Philips | HD9351/90 | Philips Daily Collection Wasserkocher HD9351/90 Bedienungsanleitung

x1
1
3
4
1
HD9350, HD9351
HD9352
2
5
x1
1
2
3
3
MAX
1.7L
6
5
4
1.0L
x1
3
4
5
7
MAX
1.7L
8
5
6
9
6
30 min.
5
4
1.0L
3
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
IT NL
NO
PT
SV
TR
Manuale utente
Gebruiksaanwijzing
Brukerhåndbok
Manual do utilizador
Användarhandbok
Kullanım kılavuzu
10
1
2
3
4
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei
Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu
können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome
registrieren.
2x
12
11
13
Wichtig!
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des
Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere
Verwendung auf.
MAX
1.7L
2
--
1
2
3
14
4
---
MAX
1.7L
6
5
4
7
x1
1
2
3
-©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
x1
3000 002 51502
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your
product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
Warning
-- Avoid spillage on the connector
-- Do not misuse this kettle for other than its
intended use to avoid potential injury
-- Do not use the appliance if the plug, the
mains cord, the base or the kettle itself is
damaged. If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a service
centre authorised by Philips or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
-- This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and by
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use
of the appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved. Cleaning
and user maintenance shall not be made
by children unless they are older than 8
and supervised. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than
8 years.
-- Children shall not play with the appliance.
-- Keep the mains cord, the base and the
kettle away from hot surfaces.
-- Do not place the appliance on an enclosed
surface (e.g. a serving tray), as this could
cause water to accumulate under the
appliance, resulting in a hazardous situation.
-- Unplug the appliance and let it cool down
before you clean it. Do not immerse the
kettle or base in water or any other liquid.
Only clean the appliance with a moist cloth
and a mild cleaning agent.
-- The kettle shall not be used for cooking
noodles because the oil can make the water
level Indicator crack.
Caution
-- Only connect the appliance to an earthed
wall socket.
-- Only use the kettle in combination with its
original base.
-- The kettle is only intended for heating up
and boiling water.
-- Never fill the kettle beyond the maximum
level indication. If the kettle has been
overfilled, boiling water may be ejected from
the spout and cause scalding.
-- Be careful: the outside of the kettle and the
water in it become hot during and some
time after use. Only lift the kettle by its
handle. Also beware of the hot steam that
comes out of the kettle.
-- This appliance is intended to be used in
household and similar applications such
as farm houses, bed and breakfast type
1environments, staff
2 kitchen areas in3shops,
in offices and in other working environments
and by clients in hotels, motels and other
residential type environments.
3
MAX
1.7L
6
5
Boil-dry protection
This kettle is equipped with boil-dry protection: it switches off
automatically if you accidentally switch it on with no or not
enough water in it. Let the kettle cool down for 10 minutes and
then lift the kettle off its base. Then the kettle is ready for use
again.
6
4
5
4
1.0L
3
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all
standards regarding electromagnetic fields
(EMF).
Descaling the kettle (Fig. 3)
Depending on the water hardness in your area,
7 may build up inside
8
9 time
scale
the kettle over
and affect performance of the kettle. Regular 30 min.
descaling makes your kettle last longer,
ensures proper function and saves energy.
When scale starts to build up inside the kettle,
fill the kettle with water then add white vinegar
(step 7). Wait for half an hour before rinsing the
kettle (steps 8 - 10). Boil twice (steps 11-14) to
10
remove
all vinegar.
1
2
Cleaning
3 4 unplug the base before you clean it
-- Always
-- Never immerse the kettle or its base in
water.
Cleaning the kettle and the base (Fig. 5)
Clean the outside of the kettle and the base
2x a moistened soft cloth.
with
Caution: Do not let the moist cloth come
12 cord, the plug13and the
into11contact with the
connector of the base.
MAX
1.7L
6
5
4
1.0L
3
Ordering accessories
To buy
MAXaccessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/
1.7L
service
or go to your Philips dealer. You can also contact the
Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide
guarantee leaflet for contact details).
Recycling
This14
symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU).
Follow your country’s rules for the separate collection of
electrical and electronic products. Correct disposal helps
prevent negative consequences for the environment and human
health.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the separate worldwide
guarantee leaflet.
4
1
x1
2
3
x1
5
Dansk
5
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!
Få alle fordele af den support, som Philips tilbyder, ved at
registrere dit produkt på www.philips.com/welcome
Vigtigt!
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem dem til eventuelt senere brug.
Advarsel
-- Undgå spild på stikket
-- Denne elkande må ikke misbruges ved
anvendelse til andre formål, da der er risiko
for personskade
-- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning,
basisenhed eller selve elkanden er
beskadiget. Hvis netledningen beskadiges,
må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå
enhver risiko.
-- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år
og opefter og personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug af apparatet
og forstår de medfølgende risici. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke foretages af
børn, medmindre de er over 8 år gamle
og under opsyn. Hold apparatet og dets
ledning uden for rækkevidde af børn under
8 år.
-- Lad ikke børn lege med apparatet.
-- Hold ledning, basisenhed og elkande væk
fra varme flader.
-- Undgå at stille apparatet på en lukket
overflade (f.eks. en serveringsbakke), da
vandet kan samle sig under apparatet, og
en farlig situation derved kan opstå.
-- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad
apparatet køle af, før det rengøres. Elkande
og basisenhed må aldrig nedsænkes i
vand eller anden væske. Apparatet må kun
rengøres med en fugtig klud og et mildt
rengøringsmiddel.
-- Elkanden må ikke bruges til at koge
nudler, da olien kan ødelægge
vandstandsindikatoren.
Forsigtig
-- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt
med jordforbindelse.
-- Elkanden må kun bruges sammen med den
originale basisenhed.
-- Elkanden er udelukkende beregnet til
opvarmning eller kogning af vand.
-- Overfyld aldrig elkanden til over det angivne
maksimale niveau. Hvis elkanden er blevet
overfyldt, kan der sprøjte kogende vand
fra hældetuden, hvilket kan forårsage
skoldning.
-- Forsigtig: Ydersiden af elkanden og vandet
i den bliver meget varme under brug og i et
stykke tid efter brug. Løft altid elkanden i
håndtaget. Vær også opmærksom på den
varme damp, der kommer ud af elkanden.
-- Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet
og andre lignende steder som gårde, bed
and breakfast-steder, personalekøkkener
i butikker, på kontorer og i andre
arbejdspladser og af gæster på hoteller,
moteller og andre værelser til udlejning.
Sikring mod tørkogning
Denne elkande er udstyret med en beskyttelsesfunktion mod
tørkogning: Den slukker automatisk, hvis du kommer til at tænde
for den uden vand i eller uden nok vand i. Lad elkanden køle af i
10 minutter, og løft derefter elkanden fra basisenheden. Derefter
er elkanden klar til brug igen.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle
standarder i forhold til elektromagnetiske felter
(EMF).
Afkalkning af elkanden (fig. 3)
Afhængigt af vandets hårdhed, hvor du bor,
kan der med tiden aflejres kalk i elkanden,
hvilket kan nedsætte elkandens effektivitet.
Regelmæssig afkalkning øger din elkandes
levetid, sikrer korrekt funktionalitet og sparer
energi.
Når der kommer kalkaflejringer på indersiden
af elkanden, skal du fylde elkanden op med
vand og tilsætte hvid eddike (trin 7). Vent en
halv time før rengøring af elkanden (trin 8-10).
Kog den to gange (trin 11-14) for at fjerne al
eddike.
Rengøring
-- Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden
rengøring.
-- Kom aldrig elkande eller basisenhed i vand.
Rengøring af elkanden og basisenheden
(fig. 5)
Rengør ydersiden af elkanden og
basisenheden med en fugtig, blød klud.
Forsigtig: Lad ikke den fugtige klud komme i
kontakt med ledning, stik og basisenhedens
tilslutning.
Bestilling af tilbehør
Du kan købe tilbehør eller reservedele via www.shop.philips.com/
service eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte dit
lokale Philips-kundecenter (se folderen Worldwide Guarantee for
kontaktoplysninger).
----
--
--
-----
--
--
Achtung
Vermeiden Sie ein Auslaufen von Wasser auf
den Anschluss.
Verwenden Sie den Wasserkocher nicht auf
unsachgemäße Weise, um Verletzungen zu
vermeiden.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der
Stecker, das Netzkabel, der Aufheizsockel
oder der Wasserkocher selbst beschädigt
ist. Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ein defektes Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualifizierten Person durch ein OriginalErsatzkabel ersetzt werden.
Dieses Gerät kann von Kindern ab
8 Jahren und Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt
wurden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben. Reinigung und
Pflege des Geräts darf nicht von Kindern
durchgeführt werden, außer Sie sind älter
als 8 Jahre und beaufsichtigt. Bewahren Sie
das Gerät und das Netzkabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie das Netzkabel, den Aufheizsockel
und den Wasserkocher fern von heißen
Oberflächen.
Stellen Sie das Gerät nicht auf versiegelte
Unterlagen (z. B. ein Serviertablett), da sich
Wasser unter dem Gerät sammeln könnte,
was zu Gefährdungen führen würde.
Ziehen Sie vor dem Reinigen den
Netzstecker aus der Steckdose, und lassen
Sie das Gerät abkühlen. Tauchen Sie den
Wasserkocher und den Aufheizsockel
niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Gerät nur
mit einem feuchten Tuch und einem milden
Reinigungsmittel.
Der Wasserkocher darf nicht zum
Kochen von Nudeln verwendet werden,
da das Öl dazu führen kann, dass die
Wasserstandsanzeige Risse bekommt.
Vorsicht
Schließen Sie das Gerät nur an eine
geerdete Steckdose an.
Benutzen Sie den Wasserkocher nur mit
dem dazu gehörigen Aufheizsockel.
Der Wasserkocher ist nur für das Aufheizen
und Kochen von Wasser vorgesehen.
Füllen Sie den Wasserkocher nicht über die
maximale Füllstandsmarkierung hinaus.
Wenn der Wasserkocher zu voll ist, kann
kochendes Wasser aus dem Ausgießer
austreten und Verbrühungen verursachen.
Vorsicht: Die Außenseite des Wasserkochers
und das enthaltene Wasser sind während
und einige Zeit nach der Verwendung
heiß. Heben Sie den Wasserkocher nur
am Handgriff an. Vorsicht vor dem heißen
Dampf, der aus dem Wasserkocher
entweicht.
Dieses Gerät ist für die Verwendung
im Haushalt und in Einrichtungen wie
Bauernhöfen, Frühstückspensionen,
Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumgebungen sowie
für Kunden in Hotels, Motels und anderen
Einrichtungen vorgesehen.
Genbrug
Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/
EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske
og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Trockengehschutz
Dieser Wasserkocher ist mit einem Trockengehschutz
ausgestattet, der das Gerät automatisch ausschaltet, wenn Sie
es versehentlich ohne Wasser oder bei zu geringem Wasserstand
einschalten. Lassen Sie den Wasserkocher 10 Minuten lang
abkühlen, und nehmen Sie ihn dann vom Aufheizsockel. Der
Wasserkocher ist dann wieder betriebsbereit.
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, er du velkommen til at
gå ind på www.philips.com/support eller læse den separate
folder ”Worldwide Guarantee”.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
bezüglich elektromagnetischer Felder.
Den Wasserkocher entkalken (Abb. 3)
Abhängig von der Wasserhärte in Ihrer
Region kann sich im Laufe der Zeit Kalk im
Wasserkocher ablagern und die Leistung
beeinträchtigen. Regelmäßiges Entkalken des
Wasserkochers gewährleistet eine längere
Lebensdauer und ordnungsgemäße Funktion
und spart Energie.
Wenn sich im Inneren des Wasserkochers Kalk
bildet, füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser,
und geben Sie etwas Haushaltsessig hinzu
(Schritt 7). Warten Sie eine halbe Stunde, bevor
Sie den Wasserkocher ausspülen (Schritte 8
bis 10). Kochen Sie das Wasser zweimal auf
(Schritte 11 bis 14), um den gesamten Essig zu
entfernen.
Pflege
-- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den
Netzstecker des Aufheizsockels aus der
Steckdose.
-- Tauchen Sie den Wasserkocher oder den
Aufheizsockel niemals in Wasser.
Den Wasserkocher und Aufheizsockel
reinigen (Abb. 5)
Reinigen Sie die Außenseite des
Wasserkochers und den Aufheizsockel mit
einem angefeuchteten, weichen Tuch.
Achtung: Achten Sie darauf, dass das feuchte
Tuch nicht in Kontakt mit dem Netzkabel,
dem Stecker und dem Anschluss des
Aufheizsockels kommt.
Zubehör bestellen
Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, gehen Sie auf
www.shop.philips.com/service, oder suchen Sie Ihren Philips
Händler auf. Sie können auch den Philips Kundendienst in
Ihrem Land kontaktieren (entnehmen Sie die Kontaktdaten der
internationalen Garantieschrift).
Recycling
-- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann
(2012/19/EU).
1. Altgeräte können kostenlos an geeigneten
Rücknahmestellen abgegeben werden.
2. Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur
Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe
enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit
schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre
Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3. Die Löschung personenbezogener Daten auf den
zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer
eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4. Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1
genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.
Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland:
https://www.stiftung-ear.de/
Garantie und Support
Weitere Informationen und Unterstützung erhalten Sie auf der
Philips Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie
die internationale Garantieschrift.
Ελληνικά
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Σημαντικό!
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Προειδοποίηση
-- Αποφύγετε τη διαρροή νερού στη σύνδεση
-- Μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα για διαφορετική
από την προβλεπόμενη χρήση, καθώς μπορεί να
προκληθεί τραυματισμός
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το
καλώδιο, η βάση ή η ίδια η συσκευή έχουν
υποστεί φθορά. Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά,
θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο
σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από
εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή
κινδύνου.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και
γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
με την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους
ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει
να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή
παρά μόνον αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών
και επιβλέπονται. Διατηρήστε τη συσκευή και το
καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των
8 ετών.
-- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
-- Κρατήστε το καλώδιο, τη βάση και το βραστήρα
μακριά από ζεστές επιφάνειες.
-- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε περίκλειστη
επιφάνεια (π.χ. ένα δίσκο σερβιρίσματος), καθώς
το νερό ενδέχεται να συσσωρευτεί κάτω από
τη συσκευή, δημιουργώντας μια επικίνδυνη
κατάσταση.
-- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και
αφήνετέ την να κρυώσει προτού την καθαρίσετε.
Μην βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση σε νερό
ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Να καθαρίζετε
τη συσκευή μόνο με ένα υγρό πανί και με ήπιο
καθαριστικό.
-- Ο βραστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
για νουντλς, γιατί το λάδι μπορεί να ραγίσει την
ένδειξη στάθμης νερού.
Προσοχή
-- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
-- Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο σε συνδυασμό
με την αυθεντική βάση του.
-- Ο βραστήρας προορίζεται μόνο για να ζεσταίνετε
και να βράζετε νερό.
-- Να μην γεμίζετε ποτέ το βραστήρα πάνω από την
ένδειξη μέγιστης στάθμης. Σε αντίθετη περίπτωση,
μπορεί να πεταχτεί καυτό νερό από το στόμιο και
να ζεματιστείτε.
-- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το
εξωτερικό του βραστήρα αλλά και το νερό που
περιέχει ζεσταίνονται τόσο κατά τη διάρκεια της
χρήσης όσο και για κάποια ώρα μετά από αυτή.
Να σηκώνετε πάντα το βραστήρα από τη λαβή
του. Επίσης, να προσέχετε τον καυτό ατμό που
βγαίνει από το βραστήρα.
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στο σπίτι
και σε παρόμοια περιβάλλοντα, όπως εξοχικά,
πανσιόν, κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς
και από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και
άλλα περιβάλλοντα που προσφέρουν υπηρεσίες
διαμονής.
Προστασία βρασμού εν κενώ
Αυτός ο βραστήρας διαθέτει προστασία βρασμού εν κενώ: αν
ενεργοποιηθεί κατά λάθος χωρίς να περιέχει αρκετό νερό,
απενεργοποιείται αυτόματα. Αφήστε το βραστήρα να κρυώσει για 10
λεπτά και στη συνέχεια αφαιρέστε τον από τη βάση του. Ο βραστήρας
είναι και πάλι έτοιμος για χρήση.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται
με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).
Αφαίρεση αλάτων από τον βραστήρα (εικ. 3)
Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή
σας, από καιρό σε καιρό μπορεί να συσσωρεύονται
άλατα στο εσωτερικό του βραστήρα και να
επηρεάζεται η απόδοση του βραστήρα. Η τακτική
αφαίρεση των αλάτων αυξάνει τη διάρκεια ζωής του
βραστήρα σας, εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία
και εξοικονομεί ενέργεια.
Όταν αρχίζουν να συσσωρεύονται άλατα στο
εσωτερικό του βραστήρα, γεμίστε τον με νερό και,
στη συνέχεια, προσθέστε λευκό ξύδι (βήμα 7).
Περιμένετε μισή ώρα και έπειτα ξεπλύνετε τον
βραστήρα (βήματα 8 - 10). Βράστε δύο φορές
(βήματα 11-14) για να αφαιρέσετε όλο το ξίδι.
Καθάρισμα
-- Αποσυνδέετε πάντα τη βάση από την πρίζα πριν
την καθαρίσετε
-- Μην βυθίζετε ποτέ το βραστήρα ή τη βάση του σε
νερό.
Καθαρισμός του βραστήρα και της βάσης (εικ. 5)
Καθαρίζετε το εξωτερικό του βραστήρα και τη βάση
του με ένα βρεγμένο, μαλακό πανί.
Προσοχή: Μην αφήνετε το υγρό πανί να έρθει σε επαφή
με το καλώδιο, το φις και τη σύνδεση της βάσης.
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της
Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία
επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).
Ανακύκλωση
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα (2012/19/
ΕΕ).
Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την
ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η
σωστή απόρριψη συμβάλλει στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.
Español
Introducción
Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips
Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que
ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información
importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.
Advertencia
-- Evite que se derrame líquido en el conector.
-- No utilice esta hervidora con otros fines
distintos a los previstos para evitar posibles
lesiones.
-- No utilice el aparato si el enchufe, el
cable de alimentación, la base o la propia
hervidora están dañados. Si el cable
de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips, con el fin de
evitar situaciones de peligro.
-- Este aparato puede ser usado por niños
a partir de 8 años y por personas con
su capacidad física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o instruidos acerca
del uso del aparato de forma segura y
siempre que sepan los riesgos que conlleva
su uso. Los niños no deben llevar a cabo los
procesos de limpieza ni de mantenimiento
a menos que tengan más de ocho años
y lo hagan bajo supervisión. Mantenga el
aparato y el cable fuera del alcance de los
niños menores de ocho años.
-- No permita que los niños jueguen con el
aparato.
-- Mantenga el cable de alimentación, la
base y la hervidora alejados de superficies
calientes.
-- No coloque el aparato sobre una superficie
cubierta, ya que el agua podría acumularse
bajo el aparato, provocando una situación
de peligro.
-- Desenchufe el aparato y deje que se enfríe
antes de limpiarlo. No sumerja la hervidora
ni la base en agua u otros líquidos. Limpie el
aparato únicamente con un paño húmedo y
un producto de limpieza suave.
-- La hervidora no debe utilizarse para cocer
fideos porque los restos de grasa pueden
estropear el indicador de nivel de agua.
Precaución
-- Conecte el aparato sólo a un enchufe de
pared con toma de tierra.
-- Utilice la hervidora solo con su base original.
-- Esta hervidora está diseñada únicamente
para calentar y hervir agua.
-- No llene nunca la hervidora por encima de
la indicación de nivel máximo. Si la llena en
exceso, el agua hirviendo podría salir por la
boquilla y producir quemaduras.
-- Tenga cuidado: la parte exterior de la
hervidora y el agua que contiene pueden
calentarse considerablemente durante
el uso de la hervidora y mantener esta
temperatura incluso después de que haya
transcurrido un tiempo desde su uso. Coja
siempre la hervidora por el asa. Tenga
cuidado también con el vapor caliente que
sale de la hervidora.
-- Este aparato está diseñado para utilizarlo
en entornos domésticos o similares como:
viviendas de granjas, hostales en los que
se ofrecen desayunos, zona de cocina en
tiendas, oficinas y otros entornos laborales,
y por clientes de hoteles, moteles y
entornos residenciales de otro tipo.
Protección contra hervido en seco
Esta hervidora cuenta con un dispositivo de protección contra
el hervido sin agua: se apaga automáticamente si se enciende
de forma accidental estando vacía o si no tiene suficiente
agua. Deje que la hervidora se enfríe durante 10 minutos y, a
continuación, retírela de su base. La hervidora estará lista para
usar de nuevo.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los
estándares sobre campos electromagnéticos
(CEM).
Eliminación de los depósitos de cal de la
hervidora (Fig. 3)
En función de la dureza del agua de su
zona, la cal se puede acumular en el interior
de la hervidora con el tiempo y afectar al
rendimiento. La eliminación de los depósitos
de cal de forma regular hace que la hervidora
dure más tiempo, garantiza el funcionamiento
correcto y ahorra energía.
Cuando la cal comienza a acumularse en el
interior de la hervidora, llénela con agua y, a
continuación, añada vinagre blanco (paso 7).
Espere media hora y enjuague la hervidora
(pasos 8 - 10). Hierva dos veces (pasos 11-14)
para eliminar todo el vinagre.
Limpieza
-- Desenchufe siempre la base antes de
limpiarla.
-- No sumerja nunca la hervidora ni su base
en agua.
Limpieza de la hervidora y de la base (Fig. 5)
Limpie la hervidora y la base por fuera con un
paño humedecido.
Precaución: No deje que el paño húmedo
entre en contacto con el cable, el enchufe y
el conector de la base.
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite
www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de
Philips. También puede ponerse en contacto con el servicio de
atención al cliente de Philips en su país (consulte el folleto de
garantía mundial para encontrar los datos de contacto).
Reciclaje
Este símbolo significa que este producto no debe
desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE).
Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de
productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho
de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el
medioambiente y la salud humana.
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o soporte, visite www.philips.com/support
o lea el folleto de garantía mundial independiente.
Suomi
Johdanto
Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi!
Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista
rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.
Varoitus
-- Älä läikytä nestettä liittimeen.
-- Älä käytä vedenkeitintä muuhun kuin sen
varsinaiseen tarkoitukseen, jotta vältät
mahdolliset vahingot.
-- Älä käytä laitetta, jos sen liitäntä, virtajohto,
alusta tai itse keitin on vahingoittunut. Jos
virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa
Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai
muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai
henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä valvonta
ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa
tai huoltaa laitetta valvonnan alaisena. Pidä
laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
-- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
-- Älä laske virtajohtoa, alustaa ja laitetta
kuumille pinnoille.
-- Älä aseta laitetta alustalle, jossa vesi voi
kerääntyä laitteen alle (esim. tarjotin).
Veden kerääntyminen saattaa aiheuttaa
vaaratilanteen.
-- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna
laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
Älä upota keitintä tai alustaa veteen
tai muuhun nesteeseen. Käytä laitteen
puhdistamiseen vain kosteaa liinaa ja
mietoa puhdistusainetta.
-- Vedenkeittimellä ei saa keittää nuudeleita,
koska öljy voi vaurioittaa vesimäärän
ilmaisinta.
Varoitus
-- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
-- Käytä vedenkeitintä vain sen alkuperäisen
alustan kanssa.
-- Vedenkeitin on tarkoitettu vain veden
lämmittämiseen tai keittämiseen.
-- Älä täytä vedenkeitintä
enimmäistäyttömerkin yli. Jos vedenkeitin
on liian täynnä, kiehuvaa vettä voi roiskua
kaatonokasta.
-- Keittimen ulkopinta ja vesi sen sisällä
kuumentuvat käytön aikana ja ovat
kuumia jonkin aikaa käytön jälkeen. Nosta
vedenkeitin aina kahvasta. Varo laitteesta
tulevaa kuumaa höyryä.
-- Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön
ja vastaaviin, kuten: henkilökunnan
keittiöt kaupoissa, toimistoissa ja muissa
työympäristöissä, maatilamajoitus,
asiakkaat hotelleissa, motelleissa ja muissa
asuinympäristöissä, aamiaismajoitus.
Ylikuumenemissuoja
Vedenkeittimessä on ylikuumenemissuoja. Kytkin katkaisee
automaattisesti virran vedenkeittimestä, jos vedenkeitin on
vahingossa käynnistetty tyhjänä tai jos vettä ei ole tarpeeksi.
Anna keittimen jäähtyä 10 minuuttia ja nosta se irti alustasta.
Vedenkeitin on taas käyttövalmis.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia
sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja.
Vedenkeittimen kalkinpoisto (kuva 3)
Veden kovuudesta riippuen vedenkeittimeen
voi ajan kuluessa kertyä kalkkia, joka
voi vaikuttaa vedenkeittimen tehoon.
Säännöllinen kalkinpoisto pidentää
vedenkeittimen käyttöikää, tehostaa sen
toimintaa ja vähentää virrankulutusta.
Jos vedenkeittimen sisään alkaa kertyä kalkkia,
täytä vedenkeitin vedellä ja lisää veteen
hieman ruokaetikkaa (vaihe 7). Odota puoli
tuntia ja huuhtele vedenkeitin huolellisesti
(vaiheet 8–10). Poista etikka kokonaan
kiehauttamalla vettä kahdesti (vaiheet 11-14).
Puhdistaminen
-- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen
laitteen puhdistamista.
-- Älä koskaan upota vedenkeitintä tai sen
alustaa veteen.
Vedenkeittimen ja alustan puhdistaminen
(kuva 5)
Pyyhi vedenkeittimen ja alustan ulkopinnat
puhtaaksi pehmeällä, kostealla liinalla.
Varoitus: huolehti siitä, ettei kostea liina
kosketa johtoa, pistoketta tai alustan liitintä.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteesta
www.shop.philips.com/service tai Philips-jälleenmyyjältä.
Voit myös ottaa yhteyttä Philipsin paikalliseen
kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä
takuulehtisestä).
Kierrätys
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).
Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä
keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen
auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti
koituvia haittavaikutuksia.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla
osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen
kansainvälinen takuulehtinen.
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers
Philips !
Pour profiter pleinement de l’assistance offerte par Philips,
enregistrez votre produit à l’adresse suivante : www.philips.com/
welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant d’utiliser
l’appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.
----
--
----
--
--
---
Avertissement
Évitez toute éclaboussure sur le connecteur
Pour éviter tout risque de blessure, n’utilisez
pas cette bouilloire à d’autres fins que celles
pour lesquelles elle a été conçue.
N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon
d’alimentation, le socle ou la bouilloire
elle-même est endommagé(e). Si le cordon
d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié
afin d’éviter tout accident.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés de 8 ans ou plus, des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont réduites ou des
personnes manquant d’expérience et de
connaissances, à condition que ces enfants
ou personnes soient sous surveillance ou
qu’ils aient reçu des instructions quant
à l’utilisation sécurisée de l’appareil et
qu’ils aient pris connaissance des dangers
encourus. Le nettoyage et l’entretien ne
doivent pas être réalisés par des enfants
sauf s’ils sont âgés de plus de 8 ans et sous
surveillance. Tenez l’appareil et son cordon
hors de portée des enfants de moins de
8 ans.
Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil.
Tenez le cordon d’alimentation, le socle et la
bouilloire à l’écart des surfaces chaudes.
Ne placez pas l’appareil sur une surface
avec rebords (un plateau par exemple) car
l’eau pourrait s’accumuler sous l’appareil et
provoquer un accident.
Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir
avant de le nettoyer. N’immergez en aucun
cas la bouilloire ou le socle dans l’eau ni
dans tout autre liquide. Nettoyez l’appareil
uniquement à l’aide d’un chiffon humide et
d’un détergent doux.
La bouilloire ne doit pas être utilisée pour la
cuisson de nouilles car l’huile peut fissurer
l’indicateur du niveau d’eau.
Attention
Branchez l’appareil uniquement sur une
prise murale mise à la terre.
N’utilisez la bouilloire qu’avec le socle
d’origine.
-- La bouilloire est uniquement conçue pour
chauffer et bouillir de l’eau.
-- Ne remplissez jamais la bouilloire audelà de l’indication du niveau maximal.
Si la bouilloire est trop remplie, de l’eau
bouillante risque de s’échapper du bec
verseur et de provoquer des brûlures.
-- Faites attention : l’extérieur de la bouilloire
et l’eau qu’elle contient deviennent chauds
pendant l’utilisation et le restent pendant
un certain temps. Déplacez la bouilloire
uniquement à l’aide de sa poignée. Faites
également attention à la vapeur brûlante
s’échappant de la bouilloire.
-- Cet appareil est destiné à un usage
domestique et dans des environnements
similaires tels que les fermes, les chambres
d’hôte, les cuisines destinées aux employés
dans les entreprises, magasins et autres
environnements de travail, les clients dans
des hôtels, motels et autres environnements
résidentiels.
Protection contre le fonctionnement à vide
Cette bouilloire est équipée d’une protection contre le
fonctionnement à sec : elle s’éteint automatiquement si vous
l’allumez involontairement ou s’elle ne contient pas ou pas assez
d’eau. Laissez la bouilloire refroidir pendant 10 minutes, puis
soulevez-la de son socle. La bouilloire est alors de nouveau
prête à l’emploi.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à
toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM).
Détartrage de la bouilloire (fig. 3)
Selon la dureté de l’eau dans votre région,
des dépôts de calcaire peuvent se former
progressivement à l’intérieur de la bouilloire et
affecter les performances de cette dernière. Un
détartrage régulier permet de faire durer votre
bouilloire plus longtemps, de garantir son
fonctionnement et d’économiser de l’énergie.
Lorsque le calcaire commence à se former
à l’intérieur de la bouilloire, remplissez cette
dernière avec de l’eau puis ajoutez du vinaigre
blanc (étape 7). Attendez une demi-heure
avant de rincer la bouilloire (étapes 8 à 10).
Faites bouillir deux fois (étapes 11 à 14) pour
enlever tout le vinaigre.
Nettoyage
-- Débranchez toujours le socle avant de le
nettoyer.
-- Ne plongez jamais la bouilloire ou le socle
dans l’eau.
Nettoyage de la bouilloire et du socle (fig. 5)
Nettoyez l’extérieur de la bouilloire et le socle
à l’aide d’un chiffon doux humide.
Attention : ne laissez pas le chiffon humide
entrer en contact avec le cordon, la prise et le
connecteur du socle.
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez
le site Web www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez
votre revendeur Philips. Vous pouvez aussi contacter le Service
Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de
garantie internationale pour les coordonnées).
Recyclage
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au
rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE).
Respectez les règles en vigueur dans votre pays
pour la mise au rebut des produits électriques et
électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à préserver
l’environnement et la santé.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations
supplémentaires, consultez le site Web
www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la
garantie internationale.
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuto da Philips!
Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips,
registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente queste
informazioni importanti e conservarle per eventuali riferimenti
futuri.
Avviso
-- Evitare che il connettore venga a contatto
con liquidi
-- Non utilizzare questo bollitore per usi diversi
da quelli a cui è destinato per evitare il
rischio di lesioni
-- Non utilizzare l’apparecchio nel caso in cui
la spina, il cavo di alimentazione, la base o
il bollitore siano danneggiati. Nel caso in cui
il cavo di alimentazione fosse danneggiato,
dovrà essere sostituito da Philips, presso un
centro di assistenza Philips o da personale
debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
-- Quest’apparecchio può essere usato da
bambini di età superiore a 8 anni e da
persone con capacità mentali, fisiche o
sensoriali ridotte, prive di esperienza o
conoscenze adatte, a condizione che tali
persone abbiano ricevuto assistenza o
formazione per utilizzare l’apparecchio in
maniera sicura e capiscano i potenziali
pericoli associati a tale uso. Le operazioni
di pulizia e manutenzione possono essere
effettuate solo da bambini di età superiore
agli 8 anni. Tenere l’apparecchio e il relativo
cavo lontano dalla portata di bambini di età
inferiore agli 8 anni.
-- Evitare che i bambini giochino con
l’apparecchio.
-- Tenere il cavo di alimentazione, la base e il
bollitore lontano da superfici incandescenti.
-- Non posizionare l’apparecchio su una
superficie chiusa (ad esempio un vassoio
da portata), poiché l’acqua potrebbe
accumularsi sotto il sistema causando una
situazione potenzialmente pericolosa.
-- Prima di procedere alla pulizia, scollegare
la spina dalla presa di corrente e lasciare
raffreddare l’apparecchio. Non immergere
il bollitore o la base in acqua o in altre
sostanze liquide. Pulire l’apparecchio
esclusivamente con un panno umido e un
detergente delicato.
-- Si raccomanda di non utilizzare il bollitore
per cucinare i noodle poiché l’olio potrebbe
danneggiare l’indicatore del livello
dell’acqua.
Attenzione
-- Collegare l’apparecchio esclusivamente a
una presa di messa a terra.
-- Utilizzare il bollitore solo in combinazione
con la base originale.
-- Il bollitore deve essere utilizzato
esclusivamente per riscaldare e bollire
l’acqua.
-- Non riempire mai il bollitore oltre
l’indicazione di livello massimo. Se il
bollitore viene riempito oltre tale limite,
l’acqua bollente potrebbe fuoriuscire dal
beccuccio e causare scottature.
-- Prestare attenzione: la parte esterna del
bollitore e l’acqua al suo interno diventano
caldi durante e dopo l’uso. Utilizzare sempre
l’impugnatura per sollevare il bollitore. Fare
inoltre attenzione al vapore caldo che esce
dal bollitore.
-- Questo apparecchio è destinato
esclusivamente ad un uso domestico
e applicazioni simili, ad esempio aree
ristoro per il personale di negozi, uffici e
altri ambienti di lavoro, aziende agricole,
servizi offerti ai clienti di alberghi, hotel e
altri luoghi residenziali, bed and breakfast e
ambienti analoghi.
Protezione contro il funzionamento a secco
Questo bollitore è dotato di una protezione contro il
funzionamento a secco: si spegne automaticamente nel caso in
cui venga acceso per errore quando non contiene una quantità
sufficiente d’acqua. Lasciare raffreddare il bollitore per 10 minuti,
quindi sollevarlo dalla base. Il dispositivo può quindi essere
utilizzato nuovamente.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti
gli standard relativi ai campi elettromagnetici
(EMF).
Rimozione del calcare dal bollitore (Fig. 3)
Nel tempo, potrebbe crearsi del calcare
all’interno del bollitore a seconda della
durezza dell’acqua utilizzata e quindi
influenzarne le prestazioni. La rimozione del
calcare a intervalli regolari consente al bollitore
di durare più a lungo, garantisce il corretto
funzionamento e consente di risparmiare
energia.
Quando inizia a formarsi calcare all’interno
del bollitore, riempirlo di acqua e aggiungere
aceto di vino bianco (passaggio 7). Attendere
mezz’ora prima di risciacquare il bollitore
(passaggi 8-10). Bollire l’acqua due volte
(passaggi 11-14) per eliminare tutto l’aceto.
Pulizia
-- scollegate sempre la base prima di pulire
l’apparecchio.
-- Non immergete mai il bollitore o la base in
acqua.
Pulizia del bollitore e della base (Fig. 5)
Pulire la parte esterna e la base del bollitore
con un panno morbido inumidito.
Attenzione: evitare che il panno umido
entri in contatto con il cavo, la spina o il
connettore della base.
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitare il sito
Web www.shop.philips.com/service o recarsi presso il proprio
rivenditore Philips. È anche possibile contattare il centro di
assistenza Philips del paese di residenza (per i dettagli di
contatto, consultare l’opuscolo della garanzia internazionale).
Riciclaggio
-- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere
smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
-- Ci sono due situazioni in cui potete restituire
gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
1. Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un
prodotto simile al rivenditore.
2. Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire
prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e
larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di
prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m2.
-- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta
differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel
vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitare il sito Web all’indirizzo
www.philips.com/support oppure leggere l’opuscolo della
garanzia internazionale.
Nederlands
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Registreer uw product op www.philips.com/welcome om
optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden
ondersteuning.
Belangrijk!
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het
apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig
later te kunnen raadplegen.
Waarschuwing
-- Voorkom morsen op de aansluiting
-- Gebruik de waterkoker niet voor andere
doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld
om mogelijk letsel te voorkomen
-- Gebruik het apparaat niet indien de
stekker, het netsnoer, de voet of de
waterkoker zelf beschadigd is. Indien het
netsnoer beschadigd is, moet u het laten
vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te
voorkomen.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring
en kennis, mits zij het apparaat onder
toezicht gebruiken of instructies hebben
gekregen aangaande het veilig gebruik van
het apparaat, en zij de gevaren van het
gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud
mogen alleen door kinderen worden
uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen
onder toezicht. Houd het apparaat en het
snoer buiten bereik van kinderen die jonger
zijn dan 8 jaar.
-- Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen.
-- Houd het netsnoer, de voet en de
waterkoker uit de buurt van hete
oppervlakken.
-- Plaats het apparaat niet op een oppervlak
met een rand eromheen (bijv. een dienblad).
Doet u dit wel, dan is de kans aanwezig dat
er water onder het apparaat terechtkomt,
wat kan leiden tot een gevaarlijke situatie.
-- Haal de stekker uit het stopcontact en laat
het apparaat afkoelen voordat u het gaat
schoonmaken. Dompel de waterkoker
en de voet niet in water of een andere
vloeistof. Maak het apparaat alleen schoon
met een vochtige doek en een mild
schoonmaakmiddel.
-- De waterkoker mag niet worden gebruikt
voor het koken van noedels, omdat de
waterniveau-indicator kan barsten door de
olie.
Let op
-- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een
geaard stopcontact.
-- Gebruik de waterkoker alleen met de
bijbehorende voet.
-- De waterkoker is alleen bedoeld voor het
verwarmen en koken van water.
-- Vul de waterkoker nooit voorbij het
aangegeven maximumniveau. Als er te veel
water in de waterkoker zit, kan er kokend
water uit de schenktuit naar buiten spatten
en verbranding veroorzaken.
-- Wees voorzichtig: de buitenkant van de
waterkoker en het water erin zijn tijdens
het gebruik en enige tijd daarna heet. Til
de waterkoker alleen op aan het handvat.
Pas ook op voor de hete stoom die uit de
waterkoker komt.
-- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk
en soortgelijk gebruik zoals: in boerderijen;
in Bed & Breakfast-achtige omgevingen;
in keukens (voor personeel) in winkels,
kantoren en andere werkomgevingen;
door gasten in hotels, motels en andere
verblijfsaccommodaties.
Droogkookbeveiliging
Deze waterkoker is voorzien van een droogkookbeveiliging: de
waterkoker schakelt automatisch uit als deze per ongeluk wordt
ingeschakeld zonder dat er water in zit of als er onvoldoende
water in zit. Laat het apparaat 10 minuten afkoelen en til
vervolgens de waterkoker van de voet. De waterkoker is nu weer
klaar voor gebruik.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan
alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV).
De waterkoker ontkalken (afb. 3)
Afhankelijk van de waterhardheid in uw
gebied, kan er na een tijdje kalkvorming
optreden in de waterkoker, wat invloed heeft
op de prestaties. Door regelmatig te ontkalken
gaat uw waterkoker langer mee, werkt het
apparaat beter en bespaart u energie.
Als er kalk in de waterkoker zit, vult u de
waterkoker met water en voegt u blanke
azijn toe (stap 7). Wacht een half uur voordat
u de waterkoker schoonspoelt (stap 8 - 10).
Kook tweemaal (stap 11-14) om alle azijn te
verwijderen.
Schoonmaken
-- Haal altijd de stekker uit het stopcontact
voordat u de voet schoonmaakt.
-- Dompel de waterkoker of de voet nooit in
water.
De waterkoker en de voet schoonmaken (afb. 5)
Maak de buitenkant van de waterkoker en de
voet schoon met een vochtige zachte doek.
Let op: voorkom dat de vochtige doek in
contact komt met het snoer, de stekker en de
aansluiting van de voet.
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service of uw Philips-dealer
om accessoires of reserveonderdelen aan te schaffen. U kunt
ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre
in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor
contactgegevens).
Recycling
Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone
huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/
EU).
Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u
correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, gaat u naar
www.philips.com/support of leest u het foldertje over
wereldwijde garantie.
Norsk
Introduksjon
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips.
Hvis du vil ha fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du
registrere produktet på www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet,
og ta vare på den for senere referanse.
Advarsel
-- Unngå søl på kontakten
-- Ikke bruk denne hurtigkokeren til annet
enn tilsiktet bruk. Dette er for å unngå
potensielle skader.
-- Ikke bruk apparatet hvis støpselet,
ledningen, sokkelen eller selve
hurtigkokeren er skadet. Hvis ledningen er
ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips,
et servicesenter som er godkjent av Philips,
eller lignende kvalifisert personell, slik at
man unngår farlige situasjoner.
-- Dette apparatet kan brukes av barn
over åtte år og av personer med nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller personer med
manglende erfaring eller kunnskap, dersom
de får instruksjoner om sikker bruk av
apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk,
og hvis de er klar over risikoen. Barn skal
ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet
med mindre de er over 8 år, og har tilsyn.
Hold apparatet og ledningen utilgjengelig
for barn under 8 år.
-- Barn skal ikke leke med apparatet.
-- Hold ledningen, sokkelen og hurtigkokeren
unna varme overflater.
-- Ikke plasser apparatet på en lukket overflate
(f.eks. et serveringsfat). Det kan føre til at det
samler seg vann under apparatet, og det
kan føre til farlige situasjoner.
-- Trekk støpslet ut av kontakten, og la
apparatet kjøles ned før rengjøring. Ikke
legg hurtigkokeren eller sokkelen i vann eller
annen væske. Rengjør bare apparatet med
en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.
-- Hurtigkokeren skal ikke brukes til å
koke nudler, fordi oljen kan føre til at
vannivåindikatoren slår sprekker.
Forsiktig
-- Bruk kun jordet stikkontakt til dette
apparatet.
-- Hurtigkokeren må bare brukes sammen med
den originale sokkelen.
-- Hurtigkokeren er bare beregnet på
oppvarming og koking av vann.
-- Overfyll aldri hurtigkokeren over
indikasjonen for maksimumsnivå. Hvis
hurtigkokeren overfylles, kan det sprute
kokende vann ut av tuten og føre til
brannskader.
-- Vær forsiktig: Utsiden av hurtigkokeren
og vannet i den er varmt under bruk og
en stund etterpå. Løft bare hurtigkokeren
etter håndtaket. Vær også oppmerksom
på den varme dampen som kommer ut av
hurtigkokeren.
-- Dette apparatet er beregnet på bruk i
hjemmet og lignende bruksområder, som
gårder, overnattingssteder, personalkjøkken
i butikk, på kontorer og andre jobbmiljøer
og av kunder på hoteller, moteller og andre
typer bomiljøer.
Beskyttelse mot tørrkoking
Denne hurtigkokeren har beskyttelse mot tørrkoking: Den
slås automatisk av hvis du tilfeldigvis slår den på og det ikke
er vann i den, eller hvis det ikke er nok vann. La hurtigkokeren
avkjøles i 10 minutter, og løft deretter hurtigkokeren av sokkelen.
Hurtigkokeren er klar til bruk igjen.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle
standarder som gjelder elektromagnetiske felt
(EMF).
Avkalke hurtigkokeren (fig. 3)
Avhengig av vannets hardhetsgrad der
du bor, kan det dannes et kalkbelegg inni
hurtigkokeren over tid, noe som kan påvirke
ytelsen til hurtigkokeren. Med regelmessig
avkalking vil hurtigkokeren vare lenger, fungere
riktig og spare energi.
Når det begynner å bygge seg opp kalkbelegg
inni hurtigkokeren, fyller du hurtigkokeren med
vann og tilsetter hvit eddik (trinn 7). Vent i en
halvtime før du skyller hurtigkokeren (trinn
8–10). Kok to ganger (trinn 11–14) slik at all
eddiken fjernes.
Rengjøring
-- Trekk alltid ut støpselet før du rengjør
sokkelen.
-- Senk aldri apparatet eller sokkelen ned i
vann.
Rengjøre hurtigkokeren og sokkelen (fig. 5)
Rengjør utsiden av hurtigkokeren og sokkelen
med en fuktig, myk klut.
Forsiktig: Ikke la den fuktige kluten komme
i kontakt med ledningen, støpselet eller
kontakten til sokkelen.
Bestille tilbehør
Du kan kjøpe tilbehør eller reservedeler på
www.shop.philips.com/service eller ved å gå til en Philipsforhandler. Du kan også kontakte Philips forbrukerstøtte i landet
der du bor (du finner kontaktinformasjon i garantiheftet).
Gjenvinning
Dette symbolet betyr at produktet ikke må avhendes som
vanlig restavfall (2012/19/EU).
Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og
elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig
måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og
miljø.
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips!
Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida
pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/
welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes antes
de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta
futura.
Aviso
-- Evite derrames no conector.
-- Não utilize este jarro para outros fins que
não os previstos, para evitar potenciais
ferimentos.
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o cabo
de alimentação, a base ou o próprio jarro
estiverem danificados. Se o fio estiver
danificado, deve ser sempre substituído
pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem
situações de perigo.
-- Este aparelho pode ser utilizado por
crianças com idade igual ou superior a
8 anos e por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimento,
caso tenham sido supervisionadas ou lhes
tenham sido dadas instruções relativas à
utilização segura do aparelho e se forem
alertadas para os perigos envolvidos. A
limpeza e a manutenção não podem ser
efectuadas por crianças, a não ser que
tenham idade superior a 8 anos e sejam
supervisionadas. Mantenha o aparelho e o
cabo fora do alcance de crianças com idade
inferior a 8 anos.
-- As crianças não podem brincar com o
aparelho.
-- Mantenha o fio de alimentação, a base e o
jarro afastados de superfícies quentes.
-- Não coloque o aparelho numa superfície
fechada (por exemplo, num tabuleiro de
servir), pois pode provocar a acumulação
da água por baixo do aparelho, resultando
numa situação perigosa.
-- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da
corrente e deixe-o arrefecer. Não mergulhe
o jarro ou a base em água ou noutro líquido.
Limpe o aparelho apenas com um pano
húmido e um detergente suave.
-- O jarro não deve ser utilizado para cozer
massa porque o óleo pode quebrar o
indicador do nível de água.
Atenção
-- Ligue o aparelho apenas a uma tomada
com ligação à terra.
-- O jarro só deve ser utilizado com a sua base
original.
-- O jarro destina-se unicamente a aquecer e
ferver água.
-- Nunca encha o jarro acima da indicação do
nível máximo. Se o jarro estiver demasiado
cheio, a água a ferver pode ser expelida
através do bico e provocar queimaduras.
-- Cuidado: o exterior do jarro eléctrico e
a água no seu interior aquecem muito
durante o funcionamento e mantêm-se
quentes durante algum tempo. Levante
o jarro eléctrico apenas pela pega. Tenha
também cuidado com o vapor quente
libertado pelo jarro.
-- Este aparelho destina-se a ser utilizado
em ambientes domésticos e aplicações
semelhantes, como quintas, ambientes tipo
“alojamento e pequeno-almoço”, copas
de pessoal em lojas, escritórios e outros
ambientes de trabalho; por clientes em
hotéis, motéis e outros tipos de ambientes
residenciais.
Svenska
Inledning
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!
För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips
erbjuder ber vi dig att registrera din nya produkt på
www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs den här användarhandboken noggrant innan du använder
apparaten och spara den för framtida bruk.
----
--
----
--
--
-----
--
Varning
Undvik att spilla något på anslutningen
Undvik personskador genom att endast
använda vattenkokaren för de avsedda
ändamålen
Använd inte apparaten om kontakten,
nätsladden, basenheten eller själva
vattenkokaren är skadad. Om nätsladden
är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, något av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande behöriga
personer för att undvika olyckor.
Den här apparaten kan användas av barn
som är 8 år och äldre och av med olika
funktionshinder, eller som inte har kunskap
om hur apparaten används så länge de
övervakas och får instruktioner angående
säker användning och förstår riskerna som
medföljer. Rengöring och underhåll bör
inte göras av barn under 8 år om de inte är
under tillsyn av vuxen. Se till att apparaten
och dess sladd är utom räckhåll för barn
under 8 år.
Barn ska inte leka med produkten.
Håll nätsladden, bottenplattan och
vattenkokaren borta från varma ytor.
Placera inte apparaten på en stängd yta
(t.ex. en serveringsbricka) eftersom vatten
då kan samlas under apparaten vilket kan
leda till en farlig situation.
Dra ur nätsladden och låt apparaten
svalna innan du rengör den. Sänk inte ned
vattenkokaren eller bottenplattan i vatten
eller i någon annan vätska. Du ska endast
rengöra apparaten med en fuktig trasa och
ett milt rengöringsmedel.
Vattenkokaren får inte användas för att
tillaga nudlar eftersom oljan kan göra att
vattennivåindikatorn spricker.
Varning!
Apparaten får endast anslutas till ett jordat
vägguttag.
Använd bara vattenkokaren i kombination
med originalbottenplattan.
Vattenkokaren är endast avsedd för att
värma upp och koka vatten.
Fyll aldrig vattenkokaren över den
högsta nivåmarkeringen. Om du fyller
vattenkokaren med för mycket vatten kan
det komma kokande vatten från pipen, vilket
kan orsaka brännskador.
Var försiktig: under användningen blir
vattenkokarens utsida och vattnet i den
heta. Lyft endast vattenkokaren i handtaget.
Se även upp för den varma ångan som
kommer från vattenkokaren.
Den här apparaten är avsedd att användas
i hushåll och liknande miljöer, till exempel
bondgårdar, bed and breakfast-miljöer,
personalköksområden i affärer, på kontor
och i andra arbetsmiljöer samt av hotelloch motellgäster och i bostadsmiljöer.
Türkçe
Giriş
Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz!
Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek
için www.philips.com/welcome adresinde ürün kaydınızı yaptırın.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve
gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Uyarı
-- Konektöre sıvı dökülmesini önleyin.
-- Olası yaralanmaları önlemek için su ısıtıcıyı
amacı dışında kullanmayın.
-- Su ısıtıcının fişi, elektrik kablosu, tabanı
veya kendisi hasarlıysa, cihazı kesinlikle
kullanmayın. Cihazın elektrik kablosu
hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis
merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş
kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar
ve fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından
eksik kişiler tarafından kullanımı sadece
bu kişilerin nezaretinden sorumlu
kişilerin bulunması veya güvenli kullanım
talimatlarının bu kişilere sağlaması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda
mümkündür. Temizlik ve kullanıcı
bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim
altında olmadıkları sürece, çocuklar
tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve
kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
-- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
-- Kabloyu, tabanını ve su ısıtıcıyı sıcak
yüzeylerden uzak tutun.
-- Cihazın altında tehlikeli durumlara yol
açabilen su birikmesi olabileceğinden, cihazı
kapalı yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin (örn.
servis tepsisi).
-- Cihazı temizlemeden önce, fişini prizden
çekin ve soğumaya bırakın. Su ısıtıcıyı veya
tabanı, suya ya da başka herhangi bir sıvı
maddeye batırmayın. Cihazı temizlemek
için yalnızca nemli bir bez ve yumuşak bir
temizlik maddesi kullanın.
-- Kullanılacak yağ, su seviyesi göstergesinin
çatlamasına neden olabileceğinden su ısıtıcı
erişte pişirmek için kullanılmamalıdır.
Dikkat
-- Cihazı sadece topraklı prize takın.
-- Su ısıtıcıyı yalnızca orijinal tabanı ile kullanın.
-- Su ısıtıcı, sadece su ısıtmak ve kaynatmak
içindir.
-- Su ısıtıcıyı hiçbir zaman maksimum seviye
göstergesini aşacak kadar doldurmayın.
Su ısıtıcı maksimum seviye aşılacak kadar
doldurulursa kaynayan su taşabilir ve
yanmanıza sebep olabilir.
-- Dikkatli olun: Su ısıtıcının dış kısmı ve
içindeki su kullanım sırasında ısınır ve
kullanımdan belli bir süre sonraya kadar
sıcaktır. Su ısıtıcıyı sadece tutma yerinden
tutarak kaldırın. Ayrıca, su ısıtıcıdan çıkan
sıcak buhara karşı da dikkatli olun.
-- Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev içi ve benzeri
yerlerde kullanıma uygundur: çiftlik evleri,
pansiyonlar, mağazalardaki personel
mutfağı alanları, ofisler ve diğer çalışma
ortamları, oteller, moteller ve diğer
konaklama ortamları.
Protecção contra funcionamento a seco
Este jarro está equipado com uma protecção contra
funcionamento a seco: desliga automaticamente o jarro se
este for ligado acidentalmente sem ter água ou se a água não
for suficiente. Deixe o jarro arrefecer durante 10 minutos e, em
seguida, levante-o da sua base. O jarro está pronto para ser
utilizado novamente.
--
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas
relacionadas com campos electromagnéticos
(CEM).
Descalcificação do jarro (Fig. 3)
Dependendo da dureza da água na sua área,
com o passar do tempo, pode acumularse calcário no interior do jarro e afectar o
funcionamento do mesmo. A descalcificação
regular faz com que o jarro dure mais tempo,
garante o bom funcionamento e poupa
energia.
Quando o calcário começa a acumular no
interior do jarro, encha o jarro com água e
adicione vinagre branco (passo 7). Aguarde
meia hora antes de lavar o jarro (passos 8
a 10). Ferva duas vezes (passos 11 a 14) para
eliminar todo o vinagre.
Limpeza
-- Desligue sempre a base da corrente antes
de a limpar.
-- Nunca mergulhe o jarro nem a base em
água.
Limpeza do jarro e da base (Fig. 5)
Limpe o exterior do jarro e a base com um
pano macio humedecido.
Cuidado: não permita que o pano húmido
entre em contacto com o fio de alimentação,
a ficha e o conector da base.
Torrkokningsskydd
Den här vattenkokaren har ett torrkokningsskydd som
automatiskt stänger av vattenkokaren om du slår på den och
det inte finns något (eller tillräckligt mycket) vatten däri. Låt
vattenkokaren svalna i 10 minuter och ta sedan bort den från
bottenplattan. Sedan kan du använda vattenkokaren igen.
Kaynama-Susuz Kalma Koruması
Bu su ısıtıcıda susuz kaynama koruması vardır: İçinde yeterli
miktarda ya da hiç su olmadığında su ısıtıcı yanlışlıkla açılırsa
cihaz otomatik olarak kapanır. Su ısıtıcıyı 10 dakika soğumaya
bırakın ve ardından cihazı tabanından ayırın. Su ısıtıcı tekrar
kullanıma hazır olur.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla
standarder för elektromagnetiska fält (EMF).
Avkalka vattenkokaren (bild. 3)
Beroende på vattnets hårdhetsgrad i ditt
område kan det bildas kalkavlagringar i
vattenkokaren som med tiden kan påverka
vattenkokarens prestanda. Regelbunden
avkalkning gör att vattenkokaren håller längre,
att den fungerar ordentligt och sparar energi.
När kalk börjar bildas i vattenkokaren fyller du
den med vatten och tillsätter vit vinäger(steg
7). Vänta i en halvtimme innan du sköljer
vattenkokaren (steg 8–10). Koka två gånger
(steg 11–14 ) för att få bort all vinäger.
Rengöring
-- Koppla alltid ur bottenplattan innan du
rengör den.
-- Sänk aldrig ned vattenkokaren eller
bottenplattan i vatten.
Rengör vattenkokaren och bottenplattan
(fig. 5)
Rengör utsidan på vattenkokaren och
bottenplattan med en fuktad, mjuk trasa.
Försiktighet: Låt inte den fuktiga trasan
komma i kontakt med sladden, kontakten
eller bottenplattans anslutning.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF)
hakkındaki tüm standartlara uygundur.
Su ısıtıcının kirecini temizleme (Şek. 3)
Bölgenizdeki su sertliğine bağlı olarak zaman
içinde su ısıtıcı içerisinde kireçlenme olabilir
ve bu durum su ısıtıcının performansını
etkileyebilir. Kireci düzenli olarak temizlemek
su ısıtıcınızın daha uzun süre ve düzgün bir
şekilde çalışmasını ve enerji tasarrufu sağlar.
Su ısıtıcı kireçlenmeye başladığında su ısıtıcıyı
suyla doldurup beyaz sirke ekleyin (7. adım).
Su ısıtıcıyı durulamak için yarım saat bekleyin
(8. - 10. adım). Sirkeden tamamen arındırmak
için suyu iki kez kaynatın (11. - 14. adım).
Temizleme
-- Temizlemeden önce tabanı mutlaka prizden
çekin.
-- Su ısıtıcıyı veya tabanı asla suya batırmayın.
Su ısıtıcı ve tabanının temizlenmesi (Şek. 5)
Su ısıtıcının dış kısmını ve tabanını nemli ve
yumuşak bir bezle temizleyin.
Dikkat: Nemli bezin kablo, fiş ve taban
konektörüne temas etmemesine dikkat edin.
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite
www.shop.philips.com/service ou dirija-se ao seu revendedor
Philips. Também pode contactar o centro de assistência ao
cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto
no folheto da garantia mundial).
Reciclagem
Este símbolo significa que este produto não deve ser
eliminado juntamente com os resíduos domésticos
comuns (2012/19/UE).
Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de
produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta ajuda a
evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a
saúde pública.
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, aceda a
www.philips.com/support ou leia o folheto da garantia mundial
em separado.
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till
www.shop.philips.com/service eller en Philips-återförsäljare.
Du kan också kontakta Philips kundtjänst i ditt land
(kontaktinformation finns i garantibroschyren).
Återvinning
Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas
bland hushållssoporna (2012/19/EU).
Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av
elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera
gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ
påverkan på miljö och hälsa.
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du läsa den
separata garantibroschyren eller besöka
www.philips.com/support läsa den separata garantibroschyren.
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için
www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin ya da Philips
bayinize gidin. Ayrıca ülkenizde bulunan Philips Müşteri Destek
Merkezi’yle irtibata geçebilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya
çapında garanti kitapçığına başvurun).
Geri dönüşüm
Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması
gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması
ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru
şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri
önlemeye yardımcı olur.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duymanız durumunda lütfen
www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ayrı olarak
sunulan, dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Download PDF

advertising