Philips | HR2391/00 | Philips Küchenwaage HR2391/00 Bedienungsanleitung

HR2391
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
> 2.0 m
> 1.5 m
4
HR2391
English 6
Čeština 9
Deutsch 12
Español 15
Eesti 18
Français 21
Hrvatski 24
Magyar 27
Italiano 30
Lietuviškai 33
Latviešu 36
Nederlands 39
Polski 42
Slovensky 45
Slovenščina 48
Svenska 51
6
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
Warning
-- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
-- Do not immerse the scales in water or any other liquid and do not allow liquid to enter the
scales.
Caution
-- Always place the appliance on a stable, level and horizontal surface when you use it.
-- Make sure your hands and the appliance are dry when you insert the batteries.
-- A microwave oven or a mobile phone may cause interference, which can lead to unreliable
weighing results.
-- Use the kitchen scales at a safe distance of at least 1.5 metres from a working microwave oven,
or switch off the microwave oven.  (Fig. 1)
-- Keep a mobile phone that is switched on at a safe distance of at least 2 metres from the scales,
or switch off the mobile phone.  (Fig. 2)
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled
properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Preparing for use
The appliance runs on four AAA 1.5-volt batteries (not included). We advise you to use Philips
PowerLife batteries on account of their long life and environmental friendliness.
Do not use rechargeable batteries in this appliance.
Inserting batteries
Make sure your hands and the appliance are dry when you insert the batteries.
1 Remove the battery compartment cover.  (Fig. 3)
2 Place the batteries in the battery compartment and reattach the battery compartment
cover.  (Fig. 4)
,, Make sure the + and - poles of the batteries point in the right direction.
Using the appliance
The scales indicate weight in graduations of 1 gram from 2 gram onwards.
,, The appliance can weigh up to 3kg. If you put a weight of more than 3kg on the weighing
plate, ‘Err’ appears on the display.
Weighing directly on the weighing plate
1 Press the on/off button I briefly to switch on the scales.  (Fig. 5)
English
7
,, The appliance is ready for use after 2 seconds.
2 Put the ingredients to be weighed directly on the weighing plate.   (Fig. 6)
,, The weight is displayed immediately (Fig. 7).
3 Press the on/off button I again to switch off the appliance.
Weighing in a bowl
1 Press the on/off button I briefly to switch on the scales.
,, The appliance is ready for use after 2 seconds.
2 Put an empty bowl on the weighing plate.  (Fig. 8)
,, The display shows the weight of the bowl. 
3 Press the reset/tare button 3.  (Fig. 9)
,, The display reads 0 again.
,, If you remove the bowl from the weighing plate, the display shows the negative weight of the
bowl (Fig. 10).
4 Put the ingredients to be weighed in the bowl (Fig. 11).
,, The display only shows the weight of the ingredients, without adding the weight of the
bowl.  (Fig. 12)
,, The appliance keeps displaying the weight of the ingredients only (without the weight of the
bowl) until you press the reset/tare button 3 while the weighing plate is empty or until you
switch off the appliance.
,, Each time you press the reset/tare button 3 when there is something on the weighing
plate, the weight on the display is set back to 0 again, irrespective of the ingredients that are
already in the bowl on the weighing plate. For example: if you have put 200 grams of sugar in
the bowl on the scales and you press the reset button, the weight is set back to 0.You can
then easily add another ingredient, for example 300 grams of flour, without calculating.
Features
Automatic switch-off
,, If you do not use the appliance for 3 minutes when it is switched on, it switches off
automatically to save battery power.
Full memory back-up
,, This appliance has ‘full memory back-up’: if the appliance has not been used for 3 minutes,
it switches off automatically. If you have left the ingredients you have just weighed on the
weighing plate, the previously shown weight is displayed again when you press the on/off
button I.
Cleaning
Never immerse the appliance in water or rinse it under the tap.
Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or
acetone to clean the appliance.
1 Clean the appliance with a damp cloth and, if necessary, some mild cleaning agent.
Storage
,, You can easily store the scales vertically on a shelf between your cookery books or
horizontally in a drawer.
Make sure that there is nothing on the weighing plate when the appliance is not in use.
8
English
Replacement
1 Replace the batteries as soon as the battery symbol appears on the display (see section
‘Inserting batteries’ in chapter ‘Preparing for use’) (Fig. 13).
Environment
-- Batteries contain substances that may pollute the environment. Do not throw away batteries
with the normal household waste, but dispose of them at an official collection point for
batteries. Always remove the batteries before you discard and hand in the appliance at an official
collection point (Fig. 14).
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but
hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the
environment (Fig. 15).
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country,
go to your local Philips dealer.
Čeština
9
Úvod
Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory,
kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Důležité
Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí
použití.
Výstraha
-- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání
přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
-- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
-- Neponořujte váhu do vody ani jiné tekutiny a nedopusťte, aby jakákoli tekutina vnikla do
přístroje.
Upozornění
-- Při použití přístroj vždy postavte na stabilní, vyrovnaný a vodorovný povrch.
-- Při vkládání baterií musí být vaše ruce i přístroj suché.
-- Mikrovlnná trouba nebo mobilní telefon mohou způsobit rušení, které může vést k nepřesným
výsledkům vážení.
-- Kuchyňskou váhu používejte v bezpečné vzdálenosti alespoň 1,5 m od zapnuté mikrovlnné
trouby nebo mikrovlnnou troubu vypněte. (Obr. 1)
-- Zapnutý mobilní telefon mějte v bezpečné vzdálenosti alespoň 2 m od váhy nebo telefon
vypněte. (Obr. 2)
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí
(EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho
použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
Příprava k použití
Přístroj je napájen čtyřmi bateriemi AAA 1,5 V (nejsou součástí balení). Na základě dlouhé životnosti
a šetrnosti k životnímu prostředí doporučujeme používat baterie Philips PowerLife.
Pro tento přístroj nepoužívejte akumulátory.
Vložení baterií
Při vkládání baterií musí být vaše ruce i přístroj suché.
1 Sejměte kryt přihrádky na baterii. (Obr. 3)
2 Baterie vložte do přihrádky na baterie a nasaďte zpět kryt. (Obr. 4)
,, Zkontrolujte správné umístění pólů + a -.
Použití přístroje
Váha ukazuje hmotnost od 2 gramů s přesností na 1 gram.
,, Přístroj naváží až 3 kg. Umístíte-li na vážicí desku více než 3 kg, objeví se na displeji nápis
„Err“.
Vážení přímo na vážicí desce
1 Váhu zapněte krátkým stisknutím tlačítka I pro zapnutí/vypnutí. (Obr. 5)
,, Přístroj je přípraven k použití po 2 sekundách.
10
Čeština
2 Suroviny, které chcete zvážit, položte přímo na vážicí desku. (Obr. 6)
,, Hmotnost se zobrazí okamžitě (Obr. 7).
3 Váhu vypněte opětovným stisknutím tlačítka I pro zapnutí/vypnutí.
Vážení v misce
1 Váhu zapněte krátkým stisknutím tlačítka I pro zapnutí/vypnutí.
,, Přístroj je přípraven k použití po 2 sekundách.
2 Na vážicí desku položte prázdnou misku. (Obr. 8)
,, Hmotnost misky se zobrazí na displeji. 3 Stiskněte tlačítko reset/tára 3. (Obr. 9)
,, Na displeji se opět zobrazí 0.
,, Sundáte-li misku z vážicí desky, na displeji se zobrazí záporná hmotnost misky (Obr. 10).
4 Do misky vložte suroviny, které chcete zvážit (Obr. 11).
,, Na displeji se zobrazí pouze hmotnost surovin bez hmotnosti misky. (Obr. 12)
,, Na přístroji se stále zobrazuje pouze hmotnost surovin (bez hmotnosti misky), dokud
nestisknete tlačítko reset/tára 3, až bude vážicí deska prázdná, nebo než váhu vypnete.
,, Po každém stisknutí tlačítka reset/tára 3 v okamžiku, kdy je něco na vážicí desce, je
hmotnost na displeji nastavena zpět na 0, bez ohledu na suroviny, které jsou v misce na vážicí
desce. Pokud jste například na váhu položili misku s 200 g cukru a stiskli jste tlačítko reset,
byla hmotnost nastavena zpět na 0. Potom můžete snadno bez počítání přidat jinou surovinu,
například 300 g mouky.
Funkce
Automatické vypnutí
,, Pokud zapnutý přístroj nepoužíváte po dobu 3 minut, automaticky se vypne, čímž šetří baterii.
Úplné zálohování paměti
,, Tento přístroj má „úplné zálohování paměti“: není-li přístroj používán po dobu 3 minut,
automaticky se vypne. Pokud jste nechali suroviny, které jste vážili, na vážicí desce, po
stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí I se naměřená hmotnost znovu zobrazí.
Čištění
Přístroj nesmíte nikdy ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou.
K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové žínky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní
tekuté přípravky, jako je například líh, benzín nebo aceton.
1 Přístroj čistěte vlhkým hadříkem, popřípadě neagresivním čisticím prostředkem.
Uskladnění
,, Váhu lze skladovat ve vertikální poloze na poličce mezi kuchařkami nebo v horizontální
poloze v zásuvce.
Když váhu nepoužíváte, dbejte na to, aby na vážicí desce nebylo nic položeno.
Výměna
1 Baterii vyměňte, jakmile se na displeji objeví symbol baterie (viz část „Vložení baterií“
v kapitole „Příprava k použití“) (Obr. 13).
Čeština 11
Životní prostředí
-- Baterie obsahují látky, které mohou škodit životnímu prostředí. Nelikvidujte baterie spolu
s běžným komunálním odpadem, ale odevzdejte je na oficiálním sběrném místě pro baterie.
Před likvidací přístroje nebo odevzdáním na oficiálním sběrném místě baterie vždy
vyjměte (Obr. 14).
-- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do
sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí (Obr. 15).
Záruka a servis
Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku
společnosti Philips www.philips.com nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti
Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se
ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků
Philips.
12
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von
Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Warnhinweis
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet,
wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch
eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
-- Tauchen Sie die Waage nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und achten Sie darauf, dass
keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
Achtung
-- Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf eine stabile, ebene und waagerechte Unterlage.
-- Ihre Hände müssen beim Einsetzen der Batterien völlig trocken sein.
-- Mikrowellengeräte oder Mobiltelefone können Strahlen aussenden, die u. U. die
Wiegeergebnisse verfälschen.
-- Verwenden Sie die Küchenwaage in einer sicheren Entfernung von mindestens 1,5 Metern zu
einer eingeschalteten Mikrowelle, oder schalten Sie die Mikrowelle aus.  (Abb. 1)
-- Legen Sie ein eingeschaltetes Mobiltelefon mindestens 2 Meter von der Waage entfernt ab,
oder schalten Sie es aus.  (Abb. 2)
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es
ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt
wird.
Für den Gebrauch vorbereiten
Für den Betrieb des Geräts sind vier 1,5-Volt-Batterien AAA (nicht mitgeliefert) erforderlich.
Aufgrund ihrer langen Lebensdauer und Umweltfreundlichkeit empfehlen wir die Verwendung von
PowerLife-Batterien von Philips.
Verwenden Sie für dieses Gerät keine Akkus.
Batterien einlegen
Ihre Hände müssen beim Einsetzen der Batterien völlig trocken sein.
1 Nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab. (Abb. 3)
2 Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein, und setzen Sie die Abdeckung des
Batteriefachs wieder auf.  (Abb. 4)
,, Achten Sie darauf, dass die Polung (+) bzw. (-) auf den Batterien mit den Markierungen im
Batteriefach übereinstimmt.
Das Gerät benutzen
Die Waage wiegt ab 2 Gramm in Schritten von 1 Gramm.
Deutsch 13
,, Das Gerät kann bis zu 3 kg wiegen. Liegt mehr Gewicht auf dem Wiegeteller, erscheint in der
Anzeige ‘Err’ für Fehler.
Direkt auf dem Wiegeteller wiegen
1 Drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter I, um die Waage einzuschalten. (Abb. 5)
,, Das Gerät ist nach 2 Sekunden betriebsbereit.
2 Geben Sie die abzuwiegende Zutaten direkt auf den Wiegeteller.  (Abb. 6)
,, Das Gewicht wird sofort angezeigt (Abb. 7).
3 Drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter I, um das Gerät wieder auszuschalten.
Mit einer Schüssel wiegen
1 Drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter I, um die Waage einzuschalten.
,, Das Gerät ist nach 2 Sekunden betriebsbereit.
2 Stellen Sie eine leere Schüssel auf den Wiegeteller.  (Abb. 8)
,, Die Anzeige gibt das Gewicht der Schüssel an. 
3 Drücken Sie die Rückstell-/Zuwiegetaste 3.  (Abb. 9)
,, Auf der Anzeige erscheint wieder 0.
,, Wenn Sie nun die Schüssel vom Wiegeteller nehmen, erscheint in der Anzeige das
Schüsselgewicht als Negativwert (Abb. 10).
4 Geben Sie die abzuwiegenden Zutaten in die Schüssel (Abb. 11).
,, Auf dem Display wird nur das Gewicht der Zutaten ohne Gewicht der Schüssel
angezeigt.  (Abb. 12)
,, Das Gerät gibt nur das Gewicht der Zutaten an (ohne das Gewicht der Schüssel), bis Sie es
bei leerem Wiegeteller durch Drücken der Taste für die Zuwiegefunktion 3 zurücksetzen
oder das Gerät ausschalten.
,, Jedes Mal wenn Sie die Rückstell-/Zuwiegetaste 3 drücken, während Wiegegut auf dem
Wiegeteller liegt, wird das angezeigte Gewicht wieder auf 0 zurückgestellt, und zwar
unabhängig von den Zutaten, die sich bereits in der Schüssel auf dem Wiegeteller befinden.
Beispiel: Wenn Sie 200 g Zucker in die Schüssel auf der Waage gegeben haben und die
Rückstelltaste drücken, kehrt die Gewichtsanzeige zurück auf 0. Auf diese Weise können Sie
einfach eine Zutat nach der anderen zugeben, z. B. 300 Gramm Mehl, ohne selbst addieren zu
müssen.
Produktmerkmale
Automatische Abschaltung
,, Wenn Sie die Waage in eingeschaltetem Zustand 3 Minuten lang nicht benutzen, schaltet sie
sich automatisch aus, um Batteriestrom zu sparen.
Speicherfunktion
,, Dieses Gerät ist mit einer Speicherfunktion ausgestattet: Nach 3-minütiger Gebrauchspause
schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie die gerade gewogenen Zutaten auf dem
Wiegeteller lassen, wird das zuvor ermittelte Gewicht wieder angezeigt, sobald Sie den Ein-/
Ausschalter I betätigen.
Reinigung
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive
Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin oder Azeton.
14
Deutsch
1 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf etwas mildem
Reinigungsmittel.
Aufbewahrung
,, Sie können die Waage in vertikaler Position zusammen mit Ihren Kochbüchern im Regal oder
in horizontaler Position z. B. in einer Schublade verstauen.
Legen Sie nichts auf den Wiegeteller, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
Ersatz
1 Wechseln Sie die Batterien aus, sobald das Batteriesymbol auf dem Display angezeigt wird
(siehe Abschnitt “Batterien einlegen” im Kapitel “Für den Gebrauch vorbereiten”) (Abb. 13).
Umweltschutz
-- Batterien enthalten Substanzen, die die Umwelt gefährden können. Entsorgen Sie Batterien nicht
über den gewöhnlichen Hausmüll, sondern geben Sie sie an einer offiziellen Sammelstelle für
Batterien ab. Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle
abgeben (Abb. 14).
-- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es
zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen (Abb. 15).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips
Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center
geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
Español 15
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de
la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara
consultarlo en el futuro.
Advertencia
-- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a
menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona
responsable de su seguridad.
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
-- No sumerja la báscula en agua u otros líquidos, ni permita que entren líquidos en la misma.
Precaución
-- Coloque siempre el aparato en una superficie estable, plana y horizontal cuando lo utilice.
-- Cuando vaya a poner las pilas, asegúrese de que sus manos y el aparato estén secos.
-- Los microondas y los teléfonos móviles pueden provocar interferencias y alterar los resultados
del peso.
-- Si el microondas está funcionando, use la báscula de cocina a una distancia de seguridad de al
menos 1,5 metros del microondas, o apague éste.  (fig. 1)
-- Si el teléfono móvil está encendido, manténgalo a una distancia de seguridad de al menos
2 metros de la báscula, o apáguelo.  (fig. 2)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se
utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar
de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Preparación para su uso
El aparato necesita cuatro pilas AAA de 1,5 voltios (no incluidas). Le aconsejamos que utilice
pilas Philips PowerLife, ya que son de larga duración y respetan el medio ambiente.
No use pilas recargables con este aparato.
Cómo colocar las pilas
Cuando vaya a poner las pilas, asegúrese de que sus manos y el aparato estén secos.
1 Quite la tapa del compartimento de la pila.  (fig. 3)
2 Inserte las pilas en su compartimento y vuelva a colocar la tapa del compartimento.  (fig. 4)
,, Asegúrese de que los polos + y - de las pilas estén en la posición correcta.
Uso del aparato
La báscula indica el peso en graduaciones de 1 gramo a partir de 2 gramos.
,, El aparato puede pesar hasta 3 kg. Si coloca más peso en la báscula, aparecerá en la pantalla el
mensaje “Err”.
Cómo pesar directamente sobre la báscula
1 Pulse brevemente el botón de encendido/apagado I para encender la báscula.  (fig. 5)
,, El aparato estará listo para usar en 2 segundos.
16
Español
2 Coloque los ingredientes que quiera pesar directamente sobre la báscula.  (fig. 6)
,, El peso se mostrará de inmediato (fig. 7).
3 Pulse de nuevo el botón de encendido/apagado I para apagar el aparato.
Para pesar con un recipiente
1 Pulse brevemente el botón de encendido/apagado I para encender la báscula.
,, El aparato estará listo para usar en 2 segundos.
2 Coloque un recipiente vacío sobre la báscula.  (fig. 8)
,, En la pantalla se mostrará el peso del recipiente. 
3 Pulse el botón de puesta a cero/tara 3.  (fig. 9)
,, La pantalla volverá a “0”.
,, Si retira el recipiente de la báscula, en la pantalla se mostrará el peso del recipiente en
negativo (fig. 10).
4 Ponga en el recipiente los ingredientes que desea pesar (fig. 11).
,, En la pantalla se mostrará sólo el peso de los ingredientes, sin el peso del recipiente.  (fig. 12)
,, El aparato seguirá mostrando sólo el peso de los ingredientes (sin el peso del recipiente)
hasta que pulse el botón de puesta a cero/tara 3 cuando no haya nada sobre la placa de
medición, o hasta que apague el aparato.
,, Cada vez que pulse el botón de puesta a cero/tara 3 cuando haya algo sobre la placa de
medición, el peso que aparece en la pantalla volverá a ser “0”, independientemente de los
ingredientes que haya en el recipiente sobre la placa de medición. Por ejemplo: si ha puesto
200 gramos de azúcar en un recipiente sobre la báscula y pulsa el botón de puesta a cero, el
peso se pone de nuevo a “0”. Luego podrá añadir fácilmente otro ingrediente, como
300 gramos de harina, sin tener que hacer cálculos.
Características
Apagado automático
,, Si el aparato está encendido pero no lo utiliza durante 3 minutos, se apagará
automáticamente para ahorrar energía de la pila.
Función de memoria
,, Este aparato cuenta con una función de copia de seguridad de memoria: si no utiliza el
aparato durante 3 minutos, éste se apaga automáticamente. Si ha dejado los ingredientes que
acaba de pesar sobre la placa de medición, el peso que se mostraba anteriormente volverá a
aparecer en la pantalla al pulsar el botón de encendido/apagado I.
Limpieza
No sumerja nunca el aparato en agua ni lo enjuague bajo el grifo.
No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como alcohol, gasolina o acetona,
para limpiar el aparato.
1 Limpie el aparato con un paño húmedo y, si es necesario, con un producto de limpieza suave.
Almacenamiento
,, Puede guardar la báscula de forma fácil verticalmente en un estante junto con los libros de
cocina u horizontalmente en un cajón.
Asegúrese de que no haya nada sobre la báscula cuando no se esté utilizando.
Español 17
Sustitución
1 Sustituya las pilas tan pronto como aparezca el símbolo de la pila en la pantalla (consulte la
sección “Cómo colocar las pilas” del capítulo “Preparación para su uso”) (fig. 13).
Medio ambiente
-- Las pilas contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. No tire las pilas con
la basura normal del hogar, deposítelas en un punto de recogida oficial para pilas. Quite siempre
las pilas antes de deshacerse del aparato y llevarlo a un punto de recogida oficial (fig. 14).
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un
punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio
ambiente (fig. 15).
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su
país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
18
Eesti
Sissejuhatus
Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe
tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome.
Tähelepanu
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.
Hoiatus
-- Seda seadet ei tohi kasutada füüsiliste ja vaimsete puuetega isikud (lisaks lapsed) nii kogemuste
kui ka teadmiste puudumise tõttu, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku juuresolekul
või kui neile on seadme kasutamise kohta antud vastavad juhiseid.
-- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
-- Ärge kastke kaalusid vette või mõnda muusse vedelikku ja laske vedelikul kaalu sisemusse
imbuda.
Ettevaatust
-- Paigutage seade kasutamise ajaks alati tugevale, ühetasasele ja horisontaalsele pinnale.
-- Veenduge selles, et nii käed kui ka seade oleksid patareide sisestamise ajal kuivad.
-- Mikrolaineahi või mobiiltelefon võivad põhjustada interferentsi, mille tõttu kaalumistulemused
võib-olla pole tõepärased.
-- Kasutage köögikaalusid ohutus kauguses (vähemalt 1,5 m) mikrolaineahjust või lülitage
mikrolaineahi välja. (Jn 1)
-- Hoidke sisselülitatud mobiiltelefoni kaaludest ohutus kauguses (vähemalt 2 m) või lülitage
mobiiltelefon välja. (Jn 2)
Elektromagnetväljad (EMV)
See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui
seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval
käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.
Ettevalmistused kasutamiseks
Seade töötab nelja AAA-tüüpi 1,5-voldise patareiga (pole komplektis). Soovitame tungivalt
kasutada Philipsi „PowerLife” patareisid nende pika tööea ja keskkonnasõbralikkuse tõttu.
Ärge kasutage selles seadmes laetavaid patareisid.
Patareide sisestamine
Veenduge selles, et nii käed kui ka seade oleksid patareide sisestamise ajal kuivad.
1 Eemaldage akupesa kaas. (Jn 3)
2 Pange patareid akupesasse ja pange akupesa kaas tagasi.  (Jn 4)
,, veenduge selles, et patareide + ja - poolused oleksid õigesti suunatud.
Seadme kasutamine
Skaala näitab alates 2 grammist kaalu 1 grammi kaupa.
,, Seadmega saab kaaluda kuni 3 kg suurusi raskusi. Kui panete kaaluplaadile kolmest
kilogrammist suuremaid raskusi, kuvatakse ekraanile teade „Err” (viga).
Kaaluplaadil kaalumine
1 Kaalu sisselülitamiseks vajutage lühidalt sisse/välja nuppu I . (Jn 5)
,, Seade on kasutamiseks valmis 2 sekundi pärast.
2 Pange kaalutavad ained otse kaaluplaadile.  (Jn 6)
Eesti 19
,, Kaal kuvatakse ekraanile kohe (Jn 7).
3 Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti sisse/välja nuppuI .
Nõus kaalumine
1 Kaalu sisselülitamiseks vajutage lühidalt sisse/välja nuppu I.
,, Seade on kasutamiseks valmis 2 sekundi pärast.
2 Pange kaaluplaadile tühi nõu.  (Jn 8)
,, Ekraanile kuvatakse nõu kaal. 
3 Vajutage lähtestamis-/taara nuppu 3 .  (Jn 9)
,, Ekraanile kuvatakse jälle „0”.
,, Kui võtate nõu kaaluplaadilt ära, siis ekraanile kuvatakse nõu kaalu negatiivne väärtus (Jn 10).
4 Pange kaalutav aine nõusse (Jn 11).
,, Ekraanile kuvatakse ainult toiduainete kaal, nõu kaalu sellele ei lisata.  (Jn 12)
,, Seade kuvab ekraanile ainult toiduainete kaalu (ilma nõu kaaluta), kuni vajutate lähtestamis-/
taara nupule 3 ajal, mil kaaluplaat on tühi, või kuni lülitate seadme välja.
,, Iga kord, kui vajutate lähtestamis-/taara nupule 3 ajal, mil kaaluplaadil on midagi,
ennistatakse ekraanile uuesti väärtus 0, sõltumata sellest, kas kaaluplaadil on nõu ainetega.
Näide: kui panete kaalule nõu 200 g suhkruga ja vajutate lähtestamisnupule, ennistatakse
uuesti väärtus 0. Siis võite hõlpsalt, ilma arvutamata, lisada mõne teise aine, näiteks 300 g jahu.
Omadused
Automaatne väljalülitamine
,, Kui te ei kasuta sisselülitatud seadet 3 minutit, lülitub see patareide säästmiseks automaatselt
välja.
Täismälu varundamine
,, Sellel seadmel on varundatud täismälu. Kui seadet pole kolm minutit kasutatud, lülitub see
automaatselt välja. Kui olete jätnud äsjakaalutud ained kaaluplaadile, kuvatakse eelmisel korral
kuvatud kaal sisse/välja nupu I vajutamisel uuesti ekraanile.
Puhastamine
Ärge kastke seadet kunagi vette ega loputage kraani all.
Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäsna, abrasiivseid puhastusvahendeid ega
ka agressiivseid vedelikke nagu bensiini või atsetooni.
1 Puhastage seadet niiske lapiga ja, kui vaja mõne pehme puhastusvahendiga.
Hoiustamine
,, Kaalu saab hõlpsasti hoida vertikaalselt riiulil kokaraamatute vahel või horisontaalselt sahtlis.
Veenduge, et kui kaalu ei kasutata, on kaaluplaat tühi.
Asendamine
1 Vahetage patareid välja kohe, kui ekraanile kuvatakse patarei sümbol (vt lõik „Patareide
sisestamine” peatükis „Ettevalmistus kasutamiseks”) (Jn 13).
20
Eesti
Keskkond
-- Akud sisaldavad keskkonda saastavaid aineid. Ärge heitke akusid tavaliste
kodumajapidamisheitmete hulka, vaid utiliseerige need ametlikus akukogumiskohas. Alati
eemaldage akud enne, kui utiliseerite ja käitlete seadme ametlikus kogumiskohas (Jn 14).
-- Seadme kasutusaja lõppedes ärge visake seda minema tavalise majapidamisprügi hulgas, vaid viige
see ringlussevõtuks kogumispunkti. Nii toimides aitate te hoida loodust (Jn 15).
Garantii ja hooldus
Kui vajate hooldust, esitada infopäringuid või on probleeme, külastage palun Philipsi veebisaiti
www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate
garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku
müügiesindaja poole.
Français 21
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/
welcome.
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage
ultérieur.
Avertissement
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles
n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de
leur sécurité.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
-- Ne plongez jamais la balance dans l’eau ou dans tout autre liquide et ne laissez pas de liquide
s’infiltrer dans l’appareil.
Attention
-- Placez toujours l’appareil sur une surface stable, plane et horizontale lorsque vous l’utilisez.
-- Veillez à avoir les mains sèches et à bien sécher l’appareil avant d’insérer les piles.
-- Un four à micro-ondes ou un téléphone portable peut causer des interférences, ce qui peut
entraîner un pesage non fiable.
-- Maintenez la balance de cuisine à une distance minimale de 1,5 mètre d’un four à micro-ondes
en fonctionnement ou éteignez ce dernier.  (fig. 1)
-- Veillez à garder une distance minimale de 2 mètres entre la balance et un téléphone portable
ou éteignez ce dernier.  (fig. 2)
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles
s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
Avant utilisation
L’appareil fonctionne avec quatre piles AAA 1,5 V (non fournies). Nous vous conseillons d’utiliser des
piles Philips PowerLife car elles garantissent une longue durée de fonctionnement et respectent
l’environnement.
N’utilisez pas des piles rechargeables avec cet appareil.
Installation des piles
Veillez à avoir les mains sèches et à bien sécher l’appareil avant d’insérer les piles.
1 Retirez le couvercle du compartiment à piles. (fig. 3)
2 Placez les piles dans le compartiment à piles, puis refermez le couvercle.  (fig. 4)
,, Veillez à respecter la polarité des piles.
Utilisation de l’appareil
La balance indique le poids au gramme ou aux 2 grammes près.
,, L’appareil permet de peser des ingrédients jusqu’à 3 kg. Au-delà de ce poids, le message
« Err » apparaît sur l’afficheur.
22
Français
Pesage directement sur la plaque de pesage
1 Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt I pour allumer la balance.  (fig. 5)
,, Au bout de 2 secondes, l’appareil est prêt à l’emploi.
2 Placez les ingrédients à peser directement sur la plaque de pesage.  (fig. 6)
,, Le poids s’affiche immédiatement (fig. 7).
3 Éteignez l’appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt I.
Pesage par l’intermédiaire d’un bol
1 Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt I pour allumer la balance.
,, Au bout de 2 secondes, l’appareil est prêt à l’emploi.
2 Placez un bol vide sur la plaque de pesage.  (fig. 8)
,, L’afficheur indique le poids du bol. 
3 Appuyez sur le bouton de remise à zéro/tare 3.  (fig. 9)
,, L’afficheur indique de nouveau « 0 ».
,, Si vous retirez le bol de la plaque de pesage, l’afficheur indique le poids du bol en
négatif (fig. 10).
4 Placez les ingrédients à peser dans le bol (fig. 11).
,, L’afficheur indique le poids des ingrédients uniquement (sans le bol).  (fig. 12)
,, L’appareil continue d’afficher le poids des ingrédients uniquement (sans le bol) jusqu’à ce que
vous appuyiez sur le bouton de remise à zéro/tare 3 une fois la plaque de pesage libérée
ou jusqu’à ce que vous éteigniez l’appareil.
,, Si vous appuyez sur le bouton de remise à zéro/tare 3 alors que des ingrédients se
trouvent dans le bol situé sur la plaque de pesage, le poids renseigné sur l’afficheur est remis
à « 0 », indépendamment des ingrédients déjà contenus dans le bol. Par exemple : si vous
placez 200 grammes de sucre dans le bol situé sur la balance et appuyez sur le bouton de
remise à zéro, le poids est remis à 0.Vous pouvez alors facilement ajouter un autre ingrédient,
300 grammes de farine par exemple, sans devoir faire le calcul.
Caractéristiques
Arrêt automatique
,, Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant 3 minutes alors qu’il est allumé, celui-ci s’éteint
automatiquement afin d’économiser l’énergie.
Sauvegarde de la mémoire
,, Cet appareil intègre une option de « sauvegarde de la mémoire » : s’il n’est pas utilisé
pendant 3 minutes, il s’éteint automatiquement. Si vous avez laissé les ingrédients sur la
plaque de pesage après les avoir pesés, le dernier poids affiché apparaît de nouveau lorsque
vous appuyez sur le bouton marche/arrêt I.
Nettoyage
N’immergez jamais l’appareil dans l’eau et ne le rincez pas sous le robinet.
N’utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de
l’alcool, de l’essence ou de l’acétone pour nettoyer l’appareil.
1 Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide et, si nécessaire, un peu de détergent.
Français 23
Rangement
,, Vous pouvez facilement ranger la balance verticalement sur une étagère, parmi vos livres de
cuisine, ou horizontalement dans un tiroir.
Assurez-vous qu’aucun objet ne se trouve sur la plaque de pesage lorsque vous n’utilisez pas
l’appareil.
Remplacement
1 Remplacez les piles dès que le symbole de la pile apparaît sur l’afficheur (voir la section
« Installation des piles » dans le chapitre « Avant utilisation ») (fig. 13).
Environnement
-- Les piles contiennent des substances qui peuvent nuire à l’environnement. Ne jetez pas les piles
usées avec les ordures ménagères, mais déposez-les à un endroit assigné à cet effet. Retirez
toujours les piles avant de mettre l’appareil au rebut et de le déposer à un endroit assigné à cet
effet (fig. 14).
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures ménagères, mais déposezle à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la
protection de l’environnement (fig. 15).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si vous
rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone
correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips
local.
24
Hrvatski
Uvod
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi
tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
Važno
Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
Upozorenje
-- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim
sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba
odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
-- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
-- Nemojte uranjati vagu u vodu ili neku drugu tekućinu i pazite da voda ne dospije u nju.
Oprez
-- Uvijek stavljajte aparat na stabilnu, ravnu i vodoravnu površinu prilikom korištenja.
-- Pazite da vaše ruke i aparat budu suhi prilikom umetanja baterija.
-- Mikrovalna pećnica ili mobilni telefon može uzrokovati smetnje koje mogu dovesti do
nepouzdanih rezultata vaganja.
-- Kuhinjske vage koristite na sigurnoj udaljenosti od najmanje 1,5 metar od uključene mikrovalne
pećnice ili isključite mikrovalnu pećnicu.  (Sl. 1)
-- Uključen mobilni telefon držite na sigurnoj udaljenosti od najmanje 2 metra od vage ili ga
isključite.  (Sl. 2)
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF).
Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim
dokazima on će biti siguran za korištenje.
Priprema za korištenje
Aparat napajaju četiri AAA baterije od 1,5 V (nisu uključene). Savjetujemo da koristite Philips
PowerLife baterije jer imaju dug vijek trajanja i ekološki su prihvatljive.
Nemojte koristiti bateriju koja se može puniti.
Umetanje baterija
Pazite da vaše ruke i aparat budu suhi prilikom umetanja baterija.
1 Skinite poklopac odjeljka za baterije.  (Sl. 3)
2 Stavite baterije u odjeljak i vratite poklopac odjeljka za bateriju.  (Sl. 4)
,, Provjerite jesu li pozitivni i negativni polovi baterija okrenuti u odgovarajućem smjeru.
Korištenje aparata
Vaga pokazuje težinu u pomacima od 1 g, 2 g itd.
,, Aparat može vagati sastojke koji imaju do 3 kg. Ako stavite više od 3 kg na ploču za vaganje,
na zaslonu će se pojaviti poruka ‘Err’ (Pogr.).
Vaganje izravno na ploči za vaganje
1 Kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje I kako biste uključili vagu.  (Sl. 5)
,, Aparat je spreman za uporabu nakon 2 sekunde.
2 Sastojke koje želite izvagati stavite izravno na ploču za vaganje.  (Sl. 6)
,, Težina se odmah prikazuje (Sl. 7).
Hrvatski 25
3 Ponovo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje I kako biste isključili aparat.
Vaganje u posudi
1 Kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje I kako biste uključili vagu.
,, Aparat je spreman za uporabu nakon 2 sekunde.
2 Praznu posudu stavite na ploču za vaganje.  (Sl. 8)
,, Na zaslonu se prikazuje težinu posude. 
3 Pritisnite gumb za ponovno postavljanje/vaganje pakiranja 3.  (Sl. 9)
,, Na zaslonu se ponovno prikazuje 0.
,, Ako uklonite posudu s ploče za vaganje, na zaslonu se prikazuje negativno izražena težina
posude (Sl. 10).
4 Stavite sastojke koje želite izvagati u posudu (Sl. 11).
,, Na zaslonu se prikazuje samo težina sastojaka, bez težine posude.  (Sl. 12)
,, Aparat prikazuje samo težinu sastojaka (bez težine posude) sve dok ne pritisnete gumb za
ponovno postavljanje/vaganje pakiranja 3 kad je ploča za vaganje prazna ili dok ne isključite
aparat.
,, Svaki put kada pritisnete gumb za ponovno postavljanje/vaganje pakiranja 3 dok se na ploči
za vaganje nalazi neki sastojak, težina prikazana na zaslonu se postavlja na 0, bez obzira na
sastojke koji se već nalaze u posudi na ploči za vaganje. Na primjer: ako u posudu koja se
nalazi na vagi stavite 200 g šećera i pritisnete gumb za ponovno postavljanje, težina
se ponovno postavlja na 0. Tada jednostavno možete dodati drugi sastojak, na primjer 300 g
brašna, bez računanja.
Značajke
Automatsko isključivanje
,, Ako aparat ne koristite 3 minute dok je uključen, on se automatski isključuje kako bi se
uštedjela energija.
Potpuno rezervno kopiranje memorije
,, Ovaj aparat ima funkciju “rezervnog kopiranja memorije”: ako se ne koristi 3 minute,
aparat se automatski isključuje. Ako ste sastojke koje ste upravo izvagali ostavili na ploči za
vaganje, na zaslonu će se ponovo prikazati prethodno izvagana težina kad pritisnete gumb za
uključivanje/isključivanje I.
Čišćenje
Nemojte nikada uranjati aparat u vodu ili ga ispirati pod mlazom vode.
Za čišćenje aparata nemojte nikada koristiti spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili
agresivne tekućine poput alkohola, benzina ili acetona.
1 Aparat čistite vlažnom krpom i, ako je potrebno, stavite malo sredstva za čišćenje.
Spremanje
,, Vagu možete jednostavno spremiti okomito na policu između kuharica ili vodoravno u ladicu.
Pazite da ništa ne stoji na ploči za vaganje kad ne koristite vagu.
Zamjena dijelova
1 Zamijenite baterije čim se simbol baterije pojavi na zaslonu (pogledajte odjeljak “Umetanje
baterija” u poglavlju “Priprema za uporabu”) (Sl. 13).
26
Hrvatski
Zaštita okoliša
-- Baterije sadrže tvari koje mogu zagaditi okoliš. Nemojte bacati baterije s normalnim kućnim
otpadom, nego ih odlažite na službenom mjestu za odlaganje baterija. Uvijek izvadite bateriju
prije no što bacite i predate aparat na službenom mjestu za prikupljanje otpada (Sl. 14).
-- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego
ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju
okoliša (Sl. 15).
Jamstvo i servis
U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu
tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi
(broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike,
obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
Magyar 27
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz
regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
Fontos!
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi
használatra.
Figyelmeztetés
-- Nem javasoljuk a készülék használatát csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel
rendelkezők, tapasztalatlan, nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve
gyermekeket is) számára, csak a biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, felügyelet
mellett.
-- Vigyázzon, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
-- Ne merítse a mérleget vízbe vagy egyéb folyadékba, ügyeljen, hogy ne kerüljön víz a mérleg
belsejébe.
Figyelem
-- A készüléket a használat során mindig szilárd, sima és vízszintes felületre helyezze.
-- Ügyeljen, hogy az elemek behelyezésekor a kezei és a készülék egyaránt szárazak legyenek.
-- A mikrohullámú sütő vagy a mobiltelefon interferenciát okozhat, ami megbízhatatlanná teheti a
mérési eredményt.
-- A konyhai mérleget a működő mikrohullámú sütőtől legalább 1,5 méteres, biztonságos
távolságban használja, vagy kapcsolja ki a mikrohullámú sütőt. (ábra 1)
-- A bekapcsolt mobiltelefont tartsa biztonságos távolságban, legalább 2 méterre a mérlegtől, vagy
kapcsolja ki a mobiltelefont. (ábra 2)
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak.
Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása
szerint a készülék biztonságos.
Előkészítés
A készülék négy db AAA 1,5 V-os elemmel működik (nem tartozék). Ajánljuk, hogy hosszú
élettartamú és környezetbarát Philips PowerLife elemeket használjon.
Ebben a készülékben ne használjon újratölthető elemet.
Elemek behelyezése
Ügyeljen, hogy az elemek behelyezésekor a kezei és a készülék egyaránt szárazak legyenek.
1 Vegye le az elemtartó rekesz fedelét. (ábra 3)
2 Tegye az elemeket az elemtartóba, és tegye vissza az elemtartó fedelét.  (ábra 4)
,, Ügyeljen arra, hogy az elemek + és - pólusai a megfelelő irányban legyenek.
A készülék használata
A mérleg 2 g-tól indulva, 1 g pontossággal mér.
,, A méréshatár 3 kg. Ha 3 kg-nál nagyobb tömeget helyez a mérleg mérőlapjára, a kijelzőn
„Err” felirat jelenik meg.
28
Magyar
Mérés közvetlenül a mérőlapon
1 A mérleg bekapcsolásához nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló (I) gombot.  (ábra 5)
,, A készülék körülbelül 2 másodperc elteltével használatra kész.
2 Helyezze a mérni kívánt hozzávalókat a mérőlapra.  (ábra 6)
,, A tömeg azonnal megjelenik a képernyőn (ábra 7).
3 A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot (I).
Mérés edényben
1 A mérleg bekapcsolásához nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló (I) gombot.
,, A készülék körülbelül 2 másodperc elteltével használatra kész.
2 Helyezzen egy üres edényt a mérőlapra.  (ábra 8)
,, A kijelzőn megjelenik az edény tömege. 
3 Nyomja meg a nullázó/tárázó (3) gombot.  (ábra 9)
,, A kijelzőn ismét a 0 jelenik meg.
,, Ha leveszi az edényt a mérőlapról, a kijelző az edény tömegét mutatja negatív
előjellel (ábra 10).
4 Tegye a mérni kívánt hozzávalókat az edénybe (ábra 11).
,, A kijelző csak a hozzávalók tömegét mutatja, az edény tömege nélkül.  (ábra 12)
,, A készülék a nullázó/tárázó (3) gomb megnyomásáig (üres mérőlap esetén), vagy a készülék
kikapcsolásáig mutatja a hozzávalók tömegét (az edény tömege nélkül).
,, Ha akkor nyomja meg a nullázó/tárázó (3) gombot, amikor van valami a mérőlapon, a
kijelző 0-ra áll, függetlenül a mérőlapon lévő edény tartalmától. Ha például 20 dkg cukrot tett
a mérőlapon lévő edénybe, és megnyomja a nullázó gombot, a kijelzett tömeg 0-ra vált. Így
számolgatás nélkül adhat hozzá újabb hozzávalót, például 30 dkg lisztet.
Jellemzők
Automatikus kikapcsolás
,, A készülék az elem kímélése érdekében automatikusan kikapcsol, ha 3 percig nem használja.
Teljes memóriamentés
,, Ez a készülék „teljes memóriamentés” funkcióval rendelkezik: ha 3 percig nem használja a
készüléket, az automatikusan kikapcsol. Ha a mérőlapon hagyta az épp megmért hozzávalókat,
a be-/kikapcsoló (I) gomb megnyomásával ismét előhívhatja a legutoljára kijelzett értéket.
Tisztítás
Ne merítse a készüléket vízbe, és ne öblítse le csapvíz alatt
A készülék tisztításához ne használjon dörzsszivacsot, súrolószert vagy maró hatású tisztítószert
(pl. alkoholt, benzint vagy acetont).
1 A készüléket nedves ruhával, szükség esetén kíméletes tisztítószerrel tisztítsa.
Tárolás
,, A mérleget kényelmesen tárolhatja felállítva a polcon, a szakácskönyvek között, vagy
vízszintesen, fiókban.
A használaton kívüli mérleg mérőlapján ne tároljon semmit.
Magyar 29
Csere
1 Amikor a kijelzőn megjelenik az elem ikon, cserélje ki az elemet (ld. az „Előkészítés a
használatra” c. fejezet „Elemek behelyezése” c. fejezetét) (ábra 13).
Környezetvédelem
-- Az elem környezetszennyező anyagokat tartalmaz. Leselejtezéskor ne helyezze azt a háztartási
hulladékba, hanem valamelyik hivatalos gyűjtőhelyen adja le. Az időzítő leselejtezésekor vegye ki
az elemet az időzítőből, és úgy adja le az alkatrészt valamelyik hivatalos gyűjtőhelyen (ábra 14).
-- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító
gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul környezete védelméhez (ábra 15).
Jótállás és szerviz
Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a
Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a
telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen
vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
30
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza
Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per
eventuali riferimenti futuri.
Avvertenza
-- L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o
sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per
l’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
-- Non immergete la bilancia in acqua o altri liquidi onde evitare infiltrazioni di sostanze liquide
all’interno dell’apparecchio.
Attenzione
-- Posizionate sempre la bilancia su una superficie stabile, piana e orizzontale durante l’utilizzo.
-- Assicuratevi che le mani e l’apparecchio siano perfettamente asciutti prima di inserire le batterie.
-- L’utilizzo di forni a microonde o telefoni cellulari potrebbe causare interferenze e di conseguenza
i risultati della pesatura potrebbero essere inaffidabili.
-- Utilizzate la bilancia da cucina ad una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri da un forno a
microonde in funzionamento oppure spegnete il forno.  (fig. 1)
-- Mantenete una distanza di sicurezza di almeno 2 metri tra un telefono cellulare acceso e la
bilancia, oppure spegnete il telefono cellulare.  (fig. 2)
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).
Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente,
l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente
disponibili.
Predisposizione dell’apparecchio
L’apparecchio funziona con quattro batterie AAA da 1,5 V (non incluse). Si consiglia di utilizzare
batterie PowerLife Philips per assicurare una maggiore durata e tutela dell’ambiente.
non utilizzate batterie ricaricabili con questo apparecchio.
Inserimento delle batterie
Assicuratevi che le mani e l’apparecchio siano perfettamente asciutti prima di inserire le batterie.
1 Rimuovere il coperchio del vano batterie. (fig. 3)
2 Posizionate le batterie nello scomparto e reinserite il coperchio.  (fig. 4)
,, Controllate che la direzione dei poli +/- delle batterie sia corretta.
Modalità d’uso dell’apparecchio
La bilancia indica il peso in livelli di 1 grammo a partire da 2 grammi in su.
,, L’apparecchio è in grado di pesare fino a 3 kg. Se si posiziona sul piatto di pesatura un
elemento il cui peso è superiore a 3 kg, viene visualizzato il messaggio “Err” sul display.
Rilevamento del peso tramite piatto di pesatura
1 Premete brevemente il pulsante on/off I per accendere la bilancia. (fig. 5)
Italiano 31
,, L’apparecchio è pronto per l’uso dopo 2 secondi.
2 Posizionate gli ingredienti da pesare direttamente sul piatto di pesatura.  (fig. 6)
,, Il peso viene visualizzato immediatamente (fig. 7).
3 Premete nuovamente il pulsante on/off I per spegnere l’apparecchio.
Rilevamento del peso tramite recipiente
1 Premete brevemente il pulsante on/off I per accendere la bilancia.
,, L’apparecchio è pronto per l’uso dopo 2 secondi.
2 Posizionate un recipiente vuoto sul piatto di pesatura.  (fig. 8)
,, Sul display viene visualizzato il peso del recipiente. 
3 Premete il pulsante reset/tara 3.  (fig. 9)
,, Sul display viene visualizzato 0.
,, Se si rimuove il recipiente dal piatto di pesatura, sul display viene visualizzato il peso negativo
del recipiente (fig. 10).
4 Posizionate nel recipiente gli ingredienti da pesare (fig. 11).
,, Il display mostra solo il peso degli ingredienti, senza aggiungere il peso del recipiente.  (fig. 12)
,, L’apparecchio mostra solo il peso degli ingredienti (escluso il peso del recipiente) fino a
quando non premete il pulsante reset/tara 3 con il piatto di pesatura vuoto o finché non
spegnete l’apparecchio.
,, Ogni volta che premete il pulsante reset/tara 3 quando il piatto di pesatura non è vuoto, il
peso visualizzato viene azzerato di nuovo, indipendentemente dagli ingredienti presenti nel
recipiente o sul piatto di pesatura. Ad esempio, se il recipiente collocato sul piatto di pesatura
contiene 200 grammi di zucchero e si preme il pulsante reset, il peso viene azzerato. È quindi
possibile aggiungere un altro ingrediente, ad esempio 300 grammi di farina, senza dover
eseguire alcun calcolo.
Caratteristiche
Spegnimento automatico
,, Se la bilancia non viene utilizzata per 3 minuti dopo essere stata accesa, si spegne
automaticamente per consentire il risparmio della batteria.
Backup completo della memoria
,, Questo apparecchio è dotato di un funzione di “backup completo della memoria”: se non
viene utilizzato per 3 minuti, si spegne automaticamente. Se gli ingredienti appena pesati
restano sul piatto di pesatura, il peso viene visualizzato nuovamente quando si preme il
pulsante on/off I.
Pulizia
Non immergete mai l’apparecchio nell’acqua e non risciacquatelo sotto l’acqua corrente.
Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per
pulire l’apparecchio.
1 Pulite l’apparecchio con un panno umido e, se necessario, utilizzate un detergente neutro.
Conservazione
,, Potete riporre la bilancia in posizione verticale su uno scaffale, ad esempio tra i libri di cucina,
o in posizione orizzontale in un cassetto.
Controllate che sul piatto della bilancia non vi sia nulla quando non la utilizzate.
32
Italiano
Sostituzione
1 È necessario sostituire le batterie non appena sul display viene visualizzato il simbolo della
batteria (vedere la sezione “Inserimento delle batterie” al capitolo “Predisposizione
dell’apparecchio”) (fig. 13).
Tutela dell’ambiente
-- Le batterie contengono sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente. Non smaltite le batterie
insieme ai comuni rifiuti domestici, ma consegnatele a un apposito centro di raccolta ufficiale.
Rimuovete sempre le batterie prima dello smaltimento e consegnate l’apparecchio a un centro
di raccolta ufficiale (fig. 14).
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici,
ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 15).
Garanzia e assistenza
Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi, visitate il sito Web Philips
all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese
(per conoscere il numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro Paese non
esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
Lietuviškai 33
Įvadas
Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo
gaminį registruokite adresu www.philips.com/welcome.
Svarbu
Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykite jį, kad galėtumėte pasinaudoti šia
informacija vėliau.
Perspėjimas
-- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar
psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos
prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
-- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
-- Neįmerkite svarstyklių į vandenį ar kitokį skystį ir saugokite, kad skysčio nepatektų į jų vidų.
Įspėjimas
-- Kai naudojatės prietaisu, jis visada turi būti padėtas ant kieto, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
-- Prieš dėdami maitinimo elementus įsitikinkite, kad jūsų rankos ir prietaisas yra sausi.
-- Mikrobangų krosnelė ar mobilusis telefonas gali sukelti trikdžių, dėl kurių svėrimas gali tapti
netikslus.
-- Virtuvinėmis svarstyklėmis naudokitės padėję jas saugiu 1,5 m atstumu nuo veikiančios
mikrobangų krosnelės arba prieš sverdami išjunkite ją.  (Pav. 1)
-- Įjungtą mobilųjį telefoną nuo svarstyklių laikykite ne mažesniu kaip saugiu 2 m atstumu arba prieš
sverdami išjunkite jį.  (Pav. 2)
Elektromagnetiniai laukai (EML)
Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EML) standartus. Tinkamai
eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine
moksline informacija, jį yra saugu naudoti.
Paruošimas naudoti
Prietaisas veikia su keturiais AAA 1,5 voltų maitinimo elementais (nepridedami). Rekomenduojame
naudoti „Philips PowerLife“ maitinimo elementus, nes jie ilgai neišsenka ir yra nekenksmingi aplinkai.
Šiam prietaisui nenaudokite pakartotinai įkraunamų maitinimo elementų.
Maitinimo elementų įdėjimas
Prieš dėdami maitinimo elementus įsitikinkite, kad jūsų rankos ir prietaisas yra sausi.
1 Nuimkite maitinimo elementų skyrelio dangtelį.  (Pav. 3)
2 Įdėkite maitinimo elementus į jiems skirtą skyrelį ir pritvirtinkite jo dangtį.  (Pav. 4)
,, Įsitikinkite, kad maitinimo elementų „+“ ir „-“ poliai orientuoti reikiamomis kryptimis.
Prietaiso naudojimas
Svarstyklės rodo svorį 1 gramo tikslumu, pradedant nuo 2 gramų.
,, Prietaisu galima sverti iki 3 kg svorį. Jei ant svarstyklių lėkštės padėsite sunkesnį nei 3 kg svorį,
ekrane pasirodys „Err“.
Svėrimas tiesiai ant svarstyklių lėkštės
1 Norėdami įjungti svarstykles, trumpai spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką I.  (Pav. 5)
,, Prietaisas bus paruoštas naudojimui po 2 s.
2 Padėkite sveriamus produktus tiesiai ant svarstyklių lėkštės.  (Pav. 6)
34
Lietuviškai
,, Svoris parodomas iš karto (Pav. 7).
3 Norėdami išjungti prietaisą, dar kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką I.
Svėrimas dubenyje
1 Norėdami įjungti svarstykles, trumpai spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką I.
,, Prietaisas bus paruoštas naudojimui po 2 s.
2 Padėkite tuščią dubenį ant svarstyklių lėkštės.  (Pav. 8)
,, Ekrane parodomas dubens svoris. 
3 Paspauskite grįžties / pakuotės svorio mygtuką 3.  (Pav. 9)
,, Ekrane vėl bus rodomas „0“.
,, Jei nuimsite dubenį nuo svarstyklių lėkštės, svarstyklių ekrane bus rodomas neigiamas dubens
svoris (Pav. 10).
4 Sudėkite sveriamus produktus į dubenį (Pav. 11).
,, Ekrane rodomas tik produktų svoris nepridedant dubens svorio.  (Pav. 12)
,, Prietaisas rodys produktų svorį (be dubens svorio) tol, kol paspausite grįžties / pakuotės
svorio mygtuką 3 , kai svėrimo lėkštė tuščia arba prietaisą išjungsite.
,, Kiekvieną kartą paspaudus grįžties / pakuotės svorio mygtuką 3 , kai kas nors padėta ant
svėrimo lėkštės, svorio rodmuo ekrane vėl bus nustatytas į „0“, neatsižvelgiant į produktus,
kurie yra dubenyje ant svarstyklių lėkštės. Pavyzdžiui, jei į dubenį ant svarstyklių įpilsite 200
gramų cukraus ir paspausite grįžties mygtuką, svorio rodmuo vėl bus nustatytas į „0“. Tada
paprastai ir neskaičiuodami, galėsite pridėti kito produkto, pavyzdžiui, 300 gramų miltų..
Funkcijos
Automatinis išsijungimas
,, Jei įjungto prietaiso nenaudosite ilgiau nei 3 minutes, jis išsijungs automatiškai, kad
neišsieikvotų maitinimo elementai.
Visos atminties dubliavimo programa
,, Šis prietaisas turi „visos atminties dubliavimo funkciją“: jei prietaisas nenaudojamas ilgiau nei 3
minutes, jis išsijungia automatiškai. Jei paliksite jau pasvertus produktus ant svarstyklių lėkštės,
ankstesnis svoris vėl bus rodomas, kai paspausite įjungimo / išjungimo mygtuką I.
Valymas
Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ir neskalaukite jo po tekančiu vandeniu.
niekada nenaudokite šiurkščių kempinių, šlifuojamųjų valiklių arba ėsdinančių skysčių, pvz., benzino
arba acetono prietaisui valyti.
1 Prietaisą valykite drėgna šluoste ir, jei būtina, švelnia valymo priemone.
Laikymas
,, Lengvai galite laikyti svarstykles vertikalioje padėtyje tarp kulinarijos knygų arba horizontaliai
padėtas stalčiuje.
Pasirūpinkite, kad ant svarstyklių lėkštės nieko nebūtų padėta, kai prietaisu nesinaudojate.
Pakeitimas
1 Ekrane atsiradus maitinimo elemento simboliui, maitinimo elementus pakeiskite iš karto (žr.
dalį „Maitinimo elementų įdėjimas“ skyriuje „Pasiruošimas naudoti“) (Pav. 13).
Lietuviškai 35
Aplinka
-- Maitinimo elementuose yra medžiagų, galinčių teršti aplinką. Maitinimo elementų nemeskite su
įprastomis buitinėmis atliekomis, bet atiduokite juos į oficialų maitinimo elementų surinkimo
punktą. Visada išimkite maitinimo elementus prieš išmesdami prietaisą ir atiduokite juos į oficialų
surinkimo punktą (Pav. 14).
-- Pasibaigus eksploatacijos laikui neišmeskite lygintuvo kartu su įprastomis namų ūkio atliekomis,
bet priduokite jį į oficialų perdirbimo punktą. Taip prisidėsite prie aplinkos išsaugojimo (Pav. 15).
Garantija ir techninė priežiūra
Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei kilo problemų, apsilankykite „Philips“
tinklalapyje www.philips.com arba susisiekite su savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo
telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei „Philips“ klientų
aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.
36
Latviešu
Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta,
reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.
Svarīgi
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības
gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Brīdinājums
-- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem
vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši
viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
-- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
-- Neiemērciet svarus ūdenī vai kādā citā šķidrumā, un neļaujiet šķidrumam iekļūt svaros.
Ievērībai
-- Vienmēr, kad izmantojat ierīci novietojiet to uz stingras, gludas un horizontālas virsmas.
-- Pirms bateriju ievietošanas, pārliecinieties, ka gan jūsu rokas, gan arī ierīces ir sausas.
-- Mikroviļņu krāsns vai mobilais tālrunis var izraisīt traucējumus, kas var izraisīt neprecīzus svēršanas
rezultātus.
-- Virtuves svarus lietojiet drošā attālumā, vismaz 1,5 metrus no ieslēgtas mikroviļņu krāsns, vai
izslēdziet mikroviļņu krāsni.  (Zīm. 1)
-- Ieslēgtu mobilo tālruni turiet drošā attālumā, vismaz 2 metrus no svariem, vai izslēdziet mobilo
tālruni.  (Zīm. 2)
Elektromagnētiskie Lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties
atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar
mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.
Sagatavošana lietošanai
Šī ierīce darbojas ar četrām AAA 1,5 voltu baterijām (nav iekļautas komplektā). Mēs jums iesakām
izmantot Philips PowerLife baterijas, jo tām ir ilgs darbmūžs, kā arī tās ir videi nekaitīgas.
Nelietojiet atkārtoti uzlādējamas baterijas šajā ierīcē.
Bateriju ievietošana
Pirms bateriju ievietošanas, pārliecinieties, ka gan jūsu rokas, gan arī ierīces ir sausas.
1 Noņemiet baterijas nodalījuma vāku.  (Zīm. 3)
2 Ievietojiet baterijas bateriju nodalījumā, un uzvietojiet bateriju nodalījuma vāciņu.  (Zīm. 4)
,, Pārliecinieties, ka + un – bateriju poli tiek ievietoti pareizā virzienā.
Ierīces lietošana
Svari norāda svaru no 1 līdz 2 gramu iedaļās un uz priekšu.
,, Ierīce var nosvērt svaru līdz 3kg. Ja Jūs uz svēršanas virsmas novietojat vairāk par 3kg, displejs
parāda paziņojumu ‘Err’.
Svēršana tieši uz svēršanas virsmas
1 Lai ieslēgtu svarus, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu I.  (Zīm. 5)
,, Ierīce ir gatava lietošanai pēc divām sekundēm.
2 Novietojiet sveramās sastāvdaļas tieši un svēršanas virsmas.  (Zīm. 6)
Latviešu 37
,, Svars tiek parādīts nekavējoties (Zīm. 7).
3 Lai izslēgtu svarus, atkal nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu I.
Svēršana traukā
1 Lai ieslēgtu svarus, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu I.
,, Ierīce ir gatava lietošanai pēc divām sekundēm.
2 Novietojiet tukšu trauku uz svēršanas virsmas.  (Zīm. 8)
,, Displejs parāda tukša trauka svaru. 
3 Nospiediet atiestates/taras pogu 3.  (Zīm. 9)
,, Displejs atkal parāda 0.
,, Ja Jūs noņemat trauku no svēršanas virsmas, displejs parāda negatīvu trauka svaru (Zīm. 10).
4 Ielieciet traukā sastāvdaļas, kuras vēlaties nosvērt (Zīm. 11).
,, Displejā būs redzams tikai sastāvdaļu svars bez trauka svara.  (Zīm. 12)
,, Ierīces displejā joprojām redzams tikai sastāvdaļu svaru (bez trauka svara), līdz nenospiedīsit
atiestates/taras pogu 3, kamēr svēršanas virsma ir tukša vai līdz izslēgsit ierīci.
,, Katru reizi, kad nospiežat atiestates/taras pogu 3 un kad kaut kas ir novietots uz svēršanas
virsmas, svars uz displeja tiek parādīts kā 0 neatkarīgi no sastāvdaļām, kas jau ir traukā uz
svēršanas virsmas. Piemēram, ja traukā uz svariem ir 200 grami cukura un nospiežat atiestates
pogu, svars tiek parādīts kā 0 vērtība. Tagad bez aprēķinu veikšanas varat viegli pievienot citas
sastāvdaļas, piemēram, 300 gramus miltu.
Funkcijas
Automātiska izslēgšanās
,, Ja nelietojiet ierīci 3 minūtes, kad tā ir ieslēgta, ierīce automātiski izslēdzas, lai ietaupītu
baterijas enerģiju.
Pilna atmiņas saglabāšana
,, Šai ierīcei ir ‘pilna atmiņas saglabāšanas’ funkcija: ja ierīce netiek izmantota 3 minūtes,
tā automātiski izslēdzas. Ja nupat svērtās sastāvdaļas ir atstātas uz svēršanas virsmas, un no
jauna nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu I, iepriekš rādītais svars atkal ir redzams
displejā.
Tīrīšana
Nekad ierīci nemērciet ūdenī un neskalojiet to tekošā ūdenī.
Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet nekādus beržamos vīšķus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
agresīvus šķidrumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai acetonu.
1 Tīriet ierīci ar mitru drānu, un, ja nepieciešams, ar vieglu tīrīšanas līdzekli.
Uzglabāšana
,, Varat viegli uzglabāt svarus vertikāli plauktā starp pavārgrāmatām vai horizontāli atvilktnē.
Pārliecinieties, ka nekas neatrodas uz svēršanas virsmas, kad svari netiek izmantoti.
Rezerves daļas
1 Nomainiet baterijas, kad bateriju simbols parādās uz displeja (skatiet nodaļas ‘Sagatavošana
lietošanai’ sadaļu ‘Bateriju ievietošana’) (Zīm. 13).
38
Latviešu
Vides aizsardzība
-- Baterijas satur vielas, kas var piesārņot apkārtējo vidi. Neizmetiet baterijas kopā ar sadzīves
atkritumiem, bet nododiet tās oficiālā bateriju savākšanas vietā. Pirms atbrīvoties no ierīces
oficiālā sadzīves elektropreču savākšanas vietā, vienmēr izņemiet bateriju (Zīm. 14).
-- Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to
oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā Jūs palīdzēsit saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 15).
Garantija un tehniskā apkope
Ja ir nepieciešams serviss vai palīdzība, vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni
www.philips.com vai sazinieties ar Philips Patērētāju apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa
numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Patērētāju apkalpošanas centra,
lūdziet palīdzību vietējam Philips preču tirgotājiem.
Nederlands 39
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
Waarschuwing
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of
kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt
of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
-- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
-- Dompel de weegschaal niet in water of een andere vloeistof en voorkom dat er vloeistof in de
weegschaal komt.
Let op
-- Plaats het apparaat altijd op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond als u het gebruikt.
-- Zorg ervoor dat uw handen en het apparaat droog zijn wanneer u de batterijen plaatst.
-- Magnetrons en mobiele telefoons kunnen storingen veroorzaken, waardoor het weegresultaat
onbetrouwbaar kan zijn.
-- Gebruik de keukenweegschaal op een veilige afstand (ten minste 1,5 meter) van een werkende
magnetron of schakel de magnetron uit.  (fig. 1)
-- Houd ingeschakelde mobiele telefoons op een veilige afstand (ten minste 2 meter) van de
weegschaal of schakel de telefoon uit.  (fig. 2)
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Klaarmaken voor gebruik
Het apparaat werkt op vier 1,5V AAA-batterijen (niet meegeleverd). We raden u aan om Philips
PowerLife-batterijen te gebruiken omdat deze batterijen een lange levensduur hebben en
milieuvriendelijk zijn.
Gebruik geen oplaadbare batterijen in dit apparaat.
Batterijen plaatsen
Zorg ervoor dat uw handen en het apparaat droog zijn wanneer u de batterijen plaatst.
1 Verwijder het klepje van het batterijvak.  (fig. 3)
2 Plaats de batterijen in het batterijvak en plaats het klepje van het batterijvak terug.  (fig. 4)
,, Zorg ervoor dat de + en - polen van de batterijen in de juiste richting wijzen.
Het apparaat gebruiken
De weegschaal geeft het gewicht aan in stappen van 1 gram en begint bij 2 gram.
,, Het apparaat kan maximaal 3 kg wegen. Als u een gewicht van meer dan 3 kg op de weegplaat
plaatst, verschijnt ‘Err’ op het display.
40
Nederlands
Rechtstreeks wegen op de weegplaat
1 Druk kort op de aan/uitknop I om de weegschaal in te schakelen.  (fig. 5)
,, Het apparaat is na 2 seconden klaar voor gebruik.
2 Plaats de ingrediënten die u wilt wegen rechtstreeks op de weegplaat.  (fig. 6)
,, Het gewicht wordt meteen weergegeven (fig. 7).
3 Druk nogmaals op de aan/uitknop I om het apparaat uit te schakelen.
Wegen in een kom
1 Druk kort op de aan/uitknop I om de weegschaal in te schakelen.
,, Het apparaat is na 2 seconden klaar voor gebruik.
2 Plaats een lege kom op de weegplaat.  (fig. 8)
,, Het display toont het gewicht van de kom. 
3 Druk op de reset/tarraknop 3.  (fig. 9)
,, Het display staat nu weer op 0.
,, Zodra u de kom van de weegplaat verwijdert, toont het display het negatieve gewicht van de
kom (fig. 10).
4 Plaats de ingrediënten die u wilt wegen in de kom (fig. 11).
,, Het display toont alleen het gewicht van de ingrediënten (zonder het gewicht van de kom
erbij op te tellen).  (fig. 12)
,, Het apparaat blijft alleen het gewicht van de ingrediënten (zonder het gewicht van de kom)
tonen, totdat u op de reset/tarraknop 3 drukt als de weegplaat leeg is of totdat u het
apparaat uitschakelt.
,, Elke keer dat u op de reset/tarraknop 3 drukt terwijl er iets op de weegplaat ligt, wordt
het gewicht op het display weer op 0 gezet, ongeacht de ingrediënten die zich al in de kom of
op de weegplaat bevinden. Als u bijvoorbeeld 200 gram suiker in de kom op de weegschaal
hebt gedaan en op de resetknop drukt, wordt het gewicht weer op 0 ingesteld. Zo kunt u
eenvoudig een ander ingrediënt, bijvoorbeeld 300 gram bloem, toevoegen zonder te hoeven
rekenen.
Functies
Automatische uitschakeling
,, Om energie te besparen schakelt het apparaat automatisch uit als u het gedurende 3 minuten
niet gebruikt terwijl het is ingeschakeld.
Geheugenfunctie
,, Dit apparaat is uitgerust met een geheugenfunctie: als het apparaat gedurende 3 minuten niet
wordt gebruikt, schakelt het automatisch uit. Als u de ingrediënten die u zojuist hebt gewogen
op de weegplaat laat liggen, verschijnt het laatst weergegeven gewicht opnieuw zodra u op de
aan/uitknop I drukt.
Schoonmaken
Dompel het apparaat nooit in water en spoel het ook niet af onder de kraan.
Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals
alcohol, benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.
1 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en, indien nodig, een mild
schoonmaakmiddel.
Nederlands 41
Opbergen
,, U kunt de weegschaal eenvoudig verticaal opbergen op een plank tussen uw kookboeken of
horizontaal in een la.
Zorg ervoor dat er niets op de weegplaat ligt wanneer u het apparaat niet gebruikt.
Vervangen
1 Vervang de batterij zodra het batterijsymbool op het display verschijnt (zie ‘Batterijen
plaatsen’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’) (fig. 13).
Milieu
-- Batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Als u de batterijen
weggooit, doe ze dan niet bij het huisvuil, maar lever ze apart in op een officieel aangewezen
inzamelpunt voor batterijen. Verwijder de batterijen altijd voordat u het apparaat afdankt en
inlevert op een officieel aangewezen inzamelpunt (fig. 14).
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar
lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die
manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 15).
Garantie en service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.nl), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt
het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
42
Polski
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z
oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/
welcome.
Ważne
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na
wypadek konieczności użycia w przyszłości.
Ostrzeżenie
-- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
-- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
-- Nie zanurzaj wagi w wodzie ani w innym płynie oraz uważaj, aby jakikolwiek płyn nie dostał się
do wnętrza wagi.
Uwaga
-- Korzystając z urządzenia należy je zawsze umieszczać na stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
-- Przed włożeniem baterii upewnij się, że Twoje ręce oraz urządzenie są suche.
-- Kuchenka mikrofalowa lub telefon komórkowy mogą wywoływać zakłócenia powodujące
nieprawidłowe odczyty wagi.
-- Z tego powodu wagę kuchenną należy umieszczać w bezpiecznej odległości (co najmniej 1,5
metra) od włączonej kuchenki mikrofalowej. Można też na czas korzystania z wagi wyłączyć
kuchenkę. (rys. 1)
-- Włączony telefon komórkowy należy trzymać w bezpiecznej odległości (co najmniej 2 metry)
od wagi. Można też go wyłączyć. (rys. 2)
Pola elektromagnetyczne (EMF)
Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli
użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcji obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają wyniki aktualnych
badań naukowych.
Przygotowanie do użycia
Urządzenie zasilanie jest czterema bateriami AAA o napięciu 1,5 V (nie załączone). Zalecamy
używanie baterii PowerLife firmy Philips ze względu na ich długi okres eksploatacji i bezpieczeństwo
dla środowiska naturalnego.
Urządzenia nie należy zasilać akumulatorami.
Wkładanie baterii
Przed włożeniem baterii upewnij się, że Twoje ręce oraz urządzenie są suche.
1 Zdejmij pokrywkę komory baterii. (rys. 3)
2 Umieść baterie w komorze i załóż pokrywkę. (rys. 4)
,, Upewnij się, że bieguny + i - baterii znajdują się w odpowiednim położeniu.
Zasady używania
Urządzenie dokonuje pomiaru wagi już od 2 gramów (z dokładnością do 1 grama).
Polski 43
,, Maksymalny ciężar mierzony przez wagę to 3 kg. Jeżeli na płycie ważącej umieszczony
zostanie ciężar przekraczający 3 kg, na wyświetlaczu pojawi się napis „Err”.
Ważenie bezpośrednio na płycie ważącej
1 Naciśnij krótko wyłącznik I, aby włączyć wagę. (rys. 5)
,, Po około 2 sekundach urządzenie jest gotowe do użycia.
2 Umieść ważone składniki bezpośrednio na płycie ważącej. (rys. 6)
,, Wartość wagi jest wyświetlana natychmiast (rys. 7).
3 Naciśnij ponownie wyłącznik I, aby wyłączyć urządzenie.
Ważenie składników w misce
1 Naciśnij krótko wyłącznik I, aby włączyć wagę.
,, Po około 2 sekundach urządzenie jest gotowe do użycia.
2 Umieść pustą miskę na płycie ważącej. (rys. 8)
,, Na wyświetlaczu pojawi się waga miski. 3 Naciśnij przycisk zerowania/tarowania 3. (rys. 9)
,, Na wyświetlaczu ponownie pojawi się 0.
,, Jeżeli zdejmiesz miskę z płyty ważącej, na wyświetlaczu pojawi się ujemna waga miski (rys. 10).
4 Włóż do miski składniki, które chcesz zważyć (rys. 11).
,, Na wyświetlaczu pojawi się tylko waga składników, bez dodawania wagi miski. (rys. 12)
,, Urządzenie będzie pokazywać wagę samych składników (bez uwzględnienia wagi miski) do
momentu naciśnięcia przycisku zerowania/tarowania 3, gdy płyta ważąca jest pusta, lub do
momentu wyłączenia urządzenia.
,, W momencie naciśnięcia przycisku zerowania/tarowania 3 w przypadku, gdy na płycie
ważącej jest umieszczony jakiś produkt, wyświetlacz będzie pokazywał wartość 0 bez względu
na wagę składników znajdujących się w misce na płycie ważącej. Na przykład, jeśli w misce
umieszczonej na wadze znajduje się 200 gramów cukru i naciśnięty zostanie przycisk
zerowania, waga zostanie wyzerowana. Można wtedy łatwo odmierzyć kolejny składnik, np.
300 gramów mąki, bez konieczności dokonywania obliczeń.
Funkcje
Automatyczne wyłączanie
,, Jeżeli po włączeniu urządzenie nie będzie używane przez 3 minuty, wyłączy się ono
samoczynnie w celu oszczędzania energii baterii.
Zapamiętywanie wagi
,, Urządzenie jest wyposażone w funkcję „zapamiętywania wagi” – po 3 minutach bezczynności
urządzenie wyłączy się samoczynnie, jeśli zaś na jego płycie pozostaną zważone składniki, po
naciśnięciu wyłącznika I wyświetlona uprzednio waga pojawi się ponownie.
Czyszczenie
Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą wodą.
Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, środków ściernych ani żrących płynów,
takich jak alkohol, benzyna lub aceton.
1 Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką; jeśli trzeba, dodaj niewielką ilość łagodnego środka
myjącego.
44
Polski
Przechowywanie
,, Wagę można przechowywać w pozycji pionowej na półce z książkami kucharskimi lub w
pozycji poziomej w szufladzie.
Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na płycie ważącej, gdy urządzenie nie jest używane.
Wymiana
1 Wymień baterie, gdy tylko na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii (patrz część „Wkładanie
baterii” w rozdziale „Przygotowanie do użycia”) (rys. 13).
Ochrona środowiska
-- Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz
z innymi odpadami gospodarstwa domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki surowców
wtórnych. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych
należy pamiętać o wyjęciu baterii (rys. 14).
-- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji.
Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 15).
Gwarancja i serwis
W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę
internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer
telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju Państwa zamieszkania nie ma takiego
Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips.
Slovensky 45
Úvod
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky
výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.
com/welcome.
Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na použitie
v budúcnosti.
Varovanie
-- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba
zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
-- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
-- Váhy nesmiete ponárať do vody ani inej kvapaliny a do váh sa nesmie dostať žiadna kvapalina.
Výstraha
-- Počas používania musia byť váhy položené na stabilnom, hladkom a rovnom povrchu.
-- Pri vkladaní batérií sa uistite, že máte suché ruky a aj zariadenie je suché.
-- Mikrovlnná rúra alebo mobilný telefón môžu spôsobiť rušenie, ktoré môže viesť k nesprávnym
výsledkom váženia.
-- Kuchynské váhy používajte v bezpečnej vzdialenosti minimálne 1,5 m od zapnutej mikrovlnnej
rúry alebo rúru vypnite. (Obr. 1)
-- Zapnutý mobilný telefón udržujte v bezpečnej vzdialenosti minimálne 2 metre od váhy alebo
telefón vypnite. (Obr. 2)
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak
budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho
použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
Príprava na použitie
Zariadenie je napájané štyrmi 1,5 voltovými batériami typu AAA (nie sú súčasťou balenia).
Odporúčame Vám používať batérie Philips PowerLife, pretože majú dlhú životnosťou a neznečisťujú
životné prostredie.
V tomto zariadení nesmiete používať dobíjateľné batérie.
Vkladanie batérií
Pri vkladaní batérií sa uistite, že máte suché ruky a aj zariadenie je suché.
1 Demontujte kryt priečinka na batérie. (Obr. 3)
2 Batérie vložte do priečinka na batérie a nasaďte späť kryt priečinka. (Obr. 4)
,, Uistite sa, že ste batérie vložili v súlade s označením + a - pólov.
Použitie zariadenia
Váhy vážia s presnosťou 1 gram od hmotnosti 2 gramy.
,, Zariadenie môžete použiť na váženie surovín až do hmotnosti 3 kg. Ak na vážiacu platňu
položíte predmet s hmotnosť väčšou ako 3 kg, na displeji sa zobrazí hlásenie ‘Err’ (Chyba).
46
Slovensky
Váženie priamo na vážiacej platni
1 Krátkym stlačením vypínača I zapnite váhy. (Obr. 5)
,, Zariadenie je po 2 sekundách pripravené na použitie.
2 Vážené suroviny položte priamo na vážiacu platňu. (Obr. 6)
,, Hmotnosť sa zobrazí okamžite (Obr. 7).
3 Ďalším stlačením vypínača I zariadenie vypnete.
Váženie surovín v miske
1 Krátkym stlačením vypínača I zapnite váhy.
,, Zariadenie je po 2 sekundách pripravené na použitie.
2 Na vážiacu platňu položte prázdnu misku. (Obr. 8)
,, Na displeji sa zobrazí hmotnosť prázdnej misky. 3 Stlačte tlačidlo reset/tare 3. (Obr. 9)
,, Na displeji sa znova zobrazí hodnota 0.
,, Ak misku zložíte z vážiacej platne, na displeji sa zobrazí záporná hodnota hmotnosti prázdnej
misky (Obr. 10).
4 Suroviny, ktoré chcete odvážiť, vložte do misky (Obr. 11).
,, Displej zobrazí len hmotnosť samotných surovín bez hmotnosti misky. (Obr. 12)
,, Hmotnosť surovín (bez hmotnosti misky) zostane na displeji zobrazená dovtedy, kým
nestlačíte tlačidlo reset/tare 3, keď je prázdna vážiaca platňa, alebo kým zariadenie
nevypnete.
,, Vždy, keď stlačíte tlačidlo reset/tare 3, a na vážiacej platni v miske sa nachádzajú suroviny,
hmotnosť na displeji sa nastaví na hodnotu 0, bez ohľadu na hmotnosť surovín, ktoré sú
vložené v miske na vážiacej platni. Napríklad: ak do misky na váhach nasypete 200 gramov
cukru a potom stlačíte tlačidlo nulovania, na displeji sa zobrazí hmotnosť 0. Potom môžete
pridať ďalšiu surovinu, napr. 300 gramov múky, bez toho, aby ste jej hmotnosť museli
pripočítavať.
Vlastnosti
Automatické vypnutie
,, Ak je zariadenie zapnuté, ale v priebehu 3 minút ho nepoužijete, automaticky sa vypne, aby sa
šetrili batérie.
Zálohovanie pamäte
,, Toto zariadenie disponuje funkciou „zálohovania pamäte“: ak zariadenie dlhšie než 3 minúty
nepoužijete, automaticky sa vypne. Ak ste na váhach nechali položené vážené suroviny, po
stlačení vypínača I sa na displeji znovu ukáže naposledy zobrazená hmotnosť.
Čistenie
Váhy nikdy neponárajte do vody ani ich neoplachujte vodou.
Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne
kvapaliny ako alkohol, benzín alebo acetón.
1 Váhy očistite pomocou navlhčenej tkaniny a v prípade potreby použite jemný čistiaci
prostriedok.
Slovensky 47
Pomôcky na uskladnenie
,, Váhy môžete jednoducho odložiť vo zvislej polohe na poličku medzi Vaše kuchárske knihy,
alebo vo vodorovnej polohe do zásuvky.
Dbajte, aby po vážení nezostali na vážiacej platni žiadne predmety.
Výmena
1 Akonáhle sa na displeji zobrazí symbol batérie, vymeňte batérie v zariadení za nové (pozrite
si časť „Vkladanie batérií“ v kapitole „Príprava na použitie“) (Obr. 13).
Životné prostredie
-- Batérie obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie. Neodhadzujte ich spolu s
bežným komunálnym odpadom, ale zaneste ich na miesto oficiálneho zberu. Pred likvidáciou
vždy vyberte batérie a zariadenie zaneste na miesto oficiálneho zberu (Obr. 14).
-- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale
kvôli recyklácii ho zaneste na miesto oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné
prostredie (Obr. 15).
Záruka a servis
Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips,
www.philips.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo
Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).
Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.
48
Slovenščina
Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo
nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
Opozorilo
-- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje
ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
-- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
-- Tehtnice ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino in pazite, da voda ne prodre v
tehtnico.
Pozor
-- Pred uporabo postavite aparat na trdno, gladko in vodoravno površino.
-- Aparat ter vaše roke naj med vstavljanjem baterij ne bodo mokre.
-- Mikrovalovna pečica in mobilni telefon lahko povzročata motnje, ki lahko vodijo do netočnih
rezultatov tehtanja.
-- Kuhinjsko tehtnico uporabljajte vsaj 1,5 metra od delujoče mikrovalovne pečice ali pa pečico
izključite.  (Sl. 1)
-- Vklopljen mobilni telefon uporabljajte vsaj 2 metra proč od tehtnice ali pa ga izklopite.  (Sl. 2)
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom
ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na
danes veljavne znanstvene dokaze varna.
Priprava za uporabo
Aparat deluje na štiri 1,5-voltne baterije AAA (niso priložene). Priporočamo uporabo baterij Philips
PowerLife, ki imajo dolgo življenjsko dobo in so okolju prijazne.
Za ta aparat ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.
Vstavljanje baterij
Aparat ter vaše roke naj med vstavljanjem baterij ne bodo mokre.
1 Odstranite pokrov prostora za baterijo.  (Sl. 3)
2 Baterije namestite v prostor za baterije in ponovno namestite pokrov predala za
baterije.  (Sl. 4)
,, Prepričajte se, da sta pola baterij + in - pravilno usmerjena.
Uporaba aparata
Tehtnica prikazuje težo v stopnjah po 1 gram od 2 gramov teže naprej.
,, Zmogljivost tehtnice je 3 kg. Če tehtalno površino obremenite z več kot 3 kg teže, se na
zaslonu prikaže ‘Err’ (Napaka).
Tehtanje na tehtalni površini
1 Tehtnico vklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop I.  (Sl. 5)
,, Aparat je pripravljen za uporabo po dveh sekundah.
2 Sestavine, ki jih želite tehtati, položite neposredno na tehtalno površino.  (Sl. 6)
Slovenščina 49
,, Teža se prikaže takoj (Sl. 7).
3 Za izklop naprave znova pritisnite gumb za vklop/izklop I.
Tehtanje v posodi
1 Tehtnico vklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop I.
,, Aparat je pripravljen za uporabo po dveh sekundah.
2 Prazno posodo postavite na tehtalno površino.  (Sl. 8)
,, Na zaslonu se prikaže teža posode. 
3 Pritisnite gumb za ponastavitev/taro 3.  (Sl. 9)
,, Na zaslonu se ponovno prikaže 0.
,, Ko posodo odstranite s tehtalne plošče, se na zaslonu prikaže negativna teža posode (Sl. 10).
4 Sestavine, ki jih želite tehtati, položite v posodo (Sl. 11).
,, Na zaslonu se prikaže samo teža sestavin brez teže posode.  (Sl. 12)
,, Aparat nadaljuje s prikazovanjem teže sestavin (brez teže posode), dokler ne pritisnete
gumba za ponastavitev/taro 3, ko je tehtalna površina prazna, ali dokler aparata ne izklopite.
,, Če gumb za ponastavitev/taro 3 pritisnete, ko so na tehtalni površini sestavine, se prikaz
teže znova ponastavi na 0 ne glede na sestavine, ki so že v posodi ali na tehtalni površini. Na
primer: če ste v posodo položili 200 gramov sladkorja in pritisnili gumb za ponastavitev, se
teža ponastavi na 0. Nato lahko enostavno dodate drugo sestavino, na primer 300 gramov
moke, in vam teže ni treba računati.
Funkcije
Samodejni izklop
,, Če vključenega aparata 3 minute ne uporabljate, se samodejno izklopi, da varčuje z energijo
baterije.
Shranjevanje v pomnilnik
,, Aparat ima funkcijo za “shranjevanje v pomnilnik”: če ga 3 minute ne uporabljate, se
samodejno izklopi. Če tehtane sestavine pustite na tehtalni površini, se prej izpisana teža
ponovno prikaže, ko pritisnete gumb za vklop/izklop I.
Čiščenje
Aparata ne potapljate v vodo in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot so alkohol,
bencin ali aceton.
1 Očistite jo z vlažno krpo, na katero po potrebi nanesete malo blagega čistilnega sredstva.
Shranjevanje
,, Tehtnico lahko hranite v navpičnem položaju med kuharskimi knjigami, ali vodoravno v
predalu.
Ko aparata ne uporabljate, naj bo tehtalna površina prazna.
Zamenjava
1 Baterije zamenjajte takoj, ko se na zaslonu prikaže simbol baterije (oglejte si del “Vstavljanje
baterij” v poglavju “Priprava pred uporabo”) (Sl. 13).
50
Slovenščina
Okolje
-- Baterije vsebujejo snovi, ki so okolju škodljive. Ne zavrzite jih skupaj z običajnimi gospodinjskimi
odpadki, temveč jih odložite na uradnem zbirnem mestu za baterije. Preden aparat zavržete in
oddate na uradnem zbirnem mestu, odstranite baterije (Sl. 14).
-- Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi
okolja (Sl. 15).
Garancija in servis
Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu
www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi
(telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni takšnega centra,
se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.
Svenska 51
Inledning
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips
erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
Varning
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder,
eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller
får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras
säkerhet.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
-- Sänk inte ned vågen i vatten eller någon annan vätska och låt inte vätska komma in i vågen.
Varning!
Placera alltid apparaten på en stabil, jämn och horisontell yta när du använder den.
Se till att både dina händer och apparaten är torra när du sätter i batterierna.
Mikrovågsugnar och mobiltelefoner kan orsaka störningar som leder till felaktiga vägningsresultat.
Placera köksvågen minst 1,5 meter från mikrovågsugnen om den används eller stäng av mikrovåg
sugnen.  (Bild 1)
-- Förvara en mobiltelefon som är påslagen minst två meter från vågen eller stäng av mobiltelefone
n.  (Bild 2)
-----
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker
att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Förberedelser inför användning
Apparaten drivs med fyra AAA 1,5-voltsbatterier (medföljer inte). Vi rekommenderar att du
använder Philips PowerLife-batterier eftersom de räcker länge och är miljövänliga.
Använd inte laddningsbara batterier i den här apparaten.
Sätta i batterier
Se till att både dina händer och apparaten är torra när du sätter i batterierna.
1 Ta bort locket till batterifacket.  (Bild 3)
2 Sätt i batterierna i batterifacket och sätt tillbaka locket.  (Bild 4)
,, Kontrollera att batteriets poler (+ och -) är placerade åt rätt håll.
Använda apparaten
Vågen anger vikter med ett grams precision från två gram och uppåt.
,, Du kan väga upp till tre kilo med apparaten. Om du lägger något som väger mer än tre kilo
på vågplattan visas Err (fel) i teckenfönstret.
Väga direkt på vågplattan
1 Slå på vågen genom att snabbt trycka på på/av-knappen I.  (Bild 5)
,, Du kan börja använda apparaten efter två sekunder.
2 Lägg ingredienserna som ska vägas direkt på vågplattan.  (Bild 6)
,, Vikten visas omedelbart (Bild 7).
52
Svenska
3 Stäng av apparaten genom att trycka på på/av-knappen I igen.
Väga i en skål
1 Slå på vågen genom att snabbt trycka på på/av-knappen I.
,, Du kan börja använda apparaten efter två sekunder.
2 Sätt en tom skål på vågplattan.  (Bild 8)
,, Skålens vikt visas i teckenfönstret. 
3 Tryck på knappen för nollställning/tomvikt 3.  (Bild 9)
,, 0 visas i teckenfönstret igen.
,, Om du tar bort skålen från vågplattan visas skålens negativa vikt i teckenfönstret (Bild 10).
4 Lägg ingredienserna som ska vägas i skålen (Bild 11).
,, Ingrediensernas vikt visas i teckenfönstret, utan skålens vikt.  (Bild 12)
,, Ingrediensernas vikt fortsätter att visas (utan skålens vikt) tills du trycker på knappen för
nollställning/tomvikt 3 när vågplattan är tom eller tills du stänger av apparaten.
,, Varje gång du trycker på knappen för nollställning/tomvikt 3 när det ligger något på
vågplattan återställs vikten i teckenfönstret till 0, utan hänsyn till ingredienserna som redan
ligger i skålen på vågplattan. Om du t.ex. har lagt 200 gram socker i skålen på vågen och
trycker på nollställningsknappen återställs vikten till 0. Du kan sedan enkelt lägga till
ytterligare en ingrediens, t.ex. 300 gram mjöl, utan att behöva räkna.
Funktioner
Automatisk avstängning
,, Om du inte använder apparaten inom tre minuter när du har slagit på den stängs den av
automatiskt för att spara på batteriet.
Fullständig minnesbackup
,, Apparaten har fullständig minnesbackup: om apparaten inte har använts på tre minuter stängs
den av automatiskt. Om du har lämnat ingredienserna du just har vägt på vågplattan visas den
tidigare visade vikten igen när du trycker på på/av-knappen I.
Rengöring
Sänk aldrig ned apparaten i vatten och skölj den inte under kranen.
Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som alkohol, bensin eller
aceton till att rengöra enheten.
1 Rengör apparaten med en fuktig trasa och eventuellt lite milt rengöringsmedel.
Förvaring
,, Du kan enkelt förvara vågen vertikalt på en hylla mellan dina kokböcker eller horisontellt i en
låda.
Se till att det inte ligger något på vågplattan när apparaten inte används.
Byten
1 Byt ut batterierna när batterisymbolen visas i teckenfönstret (se avsnittet Sätta i batterier i
kapitlet Förberedelser inför användning) (Bild 13).
Svenska 53
Miljön
-- Batterier innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Släng inte batterier i
hushållssoporna, utan lämna in dem vid en återvinningsstation för batterier. Ta alltid ut
batterierna innan du kasserar apparaten och lämnar in den vid en återvinningsstation (Bild 14).
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 15).
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philipsåterförsäljare.
4222.005.0063.1
Download PDF

advertising