Philips | HD2586/20 | Philips Daily Collection Toaster HD2586/20 Important Information Manual

Register your product and get support at
Recycling
www.philips.com/welcome
HD2586
HD2587
HD2589
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
EN Important information leaflet
DA Brochure med vigtige oplysninger
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about
the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct
disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the
environment and human health.
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
EL Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών
ES Folleto de información importante
Dansk
FITärkeää-lehtinen
FR Brochure « Informations importantes »
IT
Vigtigt
Brochure informativa importante
Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug,
og gem den til eventuel senere brug.
NL Folder met belangrijke informatie
NO Viktig informasjonshefte
Sikkerhed
PT Folheto de informações importantes
Fare
SV Broschyr med viktig information
•• Apparatet må aldrig kommes ned i vand.
•• Kom aldrig metalfolie eller for store stykker brød i brødristeren, da der kan opstå risiko for brand
og elektrisk stød.
TR Önemli bilgi broşürü
Advarsel
Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af
Philips, et servicecenter, der er godkendt af Philips,
eller af personer med tilsvarende kvalifikationer for at
undgå fare.
•• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter
og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden,
hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet
og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege
med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke
foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle
og under opsyn.
•• Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde
af børn under 8 år.
•• Tøm krummebakken regelmæssigt for at mindske
brandfare (se brugervejledningens afsnit "Rengøring").
•• Apparatet må ikke anvendes tæt ved gardiner eller
andre brandfarlige materialer eller under overskabe,
da der kan opstå risiko for brand.
•• Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent vha. en
ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
••
•• Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt.
•• Kontroller, om spændingsangivelsen i bunden af apparatet svarer til den lokale netspænding, før
du slutter strøm til apparatet.
•• Anbring ikke støvdækslet eller andre genstande oven på brødristeren, når den er tændt eller
stadig er varm, da der kan opstå risiko for skader eller brand.
•• Tag øjeblikkeligt stikket ud af stikkontakten, hvis der observeres ild eller røg.
•• Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med varme flader.
Important
Read this Important Information leaflet carefully before you use the appliance and save it for
future reference.
Safety
Danger
•• Never immerse the appliance in water.
•• Do not insert oversize foods and metal foil packages into the toaster, as this may cause fire or
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning,
er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende
tidspunkt.
Reklamationsret og service
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.
philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen
”World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte
din lokale Philips-forhandler.
Genanvendelse
electric shock.
Warning
If the power cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorized by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid
a hazard.
•• This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless
they are older than 8 and supervised.
•• Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.
•• To avoid the risk of fire, frequently remove crumbs
from the crumb tray (see User Manual Chapter
"Cleaning").
•• Do not operate the appliance under or near curtains
or other flammable materials or under wall cabinets,
as this may cause fire.
•• The appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or a separate remote
control system.
••
•• Do not let the appliance operate unattended.
•• Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local power
voltage before you connect the appliance.
•• Do not place the dust cover or any other object on top of the toaster when the appliance is
switched on or when it is still hot, as this can cause damage or fire.
•• Immediately unplug the toaster if fire or smoke is observed.
•• Keep the power cord away from hot surfaces.
•• This appliance is only intended for toasting bread. Do not put any other ingredients in the
appliance.
Caution
••
The toaster is intended for household use only and
may only be used indoors. It is not intended for
commercial or industrial use.
•• Only connect the appliance to an earthed wall socket.
•• Do not let the power cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance
stands.
•• Always unplug the appliance after use.
•• Do not place the toaster on a hot surface.
•• If a slice of bread gets stuck inside the toaster, unplug the appliance and let it cool down before
you try to remove the bread. Do not use a knife or a sharp tool, as these may cause damage to
the heating elements.
•• The warming rack is only intended for warming up rolls or croissants. Do not put any other
ingredients on the warming rack, as this may lead to a hazardous situation.
•• Do not hold the appliance upside down and do not shake it to remove the crumbs.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If
handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe
to use based on scientific evidence available today.
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its
phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.
••
••
••
••
••
Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen, auf der das Gerät steht.
Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
Stellen Sie den Toaster nicht auf heiße Flächen.
Wenn eine Scheibe Brot im Toaster klemmt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das eingeklemmte Brot entfernen. Verwenden
Sie hierzu kein Messer oder spitze Metallgegenstände, da diese die Heizelemente beschädigen
könnten.
•• Der Brötchenaufsatz ist nur zum Aufbacken von Brötchen und Croissants vorgesehen. Bei
anderem Toastgut könnte es zu Brand, Stromschlag und anderen Unfällen kommen.
•• Schütteln Sie die Brotkrümel nicht aus dem umgekehrt gehaltenen Gerät.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder.
Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern
es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch
gehandhabt wird.
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an
Ihren Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Sie finden die Telefonnummer in der internationalen Garantieschrift). Besuchen
Sie auch die Philips Website (www.philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center
geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
Recycling
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt
und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät,
bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über
die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen
Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen
vor möglichen negativen Folgen geschützt.
Ελληνικά
Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε
το για μελλοντική αναφορά.
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan
genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er
underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale
regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse
af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers
helbred.
Deutsch
Κίνδυνος
•• Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
•• Μην τοποθετείτε τρόφιμα με μεγάλο όγκο και τρόφιμα συσκευασμένα σε αλουμινόχαρτο
στη φρυγανιέρα, καθώς μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο
επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή
από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή
κινδύνου.
•• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα
με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι
τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση
της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με
τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν
και να συντηρούν τη συσκευή παρά μόνον αν είναι
ηλικίας άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
•• Διατηρήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά
από παιδιά ηλικίας κάτω από 8 έτη.
•• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς, φροντίστε
να αφαιρείτε συχνά τα ψίχουλα από το δίσκο για
τα ψίχουλα (ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Καθαρισμός”
του εγχειριδίου χρήσης).
•• Μην λειτουργείτε τη συσκευή κάτω από ή κοντά
σε κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό
ή κάτω από επιτοίχια ντουλάπια, καθώς μπορεί να
προκληθεί φωτιά.
•• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω
εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού
συστήματος τηλεχειρισμού.
Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem
Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten
Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person
durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden,
um Gefährdungen zu vermeiden.
•• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder
Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung
und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt
werden, außer Sie sind älter als 8 Jahre und
beaufsichtigt.
•• Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
•• Brotkrümel sollten regelmäßig aus der
Krümelschublade entfernt werden, um das Risiko
eines Brandes zu vermeiden (siehe Kapitel "Reinigen"
im Benutzerhandbuch).
•• Verwenden Sie es nicht unter Wandschränken oder
in der Nähe von Gardinen oder anderen leicht
brennbaren Materialien, da dies zu Bränden führen
kann.
•• Das Gerät ist nicht dafür geeignet, über
einen externen Timer oder ein separates
Fernbedienungssystem gesteuert zu werden.
••
•• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
•• Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf der Unterseite des Geräts mit der
örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
•• Legen Sie weder die Staubabdeckung noch andere Gegenstände auf den Toaster, solange das
Gerät eingeschaltet oder noch heiß ist, da dies zu Beschädigungen oder Bränden führen kann.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν
τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις
οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει
των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Εγγύηση και επισκευή
Εάν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση www.philips.
com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα
σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο της Philips.
Ανακύκλωση
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και
εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας
προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να
υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla
osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy
takuulehtisestä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philipsjälleenmyyjään.
Kierrätys
Peligro
•• No sumerja nunca el aparato en agua.
•• No introduzca en el tostador trozos de alimentos demasiado grandes ni envueltos en papel de
aluminio, ya que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica.
Advertencia
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips u otro personal cualificado, con
el fin de evitar situaciones de peligro.
•• Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8
años y por personas con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido
supervisados o instruidos acerca del uso del aparato
de forma segura y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso. No permita que los niños jueguen
con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la
limpieza ni el mantenimiento a menos que tengan
más de 8 años o sean supervisados.
•• Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de
los niños menores de 8 años.
•• Para evitar el riesgo de incendio, quite con frecuencia
las migas de la bandeja recogemigas (consulte el
capítulo “Limpieza” del manual de usuario).
•• No utilice el aparato debajo o cerca de cortinas u
otros materiales inflamables, ni debajo de armarios de
pared, ya que podría provocar un incendio.
•• El aparato no está diseñado para funcionar a través de
un temporizador externo o con un sistema de control
remoto adicional.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta
koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:
••
•• No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
•• Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la parte inferior del mismo se
corresponde con el voltaje de red local.
•• No coloque la cubierta antipolvo ni cualquier otro objeto sobre el aparato cuando el aparato
esté encendido o esté aún caliente, ya que podría provocar daños o un incendio.
•• Desenchufe inmediatamente el aparato si observa fuego o humo.
•• Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
•• Este aparato solo está destinado para tostar pan. No coloque ningún otro ingrediente en el
aparato.
Precaución
••
El tostador está diseñado sólo para uso doméstico
y se debe utilizar únicamente en interiores. No está
diseñado para uso comercial o industrial.
•• Conecte el aparato sólo a un enchufe con toma de tierra.
•• No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o encimera donde esté
colocado el aparato.
•• Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
•• No coloque el tostador sobre una superficie caliente.
•• Si una rebanada de pan se atasca en el interior del tostador, desenchufe el aparato y deje que
se enfríe antes de intentar sacar el pan. No utilice un cuchillo ni una herramienta afilada, ya que
puede provocar daños en las resistencias.
•• La rejilla calientabollos solo está diseñada para calentar bollos y croissants. No coloque ningún
otro ingrediente en la rejilla calientabollos, ya que puede producirse una situación peligrosa.
•• No dé la vuelta al aparato ni lo sacuda para quitar las migas.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM).
Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se
puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Garantía y servicio
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de
Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja
elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen
oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Français
Important
Lisez attentivement ce livret d’informations avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un
usage ultérieur.
Sécurité
Danger
•• Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau.
•• N'introduisez pas de tranches de pain trop grandes ou de la nourriture emballée dans de
l'aluminium car vous risqueriez de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.
Avertissement
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter
tout accident.
•• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou qu’ils aient
reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée de
l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas
être réalisés par des enfants sauf s’ils sont âgés de plus
de 8 ans et sous surveillance.
•• Tenez l’appareil et son cordon hors de portée des
enfants de moins de 8 ans.
•• Pour éviter tout risque d’incendie, retirez
fréquemment les miettes du ramasse-miettes (voir le
chapitre « Nettoyage » du mode d’emploi).
•• N’utilisez pas l’appareil à proximité de matériaux
inflammables tels que des rideaux. Ne faites pas
fonctionner l’appareil sous des placards suspendus
(risque d’incendie).
•• L’appareil n’est pas destiné à être utilisé avec un
minuteur externe ou un système de contrôle séparé.
••
•• Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
•• Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur sa base correspond à la tension
secteur locale.
•• Ne placez jamais le couvercle ou tout autre objet sur le grille-pain lorsque celui-ci est allumé ou
encore chaud. Vous risqueriez d’endommager l’appareil ou de provoquer un incendie.
•• Débranchez immédiatement le grille-pain si vous observez de la fumée ou des flammes.
•• Tenez le cordon d’alimentation à l’écart des surfaces chaudes.
•• Cet appareil est destiné uniquement au grillage de pain. N'insérez aucun autre ingrédient dans
l'appareil.
Attention
••
Reciclaje
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que
pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la
Directiva europea 2002/96/EC:
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la
legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho
correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para
el medio ambiente y la salud humana.
Suomi
Ce grille-pain est destiné à un usage domestique
intérieur uniquement. Il n’est pas destiné à un usage
commercial ou industriel.
•• Branchez l’appareil uniquement sur une prise murale mise à la terre.
•• Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre de la table ou du plan de travail sur lequel
l’appareil est posé.
•• Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
•• Ne placez jamais le grille-pain sur une surface chaude.
•• Si une tranche de pain reste coincée, débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir
complètement avant de retirer le pain. N’insérez jamais de couteau ou d’objet pointu car vous
risqueriez d’endommager les résistances.
•• La grille de réchauffage est destinée uniquement au réchauffage de petits pains ou de croissants.
Afin d’éviter tout risque d’accident, ne placez aucun autre ingrédient sur la grille de réchauffage.
•• Ne retournez pas l'appareil et ne le secouez pas pour enlever les miettes.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des
connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement et conformément aux
instructions de ce manuel d’utilisation.
Tärkeää
Garantie et service
Turvallisuus
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de
téléphone correspondant dans le dépliant de garantie internationale). S’il n’y a pas de
Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Lue tämä lehtinen huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen
varalle.
Vakava varoitus
Η φρυγανιέρα προορίζεται αποκλειστικά για
οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
σε εσωτερικούς χώρους. Δεν προορίζεται για
εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
•• Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
•• Μην αφήσετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου πάνω
στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή.
•• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.
•• Μην τοποθετείτε τη φρυγανιέρα πάνω σε ζεστή επιφάνεια.
•• Αν μια φέτα ψωμί κολλήσει στη φρυγανιέρα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα
και αφήστε την να κρυώσει πριν προσπαθήσετε να βγάλετε τη φέτα του ψωμιού. Μην
χρησιμοποιήσετε μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό εργαλείο, καθώς έτσι μπορεί να καταστρέψετε τις
αντιστάσεις.
•• Χρησιμοποιήστε τη σχάρα ζεστάματος μόνο για να ζεστάνετε ψωμάκια ή κρουασάν.
Προκειμένου να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις, μην τοποθετήσετε άλλα συστατικά
στη σχάρα ζεστάματος.
•• Μην γυρίζετε τη συσκευή ανάποδα και μην την κουνάτε για να αφαιρέσετε τα ψίχουλα.
Warnung
Seguridad
Προσοχή
Sicherheit
•• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!
•• Stecken Sie keine übergroßen Brotscheiben oder Verpackungen aus Metallfolie in die
Toastkammern, da dies zu Bränden und Stromschlägen führen kann.
Antes de usar la batidora, lea atentamente este folleto de instrucciones que contiene
información importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
•• Älä upota laitetta veteen.
•• Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian suuria ruokia eikä metallifoliopakkauksia, sillä ne voivat
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Wichtig
Gefahr
Importante
•• Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
•• Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στο κάτω
μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
•• Μην τοποθετείτε το κάλυμμα προστασίας σκόνης ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο πάνω
στην φρυγανιέρα όταν αυτή είναι ενεργοποιημένη ή όταν είναι ακόμα ζεστή, καθώς μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή φωτιά.
•• Αποσυνδέστε αμέσως τη φρυγανιέρα από την πρίζα εάν παρατηρήσετε φωτιά ή καπνό.
•• Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από ζεστές επιφάνειες.
•• Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για φρυγάνισμα ψωμιού. Μην τοποθετείτε
οποιαδήποτε άλλα υλικά στη συσκευή.
••
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Español
Ασφάλεια
••
Brødristeren er udelukkende beregnet til almindeligt
husholdningsbrug og må kun anvendes indendørs.
Den er ikke beregnet til kommerciel eller industriel
brug.
•• Vend aldrig apparatet på hovedet for at ryste krummer ud.
English
Der Toaster ist ausschließlich für den häuslichen
Gebrauch vorgesehen und darf nicht im Freien
verwendet werden. Er ist nicht für kommerzielle und
gewerbliche Zwecke bestimmt.
Προειδοποίηση
Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
Lad aldrig netledningen hænge ud over kanten af det bord eller den plads, som apparatet står på.
Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
Stil aldrig brødristeren på et varmt underlag.
Forsøg ikke at tage fastsiddende brød ud, mens der er strøm til apparatet. Tag først stikket ud
af stikkontakten, og lad brødristeren køle af. Brug ikke knive eller skarpe genstande, da det kan
beskadige varmelegemerne.
•• Bolleristen er udelukkende beregnet til opvarmning af boller og croissanter. Læg aldrig andre
ingredienser på bolleristen, da det kan være meget risikabelt.
3140 035 32831
••
Advarsel
••
••
••
••
••
HD2586_HD2587_HD2589_WEU_Safety_V1.0_1.25A2
Achtung
•• Dette apparat er kun beregnet til ristning af brød. Kom aldrig andre ingredienser i apparatet.
••
Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
•• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie Rauch oder Feuer bemerken.
•• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in der Nähe heißer Flächen verläuft.
•• Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum Toasten von Brot. Geben Sie keine anderen
Zutaten in das Gerät.
Vaara
Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman
turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
•• Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa
antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
•• Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
•• Poista palovaaran vuoksi murut murualustalta
säännöllisesti (lisätietoja on käyttöoppaan kohdassa
Puhdistus).
•• Älä käytä laitetta lähellä verhoja tai muita helposti
syttyviä materiaaleja tai seinäkaappien alla, sillä se voi
aiheuttaa tulipalon.
•• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen
ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
••
•• Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
•• Tarkista, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista jännitettä, ennen kuin liität
laitteen sähköverkkoon.
•• Älä aseta pölysuojusta tai muita esineitä laitteen päälle, kun paahtimen virta on kytkettynä tai kun
se on vielä kuuma, sillä se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen tai tulipalon.
•• Irrota pistoke pistorasiasta heti, jos huomaat palon tai savua.
•• Älä päästä verkkojohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
•• Tämä laite on tarkoitettu vain leivän paahtamiseen. Älä laita laitteeseen muita ruoka-aineita.
Varoitus
••
Leivänpaahdin on tarkoitettu vain kotitalouksien
käyttöön ja sitä saa käyttää vain sisällä. Laitetta ei ole
tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
••
••
••
••
••
Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
Älä jätä virtajohtoa roikkumaan sen pöydän tai työtason reunan yli, jonka päällä laite on.
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
Älä laita leivänpaahdinta kuumalle alustalle.
Jos leipäviipale juuttuu leivänpaahtimen sisään, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä
ennen leivän irrottamista. Älä käytä veistä tai muuta terävää apuvälinettä, ettet vahingoita
lämmityselementtejä.
•• Lämmitysteline on tarkoitettu vain sämpylöiden ja voisarvien lämmittämiseen. Älä laita
lämmitystelineeseen mitään muita ruoka-aineita, ettet aiheuta vaaratilannetta.
•• Älä poista muruja kääntämällä laitetta ylösalaisin tai ravistamalla sitä.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos
laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on
turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Recyclage
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité
pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la
directive européenne 2002/96/CE :
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les
dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de
protéger l’environnement et la santé.
Italiano
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente questa brochure che contiene
informazioni importanti e conservarla per eventuali riferimenti futuri.
Sicurezza
Pericolo
•• Non immergere mai l’apparecchio nell’acqua.
•• Non inserire cibi troppo voluminosi o carta d'alluminio nell'apparecchio, per evitare il rischio di
scintille o scariche elettriche.
Avvertenza
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato dovrà essere sostituito da Philips, presso
i centri autorizzati Philips, oppure da personale
debitamente qualificato, per evitare situazioni
pericolose.
•• Quest’apparecchio può essere usato da bambini di
età superiore agli 8 anni e da persone con capacità
mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza
o conoscenze adatte a condizione che tali persone
abbiano ricevuto assistenza o formazione per
utilizzare l’apparecchio in maniera sicura e capiscano
i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i
bambini giochino con l’apparecchio. Le operazioni di
pulizia e manutenzione possono essere effettuate solo
da bambini di età superiore agli 8 anni.
•• Tenere l’apparecchio e il relativo cavo lontano dalla
portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
•• Per evitare il rischio di incendi, rimuovere spesso le
briciole dal relativo vassoio (vedere il capitolo del
manuale dell’utente “Pulizia”).
••
Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di tende o
altri materiali infiammabili o sotto i pensili della cucina
onde evitare il rischio di incendi.
•• Questo apparecchio non è stato progettato per
essere utilizzato in abbinamento a un timer esterno o
a un sistema separato con telecomando a distanza.
Norsk
••
•• Non lasciare mai incustodito l’apparecchio in funzione.
•• Prima di collegare l’apparecchio, controllare che la tensione indicata sulla parte inferiore
dell’apparecchio corrisponda a quella locale.
•• Non posizionare il coperchio antipolvere o qualsiasi altro oggetto sul tostapane quando
l’apparecchio è accesso o è ancora caldo onde evitare il rischio di danni o incendi.
•• Nel caso si notino fumo o fiamme, togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente.
•• Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
•• Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per tostare il pane. Non inserire altri ingredienti
all'interno dell'apparecchio.
Attenzione
••
Il tostapane è destinato esclusivamente a uso
domestico e deve essere usato all’interno. Non
è stato progettato per l’utilizzo commerciale o
industriale.
•• Collegare l’apparecchio esclusivamente a una presa a muro con messa a terra.
•• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del tavolo o dal piano di lavoro su
cui è posizionato l’apparecchio.
•• Dopo l’utilizzo, scollegare sempre l’apparecchio.
•• Non appoggiare il tostapane su una superficie calda.
•• Se una fetta di pane si incastra all’interno del tostapane, scollegare l’apparecchio e lasciarlo
raffreddare prima di provare a rimuovere il pane. Non utilizzare un coltello o un oggetto
appuntito al fine di evitare danni alle resistenze.
•• La griglia scaldabriosche è stata progettata solo per scaldare panini e briosche. Non inserire altri
ingredienti su di essa al fine di evitare situazioni pericolose.
•• Non capovolgere l'apparecchio e non scuoterlo per svuotare le briciole.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici
(EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di
istruzioni, l’apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali problemi, visitate
il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il centro assistenza clienti
Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio
paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Riciclaggio
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità,
che possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire
che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
Viktig
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker apparatet, og ta vare på det for
senere referanse.
Sikkerhet
Fare
•• Apparatet må aldri senkes ned i vann.
•• Ikke plasser for store skiver eller aluminiumsfolie i brødristeren. Dette kan føre til brann eller
elektrisk støt.
Advarsel
Hvis strømledningen er ødelagt, må den alltid skiftes
ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av
Philips, eller lignende kvalifisert personell for å unngå
farlige situasjoner.
•• Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og
av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal
ikke leke med apparatet. Barn skal ikke rengjøre eller
vedlikeholde apparatet med mindre de er over 8 år,
og har tilsyn.
•• Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til
barn under 8 år.
•• Fjern smulene fra smulebrettet regelmessig for
å unngå brannfare (se avsnittet Rengjøring i
brukerhåndboken).
•• Ikke bruk apparatet under eller nær gardiner
eller andre antennelige materialer, eller under
veggkabinetter. Dette kan føre til brann.
•• Apparatet er ikke beregnet på bruk med en ekstern
timer eller et separat fjernkontrollsystem.
••
•• Ikke la apparatet være i bruk uten tilsyn.
•• Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på undersiden av
apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
•• Ikke plasser støvdekselet eller andre gjenstander oppå brødristeren når apparatet er slått på eller
fortsatt er varmt. Dette kan føre til skader eller brann.
•• Trekk umiddelbart ut støpselet hvis det oppstår flammer eller røykutvikling.
•• Hold strømledningen unna varme overflater.
•• Apparatet er bare beregnet på å riste brød. Ikke bruk andre ingredienser i apparatet.
Forsiktig
••
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la
raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti
usati aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Nederlands
Belangrijk
Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Veiligheid
Brødristeren skal bare brukes i husholdningen, og den
må bare brukes innendørs. Den er ikke beregnet på
kommersiell eller industriell bruk.
••
••
••
••
••
Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
Ikke la strømledningen henge over kanten på bordet eller benken der apparatet står.
Koble alltid fra apparatet etter bruk.
Ikke plasser brødristeren på et varmt underlag.
Hvis en brødskive blir sittende fast i brødristeren, trekker du ut støpselet til apparatet og lar det
avkjøles før du prøver å ta ut brødskiven. Ikke bruk en kniv eller et skarpt verktøy, da dette kan
skade varmeelementene.
•• Varmestativet er kun beregnet på å varme opp rundstykker eller croissanter. Ikke legg andre
ingredienser på varmestativet, da dette kan føre til farlige situasjoner.
•• Ikke hold apparatet opp-ned, og ikke rist det når du skal fjerne smulene.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Gevaar
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF).
Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken,
er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
•• Dompel het apparaat nooit in water.
•• Steek geen grote etenswaren en verpakkingen van aluminiumfolie in de broodrooster, omdat dit
brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
Garanti og service
Waarschuwing
Indien het netsnoer beschadigd is, moet het, om
gevaar te voorkomen, worden vervangen door Philips,
een door Philips geautoriseerd servicecentrum of
personen met vergelijkbare kwalificaties.
•• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of
weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie
hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het
apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen
worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen
onder toezicht.
•• Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van
kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud.
•• Om brandgevaar te voorkomen, moet u de
kruimellade regelmatig legen (zie het hoofdstuk
‘Schoonmaken’ in de gebruiksaanwijzing).
•• Gebruik het apparaat niet onder of in de buurt van
gordijnen of andere brandbare materialen en ook niet
onder hangende keukenkastjes, omdat dit brand kan
veroorzaken.
•• Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met een externe timer of een afzonderlijk
afstandsbedieningssysteem.
••
•• Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
•• Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de
plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
•• Plaats nooit de stofkap of een ander voorwerp op de broodrooster als het apparaat is
ingeschakeld of nog heet is, omdat dit schade of brand kan veroorzaken.
•• Haal direct de stekker uit het stopcontact indien u vuur of rook waarneemt.
•• Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
•• Dit apparaat is alleen bedoeld om brood te roosteren. Plaats geen andere ingrediënten in het
apparaat.
Let op
••
De broodrooster is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik en mag alleen binnenshuis
worden gebruikt. Dit product is niet bedoeld voor
bedrijfsmatig of industrieel gebruik.
•• Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
•• Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat
staat.
•• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
•• Plaats de broodrooster niet op een hete ondergrond.
•• Als er een snee brood in de broodrooster komt vast te zitten, haal dan de stekker van
het apparaat uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u probeert het
brood te verwijderen. Gebruik geen mes of scherp voorwerp aangezien dit schade aan de
verwarmingselementen kan veroorzaken.
•• Het opwarmrek is alleen bedoeld voor het opwarmen van broodjes en croissants. Plaats niets
anders op het opwarmrek aangezien dit tot een gevaarlijke situatie kan leiden.
•• Houd het apparaat niet ondersteboven en schud het niet om kruimels te verwijderen.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische
velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare
wetenschappelijke bewijs.
Garantie & service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.nl) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u
vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer
Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Recycling
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die
kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis
erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale
regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede
afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade
voor het milieu en de volksgezondheid.
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan du besøke
webområdet til Philips på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte der
du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der
du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Resirkulering
•• Não vire a torradeira ao contrário nem a sacuda para retirar as migalhas.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos
(CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste
manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas
científicas disponíveis actualmente.
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da
Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país
(pode encontrar o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um
Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips.
Reciclagem
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que
podem ser reciclados e reutilizados.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa
que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:
Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre
o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A
eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências nocivas
para o ambiente e para a saúde pública.
Svenska
Viktigt
Läs häftet Viktig information noggrant innan du använder apparaten och spara sedan häftet
för framtida bruk.
Säkerhet
Fara
•• Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
•• Lägg inte ned alltför stora livsmedel eller metallfolieförpackningar i brödrosten, eftersom det kan
orsaka brand eller elektriska stötar.
Varning
Om sladden är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller
liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
•• Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år
och äldre och av med olika funktionshinder, eller som
inte har kunskap om hur apparaten används så länge
de övervakas och får instruktioner angående säker
användning och förstår riskerna som medföljer. Barn
ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll
bör inte göras av barn under 8 år om de inte är under
tillsyn av vuxen.
•• Se till att apparaten och dess sladd är utom räckhåll
för barn under 8 år.
•• Undvik brandrisk genom att ta bort smulor från
smulbrickan regelbundet (se kapitlet “Rengöring” i
användarhandboken).
•• Använd inte apparaten under eller nära gardiner eller
andra lättantändliga material eller under väggskåp,
eftersom de kan börja brinna.
•• Apparaten är inte avsedd att drivas med hjälp av en
extern timer eller ett separat fjärrkontrollssystem.
Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med
lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse
og miljø.
Português
Importante
Leia cuidadosamente este folheto de informações importantes antes de utilizar o aparelho e
guarde-o para uma eventual consulta futura.
Segurança
Perigo
•• Nunca imerja o aparelho em água.
•• Não introduza alimentos muito grandes nem embalagens de alumínio na torradeira para evitar o
risco de incêndio ou de choque eléctrico.
Aviso
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve
ser sempre substituído pela Philips, por um centro
de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações
de perigo.
•• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, caso
tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido
dadas instruções relativas à utilização segura do
aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos
envolvidos. As crianças não podem brincar com o
aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador
não podem ser efectuadas por crianças, a não
ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam
supervisionadas.
•• Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de
crianças com idade inferior a 8 anos.
•• Para evitar o risco de incêndio, retire com frequência
as migalhas que se acumulam no tabuleiro (consulte o
capítulo “Limpeza” no manual do utilizador).
•• Não ligue o aparelho por baixo ou perto de cortinas
ou de outros materiais inflamáveis nem sob armários
de parede, para evitar o risco de incêndio.
•• O aparelho não se destina a ser operado através de
um temporizador externo, nem de um sistema de
controlo remoto independente.
•• Lämna inte apparaten obevakad när den används.
•• Kontrollera att den nätspänning som anges på apparatens undersida motsvarar den lokala
nätspänningen innan du kopplar in den.
•• Lägg inte dammskyddet eller något annat föremål ovanpå brödrosten när den är påslagen eller
när den fortfarande är varm, eftersom det kan orsaka skada eller brand.
•• Dra omedelbart ut kontakten om brand uppstår, eller om det luktar rök.
•• Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
•• Den här apparaten är endast avsedd för rostning av bröd. Lägg inte några andra livsmedel i
apparaten.
••
Brödrosten är endast avsedd för hushållsbruk och
får bara användas inomhus. Den är inte avsedd för
kommersiell eller industriell användning.
••
••
••
••
••
Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
Se till att sladden inte hänger över kanten på bordet eller arbetsbänken där apparaten står.
Dra alltid ut nätsladden efter användning.
Ställ inte brödrosten på något hett underlag.
Om en brödskiva fastnar i brödrosten drar du ur sladden och låter apparaten svalna innan du
försöker ta bort brödet. Använd inte kniv eller andra vassa verktyg, eftersom de kan skada
värmeelementen.
•• Uppvärmningsstället är endast avsett för uppvärmning av småbröd eller croissanter. Lägg inga
andra livsmedel på uppvärmningsstället, eftersom fara då kan uppstå.
•• Håll inte rosten upp och ned och skaka den inte för att få ut brödsmulor.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är
den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem kan du gå till Philips webbplats
på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din
lokala Philips-återförsäljare.
Återvinning
Atenção
••
Esta torradeira destina-se unicamente a uma utilização
doméstica e dentro de casa. Não se destina a
utilizações comerciais nem industriais.
•• Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação à terra.
•• Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado na extremidade da mesa ou bancada
onde o aparelho está colocado.
•• Desligue sempre da corrente após cada utilização.
•• Não coloque a torradeira sobre uma superfície quente.
•• Se uma fatia de pão ficar presa dentro da torradeira, desligue a ficha do aparelho e deixe-o
arrefecer antes de tentar retirar o pão. Não utilize uma faca nem um objecto afiado, pois estes
poderão causar danos nas resistências.
•• A grelha de aquecimento destina-se apenas ao aquecimento de pãezinhos ou de croissants.
Não coloque quaisquer outros ingredientes na grelha de aquecimento, pois isto pode criar uma
situação de perigo.
•• Cihazı kendi kendine çalışır durumda bırakmayın.
•• Cihazı prize takmadan önce, cihazın tabanında belirtilen gerilimin yerel şebeke gerilimiyle
uygunluğunu kontrol edin.
•• Ekmek kızartma makinesi çalışır durumda veya henüz sıcakken, toz kapağını veya herhangi bir
başka cismi üstüne yerleştirmeyin. Aksi takdirde, hasar ya da yangına neden olabilir.
•• Eğer ekmek kızartma makinesinden duman veya alev çıktığını görürseniz derhal fişini prizden
çekin.
•• Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
•• Bu cihaz sadece ekmek kızartmak için tasarlanmıştır. Cihazın içine başka malzemeler koymayın.
Dikkat
••
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både
kan återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten
följer EU-direktivet 2002/96/EG:
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter
på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.
Türkçe
Önemli
Ekmek kızartma cihazı ev kullanımı içindir ve sadece
kapalı mekanlarda kullanılır. Ticari veya endüstriyel
amaçlı kullanılamaz.
Tehlike
•• Asla cihazı suya batırmayın.
•• Makinenin boyutlarından büyük yiyecekler ve folyoya sarılmış gıdalar ekmek kızartma makinesinin
içine kesinlikle sokulmamalıdır. Aksi takdirde, yangına ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
Uyarı
Cihazın güç kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını
önlemek için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis
merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler
tarafından değiştirilmesini sağlayın.
•• Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel,
motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu
kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından
büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
•• Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
•• Yangın tehlikesini önlemek için kırıntıları kırıntı
tepsisinden sürekli olarak temizleyin (bkz. Kullanma
Kılavuzu Bölüm “Temizleme”).
•• Cihazı perde ve benzeri yanıcı maddelerin altında veya
yakınında veya duvar ünitelerinin altında çalıştırmayın.
Aksi taktirde, yangına neden olabilir.
••
•
•
•
•
•
•
‫احتیاط‬
••
••
••
••
••
Cihazı sadece topraklı prize takın.
Güç kablosunun, cihazın yerleştirildiği masa ya da tezgahtan sarkmamasına dikkat edin.
Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
Ekmek kızartma makinesini sıcak bir yüzey üzerine koymayın.
Ekmek dilimleri ekmek kızartma makinesinin içinde sıkışırsa, fişi prizden çekin ve ekmekleri
çıkarmaya çalışmadan önce cihazın soğumasını bekleyin. Cihazın ısıtıcı birimlerine zarar vermemek
için bıçak veya keskin aletler kullanmayın.
•• Isıtıcı raf sadece poğaça ve kruvasan ısıtmak için kullanılır. Tehlikeli bir duruma neden
olabileceğinden ısıtıcı rafa başka maddeler yerleştirmeyin.
•• Kırıntıları temizlemek için cihazı kesinlikle baş aşağı çevirmeyin ve sallamayın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur.
Usulüne ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanıldığında, bugünün bilimsel
bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.
Garanti ve Servis
Servise veya bilgiye ihtiyacınız ya da bir sorununuz varsa, lütfen www.philips.com adresindeki
Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi’yle iletişim
kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde
Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler
kullanılarak üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün
2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:
Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin
ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını
önlemeye yardımcı olur.
‫العربية‬
‫هام‬
‫اقرأ هذه النشرة التي تتضمن معلومات مهمة بعناية قبل استخدام اجلهاز واحتفظ بها للرجوع إليها في‬
.‫املستقبل‬
‫السالمة‬
‫خطر‬
.‫• •ال تغمر اجلهاز باملياه على اإلطالق‬
.‫ فقد يؤدي ذلك إلى اندالع حريق أو حدوث صدمة كهربائية‬،‫• •ال تُدخل أطعمة كبيرة احلجم أو مغلّفة بورقة أملنيوم في احملمصة‬
‫حتذير‬
‫ أو مركز‬Philips ‫ فيجب استبداله من قبل‬،ً‫• •إذا كان سلك الطاقة تالفا‬
.‫ أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر‬Philips ‫خدمة مخوَّل من قبل‬
‫ أعوام وما فوق استخدام هذا اجلهاز‬8 ‫• •ميكن لألطفال الذين يبلغون‬
‫فضال ً عن األشخاص الذين يعانون نقصا ً في القدرات اجلسدية أو‬
‫ في‬،‫احلسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم اخلبرة أو املعرفة‬
‫حال مت اإلشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باستخدام اجلهاز‬
.‫ مينع األطفال باللعب باجلهاز‬.‫بطريقة آمنة وفهم اخملاطر املرتبطة به‬
‫ال يجب أن يتولّى األطفال أعمال التنظيف أو الصيانة ما لم يكونوا‬
.‫حتت املراقبة وفوق سن الثامنة‬
.‫• •أبق اجلهاز وسلكه بعيدا ً عن متناول األطفال دون الثماني سنوات‬
‫ قم بإخراج الفتات من صينية الفتات‬،‫• •لتجنب خطر اندالع حريق‬
.)”‫بشكل متكرر (راجع دليل املستخدم فصل “التنظيف‬
‫• •ال تقم بتشغيل اجلهاز حتت الستائر أو املواد القابلة لالشتعال أو‬
‫بالقرب منها أو حتت اخلزائن املعلقة على احلائط إذ إنها قد تتسبب‬
.‫باندالع حريق‬
‫• •إن اجلهاز غير معد لالستخدام بواسطة مؤقّت خارجي أو نظام حتكم‬
.‫عن بعد منفصل‬
•
•
•
•
•
.‫ ال تضع أية مكونات أخرى في اجلهاز‬.‫• •هذا اجلهاز مع ّد لتحميص اخلبز فقط‬
‫تنبيه‬
.‫• •احملمصة مع ّدة لالستخدام املنزلي فقط وتستخدم في الداخل فقط‬
.‫وهي غير مع ّدة لالستخدام التجاري أو الصناعي‬
.‫•قم بتوصيل اجلهاز مبأخذ في احلائط مؤرّض فقط‬
.‫•ال تدع كبل الطاقة يتدلّى من حافة الطاولة أو املكان الذي تضع عليه اجلهاز‬
.‫•قم دائما ً بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام‬
.‫•ال تضع احملمصة على سطح ساخن‬
‫ ال‬.‫ قم بفصل الطاقة عن اجلهاز ودعه يبرد قبل محاولة إخراج القطعة منه‬،‫•إذا علقت قطعة خبر داخل احملمصة‬
.‫تستخدم سكينًا أو أداة حادة إذ إنها قد تلحق الضرر بعناصر التسخني‬
‫ فقد تؤدي إلى‬،‫ ال تضع أية مكونات أخرى في رف التسخني‬.‫•إ ّن رف التسخني معد لتسخني لفائف اخلبز والكرواسان فقط‬
.‫حاالت خطرة‬
•
•
•
•
•
•
•
•
)EMF( ‫میدان الکترومغناطیسی‬
‫ در صورت استفاده‬.‫) مطابقت دارد‬EMF( ‫ با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی‬Philips ‫این دستگاه‬
‫ با توجه به شواهد علمی موجود‬،‫صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما‬
.‫استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد‬
‫ضمانت و خدمات پس از فروش‬
‫بازیافت‬
Geri dönüşüm
.‫•ال تترك اجلهاز قيد التشغيل من دون مراقبة‬
.‫•حتقق من أن الفولتية املشار إليها في أسفل اجلهاز تتوافق مع الفولتية احمللية قبل توصيل اجلهاز‬
‫ إذ‬،‫•ال تضع الغطاء الواقي من الغبار أو أي جسم آخر في أعلى احملمصة لدى تشغيل اجلهاز أو عندما يكون اجلهاز ساخنًا‬
.‫قد يتس ّبب ذلك بتلف أو حريق‬
.‫•افصل الطاقة عن احملمصة على الفور إذا شاهدت حريقً ا أو دخان ًا‬
.‫•أبق كبل الطاقة بعيدا ً عن األسطح الساخنة‬
‫ دستگاه برای مصارف‬.‫•این توستر فقط برای استفاده خانگی بوده و فقط می توانید از آن در داخل ساختمان استفاده کنید‬
.‫صنعتی یا جتاری منی باشد‬
.‫•دستگاه را فقط به پریزی که به زمین اتصال دارد وصل کنید‬
.‫•سیم برق را از لبه کابینت یا میزی که دستگاه روی آن قرار دارد آویزان نکنید‬
.‫•همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید‬
.‫•توستر را روی سطح داغ قرار ندهید‬
.‫ دوشاخه را از پریز بکشید و بگذارید خنک شود سپس نان را از دستگاه خارج کنید‬،‫•اگر تکه نان داخل توستر گیر کرد‬
.‫از چاقو یا ابزار تیز استفاده نکنید چون به املنت های حرارتی آسیب وارد می کنند‬
‫ مواد دیگری به غیر از نان را‬.‫•شبکه گرم کننده فقط برای گرم کردن نان ساندویچی یا نان صبحانه ساخته شده است‬
.‫ چون ممکن است بسیار خطرآفرین باشد‬،‫روی شبکه گرم کننده قرار ندهید‬
.‫ دستگاه را وارونه نکنید یا آن را تکان ندهید‬،‫•برای خارج کردن خرده های نان‬
www. ‫ به آدرس‬Philips ‫ لطفا ً از وب سایت‬،‫ استفاده از خدمات یا رفع اشکال دستگاه خود‬،‫برای کسب اطالعات‬
‫ در کشور خود متاس بگیرید (برای دسترسی به‬Philips ‫ بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش‬philips.com
‫ اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از‬.)‫شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید‬
.‫ وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید‬Philips ‫فروش‬
•
•
•
•
•
•
.‫• •ال تبق اجلهاز مقلوب ًا وال تهزّه إلخراج الفتات‬
‫ إذا مت استخدام اجلهاز‬.)EMF( ‫ هذا مع كافة املعايير املتعلقة باحلقول الكهرومغناطيسية‬Philips ‫يتوافق جهاز‬
‫ فسيكون استخدامه آمنا ً وفقا ً للدليل العلمي‬،‫املبينة في دليل املستخدم هذا‬
ّ ‫بشكل صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات‬
.‫املتوفر اليوم‬
‫الضمان واخلدمة‬
www.philips. ‫ على ويب‬Philips ‫فيرجى زيارة موقع‬
ُ ،‫إذا احتجت إلى خدمة أو معلومة أو إذا واجهتك أي مشكلة‬
‫ في بلدك (ميكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان‬Philips ‫ أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة‬com
.‫ احمللي‬Philips ‫ يرجى زيارة موزّع منتجات‬،‫ في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك‬.)‫العاملية‬
‫إعادة التدوير‬
.‫مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير وإعادة االستخدام‬
‫ فهذا يعني أن املنتج معتمد من ِقبل التوجيه‬،ً‫حني ترى على املنتج رمز سلة املهمالت ذات العجالت مشطوبا‬
.EC/2002/96 ‫األوروبي‬
Cihazı kullanmadan önce bu Önemli Bilgiler Broşürü’nü dikkatlice okuyun ve gelecekte
başvurmak üzere saklayın.
Güvenlik
‫• •دستگاه را زیر پرده یا نزدیک آن و یا نزدیک سایر مواد قابل اشتعال‬
.‫یا زیر کابینت قرار ندهید چون ممکن است باعث آتش سوزی شود‬
‫• •این دستگاه برای استفاده با تایمر خارجی یا سیستم کنترل راه دور‬
.‫مجزا ساخته نشده است‬
.‫•درصورت عدم استفاده از دستگاه آن را روشن نگذارید‬
‫•قبل از اتصال دستگاه بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده در پایین دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته‬
.‫باشد‬
،‫ از قرار دادن درپوش محافظ گرد و خاک یا هر شیء دیگری بر روی آن خودداری کنید‬،‫•وقتی توستر روشن یا هنوز داغ است‬
.‫چون ممکن است باعث آسیب یا آتش سوزی شود‬
.‫ فورا توستر را از برق بکشید‬،‫•در صورت آتش سوزی یا وجود دود‬
.‫•سیم برق را از سطوح داغ دور نگهدارید‬
.‫ مواد دیگری در دستگاه نریزید‬.‫•این دستگاه فقط برای توست کردن نان ساخته شده است‬
)EMF( ‫احلقول الكهرومغناطيسية‬
••
•• Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
•• Verifique se a voltagem indicada na parte inferior do aparelho corresponde à voltagem eléctrica
local, antes de ligar o aparelho.
•• Não coloque a protecção contra pó ou qualquer outro objecto sobre a torradeira quando esta
estiver ligada ou enquanto estiver quente, para evitar o risco de danos ou incêndio.
•• Desligue imediatamente a torradeira da corrente se observar chamas ou fumos.
•• Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.
•• Este aparelho destina-se apenas a torrar pão. Não coloque outros ingredientes no aparelho.
Cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda
sistemi ile birlikte kullanılmamalıdır.
••
Var försiktig
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan
resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes
av EU-direktiv 2002/96/EF:
••
‫ يرجى االطالع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة املنتجات‬.‫ال تتخلص أب ًدا من املنتج مع سائر النفايات املنزلية‬
‫ إن التخلص السليم من املنتجات القدمية مينع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة‬.‫الكهربائية واإللكترونية املنفصلة‬
.ً ‫وصحة اإلنسان معا‬
‫فارسی‬
‫مهم‬
‫ این دفترچه اطالعات مهم را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه‬،‫قبل از استفاده از دستگاه‬
.‫دارید‬
‫ایمنی‬
‫خطر‬
.‫• •هرگز دستگاه را در آب فرو نکنید‬
‫ چون باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی می‬،‫• •از قرار دادن تکه های بزرگ غذا و بسته های فویل در توستر خودداری کنید‬
.‫شود‬
‫هشدار‬
‫ برای جلوگیری از بروز‬،‫• •درصورتی که سیم برق آسیب دیده است‬
Philips ‫ مرکز خدمات مجاز‬،Philips ‫ آن را نزد منایندگی های‬،‫خطر‬
.‫یا اشخاص متخصص تعویض کنید‬
‫ حسی و ذهنی‬،‫ سال و افرادی که از توانایی جسمی‬8 ‫• •کودکان باالی‬
‫کافی برخوردار نیستند یا جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت‬
‫بزرگترها یا آموخنت استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از خطرات‬
.‫ کودکان نباید با دستگاه بازی کنند‬.‫ از دستگاه استفاده کنند‬،‫ممکن‬
‫متیز کردن و سرویس دستگاه نباید توسط کودکان اجنام شود مگر‬
‫ سال بوده و حتت نظارت بزرگترها این کار را اجنام‬8 ‫آن که بزرگتر از‬
.‫دهند‬
.‫ سال قرار دهید‬8 ‫• •دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان زیر‬
‫ همیشه خرده های نان داخل‬،‫• •برای جلوگیری از خطر آتش سوزی‬
‫سینی خرده های نان را خالی کنید (به بخش “متیز کردن” در‬
.)‫راهنمای کاربر مراجعه کنید‬
‫این محصول از قطعات و مواد با کیفیت بسیار باال ساخته شده است که قابل بازیافت و استفاده مجدد می‬
.‫باشند‬
/2002/96 ‫عالمت ضربدر روی سطل زباله بر روی دستگاه نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه اروپایی‬
.‫ قرار دارد‬EC
‫ لطفا از قوانین محلی جمع آوری جداگانه‬.‫هرگز این محصول را همراه با سایر زباله های خانگی دور نریزید‬
‫ از تاثیر بالقوه منفی بر روی‬،‫ دور انداخنت صحیح محصول قدیمی‬.‫محصوالت الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید‬
.‫محیط زیست و سالمت انسان جلوگیری می کند‬
Download PDF

advertising