Philips | HR1866/30 | Philips Aluminium Collection Entsafter HR1866/30 Important Information Manual

1
HR1867 - HR1852 series
4203.064.6283.2
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the
support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
General description
1 Cover of pusher
2Pusher
3 Feeding tube
4Lid
5Filter
6 Juice collector with spout
7 Integrated pulp container
8 Driving shaft
9 Locking arm
10 Motor unit
11 Control knob
12 Cord storage compartment
13 Berry funnel (specific types only)
14 Juice jug lid with integrated foam separator
15 Juice jug
Important
Read this important information carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
Danger
-- Do not immerse the motor unit in water or any
other liquid, nor rinse it under the tap.
-- Do not clean the motor unit in the dishwasher.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the base of the
appliance corresponds to the local mains voltage
before you connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord
or other components are damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced
by Philips, a service centre authorised by Philips or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
-- This appliance can be used by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved.
-- This appliance shall not be used by children. Keep the
appliance and its cord out of the reach of children.
-- Children shall not play with the appliance.
-- Never let the appliance operate unattended.
-- Do not use the appliance if the filter or the lid is
damaged or shows visible cracks.
-- Never reach into the feeding tube with your fingers
or an object while the appliance is operating.
Only use the pusher for this purpose.
-- Do not touch the small cutting blades in the base of
the filter. They are very sharp.
-- Always place and use the appliance on a dry,
stable and level surface.
-- Always disconnect the appliance from the mains if
you leave it unattended and before you assemble,
disassemble or clean it.
-- This appliance is intended for household use only.
Caution
-- Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts,
your guarantee becomes invalid.
-- Make sure all parts are correctly assembled before
you switch on the appliance.
-- Only use the appliance when the locking arm is in
locked position.
-- Only lower the locking arm to unlocked position after
you have switched off the appliance and the filter has
stopped rotating.
-- Do not hold the appliance by the locking arm when
you carry it.
-- Noise level : Lc = 78 db(A)
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding
exposure to electromagnetic fields.
Recipe
Orange carrot ginger juice
Ingredients:
-- 1kg carrots
-- 20g ginger
-- 4 oranges (peeled)
-- 1 tbsp olive oil
1Process the carrots, ginger and oranges in the juicer.
Note:This appliance can process 260g of ginger (3x3cm pieces) for 1 minute without
interruption.When you have finished processing the ginger, switch off the appliance and
let it cool down to room temperature.
2Add a tablespoon of olive oil and a few ice cubes to the juice and mix well.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to
your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your
country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).
Recycling
--
This symbol on a product means that the product is covered by European
Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local separate collection system
for electrical and electronic products.
Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste.
Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for the
environment and human health (Fig. 1).
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read
the separate worldwide guarantee leaflet.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,
Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Generel beskrivelse
1Nedstopperdæksel
2Nedstopper
3Påfyldningsrør
4Låg
5Filter
6 Juicebeholder med udløbstud
7 Integreret frugtkødsbeholder
8Drivaksel
9Låsearm
10Motorenhed
11Kontrolknap
12 Rum til ledningsopbevaring
13 Bærtragt (kun nogle modeller)
14 Låg til juicekande med integreret skumseparator
15Juicekande
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.
Fare
-- Motorenheden må aldrig kommes ned i vand eller
andre væsker eller skylles under vandhanen.
-- Rengør ikke motorenheden i opvaskemaskinen.
Advarsel
-- Før der sluttes strøm til apparatet, kontrolleres
det, om den indikerede netspænding på apparatets
basisenhed svarer til den lokale netspænding.
-- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre
dele er beskadigede.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Dette apparat kan bruges af personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker
brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.
-- Apparatet må ikke betjenes af børn. Hold apparatet
og ledningen uden for børns rækkevidde.
-- Lad ikke børn lege med apparatet.
-- Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
-- Brug ikke apparatet, hvis filteret eller låget er
beskadiget eller har synlige revner.
-- Stik aldrig fingre eller genstande ned i påfyldningsrøret,
når apparatet kører. Brug kun nedstopperen.
-- Rør ikke ved de små knive i bunden af filteret.
De er meget skarpe.
-- Anbring og brug altid apparatet på et tørt,
stabilt og vandret underlag.
-- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når du går fra
apparatet, samt før du samler det, skiller det ad eller
rengør det.
-- Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
Forsigtig
-- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter,
eller tilbehør/dele som ikke specifikt er anbefalet af
Philips, da reklamationsretten i så fald bortfalder.
-- Kontroller, at alle dele er sat korrekt sammen,
inden apparatet tændes.
-- Apparatet må kun bruges, når låsearmen er i den
låste stilling.
-- Låsearmen må først sænkes til den ulåste stilling, når
du har slukket apparatet, og filteret er holdt op med
at rotere.
-- Hold ikke i låsearmen, når du løfter apparatet.
-- Støjniveau: Lc = 78 dB(A)
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler
angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Opskrift
Appelsin/gulerod/ingefær-juice
Ingredienser:
-- 1 kg gulerødder
-- 20 g ingefær
-- 4 appelsiner (skrællede)
-- 1 spsk olivenolie
1Pres gulerødderne, ingefæren og appelsinerne i juiceren.
Bemærk: Dette apparat kan presse 260 g ingefær (i stykker på 3x3 cm) på 1 minutter
uden afbrydelse. Når du er færdig med at presse ingefæren, skal du slukke for apparatet og
lade det køle ned til stuetemperatur.
2Tilsæt en spiseskefuld olivenolie og et par isterninger til juicen, og rør godt rundt.
Bestilling af tilbehør
For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge www.shop.philips.com/service
eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter
i dit land (se folderen “World-Wide Guarantee” for at få kontaktoplysninger).
Genanvendelse
--
Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet
2012/19/EU. Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske
og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er
med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred (fig. 1).
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/
support eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren
Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Allgemeine Beschreibung
1 Abdeckung des Stopfers
2Stopfer
3 Einfüllöffnung
4Deckel
5Filter
6 Saftauffangschale mit Ausgießer
7 Integrierter Fruchtfleischbehälter
8Antriebsachse
9Feststellarm
10Motoreinheit
11Drehschalter
12Kabelfach
13 Beerentrichter (nur bestimmte Gerätetypen)
14 Deckel der Saftkanne mit integriertem Schaumsieb
15Saftkanne
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren
Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser oder
andere Flüssigkeiten; spülen Sie sie auch nicht unter
fließendem Wasser ab.
-- Reinigen Sie die Motoreinheit nicht im Geschirrspüler.
Warnung
-- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die
Spannungsangabe an der Unterseite des Geräts mit
der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker,
das Netzkabel oder ein anderes Teil des Geräts defekt
oder beschädigt ist.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips Service-Center,
einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer
ähnlich qualifizierten Person durch ein OriginalErsatzkabel ersetzt werden.
-- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet
werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt
wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des
Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
-- Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden.
Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb
der Reichweite von Kindern.
-- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
-- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals
unbeaufsichtigt.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Filter oder
der Deckel beschädigt ist oder sichtbare Risse aufweist.
-- Greifen Sie niemals bei laufendem Motor mit den
Fingern oder einem Gegenstand in die Einfüllöffnung.
Verwenden Sie hierzu nur den Stopfer.
-- Vermeiden Sie jede Berührung mit den kleinen
Raspelklingen am Boden des Filters. Sie sind sehr scharf.
-- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer trockenen,
stabilen und ebenen Unterlage.
-- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung,
wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es
zusammensetzen, auseinandernehmen oder reinigen.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt.
Achtung
-- Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller
oder solche, die von Philips nicht ausdrücklich
empfohlen werden. Falls Sie derartiges Zubehör
benutzen, erlischt die Garantie.
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät einschalten,
ob alle Teile korrekt zusammengesetzt sind.
-- Verwenden Sie das Gerät erst dann, wenn sich der
Verriegelungsarm in gesperrter Position befindet.
-- Entsperren Sie den Verriegelungsarm erst,
nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben
und der Filter zum Stillstand gekommen ist.
-- Tragen Sie das Gerät nicht am Verriegelungsarm.
-- Geräuschpegel: Lc = 78 dB(A)
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der
Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Rezept
Orangen-Möhren-Ingwer-Saft
Zutaten:
-- 1 kg Möhren
-- 20 g Ingwer
-- 4 Orangen (geschält)
-- 1 EL Olivenöl
1Verarbeiten Sie die Möhren, den Ingwer und die Orangen im Entsafter.
Hinweis: Dieses Gerät kann 260 g Ingwer (in Stücken von 3 x 3 cm) in ca. 1 Minute
Dauerbetrieb verarbeiten.Wenn Sie den Ingwer fertig verarbeitet haben, schalten Sie das
Gerät aus, und lassen Sie es auf Raumtemperatur abkühlen.
2Fügen Sie einen Esslöffel Olivenöl und ein paar Eiswürfel zum Saft hinzu,
und mischen Sie alles gut durch.
Bestellen von Zubehör
Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.shop.philips.com/
service, oder gehen Sie zu Ihrem Philips Händler. Sie können auch das Philips ServiceCenter in Ihrem Land kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der internationalen
Garantieschrift).
Recycling
--
Befindet sich dieses Symbol auf der Maschine, gilt für diese Maschine die Europäische
Richtlinie 2012/19/EU. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur
getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Befolgen
Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie Ihre Maschine niemals über den
normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung von Altgeräten werden Umwelt
und Menschen vor negativen Folgen geschützt (Abb. 1).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter
www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.
Γενική περιγραφή
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Κάλυμμα εξαρτήματος ώθησης
Εξάρτημα ώθησης
Στόμιο τροφοδοσίας
Καπάκι
Φίλτρο
Δοχείο συλλογής χυμού με στόμιο
Ενσωματωμένο δοχείο πολτού
Άξονας
Βραχίονας κλειδώματος
Μοτέρ
Διακόπτης
Χώρος αποθήκευσης καλωδίου
Χωνί για μαλακά φρούτα (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους)
Καπάκι κανάτας χυμού με ενσωματωμένο διαχωριστή αφρού
Κανάτα χυμού
Σημαντικό!
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε
άλλο υγρό, ούτε να το ξεπλένετε στη βρύση.
-- Μην καθαρίζετε το μοτέρ στο πλυντήριο πιάτων.
Προειδοποίηση
-- Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη βάση της
συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος
πριν συνδέσετε τη συσκευή.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το
καλώδιο ή άλλα μέρη της συσκευής έχουν φθαρεί.
-- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
-- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό
της μακριά από παιδιά.
-- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
-- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς
επίβλεψη.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φίλτρο ή
το καπάκι έχει φθαρεί ή έχει ορατές ρωγμές.
-- Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ή κάποιο
αντικείμενο μέσα στο στόμιο τροφοδοσίας ενώ
λειτουργεί η συσκευή. Για να σπρώξετε τα υλικά στο
στόμιο, χρησιμοποιήστε μόνο το εξάρτημα ώθησης.
-- Μην αγγίζετε τις μικρές αιχμηρές λεπίδες στη
βάση του φίλτρου. Είναι πολύ κοφτερές.
-- Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή
σε στεγνή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
-- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα
αν την αφήσετε αφύλακτη, καθώς και πριν τη
συναρμολογήσετε, την αποσυναρμολογήσετε ή την
καθαρίσετε.
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
Προσοχή
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από
άλλους κατασκευαστές ή που η Philips κατηγορηματικά
δεν συνιστά. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα
ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
-- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά
συναρμολογημένα πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
-- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν ο βραχίονας
κλειδώματος βρίσκεται στη θέση κλειδώματος.
-- Χαμηλώστε το βραχίονα κλειδώματος στη θέση
ξεκλειδώματος μόνο αφού απενεργοποιήσετε τη
συσκευή και το φίλτρο σταματήσει να περιστρέφεται.
-- Μην κρατάτε τη συσκευή από το βραχίονα
κλειδώματος όταν τη μεταφέρετε.
-- Επίπεδο θορύβου: Lc = 78 dB(A)
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα
και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Συνταγή
Χυμός πορτοκαλιού-καρότου-πιπερόριζας
Υλικά:
-- 1 κιλό καρότα
-- 20 γρ. πιπερόριζα
-- 4 πορτοκάλια (ξεφλουδισμένα)
-- 1 κ.σ. ελαιόλαδο
1Επεξεργαστείτε τα καρότα, την πιπερόριζα και τα πορτοκάλια στον
αποχυμωτή.
Σημείωση: Αυτή η συσκευή μπορεί να επεξεργαστεί 260 γρ. πιπερόριζας (κομμάτια
3 x 3 εκ.) για 1 περίπου λεπτό χωρίς διακοπή. Όταν τελειώσετε με την επεξεργασία
της πιπερόριζας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει σε
θερμοκρασία δωματίου.
2Προσθέστε στο χυμό μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και λίγα παγάκια
και ανακατέψτε καλά.
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της
Philips στην περιοχή σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε τα στοιχεία
επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).
Ανακύκλωση
--
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2012/19/ΕΚ. Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά
με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε ποτέ το
προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη
των παλιών προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία (Εικ. 1).
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς
εγγύησης.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el
mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en
www.philips.com/welcome.
Descripción general
1 Cubierta del empujador
2Empujador
3 Orificio de entrada
4Tapa
5Filtro
6 Colector de zumo con boquilla
7 Depósito de pulpa integrado
8 Eje motor
9 Cierre de sujeción
10 Unidad motora
11 Rueda de control
12 Compartimento para el cable
13 Abertura para bayas (solo modelos específicos)
14 Tapa de la jarra para zumo con separador de espuma integrado
15 Jarra para zumo
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta
información importante y consérvela por si necesitara
consultarla en el futuro.
Peligro
-- No sumerja la unidad motora en agua u otros
líquidos, ni la enjuague bajo el grifo.
-- No limpie la unidad motora en el lavavajillas.
Advertencia
-- Antes de conectar el aparato, compruebe si el voltaje
indicado en la base del mismo se corresponde con el
voltaje de red local.
-- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de
alimentación u otros componentes están dañados.
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones
de peligro.
-- Este aparato puede ser usado por personas con su
capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios, si han sido supervisados o instruidos
acerca del uso del aparato de forma segura y siempre
que sepan los riesgos que conlleva su uso.
-- Este aparato no debe ser utilizado por los niños.
Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance
de los niños.
-- No permita que los niños jueguen con el aparato.
-- No deje nunca el aparato en funcionamiento sin
vigilancia.
-- No utilice el aparato si el filtro o la tapa presenta daños
o grietas visibles.
-- No introduzca los dedos ni ningún objeto por
el orificio de entrada cuando el aparato esté
funcionando. Sólo se debe utilizar el empujador.
-- No toque las pequeñas cuchillas de la base del filtro.
Están muy afiladas.
-- Ponga y utilice siempre el aparato sobre una superficie
seca, estable y plana.
-- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica
si lo va a dejar desatendido y antes de montarlo,
desmontarlo o limpiarlo.
-- Este aparato es sólo para uso doméstico.
Precaución
-- No utilice nunca accesorios o piezas de otros
fabricantes o que no hayan sido específicamente
recomendados por Philips. La garantía queda anulada
si utiliza tales piezas o accesorios.
-- Antes de encender el aparato, asegúrese de que
todas las piezas estén bien montadas.
-- Únicamente utilice el aparato cuando el cierre de
sujeción esté en la posición de bloqueo.
-- Coloque el cierre de sujeción en la posición de
desbloqueo sólo tras apagar el aparato y cuando el
filtro haya dejado de girar.
-- No sujete el aparato por el cierre de sujeción cuando
lo transporte.
-- Nivel de ruido: Lc = 78 dB(A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre
exposición a campos electromagnéticos.
Receta
Zumo de naranja, zanahoria y jengibre
Ingredientes:
-- 1 kg de zanahorias
-- 20 g de jengibre
-- 4 naranjas (peladas)
-- 1 cucharada de aceite de oliva
1Procese las zanahorias, el jengibre y las naranjas en la licuadora.
Nota: Este aparato puede procesar 260 g de jengibre (trozos de 3 x 3 cm) en un minuto
sin interrupción. Cuando haya terminado de procesar el jengibre, apague el aparato y deje
que se enfríe a temperatura ambiente.
2Agregue una cucharada de aceite de oliva y unos cubitos de hielo
al zumo y mezcle bien.
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.shop.philips.com/service
o acuda a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio
de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para
encontrar los datos de contacto).
Reciclaje
--
Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea
2012/19/UE. Infórmese acerca del sistema de reciclaje de productos eléctricos y
electrónicos en su localidad. Siga la normativa local y no deseche el producto con la
basura normal del hogar. La correcta eliminación de los productos antiguos ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana (fig. 1).
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support
o lea el folleto de garantía mundial independiente.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin
tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Yleiskuvaus
1 Syöttöpainimen suojus
2 Syöttöpainin
3 Syöttöaukko
4Kansi
5Suodatin
6 Mehusäiliö, jossa on nokka
7 Integroitu jätesäiliö
8Akseli
9Lukitusvarsi
10Runko
11 Valitsin
12 Säilytyspaikka johdolle
13 Marjasuppilo (vain tietyissä malleissa)
14 Mehukannun kansi, jossa on vaahtosiivilä
15Mehukannu
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.
-- Älä pese runkoa astianpesukoneessa.
Varoitus
-- Tarkasta, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä
vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität
laitteen pistorasiaan.
-- Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin
muu osa on viallinen.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi
vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla
on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
-- Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen
virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
-- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
-- Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
-- Älä käytä laitetta, jos sen suodatin tai kansi on
vahingoittunut tai siinä on näkyviä halkeamia.
-- Älä työnnä sormiasi tai esineitä syöttösuppiloon, kun
laite on käynnissä. Käytä ainoastaan syöttöpaininta.
-- Älä koske suodattimen alaosassa oleviin pieniin
leikkuuteriin, sillä ne ovat erittäin teräviä.
-- Säilytä ja käytä laitetta kuivalla, tukevalla ja tasaisella
alustalla.
-- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta, jos aiot jättää
laitteen ilman valvontaa ja ennen sen kokoamista,
purkamista ja puhdistamista.
-- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
Varoitus
-- Älä koskaan käytä osia, jotka eivät ole Philipsin
valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia osia,
takuu raukeaa.
-- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan,
ennen kuin käynnistät laitteen.
-- Käytä laitetta vain, kun sen lukitusvarsi on lukittuna.
-- Laske lukitusvarsi avausasentoon vasta, kun laitteen
virta on katkaistu ja suodatin on pysähtynyt.
-- Älä kanna laitetta lukitusvarresta.
-- Käyntiääni: Lc = 78 dB (A)
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja
ja säännöksiä.
Resepti
Appelsiini-porkkana-inkiväärimehu
Aineet:
-- 1 kg porkkanoita
-- 20 g inkivääriä
-- 4 kuorittua appelsiinia
-- 1 rkl oliiviöljyä
1Mehusta porkkanat, inkivääri ja appelsiinit mehulingossa.
Huomautus:Tämä laite voi käsitellä 260 grammaa inkivääriä (3 x 3 cm:n palasina)
noin 1 minuutin ajan kerrallaan. Kun lopetat inkiväärin käsittelemisen, katkaise laitteesta
virta ja anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi.
2Lisää mehuun ruokalusikallinen oliiviöljyä ja muutama jääpala ja sekoita hyvin.
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa www.shop.philips.com/service
tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen
(katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).
Kierrätys
--
Tämä kuvake osoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille
laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Noudata paikallisia sääntöjä
äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden
asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia
haittavaikutuksia (Kuva 1).
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter
pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse
suivante : www.philips.com/welcome.
Description générale
1 Couvercle de poussoir
2Poussoir
3 Cheminée de remplissage
4Couvercle
5Filtre
6 Récepteur de jus avec bec verseur
7 Réservoir à pulpe intégré
8 Axe d’entraînement
9 Bras de verrouillage
10 Bloc moteur
11 Bouton de commande
12 Rangement du cordon
13 Entonnoir pour baies (certains modèles uniquement)
14 Couvercle du pichet avec séparateur de mousse intégré
15Pichet
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant
d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez pas le bloc moteur dans l’eau ni dans
d’autres liquides, et ne le rincez pas sous le robinet.
-- Ne passez pas le bloc moteur au lave-vaisselle.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur le socle correspond à la tension secteur
locale.
-- N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon
d’alimentation ou d’autres éléments sont endommagés.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips
ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
-- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant d’expérience et
de connaissances, à condition que ces personnes soient
sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions
quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’elles aient
pris connaissance des dangers encourus.
-- L’utilisation de cet appareil est strictement interdite
aux enfants. Tenez l’appareil et son cordon hors de
portée des enfants.
-- Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
-- Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
-- N’utilisez pas l’appareil si le filtre ou le couvercle est
endommagé ou fissuré.
-- Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet
dans la cheminée lorsque l’appareil est en cours de
fonctionnement.
Utilisez exclusivement le poussoir à cet effet.
-- Ne touchez pas les petites lames à la base du filtre.
Elles sont très coupantes.
-- Placez et utilisez toujours l’appareil sur une surface
sèche, stable et plane.
-- Débranchez toujours l’appareil si vous ne vous en
servez pas et avant de l’assembler, de le démonter ou
de le nettoyer.
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement.
Attention
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres
fabricants ou qui n’ont pas été spécifiquement
recommandés par Philips. Votre garantie ne sera pas
valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
-- Avant de mettre l’appareil en marche, assurez-vous
que tous les éléments sont correctement assemblés.
-- Mettez toujours le bras de verrouillage en position
verrouillée avant d’utiliser l’appareil.
-- Abaissez le bras de verrouillage pour le déverrouiller
uniquement après avoir éteint l’appareil et patienté
jusqu’à l’arrêt complet du filtre.
-- Ne tenez pas l’appareil par le bras de verrouillage
lorsque vous le transportez.
-- Niveau sonore : Lc = 78 dB [A]
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements
applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques.
Recette
Jus d’oranges, carottes et gingembre
Ingrédients :
-- 1 kg de carottes
-- 20 g de gingembre
-- 4 oranges (épluchées)
-- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1Pressez les carottes, le gingembre et les oranges à l’aide de la centrifugeuse.
Remarque: Cet appareil peut presser 260 g de gingembre (morceaux de 3 x 3 cm)
pendant 1 minute sans interruption. Lorsque vous avez fini de presser le gingembre,
éteignez l’appareil et laissez-le refroidir à température ambiante.
2Ajoutez une cuillère à soupe d’huile d’olive et quelques glaçons dans le jus,
puis mélangez bien.
Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web
www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips.
Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays
(voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).
Recyclage
--
La présence de ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme
à la directive européenne 2012/19/UE. Renseignez-vous sur les dispositions
en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques. Respectez les réglementations locales et ne jetez
pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires. La mise au rebut correcte
d’anciens produits permet de préserver l’environnement et la santé (fig. 1).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, consultez
le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie
internationale.
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio
dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.
Descrizione generale
1 Coperchio del pestello
2Pestello
3 Apertura inserimento cibo
4Coperchio
5Filtro
6 Raccogli-succo con beccuccio
7 Contenitore polpa integrato
8 Albero motore
9 Bloccaggio di sicurezza
10 Gruppo motore
11 Manopola di controllo
12 Vano di avvolgimento cavi
13 Imbuto per frutti di bosco (solo per modelli specifici)
14 Coperchio del bicchiere per il succo con separatore della schiuma integrato
15 Bicchiere per il succo
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente
queste informazioni importanti e conservatele per
eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergete il gruppo motore nell’acqua o in altri
liquidi e non risciacquatelo sotto l’acqua del rubinetto.
-- Non pulite il gruppo motore in lavastoviglie.
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio alla presa di corrente,
controllate che la tensione indicata sulla base
dell’apparecchio corrisponda a quella della rete locale.
-- Non usate l’apparecchio nel caso in cui il cavo di
alimentazione, la spina o altri componenti risultassero
danneggiati.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato,
dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati
Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale
debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.
-- Questo apparecchio può essere usato da persone
con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte,
prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione
che tali persone abbiano ricevuto assistenza o
formazione per utilizzare l’apparecchio in maniera sicura
e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso.
-- L’apparecchio non deve essere usato dai bambini.
Tenete l’apparecchio e il suo cavo di alimentazione
fuori dalla portata dei bambini.
-- Evitate che i bambini giochino con l’apparecchio.
-- Non lasciate mai in funzione l’apparecchio senza
sorveglianza.
-- Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui il filtro o il
coperchio siano danneggiati o presentino crepe visibili.
-- Non inserite le dita, né altri oggetti, nell’apertura di
inserimento cibo mentre l’apparecchio è in funzione.
Servitevi soltanto del pestello.
-- Non toccate le piccole lame poste alla base del filtro,
poiché sono molto affilate.
-- Posizionate e utilizzate sempre l’apparecchio su una
superficie asciutta, piana, stabile e orizzontale.
-- Scollegate l’apparecchio dall’alimentazione se lasciato
incustodito e quando lo assemblate, smontate o pulite.
-- Questo apparecchio è destinato esclusivamente
a uso domestico.
Attenzione
-- Non usate mai accessori o parti di altri produttori o
non specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in
cui utilizziate detti accessori o parti, la garanzia decade.
-- Prima di accendere l’apparecchio, controllate che
tutte le parti siano state montate correttamente.
-- Utilizzate l’apparecchio solo quando il braccio di
blocco risulta serrato.
-- Solo dopo aver spento l’apparecchio e quando il filtro
ha smesso di ruotare, sbloccate il braccio di blocco
abbassandolo.
-- Non tenete l’apparecchio per il braccio di blocco
quando lo trasportate.
-- Livello acustico: Lc = 78 dB(A)
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi
all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Ricetta
Succo di carota, zenzero e arancia
Ingredienti:
-- 1 kg di carote
-- 20 gr di zenzero
-- 4 arance (sbucciate)
-- 1 cucchiaio di olio d’oliva
1Centrifugate le carote, lo zenzero e le arance.
Nota: questo apparecchio può lavorare 260 g di zenzero (pezzi da 3x3 cm) in 1 minuto
senza interruzioni. Una volta terminata la lavorazione, spegnete l’apparecchio e lasciatelo
raffreddare a temperatura ambiente.
2Aggiungete un cucchiaio di olio d’oliva e qualche cubetto di ghiaccio al succo,
quindi mescolate
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito www.shop.philips.com/
service oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche il
centro assistenza Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l’opuscolo
della garanzia internazionale).
Riciclaggio
--
Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva Europea
2012/19/UE. Informatevi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata
dei prodotti elettrici ed elettronici ed attenetevi a quest’ultime. Non smaltite mai
questi prodotti con gli altri rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto dei vostri
prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull’ambiente e
sulla salute (fig. 1).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo
www.philips.com/support oppure leggete l’opuscolo della garanzia internazionale.
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van
de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/
welcome.
Algemene beschrijving
1 Deksel van stamper
2Stamper
3 Vultrechter
4Deksel
5Filter
6 Sapopvangbak met tuit
7 Ingebouwde vruchtvleescontainer
8Aandrijfas
9 Vergrendelarm
10Motorunit
11Bedieningsknop
12Snoeropbergruimte
13 Bessentrechter (alleen bepaalde typen)
14 Deksel van sapkan met ingebouwde schuimscheider
15Sapkan
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat
u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het
indien nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Dompel de motorunit niet in water of een andere
vloeistof en spoel deze ook niet af onder de kraan.
-- Maak de motorunit niet schoon in de vaatwasmachine.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage aangegeven op de
onderkant van het apparaat overeenkomt met de
plaatselijke netspanning voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer
of andere onderdelen beschadigd zijn.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij
toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande
veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van
het gebruik begrijpen.
-- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen.
-- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
-- Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
-- Gebruik het apparaat niet als het filter of het deksel is
beschadigd of zichtbare barsten vertoont.
-- Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de
vultrechter wanneer het apparaat in werking is.
Gebruik hiervoor uitsluitend de stamper.
-- Raak de kleine messen onder in het filter niet aan.
Deze zijn zeer scherp.
-- Plaats en gebruik het apparaat altijd op een droge,
stabiele en vlakke ondergrond.
-- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het
apparaat onbeheerd achterlaat en voordat u het
apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt.
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
gebruik.
Let op
-- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere
fabrikanten of die niet specifiek door Philips worden
aanbevolen. Als u dergelijke accessoires of onderdelen
gebruikt, vervalt de garantie.
-- Zorg dat alle onderdelen op de juiste wijze zijn
bevestigd voordat u het apparaat inschakelt.
-- Gebruik het apparaat alleen als de vergrendelarm in
de vergrendelde stand staat.
-- Duw de vergrendelarm pas omlaag naar de
ontgrendelde stand nadat u het apparaat hebt
uitgeschakeld en het filter tot stilstand is gekomen.
-- Houd het apparaat niet vast aan de vergrendelarm
wanneer u het verplaatst.
-- Geluidsniveau: Lc = 78 dB(A)
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Recept
Sap van sinaasappels, wortels en gember
Ingrediënten:
-- 1 kg wortels
-- 20 g gember
-- 4 sinaasappels (geschild)
-- 1 eetlepel olijfolie
1Verwerk de wortels, gember en sinaasappels in de sapcentrifuge.
Dit apparaat kan 260 g gember (in stukken van 3 x 3 cm) in ongeveer 1 minuut
zonder onderbrekingen verwerken. Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen tot
kamertemperatuur als u klaar bent met het verwerken van de gember.
2Voeg een eetlepel olijfolie en een paar ijsblokjes toe aan het sap en meng goed.
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en reserveonderdelen
te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips
Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor
contactgegevens).
Recycling
--
Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn
2012/19/EG. Win inlichtingen in over de gescheiden inzameling van afval van elektrische
en elektronische producten.Volg de lokale regels en gooi het product nooit weg bij
het gewone huishoudelijke afval. Door u op de juiste manier van oude producten te
ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid (fig. 1).
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar www.philips.com/
support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
NORSK
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten
som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Generell beskrivelse
1Stapperdeksel
2Stapper
3Materør
4Lokk
5Filter
6 Saftoppsamler med tut
7 Integrert fruktkjøttbeholder
8Drivaksel
9Låsearm
10Motorenhet
11Kontrollbryter
12 Oppbevaringsrom for ledningen
13 Bærtrakt (kun bestemte modeller)
14 Lokk på juicemugge med integrert skumskiller
15Juicemugge
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-- Ikke senk motorenheten ned i vann eller annen væske.
Den må heller ikke skylles under rennende vann.
-- Ikke rengjør motorenheten i oppvaskmaskinen.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt nederst på apparatet,
stemmer overens med nettspenningen.
-- Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på
støpselet, ledningen eller andre deler.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips,
eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår
farlige situasjoner.
-- Dette apparatet kan brukes av personer med nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer med manglende erfaring eller kunnskap,
dersom de får instruksjoner om sikker bruk av
apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de
er klar over risikoen.
-- Barn får ikke bruke apparatet. Oppbevar apparatet og
ledningen utilgjengelig for barn.
-- Barn skal ikke leke med apparatet.
-- Ikke la apparatet stå på uten tilsyn.
-- Ikke bruk apparatet hvis filteret eller lokket er skadet
eller har synlig sprekker.
-- Stikk aldri fingrene eller andre gjenstander inn i
materøret mens apparatet går. Det er bare stapperen
som skal brukes til dette.
-- Ikke berør de små knivene i bunnen av filteret.
De er svært skarpe.
-- Plasser og bruk alltid apparatet på et tørt, stabilt og
jevnt underlag.
-- Koble alltid apparatet fra strømnettet hvis du lar
det stå uten tilsyn, og før du setter det sammen,
tar det fra hverandre eller rengjør det.
-- Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
Forsiktig
-- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter,
eller deler som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du
bruker denne typen tilbehør eller deler, fører det til at
garantien blir ugyldig.
-- Kontroller at alle delene er riktig satt sammen,
før du slår på apparatet.
-- Bruk bare apparatet når låsearmen er i låst stilling.
-- Senk låsearmen til ulåst stilling kun etter at du har slått
av apparatet, og filteret har sluttet å rotere.
-- Ikke hold apparatet i låsearmen når du bærer det.
-- Støynivå: Lc = 78 dB(A)
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for
eksponering for elektromagnetiske felt.
Oppskrift
Juice av appelsin, gulrot og ingefær
Ingredienser:
-- 1 kg gulrøtter
-- 20 g ingefær
-- 4 appelsiner (skrelte)
-- 1 ss olivenolje
1Bearbeide gulrøttene, ingefæren og appelsinene i juiceren.
Merk: Dette apparatet kan bearbeide 260 g ingefær (biter på 3 x 3 cm) på ett minutt
uten pause. Når du er ferdig med å bearbeide ingefæren, slår du av apparatet og lar det
avkjøles til romtemperatur.
2Tilsett en spiseskje med olivenolje og noen isbiter i juicen, og bland godt.
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til www.shop.philips.com/
service eller gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips’
forbrukerstøtte i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon).
Resirkulering
--
Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv
2012/19/EU. Gjør deg kjent med lokale innsamlingsordninger for elektriske og
elektroniske produkter. Følg lokale bestemmelser, og kast aldri produktet med
vanlig husholdningsavfall. Riktig deponering av gamle produkter bidrar til
å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø (fig. 1).
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/
support eller lese i garantiheftet.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência
fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Descrição geral
1 Tampa do calcador
2Calcador
3 Tubo dos alimentos
4Tampa
5Filtro
6 Colector de sumo com bico
7 Recipiente para polpa integrado
8 Veio do motor
9Bloqueio
10Motor
11 Botão de controlo
12 Compartimento para arrumação do fio
13 Abertura para frutos silvestres (apenas em modelos específicos)
14 Tampa do jarro de sumo com separador de espuma integrado
15 Jarro do sumo
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes
antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma
eventual consulta futura.
Perigo
-- Nunca mergulhe o motor em água ou outro líquido,
nem o enxagúe à torneira.
-- Não lave o motor na máquina de lavar loiça.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada na base do aparelho
corresponde à voltagem eléctrica local, antes de ligar
o aparelho.
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação
ou outros componentes estiverem danificados.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre
substituído pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal devidamente
qualificado para se evitarem situações de perigo.
-- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento,
caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido
dadas instruções relativas à utilização segura do
aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos.
-- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças.
Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance
de crianças.
-- As crianças não podem brincar com o aparelho.
-- Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
-- Não utilize o aparelho se o filtro ou a tampa estiver
danificado ou apresentar fendas visíveis.
-- Nunca introduza os dedos nem objectos no tubo dos
alimentos com o aparelho em funcionamento.
Utilize apenas o calcador para esta finalidade.
-- Não toque nas lâminas pequenas na base do filtro,
uma vez que são muito afiadas.
-- Coloque e utilize sempre o aparelho sobre uma
superfície seca, estável e nivelada.
-- Desligue sempre o aparelho da alimentação se
o deixar sem supervisão e antes de o montar,
desmontar ou limpar.
-- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
Cuidado
-- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros
fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente
recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças,
a garantia será considerada inválida.
-- Certifique-se de que todas as peças estão
correctamente montadas antes de ligar o aparelho.
-- Utilize o aparelho apenas quando o bloqueio estiver na
posição bloqueada.
-- Desça o bloqueio para a posição desbloqueada
apenas depois de desligar o aparelho e quando
o filtro parar de rodar.
-- Não segure o aparelho pelo bloqueio enquanto
o transporta.
-- Nível de ruído: Lc = 78 dB(A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à
exposição a campos electromagnéticos.
Receita
Sumo de laranja, cenoura e gengibre
Ingredientes:
-- 1 kg de cenouras
-- 20 g de gengibre
-- 4 laranjas (descascadas)
-- 1 colher de sopa de azeite
1Processe as cenouras, o gengibre e as laranjas na centrifugadora.
Nota: Este aparelho tem capacidade para processar 260 g de gengibre (pedaços de 3x3 cm)
durante 1 minuto ininterruptamente. Quando terminar de processar o gengibre, desligue
o aparelho e deixe-o arrefecer até à temperatura ambiente.
2Adicione uma colher de sopa de azeite e alguns cubos de gelo ao sumo
e misture bem.
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite www.shop.philips.com/
service ou vá ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de
Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto
da garantia mundial).
Reciclagem
--
Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva
Europeia 2012/19/UE. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local para
produtos eléctricos e electrónicos. Cumpra as regras locais e nunca coloque o
produto nos resíduos domésticos comuns.
A eliminação correcta de produtos usados ajuda a evitar consequências nocivas
para o meio ambiente e para a saúde pública (fig. 1).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support
ou leia o folheto da garantia mundial em separado.
SVENSKA
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support
som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Allmän beskrivning
1 Skydd för presskloss
2Presskloss
3 Matningsrör
4Lock
5Filter
6 Juicetratt med pip
7 Inbyggd fruktköttsbehållare
8Drivaxel
9Låsarm
10Motorenhet
11Kontrollvred
12 Sladdförvaringsutrymme
13 Bärtratt (endast vissa modeller)
14 Lock till juicekanna med inbyggd skumseparator
15Juicekanna
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du
använder apparaten och spara sedan häftet för framtida bruk.
Fara
-- Sänk aldrig ned motorenheten i vatten eller någon
annan vätska och skölj den inte under kranen.
-- Diska inte motorenheten i diskmaskinen.
Varning
-- Kontrollera att den nätspänning som anges på
apparatens undersida stämmer överens med den
lokala nätspänningen innan du kopplar in apparaten.
-- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden
eller någon annan komponent är skadad.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, något av Philips auktoriserade serviceombud
eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
-- Den här apparaten kan användas av personer med
olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om
hur apparaten används, så länge de övervakas och får
instruktioner angående säker användning och förstår
riskerna som medföljer.
-- Apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten
och sladden utom räckhåll för barn.
-- Barn ska inte leka med apparaten.
-- Lämna inte apparaten obevakad när den används.
-- Använd inte apparaten om filtret eller locket är
skadade eller har synliga sprickor.
-- Stick aldrig ned fingrarna eller något föremål i
matningsröret när apparaten är igång. Använd endast
pressklossen i matningsröret.
-- Rör inte vid de små knivbladen i botten på filtret.
De är mycket vassa.
-- Placera och använd alltid apparaten på en torr,
stabil och jämn yta.
-- Koppla alltid bort apparaten från elnätet om du
lämnar den obevakad och innan du monterar,
tar isär eller rengör den.
-- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
Försiktighet
-- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra
tillverkare om inte Philips särskilt har rekommenderat
dem. Om du använder sådana tillbehör eller delar
gäller inte garantin.
-- Kontrollera att alla delar sitter rätt innan du startar
apparaten.
-- Använd bara apparaten när låsarmen är i låst läge.
-- Sänk inte låsarmen till olåst läge förrän du har stängt
av apparaten och filtret har slutat rotera.
-- Håll inte apparaten i låsarmen när du bär den.
-- Ljudnivå: Lc = 78 db(A)
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande
exponering av elektromagnetiska fält.
Recept
Juice med apelsin, morot och ingefära
Ingredienser:
-- 1 kg morötter
-- 20 g ingefära
-- 4 apelsiner (skalade)
-- 1 msk olivolja
1Pressa morötterna, ingefäran och apelsinerna i juicemaskinen.
Obs! Den här apparaten kan bearbeta 260 g ingefära (i bitar om 3 x 3 cm) i 1 minut
utan uppehåll. När du har pressat klart ingefäran stänger du av apparaten och låter den
svalna till rumstemperatur.
2Tillsätt en matsked olivolja och några isbitar i juicen och blanda ordentligt.
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till www.shop.philips.com/
service eller en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt
land (kontaktinformation finns i garantibroschyren).
Återvinning
--
Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.
Ta reda på var närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska
produkter finns. Följ de lokala bestämmelserna och släng aldrig produkten
bland normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter bidrar till att
förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa (Bild 1).
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/support
eller läsa garantibroschyren.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e hoş geldiniz!
Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
Genel açıklamalar
1 Yiyecek itici kapağı
2 Yiyecek itici
3 Besleme tüpü
4Kapak
5Filtre
6 Musluklu meyve suyu toplayıcı
7 Entegre posa haznesi
8 Döner mil
9 Kilitleme kolu
10 Motor ünitesi
11 Kontrol düğmesi
12 Kablo saklama bölmesi
13 Meyve hunisi (sadece belirli modellerde)
14 Entegre köpük ayırıcılı meyve suyu sürahisi kapağı
15 Meyve suyu sürahisi
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Motor ünitesini kesinlikle suya veya başka bir sıvıya
batırmayın veya muslukta durulamayın.
-- Motor ünitesini bulaşık makinesinde yıkamayın.
Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, cihazın üzerinde belirtilen
voltajın yerel şebeke voltajı ile uygun olduğundan
emin olun.
-- Elektrik fişi, kablosu veya diğer parçaları hasarlıysa, cihazı
kesinlikle kullanmayın.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden
sorumlu kişilerin bulunması veya bu kişilere güvenli
kullanım talimatlarının sağlanması ve olası tehlikelerin
anlatılması durumunda mümkündür.
-- Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
Cihazı ve kablosunu çocukların ulaşabilecekleri
yerlerden uzak tutun.
-- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
-- Cihazı kendi halinde çalışır durumdayken bırakmayın.
-- Filtre veya kapak hasar görmüşse ya da gözle görülür
çatlaklar varsa cihazı kullanmayın.
-- Cihaz çalışırken besleme tüpüne parmaklarınızı ya da
başka bir cismi sokmayın. Bunun için sadece yiyecek
iticiyi kullanın.
-- Filtrenin tabanında bulunan küçük kesme bıçaklarına
dokunmayın. Son derece keskindirler.
-- Cihazı daima kuru, sabit ve düz bir yüzeyde
bulundurun ve kullanın.
-- Cihazı gözetimsiz bırakacaksanız ve herhangi bir
parçayı takmadan, çıkarmadan veya temizlemeden
önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
-- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
Dikkat
-- Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle
önermediği aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın.
Bu gibi parçaları kullandığınız takdirde garantiniz
geçersiz sayılacaktır.
-- Cihazı çalıştırmadan önce tüm parçaların cihaza doğru
yerleştirildiğinden emin olun.
-- Cihazı yalnızca kilitleme kolu kapalıyken kullanın.
-- Kilitleme kolunu yalnızca cihazı kapattıktan ve filtrenin
dönmesi durduktan sonra açın.
-- Cihazı taşırken kilitleme kolundan tutmayın.
-- Gürültü düzeyi: Lc = 78 db(A)
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm
standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Tarif
Portakal, havuç, zencefil suyu
Malzemeler:
-- 1 kg havuç
-- 20 g zencefil
-- 4 portakal (soyulmuş)
-- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
1Havuçları, zencefili ve portakalları katı meyve sıkacağında sıkın.
Dikkat: Bu cihaz, 260 g zencefili (3x3 cm’lik parçalar halinde) 1 dakika içinde herhangi
bir kesinti olmadan sıkar. Zencefili sıkma işlemini tamamladıktan sonra cihazı kapatın ve
oda ısısına ulaşıncaya kadar soğumaya bırakın.
2Meyve suyuna bir yemek kaşığı zeytinyağı ve birkaç buz parçası ilave edip
karıştırın.
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/service
adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips
Müşteri Hizmet Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında
garanti kitapçığına başvurun).
Geri dönüşüm
--
Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün Avrupa Yönergesi 2012/19/EU kapsamında
olduğu anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel
sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü asla normal ev atıklarıyla
birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevreyi ve insan sağlığını
olumsuz etkileyecek sonuçların önlenmesine yardımcı olur (Şek. 1).
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support adresini
ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Download PDF

advertising