Philips | HD9225/50 | Philips Viva Collection Airfryer HD9220/40 Important Information Manual

Register your product and get support at
1
www.philips.com/welcome
Important Information
1
2
4222.005.0120.2
2
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
Danger
-- Always put the ingredients to be fried in the basket,
to prevent them from coming into contact with the
heating elements.
-- Do not cover the air inlet and the air outlet openings
while the appliance is operating.
-- Do not fill the pan with oil as this may cause a fire
hazard.
-- Never immerse the appliance in water or any other
liquid, nor rinse it under the tap.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord
or the appliance itself is damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid
a hazard.
-- This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless
they are older than 8 years and supervised.
-- Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.
-- Keep the mains cord away from hot surfaces.
-- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
Always make sure that the plug is inserted into the
wall socket properly.
-- This appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or a separate remotecontrol system.
-- Do not place the appliance against a wall or against
other appliances. Leave at least 10cm free space
on the back and sides and 10cm free space above
the appliance. Do not place anything on top of the
appliance.
-- Do not use the appliance for any other purpose than
described in the user manual.
-- During hot air frying, hot steam is released through
the air outlet openings. Keep your hands and face at a
safe distance from the steam and from the air outlet
openings. Also be careful of hot steam and air when
you remove the pan from the appliance.
-- The accessible surfaces may become hot during use 
(Fig. 1).
-- The airfryer accessories become hot when you use
them in the airfryer. Be careful when you handle them.
Caution
-- This appliance is intended for normal household
use only. It is not intended for use in environments
such as staff kitchens of shops, offices, farms or other
work environments. Nor is it intended to be used by
clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other
residential environments.
-- Always return the appliance to a service centre
authorised by Philips for examination or repair.
Do not attempt to repair the appliance yourself,
otherwise the guarantee becomes invalid.
-- This appliance is designed to be used at ambient
temperatures between 5ºC and 40ºC.
-- Always unplug the appliance after use.
-- Let the appliance cool down for approx. 30 minutes
before you handle or clean it.
-- Make sure the ingredients prepared in this appliance
come out golden-yellow instead of dark or brown.
Remove burnt remnants. Do not fry fresh potatoes
at a temperature above 180°C (to minimise the
production of acrylamide).
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations
regarding electromagnetic fields.
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 2).
Guarantee and support
If you have need information or support, please visit www.philips.com/
support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder,
kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, i
nden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel
senere brug.
Fare
-- Læg altid de ingredienser, der skal steges, i kurven for
at forhindre kontakt med varmelegemerne.
-- Tildæk ikke luftindtagene og luftudtagene, mens
apparatet er i brug.
-- Hæld ikke olie på gryden, da dette kan udgøre en
brandfare.
-- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller andre
væsker eller skylles under vandhanen.
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet
svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm
til apparatet.
-- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller
selve apparatet er beskadiget.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en
--
------
---
----
--
-----
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver
risiko.
Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op og
personer med reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende viden eller erfaring,
hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brug af
apparatet på en sikker måde og forstår de involverede
risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring
og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn,
medmindre de er ældre end 8 år og under opsyn.
Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde
af børn under 8 år.
Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med
varme flader.
Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med
jordforbindelse. Kontrollér altid, at stikket er sat
korrekt i stikkontakten.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive
betjent af en ekstern timer eller et separat
fjernbetjeningssystem.
Placer ikke apparatet mod en væg eller mod andre
apparater. Sørg for, at der er mindst 10 cm frirum
omkring bagsiden og siderne samt 10 cm frirum over
apparatet. Placer ikke noget ovenpå apparatet.
Brug kun apparatet til de formål, der er beskrevet i
brugervejledningen.
Når du tilbereder mad med varmluft, ledes der varm
damp ud af luftudtagene. Hold hænder og ansigt på
sikker afstand af dampen og luftudtagene. Pas også
på varm damp og luft, når du fjerner gryden fra
apparatet.
De tilgængelige overflader kan blive varme under
brug (fig. 1).
Tilbehørsdelene til airfryer bliver varme, når du bruger
dem i airfryeren. Vær forsigtig, når du håndterer dem.
Forsigtig
Dette apparat er kun beregnet til normal anvendelse
i hjemmet. Det er ikke beregnet til brug i miljøer som
personalekøkkener i butikker, på kontorer, på gårde
eller andre arbejdspladser. Det er heller ikke beregnet
til brug af gæster på hoteller, moteller, på bed and
breakfasts eller i andre værelser til udlejning.
Reparation og eftersyn af apparatet skal altid
foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted.
Forsøg ikke selv at reparere apparatet, da garantien i
så fald bortfalder.
Dette apparat er beregnet til at blive brugt ved
omgivende temperaturer på mellem 5ºC og 40ºC.
Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug.
Lad apparatet køle af i ca. 30 minutter, før du rengør
det eller stiller det væk.
Vær sikker på, at ingredienserne, der tilberedes i
dette apparat, bliver gyldne i stedet for mørke eller
brune. Fjern fastbrændte rester. Undgå at stege friske
kartofler ved mere end 180° C (for at minimere
produktionen af acrylamid).
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og
regler angående elektromagnetiske felter.
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 2).
Sikkerhed og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/
support eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr
Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren
Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Geben Sie die zu bratenden Zutaten in den Korb,
damit sie nicht mit den Heizelementen in Kontakt
kommen.
-- Lufteinlass und Luftaustrittsöffnungen müssen
unbedeckt bleiben, während das Gerät in Betrieb ist.
-- Füllen Sie die Pfanne nicht mit Öl, da sonst
Brandgefahr besteht.
-- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder
andere Flüssigkeiten; spülen Sie es auch nicht unter
fließendem Wasser ab.
Warnhinweis
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob
die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen
Netzspannung übereinstimmt.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker,
das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder
beschädigt sind.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer
von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
ersetzt werden.
-- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie dabei beaufsichtigt werden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit
dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege des Geräts
darf nur von Kindern über 8 Jahre und unter Aufsicht
durchgeführt werden.
-- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
-- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in der
Nähe heißer Flächen verläuft.
-- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete
Steckdose an. Achten Sie stets darauf, dass der
Stecker richtig in der Steckdose sitzt.
-- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, über
einen externen Timer oder ein separates
Fernbedienungssystem gesteuert zu werden.
-- Stellen Sie das Gerät nicht gegen eine Wand oder
andere Geräte. Lassen Sie rund um das Gerät und
über dem Gerät mindestens 10 cm Platz frei. Legen
Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
-- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
-- Während des Heißluftbratens tritt Dampf aus den
Luftaustrittsöffnungen aus. Halten Sie Hände und
Gesicht in sicherem Abstand zu dem Dampf und
den Luftaustrittsöffnungen. Geben Sie auch Acht auf
heißen Dampf, wenn Sie die Pfanne aus dem Gerät
nehmen.
-- Die zugänglichen Oberflächen können während des
Betriebs heiß werden (Abb. 1).
-- Die im Lieferumfang des Airfryers enthaltenen
Zubehörteile werden heiß, wenn Sie sie im Airfryer
verwenden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Teile
verwenden.
Achtung
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im privaten
Haushalt bestimmt. Es ist z. B. nicht für die
Verwendung in Personalküchen von Geschäften,
Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen
Arbeitsbereichen vorgesehen. Auch ist es nicht für
den Gebrauch in Hotels, Motels, Pensionen oder
anderen Gastgewerben bestimmt.
-- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur
stets an ein Philips Service-Center. Versuchen Sie nicht,
das Gerät selbst zu reparieren, da andernfalls die
Garantie erlischt.
-- Dieses Gerät wurde speziell für die Verwendung bei
Umgebungstemperaturen zwischen 5 ºC und 40 ºC
entworfen.
-- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker
aus der Steckdose.
-- Lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten abkühlen, bevor
Sie es anfassen oder reinigen.
-- Stellen Sie sicher, dass die in diesem Gerät
zubereiteten Speisen goldgelb statt dunkel oder
braun sind. Entfernen Sie verbrannte Reste. Braten Sie
frische Kartoffeln bei höchstens 180 °C (damit sich
möglichst wenig Acrylamid entwickelt).
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen hinsichtlich
möglicher Gefährdung durch elektromagnetische Felder.
Umwelt
-- Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen
Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 2).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die
internationale Garantieschrift.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει
η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/
welcome.
Σημαντικό
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Να τοποθετείτε πάντα στο καλάθι τα υλικά που
θέλετε να τηγανίσετε, ώστε να αποφεύγεται η
επαφή τους με τις αντιστάσεις.
-- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου
αέρα ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
-- Μην προσθέτετε λάδι στον κάδο, προκειμένου να
αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς.
-- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε
οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε με
νερό βρύσης.
Προειδοποίηση
-- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που
αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική
τάση ρεύματος.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το
καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί φθορά.
-- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από ένα κέντρο επισκευών
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και
γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους
ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να
παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να
καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν διεργασίες
συντήρησης, εκτός και αν είναι μεγαλύτερα από 8
ετών και επιβλέπονται.
-- Διατηρήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά
από παιδιά ηλικίας κάτω από 8 ετών.
-- Κρατάτε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.
-- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση. Να
σιγουρεύεστε πάντα ότι έχετε εισαγάγει σωστά το
φις μέσα στην πρίζα.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού
συστήματος τηλεχειρισμού.
-- Μην στηρίζετε τη συσκευή στον τοίχο ή σε
άλλες συσκευές. Αφήνετε πάντα τουλάχιστον 10
εκατοστά κενό από κάθε πλευρά της συσκευής,
αλλά και από πάνω. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω
στη συσκευή.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο
σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο
παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
-- Κατά τη διάρκεια τηγανίσματος με καυτό αέρα,
απελευθερώνεται καυτός ατμός από τα ανοίγματα
εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό
σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και τα
ανοίγματα εξόδου αέρα. Θα πρέπει επίσης να
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τον
κάδο από τη συσκευή.
-- Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να
ζεσταθούν πολύ όταν η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία (Εικ. 1).
-- Τα αξεσουάρ ζεσταίνονται όταν τα χρησιμοποιείτε
στο airfryer. Να τα χειρίζεστε με μεγάλη προσοχή.
Προσοχή
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για φυσιολογική
οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε
περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού σε
καταστήματα, γραφειακούς χώρους, φάρμες ή
λοιπούς χώρους εργασίας. Επίσης δεν προορίζεται
για χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ,
πανδοχεία και λοιπούς οικιστικούς χώρους.
-- Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να
απευθύνεστε πάντα σε ένα κέντρο επισκευών
εξουσιοδοτημένο από τη Philips. Μην επιχειρήσετε
να επισκευάσετε από μόνοι σας τη συσκευή,
καθώς, σε αυτή τη περίπτωση, η εγγύηση σας
καθίσταται άκυρη.
-- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να λειτουργεί σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5ºC έως 40ºC.
-- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα
μετά από κάθε χρήση.
-- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30
λεπτά πριν τη χειριστείτε ή την καθαρίσετε.
-- Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά που μαγειρεύετε με αυτήν
τη συσκευή παίρνουν απόχρωση χρυσοκίτρινη
και όχι σκούρη ή καφέ. Αφαιρέστε τυχόν
καμένα υπολείμματα. Μην τηγανίζετε φρέσκες
πατάτες σε θερμοκρασία άνω των 180°C (για να
ελαχιστοποιήσετε τον σχηματισμό ακρυλαμίδης).
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα
πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά σας απορρίμματα, αλλά παραδώστε την σε ένα
επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα
συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 2).
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips
Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips,
registre el producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta
información importante y consérvela por si necesitara
consultarla en el futuro.
Peligro
-- Coloque siempre los ingredientes que va a freír en
la cesta para evitar que entren en contacto con las
resistencias.
-- No cubra las aberturas de entrada y salida de aire
mientras el aparato está en funcionamiento.
-- No llene la sartén con aceite, ya que esto puede
causar un riesgo de incendio.
-- No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos,
ni lo enjuague bajo el grifo.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje
indicado en el mismo se corresponde con el voltaje
de red local.
-- No utilice el aparato si la clavija, el cable de
alimentación o el propio aparato están dañados.
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones
de peligro.
-- Este aparato puede ser usado por niños mayores de
8 años, por personas con capacidad física, psíquica o
sensorial reducida y por personas que no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, siempre
que hayan recibido la supervisión adecuada o
instruidos acerca del uso del aparato de forma segura
y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
No permita que los niños jueguen con el aparato. Los
niños no deben llevar a cabo los procesos de limpieza
ni de mantenimiento a menos que tengan más de
8 años y sean supervisados.
-- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de
los niños menores de 8 años.
-- Mantenga el cable de alimentación alejado de
superficies calientes.
-- Conecte el aparato sólo a un enchufe con toma de
tierra. Asegúrese siempre de que la clavija esté bien
insertada en la toma de corriente.
-- Este aparato no está diseñado para funcionar a través
de un temporizador externo o con un sistema de
control remoto adicional.
-- No coloque el aparato contra una pared ni contra
otros aparatos. Deje por lo menos 10 cm de espacio
libre en la parte posterior y en los lados y 10 cm
de espacio libre sobre el aparato. No coloque nada
encima del aparato.
-- No utilice este aparato para otros fines distintos a los
descritos en este manual.
-- Mientras el aparato fríe con aire caliente, sale vapor
caliente por las aberturas de salida de aire. Mantenga
las manos y la cara a una distancia segura del vapor
y de las aberturas de salida de aire. Tenga también
cuidado con el vapor y el aire calientes cuando
extraiga la sartén del aparato.
-- Las superficies accesibles pueden calentarse durante
el uso (fig. 1).
-- Los accesorios se calientan al utilizarlos en la airfryer.
Tenga cuidado al manipularlos.
Precaución
-- Este aparato está diseñado sólo para un uso
doméstico normal, no para un uso en entornos
como las cocinas de los comercios, oficinas, granjas
u otros entornos laborales. Tampoco lo deben usar
los clientes de hoteles, moteles, hostales en los
que se ofrecen desayunos ni clientes de entornos
residenciales de otro tipo.
-- Lleve siempre el aparato a un centro de servicio
autorizado por Philips para su comprobación y
reparación. No intente repararlo usted mismo; de lo
contrario, la garantía quedaría anulada.
-- Este aparato se ha diseñado para su uso a
temperaturas ambientales entre 5 °C y 40 °C.
-- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
-- Antes de limpiar o manipular el aparato, deje que se
enfríe durante unos 30 minutos.
-- Asegúrese de que los ingredientes preparados en
este aparato tienen un color dorado o amarillo
en lugar de un color oscuro o marrón. Elimine los
restos quemados. No fría patatas a una temperatura
superior a 180 °C (para reducir al máximo la
producción de acrilamida).
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre campos electromagnéticos.
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del
hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta
manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 2).
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support
o lea el folleto de garantía mundial independiente.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi!
Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä
tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Aseta aina kypsennettävä ruoka koriin, jotta se ei
kosketa lämmityselementtejä.
-- Älä peitä ilmanotto- ja poistoaukkoja, kun laite on
käynnissä.
-- Älä kaada kattilaan öljyä, koska se voi aiheuttaa
tulipalovaaran.
-- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.
Varoitus
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen
pistorasiaan.
-- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on
vaurioitunut.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Alle 8-vuotiaiden
lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman
valvontaa.
-- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
-- Älä päästä verkkojohtoa kosketuksiin kuumien
pintojen kanssa.
-- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Varmista,
että pistoke on kunnolla pistorasiassa.
-- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen
ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
-- Älä aseta laitetta seinää tai muita laitteita vasten. Jätä
laitteen taakse, sivuille ja yläpuolelle vähintään 10 cm
vapaata tilaa. Älä aseta mitään laitteen päälle.
-- Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa
kuvattuun tarkoitukseen.
-- Kuumalla ilmalla paistamisen aikana
ilmanpoistoaukoista tulee kuumaa höyryä. Suojaa
kädet ja kasvot höyryltä. Varo kuumaa höyryä ja ilmaa
myös, kun poistat kattilan laitteesta.
-- Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön
aikana (Kuva 1).
-- Laitteen mukana toimitetut lisätarvikkeet kuumenevat,
kun niitä käytetään Airfryerissa. Käsittele niitä varovasti.
Varoitus
-- Tämä laite on tarkoitettu vain tavalliseen
kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi
henkilökuntaruokaloissa myymälöissä, toimistoissa,
maatiloilla tai muissa työympäristöissä. Sitä ei
ole myöskään tarkoitettu hotellien tai muiden
majoitusliikkeiden vieraiden käyttöön.
-- Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista varten
Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Älä
yritä korjata laitetta itse, sillä se aiheuttaa takuun
raukeamisen.
-- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi 5–40 ºC
lämpötilassa.
-- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
-- Anna laitteen jäähtyä noin 30 minuuttia ennen sen
käsittelemistä ja puhdistamista.
-- Varmista, että laitteessa valmistettu ruoka on valmiina
kullankeltaista eikä tummaa tai ruskeaa. Poista
palaneet tähteet. Älä kypsennä perunoita yli 180°C:n
lämpötilassa (jottei niihin muodostuisi akryyliamidia).
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä koskevia
standardeja ja säännöksiä.
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 2).
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips !
Pour profiter pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre
produit à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant
d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un usage
ultérieur.
Danger
-- Mettez toujours les aliments à frire dans le panier, afin
d’éviter qu’ils n’entrent en contact avec les résistances.
-- Ne couvrez pas les entrées et sorties d’air pendant
que l’appareil fonctionne.
-- Ne remplissez pas la cuve d’huile afin d’éviter tout
risque d’incendie.
-- Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau, ni dans
d’autres liquides et ne le rincez pas sous le robinet.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l’appareil correspond à la tension
supportée par le secteur local.
-- N’utilisez jamais l’appareil si la prise, le cordon
d’alimentation ou l’appareil lui-même est endommagé.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou qu’ils aient
reçu des instructions quant à l’utilisation sécurisée de
l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas
être réalisés par des enfants sauf s’ils sont âgés de plus
de 8 ans et sous surveillance.
-- Tenez l’appareil et son cordon hors de portée des
enfants de moins de 8 ans.
-- Tenez le cordon d’alimentation à l’écart des surfaces
chaudes.
-- Branchez l’appareil sur une prise murale mise à la
terre. Assurez-vous que la fiche est correctement
insérée dans la prise.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé avec un
minuteur externe ou un système de contrôle séparé.
-- Ne placez pas l’appareil contre un mur ou d’autres
appareils. Laissez un espace libre d’au moins 10 cm
autour de l’appareil. Ne placez aucun objet sur
l’appareil.
-- N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que celles
indiquées dans le manuel d’utilisation.
-- Lors de la cuisson à l’air chaud, de la vapeur brûlante
s’échappe des sorties d’air. Gardez les mains et le
visage suffisamment éloignés des sorties d’air. Faites
également attention à la vapeur et à l’air chaud
lorsque vous sortez la cuve de l’appareil.
-- Les surfaces accessibles peuvent chauffer lorsque
l’appareil fonctionne (fig. 1).
-- Les accessoires de l’airfryer deviennent chauds
lorsque vous les utilisez dans l’airfryer. Soyez
prudent(e) lorsque vous les manipulez.
Attention
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique
normal uniquement. Il n’est pas destiné à être utilisé
dans des environnements tels que des cuisines
destinées aux employés dans les entreprises,
magasins et autres environnements de travail. Il n’est
pas non plus destiné à être utilisé par des clients
dans des hôtels, motels, chambres d’hôtes et autres
environnements résidentiels.
-- Confiez toujours l’appareil à un Centre Service Agréé
Philips pour réparation ou vérification. N’essayez
jamais de réparer l’appareil vous-même ; toute
intervention par des personnes non qualifiées
entraîne l’annulation de la garantie.
-- Cet appareil est conçu pour être utilisé à des
températures ambiantes comprises entre 5 ºC et 40 ºC.
-- Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
-- Laissez l’appareil refroidir pendant environ 30 minutes
avant de le nettoyer ou le ranger.
-- Assurez-vous que les aliments cuits dans l’appareil
soient dorés et pas bruns ou noirs. Enlevez les
résidus brûlés. Ne faites pas frire les pommes de
terre crues à des températures supérieures à 180 °C
(pour limiter la synthèse d’acrylamide).
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les
règlements applicables relatifs aux champs électromagnétiques.
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où
il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 2).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant
séparé sur la garantie internationale.
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuto da Philips!
Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips,
registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente
queste informazioni importanti e conservatele per
eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Mettete sempre gli ingredienti da friggere nel cestello
in modo da evitare che vengano a contatto con le
resistenze.
-- Non coprite le aperture di circolazione dell’aria
mentre l’apparecchio è in funzione.
-- Non riempite il recipiente di olio per evitare il
pericolo di incendi.
-- Non immergete l’apparecchio nell’acqua o in altri
liquidi e non risciacquatelo sotto l’acqua corrente.
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che
la tensione riportata sulla spina corrisponda alla
tensione disponibile.
-- Non utilizzate l’apparecchio se la spina, il cavo di
alimentazione o l’apparecchio stesso sono danneggiati.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure
da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
-- Questo apparecchio può essere usato da bambini a
partire da 8 anni di età e da persone con capacità
mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza
o conoscenze adatte a condizione che tali persone
abbiano ricevuto assistenza o formazione per
utilizzare l’apparecchio in maniera sicura e capiscano
i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate che i
bambini giochino con l’apparecchio. La manutenzione
e la pulizia non devono essere eseguite da bambini
non accompagnati da un adulto la cui età è inferiore
agli 8 anni.
-- Tenere l’apparecchio e il relativo cavo lontano dalla
portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
-- Tenete il cavo lontano da superfici incandescenti.
-- Collegate l’apparecchio a una presa dotata di
messa a terra. Controllate che la spina sia inserita
correttamente nella presa.
-- Questo apparecchio non è stato progettato per
essere utilizzato in abbinamento a un timer esterno o
a un sistema separato con telecomando a distanza.
-- Non appoggiate l’apparecchio al muro o su altri
apparecchi. Lasciate almeno 10 cm di spazio libero
sulla parte posteriore e sui lati e 10 cm sulla parte
superiore dell’apparecchio. Non posizionate alcun
oggetto sull’apparecchio.
-- Non usate l’apparecchio per scopi diversi da quelli
descritti nel presente manuale.
-- Durante la frittura tramite il sistema ad aria calda,
fuoriesce vapore caldo dalle aperture di aerazione.
Tenete le mani e il volto a una distanza sicura dal
vapore e dalle aperture stesse. Fate attenzione al
vapore e all’aria calda anche quando rimuovete il
recipiente dall’apparecchio.
-- Le superfici accessibili potrebbero diventare calde
durante l’uso (fig. 1).
-- Quando utilizzati con il sistema airfryer, gli accessori si
riscaldano. Prestate attenzione durante l’uso.
Attenzione
-- Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad
un uso domestico e non deve essere utilizzato in
ambienti quali cucine dei dipendenti all’interno di
punti vendita, uffici, aziende agricole o altri ambienti
lavorativi. Non deve essere altresì utilizzato dai clienti
di hotel, motel, Bed & Breakfast e altri ambienti
residenziali.
-- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgetevi
sempre a un centro autorizzato Philips. Non tentate
di riparare l’apparecchio per evitare di invalidare la
garanzia.
-- Questo apparecchio deve essere utilizzato a una
temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 40 °C.
-- Scollegate sempre il cavo di alimentazione dopo l’uso.
-- Lasciate raffreddare l’apparecchio per circa 30 minuti
prima di pulirlo o maneggiarlo.
-- Assicuratevi che gli ingredienti preparati utilizzando
questo apparecchio siano di colore giallo-dorato e
non scuri o marroni. Rimuovete i residui bruciati. Non
friggete le patate fresche a una temperatura superiore
ai 180 °C (per ridurre al massimo la produzione di
acrilamide).
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
relativi ai campi elettromagnetici.
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio
insieme ai rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta
ufficiale (fig. 2).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo www.philips.com/
support oppure leggete l’opuscolo della garanzia internazionale.
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal
gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat
u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om
het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Doe de etenswaren die u wilt bakken altijd in de
mand om te voorkomen dat ze in contact komen
met de verwarmingselementen.
-- Bedek de luchtinlaat- en -uitlaatopeningen niet
wanneer het apparaat in gebruik is.
-- Vul de pan niet met olie, want dit kan brandgevaar
veroorzaken.
-- Dompel het apparaat nooit in water of een andere
vloeistof en spoel het ook niet af onder de kraan.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het
netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, of
die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht
op hen houdt, en zij de gevaren van het gebruik
begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet door
kinderen te worden uitgevoerd tenzij deze minimaal
8 jaar zijn en er toezicht wordt gehouden.
-- Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van
kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud.
-- Houd het netsnoer uit de buurt van hete
oppervlakken.
-- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard
stopcontact. Zorg er altijd voor dat de stekker
goed in het stopcontact zit.
-- Dit apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met een externe timer of een afzonderlijk
afstandsbedieningssysteem.
-- Zet het apparaat niet tegen een muur of tegen
andere apparaten. Laat aan de achterzijde en zijkanten
van het apparaat ten minste 10 cm en boven het
apparaat 10 cm vrij. Zet niets op het apparaat.
-- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden
dan beschreven in de gebruiksaanwijzing.
-- Tijdens het heteluchtfrituren komt hete stoom vrij
door de luchtuitlaatopeningen. Houd uw handen en
gezicht op veilige afstand van de stoom en van de
luchtuitlaatopeningen. Pas ook op voor hete stoom en
lucht wanneer u de pan uit het apparaat verwijdert.
-- De aanraakbare oppervlakken kunnen tijdens gebruik
heet worden (fig. 1).
-- De accessoires worden heet wanneer u deze in de
airfryer gebruikt. Wees voorzichtig wanneer u deze
vastpakt.
Let op
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal
huishoudelijk gebruik. Het apparaat is niet bedoeld
voor gebruik in personeelskeukens van bijvoorbeeld
winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare
werkomgevingen en ook niet voor gebruik door
gasten van hotels, motels, bed & breakfasts en andere
verblijfsaccommodaties.
-- Breng het apparaat altijd naar een door Philips
geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of
reparatie. Probeer niet zelf het apparaat te repareren,
omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen.
-- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik bij een
omgevingstemperatuur tussen 5 ºC en 40ºC.
-- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
-- Laat het apparaat ongeveer 30 minuten afkoelen
voordat u het aanraakt of schoonmaakt.
-- Zorg ervoor dat etenswaren die in dit apparaat
worden bereid, er goudgeel uit komen en niet donker
of bruin. Verwijder verbrande deeltjes. Frituur verse
aardappelen niet op een temperatuur hoger dan
180°C (om het ontstaan van acrylamide tot een
minimum te beperken).
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en
voorschriften met betrekking tot elektromagnetische velden.
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 2).
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan www.philips.com/
support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
NORSK
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips.
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere
produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-- Ingrediensene som skal stekes, må alltid plasseres i
kurven. Dette er for å hindre at de kommer i kontakt
med varmeelementene.
-- Ikke dekk til åpningene for innluft og utluft mens
apparatet er i gang.
-- Ikke fyll pannen med olje, da dette kan føre til
brannfare.
-- Apparatet må ikke senkes ned i vann eller annen
væske, og det må heller ikke skylles under rennende
vann.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på apparatet, stemmer
overens med nettspenningen.
-- Du må ikke bruke apparatet hvis støpselet, ledningen
eller selve apparatet er ødelagt.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips,
eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår
farlige situasjoner.
-- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av
personer som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, dersom de får tilsyn eller
instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte
og forstår risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av
barn hvis de ikke er åtte år eller eldre og har tilsyn.
-- Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til
barn under 8 år.
-- Hold strømledningen unna varme overflater.
-- Du må ikke koble apparatet til annet enn en jordet
stikkontakt. Pass alltid på at støpselet er ordentlig satt
inn i stikkontakten.
-- Dette apparatet er ikke beregnet på bruk med en
ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
-- Ikke plasser apparatet opp mot en vegg eller andre
apparater. Det skal være minst 10  cm klaring bak
og på sidene, og 10 cm klaring over apparatet. Ikke
plasser noe på toppen av apparatet.
-- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som
beskrives i brukerhåndboken.
-- Under varmluftssteking slippes varm damp ut
gjennom åpningene for utluft. Hold hendene og
ansiktet på trygg avstand fra dampen og fra åpningene
for utluft. Du må også passe deg for varm damp og
luft når du fjerner pannen fra apparatet.
-- De tilgjengelige overflatene kan bli varme under
bruk (fig. 1).
-- AirFryer-tilbehørene blir varme når du bruker dem i
AirFryer. Vær forsiktig når du håndterer dem.
Forsiktig
-- Dette apparatet er kun beregnet for vanlig bruk i
hjemmet. Det er ikke beregnet for bruk på f.eks.
bedriftskjøkken, butikker, kontorer, bondegårder eller
andre arbeidsmiljøer. Det er heller ikke beregnet for
å brukes av kunder på hoteller, moteller eller i andre
typer bomiljøer.
-- Lever alltid apparatet til et servicesenter som er
godkjent av Philips, for undersøkelse eller reparasjon.
Ikke prøv å reparere apparatet selv – det vil føre til at
garantien blir ugyldig.
-- Dette apparatet er beregnet på å brukes ved
romtemperaturer mellom 5 ºC og 40 ºC.
-- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
-- La apparatet avkjøles i ca. 30 minutter før du
håndterer eller rengjør det.
-- Kontroller at ingrediensene som tilberedes i dette
apparatet får en gyllen farge i stedet for mørk eller
brun. Fjern brente matrester. Ikke friter ferske poteter
ved temperaturer over 180 °C (for å unngå at det
dannes akrylamid).
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for
elektromagnetiske felt.
Miljø
-- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes
lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
miljøet (fig. 2).
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/
support eller lese i garantiheftet.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips!
Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece,
registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes
antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma
eventual consulta futura.
Perigo
-- Coloque os ingredientes a fritar sempre dentro do
cesto para evitar que estes entrem em contacto com
os componentes de aquecimento.
-- Não tape as aberturas de entrada e saída de ar
enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
-- Não encha o recipiente com óleo pois isto pode
representar um risco de incêndio.
-- Nunca mergulhe o aparelho em água ou noutro
líquido, nem o enxagúe em água corrente.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada no aparelho
corresponde à voltagem eléctrica local antes de o
ligar.
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação
ou o próprio aparelho estiverem danificados.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre
substituído pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal devidamente
qualificado para se evitarem situações de perigo.
-- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, caso
sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções
relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem
sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças
não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a
manutenção do utilizador não podem ser efectuadas
por crianças, a não ser que tenham idade superior
a 8 anos e sejam supervisionadas.
-- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance
de crianças com idade inferior a 8 anos.
-- Mantenha o cabo de alimentação afastado de
superfícies quentes.
-- Este aparelho só deve ser ligado a uma tomada
com terra. Verifique sempre se a ficha está bem
introduzida na tomada.
-- Este aparelho não se destina a ser operado através
de um temporizador externo, nem de um sistema de
controlo remoto independente.
-- Não encoste o aparelho a uma parede ou a outros
aparelhos. Deixe, no mínimo, 10 cm de espaço livre
nas partes posterior e laterais e 10 cm de espaço
livre por cima do aparelho. Não coloque nada em
cima do aparelho.
-- Não utilize o aparelho para outro fim que não o
descrito no manual do utilizador.
-- Durante a fritura a ar quente, é libertado vapor
quente pelas aberturas de saída de ar. Mantenha
as suas mãos e o rosto a uma distância segura do
vapor e das aberturas de saída de ar. Tenha também
cuidado com o vapor quente e o ar quando retirar o
recipiente do aparelho.
-- As superfícies acessíveis podem aquecer durante a
utilização (fig. 1).
-- Os acessórios da airfryer aquecem quando os utiliza
na airfryer. Tenha cuidado ao manuseá-los.
Cuidado
-- Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica
normal. Não se destina a ambientes como copas
de pessoal em lojas, escritórios, quintas e outros
ambientes de trabalho. Também não é adequado para
a utilização por clientes em hotéis, motéis, estalagens
e outros ambientes residenciais.
-- Leve sempre o aparelho a um centro de assistência
autorizado da Philips para examinação ou reparação.
Não tente reparar o aparelho sozinho; caso contrário,
a garantia perde a sua validade.
-- Este aparelho foi concebido para ser utilizado a
temperaturas ambiente entre os 5 °C e os 40 °C.
-- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
-- Deixe o aparelho arrefecer durante aproximadamente
30 minutos antes de o manusear ou limpar.
-- Assegure-se de que os ingredientes preparados neste
aparelho saem amarelo dourado, em vez de escuros
ou castanhos. Elimine os resíduos queimados. Não
frite batatas frescas a uma temperatura superior a
180 °C (para reduzir a produção de acrilamida).
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis
relativos a campos electromagnéticos.
Meio ambiente
-- Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos
normais no final da sua vida útil. Entregue-o num ponto de recolha
autorizado para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o meio
ambiente (fig. 2).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/
support ou leia o folheto da garantia mundial em separado.
SVENSKA
Introduktion
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!
Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome
kan du dra nytta av Philips support.
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du
använder apparaten och spara sedan häftet för framtida
bruk.
Fara
-- Lägg alltid ingredienserna som ska stekas i korgen, så
att de inte kommer i kontakt med värmeelementen.
-- Täck inte för luftintaget och öppningarna för
luftutblåset när apparaten används.
-- Fyll inte pannan med olja eftersom det kan utgöra en
brandrisk.
-- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan
vätska och skölj den inte under kranen.
Varning
-- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan
du ansluter apparaten.
-- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden
eller själva apparaten är skadad.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, något av Philips auktoriserade serviceombud
eller liknande behöriga personer för att undvika
olyckor.
-- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års
ålder, personer med olika funktionshinder samt av
personer som inte har kunskap om apparaten, såvida
det sker under tillsyn eller om de har informerats om
hur apparaten används på ett säkert sätt och om de
eventuella riskerna. Barn får inte leka med apparaten.
Barn under 8 år får inte rengöra eller underhålla
apparaten utan tillsyn.
-- Se till att apparaten och dess sladd är utom räckhåll
för barn under 8 år.
-- Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
-- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
Se alltid till att kontakten är ordentligt isatt i uttaget.
-- Den här apparaten är inte avsedd att drivas
med hjälp av en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollssystem.
-- Ställ inte apparaten mot en vägg eller mot andra
apparater. Lämna minst 10 cm fritt utrymme bakom
och på sidorna och 10 cm fritt utrymme ovanför
apparaten. Ställ ingenting ovanpå apparaten.
-- Använd inte apparaten för något annat ändamål än
vad som beskrivs i användarhandboken.
-- Vid stekning med varmluft frigörs het ånga genom
öppningarna för luftutblåset. Håll händer och ansikte
på säkert avstånd från ångan och från öppningarna för
luftutblåset. Akta dig också för het ånga och luft när du
lyfter upp pannan ur apparaten.
-- Ytorna kan bli varma när apparaten används (Bild 1).
-- Tillbehören blir varma när de används i airfryern.
Var försiktig när du hanterar dem.
Försiktighet
-- Apparaten är endast avsedd för normalt hushållsbruk.
Den är inte avsedd för användning i miljöer som
personalkök i verkstäder, på kontor eller i andra
arbetsmiljöer. Den är inte heller avsedd att användas
av kunder på hotell, motell, bed and breakfast och i
andra boendemiljöer.
-- Lämna alltid in apparaten till ett av Philips
auktoriserade serviceombud för undersökning eller
reparation. Försök inte reparera apparaten själv.
Om du gör det upphör garantin att gälla.
-- Den här apparaten är utformad för att användas vid
en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 40 °C.
-- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
-- Låt apparaten svalna i cirka 30 minuter innan du
hanterar eller rengör den.
-- Se till att ingredienserna som tillreds i apparaten blir
gyllengula och inte mörka eller bruna. Ta bort brända
bitar. Stek inte potatis på en temperatur över 180 °C
(för att minimera produktionen av akrylamid).
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
gällande elektromagnetiska fält.
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 2).
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/
support eller läsa garantibroschyren.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz!
Philips’in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü
www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Isıtma elemanlarına temas etmesini engellemek için
kızartılacak malzemeleri her zaman sepete koyun.
-- Cihaz çalışırken hava giriş ve hava çıkış deliklerini
kapatmayın.
-- Yangın tehlikesine yol açabileceğinden tavayı yağ ile
doldurmayın.
-- Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın
ya da muslukta durulamayın.
Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan
gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
-- Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle
kullanmayın.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel,
motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya
bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından
kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu
kişilerin bulunması veya cihazın güvenli kullanım
talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin
anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı 8 yaşından küçük
ve gözetim altında olmayan çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
-- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
-- Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
-- Cihazın fişini sadece topraklı prize takın. Fişin prize
doğru takıldığından mutlaka emin olun.
-- Bu cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan
kumanda sistemi ile birlikte kullanılmamalıdır.
-- Cihazı duvara veya diğer cihazlara dayamayın.
Arkasında, yanlarında ve üstünde en az 10cm boşluk
bırakın. Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.
-- Cihazı kullanım kılavuzunda açıklanan dışında bir amaç
için kullanmayın.
-- Sıcak havayla kızartma sırasında, hava çıkış
deliklerinden sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü
buhardan ve hava çıkış deliklerinden güvenli bir
uzaklıkta tutun. Ayrıca tavayı cihazdan ayırırken sıcak
buhara ve havaya dikkat edin.
-- Kullanım sırasında açık yüzeyler ısınabilir (Şek. 1).
-- Birlikte verilen aksesuarları Airfryer’da kullandığınızda,
bu aksesuarlar ısınır. Aksesuarları tutarken dikkatli olun.
Dikkat
-- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
Mağazaların, ofislerin, çiftliklerin veya diğer işyerlerinin
personel mutfakları gibi ortamlarda kullanılamaz. Otel,
motel, pansiyon ve diğer konaklama ortamlarındaki
kişiler tarafından kullanıma da uygun değildir.
-- Cihazı, kontrol veya onarım için mutlaka yetkili bir
Philips servis merkezine götürün. Cihazı kendiniz tamir
etmeye çalışmayın, aksi takdirde garantiniz geçerliliğini
yitirecektir.
-- Bu cihaz 5 ºC ve 40 ºC arasındaki ortam sıcaklığında
kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
-- Kullanım sonrasında, cihazı her zaman prizden çekin.
-- Cihazı tutmadan veya temizlemeden önce yaklaşık
30 dakika soğumasını bekleyin.
-- Bu cihazda hazırlanan yiyeceklerin kararmış veya
kahverengi yerine altın sarısı olmasına dikkat edin.
Yanmış artıkları temizleyin. Taze patatesleri
180°C’den daha yüksek bir sıcaklıkta kızartmayın
(akrilamit oluşumunu en aza indirmek için).
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlarla ilgili yürürlükteki tüm standartlar
ve düzenlemelere uygundur.
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın;
bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin.
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 2).
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising