Philips | HD2581/90 | Philips Daily Collection Toaster HD2581/00 Important Information Manual

HD2581
HD2582
ENImportant information leaflet
DA Brochure med vigtige oplysninger
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
ES Folleto de información importante
FITärkeää-lehtinen
FR Brochure « Informations importantes »
IT
Brochure informativa importante
NL Folder met belangrijke informatie
NO Viktig informasjonshefte
Caution
• The toaster is intended for household use
only and may only be used indoors. It is not
intended for commercial or industrial use.
• Only connect the appliance to an earthed
wall socket.
• Do not let the power cord hang over the
edge of the table or worktop on which the
appliance stands.
• Always unplug the appliance after use.
• The warming rack is only intended for
warming up rolls or croissants. Do not put
any other ingredients on the warming rack,
as this may lead to a hazardous situation.
• Do not hold the appliance upside down
and do not shake it to remove the crumbs.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user
manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available
today.
PT Folheto de informações importantes
This symbol on a product means that the product is covered by
European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local
separate collection system for electrical and electronic products.
Follow local rules and never dispose of the product with normal
household waste. Correct disposal of old products helps prevent
negative consequences for the environment and human health.
SV Broschyr med viktig information
TR Önemli bilgi broşürü
2
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the
Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care
Centre in your country (you can find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to
your local Philips dealer.
Dansk
1Vigtigt
Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.
©2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4240 003 02211
English
1Important
Read this important information leaflet carefully before you use the appliance
and save it for future reference.
Danger
• Never immerse the appliance in water.
• Do not insert oversize foods and metal foil
packages into the toaster, as this may cause
fire or electric shock.
Warning
• If the power cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorized
by Philips or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
• This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and
supervised.
• Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
• To avoid the risk of fire, frequently remove
crumbs from the crumb tray (see User
Manual Chapter “Cleaning”).
• Do not operate the appliance under or near
curtains or other flammable materials or
under wall cabinets, as this may cause fire.
• Check if the voltage indicated on the
bottom of the appliance corresponds to the
local power voltage before you connect the
appliance.
• Do not let the appliance operate
unattended.
• Do not place the dust cover
(HD2582 only) or any other
object on top of the toaster
when the appliance is switched
on or when it is still hot, as this
can cause damage or fire.
• Immediately unplug the toaster
if fire or smoke is observed.
• This appliance is only intended for toasting
bread. Do not put any other ingredients in
the appliance.
• The appliance is not intended to be
operated by means of an external timer or a
separate remote control system.
• Do not wind the power cord around the
toaster after use or during storage as this
may damage the cord.
Fare
• Apparatet må aldrig kommes ned i vand.
• Kom aldrig metalfolie eller for store stykker
brød i brødristeren, da der kan opstå risiko
for brand og elektrisk stød.
Advarsel
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den
udskiftes af Philips, et servicecenter, der er
godkendt af Philips, eller af personer med
tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.
• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år
og opefter og personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug af apparatet
og forstår de medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke foretages af børn,
medmindre de er over 8 år gamle og under
opsyn.
• Hold apparatet og dets ledning uden for
rækkevidde af børn under 8 år.
• Tøm krummebakken regelmæssigt for at
mindske brandfare (se brugervejledningens
afsnit ”Rengøring”).
• Apparatet må ikke anvendes tæt ved
gardiner eller andre brandfarlige materialer
eller under overskabe, da der kan opstå
risiko for brand.
• Kontroller, om spændingsangivelsen i
bunden af apparatet svarer til den lokale
netspænding, før du slutter strøm til
apparatet.
• Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens
det er tændt.
• Anbring ikke støvdækslet (kun
HD2582) eller andre genstande
oven på brødristeren, når den
er tændt eller stadig er varm, da
der kan opstå risiko for skader
eller brand.
• Tag øjeblikkeligt stikket ud af
stikkontakten, hvis der observeres ild eller
røg.
• Dette apparat er kun beregnet til ristning
af brød. Kom aldrig andre ingredienser i
apparatet.
• Apparatet er ikke beregnet til at blive
betjent vha. en ekstern timer eller et separat
fjernbetjeningssystem.
• Rul aldrig ledningen rundt om brødristeren
efter brug eller under opbevaring, da dette
kan beskadige ledningen.
Forsigtig
• Brødristeren er udelukkende beregnet til
almindeligt husholdningsbrug og må kun
anvendes indendørs. Den er ikke beregnet
til kommerciel eller industriel brug.
• Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt
med jordforbindelse.
• Lad aldrig netledningen hænge ud over
kanten af det bord eller den plads, som
apparatet står på.
• Tag altid stikket ud af stikkontakten efter
brug.
• Bolleristen er udelukkende beregnet til
opvarmning af boller og croissanter. Læg
aldrig andre ingredienser på bolleristen, da
det kan være meget risikabelt.
• Vend aldrig apparatet på hovedet for at
ryste krummer ud.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til
elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til
instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de
forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.

2
Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EUdirektivet 2012/19/EU. Undersøg det lokale system for indsamling af
elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf
aldrig produktet sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt
bortskaffelse af udtjente produkter hjælper dig med at forhindre negativ
påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Garanti og service
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’
websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land
(telefonnummeret findes i folderen ”World-Wide Guarantee”). Hvis der
ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philipsforhandler.
Deutsch
Español
Suomi
1
1Importante
1Tärkeää
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des
Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung
auf.
Wichtige Hinweise
Antes de usar el aparato, lea atentamente este folleto de instrucciones que
contiene información importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en
el futuro.
Lue tämä lehtinen huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja
säilytä se tulevaa käyttöä varten.
Achtung!
• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!
• Stecken Sie keine übergroßen Brotscheiben
oder Verpackungen aus Metallfolie in die
Toastkammern, da dies zu Bränden und
Stromschlägen führen kann.
Achtung
• Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von
einem Philips Service-Center, einer von
Philips autorisierten Werkstatt oder einer
ähnlich qualifizierten Person durch ein
Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden,
um Gefährdungen zu vermeiden.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab
8 Jahren und Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Kenntnis verwendet werden, wenn sie
bei der Verwendung beaufsichtigt wurden
oder Anweisung zum sicheren Gebrauch
des Geräts erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder dürfen nicht
mit dem Gerät spielen. Reinigung und
Pflege des Geräts darf nicht von Kindern
durchgeführt werden, außer Sie sind älter
als 8 Jahre und beaufsichtigt.
• Bewahren Sie das Gerät und das Kabel
außerhalb der Reichweite von Kindern
unter 8 Jahren auf.
• Brotkrümel sollten regelmäßig aus der
Krümelschublade entfernt werden, um
das Risiko eines Brandes zu vermeiden
(siehe Kapitel «Reinigen» in der
Bedienungsanleitung).
• Verwenden Sie es nicht unter
Wandschränken oder in der Nähe von
Gardinen oder anderen leicht brennbaren
Materialien, da dies zu Bränden führen
kann.
• Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die
Spannungsangabe auf der Unterseite des
Geräts mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht
unbeaufsichtigt.
• Legen Sie weder die
Staubabdeckung (nur HD2582)
noch andere Gegenstände auf
den Toaster, solange das Gerät
eingeschaltet oder noch heiß
ist, da dies zu Beschädigungen
oder Bränden führen kann.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der
Steckdose, wenn Sie Rauch oder Feuer
bemerken.
• Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich
zum Toasten von Brot. Geben Sie keine
anderen Zutaten in das Gerät.
• Das Gerät ist nicht dafür geeignet, über
einen externen Timer oder ein separates
Fernbedienungssystem gesteuert zu
werden.
• Wickeln Sie das Netzkabel nach dem
Gebrauch oder während der Aufbewahrung
nicht um den Toaster, da dies das Kabel
beschädigen kann.
Vorsicht
• Der Toaster ist ausschließlich für den
häuslichen Gebrauch vorgesehen und darf
nicht im Freien verwendet werden. Er ist
nicht für kommerzielle und gewerbliche
Zwecke bestimmt.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
geerdete Steckdose an.
• Lassen Sie das Netzkabel nicht über den
Rand der Arbeitsfläche hängen, auf der das
Gerät steht.
• Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Der Brötchenaufsatz ist nur zum Aufbacken
von Brötchen und Croissants vorgesehen.
Bei anderem Toastgut könnte es zu
Brand, Stromschlag und anderen Unfällen
kommen.
• Schütteln Sie die Brotkrümel nicht aus dem
umgekehrt gehaltenen Gerät.
Peligro
• No sumerja nunca el aparato en agua.
• No introduzca en el tostador trozos de
alimentos demasiado grandes ni envueltos
en papel de aluminio, ya que podrían
provocar un incendio o una descarga
eléctrica.
Advertencia
• Si el cable de alimentación está dañado,
debe ser sustituido por Philips o por un
centro de servicio autorizado por Philips
u otro personal cualificado, con el fin de
evitar situaciones de peligro.
• Este aparato puede ser usado por niños
a partir de ocho años, por personas con
capacidad física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios
siempre que lo hagan bajo supervisión
o hayan recibido instrucciones sobre
cómo utilizar el aparato de forma segura
y conozcan los riesgos que conlleva su
uso. No permita que los niños jueguen
con el aparato. Los niños no deben llevar
a cabo los procesos de limpieza ni de
mantenimiento a menos que tengan más
de ocho años y lo hagan bajo supervisión.
• Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
• Para evitar el riesgo de incendio, quite
con frecuencia las migas de la bandeja
recogemigas (consulte el capítulo
"Limpieza" del manual de usuario).
• No utilice el aparato debajo o cerca de
cortinas u otros materiales inflamables,
ni debajo de armarios de pared, ya que
podría provocar un incendio.
• Antes de enchufar el aparato, compruebe
si el voltaje indicado en la parte inferior del
mismo se corresponde con el voltaje de red
local.
• No deje nunca el aparato en
funcionamiento sin vigilancia.
• No coloque la cubierta (solo en
el modelo HD2582) ni cualquier
otro objeto sobre el tostador
cuando el aparato esté
encendido o esté aún caliente,
ya que podría provocar daños
o un incendio.
• Desenchufe inmediatamente el aparato si
observa fuego o humo.
• Este aparato solo está destinado para
tostar pan. No coloque ningún otro
ingrediente en el aparato.
• El aparato no está diseñado para funcionar
a través de un temporizador externo o con
un sistema de control remoto adicional.
• No enrolle el cable de alimentación
alrededor de la tostadora después de
utilizarla o cuando la guarde ya que podría
dañar el cable.
Precaución
• El tostador está diseñado sólo para uso
doméstico y se debe utilizar únicamente
en interiores. No está diseñado para uso
comercial o industrial.
• Conecte el aparato solo a un enchufe de
pared con toma de tierra.
• No deje que el cable de alimentación
cuelgue del borde de la mesa o encimera
donde esté colocado el aparato.
• Desenchufe siempre el aparato después de
usarlo.
• La rejilla calientabollos solo está diseñada
para calentar bollos y croissants. No
coloque ningún otro ingrediente en la rejilla
calientabollos, ya que puede producirse
una situación peligrosa.
• No dé la vuelta al aparato ni lo sacuda para
quitar las migas.
Elektromagnetische Felder
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las
instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura
según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer
Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher
im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen
in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

2
Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt
die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die
örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und
elektronischer Geräte. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und
entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine
ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten hilft, negative
Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie
sich bitte an Ihren Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips
Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Sie finden die Telefonnummer
in der internationalen Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website
(www.philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
2
Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la
directiva europea 2012/19/UE. Infórmese sobre el sistema local de
recogida de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local
y nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. El
correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud humana.
Garantía y servicio
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página
Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio
de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en
el folleto de la garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en su país,
diríjase al distribuidor Philips local.
Vaara
• Älä upota laitetta veteen.
• Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian
suuria ruokia eikä metallifoliopakkauksia,
sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
Varoitus
• Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata
se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
• Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai
henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä valvonta
ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa tai
huoltaa laitetta valvonnan alaisena.
• Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden
lasten ulottumattomissa.
• Poista palovaaran vuoksi murut
murualustalta säännöllisesti (lisätietoja on
käyttöoppaan kohdassa Puhdistus).
• Älä käytä laitetta lähellä verhoja tai
muita helposti syttyviä materiaaleja tai
seinäkaappien alla, sillä se voi aiheuttaa
tulipalon.
• Tarkista, että laitteen pohjassa oleva
jännitemerkintä vastaa paikallista jännitettä,
ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon.
• Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
• Älä aseta pölysuojusta (vain
HD2582) tai muita esineitä
leivänpaahtimen päälle,
kun paahtimen virta on
kytkettynä tai kun paahdin on
vielä kuuma, sillä se saattaa
aiheuttaa vaaratilanteen tai
tulipalon.
• Irrota pistoke pistorasiasta heti, jos huomaat
palon tai savua.
• Tämä laite on tarkoitettu vain leivän
paahtamiseen. Älä laita laitteeseen muita
ruoka-aineita.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkoisen ajastimen tai erillisen
kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
• Älä kierrä virtajohtoa leivänpaahtimen
ympärille säilytyksen aikana, sillä se voi
vahingoittaa johtoa.
Varoitus
• Leivänpaahdin on tarkoitettu vain
kotitalouksien käyttöön ja sitä saa käyttää
vain sisällä. Laitetta ei ole tarkoitettu
kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
• Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä jätä virtajohtoa roikkumaan sen pöydän
tai työtason reunan yli, jonka päällä laite on.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön
jälkeen.
• Lämmitysteline on tarkoitettu vain
sämpylöiden ja voisarvien lämmittämiseen.
Älä laita lämmitystelineeseen mitään muita
ruoka-aineita, ettet aiheuta vaaratilannetta.
• Älä poista muruja kääntämällä laitetta
ylösalaisin tai ravistamalla sitä.
être réalisés par des enfants sauf s'ils sont
âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
• Tenez l'appareil et son cordon hors de
portée des enfants de moins de 8 ans.
• Pour éviter tout risque d'incendie, retirez
fréquemment les miettes du ramassemiettes (voir le chapitre « Nettoyage » du
mode d'emploi).
• N'utilisez pas l'appareil à proximité de
matériaux inflammables tels que des
rideaux. Ne faites pas fonctionner l'appareil
sous des placards suspendus (risque
d'incendie).
• Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la
tension indiquée sur sa base correspond à
la tension secteur locale.
• Ne laissez jamais l'appareil fonctionner
sans surveillance.
• Ne placez jamais le couvercle
(HD2582 uniquement) ou tout
autre objet sur le grille-pain
lorsque celui-ci est allumé ou
encore chaud. Vous risqueriez
d'endommager l'appareil ou de
provoquer un incendie.
• Débranchez immédiatement le grille-pain si
vous observez de la fumée ou des flammes.
• Cet appareil est destiné uniquement au
grillage de pain. N'insérez aucun autre
ingrédient dans l'appareil.
• L'appareil n'est pas destiné à être utilisé
avec un minuteur externe ou un système de
contrôle séparé.
• N'enroulez pas le cordon d'alimentation
autour du grille-pain après utilisation
ou lors du rangement car cela pourrait
endommager le cordon.
Attention
• Ce grille-pain est destiné à un usage
domestique intérieur uniquement. Il n'est
pas destiné à un usage commercial ou
industriel.
• Branchez l'appareil uniquement sur une
prise murale mise à la terre.
• Ne laissez pas le cordon d'alimentation
pendre de la table ou du plan de travail sur
lequel l'appareil est posé.
• Débranchez toujours l'appareil après
utilisation.
• La grille de réchauffage est destinée
uniquement au réchauffage de petits
pains ou de croissants. Afin d'éviter tout
risque d'accident, ne placez aucun autre
ingrédient sur la grille de réchauffage.
• Ne retournez pas l'appareil et ne le secouez
pas pour enlever les miettes.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la
base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement
et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

2
Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la
directive européenne 2012/19/UE. Informez-vous auprès des instances
locales sur le système de collecte des produits électriques et
électroniques en fin de vie. Respectez la réglementation locale et ne
jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. La mise au rebut
correcte de vos anciens appareils aide à préserver l'environnement et
la santé.
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre
pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant dans le dépliant
de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs dans
votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Italiano
1Importante
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente questa brochure che
contiene informazioni importanti e conservarla per eventuali riferimenti futuri.
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella.
Pericolo
• Non immergere mai l'apparecchio
nell'acqua.
• Non inserire cibi troppo voluminosi o carta
d'alluminio nell'apparecchio, per evitare il
rischio di scintille o scariche elettriche.
Avviso
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione
fosse danneggiato dovrà essere sostituito
da Philips, presso i centri autorizzati
Philips, oppure da personale debitamente
qualificato, per evitare situazioni pericolose.
• Questo apparecchio può essere usato
da bambini a partire dagli 8 anni in su e
da persone con capacità mentali, fisiche
o sensoriali ridotte, prive di esperienza
o conoscenze adatte, a condizione che
abbiano ricevuto assistenza o formazione
per utilizzare l'apparecchio in maniera
sicura e siano consapevoli dei potenziali
pericoli associati a tale uso. Evitare che
i bambini giochino con l'apparecchio.
Le operazioni di pulizia e manutenzione
possono essere effettuate solo da bambini
di età superiore agli 8 anni.
• Tenere l'apparecchio e il relativo cavo
lontano dalla portata di bambini di età
inferiore agli 8 anni.
• Per evitare il rischio di incendi, rimuovere
spesso le briciole dal relativo vassoio
(vedere il capitolo del manuale dell'utente
"Pulizia").
• Non utilizzate l'apparecchio in prossimità di
tende o altri materiali infiammabili o sotto i
pensili della cucina onde evitare il rischio di
incendi.
• Prima di collegare l'apparecchio, controllare
che la tensione indicata sulla parte inferiore
dell'apparecchio corrisponda a quella locale.

2
Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata
paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen
mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai sinulla on ongelmia laitteen käyttämisessä,
käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com/
support tai ota yhteys Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (jonka
puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Français
1Important
Lisez attentivement cette brochure « Informations importantes » avant
d'utiliser l'appareil et conservez-la pour un usage ultérieur.
Danger
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
• N'introduisez pas de tranches de pain
trop grandes ou de la nourriture emballée
dans de l'aluminium car vous risqueriez
de provoquer un incendie ou de vous
électrocuter.
Avertissement
• Si le cordon d'alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
Philips, par un Centre Service Agréé Philips
ou par un technicien qualifié afin d'éviter
tout accident.
• Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés de 8 ans ou plus, des
personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant
d'expérience et de connaissances, à
condition que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou qu'ils aient
reçu des instructions quant à l'utilisation
sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris
connaissance des dangers encourus. Les
enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas
Non lasciate mai incustodito l'apparecchio
in funzione.
• Non posizionare il coperchio
antipolvere (solo HD2582)
o qualsiasi altro oggetto
sul tostapane quando
l'apparecchio è accesso o è
ancora caldo onde evitare il
rischio di danneggiamenti o incendi.
• Nel caso notaste fumo o fiamme, togliete
immediatamente la spina dalla presa di
corrente.
• Questo apparecchio deve essere utilizzato
solo per tostare il pane. Non inserire altri
ingredienti all'interno dell'apparecchio.
• Questo apparecchio non è stato progettato
per essere utilizzato in abbinamento a un
timer esterno o a un sistema separato con
telecomando a distanza.
• Non avvolgere il cavo di alimentazione
intorno al tostapane dopo l'uso o quando
si ripone l'apparecchio poiché questo
potrebbe danneggiare il cavo.
Attenzione
• Il tostapane è destinato esclusivamente
a uso domestico e deve essere usato
all'interno. Non è stato progettato per
l'utilizzo commerciale o industriale.
• Collegare l'apparecchio esclusivamente a
una presa di messa a terra.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non
penda dal bordo del tavolo o dal piano di
lavoro su cui è posizionato l'apparecchio.
• Scollegare sempre il cavo di alimentazione
dopo l'uso.
• La griglia scaldabriosche è stata progettata
solo per scaldare panini e briosche. Non
inserire altri ingredienti su di essa al fine di
evitare situazioni pericolose.
• Non capovolgete l'apparecchio e non
scuotetelo per svuotare le briciole.
•
Campi elettromagnetici (EMF)
1Viktig
•
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo
quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in
conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
-- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i
normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
-- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il
prodotto vecchio a un rivenditore:
1. Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto
simile al rivenditore.
2.Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti
con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai
rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed
elettronici superiore ai 400 m2.
-- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata
dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un
corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per
l’ambiente e per la salute.
2
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali
problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure
contattate il centro assistenza clienti Philips di zona (il numero di telefono è
riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente
alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
1Belangrijk
Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het
apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te
kunnen raadplegen.
Gevaar
• Dompel het apparaat nooit in water.
• Steek geen grote etenswaren en
verpakkingen van aluminiumfolie in
de broodrooster, omdat dit brand of
elektrische schokken kan veroorzaken.
Waarschuwing
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet
het, om gevaar te voorkomen, worden
vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring
en kennis, mits zij toezicht of instructie
hebben ontvangen aangaande veilig
gebruik van het apparaat, en zij de gevaren
van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud mogen alleen door kinderen
worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en
alleen onder toezicht.
• Houd het apparaat en het snoer buiten
bereik van kinderen die jonger zijn dan
8 jaar oud.
• Om brandgevaar te voorkomen, moet
u de kruimellade regelmatig legen (zie
het hoofdstuk 'Schoonmaken' in de
gebruiksaanwijzing).
• Gebruik het apparaat niet onder of in de
buurt van gordijnen of andere brandbare
materialen en ook niet onder hangende
keukenkastjes, omdat dit brand kan
veroorzaken.
• Controleer of het voltage aangegeven op de
onderkant van het apparaat overeenkomt
met de plaatselijke netspanning voordat u
het apparaat aansluit.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht
werken.
• Plaats nooit de stofkap
(alleen HD2582) of een
ander voorwerp op de
broodrooster als het apparaat
is ingeschakeld of nog heet is,
omdat dit schade of brand kan
veroorzaken.
• Haal direct de stekker uit het stopcontact
indien u vuur of rook waarneemt.
• Dit apparaat is alleen bedoeld om brood te
roosteren. Plaats geen andere ingrediënten
in het apparaat.
• Het apparaat is niet bedoeld om bediend
te worden met een externe timer of een
afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
Wikkel het netsnoer niet rond de
broodrooster na gebruik of als de
broodrooster wordt opgeborgen. Het snoer
kan hierdoor beschadigd raken.
Let op
• De broodrooster is uitsluitend bedoeld
voor huishoudelijk gebruik en mag alleen
binnenshuis worden gebruikt. Dit product
is niet bedoeld voor bedrijfsmatig of
industrieel gebruik.
• Sluit het apparaat uitsluitend aan op een
geaard stopcontact.
• Laat het netsnoer niet over de rand van de
tafel of het aanrecht hangen waarop het
apparaat staat.
• Haal na gebruik altijd de stekker uit het
stopcontact.
• Het opwarmrek is alleen bedoeld voor het
opwarmen van broodjes en croissants.
Plaats niets anders op het opwarmrek
aangezien dit tot een gevaarlijke situatie
kan leiden.
• Houd het apparaat niet ondersteboven en
schud het niet om kruimels te verwijderen.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en
volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig
te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

2
Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan
EU-richtlijn 2012/19/EU. Raadpleeg de plaatselijke procedures voor
gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.
Volg de lokale regels op en werp het product nooit samen met ander
huisvuil weg. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Garantie en service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips
Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw
land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på det for senere referanse.
Fare
• Apparatet må aldri senkes ned i vann.
• Ikke plasser for store skiver eller
aluminiumsfolie i brødristeren. Dette kan
føre til brann eller elektrisk støt.
Advarsel
• Hvis strømledningen er ødelagt, må den
alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter
som er godkjent av Philips, eller lignende
kvalifisert personell for å unngå farlige
situasjoner.
• Dette apparatet kan brukes av barn
over åtte år og av personer med nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller personer med
manglende erfaring eller kunnskap, dersom
de får instruksjoner om sikker bruk av
apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk,
og hvis de er klar over risikoen. Barn skal
ikke leke med apparatet. Barn skal ikke
rengjøre eller vedlikeholde apparatet med
mindre de er over 8 år, og har tilsyn.
• Hold apparatet og ledningen utenfor
rekkevidden til barn under 8 år.
• Fjern smulene fra smulebrettet regelmessig
for å unngå brannfare (se avsnittet
Rengjøring i brukerhåndboken).
• Ikke bruk apparatet under eller nær gardiner
eller andre antennelige materialer, eller
under veggkabinetter. Dette kan føre til
brann.
• Før du kobler til apparatet, må du
kontrollere at spenningen som er angitt på
undersiden av apparatet, stemmer overens
med nettspenningen.
• Ikke la apparatet være i bruk uten tilsyn.
• Ikke plasser støvdekselet
(bare HD2582) eller andre
gjenstander oppå brødristeren
når apparatet er slått på eller
fortsatt er varmt. Dette kan føre
til skader eller brann.
• Trekk umiddelbart ut støpselet
hvis det oppstår flammer eller røykutvikling.
• Apparatet er bare beregnet på å riste brød.
Ikke bruk andre ingredienser i apparatet.
• Apparatet er ikke beregnet på bruk
med en ekstern timer eller et separat
fjernkontrollsystem.
• Ikke tvinn nettledningen rundt brødristeren
etter bruk eller under oppbevaring,
ettersom dette kan skade ledningen.
Forsiktig
• Brødristeren skal bare brukes i
husholdningen, og den må bare brukes
innendørs. Den er ikke beregnet på
kommersiell eller industriell bruk.
• Bruk kun jordet stikkontakt til dette
apparatet.
• Ikke la strømledningen henge over kanten
på bordet eller benken der apparatet står.
• Koble alltid fra apparatet etter bruk.
• Varmestativet er kun beregnet på å varme
opp rundstykker eller croissanter. Ikke legg
andre ingredienser på varmestativet, da
dette kan føre til farlige situasjoner.
• Ikke hold apparatet opp-ned, og ikke rist
det når du skal fjerne smulene.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar
med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.

Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EUdirektiv 2012/19/EU. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og
elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale
retningslinjene, og kast aldri produktet sammen med vanlig
husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter på riktig måte,
bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
2
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan
du besøke webområdet til Philips på www.philips.com eller ta kontakt med
Philips’ forbrukerstøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet).
Hvis det ikke er noen kundestøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philipsforhandleren.
Português
1Importante
Leia cuidadosamente este folheto de informações importantes antes de
utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
• Nunca imerja o aparelho em água.
• Não introduza alimentos muito grandes
nem embalagens de alumínio na torradeira
para evitar o risco de incêndio ou de
choque eléctrico.
Aviso
• Se o cabo de alimentação estiver
danificado, deve ser sempre substituído
pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem
situações de perigo.
• Este aparelho pode ser utilizado por
crianças com idade igual ou superior a
8 anos e por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimento,
caso tenham sido supervisionadas ou lhes
tenham sido dadas instruções relativas à
utilização segura do aparelho e se tiverem
sido alertadas para os perigos envolvidos.
As crianças não podem brincar com o
aparelho. A limpeza e a manutenção do
utilizador não podem ser efectuadas por
crianças, a não ser que tenham idade
superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
• Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do
alcance de crianças com idade inferior a
8 anos.
• Para evitar o risco de incêndio, retire com
frequência as migalhas que se acumulam
no tabuleiro (consulte o Capítulo “Limpeza”
no manual do utilizador).
• Não ligue o aparelho por baixo ou perto de
cortinas ou de outros materiais inflamáveis
nem sob armários de parede, para evitar o
risco de incêndio.
• Verifique se a voltagem indicada na
parte inferior do aparelho corresponde à
voltagem eléctrica local, antes de ligar o
aparelho.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.
• Não coloque a protecção
contra pó (apenas HD2582) ou
qualquer outro objecto sobre a
torradeira quando o aparelho
estiver ligado ou enquanto
estiver quente, para evitar o
risco de danos ou incêndio.
• Desligue imediatamente a torradeira da
corrente se observar chamas ou fumos.
• Este aparelho destina-se apenas a torrar
pão. Não coloque outros ingredientes no
aparelho.
• O aparelho não se destina a ser operado
através de um temporizador externo,
nem de um sistema de controlo remoto
independente.
• Não enrole o cabo de alimentação à volta
da torradeira depois da utilização nem
durante o armazenamento, pois isto pode
danificar o cabo.
Atenção
• Esta torradeira destina-se unicamente a
uma utilização doméstica e dentro de casa.
Não se destina a utilizações comerciais
nem industriais.
• Ligue o aparelho apenas a uma tomada
com ligação à terra.
• Não deixe que o cabo de alimentação fique
pendurado na extremidade da mesa ou
bancada onde o aparelho está colocado.
• Desligue sempre da corrente após cada
utilização.
• A grelha de aquecimento destina-se
apenas ao aquecimento de pãezinhos
ou de croissants. Não coloque quaisquer
outros ingredientes na grelha de
aquecimento, pois isto pode criar uma
situação de perigo.
• Não vire a torradeira ao contrário nem a
sacuda para retirar as migalhas.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo
com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode
ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis
actualmente.

2
Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela
Directiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se acerca do sistema de
recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Siga as
regras locais e nunca elimine o produto juntamente com os resíduos
domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos usados ajuda a
evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde
pública.
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações ou se tiver algum problema, visite
o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio
ao Cliente da Philips no seu país (pode encontrar o número de telefone no
folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio ao Cliente no
seu país, dirija-se ao representante local da Philips.
Svenska
1Viktigt!
Läs det här häftet med viktig information noggrant innan du använder
apparaten och spara sedan häftet för framtida bruk.
Fara
• Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
• Lägg inte ned alltför stora livsmedel eller
metallfolieförpackningar i brödrosten,
eftersom det kan orsaka brand eller
elektriska stötar.
Varning
• Om sladden är skadad måste den
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud eller liknande
behöriga personer för att undvika olyckor.
• Den här apparaten kan användas av barn
från 8 års ålder, av personer med nedsatt
fysisk, sensorisk och psykisk förmåga, samt
av personer som inte har kunskap om hur
apparaten används, förutsatt att det sker
under tillsyn eller att de har informerats om
hur apparaten används på ett säkert sätt
och om de eventuella riskerna. Barn ska
inte leka med produkten. Rengöring och
underhåll bör inte göras av barn under 8 år
om de inte är under tillsyn av vuxen.
• Se till att apparaten och dess sladd är utom
räckhåll för barn under 8 år.
• Undvik brandrisk genom att ta bort smulor
från smulbrickan regelbundet (se kapitlet
"Rengöring" i användarhandboken).
• Använd inte apparaten under eller nära
gardiner eller andra lättantändliga material
eller under väggskåp, eftersom de kan börja
brinna.
• Kontrollera att den nätspänning som anges
på apparatens undersida motsvarar den
lokala nätspänningen innan du kopplar in
den.
• Lämna inte apparaten obevakad när den
används.
• Lägg inte dammskyddet
(endast HD2582) eller något
annat föremål ovanpå
brödrosten när den är påslagen
eller när den fortfarande är
varm, eftersom det kan orsaka
skada eller brand.
• Dra omedelbart ut kontakten om brand
uppstår, eller om det luktar rök.
• Den här apparaten är endast avsedd för
rostning av bröd. Lägg inte några andra
livsmedel i apparaten.
• Apparaten är inte avsedd att drivas med
hjälp av en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollssystem.
• Linda inte nätsladden runt brödrosten efter
användning eller under förvaring eftersom
det kan skada sladden
Varning!
• Brödrosten är endast avsedd för
hushållsbruk och får bara användas
inomhus. Den är inte avsedd för
kommersiell eller industriell användning.
• Apparaten får endast anslutas till ett jordat
vägguttag.
• Se till att sladden inte hänger över kanten
på bordet eller arbetsbänken där apparaten
står.
• Dra alltid ut nätsladden efter användning.
• Uppvärmningsstället är endast avsett
för uppvärmning av småbröd eller
croissanter. Lägg inga andra livsmedel på
uppvärmningsstället, eftersom fara då kan
uppstå.
• Håll inte rosten upp och ned och skaka den
inte för att få ut brödsmulor.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska
fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den
här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga
belägg som finns i dagsläget.

2
Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet
2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation
för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala
kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt
hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du
bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
Garanti och service
Om du behöver service, information eller hjälp med ett problem kan du gå
till Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i
ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon
kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
1Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgiler broşürünü dikkatlice okuyun ve
gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
• Asla cihazı suya batırmayın.
• Makinenin boyutlarından büyük yiyecekler
ve folyoya sarılmış gıdalar ekmek kızartma
makinesinin içine kesinlikle sokulmamalıdır.
Aksi takdirde, yangına ve elektrik
çarpmasına neden olabilir.
Uyarı
• Cihazın güç kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka
Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi
veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler
tarafından değiştirilmesini sağlayın.
• Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar
ve fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından
eksik kişiler tarafından kullanımı sadece
bu kişilerin nezaretinden sorumlu
kişilerin bulunması veya güvenli kullanım
talimatlarının bu kişilere sağlaması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda
mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı,
8 yaşından büyük ve gözetim altında
olmadıkları sürece, çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük
çocukların erişemeyecekleri yerlerde
muhafaza edin.
• Yangın tehlikesini önlemek için kırıntıları
kırıntı tepsisinden sürekli olarak
temizleyin (bkz. Kullanma Kılavuzu Bölüm
“Temizleme”).
• Cihazı perde ve benzeri yanıcı maddelerin
altında veya yakınında veya duvar
ünitelerinin altında çalıştırmayın. Aksi
taktirde, yangına neden olabilir.
• Cihazı prize takmadan önce, cihazın
tabanında belirtilen gerilimin yerel şebeke
gerilimiyle uygunluğunu kontrol edin.
• Cihazı kendi kendine çalışır durumda
bırakmayın.
• Ekmek kızartma makinesi
çalışır durumda veya henüz
sıcakken toz kapağını (yalnızca
HD2582) veya başka herhangi
bir cismi üzerine yerleştirmeyin.
Aksi taktirde, hasar meydana
gelebilir veya yangın çıkabilir.
• Eğer ekmek kızartma makinesinden duman
veya alev çıktığını görürseniz derhal fişini
prizden çekin.
• Bu cihaz sadece ekmek kızartmak
için tasarlanmıştır. Cihazın içine başka
malzemeler koymayın.
• Cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir
uzaktan kumanda sistemi ile birlikte
kullanılmamalıdır.
• Kabloya zarar verebileceğinden
kullanımdan sonra veya cihazı saklarken
güç kablosunu ekmek kızartma makinesine
sarmayın.
Dikkat
• Ekmek kızartma cihazı ev kullanımı içindir ve
sadece kapalı mekanlarda kullanılır. Ticari
veya endüstriyel amaçlı kullanılamaz.
• Cihazı sadece topraklı prize takın.
• Güç kablosunun, cihazın yerleştirildiği masa
ya da tezgahtan sarkmamasına dikkat edin.
• Kullanım sonrasında, cihazı her zaman
prizden çekin.
• Isıtıcı raf sadece poğaça ve kruvasan ısıtmak
için kullanılır. Tehlikeli bir duruma neden
olabileceğinden ısıtıcı rafa başka maddeler
yerleştirmeyin.
• Kırıntıları temizlemek için cihazı kesinlikle
baş aşağı çevirmeyin ve sallamayın.
•
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara
uygundur. Usulüne ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak
kullanıldığında, bugünün bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.

2
Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa
Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik
ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili yerel sistem hakkında bilgi
edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürünü asla normal evsel atıklarla
birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan
sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.
Garanti ve servis
Servise veya bilgiye ihtiyacınız ya da bir sorununuz varsa, lütfen
www.philips.com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki
Philips Müşteri Destek Merkezi’yle iletişim kurun (telefon numaralarını dünya
çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek Merkezi
yoksa yerel Philips satıcınıza gidin.
‫العربية‬
‫هام‬
1
.‫اقرأ هذه النشرة التي تتضمن معلومات مهمة بعناية قبل استخدام اجلهاز واحتفظ بها للرجوع إليها في املستقبل‬
‫خطر‬
.‫•ال تغمر اجلهاز باملياه على اإلطالق‬
،‫•ال تُدخل أطعمة كبيرة احلجم أو مغلّفة بورقة أملنيوم في احملمصة‬
.‫فقد يؤدي ذلك إلى اندالع حريق أو حدوث صدمة كهربائية‬
‫حتذير‬
‫ أو‬Philips ‫ فيجب استبداله من قبل‬،ً‫•إذا كان سلك الطاقة تالفا‬
‫ أو أشخاص مؤهلني لتجنب‬Philips ‫مركز خدمة مخوَّل من قبل‬
.‫أي خطر‬
‫ سنوات‬8 ‫•ميكن استخدام هذا اجلهاز من قبل األطفال الذين يبلغون‬
‫نقصا في القدرات‬
ً ‫من العمر وما فوق واألشخاص الذين يعانون‬
‫اجلسدية أو احلسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم اخلبرة أو‬
‫ في حال مت اإلشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق‬،‫املعرفة‬
‫باستخدام اجلهاز بطريقة آمنة وإذا كانوا يفهمون اخملاطر املرتبطة‬
‫ ال يجب أن يتولّى األطفال أعمال‬.‫ مينع األطفال من اللعب باجلهاز‬.‫به‬
.‫التنظيف أو الصيانة ما لم يكونوا حتت املراقبة وفوق سن الثامنة‬
.‫•أبق اجلهاز وسلكه بعيدا ً عن متناول األطفال دون الثماني سنوات‬
‫ قم في أغلب األحيان بإخراج الفتات من‬،‫•لتجنّب خطر اندالع حريق‬
.)"‫صينية الفتات (راجع دليل املستخدم فصل "التنظيف‬
‫•ال تقم بتشغيل اجلهاز حتت الستائر أو املواد القابلة لالشتعال أو‬
‫بالقرب منها أو حتت اخلزائن املعلقة على احلائط إذ إنها قد تتسبب‬
.‫باندالع حريق‬
‫•حتقق من أن الفولتية املشار إليها في أسفل اجلهاز تتوافق مع‬
.‫الفولتية احمللية قبل توصيل اجلهاز‬
.‫•ال تترك اجلهاز قيد التشغيل من دون مراقبة‬
HD2582( ‫•ال تضع الغطاء الواقي من الغبار‬
‫فقط) أو أي جسم آخر على سطح أداة حتميص‬
،‫اخلبز عندما يكون اجلهاز قيد التشغيل أو ساخنًا‬
.‫إذ قد يتس ّبب ذلك بتلف أو حريق‬
‫•افصل الطاقة عن احملمصة على الفور إذا‬
.‫شاهدت حريقً ا أو دخانًا‬
‫ ال تضع‬.‫•هذا اجلهاز مع ّد لتحميص اخلبز فقط‬
.‫أية مكونات أخرى في اجلهاز‬
‫•إن اجلهاز غير معد لالستخدام بواسطة مؤقّت خارجي أو نظام‬
.‫حتكم عن بعد منفصل‬
‫•ال تلف سلك الطاقة حول أداة حتميص اخلبز بعد االستخدام أو أثناء‬
.‫ إذ قد يُلحق ذلك ضررًا بالسلك‬،‫التخزين‬
‫تنبيه‬
‫•احملمصة مع ّدة لالستخدام املنزلي فقط وتستخدم في الداخل‬
.‫ وهي غير مع ّدة لالستخدام التجاري أو الصناعي‬.‫فقط‬
.‫•قم بتوصيل اجلهاز مبأخذ في احلائط مؤرّض فقط‬
‫•ال تدع كبل الطاقة يتدلّى من حافة الطاولة أو املكان الذي تضع‬
.‫عليه اجلهاز‬
.‫•قم دائما ً بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام‬
.‫•إ ّن رف التسخني معد لتسخني لفائف اخلبز والكرواسان فقط‬
‫ فقد تؤدي إلى حاالت‬،‫ال تضع أية مكونات أخرى في رف التسخني‬
.‫خطرة‬
.‫•ال تبق اجلهاز مقلوبًا وال تهزّه إلخراج الفتات‬
)EMF( ‫احلقول الكهرومغناطيسية‬
‫ إذا مت استخدام اجلهاز‬.)EMF( ‫ هذا مع كافة املعايير املتعلقة باحلقول الكهرومغناطيسية‬Philips ‫يتوافق جهاز‬
‫ فسيكون استخدامه آمنا ً وفقا ً للدليل العلمي‬،‫املبينة في دليل املستخدم هذا‬
ّ ‫بشكل صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات‬
.‫املتوفر اليوم‬

‫ اطلع على‬.EU/2012/19 ‫يشير هذا الرمز املتوفر على املنتج إلى أن هذا األخير يخضع لإلرشاد األوروبي‬
‫ اتبع القوانني احمللية وال تتخلص أب ًدا‬.‫نظام التجميع احمللي املنفصل لكل من املنتجات اإللكترونية والكهربائية‬
‫ يساعد التخلص بشكل صحيح من املنتجات القدمية على منع‬.‫من املنتج مع النفايات املنزلية العادية‬
.‫العواقب السلبية على البيئة وصحة األشخاص‬
‫الضمان والخدمة‬
2
www.philips. ‫ على ويب‬Philips ‫فيرجى زيارة موقع‬
ُ ،‫إذا احتجت إلى خدمة أو معلومة أو إذا واجهتك أي مشكلة‬
‫ في بلدك (ميكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة‬Philips ‫ أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة‬com
.‫ احمللي‬Philips ‫ يرجى زيارة موزّع منتجات‬،‫ في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك‬.)‫الضمان العاملية‬
‫فارسی‬
‫اطالعات مهم‬
1
.‫ این دفترچه اطالعات مهم را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید‬،‫قبل از استفاده از دستگاه‬
‫خطر‬
.‫•هرگز دستگاه را در آب فرو نکنید‬
‫•از قرار دادن تکه های بزرگ غذا و بسته های فویل در توستر خودداری‬
.‫ چون باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی می شود‬،‫کنید‬
‫هشدار‬
‫ برای جلوگیری از بروز‬،‫•درصورتی که سیم برق آسیب دیده است‬
‫ مرکز خدمات مجاز‬،Philips ‫ آن را نزد منایندگی های‬،‫خطر‬
.‫ یا اشخاص متخصص تعویض کنید‬Philips
‫ حسی و ذهنی‬،‫ سال و افرادی که از توانایی جسمی‬8 ‫•کودکان باالی‬
‫کافی برخوردار نیستند یا جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت‬
‫بزرگترها یا آموخنت استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از خطرات‬
‫ کودکان نباید با دستگاه بازی‬.‫ از دستگاه استفاده کنند‬،‫ممکن‬
‫ متیز کردن و سرویس دستگاه نباید توسط کودکان اجنام شود‬.‫کنند‬
‫ سال بوده و حتت نظارت بزرگترها این کار را‬8 ‫مگر آن که بزرگتر از‬
.‫اجنام دهند‬
.‫ سال قرار دهید‬8 ‫•دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان زیر‬
‫ همیشه خرده های نان داخل‬،‫•برای جلوگیری از خطر آتش سوزی‬
‫سینی خرده های نان را خالی کنید (به بخش "متیز کردن" در راهنمای‬
.)‫کاربر مراجعه کنید‬
‫•دستگاه را زیر پرده یا نزدیک آن و یا نزدیک سایر مواد قابل اشتعال یا‬
.‫زیر کابینت قرار ندهید چون ممکن است باعث آتش سوزی شود‬
‫•قبل از اتصال دستگاه بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده در‬
.‫پایین دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد‬
.‫•درصورت عدم استفاده از دستگاه آن را روشن نگذارید‬
‫ از قرار‬،‫•وقتی توستر روشن یا هنوز داغ است‬
‫دادن درپوش محافظ گرد و خاک (فقط در‬
‫) یا هر شیء دیگری بر روی آن‬HD2582
‫ چون ممکن است باعث آسیب یا‬،‫خودداری کنید‬
.‫آتش سوزی شود‬
‫ فورا توستر را از‬،‫•در صورت آتش سوزی یا وجود دود‬
.‫برق بکشید‬
‫ مواد‬.‫•این دستگاه فقط برای توست کردن نان ساخته شده است‬
.‫دیگری در دستگاه نریزید‬
‫•این دستگاه برای استفاده با تایمر خارجی یا سیستم کنترل راه دور‬
.‫مجزا ساخته نشده است‬
‫ سیم‬،‫•پس از استفاده از توستر یا هنگام کنار گذاشنت دستگاه‬
‫برق را اطراف دستگاه نپیچید چون ممکن است به سیم آسیب وارد‬
.‫شود‬
‫احتیاط‬
‫•این توستر فقط برای استفاده خانگی بوده و فقط می توانید از آن‬
‫ دستگاه برای مصارف صنعتی یا‬.‫در داخل ساختمان استفاده کنید‬
.‫جتاری منی باشد‬
.‫•دستگاه را فقط به پریزی که به زمین اتصال دارد وصل کنید‬
‫•سیم برق را از لبه کابینت یا میزی که دستگاه روی آن قرار دارد آویزان‬
.‫نکنید‬
.‫•همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید‬
‫•شبکه گرم کننده فقط برای گرم کردن نان ساندویچی یا نان‬
‫ مواد دیگری به غیر از نان را روی شبکه‬.‫صبحانه ساخته شده است‬
.‫ چون ممکن است بسیار خطرآفرین باشد‬،‫گرم کننده قرار ندهید‬
‫ دستگاه را وارونه نکنید یا آن را تکان‬،‫•برای خارج کردن خرده های نان‬
.‫ندهید‬
)EMF( ‫میدان الکترومغناطیسی‬
‫ در صورت استفاده‬.‫) مطابقت دارد‬EMF( ‫ با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی‬Philips ‫این دستگاه‬
‫ با توجه به شواهد علمی موجود‬،‫صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما‬
.‫استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد‬

‫ قرار‬‎2012/19/EU ‫این عالمت بر روی محصول نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه اروپایی‬
‫ بر‬.‫ لطفا از قوانین محلی سیستم جمع آوری جداگانه محصوالت الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید‬.‫دارد‬
‫ دور انداخنت صحیح‬.‫طبق قوانین محلی عمل کرده و محصوالت خود را همراه با زباله‌های خانگی دور نیاندازید‬
.‫ از تاثیرات منفی بر روی محیط زیست و سالمت انسان جلوگیری می کند‬،‫محصوالت کهنه‬
‫ضمانت و خدمات پس از فروش‬
2
www. ‫ به آدرس‬Philips ‫ لطفا ً از وب سایت‬،‫ استفاده از خدمات یا رفع اشکال دستگاه خود‬،‫برای کسب اطالعات‬
‫ در کشور خود متاس بگیرید (برای دسترسی‬Philips ‫ بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش‬philips.com
‫ اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از‬.)‫به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید‬
.‫ وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید‬Philips ‫فروش‬
Download PDF

advertising