Philips | HD2596/00 | Philips Daily Collection Toaster HD2596/90 Important Information Manual

Register your product and get support at
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
If a slice of bread or the filled baskets (HD2597 only)
get stuck inside the toaster, unplug the appliance and
let it cool down before you try to remove the bread.
Do not use a knife or a sharp tool, as these may cause
damage to the heating elements.
• The warming rack (HD2596 only) is only intended for
warming up rolls or croissants. Do not put any other
ingredients on the warming rack, as this may lead to a
hazardous situation.
• Do not hold the appliance upside down and do not
shake it to remove the crumbs.
EL Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών
Electromagnetic fields (EMF)
www.philips.com/welcome
•
HD2595
HD2596
HD2597
EN Important information leaflet
DA Brochure med vigtige oplysninger
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
ES Folleto de información importante
FITärkeää-lehtinen
Recycling
FR Brochure « Informations importantes »
IT
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about
the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct
disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the
environment and human health.
Brochure informativa importante
NL Folder met belangrijke informatie
NO Viktig informasjonshefte
PT Folheto de informações importantes
2 Guarantee & service
SV Broschyr med viktig information
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go
to your local Philips dealer.
TR Önemli bilgi broşürü
Dansk
1Vigtigt
Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem
den til eventuel senere brug.
Fare
• Apparatet må aldrig kommes ned i vand.
• Kom aldrig metalfolie eller for store stykker brød i
brødristeren, da der kan opstå risiko for brand og
elektrisk stød.
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HD2595_2596_2597_Safety_WE_V2.0
4222 248 57992
English
1Important
Read this Important Information leaflet carefully before you use the appliance and save it for future
reference.
Danger
• Never immerse the appliance in water.
• Do not insert oversize foods and metal foil packages
into the toaster, as this may cause fire or electric shock.
Warning
• If the power cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorized by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
• This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they
are older than 8 and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children
less than 8 years.
• To avoid the risk of fire, frequently remove crumbs
from the crumb tray (see User Manual Chapter 6
“Cleaning”).
• Do not operate the appliance under or near curtains
or other flammable materials or under wall cabinets, as
this may cause fire.
• The appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or a separate remote
control system.
• Check if the voltage indicated on the bottom of the
appliance corresponds to the local power voltage
before you connect the appliance.
• Do not let the appliance operate unattended.
• Do not place the dust cover or any other object on
top of the toaster when the appliance is switched on
or when it is still hot, as this can cause damage or fire.
• Immediately unplug the toaster if fire or smoke is
observed.
• Keep the power cord away from hot surfaces.
• This appliance is only intended for toasting bread. Do
not put any other ingredients in the appliance.
• Always use the bread baskets (HD2597 only) to insert
sandwiches or slices of bread into the appliance. Never
put sandwiches or slices of bread in the appliance
without the bread baskets, as this may lead to a
hazardous situation.
Caution
• The toaster is intended for household use only and
may only be used indoors. It is not intended for
commercial or industrial use.
• Only connect the appliance to an earthed wall socket.
• Do not let the power cord hang over the edge of the
table or worktop on which the appliance stands.
• Always unplug the appliance after use.
• Do not place the toaster on a hot surface.
Advarsel
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af
Philips, et servicecenter, der er godkendt af Philips, eller
af personer med tilsvarende kvalifikationer for at undgå
fare.
• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter
og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden,
hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet
og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege
med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke
foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle og
under opsyn.
• Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af
børn under 8 år.
• Tøm krummebakken regelmæssigt for at mindske
brandfare (se brugervejledningens afsnit 6 “Rengøring”).
• Apparatet må ikke anvendes tæt ved gardiner eller
andre brandfarlige materialer eller under overskabe, da
der kan opstå risiko for brand.
• Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent vha. en
ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
• Kontroller, om spændingsangivelsen i bunden
af apparatet svarer til den lokale netspænding, før du
slutter strøm til apparatet.
• Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt.
• Anbring ikke støvdækslet eller andre genstande oven
på brødristeren, når den er tændt eller stadig er varm,
da der kan opstå risiko for skader eller brand.
• Tag øjeblikkeligt stikket ud af stikkontakten, hvis der
observeres ild eller røg.
• Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med
varme flader.
• Dette apparat er kun beregnet til ristning af brød. Kom
aldrig andre ingredienser i apparatet.
• Brug altid brødkurvene (kun HD2597) til lægge sandwiches eller brødskiver i apparatet. Læg aldrig
sandwiches eller brødskiver i apparatet uden brødkurvene, da dette kan være meget risikabelt.
Advarsel
• Brødristeren er udelukkende beregnet til almindeligt
husholdningsbrug og må kun anvendes indendørs. Den
er ikke beregnet til kommerciel eller industriel brug.
• Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med
jordforbindelse.
• Lad aldrig netledningen hænge ud over kanten af det
bord eller den plads, som apparatet står på.
• Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
• Stil aldrig brødristeren på et varmt underlag.
• Hvis en brødskive eller de fyldte kurve (kun HD2597)
sidder fast i brødristeren, skal du trække stikket ud af
stikkontakten og lade apparatet køle af, før du prøver
at fjerne brødet. Brug ikke knive eller skarpe genstande,
da det kan beskadige varmelegemerne.
• Bolleristen (kun HD2596) er udelukkende beregnet til
opvarmning af boller og croissanter. Læg aldrig andre
ingredienser på bolleristen, da det kan være meget
risikabelt.
• Vend aldrig apparatet på hovedet for at ryste krummer
ud.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis
apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at
bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
Genanvendelse
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som
kan genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er
underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale
regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af
udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
2 Reklamationsret og service
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen
”World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din
lokale Philips-forhandler.
Deutsch
1Wichtig
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam
durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!
• Stecken Sie keine übergroßen Brotscheiben oder
Verpackungen aus Metallfolie in die Toastkammern, da
dies zu Bränden und Stromschlägen führen kann.
Warnung
• Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem
Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten
Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person
durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden,
um Gefährdungen zu vermeiden.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung
zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit
dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf
nicht von Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind
älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
• Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
• Brotkrümel sollten regelmäßig aus der Krümelschublade
entfernt werden, um das Risiko eines Brandes
zu vermeiden (siehe Kapitel 6 “Reinigen” im
Benutzerhandbuch).
• Verwenden Sie es nicht unter Wandschränken oder
in der Nähe von Gardinen oder anderen leicht
brennbaren Materialien, da dies zu Bränden führen
kann.
• Das Gerät ist nicht dafür geeignet, über einen externen
Timer oder ein separates Fernbedienungssystem
gesteuert zu werden.
• Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die
Spannungsangabe auf der Unterseite des Geräts mit
der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht
unbeaufsichtigt.
• Legen Sie weder die Staubabdeckung noch
andere Gegenstände auf den Toaster, solange das
Gerät eingeschaltet oder noch heiß ist, da dies zu
Beschädigungen oder Bränden führen kann.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose,
wenn Sie Rauch oder Feuer bemerken.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in der
Nähe heißer Flächen verläuft.
• Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum
Toasten von Brot. Geben Sie keine anderen Zutaten in
das Gerät.
• Verwenden Sie immer die Brotkörbe (nur HD2597),
um Sandwiches oder Brotscheiben in das Gerät zu
geben. Geben Sie nie Sandwiches oder Brotscheiben
ohne die Brotkörbe in das Gerät, da dies zu Brand und
Geräteschaden führen kann.
•
Achtung
• Der Toaster ist ausschließlich für den häuslichen
Gebrauch vorgesehen und darf nicht im Freien
verwendet werden. Er ist nicht für kommerzielle und
gewerbliche Zwecke bestimmt.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete
Steckdose an.
• Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der
Arbeitsfläche hängen, auf der das Gerät steht.
• Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus
der Steckdose.
• Stellen Sie den Toaster nicht auf heiße Flächen.
• Wenn eine Brotscheibe oder die gefüllten Körbe (nur
HD2597) innerhalb des Toasters festsitzen, ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie
das Gerät abkühlen, bevor Sie versuchen, das Brot zu
entfernen. Verwenden Sie hierzu kein Messer oder
spitze Metallgegenstände, da diese die Heizelemente
beschädigen könnten.
• Der Brötchenaufsatz (nur HD2596) ist nur zum
Aufbacken von Brötchen und Croissants vorgesehen.
Bei anderem Toastgut könnte es zu Brand, Stromschlag
und anderen Unfällen kommen.
• Schütteln Sie die Brotkrümel nicht aus dem umgekehrt
gehaltenen Gerät.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und
entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.
Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω
εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού
συστήματος τηλεχειρισμού.
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε
αν η τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της
συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
• Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
• Μην τοποθετείτε το κάλυμμα προστασίας σκόνης
ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο πάνω στην
φρυγανιέρα όταν αυτή είναι ενεργοποιημένη ή όταν
είναι ακόμα ζεστή, καθώς μπορεί να προκληθεί
ζημιά ή φωτιά.
• Αποσυνδέστε αμέσως τη φρυγανιέρα από την πρίζα
εάν παρατηρήσετε φωτιά ή καπνό.
• Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από
ζεστές επιφάνειες.
• Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για
φρυγάνισμα ψωμιού. Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε
άλλα υλικά στη συσκευή.
• Να χρησιμοποιείτε πάντα τα καλαθάκια ψωμιού
(μόνο για το μοντέλο HD2597) για να τοποθετήσετε
σάντουιτς ή φέτες ψωμιού μέσα στη συσκευή. Ποτέ
μην τοποθετείτε σάντουιτς ή φέτες ψωμιού μέσα
στη συσκευή χωρίς τα καλαθάκια ψωμιού, καθώς
μπορεί να αποβεί επικίνδυνο.
•
Προσοχή
• Η φρυγανιέρα προορίζεται αποκλειστικά για
οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
σε εσωτερικούς χώρους. Δεν προορίζεται για
εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
• Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
• Μην αφήσετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη
του τραπεζιού ή του πάγκου πάνω στον οποίο
έχετε τοποθετήσει τη συσκευή.
• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα
μετά τη χρήση.
• Μην τοποθετείτε τη φρυγανιέρα πάνω σε ζεστή
επιφάνεια.
• Αν οι φέτες ψωμιού ή τα γεμάτα καλαθάκια ψωμιού
(μόνο για το μοντέλο HD2597) σφηνώσουν
μέσα στη φρυγανιέρα, αποσυνδέστε τη συσκευή
από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει
πριν προσπαθήσετε να βγάλετε το ψωμί. Μην
χρησιμοποιήσετε μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό εργαλείο,
καθώς έτσι μπορεί να καταστρέψετε τις αντιστάσεις.
• Χρησιμοποιήστε τη σχάρα ζεστάματος (μόνο για το
μοντέλο HD2596) μόνο για να ζεστάνετε ψωμάκια ή
κρουασάν. Προκειμένου να αποφύγετε επικίνδυνες
καταστάσεις, μην τοποθετήσετε άλλα συστατικά στη
σχάρα ζεστάματος.
• Μην γυρίζετε τη συσκευή ανάποδα και μην την
κουνάτε για να αφαιρέσετε τα ψίχουλα.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του
παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών
αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Ανακύκλωση
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και
εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας
προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται
να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
2 Εγγύηση και επισκευή
Εάν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα,
επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα
βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
Español
1Importante
Antes de usar la batidora, lea atentamente este folleto de instrucciones que contiene información
importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Recycling
Peligro
• No sumerja nunca el aparato en agua.
• No introduzca en el tostador trozos de alimentos
demasiado grandes ni envueltos en papel de aluminio,
ya que podrían provocar un incendio o una descarga
eléctrica.
2 Garantie und Kundendienst
Advertencia
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips u otro personal cualificado, con
el fin de evitar situaciones de peligro.
• Este aparato puede ser usado por niños a partir de
8 años y por personas con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido
supervisados o instruidos acerca del uso del aparato
de forma segura y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con
el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza
ni el mantenimiento a menos que tengan más de
8 años o sean supervisados.
• Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los
niños menores de 8 años.
• Para evitar el riesgo de incendio, quite con frecuencia
las migas de la bandeja recogemigas (consulte el
capítulo 6 sobre limpieza en el manual de usuario).
• No utilice el aparato debajo o cerca de cortinas u otros
materiales inflamables, ni debajo de armarios de pared,
ya que podría provocar un incendio.
• El aparato no está diseñado para funcionar a través de
un temporizador externo o con un sistema de control
remoto adicional.
• Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje
indicado en la parte inferior del mismo se corresponde
con el voltaje de red local.
• No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
• No coloque la cubierta antipolvo ni cualquier otro
objeto sobre el aparato cuando el aparato esté
encendido o esté aún caliente, ya que podría provocar
daños o un incendio.
• Desenchufe inmediatamente el aparato si observa
fuego o humo.
• Mantenga el cable de alimentación alejado de
superficies calientes.
• Este aparato solo está destinado para tostar pan. No
coloque ningún otro ingrediente en el aparato.
• Utilice siempre las cestas (sólo modelo HD2597)
para introducir sándwiches o rebanadas de pan en el
aparato. Nunca ponga sándwiches ni rebanadas de pan
en el aparato sin las cestas para el pan, ya que podría
provocar situaciones de peligro.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt
und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät,
bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über
die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen
Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen
vor möglichen negativen Folgen geschützt.
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren
Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Sie finden die Telefonnummer in der internationalen Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips
Website (www.philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte
an Ihren lokalen Philips Händler.
Ελληνικά
1 Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
• Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
• Μην τοποθετείτε τρόφιμα με μεγάλο όγκο και
τρόφιμα συσκευασμένα σε αλουμινόχαρτο στη
φρυγανιέρα, καθώς μπορεί να προκληθεί φωτιά ή
ηλεκτροπληξία.
Προειδοποίηση
• Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο
επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή
από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή
κινδύνου.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα
με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι
τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση
της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με
τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν
και να συντηρούν τη συσκευή παρά μόνον αν είναι
ηλικίας άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
• Διατηρήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά
από παιδιά ηλικίας κάτω από 8 έτη.
• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς, φροντίστε
να αφαιρείτε συχνά τα ψίχουλα από το δίσκο για τα
ψίχουλα (ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 6 “Καθαρισμός”
του εγχειριδίου χρήσης).
• Μην λειτουργείτε τη συσκευή κάτω από ή κοντά
σε κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό
ή κάτω από επιτοίχια ντουλάπια, καθώς μπορεί να
προκληθεί φωτιά.
Precaución
• El tostador está diseñado sólo para uso doméstico
y se debe utilizar únicamente en interiores. No está
diseñado para uso comercial o industrial.
• Conecte el aparato sólo a un enchufe con toma de
tierra.
• No deje que el cable de alimentación cuelgue del
borde de la mesa o encimera donde esté colocado el
aparato.
• Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
• No coloque el tostador sobre una superficie caliente.
• Si una rebanada de pan o las cestas con pan (sólo
modelo HD2597) se quedan atascadas en el tostador,
desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de
sacar el pan. No utilice un cuchillo ni una herramienta
afilada, ya que puede provocar daños en las
resistencias.
• La rejilla calientabollos (sólo modelo HD2596)
solo está diseñada para calentar bollos y croissants.
No coloque ningún otro ingrediente en la rejilla
calientabollos, ya que puede producirse una situación
peligrosa.
• No dé la vuelta al aparato ni lo sacuda para quitar las
migas.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza
correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Reciclaje
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que
pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la
Directiva europea 2002/96/EC:
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la
legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho
correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para
el medio ambiente y la salud humana.
2 Garantía y servicio
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país
(hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente
en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
1Tärkeää
Lue tämä lehtinen huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
• Älä upota laitetta veteen.
• Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian suuria ruokia eikä
metallifoliopakkauksia, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskun.
Vakava varoitus
• Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman
turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
• Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
• Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
• Poista palovaaran vuoksi murut murualustalta
säännöllisesti (katso käyttöoppaan luku 6 Puhdistus).
• Älä käytä laitetta lähellä verhoja tai muita helposti
syttyviä materiaaleja tai seinäkaappien alla, sillä se voi
aiheuttaa tulipalon.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen
ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
• Tarkista, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä
vastaa paikallista jännitettä, ennen kuin liität laitteen
sähköverkkoon.
• Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
• Älä aseta pölysuojusta tai muita esineitä laitteen päälle,
kun paahtimen virta on kytkettynä tai kun se on vielä
kuuma, sillä se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen tai
tulipalon.
• Irrota pistoke pistorasiasta heti, jos huomaat palon tai
savua.
• Älä päästä verkkojohtoa kosketuksiin kuumien pintojen
kanssa.
• Tämä laite on tarkoitettu vain leivän paahtamiseen. Älä
laita laitteeseen muita ruoka-aineita.
• Laita voileivät ja leipäviipaleet laitteeseen aina
leipäkoreissa (vain mallissa HD2597). Älä koskaan laita
voileipiä tai leipäviipaleita laitteeseen ilman leipäkoreja,
ettei synny vaaratilanteita.
Varoitus
• Leivänpaahdin on tarkoitettu vain kotitalouksien
käyttöön ja sitä saa käyttää vain sisällä. Laitetta ei ole
tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
• Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä jätä virtajohtoa roikkumaan sen pöydän tai työtason
reunan yli, jonka päällä laite on.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
• Älä laita leivänpaahdinta kuumalle alustalle.
• Jos leipäviipale tai täytetyt korit (vain mallissa
HD2597) juuttuvat leivänpaahtimen sisään, irrota
pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen
leivän irrottamista. Älä käytä veistä tai muuta terävää
apuvälinettä, ettet vahingoita lämmityselementtejä.
• Lämmitysteline (vain mallissa HD2596) on tarkoitettu
vain sämpylöiden ja voisarvien lämmittämiseen. Älä laita
lämmitystelineeseen mitään muita ruoka-aineita, ettet
aiheuta vaaratilannetta.
• Älä poista muruja kääntämällä laitetta ylösalaisin tai
ravistamalla sitä.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Kierrätys
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta
koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:
Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja
elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen
oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
2 Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Jos
maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Français
1Important
Lisez attentivement ce livret d’informations avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage
ultérieur.
Danger
• Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau.
• N’introduisez pas de tranches de pain trop grandes
ou de la nourriture emballée dans de l’aluminium car
vous risqueriez de provoquer un incendie ou de vous
électrocuter.
Avertissement
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé
Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout
accident.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou qu’ils aient
reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée de
l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas
être réalisés par des enfants sauf s’ils sont âgés de plus
de 8 ans et sous surveillance.
• Tenez l’appareil et son cordon hors de portée des
enfants de moins de 8 ans.
• Pour éviter tout risque d’incendie, retirez fréquemment
les miettes du ramasse-miettes (voir le chapitre 6
« Nettoyage » du mode d’emploi).
• N’utilisez pas l’appareil à proximité de matériaux
inflammables tels que des rideaux. Ne faites pas
fonctionner l’appareil sous des placards suspendus
(risque d’incendie).
• L’appareil n’est pas destiné à être utilisé avec un
minuteur externe ou un système de contrôle séparé.
• Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur sa base correspond à la tension secteur
locale.
• Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
• Ne placez jamais le couvercle ou tout autre objet
sur le grille-pain lorsque celui-ci est allumé ou encore
chaud. Vous risqueriez d’endommager l’appareil ou de
provoquer un incendie.
• Débranchez immédiatement le grille-pain si vous
observez de la fumée ou des flammes.
• Tenez le cordon d’alimentation à l’écart des surfaces
chaudes.
• Cet appareil est destiné uniquement au grillage de pain.
N’insérez aucun autre ingrédient dans l’appareil.
• Utilisez toujours les grilles (HD2597 uniquement) pour
insérer des croque-monsieur ou des tranches de pain
dans l’appareil. Afin d’éviter tout risque d’accident, ne
mettez jamais de croque-monsieur ou de tranches de
pain dans l’appareil sans les grilles.
Attention
• Ce grille-pain est destiné à un usage domestique
intérieur uniquement. Il n’est pas destiné à un usage
commercial ou industriel.
• Branchez l’appareil uniquement sur une prise murale
mise à la terre.
• Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre de la
table ou du plan de travail sur lequel l’appareil est posé.
• Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
• Ne placez jamais le grille-pain sur une surface chaude.
• Si une tranche de pain ou les grilles (HD2597
uniquement) chargées de pain restent coincées dans
le grille-pain, débranchez l’appareil et laissez-le refroidir
complètement avant d’essayer de retirer le pain.
N’insérez jamais de couteau ou d’objet pointu car vous
risqueriez d’endommager les résistances.
• La grille de réchauffage (HD2596 uniquement) est
destinée uniquement au réchauffage de petits pains
ou de croissants. Afin d’éviter tout risque d’accident,
ne placez aucun autre ingrédient sur la grille de
réchauffage.
• Ne retournez pas l’appareil et ne le secouez pas pour
enlever les miettes.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il
est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d’utilisation.
Recyclage
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité
pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la
directive européenne 2002/96/CE :
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les
dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de
protéger l’environnement et la santé.
2 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez
le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips
de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant dans le dépliant de garantie
internationale). S’il n’y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à
votre revendeur Philips.
Italiano
1Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente questa brochure che contiene informazioni
importanti e conservarla per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
• Non immergere mai l’apparecchio nell’acqua.
• Non inserire cibi troppo voluminosi o carta d’alluminio
nell’apparecchio, per evitare il rischio di scintille o
scariche elettriche.
Avvertenza
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato dovrà essere sostituito da Philips, presso
i centri autorizzati Philips, oppure da personale
debitamente qualificato, per evitare situazioni
pericolose.
• Quest’apparecchio può essere usato da bambini di
età superiore agli 8 anni e da persone con capacità
mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza
o conoscenze adatte a condizione che tali persone
abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare
l’apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali
pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini
giochino con l’apparecchio. Le operazioni di pulizia
e manutenzione possono essere effettuate solo da
bambini di età superiore agli 8 anni.
• Tenere l’apparecchio e il relativo cavo lontano dalla
portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
Per evitare il rischio di incendi, rimuovere spesso le
briciole dal relativo vassoio (vedere il capitolo 6 del
manuale dell’utente “Pulizia”).
• Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di tende o
altri materiali infiammabili o sotto i pensili della cucina
onde evitare il rischio di incendi.
• Questo apparecchio non è stato progettato per essere
utilizzato in abbinamento a un timer esterno o a un
sistema separato con telecomando a distanza.
• Prima di collegare l’apparecchio, controllare che la
tensione indicata sulla parte inferiore dell’apparecchio
corrisponda a quella locale.
• Non lasciare mai incustodito l’apparecchio in funzione.
• Non posizionare il coperchio antipolvere o qualsiasi
altro oggetto sul tostapane quando l’apparecchio è
accesso o è ancora caldo onde evitare il rischio di danni
o incendi.
• Nel caso si notino fumo o fiamme, togliere
immediatamente la spina dalla presa di corrente.
• Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici
calde.
• Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per
tostare il pane. Non inserire altri ingredienti all’interno
dell’apparecchio.
• Utilizzare sempre i cestelli per il pane (solo per il
modello HD2597) per inserire i sandwich o le fette
di pane all’interno dell’apparecchio. Non inserire mai i
sandwich o le fette di pane all’interno dell’apparecchio
senza i cestelli per il pane al fine di evitare situazioni
potenzialmente pericolose.
•
Attenzione
• Il tostapane è destinato esclusivamente a uso
domestico e deve essere usato all’interno. Non è stato
progettato per l’utilizzo commerciale o industriale.
• Collegare l’apparecchio esclusivamente a una presa a
muro con messa a terra.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda
dal bordo del tavolo o dal piano di lavoro su cui è
posizionato l’apparecchio.
• Dopo l’utilizzo, scollegare sempre l’apparecchio.
• Non appoggiare il tostapane su una superficie calda.
• Se una fetta di pane o i cestelli riempiti (solo per
il modello HD2597) si incastrano all’interno del
tostapane, staccare l’apparecchio e lasciarlo raffreddare
prima di rimuovere il pane. Non utilizzare un coltello
o un oggetto appuntito al fine di evitare danni alle
resistenze.
• La griglia scaldabriosche (solo per il modello HD2596)
è stata progettata solo per scaldare panini e briosche.
Non inserire altri ingredienti su di essa al fine di evitare
situazioni pericolose.
• Non capovolgere l’apparecchio e non scuoterlo per
svuotare le briciole.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici
(EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni,
l’apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
Riciclaggio
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità,
che possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire
che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la
raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti
usati aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
2 Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali problemi, visitate il sito
Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il centro assistenza clienti Philips di zona
(il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente
alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
1Belangrijk
Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
• Dompel het apparaat nooit in water.
• Steek geen grote etenswaren en verpakkingen van
aluminiumfolie in de broodrooster, omdat dit brand of
elektrische schokken kan veroorzaken.
Waarschuwing
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het, om gevaar
te voorkomen, worden vervangen door Philips, een
door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring
en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben
ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat,
en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud mogen alleen door kinderen worden
uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder
toezicht.
• Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van
kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud.
• Om brandgevaar te voorkomen, moet u de
kruimellade regelmatig legen (zie hoofdstuk 6,
‘Schoonmaken’, van de gebruiksaanwijzing).
• Gebruik het apparaat niet onder of in de buurt van
gordijnen of andere brandbare materialen en ook niet
onder hangende keukenkastjes, omdat dit brand kan
veroorzaken.
• Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met een externe timer of een afzonderlijk
afstandsbedieningssysteem.
• Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant
van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
• Plaats nooit de stofkap of een ander voorwerp op de
broodrooster als het apparaat is ingeschakeld of nog
heet is, omdat dit schade of brand kan veroorzaken.
• Haal direct de stekker uit het stopcontact indien u vuur
of rook waarneemt.
• Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
• Dit apparaat is alleen bedoeld om brood te roosteren.
Plaats geen andere ingrediënten in het apparaat.
• Gebruik altijd de broodrekjes (alleen HD2597) om
tosti’s of sneden brood in het apparaat te plaatsen.
Plaats geen tosti’s of sneden brood zonder de
broodrekjes in het apparaat, anders kunnen er
gevaarlijke situaties ontstaan.
Let op
• De broodrooster is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik en mag alleen binnenshuis
worden gebruikt. Dit product is niet bedoeld voor
bedrijfsmatig of industrieel gebruik.
• Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard
stopcontact.
• Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het
aanrecht hangen waarop het apparaat staat.
• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
• Plaats de broodrooster niet op een hete ondergrond.
• Als sneden brood of de gevulde rekjes (alleen
HD2597) vast komen te zitten in de broodrooster,
haalt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact
en laat u het apparaat afkoelen voordat u probeert
het brood te verwijderen. Gebruik geen mes of
scherp voorwerp aangezien dit schade aan de
verwarmingselementen kan veroorzaken.
• Het opwarmrek (alleen HD2596) is alleen bedoeld
voor het opwarmen van broodjes en croissants. Plaats
niets anders op het opwarmrek aangezien dit tot een
gevaarlijke situatie kan leiden.
• Houd het apparaat niet ondersteboven en schud het
niet om kruimels te verwijderen.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Recycling
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die
kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis
erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale
regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede
afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade
voor het milieu en de volksgezondheid.
2 Garantie & service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.nl) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het
telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw
land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
1Viktig
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker apparatet, og ta vare på det for senere
referanse.
Fare
• Apparatet må aldri senkes ned i vann.
• Ikke plasser for store skiver eller aluminiumsfolie i
brødristeren. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Advarsel
• Hvis strømledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut
av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips,
eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige
situasjoner.
• Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og
av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal
ikke leke med apparatet. Barn skal ikke rengjøre eller
vedlikeholde apparatet med mindre de er over 8 år, og
har tilsyn.
• Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til
barn under 8 år.
• Fjern smulene fra smulebrettet regelmessig for å unngå
brannfare (se avsnitt 6 Rengjøring i brukerhåndboken).
• Ikke bruk apparatet under eller nær gardiner eller andre
antennelige materialer, eller under veggkabinetter.
Dette kan føre til brann.
• Apparatet er ikke beregnet på bruk med en ekstern
timer eller et separat fjernkontrollsystem.
• Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på undersiden av apparatet,
stemmer overens med nettspenningen.
• Ikke la apparatet være i bruk uten tilsyn.
• Ikke plasser støvdekselet eller andre gjenstander oppå
brødristeren når apparatet er slått på eller fortsatt er
varmt. Dette kan føre til skader eller brann.
• Trekk umiddelbart ut støpselet hvis det oppstår
flammer eller røykutvikling.
• Hold strømledningen unna varme overflater.
• Apparatet er bare beregnet på å riste brød. Ikke bruk
andre ingredienser i apparatet.
• Bruk alltid brødkurvene (kun HD2597) når du setter
smørbrødene eller brødskivene inn i apparatet. Sett
aldri smørbrødene eller brødskivene i apparatet uten
brødkurvene, da dette kan føre til farlige situasjoner.
Forsiktig
• Brødristeren skal bare brukes i husholdningen, og den
må bare brukes innendørs. Den er ikke beregnet på
kommersiell eller industriell bruk.
• Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
• Ikke la strømledningen henge over kanten på bordet
eller benken der apparatet står.
• Koble alltid fra apparatet etter bruk.
• Ikke plasser brødristeren på et varmt underlag.
• Hvis en brødskive eller fylte kurver (kun HD2597)
sitter fast inne i brødristeren, kobler du fra apparatet
og lar det avkjøles før du prøver å fjerne brødet. Ikke
bruk en kniv eller et skarpt verktøy, da dette kan skade
varmeelementene.
• Varmestativet (kun HD2596)er kun beregnet på å
varme opp rundstykker eller croissanter. Ikke legg andre
ingredienser på varmestativet, da dette kan føre til
farlige situasjoner.
• Ikke hold apparatet opp-ned, og ikke rist det når du skal
fjerne smulene.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Resirkulering
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan
resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet
dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:
Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale
bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer
gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
2 Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan du besøke webområdet
til Philips på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den
lokale Philips-forhandleren.
Português
1Importante
Leia cuidadosamente este folheto de informações importantes antes de utilizar o aparelho e guarde-o
para uma eventual consulta futura.
Perigo
• Nunca imerja o aparelho em água.
• Não introduza alimentos muito grandes nem
embalagens de alumínio na torradeira para evitar o
risco de incêndio ou de choque eléctrico.
Aviso
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve
ser sempre substituído pela Philips, por um centro
de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de
perigo.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimento, caso tenham
sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à utilização segura do aparelho e
se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos.
As crianças não podem brincar com o aparelho. A
limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser
efectuadas por crianças, a não ser que tenham idade
superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
• Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de
crianças com idade inferior a 8 anos.
• Para evitar o risco de incêndio, retire com frequência
as migalhas que se acumulam no tabuleiro (consulte o
Capítulo 6 “Limpeza” no manual do utilizador).
• Não ligue o aparelho por baixo ou perto de cortinas
ou de outros materiais inflamáveis nem sob armários
de parede, para evitar o risco de incêndio.
• O aparelho não se destina a ser operado através de
um temporizador externo, nem de um sistema de
controlo remoto independente.
• Verifique se a voltagem indicada na parte inferior do
aparelho corresponde à voltagem eléctrica local, antes
de ligar o aparelho.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
• Não coloque a protecção contra pó ou qualquer outro
objecto sobre a torradeira quando esta estiver ligada
ou enquanto estiver quente, para evitar o risco de
danos ou incêndio.
• Desligue imediatamente a torradeira da corrente se
observar chamas ou fumos.
• Mantenha o cabo de alimentação afastado de
superfícies quentes.
• Este aparelho destina-se apenas a torrar pão. Não
coloque outros ingredientes no aparelho.
• Utilize sempre os cestos do pão (apenas na HD2597)
para introduzir pão de forma ou fatias de pão no
aparelho. Nunca coloque pão de forma nem fatias de
pão no aparelho sem os cestos do pão, pois isto pode
criar uma situação de perigo.
Atenção
• Esta torradeira destina-se unicamente a uma utilização
doméstica e dentro de casa. Não se destina a
utilizações comerciais nem industriais.
• Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação à
terra.
• Não deixe que o cabo de alimentação fique
pendurado na extremidade da mesa ou bancada onde
o aparelho está colocado.
• Desligue sempre da corrente após cada utilização.
• Não coloque a torradeira sobre uma superfície quente.
• Se uma fatia de pão ou os cestos cheios (apenas
na HD2597) ficarem presos dentro da torradeira,
desligue a ficha do aparelho e deixe-o arrefecer antes
de tentar retirar o pão. Não utilize uma faca nem um
objecto afiado, pois estes poderão causar danos nas
resistências.
• A grelha de aquecimento (apenas na HD2596)
destina-se apenas ao aquecimento de pãezinhos ou de
croissants. Não coloque quaisquer outros ingredientes
na grelha de aquecimento, pois isto pode criar uma
situação de perigo.
• Não vire a torradeira ao contrário nem a sacuda para
retirar as migalhas.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM).
Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o
aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.
Reciclagem
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que
podem ser reciclados e reutilizados.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa
que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:
Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre
o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A
eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências nocivas
para o ambiente e para a saúde pública.
2 Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da Philips em
www.philips.pt ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (pode encontrar o
número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao
Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips.
Svenska
1Viktigt
Läs häftet Viktig information noggrant innan du använder apparaten och spara sedan häftet för
framtida bruk.
Fara
• Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
• Lägg inte ned alltför stora livsmedel eller
metallfolieförpackningar i brödrosten, eftersom det kan
orsaka brand eller elektriska stötar.
Varning
• Om sladden är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller
liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
• Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år
och äldre och av med olika funktionshinder, eller som
inte har kunskap om hur apparaten används så länge
de övervakas och får instruktioner angående säker
användning och förstår riskerna som medföljer. Barn
ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll
bör inte göras av barn under 8 år om de inte är under
tillsyn av vuxen.
• Se till att apparaten och dess sladd är utom räckhåll för
barn under 8 år.
• Undvik brandrisk genom att ta bort smulor från
smulbrickan regelbundet (se kapitel 6, “Rengöring”, i
användarhandboken).
Använd inte apparaten under eller nära gardiner eller
andra lättantändliga material eller under väggskåp,
eftersom de kan börja brinna.
• Apparaten är inte avsedd att drivas med hjälp av en
extern timer eller ett separat fjärrkontrollssystem.
• Kontrollera att den nätspänning som anges på
apparatens undersida motsvarar den lokala
nätspänningen innan du kopplar in den.
• Lämna inte apparaten obevakad när den används.
• Lägg inte dammskyddet eller något annat föremål
ovanpå brödrosten när den är påslagen eller när den
fortfarande är varm, eftersom det kan orsaka skada
eller brand.
• Dra omedelbart ut kontakten om brand uppstår, eller
om det luktar rök.
• Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
• Den här apparaten är endast avsedd för rostning av
bröd. Lägg inte några andra livsmedel i apparaten.
• Använd alltid brödkorgarna (endast HD2597) för att
lägga i smörgåsar eller brödskivor i apparaten. Lägg
aldrig smörgåsar eller brödskivor i apparaten utan
brödkorgarna eftersom det kan leda till en riskfylld
situation.
•
Var försiktig
• Brödrosten är endast avsedd för hushållsbruk och
får bara användas inomhus. Den är inte avsedd för
kommersiell eller industriell användning.
• Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
• Se till att sladden inte hänger över kanten på bordet
eller arbetsbänken där apparaten står.
• Dra alltid ut nätsladden efter användning.
• Ställ inte brödrosten på något hett underlag.
• Om en brödskiva eller de fyllda korgarna (endast
HD2597) fastnar inne i brödrosten, kopplar du ur
apparaten och låt den svalna innan du försöker ta bort
brödet. Använd inte kniv eller andra vassa verktyg,
eftersom de kan skada värmeelementen.
• Uppvärmningsstället (endast HD2596) är endast avsett
för uppvärmning av småbröd eller croissanter. Lägg inga
andra livsmedel på uppvärmningsstället, eftersom fara
då kan uppstå.
• Håll inte rosten upp och ned och skaka den inte för att
få ut brödsmulor.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker
att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Återvinning
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både
kan återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten
följer EU-direktivet 2002/96/EG:
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter
på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.
2 Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem kan du gå till Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren).
Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
1Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu Önemli Bilgiler Broşürü’nü dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak
üzere saklayın.
Tehlike
• Asla cihazı suya batırmayın.
• Makinenin boyutlarından büyük yiyecekler ve folyoya
sarılmış gıdalar ekmek kızartma makinesinin içine
kesinlikle sokulmamalıdır. Aksi takdirde, yangına ve
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Uyarı
• Cihazın güç kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını
önlemek için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis
merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler
tarafından değiştirilmesini sağlayın.
• Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor
ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe
açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu
kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya
güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlaması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı
bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları
sürece, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
• Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
• Yangın tehlikesini önlemek için, kırıntıları kırıntı
tepsisinden sürekli olarak temizleyin (bkz. Kullanma
Kılavuzu 6. Bölüm “Temizleme”).
• Cihazı perde ve benzeri yanıcı maddelerin altında veya
yakınında veya duvar ünitelerinin altında çalıştırmayın.
Aksi taktirde, yangına neden olabilir.
• Cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda
sistemi ile birlikte kullanılmamalıdır.
• Cihazı prize takmadan önce, cihazın tabanında belirtilen
gerilimin yerel şebeke gerilimiyle uygunluğunu kontrol
edin.
• Cihazı kendi kendine çalışır durumda bırakmayın.
• Ekmek kızartma makinesi çalışır durumda veya henüz
sıcakken, toz kapağını veya herhangi bir başka cismi
üstüne yerleştirmeyin. Aksi takdirde, hasar ya da yangına
neden olabilir.
• Eğer ekmek kızartma makinesinden duman veya alev
çıktığını görürseniz derhal fişini prizden çekin.
• Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
• Bu cihaz sadece ekmek kızartmak için tasarlanmıştır.
Cihazın içine başka malzemeler koymayın.
• Cihaza sandviç veya ekmek dilimi koymak için yalnızca
ekmek sepetlerini (sadece HD2597 modelinde)
kullanın. Cihaza ekmek sepeti olmadan sandviç veya
ekmek dilimi koymayın. Aksi takdirde, tehlikeli bir
durum meydana gelebilir.
Dikkat
• Ekmek kızartma cihazı ev kullanımı içindir ve sadece
kapalı mekanlarda kullanılır. Ticari veya endüstriyel
amaçlı kullanılamaz.
• Cihazı sadece topraklı prize takın.
• Güç kablosunun, cihazın yerleştirildiği masa ya da
tezgahtan sarkmamasına dikkat edin.
• Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
• Ekmek kızartma makinesini sıcak bir yüzey üzerine
koymayın.
Bir ekmek dilimi veya dolu sepet (sadece HD2597
modelinde) kızartma makinesinde sıkışırsa, cihazın fişini
çekin ve ekmeği çıkarmaya çalışmadan önce soğumaya
bırakın. Cihazın ısıtıcı birimlerine zarar vermemek için
bıçak veya keskin aletler kullanmayın.
• Isıtıcı raf (sadece HD2596 modelinde) yalnızca poğaça ve
kruvasan ısıtmak için kullanılır. Tehlikeli bir duruma neden
olabileceğinden ısıtıcı rafa başka maddeler yerleştirmeyin.
• Kırıntıları temizlemek için cihazı kesinlikle baş aşağı
çevirmeyin ve sallamayın.
•
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur. Usulüne ve bu
kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanıldığında, bugünün bilimsel bulgularına göre cihazın
kullanımı güvenlidir.
Geri dönüşüm
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler
kullanılarak üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün
2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:
Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin
ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını
önlemeye yardımcı olur.
2 Garanti ve Servis
Servise veya bilgiye ihtiyacınız ya da bir sorununuz varsa, lütfen www.philips.com adresindeki Philips
web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi’yle iletişim kurun (telefon
numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek Merkezi yoksa,
yerel Philips satıcınıza gidin.
‫العربية‬
‫هام‬
1
.‫اقرأ هذه النشرة التي تتضمن معلومات مهمة بعناية قبل استخدام اجلهاز واحتفظ بها للرجوع إليها في املستقبل‬
‫خطر‬
.‫ •ال تغمر اجلهاز باملياه على اإلطالق‬
،‫ •ال تُدخل أطعمة كبيرة احلجم أو مغلّفة بورقة أملنيوم في احملمصة‬
.‫فقد يؤدي ذلك إلى اندالع حريق أو حدوث صدمة كهربائية‬
‫حتذير‬
‫ •حتقق من أن الفولتية املشار إليها في أسفل اجلهاز تتوافق مع‬
.‫الفولتية احمللية قبل توصيل اجلهاز‬
‫ أو‬Philips ‫ فيجب استبداله من قبل‬،ً‫ •إذا كان سلك الطاقة تالفا‬
‫ أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي‬Philips ‫مركز خدمة مخوَّل من قبل‬
.‫خطر‬
‫ أعوام وما فوق استخدام هذا اجلهاز‬8 ‫ •ميكن لألطفال الذين يبلغون‬
‫فضال ً عن األشخاص الذين يعانون نقصا ً في القدرات اجلسدية أو‬
‫ في‬،‫احلسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم اخلبرة أو املعرفة‬
‫حال مت اإلشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باستخدام اجلهاز‬
‫ ال‬.‫ مينع األطفال باللعب باجلهاز‬.‫بطريقة آمنة وفهم اخملاطر املرتبطة به‬
‫يجب أن يتولّى األطفال أعمال التنظيف أو الصيانة ما لم يكونوا حتت‬
.‫املراقبة وفوق سن الثامنة‬
.‫ •أبق اجلهاز وسلكه بعيدا ً عن متناول األطفال دون الثماني سنوات‬
.‫ •ال تترك اجلهاز قيد التشغيل من دون مراقبة‬
‫ قم بإخراج الفتات من صينية الفتات‬،‫ •لتجنب خطر اندالع حريق‬
.)‫ التنظيف‬6 ‫بشكل متكرر (راجع دليل املستخدم الفصل‬
‫ •ال تقم بتشغيل اجلهاز حتت الستائر أو املواد القابلة لالشتعال أو‬
‫بالقرب منها أو حتت اخلزائن املعلقة على احلائط إذ إنها قد تتسبب‬
.‫باندالع حريق‬
‫ •ال تضع الغطاء الواقي من الغبار أو أي جسم آخر في أعلى احملمصة‬
‫ إذ قد يتس ّبب ذلك‬،‫لدى تشغيل اجلهاز أو عندما يكون اجلهاز ساخنًا‬
.‫بتلف أو حريق‬
.‫ •افصل الطاقة عن احملمصة على الفور إذا شاهدت حريقً ا أو دخانًا‬
.‫ •أبق كبل الطاقة بعيدا ً عن األسطح الساخنة‬
‫ ال تضع أية مكونات أخرى في‬.‫ •هذا اجلهاز مع ّد لتحميص اخلبز فقط‬
.‫اجلهاز‬
‫ •إن اجلهاز غير معد لالستخدام بواسطة مؤقّت خارجي أو نظام حتكم‬
.‫عن بعد منفصل‬
‫ فقط) لوضع السندويشات‬HD2597( ‫دائما سالل اخلبز‬
ً ‫ •استخدم‬
‫ ال تضع أب ًدا السندويشات أو قطع اخلبز في‬.‫أو قطع اخلبز في اجلهاز‬
.‫ فقد يتس ّبب ذلك بحاالت خطرة‬،‫اجلهاز من دون سالل اخلبز‬
‫تنبيه‬
.‫ •قم بتوصيل اجلهاز مبأخذ في احلائط مؤرّض فقط‬
‫ •ال تدع كبل الطاقة يتدلّى من حافة الطاولة أو املكان الذي تضع‬
.‫عليه اجلهاز‬
.‫ •قم دائما ً بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام‬
.‫ •ال تضع احملمصة على سطح ساخن‬
‫ فقط) داخل‬HD2597( ‫ •إذا علقت قطع خبز أو السالل املع ّبأة‬
‫ أفصل الطاقة عن اجلهاز واتركه يبرد قبل محاولة إخراج‬،‫احملمصة‬
‫ ال تستخدم سكينًا أو أداة حادة إذ إنها قد تلحق الضرر‬.‫اخلبز منه‬
.‫بعناصر التسخني‬
‫ فقط) معد لتسخني لفائف اخلبز‬HD2596( ‫ •إ ّن رف التسخني‬
‫ فقد‬،‫ ال تضع أية مكونات أخرى في رف التسخني‬.‫والكرواسان فقط‬
.‫تؤدي إلى حاالت خطرة‬
.‫ •ال تبق اجلهاز مقلوبًا وال تهزّه إلخراج الفتات‬
.‫ •احملمصة مع ّدة لالستخدام املنزلي فقط وتستخدم في الداخل فقط‬
.‫وهي غير مع ّدة لالستخدام التجاري أو الصناعي‬
)EMF( ‫احلقول الكهرومغناطيسية‬
‫ إذا مت استخدام اجلهاز بشكل‬.)EMF( ‫ هذا مع كافة املعايير املتعلقة باحلقول الكهرومغناطيسية‬Philips ‫يتوافق جهاز‬
.‫ فسيكون استخدامه آمنا ً وفقا ً للدليل العلمي املتوفر اليوم‬،‫املبينة في دليل املستخدم هذا‬
ّ ‫صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات‬
‫إعادة التدوير‬
.‫مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير وإعادة االستخدام‬
‫ فهذا يعني أن املنتج معتمد من قِبل التوجيه األوروبي‬،ً ‫حني ترى على املنتج رمز سلة املهمالت ذات العجالت مشطوبا‬
.EC/2002/96
‫ يرجى االطالع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة املنتجات‬.‫ال تتخلص أب ًدا من املنتج مع سائر النفايات املنزلية‬
‫ إن التخلص السليم من املنتجات القدمية مينع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة‬.‫الكهربائية واإللكترونية املنفصلة‬
.ً ‫اإلنسان معا‬
‫الضمان والخدمة‬
2
‫ أو‬www.philips.com ‫ على ويب‬Philips ‫فيرجى زيارة موقع‬
ُ ،‫إذا احتجت إلى خدمة أو معلومة أو إذا واجهتك أي مشكلة‬
‫ في حال‬.)‫ في بلدك (ميكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العاملية‬Philips ‫االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة‬
.‫ احمللي‬Philips ‫ يرجى زيارة موزّع منتجات‬،‫عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك‬
‫فارسی‬
‫مهم‬
1
.‫ این دفترچه اطالعات مهم را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید‬،‫قبل از استفاده از دستگاه‬
‫خطر‬
.‫ •هرگز دستگاه را در آب فرو نکنید‬
‫ •از قرار دادن تکه های بزرگ غذا و بسته های فویل در توستر خودداری‬
.‫ چون باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی می شود‬،‫کنید‬
‫هشدار‬
‫ •قبل از اتصال دستگاه بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده در پایین‬
.‫دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد‬
‫ برای جلوگیری از بروز‬،‫ •درصورتی که سیم برق آسیب دیده است‬
‫ یا‬Philips ‫ مرکز خدمات مجاز‬،Philips ‫ آن را نزد منایندگی های‬،‫خطر‬
.‫اشخاص متخصص تعویض کنید‬
‫ حسی و ذهنی‬،‫ سال و افرادی که از توانایی جسمی‬8 ‫ •کودکان باالی‬
‫کافی برخوردار نیستند یا جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت‬
،‫بزرگترها یا آموخنت استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از خطرات ممکن‬
‫ متیز کردن‬.‫ کودکان نباید با دستگاه بازی کنند‬.‫از دستگاه استفاده کنند‬
‫و سرویس دستگاه نباید توسط کودکان اجنام شود مگر آن که بزرگتر از‬
.‫ سال بوده و حتت نظارت بزرگترها این کار را اجنام دهند‬8
.‫ سال قرار دهید‬8 ‫ •دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان زیر‬
.‫ •درصورت عدم استفاده از دستگاه آن را روشن نگذارید‬
‫ همیشه خرده های نان داخل‬،‫ •برای جلوگیری از خطر آتش سوزی‬
‫ راهنمای‬6 ‫ بخش‬،”‫سینی خرده های نان را خالی کنید (به “متیز کردن‬
.)‫کاربر مراجعه کنید‬
‫ •دستگاه را زیر پرده یا نزدیک آن و یا نزدیک سایر مواد قابل اشتعال یا‬
.‫زیر کابینت قرار ندهید چون ممکن است باعث آتش سوزی شود‬
‫ از قرار دادن درپوش محافظ گرد‬،‫ •وقتی توستر روشن یا هنوز داغ است‬
‫ چون ممکن است‬،‫و خاک یا هر شیء دیگری بر روی آن خودداری کنید‬
.‫باعث آسیب یا آتش سوزی شود‬
.‫ فورا توستر را از برق بکشید‬،‫ •در صورت آتش سوزی یا وجود دود‬
.‫ •سیم برق را از سطوح داغ دور نگهدارید‬
‫ مواد‬.‫ •این دستگاه فقط برای توست کردن نان ساخته شده است‬
.‫دیگری در دستگاه نریزید‬
‫ •این دستگاه برای استفاده با تایمر خارجی یا سیستم کنترل راه دور‬
.‫مجزا ساخته نشده است‬
،‫ •همیشه برای وارد کردن نان ساندویچی یا برش های نان در دستگاه‬
‫ هرگز‬.‫) استفاده کنید‬HD2597 ‫از محفظه های توری نان (فقط‬
‫نان ساندویچی یا برش های نان را بدون محفظه توری در دستگاه قرار‬
.‫ چون ممکن است باعث بروز خطر گردد‬،‫ندهید‬
‫احتیاط‬
.‫ •دستگاه را فقط به پریزی که به زمین اتصال دارد وصل کنید‬
‫ •سیم برق را از لبه کابینت یا میزی که دستگاه روی آن قرار دارد آویزان‬
.‫نکنید‬
.‫ •همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید‬
.‫ •توستر را روی سطح داغ قرار ندهید‬
‫) داخل‬HD2597 ‫ •اگر تکه نان یا محفظه توری محتوی نان (فقط در‬
‫ دوشاخه را از پریز بکشید و بگذارید خنک شود‬،‫توستر گیر کرد‬
‫ از چاقو یا ابزار تیز استفاده نکنید‬.‫سپس نان را از دستگاه خارج کنید‬
.‫چون به املنت های حرارتی آسیب وارد می کنند‬
‫) برای گرم کردن نان ساندویچی‬HD2596 ‫ •شبکه گرم کننده (فقط‬
‫ مواد دیگری به غیر از نان را روی‬.‫یا نان صبحانه ساخته شده است‬
‫ چون ممکن است بسیار خطرآفرین‬،‫شبکه گرم کننده قرار ندهید‬
.‫باشد‬
‫ دستگاه را وارونه نکنید یا آن را تکان‬،‫ •برای خارج کردن خرده های نان‬
.‫ندهید‬
‫ •این توستر فقط برای استفاده خانگی بوده و فقط می توانید از آن در‬
‫ دستگاه برای مصارف صنعتی یا جتاری‬.‫داخل ساختمان استفاده کنید‬
.‫منی باشد‬
)EMF( ‫میدان الکترومغناطیسی‬
‫ در صورت استفاده صحیح از‬.‫) مطابقت دارد‬EMF( ‫ با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی‬Philips ‫این دستگاه‬
‫ با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این‬،‫دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما‬
.‫دستگاه امکان پذیر می باشد‬
‫بازیافت‬
.‫این محصول از قطعات و مواد با کیفیت بسیار باال ساخته شده است که قابل بازیافت و استفاده مجدد می باشند‬
‫ قرار‬EC/2002/96 ‫عالمت ضربدر روی سطل زباله بر روی دستگاه نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه اروپایی‬
.‫دارد‬
‫ لطفا از قوانین محلی جمع آوری جداگانه محصوالت‬.‫هرگز این محصول را همراه با سایر زباله های خانگی دور نریزید‬
‫ از تاثیر بالقوه منفی بر روی محیط زیست و‬،‫ دور انداخنت صحیح محصول قدیمی‬.‫الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید‬
.‫سالمت انسان جلوگیری می کند‬
‫ضمانت و خدمات پس از فروش‬
2
www.philips.com ‫ به آدرس‬Philips ‫ لطفا ً از وب سایت‬،‫ استفاده از خدمات یا رفع اشکال دستگاه خود‬،‫برای کسب اطالعات‬
‫ در کشور خود متاس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز‬Philips ‫بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش‬
‫ وجود ندارد به‬Philips ‫ اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش‬.)‫در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید‬
.‫فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising