Philips | HD9210/90 | Philips Daily Collection Fettarme Fritteuse HD9210/90 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
1
2
4203.064.6140.3
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
Danger
-- Always put the ingredients to be fried in the basket,
to prevent them from coming into contact with the
heating elements.
-- Do not cover the air inlet and the air outlet openings
while the appliance is operating.
-- Do not fill the pan with oil as this may cause a fire hazard.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord
or the appliance itself is damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced
by Philips, a service centre authorised by Philips or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
-- This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
-- Keep the appliance out of the reach of children aged
less than 8 years.
-- Keep the mains cord away from hot surfaces.
-- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
Always make sure that the plug is inserted into the
wall socket properly.
-- This appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or a separate remotecontrol system.
-- Do not place the appliance against a wall or against
other appliances. Leave at least 10cm free space on the
back and sides and 10cm free space above the appliance.
Do not place anything on top of the appliance.
-- Do not use the appliance for any other purpose than
described in this manual.
-- During hot air frying, hot steam is released through
the air outlet openings. Keep your hands and face at
a safe distance from the steam and from the air outlet
openings. Also be careful of hot steam and air when
you remove the lid from the appliance.
-- The accessible surfaces may become hot during
use (Fig. 1).
-- The airfryer accessories become hot when you use
them in the airfryer. Be careful when you handle them.
Caution
-- This appliance is intended for normal household
use only. It is not intended for use in environments
such as staff kitchens of shops, offices, farms or other
work environments. Nor is it intended to be used by
clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other
residential environments.
-- Do not place any food or other items on the heating
element. If a piece of food falls onto the heating
element when the appliance is operating, switch off
the appliance and remove the piece of food with a
fork or similar utensil immediately. If the piece of food
falls behind the heating element, it is automatically
guided back into the pan.
-- Do not use accessories and kitchen utensils other
than those recommended by the manufacturer with
this appliance.
-- Always return the appliance to a service centre
authorised by Philips for examination or repair.
Do not attempt to repair the appliance yourself,
otherwise the guarantee becomes invalid.
-- This appliance is designed to be used at ambient
temperatures between 5ºC and 40ºC.
-- Always unplug the appliance after use.
-- Let the appliance cool down for approx. 30 minutes
before you handle or clean it.
-- Empty the pan after each batch, especially when you
fry fatty or marinated foods. Be careful because the
pan becomes hot during use. 
-- HD9210 only: To guarantee a long life for your pan, clean
it with hot water, washing-up liquid and a soft sponge.
Do not use aggressive or abrasive cleaning agents or
materials. Do not clean the pan in the dishwasher.
Cleaning in the dishwasher will have a negative impact
on the coating and may attack the material.
-- Make sure the ingredients prepared in this appliance
come out golden-yellow instead of dark or brown.
Remove burnt remnants.
Electromagnetic fields
This Philips appliance complies with all applicable standards regarding
exposure to electromagnetic fields.
Recycling
-- This symbol on a product means that the product is covered by
European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local
separate collection system for electrical and electronic products.
Follow local rules and never dispose of the product with normal
household waste. Correct disposal of old products helps prevent
negative consequences for the environment and human health (Fig. 2).
Guarantee and support
If you have need information or support, please visit www.philips.com/
support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du
registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.
Fare
-- Læg altid de ingredienser, der skal steges, i kurven for
at forhindre kontakt med varmelegemerne.
-- Tildæk ikke luftindtagene og luftudtagene, mens
apparatet er i brug.
-- Hæld ikke olie på gryden, da dette kan udgøre en
brandfare.
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet
svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm
til apparatet.
-- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller
selve apparatet er beskadiget.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op og
personer med reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende viden eller erfaring,
hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brug af
apparatet på en sikker måde og forstår de involverede
risici. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages
af børn uden opsyn.
-- Hold apparatet uden for rækkevidde af børn under 8 år.
-- Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med
varme flader.
-- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med
jordforbindelse. Kontrollér altid, at stikket er sat
korrekt i stikkontakten.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive
betjent af en ekstern timer eller et separat
fjernbetjeningssystem.
-- Placer ikke apparatet mod en væg eller mod andre
apparater. Sørg for, at der er mindst 10 cm frirum
omkring bagsiden og siderne samt 10 cm frirum over
apparatet. Placer ikke noget ovenpå apparatet.
-- Brug kun apparatet til de formål, der er beskrevet i
denne vejledning.
-- Når du tilbereder mad med varmluft, ledes der varm
damp ud af luftudtagene. Hold hænder og ansigt på
sikker afstand af dampen og luftudtagene. Pas også
på varm damp og luft, når du fjerner lågetgryden fra
apparatet.
-- De tilgængelige overflader kan blive varme under
brug (fig. 1).
-- Tilbehørsdelene til Airfryer bliver varme,
når du bruger dem i airfryeren. Vær forsigtig, når du
håndterer dem.
Forsigtig
-- Dette apparat er kun beregnet til normal anvendelse
i hjemmet. Det er ikke beregnet til brug i miljøer som
personalekøkkener i butikker, på kontorer, på gårde
eller andre arbejdspladser. Det er heller ikke beregnet
til brug af gæster på hoteller, moteller, på bed and
breakfasts eller i andre værelser til udlejning.
-- Anbring ikke mad eller andre genstande på
varmelegemet. Hvis et stykke mad lander på
varmelegemet, når apparatet er i brug, skal du slukke for
apparatet og fjerne maden med en gaffel eller lignende
med det samme. Hvis maden lander bag varmelegemet,
bliver den automatisk ført tilbage i panden.
-- Brug ikke andet tilbehør og køkkenredskaber, end
dem der anbefales af producenten sammen med
dette apparat.
-- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid
foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted.
Forsøg ikke selv at reparere apparatet, da garantien i
så fald bortfalder.
-- Dette apparat er beregnet til at blive brugt ved
omgivende temperaturer på mellem 5ºC og 40ºC.
-- Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug.
-- Lad apparatet køle af i ca. 30 minutter, før du rengør
det eller stiller det væk.
-- Tøm gryden efter hver portion, især når du steger
mad med højt fedtindhold eller marinerede madvarer.
Vær forsigtig, idet gryden bliver varm under brug. 
-- Kun HD9210: For at kunne garantere en lang
levetid for din gryde skal du rengøre den med
varmt vand, lidt opvaskemiddel og en blød svamp.
Brug ikke skrappe rengørings- eller skuremidler.
Rengør ikke gryden i opvaskemaskinen. Rengøring
i opvaskemaskinen vil have negativ indvirkning på
belægningen og kan beskadige materialet.
-- Sørg for, at de ingredienser, der tilberedes i dette
apparat, bliver gyldenbrune og ikke mørke eller brune.
Fjern brankede dele.
Elektromagnetiske felter
Dette Philips-apparat overholder alle gældende standarder angående
eksponering for elektromagnetiske felter.
Genanvendelse
-- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af
EU-direktivet 2012/19/EU. Hold dig orienteret om systemet for særskilt
indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler,
og bortskaf aldrig produktet sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til
at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred (fig. 2).
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/
support eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr
Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren
Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Geben Sie die zu bratenden Zutaten in den Korb,
damit sie nicht mit den Heizelementen in Kontakt
kommen.
-- Lufteinlass und Luftaustrittsöffnungen müssen
unbedeckt bleiben, während das Gerät in Betrieb ist.
-- Füllen Sie die Pfanne nicht mit Öl, da sonst
Brandgefahr besteht.
Warnung
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der
örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker,
das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder
beschädigt sind.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips Service-Center,
einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer
ähnlich qualifizierten Person durch ein OriginalErsatzkabel ersetzt werden.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden,
wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden
oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern
nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
-- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von
Kindern unter 8 Jahren.
-- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in der
Nähe heißer Flächen verläuft.
-- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete
Steckdose an. Achten Sie stets darauf, dass der
Stecker richtig in der Steckdose sitzt.
-- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet,
über einen externen Timer oder ein separates
Fernbedienungssystem gesteuert zu werden.
-- Stellen Sie das Gerät nicht gegen eine Wand oder
andere Geräte. Lassen Sie rund um das Gerät und
über dem Gerät mindestens 10 cm Platz frei.
Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
-- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
-- Während des Heißluftbratens tritt heißer Dampf aus
den Luftaustrittsöffnungen aus. Halten Sie Hände und
Gesicht in sicherem Abstand zu dem Dampf und den
Luftaustrittsöffnungen. Geben Sie auch Acht auf heißen
Dampf, wenn Sie den Deckel aus dem Gerät nehmen.
-- Die zugänglichen Oberflächen können während des
Betriebs heiß werden (Abb. 1).
-- Die im Lieferumfang des Airfryers enthaltenen
Zubehörteile werden heiß, wenn Sie sie im Airfryer
verwenden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Teile
verwenden.
Achtung
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im privaten
Haushalt bestimmt. Es ist z. B. nicht für die
Verwendung in Personalküchen von Geschäften,
Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen
Arbeitsbereichen vorgesehen. Auch ist es nicht für
den Gebrauch in Hotels, Motels, Pensionen oder
anderen Gastgewerben bestimmt.
-- Legen Sie keine Lebensmittelstücke oder andere
Gegenstände auf das Heizelement. Wenn ein
Lebensmittelstück auf das Heizelement fällt, während
das Gerät in Betrieb ist, schalten Sie das Gerät aus,
und entfernen Sie das Lebensmittelstück sofort
mit einer Gabel oder anderem Besteck. Wenn das
Lebensmittelstück hinter das Heizelement fällt,
gelangt es automatisch wieder in die Pfanne.
-- Verwenden Sie nur Zubehörteile oder
Küchenutensilien die ausschließlich vom Hersteller für
dieses Gerät empfohlen wurden.
-- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw.
Reparatur stets an ein Philips Service-Center.
Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren,
da andernfalls die Garantie erlischt.
-- Dieses Gerät wurde speziell für die Verwendung bei
Umgebungstemperaturen zwischen 5 ºC und 40 ºC
entworfen.
-- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker
aus der Steckdose.
-- Lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten abkühlen,
bevor Sie es anfassen oder reinigen.
-- Leeren Sie die Pfanne nach jedem Arbeitsgang.
Dies gilt insbesondere dann, wenn sie fettige oder
marinierte Speisen zubereiten. Seien Sie vorsichtig,
die Pfanne wird während des Gebrauchs heiß. 
-- Nur für HD9210: Um eine lange Lebensdauer der
Pfanne zu gewährleisten, reinigen Sie sie mit heißem
Wasser, Spülmittel und einem weichen Schwamm.
Verwenden Sie keine aggressiven Scheuermittel oder
-materialien. Reinigen Sie die Pfanne nicht in der
Spülmaschine. Eine Reinigung in der Spülmaschine
kann Auswirkungen auf die Beschichtung haben und
das Material angreifen.
-- Vergewissern Sie sich, dass die Zutaten, die in diesem
Gerät zubereitet werden, goldbraun statt dunkel oder
braun sind. Entfernen Sie verbrannte Reste.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Recycling
-- Befindet sich dieses Symbol auf der Maschine, gilt für diese Maschine
die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Informieren Sie sich über die
örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen
und elektronischen Produkten. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen,
und entsorgen Sie Ihre Maschine niemals über den normalen Hausmüll.
Durch die korrekte Entsorgung von Altgeräten werden Umwelt und
Menschen vor negativen Folgen geschützt (Abb. 2).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die
internationale Garantieschrift.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Σημαντικό!
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Να τοποθετείτε πάντα στο καλάθι τα υλικά που
θέλετε να τηγανίσετε, ώστε να αποφεύγεται η
επαφή τους με τις αντιστάσεις.
-- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου
αέρα ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
-- Μην προσθέτετε λάδι στον κάδο, προκειμένου να
αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς.
Προειδοποίηση
-- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή
αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού
συνδέσετε τη συσκευή.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις,
το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί φθορά.
-- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και
γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους
ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να
παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να
καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν διεργασίες
συντήρησης χωρίς επίβλεψη.
-- Διατηρήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά ηλικίας
κάτω των 8 ετών.
-- Κρατάτε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.
-- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
Να σιγουρεύεστε πάντα ότι έχετε εισαγάγει σωστά
το φις μέσα στην πρίζα.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού
συστήματος τηλεχειρισμού.
-- Μην στηρίζετε τη συσκευή στον τοίχο ή σε άλλες
συσκευές. Αφήνετε πάντα τουλάχιστον
10 εκατοστά κενό από κάθε πλευρά της συσκευής,
αλλά και από πάνω. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω
στη συσκευή.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο
σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο
παρόν εγχειρίδιο.
-- Κατά τη διάρκεια τηγανίσματος με καυτό αέρα,
απελευθερώνεται καυτός ατμός από τα ανοίγματα
εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό
σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και τα
ανοίγματα εξόδου αέρα. Θα πρέπει επίσης να
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τον καυτό
ατμό και τον αέρα όταν αφαιρείτε το καπάκι από
τη συσκευή.
Οι
προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν
-πολύ όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία (Εικ. 1).
-- Τα αξεσουάρ ζεσταίνονται όταν τα χρησιμοποιείτε
στο Airfryer. Να τα χειρίζεστε με μεγάλη προσοχή.
Προσοχή
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για φυσιολογική
οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε
περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού σε
καταστήματα, γραφειακούς χώρους, φάρμες ή
λοιπούς χώρους εργασίας. Επίσης δεν προορίζεται
για χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ,
πανδοχεία και λοιπούς οικιστικούς χώρους.
-- Μην τοποθετείτε τρόφιμα ή άλλα αντικείμενα
πάνω στο θερμαντικό στοιχείο. Αν ένα κομμάτι
τροφής πέφτει πάνω στο θερμαντικό στοιχείο
όταν λειτουργεί η συσκευή, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αφαιρέστε αμέσως το κομμάτι φαγητό
με ένα πιρούνι ή ένα παρόμοιο εργαλείο. Εάν το
κομμάτι τροφής πέσει πίσω από το θερμαντικό
στοιχείο, θα καθοδηγηθεί αυτόματα στον κάδο.
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα και σκεύη
κουζίνας εκτός των συνιστώμενων από τον
κατασκευαστή με αυτήν τη συσκευή.
-- Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής,
να απευθύνεστε πάντα σε ένα κέντρο σέρβις
εξουσιοδοτημένο από τη Philips. Μην επιχειρήσετε
να επισκευάσετε από μόνοι σας τη συσκευή,
καθώς, σε αυτή τη περίπτωση, η εγγύηση σας
καθίσταται άκυρη.
-- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να λειτουργεί σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5ºC έως 40ºC.
-- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά
από κάθε χρήση.
-- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου
30 λεπτά πριν τη χειριστείτε ή την καθαρίσετε.
-- Να αδειάζετε τον κάδο μετά από κάθε παρτίδα,
ειδικά όταν τηγανίζετε λίπη ή μαριναρισμένα τρόφιμα.
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, επειδή ο κάδος
θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
-- Μόνο για το HD9210: Για να εξασφαλίσετε μεγάλη
διάρκεια ζωής για τον κάδο, να τον καθαρίζετε
με ζεστό νερό, υγρό απορρυπαντικό και μαλακό
σφουγγάρι. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή
διαβρωτικά καθαριστικά ή υλικά. Μην καθαρίζετε
τον κάδο στο πλυντήριο πιάτων. Το πλύσιμο στο
πλυντήριο πιάτων θα επηρεάσει αρνητικά την
επίστρωση του κάδου και μπορεί να προκαλέσει
φθορά στο υλικό.
-- Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά που μαγειρεύετε με αυτή
τη συσκευή βγαίνουν με ένα χρυσοκίτρινο χρώμα
και όχι με σκούρο ή καφέ χρώμα. Αφαιρέστε τυχόν
καμένα υπολείμματα.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα
πρότυπα σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Ανακύκλωση
-- Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ. Ενημερωθείτε για τους τοπικούς
κανονισμούς σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων. Να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς
και να μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία (Εικ. 2).
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips
Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips,
registre el producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta
información importante y consérvela por si necesitara
consultarla en el futuro.
Peligro
-- Coloque siempre los ingredientes que va a freír en
la cesta para evitar que entren en contacto con las
resistencias.
-- No cubra las aberturas de entrada y salida de aire
mientras el aparato está en funcionamiento.
-- No llene la sartén con aceite, ya que esto puede
causar un riesgo de incendio.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje
indicado en el mismo se corresponde con el voltaje
de red local.
-- No utilice el aparato si la clavija, el cable de
alimentación o el propio aparato están dañados.
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones
de peligro.
-- Este aparato puede ser usado por niños a partir de
8 años y por personas con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido
supervisados o instruidos acerca del uso del aparato
de forma segura y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso. No permita que los niños jueguen
con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo
la limpieza ni el mantenimiento a menos que sean
supervisados.
-- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños
menores de 8 años.
-- Mantenga el cable de alimentación alejado de
superficies calientes.
-- El aparato únicamente debe conectarse a un enchufe de
pared con toma de tierra. Asegúrese siempre de que la
clavija esté bien insertada en la toma de corriente.
-- Este aparato no está diseñado para funcionar a través
de un temporizador externo o con un sistema de
control remoto adicional.
-- No coloque el aparato contra una pared ni contra
otros aparatos. Deje por lo menos 10 cm de espacio
libre en la parte posterior y en los lados y 10 cm
de espacio libre sobre el aparato. No coloque nada
encima del aparato.
-- No utilice este aparato para otros fines distintos a los
descritos en este manual.
-- Mientras el aparato fríe con aire caliente, sale vapor
caliente por las aberturas de salida de aire. Mantenga
las manos y la cara a una distancia segura del vapor
y de las aberturas de salida de aire. Tenga también
cuidado con el vapor y el aire calientes cuando
extraiga la tapa del aparato.
-- Las superficies accesibles pueden calentarse durante
el uso (fig. 1).
-- Los accesorios se calientan al utilizarlos en la Airfryer.
Tenga cuidado al manipularlos.
Precaución
-- Este aparato está diseñado sólo para un uso
doméstico normal, no para un uso en entornos
como las cocinas de los comercios, oficinas, granjas
u otros entornos laborales. Tampoco lo deben usar
los clientes de hoteles, moteles, hostales en los
que se ofrecen desayunos ni clientes de entornos
residenciales de otro tipo.
-- No coloque alimentos u otros artículos en la
resistencia. Si un trozo de comida cae en la resistencia
cuando el aparato esté en funcionamiento, apague el
aparato y retírelo con un tenedor o utensilio similar
inmediatamente. Si el trozo de comida se cae en la
parte de atrás de la resistencia, regresará de forma
automática a la sartén.
-- No utilice con este aparato accesorios y utensilios de
cocina distintos a los recomendados por el fabricante.
-- Lleve siempre el aparato a un centro de servicio
autorizado por Philips para su comprobación y
reparación. No intente repararlo usted mismo; de lo
contrario, la garantía quedaría anulada.
-- Este aparato se ha diseñado para su uso a
temperaturas ambientales entre 5 °C y 40 °C.
-- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
-- Antes de limpiar o manipular el aparato, deje que se
enfríe durante unos 30 minutos.
-- Vacíe la sartén después de cada lote, especialmente
al freír alimentos grasos o adobados. Tenga cuidado
porque la sartén se calienta durante el uso. 
-- Solo para el modelo HD9210: para garantizar una
vida útil prolongada de la sartén, límpiela con agua
caliente, detergente líquido y una esponja suave.
No utilice materiales ni agentes de limpieza abrasivos
o agresivos. No limpie la sartén en el lavavajillas.
La limpieza en el lavavajillas tendrá un impacto
negativo en el revestimiento de la sartén y podría
deteriorar el material.
-- Asegúrese de que los ingredientes preparados en
este aparato tienen un color dorado o amarillo en
lugar de un color oscuro o marrón. Elimine los restos
quemados.
Campos electromagnéticos
Este aparato de Philips cumple los estándares aplicables sobre exposición a
campos electromagnéticos.
Reciclaje
-- Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la
directiva europea 2012/19/UE. Infórmese acerca del sistema de reciclaje
de productos eléctricos y electrónicos en su localidad.
Siga la normativa local y no deseche el producto con la basura normal
del hogar. La correcta eliminación de los productos antiguos ayuda
a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
humana (fig. 2).
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support
o lea el folleto de garantía mundial independiente.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi!
Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä
tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Aseta aina kypsennettävä ruoka koriin, jotta se ei
kosketa lämmityselementtejä.
-- Älä peitä ilmanotto- ja poistoaukkoja, kun laite on
käynnissä.
-- Älä kaada kattilaan öljyä, koska se voi aiheuttaa
tulipalovaaran.
Varoitus
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen
pistorasiaan.
-- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on
vaurioitunut.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa
antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
-- Pidä laite alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
-- Älä päästä verkkojohtoa kosketuksiin kuumien
pintojen kanssa.
-- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa.
-- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen
ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
-- Älä aseta laitetta seinää tai muita laitteita vasten.
Jätä laitteen taakse, sivuille ja yläpuolelle vähintään
10 cm vapaata tilaa. Älä aseta mitään laitteen päälle.
-- Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa
kuvattuun tarkoitukseen.
-- Kuumalla ilmalla paistamisen aikana
ilmanpoistoaukoista tulee kuumaa höyryä. Suojaa
kädet ja kasvot höyryltä. Varo kuumaa höyryä ja ilmaa
myös, kun poistat kannen laitteesta.
-- Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön
aikana (Kuva 1).
-- Laitteen mukana toimitetut lisätarvikkeet kuumenevat,
kun niitä käytetään Airfryerissa. Käsittele niitä varovasti.
Varoitus
-- Tämä laite on tarkoitettu vain tavalliseen
kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi
henkilökuntaruokaloissa myymälöissä, toimistoissa,
maatiloilla tai muissa työympäristöissä. Sitä ei
ole myöskään tarkoitettu hotellien tai muiden
majoitusliikkeiden vieraiden käyttöön.
-- Älä aseta mitään ruokaa tai muita esineitä
lämmityselementin päälle. Jos ruokaa putoaa
lämmityselementin päälle, kun laite on käynnissä,
sammuta laite ja irrota ruoka heti haarukalla
tai vastaavalla välineellä. Jos ruokaa putoaa
lämmityselementin taakse, se ohjataan automaattisesti
takaisin kattilaan.
-- Älä käytä tämän laitteen kanssa muita kuin valmistajan
suosittelemia tarvikkeita ja keittiövälineitä.
-- Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista varten Philipsin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta
itse, sillä se aiheuttaa takuun raukeamisen.
-- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi 5–40 ºC
lämpötilassa.
-- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
-- Anna laitteen jäähtyä noin 30 minuuttia ennen sen
käsittelemistä ja puhdistamista.
-- Tyhjennä kattila jokaisen erän käsittelyn jälkeen,
varsinkin kun valmistat rasvaisia tai marinoituja ruokia.
Ole varovainen, sillä kattila kuumenee käytön aikana. 
-- HD9210-mallia: pannun käyttöikä pysyy
mahdollisimman pitkänä, kun puhdistat pannun
kuumalla vedellä, astianpesuaineella ja pehmeällä
sienellä. Älä käytä hankaavia tai voimakkaita
puhdistusaineita tai materiaaleja. Älä pese pannua
astianpesukoneessa, sillä se voi syövyttää pinnoitetta
-- Varmista, että laitteessa valmistettu ruoka on valmiina
kullankeltaista eikä tummaa tai ruskeaa. Poista palaneet
tähteet.
Sähkömagneettiset kentät
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja.
Kierrätys
-- Tämä kuvake osoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Ota selvää
sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä
alueellasi. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä tuotetta
tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen
hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia
haittavaikutuksia (Kuva 2).
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen..
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips !
Pour profiter pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre
produit à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant
d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un usage
ultérieur.
Danger
-- Mettez toujours les aliments à frire dans le panier, afin
d’éviter qu’ils n’entrent en contact avec les résistances.
-- Ne couvrez pas les entrées et sorties d’air pendant
que l’appareil fonctionne.
-- Ne remplissez pas la cuve d’huile afin d’éviter tout
risque d’incendie.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l’appareil correspond à la tension
supportée par le secteur local.
-- N’utilisez jamais l’appareil si la prise, le cordon
d’alimentation ou l’appareil lui-même est endommagé.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou qu’ils aient
reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée de
l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas
être réalisés par des enfants sans surveillance.
-- Tenez l’appareil hors de portée des enfants de moins
de 8 ans.
-- Tenez le cordon d’alimentation à l’écart des surfaces
chaudes.
-- Branchez l’appareil sur une prise murale mise à la
terre. Assurez-vous que la fiche est correctement
insérée dans la prise.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé avec un
minuteur externe ou un système de contrôle séparé.
-- Ne placez pas l’appareil contre un mur ou d’autres
appareils. Laissez un espace libre d’au moins 10 cm
autour de l’appareil. Ne placez aucun objet sur
l’appareil.
-- N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui qui
est indiqué dans ce manuel.
-- Lors de la cuisson à l’air chaud, de la vapeur brûlante
s’échappe des sorties d’air. Gardez les mains et le
visage suffisamment éloignés des sorties d’air. Faites
également attention à la vapeur et à l’air chaud
lorsque vous retirez le couvercle de l’appareil.
-- Les surfaces accessibles peuvent chauffer lorsque
l’appareil fonctionne (fig. 1).
-- Les accessoires de l’Airfryer deviennent chauds
lorsque vous les utilisez dans l’Airfryer. Soyez
prudent(e) lorsque vous les manipulez.
Attention
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique
normal uniquement. Il n’est pas destiné à être utilisé
dans des environnements tels que des cuisines
destinées aux employés dans les entreprises, magasins
et autres environnements de travail.
Il n’est pas non plus destiné à être utilisé par des
clients dans des hôtels, motels, chambres d’hôtes et
autres environnements résidentiels.
-- Ne placez pas d’aliments ou d’autres objets sur l’élément
chauffant. Si un aliment tombe sur l’élément chauffant
lorsque l’appareil est en cours de fonctionnement,
éteignez l’appareil et retirez immédiatement l’aliment
avec une fourchette ou un ustensile similaire. Si l’aliment
tombe derrière l’élément chauffant, il est redirigé
automatiquement vers la cuve.
-- Avec cet appareil, n’utilisez pas d’ustensiles de cuisine
ou d’accessoires autres que ceux recommandés par le
fabricant.
-- Confiez toujours l’appareil à un Centre Service Agréé
Philips pour réparation ou vérification. N’essayez
jamais de réparer l’appareil vous-même ; toute
intervention par des personnes non qualifiées
entraîne l’annulation de la garantie.
-- Cet appareil est conçu pour être utilisé à des
températures ambiantes comprises entre
5 ºC et 40 ºC.
-- Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
-- Laissez l’appareil refroidir pendant environ 30 minutes
avant de le nettoyer ou le ranger.
-- Videz la cuve après chaque utilisation, en particulier
lorsque vous faites frire des aliments riches en
matière grasse ou marinés. Faites attention car la cuve
devient chaude pendant l’utilisation. 
-- HD9210 uniquement : pour garantir une longue
durée de vie de la cuve, nettoyez-la avec de l’eau
chaude, du liquide vaisselle et une éponge douce.
N’utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou
abrasifs ni de tampons à récurer. Ne nettoyez pas la
cuve au lave-vaisselle. Le nettoyage au lave-vaisselle a
un impact négatif sur le revêtement et peut attaquer
le matériau.
-- Assurez-vous que les aliments cuits dans l’appareil
soient dorés et pas bruns ou noirs. Enlevez les résidus
brûlés.
Champs électromagnétiques
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes applicables relatives à
l’exposition aux champs électromagnétiques.
Recyclage
-- La présence de ce symbole sur un produit indique que ce dernier
est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Renseignezvous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la
collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez
les réglementations locales et ne jetez pas le produit avec les ordures
ménagères ordinaires. La mise au rebut correcte d’anciens produits
permet de préserver l’environnement et la santé (fig. 2).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant
séparé sur la garantie internationale.
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuto da Philips!
Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare
il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente
queste informazioni importanti e conservatele per
eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Mettete sempre gli ingredienti da friggere nel cestello
in modo da evitare che vengano a contatto con le
resistenze.
-- Non coprite le aperture di circolazione dell’aria
mentre l’apparecchio è in funzione.
-- Non riempite il recipiente di olio per evitare il
pericolo di incendi.
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che
la tensione riportata sulla spina corrisponda alla
tensione disponibile.
-- Non utilizzate l’apparecchio se la spina, il cavo di
alimentazione o l’apparecchio stesso sono danneggiati.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure
da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
-- Quest’apparecchio può essere usato da bambini a
partire da 8 anni di età e da persone con capacità
mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza
o conoscenze adatte a condizione che tali persone
abbiano ricevuto assistenza o formazione per
utilizzare l’apparecchio in maniera sicura e capiscano
i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate che i
bambini giochino con l’apparecchio. La manutenzione
e la pulizia non devono essere eseguite da bambini se
non in presenza di un adulto.
-- Tenete l’apparecchio lontano dalla portata di bambini
di età inferiore a 8 anni.
-- Tenete il cavo lontano da superfici incandescenti.
-- Collegate l’apparecchio a una presa dotata di
messa a terra. Controllate che la spina sia inserita
correttamente nella presa.
-- Questo apparecchio non è stato progettato per
essere utilizzato in abbinamento a un timer esterno
o a un sistema separato con telecomando a distanza.
-- Non appoggiate l’apparecchio al muro o su altri
apparecchi. Lasciate almeno 10 cm di spazio libero
sulla parte posteriore e sui lati e 10 cm sulla parte
superiore dell’apparecchio. Non posizionate alcun
oggetto sull’apparecchio.
-- Non usate l’apparecchio per scopi diversi da quelli
descritti nel presente manuale.
-- Durante la frittura tramite il sistema ad aria calda,
fuoriesce vapore caldo dalle aperture di aerazione.
Tenete le mani e il volto a una distanza sicura dal
vapore e dalle aperture stesse. Fate attenzione al
vapore e all’aria calda anche quando rimuovete il
coperchio dall’apparecchio.
-- Le superfici accessibili potrebbero diventare calde
durante l’uso (fig. 1).
-- Quando utilizzati con il sistema airfryer, gli accessori si
riscaldano. Prestate attenzione durante l’uso.
Attenzione
-- Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un
uso domestico e non deve essere utilizzato in ambienti
quali cucine dei dipendenti all’interno di punti vendita,
uffici, aziende agricole o altri ambienti lavorativi.
Non deve essere altresì utilizzato dai clienti di hotel,
motel, Bed & Breakfast e altri ambienti residenziali.
-- Non posizionate cibo o altro sulla resistenza.
Se un pezzo di cibo cade sulla resistenza quando
l’apparecchio è in funzione, spegnetelo e rimuovete
immediatamente il pezzo di cibo con una forchetta
o un utensile simile. Se il pezzo di cibo cade dietro
la resistenza, viene trasportato automaticamente
all’interno del recipiente.
-- Non utilizzate utensili da cucina e accessori diversi
da quelli consigliati dal produttore con questo
apparecchio.
-- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgetevi sempre
a un centro autorizzato Philips. Non tentate di riparare
l’apparecchio per evitare di invalidare la garanzia.
-- Questo apparecchio deve essere utilizzato a una
temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 40 °C.
-- Scollegate sempre il cavo di alimentazione dopo l’uso.
-- Lasciate raffreddare l’apparecchio per circa 30 minuti
prima di pulirlo o maneggiarlo.
-- Dopo ogni uso e soprattutto in caso di frittura di cibi
grassi o marinati, svuotate il recipiente.
Fate attenzione poiché durante il funzionamento il
recipiente si surriscalda. 
-- Solo per il modello HD9210: per garantire una
lunga durata del recipiente, pulitelo con acqua calda,
detergente per piatti e una spugna morbida.
Non utilizzate detergenti o materiali aggressivi
o abrasivi. Non lavate il recipiente in lavastoviglie.
Il lavaggio in lavastoviglie avrebbe un impatto negativo
sul rivestimento e potrebbe intaccare il materiale.
-- Assicuratevi che gli ingredienti preparati con questo
apparecchio siano di colore giallo-dorato e non scuri
o marroni. Rimuovete i residui bruciati.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi
all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Riciclaggio
-- Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva
Europea 2012/19/EU. Informatevi sulle normative locali relative alla
raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici ed attenetevi
a quest’ultime. Non smaltite mai questi prodotti con gli altri rifiuti
domestici. Lo smaltimento corretto dei vostri prodotti usati contribuisce
a prevenire potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute (fig. 2).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo
www.philips.com/support oppure leggete l’opuscolo della garanzia
internazionale.
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal
gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat
u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om
het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Doe de etenswaren die u wilt bakken altijd in de
mand om te voorkomen dat ze in contact komen
met de verwarmingselementen.
-- Bedek de luchtinlaat- en -uitlaatopeningen niet
wanneer het apparaat in gebruik is.
-- Vul de pan niet met olie, want dit kan brandgevaar
veroorzaken.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker,
het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens,
of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt, en zij de gevaren van het
gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet
zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
-- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen die
jonger zijn dan 8 jaar.
-- Houd het netsnoer uit de buurt van hete
oppervlakken.
-- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard
stopcontact. Zorg er altijd voor dat de stekker goed in
het stopcontact zit.
-- Dit apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met een externe timer of een afzonderlijk
afstandsbedieningssysteem.
-- Zet het apparaat niet tegen een muur of tegen
andere apparaten. Laat aan de achterzijde en zijkanten
van het apparaat ten minste 10 cm en boven het
apparaat 10 cm vrij. Zet niets op het apparaat.
-- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden
dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
-- Tijdens het heteluchtfrituren komt hete stoom vrij
door de luchtuitlaatopeningen. Houd uw handen en
gezicht op veilige afstand van de stoom en van de
luchtuitlaatopeningen. Pas ook op voor hete stoom
en lucht wanneer u het deksel van het apparaat
verwijdert.
-- De aanraakbare oppervlakken kunnen tijdens gebruik
heet worden (fig. 1).
-- De accessoires worden heet wanneer u deze in de
Airfryer gebruikt. Wees voorzichtig wanneer u deze
vastpakt.
Let op
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal
huishoudelijk gebruik. Het apparaat is niet bedoeld
voor gebruik in personeelskeukens van bijvoorbeeld
winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare
werkomgevingen en ook niet voor gebruik door
gasten van hotels, motels, bed & breakfasts en andere
verblijfsaccommodaties.
-- Plaats geen voedsel of andere voorwerpen op
het verwarmingselement. Als er voedsel op het
verwarmingselement valt wanneer het apparaat
is ingeschakeld, moet u meteen het apparaat
uitschakelen en het voedsel met een vork of
vergelijkbaar keukengerei verwijderen. Als er voedsel
achter het verwarmingselement valt, wordt het
automatisch terug naar de pan geleid.
-- Gebruik geen andere accessoires of ander
keukengerei met dit apparaat dan aanbevolen door
de fabrikant.
-- Breng het apparaat altijd naar een door Philips
geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of
reparatie. Probeer niet zelf het apparaat te repareren,
omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen.
-- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik bij een
omgevingstemperatuur tussen 5 ºC en 40ºC.
-- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
-- Laat het apparaat ongeveer 30 minuten afkoelen
voordat u het aanraakt of schoonmaakt.
-- Leeg de pan na elke portie, vooral wanneer u vettig of
gemarineerd voedsel hebt gefrituurd. Wees voorzichtig
want de pan wordt heet tijdens het gebruik. 
-- Alleen HD9210: om ervoor te zorgen dat uw pan
lang meegaat, maakt u deze schoon met warm water,
afwasmiddel en een zachte spons. Gebruik geen
agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of
materialen. Reinig de pan niet in de vaatwasmachine:
dit werkt nadelig op de coating en kan het materiaal
beschadigen.
-- Zorg ervoor dat de etenswaren die met dit apparaat
zijn bereid, goudgeel zijn en niet donker of bruin.
Verwijder verbrande deeltjes.
Elektromagnetische velden
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen met betrekking
tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Recycling
-- Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan
EU-richtlijn 2012/19/EG. Win inlichtingen in over de gescheiden
inzameling van afval van elektrische en elektronische producten.
Volg de lokale regels en gooi het product nooit weg bij het gewone
huishoudelijke afval. Door u op de juiste manier van oude producten
te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid (fig. 2).
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan
www.philips.com/support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
NORSK
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips.
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere
produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-- Ingrediensene som skal stekes, må alltid plasseres i
kurven. Dette er for å hindre at de kommer i kontakt
med varmeelementene.
-- Ikke dekk til åpningene for innluft og utluft mens
apparatet er i gang.
-- Ikke fyll pannen med olje, da dette kan føre til
brannfare.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på apparatet, stemmer
overens med nettspenningen.
-- Du må ikke bruke apparatet hvis støpselet, ledningen
eller selve apparatet er ødelagt.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips,
eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår
farlige situasjoner.
-- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av
personer som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, dersom de får tilsyn eller
instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte
og forstår risikoen. Barn ikke skal leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av
barn uten tilsyn.
-- Hold apparatet utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
-- Hold strømledningen unna varme overflater.
-- Du må ikke koble apparatet til annet enn en jordet
stikkontakt. Pass alltid på at støpselet er ordentlig satt
inn i stikkontakten.
-- Dette apparatet er ikke beregnet på bruk med en
ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
-- Ikke plasser apparatet opp mot en vegg eller andre
apparater. Det skal være minst 10  cm klaring bak og
på sidene, og 10 cm klaring over apparatet.
Ikke plasser noe på toppen av apparatet.
-- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som
beskrives i denne veiledningen.
-- Under varmluftssteking slippes varm damp ut
gjennom åpningene for utluft. Hold hendene og
ansiktet på trygg avstand fra dampen og fra åpningene
for utluft. Du må også passe deg for varm damp og
luft når du fjerner lokket fra apparatet.
-- De tilgjengelige overflatene kan bli varme under
bruk (fig. 1).
-- Airfryer-tilbehørene blir varme når du bruker dem i
Airfryer. Vær forsiktig når du håndterer dem.
Forsiktig
-- Dette apparatet er kun beregnet for vanlig bruk i
hjemmet. Det er ikke beregnet for bruk på f.eks.
bedriftskjøkken, butikker, kontorer, bondegårder eller
andre arbeidsmiljøer. Det er heller ikke beregnet for
å brukes av kunder på hoteller, moteller eller i andre
typer bomiljøer.
-- Ikke plasser mat eller andre ting på varmeelementet.
Hvis mat faller ned på varmeelementet mens
apparatet er i gang, slår du av apparatet og fjerner
maten med en gaffel eller lignende umiddelbart.
Hvis maten faller bak varmeelementet, kommer den
automatisk tilbake i pannen.
-- Ikke bruk andre tilbehør og kjøkkenredskaper enn de
som anbefales av produsenten av dette apparatet.
-- Lever alltid apparatet til et servicesenter som er
godkjent av Philips, for undersøkelse eller reparasjon.
Ikke prøv å reparere apparatet selv – det vil føre til at
garantien blir ugyldig.
-- Dette apparatet er beregnet på å brukes ved
romtemperaturer mellom 5 ºC og 40 ºC.
-- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
-- La apparatet avkjøles i ca. 30 minutter før du
håndterer eller rengjør det.
-- Tøm pannen etter hver omgang, særlig når du friterer
mat med mye fett eller som er marinert. Vær forsiktig,
pannen blir varm under bruk. 
-- Kun HD9210: Vask pannen med varmt vann,
oppvaskmiddel og en myk svamp for å sikre at
pannen varer lenge. Du må ikke bruke kraftige
rengjøringsmidler eller skuremidler. Ikke vask pannen
i oppvaskmaskinen. Vask i oppvaskmaskinen kan
ødelegge ødelegge belegget og tære på materialet.
-- Kontroller at ingrediensene som tilberedes i apparatet,
får en gyllen farge i stedet for mørk eller brun.
Fjern brente matrester.
Elektromagnetiske felt
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder for eksponering
for elektromagnetiske felt.
Resirkulering
-- Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av
EU-direktiv 2012/19/EU. Gjør deg kjent med lokale innsamlingsordninger
for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale bestemmelser,
og kast aldri produktet med vanlig husholdningsavfall. Riktig deponering
av gamle produkter bidrar til å forhindre negative konsekvenser for
helse og miljø (fig. 2).
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips!
Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu
produto em www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes
antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma
eventual consulta futura.
Perigo
-- Coloque os ingredientes a fritar sempre dentro do
cesto para evitar que estes entrem em contacto com
os componentes de aquecimento.
-- Não tape as aberturas de entrada e saída de ar
enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
-- Não encha o recipiente com óleo pois isto pode
representar um risco de incêndio.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada no aparelho
corresponde à voltagem eléctrica local antes de o ligar.
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação
ou o próprio aparelho estiverem danificados.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre
substituído pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal devidamente
qualificado para se evitarem situações de perigo.
-- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, caso
sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções
relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem
sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças
não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a
manutenção do utilizador não podem ser efectuadas
por crianças sem supervisão.
-- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças
com idade inferior a 8 anos.
-- Mantenha o cabo de alimentação afastado de
superfícies quentes.
-- Este aparelho só deve ser ligado a uma tomada
com terra. Verifique sempre se a ficha está bem
introduzida na tomada.
-- Este aparelho não se destina a ser operado através
de um temporizador externo, nem de um sistema de
controlo remoto independente.
-- Não encoste o aparelho a uma parede ou a outros
aparelhos. Deixe, no mínimo, 10 cm de espaço livre
nas partes posterior e laterais e 10 cm de espaço
livre por cima do aparelho. Não coloque nada em
cima do aparelho.
-- Não utilize o aparelho para outro fim que não
o descrito neste manual.
-- Durante a fritura a ar quente, é libertado vapor
quente pelas aberturas de saída de ar. Mantenha as
suas mãos e o rosto a uma distância segura do vapor
e das aberturas de saída de ar. Tenha também cuidado
com o vapor quente e o ar quando retirar a tampa
do aparelho.
-- As superfícies acessíveis podem aquecer durante a
utilização (fig. 1).
-- Os acessórios da Airfryer aquecem quando os utiliza
na Airfryer. Tenha cuidado ao manuseá-los.
Cuidado
-- Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica
normal. Não se destina a ambientes como copas
de pessoal em lojas, escritórios, quintas e outros
ambientes de trabalho. Também não é adequado para
a utilização por clientes em hotéis, motéis, estalagens
e outros ambientes residenciais.
-- Não coloque quaisquer alimentos ou outros objectos
na resistência. Se um pedaço de comida cair para a
resistência durante o funcionamento do aparelho,
desligue o aparelho e retire o pedaço de comida com
um garfo ou um utensílio semelhante, de imediato. Se
o pedaço de comida cair atrás da resistência, este é
automaticamente conduzido para o recipiente.
-- Não utilize acessórios e utensílios de cozinha para além
dos recomendados pelo fabricante para este aparelho.
-- Leve sempre o aparelho a um centro de assistência
autorizado da Philips para examinação ou reparação.
Não tente reparar o aparelho sozinho; caso contrário,
a garantia perde a sua validade.
-- Este aparelho foi concebido para ser utilizado a
temperaturas ambiente entre os 5 °C e os 40 °C.
-- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
-- Deixe o aparelho arrefecer durante aproximadamente
30 minutos antes de o manusear ou limpar.
-- Esvazie o recipiente depois de cada porção,
especialmente quando fritar alimentos gordurosos
ou marinados. Tenha cuidado visto que o recipiente
aquece durante a utilização. 
-- Apenas HD9210: para garantir uma duração longa do
seu recipiente, lave-o com água quente, detergente
da loiça e uma esponja macia. Não utilize agentes de
limpeza nem materiais agressivos ou abrasivos.
Não lave o recipiente na máquina de lavar loiça.
A lavagem na máquina de lavar loiça terá um efeito
negativo no revestimento e pode corroer o material.
-- Assegure-se que os ingredientes preparados neste
aparelho saem amarelo dourado em vez de tostados
ou castanhos. Retire os resíduos queimados.
Campos electromagnéticos
Este aparelho Philips cumpre todas as normas aplicáveis à exposição a
campos electromagnéticos.
Reciclagem
-- Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela
Directiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se sobre o sistema de recolha
selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Cumpra as regras
locais e nunca coloque o produto nos resíduos domésticos comuns.
A eliminação correcta de produtos usados ajuda a evitar consequências
nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública (fig. 2).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support
ou leia o folheto da garantia mundial em separado.
SVENSKA
Introduktion
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Genom att registrera din
produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du
använder apparaten och spara sedan häftet för framtida
bruk.
Fara
-- Lägg alltid ingredienserna som ska stekas i korgen, så
att de inte kommer i kontakt med värmeelementen.
-- Täck inte för luftintaget och öppningarna för
luftutblåset när apparaten används.
-- Fyll inte pannan med olja eftersom det kan utgöra en
brandrisk.
Varning
-- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan
du ansluter apparaten.
-- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden
eller själva apparaten är skadad.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, något av Philips auktoriserade serviceombud eller
liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
-- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års
ålder, personer med olika funktionshinder samt av
personer som inte har kunskap om apparaten såvida
det sker under tillsyn eller om de har informerats
om hur apparaten används på ett säkert sätt och
de eventuella medförda riskerna. Barn får inte leka
med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla
apparaten utan överinseende av en vuxen.
-- Se till att apparaten är utom räckhåll för barn under 8 år.
-- Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
-- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
Se alltid till att kontakten är ordentligt isatt i uttaget.
-- Den här apparaten är inte avsedd att drivas
med hjälp av en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollssystem.
-- Ställ inte apparaten mot en vägg eller mot andra
apparater. Lämna minst 10 cm fritt utrymme bakom
och på sidorna och 10 cm fritt utrymme ovanför
apparaten. Ställ ingenting ovanpå apparaten.
-- Använd inte apparaten för något annat ändamål än
vad som beskrivs i den här användarhandboken.
-- Vid stekning med varmluft frigörs het ånga genom
öppningarna för luftutblåset. Håll händer och ansikte
på säkert avstånd från ångan och från öppningarna för
luftutblåset. Akta dig också för het ånga och luft när du
tar bort locket från apparaten.
-- Ytorna kan bli varma när apparaten används (Bild 1).
-- Tillbehören blir varma när de används i Airfryer. Var
försiktig när du hanterar dem.
Försiktighet
-- Apparaten är endast avsedd för normalt hushållsbruk.
Den är inte avsedd för användning i miljöer som
personalkök i verkstäder, på kontor eller i andra
arbetsmiljöer. Den är inte heller avsedd att användas
av kunder på hotell, motell, bed and breakfast och i
andra boendemiljöer.
-- Placera inte matbitar eller andra föremål på
värmeelementet. Om det hamnar en matbit på
värmeelementet när apparaten är igång stänger du av
apparaten och tar bort matbiten med en gaffel eller
motsvarande lämpligt redskap omedelbart.
Om det hamnar en matbit bakom värmeelementet
förs den automatiskt tillbaka i pannan.
-- Använd inte andra tillbehör eller köksredskap med
apparaten än de som rekommenderas av tillverkaren.
-- Lämna alltid in apparaten till ett av Philips
auktoriserade serviceombud för undersökning eller
reparation. Försök inte reparera apparaten själv.
Om du gör det upphör garantin att gälla.
-- Den här apparaten är utformad för att användas vid
en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 40 °C.
-- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
-- Låt apparaten svalna i cirka 30 minuter innan du
hanterar eller rengör den.
-- Töm pannan efter varje omgång. Det är extra viktigt
när du steker fet eller marinerad mat. Var försiktig
eftersom pannan blir varm under användning. 
-- Endast HD9210: för en garanterat lång livslängd ska
pannan rengöras med varmt vatten, diskmedel och
en mjuk svamp. Använd inte starka eller slipande
rengöringsmedel eller material. Rengör inte pannan
i diskmaskinen. Rengöring i diskmaskin har en negativ
påverkan på beläggningen och utsätter materialet
för slitage.
-- Se till att ingredienserna som tillreds i apparaten blir
gyllengula och inte mörka eller bruna. Ta bort brända
bitar.
Elektromagnetiska fält
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder gällande
exponering av elektromagnetiska fält.
Återvinning
-- Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet
2012/19/EU. Ta reda på var närmaste återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter finns. Följ de lokala bestämmelserna och
släng aldrig produkten bland normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av
gamla produkter bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och
hälsa (Bild 2).
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz!
Philips’in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü
www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Isıtma elemanlarına temas etmesini engellemek için
kızartılacak malzemeleri her zaman sepete koyun.
-- Cihaz çalışırken hava giriş ve hava çıkış deliklerini
kapatmayın.
-- Yangın tehlikesine yol açabileceğinden tavayı yağ ile
doldurmayın.
Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan
gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
-- Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle
kullanmayın.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki verdiği
bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş
kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel,
motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya
bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından
kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu
kişilerin bulunması veya cihazın güvenli kullanım
talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin
anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı herhangi bir
gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
-- Cihazı 8 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri
yerlerde muhafaza edin.
-- Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
-- Cihazın fişini sadece topraklı prize takın. Fişin prize
doğru takıldığından mutlaka emin olun.
-- Bu cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan
kumanda sistemi ile birlikte kullanılmamalıdır.
-- Cihazı duvara veya diğer cihazlara dayamayın.
Arkasında, yanlarında ve üstünde en az 10 cm boşluk
bırakın. Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.
-- Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için
kullanmayın.
-- Sıcak hava ile kızartma sırasında, hava çıkış
deliklerinden sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü
buhardan ve hava çıkış deliklerinden güvenli bir
uzaklıkta tutun. Ayrıca kapağı cihazdan ayırırken sıcak
buhara ve havaya dikkat edin.
-- Kullanım sırasında açık yüzeyler ısınabilir (Şek. 1).
-- Birlikte verilen aksesuarları Airfryer’da kullandığınızda,
bu aksesuarlar ısınır. Aksesuarları tutarken dikkatli olun.
Dikkat
-- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
Mağazaların, ofislerin, çiftliklerin veya diğer işyerlerinin
personel mutfakları gibi ortamlarda kullanılamaz. Otel,
motel, pansiyon ve diğer konaklama ortamlarındaki
kişiler tarafından kullanıma da uygun değildir.
-- Isıtma elemanının üzerine herhangi bir yiyecek veya
başka bir öğe koymayın. Cihaz çalışırken, ısıtma
elemanının üzerine bir yiyecek parçası düşerse cihazı
hemen kapatın ve yiyecek parçasını bir çatal veya
benzer bir alet ile çıkarın. Yiyecek, ısıtma elamanının
arkasında düşerse otomatik olarak tavanın arkasına
yönlendirilecektir.
-- Bu cihazın üreticisinin önermediği aksesuarları ve
mutfak aletlerini kullanmayın.
-- Cihazı, kontrol veya onarım için mutlaka yetkili bir
Philips servis merkezine götürün. Cihazı kendiniz tamir
etmeye çalışmayın, aksi takdirde garantiniz geçerliliğini
yitirecektir.
-- Bu cihaz 5ºC ve 40ºC arasındaki ortam sıcaklığında
kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
-- Kullanım sonrasında, cihazı her zaman prizden çekin.
-- Cihazı tutmadan veya temizlemeden önce yaklaşık
30 dakika soğumasını bekleyin.
-- Özellikle yağlı veya marine edilmiş yiyecekler
kızartıyorsanız tavayı her işlemden sonra boşaltın.
Dikkatli olun, tava kullanım sırasında ısınır. 
-- Sadece HD9210 için: Tavanızı daha uzun ömürlü
olması için sıcak su ve deterjan kullanarak yumuşak
bir süngerle temizleyin. Aşındırıcı ya da zarar verici
temizlik maddeleri veya malzemeleri kullanmayın.
Tavayı bulaşık makinesinde yıkamayın. Bulaşık
makinesinde yıkamanız, kaplama üzerinde olumsuz
bir etki yaratır ve malzemeye zarar verebilir.
-- Bu cihazda hazırlanan yiyeceklerin kararmış veya
kahverengi yerine altın sarısı çıkmasına dikkat edin.
Yanmış artıkları temizleyin.
Elektromanyetik alanlar
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalınmasına ilişkin geçerli
tüm standartlara uygundur.
Geri dönüşüm
-- Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün Avrupa Yönergesi 2012/19/EU
kapsamında olduğu anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı
toplanmasıyla ilgili yerel sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun,
ürünü asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru
şekilde atılması, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçların
önlenmesine yardımcı olur (Şek. 2).
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Download PDF

advertising