernes forsigtigt.
• Du kan tage træ- eller plastikredskaber til hjælp. Brug aldrig køkkenredskaber af
metal, eller redskaber der er skarpe eller ridsende.
Tag apparatstikket ud af stikkontakten.
3Rengøring
Bemærk
•• Brug aldrig skrappe rengørings- eller skuremidler, da dette vil beskadige pladernes "slip-let"
belægning.
•• Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under vandhanen.
1
2
3
4
5
6
7
Brug aldrig køkkenredskaber af metal, eller redskaber der er skarpe eller ridsende.
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
Lad sandwichtoasteren stå åben, indtil den er kølet ordentligt af.
Tør overskydende olie af pladerne med et stykke køkkenrulle, inden de rengøres.
Brug en træ- eller plasticspatel til at fjerne eventuelle fastsiddende madrester (f.eks.
størknet ost).
Rengør varmepladerne med en fugtig klud eller svamp.
Apparatet rengøres udvendigt med en fugtig klud.
4Opbevaring
1
2
Entfernen Sie Aufkleber, und reinigen Sie das Gehäuse des Sandwichtoasters mit einem
feuchten Tuch.
Reinigen Sie die Sandwich-Platten mit einem feuchten Tuch oder Schwamm (siehe
Kapitel «Reinigung»).
2 Verwenden des Geräts
1 Før første brug
HD2392_95_WEU_UM_V1.0
Μόλις ετοιμαστούν τα τοστ, αφαιρέστε τα προσεκτικά.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ξύλινο ή πλαστικό εργαλείο. Μην
χρησιμοποιείτε μεταλλικά, αιχμηρά ή αποξεστικά εργαλεία κουζίνας.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
3 Καθαρισμός
Kullanım kılavuzu
3 Cleaning and maintenance
1
2
•• Κατά τη διάρκεια της παρασκευής, το πράσινο φως θα αναβοσβήνει.
Öffnen Sie das Gerät.
Legen Sie eine Scheibe Brot auf die untere Platte, belegen Sie das Sandwich mit
Zutaten, und legen Sie abschließend eine zweite Scheibe Brot darauf.
• Sie können das Brot von außen und innen mit etwas Butter bestreichen, um eine
goldbraune Farbe zu erzielen.
• Die Zutaten sollten gleichmäßig in der Mitte des Brotes verteilt werden.
• Lassen Sie etwas Platz zum Rand des Brotes.
Um den Sandwichmaker zu schließen, umfassen Sie den Griff, und schließen Sie den
Deckel, bis er einrastet.
Toasten Sie das Brot im Sandwichmaker 3 bis 7 Minuten lang.
• Wenn die Scheibe Brot zu groß ist, schneiden Sie sie zu, bevor Sie sie auf die Platte
legen.
• Sie können das Gerät öffnen, um zu überprüfen, ob die Sandwiches fertig sind.
• Die Zubereitungszeit ist abhängig vom Brot, den Zutaten und Ihrem persönlichen
Geschmack.
1
2
3
4
5
6
7
4 Αποθήκευση
1
2
6
7
Nehmen Sie die Sandwiches vorsichtig heraus, wenn sie fertig sind.
• Sie können dafür Kochgeschirr aus Holz oder Kunststoff verwenden. Verwenden
Sie keine Gegenstände aus Metall oder scheuernde Utensilien.
Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
1 Antes del primer uso
Nota
•• Puede que el aparato emita algo de humo cuando lo utilice por primera vez.
1
2
•• Reinigen Sie die Platten niemals mit Scheuermitteln oder Scheuerschwämmen, um die
Antihaft-Beschichtung nicht zu beschädigen.
•• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie es auch nicht
unter fließendem Wasser ab.
1
2
3
4
5
6
7
Verwenden Sie keine Gegenstände aus Metall oder scheuernde Utensilien.
Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
Lassen Sie das Gerät geöffnet abkühlen.
Entfernen Sie zuerst überschüssiges Fett mit Küchenpapier, bevor Sie die Platten
reinigen.
Entfernen Sie hartnäckige Lebensmittelreste (z. B. angebrannten Käse) mit einem Spatel
aus Holz oder Plastik von den Sandwich-Platten.
Reinigen Sie die Sandwich-Platten mit einem feuchten weichen Tuch oder Schwamm.
Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch.
4Aufbewahrung
1
2
Wickeln Sie das Kabel um die Kabelhalterung.
Bewahren Sie das Gerät in horizontaler oder vertikaler Position auf.
Ελληνικά
1 Πριν από την πρώτη χρήση
Σημείωση
Quite las pegatinas y limpie el exterior de la sandwichera con un paño húmedo.
Limpie las placas con un paño húmedo o una esponja (consulte el capítulo “Limpieza”).
2 Uso del aparato
Cómo hacer sándwiches tostados
1 Para calentar la sandwichera, conecte el enchufe de alimentación a la toma de pared.
»» El piloto rojo se encenderá.
»» Podrá utilizar la sandwichera cuando se encienda el piloto verde.
2
3
4
5
3Reinigung
Hinweis
Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από το σημείο περιτύλιξης καλωδίου.
Αποθηκεύστε τη συσκευή σε κάθετη ή οριζόντια θέση.
Español
Hinweis
•• Während der Zubereitung schaltet sich die grüne Anzeige ein und aus.
Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά, αιχμηρά ή αποξεστικά εργαλεία κουζίνας.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
Αφήστε τη συσκευή ανοιχτή για να κρυώσει επαρκώς.
Αρχικά, αφαιρέστε το περίσσιο λάδι από τις πλάκες με ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας
πριν τις καθαρίσετε.
Χρησιμοποιήστε μια ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα για να αφαιρέσετε κολλημένα
υπολείμματα φαγητού (για παράδειγμα στερεοποιημένο τυρί) από τις πλάκες
ψησίματος.
Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος με ένα υγρό πανί ή ένα σφουγγάρι.
Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα υγρό πανί.
Abra la sandwichera.
Ponga una rebanada de pan en la placa inferior, incorpore el relleno y, a continuación,
ponga otra rebanada de pan encima.
• Puede aplicar un poco de mantequilla en el exterior del pan y el centro del mismo
para que tenga un color marrón dorado.
• Unte el relleno con uniformidad en el centro del pan.
• No unte relleno en los bordes del pan.
Para cerrar la sandwichera, sujete el mango y cierre la tapa lentamente hasta que
encaje.
Deje el pan en la sandwichera de 3 a 7 minutos para que se tueste.
• Si la rebanada de pan no cabe, córtela antes de ponerla en la placa.
• Puede abrirla para comprobar si los sándwiches están listos.
• El tiempo de preparación de los sándwiches depende del tipo de pan, del relleno
y de cómo le guste.
Nota
•• Mientras se hacen los sándwiches, el piloto verde se encenderá y se apagará.
6
7
Cuando los sándwiches estén listos, retírelos con cuidado.
• Para ello, puede ayudarse con utensilios de madera o plástico. No utilice utensilios
metálicos, afilados o abrasivos.
Desenchufe el aparato.
3Limpieza
Nota
•• No utilice agentes ni materiales de limpieza abrasivos o agresivos porque dañan la capa
antiadherente de las placas.
•• No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos, ni lo enjuague bajo el grifo.
1
2
3
4
5
6
7
No utilice utensilios metálicos, afilados o abrasivos.
Apague y desconecte el aparato.
Deje el aparato abierto para que se enfríe completamente.
Antes de limpiar las placas, elimine el exceso de aceite con un papel de cocina.
Utilice una espátula de plástico o de madera para retirar de las placas los residuos que
queden pegados (por ejemplo, queso solidificado).
Limpie las placas con una esponja o un paño suave y húmedo.
Limpie el aparato por fuera con un paño húmedo.
4Almacenamiento
1
2
Limpie el aparato y los accesorios con un paño húmedo.
Guarde el aparato en posición vertical u horizontal.
•• Η συσκευή μπορεί να βγάλει λίγο καπνό όταν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
1
2
Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα και σκουπίστε το σώμα της τοστιέρας με ένα υγρό
πανί.
Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος με ένα υγρό πανί ή ένα σφουγγάρι (δείτε το
κεφάλαιο «Καθαρισμός»).
Rul netledningen op omkring hælen.
Opbevar apparatet stående lodret eller vandret.
2013/11/7 14:47:59
Suomi
Italiano
Norsk
Svenska
1Käyttöönotto
1 Prima del primo utilizzo
1 Før første bruk
1 Före den första användningen
Nota
Huomautus
•• Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saattaa tulla hieman käryä.
1
2
Poista mahdolliset tarrat ja pyyhi voileipägrillin pinta kostealla liinalla.
Puhdista parilalevyt kostealla liinalla tai sienellä (lisätietoja on Puhdistus-luvussa).
2Käyttö
Voileipien paahtaminen
1 Aloita voileipägrillin lämmittäminen kytkemällä laitteen pistoke pistorasiaan.
»» Punainen valo syttyy.
»» Kun vihreä valo syttyy, voileipägrilli on valmis käytettäväksi.
2
3
4
5
Avaa voileipägrilli.
Aseta leipäviipale alalevylle, lisää täytteet ja aseta toinen leipäviipale täytteiden päälle.
• Voit voidella leivän ulko- ja sisäpinnan kevyesti, jos haluat pintaan kullanruskean
värin.
• Levitä täyte tasaisesti leipäviipaleen keskelle.
• Jätä reunoille hieman tilaa.
Sulje voileipägrillin kansi hitaasti kahvasta siten, että se lukittuu kiinni.
Paahda leipiä 3–7 minuuttia.
• Jos leipäviipale ei sovi grilliin, leikkaa se sopivan muotoiseksi.
• Voit avata grillin ja tarkistaa, ovatko leivät valmiita.
• Valmistusaika riippuu leivästä, täytteistä ja makutottumuksistasi.
Huomautus
•• La prima volta che l'apparecchio viene utilizzato potrebbe emettere del fumo.
1
2
2 Utilizzo dell’apparecchio
Come preparare i toast
1 Per preriscaldare il tostapane, inserire la spina nella presa di corrente.
»» Si accende la luce rossa.
»» Quando si accende la luce verde, il tostapane è pronto all’uso.
2
3
4
5
•• Paahtamisen aikana vihreä valo syttyy ja sammuu.
6
7
Kun leivät ovat valmiit, poista ne grillistä varovasti.
• Voit käyttää apuna puisia tai muovisia työvälineitä. Älä käytä metallisia, teräviä tai
karkeapintaisia välineitä.
Irrota laite.
3Puhdistus
Huomautus
•• Älä käytä voimakkaita tai naarmuttavia puhdistusaineita tai työvälineitä, sillä levyjen
tarttumattomaksi käsitelty pinta saattaa vahingoittua.
•• Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.
1
2
3
4
5
6
7
Älä käytä metallisia, teräviä tai karkeapintaisia välineitä.
Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
Anna laitteen jäähtyä avattuna.
Poista ylimääräinen öljy levyiltä talouspaperilla ennen puhdistusta.
Poista parilalevyihin kiinni tarttuneet ruuantähteet (esimerkiksi sulanut juusto) puisella
tai muovisella lastalla.
Puhdista parilalevyt kostealla, pehmeällä liinalla tai sienellä.
Pyyhi laite puhtaaksi kostealla liinalla.
4Säilytys
1
2
Kierrä virtajohto johdonpidikkeen ympärille.
Säilytä laitetta pystysuorassa tai vaakasuorassa asennossa.
Français
1 Avant la première utilisation
Remarque
•• Lors de la première utilisation, l'appareil peut dégager un peu de fumée.
1
2
Retirez tous les autocollants et essuyez l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
Nettoyez les plaques de cuisson à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge humide (voir le
chapitre « Nettoyage »).
2 Utilisation de l’appareil
Préparation de croque-monsieur
1 Pour préchauffer l’appareil à croque-monsieur, branchez le cordon d’alimentation sur la
prise secteur.
»» Le voyant rouge s’allume.
»» Lorsque le voyant vert s’allume, l’appareil à croque-monsieur est prêt à l’emploi.
2
3
4
5
Ouvrez l’appareil à croque-monsieur.
Placez une tranche de pain sur la plaque inférieure, ajoutez les garnitures et placez
l’autre tranche de pain sur les garnitures.
• Vous pouvez beurrer légèrement l’extérieur et le centre des tranches de pain pour
qu’elles soient bien dorées.
• La garniture doit être répartie de façon homogène au centre du pain.
• Laissez un peu d’espace aux bords du pain.
Pour fermer l’appareil à croque-monsieur, tenez la poignée et fermez le couvercle
lentement jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
Laissez l’appareil à croque-monsieur fonctionner pendant 3 à 7 minutes.
• Si la tranche de pain dépasse, coupez-la avant de la placer sur la plaque.
• Vous pouvez l’ouvrir pour vérifier si les croque-monsieur sont prêts.
• Le temps de cuisson dépend du pain, de la garniture et de votre goût personnel.
Remarque
7
Lorsque les croque-monsieur sont prêts, retirez-les avec précaution.
• Vous pouvez utiliser un ustensile en bois ou en plastique à cet effet. N’utilisez pas
d’ustensiles métalliques, pointus ou abrasifs.
Débranchez l’appareil.
3Nettoyage
Remarque
•• N'utilisez jamais de produits abrasifs ni de tampons à récurer car vous risqueriez
d'endommager le revêtement antiadhésif des plaques de cuisson.
•• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau, ni dans d'autres liquides et ne le rincez pas sous le
robinet.
1
2
3
4
5
6
7
N’utilisez pas d’ustensiles métalliques, pointus ou abrasifs.
Arrêtez, puis débranchez l’appareil.
Ouvrez l’appareil à croque-monsieur pour le laisser refroidir correctement.
Commencez par retirer l’excédent de graisse des plaques de cuisson à l’aide d’un
essuie-tout avant de les nettoyer.
Servez-vous d’une spatule en bois ou en plastique pour retirer les résidus d’aliments
collants (par exemple le fromage solidifié) des plaques de cuisson.
Nettoyez les plaques de cuisson à l’aide d’un chiffon doux ou d’une éponge humide.
Nettoyez l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
4Stockage
1
2
Enroulez le cordon d’alimentation à l’emplacement prévu à cet effet sur l’appareil.
Rangez l’appareil en position verticale ou horizontale.
•• Apparatet kan avgi litt røyk når du bruker det for første gang.
1
2
6
7
Quando il pane è cotto, rimuoverlo con cautela.
• Per un aiuto, utilizzare utensili in legno o in plastica. Non usate utensili metallici,
appuntiti o abrasivi.
Scollegare l’apparecchio.
3Pulizia
Nota
•• Non usare oggetti e detergenti abrasivi o aggressivi per evitare di danneggiare il rivestimento
antiaderente delle piastre.
•• Non immergete l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi e non risciacquatelo sotto l'acqua
corrente.
1
2
3
4
5
6
7
Non usate utensili metallici, appuntiti o abrasivi.
Spegnete l’apparecchio e scollegatelo dalla presa di corrente.
Lasciare raffreddare correttamente l’apparecchio in posizione aperta.
Prima di pulire le piastre di cottura, togliete l’olio in eccesso usando della carta da cucina.
Per togliere eventuali residui di cibo (ad esempio il formaggio solidificato) dalle piastre
usate una spatola di legno o di plastica.
Pulite le piastre di cottura con una spugnetta o un panno morbido.
Pulite la superficie esterna dell’apparecchio con un panno umido.
4Conservazione
1
2
Avvolgere il cavo di alimentazione attorno al supporto per cavo.
Riporre l’apparecchio in posizione verticale od orizzontale.
Nederlands
1 Voor het eerste gebruik
Opmerking
•• Er kan wat rook uit het apparaat komen wanneer u het voor de eerste keer gebruikt.
1
2
Verwijder eventuele stickers en wrijf de behuizing van het tostiapparaat schoon met
een vochtige doek.
Maak de bakplaten schoon met een vochtige doek of spons (zie hoofdstuk
‘Schoonmaken’).
2 Het apparaat gebruiken
Tosti’s maken
1 Steek de stekker in het stopcontact om het tostiapparaat te verwarmen.
»» Het rode lampje gaat branden.
»» Als het groene lampje gaat branden, is het tostiapparaat klaar voor gebruik.
2
3
4
5
Open het tostiapparaat.
Leg een sneetje brood op de onderste plaat, voeg beleg toe en leg nog een sneetje
brood op het beleg.
• U kunt de buitenkant en het midden van het brood licht insmeren met boter om
het een goudbruine kleur te geven.
• Het beleg moet gelijkmatig worden verveeld in het midden van het brood.
• Laat wat ruimte over aan de randen van het brood.
Sluit het tostiapparaat door de handgreep vast te pakken en het deksel langzaam te
sluiten tot het vastklikt.
Laat het tostiapparaat 3 tot 7 minuten dicht om de tosti te verwarmen.
• Snijd de randen van het brood af waar deze buiten de plaat uitsteken.
• Open het apparaat om te controleren of de tosti klaar is.
• De bereidingstijd is afhankelijk van het boord, het beleg en uw persoonlijke voorkeur.
Opmerking
•• Tijdens het verwarmen schakelt het groene lampje aan en uit.
6
7
Verwijder de tosti’s voorzichtig als ze klaar zijn.
• Gebruik indien nodig een houten of plastic voorwerp om ze te verwijderen.
Gebruik geen metalen, scherp of krassend keukengerei.
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
3Schoonmaken
Opmerking
•• Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen en -materialen om de bakplaten
schoon te maken, omdat u hiermee de antiaanbaklaag van de platen beschadigt.
•• Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof en spoel het ook niet af onder
de kraan.
1
2
3
4
5
6
7
Gebruik geen metalen, scherp of krassend keukengerei.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Zet het apparaat open en laat het volledig afkoelen.
Gebruik eerst een stuk keukenpapier om overtollige olie van de bakplaten te
verwijderen voordat u ze gaat schoonmaken.
Gebruik een houten of kunststof spatel om kleverige voedselresten (bijvoorbeeld
gestolde kaas) van de bakplaten te verwijderen.
Maak de bakplaten schoon met een vochtige, zachte doek of spons.
Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.
Ta av alle klistremerker og tørk av smørbrødgrillen med en fuktig klut.
Rengjør stekeflatene med en fuktig klut eller svamp (se avsnittet Rengjøring).
Obs!
•• Det kan komma lite rök ur apparaten när du använder den första gången.
1
2
Ta bort eventuella etiketter och torka av smörgåsgrillens utsida med en fuktig trasa.
Rengör laggarna med en fuktig trasa eller svamp (se kapitlet ”Rengöring”).
2 Bruke apparatet
2 Använda apparaten
Lage toast-smørbrød
1 Du forhåndsvarmer smørbrødgrillen ved å sette støpselet i stikkontakten.
»» Den røde lampen lyser.
»» Når den grønne lampen lyser, er smørbrødgrillen klar til bruk.
Grilla smörgåsar
1 Förvärm smörgåsgrillen genom att sätta i stickkontakten i vägguttaget.
»» Den röda lampan lyser.
»» När den gröna lampan tänds kan du börja använda smörgåsgrillen.
2
3
4
5
Åpne smørbrødgrillen.
Legg en brødskive på den nederste platen, legg på pålegg og deretter en annen
brødskive oppå pålegget.
• Du kan påføre litt smør på utsiden og midt på brødet for å få en gyllen brunfarge.
• Pålegget skal legges jevnt midt på brødet.
• Ikke legg det helt ut i kantene på brødet.
Du lukker smørbrødgrillen ved å holde i håndtaket og lukke lokket sakte til det går i lås.
La smørbrødgrillen steke brødet i 3–7 minutter.
• Hvis brødskiven ikke passer, må du skjære den til før du legger den på platen.
• Du kan åpne for å se om brødet er klart.
• Steketiden avhenger av brødet, pålegget og egne preferanser.
2
3
4
5
Merk
•• Under stekingen slås den grønne lampen av og på.
6
•• Durante la cottura, la spia verde si accende e si spegne.
7
Når brødet er ferdig, tar du det forsiktig ut.
• Du kan bruke et tre- eller plastredskap for å ta det ut. Ikke bruk redskaper som er
av metall, som er skarpe, eller som kan skrape opp grillen.
Koble fra apparatet.
3Rengjøring
Merk
•• Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller slipe- eller skureprodukter. Det vil føre til skade på det
klebefrie belegget på platene.
•• Apparatet må ikke senkes ned i vann eller annen væske, og det må heller ikke skylles under
rennende vann.
1
2
3
4
5
6
7
Ikke bruk redskaper som er av metall, som er skarpe, eller som kan skrape opp grillen.
Slå av og koble fra apparatet.
La apparatet kjøles helt ned i åpen stilling.
Fjern overflødig olje fra platene med litt kjøkkenpapir før du rengjør dem.
Bruk en trespade eller slikkepott til å fjerne klebrige matrester (for eksempel størknet
ost) fra varmeplatene.
Rengjør stekeflatene med en fuktig klut eller svamp.
Rengjør utsiden av apparatet med en fuktig klut.
4Oppbevaring
1
2
Kveil ledningen rundt ledningsholderen.
Oppbevar apparatet i loddrett eller vannrett stilling.
Português
1 Antes da primeira utilização
Nota
Obs!
•• Den gröna lampan tänds och släcks när grillningen pågår.
6
7
Ta försiktigt ut smörgåsen när den är klar.
• Du kan använda trä- eller plastredskap. Använd inte redskap av metall eller redskap
som är vassa eller avslipande.
Dra ur nätsladden.
3Rengöring
Obs!
•• Använd aldrig starka eller slipande rengöringsmedel eller material eftersom de skadar
laggarnas non-stick-beläggning.
•• Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under kranen.
1
2
3
4
5
6
7
Använd inte redskap av metall eller redskap som är vassa eller avslipande.
Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
Låt smörgåsgrillen stå öppen så att den svalnar ordentligt.
Torka av överflödig olja från laggarna med en bit hushållspapper innan du rengör dem.
Använd en stekspade av trä eller plast för att ta bort matrester (t.ex. stelnad ost) som
fastnat på laggarna.
Rengör laggarna med en fuktig trasa eller svamp.
Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa.
4Förvaring
1
2
Linda nätsladden runt sladdhållaren.
Förvara apparaten i vertikalt eller horisontellt läge.
Türkçe
1 İlk kullanımdan önce
Not
•• O aparelho pode libertar algum fumo ao ser utilizado pela primeira vez.
1
2
Öppna smörgåsgrillen.
Placera en skiva bröd på bottenlaggen, lägg på fyllningen och placera sedan den andra
brödskivan ovanpå fyllningen.
• Du kan breda lite smör på utsidan och mitten av brödet för att få en gyllenbrun
färg.
• Fördela fyllningen jämnt över brödet.
• Lämna lite utrymme runt brödets kanter.
När du stänger smörgåsgrillen håller du i handtaget och stänger sedan locket sakta tills
det låses på plats.
Grilla smörgåsen i 3 till 7 minuter.
• Om brödskivan är för stor skär du först till den innan du placerar den på laggen.
• Du kan öppna för att kontrollera om smörgåsen är färdig.
• Tillagningstiden kan variera beroende på brödet, fyllningen och din personliga smak.
•• İlk kez kullandığınızda, cihaz biraz duman çıkarabilir.
Retire todos os autocolantes e limpe a sanduicheira com um pano húmido.
Limpe as placas com um pano húmido ou uma espoja húmida (consulte o capítulo
“Limpeza”).
1
2
Sandviç makinesinin üzerindeki etiketleri çıkartıp cihazın gövdesini nemli bir bez ile silin.
Pişirme plakalarını nemli bir bez veya süngerle temizleyin (bkz. ‘Temizlik’ bölümü).
2 Utilizar o aparelho
2 Cihazın kullanımı
Fazer tostas
1 Para pré-aquecer a sanduicheira, coloque a ficha de alimentação na tomada.
»» A luz vermelha acende-se.
»» Quando a luz verde acender, a sanduicheira está pronta a utilizar.
Sıcak sandviçler hazırlamak
1 Sandviç makinesini önceden ısıtmak için elektrik prizini fişe takın.
»» Kırmızı ışık yanar.
»» Yeşil ışık yandığında, sandviç makinesi kullanıma hazırdır.
2
3
4
5
Abra a sanduicheira.
Coloque uma fatia de pão na placa inferior, adicione o recheio e coloque outra fatia de
pão por cima.
• Pode untar o pão com manteiga para um aspecto mais dourado.
• O recheio deve ser espalhado de modo uniforme no centro do pão.
• Deixe algum espaço sem recheio próximo das margens do pão.
Para fechar a sanduicheira, segure na pega e fecha a tampa com cuidado até ouvir um
estalido.
Deixe o pão torrar na sanduicheira durante 3 a 7 minutos.
• Se a fatia de pão for demasiado grande, apare-a antes de a colocar na placa.
• Pode abrir a sanduicheira para verificar se as tostas estão prontas.
• O tempo de torragem depende do pão, do recheio e da sua preferência.
2
3
4
5
Nota
Not
•• Durante a torragem, a luz verde liga e desliga.
6
7
•• Pişirme sırasında yeşil ışık yanar ve söner.
Quando as tostas estiverem prontas, retire-as cuidadosamente.
• Pode utilizar um utensílio de madeira ou plástico como auxílio. Não use utensílios
metálicos, afiados ou abrasivos.
Desligue o aparelho.
3Limpeza
Nota
•• Nunca use produtos de limpeza e materiais agressivos ou abrasivos para evitar estragar o
revestimento antiaderente das placas.
•• Nunca mergulhe o aparelho em água ou noutro líquido, nem o enxagúe em água corrente.
1
2
3
4
5
6
7
Não use utensílios metálicos, afiados ou abrasivos.
Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
Deixe arrefecer completamente o aparelho, mantendo-o aberto.
Retire primeiro o excesso de gordura das placas com um pedaço de papel de cozinha
antes de as lavar.
Use uma espátula de madeira ou de plástico para remover as partículas de comida que
estejam agarradas (por exemplo, queijo solidificado) às placas.
Limpe as placas com um pano suave e húmido ou uma esponja.
Limpe o exterior da máquina com um pano húmido.
4Armazenamento
1
2
Sandviç makinesini açın.
Alt tabakaya bir dilim ekmek yerleştirin, malzemeleri ekleyin ve üzerlerine bir dilim
ekmek daha koyun.
• Sarımsı kahverengi bir renk elde etmek için ekmeğin dış kısmı ve ortasına biraz yağ
sürebilirsiniz.
• Malzemeler ekmeğin ortasına düzgünce yerleştirilmelidir.
• Ekmeğin kenar kısımlarında biraz boşluk bırakın.
Sandviç makinesini kapatmak için kolu tutun ve mandallar yerine oturana kadar kapağı
yavaşça yerleştirin.
Sandviç makinesinin 3-7 dakika boyunca ekmeği kızartmasını bekleyin.
• Ekmek dilimi makineye sığmazsa tabağa yerleştirmeden önce kenarlarını kesin.
• Sandviçlerin hazır olup olmadığını kontrol etmek için makineyi açabilirsiniz.
• Pişirme süresi ekmeğe, malzemelere ve kişisel zevkinize göre değişiklik gösterir.
Enrole o cabo à volta da peça de enrolamento do cabo.
Pode arrumar o aparelho na horizontal ou na vertical.
6
7
Sandviçleri hazır olduklarında dikkatle sandviç makinesinden çıkarın.
• Sandviçleri çıkarmak için tahta veya plastik mutfak aletleri kullanabilirsiniz. Metal,
keskin veya aşındırıcı mutfak aletlerini kesinlikle kullanmayın.
Cihazı prizden çıkartın.
3Temizlik
Not
•• Plakaların yapışmaz kaplamasına zarar vereceğinden, aşındırıcı temizlik maddeleri ve
malzemelerini kesinlikle kullanmayın.
•• Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın ya da muslukta durulamayın.
1
2
3
4
5
6
7
Metal, keskin veya aşındırıcı mutfak aletlerini kesinlikle kullanmayın.
Cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
Cihazı açık konumda soğumaya bırakın.
Plakaları temizlemeden önce, üzerlerinde kalan fazla yağı kağıt havlu kullanarak silin.
Yapışan yiyecek artıklarını (örneğin kurumuş peynir) sandviç makinesinden çıkarmak için,
tahta veya plastik bir spatula kullanın.
Pişirme plakalarını nemli ve yumuşak bir bez veya süngerle temizleyin.
Cihazın dış tarafını hafif nemli bezle temizleyin.
4Saklama
1
2
Kordonu, kordon saklama bölmesine sarın.
Cihazı dikey veya yatay bir konumda saklayın.
4Opbergen
1
2
HD2392_95_WEU_UM_V1.0.indd 2
Aprite la tostiera
Posizionare una fetta di pane sulla piastra inferiore, aggiungere il riempimento e
posizionare un’altra fetta di pane su di esso.
• È possibile imburrare leggermente la parte esterna e centrale del pane per
ottenere la doratura.
• Il riempimento dovrebbe essere posizionato in modo uniforme nella parte
centrale della fetta di pane.
• Lasciare spazio tra il riempimento e il margine della fetta.
Per chiudere il tostapane, afferrare l’impugnatura e chiudere lentamente il coperchio
fino all’aggancio.
Lasciare il tostapane tostare dai 3 ai 7 minuti.
• Se la fetta di pane è troppo grande, tagliarla prima di posizionarla sulla piastra.
• È possibile aprire le piastre per verificare che il pane sia pronto.
• Il tempo di cottura dipende dal pane, dal riempimento e dai gusti personali.
Nota
•• Pendant la cuisson, le voyant vert s'allume et s'éteint.
6
Togliete eventuali adesivi e pulite l’esterno della tostiera con un panno umido.
Pulire le piastre di cottura con una spugnetta o un panno umido (vedere il capitolo
“Pulizia”).
Merk
Wind het snoer om de snoerhaspel.
Berg het apparaat op in verticale of horizontale stand.
2013/11/7 14:47:59
Download PDF

advertising