Philips | HD2637/90 | Philips Viva Collection Toaster HD2637/00 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HD2637
HD2638
ENImportant information leaflet
DA Brochure med vigtige oplysninger
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
ES Folleto de información importante
FITärkeää-lehtinen
FR Brochure « Informations importantes »
ID Pamflet informasi penting
IT
Brochure informativa importante
NL Folder met belangrijke informatie
NO Viktig informasjonshefte
PT Folheto de informações importantes
Electromagnetic fields (EMF)
SV Broschyr med viktig information
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user
manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available
today.
TR Önemli bilgi broşürü
VI
Caution
• The toaster is intended for household use
only and may only be used indoors. It is not
intended for commercial or industrial use.
• Only connect the appliance to an earthed
wall socket.
• Do not let the power cord hang over the
edge of the table or worktop on which the
appliance stands.
• Always unplug the appliance after use.
• Do not place the toaster on a hot surface.
• The warming rack (specific model) is only
intended for warming up rolls or croissants.
Do not put any other ingredients on
the warming rack, as this may lead to a
hazardous situation.
• Do not hold the appliance upside down
and do not shake it to remove the crumbs.
Tờ rơi về thông tin quan trọng
This symbol on a product means that the product is covered by
European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local
separate collection system for electrical and electronic products.
Follow local rules and never dispose of the product with normal
household waste. Correct disposal of old products helps prevent
negative consequences for the environment and human health..
2
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the
Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care
Centre in your country (you can find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to
your local Philips dealer.
Dansk
1Vigtigt
Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.
Fare
• Apparatet må aldrig kommes ned i vand.
• Kom aldrig metalfolie eller for store stykker
brød i brødristeren, da der kan opstå risiko
for brand og elektrisk stød.
Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4240 002 02241
English
1Important
Read this important information leaflet carefully before you use the appliance
and save it for future reference.
Danger
• Never immerse the appliance in water.
• Do not insert oversize foods and metal foil
packages into the toaster, as this may cause
fire or electric shock.
Warning
• If the power cord is damaged, you must
have it replaced by Philips, a service centre
authorized by Philips or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
• This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and
supervised.
• Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
• To avoid the risk of fire, frequently remove
crumbs from the crumb tray (see User
Manual Chapter “Cleaning”).
• Do not operate the appliance under or near
curtains or other flammable materials or
under wall cabinets, as this may cause fire.
• Check if the voltage indicated on the
bottom of the appliance corresponds to the
local power voltage before you connect the
appliance.
• Do not let the appliance operate
unattended.
• Do not place the dust cover (specific
model) or any other object on top of the
toaster when the appliance is switched
on or when it is still hot, as this can cause
damage or fire.
• Immediately unplug the toaster if fire or
smoke is observed.
• Keep the power cord away from hot
surfaces.
• This appliance is only intended for toasting
bread. Do not put any other ingredients in
the appliance.
• The appliance is not intended to be
operated by means of an external timer or a
separate remote control system.
• Do not wind the power cord around the
toaster after use or during storage as this may
damage the cord.
Advarsel
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den
udskiftes af Philips, et servicecenter, der er
godkendt af Philips, eller af personer med
tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.
• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år
og opefter og personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug af apparatet
og forstår de medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke foretages af børn,
medmindre de er over 8 år gamle og under
opsyn.
• Hold apparatet og dets ledning uden for
rækkevidde af børn under 8 år.
• Tøm krummebakken regelmæssigt for at
mindske brandfare (se brugervejledningens
afsnit ”Rengøring”).
• Apparatet må ikke anvendes tæt ved
gardiner eller andre brandfarlige materialer
eller under overskabe, da der kan opstå
risiko for brand.
• Kontroller, om spændingsangivelsen i
bunden af apparatet svarer til den lokale
netspænding, før du slutter strøm til
apparatet.
• Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det
er tændt.
• Anbring ikke støvdækslet (kun nogle
modeller) eller andre genstande oven på
brødristeren, når den er tændt eller stadig
er varm, da der kan opstå risiko for skader
eller brand.
• Tag øjeblikkeligt stikket ud af stikkontakten,
hvis der observeres ild eller røg.
• Sørg for, at netledningen ikke kommer i
berøring med varme flader.
• Dette apparat er kun beregnet til ristning
af brød. Kom aldrig andre ingredienser i
apparatet.
• Apparatet er ikke beregnet til at blive
betjent vha. en ekstern timer eller et separat
fjernbetjeningssystem.
• Rul aldrig ledningen rundt om brødristeren
efter brug eller under opbevaring, da dette
kan beskadige ledningen.
NB!
• Brødristeren er udelukkende beregnet til
almindeligt husholdningsbrug og må kun
anvendes indendørs. Den er ikke beregnet til
kommerciel eller industriel brug.
• Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt
med jordforbindelse.
• Lad aldrig netledningen hænge ud over
kanten af det bord eller den plads, som
apparatet står på.
• Tag altid stikket ud, efter du har brugt
apparatet.
• Stil aldrig brødristeren på et varmt underlag.
• Bolleristen (kun nogle modeller) er
udelukkende beregnet til opvarmning af
boller og croissanter. Læg aldrig andre
ingredienser på bolleristen, da det kan være
meget risikabelt.
• Vend aldrig apparatet på hovedet for at
ryste krummer ud.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til
elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til
instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de
forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af
EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg reglerne for dit lokale
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale
regler, og bortskaf aldrig produktet sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper
dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers
helbred.
2
Reklamationsret og service
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’
websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land
(telefonnummeret findes i folderen ”World-Wide Guarantee”). Hvis der
ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philipsforhandler.
Deutsch
1Wichtig
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des
Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung
auf.
Gefahr
• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!
• Stecken Sie keine übergroßen Brotscheiben
oder Verpackungen aus Metallfolie in die
Toastkammern, da dies zu Bränden und
Stromschlägen führen kann.
Warnhinweis
• Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von
einem Philips Service-Center, einer von
Philips autorisierten Werkstatt oder einer
ähnlich qualifizierten Person durch ein
Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden,
um Gefährdungen zu vermeiden.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren
und Personen mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt wurden oder
Anweisung zum sicheren Gebrauch des
Geräts erhalten und die Gefahren verstanden
haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht
von Kindern durchgeführt werden, außer Sie
sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
• Bewahren Sie das Gerät und das Kabel
außerhalb der Reichweite von Kindern
unter 8 Jahren auf.
• Brotkrümel sollten regelmäßig aus der
Krümelschublade entfernt werden, um das
Risiko eines Brandes zu vermeiden (siehe
Kapitel „Reinigen“ im Benutzerhandbuch).
• Verwenden Sie es nicht unter Wandschränken
oder in der Nähe von Gardinen oder anderen
leicht brennbaren Materialien, da dies zu
Bränden führen kann.
• Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die
Spannungsangabe auf der Unterseite des
Geräts mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht
unbeaufsichtigt.
• Legen Sie weder die Staubabdeckung
(bestimmte Modelle) noch andere
Gegenstände auf den Toaster, solange das
Gerät eingeschaltet oder noch heiß ist, da
dies zu Beschädigungen oder Bränden
führen kann.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der
Steckdose, wenn Sie Rauch oder Feuer
bemerken.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht
in der Nähe heißer Flächen verläuft.
• Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich
zum Toasten von Brot. Geben Sie keine
anderen Zutaten in das Gerät.
• Das Gerät ist nicht dafür geeignet, über
einen externen Timer oder ein separates
Fernbedienungssystem gesteuert zu
werden.
• Wickeln Sie das Netzkabel nach dem
Gebrauch oder während der Aufbewahrung
nicht um den Toaster, da dies das Kabel
beschädigen kann.
Vorsicht
• Der Toaster ist ausschließlich für den
häuslichen Gebrauch vorgesehen und darf
nicht im Freien verwendet werden. Er ist
nicht für kommerzielle und gewerbliche
Zwecke bestimmt.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
geerdete Steckdose an.
• Lassen Sie das Netzkabel nicht über den
Rand der Arbeitsfläche hängen, auf der das
Gerät steht.
• Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Stellen Sie den Toaster nicht auf heiße
Flächen.
• Der Brötchenaufsatz (bestimmte Modell)
ist nur zum Aufbacken von Brötchen und
Croissants vorgesehen. Bei anderem
Toastgut könnte es zu Brand, Stromschlag
und anderen Unfällen kommen.
• Schütteln Sie die Brotkrümel nicht aus dem
umgekehrt gehaltenen Gerät.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer
Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im
Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in
diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.
Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt
die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über
die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer
und elektronischer Geräte. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen,
und entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll.
Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten hilft, negative
Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
2
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie
sich bitte an Ihren Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips
Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Sie finden die Telefonnummer
in der internationalen Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website
(www.philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
Español
Suomi
Français
Indonesia
1Importante
1Tärkeää
1Important
1Penting
Antes de usar el aparato, lea atentamente este folleto de instrucciones que
contiene información importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en
el futuro.
Lue tämä lehtinen huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja
säilytä se tulevaa käyttöä varten.
Lisez attentivement cette brochure « Informations importantes » avant
d’utiliser l’appareil et conservez-la pour un usage ultérieur.
Baca buklet informasi penting ini dengan cermat sebelum menggunakan alat
dan simpanlah untuk referensi nanti.
Vaara
• Älä upota laitetta veteen.
• Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian
suuria ruokia eikä metallifoliopakkauksia,
sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
Danger
• Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau.
• N’introduisez pas de tranches de pain
trop grandes ou de la nourriture emballée
dans de l’aluminium car vous risqueriez
de provoquer un incendie ou de vous
électrocuter.
Bahaya
• Jangan sekali-kali merendam alat dalam
air.
• Jangan memasukkan makanan yang
terlalu besar dan kemasan alumunium
foil ke dalam pemanggang, karena dapat
menyebabkan kebakaran atau sengatan
listrik.
Peligro
• No sumerja nunca el aparato en agua.
• No introduzca en el tostador trozos de
alimentos demasiado grandes ni envueltos
en papel de aluminio, ya que podrían
provocar un incendio o una descarga
eléctrica.
Advertencia
• Si el cable de alimentación está dañado,
debe ser sustituido por Philips o por un
centro de servicio autorizado por Philips
u otro personal cualificado, con el fin de
evitar situaciones de peligro.
• Este aparato puede ser usado por niños
a partir de 8 años y por personas con
su capacidad física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o instruidos acerca
del uso del aparato de forma segura y
siempre que sepan los riesgos que conlleva
su uso. No permita que los niños jueguen
con el aparato. Los niños no deben llevar
a cabo la limpieza ni el mantenimiento a
menos que tengan más de 8 años o sean
supervisados.
• Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
• Para evitar el riesgo de incendio, quite
con frecuencia las migas de la bandeja
recogemigas (consulte el capítulo
“Limpieza” del manual de usuario).
• No utilice el aparato debajo o cerca de
cortinas u otros materiales inflamables,
ni debajo de armarios de pared, ya que
podría provocar un incendio.
• Antes de enchufar el aparato, compruebe
si el voltaje indicado en la parte inferior del
mismo se corresponde con el voltaje de red
local.
• No deje nunca el aparato en
funcionamiento sin vigilancia.
• No coloque la cubierta (solo en modelos
específicos) ni cualquier otro objeto
sobre el tostador cuando el aparato esté
encendido o esté aún caliente, ya que
podría provocar daños o un incendio.
• Desenchufe inmediatamente el aparato si
observa fuego o humo.
• Mantenga el cable de alimentación alejado
de superficies calientes.
• Este aparato solo está destinado para
tostar pan. No coloque ningún otro
ingrediente en el aparato.
• El aparato no está diseñado para funcionar
a través de un temporizador externo o con
un sistema de control remoto adicional.
• No enrolle el cable de alimentación
alrededor de la tostadora después de
utilizarla o cuando la guarde ya que podría
dañar el cable.
Precaución
• El tostador está diseñado sólo para uso
doméstico y se debe utilizar únicamente
en interiores. No está diseñado para uso
comercial o industrial.
• Conecte el aparato sólo a un enchufe con
toma de tierra.
• No deje que el cable de alimentación
cuelgue del borde de la mesa o encimera
donde esté colocado el aparato.
• Desenchufe siempre el aparato después de
usarlo.
• No coloque el tostador sobre una superficie
caliente.
• La rejilla calientabollos (solo en modelos
específicos) solo está diseñada para
calentar bollos y croissants. No coloque
ningún otro ingrediente en la rejilla
calientabollos, ya que puede producirse
una situación peligrosa.
• No dé la vuelta al aparato ni lo sacuda para
quitar las migas.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las
instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura
según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Varoitus
• Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata
se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
• Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai
henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä valvonta
ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
• Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden
lasten ulottumattomissa.
• Poista palovaaran vuoksi murut
murualustalta säännöllisesti (lisätietoja on
käyttöoppaan kohdassa Puhdistus).
• Älä käytä laitetta lähellä verhoja tai
muita helposti syttyviä materiaaleja tai
seinäkaappien alla, sillä se voi aiheuttaa
tulipalon.
• Tarkista, että laitteen pohjassa oleva
jännitemerkintä vastaa paikallista jännitettä,
ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon.
• Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
• Älä aseta pölysuojusta (vain tietyt mallit)
tai muita esineitä leivänpaahtimen päälle,
kun paahtimen virta on kytkettynä tai kun
se on vielä kuuma, sillä se saattaa aiheuttaa
vaaratilanteen tai tulipalon.
• Irrota pistoke pistorasiasta heti, jos huomaat
palon tai savua.
• Älä päästä verkkojohtoa kosketuksiin
kuumien pintojen kanssa.
• Tämä laite on tarkoitettu vain leivän
paahtamiseen. Älä laita laitteeseen muita
ruoka-aineita.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkoisen ajastimen tai erillisen
kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
• Älä kierrä virtajohtoa leivänpaahtimen
ympärille säilytyksen aikana, sillä se voi
vahingoittaa johtoa.
Varoitus
• Leivänpaahdin on tarkoitettu vain
kotitalouksien käyttöön ja sitä saa käyttää
vain sisällä. Laitetta ei ole tarkoitettu
kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
• Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä jätä virtajohtoa roikkumaan sen pöydän
tai työtason reunan yli, jonka päällä laite on.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön
jälkeen.
• Älä laita leivänpaahdinta kuumalle alustalle.
• Lämmitysteline (vain tietyt mallit)
on tarkoitettu vain sämpylöiden ja
voisarvien lämmittämiseen. Älä laita
lämmitystelineeseen mitään muita ruokaaineita, ettet aiheuta vaaratilannetta.
• Älä poista muruja kääntämällä laitetta
ylösalaisin tai ravistamalla sitä.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella.
Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata
paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen
mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia..
2
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai sinulla on ongelmia laitteen käyttämisessä,
käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com/
support tai ota yhteys Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (jonka
puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Avertissement
• Si le cordon d’alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
Philips, par un Centre Service Agréé Philips
ou par un technicien qualifié afin d’éviter
tout accident.
• Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés de 8 ans ou plus, des
personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant
d’expérience et de connaissances, à
condition que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou qu’ils aient
reçu des instructions quant à l’utilisation
sécurisée de l’appareil et qu’ils aient pris
connaissance des dangers encourus. Les
enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas
être réalisés par des enfants sauf s’ils sont
âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
• Tenez l’appareil et son cordon hors de
portée des enfants de moins de 8 ans.
• Pour éviter tout risque d’incendie, retirez
fréquemment les miettes du ramassemiettes (voir le chapitre « Nettoyage » du
mode d’emploi).
• N’utilisez pas l’appareil à proximité de
matériaux inflammables tels que des
rideaux. Ne faites pas fonctionner l’appareil
sous des placards suspendus (risque
d’incendie).
• Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la
tension indiquée sur sa base correspond à
la tension secteur locale.
• Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans
surveillance.
• Ne placez jamais le couvercle (selon le
modèle) ou tout autre objet sur le grillepain lorsque celui-ci est allumé ou encore
chaud. Vous risqueriez d’endommager
l’appareil ou de provoquer un incendie.
• Débranchez immédiatement le grille-pain si
vous observez de la fumée ou des flammes.
• Tenez le cordon d’alimentation à l’écart des
surfaces chaudes.
• Cet appareil est destiné uniquement au
grillage de pain. N’insérez aucun autre
ingrédient dans l’appareil.
• L’appareil n’est pas destiné à être utilisé
avec un minuteur externe ou un système de
contrôle séparé.
• N'enroulez pas le cordon d'alimentation
autour du grille-pain après utilisation
ou lors du rangement car cela pourrait
endommager le cordon
Attention
• Ce grille-pain est destiné à un usage
domestique intérieur uniquement. Il n’est
pas destiné à un usage commercial ou
industriel.
• Branchez l’appareil uniquement sur une
prise murale mise à la terre.
• Ne laissez pas le cordon d’alimentation
pendre de la table ou du plan de travail sur
lequel l’appareil est posé.
• Débranchez toujours l’appareil après
utilisation.
• Ne placez jamais le grille-pain sur une
surface chaude.
• La grille de réchauffage (selon le modèle)
est destinée uniquement au réchauffage de
petits pains ou de croissants. Afin d’éviter
tout risque d’accident, ne placez aucun autre
ingrédient sur la grille de réchauffage.
• Ne retournez pas l’appareil et ne le secouez
pas pour enlever les miettes.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la
base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement
et conformément aux instructions de ce manuel d’utilisation.
Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la
directiva europea 2012/19/UE. Infórmese sobre el sistema local de
recogida de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa
local y nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. El
correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud humana.
2
Garantía y servicio
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página
Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio
de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en
el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país,
diríjase al distribuidor Philips local.
Peringatan
• Jika kabel listrik rusak, Anda harus
membawanya ke ke Philips untuk diganti,
pusat layanan resmi Philips atau orang
yang mempunyai keahlian sejenis agar
terhindar dari bahaya.
• Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak di
atas 8 tahun dan orang dengan cacat fisik,
indera atau kecakapan mental yang kurang
atau kurang pengalaman dan pengetahuan
jika mereka diberi pengawasan atau
petunjuk mengenai cara penggunaan
alat yang aman dan mengerti bahayanya.
Anak-anak dilarang memainkan alat ini.
Pembersihan dan perawatan pengguna
tidak boleh dilakukan oleh anak-anak
kecuali mereka berusia lebih dari 8 tahun
dan dalam pengawasan.
• Jauhkan alat dan kabelnya dari jangkauan
anak-anak yang berusia di bawah 8 tahun.
• Untuk menghindari risiko kebakaran, seringseringlah membersihkan serpihan dari baki
serpihan (lihat Petunjuk Pengguna Bab
“Membersihkan”).
• Jangan menjalankan alat di bawah atau
dekat tirai atau bahan yang mudah terbakar
atau di bawah lemari gantung, karena
dapat menyebabkan kebakaran.
• Sebelum menghubungkan alat, periksa
apakah tegangan listrik (voltase) yang
ditunjukkan pada bagian bawah alat sesuai
dengan tegangan listrik setempat.
• Jangan biarkan alat bekerja tanpa diawasi.
• Jangan memasang pelindung debu (model
tertentu saja) atau benda lainnya di atas
pemanggang saat alat sedang dihidupkan
atau bila masih panas, karena dapat
menyebabkan kerusakan atau kebakaran.
• Segera cabut steker pemanggang apabila
timbul api atau asap.
• Jauhkan kabel listrik dari permukaan yang
panas.
• Alat ini hanya untuk memanggang roti.
Jangan memasukkan bahan lain ke dalam
alat.
• Alat ini tidak ditujukan untuk dioperasikan
dengan menggunakan timer eksternal atau
sistem remote control yang terpisah.
• Jangan menggulung kabel daya di sekitar
pemanggang setelah penggunaan atau
saat disimpan karena bisa menyebabkan
kerusakan pada kabel.
Perhatian
• Pemanggang digunakan hanya untuk
kebutuhan rumah tangga dan hanya
boleh dipakai di dalam rumah. Alat tidak
dimaksudkan untuk keperluan komersial
atau industri.
• Alat hanya boleh dihubungkan ke
stopkontak dinding yang memiliki arde.
• Jangan biarkan kabel listrik menggantung
di tepi meja atau di tempat alat berada.
• Selalu cabut steker setiap kali selesai
menggunakan alat.
• Jangan meletakkan pemanggang pada
permukaan yang panas.
• Rak penghangat (model tertentu saja)
hanya untuk menghangatkan roti atau
croissant. Jangan memasukkan bahan lain
ke dalam rak penghangat, karena dapat
membahayakan.
• Jangan membalikkan pemanggang atau
mengguncangnya untuk mengeluarkan
serpihan.
Medan elektromagnet (EMF)
Alat Phillips ini mematuhi semua standar yang terkait dengan medan
elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan
petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman digunakan
menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.
Simbol ini pada produk berarti bahwa produk tercakup dalam
European Directive 2012/19/EU. Anda perlu mengetahui sistem
pengumpulan setempat di daerah Anda untuk produk-produk elektrik
dan elektronik. Ikuti peraturan setempat dan jangan membuang
produk bersama dengan limbah rumah tangga. Pembuangan produk
secara benar membantu mencegah dampak negatif terhadap
lingkungan dan kesehatan manusia.
Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la
directive européenne 2012/19/UE. Informez-vous auprès des instances
locales sur le système de collecte des produits électriques et
électroniques en fin de vie. Respectez la réglementation locale et ne jetez
pas ce produit avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de
vos anciens appareils aide à préserver l›environnement et la santé.
2
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.
com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant dans le dépliant de garantie
internationale). S’il n’y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre
pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
2
Garansi & servis
Jika Anda memerlukan servis atau informasi atau jika Anda mengalami
masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi
Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (nomor teleponnya bisa
Anda temukan di pamflet garansi internasional). Jika di negara Anda tidak
terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.
Italiano
1Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente questa brochure che
contiene informazioni importanti e conservarla per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
• Non immergere mai l’apparecchio
nell’acqua.
• Non inserire cibi troppo voluminosi o carta
d’alluminio nell’apparecchio, per evitare il
rischio di scintille o scariche elettriche.
Avviso
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione
fosse danneggiato dovrà essere sostituito
da Philips, presso i centri autorizzati
Philips, oppure da personale debitamente
qualificato, per evitare situazioni pericolose.
• Quest’apparecchio può essere usato da
bambini di età superiore agli 8 anni e da
persone con capacità mentali, fisiche o
sensoriali ridotte, prive di esperienza o
conoscenze adatte a condizione che tali
persone abbiano ricevuto assistenza o
formazione per utilizzare l’apparecchio
in maniera sicura e capiscano i potenziali
pericoli associati a tale uso. Evitare che
i bambini giochino con l’apparecchio.
Le operazioni di pulizia e manutenzione
possono essere effettuate solo da bambini
di età superiore agli 8 anni.
• Tenere l’apparecchio e il relativo cavo
lontano dalla portata di bambini di età
inferiore agli 8 anni.
• Per evitare il rischio di incendi, rimuovere
spesso le briciole dal relativo vassoio
(vedere il capitolo del manuale dell’utente
“Pulizia”).
• Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di
tende o altri materiali infiammabili o sotto i
pensili della cucina onde evitare il rischio di
incendi.
• Prima di collegare l’apparecchio, controllare
che la tensione indicata sulla parte inferiore
dell’apparecchio corrisponda a quella
locale.
• Non lasciare mai incustodito l’apparecchio
in funzione.
• Non posizionare il coperchio antipolvere
(modelli specifici) o qualsiasi altro oggetto
sul tostapane quando l’apparecchio è
accesso o è ancora caldo onde evitare il
rischio di danneggiamenti o incendi.
• Nel caso si notino fumo o fiamme, togliere
immediatamente la spina dalla presa di
corrente.
• Tenere il cavo di alimentazione lontano da
superfici calde.
• Questo apparecchio deve essere utilizzato
solo per tostare il pane. Non inserire altri
ingredienti all’interno dell’apparecchio.
• Questo apparecchio non è stato progettato
per essere utilizzato in abbinamento a un
timer esterno o a un sistema separato con
telecomando a distanza.
• Non avvolgere il cavo di alimentazione
intorno al tostapane dopo l'uso o quando si
ripone l'apparecchio poiché questo potrebbe
danneggiare il cavo.
Attenzione
• Il tostapane è destinato esclusivamente
a uso domestico e deve essere usato
all’interno. Non è stato progettato per
l’utilizzo commerciale o industriale.
• Collegare l’apparecchio esclusivamente a
una presa a muro con messa a terra.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non
penda dal bordo del tavolo o dal piano di
lavoro su cui è posizionato l’apparecchio.
• Dopo l’utilizzo, scollegare sempre
l’apparecchio.
• Non appoggiare il tostapane su una
superficie calda.
• La griglia scaldabriosche (modelli specifici)
è stata progettata solo per scaldare panini e
briosche. Non inserire altri ingredienti su di
essa al fine di evitare situazioni pericolose.
• Non capovolgere l’apparecchio e non
scuoterlo per svuotare le briciole.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo
quanto riportato nel manuale di istruzioni, l’apparecchio risulta sicuro in
conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva
europea 2012/19/EU. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in
vigore per i prodotti elettrici ed elettronici nella zona in cui si desidera
smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il
prodotto con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei
prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l›inquinamento
ambientale e possibili danni alla salute.
2
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali
problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure
contattate il centro assistenza clienti Philips di zona (il numero di telefono è
riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente
alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
1Belangrijk
Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het
apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te
kunnen raadplegen.
Gevaar
• Dompel het apparaat nooit in water.
• Steek geen grote etenswaren en
verpakkingen van aluminiumfolie in
de broodrooster, omdat dit brand of
elektrische schokken kan veroorzaken.
Waarschuwing
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet
het, om gevaar te voorkomen, worden
vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring
en kennis, mits zij toezicht of instructie
hebben ontvangen aangaande veilig
gebruik van het apparaat, en zij de gevaren
van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud mogen alleen door kinderen
worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en
alleen onder toezicht.
• Houd het apparaat en het snoer buiten
bereik van kinderen die jonger zijn dan 8
jaar oud.
• Om brandgevaar te voorkomen, moet
u de kruimellade regelmatig legen (zie
het hoofdstuk ‘Schoonmaken’ in de
gebruiksaanwijzing).
• Gebruik het apparaat niet onder of in de
buurt van gordijnen of andere brandbare
materialen en ook niet onder hangende
keukenkastjes, omdat dit brand kan
veroorzaken.
• Controleer of het voltage aangegeven op de
onderkant van het apparaat overeenkomt
met de plaatselijke netspanning voordat u
het apparaat aansluit.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht
werken.
• Plaats nooit de stofkap (alleen bepaalde
typen) of een ander voorwerp op
de broodrooster als het apparaat is
ingeschakeld of nog heet is, omdat dit
schade of brand kan veroorzaken.
• Haal direct de stekker uit het stopcontact
indien u vuur of rook waarneemt.
• Houd het netsnoer uit de buurt van hete
oppervlakken.
• Dit apparaat is alleen bedoeld om brood te
roosteren. Plaats geen andere ingrediënten in
het apparaat.
• Het apparaat is niet bedoeld om bediend
te worden met een externe timer of een
afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
• Wikkel het netsnoer niet rond de
broodrooster na gebruik of als de
broodrooster wordt opgeborgen. Het snoer
kan hierdoor beschadigd raken.
Let op
• De broodrooster is uitsluitend bedoeld
voor huishoudelijk gebruik en mag alleen
binnenshuis worden gebruikt. Dit product
is niet bedoeld voor bedrijfsmatig of
industrieel gebruik.
• Sluit het apparaat uitsluitend aan op een
geaard stopcontact.
• Laat het netsnoer niet over de rand van de
tafel of het aanrecht hangen waarop het
apparaat staat.
• Haal na gebruik altijd de stekker uit het
stopcontact.
• Plaats de broodrooster niet op een hete
ondergrond.
• Het opwarmrek (bepaald model) is alleen
bedoeld voor het opwarmen van broodjes
en croissants. Plaats niets anders op
het opwarmrek aangezien dit tot een
gevaarlijke situatie kan leiden.
• Houd het apparaat niet ondersteboven en
schud het niet om kruimels te verwijderen.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en
volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te
gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan
EU-richtlijn 2012/19/EU. Stel uzelf op de hoogte van de lokale
procedures voor gescheiden inzameling van afval van elektrische en
elektronische producten. Volg de lokale regels op en werp het product
nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten correct
verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
2
Garantie & service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips
Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw
land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
1Viktig
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på det for senere referanse.
Fare
• Apparatet må aldri senkes ned i vann.
• Ikke plasser for store skiver eller
aluminiumsfolie i brødristeren. Dette kan føre
til brann eller elektrisk støt.
Advarsel
• Hvis strømledningen er ødelagt, må den
alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter
som er godkjent av Philips, eller lignende
kvalifisert personell for å unngå farlige
situasjoner.
• Dette apparatet kan brukes av barn
over åtte år og av personer med nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller personer med
manglende erfaring eller kunnskap, dersom
de får instruksjoner om sikker bruk av
apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk,
og hvis de er klar over risikoen. Barn skal
ikke leke med apparatet. Barn skal ikke
rengjøre eller vedlikeholde apparatet med
mindre de er over 8 år, og har tilsyn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hold apparatet og ledningen utenfor
rekkevidden til barn under 8 år.
Fjern smulene fra smulebrettet regelmessig
for å unngå brannfare (se avsnittet Rengjøring
i brukerhåndboken).
Ikke bruk apparatet under eller nær gardiner
eller andre antennelige materialer, eller
under veggkabinetter. Dette kan føre til
brann.
Før du kobler til apparatet, må du
kontrollere at spenningen som er angitt på
undersiden av apparatet, stemmer overens
med nettspenningen.
Ikke la apparatet være i bruk uten tilsyn.
Ikke plasser støvdekselet (bestemt modell)
eller andre gjenstander oppå brødristeren
når apparatet er slått på eller fortsatt er
varmt. Dette kan føre til skader eller brann.
Trekk umiddelbart ut støpselet hvis det
oppstår flammer eller røykutvikling.
Hold strømledningen unna varme overflater.
Apparatet er bare beregnet på å riste brød.
Ikke bruk andre ingredienser i apparatet.
Apparatet er ikke beregnet på bruk
med en ekstern timer eller et separat
fjernkontrollsystem.
Ikke tvinn strømledningen rundt
brødristeren etter bruk, eller under
oppbevaring ettersom dette kan skade
ledningen.
Forsiktig
• Brødristeren skal bare brukes i
husholdningen, og den må bare brukes
innendørs. Den er ikke beregnet på
kommersiell eller industriell bruk.
• Bruk kun jordet stikkontakt til dette
apparatet.
• Ikke la strømledningen henge over kanten
på bordet eller benken der apparatet står.
• Koble alltid fra apparatet etter bruk.
• Ikke plasser brødristeren på et varmt
underlag.
• Varmestativet (bestemt modell) er kun
beregnet på å varme opp rundstykker eller
croissanter. Ikke legg andre ingredienser på
varmestativet, da dette kan føre til farlige
situasjoner.
• Ikke hold apparatet opp-ned, og ikke rist
det når du skal fjerne smulene.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar
med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.
Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EUdirektiv 2012/19/EU. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og
elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale
retningslinjene, og kast aldri produktet sammen med vanlig
husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter på riktig måte,
bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
2
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan
du besøke webområdet til Philips på www.philips.com eller ta kontakt med
Philips’ forbrukerstøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet).
Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale
Philips-forhandleren.
Português
1Importante
Leia cuidadosamente este folheto de informações importantes antes de
utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
• Nunca imerja o aparelho em água.
• Não introduza alimentos muito grandes
nem embalagens de alumínio na torradeira
para evitar o risco de incêndio ou de
choque eléctrico.
Aviso
• Se o cabo de alimentação estiver
danificado, deve ser sempre substituído
pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem
situações de perigo.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças
com idade igual ou superior a 8 anos e por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta de
experiência e conhecimento, caso tenham
sido supervisionadas ou lhes tenham sido
dadas instruções relativas à utilização segura
do aparelho e se tiverem sido alertadas
para os perigos envolvidos. As crianças não
podem brincar com o aparelho. A limpeza
e a manutenção do utilizador não podem
ser efectuadas por crianças, a não ser que
tenham idade superior a 8 anos e sejam
supervisionadas.
• Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do
alcance de crianças com idade inferior a 8
anos.
• Para evitar o risco de incêndio, retire com
frequência as migalhas que se acumulam no
tabuleiro (consulte o Capítulo “Limpeza” no
manual do utilizador).
• Não ligue o aparelho por baixo ou perto de
cortinas ou de outros materiais inflamáveis
nem sob armários de parede, para evitar o
risco de incêndio.
• Verifique se a voltagem indicada na
parte inferior do aparelho corresponde à
voltagem eléctrica local, antes de ligar o
aparelho.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.
• Não coloque a cobertura contra pó (em
modelos específicos) ou qualquer outro
objecto sobre a torradeira quando o
aparelho estiver ligado ou enquanto estiver
quente, para evitar o risco de danos ou
incêndio.
• Desligue imediatamente a torradeira da
corrente se observar chamas ou fumos.
•
•
•
•
Mantenha o cabo de alimentação afastado
de superfícies quentes.
Este aparelho destina-se apenas a torrar
pão. Não coloque outros ingredientes no
aparelho.
O aparelho não se destina a ser operado
através de um temporizador externo,
nem de um sistema de controlo remoto
independente.
Não enrole o cabo de alimentação à volta
da torradeira depois da utilização nem
durante o armazenamento, pois isto pode
danificar o cabo.
Atenção
• Esta torradeira destina-se unicamente a
uma utilização doméstica e dentro de casa.
Não se destina a utilizações comerciais
nem industriais.
• Ligue o aparelho apenas a uma tomada
com ligação à terra.
• Não deixe que o cabo de alimentação fique
pendurado na extremidade da mesa ou
bancada onde o aparelho está colocado.
• Desligue sempre da corrente após cada
utilização.
• Não coloque a torradeira sobre uma
superfície quente.
• A grelha de aquecimento (em modelos
específicos) destina-se apenas ao
aquecimento de pãezinhos ou de
croissants. Não coloque quaisquer outros
ingredientes na grelha de aquecimento,
pois isto pode criar uma situação de perigo.
• Não vire a torradeira ao contrário nem a
sacuda para retirar as migalhas.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo
com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode
ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis
actualmente.
Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido
pela Directiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se acerca do sistema de
recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Siga as
regras locais e nunca elimine o produto juntamente com os resíduos
domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos usados ajuda
a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a
saúde pública.
2
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações ou se tiver algum problema, visite
o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio
ao Cliente da Philips no seu país (pode encontrar o número de telefone no
folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio ao Cliente no
seu país, dirija-se ao representante local da Philips.
Svenska
1Viktigt
Läs det här häftet med viktig information noggrant innan du använder
apparaten och spara sedan häftet för framtida bruk.
Fara
• Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
• Lägg inte ned alltför stora livsmedel eller
metallfolieförpackningar i brödrosten,
eftersom det kan orsaka brand eller
elektriska stötar.
Varning
• Om sladden är skadad måste den
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud eller liknande
behöriga personer för att undvika olyckor.
• Den här apparaten kan användas av barn
som är 8 år och äldre och av med olika
funktionshinder, eller som inte har kunskap
om hur apparaten används så länge de
övervakas och får instruktioner angående
säker användning och förstår riskerna
som medföljer. Barn ska inte leka med
apparaten. Rengöring och underhåll bör
inte göras av barn under 8 år om de inte är
under tillsyn av vuxen.
• Se till att apparaten och dess sladd är utom
räckhåll för barn under 8 år.
• Undvik brandrisk genom att ta bort smulor
från smulbrickan regelbundet (se kapitlet
”Rengöring” i användarhandboken).
• Använd inte apparaten under eller nära
gardiner eller andra lättantändliga material
eller under väggskåp, eftersom de kan börja
brinna.
• Kontrollera att den nätspänning som anges
på apparatens undersida motsvarar den
lokala nätspänningen innan du kopplar in
den.
• Lämna inte apparaten obevakad när den
används.
• Lägg inte dammskyddet (specifik
modell) eller något annat objekt ovanpå
brödrosten när den är påslagen eller när
den fortfarande är varm, eftersom det kan
orsaka skada eller brand.
• Dra omedelbart ut kontakten om brand
uppstår, eller om det luktar rök.
• Låt inte nätsladden komma i kontakt med
varma ytor.
• Den här apparaten är endast avsedd för
rostning av bröd. Lägg inte några andra
livsmedel i apparaten.
• Apparaten är inte avsedd att drivas med
hjälp av en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollssystem.
• Linda inte nätsladden runt brödrosten efter
användning eller under förvaring eftersom det
kan skada sladden.
Varning
• Brödrosten är endast avsedd för
hushållsbruk och får bara användas
inomhus. Den är inte avsedd för
kommersiell eller industriell användning.
• Apparaten får endast anslutas till ett jordat
vägguttag.
• Se till att sladden inte hänger över kanten
på bordet eller arbetsbänken där apparaten
står.
•
•
•
•
Dra alltid ut nätsladden efter användning.
Ställ inte brödrosten på något hett
underlag.
Uppvärmningsstället (specifik modell) är
endast avsett för uppvärmning av småbröd
eller croissanter. Lägg inga andra livsmedel
på uppvärmningsstället, eftersom fara då
kan uppstå.
Håll inte rosten upp och ned och skaka den
inte för att få ut brödsmulor.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska
fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den
här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga
belägg som finns i dagsläget.
Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet
2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation
för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala
kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt
hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du
bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
2
Garanti och service
Om du behöver service, information eller hjälp med ett problem kan du gå
till Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i
ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon
kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
1Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgiler broşürünü dikkatlice okuyun ve
gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
• Asla cihazı suya batırmayın.
• Makinenin boyutlarından büyük yiyecekler
ve folyoya sarılmış gıdalar ekmek kızartma
makinesinin içine kesinlikle sokulmamalıdır.
Aksi takdirde, yangına ve elektrik
çarpmasına neden olabilir.
Uyarı
• Cihazın güç kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in
yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından
değiştirilmesini sağlayın.
• Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar
ve fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından
eksik kişiler tarafından kullanımı sadece
bu kişilerin nezaretinden sorumlu
kişilerin bulunması veya güvenli kullanım
talimatlarının bu kişilere sağlaması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda
mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı,
8 yaşından büyük ve gözetim altında
olmadıkları sürece, çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
• Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük
çocukların erişemeyecekleri yerlerde
muhafaza edin.
• Yangın tehlikesini önlemek için kırıntıları
kırıntı tepsisinden sürekli olarak
temizleyin (bkz. Kullanma Kılavuzu Bölüm
“Temizleme”).
• Cihazı perde ve benzeri yanıcı maddelerin
altında veya yakınında veya duvar
ünitelerinin altında çalıştırmayın. Aksi
taktirde, yangına neden olabilir.
• Cihazı prize takmadan önce, cihazın
tabanında belirtilen gerilimin yerel şebeke
gerilimiyle uygunluğunu kontrol edin.
• Cihazı kendi kendine çalışır durumda
bırakmayın.
• Ekmek kızartma makinesi çalışır durumda
veya henüz sıcakken, toz kapağını (belirli
modellerde bulunmaktadır) veya herhangi
bir başka cismi üstüne yerleştirmeyin. Aksi
taktirde, yangına neden olabilir.
• Eğer ekmek kızartma makinesinden duman
veya alev çıktığını görürseniz derhal fişini
prizden çekin.
• Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak
tutun.
• Bu cihaz sadece ekmek kızartmak
için tasarlanmıştır. Cihazın içine başka
malzemeler koymayın.
• Cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir
uzaktan kumanda sistemi ile birlikte
kullanılmamalıdır.
• Kabloya zarar verebileceğinden,
kullanımdan sonra veya cihazı saklarken
güç kablosunu ekmek kızartma makinesine
sarmayın.
Dikkat
• Ekmek kızartma cihazı ev kullanımı içindir ve
sadece kapalı mekanlarda kullanılır. Ticari
veya endüstriyel amaçlı kullanılamaz.
• Cihazı sadece topraklı prize takın.
• Güç kablosunun, cihazın yerleştirildiği masa
ya da tezgahtan sarkmamasına dikkat edin.
• Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka
çekin.
• Ekmek kızartma makinesini sıcak bir yüzey
üzerine koymayın.
• Isıtıcı raf (belirli modellerde bulunmaktadır)
sadece poğaça ve kruvasan ısıtmak için
kullanılır. Tehlikeli bir duruma neden
olabileceğinden ısıtıcı rafa başka maddeler
yerleştirmeyin.
• Kırıntıları temizlemek için cihazı kesinlikle
baş aşağı çevirmeyin ve sallamayın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara
uygundur. Usulüne ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak
kullanıldığında, bugünün bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.
Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa
Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik
ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında
bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürünü asla normal evsel
atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve
insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.
2
Garanti ve Servis
Servise veya bilgiye ihtiyacınız ya da bir sorununuz varsa, lütfen www.philips.
com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips
Müşteri Destek Merkezi’yle iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında
garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek Merkezi yoksa,
yerel Philips satıcınıza gidin.
Tiếng Việt
1
Quan trọng
Hãy đọc kỹ tài liệu thông tin quan trọng này trước khi sử dụng thiết bị và hãy cất giữ để tiện
tham khảo sau này.
Nguy hiểm
• Không bao giờ nhúng máy vào nước.
• Không đặt thức ăn có kích thước quá lớn hay giấy gói
thức ăn bằng kim loại vào trong lò vì làm như vậy có
thể gây ra hỏa hoạn hay điện giật.
Cảnh báo
• Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn phải thay dây điện tại
Philips, trung tâm dịch vụ ủy quyền của Philips hoặc
những nơi có khả năng và trình độ tương đương để
tránh gây nguy hiểm.
• Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm
năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc
thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể sử dụng thiết bị
này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng
thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy
hiểm liên quan. Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị.
Không để trẻ em thực hiện vệ sinh hoặc bảo dưỡng
dành cho người dùng trừ khi chúng trên 8 tuổi và
được giám sát.
• Để thiết bị và dây điện ngoài tầm với của trẻ em
dưới 8 tuổi.
• Để tránh nguy cơ hỏa hoạn, hãy thường xuyên lấy
vụn bánh ra khỏi khay chứa bánh vụn (Xem Hướng
dẫn Sử dụng Chương “Vệ sinh máy”).
• Không sử dụng thiết bị dưới hoặc gần rèm cửa,
những vật liệu dễ cháy khác hoặc dưới tủ tường, vì
làm như vậy có thể gây hỏa hoạn.
• Kiểm tra điện áp ghi dưới đáy thiết bị xem có tương
ứng với điện áp nơi sử dụng trước khi bạn nối thiết
bị với nguồn điện.
• Không để thiết bị chạy mà không có người theo dõi.
• Không phủ tấm phủ bụi (đối với một số kiểu sản
phẩm cụ thể) hay bất cứ vật nào khác trên mặt lò
nướng khi thiết bị đang được bật hoặc khi thiết bị
vẫn còn nóng, vì làm như vậy có thể làm hư thiết bị
hoặc gây hỏa hoạn.
• Tháo phích cắm điện lò nướng ngay khi thấy có khói
hay cháy.
• Không để dây điện gần những bề mặt nóng.
• Thiết bị này chỉ dùng để nướng bánh mì. Không cho
các loại thực phẩm khác vào thiết bị.
• Thiết bị này không được thiết kế để được vận hành
bằng bộ hẹn giờ cắm ngoài hoặc hệ thống điều
khiển từ xa riêng.
• Không quấn dây điện quanh máy nướng bánh mì sau
khi sử dụng hoặc trong khi bảo quản vì có thể làm
hỏng dây điện.
Chú ý
• Lò nướng chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình
và chỉ có thể được sử dụng trong nhà. Lò nướng không
được thiết kế để sử dụng cho mục đích thương mại
hay công nghiệp.
• Chỉ nối thiết bị vào ổ cắm điện có dây tiếp đất.
• Không để dây điện treo trên cạnh bàn hoặc nơi
chuẩn bị đồ ăn, nơi đặt thiết bị.
• Luôn rút phích cắm điện của máy ra sau khi sử dụng.
• Không đặt máy nướng bánh mì trên bề mặt nóng.
• Vỉ hâm nóng (chỉ có ở một số kiểu nhất định) chỉ
dùng để hâm nóng ổ bánh mì hay bánh sừng bò.
Không cho các loại thức ăn khác lên vỉ vì làm như
vậy có thể dẫn đến tình trạng nguy hiểm.
• Không lật ngược lò và không lắc lò để lấy vụn bánh
ra.
Điện từ trường (EMF)
Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến điện từ trường (EMF). Nếu
được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng này, theo các bằng
chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng các thiết bị này là an toàn.
Biểu tượng này trên sản phẩm có nghĩa là sản phẩm được kiểm soát theo Chỉ thị
Châu Âu 2012/19/EU. Hãy tìm hiểu về hệ thống thu gom phân loại các sản phẩm
điện và điện tử tại địa phương. Làm theo các quy định địa phương và không vứt bỏ
sản phẩm cùng với rác thải gia đình thông thường. Việc vứt bỏ các sản phẩm cũ đúng
cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu cho môi trường và sức khỏe con người.
2
Bảo hành & dịch vụ
Nếu bạn cần biết dịch vụ, thông tin hay gặp trục trặc, vui lòng vào trang web của Philips tại
www.philips.com hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips ở nước bạn
(bạn sẽ tìm thấy số điện thoại của Trung tâm trong tờ bảo hành toàn cầu). Nếu tại quốc
gia của bạn chưa có Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng , hãy liên hệ với đại lý Philips tại địa
phương mình.
‫العربية‬
‫هام‬
1
.‫اقرأ هذه النشرة التي تتضمن معلومات مهمة بعناية قبل استخدام اجلهاز واحتفظ بها للرجوع إليها في املستقبل‬
‫خطر‬
.‫•ال تغمر اجلهاز باملياه على اإلطالق‬
،‫•ال تُدخل أطعمة كبيرة احلجم أو مغلّفة بورقة أملنيوم في احملمصة‬
.‫فقد يؤدي ذلك إلى اندالع حريق أو حدوث صدمة كهربائية‬
‫حتذير‬
‫ أو‬Philips ‫ فيجب استبداله من قبل‬،ً‫•إذا كان سلك الطاقة تالفا‬
‫ أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي‬Philips ‫مركز خدمة مخوَّل من قبل‬
.‫خطر‬
‫ أعوام وما فوق استخدام هذا اجلهاز‬8 ‫•ميكن لألطفال الذين يبلغون‬
‫فضال ً عن األشخاص الذين يعانون نقصا ً في القدرات اجلسدية أو‬
‫ في‬،‫احلسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم اخلبرة أو املعرفة‬
‫حال مت اإلشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باستخدام‬
‫ مينع األطفال باللعب‬.‫اجلهاز بطريقة آمنة وفهم اخملاطر املرتبطة به‬
‫ ال يجب أن يتولّى األطفال أعمال التنظيف أو الصيانة ما‬.‫باجلهاز‬
.‫لم يكونوا حتت املراقبة وفوق سن الثامنة‬
.‫•أبق اجلهاز وسلكه بعيدا ً عن متناول األطفال دون الثماني سنوات‬
‫ قم في أغلب األحيان بإخراج الفتات من‬،‫•لتجنّب خطر اندالع حريق‬
.)»‫صينية الفتات (راجع دليل املستخدم فصل «التنظيف‬
‫•ال تقم بتشغيل اجلهاز حتت الستائر أو املواد القابلة لالشتعال أو‬
‫بالقرب منها أو حتت اخلزائن املعلقة على احلائط إذ إنها قد تتسبب‬
.‫باندالع حريق‬
‫•حتقق من أن الفولتية املشار إليها في أسفل اجلهاز تتوافق مع‬
.‫الفولتية احمللية قبل توصيل اجلهاز‬
.‫•ال تترك اجلهاز قيد التشغيل من دون مراقبة‬
‫•ال تضع الغطاء الواقي من الغبار (طراز معي) أو أي جسم آخر على‬
‫سطح احملمصة عندما يكون اجلهاز قيد التشغيل أو عندما يكون‬
.‫ إذ قد يتس ّبب ذلك بتلف أو حريق‬،‫اجلهاز ساخنًا‬
.‫•افصل الطاقة عن احملمصة على الفور إذا شاهدت حريقً ا أو دخانًا‬
.‫•أبق كبل الطاقة بعيدا ً عن األسطح الساخنة‬
‫ ال تضع أية مكونات أخرى‬.‫•هذا اجلهاز مع ّد لتحميص اخلبز فقط‬
.‫في اجلهاز‬
‫•إن اجلهاز غير معد لالستخدام بواسطة مؤقّت خارجي أو نظام‬
.‫حتكم عن بعد منفصل‬
،‫•ال تلف سلك الطاقة حول احملمصة بعد االستخدام أو أثناء التخزين‬
.‫إذ قد يُلحق ذلك ضررًا بالسلك‬
‫تنبيه‬
‫•احملمصة مع ّدة لالستخدام املنزلي فقط وتستخدم في الداخل‬
.‫ وهي غير مع ّدة لالستخدام التجاري أو الصناعي‬.‫فقط‬
.‫•قم بتوصيل اجلهاز مبأخذ في احلائط مؤرّض فقط‬
‫•ال تدع كبل الطاقة يتدلّى من حافة الطاولة أو املكان الذي تضع‬
.‫عليه اجلهاز‬
.‫•قم دائما ً بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام‬
.‫•ال تضع احملمصة على سطح ساخن‬
‫•إن رف التسخني (طراز معي) ُمع ّد لتسخني لفائف اخلبز‬
‫ فقد‬،‫ ال تضع أية مكونات أخرى في رف التسخني‬.‫والكرواسان فقط‬
.‫تؤدي إلى حاالت خطرة‬
.‫•ال تبق اجلهاز مقلوبًا وال تهزّه إلخراج الفتات‬
)EMF( ‫اجملاالت الكهرومغناطيسية‬
‫ إذا مت استخدام اجلهاز‬.)EMF( ‫ هذا مع كافة املعايير املتعلقة باحلقول الكهرومغناطيسية‬Philips ‫يتوافق جهاز‬
‫ فسيكون استخدامه آمنا ً وفقا ً للدليل العلمي‬،‫املبينة في دليل املستخدم هذا‬
ّ ‫بشكل صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات‬
.‫املتوفر اليوم‬
‫ اطلع على نظام‬.EU/2012/19 ‫ليشير هذا الرمز املتوفر على املنتج إلى أن هذا األخير يخضع لإلرشاد األوروبي‬
‫ اتبع القوانني احمللية وال تتخلص أب ًدا من‬.‫التجميع احمللي املنفصل لكل من املنتجات اإللكترونية والكهربائية‬
‫ يساعد التخلص بشكل صحيح من املنتجات والبطاريات‬.‫املنتج والبطاريات مع النفايات املنزلية العادية‬
.‫القدمية على منع العواقب السلبية على البيئة وصحة الناس‬
‫الضمان والخدمة‬
2
www.philips. ‫ على ويب‬Philips ‫فيرجى زيارة موقع‬
ُ ،‫إذا احتجت إلى خدمة أو معلومة أو إذا واجهتك أي مشكلة‬
‫ في بلدك (ميكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة‬Philips ‫ أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة‬com
.‫ احمللي‬Philips ‫ يرجى زيارة موزّع منتجات‬،‫ في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك‬.)‫الضمان العاملية‬
‫فارسی‬
‫مهم‬
1
.‫ این دفترچه اطالعات مهم را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید‬،‫قبل از استفاده از دستگاه‬
‫خطر‬
.‫•هرگز دستگاه را در آب فرو نکنید‬
‫•از قرار دادن تکه های بزرگ غذا و بسته های فویل در توستر خودداری‬
.‫ چون باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی می شود‬،‫کنید‬
‫هشدار‬
‫ برای جلوگیری از بروز‬،‫•درصورتی که سیم برق آسیب دیده است‬
Philips ‫ مرکز خدمات مجاز‬،Philips ‫ آن را نزد منایندگی های‬،‫خطر‬
.‫یا اشخاص متخصص تعویض کنید‬
‫ حسی و ذهنی‬،‫ سال و افرادی که از توانایی جسمی‬8 ‫•کودکان باالی‬
‫کافی برخوردار نیستند یا جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت‬
‫بزرگترها یا آموخنت استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از خطرات‬
‫ کودکان نباید با دستگاه بازی‬.‫ از دستگاه استفاده کنند‬،‫ممکن‬
‫ متیز کردن و سرویس دستگاه نباید توسط کودکان اجنام شود‬.‫کنند‬
‫ سال بوده و حتت نظارت بزرگترها این کار را‬8 ‫مگر آن که بزرگتر از‬
.‫اجنام دهند‬
.‫ سال قرار دهید‬8 ‫•دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان زیر‬
‫ همیشه خرده های نان داخل‬،‫•برای جلوگیری از خطر آتش سوزی‬
‫سینی خرده های نان را خالی کنید (به بخش “متیز کردن” در راهنمای‬
.)‫کاربر مراجعه کنید‬
‫•دستگاه را زیر پرده یا نزدیک آن و یا نزدیک سایر مواد قابل اشتعال یا‬
.‫زیر کابینت قرار ندهید چون ممکن است باعث آتش سوزی شود‬
‫•قبل از اتصال دستگاه بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده در‬
.‫پایین دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد‬
.‫•درصورت عدم استفاده از دستگاه آن را روشن نگذارید‬
‫ از قرار دادن درپوش محافظ‬،‫•وقتی توستر روشن یا هنوز داغ است‬
‫گرد و خاک (در مدل های خاص) یا هر شیء دیگری بر روی آن خودداری‬
.‫ چون ممکن است باعث آسیب یا آتش سوزی شود‬،‫کنید‬
.‫ فورا توستر را از برق بکشید‬،‫•در صورت آتش سوزی یا وجود دود‬
.‫•سیم برق را از سطوح داغ دور نگهدارید‬
‫ مواد‬.‫•این دستگاه فقط برای توست کردن نان ساخته شده است‬
.‫دیگری در دستگاه نریزید‬
‫•این دستگاه برای استفاده با تایمر خارجی یا سیستم کنترل راه دور‬
.‫مجزا ساخته نشده است‬
‫ سیم برق‬،‫•پس از استفاده از توستر یا هنگام کنار گذاشنت دستگاه‬
.‫را اطراف دستگاه نپیچید چون ممکن است به سیم آسیب وارد شود‬
‫احتیاط‬
‫•این توستر فقط برای استفاده خانگی بوده و فقط می توانید از آن‬
‫ دستگاه برای مصارف صنعتی یا‬.‫در داخل ساختمان استفاده کنید‬
.‫جتاری منی باشد‬
.‫•دستگاه را فقط به پریزی که به زمین اتصال دارد وصل کنید‬
‫•سیم برق را از لبه کابینت یا میزی که دستگاه روی آن قرار دارد‬
.‫آویزان نکنید‬
.‫•همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید‬
.‫•توستر را روی سطح داغ قرار ندهید‬
‫•شبکه گرم کننده (در مدل های خاص) فقط برای گرم کردن نان‬
‫ مواد دیگری به غیر‬.‫ساندویچی یا نان صبحانه ساخته شده است‬
‫ چون ممکن است بسیار‬،‫از نان را روی شبکه گرم کننده قرار ندهید‬
.‫خطرآفرین باشد‬
‫ دستگاه را وارونه نکنید یا آن را تکان‬،‫•برای خارج کردن خرده های نان‬
.‫ندهید‬
)EMF( ‫میدان الکترومغناطیسی‬
‫ در صورت استفاده‬.‫) مطابقت دارد‬EMF( ‫ با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی‬Philips ‫این دستگاه‬
‫ با توجه به شواهد علمی موجود‬،‫صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما‬
.‫استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد‬
.‫ قرار دارد‬‎2012/19/EU ‫این عالمت بر روی محصول نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه اروپایی‬
‫ بر طبق‬.‫لطفا از قوانین محلی سیستم جمع آوری جداگانه محصوالت الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید‬
‫ دور انداخنت صحیح‬.‫قوانین محلی عمل کرده و محصوالت خود را همراه با زباله‌های خانگی دور نیاندازید‬
.‫ از تاثیرات منفی بر روی محیط زیست و سالمت انسان جلوگیری می کند‬،‫محصوالت کهنه‬
‫ضمانت و خدمات پس از فروش‬
2
‫ به آدرس‬Philips ‫ لطفا ً از وب سایت‬،‫ استفاده از خدمات یا رفع اشکال دستگاه خود‬،‫برای کسب اطالعات‬
‫ در کشور خود متاس بگیرید (برای‬Philips ‫ بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش‬www.philips.com
‫ اگر در کشور شما مرکز‬.)‫دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید‬
.‫ وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید‬Philips ‫خدمات پس از فروش‬
Download PDF

advertising