Philips | HD9358/10 | Philips Viva Collection Wasserkocher HD9357/10 Bedienungsanleitung

DEUTSCH
2
1
HD9357, HD9358
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei
Philips!
Um den Support, den Philips bietet, vollständig zu nutzen,
registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.
3
Wichtig!
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des
Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere
Verwendung auf.
4
6
5
----
7
8
9
30 min.
User manual
-10
1
2
3
4
2x
11
12
13
---14
1
2
3
4
--
x1
5
6
7
1
2
3
--
x1
©2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4240 002 02671
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your
product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
----
--
----
--
--
-----
Warning
Avoid spillage on the connector
Do not misuse this kettle for other than its
intended use to avoid potential injury
Do not use the appliance if the plug, the
mains cord, the base or the kettle itself is
damaged. If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a service
centre authorised by Philips or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and by
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use
of the appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved. Cleaning
and user maintenance shall not be made
by children unless they are older than 8
and supervised. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than
8 years.
Children shall not play with the appliance.
Keep the mains cord, the base and the
kettle away from hot surfaces.
Do not place the appliance on an enclosed
surface (e.g. a serving tray), as this could
cause water to accumulate under the
appliance, resulting in a hazardous situation.
Unplug the appliance and let it cool down
before you clean it. Do not immerse the
kettle or base in water or any other liquid.
Only clean the appliance with a moist cloth
and a mild cleaning agent.
The kettle shall not be used for cooking
noodles because the oil can make the water
level Indicator crack.
Caution
Only connect the appliance to an earthed
wall socket.
Only use the kettle in combination with its
original base.
The kettle is only intended for heating up
and boiling water.
Never fill the kettle beyond the maximum
level indication. If the kettle has been
overfilled, boiling water may be ejected from
the spout and cause scalding.
---
-- Be careful: the outside of the kettle and the
water in it become hot during and some
time after use. Only lift the kettle by its
handle. Also beware of the hot steam that
comes out of the kettle.
2
1
3 in
-- This
appliance is intended
to be used
household and similar applications such
as farm houses, bed and breakfast type
environments, staff kitchen areas in shops,
in offices and in other working environments
and by clients in hotels, motels and other
residential type environments.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!
Få alle fordele af den support, som Philips tilbyder, ved at
registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt!
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem dem til eventuelt senere brug.
---
Boil-dry protection
6
4
5
This kettle is equipped with boil-dry protection: it switches off
automatically if you accidentally switch it on with no or not
enough water in it. Let the kettle cool down for 10 minutes and
then lift the kettle off its base. Then the kettle is ready for use
again.
--
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all
standards regarding electromagnetic fields
7
8
9
(EMF).
--
30 min.
Cleaning
-- Always unplug the base before you clean it
-- Never immerse the kettle or its base in
water.
Cleaning the kettle and the base
Clean the outside of the kettle and the base
10 a moistened soft cloth.
with
Caution:
not let the moist cloth come
1 Do
2
-into contact
with the cord, the plug and the
3 4
-connector of the base.
Descaling the kettle
-Depending on the water hardness in your area,
scale may build up inside the kettle over time.
2x may affect the performance of the kettle.
Scale
-Descale the kettle regularly by following the
instructions
in this user
11
12 manual.
13
We recommend the following descaling
frequency:
-- Once every 3 months for soft water areas
(up to 18dH).
--- Once every month for hard water areas
(more than 18dH).
Use 14
white vinegar (4% acetic acid) in step 6.
Rinse the kettle and then boil twice
-(steps 11-14) to remove all vinegar.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/
service or go to your Philips dealer. You can also contact the
Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide
guarantee leaflet for contact details).
---
Environment
-- Dox1
not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in at
3
1 official collection point 2for recycling. By doing this,
an
you help to preserve the environment.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the separate worldwide
guarantee leaflet.
--
x1
Advarsel
Undgå spild på stikket
Denne elkande må ikke misbruges ved
anvendelse til andre formål, da der er risiko
for personskade
Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning,
basisenhed eller selve elkanden er
beskadiget. Hvis netledningen beskadiges,
må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå
enhver risiko.
Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år
og opefter og personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug af apparatet og
forstår de medfølgende risici. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke foretages af børn,
medmindre de er over 8 år gamle og under
opsyn. Hold apparatet og dets ledning uden
for rækkevidde af børn under 8 år.
Lad ikke børn lege med apparatet.
Hold ledning, basisenhed og elkande væk
fra varme flader.
Undgå at stille apparatet på en lukket
overflade (f.eks. en serveringsbakke), da
vandet kan samle sig under apparatet, og
en farlig situation derved kan opstå.
Tag stikket ud af stikkontakten, og lad
apparatet køle af, før det rengøres. Elkande
og basisenhed må aldrig nedsænkes i
vand eller anden væske. Apparatet må kun
rengøres med en fugtig klud og et mildt
rengøringsmiddel.
Elkanden må ikke bruges til at koge
nudler, da olien kan ødelægge
vandstandsindikatoren.
Forsigtig
Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt
med jordforbindelse.
Elkanden må kun bruges sammen med den
originale basisenhed.
Elkanden er udelukkende beregnet til
opvarmning eller kogning af vand.
Overfyld aldrig elkanden til over det angivne
maksimale niveau. Hvis elkanden er blevet
overfyldt, kan der sprøjte kogende vand
fra hældetuden, hvilket kan forårsage
skoldning.
-- Forsigtig: Ydersiden af elkanden og vandet
i den bliver meget varme under brug og i
et stykke tid efter brug. Løft altid elkanden
i håndtaget. Vær også opmærksom på den
varme damp, der kommer ud af elkanden.
-- Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet
og andre lignende steder som gårde, bed
and breakfast-steder, personalekøkkener
i butikker, på kontorer og i andre
arbejdspladser og af gæster på hoteller,
moteller og andre værelser til udlejning.
Sikring mod tørkogning
Denne elkande er udstyret med en beskyttelsesfunktion mod
tørkogning: Den slukker automatisk, hvis du kommer til at tænde
for den uden vand i eller uden nok vand i. Lad elkanden køle af i
10 minutter, og løft derefter elkanden fra basisenheden. Derefter
er elkanden klar til brug igen.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle
standarder i forhold til elektromagnetiske felter
(EMF).
Rengøring
-- Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden
rengøring.
-- Kom aldrig elkande eller basisenhed i vand.
Rengøring af elkanden og basisenheden
Rengør ydersiden af elkanden og
basisenheden med en fugtig, blød klud.
Forsigtig: Lad ikke den fugtige klud komme i
kontakt med ledning, stik og basisenhedens
tilslutning.
Afkalkning af elkanden
Afhængigt af vandets hårdhed, hvor du bor,
kan der med tiden aflejres kalk i elkanden.
Kalk kan påvirke elkandens ydeevne.
Afkalk elkanden regelmæssigt ved at følge
instruktionerne i denne brugervejledning.
Vi anbefaler følgende afkalkningsfrekvens:
-- En gang hver tredje måned i områder med
blødt vand (op til 18 dH).
-- En gang om måneden i områder med hårdt
vand (over 18 dH).
Brug hvidvinseddike (4 % eddikesyre) i trin 6.
Rens elkanden, og kog den derefter to gange
(trin 11-14) for at fjerne al eddike.
Bestilling af tilbehør
Du kan købe tilbehør eller reservedele på www.shop.philips.com/
service eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte
Philips Kundecenter i dit land (se folderen Worldwide Guarantee
for kontaktoplysninger).
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal
genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet.
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge
www.philips.com/support eller læse i den separate folder
”World-Wide Guarantee”.
---
--
--
Warnung
Vermeiden Sie ein Auslaufen von Wasser auf
den Anschluss.
Verwenden Sie den Wasserkocher nicht auf
unsachgemäße Weise, um Verletzungen zu
vermeiden.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der
Stecker, das Netzkabel, der Aufheizsockel
oder der Wasserkocher selbst beschädigt
ist. Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ein defektes Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualifizierten Person durch ein OriginalErsatzkabel ersetzt werden.
Dieses Gerät kann von Kindern ab
8 Jahren und Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt
wurden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben. Reinigung und
Pflege des Geräts darf nicht von Kindern
durchgeführt werden, außer Sie sind älter
als 8 Jahre und beaufsichtigt. Bewahren
Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie das Netzkabel, den Aufheizsockel
und den Wasserkocher fern von heißen
Oberflächen.
Stellen Sie das Gerät nicht auf versiegelte
Unterlagen (z. B. ein Serviertablett), da sich
Wasser unter dem Gerät sammeln könnte,
was zu Gefährdungen führen würde.
Ziehen Sie vor dem Reinigen den
Netzstecker aus der Steckdose, und lassen
Sie das Gerät abkühlen. Tauchen Sie den
Wasserkocher und den Aufheizsockel
niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Gerät nur
mit einem feuchten Tuch und einem milden
Reinigungsmittel.
Der Wasserkocher darf nicht zum
Kochen von Nudeln verwendet werden,
da das Öl dazu führen kann, dass die
Wasserstandsanzeige Risse bekommt.
Vorsicht
Schließen Sie das Gerät nur an eine
geerdete Steckdose an.
Benutzen Sie den Wasserkocher nur mit
dem dazu gehörigen Aufheizsockel.
Der Wasserkocher ist nur für das Aufheizen
und Kochen von Wasser vorgesehen.
Füllen Sie den Wasserkocher nicht bis über
die maximale Füllstandsmarkierung hinaus.
Wenn der Wasserkocher zu voll ist, kann
kochendes Wasser aus dem Ausgießer
austreten und Verbrühungen verursachen.
Vorsicht: Die Außenseite des Wasserkochers
und das enthaltene Wasser sind während
und einige Zeit nach der Verwendung
heiß. Heben Sie den Wasserkocher nur
am Handgriff an. Vorsicht vor dem heißen
Dampf, der aus dem Wasserkocher
entweicht.
Dieses Gerät ist für die Verwendung
im Haushalt und in Einrichtungen wie
Bauernhöfen, Frühstückspensionen,
Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumgebungen sowie
für Kunden in Hotels, Motels und anderen
Einrichtungen vorgesehen.
Trockengehschutz
Dieser Wasserkocher ist mit einem Trockengehschutz
ausgestattet, der das Gerät ausschaltet, wenn Sie es
versehentlich ohne Wasser oder bei zu geringem Wasserstand
einschalten. Lassen Sie den Wasserkocher 10 Minuten lang
abkühlen, und nehmen Sie ihn dann vom Aufheizsockel. Der
Wasserkocher ist dann wieder betriebsbereit.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
bezüglich elektromagnetischer Felder.
Pflege
-- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den
Netzstecker des Aufheizsockels aus der
Steckdose.
-- Tauchen Sie den Wasserkocher oder den
Aufheizsockel niemals in Wasser.
Den Wasserkocher und Aufheizsockel reinigen
Reinigen Sie die Außenseite des
Wasserkochers und den Aufheizsockel mit
einem angefeuchteten, weichen Tuch.
Achtung: Achten Sie darauf, dass das feuchte
Tuch nicht in Kontakt mit dem Netzkabel,
dem Stecker und dem Anschluss des
Aufheizsockels kommt.
Den Wasserkocher entkalken
Abhängig von der Wasserhärte in Ihrer
Region kann sich im Laufe der Zeit Kalk
im Wasserkocher ablagern. Kalk kann die
Leistung des Wasserkochers beeinträchtigen.
Entkalken Sie den Wasserkocher regelmäßig
anhand der folgenden Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung.
Wir empfehlen folgenden Entkalkungsabstand:
-- Alle 3 Monate in Gebieten mit weichem
Wasser (Härtegrad bis 18 dH).
-- Einmal pro Monat in Gebieten mit hartem
Wasser (Härtegrad über 18 dH).
Verwenden Sie Haushaltsessig (4 %
Essigsäure) in Schritt 6. Spülen Sie den
Wasserkocher aus, und kochen Sie dann
zweimal Wasser auf (Schritt 11 - 14), um alle
Essigrückstände zu entfernen.
Zubehör bestellen
Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, gehen Sie auf
www.shop.philips.com/service, oder suchen Sie Ihren Philips
Händler auf. Sie können auch den Philips Kundendienst in
Ihrem Land kontaktieren (entnehmen Sie die Kontaktdaten der
internationalen Garantieschrift).
Umwelt
-- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer
nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum
Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese
Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die
Philips Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie
die internationale Garantieschrift.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Σημαντικό!
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
----
--
----
--
--
-----
--
--
Προειδοποίηση
Αποφύγετε τη διαρροή νερού στη σύνδεση
Μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα για διαφορετική
από την προβλεπόμενη χρήση, καθώς μπορεί να
προκληθεί τραυματισμός
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το
καλώδιο, η βάση ή η ίδια η συσκευή έχουν
υποστεί φθορά. Αν το καλώδιο υποστεί φθορά,
θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο
επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή
από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή
κινδύνου.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και
γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
με την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους
ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει
να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή
παρά μόνον αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών
και επιβλέπονται. Διατηρήστε τη συσκευή και το
καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των
8 ετών.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Κρατήστε το καλώδιο, τη βάση και το βραστήρα
μακριά από ζεστές επιφάνειες.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε περίκλειστη
επιφάνεια (π.χ. ένα δίσκο σερβιρίσματος), καθώς
το νερό ενδέχεται να συσσωρευτεί κάτω από
τη συσκευή, δημιουργώντας μια επικίνδυνη
κατάσταση.
Αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα και
αφήστε την να κρυώσει προτού την καθαρίσετε.
Μην βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση σε νερό
ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Να καθαρίζετε
τη συσκευή μόνο με ένα υγρό πανί και με ήπιο
καθαριστικό.
Ο βραστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
για νουντλς, γιατί το λάδι μπορεί να ραγίσει την
ένδειξη στάθμης νερού.
Προσοχή
Να συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με
γείωση.
Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο σε συνδυασμό
με την αυθεντική βάση του.
Ο βραστήρας προορίζεται μόνο για να ζεσταίνετε
και να βράζετε νερό.
Να μην γεμίζετε ποτέ το βραστήρα πάνω από την
ένδειξη μέγιστης στάθμης. Σε αντίθετη περίπτωση,
μπορεί να πεταχτεί καυτό νερό από το στόμιο και
να ζεματιστείτε.
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το
εξωτερικό του βραστήρα αλλά και το νερό που
περιέχει ζεσταίνονται τόσο κατά τη διάρκεια της
χρήσης όσο και για κάποια ώρα μετά από αυτή.
Να σηκώνετε πάντα το βραστήρα από τη λαβή
του. Επίσης, να προσέχετε τον καυτό ατμό που
βγαίνει από το βραστήρα.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στο σπίτι
και σε παρόμοια περιβάλλοντα, όπως εξοχικά,
πανσιόν, κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς
και από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και
άλλα περιβάλλοντα που προσφέρουν υπηρεσίες
διαμονής.
Προστασία από βρασμό χωρίς νερό
Αυτός ο βραστήρας διαθέτει προστασία βρασμού εν κενώ: αν
ενεργοποιηθεί κατά λάθος χωρίς να περιέχει αρκετό νερό,
απενεργοποιείται αυτόματα. Αφήστε το βραστήρα να κρυώσει για 10
λεπτά και στη συνέχεια αφαιρέστε τον από τη βάση του. Ο βραστήρας
είναι και πάλι έτοιμος για χρήση.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται
με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).
Καθάρισμα
-- Αποσυνδέετε πάντα τη βάση από την πρίζα πριν
την καθαρίσετε
-- Μην βυθίζετε ποτέ το βραστήρα ή τη βάση του σε
νερό.
Καθαρισμός του βραστήρα και της βάσης
Καθαρίζετε το εξωτερικό του βραστήρα και τη βάση
του με ένα βρεγμένο, μαλακό πανί.
Προσοχή: Μην αφήνετε το υγρό πανί να έρθει σε επαφή
με το καλώδιο, το φις και τη σύνδεση της βάσης.
Αφαίρεση αλάτων του βραστήρα
Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή
σας, από καιρό σε καιρό μπορεί να συσσωρεύονται
άλατα στο εσωτερικό του βραστήρα. Τα άλατα
μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του βραστήρα.
Να καθαρίζετε τακτικά τα άλατα, ακολουθώντας τις
οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
Συνιστούμε την εξής συχνότητα αφαλάτωσης:
-- Μία φορά κάθε 3 μήνες για περιοχές με μαλακό
νερό (έως 18 dH).
-- Μία φορά το μήνα για περιοχές με σκληρό νερό
(περισσότερο από 18 dH).
Χρησιμοποιήστε λευκό ξίδι (4% ακετικό οξύ) στο
βήμα 6. Ξεπλύνετε το βραστήρα και βράστε το νερό
2 φορές (βήματα 11-14) για να αφαιρέσετε όλο το
ξίδι.
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο
της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε τα
στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε
την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση.
Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips
Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que
ofrece Philips, registre el producto en: www.philips.com/
welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información
importante y consérvela por si necesitara consultarla en el
futuro.
Advertencia
-- Evite salpicaduras en el conector.
-- No utilice esta hervidora con otros fines
distintos a los previstos para evitar posibles
lesiones.
-- No utilice el aparato si el enchufe, el
cable de alimentación, la base o la propia
hervidora están dañados. Si el cable
de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips, con el fin de
evitar situaciones de peligro.
-- Este aparato puede ser usado por niños
a partir de 8 años y por personas con
su capacidad física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o instruidos acerca
del uso del aparato de forma segura y
siempre que sepan los riesgos que conlleva
su uso. Los niños no deben llevar a cabo la
limpieza ni el mantenimiento a menos que
tengan más de 8 años o sean supervisados.
Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
-- No permita que los niños jueguen con el
aparato.
-- Mantenga el cable de alimentación, la
base y la hervidora alejados de superficies
calientes.
-- No coloque el aparato sobre una superficie
cubierta, ya que el agua podría acumularse
bajo el aparato, provocando una situación
de peligro.
-- Desenchufe el aparato y deje que se enfríe
antes de limpiarlo. No sumerja la hervidora
ni la base en agua u otros líquidos. Limpie el
aparato únicamente con un paño húmedo y
un producto de limpieza suave.
-- La hervidora no debe utilizarse para cocer
fideos porque los restos de grasa pueden
estropear el indicador de nivel de agua.
Precaución
-- Conecte el aparato solo a un enchufe con
toma de tierra.
-- Utilice la hervidora sólo con su base original.
-- Esta hervidora está diseñada únicamente
para calentar y hervir agua.
-- No llene nunca la hervidora por encima de
la indicación de nivel máximo. Si la llena en
exceso, el agua hirviendo podría salir por la
boquilla y producir quemaduras.
-- Tenga cuidado: la parte exterior de la
hervidora y el agua que contiene pueden
calentarse considerablemente durante
el uso de la hervidora y mantener esta
temperatura incluso después de que
haya transcurrido un tiempo del uso. Coja
siempre la hervidora por el asa. Tenga
cuidado también con el vapor caliente que
sale de la hervidora.
-- Este aparato está diseñado para utilizarlo
en entornos domésticos o similares como:
viviendas de granjas, hostales en los que
se ofrecen desayunos, zona de cocina en
tiendas, oficinas y otros entornos laborales,
y por clientes de hoteles, moteles y
entornos residenciales de otro tipo.
Protección contra hervido en seco
Esta hervidora cuenta con un dispositivo de protección contra
el hervido sin agua: se apaga automáticamente si se enciende
de forma accidental estando vacía o si no tiene suficiente
agua. Deje que la hervidora se enfríe durante 10 minutos y, a
continuación, retírela de su base. La hervidora estará lista para
usar de nuevo.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los
estándares sobre campos electromagnéticos
(CEM).
Limpieza
-- Desenchufe siempre la base antes de
limpiarla.
-- No sumerja nunca la hervidora ni su base
en agua.
Limpieza de la hervidora y de la base
Limpie la hervidora y la base por fuera con un
paño humedecido.
Precaución: No deje que el paño húmedo
entre en contacto con el cable, el enchufe y el
conector de la base.
Eliminación de los depósitos de cal
En función de la dureza del agua de su zona,
la cal se puede acumular en el interior de
la hervidora con el tiempo. La cal puede
afectar al rendimiento de la hervidora. Elimine
los depósitos de cal de su hervidora con
regularidad siguiendo las instrucciones que
encontrará en este manual de usuario.
Le recomendamos la siguiente frecuencia de
eliminación de los depósitos de cal:
-- Una vez cada 3 meses para zonas de agua
blanda (hasta 18 dH).
-- Una vez al mes para zonas de agua dura
(más de 18 dH).
Utilice vinagre blanco (4 % de ácido acético)
en el paso 6. Enjuague la hervidora y, a
continuación, hierva dos veces (pasos 11-14)
para eliminar todo el vinagre.
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite
www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de
Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (consulte el folleto de
garantía mundial para encontrar los datos de contacto).
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con
la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de
recogida oficial para su reciclado. De esta manera,
ayudará a conservar el medio ambiente.
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite
www.philips.com/support o lea el folleto de garantía mundial
independiente.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome.
Tärkeää!
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.
Varoitus
-- Älä läikytä nestettä liittimeen.
-- Älä käytä vedenkeitintä muuhun kuin sen
varsinaiseen tarkoitukseen, jotta vältät
mahdolliset vahingot.
-- Älä käytä laitetta, jos sen liitäntä, virtajohto,
alusta tai itse keitin on vahingoittunut. Jos
virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa
Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai
muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai
henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä valvonta
ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lasten ei saa antaa puhdistaa
tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Pidä
laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
-- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
-- Älä laske virtajohtoa, alustaa ja laitetta
kuumille pinnoille.
-- Älä aseta laitetta alustalle, jossa vesi voi
kerääntyä laitteen alle (esim. tarjotin).
Veden kerääntyminen saattaa aiheuttaa
vaaratilanteen.
-- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna
laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
Älä upota keitintä tai alustaa veteen
tai muuhun nesteeseen. Käytä laitteen
puhdistamiseen vain kosteaa liinaa ja
mietoa puhdistusainetta.
-- Vedenkeittimellä ei saa keittää nuudeleita,
koska öljy voi vaurioittaa vesimäärän
ilmaisinta.
Varoitus
-- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
-- Käytä vedenkeitintä vain sen alkuperäisen
alustan kanssa.
-- Vedenkeitin on tarkoitettu vain veden
lämmittämiseen tai keittämiseen.
-- Älä täytä vedenkeitintä
enimmäistäyttömerkin yli. Jos vedenkeitin
on liian täynnä, kiehuvaa vettä voi roiskua
kaatonokasta.
-- Keittimen ulkopinta ja vesi sen sisällä
kuumentuvat käytön aikana ja ovat
kuumia jonkin aikaa käytön jälkeen. Nosta
vedenkeitin aina kahvasta. Varo laitteesta
tulevaa kuumaa höyryä.
-- Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön
ja vastaaviin, kuten: henkilökunnan
keittiöt kaupoissa, toimistoissa ja muissa
työympäristöissä, maatilamajoitus,
asiakkaat hotelleissa, motelleissa ja muissa
asuinympäristöissä, aamiaismajoitus.
Ylikuumenemissuoja
Vedenkeittimessä on ylikuumenemissuoja. Kytkin katkaisee
automaattisesti virran vedenkeittimestä, jos vedenkeitin on
vahingossa käynnistetty tyhjänä tai jos vettä ei ole tarpeeksi.
Anna keittimen jäähtyä 10 minuuttia ja nosta se irti alustasta.
Vedenkeitin on taas käyttövalmis.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia
sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja.
Puhdistaminen
-- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen
laitteen puhdistamista.
-- Älä koskaan upota vedenkeitintä tai sen
alustaa veteen.
Vedenkeittimen ja alustan puhdistaminen
Pyyhi vedenkeittimen ja alustan ulkopinnat
puhtaaksi pehmeällä, kostealla liinalla.
Varoitus: huolehti siitä, ettei kostea liina
kosketa johtoa, pistoketta tai alustan liitintä.
Vedenkeittimen kalkinpoisto
Veden kovuudesta riippuen vedenkeittimeen
voi ajan kuluessa kertyä kalkkia. Kalkki
voi vaikuttaa vedenkeittimen tehoon.
Poista kertynyt kalkki säännöllisesti tämän
käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
Kalkinpoisto on suositeltavaa tehdä:
-- Kerran 3 kuukaudessa, jos vesi on pehmeää
(enintään 18 dH).
-- Kerran kuukaudessa, jos vesi on kovaa (yli
18 dH).
Käytä ruokaetikkaa (4 % etikkaa) vaiheessa 6.
Puhdista etikkajäämät huuhtelemalla kannu
ja keittämällä siinä kaksi kannullista vettä
(vaiheet 11–14).
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteesta
www.shop.philips.com/service tai Philips-jälleenmyyjältä.
Voit myös ottaa yhteyttä Philipsin paikalliseen
kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä
takuulehtisestä).
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen
mukana, vaan toimita se valtuutettuun
kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla
osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen
kansainvälinen takuulehtinen.
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers
Philips !
Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips,
enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/
welcome.
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser
l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.
Avertissement
-- Évitez les éclaboussures sur le connecteur
-- N'utilisez pas la bouilloire de façon
incorrecte pour éviter tout risque de
blessure
-- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon
d'alimentation, le socle ou la bouilloire
elle-même est endommagé(e). Si le cordon
d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié
afin d'éviter tout accident.
-- Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés de 8 ans ou plus, des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont réduites ou des
personnes manquant d'expérience et de
connaissances, à condition que ces enfants
ou personnes soient sous surveillance ou
qu'ils aient reçu des instructions quant
à l'utilisation sécurisée de l'appareil et
qu'ils aient pris connaissance des dangers
encourus. Le nettoyage et l'entretien ne
doivent pas être réalisés par des enfants
sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous
surveillance. Tenez l'appareil et son cordon
hors de portée des enfants de moins de
8 ans.
-- Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil.
-- Tenez le cordon d'alimentation, le socle et
la bouilloire à l'écart des surfaces chaudes.
-- Ne placez pas l'appareil sur une surface
avec rebords (un plateau par exemple) car
l'eau pourrait s'accumuler sous l'appareil et
provoquer un accident.
-- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir
avant de le nettoyer. N'immergez en aucun
cas la bouilloire ou le socle dans l'eau ni
dans tout autre liquide. Nettoyez l'appareil
uniquement à l'aide d'un chiffon humide et
d'un détergent doux.
-- La bouilloire ne doit pas être utilisée pour la
cuisson de nouilles car l’huile peut fissurer
l’indicateur du niveau d’eau.
Attention
-- Branchez l'appareil uniquement sur une
prise secteur mise à la terre.
-- N'utilisez la bouilloire qu'avec le socle
d'origine.
-- La bouilloire est uniquement conçue pour
chauffer et bouillir de l'eau.
-- Ne remplissez jamais la bouilloire audelà de l'indication du niveau maximal.
Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau
bouillante risque de s'échapper du bec
verseur et de provoquer des brûlures.
-- Attention : l'extérieur de la bouilloire et
l'eau qu'elle contient deviennent très
chauds pendant et quelque temps après
son utilisation. Déplacez la bouilloire
uniquement à l'aide de sa poignée. Faites
également attention à la vapeur brûlante
s'échappant de la bouilloire.
-- Cet appareil est destiné à un usage
domestique et dans des environnements
similaires tels que les fermes, les chambres
d'hôte, les cuisines destinées aux employés
dans les entreprises, magasins et autres
environnements de travail, les clients dans
des hôtels, motels et autres environnements
résidentiels.
Protection contre le fonctionnement à sec
Cette bouilloire est équipée d'une protection anti-marche
à vide : elle s'éteint automatiquement si vous l'allumez
accidentellement et qu'il n'y a pas ou pas assez d'eau dans
le réservoir. Laissez la bouilloire refroidir pendant 10 minutes.
Ensuite, soulevez-la de son socle. La bouilloire est de nouveau
prête à l'emploi.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à
toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM).
Nettoyage
-- Débranchez toujours le socle avant de le
nettoyer.
-- Ne plongez jamais la bouilloire ou le socle
dans l'eau.
Nettoyage de la bouilloire et du socle
Nettoyez l'extérieur et le socle de la bouilloire
avec un chiffon doux et humide.
Attention : ne laissez pas le chiffon humide
entrer en contact avec le cordon, la prise et le
connecteur du socle.
Détartrage de la bouilloire
Selon la dureté de l'eau dans votre région,
des dépôts de calcaire peuvent se former
progressivement à l'intérieur de la bouilloire.
Le calcaire peut affecter les performances
de la bouilloire. Détartrez régulièrement la
bouilloire en suivant les instructions de ce
manuel d'utilisation.
Il est conseillé de détartrer votre appareil
comme suit :
-- tous les 3 mois si votre eau est douce
(jusqu'à 18 TH) ;
-- chaque mois si votre eau est dure
(supérieure à 18 TH).
Utilisez du vinaigre blanc (4 % d'acide
acétique) à l'étape 6. Rincez la bouilloire et
faites bouillir deux fois (étapes 11 à 14) pour
enlever tout le vinaigre.
Commande d'accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez
le site Web www.shop.philips.com/service ou rendez-vous
chez votre revendeur Philips. Vous pouvez aussi contacter le
Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de
garantie internationale pour les coordonnées).
Environnement
-- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil
avec les ordures ménagères mais déposez-le à
un endroit assigné à cet effet, où il pourra être
recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l'environnement.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations
supplémentaires, consultez le site Web
www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la
garantie internationale.
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto da Philips!
Per usufruire di tutti i vantaggi offerti dal supporto Philips,
effettuare la registrazione del prodotto presso il sito Web
www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste
informazioni importanti e conservarle per eventuali riferimenti
futuri.
Avviso
-- Evitare la caduta di liquidi sul connettore
-- Utilizzare il bollitore solo per l'uso per cui
è stato costruito al fine di evitare possibili
danni
-- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui
la spina, il cavo di alimentazione, la base o
il bollitore siano danneggiati. Nel caso in cui
il cavo di alimentazione fosse danneggiato,
dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati
oppure da personale debitamente
qualificato, per evitare situazioni pericolose.
-- Quest'apparecchio può essere usato da
bambini di età superiore a 8 anni e da
persone con capacità mentali, fisiche o
sensoriali ridotte, prive di esperienza o
conoscenze adatte, a condizione che tali
persone abbiano ricevuto assistenza o
formazione per utilizzare l'apparecchio
in maniera sicura e capiscano i potenziali
pericoli associati a tale uso. Le operazioni
di pulizia e manutenzione possono essere
effettuate solo da bambini di età superiore
agli 8 anni. Tenere l'apparecchio e il relativo
cavo lontano dalla portata di bambini di età
inferiore agli 8 anni.
-- Evitare che i bambini giochino con
l'apparecchio.
-- Tenere il cavo di alimentazione, la base e il
bollitore lontano da superfici incandescenti.
-- Non posizionare l'apparecchio su una
superficie chiusa (ad esempio un vassoio
da portata), poiché l'acqua potrebbe
accumularsi sotto il sistema causando una
situazione potenzialmente pericolosa.
-- Prima di procedere alla pulizia, scollegare
la spina dalla presa di corrente e lasciare
raffreddare l'apparecchio. Non immergere
il bollitore o la base in acqua o in altre
sostanze liquide. Pulire l'apparecchio solo
con un panno umido e un detergente
delicato.
-- Si raccomanda di non utilizzare il bollitore
per cucinare i noodle poiché l’olio potrebbe
danneggiare l’indicatore del livello
dell’acqua.
Attenzione
-- Collegare l'apparecchio esclusivamente a
una presa di messa a terra.
-- Utilizzare il bollitore solo in combinazione
con la base originale.
-- Il bollitore deve essere utilizzato
esclusivamente per riscaldare e bollire
l'acqua.
-- Non riempire mai il bollitore oltre
l'indicazione del livello massimo. Se il
bollitore è stato riempito troppo, l'acqua
in ebollizione potrebbe fuoriuscire dal
beccuccio e causare bruciature.
-- Prestare attenzione: la parte esterna del
bollitore e l'acqua al suo interno diventano
caldi durante e dopo l'uso. Alzare sempre
il bollitore tramite l'impugnatura. Prestare
inoltre attenzione al vapore caldo che
fuoriesce dal bollitore.
-- Questo apparecchio è destinato
esclusivamente ad un uso domestico
e applicazioni simili, ad esempio aree
ristoro per il personale di negozi, uffici e
altri ambienti di lavoro, aziende agricole,
servizi offerti ai clienti di alberghi, hotel e
altri luoghi residenziali, bed and breakfast e
ambienti analoghi.
Protezione contro il funzionamento a secco
Questo bollitore è dotato di un sistema di protezione contro il
funzionamento a secco: il bollitore si spegnerà automaticamente
se viene acceso accidentalmente senza la presenza di acqua al
suo interno. Lasciare raffreddare il bollitore per 10 minuti, quindi
alzarlo dalla base. Il dispositivo può quindi essere utilizzato
nuovamente.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti
gli standard relativi ai campi elettromagnetici
(EMF).
Pulizia
-- scollegate sempre la base prima di pulire
l'apparecchio.
-- Non immergete mai il bollitore o la base in
acqua.
Pulizia del bollitore e della base
Pulire la parte esterna del bollitore e la base
con un panno morbido inumidito.
Attenzione: evitare che il panno umido entri a
contatto con il cavo, la spina o il connettore
della base.
Eliminazione del calcare
A seconda della durezza dell'acqua nella
zona in cui si vive, è possibile che il calcare
si accumuli con il tempo all'interno del
bollitore. Il calcare può influire negativamente
sulle prestazioni del bollitore. Eseguire la
pulizia anticalcare regolarmente seguendo le
istruzioni di questo manuale.
Consigliamo il seguente programma di pulizia
anticalcare:
-- Una volta ogni 3 mesi se utilizzate acqua
dolce (fino a 18 dH).
-- Una volta al mese se utilizzate acqua dura
(superiore a 18 dH).
Utilizzare l'aceto di vino bianco (4% di acido
acetico) nel passaggio 6. Sciacquare il
bollitore, quindi far bollire l'acqua due volte
(passaggi 11-14) per rimuovere l'aceto.
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito Web
www.shop.philips.com/service o recatevi presso il vostro
rivenditore Philips. È possibile contattare anche l'assistenza
clienti Philips del proprio paese (vedere il foglio della garanzia
internazionale per i dettagli di contatto).
Tutela dell'ambiente
-- Per contribuire a preservare l'ambiente, non smaltire
l'apparecchio tra i rifiuti domestici In questo modo è
possibile tutelare l'ambiente.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo
www.philips.com/support oppure leggete l'opuscolo della
garanzia internazionale.
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Registreer uw product op www.philips.com/welcome om
optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden
ondersteuning.
Belangrijk!
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het
apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig
later te kunnen raadplegen.
Waarschuwing
-- Voorkom morsen op de aansluiting
-- Gebruik de waterkoker niet voor andere
doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld
om mogelijk letsel te voorkomen
-- Gebruik het apparaat niet indien de
stekker, het netsnoer, de voet of de
waterkoker zelf beschadigd is. Indien het
netsnoer beschadigd is, moet u het laten
vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te
voorkomen.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring
en kennis, mits zij het apparaat onder
toezicht gebruiken of instructies hebben
gekregen aangaande het veilig gebruik van
het apparaat, en zij de gevaren van het
gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud
mogen alleen door kinderen worden
uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen
onder toezicht. Houd het apparaat en het
snoer buiten bereik van kinderen die jonger
zijn dan 8 jaar oud.
-- Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen.
-- Houd het netsnoer, de voet en de
waterkoker uit de buurt van hete
oppervlakken.
-- Plaats het apparaat niet op een oppervlak
met een rand eromheen (bijv. een
dienblad). Doet u dit wel, dan is de kans
aanwezig dat er water onder het apparaat
terechtkomt, wat kan leiden tot een
gevaarlijke situatie.
-- Haal de stekker uit het stopcontact en laat
het apparaat afkoelen voordat u het gaat
schoonmaken. Dompel de waterkoker
en de voet niet in water of een andere
vloeistof. Maak het apparaat alleen schoon
met een vochtige doek en een mild
schoonmaakmiddel.
-- De waterkoker mag niet worden gebruikt
voor het koken van noedels, omdat de
waterniveau-indicator kan barsten door de
olie.
Let op
-- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een
geaard stopcontact.
-- Gebruik de waterkoker alleen met de
bijbehorende voet.
-- De waterkoker is alleen bedoeld voor het
verwarmen en koken van water.
-- Vul de waterkoker nooit voorbij het
aangegeven maximumniveau. Als er te veel
water in de waterkoker zit, kan er kokend
water uit de schenktuit naar buiten spatten
en verbranding veroorzaken.
-- Wees voorzichtig: de buitenkant van de
waterkoker en het water erin zijn tijdens
het gebruik en enige tijd daarna heet. Til
de waterkoker alleen op aan het handvat.
Pas ook op voor de hete stoom die uit de
waterkoker komt.
-- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk
en soortgelijk gebruik zoals: in boerderijen;
in Bed & Breakfast-achtige omgevingen;
in keukens (voor personeel) in winkels,
kantoren en andere werkomgevingen;
door gasten in hotels, motels en andere
verblijfsaccommodaties.
Droogkookbeveiliging
Deze waterkoker is voorzien van een droogkookbeveiliging: de
waterkoker schakelt automatisch uit als deze per ongeluk wordt
ingeschakeld zonder dat er water in zit of als er onvoldoende
water in zit. Laat het apparaat 10 minuten afkoelen en til
vervolgens de waterkoker van de voet. De waterkoker is nu weer
klaar voor gebruik.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan
alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV).
Schoonmaken
-- Haal altijd de stekker uit het stopcontact
voordat u de voet schoonmaakt.
-- Dompel de waterkoker of de voet nooit in
water.
De waterkoker en de voet schoonmaken
Maak de buitenkant van de waterkoker en de
voet schoon met een vochtige zachte doek.
Let op: voorkom dat de vochtige doek in
contact komt met het snoer, de stekker en de
aansluiting van de voet.
De waterkoker ontkalken
Afhankelijk van de waterhardheid in uw
gebied, kan er na een tijdje kalkvorming
optreden in de waterkoker. Kalk kan de goede
werking van de waterkoker beïnvloeden.
Ontkalk de waterkoker regelmatig en
volg daarbij de instructies in deze
gebruiksaanwijzing.
Wij raden de volgende ontkalkingsfrequentie
aan:
-- Eén keer per 3 maanden als u zacht water
gebruikt (tot 18 dH).
-- Eén keer per maand als u hard water
gebruikt (meer dan 18 dH).
Gebruik blanke azijn (4% azijnzuur) in stap 6.
Spoel de waterkoker en kook dan tweemaal
(stap 11-14) om alle azijn te verwijderen.
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service of uw Philips-dealer
om accessoires of reserveonderdelen aan te schaffen. U kunt
ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre
in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor
contactgegevens).
Milieu
-- Deponeer het apparaat aan het einde van de
levensduur niet bij het normale huisvuil, maar lever het
in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt
om het te laten recyclen. Op die manier levert u een
bijdrage aan een schonere leefomgeving.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar
www.philips.com/support of lees het ‘worldwide guarantee’vouwblad.
NORSK
Introduksjon
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips.
Hvis du vil ha fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, kan du
registrere produktet påwww.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet,
og ta vare på den for senere referanse.
----
--
----
--
Advarsel
Unngå søl på kontakten
Ikke bruk denne hurtigkokeren til annet
enn tilsiktet bruk. Dette er for å unngå
potensielle skader.
Ikke bruk apparatet hvis støpselet,
ledningen, sokkelen eller selve
hurtigkokeren er skadet. Hvis ledningen er
ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips,
et servicesenter som er godkjent av Philips,
eller lignende kvalifisert personell, slik at
man unngår farlige situasjoner.
Dette apparatet kan brukes av barn
over åtte år og av personer med nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller personer med
manglende erfaring eller kunnskap, dersom
de får instruksjoner om sikker bruk av
apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk,
og hvis de er klar over risikoen. Barn skal
ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet
med mindre de er over 8 år, og har tilsyn.
Hold apparatet og ledningen utenfor
rekkevidden til barn under 8 år.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Hold ledningen, sokkelen og hurtigkokeren
unna varme overflater.
Ikke plasser apparatet på en lukket overflate
(f.eks. et serveringsfat). Det kan føre til at det
samler seg vann under apparatet, og det
kan føre til farlige situasjoner.
Trekk støpslet ut av kontakten, og la
apparatet kjøles ned før rengjøring. Ikke
legg hurtigkokeren eller sokkelen i vann eller
annen væske. Rengjør bare apparatet med
en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.
-- Hurtigkokeren skal ikke brukes til å
koke nudler, fordi oljen kan føre til at
vannivåindikatoren slår sprekker.
Forsiktig
-- Bruk kun jordet stikkontakt til dette
apparatet.
-- Hurtigkokeren må bare brukes sammen med
den originale sokkelen.
-- Hurtigkokeren er bare beregnet på
oppvarming og koking av vann.
-- Overfyll aldri hurtigkokeren over
indikasjonen for maksimumsnivå. Hvis
hurtigkokeren overfylles, kan det sprute
kokende vann ut av tuten og føre til
brannskader.
-- Vær forsiktig: Utsiden av hurtigkokeren
og vannet i den er varmt under bruk og
en stund etterpå. Løft bare hurtigkokeren
etter håndtaket. Vær også oppmerksom
på den varme dampen som kommer ut av
hurtigkokeren.
-- Dette apparatet er beregnet på bruk i
hjemmet og lignende bruksområder, som
gårder, overnattingssteder, personalkjøkken
i butikk, på kontorer og andre jobbmiljøer
og av kunder på hoteller, moteller og andre
typer bomiljøer.
Beskyttelse mot tørrkoking
Denne hurtigkokeren har beskyttelse mot tørrkoking: Den slås
automatisk av hvis du tilfeldigvis slår den på og det ikke er
vann i den, eller hvis det ikke er nok vann. La hurtigkokeren
avkjøles i 10 minutter, og løft deretter hurtigkokeren av sokkelen.
Hurtigkokeren er klar til bruk igjen.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle
standarder som gjelder elektromagnetiske felt
(EMF).
Rengjøring
-- Trekk alltid ut støpselet før du rengjør
sokkelen.
-- Senk aldri apparatet eller sokkelen ned i
vann.
Rengjøre hurtigkokeren og sokkelen
Rengjør utsiden av hurtigkokeren og sokkelen
med en fuktig, myk klut.
Forsiktig: Ikke la den fuktige kluten komme
i kontakt med ledningen, støpselet eller
kontakten til sokkelen.
Avkalke hurtigkokeren
Avhengig av hardhetsgraden i vannet der
du bor, kan det dannes et kalkbelegg inni
hurtigkokeren over tid. Kalkbelegget kan
påvirke ytelsen til hurtigkokeren. Avkalk
hurtigkokeren regelmessig ved å følge
instruksjonene i denne brukerhåndboken.
Vi anbefaler følgende avkalkingsplan:
-- én gang hver tredje måned hvis vannet er
bløtt (opptil 18 dH)
-- én gang i måneden hvis vannet er hardt
(mer enn 18 dH)
Bruk med hvit eddik (4 % eddiksyre) i trinn 6.
Skyll hurtigkokeren, og kok opp vann i den to
ganger (trinn 11–14) for å fjerne all eddik.
Bestille tilbehør
Du kan kjøpe tilbehør eller reservedeler på www.shop.philips.
com/service eller ved å gå til Philips-forhandleren. Du kan også
kontakte Philips forbrukerstøtte i landet der du bor (du finner
kontaktinformasjon i garantiheftet).
Miljø
-- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon.
Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet.
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips!
Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida
pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/
welcome.
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes antes
de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta
futura.
----
--
----
Aviso
Evite derrames no conector
Não utilize este jarro para outros fins que
não os previstos, para evitar potenciais
ferimentos.
Não utilize o aparelho se a ficha, o cabo
de alimentação, a base ou o próprio jarro
estiverem danificados. Se o fio estiver
danificado, deve ser sempre substituído
pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem
situações de perigo.
Este aparelho pode ser utilizado por
crianças com idade igual ou superior a
8 anos e por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
com falta de experiência e conhecimento,
caso tenham sido supervisionadas ou lhes
tenham sido dadas instruções relativas à
utilização segura do aparelho e se forem
alertadas para os perigos envolvidos. A
limpeza e a manutenção do utilizador
não podem ser efectuadas por crianças,
a não ser que tenham idade superior a
8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha
o aparelho e o cabo fora do alcance de
crianças com idade inferior a 8 anos.
As crianças não podem brincar com o
aparelho.
Mantenha o fio de alimentação, a base e o
jarro afastados de superfícies quentes.
Não coloque o aparelho numa superfície
fechada (por exemplo, num tabuleiro de
servir), pois pode provocar a acumulação
da água por baixo do aparelho, resultando
numa situação perigosa.
-- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da
corrente e deixe-o arrefecer. Não mergulhe
o jarro ou a base em água ou noutro líquido.
Limpe o aparelho apenas com um pano
húmido e um detergente suave.
-- A jarra elétrica não deve ser utilizada para
cozinhar macarrão porque o óleo pode
fazer com que o indicador do nível de água
quebre.
Atenção
-- Ligue o aparelho apenas a uma tomada
com ligação à terra.
-- O jarro só deve ser utilizado com a sua base
original.
-- O jarro destina-se unicamente a aquecer e
ferver água.
-- Nunca encha o jarro acima da indicação do
nível máximo. Se o jarro estiver demasiado
cheio, a água a ferver pode ser expelida
através do bico e provocar queimaduras.
-- Cuidado: o exterior do jarro eléctrico e
a água no seu interior aquecem muito
durante o funcionamento e mantêm-se
quentes durante algum tempo. Levante
o jarro eléctrico apenas pela pega. Tenha
também cuidado com o vapor quente
libertado pelo jarro.
-- Este aparelho destina-se a ser utilizado
em ambientes domésticos e aplicações
semelhantes, como quintas, ambientes tipo
“alojamento e pequeno-almoço”, copas
de pessoal em lojas, escritórios e outros
ambientes de trabalho; por clientes em
hotéis, motéis e outros tipos de ambientes
residenciais.
Protecção contra funcionamento a seco
Este jarro está equipado com uma protecção contra
funcionamento a seco: desliga automaticamente o jarro se
este for ligado acidentalmente sem ter água ou se a água não
for suficiente. Deixe o jarro arrefecer durante 10 minutos e, em
seguida, levante-o da sua base. O jarro está pronto para ser
utilizado novamente.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips respeita todas as normas
relacionadas com campos electromagnéticos
(CEM).
Limpeza
-- Desligue sempre a base da corrente antes
de a limpar.
-- Nunca mergulhe o jarro nem a base em
água.
Limpeza do jarro e da base
Limpe o exterior do jarro e a base com um
pano macio humedecido.
Cuidado: não permita que o pano húmido
entre em contacto com o fio de alimentação,
a ficha e com o conector da base.
Descalcificação do jarro
Dependendo da dureza da água na sua área,
com o passar do tempo, pode acumular-se
calcário no interior do jarro. O calcário pode
afectar o desempenho do jarro. Remova
regularmente o calcário do jarro seguindo as
instruções neste manual do utilizador.
Recomendamos a seguinte frequência de
remoção do calcário:
-- Uma vez a cada 3 meses nas zonas com
água menos dura (até 18 dH).
-- Uma vez todos os meses nas zonas onde a
água for dura (mais de 18 dH).
Utilize vinagre branco (4% de ácido acético) no
passo 6. Enxagúe o jarro e, em seguida, ferva
água duas vezes (passos 11 a 14) para eliminar
todo o vinagre.
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite
www.shop.philips.com/service ou dirija-se ao seu revendedor
Philips. Também pode contactar o Centro do Apoio ao Cliente da
Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto
da garantia mundial).
Meio ambiente
-- No final da vida útil do aparelho, não o elimine com
os resíduos habituais; deposite-o num ponto de
reciclagem oficial. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o
ambiente.
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite
www.philips.com/support ou leia o folheto da garantia mundial
em separado.
SVENSKA
Inledning
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!
För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips
kan du registrera din nya produkt på www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs den här användarhandboken noggrant innan du använder
apparaten och spara den för framtida bruk.
----
--
---
Varning
Undvik att spilla något på anslutningen
Undvik personskador genom att endast
använda vattenkokaren för de avsedda
ändamålen
Använd inte apparaten om kontakten,
nätsladden, basenheten eller själva
vattenkokaren är skadad. Om nätsladden
är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, något av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande behöriga
personer för att undvika olyckor.
Den här apparaten kan användas av barn
som är 8 år och äldre och av med olika
funktionshinder, eller som inte har kunskap
om hur apparaten används så länge de
övervakas och får instruktioner angående
säker användning och förstår riskerna som
medföljer. Rengöring och underhåll bör
inte göras av barn under 8 år om de inte är
under tillsyn av vuxen. Se till att apparaten
och dess sladd är utom räckhåll för barn
under 8 år.
Barn ska inte leka med apparaten.
Håll nätsladden, bottenplattan och
vattenkokaren borta från varma ytor.
-- Placera inte apparaten på en stängd yta
(t.ex. en serveringsbricka) eftersom vatten
då kan samlas under apparaten vilket kan
leda till en farlig situation.
-- Dra ur nätsladden och låt apparaten
svalna innan du rengör den. Sänk inte ned
vattenkokaren eller bottenplattan i vatten
eller i någon annan vätska. Du ska endast
rengöra apparaten med en fuktig trasa och
ett milt rengöringsmedel.
-- Vattenkokaren får inte användas för att
tillaga nudlar eftersom oljan kan göra att
vattennivåindikatorn spricker.
Varning!
-- Apparaten får endast anslutas till ett jordat
vägguttag.
-- Använd bara vattenkokaren i kombination
med originalbottenplattan.
-- Vattenkokaren är endast avsedd för att
värma upp och koka vatten.
-- Fyll aldrig vattenkokaren över den
högsta nivåmarkeringen. Om du fyller
vattenkokaren med för mycket vatten kan
det komma kokande vatten från pipen, vilket
kan orsaka brännskador.
-- Var försiktig: under användningen blir
vattenkokarens utsida och vattnet i den
heta. Lyft endast vattenkokaren i handtaget.
Se även upp för den varma ångan som
kommer från vattenkokaren.
-- Den här apparaten är avsedd att användas
i hushåll och liknande miljöer, till exempel
bondgårdar, bed and breakfast-miljöer,
personalköksområden i affärer, på kontor
och i andra arbetsmiljöer samt av hotelloch motellgäster och i bostadsmiljöer.
Torrkokningsskydd
Den här vattenkokaren har ett torrkokningsskydd som
automatiskt stänger av vattenkokaren om du slår på den och
det inte finns något (eller tillräckligt mycket) vatten däri. Låt
vattenkokaren svalna i 10 minuter och ta sedan bort den från
bottenplattan. Sedan kan du använda vattenkokaren igen.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla
standarder för elektromagnetiska fält (EMF).
Rengöring
-- Koppla alltid ur bottenplattan innan du
rengör den.
-- Sänk aldrig ned vattenkokaren eller
bottenplattan i vatten.
Rengöra vattenkokaren och bottenplattan
Rengör utsidan på vattenkokaren och
bottenplattan med en fuktad, mjuk trasa.
Försiktighet: Låt inte den fuktiga trasan
komma i kontakt med sladden, kontakten
eller bottenplattans anslutning.
Avkalka vattenkokaren
Beroende på vattnets hårdhetsgrad kan
det bildas kalkavlagringar i vattenkokaren.
Kalkavlagringar kan påverka vattenkokarens
prestanda. Avkalka vattenkokaren regelbundet
enligt instruktionerna i användarhandboken.
Vi rekommenderar följande
avkalkningsintervall:
-- En gång i kvartalet för områden med mjukt
vatten (upp till 18 dH).
-- En gång i månaden för områden med hårt
vatten (mer än 18 dH).
Använd vit ättika (4 % ättiksyra) i steg 6.
Skölj vattenkokaren och koka sedan vatten
i två omgångar (steg 11–14) så att all ättika
försvinner.
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till
www.shop.philips.com/service eller en Philips-återförsäljare.
Du kan också kontakta Philips kundtjänst i ditt land
(kontaktinformation finns i garantibroschyren).
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är
förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell
återvinningsstation. Om du gör det hjälper du till att
skydda miljön.
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz!
Philips tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için lütfen
ürününüzü şu adreste kaydettirin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve
gelecekte başvurmak üzere saklayın.
----
--
---
Uyarı
Konektöre sıvı dökülmesini önleyin.
Olası yaralanmaları önlemek için su ısıtıcıyı
amacı dışında kullanmayın.
Su ısıtıcının fişi, elektrik kablosu, tabanı
veya kendisi hasarlıysa, cihazı kesinlikle
kullanmayın. Cihazın elektrik kablosu
hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis
merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş
kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar
ve fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından
eksik kişiler tarafından kullanımı sadece
bu kişilerin nezaretinden sorumlu
kişilerin bulunması veya güvenli kullanım
talimatlarının bu kişilere sağlaması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda
mümkündür. Temizlik ve kullanıcı
bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim
altında olmadıkları sürece, çocuklar
tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve
kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Kabloyu, tabanını ve su ısıtıcıyı sıcak
yüzeylerden uzak tutun.
-- Cihazın altında tehlikeli durumlara yol
açabilen su birikmesi olabileceğinden, cihazı
kapalı yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin (örn.
servis tepsisi).
-- Cihazı temizlemeden önce, fişini prizden
çekin ve soğumaya bırakın. Su ısıtıcıyı veya
tabanı, suya ya da başka herhangi bir sıvı
maddeye batırmayın. Cihazı temizlemek
için yalnızca nemli bir bez ve yumuşak bir
temizlik maddesi kullanın.
-- Kullanılacak yağ, su seviyesi göstergesinin
çatlamasına neden olabileceğinden su ısıtıcı
erişte pişirmek için kullanılmamalıdır.
Dikkat
-- Cihazı sadece topraklı prize takın.
-- Su ısıtıcıyı yalnızca orijinal tabanı ile kullanın.
-- Su ısıtıcı, sadece su ısıtmak ve kaynatmak
içindir.
-- Su ısıtıcıyı hiçbir zaman maksimum seviye
göstergesini aşacak kadar doldurmayın.
Su ısıtıcı maksimum seviye aşılacak kadar
doldurulursa kaynayan su taşabilir ve
yanmanıza sebep olabilir.
-- Dikkatli olun: Su ısıtıcının dış kısmı ve
içindeki su kullanım sırasında ısınır ve
kullanımdan belli bir süre sonraya kadar
sıcaktır. Su ısıtıcıyı sadece tutma yerinden
tutarak kaldırın. Ayrıca, su ısıtıcıdan çıkan
sıcak buhara karşı da dikkatli olun.
-- Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev içi ve benzeri
yerlerde kullanıma uygundur: çiftlik evleri,
pansiyonlar, mağazalardaki personel
mutfağı alanları, ofisler ve diğer çalışma
ortamları, oteller, moteller ve diğer
konaklama ortamları.
Kaynama-kuruma koruması
Bu su ısıtıcıda susuz kaynama koruması vardır: İçinde yeterli
miktarda ya da hiç su olmadığında su ısıtıcı yanlışlıkla açılırsa
cihaz otomatik olarak kapanır. Su ısıtıcıyı 10 dakika soğumaya
bırakın ve ardından cihazı tabanından ayırın. Su ısıtıcı tekrar
kullanıma hazır olur.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF)
hakkındaki tüm standartlara uygundur.
Temizleme
-- Temizlemeden önce tabanı mutlaka prizden
çekin.
-- Su ısıtıcıyı veya tabanı asla suya batırmayın.
Su ısıtıcının ve tabanının temizlenmesi
Su ısıtıcının dış kısmını ve tabanını nemli ve
yumuşak bir bezle temizleyin.
Dikkat: Nemli bezin kablo, fiş ve taban
konektörüne temas etmemesine dikkat edin.
Su ısıtıcının kirecinin temizlenmesi
Bölgenizdeki su sertliğine bağlı olarak zaman
içinde su ısıtıcı içerisinde kireçlenme olabilir.
Kireç, su ısıtıcının performansını etkileyebilir.
Bu kullanıcı kılavuzundaki talimatları takip
ederek su ısıtıcıyı kirece karşı düzenli olarak
temizleyin.
Şu kireç temizleme sıklığını öneriyoruz:
-- Suyun yumuşak olduğu bölgelerde (18 dH
değerine kadar) 3 ayda bir.
-- Suyun sert olduğu bölgelerde (18 dH
değerinden fazla) ayda bir.
6. adımda beyaz sirke (%4 asetik asit) kullanın.
Su ısıtıcıyı yıkayın ve kalan sirkeyi temizlemek
için iki defa kaynatın (11-14 arası adımlar).
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için
www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin ya da Philips
bayinize gidin. Ayrıca ülkenizde bulunan Philips Müşteri Destek
Merkezi'yle irtibata geçebilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya
çapında garanti kitapçığına başvurun).
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla
birlikte atmayın; geri dönüşüm için resmi toplama
noktalarına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına
yardımcı olursunuz.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen
www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya dünya
çapında garanti kitapçığını okuyun.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising