Philips | HD2692/90 | Philips Viva Collection Toaster HD2692/00 Important Information Manual

•
•
HD2692
Electromagnetic fields (EMF)
ENImportant information leaflet
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations
regarding exposure to electromagnetic fields.
DA Brochure med vigtige oplysninger
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
This symbol on a product means that the product is covered by
European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local
separate collection system for electrical and electronic products.
Follow local rules and never dispose of the product with normal
household waste. Correct disposal of old products helps prevent
negative consequences for the environment and human health.
ES Folleto de información importante
FITärkeää-lehtinen
FR Brochure « Informations importantes »
IT
The warming rack is only intended for
warming up rolls or croissants. Do not put
any other ingredients on the warming rack,
as this may lead to a hazardous situation.
Do not hold the appliance upside down
and do not shake it to remove the crumbs.
Brochure informativa importante
2
NL Folder met belangrijke informatie
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the
Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care
Centre in your country (you can find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to
your local Philips dealer.
NO Viktig informasjonshefte
PT Folheto de informações importantes
SV Broschyr med viktig information
Dansk
TR Önemli bilgi broşürü
AR
FA
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 002 29211
English
1Important
Read this important information leaflet carefully before you use the appliance
and save it for future reference.
Danger
• Never immerse the appliance in water.
• Do not insert oversize foods and metal foil
packages into the toaster, as this may cause
fire or electric shock.
Warning
• If the power cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorized
by Philips or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
• This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and
supervised.
• Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
• To avoid the risk of fire, frequently remove
crumbs from the crumb tray (see User
Manual Chapter “Cleaning”).
• Do not operate the appliance under or near
curtains or other flammable materials or
under wall cabinets, as this may cause fire.
• Check if the voltage indicated on the
bottom of the appliance corresponds to the
local power voltage before you connect the
appliance.
• Do not let the appliance operate
unattended.
• Immediately unplug the toaster if fire or
smoke is observed.
• This appliance is only intended for toasting
bread. Do not put any other ingredients in
the appliance.
• The appliance is not intended to be
operated by means of an external timer or a
separate remote control system.
• Do not wind the power cord around the
toaster after use or during storage as this
may damage the cord.
Caution
• The toaster is intended for household use
only and may only be used indoors. It is not
intended for commercial or industrial use.
• Only connect the appliance to an earthed
wall socket.
• Do not let the power cord hang over the
edge of the table or worktop on which the
appliance stands.
• Always unplug the appliance after use.
1Vigtigt
Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.
Fare
• Apparatet må aldrig kommes ned i vand.
• Kom aldrig metalfolie eller for store stykker
brød i brødristeren, da der kan opstå risiko
for brand og elektrisk stød.
Advarsel
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den
udskiftes af Philips, et servicecenter, der er
godkendt af Philips, eller af personer med
tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.
• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år
og opefter og personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug af apparatet
og forstår de medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke foretages af børn,
medmindre de er over 8 år gamle og under
opsyn.
• Hold apparatet og dets ledning uden for
rækkevidde af børn under 8 år.
• Tøm krummebakken regelmæssigt for at
mindske brandfare (se brugervejledningens
afsnit ”Rengøring”).
• Apparatet må ikke anvendes tæt ved
gardiner eller andre brandfarlige materialer
eller under overskabe, da der kan opstå
risiko for brand.
• Kontroller, om spændingsangivelsen i
bunden af apparatet svarer til den lokale
netspænding, før du slutter strøm til
apparatet.
• Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens
det er tændt.
• Tag øjeblikkeligt stikket ud af stikkontakten,
hvis der observeres ild eller røg.
• Dette apparat er kun beregnet til ristning
af brød. Kom aldrig andre ingredienser i
apparatet.
• Apparatet er ikke beregnet til at blive
betjent vha. en ekstern timer eller et
separat fjernbetjeningssystem.
• Rul aldrig ledningen rundt om brødristeren
efter brug eller under opbevaring, da dette
kan beskadige ledningen.
Forsigtig
• Brødristeren er udelukkende beregnet til
almindeligt husholdningsbrug og må kun
anvendes indendørs. Den er ikke beregnet
til kommerciel eller industriel brug.
• Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt
med jordforbindelse.
• Lad aldrig netledningen hænge ud over
kanten af det bord eller den plads, som
apparatet står på.
• Tag altid stikket ud af stikkontakten efter
brug.
• Bolleristen er udelukkende beregnet til
opvarmning af boller og croissanter. Læg
aldrig andre ingredienser på bolleristen, da
det kan være meget risikabelt.
• Vend aldrig apparatet på hovedet for at
ryste krummer ud.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og
regler angående påvirkning fra elektromagnetisk interferens.
Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af
EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg det lokale system for indsamling
af elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf
aldrig produktet sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt
bortskaffelse af udtjente produkter hjælper dig med at forhindre
negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
2
Garanti og service
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’
websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land
(telefonnummeret findes i folderen ”World-Wide Guarantee”). Hvis der
ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philipsforhandler.
Deutsch
1
Wichtige Hinweise
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des
Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung
auf.
Achtung!
• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!
• Stecken Sie keine übergroßen Brotscheiben
oder Verpackungen aus Metallfolie in die
Toastkammern, da dies zu Bränden und
Stromschlägen führen kann.
Achtung
• Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von
einem Philips Service-Center, einer von
Philips autorisierten Werkstatt oder einer
ähnlich qualifizierten Person durch ein
Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden,
um Gefährdungen zu vermeiden.
Dieses Gerät kann von Kindern ab
8 Jahren und Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Kenntnis verwendet werden, wenn sie
bei der Verwendung beaufsichtigt wurden
oder Anweisung zum sicheren Gebrauch
des Geräts erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder dürfen nicht
mit dem Gerät spielen. Reinigung und
Pflege des Geräts darf nicht von Kindern
durchgeführt werden, außer Sie sind älter
als 8 Jahre und beaufsichtigt.
• Bewahren Sie das Gerät und das Kabel
außerhalb der Reichweite von Kindern
unter 8 Jahren auf.
• Brotkrümel sollten regelmäßig aus der
Krümelschublade entfernt werden, um
das Risiko eines Brandes zu vermeiden
(siehe Kapitel «Reinigen» in der
Bedienungsanleitung).
• Verwenden Sie es nicht unter
Wandschränken oder in der Nähe von
Gardinen oder anderen leicht brennbaren
Materialien, da dies zu Bränden führen kann.
• Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die
Spannungsangabe auf der Unterseite des
Geräts mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht
unbeaufsichtigt.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der
Steckdose, wenn Sie Rauch oder Feuer
bemerken.
• Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich
zum Toasten von Brot. Geben Sie keine
anderen Zutaten in das Gerät.
• Das Gerät ist nicht dafür geeignet, über
einen externen Timer oder ein separates
Fernbedienungssystem gesteuert zu
werden.
• Wickeln Sie das Netzkabel nach dem
Gebrauch oder während der Aufbewahrung
nicht um den Toaster, da dies das Kabel
beschädigen kann.
Vorsicht
• Der Toaster ist ausschließlich für den
häuslichen Gebrauch vorgesehen und darf
nicht im Freien verwendet werden. Er ist
nicht für kommerzielle und gewerbliche
Zwecke bestimmt.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
geerdete Steckdose an.
• Lassen Sie das Netzkabel nicht über den
Rand der Arbeitsfläche hängen, auf der das
Gerät steht.
• Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Der Brötchenaufsatz ist nur zum Aufbacken
von Brötchen und Croissants vorgesehen.
Bei anderem Toastgut könnte es zu
Brand, Stromschlag und anderen Unfällen
kommen.
• Schütteln Sie die Brotkrümel nicht aus dem
umgekehrt gehaltenen Gerät.
•
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der
Gefährdung durch elektromagnetische Felder.
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
1. Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen
abgegeben werden.
2. Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung
vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und
der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe
können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz
leisten.
3. Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden
Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen
werden.
4. Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte
Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen
in Deutschland: https://www.stiftung-ear.de/
2
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie
sich bitte an Ihren Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips
Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Sie finden die Telefonnummer in
der internationalen Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website
(www.philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden
Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
Español
1Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este folleto de instrucciones que
contiene información importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en
el futuro.
Peligro
• No sumerja nunca el aparato en agua.
• No introduzca en el tostador trozos de
alimentos demasiado grandes ni envueltos
en papel de aluminio, ya que podrían
provocar un incendio o una descarga
eléctrica.
Advertencia
• Si el cable de alimentación está dañado,
debe ser sustituido por Philips o por un
centro de servicio autorizado por Philips
u otro personal cualificado, con el fin de
evitar situaciones de peligro.
• Este aparato puede ser usado por niños
a partir de ocho años, por personas con
capacidad física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios
siempre que lo hagan bajo supervisión
o hayan recibido instrucciones sobre
cómo utilizar el aparato de forma segura
y conozcan los riesgos que conlleva su
uso. No permita que los niños jueguen
con el aparato. Los niños no deben llevar
a cabo los procesos de limpieza ni de
mantenimiento a menos que tengan más
de ocho años y lo hagan bajo supervisión.
• Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
• Para evitar el riesgo de incendio, quite
con frecuencia las migas de la bandeja
recogemigas (consulte el capítulo
"Limpieza" del manual de usuario).
• No utilice el aparato debajo o cerca de
cortinas u otros materiales inflamables, ni
debajo de armarios de pared, ya que podría
provocar un incendio.
Antes de enchufar el aparato, compruebe
si el voltaje indicado en la parte inferior del
mismo se corresponde con el voltaje de red
local.
• No deje nunca el aparato en
funcionamiento sin vigilancia.
• Desenchufe inmediatamente el aparato si
observa fuego o humo.
• Este aparato solo está destinado para
tostar pan. No coloque ningún otro
ingrediente en el aparato.
• El aparato no está diseñado para funcionar
a través de un temporizador externo o con
un sistema de control remoto adicional.
• No enrolle el cable de alimentación
alrededor de la tostadora después de
utilizarla o cuando la guarde ya que podría
dañar el cable.
Precaución
• El tostador está diseñado sólo para uso
doméstico y se debe utilizar únicamente
en interiores. No está diseñado para uso
comercial o industrial.
• Conecte el aparato sólo a un enchufe de
pared con toma de tierra.
• No deje que el cable de alimentación
cuelgue del borde de la mesa o encimera
donde esté colocado el aparato.
• Desenchufe siempre el aparato después de
usarlo.
• La rejilla calientabollos solo está diseñada
para calentar bollos y croissants. No
coloque ningún otro ingrediente en la rejilla
calientabollos, ya que puede producirse
una situación peligrosa.
• No dé la vuelta al aparato ni lo sacuda para
quitar las migas.
•
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple todos los estándares y las normativas
aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.
Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la
directiva europea 2012/19/UE. Infórmese sobre el sistema local de
recogida de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local
y nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. El
correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud humana.
2
Garantía y servicio
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página
Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio
de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en
el folleto de la garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en su país,
diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
1Tärkeää
Lue tämä lehtinen huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja
säilytä se tulevaa käyttöä varten.
Vaara
• Älä upota laitetta veteen.
• Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian
suuria ruokia eikä metallifoliopakkauksia,
sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
Varoitus
• Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata
se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
• Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai
henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä valvonta
ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa tai
huoltaa laitetta valvonnan alaisena.
• Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden
lasten ulottumattomissa.
• Poista palovaaran vuoksi murut
murualustalta säännöllisesti (lisätietoja on
käyttöoppaan kohdassa Puhdistus).
• Älä käytä laitetta lähellä verhoja tai
muita helposti syttyviä materiaaleja tai
seinäkaappien alla, sillä se voi aiheuttaa
tulipalon.
• Tarkista, että laitteen pohjassa oleva
jännitemerkintä vastaa paikallista jännitettä,
ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon.
• Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
• Irrota pistoke pistorasiasta heti, jos
huomaat palon tai savua.
• Tämä laite on tarkoitettu vain leivän
paahtamiseen. Älä laita laitteeseen muita
ruoka-aineita.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkoisen ajastimen tai erillisen
kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
• Älä kierrä virtajohtoa leivänpaahtimen
ympärille säilytyksen aikana, sillä se voi
vahingoittaa johtoa.
Varoitus
• Leivänpaahdin on tarkoitettu vain
kotitalouksien käyttöön ja sitä saa käyttää
vain sisällä. Laitetta ei ole tarkoitettu
kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
• Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä jätä virtajohtoa roikkumaan sen pöydän
tai työtason reunan yli, jonka päällä laite on.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön
jälkeen.
• Lämmitysteline on tarkoitettu vain
sämpylöiden ja voisarvien lämmittämiseen.
Älä laita lämmitystelineeseen mitään muita
ruoka-aineita, ettet aiheuta vaaratilannetta.
• Älä poista muruja kääntämällä laitetta
ylösalaisin tai ravistamalla sitä.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä koskevia
standardeja ja säännöksiä.
Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata
paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen
mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
2
Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai sinulla on ongelmia laitteen käyttämisessä,
käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com/
support tai ota yhteys Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (jonka
puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Français
1Important
Lisez attentivement cette brochure « Informations importantes » avant
d'utiliser l'appareil et conservez-la pour un usage ultérieur.
Danger
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
• N'introduisez pas de tranches de pain
trop grandes ou de la nourriture emballée
dans de l'aluminium car vous risqueriez
de provoquer un incendie ou de vous
électrocuter.
Avertissement
• Si le cordon d'alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
Philips, par un Centre Service Agréé Philips
ou par un technicien qualifié afin d'éviter
tout accident.
• Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés de 8 ans ou plus, des
personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant
d'expérience et de connaissances, à
condition que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou qu'ils aient
reçu des instructions quant à l'utilisation
sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris
connaissance des dangers encourus. Les
enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas
être réalisés par des enfants sauf s'ils sont
âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
• Tenez l'appareil et son cordon hors de
portée des enfants de moins de 8 ans.
• Pour éviter tout risque d'incendie, retirez
fréquemment les miettes du ramassemiettes (voir le chapitre « Nettoyage » du
mode d'emploi).
• N'utilisez pas l'appareil à proximité de
matériaux inflammables tels que des
rideaux. Ne faites pas fonctionner l'appareil
sous des placards suspendus (risque
d'incendie).
• Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la
tension indiquée sur sa base correspond à
la tension secteur locale.
• Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans
surveillance.
• Débranchez immédiatement le grille-pain si
vous observez de la fumée ou des flammes.
• Cet appareil est destiné uniquement au
grillage de pain. N'insérez aucun autre
ingrédient dans l'appareil.
• L'appareil n'est pas destiné à être utilisé
avec un minuteur externe ou un système de
contrôle séparé.
• N'enroulez pas le cordon d'alimentation
autour du grille-pain après utilisation
ou lors du rangement car cela pourrait
endommager le cordon.
Attention
• Ce grille-pain est destiné à un usage
domestique intérieur uniquement. Il n'est
pas destiné à un usage commercial ou
industriel.
• Branchez l'appareil uniquement sur une
prise murale mise à la terre.
• Ne laissez pas le cordon d'alimentation
pendre de la table ou du plan de travail sur
lequel l'appareil est posé.
• Débranchez toujours l'appareil après
utilisation.
• La grille de réchauffage est destinée
uniquement au réchauffage de petits
pains ou de croissants. Afin d'éviter tout
risque d'accident, ne placez aucun autre
ingrédient sur la grille de réchauffage.
• Ne retournez pas l'appareil et ne le secouez
pas pour enlever les miettes.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements
applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.
Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la
directive européenne 2012/19/UE. Informez-vous auprès des instances
locales sur le système de collecte des produits électriques et
électroniques en fin de vie. Respectez la réglementation locale et ne
jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. La mise au rebut
correcte de vos anciens appareils aide à préserver l'environnement et
la santé.
2
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre
pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant dans le dépliant
de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs dans
votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Italiano
1Importante
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente questa brochure che
contiene informazioni importanti e conservarla per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
• Non immergere mai l'apparecchio
nell'acqua.
• Non inserire cibi troppo voluminosi o carta
d'alluminio nell'apparecchio, per evitare il
rischio di scintille o scariche elettriche.
Avviso
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione
fosse danneggiato dovrà essere sostituito
da Philips, presso i centri autorizzati
Philips, oppure da personale debitamente
qualificato, per evitare situazioni pericolose.
• Questo apparecchio può essere usato
da bambini a partire dagli 8 anni in su e
da persone con capacità mentali, fisiche
o sensoriali ridotte, prive di esperienza
o conoscenze adatte, a condizione che
abbiano ricevuto assistenza o formazione
per utilizzare l'apparecchio in maniera
sicura e siano consapevoli dei potenziali
pericoli associati a tale uso. Evitare che
i bambini giochino con l'apparecchio. Le
operazioni di pulizia e manutenzione
possono essere effettuate solo da bambini
di età superiore agli 8 anni.
• Tenere l'apparecchio e il relativo cavo
lontano dalla portata di bambini di età
inferiore agli 8 anni.
• Per evitare il rischio di incendi, rimuovere
spesso le briciole dal relativo vassoio
(vedere il capitolo del manuale dell'utente
"Pulizia").
• Non utilizzate l'apparecchio in prossimità di
tende o altri materiali infiammabili o sotto i
pensili della cucina onde evitare il rischio di
incendi.
• Prima di collegare l'apparecchio, controllare
che la tensione indicata sulla parte inferiore
dell'apparecchio corrisponda a quella
locale.
• Non lasciate mai incustodito l'apparecchio
in funzione.
• Nel caso notaste fumo o fiamme, togliete
immediatamente la spina dalla presa di
corrente.
• Questo apparecchio deve essere utilizzato
solo per tostare il pane. Non inserire altri
ingredienti all'interno dell'apparecchio.
• Questo apparecchio non è stato progettato
per essere utilizzato in abbinamento a un
timer esterno o a un sistema separato con
telecomando a distanza.
• Non avvolgere il cavo di alimentazione
intorno al tostapane dopo l'uso o quando
si ripone l'apparecchio poiché questo
potrebbe danneggiare il cavo.
Attenzione
• Il tostapane è destinato esclusivamente
a uso domestico e deve essere usato
all'interno. Non è stato progettato per
l'utilizzo commerciale o industriale.
• Collegare l'apparecchio esclusivamente a
una presa di messa a terra.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non
penda dal bordo del tavolo o dal piano di
lavoro su cui è posizionato l'apparecchio.
• Scollegare sempre il cavo di alimentazione
dopo l'uso.
• La griglia scaldabriosche è stata progettata
solo per scaldare panini e briosche. Non
inserire altri ingredienti su di essa al fine di
evitare situazioni pericolose.
• Non capovolgete l'apparecchio e non
scuotetelo per svuotare le briciole.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.
Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva
europea 2012/19/UE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in
vigore per i prodotti elettrici ed elettronici nella zona in cui si desidera
smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il
prodotto con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei
prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento
ambientale e possibili danni alla salute.
2
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali
problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure
contattate il centro assistenza clienti Philips di zona (il numero di telefono è
riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente
alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
1Belangrijk
Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het
apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te
kunnen raadplegen.
Gevaar
• Dompel het apparaat nooit in water.
• Steek geen grote etenswaren en
verpakkingen van aluminiumfolie in
de broodrooster, omdat dit brand of
elektrische schokken kan veroorzaken.
Waarschuwing
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet
het, om gevaar te voorkomen, worden
vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring
en kennis, mits zij toezicht of instructie
hebben ontvangen aangaande veilig
gebruik van het apparaat, en zij de gevaren
van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud mogen alleen door kinderen
worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en
alleen onder toezicht.
• Houd het apparaat en het snoer buiten
bereik van kinderen die jonger zijn dan 8
jaar oud.
• Om brandgevaar te voorkomen, moet
u de kruimellade regelmatig legen (zie
het hoofdstuk 'Schoonmaken' in de
gebruiksaanwijzing).
• Gebruik het apparaat niet onder of in de
buurt van gordijnen of andere brandbare
materialen en ook niet onder hangende
keukenkastjes, omdat dit brand kan
veroorzaken.
• Controleer of het voltage aangegeven op de
onderkant van het apparaat overeenkomt
met de plaatselijke netspanning voordat u
het apparaat aansluit.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht
werken.
• Haal direct de stekker uit het stopcontact
indien u vuur of rook waarneemt.
• Dit apparaat is alleen bedoeld om brood te
roosteren. Plaats geen andere ingrediënten
in het apparaat.
• Het apparaat is niet bedoeld om bediend
te worden met een externe timer of een
afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
Wikkel het netsnoer niet rond de
broodrooster na gebruik of als de
broodrooster wordt opgeborgen. Het snoer
kan hierdoor beschadigd raken.
Let op
• De broodrooster is uitsluitend bedoeld
voor huishoudelijk gebruik en mag alleen
binnenshuis worden gebruikt. Dit product
is niet bedoeld voor bedrijfsmatig of
industrieel gebruik.
• Sluit het apparaat uitsluitend aan op een
geaard stopcontact.
• Laat het netsnoer niet over de rand van de
tafel of het aanrecht hangen waarop het
apparaat staat.
• Haal na gebruik altijd de stekker uit het
stopcontact.
• Het opwarmrek is alleen bedoeld voor het
opwarmen van broodjes en croissants.
Plaats niets anders op het opwarmrek
aangezien dit tot een gevaarlijke situatie
kan leiden.
• Houd het apparaat niet ondersteboven en
schud het niet om kruimels te verwijderen.
•
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften
met betrekking tot elektromagnetische velden.
Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan
EU-richtlijn 2012/19/EU. Raadpleeg de plaatselijke procedures voor
gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.
Volg de lokale regels op en werp het product nooit samen met ander
huisvuil weg. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
2
Garantie en service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips
Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw
land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
1Viktig
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på det for senere referanse.
Fare
• Apparatet må aldri senkes ned i vann.
• Ikke plasser for store skiver eller
aluminiumsfolie i brødristeren. Dette kan
føre til brann eller elektrisk støt.
Advarsel
• Hvis strømledningen er ødelagt, må den
alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter
som er godkjent av Philips, eller lignende
kvalifisert personell for å unngå farlige
situasjoner.
• Dette apparatet kan brukes av barn
over åtte år og av personer med nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller personer med
manglende erfaring eller kunnskap, dersom
de får instruksjoner om sikker bruk av
apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk,
og hvis de er klar over risikoen. Barn skal
ikke leke med apparatet. Barn skal ikke
rengjøre eller vedlikeholde apparatet med
mindre de er over 8 år, og har tilsyn.
• Hold apparatet og ledningen utenfor
rekkevidden til barn under 8 år.
• Fjern smulene fra smulebrettet regelmessig
for å unngå brannfare (se avsnittet
Rengjøring i brukerhåndboken).
• Ikke bruk apparatet under eller nær
gardiner eller andre antennelige materialer,
eller under veggkabinetter. Dette kan føre til
brann.
• Før du kobler til apparatet, må du
kontrollere at spenningen som er angitt på
undersiden av apparatet, stemmer overens
med nettspenningen.
• Ikke la apparatet være i bruk uten tilsyn.
• Trekk umiddelbart ut støpselet hvis det
oppstår flammer eller røykutvikling.
• Apparatet er bare beregnet på å riste brød.
Ikke bruk andre ingredienser i apparatet.
• Apparatet er ikke beregnet på bruk
med en ekstern timer eller et separat
fjernkontrollsystem.
• Ikke tvinn nettledningen rundt brødristeren
etter bruk eller under oppbevaring,
ettersom dette kan skade ledningen.
Forsiktig
• Brødristeren skal bare brukes i
husholdningen, og den må bare brukes
innendørs. Den er ikke beregnet på
kommersiell eller industriell bruk.
• Bruk kun jordet stikkontakt til dette
apparatet.
• Ikke la strømledningen henge over kanten
på bordet eller benken der apparatet står.
• Koble alltid fra apparatet etter bruk.
• Varmestativet er kun beregnet på å varme
opp rundstykker eller croissanter. Ikke legg
andre ingredienser på varmestativet, da
dette kan føre til farlige situasjoner.
• Ikke hold apparatet opp-ned, og ikke rist
det når du skal fjerne smulene.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for
elektromagnetiske felt.
Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EUdirektiv 2012/19/EU. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og
elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale
retningslinjene, og kast aldri produktet sammen med vanlig
husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter på riktig måte,
bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
2
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan
du besøke webområdet til Philips på www.philips.com eller ta kontakt med
Philips’ forbrukerstøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet).
Hvis det ikke er noen kundestøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philipsforhandleren.
Português
1Importante
Leia cuidadosamente este folheto de informações importantes antes de
utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
• Nunca imerja o aparelho em água.
• Não introduza alimentos muito grandes
nem embalagens de alumínio na torradeira
para evitar o risco de incêndio ou de
choque eléctrico.
Aviso
• Se o cabo de alimentação estiver
danificado, deve ser sempre substituído
pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem
situações de perigo.
• Este aparelho pode ser utilizado por
crianças com idade igual ou superior a
8 anos e por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimento,
caso tenham sido supervisionadas ou lhes
tenham sido dadas instruções relativas à
utilização segura do aparelho e se tiverem
sido alertadas para os perigos envolvidos.
As crianças não podem brincar com o
aparelho. A limpeza e a manutenção não
podem ser efectuadas por crianças, a não
ser que tenham idade superior a 8 anos e
sejam supervisionadas.
• Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do
alcance de crianças com idade inferior a 8
anos.
• Para evitar o risco de incêndio, retire com
frequência as migalhas que se acumulam
no tabuleiro (consulte o Capítulo “Limpeza”
no manual do utilizador).
• Não ligue o aparelho por baixo ou perto de
cortinas ou de outros materiais inflamáveis
nem sob armários de parede, para evitar o
risco de incêndio.
• Verifique se a voltagem indicada na
parte inferior do aparelho corresponde à
voltagem eléctrica local, antes de ligar o
aparelho.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.
• Desligue imediatamente a torradeira da
corrente se observar chamas ou fumos.
• Este aparelho destina-se apenas a torrar
pão. Não coloque outros ingredientes no
aparelho.
• O aparelho não se destina a ser operado
através de um temporizador externo,
nem de um sistema de controlo remoto
independente.
• Não enrole o cabo de alimentação à volta
da torradeira depois da utilização nem
durante o armazenamento, pois isto pode
danificar o cabo.
Atenção
• Esta torradeira destina-se unicamente a
uma utilização doméstica e dentro de casa.
Não se destina a utilizações comerciais
nem industriais.
• Ligue o aparelho apenas a uma tomada
com ligação à terra.
• Não deixe que o cabo de alimentação fique
pendurado na extremidade da mesa ou
bancada onde o aparelho está colocado.
• Desligue sempre da corrente após cada
utilização.
• A grelha de aquecimento destina-se
apenas ao aquecimento de pãezinhos
ou de croissants. Não coloque quaisquer
outros ingredientes na grelha de
aquecimento, pois isto pode criar uma
situação de perigo.
• Não vire a torradeira ao contrário nem a
sacuda para retirar as migalhas.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips está em conformidade com todas as normas e
regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.
Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido
pela Directiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se acerca do sistema de
recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Siga as
regras locais e nunca elimine o produto juntamente com os resíduos
domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos usados ajuda
a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a
saúde pública.
2
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações ou se tiver algum problema, visite
o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio
ao Cliente da Philips no seu país (pode encontrar o número de telefone no
folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio ao Cliente no
seu país, dirija-se ao representante local da Philips.
Svenska
1Viktigt!
Läs det här häftet med viktig information noggrant innan du använder
apparaten och spara sedan häftet för framtida bruk.
Fara
• Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
• Lägg inte ned alltför stora livsmedel eller
metallfolieförpackningar i brödrosten,
eftersom det kan orsaka brand eller
elektriska stötar.
Varning
• Om sladden är skadad måste den
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud eller liknande
behöriga personer för att undvika olyckor.
• Den här produkten kan användas av
barn från 8 års ålder, personer med olika
funktionshinder samt av personer som inte
har kunskap om produkten såvida det sker
under tillsyn eller om de har informerats om
hur produkten används på ett säkert sätt
och de eventuella medförda riskerna. Barn
ska inte leka med produkten. Rengöring och
underhåll bör inte göras av barn under 8 år
om de inte är under tillsyn av vuxen.
• Se till att apparaten och dess sladd är utom
räckhåll för barn under 8 år.
Undvik brandrisk genom att ta bort smulor
från smulbrickan regelbundet (se kapitlet
"Rengöring" i användarhandboken).
• Använd inte apparaten under eller nära
gardiner eller andra lättantändliga material
eller under väggskåp, eftersom de kan börja
brinna.
• Kontrollera att den nätspänning som anges
på apparatens undersida motsvarar den
lokala nätspänningen innan du kopplar in
den.
• Lämna inte apparaten obevakad när den
används.
• Dra omedelbart ut kontakten om brand
uppstår, eller om det luktar rök.
• Den här apparaten är endast avsedd för
rostning av bröd. Lägg inte några andra
livsmedel i apparaten.
• Apparaten är inte avsedd att drivas med
hjälp av en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollssystem.
• Linda inte nätsladden runt brödrosten efter
användning eller under förvaring eftersom
det kan skada sladden
Varning!
• Brödrosten är endast avsedd för
hushållsbruk och får bara användas
inomhus. Den är inte avsedd för
kommersiell eller industriell användning.
• Apparaten får endast anslutas till ett jordat
vägguttag.
• Se till att sladden inte hänger över kanten
på bordet eller arbetsbänken där apparaten
står.
• Dra alltid ut nätsladden efter användning.
• Uppvärmningsstället är endast avsett
för uppvärmning av småbröd eller
croissanter. Lägg inga andra livsmedel på
uppvärmningsstället, eftersom fara då kan
uppstå.
• Håll inte rosten upp och ned och skaka den
inte för att få ut brödsmulor.
•
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet
2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation
för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala
kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt
hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du
bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
2
Garanti och service
Om du behöver service, information eller hjälp med ett problem kan du gå
till Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i
ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon
kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
1Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgiler broşürünü dikkatlice okuyun ve
gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
• Asla cihazı suya batırmayın.
• Makinenin boyutlarından büyük yiyecekler
ve folyoya sarılmış gıdalar ekmek kızartma
makinesinin içine kesinlikle sokulmamalıdır.
Aksi takdirde, yangına ve elektrik
çarpmasına neden olabilir.
Uyarı
• Cihazın güç kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka
Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi
veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler
tarafından değiştirilmesini sağlayın.
• Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar
ve fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından
eksik kişiler tarafından kullanımı sadece
bu kişilerin nezaretinden sorumlu
kişilerin bulunması veya güvenli kullanım
talimatlarının bu kişilere sağlaması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda
mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı,
8 yaşından büyük ve gözetim altında
olmadıkları sürece, çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
• Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük
çocukların erişemeyecekleri yerlerde
muhafaza edin.
• Yangın tehlikesini önlemek için kırıntıları
kırıntı tepsisinden sürekli olarak
temizleyin (bkz. Kullanma Kılavuzu Bölüm
“Temizleme”).
• Cihazı perde ve benzeri yanıcı maddelerin
altında veya yakınında veya duvar
ünitelerinin altında çalıştırmayın. Aksi
taktirde, yangına neden olabilir.
• Cihazı prize takmadan önce, cihazın
tabanında belirtilen gerilimin yerel şebeke
gerilimiyle uygunluğunu kontrol edin.
• Cihazı kendi kendine çalışır durumda
bırakmayın.
• Eğer ekmek kızartma makinesinden duman
veya alev çıktığını görürseniz derhal fişini
prizden çekin.
• Bu cihaz sadece ekmek kızartmak
için tasarlanmıştır. Cihazın içine başka
malzemeler koymayın.
• Cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir
uzaktan kumanda sistemi ile birlikte
kullanılmamalıdır.
• Kabloya zarar verebileceğinden
kullanımdan sonra veya cihazı saklarken
güç kablosunu ekmek kızartma makinesine
sarmayın.
Dikkat
• Ekmek kızartma cihazı ev kullanımı içindir ve
sadece kapalı mekanlarda kullanılır. Ticari
veya endüstriyel amaçlı kullanılamaz.
• Cihazı sadece topraklı prize takın.
• Güç kablosunun, cihazın yerleştirildiği masa
ya da tezgahtan sarkmamasına dikkat edin.
• Kullanım sonrasında, cihazı her zaman
prizden çekin.
•
•
Isıtıcı raf sadece poğaça ve kruvasan ısıtmak
için kullanılır. Tehlikeli bir duruma neden
olabileceğinden ısıtıcı rafa başka maddeler
yerleştirmeyin.
Kırıntıları temizlemek için cihazı kesinlikle
baş aşağı çevirmeyin ve sallamayın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin yürürlükteki
tüm standartlar ve düzenlemelere uygundur.
Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa
Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik
ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili yerel sistem hakkında bilgi
edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürünü asla normal evsel atıklarla
birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan
sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.
2
Garanti ve servis
Servise veya bilgiye ihtiyacınız ya da bir sorununuz varsa, lütfen
www.philips.com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki
Philips Müşteri Destek Merkezi’yle iletişim kurun (telefon numaralarını dünya
çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Destek Merkezi
yoksa yerel Philips satıcınıza gidin.
‫العربية‬
‫هام‬
1
.‫اقرأ هذه النرشة التي تتضمن معلومات مهمة بعناية قبل استخدام الجهاز واحتفظ بها للرجوع إليها يف املستقبل‬
‫خطر‬
.‫•ال تغمر الجهاز باملياه عىل اإلطالق‬
‫ فقد يؤدي ذلك‬،‫•ال ت ُدخل أطعمة كبرية الحجم أو مغلّفة بورقة أملنيوم يف املحمصة‬
.‫إىل اندالع حريق أو حدوث صدمة كهربائية‬
‫تحذير‬
‫ أو مركز خدمة مخ َّول من‬Philips ‫ فيجب استبداله من قبل‬،ً‫•إذا كان سلك الطاقة تالفا‬
.‫ أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر‬Philips ‫قبل‬
‫ سنوات من العمر وما‬8 ‫•ميكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذين يبلغون‬
‫نقصا يف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو‬
ً ‫فوق واألشخاص الذين يعانون‬
‫ يف حال تم اإلرشاف عليهم أو إعطاؤهم‬،‫أولئك الذين تنقصهم الخربة أو املعرفة‬
‫إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا كانوا يفهمون املخاطر‬
‫يتول األطفال أعامل‬
ّ ‫ ال يجب أن‬.‫ مينع األطفال من اللعب بالجهاز‬.‫املرتبطة به‬
.‫التنظيف أو الصيانة ما مل يكونوا تحت املراقبة وفوق سن الثامنة‬
.‫•أبق الجهاز وسلكه بعيدا ً عن متناول األطفال دون الثامين سنوات‬
‫ قم يف أغلب األحيان بإخراج الفتات من صينية الفتات‬،‫•لتج ّنب خطر اندالع حريق‬
.)"‫(راجع دليل املستخدم فصل "التنظيف‬
‫•ال تقم بتشغيل الجهاز تحت الستائر أو املواد القابلة لالشتعال أو بالقرب منها أو‬
.‫تحت الخزائن املعلقة عىل الحائط إذ إنها قد تتسبب باندالع حريق‬
‫•تحقق من أن الفولتية املشار إليها يف أسفل الجهاز تتوافق مع الفولتية املحلية قبل‬
.‫توصيل الجهاز‬
.‫•ال ترتك الجهاز قيد التشغيل من دون مراقبة‬
.‫•افصل الطاقة عن املحمصة عىل الفور إذا شاهدت حريقًا أو دخانًا‬
.‫ ال تضع أية مكونات أخرى يف الجهاز‬.‫•هذا الجهاز مع ّد لتحميص الخبز فقط‬
‫•إن الجهاز غري معد لالستخدام بواسطة مؤقّت خارجي أو نظام تحكم عن بعد‬
.‫منفصل‬
‫ إذ‬،‫•ال تلف سلك الطاقة حول أداة تحميص الخبز بعد االستخدام أو أثناء التخزين‬
.‫قد يُلحق ذلك رض ًرا بالسلك‬
‫تنبيه‬
‫ وهي غري مع ّدة‬.‫•املحمصة مع ّدة لالستخدام املنزيل فقط وتستخدم يف الداخل فقط‬
.‫لالستخدام التجاري أو الصناعي‬
.‫•قم بتوصيل الجهاز مبأخذ يف الحائط مؤ ّرض فقط‬
.‫يتدل من حافة الطاولة أو املكان الذي تضع عليه الجهاز‬
ّ ‫•ال تدع كبل الطاقة‬
.‫•قم دامئاً بفصل الطاقة عن الجهاز بعد االستخدام‬
‫ ال تضع أية مكونات‬.‫•إ ّن رف التسخني معد لتسخني لفائف الخبز والكرواسان فقط‬
.‫ فقد تؤدي إىل حاالت خطرة‬،‫أخرى يف رف التسخني‬
.‫•ال تبق الجهاز مقلوبًا وال ته ّزه إلخراج الفتات‬
)EMF( ‫الحقول الكهرومغناطيسية‬
.‫ هذا مع كل املعايري والقوانني القابلة للتطبيق واملتعلقة بالتع ّرض للحقول املغناطيسية‬Philips ‫يتوافق جهاز‬
‫ اطلع عىل نظام التجميع املحيل املنفصل لكل‬.‎2012/19/EU ‫معي إىل أن املنتج يخضع للتوجيه األورويب‬
ّ ‫يشري هذا الرمز عىل منتج‬
‫ يساعد التخلص‬.‫ اتبع القوانني املحلية وال تتخلص أبدًا من املنتج مع النفايات املنزلية العادية‬.‫من املنتجات اإللكرتونية والكهربائية‬
.‫بشكل صحيح من املنتجات القدمية عىل منع العواقب السلبية عىل البيئة وصحة األشخاص‬
‫ الضمان والخدمة‬2
‫ أو االتصال مبركز خدمة املستهلك‬www.philips.com ‫ عىل ويب‬Philips ‫ ُفيجى زيارة موقع‬،‫إذا احتجت إىل خدمة أو معلومة أو إذا واجهتك أي مشكلة‬
‫ يرجى زيارة موزّع‬،‫ يف حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك يف بلدك‬.)‫ يف بلدك (ميكنك إيجاد رقم الهاتف يف نرشة الضامن العاملية‬Philips ‫التابع لرشكة‬
.‫ املحيل‬Philips ‫منتجات‬
‫فارسی‬
‫اطالعات مهم‬
1
.‫ این دفرتچه اطالعات مهم را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید‬،‫قبل از استفاده از دستگاه‬
‫خطر‬
.‫•هرگز دستگاه را در آب فرو نکنید‬
‫ چون‬،‫•از قرار دادن تکه های بزرگ غذا و بسته های فویل در توسرت خودداری کنید‬
.‫باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی می شود‬
‫هشدار‬
‫ آن را‬،‫ برای جلوگیری از بروز خطر‬،‫•درصورتی که سیم برق آسیب دیده است‬
‫ یا اشخاص متخصص‬Philips ‫ مرکز خدمات مجاز‬،Philips ‫نزد منایندگی های‬
.‫تعویض کنید‬
‫ حسی و ذهنی کافی‬،‫ سال و افرادی که از توانایی جسمی‬8 ‫•کودکان باالی‬
‫برخوردار نیستند یا تجربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگرتها یا‬
‫ از دستگاه استفاده‬،‫آموخنت استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از خطرات ممکن‬
‫ متیز کردن و رسویس دستگاه نباید‬.‫ کودکان نباید با دستگاه بازی کنند‬.‫کنند‬
‫ سال بوده و تحت نظارت‬8 ‫توسط کودکان انجام شود مگر آن که بزرگرت از‬
.‫بزرگرتها این کار را انجام دهند‬
.‫ سال قرار دهید‬8 ‫•دستگاه و سیم آن را دور از دسرتس کودکان زیر‬
‫ همیشه خرده های نان داخل سینی خرده‬،‫•برای جلوگیری از خطر آتش سوزی‬
.)‫های نان را خالی کنید (به بخش "متیز کردن" در راهنامی کاربر مراجعه کنید‬
‫•دستگاه را زیر پرده یا نزدیک آن و یا نزدیک سایر مواد قابل اشتعال یا زیر‬
.‫کابینت قرار ندهید چون ممکن است باعث آتش سوزی شود‬
‫•قبل از اتصال دستگاه بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده در پایین دستگاه با‬
.‫ولتاژ برق محلی شام مطابقت داشته باشد‬
.‫•درصورت عدم استفاده از دستگاه آن را روشن نگذارید‬
.‫ فورا توسرت را از برق بکشید‬،‫•در صورت آتش سوزی یا وجود دود‬
‫ مواد دیگری در‬.‫•این دستگاه فقط برای توست کردن نان ساخته شده است‬
.‫دستگاه نریزید‬
‫•این دستگاه برای استفاده با تایمر خارجی یا سیستم کنرتل راه دور مجزا ساخته‬
.‫نشده است‬
‫ سیم برق را اطراف دستگاه‬،‫•پس از استفاده از توسرت یا هنگام کنار گذاشنت دستگاه‬
.‫نپیچید چون ممکن است به سیم آسیب وارد شود‬
‫احتیاط‬
‫•این توسرت فقط برای استفاده خانگی بوده و فقط می توانید از آن در داخل‬
.‫ دستگاه برای مصارف صنعتی یا تجاری منی باشد‬.‫ساختامن استفاده کنید‬
.‫•دستگاه را فقط به پریزی که به زمین اتصال دارد وصل کنید‬
.‫•سیم برق را از لبه کابینت یا میزی که دستگاه روی آن قرار دارد آویزان نکنید‬
.‫•همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید‬
‫•شبکه گرم کننده فقط برای گرم کردن نان ساندویچی یا نان صبحانه ساخته شده‬
‫ چون‬،‫ مواد دیگری به غیر از نان را روی شبکه گرم کننده قرار ندهید‬.‫است‬
.‫ممکن است بسیار خطرآفرین باشد‬
.‫ دستگاه را وارونه نکنید یا آن را تکان ندهید‬،‫•برای خارج کردن خرده های نان‬
)EMF( ‫میدان الکرتومغناطیسی‬
.‫ با کلیه قوانین و استانداردهای کاربردپذیر قرار گرفنت در معرض میدان های الکرتومغناطیسی مطابقت دارد‬Philips ‫این دستگاه‬
‫ لطفا از قوانین‬.‫ قرار دارد‬‎2012/19/EU ‫این عالمت بر روی محصول نشان می دهد که محصول تحت پوشش مصوبه اروپایی‬
‫ بر طبق قوانین محلی عمل کرده و محصوالت‬.‫محلی سیستم جمع آوری جداگانه محصوالت الکرتیکی و الکرتونیکی مطلع باشید‬
‫ از تاثیرات منفی بر روی محیط زیست و‬،‫ دور انداخنت صحیح محصوالت کهنه‬.‫خود را همراه با زباله‌های خانگی دور نیاندازید‬
.‫سالمت انسان جلوگیری می کند‬
‫ضمانت و خدمات پس از فروش‬
2
‫ بازدید فرمایید‬www.philips.com ‫ به آدرس‬Philips ‫ لطفاً از وب سایت‬،‫ استفاده از خدمات یا رفع اشکال دستگاه خود‬،‫برای کسب اطالعات‬
‫ در کشور خود متاس بگیرید (برای دسرتسی به شامره تلفن این مراکز در رسارس جهان به برگ ضامنت‬Philips ‫یا با مرکز خدمات پس از فروش‬
.‫ وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید‬Philips ‫ اگر در کشور شام مرکز خدمات پس از فروش‬.)‫نامه مراجعه کنید‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising