Philips | HD9305/20 | Philips Wasserkocher HD9305/00 Bedienungsanleitung

ENGLISH
Question?
Contact
Philips
HD9302
HD9305
1
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
3
2
Important
Read this important information carefully before you use the appliance and
save it for future reference.
5
4
---
6
--
7
--
9
8
30 min.
2x
User manual
10
11
1
2
3
4
8
12
----
1
13
14
2
-1
---
1
2
3
1
2
3
---
45°
4
5
6
4
--
5
--
Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4240 002 00812
Warning
Avoid spillage on the connector
Do not misuse this kettle for other than its intended
use to avoid potential injury
Do not use the appliance if the plug, the mains cord,
the base or the kettle itself is damaged. If the mains
cord is damaged, you must have it replaced by Philips,
a service centre authorised by Philips or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless they are older than 8
and supervised. Keep the appliance and its cord out
of reach of children aged less than 8 years.
Children shall not play with the appliance.
Keep the mains cord, the base and the kettle away
from hot surfaces.
Do not place the appliance on an enclosed surface
(e.g. a serving tray), as this could cause water to
accumulate under the appliance, resulting in a
hazardous situation.
Unplug the appliance and let it cool down before you
clean it. Do not immerse the kettle or base in water
or any other liquid. Only clean the appliance with a
moist cloth and a mild cleaning agent.
Caution
Only connect the appliance to an earthed wall socket.
Only use the kettle in combination with its original
base.
The kettle is only intended for heating up and boiling
water.
Never fill the kettle beyond the maximum level
indication. If the kettle has been overfilled, boiling water
may be ejected from the spout and cause scalding.
Be careful: the outside of the kettle and the water in it
become hot during and some time after use. Only lift
the kettle by its handle. Also beware of the hot steam
that comes out of the kettle.
This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as farm houses, bed and
breakfast type environments, staff kitchen areas in
shops, in offices and in other working environments
and by clients in hotels, motels and other residential
type environments.
-- Do not operate the kettle on an inclined plane.
-- Do not operate the kettle unless the element is
fully immersed. Do not move while the kettle is
switched on.
Boil-dry protection
This kettle is equipped with boil-dry protection: it switches off automatically
if you accidentally switch it on with no or not enough water in it. Let the
kettle cool down for 10 minutes and then lift the kettle off its base. Then
the kettle is ready for use again.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF).
Cleaning
-- Always unplug the base before you clean it
-- Never immerse the kettle or its base in water.
Cleaning the kettle and the base
Clean the outside of the kettle and the base with a
moistened soft cloth.
Caution: Do not let the moist cloth come into contact
with the cord, the plug and the connector of the base.
Descaling the kettle
Depending on the water hardness in your area, scale
may build up inside the kettle over time. Scale may
affect the performance of the kettle. Descale the kettle
regularly by following the instructions in this user
manual.
We recommend the following descaling frequency:
-- Once every 3 months for soft water areas (up to
18dH).
-- Once every month for hard water areas (more
than 18dH).
Use white vinegar (4% acetic acid) in step 6. Rinse the
kettle and then boil twice (steps 11-14) to remove all
vinegar.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or
go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care
Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact
details).
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 1).
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support
or read the separate worldwide guarantee leaflet.
1/3
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!
Få alle fordele af den support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt!
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem dem til eventuelt senere brug.
----
--
----
--
-----
Advarsel
Undgå spild på stikket
Denne elkande må ikke misbruges ved anvendelse
til andre formål, da der er risiko for personskade
Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning,
basisenhed eller selve elkanden er beskadiget. Hvis
netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller
en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå
enhver risiko.
Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og
opefter og personer med reducerede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i
sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende
risici. Rengøring og vedligeholdelse må ikke
foretages af børn, medmindre de er over 8 år
gamle og under opsyn. Hold apparatet og dets
ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.
Lad ikke børn lege med apparatet.
Hold ledning, basisenhed og elkande væk fra varme
flader.
Undgå at stille apparatet på en lukket overflade
(f.eks. en serveringsbakke), da vandet kan samle sig
under apparatet, og en farlig situation derved kan
opstå.
Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet
køle af, før det rengøres. Elkande og basisenhed
må aldrig nedsænkes i vand eller anden væske.
Apparatet må kun rengøres med en fugtig klud og
et mildt rengøringsmiddel.
Forsigtig
Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med
jordforbindelse.
Elkanden må kun bruges sammen med den
originale basisenhed.
Elkanden er udelukkende beregnet til opvarmning
eller kogning af vand.
Overfyld aldrig elkanden til over det angivne
maksimale niveau. Hvis elkanden er blevet overfyldt,
kan der sprøjte kogende vand fra hældetuden,
hvilket kan forårsage skoldning.
-- Forsigtig: Ydersiden af elkanden og vandet i den bliver
meget varme under brug og i et stykke tid efter brug.
Løft altid elkanden i håndtaget. Vær også opmærksom
på den varme damp, der kommer ud af elkanden.
-- Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet og
andre lignende steder som gårde, bed and breakfaststeder, personalekøkkener i butikker, på kontorer og i
andre arbejdspladser og af gæster på hoteller, moteller
og andre værelser til udlejning.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um den Support, den Philips bietet, vollständig zu nutzen, registrieren Sie Ihr
Produkt unter www.philips.com/welcome.
Wichtig!
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Sikring mod tørkogning
Denne elkande er udstyret med en beskyttelsesfunktion mod tørkogning: Den
slukker automatisk, hvis du kommer til at tænde for den uden vand i eller uden
nok vand i. Lad elkanden køle af i 10 minutter, og løft derefter elkanden fra
basisenheden. Derefter er elkanden klar til brug igen.
--
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i
forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
--
--
Rengøring
-- Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden rengøring.
-- Kom aldrig elkande eller basisenhed i vand.
Rengøring af elkanden og basisenheden
Rengør ydersiden af elkanden og basisenheden med en
fugtig, blød klud.
--
Forsigtig: Lad ikke den fugtige klud komme i kontakt med
ledning, stik og basisenhedens tilslutning.
Afkalkning af elkanden
Afhængigt af vandets hårdhed, hvor du bor, kan der med
tiden aflejres kalk i elkanden. Kalk kan påvirke elkandens
ydeevne. Afkalk elkanden regelmæssigt ved at følge
instruktionerne i denne brugervejledning.
Vi anbefaler følgende afkalkningsfrekvens:
-- En gang hver tredje måned i områder med blødt vand
(op til 18 dH).
-- En gang om måneden i områder med hårdt vand
(over 18 dH).
Brug hvidvinseddike (4 % eddikesyre) i trin 6. Rens
elkanden, og kog den derefter to gange (trin 11-14) for
at fjerne al eddike.
Bestilling af tilbehør
Du kan købe tilbehør eller reservedele på www.shop.philips.com/service eller
hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte Philips Kundecenter i dit land
(se folderen Worldwide Guarantee for kontaktoplysninger).
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en
kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet
(fig. 1).
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge
www.philips.com/support eller læse i den separate folder ”World-Wide
Guarantee”.
----
--
Warnung
Vermeiden Sie ein Auslaufen von Wasser auf den
Anschluss.
Verwenden Sie den Wasserkocher nicht auf
unsachgemäße Weise, um Verletzungen zu vermeiden.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das
Netzkabel, der Aufheizsockel oder der Wasserkocher
selbst beschädigt ist. Um Gefährdungen zu vermeiden,
darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips
Service-Center, einer von Philips autorisierten
Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder
Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren verstanden haben.
Reinigung und Pflege des Geräts darf nicht von
Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind älter
als 8 Jahre und beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät
und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern
unter 8 Jahren auf.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie das Netzkabel, den Aufheizsockel und den
Wasserkocher fern von heißen Oberflächen.
Stellen Sie das Gerät nicht auf versiegelte Unterlagen
(z. B. ein Serviertablett), da sich Wasser unter dem
Gerät sammeln könnte, was zu Gefährdungen führen
würde.
Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker aus der
Steckdose, und lassen Sie das Gerät abkühlen. Tauchen
Sie den Wasserkocher und den Aufheizsockel niemals
in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie das
Gerät nur mit einem feuchten Tuch und einem milden
Reinigungsmittel.
Vorsicht
-- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete
Steckdose an.
-- Benutzen Sie den Wasserkocher nur mit dem dazu
gehörigen Aufheizsockel.
-- Der Wasserkocher ist nur für das Aufheizen und
Kochen von Wasser vorgesehen.
-- Füllen Sie den Wasserkocher nicht bis über die
maximale Füllstandsmarkierung hinaus. Wenn der
Wasserkocher zu voll ist, kann kochendes Wasser
aus dem Ausgießer austreten und Verbrühungen
verursachen.
-- Vorsicht: Die Außenseite des Wasserkochers und das
enthaltene Wasser sind während und einige Zeit nach
der Verwendung heiß. Heben Sie den Wasserkocher
nur am Handgriff an. Vorsicht vor dem heißen Dampf,
der aus dem Wasserkocher entweicht.
-- Dieses Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt und in Einrichtungen wie Bauernhöfen,
Frühstückspensionen, Mitarbeiterküchen in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
sowie für Kunden in Hotels, Motels und anderen
Einrichtungen vorgesehen.
Trockengehschutz
Dieser Wasserkocher ist mit einem Trockengehschutz ausgestattet, der
das Gerät ausschaltet, wenn Sie es versehentlich ohne Wasser oder bei zu
geringem Wasserstand einschalten. Lassen Sie den Wasserkocher 10 Minuten
lang abkühlen, und nehmen Sie ihn dann vom Aufheizsockel. Der Wasserkocher
ist dann wieder betriebsbereit.
Zubehör bestellen
Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, gehen Sie auf
www.shop.philips.com/service, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf.
Sie können auch den Philips Kundendienst in Ihrem Land kontaktieren
(entnehmen Sie die Kontaktdaten der internationalen Garantieschrift).
Umwelt
-- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen
Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 1).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale
Garantieschrift.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Σημαντικό!
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder.
---
Pflege
-- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker
des Aufheizsockels aus der Steckdose.
-- Tauchen Sie den Wasserkocher oder den
Aufheizsockel niemals in Wasser.
--
Den Wasserkocher und Aufheizsockel reinigen
Reinigen Sie die Außenseite des Wasserkochers und den
Aufheizsockel mit einem angefeuchteten, weichen Tuch.
--
Achtung: Achten Sie darauf, dass das feuchte Tuch nicht
in Kontakt mit dem Netzkabel, dem Stecker und dem
Anschluss des Aufheizsockels kommt.
Den Wasserkocher entkalken
Abhängig von der Wasserhärte in Ihrer Region kann sich
im Laufe der Zeit Kalk im Wasserkocher ablagern. Kalk
kann die Leistung des Wasserkochers beeinträchtigen.
Entkalken Sie den Wasserkocher regelmäßig anhand der
folgenden Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
Wir empfehlen folgenden Entkalkungsabstand:
-- Alle 3 Monate in Gebieten mit weichem Wasser
(Härtegrad bis 18 dH).
-- Einmal pro Monat in Gebieten mit hartem Wasser
(Härtegrad über 18 dH).
Verwenden Sie Haushaltsessig (4 % Essigsäure) in
Schritt 6. Spülen Sie den Wasserkocher aus, und kochen
Sie dann zweimal Wasser auf (Schritt 11 - 14), um alle
Essigrückstände zu entfernen.
----
Προειδοποίηση
Αποφύγετε τη διαρροή νερού στη σύνδεση
Μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα για
διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση,
καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το
καλώδιο, η βάση ή η ίδια η συσκευή έχουν
υποστεί φθορά. Αν το καλώδιο υποστεί φθορά,
θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο
επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή
από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή
κινδύνου.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς
και από άτομα με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της
και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να
συντηρούν τη συσκευή παρά μόνον αν είναι
ηλικίας άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
Διατηρήστε τη συσκευή και το καλώδιό της
μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Κρατήστε το καλώδιο, τη βάση και το βραστήρα
μακριά από ζεστές επιφάνειες.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε
περίκλειστη επιφάνεια (π.χ. ένα δίσκο
σερβιρίσματος), καθώς το νερό ενδέχεται
να συσσωρευτεί κάτω από τη συσκευή,
δημιουργώντας μια επικίνδυνη κατάσταση.
-- Αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα και
αφήστε την να κρυώσει προτού την καθαρίσετε.
Μην βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση σε νερό
ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Να καθαρίζετε
τη συσκευή μόνο με ένα υγρό πανί και με ήπιο
καθαριστικό.
-----
--
--
Προσοχή
Να συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με
γείωση.
Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο σε
συνδυασμό με την αυθεντική βάση του.
Ο βραστήρας προορίζεται μόνο για να
ζεσταίνετε και να βράζετε νερό.
Να μην γεμίζετε ποτέ το βραστήρα πάνω από
την ένδειξη μέγιστης στάθμης. Σε αντίθετη
περίπτωση, μπορεί να πεταχτεί καυτό νερό από
το στόμιο και να ζεματιστείτε.
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το
εξωτερικό του βραστήρα αλλά και το νερό που
περιέχει ζεσταίνονται τόσο κατά τη διάρκεια της
χρήσης όσο και για κάποια ώρα μετά από αυτή.
Να σηκώνετε πάντα το βραστήρα από τη λαβή
του. Επίσης, να προσέχετε τον καυτό ατμό που
βγαίνει από το βραστήρα.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στο
σπίτι και σε παρόμοια περιβάλλοντα, όπως
εξοχικά, πανσιόν, κουζίνες προσωπικού σε
καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά
περιβάλλοντα, καθώς και από πελάτες σε
ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα περιβάλλοντα
που προσφέρουν υπηρεσίες διαμονής.
Προστασία από βρασμό χωρίς νερό
Αυτός ο βραστήρας διαθέτει προστασία βρασμού εν κενώ: αν
ενεργοποιηθεί κατά λάθος χωρίς να περιέχει αρκετό νερό,
απενεργοποιείται αυτόματα. Αφήστε το βραστήρα να κρυώσει για 10
λεπτά και στη συνέχεια αφαιρέστε τον από τη βάση του. Ο βραστήρας
είναι και πάλι έτοιμος για χρήση.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips
συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν
τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).
Καθάρισμα
-- Αποσυνδέετε πάντα τη βάση από την πρίζα πριν
την καθαρίσετε
-- Μην βυθίζετε ποτέ το βραστήρα ή τη βάση του
σε νερό.
Καθαρισμός του βραστήρα και της βάσης
Καθαρίζετε το εξωτερικό του βραστήρα και τη
βάση του με ένα βρεγμένο, μαλακό πανί.
Προσοχή: Μην αφήνετε το υγρό πανί να έρθει σε
επαφή με το καλώδιο, το φις και τη σύνδεση της
βάσης.
Αφαίρεση αλάτων του βραστήρα
Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή
σας, από καιρό σε καιρό μπορεί να συσσωρεύονται
άλατα στο εσωτερικό του βραστήρα. Τα άλατα
μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του βραστήρα.
Να καθαρίζετε τακτικά τα άλατα, ακολουθώντας τις
οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
Συνιστούμε την εξής συχνότητα αφαλάτωσης:
-- Μία φορά κάθε 3 μήνες για περιοχές με μαλακό
νερό (έως 18 dH).
-- Μία φορά το μήνα για περιοχές με σκληρό νερό
(περισσότερο από 18 dH).
Χρησιμοποιήστε λευκό ξίδι (4% ακετικό οξύ) στο
βήμα 6. Ξεπλύνετε το βραστήρα και βράστε το νερό 2
φορές (βήματα 11-14) για να αφαιρέσετε όλο το ξίδι.
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο
της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε τα
στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε
ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο
θα συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 1).
-----
-----
--
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς
εγγύησης.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips
Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips,
registre el producto en: www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y
consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.
----
--
Advertencia
Evite salpicaduras en el conector.
No utilice esta hervidora con otros fines distintos a
los previstos para evitar posibles lesiones.
No utilice el aparato si el enchufe, el cable de
alimentación, la base o la propia hervidora están
dañados. Si el cable de alimentación está dañado,
debe ser sustituido por Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar
situaciones de peligro.
Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8
años y por personas con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido
supervisados o instruidos acerca del uso del aparato
de forma segura y siempre que sepan los riesgos
que conlleva su uso. Los niños no deben llevar a
cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que
--
tengan más de 8 años o sean supervisados. Mantenga
el aparato y el cable fuera del alcance de los niños
menores de 8 años.
No permita que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga el cable de alimentación, la base y la
hervidora alejados de superficies calientes.
No coloque el aparato sobre una superficie cubierta,
ya que el agua podría acumularse bajo el aparato,
provocando una situación de peligro.
Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de
limpiarlo. No sumerja la hervidora ni la base en agua
u otros líquidos. Limpie el aparato únicamente con un
paño húmedo y un producto de limpieza suave.
Precaución
Conecte el aparato solo a un enchufe con toma de
tierra.
Utilice la hervidora sólo con su base original.
Esta hervidora está diseñada únicamente para
calentar y hervir agua.
No llene nunca la hervidora por encima de la
indicación de nivel máximo. Si la llena en exceso, el
agua hirviendo podría salir por la boquilla y producir
quemaduras.
Tenga cuidado: la parte exterior de la hervidora
y el agua que contiene pueden calentarse
considerablemente durante el uso de la hervidora y
mantener esta temperatura incluso después de que
haya transcurrido un tiempo del uso. Coja siempre la
hervidora por el asa. Tenga cuidado también con el
vapor caliente que sale de la hervidora.
Este aparato está diseñado para utilizarlo en entornos
domésticos o similares como: viviendas de granjas,
hostales en los que se ofrecen desayunos, zona de
cocina en tiendas, oficinas y otros entornos laborales,
y por clientes de hoteles, moteles y entornos
residenciales de otro tipo.
Protección contra hervido en seco
Esta hervidora cuenta con un dispositivo de protección contra el hervido sin
agua: se apaga automáticamente si se enciende de forma accidental estando
vacía o si no tiene suficiente agua. Deje que la hervidora se enfríe durante
10 minutos y, a continuación, retírela de su base. La hervidora estará lista para
usar de nuevo.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre
campos electromagnéticos (CEM).
Limpieza
-- Desenchufe siempre la base antes de limpiarla.
-- No sumerja nunca la hervidora ni su base en agua.
Limpieza de la hervidora y de la base
Limpie la hervidora y la base por fuera con un paño
humedecido.
Precaución: No deje que el paño húmedo entre en contacto
con el cable, el enchufe y el conector de la base.
Eliminación de los depósitos de cal
En función de la dureza del agua de su zona, la cal se
puede acumular en el interior de la hervidora con
el tiempo. La cal puede afectar al rendimiento de la
hervidora. Elimine los depósitos de cal de su hervidora
con regularidad siguiendo las instrucciones que
encontrará en este manual de usuario.
Le recomendamos la siguiente frecuencia de eliminación
de los depósitos de cal:
-- Una vez cada 3 meses para zonas de agua blanda
(hasta 18 dH).
-- Una vez al mes para zonas de agua dura (más de
18 dH).
Utilice vinagre blanco (4 % de ácido acético) en el paso
6. Enjuague la hervidora y, a continuación, hierva dos
veces (pasos 11-14) para eliminar todo el vinagre.
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite
www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de Philips. También
puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de
contacto).
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del
hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta
manera, ayudará a conservar el medio ambiente (Fig. 1).
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el
folleto de garantía mundial independiente.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome.
Tärkeää!
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja
säilytä ne vastaisen varalle.
Varoitus
-- Älä läikytä nestettä liittimeen.
-- Älä käytä vedenkeitintä muuhun kuin sen varsinaiseen
tarkoitukseen, jotta vältät mahdolliset vahingot.
-- Älä käytä laitetta, jos sen liitäntä, virtajohto, alusta
tai itse keitin on vahingoittunut. Jos virtajohto on
vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai
muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa. Pidä laite ja sen johto alle
8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
-- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
-- Älä laske virtajohtoa, alustaa ja laitetta kuumille
pinnoille.
-- Älä aseta laitetta alustalle, jossa vesi voi kerääntyä
laitteen alle (esim. tarjotin). Veden kerääntyminen
saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
-- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä
ennen puhdistamista. Älä upota keitintä tai alustaa
veteen tai muuhun nesteeseen. Käytä laitteen
puhdistamiseen vain kosteaa liinaa ja mietoa
puhdistusainetta.
Varoitus
-- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
-- Käytä vedenkeitintä vain sen alkuperäisen alustan
kanssa.
-- Vedenkeitin on tarkoitettu vain veden
lämmittämiseen tai keittämiseen.
-- Älä täytä vedenkeitintä enimmäistäyttömerkin yli.
Jos vedenkeitin on liian täynnä, kiehuvaa vettä voi
roiskua kaatonokasta.
-- Keittimen ulkopinta ja vesi sen sisällä kuumentuvat
käytön aikana ja ovat kuumia jonkin aikaa käytön
jälkeen. Nosta vedenkeitin aina kahvasta. Varo
laitteesta tulevaa kuumaa höyryä.
-- Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin,
kuten: henkilökunnan keittiöt kaupoissa, toimistoissa
ja muissa työympäristöissä, maatilamajoitus,
asiakkaat hotelleissa, motelleissa ja muissa
asuinympäristöissä, aamiaismajoitus.
Ylikuumenemissuoja
Vedenkeittimessä on ylikuumenemissuoja. Kytkin katkaisee automaattisesti
virran vedenkeittimestä, jos vedenkeitin on vahingossa käynnistetty tyhjänä
tai jos vettä ei ole tarpeeksi. Anna keittimen jäähtyä 10 minuuttia ja nosta se
irti alustasta. Vedenkeitin on taas käyttövalmis.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia
kenttiä (EMF) koskevia standardeja.
Puhdistaminen
-- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen
puhdistamista.
-- Älä koskaan upota vedenkeitintä tai sen alustaa
veteen.
Vedenkeittimen ja alustan puhdistaminen
Pyyhi vedenkeittimen ja alustan ulkopinnat puhtaaksi
pehmeällä, kostealla liinalla.
Varoitus: huolehti siitä, ettei kostea liina kosketa johtoa,
pistoketta tai alustan liitintä.
Vedenkeittimen kalkinpoisto
Veden kovuudesta riippuen vedenkeittimeen voi
ajan kuluessa kertyä kalkkia. Kalkki voi vaikuttaa
vedenkeittimen tehoon. Poista kertynyt kalkki
säännöllisesti tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
2/3
Kalkinpoisto on suositeltavaa tehdä:
-- Kerran 3 kuukaudessa, jos vesi on pehmeää
(enintään 18 dH).
-- Kerran kuukaudessa, jos vesi on kovaa (yli 18 dH).
Käytä ruokaetikkaa (4 % etikkaa) vaiheessa 6. Puhdista
etikkajäämät huuhtelemalla kannu ja keittämällä siinä
kaksi kannullista vettä (vaiheet 11–14).
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteesta
www.shop.philips.com/service tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa
yhteyttä Philipsin paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot
kansainvälisestä takuulehtisestä).
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita se
valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle
aiheutuvia haittavaikutuksia (kuva 1).
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
FRANÇAIS
-- Ne placez pas l'appareil sur une surface avec
rebords (un plateau par exemple) car l'eau pourrait
s'accumuler sous l'appareil et provoquer un accident.
-- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de
le nettoyer. N'immergez en aucun cas la bouilloire ou
le socle dans l'eau ni dans tout autre liquide. Nettoyez
l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon humide et
d'un détergent doux.
-----
--
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips !
Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre
produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil
et conservez-les pour un usage ultérieur.
----
--
---
Avertissement
Évitez les éclaboussures sur le connecteur
N'utilisez pas la bouilloire de façon incorrecte pour
éviter tout risque de blessure
N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon
d'alimentation, le socle ou la bouilloire elle-même
est endommagé(e). Si le cordon d'alimentation
est endommagé, il doit être remplacé par Philips,
par un Centre Service Agréé Philips ou par un
technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant d'expérience
et de connaissances, à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient
reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée
de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des
dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne
doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils
sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des
enfants de moins de 8 ans.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Tenez le cordon d'alimentation, le socle et la
bouilloire à l'écart des surfaces chaudes.
--
Attention
Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur
mise à la terre.
N'utilisez la bouilloire qu'avec le socle d'origine.
La bouilloire est uniquement conçue pour chauffer et
bouillir de l'eau.
Ne remplissez jamais la bouilloire au-delà de
l'indication du niveau maximal. Si la bouilloire est trop
remplie, de l'eau bouillante risque de s'échapper du
bec verseur et de provoquer des brûlures.
Attention : l'extérieur de la bouilloire et l'eau qu'elle
contient deviennent très chauds pendant et quelque
temps après son utilisation. Déplacez la bouilloire
uniquement à l'aide de sa poignée. Faites également
attention à la vapeur brûlante s'échappant de la
bouilloire.
Cet appareil est destiné à un usage domestique
et dans des environnements similaires tels que les
fermes, les chambres d'hôte, les cuisines destinées
aux employés dans les entreprises, magasins et autres
environnements de travail, les clients dans des hôtels,
motels et autres environnements résidentiels.
Protection contre le fonctionnement à sec
Cette bouilloire est équipée d'une protection anti-marche à vide : elle s'éteint
automatiquement si vous l'allumez accidentellement et qu'il n'y a pas ou pas
assez d'eau dans le réservoir. Laissez la bouilloire refroidir pendant 10 minutes.
Ensuite, soulevez-la de son socle. La bouilloire est de nouveau prête à l'emploi.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes
relatives aux champs électromagnétiques (CEM).
Nettoyage
-- Débranchez toujours le socle avant de le nettoyer.
-- Ne plongez jamais la bouilloire ou le socle dans l'eau.
Nettoyage de la bouilloire et du socle
Nettoyez l'extérieur et le socle de la bouilloire avec un
chiffon doux et humide.
Attention : ne laissez pas le chiffon humide entrer en
contact avec le cordon, la prise et le connecteur du socle.
Détartrage de la bouilloire
Selon la dureté de l'eau dans votre région, des dépôts
de calcaire peuvent se former progressivement à
l'intérieur de la bouilloire. Le calcaire peut affecter les
performances de la bouilloire. Détartrez régulièrement
la bouilloire en suivant les instructions de ce manuel
d'utilisation.
Il est conseillé de détartrer votre appareil comme suit :
-- tous les 3 mois si votre eau est douce (jusqu'à
18 TH) ;
-- chaque mois si votre eau est dure (supérieure à
18 TH).
Utilisez du vinaigre blanc (4 % d'acide acétique) à
l'étape 6. Rincez la bouilloire et faites bouillir deux fois
(étapes 11 à 14) pour enlever tout le vinaigre.
Commande d'accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web
www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips.
Vous pouvez aussi contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays
(voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).
Environnement
-- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures
ménagères mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra
être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement
(Fig. 1).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur
la garantie internationale.
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto da Philips!
Per usufruire di tutti i vantaggi offerti dal supporto Philips, effettuare la
registrazione del prodotto presso il sito Web www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste informazioni
importanti e conservarle per eventuali riferimenti futuri.
Avviso
-- Evitare la caduta di liquidi sul connettore
-- Utilizzare il bollitore solo per l'uso per cui è stato
costruito al fine di evitare possibili danni
-- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui la spina,
il cavo di alimentazione, la base o il bollitore siano
danneggiati. Nel caso in cui il cavo di alimentazione
fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso
i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati
oppure da personale debitamente qualificato, per
evitare situazioni pericolose.
-- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di
età superiore a 8 anni e da persone con capacità
mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza
o conoscenze adatte, a condizione che tali persone
abbiano ricevuto assistenza o formazione per
utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano
i potenziali pericoli associati a tale uso. Le operazioni
di pulizia e manutenzione possono essere effettuate
solo da bambini di età superiore agli 8 anni. Tenere
l'apparecchio e il relativo cavo lontano dalla portata di
bambini di età inferiore agli 8 anni.
-- Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
-- Tenere il cavo di alimentazione, la base e il bollitore
lontano da superfici incandescenti.
-- Non posizionare l'apparecchio su una superficie
chiusa (ad esempio un vassoio da portata), poiché
l'acqua potrebbe accumularsi sotto il sistema
causando una situazione potenzialmente pericolosa.
-- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina dalla
presa di corrente e lasciare raffreddare l'apparecchio.
Non immergere il bollitore o la base in acqua o in
altre sostanze liquide. Pulire l'apparecchio solo con un
panno umido e un detergente delicato.
-----
--
--
Attenzione
Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa di
messa a terra.
Utilizzare il bollitore solo in combinazione con la base
originale.
Il bollitore deve essere utilizzato esclusivamente per
riscaldare e bollire l'acqua.
Non riempire mai il bollitore oltre l'indicazione
del livello massimo. Se il bollitore è stato riempito
troppo, l'acqua in ebollizione potrebbe fuoriuscire dal
beccuccio e causare bruciature.
Prestare attenzione: la parte esterna del bollitore e
l'acqua al suo interno diventano caldi durante e dopo
l'uso. Alzare sempre il bollitore tramite l'impugnatura.
Prestare inoltre attenzione al vapore caldo che
fuoriesce dal bollitore.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un
uso domestico e applicazioni simili, ad esempio aree
ristoro per il personale di negozi, uffici e altri ambienti
di lavoro, aziende agricole, servizi offerti ai clienti
di alberghi, hotel e altri luoghi residenziali, bed and
breakfast e ambienti analoghi.
Protezione contro il funzionamento a secco
Questo bollitore è dotato di un sistema di protezione contro il funzionamento
a secco: il bollitore si spegnerà automaticamente se viene acceso
accidentalmente senza la presenza di acqua al suo interno. Lasciare raffreddare
il bollitore per 10 minuti, quindi alzarlo dalla base. Il dispositivo può quindi
essere utilizzato nuovamente.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli
standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).
Pulizia
-- scollegate sempre la base prima di pulire
l'apparecchio.
-- Non immergete mai il bollitore o la base in acqua.
Pulizia del bollitore e della base
Pulire la parte esterna del bollitore e la base con un
panno morbido inumidito.
Attenzione: evitare che il panno umido entri a contatto
con il cavo, la spina o il connettore della base.
Eliminazione del calcare
A seconda della durezza dell'acqua nella zona in cui
si vive, è possibile che il calcare si accumuli con il
tempo all'interno del bollitore. Il calcare può influire
negativamente sulle prestazioni del bollitore. Eseguire
la pulizia anticalcare regolarmente seguendo le
istruzioni di questo manuale.
Consigliamo il seguente programma di pulizia
anticalcare:
-- Una volta ogni 3 mesi se utilizzate acqua dolce
(fino a 18 dH).
-- Una volta al mese se utilizzate acqua dura
(superiore a 18 dH).
Utilizzare l'aceto di vino bianco (4% di acido acetico)
nel passaggio 6. Sciacquare il bollitore, quindi far bollire
l'acqua due volte (passaggi 11-14) per rimuovere
l'aceto.
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito Web
www.shop.philips.com/service o recatevi presso il vostro rivenditore
Philips. È possibile contattare anche l'assistenza clienti Philips del proprio
paese (vedere il foglio della garanzia internazionale per i dettagli di
contatto).
Tutela dell'ambiente
-- Per contribuire a preservare l'ambiente, non smaltire l'apparecchio tra i
rifiuti domestici In questo modo è possibile tutelare l'ambiente (Fig. 1).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo
www.philips.com/support oppure leggete l'opuscolo della garanzia
internazionale.
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik
te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.
Belangrijk!
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen
raadplegen.
----
--
----
--
Waarschuwing
Voorkom morsen op de aansluiting
Gebruik de waterkoker niet voor andere
doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld om
mogelijk letsel te voorkomen
Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het
netsnoer, de voet of de waterkoker zelf beschadigd
is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten
of weinig ervaring en kennis, mits zij het apparaat
onder toezicht gebruiken of instructies hebben
gekregen aangaande het veilig gebruik van het
apparaat, en zij de gevaren van het gebruik
begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen
door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn
dan 8 en alleen onder toezicht. Houd het apparaat
en het snoer buiten bereik van kinderen die jonger
zijn dan 8 jaar oud.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Houd het netsnoer, de voet en de waterkoker uit
de buurt van hete oppervlakken.
Plaats het apparaat niet op een oppervlak met
een rand eromheen (bijv. een dienblad). Doet u dit
wel, dan is de kans aanwezig dat er water onder
het apparaat terechtkomt, wat kan leiden tot een
gevaarlijke situatie.
Haal de stekker uit het stopcontact en laat het
apparaat afkoelen voordat u het gaat schoonmaken.
Dompel de waterkoker en de voet niet in water
of een andere vloeistof. Maak het apparaat alleen
schoon met een vochtige doek en een mild
schoonmaakmiddel.
Let op
-- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard
stopcontact.
-- Gebruik de waterkoker alleen met de bijbehorende
voet.
-- De waterkoker is alleen bedoeld voor het
verwarmen en koken van water.
-- Vul de waterkoker nooit voorbij het aangegeven
maximumniveau. Als er te veel water in de
waterkoker zit, kan er kokend water uit de schenktuit
naar buiten spatten en verbranding veroorzaken.
-- Be careful: the outside of the kettle and the water in
it become hot during and some time after use. Til de
waterkoker alleen op aan het handvat. Pas ook op
voor de hete stoom die uit de waterkoker komt.
-- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
soortgelijk gebruik zoals: in boerderijen; in Bed
& Breakfast-achtige omgevingen; in keukens
(voor personeel) in winkels, kantoren en andere
werkomgevingen; door gasten in hotels, motels en
andere verblijfsaccommodaties.
Droogkookbeveiliging
Deze waterkoker is voorzien van een droogkookbeveiliging: de waterkoker
schakelt automatisch uit als deze per ongeluk wordt ingeschakeld zonder dat
er water in zit of als er onvoldoende water in zit. Laat het apparaat 10 minuten
afkoelen en til vervolgens de waterkoker van de voet. De waterkoker is nu
weer klaar voor gebruik.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met
betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Schoonmaken
-- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u
de voet schoonmaakt.
-- Dompel de waterkoker of de voet nooit in water.
Milieu
-- Deponeer het apparaat aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen
inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage
aan een schonere leefomgeving (afb. 1).
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar
www.philips.com/support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
NORSK
Introduksjon
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips.
Hvis du vil ha fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere
produktet påwww.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på
den for senere referanse.
----
--
De waterkoker en de voet schoonmaken
Maak de buitenkant van de waterkoker en de voet
schoon met een vochtige zachte doek.
Let op: voorkom dat de vochtige doek in contact komt met
het snoer, de stekker en de aansluiting van de voet.
De waterkoker ontkalken
Afhankelijk van de waterhardheid in uw gebied, kan er na
een tijdje kalkvorming optreden in de waterkoker. Kalk
kan de goede werking van de waterkoker beïnvloeden.
Ontkalk de waterkoker regelmatig en volg daarbij de
instructies in deze gebruiksaanwijzing.
Wij raden de volgende ontkalkingsfrequentie aan:
-- Eén keer per 3 maanden als u zacht water gebruikt
(tot 18 dH).
-- Eén keer per maand als u hard water gebruikt (meer
dan 18 dH).
Gebruik blanke azijn (4% azijnzuur) in stap 6. Spoel de
waterkoker en kook dan tweemaal (stap 11-14) om alle
azijn te verwijderen.
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service of uw Philips-dealer om accessoires
of reserveonderdelen aan te schaffen. U kunt ook contact opnemen met het
Philips Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’vouwblad voor contactgegevens).
-----
-----
Advarsel
Unngå søl på kontakten
Ikke bruk denne hurtigkokeren til annet enn tilsiktet
bruk. Dette er for å unngå potensielle skader.
Ikke bruk apparatet hvis støpselet, ledningen,
sokkelen eller selve hurtigkokeren er skadet. Hvis
ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips,
et servicesenter som er godkjent av Philips, eller
lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige
situasjoner.
Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og
av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende
erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner
om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn
skal ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet med
mindre de er over 8 år, og har tilsyn. Hold apparatet
og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Hold ledningen, sokkelen og hurtigkokeren unna
varme overflater.
Ikke plasser apparatet på en lukket overflate (f.eks. et
serveringsfat). Det kan føre til at det samler seg vann
under apparatet, og det kan føre til farlige situasjoner.
Trekk støpslet ut av kontakten, og la apparatet
kjøles ned før rengjøring. Ikke legg hurtigkokeren
eller sokkelen i vann eller annen væske. Rengjør
bare apparatet med en fuktig klut og et mildt
rengjøringsmiddel.
Forsiktig
Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
Hurtigkokeren må bare brukes sammen med den
originale sokkelen.
Hurtigkokeren er bare beregnet på oppvarming og
koking av vann.
Overfyll aldri hurtigkokeren over indikasjonen for
maksimumsnivå. Hvis hurtigkokeren overfylles, kan
det sprute kokende vann ut av tuten og føre til
brannskader.
-- Be careful: the outside of the kettle and the water
in it become hot during and some time after use.
Løft bare hurtigkokeren etter håndtaket. Vær også
oppmerksom på den varme dampen som kommer ut
av hurtigkokeren.
-- Dette apparatet er beregnet på bruk i hjemmet
og lignende bruksområder, som gårder,
overnattingssteder, personalkjøkken i butikk, på
kontorer og andre jobbmiljøer og av kunder på
hoteller, moteller og andre typer bomiljøer.
Beskyttelse mot tørrkoking
Denne hurtigkokeren har beskyttelse mot tørrkoking: Den slås automatisk
av hvis du tilfeldigvis slår den på og det ikke er vann i den, eller hvis det
ikke er nok vann. La hurtigkokeren avkjøles i 10 minutter, og løft deretter
hurtigkokeren av sokkelen. Hurtigkokeren er klar til bruk igjen.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle standarder som
gjelder elektromagnetiske felt (EMF).
Rengjøring
-- Trekk alltid ut støpselet før du rengjør sokkelen.
-- Senk aldri apparatet eller sokkelen ned i vann.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips!
Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips,
registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.
----
--
Rengjøre hurtigkokeren og sokkelen
Rengjør utsiden av hurtigkokeren og sokkelen med en
fuktig, myk klut.
Forsiktig: Ikke la den fuktige kluten komme i kontakt med
ledningen, støpselet eller kontakten til sokkelen.
Avkalke hurtigkokeren
Avhengig av hardhetsgraden i vannet der du bor, kan
det dannes et kalkbelegg inni hurtigkokeren over tid.
Kalkbelegget kan påvirke ytelsen til hurtigkokeren. Avkalk
hurtigkokeren regelmessig ved å følge instruksjonene i
denne brukerhåndboken.
Vi anbefaler følgende avkalkingsplan:
-- én gang hver tredje måned hvis vannet er bløtt (opptil
18 dH)
-- én gang i måneden hvis vannet er hardt (mer enn
18 dH)
Bruk med hvit eddik (4 % eddiksyre) i trinn 6. Skyll
hurtigkokeren, og kok opp vann i den to ganger (trinn
11–14) for å fjerne all eddik.
Bestille tilbehør
Du kan kjøpe tilbehør eller reservedeler på www.shop.philips.com/service eller
ved å gå til Philips-forhandleren. Du kan også kontakte Philips forbrukerstøtte i
landet der du bor (du finner kontaktinformasjon i garantiheftet).
Miljø
-- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det
inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare
på miljøet (fig. 1).
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
----
--
Aviso
Evite derrames no conector
Não utilize este jarro para outros fins que não os
previstos, para evitar potenciais ferimentos.
Não utilize o aparelho se a ficha, o cabo de
alimentação, a base ou o próprio jarro estiverem
danificados. Se o fio estiver danificado, deve ser
sempre substituído pela Philips, por um centro de
assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações
de perigo.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, caso
tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido
dadas instruções relativas à utilização segura do
aparelho e se forem alertadas para os perigos
envolvidos. A limpeza e a manutenção do utilizador
não podem ser efectuadas por crianças, a não
ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam
supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo
fora do alcance de crianças com idade inferior a 8
anos.
As crianças não podem brincar com o aparelho.
Mantenha o fio de alimentação, a base e o jarro
afastados de superfícies quentes.
Não coloque o aparelho numa superfície fechada
(por exemplo, num tabuleiro de servir), pois pode
provocar a acumulação da água por baixo do
aparelho, resultando numa situação perigosa.
Antes de limpar o aparelho, desligue-o da corrente
e deixe-o arrefecer. Não mergulhe o jarro ou a
base em água ou noutro líquido. Limpe o aparelho
apenas com um pano húmido e um detergente
suave.
Atenção
-- Ligue o aparelho apenas a uma tomada com
ligação à terra.
-- O jarro só deve ser utilizado com a sua base
original.
-- O jarro destina-se unicamente a aquecer e ferver
água.
3/3
-- Nunca encha o jarro acima da indicação do nível
máximo. Se o jarro estiver demasiado cheio, a
água a ferver pode ser expelida através do bico e
provocar queimaduras.
-- Cuidado: o exterior do jarro eléctrico e a água
no seu interior aquecem muito durante o
funcionamento e mantêm-se quentes durante
algum tempo. Levante o jarro eléctrico apenas pela
pega. Tenha também cuidado com o vapor quente
libertado pelo jarro.
-- Este aparelho destina-se a ser utilizado em
ambientes domésticos e aplicações semelhantes,
como quintas, ambientes tipo “alojamento e
pequeno-almoço”, copas de pessoal em lojas,
escritórios e outros ambientes de trabalho; por
clientes em hotéis, motéis e outros tipos de
ambientes residenciais.
Protecção contra funcionamento a seco
Este jarro está equipado com uma protecção contra funcionamento a seco:
desliga automaticamente o jarro se este for ligado acidentalmente sem ter
água ou se a água não for suficiente. Deixe o jarro arrefecer durante 10
minutos e, em seguida, levante-o da sua base. O jarro está pronto para ser
utilizado novamente.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas
relacionadas com campos electromagnéticos (CEM).
Limpeza
-- Desligue sempre a base da corrente antes de a
limpar.
-- Nunca mergulhe o jarro nem a base em água.
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite
www.shop.philips.com/service ou dirija-se ao seu revendedor Philips. Também
pode contactar o Centro do Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte
os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).
Meio ambiente
-- No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos habituais;
deposite-o num ponto de reciclagem oficial. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o
ambiente (Fig. 1).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou
leia o folheto da garantia mundial em separado.
SVENSKA
Inledning
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!
För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips kan du registrera
din nya produkt på www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs den här användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
spara den för framtida bruk.
----
--
Limpeza do jarro e da base
Limpe o exterior do jarro e a base com um pano
macio humedecido.
Cuidado: não permita que o pano húmido entre em
contacto com o fio de alimentação, a ficha e com o
conector da base.
Descalcificação do jarro
Dependendo da dureza da água na sua área, com
o passar do tempo, pode acumular-se calcário
no interior do jarro. O calcário pode afectar o
desempenho do jarro. Remova regularmente o
calcário do jarro seguindo as instruções neste manual
do utilizador.
Recomendamos a seguinte frequência de remoção do
calcário:
-- Uma vez a cada 3 meses nas zonas com água
menos dura (até 18 dH).
-- Uma vez todos os meses nas zonas onde a água
for dura (mais de 18 dH).
Utilize vinagre branco (4% de ácido acético) no passo
6. Enxagúe o jarro e, em seguida, ferva água duas
vezes (passos 11 a 14) para eliminar todo o vinagre.
-----
Varning
Undvik att spilla något på anslutningen
Undvik personskador genom att endast använda
vattenkokaren för de avsedda ändamålen
Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden,
basenheten eller själva vattenkokaren är skadad. Om
nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, något av Philips auktoriserade serviceombud
eller liknande behöriga personer för att undvika
olyckor.
Den här apparaten kan användas av barn som är 8
år och äldre och av med olika funktionshinder, eller
som inte har kunskap om hur apparaten används så
länge de övervakas och får instruktioner angående
säker användning och förstår riskerna som medföljer.
Rengöring och underhåll bör inte göras av barn under
8 år om de inte är under tillsyn av vuxen. Se till att
apparaten och dess sladd är utom räckhåll för barn
under 8 år.
Barn ska inte leka med apparaten.
Håll nätsladden, bottenplattan och vattenkokaren
borta från varma ytor.
Placera inte apparaten på en stängd yta (t.ex. en
serveringsbricka) eftersom vatten då kan samlas
under apparaten vilket kan leda till en farlig situation.
Dra ur nätsladden och låt apparaten svalna innan
du rengör den. Sänk inte ned vattenkokaren eller
bottenplattan i vatten eller i någon annan vätska. Du
ska endast rengöra apparaten med en fuktig trasa och
ett milt rengöringsmedel.
Varning!
-- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
-- Använd bara vattenkokaren i kombination med
originalbottenplattan.
-- Vattenkokaren är endast avsedd för att värma upp
och koka vatten.
-- Fyll aldrig vattenkokaren över den högsta
nivåmarkeringen. Om du fyller vattenkokaren med för
mycket vatten kan det komma kokande vatten från
pipen, vilket kan orsaka brännskador.
-- Var försiktig: under användningen blir vattenkokarens
utsida och vattnet i den heta. Lyft endast
vattenkokaren i handtaget. Se även upp för den varma
ångan som kommer från vattenkokaren.
-- Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll
och liknande miljöer, till exempel bondgårdar, bed and
breakfast-miljöer, personalköksområden i affärer, på
kontor och i andra arbetsmiljöer samt av hotell- och
motellgäster och i bostadsmiljöer.
Torrkokningsskydd
Den här vattenkokaren har ett torrkokningsskydd som automatiskt stänger
av vattenkokaren om du slår på den och det inte finns något (eller tillräckligt
mycket) vatten däri. Låt vattenkokaren svalna i 10 minuter och ta sedan bort
den från bottenplattan. Sedan kan du använda vattenkokaren igen.
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz!
Philips tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu
adreste kaydettirin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte
başvurmak üzere saklayın.
----
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder
för elektromagnetiska fält (EMF).
Rengöring
-- Koppla alltid ur bottenplattan innan du rengör den.
-- Sänk aldrig ned vattenkokaren eller bottenplattan i
vatten.
--
Rengöra vattenkokaren och bottenplattan
Rengör utsidan på vattenkokaren och bottenplattan med
en fuktad, mjuk trasa.
Försiktighet: Låt inte den fuktiga trasan komma i kontakt
med sladden, kontakten eller bottenplattans anslutning.
Avkalka vattenkokaren
Beroende på vattnets hårdhetsgrad kan det bildas
kalkavlagringar i vattenkokaren. Kalkavlagringar
kan påverka vattenkokarens prestanda. Avkalka
vattenkokaren regelbundet enligt instruktionerna i
användarhandboken.
Vi rekommenderar följande avkalkningsintervall:
-- En gång i kvartalet för områden med mjukt vatten
(upp till 18 dH).
-- En gång i månaden för områden med hårt vatten
(mer än 18 dH).
Använd vit ättika (4 % ättiksyra) i steg 6. Skölj
vattenkokaren och koka sedan vatten i två omgångar
(steg 11–14) så att all ättika försvinner.
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till
www.shop.philips.com/service eller en Philips-återförsäljare. Du kan
också kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i
garantibroschyren).
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den
för återvinning vid en officiell återvinningsstation. Om du gör det hjälper du
till att skydda miljön (bild 1).
-----
-----
Uyarı
Konektöre sıvı dökülmesini önleyin.
Olası yaralanmaları önlemek için su ısıtıcıyı amacı
dışında kullanmayın.
Su ısıtıcının fişi, elektrik kablosu, tabanı veya kendisi
hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın. Cihazın elektrik
kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi
veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından
değiştirilmesini sağlayın.
Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel,
motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu
kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8
yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece,
çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu
8 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde
muhafaza edin.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Kabloyu, tabanını ve su ısıtıcıyı sıcak yüzeylerden uzak
tutun.
Cihazın altında tehlikeli durumlara yol açabilen su
birikmesi olabileceğinden, cihazı kapalı yüzeylerin
üzerine yerleştirmeyin (örn. servis tepsisi).
Cihazı temizlemeden önce, fişini prizden çekin ve
soğumaya bırakın. Su ısıtıcıyı veya tabanı, suya ya da
başka herhangi bir sıvı maddeye batırmayın. Cihazı
temizlemek için yalnızca nemli bir bez ve yumuşak bir
temizlik maddesi kullanın.
Dikkat
Cihazı sadece topraklı prize takın.
Su ısıtıcıyı yalnızca orijinal tabanı ile kullanın.
Su ısıtıcı, sadece su ısıtmak ve kaynatmak içindir.
Su ısıtıcıyı hiçbir zaman maksimum seviye göstergesini
aşacak kadar doldurmayın. Su ısıtıcı maksimum seviye
aşılacak kadar doldurulursa kaynayan su taşabilir ve
yanmanıza sebep olabilir.
-- Dikkatli olun: Su ısıtıcının dış kısmı ve içindeki su
kullanım sırasında ısınır ve kullanımdan belli bir
süre sonraya kadar sıcaktır. Su ısıtıcıyı sadece tutma
yerinden tutarak kaldırın. Ayrıca, su ısıtıcıdan çıkan
sıcak buhara karşı da dikkatli olun.
-- Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev içi ve benzeri yerlerde
kullanıma uygundur: çiftlik evleri, pansiyonlar,
mağazalardaki personel mutfağı alanları, ofisler ve
diğer çalışma ortamları, oteller, moteller ve diğer
konaklama ortamları.
Kaynama-kuruma koruması
Bu su ısıtıcıda susuz kaynama koruması vardır: İçinde yeterli miktarda ya da
hiç su olmadığında su ısıtıcı yanlışlıkla açılırsa cihaz otomatik olarak kapanır.
Su ısıtıcıyı 10 dakika soğumaya bırakın ve ardından cihazı tabanından ayırın.
Su ısıtıcı tekrar kullanıma hazır olur.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF)
hakkındaki tüm standartlara uygundur.
Temizleme
-- Temizlemeden önce tabanı mutlaka prizden çekin.
-- Su ısıtıcıyı veya tabanı asla suya batırmayın.
Su ısıtıcının ve tabanının temizlenmesi
Su ısıtıcının dış kısmını ve tabanını nemli ve yumuşak bir
bezle temizleyin.
Dikkat: Nemli bezin kablo, fiş ve taban konektörüne
temas etmemesine dikkat edin.
Su ısıtıcının kirecinin temizlenmesi
Bölgenizdeki su sertliğine bağlı olarak zaman içinde su
ısıtıcı içerisinde kireçlenme olabilir. Kireç, su ısıtıcının
performansını etkileyebilir. Bu kullanıcı kılavuzundaki
talimatları takip ederek su ısıtıcıyı kirece karşı düzenli
olarak temizleyin.
Şu kireç temizleme sıklığını öneriyoruz:
-- Suyun yumuşak olduğu bölgelerde (18 dH değerine
kadar) 3 ayda bir.
-- Suyun sert olduğu bölgelerde (18 dH değerinden
fazla) ayda bir.
6. adımda beyaz sirke (%4 asetik asit) kullanın. Su
ısıtıcıyı yıkayın ve kalan sirkeyi temizlemek için iki defa
kaynatın (11-14 arası adımlar).
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/service
adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Ayrıca ülkenizde bulunan
Philips Müşteri Destek Merkezi'yle irtibata geçebilirsiniz (iletişim bilgileri için
dünya çapında garanti kitapçığına başvurun).
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın;
geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin. Böylece,
çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 1).
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising