Philips | HD2698/00 | Philips Avance Collection Toaster HD2698/00 Important Information Manual

Register your product and get support at
The warming rack is only intended for warming up
rolls or croissants. Do not put any other ingredients
on the warming rack, as this may lead to a hazardous
situation.
• Do not hold the appliance upside down and do not
shake it to remove the crumbs.
•
www.philips.com/welcome
HD2698
Electromagnetic fields (EMF)
ENImportant information leaflet
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If
handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe
to use based on scientific evidence available today.
DA Brochure med vigtige oplysninger
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
EL Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών
Recycling
ES Folleto de información importante
Your product is designed and manufactured with high quality materials and
components, which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means
the product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself
about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products.
The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative
consequences on the environment and human health.
FI
Tärkeää-lehtinen
FR Brochure « Informations importantes »
IT
Brochure informativa importante
NL Folder met belangrijke informatie
2
NO Viktig informasjonshefte
PT Folheto de informações importantes
SV Broschyr med viktig information
TR Önemli bilgi broşürü
TH
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you can find
its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre
in your country, go to your local Philips dealer.
Dansk
เอกสารขอมูลสำ�คัญ
1
Vigtigt
Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug,
og gem den til eventuel senere brug.
Fare
• Apparatet må aldrig kommes ned i vand.
• Kom aldrig metalfolie eller for store stykker brød i
brødristeren, da der kan opstå risiko for brand og
elektrisk stød.
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HD2698_WEU_Safety_V2.0
3140 035 29802
English
1
Important
Read this important information leaflet carefully before you use the appliance and save it for
future reference.
Danger
• Never immerse the appliance in water.
• Do not insert oversize foods and metal foil packages
into the toaster, as this may cause fire or electric
shock.
Warning
• If the power cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorized by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid
a hazard.
• This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless
they are older than 8 and supervised.
• Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.
• To avoid the risk of fire, frequently remove crumbs
from the crumb tray (see User Manual chapter
"Cleaning").
• Do not operate the appliance under or near curtains
or other flammable materials or under wall cabinets,
as this may cause fire.
• The appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or a separate remote
control system.
• Check if the voltage indicated on the bottom of the
appliance corresponds to the local power voltage
before you connect the appliance.
• Do not let the appliance operate unattended.
• Do not place any object on top of the toaster when
the appliance is switched on or when it is still hot, as
this can cause damage or fire.
• Immediately unplug the toaster if fire or smoke is
observed.
• Keep the power cord away from hot surfaces.
• This appliance is only intended for toasting bread.
Do not put any other ingredients in the appliance.
Caution
• The toaster is intended for household use only and
may only be used indoors. It is not intended for
commercial or industrial use.
• Only connect the appliance to an earthed wall socket.
• Do not let the power cord hang over the edge of the
table or worktop on which the appliance stands.
• Always unplug the appliance after use.
• Do not place the toaster on a hot surface.
Advarsel
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af
Philips, et servicecenter, der er godkendt af Philips,
eller af personer med tilsvarende kvalifikationer for at
undgå fare.
• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter
og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden,
hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet
og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege
med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke
foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle
og under opsyn.
• Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde
af børn under 8 år.
• Tøm krummebakken regelmæssigt for at mindske
brandfare (se brugervejledningens afsnit ”Rengøring”).
• Apparatet må ikke anvendes tæt ved gardiner eller
andre brandfarlige materialer eller under overskabe,
da der kan opstå risiko for brand.
• Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent vha. en
ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
• Kontroller, om spændingsangivelsen i bunden
af apparatet svarer til den lokale netspænding, før du
slutter strøm til apparatet.
• Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er
tændt.
• Anbring ikke nogen genstande oven på brødristeren,
når den er tændt eller stadig er varm, da der kan
opstå risiko for skader eller brand.
• Tag øjeblikkeligt stikket ud af stikkontakten, hvis der
observeres ild eller røg.
• Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med
varme flader.
• Dette apparat er kun beregnet til ristning af brød.
Kom aldrig andre ingredienser i apparatet.
NB!
• Brødristeren er udelukkende beregnet til almindeligt
husholdningsbrug og må kun anvendes indendørs.
Den er ikke beregnet til kommerciel eller industriel
brug.
• Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med
jordforbindelse.
• Lad aldrig netledningen hænge ud over kanten af det
bord eller den plads, som apparatet står på.
• Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
• Stil aldrig brødristeren på et varmt underlag.
• Bolleristen er udelukkende beregnet til opvarmning af
boller og croissanter. Læg aldrig andre ingredienser på
bolleristen, da det kan være meget risikabelt.
• Vend aldrig apparatet på hovedet for at ryste
krummer ud.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning,
er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende
tidspunkt.
Genanvendelse
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet,
som kan genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at
produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende
de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter.
Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning
af miljøet og menneskers helbred.
2
Reklamationsret og service
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.
philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen
”World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte
din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
1
Wichtig
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!
• Stecken Sie keine übergroßen Brotscheiben oder
Verpackungen aus Metallfolie in die Toastkammern,
da dies zu Bränden und Stromschlägen führen kann.
Warnhinweis
• Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem
Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten
Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person
durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden,
um Gefährdungen zu vermeiden.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder
Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung
und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt
werden, außer Sie sind älter als 8 Jahre und
beaufsichtigt.
• Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
• Brotkrümel sollten regelmäßig aus der
Krümelschublade entfernt werden, um das Risiko
eines Brandes zu vermeiden (siehe Kapitel „Reinigen“
im Benutzerhandbuch).
• Verwenden Sie es nicht unter Wandschränken oder
in der Nähe von Gardinen oder anderen leicht
brennbaren Materialien, da dies zu Bränden führen
kann.
• Das Gerät ist nicht dafür geeignet, über
einen externen Timer oder ein separates
Fernbedienungssystem gesteuert zu werden.
• Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die
Spannungsangabe auf der Unterseite des Geräts mit
der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht
unbeaufsichtigt.
• Legen Sie nichts auf den Toaster, solange er
eingeschaltet oder noch heiß ist, da dies zu
Beschädigungen und Bränden führen kann.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose,
wenn Sie Rauch oder Feuer bemerken.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in der
Nähe heißer Flächen verläuft.
• Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum
Toasten von Brot. Geben Sie keine anderen Zutaten
in das Gerät.
•
Vorsicht
• Der Toaster ist ausschließlich für den häuslichen
Gebrauch vorgesehen und darf nicht im Freien
verwendet werden. Er ist nicht für kommerzielle und
gewerbliche Zwecke bestimmt.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete
Steckdose an.
• Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der
Arbeitsfläche hängen, auf der das Gerät steht.
• Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker
aus der Steckdose.
• Stellen Sie den Toaster nicht auf heiße Flächen.
• Der Brötchenaufsatz ist nur zum Aufbacken von
Brötchen und Croissants vorgesehen. Bei anderem
Toastgut könnte es zu Brand, Stromschlag und
anderen Unfällen kommen.
• Schütteln Sie die Brotkrümel nicht aus dem
umgekehrt gehaltenen Gerät.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder.
Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern
es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch
gehandhabt wird.
Recycling
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten
entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem
Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG
gilt.
Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie
sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen
und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden
Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.
2
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an
Ihren Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Sie finden die Telefonnummer in der internationalen Garantieschrift). Besuchen
Sie auch die Philips Website (www.philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center
geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
Ελληνικά
1
Σημαντικό
Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Διαβάστε το προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
• Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
• Μην τοποθετείτε τρόφιμα με μεγάλο όγκο και
τρόφιμα συσκευασμένα σε αλουμινόχαρτο στη
φρυγανιέρα, καθώς μπορεί να προκληθεί φωτιά ή
ηλεκτροπληξία.
Προειδοποίηση
• Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο
επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή
από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή
κινδύνου.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα
με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι
τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση
της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με
τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν
και να συντηρούν τη συσκευή παρά μόνον αν είναι
ηλικίας άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
• Διατηρήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά
από παιδιά ηλικίας κάτω από 8 ετών.
• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς, φροντίστε
να αφαιρείτε συχνά τα ψίχουλα από το δίσκο
για τα ψίχουλα (ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Καθαρισμός» του εγχειριδίου χρήσης).
• Μην λειτουργείτε τη συσκευή κάτω από ή κοντά
σε κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό
ή κάτω από επιτοίχια ντουλάπια, καθώς μπορεί να
προκληθεί φωτιά.
• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω
εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού
συστήματος τηλεχειρισμού.
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε
αν η τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της
συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
• Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς
επίβλεψη.
Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στη φρυγανιέρα
όταν είναι αναμμένη ή όταν είναι ακόμα ζεστή,
καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή φωτιά.
• Αποσυνδέστε αμέσως τη φρυγανιέρα από την
πρίζα εάν παρατηρήσετε φωτιά ή καπνό.
• Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από
ζεστές επιφάνειες.
• Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά
για φρυγάνισμα ψωμιού. Μην τοποθετείτε
οποιαδήποτε άλλα υλικά στη συσκευή.
•
Προσοχή
• Η φρυγανιέρα προορίζεται αποκλειστικά για
οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
σε εσωτερικούς χώρους. Δεν προορίζεται για
εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
• Να συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
• Μην αφήσετε το καλώδιο να κρέμεται από την
άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου πάνω στον
οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή.
• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα
μετά τη χρήση.
• Μην τοποθετείτε τη φρυγανιέρα πάνω σε ζεστή
επιφάνεια.
• Να χρησιμοποιήστε τη σχάρα ζεστάματος
μόνο για να ζεστάνετε ψωμάκια ή κρουασάν.
Προκειμένου να αποφύγετε επικίνδυνες
καταστάσεις, μην τοποθετήσετε άλλα συστατικά
στη σχάρα ζεστάματος.
• Μην γυρίζετε τη συσκευή ανάποδα και μην την
κουνάτε για να αφαιρέσετε τα ψίχουλα.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν
τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Αν ο χειρισμός γίνει σωστά και σύμφωνα με τις
οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει
των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Ανακύκλωση
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά
και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν,
τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού
σας. Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του
παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
2
Εγγύηση και επισκευή
Αν χρειάζεστε επισκευή ή πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα,
επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα
βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο της Philips.
Español
1
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este folleto de instrucciones que contiene
información importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Peligro
• No sumerja nunca el aparato en agua.
• No introduzca en el tostador trozos de alimentos
demasiado grandes ni envueltos en papel de aluminio,
ya que podrían provocar un incendio o una descarga
eléctrica.
Advertencia
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips u otro personal cualificado, con
el fin de evitar situaciones de peligro.
• Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8
años y por personas con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido
supervisados o instruidos acerca del uso del aparato
de forma segura y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso. No permita que los niños jueguen
con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la
limpieza ni el mantenimiento a menos que tengan
más de 8 años o sean supervisados.
• Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de
los niños menores de 8 años.
• Para evitar el riesgo de incendio, quite con frecuencia
las migas de la bandeja recogemigas (consulte el
capítulo “Limpieza” del manual de usuario).
• No utilice el aparato debajo o cerca de cortinas u
otros materiales inflamables, ni debajo de armarios de
pared, ya que podría provocar un incendio.
• El aparato no está diseñado para funcionar a través de
un temporizador externo o con un sistema de control
remoto adicional.
• Antes de enchufar el aparato, compruebe si el
voltaje indicado en la parte inferior del mismo se
corresponde con el voltaje de red local.
• No deje nunca el aparato en funcionamiento sin
vigilancia.
• No coloque ningún objeto sobre el tostador cuando
esté encendido o esté aún caliente, ya que podría
provocar daños o un incendio.
• Desenchufe inmediatamente el aparato si observa
fuego o humo.
• Mantenga el cable de alimentación alejado de
superficies calientes.
• Este aparato solo está destinado para tostar pan. No
coloque ningún otro ingrediente en el aparato.
Precaución
• El tostador está diseñado sólo para uso doméstico
y se debe utilizar únicamente en interiores. No está
diseñado para uso comercial o industrial.
• Conecte el aparato sólo a un enchufe con toma de
tierra.
• No deje que el cable de alimentación cuelgue del
borde de la mesa o encimera donde esté colocado el
aparato.
• Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
• No coloque el tostador sobre una superficie caliente.
• La rejilla calientabollos solo está diseñada para
calentar bollos y croissants. No coloque ningún otro
ingrediente en la rejilla calientabollos, ya que puede
producirse una situación peligrosa.
• No dé la vuelta al aparato ni lo sacuda para quitar las
migas.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM).
Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se
puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Reciclaje
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta
calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que
cumple la Directiva europea 2002/96/EC:
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de
la legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos.
El desecho correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias
potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.
2
Garantía y servicio
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de
Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
1
Tärkeää
Lue tämä lehtinen huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se tulevaa
käyttöä varten.
Vaara
• Älä upota laitetta veteen.
• Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian suuria ruokia
eikä metallifoliopakkauksia, sillä ne voivat aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
Tenez l’appareil et son cordon hors de portée des
enfants de moins de 8 ans.
• Pour éviter tout risque d’incendie, retirez
fréquemment les miettes du ramasse-miettes (voir le
chapitre « Nettoyage » du mode d’emploi).
• N’utilisez pas l’appareil à proximité de matériaux
inflammables tels que des rideaux. Ne faites pas
fonctionner l’appareil sous des placards suspendus
(risque d’incendie).
• L’appareil n’est pas destiné à être utilisé avec un
minuteur externe ou un système de contrôle séparé.
• Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur sa base correspond à la tension secteur
locale.
• Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans
surveillance.
• Ne placez jamais d’objets au-dessus du grille-pain
lorsque celui-ci est allumé ou encore chaud. Vous
risqueriez d’endommager l’appareil ou de provoquer
un incendie.
• Débranchez immédiatement le grille-pain si vous
observez de la fumée ou des flammes.
• Tenez le cordon d’alimentation à l’écart des surfaces
chaudes.
• Cet appareil est destiné uniquement au grillage de
pain. N’insérez aucun autre ingrédient dans l’appareil.
•
Varoitus
• Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman
turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
• Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa
antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
• Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
• Poista palovaaran vuoksi murut murualustalta
säännöllisesti (lisätietoja on käyttöoppaan kohdassa
Puhdistus).
• Älä käytä laitetta lähellä verhoja tai muita helposti
syttyviä materiaaleja tai seinäkaappien alla, sillä se voi
aiheuttaa tulipalon.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen
ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
• Tarkista, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä
vastaa paikallista jännitettä, ennen kuin liität laitteen
sähköverkkoon.
• Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
• Älä aseta mitään leivänpaahtimen päälle, kun
paahtimen virta on kytkettynä tai kun se on vielä
kuuma, sillä se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen tai
tulipalon.
• Irrota pistoke pistorasiasta heti, jos huomaat palon tai
savua.
• Älä päästä verkkojohtoa kosketuksiin kuumien
pintojen kanssa.
• Tämä laite on tarkoitettu vain leivän paahtamiseen.
Älä laita laitteeseen muita ruoka-aineita.
Attention
• Ce grille-pain est destiné à un usage domestique
intérieur uniquement. Il n’est pas destiné à un usage
commercial ou industriel.
• Branchez l’appareil uniquement sur une prise murale
mise à la terre.
• Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre de
la table ou du plan de travail sur lequel l’appareil est
posé.
• Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
• Ne placez jamais le grille-pain sur une surface chaude.
• La grille de réchauffage est destinée uniquement au
réchauffage de petits pains ou de croissants. Afin
d’éviter tout risque d’accident, ne placez aucun autre
ingrédient sur la grille de réchauffage.
• Ne retournez pas l’appareil et ne le secouez pas pour
enlever les miettes.
Varoitus
• Leivänpaahdin on tarkoitettu vain kotitalouksien
käyttöön ja sitä saa käyttää vain sisällä. Laitetta ei ole
tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
• Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä jätä virtajohtoa roikkumaan sen pöydän tai
työtason reunan yli, jonka päällä laite on.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
• Älä laita leivänpaahdinta kuumalle alustalle.
• Lämmitysteline on tarkoitettu vain sämpylöiden
ja voisarvien lämmittämiseen. Älä laita
lämmitystelineeseen mitään muita ruoka-aineita, ettet
aiheuta vaaratilannetta.
• Älä poista muruja kääntämällä laitetta ylösalaisin tai
ravistamalla sitä.
1
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos
laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on
turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Kierrätys
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia,
jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että
tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:
Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista
sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä.
Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja.
2
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai sinulla on ongelmia laitteen käyttämisessä, käy Philipsin Internet-sivuilla
osoitteessa www.philips.com/support tai ota yhteys Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen
(jonka puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Français
1
Important
Lisez attentivement cette brochure « Informations importantes » avant d’utiliser l’appareil et
conservez-la pour un usage ultérieur.
Danger
• Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau.
• N’introduisez pas de tranches de pain trop grandes
ou de la nourriture emballée dans de l’aluminium car
vous risqueriez de provoquer un incendie ou de vous
électrocuter.
Avertissement
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter
tout accident.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou qu’ils aient
reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée de
l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas
être réalisés par des enfants sauf s’ils sont âgés de plus
de 8 ans et sous surveillance.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des
connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement et conformément aux
instructions de ce manuel d’utilisation.
Recyclage
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de
haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à
la directive européenne 2002/96/CE :
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous
sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des
appareils électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien
produit permet de protéger l’environnement et la santé.
2
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de
téléphone correspondant dans le dépliant de garantie internationale). S’il n’y a pas de
Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Italiano
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente questa brochure che contiene
informazioni importanti e conservarla per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
• Non immergere mai l’apparecchio nell’acqua.
• Non inserire cibi troppo voluminosi o carta
d’alluminio nell’apparecchio, per evitare il rischio di
scintille o scariche elettriche.
Avviso
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato dovrà essere sostituito da Philips, presso
i centri autorizzati Philips, oppure da personale
debitamente qualificato, per evitare situazioni
pericolose.
• Quest’apparecchio può essere usato da bambini di
età superiore agli 8 anni e da persone con capacità
mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza
o conoscenze adatte a condizione che tali persone
abbiano ricevuto assistenza o formazione per
utilizzare l’apparecchio in maniera sicura e capiscano
i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i
bambini giochino con l’apparecchio. Le operazioni di
pulizia e manutenzione possono essere effettuate solo
da bambini di età superiore agli 8 anni.
• Tenere l’apparecchio e il relativo cavo lontano dalla
portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
• Per evitare il rischio di incendi, rimuovere spesso le
briciole dal relativo vassoio (vedere il capitolo del
manuale dell’utente “Pulizia”).
• Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di tende o
altri materiali infiammabili o sotto i pensili della cucina
onde evitare il rischio di incendi.
• Questo apparecchio non è stato progettato per
essere utilizzato in abbinamento a un timer esterno o
a un sistema separato con telecomando a distanza.
• Prima di collegare l’apparecchio, controllare che la
tensione indicata sulla parte inferiore dell’apparecchio
corrisponda a quella locale.
• Non lasciare mai incustodito l’apparecchio in funzione.
• Non posizionare alcun oggetto sul tostapane quando
l’apparecchio è accesso o è ancora caldo onde evitare
il rischio di danni o incendi.
• Nel caso si notino fumo o fiamme, togliere
immediatamente la spina dalla presa di corrente.
• Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici
calde.
• Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per
tostare il pane. Non inserire altri ingredienti all’interno
dell’apparecchio.
Attenzione
• Il tostapane è destinato esclusivamente a uso
domestico e deve essere usato all’interno. Non
è stato progettato per l’utilizzo commerciale o
industriale.
• Collegare l’apparecchio esclusivamente a una presa a
muro con messa a terra.
Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda
dal bordo del tavolo o dal piano di lavoro su cui è
posizionato l’apparecchio.
• Dopo l’utilizzo, scollegare sempre l’apparecchio.
• Non appoggiare il tostapane su una superficie calda.
• La griglia scaldabriosche è stata progettata solo
per scaldare panini e briosche. Non inserire altri
ingredienti su di essa al fine di evitare situazioni
pericolose.
• Non capovolgere l’apparecchio e non scuoterlo per
svuotare le briciole.
•
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici
(EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di
istruzioni, l’apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.
Riciclaggio
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta
qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X,
vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti
locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto
smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili
danni alla salute.
2
Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni, richiedere assistenza o risolvere eventuali problemi, visitate
il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il centro assistenza clienti
Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio
paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
1
Belangrijk
Lees dit boekje met belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
• Dompel het apparaat nooit in water.
• Steek geen grote etenswaren en verpakkingen van
aluminiumfolie in de broodrooster, omdat dit brand
of elektrische schokken kan veroorzaken.
Let op
• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het, om
gevaar te voorkomen, worden vervangen door Philips,
een door Philips geautoriseerd servicecentrum of
personen met vergelijkbare kwalificaties.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of
weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie
hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het
apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen
worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen
onder toezicht.
• Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van
kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud.
• Om brandgevaar te voorkomen, moet u de
kruimellade regelmatig legen (zie het hoofdstuk
‘Schoonmaken’ in de gebruiksaanwijzing).
• Gebruik het apparaat niet onder of in de buurt van
gordijnen of andere brandbare materialen en ook niet
onder hangende keukenkastjes, omdat dit brand kan
veroorzaken.
• Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met een externe timer of een afzonderlijk
afstandsbedieningssysteem.
• Controleer of het voltage aangegeven op de
onderkant van het apparaat overeenkomt met de
plaatselijke netspanning voordat u het apparaat
aansluit.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
• Plaats geen voorwerpen op de broodrooster
wanneer deze is ingeschakeld of nog heet is, omdat
dit schade of brand kan veroorzaken.
• Haal direct de stekker uit het stopcontact indien u
vuur of rook waarneemt.
• Houd het netsnoer uit de buurt van hete
oppervlakken.
• Dit apparaat is alleen bedoeld om brood te
roosteren. Plaats geen andere ingrediënten in het
apparaat.
Let op
• De broodrooster is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik en mag alleen binnenshuis
worden gebruikt. Dit product is niet bedoeld voor
bedrijfsmatig of industrieel gebruik.
• Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard
stopcontact.
• Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of
het aanrecht hangen waarop het apparaat staat.
• Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
• Plaats de broodrooster niet op een hete ondergrond.
• Het opwarmrek is alleen bedoeld voor het opwarmen
van broodjes en croissants. Plaats niets anders op het
opwarmrek aangezien dit tot een gevaarlijke situatie
kan leiden.
• Houd het apparaat niet ondersteboven en schud het
niet om kruimels te verwijderen.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische
velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare
wetenschappelijke bewijs.
Recycling
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen
die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een
kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:
Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de
lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische
toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het
voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.
2
Garantie & service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.com) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u
vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer
Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
1
Viktig
Les dette viktige informasjonsheftet nøye før du bruker apparatet, og ta vare på det for
senere referanse.
Fare
• Apparatet må aldri senkes ned i vann.
• Ikke plasser for store skiver eller aluminiumsfolie i
brødristeren. Dette kan føre til brann eller elektrisk
støt.
Advarsel
• Hvis strømledningen er ødelagt, må den alltid skiftes
ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av
Philips, eller lignende kvalifisert personell for å unngå
farlige situasjoner.
• Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og
av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal
ikke leke med apparatet. Barn skal ikke rengjøre eller
vedlikeholde apparatet med mindre de er over 8 år,
og har tilsyn.
• Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til
barn under 8 år.
• Fjern smulene fra smulebrettet regelmessig for
å unngå brannfare (se avsnittet Rengjøring i
brukerhåndboken).
• Ikke bruk apparatet under eller nær gardiner
eller andre antennelige materialer, eller under
veggkabinetter. Dette kan føre til brann.
• Apparatet er ikke beregnet på bruk med en ekstern
timer eller et separat fjernkontrollsystem.
• Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på undersiden av apparatet,
stemmer overens med nettspenningen.
• Ikke la apparatet være i bruk uten tilsyn.
• Ikke plasser noe oppå brødristeren når den er slått
på, eller når den fremdeles er varm. Det kan forårsake
skade eller brann.
• Trekk umiddelbart ut støpselet hvis det oppstår
flammer eller røykutvikling.
• Hold strømledningen unna varme overflater.
• Apparatet er bare beregnet på å riste brød. Ikke bruk
andre ingredienser i apparatet.
Forsiktig
• Brødristeren skal bare brukes i husholdningen, og den
må bare brukes innendørs. Den er ikke beregnet på
kommersiell eller industriell bruk.
• Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
• Ikke la strømledningen henge over kanten på bordet
eller benken der apparatet står.
• Koble alltid fra apparatet etter bruk.
• Ikke plasser brødristeren på et varmt underlag.
• Varmestativet er kun beregnet på å varme opp
rundstykker eller croissanter. Ikke legg andre
ingredienser på varmestativet, da dette kan føre til
farlige situasjoner.
• Ikke hold apparatet opp-ned, og ikke rist det når du
skal fjerne smulene.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF).
Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er
det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Resirkulering
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet
som kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at
produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:
Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent
med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske
produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre
negative konsekvenser for helse og miljø.
2
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan du besøke
webområdet til Philips på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte der
du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der
du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
1
Importante
Leia cuidadosamente este folheto de informações importantes antes de utilizar o aparelho e
guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
• Nunca imerja o aparelho em água.
• Não introduza alimentos muito grandes nem
embalagens de alumínio na torradeira para evitar o
risco de incêndio ou de choque eléctrico.
Aviso
• Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve
ser sempre substituído pela Philips, por um centro
de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações
de perigo.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, caso
tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido
dadas instruções relativas à utilização segura do
aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos
envolvidos. As crianças não podem brincar com o
aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador
não podem ser efectuadas por crianças, a não
ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam
supervisionadas.
• Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de
crianças com idade inferior a 8 anos.
• Para evitar o risco de incêndio, retire com frequência
as migalhas que se acumulam no tabuleiro (consulte o
capítulo “Limpeza” no manual do utilizador).
• Não ligue o aparelho por baixo ou perto de cortinas
ou de outros materiais inflamáveis nem sob armários
de parede, para evitar o risco de incêndio.
• O aparelho não se destina a ser operado através de
um temporizador externo, nem de um sistema de
controlo remoto independente.
• Verifique se a voltagem indicada na parte inferior do
aparelho corresponde à voltagem eléctrica local, antes
de ligar o aparelho.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
Não coloque quaisquer objectos sobre a torradeira
quando esta estiver ligada ou enquanto ainda estiver
quente, para evitar o risco de danos ou incêndio.
• Desligue imediatamente a torradeira da corrente se
observar chamas ou fumos.
• Mantenha o cabo de alimentação afastado de
superfícies quentes.
• Este aparelho destina-se apenas a torrar pão. Não
coloque outros ingredientes no aparelho.
•
Atenção
• Esta torradeira destina-se unicamente a uma utilização
doméstica e dentro de casa. Não se destina a
utilizações comerciais nem industriais.
• Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação à
terra.
• Não deixe que o cabo de alimentação fique
pendurado na extremidade da mesa ou bancada onde
o aparelho está colocado.
• Desligue sempre da corrente após cada utilização.
• Não coloque a torradeira sobre uma superfície
quente.
• A grelha de aquecimento destina-se apenas ao
aquecimento de pãezinhos ou de croissants. Não
coloque quaisquer outros ingredientes na grelha de
aquecimento, pois isto pode criar uma situação de
perigo.
• Não vire a torradeira ao contrário nem a sacuda para
retirar as migalhas.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos
(CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste
manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas
científicas disponíveis actualmente.
Reciclagem
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta
qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto,
significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:
Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se
sobre o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e
electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais
consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.
2
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações ou se tiver algum problema, visite o Web site da
Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país
(pode encontrar o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um
Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.
Svenska
1
Viktigt
Läs det här häftet med viktig information noggrant innan du använder apparaten och spara
sedan häftet för framtida bruk.
Fara
• Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
• Lägg inte ned alltför stora livsmedel eller
metallfolieförpackningar i brödrosten, eftersom det
kan orsaka brand eller elektriska stötar.
Varning
• Om sladden är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller
liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
• Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år
och äldre och av med olika funktionshinder, eller som
inte har kunskap om hur apparaten används så länge
de övervakas och får instruktioner angående säker
användning och förstår riskerna som medföljer. Barn
ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll
bör inte göras av barn under 8 år om de inte är under
tillsyn av vuxen.
• Se till att apparaten och dess sladd är utom räckhåll
för barn under 8 år.
• Undvik brandrisk genom att ta bort smulor från
smulbrickan regelbundet (se kapitlet ”Rengöring” i
användarhandboken).
• Använd inte apparaten under eller nära gardiner eller
andra lättantändliga material eller under väggskåp,
eftersom de kan börja brinna.
• Apparaten är inte avsedd att drivas med hjälp av en
extern timer eller ett separat fjärrkontrollssystem.
• Kontrollera att den nätspänning som anges på
apparatens undersida motsvarar den lokala
nätspänningen innan du kopplar in den.
• Lämna inte apparaten obevakad när den används.
• Lägg inga föremål ovanpå brödrosten när den är på
eller när den fortfarande är varm, eftersom det kan
orsaka skada eller brand.
• Dra omedelbart ut kontakten om brand uppstår, eller
om det luktar rök.
• Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
• Den här apparaten är endast avsedd för rostning av
bröd. Lägg inte några andra livsmedel i apparaten.
Varning
• Brödrosten är endast avsedd för hushållsbruk och
får bara användas inomhus. Den är inte avsedd för
kommersiell eller industriell användning.
• Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
• Se till att sladden inte hänger över kanten på bordet
eller arbetsbänken där apparaten står.
• Dra alltid ut nätsladden efter användning.
• Ställ inte brödrosten på något hett underlag.
• Uppvärmningsstället är endast avsett för uppvärmning
av småbröd eller croissanter. Lägg inga andra
livsmedel på uppvärmningsstället, eftersom fara då kan
uppstå.
• Håll inte rosten upp och ned och skaka den inte för
att få ut brödsmulor.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är
den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Återvinning
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter
som både kan återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att
produkten följer EU-direktivet 2002/96/EG:
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om
separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina
gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på
miljö och hälsa.
2
Garanti och service
Om du behöver service, information eller hjälp med ett problem kan du gå till Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret
finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till
din lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
1
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgiler broşürünü dikkatlice okuyun ve gelecekte
başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
• Asla cihazı suya batırmayın.
• Makinenin boyutlarından büyük yiyecekler ve folyoya
sarılmış gıdalar ekmek kızartma makinesinin içine
kesinlikle sokulmamalıdır. Aksi takdirde, yangına ve
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Uyarı
• Cihazın güç kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını
önlemek için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis
merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler
tarafından değiştirilmesini sağlayın.
• Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel,
motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu
kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından
büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
• Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
• Yangın tehlikesini önlemek için kırıntıları kırıntı
tepsisinden sürekli olarak temizleyin (bkz. Kullanma
Kılavuzu bölüm “Temizleme”).
• Cihazı perde ve benzeri yanıcı maddelerin altında veya
yakınında veya duvar ünitelerinin altında çalıştırmayın.
Aksi taktirde, yangına neden olabilir.
• Cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda
sistemi ile birlikte kullanılmamalıdır.
• Cihazı prize takmadan önce, cihazın tabanında
belirtilen gerilimin yerel şebeke gerilimiyle uygunluğunu
kontrol edin.
• Cihazı kendi kendine çalışır durumda bırakmayın.
• Hasara veya yangına neden olabileceğinden, ekmek
kızartma makinesi çalışır durumda veya henüz sıcakken
üzerine herhangi bir nesne koymayın.
• Eğer ekmek kızartma makinesinden duman veya alev
çıktığını görürseniz derhal fişini prizden çekin.
• Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
• Bu cihaz sadece ekmek kızartmak için tasarlanmıştır.
Cihazın içine başka malzemeler koymayın.
Dikkat
• Ekmek kızartma cihazı ev kullanımı içindir ve sadece
kapalı mekanlarda kullanılır. Ticari veya endüstriyel
amaçlı kullanılamaz.
• Cihazı sadece topraklı prize takın.
• Güç kablosunun, cihazın yerleştirildiği masa ya da
tezgahtan sarkmamasına dikkat edin.
• Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
• Ekmek kızartma makinesini sıcak bir yüzey üzerine
koymayın.
• Isıtıcı raf sadece poğaça ve kruvasan ısıtmak için
kullanılır. Tehlikeli bir duruma neden olabileceğinden
ısıtıcı rafa başka maddeler yerleştirmeyin.
• Kırıntıları temizlemek için cihazı kesinlikle baş aşağı
çevirmeyin ve sallamayın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur.
Usulüne ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanıldığında, bugünün bilimsel
bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.
Geri dönüşüm
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve
bileşenler kullanılarak üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu
ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:
Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik
ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen
ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı
üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.
2
Garanti ve Servis
Servise veya bilgiye ihtiyacınız ya da bir sorununuz varsa, lütfen www.philips.com adresindeki
Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi’yle iletişim
kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde
Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.
ภาษาไทย
1
ขอสำ�คัญ
โปรดอานขอมูลที่สำ�คัญในแผนพับอยางละเอียดกอนใชงานเครื่องและเก็บคมือไวเพื่อใชอางอิงในภายหลัง
อันตราย
หามจมเครื่องลงในน
• ไมควรใสอาหารและแผนฟอยลที่มีขนาดใหญลงในเครื่องป้ง
ขนมปง เพราะอาจกอใหเกิดไฟไหมหรือไฟลัดวงจรได
•
คำ�เตือน
หากสายไฟชำ�รุด คุณตองใหชางผชำ�นาญของ Philips,
ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Philips หรือผที่ผา
นการฝกอบรม ดำ�เนินการเปลี่ยนใหเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่
อาจเกิดขึ้น
• เด็กอายุ 8 ปและมากกวา และผที่มีสภาพรางกายไมสม
บูรณหรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือขาดประสบการณและ
ความรความเขาใจสามารถใชงานเครื่องนี้ได โดยตองอยใน
การควบคุมดูแลหรือไดรับคำ�แนะนำ�ในการใชงานที่ปลอดภัย
และเขาใจถึงอันตรายที่เกี่ยวของในการใชงาน หามเด็ก
เลนเครื่อง หามใหเด็กทำ�ความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง
เวนแตเด็กอายุ 8 ปขึ้นไป และอยภายใตการควบคุมดูแล
• เก็บเครื่องและสายไฟใหหางจากมือเด็กอายุตกวา 8 ป
• เพื่อไมใหเสี่ยงตอการเกิดไฟลุกไหม ใหนำ�เศษขนมปงออก
จากถาดรองเศษขนมปงเปนประจำ� (ดูคมือผใช บท "การ
ทำ�ความสะอาด")
• หามใชงานใตหรือใกลกับผามาน วัตถุไวไฟอื่นๆ หรือวาง
ใตตติดผนัง เพราะอาจทำ�ใหเกิดเพลิงไหมได
• เครื่องนี้ไมไดมีวัตถุประสงคในการใชรวมกับเครื่องตั้งเวลา
ภายนอกหรือระบบรีโมทคอนโทรลแยก
• กอนเสียบปลั๊กเครื่อง โปรดตรวจสอบระดับแรงดันไฟที่แสดง
ไวดานลางของเครื่องวาตรงกับแรงดันไฟหลักในบานหรือไม
• หามปลอยใหเครื่องทำ�งานทิ้งไวตามลำ�พัง
•
หามวางฝาครอบกันฝุ่นหรือวัตถุใดๆ ไวดานบนเครื่องป้งขนม
ปงขณะเครื่องกำ�ลังทำ�งานหรือยังมีความรอนอย เพราะอาจ
ทำ�ใหเครื่องเสียหายหรือเกิดเพลิงไหมได
• หากพบวามีไฟลุกไหม หรือเกิดควัน ควรถอดปลั๊กออกทันที
• หามวางสายไฟใกลพื้นผิวที่มีความรอน
• เครื่องนี้ใชสำ�หรับป้งขนมปงเทานั้น หามใสสวนผสมอื่นใน
เครื่อง
•
ขอควรระวัง
เครื่องป้งขนมปงเหมาะสำ�หรับการใชงานในครัวเรือนเทานั้น
และควรใชเฉพาะในบานเทานั้น เครื่องนี้ไมเหมาะกับการ
ใชงานเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม
• เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับที่ตอสายดินไวเรียบรอยแลวเทานั้น
• ไมควรปลอยใหสายไฟหอยลงมาจากขอบโตะหรือบริเวณที่
วางหมอหุงขาววางอย
• ดึงปลั๊กออกหลังการใชงานทุกครั้ง
• ไมควรวางเครื่องป้งบนพื้นผิวที่มีความรอน
• ตะแกรงอนใชสำ�หรับอนโรลหรือครัวซองคเทานั้น ไมควร
วางสวนผสมอื่นบนตะแกรงอน เนื่องจากอาจทำ�ใหเกิดอันตรา
ยรายแรงได
• หามควเครื่อง และหามเขยาเศษขนมปงใหหลุดออกจากเครื่อง
•
Electromagnetic fields (EMF)
เครื่องผสมอาหารของ Philips รนนี้สอดคลองตามมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการ
ใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคำ�แนะนำ�ในคมือผใชนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอด
ภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน
การรีไซเคิล
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่ง
สามารถนำ�มารีไซเคิล และใชใหมได
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอย คือผลิตภัณฑที่อยภายใตขอบังคับ
European Directive 2002/96/EC:
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บ
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การทิ้งผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพอยางถูกวิธีจะชวยปองกัน
ไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได
2
การรับประกันและการบริการ
หากคุณตองการขอรับบริการหรือตองการทราบขอมูลหรือมีปญหา โปรดเขาชมเว็บไซตของ Philips ไดที่
www.philips.com หรือติดตอศูนยบริการลูกคาของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพทของ
ศูนยบริการฯ อยในเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไมมี
ศูนยบริการลูกคา โปรดติดตอตัวแทนจำ�หนายผลิตภัณฑ Philips ในประเทศ
‫العربية‬
‫هام‬
1
‫اقرأ هذه النشرة التي تتضمن معلومات مهمة بعناية قبل استخدام اجلهاز واحتفظ بها للرجوع إليها في‬
.‫املستقبل‬
‫خطر‬
.‫•ال تغمر اجلهاز باملياه على اإلطالق‬
،‫•ال تُدخل أطعمة كبيرة احلجم أو مغلّفة بورقة أملنيوم في احملمصة‬
.‫فقد يؤدي ذلك إلى اندالع حريق أو حدوث صدمة كهربائية‬
‫حتذير‬
‫ أو‬Philips ‫ فيجب استبداله من قبل‬،ً‫•إذا كان سلك الطاقة تالفا‬
‫ أو أشخاص مؤهلني لتجنب أي‬Philips ‫مركز خدمة مخوَّل من قبل‬
.‫خطر‬
‫ أعوام وما فوق استخدام هذا اجلهاز‬8 ‫•ميكن لألطفال الذين يبلغون‬
‫فضال ً عن األشخاص الذين يعانون نقصا ً في القدرات اجلسدية أو‬
‫ في‬،‫احلسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم اخلبرة أو املعرفة‬
‫حال مت اإلشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باستخدام اجلهاز‬
.‫ مينع األطفال باللعب باجلهاز‬.‫بطريقة آمنة وفهم اخملاطر املرتبطة به‬
‫ال يجب أن يتولّى األطفال أعمال التنظيف أو الصيانة ما لم يكونوا‬
.‫حتت املراقبة وفوق سن الثامنة‬
.‫•أبق اجلهاز وسلكه بعيدا ً عن متناول األطفال دون الثماني سنوات‬
‫ قم بإخراج الفتات من صينية الفتات‬،‫•لتجنّب خطر اندالع حريق‬
.)»‫بشكل متكرر (راجع دليل املستخدم فصل «التنظيف‬
‫•ال تقم بتشغيل اجلهاز حتت الستائر أو املواد القابلة لالشتعال أو‬
‫بالقرب منها أو حتت اخلزائن املعلقة على احلائط إذ إنها قد تتسبب‬
.‫باندالع حريق‬
‫•إن اجلهاز غير معد لالستخدام بواسطة مؤقّت خارجي أو نظام‬
.‫حتكم عن بعد منفصل‬
‫•حتقق من أن الفولتية املشار إليها في أسفل اجلهاز تتوافق مع‬
.‫الفولتية احمللية قبل توصيل اجلهاز‬
.‫•ال تترك اجلهاز قيد التشغيل من دون مراقبة‬
‫•ال تضع أي جسم على أعلى احملمصة لدى تشغيل اجلهاز أو عندما‬
.‫ إذ قد يتس ّبب ذلك بتلف أو حريق‬،‫يكون اجلهاز ساخنًا‬
ً‫حريق‬
.‫ا أو دخانًا‬
‫•افصل الطاقة عن احملمصة على الفور إذا شاهدت‬
.‫•أبق كبل الطاقة بعيدا ً عن األسطح الساخنة‬
‫ ال تضع أية مكونات أخرى في‬.‫•هذا اجلهاز مع ّد لتحميص اخلبز فقط‬
.‫اجلهاز‬
‫تنبيه‬
‫•احملمصة مع ّدة لالستخدام املنزلي فقط وتستخدم في الداخل‬
.‫ وهي غير مع ّدة لالستخدام التجاري أو الصناعي‬.‫فقط‬
.‫•قم بتوصيل اجلهاز مبأخذ في احلائط مؤرّض فقط‬
‫•ال تدع كبل الطاقة يتدلّى من حافة الطاولة أو املكان الذي تضع‬
.‫عليه اجلهاز‬
.‫•قم دائما ً بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام‬
.‫•ال تضع احملمصة على سطح ساخن‬
‫ ال‬.‫•إ ّن رف التسخني معد لتسخني لفائف اخلبز والكرواسان فقط‬
‫ فقد تؤدي إلى حاالت‬،‫تضع أية مكونات أخرى في رف التسخني‬
.‫خطرة‬
.‫•ال تبق اجلهاز مقلوبًا وال تهزّه إلخراج الفتات‬
)EMF( ‫احلقول الكهرومغناطيسية‬
‫ إذا مت استخدام اجلهاز‬.)EMF( ‫ هذا مع كافة املعايير املتعلقة باحلقول الكهرومغناطيسية‬Philips ‫يتوافق جهاز‬
‫ فسيكون استخدامه آمنا ً وفقا ً للدليل العلمي‬،‫املبينة في دليل املستخدم هذا‬
ّ ‫بشكل صحيح وبالتوافق مع اإلرشادات‬
.‫املتوفر اليوم‬
‫إعادة التدوير‬
.‫مت تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة التدوير وإعادة االستخدام‬
‫ فهذا يعني أن املنتج معتمد من ِقبل‬،ً‫حني ترى على املنتج رمز سلة املهمالت ذات العجالت مشطوبا‬
:EC/2002/96 ‫التوجيه األوروبي‬
‫ يرجى االطالع على القوانني احمللية املتعلقة مبجموعة‬.‫ال تتخلص أب ًدا من املنتج مع سائر النفايات املنزلية‬
‫ إن التخلص السليم من املنتجات القدمية مينع أي نتائج سلبية‬.‫املنتجات الكهربائية واإللكترونية املنفصلة‬
.ً ‫محتملة على البيئة وصحة اإلنسان معا‬
‫الضمان والخدمة‬
2
www.philips. ‫ على ويب‬Philips ‫فيرجى زيارة موقع‬
ُ ،‫إذا احتجت إلى خدمة أو معلومة أو إذا واجهتك أي مشكلة‬
‫ في بلدك (ميكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان‬Philips ‫ أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لشركة‬com
.‫ احمللي‬Philips ‫ يرجى زيارة موزّع منتجات‬،‫ في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك‬.)‫العاملية‬
‫فارسی‬
‫مهم‬
1
‫ این دفترچه اطالعات مهم را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه‬،‫قبل از استفاده از دستگاه‬
.‫دارید‬
‫خطر‬
.‫•هرگز دستگاه را در آب فرو نکنید‬
‫•از قرار دادن تکه های بزرگ غذا و بسته های فویل در توستر خودداری‬
.‫ چون باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی می شود‬،‫کنید‬
‫هشدار‬
‫ برای جلوگیری از بروز‬،‫•درصورتی که سیم برق آسیب دیده است‬
Philips ‫ مرکز خدمات مجاز‬،Philips ‫ آن را نزد منایندگی های‬،‫خطر‬
.‫یا اشخاص متخصص تعویض کنید‬
‫ حسی و ذهنی‬،‫ سال و افرادی که از توانایی جسمی‬8 ‫•کودکان باالی‬
‫کافی برخوردار نیستند یا جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت‬
‫بزرگترها یا آموخنت استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از خطرات‬
.‫ کودکان نباید با دستگاه بازی کنند‬.‫ از دستگاه استفاده کنند‬،‫ممکن‬
‫متیز کردن و سرویس دستگاه نباید توسط کودکان اجنام شود مگر آن‬
.‫ سال بوده و حتت نظارت بزرگترها این کار را اجنام دهند‬8 ‫که بزرگتر از‬
.‫ سال قرار دهید‬8 ‫•دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان زیر‬
‫ همیشه خرده های نان داخل‬،‫•برای جلوگیری از خطر آتش سوزی‬
‫سینی خرده های نان را خالی کنید (به بخش "متیز کردن" در‬
.)‫راهنمای کاربر مراجعه کنید‬
‫•دستگاه را زیر پرده یا نزدیک آن و یا نزدیک سایر مواد قابل اشتعال‬
.‫یا زیر کابینت قرار ندهید چون ممکن است باعث آتش سوزی شود‬
‫•این دستگاه برای استفاده با تایمر خارجی یا سیستم کنترل راه دور‬
.‫مجزا ساخته نشده است‬
‫•قبل از اتصال دستگاه بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده در‬
.‫پایین دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد‬
.‫•درصورت عدم استفاده از دستگاه آن را روشن نگذارید‬
‫ از قرار دادن اشیاء بر روی آن‬،‫•وقتی توستر روشن یا هنوز داغ است‬
.‫ چون ممکن است باعث آسیب یا آتش سوزی شود‬،‫خودداری کنید‬
.‫ فورا توستر را از برق بکشید‬،‫•در صورت آتش سوزی یا وجود دود‬
.‫•سیم برق را از سطوح داغ دور نگهدارید‬
‫ مواد‬.‫•این دستگاه فقط برای توست کردن نان ساخته شده است‬
.‫دیگری در دستگاه نریزید‬
‫احتیاط‬
‫•این توستر فقط برای استفاده خانگی بوده و فقط می توانید از آن‬
‫ دستگاه برای مصارف صنعتی یا‬.‫در داخل ساختمان استفاده کنید‬
.‫جتاری منی باشد‬
.‫•دستگاه را فقط به پریزی که به زمین اتصال دارد وصل کنید‬
‫•سیم برق را از لبه کابینت یا میزی که دستگاه روی آن قرار دارد‬
.‫آویزان نکنید‬
.‫•همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید‬
.‫•توستر را روی سطح داغ قرار ندهید‬
‫•شبکه گرم کننده فقط برای گرم کردن نان ساندویچی یا نان‬
‫ مواد دیگری به غیر از نان را روی‬.‫صبحانه ساخته شده است‬
‫ چون ممکن است بسیار خطرآفرین‬،‫شبکه گرم کننده قرار ندهید‬
.‫باشد‬
‫ دستگاه را وارونه نکنید یا آن را تکان‬،‫•برای خارج کردن خرده های نان‬
.‫ندهید‬
)EMF( ‫میدان الکترومغناطیسی‬
‫ در صورت استفاده‬.‫) مطابقت دارد‬EMF( ‫ با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی‬Philips ‫این دستگاه‬
‫ با توجه به شواهد علمی موجود‬،‫صحیح از دستگاه و به کار بسنت دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما‬
.‫استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد‬
‫بازیافت‬
‫این محصول از قطعات و مواد با کیفیت بسیار باال ساخته شده است که قابل بازیافت و استفاده‬
.‫مجدد می باشند‬
‫عالمت ضربدر روی سطل زباله بر روی دستگاه نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه اروپایی‬
.‫ قرار دارد‬EC/2002/96
‫ لطفا از قوانین محلی جمع آوری‬.‫هرگز این محصول را همراه با سایر زباله های خانگی دور نریزید‬
‫ از تاثیر‬،‫ دور انداخنت صحیح محصول قدیمی‬.‫جداگانه محصوالت الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید‬
.‫بالقوه منفی بر روی محیط زیست و سالمت انسان جلوگیری می کند‬
‫ضمانت و خدمات پس از فروش‬
2
www. ‫ به آدرس‬Philips ‫ لطفا ً از وب سایت‬،‫ استفاده از خدمات یا رفع اشکال دستگاه خود‬،‫برای کسب اطالعات‬
‫ در کشور خود متاس بگیرید (برای دسترسی به‬Philips ‫ بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش‬philips.com
‫ اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از‬.)‫شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید‬
.‫ وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید‬Philips ‫فروش‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising